Quran translation in turkish language translated using latin alphabet

Chapter 1 (Sura 1)
1Bismillahirrahmanirrahim
2El hamdü lillahi rabbil alemin
3Er rahmanir rahıym
4Maliki yevmid din
5İyyake na´büdü ve iyyake nesteıyn
6İhdinas sıratal müstekıym
7Sıratallezine en´amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin
Chapter 2 (Sura 2)
1Elif lam mim
2Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3Ellezıne yü´minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4Vellezine yü´minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
6İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü´minun
7Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem´ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym
8Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü´minın
9Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş´urun
10Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun
11Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun
12Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş´urun
13Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü´minü kema amenes süfeha´* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya´lemun
14Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun
15Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya´mehun
16Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın
17Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun
18Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun
19Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra´düv ve bark* yec´alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın
20Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem´ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey´in kadiyr
21Ya eyyühen nasu´büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun
22Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec´alu lillahi endadev ve entüm ta´lemun
23Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe´tu bi suratim mim mislih* ved´u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn
24Fe illem tef´alu ve len tef´alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın
25Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun
26İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya´lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn
27Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba´di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun
28Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun
29Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb´a semavat* ve hüve bi külli şey´in alım
30Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec´alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima´* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a´lemü ma la ta´lemun
31Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn
32Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım
33Kale ya ademü embi´hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a´lemü ğaybes semavati vel erdı ve a´lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun
34Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın
35Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi´tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın
36Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba´duküm li ba´dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn
37Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym
38Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye´tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
39Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
40Ya benı israılezküru nı´metiyelletı en´amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun
41Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun
42Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta´lemun
43Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn
44E te´mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta´kılun
45Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn
46Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun
47Ya benı israılezküru nı´metiyelletı en´amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın
48Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey´ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü´hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun
49Ve iz necceynaküm min ali fir´avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
50Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir´avne ve entüm tenzurun
51Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba´dihı ve entüm zalimun
52Sümme afevna anküm mim ba´di zalike lealleküm teşkürun
53Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun
54Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym
55Ve iz kultüm ya musa len nü´mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun
56Sümme beasnaküm mim ba´di mevtiküm lealleküm teşkürun
57Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
58Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi´tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın
59Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun
60Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta´sev fil erdı müfsidın
61Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed´u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm* ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya´tedun
62İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
63Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa´na fevkakümüt tur * huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun
64Sümme tevelleytüm mim ba´di zalik *fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın
65Ve le kad alimtümüllezına´tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın
66Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev´ızatel lil müttekıyn
67Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye´müruküm en tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en ekune minel cahilın
68Kalüd´u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik * fef´alu ma tü´merun
69Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın
70Kalüd´u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun
71Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha* kalül ane ci´te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef´alun
72Ve iz kateltüm nefsen feddara´tüm fıha* vallahü muhricüm ma küntüm tektümun
73Fe kulnadribuhü bi ba´dıha* kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta´kılun
74Sümme kaset kulubüküm mim ba´di zalike fe hiye kel hıcarati ev eşeddü kasveh* ve inne minel hıcarati lema yetefecceru minhül enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma´* ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahü bi ğafilin amma ta´melun
75E fetatmeune ey yü´minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba´di ma akaluhü ve hüm ya´lemun
76Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna* ve iza hala ba´duhüm ila ba´din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm* e fe la ta´kılun
77E ve la ya´lemune ennellahe ya´lemü ma yüsirrune ve ma yu´linun
78Ve minhüm ümmiyyune la ya´lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun
79Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi li yeşteru bihı semenen kalıla* fe veylül lehüm mimma ketebet eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun
80Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma´dudeh* kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta´lemun
81Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy´etühu fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun
82Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
83Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta´büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu´ridun
84Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun
85Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye´tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü´minune bi ba7dıl kitabi ve tekfürune bi ba´d* fe ma cezaü mey yef´alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyameti yüraddune ila eşeddil azab* vemallahü bi ğafilin amma ta´melun
86Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun
87Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba´dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun
88Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü´minun
89Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la´netüllahi alel kafirın
90Bi´semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın
91Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü´minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü´minın
92Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba´dihı ve entüm zalimun
93Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa´na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı´na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi´sema ye´müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü´minın
94Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn
95Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın
96Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya´melun
97Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü´minın
98Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın
99Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun
100E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü´minun
101Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya´lemun
102Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer´i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi´se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la´lemun
103Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya´lemun
104Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım
105Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa´* vallahü zül fadlil azıym
106Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne´ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta´lem ennellahe ala külli şey´in kadır
107E lem ta´lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
108Em türıdune en tes´elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil
109Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba´di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba´di ma tebeyyene lehümül hakk* fa´fu vasfehu hatta ye´tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey´in kadır
110Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta´melune besıyr
111Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
112Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun
113Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey´iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey´iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya´lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
114Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym
115Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım
116Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* küllül lehu kanitün
117Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
118Ve kalellezıne la ya´lemune lev la yükellimünellahü ev te´tına ayeh* kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun
119İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs´elü an ashabil cehıym
120Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba´te ehvaehüm ba´dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr
121Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike yü´minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun
122Ya benı israılezküru nı´metiyelletı en´amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın
123Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey´ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun
124Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz zalimın
125Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud
126Ve iz kale ibrahımü rabbic´al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır* kale ve men kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar* ve bi´sel mesıyr
127Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semıul alım
128Rabbena vec´alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet tevvabür rahıym
129Rabbena veb´as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim* inneke entel azızül hakım
130Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh* ve le kadıstafeynahü fid dünya* ve innehu fil ahırati le minas salihıyn
131İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın
132Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya´kub* ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun
133Em küntüm şühedae iz hadara ya´kubel mevtü iz kale li benıhi ma ta´büdune mim ba´dı * kalu na´büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda* ve nahnü lehu müslimun
134Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs´elune amma kanu ya´melun
135Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
136Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya´kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
137Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım
138Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun
139Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena amalüna ve leküm a´malüküm* ve nahnü lehu muhlisun
140Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya´kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a´lemü emillah* ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi ğafilin amma ta´melun
141Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs´elune amma kanu ya´melun
142Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha* kul lillahil meşriku vel mağrib* yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
143Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na´leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma kanellahü li yüdıy´a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym
144Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya´lemune ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya´melun
145Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek* ve ma ba´duhüm bi tabiın kıblete ba´d* ve leinitteba´te ehvaehüm mim ba´di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın
146Ellezıne ateynahümül kitabe ya´rifunehu kema ya´rifune ebnaehüm* ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya´lemun
147Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın
148Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat* eyne ma tekunu ye´ti bikümüllahü cemıa* innellahe ala külli şey´in kadır
149Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahü bi ğafilin amma ta´melun
150Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh* ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li ütimme nı´metı aleyküm ve lealleküm tehtedun
151Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta´lemun
152Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun
153Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
154Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş´urun
155Ve le neblüvenneküm bi şey´im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
156Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
157Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
158İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı´temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym
159İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba´di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel´anühümullahü ve yel´anühümül laınun
160İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym
161İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la´netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn
162Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
163Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
164İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba´de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya´kılun
165Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah* velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab
166İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab
167Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a´malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar
168Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın
169İnnema ye´müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta´lemun
170Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya´kılune şey´ev ve la yehtedun
171Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen´ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya´kılun
172Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta´büdun
173İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym
174İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye´külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym
175Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar
176Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd
177Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be´sai ved darrai ve hıynel be´s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun
178Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey´ün fettibaum bil ma´rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı´teda ba´de zalike fe lehu azabün eliym
179Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun
180Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma´ruf* hakkan alel müttekıyn
181Fe mem beddelehu ba´de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh* innellahe semıun aliym
182Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym
183Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun
184Eyyamem ma´dudat* fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta´lemun
185Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur´anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan* fe men şehide minkümüş şehra felyesumh* ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr* ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun
186Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb* ücıbü da´veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü´minu bı leallehüm yarşüdun
187Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm* hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn* alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm* fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm* ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame ilel leyl* ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid* tilke hududüllahi fe la takrabuha* kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin nasi leallehüm yettekun
188Ve la te´külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel hukkami li te´külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta´lemun
189Yes´eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc* ve leysel birru bi en te´tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka* ve´tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun
190Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta´tedu* innellahe la yühıbbül mu7tedın
191Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel katl* ve la tükatiluhüm ındel mescidil harami hatta yükatiluküm fıh* fe in kateluküm faktüluhüm* kezalike ceazül kafirın
192Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahıym
193Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü lillah* fe inintehev fe la udvane illa alez zalimın
194Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kısas* fe menı´teda aleyküm fa´tedu aleyhi bi misli ma´teda aleyküm vettekullahe va´lemu ennellahe mealmüttekıyn
195Ve enfiku fı sebılillahi ve la tülku bi eydıküm ilet tehlüketi ve ahsinu* innellahe yühıbbül muhsinın
196Ve etimmül hacce vel umrate lillah* fe in uhsırtüm femesteysera minel hedy* ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehılleh* fe men kane minküm merıdan ev bihı ezem mir ra´sihı fe fidyetüm min sıyamin ev sadekatin ev nüsük* fe iza emintüm* fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy* fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb´atin iza raca´tüm* tilke aşeratün kamileh* zalike li mel lem yekün ehlühu hadıril mescidil haram* vettekullahe va´lemu ennellahe şedıdül ıkab
197Elhaccü eşhürum ma´lumat* fe men ferada fıhinnel hacce fe la rafese ve la füsuka ve la cidale fil hacc* ve ma tef´alu min hayriy ya´lemhüllah* ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ülil elbab
198Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm* fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe ındel meş´aril haram* vezküruhü kema hedaküm* ve in küntüm min kablihı le mined dallın
199Sümme efıdu min haysü efadan nasü vestağfirullah* innellahe ğafurur rahıym
200Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev eşedde zikra* fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve malehu fil ahırati min halak
201Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar
202Ülaike lehüm nasıybüm mimma kesebu* vallahü serıul hısab
203Vezkürullahe fı eyyamim ma´dudat* fe men teaccele fı yevmeyni fe la isme aleyh* ve men teahhara fe la isme aleyh* limenitteka* vettekullahe va´lemu enneküm ileyhi tuhşerun
204Ve minen nasi me yu´cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe ala ma fı kalbih* ve hüve eleddül hısam
205Ve iza tevella sea fil erdı li yüfside fıha ve yühlikel harse ven nesl* vallahü la yühıbbül fesad
206Ve iza kıyle lehüttekıllahe ehazethül ızzetü bil ismi fe hasbühu cehennem* ve le bi´sel mihad
207Ve minen nasi mey yeşrı nefsehübtiğae merdatillah* vallahü raufüm bil ıbad
208Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh* ve la tettebiu hutuvatüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
209Fe in zeleltüm mim ba´di ma caetkümül beyyinatü fa´lemu ennellahe azızün hakım
210Hel yenzurune illa ey ye´tiyehümüllahü fı zulelim minel ğamami vel melaiketü ve kudıyel emr* ve ilellahi türceul ümur
211Sel benı israıle kem ateynahüm min ayetim beyyineh* ve mey yübeddil nı´metellahi mim ba´di ma caethü fe innellahe şedıdül ıkab
212Züyyine lillezıne keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezıne amenu* vellezınettekav fevkahüm yevmel kıyameh* vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
213Kanen nasü ümmetev vahıdeten fe beasellahün nebiyyıne mübeşşirıne ve münzirıne ve enzele mealhümül kitabe bil hakkı li yahküme beynen nasi fımahtelefu fıh* ve mahtelefe fıhi illellezıne utuhü mim ba´di ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm* fe hedellahüllezıne amenu limahtelefu fıhi minel hakkı bi iznih* vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
214Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye´tiküm meselüllezıne halev min kabliküm* messethümül be´saü ved darraü ve zülzilu hatta yekuler rasulü vellezıne amenu meahu meta nasrullah* ela inne nasrallahi karıb
215Yes´eluneke maza yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef´alu min hayrin fe innellahe bihı alım
216Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu şey´ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya´lemü ve entüm la ta´lemun
217Yes´eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a´malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
218İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym
219Yes´eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef´ıhima* ve yes´eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
220Fid dünya vel ahırah* ve yes´eluneke anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm* vallahü ya´lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a´neteküm* innellahe azızün hakım
221Ve la tenkihul müşrikati hatta yü´minn* ve le emetüm mü´minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a´cebetküm* ve la tünkihul müşrikıne hatta yü´minu* ve le abdüm mü´minün hayrum mim müşrikiv ve lev a´cebeküm* ülaike yed´une ilen nar* vallahü yed´u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun
222Ve yes´eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa´tezilün nisae fil mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe´tuhünne min haysü emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül mütetahhirın
223Nisaüküm harsül lemü fe´tu harseküm enna şi´tüm ve kaddimu li enfüsiküm* vettekullahe va´lemu enneküm mülakuh* ve beşşiril mü´minın
224Ve la tec´alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas* vallahü semıun alım
225La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bi ma kesebet kulubüküm* vallahu ğafurun halım
226Lillezıne yü´lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur* fe in fau fe innellahe ğafurur rahıym
227Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym
228Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru´* ve la yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü´minne billahi vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu ıslaha* ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahü azızün hakım
229Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma´rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve la yehıllü leküm en te´huzu mimma ateytümuhünne şey´en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke hududüllahi fe la ta7teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun
230Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba´dü hatta tenkıha zevcen ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya´lemun
231Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma´rufin ev serrihuhünne bi ma´rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta´tedu* ve mey yef´al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev vezküru nı´metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih* vettekullahe va´lemu ennellahe bi külli şey´in alıym
232Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta´duluhünne ey yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma´ruf* zalike yuazu bihı men kane minküm yü´minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka leküm ve ather* vallahü ya´lemü ve entüm la ta´lemun
233Vel validatü yürdı´ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma´ruf* la tükellefü nefsün illa vüs´aha* la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik* fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima * ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma´ruf* vettekullahe va´lemu ennellahe bi ma ta´melune basıyr
234Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra* fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma´ruf* vallahü bi ma ta´melune habır
235Ve la cünaha aleyküm fıma arradtüm bihı min hıtbetin nisai ev eknentüm fı enfüsiküm* alimellahü enneküm se tezkürunehünne ve lakil la tüvaıdulünne sirran illa en tekulu kavlem ma´rufa* ve la ta´zimu ukdetem nikahı hatta yeblüğal kitabü eceleh* va´lemu ennellahe ya´lemü ma fi enfüsiküm fahzeruh* va´lemu ennellahe ğafurun halım
236La cünaha aleyküm in talaktümün nisae ma lem temessuhünne ev tefridu lehünne ferıdah* ve mettiuhünn* alel musiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh* metaam bil ma´ruf* hakkan alel muhsinın
237Ve in tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne ve kad feradtüm lehünne ferıdaten fe nısfü ma feradtüm illa ey ya´fune ev ya ´füvellezı bi yedihı ukdetün nikah* ve en ta´fu akrabü littakva* ve la tensevül fadle beyneküm* innellahe bi ma ta´melune basıyr
238Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın
239Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana* fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta´lemun
240Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca* vesıyyetel li ezvacihim metaan ilel havli ğayra ıhrac* fe in haracne fe la cünaha aleyküm fı ma fealne fı enfüsihinne mim ma´ruf* vallahü aziyzün hakiym
241Ve lil mütallekati metaum bil ma´ruf* hakkan alel müttekıyn
242Kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm ta´kılun
243E lem tera ilellezıne haracu min diyarihim ve hüm ülufün hazeral mevti fe kale lehümüllahü mutu sümme ahyahüm* innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
244Ve katilu fı sebılillah va´lemu ennellahe semıun alım
245Menzellezı yukridullahe kardan hasenen fe yüdaıfehu lehu ad´afen kesırah* vallahü yakbidu ve yebsut* ve ileyhi türceun
246E lem tera ilel melei mim benı israıle mim ba´di musa* iz kalu li nebiyyil lehümüb´as lena meliken nükatil fı sebılillah* kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu* kalu ve ma lena ella nükatile fı sebılillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina* fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalılem minhüm* vallahü alımüm biz zalimın
247Ve kale lehüm nebiyyühüm innellahe kad bease leküm talute melika* kalu enna yekunü lehül mülkü aleyna ve nahnü ehakku bil mülki minhü ve lem yü´te seatem minel mal* kale innellahestafahü aleyküm ve zadehu betaten fil ılmi vel cism* vallahü yü´tı mülkehu mey yeşa´* vallahü vasiun aliym
248Ve kale lehüm nebiyyühüm inne ayete mülkihı ey ye´tiyekümüt tabutü fıhi sekınetüm mir rabbiküm ve bekıyyetüm mimma terake alü musa ve alü harune tahmilühül melaikeh* inne fı zalike le ayetel leküm in küntüm mü´minın
249Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübtelıküm bi neher* fe men şeribe minhü fe leyse minnı* vemel lem ya´amhü fe innehu minnı illa menığterafe gurfetem bi yedih* fe şeribu minhü illa kalılem minhüm* fe lemma cavezehu hüve vellezıne amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudih*kalellezıne yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kalıletin ğalebet fieten kesıratem bi iznillah* vallahü meas sabirın
250Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
251Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute ve atahüllahül mülke vel hıkmete ve allemehu mimma yeşa´* ve lev la def´ullahin nase ba´dahüm bi ba´dıl le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemın
252Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* ve inneke le minel mürselın
253Tilker rusülü faddalna ba´dahüm ala ba´d* minhüm men kellemellahe ve rafea ba´dahüm deracat* ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* ve lev şaellahü maktetelellezıne mim ba´dihim mim ba´di ma caethümül beyyinatü ve lakinıltelefu fe minhüm men amene ve minhüm men kefar* ve lev şaellahü maktetelu ve lakinnellahe yef´alü ma yürıd
254Ya eyyühellezıne amenu enfiku mimma rezaknaküm min kabli ey ye´tiye yevmül la bey´un fıhi ve la hulletüv ve la şefaah* vel kafirune hümüz zalimun
255Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te´huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya´lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey´im min ılmihı illa bi ma şa´* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
256La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü´mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
257Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
258E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk* iz kale ibrahımü rabbiyellezı yuhyı ve yümıtü kel ene uhyı ve ümıt* kale ibrahımü fe innellahe ye´tı biş şemsi minel meşrikı fe´ti biha minel mağribi fe bühitellezı kefer* vallahü la yehdil kavmez zalimın
259Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha* kale enna yuhyı hazihillahü ba´de mevtiha* fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh* kale kem lebist* kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm* kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh* venzur ila hımarike ve li nec´aleke ayetel lin nasi venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma* fe lemma tebeyyene lehu kale a´lemü ennellahe ala külli şey´in kadır
260Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tü´min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı* kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec´al ala külli cebelim minhünne cüz´en sümmed´uhünne ye´tıneke sa´ya* va´lem ennellahe azızün hakım
261Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin embetet seb´a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh* vallahü yüdaıfü li mey yeşa´* vallahü vasiun alım
262Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
263Kavlüm ma´rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza* vallahü ğaniyyün halım
264Ya eyyühellezıne amenu la tübtılu sadekatiküm bil menni vel eza kellezı yünfiku malehu riaen nasi ve la yü´minü billahi vel yevmil ahır* fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu vabilün fe terakehu salda* la yakdirune ala şey´im mimma kesebu* vallahü la yehdil kavmel kafirın
265Ve meselüllezıne yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve tesbıtem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilün fe atet üküleha dı´feyn* fe il lem yüsıbha vabilün fe tall* vallahü bima ta´melune basıyr
266E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehıyliv ve a´nabin tecrı min tahtihel enharu lehu fıha min küllis semerati ve esabehül kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha ı´sarun fıhi narin fahterakat* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
267Ya eyyühellezıne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma ahracna leküm minel ard* ve la teyemmemül habıse minhü tünfikune ve lestüm bi ahızıhi illa en tüğmidu fıh* va´lemu ennellahe ğaniyyün hamıd
268Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye´müruküm bil fahşa´* vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla* vallahü vasiun alım
269Yü´til hıkmete mey yeşa´* ve mey yü´tel hıkmete fe kad utiye hayran kesıra* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
270Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe ya´lemüh* ve ma liz zalimıne min ensar
271İn tübdüs sadekati fe niımma hı* ve in tuhfuha ve tü´tuhel fükarae fe hüve hayrul leküm* ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm* vallahü bi ma ta´melune habır
272Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdı mey yeşa´* ve ma tünfiku min hayrin fe li enfüsiküm* ve ma tünfikune illebtiğae vechillah* ve ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun
273Lil fükaraillezıne uhsıru fı sebılillahi la yestetıy´une darben fil erdı yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf* ta´rifühüm bi sımahüm* la yes´elunen nase ilhafa* ve ma tünfiku min hayrin fe innellahe bihı alım
274Ellezıne yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
275Ellezıne ye´küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı yetehabbetuhüş şeytanü minel mess* zalike bi ennehüm kalu innemel bey´u mislür riba* ve ehalellahül bey´a ve harramer riba* fe min caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
276Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat* vallahü la yühıbbü külle keffarin esım
277İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
278Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü´minın
279Fe il lem tef´alu fe´zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune ve la tuzlemun
280Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta´lemun
281Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun
282Ya eyyühellezıne amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen fektübuh* vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye´be katibün ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb* velyümlilillezı aleyhil hakku vel yettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhü şey´a* fe in kanellezı aleyhil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy´u eyyümille hüve felyümlil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy´u eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl* vesteşhidu şehıdeyni mir ricaliküm* fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen terdavne mineş şühedai en tedılle ıhdahüma fe tüzekkira ıldahümel uhra* ve la ye´beş şühedaü iza ma düu* ve la tes´emu en tektübuhü sağıyran ev kebıran ila ecelih* zaliküm aksetu ındellahi ve akvemü liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadıraten tüdıruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha* ve şehidu iza tebaya´tüm* ve la yüdarra katibüv ve la şehid* ve in tef´alu fe innehu füsuküm biküm* vettekullah* ve yüallimükümüllah* vallahü bi külli şey´in alım
283Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah* fe in emine ba´duküm ba´dan felyüeddillezi´tümine emanetehu velyettekıllahe rabbeh* ve la tektümüş şehadeh* ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh* vallahü bi ma ta´melune alım
284Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa´* vallahü ala külli şey´in kadır
285Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü´minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı´na ve eta´na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
286La yükellifüllahü nefsen illa vüs´aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta´na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va´fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın
Chapter 3 (Sura 3)
1Elif lam mim
2Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
3Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl
4Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan* innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd* vallahü azızün züntikam
5İnnellahe la yahfa aleyhi şey´üm fil erdı ve la fis sema´
6Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa´* la ilahe illa hüvel azızül hakım
7Hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat* fe emmellezıne fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te´vılih* ve ma ya´lemü te´vılehu illellah* ver rasihune fil ılmi yekulune amenna bihı küllüm min ındi rabbina* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
8Rabbena la tüzığ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab
9Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fıh* innellahe la yuhlifül mıad
10İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey´a* ve ülaike hüm vekudün nar
11Kede´bi ali fir´avne vellezıne min kablihim* kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim* vallahü şedıdül ıkab
12Kul lillezıne keferu setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem* ve bi´sel mihad
13Kad kane leküm ayetün fı fieteynil tekata* fietün tükatilü fı sebılillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm misleyhim ra´yel ayn* vallahü yüeyyidü bi nasrihı mey yeşa´* inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar
14Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en´ami vel hars* zalike metaul hayatid dünya* vallahü ındehu husnül meab
15Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm* lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah* vallahü basıyrum bil ıbad
16Ellezıne yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekına azaben nar
17Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar
18Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
19İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba´di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab
20Fe in haccuke fe kul eslemtü vechiye lillahi ve menittebean* ve kul lillezıne utül kitabe vel ümmiyyıne e eslemtüm* fe in eslemu fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema aleykel belağ* vallahü besıyrum bil ıbad
21İnnellezıne yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayri hakkıv ve yaktülunellezıne ye´mürune bil kıstı minen nasi fe beşşirhüm bi azabin elım
22Ülaikellezıne habitat a´malühüm fid dünya vel ahırah* e ma lehüm min nasırın
23E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yüd´avne ila kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella ferıkum minhüm ve hüm mu´ridun
24Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma´dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun
25Fe keyfe iza cema´nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun
26Kulillahümme malikel mülki tü´til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa´* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa´* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey´in kadır
27Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
28La yettehızil mü´minunel kafirıne evliyae min dunil mü´minın* ve mey yef´al zalike fe leyse minallahi fı şey´in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr
29Kul in tuhfu ma fı suduriküm ev tübduhü ya´lemhüllah* ve ya´lemü ma fis semavati ve ma fil ard* vallahü ala külli şey´in kadır
30Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su´* teveddü lev enne beyneha ve beynehu emedem beıyda* ve yühazzirukümüllahü nefseh* vallahü raufüm bil ıbad
31Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym
32Kul etıy´ullahe ver rasul* fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül kafirın
33İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme ve ale ımrane alel alemın
34Zürriyyetem ba´duha mim ba´d* vallahü semıun alım
35İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı* inneke entes semıul alım
36Fe lemma vedaatha kalet rabbi innı veda´tüha ünsa* vallahü a´lemü bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsa* ve innı semmeytüha meryeme ve innı üıyzüha bike ve zürriyyeteha mineş şeytanir racım
37Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
38Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa´
39Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsallı fil mıhrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihıyn
40Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kad beleğaniyel kiberu vemraetı akır* kale kezalikellahü yef´alü ma yeşa´
41Kale rabbic´al lı ayeh* kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza* vezkür rabbeke kesırav ve sebbıh bil aşiyyi vel ibkar
42Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemın
43Ya meryemuknütı li rabbiki vescüdı verkeıy mear rakiıyn
44Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma künte ledeyhim iz yahtesımun
45İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesıhu ıysebnü meryeme vecıhen fid dünya vel ahırati ve minel mükarrabın
46Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihıyn
47Kalet rabbi enna yekunü lı veledüv ve lem yemsesnı beşer* kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa´* iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
48Ve yüallimühül kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl
49Ve rasulen illa benı israıle ennı kad ci´tüküm bi ayetim mir rabbiküm ennı ahlüku leküm minet tıyni ke hey´etit tayri fe enfühu fıhi fe yekunü tayram bi iznillah* ve übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah* ve ünebbiüküm bi ma te´külune ve ma teddehırune fı büyutikum* innefı zalike le ayetel leküm in küntüm mü´minın
50Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet tevrati ve li ühılle leküm ba´dallezı hurrime aleyküm ve ci´tüküm bi ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etıy´un
51İnnellahe rabbı ve rabbüküm fa´büduh* haza sıratüm müstekıym
52Fe lemma ehasse ıysa minhümül küfra kale men ensarı ilellah* kalel havariyyune nahnü ensarullah* amenna billah* veşhed bi enna müslimun
53Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba´ner rasüle fektübna meaş şahidın
54Ve mekeru ve mekerallah* vallahü hayrul makirın
55İz kalellahü ya ıysa innı müteveffıke ve rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezıne keferu ve caılüllezınettebeuke fevkallezıne keferu ila yevmil kıyameh* sümme ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fıma küntüm fıhi tahtelifun
56Fe emmellezıne keferu fe üazzibühüm azaben şedıden fid dünya vel ahırah* ve ma lehüm min nasıriyn
57Ve emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm* vallahü la yühıbbüz zalimın
58Zalike netluhü aleyke minel ayati vez zikril hakım
59İnne mesele ıysa ındellahi ke meseli adem* halekahu min türabin sümme kale lehu kün fe yekun
60Elhakku mir rabbike fe la teküm minel mümterın
61Fe me hacceke fıhi mim ba´di ma caeke minel ılmi fe kul tealev ned´u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec´al la´netellahi alel kazibın
62İnne haza lehüvel kasasul hakk* ve ma min ilahin illellah* ve innellahe le hüvel azızül hakım
63Fe in tevellev fe innellahe alımüm bil müfsidın
64Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm ella na´büde ilellahe ve la nüşrike bihı şey´ev ve la yettehıze ba´duna ba´dan erbabem min dunillah* fe in tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun
65Ya ehlel kitabi lime tühaccune fı ibrahıme ve ma ünziletit tevratü vel incılü illa mim ba´dih* e fela ta´kılun
66Ha entüm haülai hacectüm fima leküm bihı ılmün fe lime tühaccune fıma leyse leküm bihı ılm* vallahü ya´lemü ve entüm la ta´lemun
67Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın
68İnne evlen nasi bi ibrahıme lellezınettebeuhü ve hazen nebiyyü vellezıne amenu* vallahü veliyyül mü´minın
69Veddet taifetüm min ehlil kitabi lev yüdılluneküm* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yeş´urun
70Ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi ve entüm teşhedun
71Ye ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batıli ve tektümunel hakka ve entüm ta´lemun
72Ve kalet taifetüm min ehlil kitabi aminu billezı ünzile alellezıne amenu vechen nehari vekfüru ahırahu leallehüm yarciun
73Ve la tü´minu illa li men tebia dıneküm* kul innel hüda hüdellahi ey yü´ta ehadüm misle ma utıtüm ev yühaccuküm ınde rabbiküm* kul innel fadle bi yedillah* yü´tıhi mey yeşa´* vallahü vasiun alım
74Yahtessu bi rahmetihı mey yeşa´* vallahü zül fadlil azıym
75Ve min ehlil kitabi men inte´menhü bi kıntariy yüeddihı ileyk* ve minhüm men in te´menhü bi dınaril la yüeddihı ileyke illa ma dümte aleyhi kaima* zalike bi ennehüm kalu leyse aleyna fil ümmiyyıne sebıl* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya´lemun
76Bela men evfa bi ahdihı vetteka fe innellahe yühıbbül müttekıyn
77İnnellezıne yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalılen ülaike la halak lehüm fil ahırati ve la yükellimühümüllahü ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün elım
78Ve inne minhüm le ferıtkay yelvune elsinetehüm bil kitabi li tahsebuhü minel kitabi ve ma hüve minel kitab* ve yekulune hüve min ındillahi ve ma hüve min ındillah* ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya´lemun
79Ma kane li beşerin ey yü´tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun
80Ve la ye´müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye´müruküm bil küfri ba´de iz entüm müslimun
81Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü´minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın
82Fe men tevella ba´de zalike fe ülaike hümül fasikun
83E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav´av ve kerhev ve ileyhi yürceun
84Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya´kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
85Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın
86Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba´de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın
87Ülaike cezaühüm enne aleyhim la´netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn
88Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
89İllellezıne tabu mim ba´di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym
90İnnellezıne keferu ba´de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun
91İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil´ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın
92Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey´in fe innellahe bihı alım
93Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe´tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn
94Fe meniftera alellahil kezibe mim ba´di zalike fe ülaike hümüz zalimun
95Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın
96İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın
97Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın
98Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta´melun
99Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda´* vemallahü bi ğafilin amma ta´melun
100Ya eyyühellezıne amenu in tütıy´u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba´de ımaniküm kafirın
101Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya´tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym
102Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
103Va´tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı´metellahi aleyküm iz küntüm a´daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı´metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
104Velteküm minküm ümmetüy yed´une ilel hayri ve ye´mürune bil ma´rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun
105Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba´di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym
106Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba´de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
107Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun
108Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın
109Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur
110Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te´mürune bil ma´rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü´minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü´minune ve ekseruhümül fasikun
111Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun
112Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya´tedun
113Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun
114Yü´minune billahi vel yevmil ahıri ve ye´mürune bil ma´rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn
115Ve ma yef´alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn
116İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey´a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
117Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun
118Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye´luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta´kılun
119Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü´minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur
120İn temsesküm hasenetün tesü´hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey´a* innellahe bi ma ya´melune mühıyt
121Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü´minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım
122İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü´minun
123Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun
124İz tekulü lil mü´minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın
125Bela in tasbiru ve tetteku ve ye´tuküm min fevrihim haza yümdidküm rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın
126Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bih* ve men nasru illa min ındillahil azızil hakım
127Li yaktaa tarafem minellezıne keferu ev yekbitehüm fe yenkalibu haibın
128Leyse leke minel emri şey´ün ev yetube aleyhim ev yüazzibehüm fe innehüm zalimun
129Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa´* vallahü ğafurur rahıym
130Ya eyyühellezıne amenu la te´külür riba ad´afem müdaafetev vettekullahe lealleküm tüflihun
131Vettekun naralletı üıddet lil kafirın
132Ve etıy´ullahe ver rasule lealleküm türhamun
133Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn
134Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın
135Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya´lemun
136Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı´me ecrul amilın
137Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
138Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev´ızatül lil müttekıyn
139Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a´levne in küntüm mü´minın
140İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya´lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda´* vallahü la yühıbbüz zalimın
141Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın
142Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya´lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya´lemes sabirın
143Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun
144Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a´kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey´a* ve seyeczillahüş şakirın
145Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü´tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati nü´tihı minha* ve senecziş şakirın
146Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın
147Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
148Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın
149Ya eyyühellezıne amenu in tütıy´ullezıne keferu yerudduküm ala a´kabiküm fe tenkalibu hasirın
150Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın
151Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru´be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me´vahümün nar* ve bi´se mesvez zalimın
152Ve le kad sadekakümüllahü va´dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza´tüm fil emri ve asaytüm mim ba´di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü´minın
153İz tus´ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed´uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta´melun
154Sümme enzele aleyküm mim ba´dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey´* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey´üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur
155İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem´ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba´dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım
156Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec´alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta´melune basıyr
157Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun
158Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun
159Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa´fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın
160İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba´dih* ve alellahi felyetevekkelil mü´minun
161Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye´ti bi ma ğalle yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun
162E fe menittebea rıdvanellahi ke mem bae bi sehatım minellahi ve me´vahü cehennem* ve bi´sel mesıyr
163Hüm deracatün ındellah* vallahü besıyrum bi ma ya´melun
164Le kad mennellahü alel mü´minıne iz bease fıhim rasulem min enfüsihim yetlu aleyhim ayatihı ve yüzekkıhim ve yüallimühümül kitabe vel hıkmeh* ve in kanu min kablü le fı dalalim mübın
165E ve lemma esabetküm müsıybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna haza* kul hüve min ındi enfüsiküm* innellahe ala külli şey´in kadır
166Ve ma esabeküm yevmeltekal cem´ani fe bi iznillahi ve li ya´lemel mü7minın
167Ve li ya´lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na´lemü kıtalel letteba´naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a´lemü bima yektümun
168Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn
169Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun
170Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
171Yestebşirune bi nı´metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy´u ecral mü´minın
172Ellezınestecabu lillahi ver rasuli mim ba´di ma esabehümül karhu lillezıne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym
173Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı´mel vekıl
174Fenkalebu bi nı´metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym
175İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü´minın
176Ve la yahzünkellezıne yüsariune fil küfr* innehüm ley yedurullahe şey´a* yürıdüllahü ella yec´ale lehüm hazzan fil ahırah* ve le hüm azabün azıym
177İnnellezıneşteravül küfra bil ımani ley yedururlahe şey´a* ve lehüm azabün elım
178Ve la yahsebennelezıne keferu ennema nümlı lehüm hayrul li enfüsihimv innema nümlı lehüm li yezdadu isma* ve lehüm azabüm mühın
179Ma kanellahü li yezeral mü´minıne ala ma entüm aleyhi hatta yemızel habıse minet tayyib* ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve lakinnellahe yectebı mir rusülihı mey yeşaü fe aminu billahi ve rusülih* ve in tü´minu ve tetteku fe le küm ecrun azıym
180Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi ma ta´melune habır
181Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya´* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk
182Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd
183Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü´mine li rasulin hatta ye´tiyena bi kurbanin te´külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn
184Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır
185Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur
186Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur
187Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı semenen kalıla* fe bi´se ma yeşterun
188La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi ma lem yef´alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm azabün elım
189Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey´in kadır
190İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
191Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
192Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar
193Rabbena innena semı´na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
194Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad
195Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy´u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba´duküm min ba´d* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab
196La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad
197Metaun kalılün sümme me´vahüm cehennem* ve bi´sel mihad
198Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah* ve ma ındellahi hayrul lil ebrar
199Ve inne min ehlil kitabi le mey yü´minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalıla* ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim* innellahe serıul hısab
200Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun
Chapter 4 (Sura 4)
1Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba
2Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te´külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra
3Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba´ fe in hıftüm ella ta´dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu
4Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey´im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa
5Ve la tü´tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma´rufa
6Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te´küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta´fif ve men kane fekıyran felye´kül bil ma´ruf fe iza defa´tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba
7Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda
8Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma´rufa
9Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda
10İnnellezıne ye´külune emvalel yetama zulmen innema ye´külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra
11Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba´di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef´a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma
12Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba´di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba´di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım
13Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym
14Ve mey ya´sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın
15Vellatı ye´tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec´alellahü lehünne sebıla
16Vellezani ye´tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a´ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma
17İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya´melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma
18Ve leysetit tevbetü lillezıne ya´melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a´tedna lehüm azaben elıma
19Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta´duluhünne li tezhebu bi ba´dı ma ateytümuhünne illa ey ye´tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma´ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec´alellahü fıhi hayran kesıra
20Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te´huzu minhü şey´a e te´huzunehu bühtanev ve ismem mübına
21Ve keyfe te´huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba´dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza
22Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla
23Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda´neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma
24Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta´tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba´dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma
25Ve mel lem yestetı´ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü´minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü´minat vellahü a´lemü bi ımaniküm ba´duküm mim ba´d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma´rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym
26Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım
27Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma
28Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa
29Ya eyyühellezıne amenu la te´külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma
30Ve mey yef´al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra
31İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma
32Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba´daküm ala ba´d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves´elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey´in alıma
33Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey´in şehıda
34Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba´dahüm ala ba´dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta´neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra
35Ve in hıftüm şikaka beynihima feb´asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra
36Va´büdüllahe ve la tüşriku bihı şey´ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura
37Ellezıne yebhalune ve ye´mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a´tedna lil kafirıne azabem mühına
38Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü´minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına
39Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma
40İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü´ti mil ledünhü ecran azıyma
41Fe keyfe iza ci´na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci´nabike ala haülai şehıda
42Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa
43Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta´lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura
44E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl
45Vallahü a7lemü bi a´daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra
46Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı´na ve asayna vesma´ ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta´nen fid dın ve lev ennehüm kalu semı´na ve eta´na vesma´ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü´minune illa kalıla
47Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel´anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef´ula
48İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa´ ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma
49E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla
50Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihı ismem mübına
51E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü´minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla
52Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey yel´anillahü fe len tecide lehu nesıyra
53Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü´tunen nase nekıyra
54Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma
55Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra
56İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azızen hakıma
57Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla
58İnnellahe ye´müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra
59Ya eyyühellezıne amenu etıy´ullahe ve etıy´ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze´tüm fı şey´in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü´minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te´vıla
60Elem tera ilellezıne yez´umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda
61Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa
62Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka
63Ülaikellezıne ya´lemüllahü ma fı kulubihim fe a´rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa
64Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma
65Fe la ve rabbike la yü´minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma
66Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita
67Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma
68Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma
69Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en´amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn ve hasüne ülaike rafıka
70Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alıma
71Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa
72Ve inne minküm le mel leyübettıenn fe in esabetküm müsıybetün kale kad en´amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda
73Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma
74Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü´tıhi ecran azıyma
75Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad´afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec´al lena mil ledünke veliyya vec´al lena mil ledünke nesıyra
76Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan inne keydeş şeytani kane daıyfa
77E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla
78Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik kul küllüm min ındillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa
79Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve kefa billahi şehıda
80Mey yütıır rasule fe kad etaallah ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza
81Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul vallahü yektübü ma yübeyyitun fe a´rıd anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
82E fe la yetedebberunel kur´an ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra
83Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba´tümüş şeytane illa kalıla
84Fe katil fı sebılillah la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü´minınv asellahü ey yeküffe be´sellezıne keferu vallahü eşddü be´sev ve eşeddü tenkıla
85Mey yeşfa´şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa´şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey´im mükıyta
86Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey´in hasıba
87Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa
88Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla
89Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra
90İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe inı´tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla
91Setecidune aharıne yürıdune ey ye´menuküm ev ye´menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem ya´teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına
92Ve ma kane li mü´minin ey yaktüle mü´minen illa hataa ve men katele mü´mine hataen fe tahrıru rakabetim mü´minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü´minün fe tahrıru rakabetim mü´mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü´mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alımen hakıma
93Ve mey yaktül mü´minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma
94Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü´mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta´melune habıra
95La yestevil kaıdune minel mü´minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma
96Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma
97İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad´afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me´vahüm cehennem ve saet mesıyra
98İllel müstad´afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy´une hıyletev ve la yehtedune sebıla
99Fe ülaike asellahü ey ya´füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura
100Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma
101Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına
102Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye´huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte´ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye´huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına
103Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme´nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü´minıne kitabem mevkuta
104Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te´lemune fe innehüm ye´lemune kema te´lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma
105İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma
106Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma
107Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma
108Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya´melune mühıyta
109Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla
110Ve mey ya´mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma
111Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alımen hakıma
112Ve mey yeksib hatıy´eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına
113Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey´ ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta´lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma
114La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma´rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef´al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü´tıhi ecran azıyma
115Ve mey yüşakıkır rasule mim ba´di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı´ ğayra sebılil mü´minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra
116İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa´ ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda
117İy yed´une min dunihı illa inasa ve iy yad´une illa şeytanem merıda
118leanehüllah ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda
119Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en´ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına
120Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura
121Ülaike me´vahüm cehennemü ve la yecidune
122Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda va´dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla
123Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya´mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
124Ve mey ya´mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü´minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra
125Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila
126Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey´im mühıyta
127Ve yesteftuneke fin nisa´ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü´tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad´afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef´alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma
128Ve inimraetün hafet mim ba´liha nüşuzen ev ı´radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta´melune habıra
129Ve len testetıy´u en ta´dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma
130Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma
131Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda
132Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla
133İy yeşe´ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye7ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra
134Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra
135Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta´dilu ve in telvu ev tu´ridu fe innellahe kane bi ma ta´melune habıra
136Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda
137İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla
138Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma
139Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü´minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa
140Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı´tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak´udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa
141Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna´küm minel mü´minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec´alellahü lil kafirıne alel mü´minıne sebıla
142İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla
143Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla´ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla
144Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü´minın e türıdune en tec´alu lillahi aleyküm sültanem mübına
145İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra
146İllellezıne tabu ve aslehu va´tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü´minın ve sevfe yü´tillahül mü´minıne ecran azıyma
147Ma yef´alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma
148La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma
149İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta´fü an suin fe innellahe kane afüvven kadıra
150İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü´minü bi ba´dıv ve nekfürü bi ba´dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla
151Ülaike hümül kafirune hakka ve a´tedna lil kafirıne azabem mühiyna
152Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü´tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam
153Yes´elüke ehlül ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitabem mines semai fe kad seelü musa ekbera min zalike fe kalu erinellah cehratem fe ehazethümüs saıkatü bi sulmihim sümmettehazül ıcle mim ba´di ma caethümül beyyinatü fe afevna an zalik ve ateyna musa sültanem mübına
154Ve rafa´na fevkahümüt tura bi mısakıhim ve kulna lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta´du fis sebti ve ehazna minhüm mısakan ğalıza
155Fe bima nakdıhim mısakahüm ve küfrihim bi ayatillahi ve katlihimül embiyae bi ğayri hakkıv ve kavlihim kulubüna ğulf bel tabeallahü aleyha bi küfrihim fe la yü´minune illa kalıla
156Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme bühtanen azıyam
157Ve kavlihim inna katelnel mesıha ıysebne meryeme raulellah ve ma kateluhü ve ma salebuhü ve lakin şübbihe lehüm ve innellezınahtelefu fıhi le fı şekkim minh ma lehüm bihı min ılmin illettibaaz zann ve ma kateluhü yekıyna
158Ber rafeahüllahü ileyh ve kanellahü azızen hakıma
159Ve im min ehlil kitabi illa le yü´minenne bihı kable mevtih ve yevmel kıyameti yekunü aleyhim şehıda
160Fe bi zulmim minellezıne hadu harramna aleyhim tayyibatin ühıllet lehüm ve bi saddihim an sebılillahi kesıra
161Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim emvalen nasi bil ba´tıl ve a´tedna lil kafirıne minhüm azaben elıma
162Lakinir rasihune fil ılmi minhüm vel mü´minune yü´minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke vel mükıymınes salate vel mü´tunez zekate vel mü´minune billahi vel yevmil ahır ülaike se nü´tıhim ecran azıyma
163İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv ven nebiyyıne mim ba´dih ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya´kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunüse ve harune ve süleyman ve ateyna davude zebura
164Ve rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve rusülel lem naksushüm aleyk ve kellemellahü musa teklıma
165Rusülem mübeşşirıne ve münzirıne li ella yekune lin nasi alellahi huccetüm ba´der rusül ve kanellahü azızen hakıma
166Lakinillahü yeşhedü bi ma enzele ileyke enzelehu bi ılmih vel melaiketü yeşhedun ve kefa billahi şehıda
167İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi kad dallu dalalem beıyda
168İnnellezıne keferu ve zalemu lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm tarıka
169İlla tarika cehenneme halidıne fıha ebeda ve kane zalike alellahi yesıra
170Ya eyyühen nasü kad caekümür rasulü bil hakkı mir rabbiküm fe aminu hayral leküm ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
171Ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ve la tekulu alellahi illel hakk innemel mesıhu ıysebnü meryeme rasulüllahi ve kelimetüh elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu billahi ve rusülih ve la tekulu selaseh intehu hayral leküm innemellahü ilahüv vahıd sübhanehu ey yekune lehu veled lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla
172Ley yestenkifel mesıhu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun ve mey yestenkif an ıbadetihı ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemıa
173Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm ve yezıdühüm min fadlih ve emmellezınestenkefu vestekberu fe yüazzibühüm azaben elımev ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
174Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübına
175Fe emmellezıne amenu billahi va´tesamu bihı fe seyüdhılühüm fı rahmetim minhü ve fadliv ve yehdıhim ileyhi sıratam müstekıyma
176Yesteftunek kulillahü yüftiküm fil kelaleh inimruün heleke leyse lehu veledüv ve lehu uhtün fe leha nısfü ma terak ve hüve yerisüha il lem yekül leha veled fe in kanetesneteyni fe lehümes sülüsani mimma terak ve in kanu ıhveter ricalev ve nisaen fe lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyen yübeyyinüllahü leküm en tedıllu vallahü bi külli şey´in alım
Chapter 5 (Sura 5)
1Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behımetül en´ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd
2Ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la ammınel beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve rıdvana ve iza haleltüm fastadu ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil mescidil harami en ta´tedu ve teavenu alel birri vet takva ve la teavenu alel ismi vel udvani vettekullah innellahe şedıdül ıkab
3Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı´metı ve radıytü lekümül islame dına fe menidturra fı mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym
4Yes´eluneke maza ühılle lehüm kul ühılle lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihı mükellibıne tüallimunehünne mimma allemekümüllah fe külu mimma emsekne aleyküm vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah innellahe serıul hısab
5Elyevme ühılle lekümüt tayyibat ve taamüllezıne utül kitabe hıllül leküm ve taamüküm hıllül lehüm vel muhsanatü minel mü´minati vel muhsanatü minellezıne utül kitabe min kabliküm iza ateytümuhünne ücurahünne muhsınıne ğayra müsafihıyne ve la müttehızı ahdan ve mey yekfür bil ımani fe kad habita amelühu ve hüve fil ahırati minel hasirın
6Ya eyyühellezıne amenu iza kuntüm iles salati fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka´beyn ve in küntüm cünüben fettahheru ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıydan tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm minh ma yürıdüllahü li yec´ale aleyküm min haraciv ve lakiy yürıdü li yütahhiraküm ve li yütimme nı´metehu aleyküm lealleküm teşkürun
7Vezküru nı´metellahi aleyküm ve mısakahüllezı vasekaküm bihı iz kultüm semı´na ve eta´na vettekullah innellahe alımün bi zatis sudur
8Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne lillahi şühedae bil kıstı ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin ala ella ta´dilu ı´dilu hüve akrabü lit takva vettekullah innellahe habırum bi ma ta´melun
9Veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
10Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehıym
11Ya eyyühellezıne amenüzküru nı´metellahi aleyküm iz hemme kavmün ey yebsütu ileyküm eydiyehüm fe keffe eydiyehüm ankü vettekullah ve alellahi fel yetevekkelil mü´minun
12Ve le kad ehazellahü mısaka benı israıl ve beasna minhümüsney üşera nekıyba ve kalellahü innı meaküm lein ekamtümüs salate ve ateytümüz zekate ve amentüm bi rusülı ve azzertümuhüm ve akradtümüllahe kardan hasenel le ükeffiranne anküm seyyiatiküm ve le üdhılenneküm cennatin tecrı min tahtihel enhar fe men kefera ba´de zalike minkümfe kad dalle sevaes sebıl
13Fe bima nakdıhim mısakahüm leannahüm ve cealna kulubehüm kasiyeh yüharrifunel kelime ammevadııhı ve nesu hazzam mimma zükkiru bih ve la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm illa kalılem minhüm fa´fü anhüm vasfah innellahe yühıbbül muhsinın
14Ve minellezıne kalu inna nesara ehazna mısakahüm fe nesu hazzam mimma zükkiru bihı fe ağrayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh ve sevfe yünebbiühümüllahü bi ma kanu yasneun
15Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm kesıram mimma küntüm tuhfune minel kitabi ve ya´fu an kesır kad caeküm minellahi nuruv ve kitabüm mübın
16Yehdı bilillahü menittebea rıdvanehu sübüles selami ve yuhricühüm minez zulümati ilen nuri bi iznihı ve yehdıhim ila sıratım müstekıym
17Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel mesıhunü meryem kul fe mey yemlikü minellahi şey´en in erade ey yühlikel misıhabne meryeme ve ümmehu ve men fil erdı cemıa ve lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma yahlüku ma yeşa´ vallahü ala külli şey´in kadır
18Ve kaleltil yehudü ven nesara nahnü ebnaüllahi ve ehıbbaüh kul fe lime yüazzibüküm bi zünubiküm bel entüm beşerum mimmen halak yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa´ ve lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ileyhil mesıyr
19Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm ala fetratim miner rusüli en tekulu ma caena mim beşıriv ve la nezırin fe kad caeküm beşıruv venezır vallahü ala külli şey´in kadır
20Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmizküru nı´metellahi aleyküm iz ceale fıküm embiyae ve cealleküm mülukev ve ataküm ma lem yü´ti ehadem minel alemın
21Ya kavmidhulül erdal mükaddesetelletı ketebellahü leküm ve la terteddu ala edbariküm fe tenkalibu hasirın
22Kalu ya musa inne fıha kavmen cebbarıne ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha fe iy yahrucu minha fe inna dahılun
23Kale racülani minellezıne yehafune en´amellahü aleyhimedhulu aleyhimül bab fe iza dehaltümuhü fe inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü´minın
24Kalu ya musa inna len nedhuleha ebedem ma damu fıha fezheb ente ve rabbüke fe katila inna hahüna kaıdun
25Kale rabbi innı la emlikü illa nefsı ve ehıy fefruk beynena ve beynel kavmil fasikıyn
26Kale fe inneha müharrametün aleyhim erbeıyne seneh yetıhune fil erdı fe la te´se alel kavmil fasikıyn
27Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakk iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahar kale le aktülennek kale innema yetekabbelül lahü minel müttekıyn
28Leim besatte ileyye yedeke li taktülenı ma ene bi basitıy yediye ileyke li aktülek innı ehafüllahe rabbel alemın
29İnnı ürıdü en tebue bi ismı ve ismike fe tekune min ashabin nar ve zalike cezaüz zalimın
30Fe tavveat lehu nefsühu katle ehıyhi fe katelehu fe asbeha minel hasirın
31Fe beasellahü ğurabey yebhasü fil erdı li yüriyehu keyfe yüvarı sev´ete ehıyh kale ya veyleta eaceztü en ekune misle hazel ğurabi fe üvariye sev´ete ehıy fe asbeha minen nadimın
32Min ecli zalike ketebna ala benı israıle ennehu men katel nefsem bi ğayri nefsin ev fesadin fil erdı fe keennema katelen nase cemıa ve men ahyaha fe keennema ahyan nase cemıa ve le kad caethüm rusülüna bil beyyinati sümme inne kesıram minhüm ba´de zalike fil erdı le müsrifun
33İnnema cezaüllezıne yüharribunellahe ve rasulehu ve yes´avne fil erdı fesaden ey yükattelu ev yüsallebu ev tükattaa eydıhim ve ercülühüm min hılafin ev yünfev minel ard zalike lehüm hızyün fid dünya ve lehüm fil ahırati azabün azıym
34İllellezıne tabu min kabli en takdiru aleyhim fa´lemu ennellahe ğafurur rahıym
35Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vebteğu ileyhil vesılete ve cahidu fı sebılihı lealleküm tüflihun
36İnnellezıne keferu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu li yeftedu bihı min azabi yevmil kıyameti ma tükubbile minhüm ve lehüm azabün elım
37Yürıdune ey yahrucu minen nari ve ma hüm bi haricıne minha ve lehüm azabüm mükıym
38Ves sariku ves sarikatü faktau eydiyehüma cezaem bima keseba nekalem minellah vallahü azızün hakım
39Fe men tabe mim ba´di zulmihı ve asleha fe innellahe yetubü aleyh innellahe ğafurur rahıym
40E lem ta´lem ennellahe lehu mülküs semavati vel erdı yüazzibü mey yeşaü ve yağfiru li mey yeşa´ vallahü ala külli yeş´in kadır
41Ya eyyüher rasulü la yahzünkellezıne yüsariune fil küfri minellezıne kalu amenna bi efvahihim ve lem tü´min kulubühüm ve minellezıne hadu semmaune lil kezibi semmaune li kavmin aharıne lem ye´tuk yüharrifunel kelime mim ba´di mevadııh yekulune in utıtüm haza fe huzuhü ve il lem tü´tevhü fahzeru ve mey yüridillahü fitnetehu fe len temlike lehu minellahi şey´a ülaikellezıne lem yüridillahü ey yütahhira kulubehüm lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym
42Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht fe in cauke fahküm beynehüm ev a´rıd anhüm ve in tu´rıd anhüm fe ley yedurruke şey´a ve in hakemte fahküm beynehüm bil kıst innellahe yühıbbül muksitıyn
43Ve keyfe yühakkimunee ve ındehümüt tevratü fıha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba´di zalik ve ma ülaike bil mü´minın
44İnna enzelnet tevrate fıha hüdev ve nur yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda´ fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semenen kalıla ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun
45Ve ketebna aleyhim fıha ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzüne bil üzüni ves sinne bis sinni vel cüruha kısas fe men tesaddeka bihı fe hüve keffaratül leh ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümüz zalimun
46Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev´ızatel lil müttekıyn
47Vel yahküm ehlül incıli bima enzelellahü fıh ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümül fasikun
48Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi minel kitabi ve mühayminen aleyhi fahküm beynehüm bima enzelellahü ve la tettebı´ ehvaehüm amma caeke minel hakk li küllin cealna minküm şir´atev ve minhaca ve lev şaellahü le cealeküm ümmetev vahıdetev ve lakil li yeblüveküm fı ma ataküm festebikul hayrat ilellahi merciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi ma küntüm fıhi tahtelifun
49Ve enıhküm beynehüm bi ma enzelellahü ve la tettebı´ ehvaehüm vahzerhüm ey yeftinuke amba´dı ma enzelellahü ileyk fe in tevellev fa´lem ennema yürıdüllahü ey yüsıybehüm bi ba´dı zünubihim ve inne kesıram minen nasi le fasikun
50E fe hukmel cahiliyyeti yebğun ve men ahsenü minellahi hukmel li kavmiy yukınun
51Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül yehude ven nesara evliya´ ba´duhüm evliyaü ba´d ve mey yetevellehüm minküm fe innehu minhüm innellahe la yehdil kavmez zalimın
52Fe terallezıne fı kulubihim meraduy yüsariune fıhim yekulune nahşa en tüsıybena dairah fe asellahü ey ye´tiye bil fethı ev emrim min ındihı fe yusbihu ala ma eserru fı enfüsihim nadimın
53Ve yekulüllezıne amenu ehaülaillezıne aksemu billahi cehde eymanihim innehüm le meaküm habitat a´malühüm fe asbehu hasirın
54Ya eyyühellezıne amenu mey yertedde minküm an dınihı fe sevfe ye´tillahü bi kavmiy yühıbbühüm ve yühıbbunehu ezilletin alel mü´minıne e ızzetin alel kafirıne yücahidune fı sebılillahi ve la yehafune levmete laim zalike fadlüllahi yü7tıhi mey yeşa´ vallahü vasiun alım
55İnnema veliyyükümüllahü ve rasulühu vellezıne amenüllezıne yükıymunes salate ve yü´tunez zekate ve hüm rakiun
56Ve mey yetevellellahe ve rasulehu vellezıne amenu fe inne hızbellahi hümül ğalibun
57Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül lezınettehazu dıneküm hüzüvev ve leıbem minellezıne utül kitabe min kabliküm vel küffara evliya´ vettekullahe in küntüm mü´minın
58Ve iza nadeytüm iles salatittehazuha hüzüvev ve leıba zalike bi ennehüm kavmül la ya´kılun
59Kul ya ehlel kitabi hel tenkımune minna illa en amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü ve enne ekseraküm fasikun
60Kul hel ünebbiüküm bi şerrim min zalike mesubeten ındellah mel leanehüllahü ve ğadıbe aleyhi ve ceale minhümül kıradete vel hanazıra ve abedet tağut ülaike şerrum mekanev ve edallü an sevais sebıl
61Ve iza cauküm kalu amenna ve kad dehalu bil küfri ve hüm kad haracu bih vallahü a´lemü bi ma kanu yektümun
62Ve tera kesıram minhüm yüsariune fil ismi vel udvani ve eklihimüs suht le bi´se ma kanu ya´melun
63Lev la yenhahümür rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimül isme ve eklihimüs suht le bi´se ma kanu yasneun
64Ve kaletil yehudü yedüllahi mağluleh ğullet eydıhim ve lüınu bi ma kalu bel yedahü mebsutatani yünfiku keyfe yeşa´ ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh küllema evkadu naral lil harbi atfeehellahü ve yes´avne fil erdı fesada vallahü la yühıbbül müfsidın
65Ve lev enne ehlel kitabi amenu vettekav le kefferna anhüm seyyiatihim ve le edhalnahüm cennatin neıym
66Ve lev ennehüm ekamüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyhim mir rabbihim le ekelu min fevkıhim ve min tahti erculihim minhüm ümmetüm muktesıdeh ve kesırum minhüm sae ma ya´melun
67Ya eyyüher rasulü bellığ ma ünzile ileyke mir rabbik ve il lem tef´al fe ma bellağte risaleteh vallahü ya´sımüke minen nas innellahe la yehdil kavmel kafirun
68Kul ya ehlel kitabi lestüm alal şey´in hatta tükıymüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra fe la te´se alel kavmil kafirın
69İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiune ven nesara men amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
70Le kad ehazna mısaka benı israıle ve erselna ileyhim rusüla küllema caehüm rasulüm bi ma la tehva enfüsühüm ferıkan kezzebu ve ferıkay yaktülun
71Ve hasibu ella tekune fitnetün feamu ve sammu sümme tabellahü aleyhim sümme amu ve sammu kesırum minhüm vallahü basıyrum bima ya´melun
72Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel mesıhubnü meryem ve kalel mesıhu ya benı israıla´büdüllahe rabbı ve rabbeküm innehu mey yüşrik billahi fe kad harramellahü aleyhil cennete ve me´vahün nar ve ma liz zalimıne min ensar
73Le kad keferallezıne kalu innellahe salisü selaseh ve ma min ilahin illa ilahüv vahıd ve il lem yentehu amma yekulune le yemessennellezıne keferu minhüm azabün elım
74E fe la yetubune ilellahi ve yestağfiruneh vallahü ğafurur rahıym
75Mel mesıhubnü meryeme illa rasul kad halet min kablihir rusül ve ümmühu sıddıkah kana ye´külanit taam ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü´fekun
76Kul e ta´büdune min dunillahi ma la yemlikü leküm darrav ve la nef´a vallahü hüves semıul alım
77Kul ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ğayral hakkı ve la tettebiu ehvae kavmin kad dallu min kablü ve edallu kesırav ve dallu an sevais sebıl
78Lüınellezıne keferu mim benı israıle ala lisani davude ve ıysebni meryem zalike bima asav ve kanu ya´tedun
79Kanu la yetenahevne amünkerin fealuh lebi´se ma kanu yef´alun
80Tera kesıram minhüm yetevellevnellezıne keferu le bi´se ma kaddemet lehüm enfüsühüm en sehıtallahü aleyhim ve fil azabi hüm halidun
81Ve lev kanu yü´minune billahi vne nebiyyi ve ma ünzile ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lakinne kesıram minhüm fasikun
82Le tecidenne eşedden nasi adavetel lillezıne amenül yehude vellezıne eşraku ve le tecidenne akrabehüm meveddetel lillezıne amenüllezıne kalu inna nesara zalike bi enne münhüm kıssısıne ve ruhbanev ve ennehüm la yestekbirun
83Ve iza semiu ma ünzile iler rasuli tera a´yünehüm tefıdu mined dem´ı mimma arafu minel hakk yekulune rabbena amenna fektübna meaş şahidın
84Ve ma lena la nü´minü billahi ve ma caena minel hakkı ve natmeu ey yüdhılena rabbüna meal kavmis salihıyn
85Fe esabehümüllahü bima kalu cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalike ceazül muhsinın
86Velelızne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehıym
87Ya eyyühellezıne amenu la tüharrimu tayyibati ma ehallellahü leküm ve la ta´tedu innellahe le yühıbbül mu´tedın
88Ve külu mimma razekakümüllahü halalen teyyibev vettekullahellezı entüm bihı mü´minun
89La yüahızükümüllahü billağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bima akkadtümül eyman fe keffaratühu ıt´amü aşerati mesakıne min evsetı ma tut´ımune ehlıküm evkisvetühüm ev tahrıru rakabeh fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyam zalike kefferatü eymaniküm iza haleftüm vahfezu eymaneküm kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm teşkürun
90Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun
91İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun
92Ve etıy´ullahe ve etıy´ur rasule vahzeru fe in tevelleytüm fa´lemu ennema ala rasulinel belağul mübın
93Leyse alellezıne amenu ve amilus salihati cünahun fıma taımu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahü yühabbül muhsinın
94Ya eyyühellezıne amenu le yeblüvenne kümüllühü bi şey´im mines saydi tenalühu eydıküm ve rimahuküm li ya´lemellahü mey yehafühu bil ğayb fe menı´teda ba´de zalike fe lehu azabün elım
95Ya eyyühellezıne amenu la taktülüs sayde ve entüm hurram ve men katelehu minküm müteammiden fe ceazüm mislü ma katele minen neami yahkümü bihı zeva adlim minküm hedyem baliğal ka´beti ev keffaratün taamü mesakıne ev adlü zalike sıyamel li yezuka ve bale emrih afallahü amma selef ve men ade fe yentekımüllahü minh vallahü azızün züntikam
96Ühılle leküm saydül bahri ve taamühu metaal leküm ve lis seyyarah ve hurrime aleyküm saydül birri ma düntüm huruma vettekullahellezı ileyhi tuhşerun
97Cealellahül ka´betel beyteh harame kıyamel lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta´lemu ennellahe ya´lemü ma fis semavati ve ma fil erdı ve ennellahe bi külli şey´in alım
98I´lemu ennellahe şedıdül ıkabi ve ennellahe ğafurur rahıym
99Ma aler rasuli illel belağ vallahü ya7lemü ma tübdune ve ma tektümun
100Kul la yestevil habisü vet tayyibü ve lev a´cebeke kesratül habıs fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm tüflihun
101Ya eyyühellezıne amenu la tes´elu an eşyae in tübde leküm tesü´küm ve in tes´elu anha hıyne yünezzelül kur´anü tübde leküm afallahü anha vallahü ğafurun halım
102Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu biha kafirın
103Ma cealellahü mim behıyrativ ve la saibetiv ve la vesıyletiv ve la hamiv ve lainnellezıne keferu yefterune alellahil kezib ve ekseruhüm la ya´kılun
104Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli kalu hasbüna ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kane abaühüm la ya´lemune şey´ev ve la yehtedun
105Ya eyyühellezıne amenu aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytüm ilellahi mirciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta´melun
106Ya eyyühellezıne amenu şehadetü beyniküm iza hadara ehadekümül mevtü hıynel vesıyyetisnani zevaadlim minküm ev aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdı fe esabetküm müsıybetül mevt tahbisunehüma mim ba´dis salati fe yuksimani billahi inirtebtüm la neşterı bihı semenev ve lev kane za kurba ve la nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimın
107Fe in usira ala ennehümestehakka ismen fe aharani yekumani mekamehüma minellezı nestehakka aleyhimül evleyani fe yuksimani billahi le şehadetüna ehakku min şehadetihima ve ma´tedeyna inna izel le minez zalimın
108Zalike edna ey ye´tu biş şehadeti ala vechiha ev yehafu en türadde eymanüm ba´de eymanihim vettekullahe vesmeu vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
109Yevme yecmeullahür rusüle fe yekulü ma za ücibtüm kalu la ilme lenav inneke ente allamül ğuyub
110İz kalellahü ya iysebne meryemezkür nı´metı aleyke ve ala validetik iza eyyedtüke bi ruhıl kudüsi tükellimün nase fil mehdi ve kehla ve iz alemtükel kitabe vel hıkmete vet tevrate vel incıl ve iz tahlüku minet tıyni ke hey´etit tayri bi iznı fe tenfühu fıha fe tekunü tayram bi iznı ve tübriül ekmehe vel ebrasa bi iznı ve iz huricül mevta bi iznı ve iz kefeftü benı israıle anke iz ci´tehüm bil beyyinati fe kalellezıne keferu minhüm in haza illa sıhrum mübın
111Ve iz evhaytü ilel havariyyıne en aminu bı ve bi rasulı kalu amenna veşhed bi ennena müslimun
112İz kalel havariyyune ya ıysebne meryeme hel yestetıy´u rabbüke ey yünezzile aleyna maidetem mines sema´ kalettekullahe in küntüm mü´minın
113Kalu nürıdü en ne´küle minha ve tatmeinne kulubüna ve na´leme en kad sadaktena ve nekune aleyha mineş şahidın
114Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn
115Kalellahü innı münezzilüha aleyküm fe mey yekfür ba´dü minküm fe innı üazzibühu azabel la üazzibühu ehadem minel alemın
116Ve iz kalellahü ya iysebne meryeme e ente kulte lin nasittehızunı ve ümmiye ilaheyni min dunillah kale sübhaneke ma yekunü lı en ekıle ma leşse lı bi hakk in küntü kultühu fe kad alimteh ta´lemü ma fı nefsı ve la a´lemü ma fı nefsik inneke ente allamül ğuyub
117Me kultü lehüm illa ma emartenı bihı enı´büdüllahe rabbı ve rabbeküm ve küntü aleyhim şehıdem ma dümtü fıhim felemma teveffeytenı künte enter rakıybe aleyhim ve ente ala külli şey´in şehıd
118İn tüazzibhüm fe innehüm ıbadük ve in tağfir lehüm fe inneke entel azızül hakım
119Kalellahü haza yevmü yenfeus sadikıyne sıdkuhüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda radıyellahü anhüm ve radu anh zalikel fevzül azıym
120Lillahi mülküs semavati vel erdı va ma fıhinn ve hüve ala külli şey´in kadır
Chapter 6 (Sura 6)
1Elehümdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya´dilun
2Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
3Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya´lemü sirraküm ve cehraküm ve ya´lemü ma teksibun
4Ve ma te´tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu´ridıyn
5Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe sevfe ye´tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
6E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe´na mim ba´dihim karnen aharın
7Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
8Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun
9Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
10Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
11Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
12Kul li mem ma fis semavati vel ard kul lillah ketebe ala nefsihir rahmeh le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü´minun
13Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar ve hüves semıul alım
14Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut´ımü ve la yüt´am kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın
15Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
16Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve zalikel fevzül mübın
17Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey´in kadır
18Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır
19Kul eyyü şey´in ekberu şehadeh kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur´anü li ünziraküm bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun
20Ellezıne ateynahümül kitabe ya´rifunehu kema ya´rifune ebnaehüm ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü´minun
21Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun
22Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez´umun
23Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın
24Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
25Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü´minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın
26Ve hüm yenhevne anhü ve yen´evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş´urun
27Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü´minın
28Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
29Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb´usın
30Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
31Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun
32Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fe la ta´kılun
33Kad na´lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun
34Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselın
35Ve in kane kebüra aleyke ı´raduhüm fe inisteta´te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te´tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın
36İnnema yestecıbüllezıne yesmeun vel mevta yeb´asühümüllahü sümme ileyhi yürceun
37Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
38Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi min şey´in sümme ila rabbihim yuhşerun
39Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat mey yeşeillahü yudlilh ve mey yeşe´yec´alhü ala sıratım müstekıym
40Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted´un in küntüm sadikıyn
41Bel iyyahü ted´une fe yekşifü ma ted´une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun
42Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be´sai ved darrai leallehüm yetedarraun
43Fe lev la iz caehüm be´süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya´melun
44Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey´ hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun
45Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu vel hamdü lillahi rabbil alemın
46Kul eraeytüm in ehazellahü sem´aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye´tıküm bih ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun
47Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun
48Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
49Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun
50Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a´lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a´ma vel besıyr e fe la tetefekkerun
51Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun
52Ve la tatrudillezıne yed´une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh ma aleyke min hısabihim min şey´iv ve ma min hısabike aleyhim min şey´in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın
53Ve kezalike fetenna ba´dahüm bi ba´dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi a´leme biş şakirın
54Ve iza caekellezıne yü´minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba´dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym
55Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın
56Kul innı nühıtü en a´büdellezıne ted´une min dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın
57Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih ma ındı ma testa´cilune bih inil hukmü illa lillah yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın
58Kul lev enne ındı ma testa´cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm vallahü a´lemü biz zalimın
59Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya´lemüha illa hu ve ya´lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya´lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın
60Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya´lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb´asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta´melun
61Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun
62Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın
63Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted´unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın
64Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun
65Kul hüvel kadiru ala ey yeb´ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba´daküm be´se ba´d ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun
66Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk kul lestü aleyküm bi vekıl
67Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta´lemun
68Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a´rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak´ud ba´dez zikra meal kavmiz zalimın
69Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey´iv ve lakin zikra leallehüm yettekun
70Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy´ ve in ta´dil külle adlil la yü´haz minha ülaikellezıne übsilu bima kesebu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
71Kul e ned´u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a´kabina ba´de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed´unehu ilel hüde´tina kul inne hüdellahi hüvel hüda ve ümirna li nüslime li rabbil alemın
72Ve en ekıymüs salate vettekuh ve hüvellezı ileyhi tuhşerun
73Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakımül habır
74Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın
75Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının
76Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale haza rabbı felemma efele kale la ühıbbül afilın
77Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın
78Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun
79İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın
80Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey´a vesia rabbı külle şey´in ılma e fe la tetezekkerun
81Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn in küntüm ta´lemun
82Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun
83Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih nefeu deracatim men neşa´ inne rabbeke hakımün alım
84Ve vehebna lehu ishaka ve ya´kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinın
85Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm mines salihıyn
86Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemın
87Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym
88Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya´melun
89Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun
90Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih kul la es´elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemın
91Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey´ kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec´alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra ve ullimtüm ma lem ta´lemu entüm ve la abaüküm kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel´abun
92Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezıne yü´minune bil ahırati yü´minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun
93Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey´üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim ahricu enfüseküm elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun
94Ve le kad ci´tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka´ le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez´umun
95İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe enna tü´fekun
96Falikul ısbah ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana zalike takdırul azızil alım
97Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy ya´lemun
98Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda´ kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun
99Ve hüvellezı enzele mines semai maa fe ahracna bihı nebate külli şey´in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal´iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a´nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen´ıh inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü´minun
100Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala amma yesıfun
101Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey´ ve hüve bi külli şey´in alım
102Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey´in fa´büduh ve hüve ala külli şey´iv vekıl
103La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habır
104Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz
105Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya´lemun
106İttebı´ ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a´rıd anil müşrikın
107Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl
108Ve la tesübbüllezıne yed´une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya´melun
109Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü´minünne biha kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş´ıruküm enneha iza caet la yü´minun
110Ve nükallibü ef´idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü´minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya´mehun
111Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey´in kubülem ma kanu li yü´minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun
112Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba´duhüm illa ba´dın zuhrufel kavli ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
113Ve li tesğa ileyhi ef´idetüllezıne la yü´minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun
114E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala vellezıne ateynahümül kitabe ya´lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın
115Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla la mübeddile li kelimatih ve hüves semıul alım
116Ve in tütı´eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
117İnne rabbeke hüve a´lemü mey yedıllü an sebılil ve hüve a´lemü bil mühtedın
118Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü´minın
119Ve maleküm ella te´külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm inne rabbeke hüve a´lemü bil mu´tedın
120Ve zeru zahiral ismi ve batıneh innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun
121Ve la te´külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm ve in eta´tümuhüm inneküm le müşrikun
122E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya´melun
123Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş´urun
124Ve iza caethüm ayetün kalu len nü´mine hatta nü´ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a´lemü haysü yec´alü risaleteh seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun
125Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdılehu yec´al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa´adü fis sema´ kezalike yec´alüllahür ricse alellezıne la yü´minun
126Ve haza sıratu rabbike müstekıyma kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun
127Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya´melun
128Ve yevme yahşurühüm cemıa ya ma´şeral cinni kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba´duna bi ba´dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah inne rabbeke hakımün alım
129Ve kezalike nüvellı ba´daz zalimıne ba´dam bima kanu yeksibun
130Ya ma´şeral cinni vel insi e lem ye´tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
131Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
132Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya´melun
133Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa´ yüzhibküm ve yestahlif mim ba´diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın
134İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu´cizın
135Kul ve kavmı´melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta´lemune men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
136Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en´ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za´mihim ve haza li şürakaina fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim sae ma yahkümun
137Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
138Ve kalu hazihı en´amüv ve harsün hıcr la yat´amüha illa men neşaü bi za´mihim ve en´amün hurrimet zuhuruha ve en´amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh seyeczıhim bima kanu yefterun
139Ve kalu ma fı butuni hazihil en´ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka´ seyeczıhim vasfehüm innehu hakımün alım
140Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu ve ma kanu mühtedın
141Ve hüvellezı enşee cennatim ma´ruşativ ve ğayra ma´ruşativ ven nahle vez zer´a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın
142Ve minel en´ami hamuletev ve ferşa külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübın
143Semaniyete ezvac mined da´nisneyni ve minel ma´zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn
144Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm innellahe la yehdil kavmez zalimın
145Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat´amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym
146Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun
147Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah ve la yüraddü be´sühu anil kavmil mücrimın
148Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey´ kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be´sena kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun
149Kul fe lillahil huccetül baliğah fe lev şae le hedaküm ecmeıyn
150Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza fe in şehidu fe la teşhed meahüm ve la tettebı´ ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü´minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya´dilun
151Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey´a ve bil valideyni ıhsana ve la taktülu evladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta´kılun
152Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kıst la nükellifü nefsen illa vüs´aha ve iza kultüm fa´dilu ve lev kane za kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun
153Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun
154Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey´iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü´minun
155Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun
156En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın
157Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun
158Hel yenzurune illa en te´tiyehümül melaiketü ev ye´tiye rabbüke ev ye´tiye ba´du ayati rabbik yevme ye´tı ba´du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra kulintezıru inna müntezırun
159İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey´ innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef´alun
160Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun
161Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın
162Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
163La şerıke leh ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın
164Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey´ ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun
165Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba´daküm fevka ba´dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym
Chapter 7 (Sura 7)
1Elif lam mim sad
2Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü´minın
3İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min dunihı evliya´ kalılem ma tezekkerun
4Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha be´süna beyaten ev hüm kailun
5Fe ma kane da´vahüm iz caehüm be´süna illa en kalu inna künna zalimın
6Fe le nes´elennellezıne ürsile ileyhim ve le nes´elennel murselın
7Fe le nekussanne aleyhim bi ılmiv ve ma künna ğaibın
8Vel veznü yevmeizinil hakk fe men sekulet mevazınühu fe ülaike hümül müflihun
9Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm bima kanu bi ayatina yazlimun
10Ve le kad mekkennaküm fil erdı ve cealna leküm fıha meayiş kalılem ma teşkürın
11Ve le kad halaknaküm sümme savvernaküm sümme kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs lem yeküm mines sacidın
12Kale ma meneake ella tescüde iz emartük kale ene hayrum minhhalaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
13Kale fehbıt minha fe ma yekunü leke en tetekebbera fıha fahruc inneke mines sağırın
14Kale enzırnı ila yevmi yüb´asun
15Kale inneke minel münzarın
16Kale fe bima ağveytenı le ak´udenne lehüm sıratakel müstekıym
17Sümme le atiyennehüm mim beyni eydıhim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidü ekserahüm şakirın
18Kalehruc minha mez´umem medhura le men tebiake minhüm le emleenne cehenneme minküm ecmeıyn
19Ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe küla min haysü şi´tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın
20Fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma mavuriye anhüma min sev´atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidın
21Ve kasemehüma innı leküma le minen nasıhıyn
22Fe dellahüma bi ğurur fe lemma zakaş şecerate bedet lehüma sev´atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakıl cenneh ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın
23Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın
24Kalehbitu ba´duküm li ba´dın adüvv ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn
25Kale fıha tahyevne ve fıha temutune ve menha tuhracun
26Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvarı sev´atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun
27Ya benı ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema ahrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhüma libasehüma li yüriyehüma sev´atihima innehu yeraküm hüve ve kabılühu min haysü la teravnehüm inna cealneş şeyatıyne evliyae lillezıne la yü´minun
28Ve iza fealu fahışeten kalu vecedna aleyha abaena ballahü emerana biha kul innellahe la ye´müru bil fahşa´ e tekulune alellahi ma la ta´lemun
29Kul emera rabbı bil kıstı ve ekıymu vücuheküm ınde külli mescidiv bedeeküm teudun
30Ferıkan heda ve ferıkan hakka aleyhimüd dalaleh innehümüt tehazüş şeyatıyne evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehüm mühtedun
31Ya benı ademe huzu zıneteküm ınde külli mescidiv ve külu veşrabu ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın
32Kul men harrame zınetellahilletı ahrace li ıbadihı vet tayyibati miner rızk kul hiye lillezıne amenu fil hayatid dünya halisatey yevmel kıyameh kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya´lemun
33Kul innema harrame rabbiyel fevahışe ma zahera minha ve ma betane vel isme vel bağye bi ğayril hakkı ve en tüşriku billahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve en tekulu alellahi ma la ta´lemun
34Ve li külli ümmetin ecel fe iza cae eclühüm la yeste´hırune saatev ve la yestakdimun
35Ya benı ademe imma ye´tiyenneküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı fe menitteka ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
36Vellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu anha ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
37Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih ülaike yenalühüm nesıybühüm minel kitab hatta iza caethüm rusülüna yeteveffevnehüm kalu eyne ma küntüm ted´une min dunillah kalu dallu anna ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın
38Kaledhulu fı ümemin kad halet min kabliküm minel cinni vel insi fin nar küllema dehalet ümmetül leanet uhteha hatta ized daraku fıha cemıan kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai edalluna fe atihim azaben dı´fem minen nar kale li küllin dı´füv ve lakil la ta´lemun
39Ve kalet ulahüm li uhrahüm fe ma kane leküm aleyna min fadlin fe zukul azabe bima küntüm teksibun
40İnnellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu anha la tüfettehu lehüm ebvabüs semai ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelü fı semmil hıyad ve kezalike neczil mücrimın
41Lehüm min cehenneme mihadüv ve min fevkıhüm ğavaş ve kezalike necziz zalimın
42Vellezıne amenu ve amilus salihati la nükellifü nefsen illa vüs´aha ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun
43Ve neza´na ma fı sudurihim min ğıllin tecrı min tahtihimül enhar ve kalül hamdü lillahillezı hedana li haza ve ma künna li nehtediye lev la en hedanellah le kad caet rusülü rabbina bil hakk ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha bima küntüm ta´melun
44Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbüna hakkan fe hel vecedtüm ma veade rabbüküm hakka kalu neam fe ezzene müezzinüm beynehüm el la´netüllahi alez zalimın
45Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca ve hüm bil ahırati kafirun
46Ve beynehüma hıcab ve alel a´rafi ricalüy ya´rifune küllem bisımahüm ve nadev ashabel cenneti en selamün aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatmeun
47Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec´alna meal kavmiz zalimın
48Ve nada ashabül a´rafi ricaley ya´rifunehüm bisımahüm kalu ma ağna anküm cem´uküm ve ma küntüm testekbirun
49E haülaillezıne aksemtüm la yenalühümüllahü bi rahmeh üdhulül cennete la havfün aleyküm ve la entüm tahzenun
50Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efıdu aleyna minel mai ev mimma razekakümüllah kalu innellahe harramehüma alel kafirın
51Ellezınettehazu dınehüm lehvev ve leıbev ve ğarrathümül hayatüd dünya fel yevme nensahüm kema nesu likae yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun
52Ve le kad ci´nahüm bi kitabin fassalnahü ala ılmin hüdev ve rahmetel li kavmiy yü´minun
53Hel yenzurune illa te´vıleh yevme ye´tı te´vılühu yekulüllezıne nesuhü min kablü kad caet rusülü rabbina bil hakk fe hel lena min şüfeae fe yeşfeu lena ev nüraddü fe na´mele ğayrallezı künna na´mel kad hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
54İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın
55Üd´u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu´tedın
56Ve la tüfsidu fil erdı ba´de ıslahıha ved´uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın
57Ve hüvellezı yürsilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih hatta iza ekallet sehaben sikalen suknahü li beledim meyyitin fe enzelna bihil mae fe ahracna bihı min küllis semerat kezalike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun
58Vel beledüt tayyibü yahrucü nebatühu bi izni rabbih vellezı habüse la yahrucü illa nekida kezalike nüsarrifül ayati li kavmiy yeşkürun
59Le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı´büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
60Kalel meleü min kavmihı inna li nerake fı dalalim mübın
61Kale ya kavmi leyse bı dalaletüv ve lakinnı rasulüm mir rabbil alamın
62Übelliğuküm risalati rabbı ve ensahu leküm ve a´lemü minellahi ma la ta´lemun
63E ve acibtüm en caeküm zikrüm mir rabbiküm ve li tetteku ve lealleküm türhamun
64Fe kezzebuhü fe enceynahü vellezıne meahu fil fülki ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavmen amın
65Ve ila adin ehahüm huda kale ya kavmı´büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
66Kalel meleüllezıne keferu min kavmihı inna le nerake fı sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibın
67Kale ya kavmi leyse bı sefahetüv ve lakinnı rasulüm mir rabbil alemın
68Übelliğuküm risalati rabbı ve ene leküm nasıhun emın
69E ve acibtüm en caeküm zikrum mir rabbiküm ala racülim minküm li yünziraküm vezküru iz cealeküm hulefae mim ba´di kavmi nuhıv ve zadeküm fil halkı bestah fezküru alaellahi lealleküm tüflihun
70Kalu eci´tena li na´büdellahe vahdehu ve nezera ma kane ya´büdü abaüna fe´tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
71Kale kad vekaa aleyküm mir rabbiküm ricsüv ve ğadab e tücadilunenı fı esmain semmeytümuha entüm ve abaüküm ma nezzelellahü biha min sültan fentezıru innı meaküm minel müntezırın
72Fe enceynahü vellezıne meahü bi rametim minna ve kata´na dabirallezıne kezzebu bi ayatina ve ma kanu mü´minın
73Ve ila semude ehahüm saliha kale ya kavmi´büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm hazihı nakatüllahi leküm ayeten fe zeruha te´kül fı erdıllahi ve la temessuha vi suin fe ye´huzeküm azabün elım
74Vezküru iz cealeküm hulefae mim ba´di adiv ve bevveeküm fil erdı tettehızune min sühuliha kusurav ve tenhıtunel cibale büyuta fezküru alaellahi ve la ta´sev fil erdı müfsidın
75Kalel meleül lezınestekberu min kavmihı lillezınes tud´ıfu li men amene minhüm eta´lemune enne saliham murselüm mir rabbih kalu inna bima ürsile bihı mü´minun
76Kalellezınestekberu inna billezı amentüm bihı kafirun
77Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve kalu ya salihu´tina bima teıdüna in künte minel murselın
78Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
79Fe tevella anhüm va kale ya kavmi le kad eblağtüküm risalete rabbı ve nesahtü leküm ve lakil la tühıbbunen nasıhıyn
80Ve lutan iz kale li kavmihı ete´tunel fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın
81İnneküm le te´tuner ricale şehvetem min dunin nisa´ bel entüm kavmüm müsrifun
82Ve ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricuhüm min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
83Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirın
84Ve emtarna aleyhim metara fenzur keyfe kane akıbetül mücrimın
85Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya kavmı´büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm fe evfül keyle vel mızane ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la tüfsidu fil erdı ba´de ıslahıha zaliküm hayrul leküm in küntüm mü´minın
86Ve la tak´udu bi külli sıratın tuıdune ve tesuddune an sebılillahi men amene bihı ve tebğuneha ıveca vezküru iz küntüm kalılen fe kesseraküm venzuru keyfe kane akıbetül müfsidın
87Ve in kane taifetüm minküm amenu billezı ürsiltü bihı ve taifetül lem yü´minu fasbiru hatta yahkümellahü beynena ve hüve hayrul hakimın
88Kalel meleüllezınestekberu min kavmihı le nuhricenneke ya şüaybü vellezıne amenu meake min karyetina ev leteudünne fı milletina kale e ve lev künna karihın
89Kadifterayna alellahi keziben in udna fı milletiküm ba´de iz neccanellahü minha ve ma yekunü lena en neude fıha illa ey yeşaellahü rabbüna vesia rabbüna külle şey´in ılma alellahi tevekkelna rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihıyn
90Ve kalel meleüllezıne keferu min kavmihı le initteba´tüm şüayben inneküm izel le hasirun
91Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
92Ellezıne kezzebu şüayben ke el lem yağnev fıhellezıne kezzebu şüayben kanu hümül hasirın
93Fe tevella anhüm ve akle ya kavmi le kad eblağtüküm risalati rabbı ve nesahtü leküm fe keyfe asa ala kavmin kafirın
94Ve ma erselna fı karyetim min nebiyyin illa ehazna ehleha bil be´sai ved darrai leallehüm yeddaraun
95Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete hatta afev ve kalu kad messe abaenad darraü ves serraü fe ehaznahüm bağtetev ve hüm la yeş´urun
96Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav le fetahna aleyhim berakatim mines semai vel erdı ve lakin kezzebu fe ehaznahüm bima kanu yeksibun
97E fe emine ehlül kura ey ye´tiyehüm be´süna beyatev ve hüm naimun
98E ve emine ehlül kura ey ye´tiyehüm be´süna duhav ve hüm yel´abun
99E fe eminu mekrallah fe la ye´menü mekrallahi illel kavmül hasirun
100E ve lem yehdi lillezıne yerisunel erda mim ba´di ehliha el lev neşaü esabnahüm bi zünubihim ve natbeu ala kulubihim fe hüm la yesmeun
101Tilkel kura nekussu aleyke min embaiha ve le kad caethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanu li yü´minu bima kezzebu min kabl kezalike yatbeullahü ala kulubil kafirın
102Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahüm le fasikıyn
103Sümme beasna mim ba´dihim musa bi ayatina ila fir´avne ve meleihı fe zalemu biha fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
104Ve kale musa ya fir´avnü innı rasulüm mir rabbil alemın
105Hakıykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci´tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meıye benı israıl
106Kale in künte ci´te bi ayetin fe´ti biha in künte mines sadikıyn
107Fe elka asahü fe iza hiye su´banüm mübın
108Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
109Kalel meleü min kavmi fir´avne inne haza le sahırun alım
110Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm fe maza te´mürun
111Kalu ercih ve ehahü ve ersil fil medaini haşirın
112Ye´tuke bi külli sahırin alım
113Ve caes seharatü fir´avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
114Kale neam ve inneküm le minel mükarrabın
115Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune nahnül mülkıy
116Kale elku fe lemma elkav seharu a´yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sıhrin azıym
117Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye telkafü ma ye´fikın
118Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya´melun
119Fe ğulibu hünalike venkalebu sağırın
120Ve ülkıyes seharatü sacidın
121Kalu amenna bi rabbil alemın
122Rabbi musa ve harun
123Kale fir´avnü amentüm bihı kable en azene leküm inne haza le mekrum mekertümuhü fil medıneti li tuhricu minha ehleha fe sevfe ta´lemun
124Le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin sümme le üsallibenneküm ecmeıyn
125Kalu inna ila rabbina münkalibun
126Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena müslimın
127Ve kalel meleü min kavmi fir´avne e etezru musa ve kavmehu li yüfsidu fil erdı ve yezerake ve alihetek kale senükattilü ebnaehüm ve nestahyı nisaehüm ve inna fevkahüm kahirun
128Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ıbadih vel akıbetü lil müttekıyn
129Kalu uzına min kabli en te´tiyena ve mim ba´di ma ci´tena kale asa rabbüküm ey yühlike adüvveküm ve yestahlifeküm fil erdı fe yenzura keyfe ta´melun
130Ve le kad ehazna ale fir´avne bis sinıne ve naksım mines semerati leallehüm yezzekkerun
131Fe iza caethümül hasenetü kalu lena hazih ve in tüsıbhüm seyyietüy yettayyeru bi musa ve mem meah e la innema tairuhüm ındellahi ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
132Ve kalu mehma te´tina bihı min ayetil li tesharana biha fe ma nahnü leke bi mü´minın
133Fe erselna aleyhimüt tufane vel cerade vel kummele ved dafadia ved deme ayatim müfessalatin festekberu ve kanu kavmem mücrimın
134Ve lemma vekaa aleyhimür riczü kalu ya mused´u lena rabbeke bima ahide ındek le in keşefte annar ricze le nü´minenne leke ve le nürsilenne meake benı israıl
135Felemma keşefna anhümür ricze ila ecelin hüm baliğuhü iza hüm yenküsun
136Fentekamna minhüm fe ağraknahüm fil yemmi bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın
137Ve evrasnel kavmellezıne kanu yüstad´afune meşarikal erdı ve meğaribehelletı barakna fıha ve temmet kelimetü rabbikel husna ala benı israıle bima saberu ve demmerna ma kane yesneu fir´avnü ve kavmühu ve ma kanu ya´rişun
138Ve cavezna bi benı israilel bahra fe etev ala kavmiy ya´küfune ala asnamil lehüm kalu ya musec´al lena ilahen kema lehüm aliheh kale inneküm kavmün techelun
139İnne haülai mütebberum ma hüm fıhi ve batılüm ma kanu ya´melun
140Kale eğayrallahi ebğıyküm ilahev ve hüve feddaleküm alel alemın
141Ve iz enceynaküm min ali fir´avne yesumuneküm suel azab yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
142Ve vaadna musa selasıne leyletev ve etmemnaha bi aşrin fe temme mıkatü rabbihı erbeıyne leyleh ve kale musa li ehıyhi harunahlüfnı fı kavmı ve aslıh ve la tettebı´ sebılel müfsidın
143Ve lemma cae musa li mıkatina ve kelemehu rabbühu kale rabbi erinı enzir ileyk kale len teranı ve lakininzur ilel cebeli fe inistekarra mekanehu fe sevfe teranı felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve harra musa saıka felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü´minın
144Kale ya musa innistafeytüke alen nasi bi risalatı ve bi kelamı fe huz ma ateytüke ve küm mineş şakirın
145Ve ketebna lehufil elvahı min külli şey´im mev´ızatev ve tefsıylel li külli şey´ fe huzha bi kuvvetiv ve´mür kavmeke ye´huzha bi ahseniha seürıküm daral fasikıyn
146Seasrifü an ayatiyellezıne yetekebberune fil erdı bi ğayril hakk ve iy yerav külle ayetil la yü´minu biha ve iy yerav sebıler rüşdi la yettehızuhü sebıla ve iy yerav sebılel ğayyi yettehızuhü sebıla zalike bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın
147Vellezıne kezzebu bi ayatina ve likail ahırati habitat a´malühüm hel yüczevne illa ma kanu ya´melun
148Vettehaze kavmü musa mim ba´dihı min huliyyihim ıclen cesedel lehu huvar e lem yerav ennehu la yükellimühüm ve la yehdıhim sebıla ittehazuhü ve kanu zalimın
149Ve lemma sükıta fı eydıhim ve raev ennehül kad dallu kalu leil lem yerhamna rabbüna ve yağfir lena lenekunenne minel hasirın
150Ve lemma racea musa ila kavmihı ğadbane esifen kale bi´sema haleftümunı mim ba´dı e aciltüm emra rabbiküm ve elkal elvaha ve ehaze bi ra´si ehıyhi yecürrühu ileyh kalebne ümme innel kavmestad´afunı ve kadu yaktülunenı fe la tüşmit biyel a´dae ve la tec´alnı meal kavmiz zalimın
151Kale rabbığfir lı ve li ehıy ve edhılna fı rahmetike ve ente erhamür rahımın
152İnnellezınet tehazül ıcle seyenalühüm ğadabüm mir rabbihim ve zilletün fil hayatid dünya ve kezalike neczil müfterın
153Vellezıne amilüs seyyiati sümme tabu mim ba´diha ve amenu inne rabbeke mim ba´diha le ğafurur rahıym
154Ve lemma sekete am musel ğadabü ehazel elvah ve fı nüshatiha hüdev ve rahmetül lillezıne hüm li rabbihim yerhebun
155Vahtara musa kavmehu seb´ıyne racülel li mıkatina felemma ehazethümür racfetü kale rabbi lev şi´te ehlektehüm min kablü ve iyyay e tühliküna bima feales süfehaü minna in hiye illa fitnetük tüdıllü biha men teşaü ve tehdı men teşa´ ente veliyyüna fağfir lena verhamna ve nete hayrul ğafirın
156Vektüb lena fı hazihid dünya hazenetev ve fil ahırati inna hüdna ileyk kale azabı üsıybü bihı men eşa´ ve rahmetı vesiat külle şey´ fe seektübüha lillezıne yettekune ve yü´tunez zekate vellezıne hüm bi ayatina yü´minun
157Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyyellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli ye´müruhüm bil ma´rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yühıllü lehümüt tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise ve yedau anhüm ısrahüm vel ağlalelletı kanet aleyhim fellezıne amenu bihı ve azzeruhü ve nesaruhü vetteveun nurallezı ünzile meahu ülaike hümül müflihun
158Kul ya eyyühen nasü innı rasulüllahi ileyküm cemıanillezı lehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hüve yuhyı ve yümıtü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezı yü´minü billahi ve kelimetihı vettebiuhü lealleküm tehtedun
159Ve min kavmi musa ümmetüy yehdune bil hakkı ve bihı ya´dilun
160Ve katta´nahümüsnetey aşrate esbatan ümema ve evhayna ila musa izisteskahü kavmühu enıdrib bi asakel hacer fembeceset minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
161Ve iz kıyle lehümüskünu hazihil kayete ve külu minha haysü şi´tüm ve kulu hıttatüv vedhulül babe sücceden nağfirleküm hatıy´atiküm senezıdül muhsinın
162Fe beddelellezıne zalemu minhüm kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe erselna aleyhim riczem mines semai bima kanu yazlimun
163Ves´elhüm anil karyetilletı kanet hadıratel bahr iz ya´dune fis sebti iz te´tıhim hıytanühüm yevme sevtihim şürraav ve yevme la yesbitune la te´tıhim kezalike nebluhüm bima kanu yefsükun
164Ve iz kalet ümmetüm minhüm lime teızune kavmenillahü mühlikühüm ev müazzibühüm azaben şedıda kalu ma´ziraten illa rabbiküm ve leallehüm yettekun
165Felemma nesu ma zükkiru bihı enceynellezıne yenhevne anis sui ve ehaznellezıne zalemu bi azabim beısim bima kanu yefsükun
166Felemma atev amma nühu anhü kulna lehüm kunu kıradetem hasiın
167Ve iz teezzene rabbüke le yeb´asenne aleyhim ila yevmil kıyameti mey yesumühüm suel azab inne rabbeke le serıul ıkab ve innehu le ğafurur rahıym
168Ve katta´nahüm fil erdı ümema minhümüs salihune ve minhüm dune zalike ve belevnahüm bil hasenati ves seyyiati leallehüm yarciun
169Fe halefe mim ba´dihim hayfüv verisül kitabe ye´huzune arada hazel edna ve yekulune se yuğferulena ve iy ye´tihim aradum mislühu ye´huzuh e lem yü´haz aleyhim mısakul kitabi el la yekulü alellahi illel hakka ve derasu ma fıh ved darul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fela ta´kılun
170Vellezıne yümessikune bil kitabi ve ekamüs salah inna la nüdıy´u ecral muslihıyn
171Ve iz netaknel cebel fevkahüm keennehu zulletüv ve zannu ennehu vakıum bihım huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun
172Ve iz ehaze rabbüke mim benı ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna künna an haza ğafilın
173Ev tekulu innema eşrake abaüna min kablü ve künna zürriyyetem mim ba´dihim e fetühliküna bima fealel mübtılun
174Ve kezalike nüfessılül ayati ve leallehüm yarciun
175Vetlü aleyhim nebeellezı ateynahü ayatina feneseleha minha fe etbeahüş şeytanü fe kane minel ğavın
176Ve lev şi´na le rafa´nahü biha ve lakinnehu ahlede ilel erdı vettebea hevah fe meselühu ke meselil kelb in tahmil aleyhi yelhes ev tetrukhü yelhes zalike meselül kavmillezıne kezzebu bi ayatina faksusıl kasasa leallehüm yetefekkerun
177Sae meselenil kavmüllezıne kezzebu bi ayatina ve enfüsehüm kanu yazlimun
178Mey yehdillahü fe hüvel mühtedı ve mey yudlil fe ülaike hümül hasirun
179Ve le kad zera´na li cehenneme kesıram minel cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a´yünül la yübsırune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha ülaike kel en´ami bel hüm edall ülaike hümül ğafilun
180Ve lillahil esmaül husna fed´uhü biha ve zerullezıne yülhıdune fı esmail seyüczevne ma kanu ya´melun
181Ve mimmen halakna ümmetüy yehdune bil hakku ve bihı ya´dilun
182Vellezine kezzebu bi ayatina senestedricühüm min haysü la ya´lemun
183Ve ümlı lehüm inne keydı metın
184E ve lem yetefekkeru ma bi sahıbihim min cinneh in hüve illa nezırum mübın
185E ve lem yenzuru fı melekutis semavati vel erdı ve ma halekallahü min şey´iv ve en asa ey yekune kadıkterabe ecelühüm fe bi eyyi hadısim ba´dehu yü´minun
186Mey yudlilillahü fe la hadiye leh ve yezeruhüm fı tuğyanihim ya´mehun
187Yes´eluneke anis saati eyyane mürsaha kul innema ılmüha ınde rabbı la yücellıha lil vaktiha illa hu sekulet fis semavati vel ard la te´tıküm illa bağteh yes´eluneke keenneke hafiyyün anha kul innema ılmüha ındellahi ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
188Kul la emlikü li nefsı nef´av ve la darran illa ma şaellah ve lev küntü a´lemül ğaybe lesteksertü minel hayr ve ma messeniyes suü in ene illa nezıruv ve beşırul li kavmiy yü´minun
189Hüvellezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve ceale minha zevceha li yesküne ileyha felemma teğaşşaha hamelet hamlen hafıfen fe merrat bih felemma eskalet deavellahe rabbehüma lein ateytina salihal lenekunenne mineş şakirın
190Felemma atahüma salihan ceala lehu şürakae fıma atahüma fe tealellahü amma yüşrikun
191E yüşrikune ma la yahlüku şey´ev ve hüm yuhlekun
192Ve la yestetuy´une lehüm nasra v ve la enfüsehüm yensurun
193Ve in ted´uhüm ilel hüda la yettebiuküm sevaün aleyküm e deavtümuhüm em entüm samitun
194İnnellezıne ted´une min dunillahi ıbadün emsalüküm fed´uhüm felyestecıbu leküm in küntüm sadikıyn
195E lehüm ercülüy yemşune biha em lehüm eydiy yebtışune biha em lehüm a´yünüy yübsırune biha em lehüm azanüy yesmeune biha kulid´u şürakaeküm sümme kıduni fela tünzırun
196İnne veliyyiyallahüllezı nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn
197Vellezıne ted´une min dunihı la yestetıy´une nasraküm ve la enfüsehüm yensurun
198Ve in ted´uhüm ilel hüda la yesmeu ve terahüm yenzurune ileyke ve hüm la yübsırun
199Huzil afve ve´mür bil urfi ve a´rıd anil cahilın
200Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu semiun alım
201İnnellezınettekav iza messehüm taifüm mineş şeytani tezekkeru fe izahüm mübsırun
202Ve ıhvanühüm yemüddunehüm fil ğayyi sümme la yuksırun
203Ve iza lem te´tihim bi ayatin kalu lev lectebeyteha kul innema ettebiu ma yuha ileyye mir rabbı haza besairu mir rabbiküm ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yü´minun
204Ve iza kuriel kur´anü festemiu lehu ve ensıtu lealleküm türhamun
205Vezkür rabbeke fı nefsike tedardruav ve hıyfetev ve dunel cehri minel ğafilın
206İnnellezıne ınde rabbike la yestekbirune an ıbadetihı ve yüsebbihune hu ve lehu yescüdun
Chapter 8 (Sura 8)
1Yes´eluneke anil enfal kulil enfalü lillahi ver rasul fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy´ullahe ve rasulehu in küntüm mü´minın
2İnnemel mü´minunellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve ala rabbihim yetevekkelun
3Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4Ülaike hümül mü´minine hakka lehüm deracatün ınde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerım
5Kema ahraceke rabbüke mim beytike bil hakkı ve inne ferıkam minel mü´minıne le karihun
6Yücadiluneke fil hakkı ba´de ma tebeyyene keennema yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun
7Ve iz yeıdükümüllahü ıhdet taifeteyni enneha leküm ve teveddune enne ğayra zatiş şevketi tekunü leküm ve yürıdüllahü ey yühıkkal hakka bi kelimatihı ve yaktaa dabiral kafirın
8Li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimun
9İz testeğıysune rabbeküm festecabe leküm ennı mümiddüküm bi elfim minel melaiketi mürdifın
10Ve ma cealehüllahü illa büşra ve li tatmeinne bihı kulubüküm ve men nasru illa min ındillah innellahe azızün hakım
11İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihı ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam
12İz yuhıy rabbüke ilel melaiketi ennı meaküm fe sebbitüllezıne amenu seülkıy fı kulubillezıne keferur ru´be fadribu fevkal a´nakı vadribu minhüm külle benan
13Zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasuleh ve mey yüşakıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedıdül ıkab
14Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirıne azaben nar
15Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytümüllezıne keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar
16Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifel li kıtalin ev mütehayyizen ila fietin fe kad bae bi ğadabim minellahi ve me´vahü cehennem ve bi´sel mesıyr
17Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü´minıne minhü belaen hasena innellahe semıun alım
18Zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirın
19İn testeftihu fekad caekümül feth ve in tentehu fe hüve hayrul leküm ve in teudu neud ve len tuğniye anküm fietüküm şey´ev ve lev kesürat ve ennellahe meal mü´minın
20Ya eyyühellezıne amenu etıy´ullahe ve rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun
21Ve la tekunu kellezıne kalu semı´na ve hüm la yesmeun
22İnne şerrad devabbi ındellahis summül bükmüllezıne la ya´kılun
23Ve lev alimellahü fıhim hayral le esmeahüm ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu´ridun
24Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi v lir rasuli iza deaküm lima yühyıküm va´lemu ennellahe yehulü beynel mer´i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun
25Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu minküm hassah va´lemu ennellahe şedıdül ıkab
26Vesküru iz entüm kalılüm müsted´afune fil erdı tehafune ey yetehattafekümün nasü fe avaküm ve eyyedeküm bi nasrihı ve razekaküm minet tayyibati lealleküm teşkürun
27Ya eyyühellezıne amenu la tehunüllahe ver rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm ta´lemun
28Va´lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitnetüv ve ennellahe ındehu ecrun azıym
29Ya eyyühellezıne amenu in tettekullahe yec´al leküm fürkanev ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm vallahü zül fadlil azıym
30Ve iz yemküru bikellezıne keferu li yüsbituke ev yaktüluke ev yuhricuk ve yemkürune ve yemkürullah vallahü hayrul makirın
31Ve iza tütla alehim ayatüna kalu kad semı´na lev neşaü le kulna misle haza in haza illa esatıyrul evvelın
32Ve iz kalüllahümme in kane haza hüvel hakka min ındike fe emtır aleyna hıcaratem mines semai evi´tina bi azabin elım
33Ve ma kanellahü li yüazzibehüm ve ente fıhim ve ma kanellahü müazzibehüm ve hüm yestağfirun
34Ve ma lehüm ella yüazzibehümüllahü ve hüm yesuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaeh in evliyaühu illel müttekune ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
35Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev ve tasdiyeh fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
36İnnellezıne keferu yünfikune emvalehüm li yesuddu an sebılillah fe seyünfikuneha sümme tekunü aleyhim hasraten sümme yuğlebun vellezıne keferu ila cehenneme yuhşerun
37Li yemizellahül habise minet tayyibi ve yec´alel habıse ba´dahu ala ba´dın fe yerkümehu cemıan fe yec´alehu fı cehennem ülaike hümül hasirun
38Kul lillezıne keferu iy yentehu yuğfer lehüm ma kad selef ve iy yeudu fe kad medat sünnetül evvelın
39Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü küllühu lillah fe inintehev fe innellahe bi ma ya´melune besıyr
40Ve in tevellev fa´lemu ennellahe mevlaküm nı´mel mevla ve nı´men nesıyr
41Va´lemu ennema ğanimtüm min şey´in fe enne lillahi humüsehu ve lir rasuli ve lizil kurba vel yetama vel mesakıni vebnis sebıli in küntüm amentüm billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel fürkani yevmel tekal cem´an vallahü ala külli şey´in kadır
42İz entüm bil udvetid dünya ve hüm bil udvetil kusva ver rakbü esfele minküm ve lev tevaadtüm lahteleftüm fil mıadi ve lakil li yakdıyellahü emran kane mef´ulel li yehlike men heleke am beyyinetiv ve yahya men hayye am beyyineh ve innellahe le semıun alım
43İz yürıkehümüllahü fı menamike kalıla ve lev erakehüm kesıral le feşiltüm ve le tenaza´tüm fil emri ve lainnellahe sellem innehu alımüm bi zatis sudur
44Ve iz yürıkümuhüm izil tekaytüm fı a´yüniküm kalılev ve yükallilüküm fı a´yünihim li yakdıyellahü emran kane mef´ula ve ilellahi türceul ümur
45Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytüm fieten fesbütu veskürullahe kesıral lealleküm tüflihun
46Ve etıy´ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rıhuküm vasbiru innellahe meas sabirın
47Ve la tekunu kellezıne haracu min diyarihim betarav ve riaen nasi ve yesuddune an sebılillah vallahü bi ma ya´melune mühıyt
48Ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a´malehüm ve kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve innı carul leküm felemma teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale innı berıüm minküm innı era ma la teravne innı ehafüllah vallahü şedıdül ıkab
49İz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradun ğarra haülai dınühüm ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe azızün hakım
50Ve lev tera iz yeteveffellezıne keferul melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm ve zuku azabel harıyk
51Zalike bima kaddemet eydıküm ve ennellahe leysi bi zallamil lil abıd
52Kede´bi ali fir´avne vellezıne min kablihim keferu bi ayatillahi fe ehazehümüllahü bi zünubihim innellahe kaviyyün şedıdül ıkab
53Zalike bi ennellahe lem yekü müğayyiran nı´meten en´ameha ala kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve ennellahe semıun alım
54Kede´bi ali fir´avne vellezıne min kablihim kezzebu bi ayati rabbihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve ağrakna ale fir´avn ve küllün kanu zalimın
55İnne şerrad devabbi ındellahillezıne keferu fehüm la yü´minun
56Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun
57Fe imma teskafennehüm fil harbi fe şerrid bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun
58Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fembiz ileyhim ala seva´ innellahe la yühıbbül hainın
59Ve la yahsebennellezıne keferu sebeku innehüm la yu´cizun
60Ve eıddu lehüm mesteta´tüm min kuvvetiv ve mir ribatıl hayli türhibune bihı adüvvellahi ve adüvveküm ve aharıne min dunihim la ta´lemunehüm allahü ya´lemühüm ve ma tünfiku min şey´in fı sebılillahi yüveffe ileyküm ve entüm la tuzlemun
61Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve tevekkel alellah innehu hüves semıul alım
62Ve iy yürıdu ey yahdeuke fe inne hasbekellah hüvellezı eyyedeke bi nasrihı ve bil mü´minın
63Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün hakım
64Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahü ve menittebeake minel mü´minın
65Ya eyyühen nebiyyü harridıl mü´minıne alel kıtal iy yeküm minküm işrune sabirune yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm mietüy yağlibu elfem minellezıne keferu bi ennehüm kavmül la yefkahun
66El ane haffefellahü anküm ve alime enne fıküm da´fa fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah vallahü meas sabirın
67Ma kane li nebiyyin ey yekune lehu esra hatta yüshıne fil ard türıdune aradad dünya vallahü yürıdül ahırah vallahü azızün hakım
68Lev la kitabüm minellahi sebeka lemesseküm fıma ehaztüm azabün azıym
69Fe külu mimma ğanimtüm halalen teyyibev vettekullah innellahe ğafurur rahıym
70Ya eyyühen nebiyyü kul limen fı eydıküm minel esra iy ya´lemillahü fı kulubiküm hayray yü´tiküm hayram mimma ühıze minküm ve yağfir leküm vallahü ğafurur rahıym
71Ve iy yürıdu hıyaneteke fe kad hanüllahe min kablü fe emkene minhüm vallahü alımün hakım
72İnnelezıne amenu ve haceru ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike ba´duhüm evliyaü ba´d vellezıne amenu ve lem yühaciru ma leküm miv velayetihim min şey´in hatta yühaciru ve inistensaruküm fid dıni fe aleykümün nasru illa ala kavmim beyneküm ve beynehüm mısak vallahü bi ma ta´melune besıyr
73Vellezıne keferu ba´duhüm evliyaü ba´d illa tef´aluhü tekün fitnetün fel erdı ve fesadün kebır
74Vellezıne amenu ve haceru ve cahedu fı sebilillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike hümül mü´minune hakka lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
75Vellezıne amenu mim ba´dü ve haceru ve cahedu meaküm fe ülaike minküm ve ülül erhami ba´duhüm evla bi ba´dın fı kitabillah innellahe bi külli şey´in alım
Chapter 9 (Sura 9)
1Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın
2Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va´lemu enneküm ğayru ma´cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın
3Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in tevelleytüm fa´lemu enneküm ğayru mu´cizillah ve beşşirillezıne keferu bi azabin elım
4İllellezıne ahettüm minle müşrikıne sümme lem yenkusuküm şey´ev ve lem yüzahiru aleyküm ehaden fe etimmu ileyhim ahdehüm ila müddetihim innellahe yühıbbül müttekıyn
5Fe izenselehal eşhürul hurumü faktülül müşrikıne hayüs vecedtümuhüm ve huzuhüm vahsuruhüm vak´udu lehüm külle mersad fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe hallu sebılehüm innellahe ğafurur rahıym
6Ve in ehadüm minel müşrikınestecarake fe ecirhü hatta yesmea kelamellahi sümme eblığhu me´meneh zalik bi ennehüm kavmül la ya´lemun
7Keyfe yekunü lil müşrikıne ahdün ındellahi ve ınde rasulihı illellezıne ahettüm ındel mescidil haram fe mestekamu leküm festekıymu lehüm innellahe yühıbbül mütekeyın
8Keyfe ve iy yazheru aleyküm la yerkubu fiküm illevve la zimmeh yürduneküm bi efvahihim ve te´ba kulubühüm ve ekseruhüm fasikun
9İşterav ve ayatillahi semenen kalılen fe saddu an sebılih innehüm sae ma kanu ya´melun
10La yerkubune fı mü´minın illev ve la zimmeh ve laike hümül mu´tedun
11Fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe ıhvanüküm fid dın ve nüfassılül ayati le kavmiy ya´lemun
12Ve in nekesu eymanehüm mim ba´di ahdihim ve taanu fı dıniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm leallehüm yentehun
13Ela tükatilune kavmen nekesu eymanehüm ve hemmu bi ıhracir rasuli ve hüm bedeuküm evvele merrah e tahşevnehüm fellahü ehakku en tahşevhü in küntüm mü´minın
14Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü´minın
15Ve yüzhib ğayza kulubihim ve yetubüllahü ala mey yeşa´ vallahü alımün hakım
16Em hasibtüm en tütraku ve lemma ya´lemillahüllezıne cahedu minküm ve lem yetehızu min dunillahi ve la rasulihı ve lel mü´minıne velıceh vallahü habırum bi ma ta´melun
17Ma kane lil müşrikıne ey ya´müru mesacidellahi şahidıne ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat a´malühüm ve fin nari hüm halidun
18İnnema ya´müru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahıri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ülaike ey yekunu minel mühtedın
19E cealtüm sikayetel hacci ve ımaratel mescidil harami ke men amen billahi vel yevmil ahıri ve cahede fı sebılillah la yestevune ındellah vallahü la yehdil kavmez zalimın
20Ellezıne amenu ve haceru ve cahdu fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim a´zamü deracetem ındellah ve ülaike hümül faizun
21Yübeşşiruhüm rabbühüm bi rahmetim minhü ve rıdvaniv ve cennatil lehüm fıha neıymüm mükıym
22Halidıne fıha ebeda innellahe ındehu ecrun azıym
23Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu abaeküm ve ıhvaneküm evliyae inistehabbül kküfra alel ıman ve mey yetevellehüm minküm fe ülaike hümüz zalimun
24Kul in kane abaüküm ve ebnaüküm ve ıhvanüküm ve ezvacüküm ve aşıratüküm ve emvalü nıkteraftümuha ve ticaratün tahşevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihı ve cihadin fı sebılihı fe terabbesu hatta ye´tiyallahü bi emrih vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
25Le kad nasarakümüllahü fı mevatıne kesırativ ve yevme hıneynin iz a´cebetküm kesratüküm fe lem tuğni anküm şey´ev ve dakat aleykümül erdu bi ma rahubet sümme velleytüm müdbirın
26Sümme enezlellahü sekınetehu ala rasulihı ve alel mü´minıne ve enzele cünudel lem teravha ve azzebellezıne keferu ve zalike cezaül kafirın
27Sümme yetubüllahü min ba´di zalike ala mey yeşa´ vallahü ğafurur rahıym
28Ya eyyühellezıne amenu innemel müşrikun necesün fe la yakrabül mescidel haram ba´de amihim haza ve in hıftüm ayleten fe sevfe yuğnıkümüllahü min fadlihı in şa´ innellahe alımün hakım
29Katilüllezıne la yü´minune billahi ve la bil yevmil ahıri ve la yühürrimune ma harremallahü ve rasulühu ve la yedınune dınel hakkı minellezıne utül kitübe hatta yu´tul cizyete ay yediv vehüm sağırun
30Ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin nesaral mesıhubnüllah zalike kavlühüm bi efvahaham yüdahiune kavlellezıne keferu min kabl katellehümullahü enna yü´fekun
31İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min dunillahi vel mesıhabne meryem ve ma ümiru illa li ya´büdu ilahev vahıda la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşrikun
32Yürıdune ey yutfiu nurallahi bi efvahihim ve ye´bellahü illa ey yütimme nurahu ve lev kerihel kafirun
33Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllihı ve lev kerihel müşrikun
34Ya eyyühellezıne amenu inne kesıram minel ahbari ver ruhbani le ye´külune emvalen nasi bil batıli ve yesuddune an sebılillah vellezıne yeknizunez zehebe vel fiddate ve la yünfikuneha fı sebılillahi fe beşşirhüm bi azabin elım
35Yevme yuhma aleyha fı nari cehenneme fe tükva biha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhuruhüm haza ma keneztüm li enfüsiküm fe zuku ma küntüm teknizun
36İnne ıddeş şühuri ındellahisna aşera şehran fı kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatüm hurum zaliked dınül kayyimü fe la tazlimu fıhinne enfüseküm ve katilül müşrikıne kaffeten kema yükatiluneküm kaffeh va´lemu ennallahe meal müttekıyn
37İnnemen nesıü ziyadetün fil küfri yüdallü bihillezıne keferu yühıllünehu amev ve yüharrimunehu amel li yüvatıu ıddete ma harramellahü fe yühıllu ma harremellah züyyine lehüm suü a´malihim vallahü la yehdil kavmel kafirın
38Ya eyyühellezıne amenu ma leküm iza kıyle lekümünfiru fı sebılillahis sakaltüm ilel ard e radıytüm bil hayatid dünya minel ahırah fe ma metaul hayatid dünya minel ahırah fe ma metaul hayatid dünya fil ahırati illa kalıl
39İlla tenfiru yüazzibküm azaben elımev ve yestebdil kavmen ğayraküm ve la teduruhu şey´a vallahü ala külli şey´in kadır
40İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz ahracehüllezıne keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li sahıbihı la tahzen innallahe meana fe enzelellahü sekınetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezıne keferus süfla ve kelimetüllahi hiyel ulya vallahü azızün hakım
41İnfiru hıfafev ve sikalev ve cahidu bi emvaliküm ve enfüsiküm fı sebılillah zaliküm hayrul leküm in küntüm ta´lemun
42Lev kane aradan karıbev ve seferan kasıdel lettebeuke ve lakim beudet aleyhimüş şükkah ve se yahlifune billahi levisteta´na le haracna meaküm yühlikune enfüsehüm vallahü ya´lemü innehüm le kazibun
43Afallahü ank li me ezinte lehüm hatta yetebeyyene lekellezıne sadeku ve ta´lemel kazibın
44La yeste´zinükellezıne yü´minune billahi vel yevmil ahıri ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim vallahü alımüm bil müttekıyn
45İnnema yeste´zinükellezıne la yü´minune billahi vel yevmil ahıri vertabet kulubühüm fe hüm fı raybihim yeteraddedun
46Ve lev eradül huruce le eaddu lehu uddetev ve lakin kerihellahümbiasehüm fe sebbetahüm ve kıylek´udu meal kaıdın
47Lev haracu fıküm ma zaduküm illa habalev ve le evdau hılaleküm yebğunekümül fitneh ve fıküm semmaune lehüm vallahü alımüm biz zalimın
48Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu lekel ümura hatta cael hakku ve zahera emrullahi vehüm karihun
49Ve minhüm mey yekulü´zel lı ve la teftinnı e la fil fitneti sekatu ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirın
50İn tüsıbke hasenetün tesü´hüm ve in tüsıbke müsıybetüy yekulu kad ehazna emrana min kablü ve yetevellev vehüm ferihun
51Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü´minun
52Kul hel terabbesune bina illa ıhdel husneyeyn ve nahnü neterabbesu biküm ey yüsıybekümüllahü bi azabim min ındihı ev bi eydına fe terabbesu inna meaküm müterabbisun
53Kul enfiku tav´an ev kerhel len yütekabbele minküm inneküm küntüm kavmen fasikıyn
54Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihı ve la ye´tunes salate illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun
55Fe la tü´cibke emvalühüm ve la evladühüm innema yürıdüllahü li yüazzibehüm biha fil hayatid dünya ve tezheka enfüsühm ve hüm kafirun
56Ve yahlifune billahi innehüm le minküm ve ma hüm minküm ve lakinnehüm kavmüy yefrakun
57Lev yecidune melceen ev meğaratin ev müddehalel le vellev ileyhi vehüm yecmehun
58Ve minhüm mey yelmizüke fis sadekat fe in u´tu minha radu ve il lem yu´tav minha iza hüm yeshatun
59Ve lev ennehüm radu ma atahümlahü ve rasulühu ve kalu hasbünallahü se yü´tınellahü min fadlihı ye rasulühu inna ilallahi rağıbun
60İnnemas sadekatü lil fükarai vel mesakıni vel amilıne aleyha vel müellefeti kulubühüm ve firrikabi vle ğarimıne ve fı sebılillahi vebnis sebıl ferıdatem minallah vallahü alımün hakım
61Ve minhümüllezıne yü´zunen nebiyye ve yekulune hüve üzün kul üzünü hayril leküm yü´minü billahi ve yü´minü lil mü´minıne ve rahmetül lillezıne amenu minküm vellezıne yü´zune rasulellahi lehüm azabün elım
62Yahlifune billahi leküm li yürduküm vallahü ve rasulühu ehakku ey yürduhü in kanu mü´minın
63E lem ya´lemu ennehu mey yühadidillahe ve rasulehu fe enne lehu nara cehenneme haliden fıha zalikel hızyül azıym
64Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim suratün tünebbiühüm bi ma fı kulubihim kulistehziu innellahe muhricüm ma tahzerun
65Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna nehudu ve nel´ab kul e billahi ve ayatihı ve rasulihı küntüm testehziun
66La ta´teziru kad kefartüm ba´de ımaniküm in na´fü an taifetim minküm nüazzib taifetem bi ennehüm kanu mücrimın
67El münafikun vel münafikatü ba´duhüm min ba´d ye´mürune bil münkeri ve yenhevne anil ma´rufi ve yakbidune eydiyehüm nesüllahe fe nesiyehüm innel münafikıyne hümül fasikun
68Veadellahül münafikıyne vel münafikati vel küffara nara cehenneme halidıne fıha hiye hasbühüm ve leanehümüllah ve lehüm azabüm mükıym
69Kellezıne min kabliküm kanu eşedde minküm kuvvetev ve eksera emvalev ve evlada festemteu bi halakıhim festemta´tüm bi halaıküm kemestem teallazıne min kabliküm bi halakıhüm ve hudtüm kellezı hadu ülaike habitat a´malühüm fid dünya vel ahırah ve ülaike hümül hasirun
70E lem ye´tihim nebüllezıne min kablihim kavmi nuhıv ve adiv ve semude ve kavmi ibrahıme ve ashabi medyene vel mü´tefikat etethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
71Vel mü´minune vel mü´miratü ba´duhüm evliyaü ba´d ye´mürune bil ma´rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü´tunez zekate ve yütıy´unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım
72Veadellahül mü´minıne vel mü´minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve mesakine teyyibeten fı cennati adn ve rıdvanüm minallahi ekber zalike hüvel fevzül azıym
73Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikıyne vağluz aleyhim ve me´vahüm cehennem ve bi´sel mesıyr
74Yahlifune billahi ma kalu ve le kad kalu kelimetel küfri ve keferu ba´de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu ve ma nekamu illa en ağnahümüllahü ve rasulühu min fadlih fe iy yetubu yekü hayral lehüm ve iy yetevellev yüazzibhümüllahü azaben elımen fid dünya vel ahırah ve ma lehüm fil erdı miv veliyyiv ve la nasıyr
75Ve minhüm men ahedellahe le in atana min fadlihı le nessaddekanne ve le nekunenne mines salihıyn
76Felemma atahüm min fadlihı behılu bihı ve tevellev ve hüm mu´ridun
77Fe a´kabehüm nifakan fı kulubihim ila yevmi yelkavnehu bi ma ahlefüllahe ma veaduhü ve bi ma kanu yekzibun
78E lem ya´lemu ennellahe ya´lemü sirrahüm ve necvahüm ve ennellahe allamül ğuyub
79Ellezıne yelmizunel mütteavviıyne minel mü´minıne fis sadekati vellezıne la yecidune illa cühdehüm fe yesharune minhüm sehırallahü minhüm ve lehüm azabün elım
80İstağfir lehüm ev la testağfir lehüm in testağfir lehüm seb´ıyne merraten fe ley yağfirallahü lehüm zalike bi ennehüm keferu billahi ve rasulih vallahü la yehdil kavmel fasikıyn
81Ferihal mühallefune bi mak´adihim hılafe rasulillahi ve kerehu ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi ve kalu la tenfiru fil harr kul naru cehenneme eşddü harra lev kanu yefkahun
82Fel yadhaku kalılev vel yebku kezıra cezaem bi ma kanu yeksibun
83Fe ir raceakellahü ila taifetim minhüm feste´zenuke lil huruci fe kul len tahrucu meıye ebedev ve len tükatilu meıye adüvva inneküm radıytüm bil kuudi evvele merratin fak´udu meal halifın
84Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev ve la tekum ala kabrih innehüm keferu billahi ve rasulihı ve matu ve hüm fasikun
85Ve la tu´cibke emvalühüm ve evladühüm innema yürıdüllahü ey yüazzibehüm biha fid dünya ve tezheka enfüsühüm ve hüm kafirun
86Ve iza ünzilet suratün en aminu billahi ve cahidu mea rasulihiste´zeneke ülüt tavli minhüm ve kalu zerna neküm meal kaıdın
87Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fehüm la yefkahun
88Lakinir rasulü vellezıne amenu meahu cahedu bi emvalihim ve enfüsihim ve ülaike lehümül hayratü ve ülaikehümül müflihun
89Eaddellahü lehüm cennati tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha zalikel fevzül azıym
90Ve cael müazzirune minel a´rabi li yü´zene lehüm ve kaadellezıne kezebüllahe ve rasuleh se yüsıybüllezıne keferu minhüm azabün elım
91Leyse aled duafai ve la alel merda ve la alellezıne la yecidune me yünfikune haracün iza nesahu lillahi ve rasulih ma alel muhsinıne min sebıl vallahü ğafurur rahıym
92Ve la alellezıne iza ma etevke li tahmilehüm kulte la ecidü ma ahmilüküm aleyhi tevellev ve a´yünühüm tefıdu mined dem´ı hazenen ella yecidu ma yünfikun
93İnnemes sebılü alellezıne yeste´zinuneke ve hüm ağniya´ radu bi ey yekunu meal havalifi ve tabeallahü ala kulubihim fehüm la ya´lemun
94Ya´tezirune ilyküm iza raca´tüm ileyhim kul la ta´teziru len nü´mine leküm kad nebbeenellahü min ahbariküm ve se yerallahü ameleküm ve rasulühu sümme türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta´melun
95Se yahlifune billahi leküm izenkalebtüm ileyhim li tu´ridu anhüm fe a´ridu anhüm innehüm ricsüv ve me´vahüm cehennem cezaem bi ma kanu yeksibun
96Yahlifune leküm li terdav anhüm fe in terdav anhüm fe innellahe la yerda anil kavmil fasikıyn
97El a´rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya´lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alımün hakım
98Ve minel a´rabi mey yettehızü ma yünfiku mağramev ve yeterabbesu bikümüd devair aleyhim dairatüs sev´ vallahü semıun alım
99Ve minel a´rabi mey yü´minü billahi vel yevmil ahıri ve yettehızü ma yünfiku kurubatin ındellahi ve salevatir rasul ela inneha kurbetül lehüm se yüdhılühümüllahü fı rahmetih innellahe ğafurur rahıym
100Ves sabikunel evvelune minel mühacirıne vel ensari vellezınettebeuhüm bi ıhsanir radıyallahü anhüm ve radu anhü ve eadde lehüm cennatin tecrı tahtehel enharu halidıne fıha ebeda zalikel fevzül azıym
101Ve mimmen havleküm minel a´rabi münafikun ve min ehlil medıneti meradu alen nifakı la ta´lemühüm nahnü na´lemühüm se nüazzibühüm merrateyni sümme yüraddune ila azabin azıym
102Ve aharuna´terafu bi zünubbihim haletu amelen salihav ve ahara seyyia asellahü ey yetube aleyhim innellahe ğafurur rahıym
103Huz min emvalihim sadekaten tütahhiruhüm ve tüzekkıhim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenül lehüm vallahü semıun alım
104E lem ya´lemu ennellahe hüve yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ye´huzüs sadekati ve ennellahe hüvet tevvabür rahıym
105Ve kulı´melu fe se yerallahü ameleküm ve rasulühu vel mü´minun ve se türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta´melun
106Ve aharune mürcevne li emrillahi imma yüazzibühüm ve imma yetubü aleyhim vallahü alımün hakım
107Vellezınettehazu mesciden dırarav ve küfrav ve tefrıkam beynel mü´minıne ve irsadel li men habellahe ve rasulehu min kabl ve le yahlifünne in eradna illel husna vallahü yeşhedü innehüm le kazibun
108La tekum fıhi ebeda le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fıh fıhi ricalüy yühıbbune ey yetetahheru vallahü yühıbbül müttahhirın
109E fe men essese bünyanehu ala katva minallahi ve rıdvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihı fı nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimın
110La yezalü bünyanühümlezı benev rıbeten fı kulubihim illa en tekattaa kulubühüm yallahü alımün hakım
111İnnellaheştera minel mü´minıne enfüshehüm ve emvalehüm bi enne lehümül cenneh yükatilune fı sebılillahi fe yaktülune ve yuktelune va´den aleyhi hakkan fit tevrati vel incıli vel kur´an ve men evfa bi ahdihı festebşiru bi bey´ıkümlezı bay´tüm bih ve zalike hümvel fevzül azıym
112Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma´rufi ven nahune anil mümkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü´minın
113Ma kane lin nebiyyi vellezıne amenu ey yestağfiru lil müşrikıne velev kanu ülı kurba mim ba´di ma tebeyyene lehüm ennehüm ashabül cehıym
114Ve ma kanestiğfaru ibrahıme li ebıhi illa am mev´ıdetiv veadeha iyyah felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvül lilhahi teberrae minh inne ibrahıme le evvahün halım
115Ve ma kanellahü li yüdılle kavmem ba´de iz hedahüm hatta yübeyyine lehüm ma yettekun innellahe bi külli şey´in alım
116İnnellahe lehu mülküs semavati vel ard yuhyı ve yümıt ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
117Le kad tabellahü alen nebiyyi vel mühacirıne vel ensarillezınettebeuhü fı saatil usrati mim ba´di ma kade yezığu kulubü ferıkım minhüm sümme tabe aleyhim innehu bihim raufür rahıym
118Ve ales selasetillezıne hulifu hatta iza dakat aleyhimül erdu bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve zannu el la melcee minallahi illa ileyh sümme tabe aleyhim li yetubu innellahe hüvet tevvabür rahıym
119Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kunu meas sadikıyn
120Ma kane li ehlil medıneti ve men havlehüm minel a´rabi ey yetehallefu ar rasulillahi ve la yerğabu bi enfüsihim an nefsih zalike bi ennehüm la yüsıybühüm zameüv ve la nesabü v ve la mahmesatün fı sebılillahi ve la yetaune mevtıey yeğıyzul küffara ve la yenalune min adüvvin neylen illa kütibe lehüm bihı amelün salıh innellahe la yüdıy´u ecral muhsinın
121Ve la yünfikune nefekaten sağıyratev ve la kebıratev ve la kebıratev ve la yaktaune vadiyen illa kütibe lehüm li yecziyehümullahü ahsene ma kanu ya´melun
122Ve ma kanel mü´minune li yenfiru kaffeh fe lev la nefera min külli firkatim minhüm taifetül li yetefekkahu fid dıni ve li yünziru kavmehüm iza raceu ileyhim leallehüm yahzerun
123Ya eyyühellezıne amenu katilüllezıne yaluneküm minel küffari vel yecidu fıküm ğılzah va´lemu ennallahe meal müttekıyn
124Ve iza ma ünzilet zuratün fe minhüm mey yekulü eyyüküm zadethü hazihı ımana fe emmellezıne amenu fe zadethüm ımanev vehüm yestebşirun
125Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun
126E ve la yeravne ennehüm yüftenune fı külli amim merraten ev merrateyni sümme la yetubune ve la hüm yezzekkerun
127Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba´duhüm ila ba´d hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun
128Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü´minıne raufür rahıym
129Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
Chapter 10 (Sura 10)
1Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakım
2E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe sıdkın ınde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahırum mübın
3İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr ma min şefıın illa mim ba´di iznih zalikümüllahü rabbüküm fa´büduh efela tezekkerun
4İleyhi merciuküm cemıa va´dellahi hakka innehu yebdeül halka sümme yüıydühu li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati bil kıst vellezıne keferu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun
5Hüvellezı cealeş şemse dıyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta´lemu adedes sinıne vel hısab ma halekallahü zalike illa bil hakk yüfassılül ayati li kavmiy ya´lemun
6İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun
7İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun
8Ülaike me´vahümün naru bima kanu yeksibun
9İnnellezıne amenu ve amilus salihati yehdıhim rabbühüm bi ımanihim tecrı min tahtihimül enharu fı cennatin neıym
10Da´vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da´vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın
11Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş şerratı´calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm fe nezerullezıne la yercune likaena fı tuğyanihim ya´mehun
12Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed´una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu ya´melun
13Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü´minu kezalike neczil kavmel mücrimın
14Sümme cealnaküm halaife fil erdı mim ba´dihim li nenzura keyfe ta´melun
15Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne la yercune likaene´ti bi kur´anin ğayri haza ev beddilh kul ma yekunü lı en übeddilehu min tilkai nefsı in ettebiu illa ma yuha ileyy innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
16Kul lev şaellahü ma televtühu aleyküm ve la edraküm bihı fe kad lebistü fıküm umüram min kablih e fela ta´kılun
17Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe vi ayatih innehu la yüflihul mücrimun
18Ve ya´büdune min dunillahi ma la yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve yekulune haülai şüfeaüna ındellah kul etünebbiunellahe bima la ya´lemü fis semavati ve la fil ard sübhanehu ve teala amma yaşrikun
19Ve ma kanen nasü illa ümmetev vahıdeten fahtelefu ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm fıma fıhi yahtelifun
20Ve yekulune lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih fe kul innemel ğaybü lillahi fentezıru innı meaküm minel müntezırın
21Ve iza ezaknen nase rahmetem mim ba´di darrae messethüm iza lehüm merun fı ayatina kulillahü esrau mekra inne rusülena yektübune ma temkürun
22Hüvellezı yüseyyiruküm fil berri vel bahr hatta iza küntüm fil fülk ve cerayne bihim bi rıyhın tayyibetiv ve ferihu biha caetha rıhun asıfüv ve caehümül mevcü min külli mekaniv ve zannu ennehüm ühıyta bihim deavüllahe muhlisıyne lehüd dın lein enceytena min hazihı le nekunenne mineş şakirın
23Felemma encahüm izahüm yebğune fil erdı bi ğayril hakk ya eyyühennasü innema bağyüküm ala enfüsiküm metaal hayatid dünya sümme ileyna merciuküm fe nünebbiüküm bima küntüm ta´melun
24İnnema meselül hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı mimma ye´külün nasü vel en´am hatta iza ehazetil erdu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne ehlüha ennehüm kadirune aleyha etaha emruna leylen ev neharan fe cealnaha hasıyden ke el lem tağne bil ems kezalike nüfessılül ayati li kavmiy yetefekkerun
25Vallahü yed´u ila daris selam ve yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
26Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun
27Vellezıne kesebüs seyyiati cezaü seyyietim bi misliha ve terhekuhüm zilleh ma lehüm minellahi min asım keennema uğşiyet vücuhühüm kıtaam minel leyli muslima ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
28Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku mekaneküm entüm ve şürakaüküm fe zeyyelna beynehüm ve kale şürakaühüm ma küntüm iyyana ta´büdun
29Fe kefa billahi şehıdem beynena ve beyneküm in künna an ıbadetiküm leğafilın
30Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahümül hakkı ve dalle anhüm ma kanu yefterun
31Kul mey yerzükuküm mines semai vel erdı emmey yemliküs sem´a vel ebsara ve mey yuhricül hayye minle miyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve mey yüdebbirul emr fe seyekulunellah fe kul efela tettekun
32Fe zalikümüllahü rabbükümülhakk fe maza ba7del hakkı illed dalal fe enna tusrafun
33Kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne feseku ennehüm la yü´minun
34Kul hel min şürakaiküm mey yebdeül halka sümme yüıydüh kulillahü yebdeül halkü sümme yüıydühu fe enna tü´fekun
35Kul hel min şürakaiküm mey yehdı ilel hakk kulillahü yehdı lil hakk e fe mey yehdı ilel hakkı ehakku ey yüttebea emmel la yehiddı illa ey yühda fe ma leküm keyfe tahkümun
36Ve ma yettebiu ekseruhüm illa zanna innez zanne la yuğnı minel hakkı şey´a innellahe alımüm bima yef´alun
37Ve ma kane hazel kur´anü ey yüftera min dunillahi ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıylel kitabi la raybe fıhi mir rabbil alemın
38Em yekulunefterah kul fe´tu bi suratim mislihı ved´u menisteta´tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn
39Bel kezzebu bima lem yühıytu bi ılmihı ve lemma ye´tihim te´vılüh kezalike kezzebellezıne min kablihim fenzur keyfe kane akıbetüz zalimın
40Ve minhüm mey yü´minü bihı ve minhüm mel la yü´minü bih ve rübbüke a´lemü bil müfsidın
41Ve in kezzebuke fe kul lı amelı ve leküm amelüküm entüm berıune mimma a´melü ve ene berıüm mimma ta´melun
42Ve minhüm mey yestemiune ileyk e fe ente tüsmius summe ve lev kanu la ya´kılun
43Ve minhüm mey yenzuru ileyk e fe ente tehdil umye ve lev kanu la yübsırun
44İnnellahe la yazlimün nase şey´ev ve lakinnen nase enfüsehüm yazlimun
45Ve yevme yahşüruhüm keel lem yelbesu illa saatem minen nehar iyetearafune beynehüm kad hasirallezıne kezzebu bi likaillahi ve ma kanu mühtedın
46Ve imma nüriyenneke ba´dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna merciuhüm sümmellahü şehıdün ala ma yef´alun
47Ve likülli ümmetir rasul fe iza cae rasulühüm kudiye beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun
48Ve yekulune meta hazel va´dü in küntüm sadikıyn
49Kul la emlikü li nefsı darrav ve la nef´an illa ma şaellah likülli ümmetinecel iza cae ecelühüm fe la yeste´hırune saatev ve la yestakdimun
50Kul eraeytüm in etaküm azabühu beyaten ev neharam maza yesta´cilü minhül mücrimun
51E sümme iza ma vekaa amentüm bih al ane ve kad küntüm bihı testa´cilun
52Sümme kıyle lillezıne zalemu zuku azabel huld hel tüczevne illa bima küntüm teksibun
53Ve yestembiuneke ehakkun hu kul ı ve rabbı innehu lehakkuv ve ma entüm bi mu´cizın
54Ve lev enne li külli nefsin zalemet ma fil erdı leftedet bih ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve kudiye beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun
55E la inne lillahi ma fis semavati vel ard e la inne va´dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
56Hüve yuhyı ve yümıtü ve ileyhi türceun
57Ya eyyühen nasü kad caetküm mev´ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü´minın
58Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihı fe bi zalike felyefrahu hüve hayrum mimma yecmeun
59Kul e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkın fe cealtüm minhü haramev ve halala kul allahü ezine leküm em alellahi tefterun
60Ve ma zannüllezıne yefterune alellahil kezibe yevmel kıyameh innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
61Ve ma tekunü fı şe´niv ve ma tetlu minhü min kur´aniv ve la ta´melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz tüfıdune fıh ve ma ya´zübü ar rabbike mim miskali zirratin fil erdı ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fı kitabim mubın
62E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
63Ellezıne amenu ve kanu yettekun
64Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahırah la tebdıle li kelimatillah zalike hüvel fevzül azıym
65Ve la yahzünke kavlühüm innel ızzete lillahi cemıa hüves semıul alım
66E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard ve ma yettebiullezıne yed´une min dunillahi şüraka´ iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
67Hüvellezı ceale lekümül leyle li zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
68Kalüttehazellahü veleden sübhaneh hüvel ğaniyy lehu ma fis semavati ve ma fil ard in ındeküm min sültanim bi haza e tekulune alellahi ma la ta´lemun
69Kul innillezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun
70Metaun fid dünya sümme ileyna merciuhum sümme nüzıkuhümül azabeş şedıde bima kanu yekfürun
71Vetlü aleyhim nebee nuh iz kale li kavmihı ya kavmi in kane kebüra aleyküm mekamı ve tezkırıı bi ayatillahi fe alellahi tevekkeltü fe ecmiu emraküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm aleyküm ğummeten sümmakdu ileyye ve la tünzırun
72Fe in tevelleytüm fe ma seeltüküm mir ecrv in ecriye illa alellahi ve ümirtü en ekune minel müslimın
73Fe kezzebuhü fe necceynahü ve min meahu fil fülki ve cealnahüm halaife ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
74Sümme beasna mim ba´dihı rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fe ma kanu li yü´minu bima kezzebu bihı min kabl kezalike natbeu ala kulubil mu´tedın
75Sümme beasna mim ba´dihim musa ve harune ila fir´avne ve meleihı bi ayatina festekberu ve kanu kavmem mücrimın
76Fe lemma caehümül hakku min ındina kalu inne haza le sıhrum mübın
77Kale musa e tekulune lil hakkı lemma caeküm e sıhrun haza ve la yüflihus sahırun
78Kalu e ci´tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü´minın
79Ve kale fir´avnü´tunı bi külli sahırin alım
80Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
81Fe lemma elkav kale musa ma ci´tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidın
82Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
83Fe ma amene li musa illa zürriyyetüm min kavmihı ala havfim min fir´avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir´avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifın
84Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimın
85Fe kalu alellahi tevekkelna rabbena la tec´alna fitnetel lil kavmiz zalimın
86Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirun
87Ve evhayna ila musa ve ehıyhi en tebevvea likavmiküma bi mısra büyutev vec´alu büyuteküm kıbletev ve ekıymus salah ve beşşiril mü´minın
88Ve kale musa rabbena inneke ateyte fir´avne ve melehu zınetev ve emvalen fil hayetid dünya rabbena li yüdıllu an sebılik rabbenatmis ala emvalihim veşdüd ala kulubihim fe la yü´minu hatta yeravül azabel elım
89Kale kad ücıbet da´vetüküma festekıyma ve la tettebianni sebılellezıne la ya´lemun
90Ve cavezna bi benı israilil bahra fe etbeahüm fir´avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezı amenet bihı benu israile ve ene minel müslimın
91Al ane ve kad asayte kablü ve künte minel müfsidın
92Fel yevme nüneccıke bi bedenike li tekune limen halfeke ayeh ve inne kesıram minen nasi an ayatina le ğafilun
93Ve le kad bevve´na benı israıle mübevvee sıdkıv ve razaknahüm minet tayyibat femahtelefu hatta caehümül ılm inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
94Fe in künte fı şekkim mimma enzelna ileyke fes´elillezıne yakraunel kitab min kablike le kad caekel hakku mir rabbike fe la tekununne minel mümterın
95Ve la tekunenne minellezıne kezzebu bi ayatillahi fe tekune minel hasirın
96İnnellezıne hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yü´minun
97Ve lev caethüm küllü ayetin hatta yeravül azabel elım
98Fe lev la kanet karyetün amenet fe nefealna ımanüha illa kavme yunüs lemma amenu keşefna anhüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve metta´nahüm ila hıyn
99Ve lev şae rabbüke le amene men fil erdı küllühüm cemıa e fe ente tükrihün nase hatta yekunu mü´minın
100Ve ma kane li nefsin en tü´mine illa bi iznillah ve yec´alür ricse alellezıne la ya´kılun
101Kulinzuru maza fis semavati vel ard ve ma tuğnil ayatü ven nüzüru an kavmil la yü´minun
102Fe hel yentezırune illa misle eyyamillezıne halev min kablihim kul fentezuru innı meaküm minel müntezırın
103Sümme nüneccı rusülena vellezıne amenü kezalik hakkan aleyna nüncil mü´minın
104Kul ya eyyühen nasü in küntüm fı şekkim min dını fe la a´büdüllezıne ta´büdune min dunillahi ve lakin a´büdüllahellezı yeteveffaküm ve ümirtü en ekune minel mü´minun
105Ve en ekım vecheke lid dıni hanıfa ve la tekunenne minel müşrikın
106Ve la ted´u min dunillahi ma la yenfeuke ve la yedurruk fe in fealte fe inneke izem minez zalimın
107Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym
108Kul ya eyyühen nasü kad caekümül hakku mir rabbiküm fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve ma ene aleyküm bi vekıl
109Vettebı´ma yuha ileyke vasbir hatta yahkümellah ve hüve hayrul hakimın
Chapter 11 (Sura 11)
1Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır
2Ella ta´büdu illellah innenı leküm minhü nezıruv ve beşır
3Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı´küm metaan hasenen ila ecelim müsemmev ve yü´ti külle zı fadlin fadleh ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin kebır
4İlellahi merciuküm ve hüve ala külli şey´in kadır
5E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu minh e la hıyne yestağşune siyabehüm ya´lemü ma yüsirrune ve ma yu´linun innehu alımüm bi zatis sudur
6Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya´lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fı kitabim mübın
7Ve hüvellezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve le in kulte inneküm meb´usune mim ba´dil mevti le yekulennellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
8Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim ma´dudetil le yekulünne ma yahbisüh e la yevme ye´tıhim leyse masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
9Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme neza´naha minh innehu leyeusün kefur
10Ve lein ezaknahü na´mae ba´de darrae messethü le yekulenne zehebes seyyiatü annı innehu le ferihun fe hur
11İllellezıne saberu ve amilus salihat ülaike lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
12Fe lealleke tarikum ba´da ma yuha ileyke ve daikum bihı sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek innema ente nezır vallahü ala külli şey´iv vekıl
13Em yekulunefterah kul fe´tu bi aşri süverim mislihı müfterayativ ved´u menisteta´tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn
14Fe illem yestecıbu leküm fa´lemu ennema ünzile bi ılmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun
15Men kane yürıdül hayated dünya ve zıneteha nüveffi ileyhim a´malehüm fıha ve hüm fıha la yübhasun
16Ülaikellezıne leyse lehüm fil ahırati illen nar ve habita ma saneu fıha ve batılüm ma kanu ya´m´lun
17E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ve yetluhü şahidüm minhü ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ülaike yü´minune bih ve mey yekfür bihı minel ahzabi fen naru mev´ıdüh fe la tekü fı miryetim minhü innehül hakku mir rabbike ve lakinne ekseran nasi la yü´minun
18Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziba ülaike yu´radune ala rabbihim ve yekulül eşhadü haülaillezıne kezebu ala rabbihim e la la´netüllahi alez zalimın
19Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca ve hüm bil ahırati hüm kafirun
20Ülaike lem yekunu mu´cizıne fil erdı ve ma kane lehüm min dunillahi min evliya´ yüdaafü lehümül azabv ma kanu yestetıy´unes sem´a ve ma kanu yübsırun
21Ülaikellezıne hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
22La cerame ennehüm fil ahırati hümül ahserun
23İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ahbetu ila rabbihim ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun
24Meselül ferıkayni kel a´ma vel esammi vel baıyri ves semiy´ hel yesteviyani mesela e fe la tezekkerun
25Ve le kad erselna nuhan ila kamihı innı leküm nezırum mübın
26El la ta´büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin elım
27Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezıne hüm erazilüna bediyer ra´y ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel nezunüküm kazibın
28Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı rahmetem min ındihı fe ummiyet aleyküm e nülzimükümuha ve entüm leha karihun
29Ve ya kavmi la es´elüküm aleyhi mala in ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezıne amenu innehüm mülaku rabbihim ve laninnı eraküm kavmen techelun
30Ve ya kavmi mey yensurunı minellahi in taredtühüm e fela tezekkerun
31Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la a´lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı a´yünüküm ley yü´tiyehümüllahü hayra allahü a´lemü bima fı enfüsihim innı izel le minez zalimın
32Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte cidalena fe´tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
33Kale innema ye´tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu´cizın
34Ve la yenfeuküm nushıy in eradtü en ensaha leküm in kanellahü yürıdü ey yuğviyeküm hüve rabbüküm ve ileyhi türceun
35Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe aleyye icramı ve ene birıüm mimma tücrimun
36Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü´mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef´alun
37Vasneıl fülke bi a´yünina ve vahyina ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun
38Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihı sehıru minh kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
39Fe sevfe ta´lemune mey ye´tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
40Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen ve ma amene meahu illa kalıl
41Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym
42Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve nada nuhunibnehu ve kane fı ma´ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirın
43Kale seavı ila cebeliy ya´sımünı minel ma´ kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakıyn
44Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu´del lil kavmiz zalimın
45Ve nada nuhur rabbehu fe kale rabbi innebnı min ehlı ve inne va´dekel hakku ve ente ahkemül hakimın
46Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik innehu amelün ğayru salihın fe la tes´elni ma leyse leke bihı ılm innı eızuke en ketune minel cahilın
47Kale rabbi innı euzü bike en es´eleke ma leyse lı bihı ılm ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın
48Kıyle ya nuhuhbıt bi selamim minna ve berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna azabün elım
49Tilke min embail ğaybi nuhıyha ileyk ma künte ta´lemühü ente ve la kavmüke min kabli haza fasbirv innel akıbete lil müttekıyn
50Ve ila adin ehahüm huda kale ya kavmı´büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh in entüm illa müfterun
51Ya kavmi la es´elüküm aleyhi ecra in ecriye illa alellezı fetaranı e fe la ta´kılun
52Ve ya kavmistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yürsilis semae aleyküm midrarav ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm ve la tetevellev mücrimın
53Kalu ya hudü ma ci´tena bi beyyinetiv ve ma nahnü bi tarikı alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü´minın
54İn nekulü illa´terake ba´du alilhetina bi su´ kale innı üşhidüllahe veşhedu ennı berıüm mimma tüşrikun
55Min dunihı fekıdunı cemıan sümme la tünzırun
56İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym
57Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu şey´a inne rabbı ala külli şey´in hafıyz
58Ve lemma cae emruna necceyna hudev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve ncceynahüm min azabin ğalıyz
59Ve tilke adün cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusülehu vettebeu emra külli cebbarin anıd
60Ve ütbiu fı hazihid dünya la´netev ve yevmel kıyameh e la inne aden keferu rabbehüm e la bu´del li adin kavmi hud
61Ve ila semude ehahüm saliha kale ya kavmı´büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh hüve enşeeküm minel erdı vesta´meraküm fıha festağfiruhü sümme tubu ileyh inne rabbı karıbüm mücıb
62Kalu ya salihu kad künte fına mercüvven kable haza etenhana en na´büde ma ya´büdü abaüna ve innena le fı şekkim mimma ted´una ileyhi mürıb
63Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı minhü rahmetem fe mey yensurunı minellahi in asaytühu fe ma tesıdunenı ğayra tahsır
64Ve ya kavmi hazihı nakatüllahi leküm ayeten fezeruha te´kül fı erdıllahi ve la temessuha bi suin fe ye´huzeküm azabün karıb
65Fe akaruha fe kale metetteu fı dariküm selasete eyyam zalike va´dün ğayru mekzub
66Felemma cae emruna necceyna salihav vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve min hızyi yevmiiz inne rabbeke hüvel kaviyyül azız
67Ve ehazellezıne zalemüs sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
68Kel el lem yağnev fıha e la inne semude keferu rabbehüm e la bu´del li semud
69Ve le kad cet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu selama kale selamün fe ma lebise en cae bi ıclin hanız
70Felemma raa eydiyehüm la tesılu ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeh kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut
71Vemraetühu kaimetün fe dahıket fe beşşernaha bi ishaka ve miv verai ishaka ya´kub
72Kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve haza ba´li şeyha inne haza le şey´ün acıb
73Kalu e ta´cebıne min emrillahi rahmetüllahi ve berakatühu aleykum ehlel beyv innehu hamıdüm mecıd
74Femma zehebe an ibrahımer rav´u ve caethül büşra yücadilüna fı kavmi lut
75İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb
76Ya ibrahımü a´rıd an haza innehu kad cae emru rabbik ve innehüm atıhüm azabün ğayru merdud
77Ve lemma caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer´av ve kale haza yevmün asıyb
78Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü kanu ya´melunes seyyiat kale ya kavmi haülai benatı hünne atheru leküm fettekullahe ve la tuhzuni fı dayfı e leyse minküm racülür raşıd
79Kalu le kad alimte ma lena fı benatike min hakk ve inneke le ta´lemü ma nurıd
80Kale lev enne lı biküm kuvveten ev avı ila ruknin şedıd
81Kalu ya lutu inna rusülü rabbike ley yesılu ileyke fe esri bi ehlike bi kıd´ım minel leyli ve la yeltefit minküm ehadün illemraetek innehu müsıybüha ma esabehüm inne mev´ıdehümüs subh e leyses bi karıb
82Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hıcaratem min siccılim mendud
83Müsevvemeten ınde rabbik ve ma hiye minez zalimıne bi beıyd
84Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya kavmı´büdüllahe maleküm min ilahin ğayruhv ve la tenkusul mikyale vel mızane innı eraküm bi hayriv ve innı ehafü aleyküm azabe yevmim mühıyt
85Ve ya kavmi evfül mikyale vel mızane bil kıstı ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta´sev fil erdı müfsidın
86Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü´minın ve ma ene aleyküm bi hafıyz
87Kalu ya şüaybü e salatüke te´müruke en netruke ma ya´büdü abaüna ev en nef´ale fı emvalina ma neşa´ inneke le entel halımür raşıd
88Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve razekanı minhü rizkan hasena ve ma ürıdü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh in ürıdü illel ıslaha mesteta´t ve ma tevfıkıy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
89Ve ya kavmi la yecrimenneküm şikakıy ey yüsıybeküm mislü ma esabe kavme nuhın ev kavme hudin ev kavme salıh ve ma kavmü lutım minküm bi beıyd
90Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh inne rabbı rahıymüv vedud
91Kalu ya şüaybü ma nefkahü kesıram mimma tekulü ve inna le nerake fına daıyfa ve lev la rahtuke le racemnake ve ma ente aleyna bi aziz
92Kale ya kami erahtıy eazzü aleyküm minellha vettehaztümuhü veaeküm zıhriyya inne rabbı bi ma ta´melune mühıyt
93Ve ya kavmı´melu ala mekanetiküm innı amil sevfe ta´lemune mey ye´tıhi azabüy yuhzıhi ve men hüve kazib vertekıbu innı meaküm rakıyb
94Ve lemma cae emruna necceyna şüaybev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve ehazetillezıne zalemus sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
95Keel lem yağnev fıha ela bu´del li medyene kema beıdet semud
96Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
97İla fir´avne ve meleihı fettebeu emra fir´avn ve ma emru fir´avne bi raşıd
98Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradehümün nar ve bi´sel virdül mevrud
99Ve ütbiu fı hazihı la´netev ve yevmel kıyameh bi´ser rifdül merfud
100Zalike min embail kur nekussuhu aleyke minha kaimüv ve hasıyd
101Ve ma zalemnahüm ve lakin zalemu enfüsehüm fe ma ağnet anhüm alihetühümülteı yed´une min dunillahi min şey´il lemma cae meru rabbik ve ma zaduhüm ğayra tetbıb
102Ve kezalike ahzü rabbike iza ehazel kura ve hiye zalimeh inne ahzehu elimün şedıd
103İnne fı zalike le ayetel li men hafe azabel ahırah zalike yevmim meşhud
104Ve ma nüehhıruhu illa li ecelim ma´dud
105Yevme ye´ti la tekellemü nefsün illa bi iznih fe minhüm şekıyyüv ve seıyd
106Fe emmellezıne şeku fe fin nari lehüm fıha zefıruv ve şehiyk
107Halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük inne rabbeke fe´alül lima yürıd
108Ve emmellezıne süıdu fe fil cenneti halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük ataen ğayra meczuz
109Fe la tekü fı miryetim mimma ya´büdü haüla´ ma ya´büdune illa kema ya´büdü abaühüm min kabl ve inna le müveffuhüm nesıybehüm ğayra menkus
110Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm ve innehüm le fı şekkim minhü mürıb
111Ve inne külül lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a´malehüm innehu bima ya´melune habır
112Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav innehu bi ma ta´melune besıyr
113Ve la terkenu ilellezıne zalemu fe temessekümün naru ve maleküm min dunillahi min evliyae sümme la tünsarun
114Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel hasenati yüzhibnes seyyiat zalike zikra liz zakirın
115Vasbir fe innellahe la yüdıy´u ecral muhsinın
116Fe lev la kane minel kuruni min kabliküm ülu bekıyyetiy yenhevne anil fesadi fil erdı illa kalılem mimmen enceyna minhüm vettebeallezıne zalemu ma ütrifu fıhi ve kanu mücrimın
117Ve ma kane rubbüke li yühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha muslihun
118Ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahıdetev ve la yezalune muhtelifın
119İlla mer rahıme rabbük ve li zalike halekahüm ve temmet kelimetü rabbike le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeıyn
120Ve küllen nekussu aleyke mir embair rusüli ma nüsebbitü bihı füadek e caeke fı hazihil hakku ve emv´ızatü ve zikra lil mü´minın
121Ve kul lillezıne la yü´minuna´melu ala mekanetiküm inna amilun
122Ventezıru inna müntezırun
123Ve lillahi ğaybüs semavati vel erdı ve ileyhi yürceul emru küllühu fa´büdhü ve tevekkel aleyh ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta´melun
Chapter 12 (Sura 12)
1Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın
2İnna enzelnahü kur´anen arabiyyel lealleküm ta´kılun
3Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur´ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın
4İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
5Kale ya büneyye la taksus rü´yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın
6Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te´vilil ehadısi ve yütimmü nı´metehu aleyke ve ala ali ya´kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım
7Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın
8İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın
9Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba´dihı kavmen salihıyn
10Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba´düs seyyarati in küntüm faılın
11Kalu ya ebana ma leke la te´menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
12Ersilhü meana ğadey yerta´ ve yel´ab ve inna lehu lehafizun
13Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye´külehüz zi´bü ve entüm anhü ğafilun
14Kalu le in ekelehüz zi´bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
15Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec´aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş´urun
16Ve cau ebahüm ışaey yebkun
17Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi´b ve ma ente bi mü´minil lena ve lev künna sadikıyn
18Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun
19Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya´melun
20Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma´dudeh ve kanu fıhi minez zahidın
21Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te´vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
22Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
23Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun
24Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa´ innehu min ıbadinel muhlesıyn
25Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım
26Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın
27Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn
28Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne azıym
29Yusüfü a´rıd an haza vestağfirı li zembik inneki künti minel hatıın
30Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı dalalim mübın
31Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a´tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta´ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım
32Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa´sam ve leil lem yef´al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın
33Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed´unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın
34Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semıul alım
35Sümme beda lehüm mim ba´di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
36Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma innı eranı a´sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra´sı hubzen te´külüt tayru minh nebbi´na bi te´vılih inna nerake minel muhsinın
37Kale la ye´tiküma taamün türzekanihı illa nebbe´tüküma bi te´vılihı kable ey ye´tiyeküma zaliküma mimma alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü´minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun
38Vetteba´tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya´kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey´ zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
39Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar
40Ma ta´büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta´büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
41Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te´külüt tayru mir ra´sih kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan
42Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid´a sinın
43Ve kalel melikü innı era seb´a bekaratin simaniy ye´külühünne seb´un ıcafüv ve seb´a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü´yaye in küntüm lir rü´ya ta´bürun
44Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te´vılil ahlami bi alimın
45Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba´de ümmetin ene ünebbiüküm bi te´vılihı fe ersilun
46Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb´ı bekaratin simaniy ye´külününne seb´un ıcafüv ve seb´ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya´lemun
47Kale tezraune seb´a sinıne deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te´külun
48Sümme ye´tı mim ba´di zalike seb´un şidadüy ye´külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun
49Sümme ye´tı mim ba´di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya´sırun
50Ve kalel melikü´tunı bih fe lemma caehür rasulü kalercı´ila rabbike fes´elhü ma balün nisvetillatı katta´ne eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım
51Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su´ kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn
52Zalike li ya´leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın
53Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym
54Ve kalel melikü´tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
55Kalec´alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
56Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa´ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy´u ecral muhsinın
57Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun
58Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
59Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale´tunı bi ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın
60Fe il lem te´tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun
61Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun
62Ve kaleli fityanihic´alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya´rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
63Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
64Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın
65Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır
66Kale len ürsilehu meaküm hatta tü´tuni mevsikam minellahi lete´tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl
67Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey´ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
68Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey´in illa laceten fı nefsi ya´kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
69Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya´melun
70Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun
71Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun
72Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym
73Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci´na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn
74Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın
75Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimın
76Fe bedee bi ev´ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye´huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa´ ve fevka külli zı ılmin alım
77Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a´lemü bima tesıfun
78Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın
79Kale meazellahi en ne´huze illa mev vecedna metaana ındehu inna izel le zalimun
80Fe lemmestey´esu minhü halesu neciyya kale kebıruhüm e lem ta´lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda hatta ye´zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın
81İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
82Ves´elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun
83Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye´tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım
84Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym
85Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
86Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a´lemü minellahi ma la ta´lemun
87Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey´esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
88Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci´na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
89Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
90Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy´u ecral muhsinın
91Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
92Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
93İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye´ti besıyra ve´tunı bi ehliküm ecmeıyn
94Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
95Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım
96Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a´lemü minellahi ma la ta´lemun
97Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
98Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel ğafurur rahıym
99Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın
100Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te´vılü rü´yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba´di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne rabbı latıyfül lima yeşa´ innehu hüvel alımül hakım
101Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te´vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
102Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
103Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü´minın
104Ve ma tes´elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın
105Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu´ridun
106Ve ma yü´minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
107E fe eminu en te´tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te´tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş´urun
108Kul hazihı sebılı ed´u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
109Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav e fe la ta´kılun
110Hatta izestey´eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa´ ve la yüraddü be´süna anil kavmil mücrimın
111Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey´iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü´minun
Chapter 13 (Sura 13)
1Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü´minun
2Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
3Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
4Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a´nabiv ve zer´uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba´daha ala ba´dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya´kılun
5Ve in ta´ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a´nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
6Ve yesta´ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
7Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
8Allahü ya´lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey´in ındehu bi mıkdar
9Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal
10Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
11Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihı mev val
12Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal
13Ve yüsebbihur ra´dü bi hamdihı vel melaiketü min hıyfetih ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah ve hüve şedıdül mihal
14Lehu da´vetül hakk vellezıne yed´une min dunihı la yestecıbune lehüm bi şey´in illa ke basitı keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
15Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard tav´av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal
16Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah kul e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef´av ve la darra kul hel yestevil a´ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt ven nur em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel halku aleyhim kulillahü haliku külli şey´iv ve hüvel vahıdül kahhar
17Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev metaın zebedüm mislüh kezalike yadribüllahül hakka vel batıl fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal
18Lillezınestecabu li rabbihimül husna vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hısabi ve me´vahüm cehennem ve bi´sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)
19E fe mey ya´lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a´ma innema yetezekkeru ülül elbab
20Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel mısak
21Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab
22Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
23Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab
24Selamün alayküm bima sabertüm fe nı´me usbed dar
25Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba´di mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil erdı ülaike lehümül la´netü ve lehüm suüd dar
26Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa meta´
27Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi men enab
28Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
29Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab
30Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab
31Ve lev enne kur´anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel lillahil emru cemıa e fe lem yey´esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa ve la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karıbem min darihim hatta ye´tiye va´düllah innellahe la yuhlifül mıad
32Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
33E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet ve cealu lillahi şüraka´ kul semmuhüm em tünebbiunehu bima la ya´lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl bel züyyine lillezıne keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
34Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahırati eşaak ve ma lehüm minellahi miv vak
35Meselül cennetilletı vüıdel müttekun tecrı min tahtihel enhar ükülüha daimüv ve zıllüha tilke ukbellezınettekav ve ukbel kafirınen nar
36Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba´dah kul innema ümirtü en a´büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed´u ve ileyhi meab
37Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya ve leinitteba´te ehvaehüm ba´de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak
38Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh ve ma kane li rasulin ey ye´tiye bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab
39Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit ve ındehu ümmül kitab
40Ve im ma nüriyenneke ba´dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab
41E ve lem yerav enna ne´til erda nenkusuha min atrafiha vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih ve hüve serıul hısab
42Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil mekru cemıa ya´lemü ma teksibü küllü nefs ve seya´lemül küffaru li men ukbed dar
43Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab
Chapter 14 (Sura 14)
1Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd
2Allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylül lil kafirıne min azabin şedıd
3Ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel ahırati ve yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca´ ülaike fı dalalim beıyd
4Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihı li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü mey yeşaü ve yehdı mey yeşa´ ve hüvel azızül hakım
5Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhüm bi eyyamillah inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
6Ve iz kale musa li kavmihizkuru nı´metellahi aleyküm iz encaküm min ali fir´avne yesumuneküm suel azabi ve yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym
7Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le ezıdenneküm ve le in kefertüm inne azabı leşedıd
8Ve kale musa in tekfüru entüm ve men fil erdı cemıan fe innellahe le ğaniyyün hamıd
9E lem ye´tiküm nebeüllezıne min kabliküm kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba´dihim la ya´lemühüm ilellah caethüm rusülühüm bil beyyinati fe raddu eydiyehüm fı efvahihim ve kalu inna kefarna bima ürsiltüm bihı ve inna le fı şekkim mimma ted´unena ileyhi mürıb
10Kalet rusülühüm e fillahi şekkün fatıris semavati vel ard yed´uküm li yağfira leküm min zünubiküm ve yüehhıraküm ila ecelim müsemma kalu in entüm illa beşerum mislüna türıdune en tesudduna amma kane ya´büdü abaüna fe´tuna bi sültanim mübın
11Kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerum mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala mey yeşaü min ıbadih ve ma kane lena en ne´tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah ve alellahi fel yetevekkelil mü´minun
12Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun
13Ve kalellezıne keferu li rusülihim le nuhricenneküm min erdına ev leteudünne fı milletina fe evha ileyhim rabbühüm le nühlikennez zalimın
14Ve le nüskinennekümül erda mim ba´dihim zalike li men hafe mekamı ve hafe veıyd
15Vesteftehu ve habe küllü cebbarin anıd
16Miv veraihı cehennemü ve yüska mim main sadıd
17Yetecerrauhu ve la yekadü yüsığuhu ve ye´tıhil mevtü min külli mekaniv ve ma hüve bi meyyit ve miv veraihı azabün ğalıyz
18Meselüllezıne keferu bi rabbihim a´malühüm keramadinişteddet bihir rıhu fı yevmin asıf le yakdirune mimma kesebu ala şey´ zalike hüved dalalül beıyd
19E lem tera ennellahe halekas semavati vel erda bil hakk iy yeşe´ yüzhibküm ve ye´ti bi halkın cedıd
20Ve ma zalike alellahi bi azız
21Ve berazu lillahi cemıan fe kaled duafaü lillezınestekberu inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna min azabillahi min şey´ kalu lev hedanellahü le hedeynaküm sevaün aleyna ecezı´na em saberna ma lena mim mehıys
22Ve kaleş şeytanü lemma kudıyel emru innellahe veadeküm va´del hakkı ve veadtüküm fe ahleftüküm ve ma kane liye aleyküm min sültanin illa en deavtüküm festecebtüm lı fe la telumunı ve lumu enfüseküm ma ene bi musrihıküm ve ma entüm ib musrihıyy innı kefertü bima eşraktümuni min kabl innez zalimıne lehüm azabün elım
23Ve üdhılellezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha bi izni rabbihim tehıyyetühüm fıha selam
24E lem tera keyfe darabellahü meselen kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslüha sabitüv ve fer´uha fis sema´
25Tü´tı üküleha külle hıynim bi izni rabbiha ve yadribüllahül emsale lin nasi leallehüm yetezekkerun
26Ve meselü kelimetin habısetin ke şeceratin habısetinictüsset min fevkıl erdı ma leha min karar
27Yüsebbitüllahüllezıne amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dünya ve fil ahırah ve yüdılüllahüz zalimıne ve yef´alüllahü ma yeşa´
28E lem tera ilellezıne beddelu nı´metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
29Cehennem yaslevneha ve bi´sel karar
30Ve cealu lillahi endadel li yüdıllu an sebılih kul temetteu fe inne mesıyraküm ilen nar
31Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye´tiye yevmül la bey´un fıhi ve la hılal
32Allahüllezı halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enha
33Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekümül leyle ven nehar
34Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu nı´metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar
35Ve iz kale ibrahımü rabbic´al hazel belede aminev vecnübnı ve beniyye en na´büdel asnam
36Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas fe men tebianı fe innehu minnı ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym
37Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer´ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec´al ef´idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
38Rabbena inneke ta´lemü ma nuhfı ve ma nı´lin ve ma yahfa alellahi min şey´in fil erdı ve la fis sema´
39Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi ismaıyle ve ishak inne rabbı le semıud düa´
40Rabbic´alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa´
41Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil mü´minıne yevme yekumül hısab
42Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya´melüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
43Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef´idetühüm heva´
44Ve enzirin nase yevme ye´tıhimül azabü fe yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib da´veteke ve nettebiır rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
45Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
46Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
47Fe la tahsebennellahe muhlife va´dihı rusüleh innellahe azızün züntikam
48Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar
49Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil asfad
50Serabilühüm min katıraniv ve tağşa vücuhehümün nar
51Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet innellahe serıul hısab
52Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve liya´lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab
Chapter 15 (Sura 15)
1Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur´anim mübın
2Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın
3Zerhüm ye´külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya´lemun
4Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma´lum
5Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste´hırun
6Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun
7Lev ma te´tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn
8Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin
9İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
10Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin
11Ve ma ye´tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
12Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin
13La yü´minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin
14Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya´rucun
15Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun
16Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın
17Ve hafıznaha min külli şeytanir racım
18İlla menisterekas sem´a fe etbeahu şihabüm mübın
19Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey´im mevzun
20Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn
21Ve im min şey´in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma´lum
22Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın
23Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
24Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste´hırın
25Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
26Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
27Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
28Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
29Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
30Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
31İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın
32Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
33Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
34Kale fahruc minha fe inneke racım
35Ve inne aleykel la´nete ila yevmid dın
36Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb´asun
37Kale fe inneke minel münzarın
38İla yevmil vaktil ma´lum
39Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn
40İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
41Kale haza sıratun aleyye müstekıym
42İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın
43Ve inne cehenneme le mev´ıdühüm ecmeıyn
44Leha seb´atü ebvab likülli babim minhüm cüz´üm maksum
45İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun
46Üdhuluha bi selamin aminın
47Ve neza´na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın
48La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın
49Nebbi´ ıbadı ennı enel ğafurur rahıym
50Ve enne azabı hüvel azabül elım
51Ve nebbi´hüm an dayfi ibrahım
52İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
53Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
54Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
55Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
56Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
57Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
58Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
59İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn
60İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
61Felemma cae ale lutnil murselun
62Kale inneküm kavmümü münkerun
63Kalu bel ci´nake bima kanu fıhi yemterun
64Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun
65Fe esri bi ehlike bi kıt´ım minel leyli vettebı´ edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü´merun
66Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
67Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
68Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
69Vettekullahe ve la tuhzun
70Kalu e ve lem nenheke anil alemın
71Kale haülai benatı in küntüm faılın
72Le amruke innehüm le fı sekratihim ya´mehun
73Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn
74Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl
75İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
76Ve inneha le bisebılim mükıyn
77İnne fı zalike le ayatel lil mü´minın
78Ve in kane ashabül eyketi le zalimın
79Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın
80Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
81Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu´ridıyn
82Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
83Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn
84Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
85Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
86İnne rabbeke hüvel hallakul alım
87Ve le kad ateynake seb´am minel mesanı vel kur´anel azıym
88La temüddenne ayneyke ila ma metta´na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü´minın
89Ve kul innı enen nezırul mübın
90Kema enzelna alel muktesimın
91Ellezıne cealül kur´ane ıdıyn
92Fe ve rabbike le nes´elennehüm ecmeıyn
93Amma kanu ya´melun
94Fasdoa´bima tü´meru ve a´rıd anil müşrikın
95İnna kefeynakel müstehziın
96Ellezıne yec´alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya´lemun
97Ve le kad na´lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
98Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
99Ve´büd rabbeke hatta ye´tiyekel yekıyn
Chapter 16 (Sura 16)
1Eta emrullahi fe la testa´ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun
2Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun
3Halekas semavati vel erda bil hakk teala amma yüşrikun
4Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübiyn
5Vel en´ame halekaha lemük fıha dif´üv ve menafiu ve minha te´külun
6Ve leküm fıha cemalün hıyne türıhune ve hıyne tesrahun
7Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu baliğıyhi illa bi şikkıl enfüs inne rabbeküm le raufür rahıym
8Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zıneh ve yahlüku ma la ta´lemun
9Ve alellahi kasdus sebıli ve minha cair ve lev şae le hedaküm ecmeıyn
10Hüvellezı enzele mines semai mael leküm minhü şerabüv ve minhü şecerun fıhi tüsiymun
11Yümbitü leküm bihiz zer´a vez zeytune ven nehıyle ven a´nabe ve min küllis semarat inne fı zalike le ayetel li kavmiy yetefekkerun
12Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse vel kaner ven nücumü müsahharatüm bi emrih inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya´kılun
13Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun
14Ve hüvellezı sehharal bahra li te´külu minhü lahmen tariyyev ve testahricu minhü hılyeten telbesuneha ve teral fülke mevahıra fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
15Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun
16Ve alamat ve bin necmi hüm yehtedun
17E fe mey yahlüku ke mel la yahluk e fe la tezekkerun
18Ve in teuddu nı´metellahi la tuhsuha innellahe le ğafurur rahıym
19Vallahü ya´lemü ma tüsirrune ve ma tu´linun
20Vellezıne yed´une min dunillahi la yahlükune şey´ev ve hüm yuhlekun
21Emvatün ğayru ahya´ ve ma yeş´urune eyyane yüb´asun
22İlahüküm ilahüv vahıd fellezıne la yü´minune bil ahırati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun
23La cerame ennellahe ya´lemü ma yüsirrune ve ma yu´linun innehu la yühıbbül müstekbirın
24Ve iza kıyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu esatıyrul evvelın
25Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel kıyameti ve min evzarillezıne yüdıllunehüm bi ğayri ılm e la sae ma yezirun
26Kad mekarallezıne min kablihim fe etellahü bünyanehüm minel kavaıdi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve etahümül azabü min haysü la yeş´urun
27Sümme yevmel kıyameti yuhzıhüm ve yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tüşakkune fıhim kalellezıne utül ılme innel hızyel yevme ves sue lalel kafirın
28Ellezıne teteveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na´melü min su´ bela innellahe alımüm bima küntüm ta´melun
29Fedhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe lebi´se mesvel mütekebbirın
30Ve kıyle lillezınettekav maza enzele rabbüküm kalu hayra lillezıne ahsenu fı hazihıd dünya haseneh ve le darul ahırati hayr ve le nı´me darul müttekıyn
31Cennatü adniy yedhuluneha tecrı min tahtihel enharu lehüm fıha ma yeşaun kezalike yeczillahül müttekıyn
32Ellezıne teteveffahümül melaiketü tayyibıne yekulune selamün aleykümüdhulül cennete bima küntüm ta´melun
33Hel yenzurune illa en te´tiyehümül melaiketü ev ye´tiye emru rabbik kezalike fealellezıne min kablihim ve ma zalemehümüllahü ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
34Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
35Ve kalellezıne eşraku lev şaellahü ma abedna min dunihı min şey´in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihı min şey´ kezalike fealellezıne min kablihim fe hel aler rusüli illel belağul mübın
36Ve le kad beasna fı külli ümmetir rasulen enı´büdüllahe vectenibüt tağut fe minhüm men hedellahü ve minhüm men hakkat aleyhid dalaleh fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
37İn tahrıs ala hüdahüm fe innellahe la yehdı mey yüdıllü ve ma lehüm min nasırın
38Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb´asüllahü mey yemut bela va´den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
39Li yübeyyine lehümüllezı yahtelifune fıhi ve li ya´lemellezıne keferu ennehüm kanu kazibın
40İnnema kavlüna li şey´in iza eradnahü en nekule lehu kün fe yekun
41Vellezıne haceru fillahi mim ba´di ma zulimu le nübevviennehüm fid dünya haseneh ve le ecrul ahırati ekber lev kanu ya´lemun
42Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
43Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim fes´elu ehlez zikri in küntüm la ta´lemun
44Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun
45E fe eminellezıne mekerus seyyiati ey yahsifellahü bihimül erda ev ye´tiyehümül azabü min haysü la yaş´urun
46Ev ye´huzehüm fı tekallübihim fe ma hüm bi mu´cizın
47Ev ye´huzehüm ala tehavvüf fe inne rabbeküm le raufür rahıym
48E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey´iy yetefeyyeü zılalühu anil yemıni veş şemaili süccedel lillahi ve hüm dahırun
49Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil erdı min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun
50Yehafune rabbehüm min fevkıhim ve yef´alune ma yü´merun
51Ve kalellahü la tettehızu ilaheynisneyn innema hüve ilahüv vahıd fe iyyaye ferhebun
52Ve lehu ma fis semavati vel erdı ve lehüd dınü vasıba e fe ğayrallahi tettekun
53Ve ma büküm min nı´metin fe minellahi sümme iza messekümüd durru fe ileyhi tec´erun
54Sümme iza keşefed durra anküm iza ferıkum minküm bi rabbihim yüşrikun (49.ayet secde ayetedir.)
55Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta´lemun
56Ve yec´alune li ma la ya7lemune nasıybem mimma razaknahüm tellahi le tüs´elünne amma küntüm tefterun
57Ve yec´alune lillahil benati sübhanehu ve lehüm ma yeştehun
58Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle vechühu müsveddev ve hüve kezıym
59Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih e yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab e la sae ma yahkümun
60Lillezıne la yü´minine bel ahırate meselüs sev´ ve lillahil meselül a´la ve hüvel azızül hakım
61Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm la yeste´hırune saatev ve la yestakdimun
62Ve yec´alune lillahi ma yekrahune ve tesıfü elsinetühümül kezibe enne lehümül husna la cerame enne lehümün nara ve ennehüm müfratun
63Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a´malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elım
64Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezıhtelefu fıhi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü´mininun
65Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba´de mevtiha inne fı zalike le ayatel li kavmiy yesmeun
66Ve inne leküm fil en´ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütunihı mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal liş şaribın
67Ve min semaratin nehıyli vel a´nabi tettehızune minhü sekerav ve rizkan hasena inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya´kılun
68Ve evha rabbüke ilen nahli enittehızı minel cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya´rişun
69Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun
70Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya´leme ba´de ılmin şey´a innellahe alımün kadır
71Vallahü faddale ba´daküm ala ba´dın fir rızk femellezıne füddılu bi raddı rizkıhim ala ma meleket eymanühüm fe hüm fıhi seva´ ife bi nı´metillahi yechadun
72Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü´minune ve bi nı´metillahi hüm yekfurun
73Ve ya´büdune min dunillahi ma la yemlikü lehüm rizskam mines semavati vel erdı şey´ev ve la yestetıy´un
74Fe la tadribu lillahil emsal innellahe ya´lemü ve entüm la ta´lemun
75Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey´iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve cehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya´lemun
76Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma ebkemü la yakdiru ala şey´iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema yüveccihhü la ye´ti bi hayr hel yestevı hüve ve mey ye´müru bil adli ve hüve ala sıratım müstekıym
77Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma emrus saati illa ke lemhıl besari ev hüve akrab innellahe ala külli şey´in kadır
78Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la ta´lemune şey´ev ve ceale lekümüs sem´a vel ebsara vel ef´idete lealleküm teşkürun
79E lem yerav ilet tayri müsehharatin fı cevvis sema´ ma yümsikühünne illellah inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü´minun
80Vallahü ceale leküm min cüludil en´ami büyuten testehıffuneha yevme za´niküm ve yevme ikametiküm ve min asvafiha ve evbariha ve eş´ariha esasev ve metaan ila hıyn
81Vallahü ceale leküm mimma haleka zılalev ve ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekıykümül harra ve serabiyle tekıyküm be´seküm kezalike yütimmü nı´metehu aleyküm lealleküm tüslimun
82Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul mübın
83Ya´rifune nı´metellahi sümme yünkiruneha ve ekseruhümül kafirun
84Ve yevme neb´asü min külli ümmetin şehıden sümme la yü´zenü lillezıne keferu ve la hüm yüsta´tebun
85Ve iza raellezıne zalemül azabe fe la yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun
86Ve iza raellezıne eşraku şürakaehüm kalu rabbena haülai şürakaünellezıne künna ned´u min dunik fe elkav ileyhimül kavle inneküm le kazibun
87Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle anhüm ma kanu yefterun
88Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi zidnahüm azaben fevkal azabi bima kanu yüfsidun
89Ve yevme neb´azü fı külli ümmetin şehıden ala haüla´ ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likülli şey´iv ve hüdev ve rahmetev ve büşra lil müslimın
90İnnellahe ye´müru bil adli vel ıhsani ve ıtai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy yeızüküm lealleküm tezekkerun
91Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane ba´de tevkıdiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla innellahe ya´lemü ma tef´alun
92Ve la tekunu kelletı nekadat ğazleha mim ba´di kuvvetin enkasa tettehızune eymaneküm dehalem beyneküm en tekune ümmetün hiye erba min ümmeh innema yeblukümüllahü bih ve le yübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fıhi tahtelifun
93Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa´ ve le tüs´elünne amma küntüm ta´melun
94Ve la tettehızu eymaneküm dehalem beyneküm fe tezille kademüm ba´de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an sebılillah ve leküm azabüm azıym
95Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta´lemun
96Ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak ve le necziyennellezıne saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya´melun
97Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve mü´minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve la necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya´melun
98Fe iza kara´tel kur´ane festeız billahi mineş şeytanir racım
99İnnehu leyse lehu sültanün alellezıne amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
100İnnema sültanühu alellezıne yetevellevnehu vellezıne hüm bihı müşrikun
101Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü a´lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter bel ekseruhüm la ya´lemun
102Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın
103Ve le kad na´lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar lisanüllezı yulhıdune ileyhi a´cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübın
104İnnellezıne la yü´minune bi ayatillahi la yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım
105İnnema yefteril kezibellezıne la yü´minune bi ayatillah ve ülaike hümül kazibun
106Men kefera billahi mim ba´di ımanihı illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün azıym
107Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya alel ahıratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirın
108Ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim ve sem´ıhim ve ebsarihim ve ülaike hümül ğafilun
109La cerame ennehüm fil ahırati hümül hasirun
110Sümme inne rabbeke lillezıne haceru mim ba´di ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba´diha le ğafurur rahıym
111Yevme te´tı küllü nefsin tücadilü an nefsiha ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun
112Ve darabellahü meselen karyeten kanet aminetem mutmeinnetey ye´tıha rizkuha rağadem min külli mekanin fe keferat bi en´umillahi fe ezakahallahü libasel cuı vel havfi bima kanu yasneun
113Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun
114Fe külu mimma razekakümüllahü halalen tayyibev veşküru nı´metellahi in küntüm iyyahü ta´büdun
115İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe innellahe ğafurur rahıym
116Ve la tekulu lima tesıfü elsinetükümül kezibe haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib innellezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun
117Metaun kalılüv ve lehüm azabün elım
118Ve alellezıne hadu harramna ma kasasna aleyke min kabl ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
119Sümme inne rabbeke lillezıne amilüs sue bi cehaletin sümme tabu mim ba´di zalike ve aslehu inne rabbeke mim ba´diha le ğafurur rahıym
120İnne ibrahıme kane ümmeten kanitel lillahi hanıfa ve lem yekü minel müşrikın
121Şakiral li en´umih ictebahü ve hedahü ila sıratım müstekıym
122Ve ateynahü fid dünya haseneh ve innehu fil ahırati le mines salihıyn
123Sümme evhayna ileyke enittebı´ millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın
124İnnema cüıles sebtü alellezınahtelefu fıh ve inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
125Üd´u ila sebıli rabbike bil hıkmeti vel mev´ızatil haseneti ve cadilhüm billetı hiye ahsen inne rabbeke hüve a´lemü bi men dalle an sebılihı ve hüve a´lemü bil mühtedın
126Ve in akabtüm fe akıbu bi misli ma ukıbtüm bih ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirın
127Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum
128İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm muhsinun
Chapter 17 (Sura 17)
1Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr
2Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla
3Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura
4Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta´lünne ulüvven kebıra
5Fe iza cae va´dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be´sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va´dem mef´ula
6Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra
7İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese´tüm feleha fe iz cae va´dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbıra
8Asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme lil kafirıne hasıyra
9İnne hazel kur´ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü´minınellezıne ya´melunes salihati enne lehüm ecran kebıra
10Ve ennellezıne la yü´minune bil ahırati a´tedna lehüm azaben elıma
11Ve yed´ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula
12Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta´lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey´in fassalnahü tefsıyla
13Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura
14İkra´ kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba
15Menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna müazzibıne hatt neb´ase rasula
16Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra
17Ve kem ehlena minel kuruni mim ba´di nuh ve kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra
18Men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura
19Ve men eradel ahırate ve sea leha sa´yeha ve hüve mü´minün fe ülaike kane sa´yühüm meşkura
20Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura
21Ünzur keyfe faddalna ba´dahüm ala ba´d ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla
22La tec´al meallahi ilahen ahara fe tak´ude mezmumem mahzula
23Ve kada rabbüke elle ta´büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma
24Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra
25Rabbüküm a´lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne fe innehu kane lil evvabıne ğafura
26Ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir tebzıra
27İnnel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura
28Ve imma tu´ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura
29Ve la tec´al yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak´ude melumem mahsura
30İnne rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
31Ve la taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit´en kebıra
32Ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve sae sebıla
33Ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl innehu kane mensura
34Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu ve evfu bil ahd innel ahde kane mes´ula
35Ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym zalike hayruv ve hasenü te´vıla
36Ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes sem´a vel besara vel füade küllü ülaike kane anhü mes´ula
37Ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula
38Küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha
39Zalike mimma evha ileyke rabbüke minel hıkmeh ve la tec´al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem medhura
40E fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune kavlen azıyma
41Ve le kad sarrafna fı hazel kur´ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura
42Kul lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla
43Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra
44Tüsebbihu lehüs semavatüs seb´u vel erdu ve men fıhinn ve im min şey´in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura
45Ve iza kara´tel kur´ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü´minune bil ahırati hıcabem mestura
46Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur´ani vahdehu vellev ala edbarihim nüfura
47Nahnü a´lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura
48Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fela yestetfy´une sebıla
49Ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le meb´usune halkan cedıda
50Kul kunu hıcareten ev hadıda
51Ev halkam mimma yekbüru fı suduriküm fe seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah feseyünğıdune ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune karıba
52Yevme yed´uküm fe testecıbune bi hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila
53Ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş şeytane yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına
54Rabbüküm a´lemü bilküm iy yeşe´ yerhamküm ev iy yeşe´ yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla
55Ve rabbüke a´lemü bi men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba´dan nebiyyıne ala ba´dıv ve ateyna davude zebura
56Kulid´ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla
57Ülaikellezıne yed´une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune azabeh inne azabe rabbike kane mahzura
58Ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi mestura
59Ve ma meneana en nürsile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha ve ma nürsilü bil ayati illa tahvıfa
60Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru´yelletı eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel´unete fil kur´an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa tuğyanen kebıra
61Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kale e escüdü li men halakte tıyna
62Kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla
63Kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme ceazüküm cezaem mevfura
64Vestefziz menisteta´te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura
65İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekıla
66Rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma
67Ve iza messekümüd durru fil bahri dalle men ted´une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a´radtüm ve kanel insanü kefura
68E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla
69Em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa
70Ve le kad kerramna benı ademe ve hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen halakna tefdıyla
71Yevme ned´u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla
72Ve men kane fı hazihı a´ma fe hüve fil ahırati a´ma ve edallü sebıla
73Ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halıla
74Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey´en kalıla
75İzel le ezaknake dı´fel hayati ve dı´fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra
76Ve in kadu leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla
77Sünnete men kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla
78Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur´anel fecr inne kur´anel fecri kane meşhuda
79Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb´aseke rabbüke mekamem mahmuda
80Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec´al lı mil ledünke sültanen nesıyra
81Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
82Ve nünezzilü minel kur´ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü´minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
83Ve iza en´amna alel insani a´rada ve nea bi canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa
84Kul küllüy ya´melü ala şakiletih fe rabbüküm a´lemü bi men hüve ehda sebıla
85Ve yes´eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla
86Ve lein şi´na le nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla
87İlla rahmetem mir rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra
88Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye´tu bi misli hazel kur´ani la ye´tune bi mislihı ve lev kane ba´duhüm li ba´dın zahıra
89Ve le kad sarrafna lin nasi fı hazel kur´ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura
90Ve kalu len nü´mine leke hatta tef cüra lena minel erdı yembua
91Ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara hılaleha tefcıra
92Ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te´tiye billahi vel melaiketi kabıla
93Ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema´ min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura ve len nü´mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbı hel küntü illa beşerar rasula
94Ve ma menean nase ey yü´minu iz caehümül hüda illa en kalu e beasellahü beşerar rasula
95Kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna aleyhim mines semai meleker rasula
96Kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra
97Ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa me´vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seıyra
98Zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb´usune halkan cedıda
99E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura
100Kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura
101Ve le kad ateyna musa tis´a ayatim beyyinatin fes´el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir´avnü innı le ezunnüke ya musa meshura
102Kale le kad alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir´avnü mesbura
103Fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa
104Ve kulna mim ba´dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va´dül ahırati ci´na biküm lefıfa
105Ve bil hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
106Ve kur´anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla
107Kul aminu bihı ev la tü´minu innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda
108Ve yekulune sübhane rabbina in kane va´dü rabbina le mef´ula
109Ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm huşua
110Kulid´ullahe evid´ur rahman eyyem ma ted´u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
111Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra
Chapter 18 (Sura 18)
1El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec´al lehu ıveca
2Kayyimel li yünzira be´sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü´minınellezıne ya´melunes salihati enne lehüm ecran hasena
3Makisıne fıhi ebeda
4Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
5Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
6Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü´minu bi hazel hadısi esefa
7İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
8Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
9Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
10İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi´ lena min emrina raşeda
11Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda
12Sümme beasnahüm li na´leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisu emeda
13Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda
14Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned´uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata
15Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev la ye´tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba
16Ve izı´tezeltümuhüm ve ma ya´büdune illallahe fe´vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi´ leküm min emriküm mirfeka
17Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida
18Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesıyd levit tala´te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli´´e minhüm ru´´a
19Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba´da yevm kalu rabbüküm a´lemü bi ma lebistüm feb´asu ehadeküm bi verikılüm hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye´tiküm bi rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş´ıranne biküm ehada
20İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda
21Ve kezalike a´serna aleyhim li ya´lemu enne va´dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a´lemü bihim kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida
22Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb´atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbı a´lemü bi ıddetihim ma ya´lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la testefti fıhim minhüm ehada
23Ve la tekulenne li şey´in innı faılün zalike ğada
24İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda
25Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis´a
26Kulillahü a´lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsır bihı ve esmı´ ma lehüm min dunihı miv veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada
27Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihı ve len tecide min dunihı mültehada
28Vasbir nefseke meallezıne yed´une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta´dü aynake anhüm türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı´ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta
29Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü´miv ve men şae fel yekfür inna a´tedna liz zalimıne naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğıysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil vücuh bi´seş şerab ve saet mürtefeka
30İnnellezıne amenu ve amilus salihati inna la nüdıy´u ecra men ahsene amela
31Ülaike lehüm cennatü adnin tecrı min tahtihimül enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakım müttekiıne fıha alel eraik nı´mes sevab ve hasünet mürtefeka
32Vadrib lehüm meseler racüleyni min a´nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer´a
33Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey´ev ve feccerna hılalehüma nehara
34Ve kane lehu semer fe kale li sahıbihı ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera
35Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih kale ma ezunnü en tebıde hazihı ebeda
36Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü ila rabbı le ecidenne hayram minha münkaleba
37Kale lehu sahıbühu ve hüve yühavirruhu e keferte billezı halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla
38Lakinne hüvellahü rabbı ve la üşrikü bi rabbı ehada
39Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahü la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
40Fe asa rabbı ey yü´tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saıyden zeleka
41Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetıy´a lehu taleba
42Ve ühıyta bi semerihı fe asbeha yükallibü keffeyhi ala ma enfeka fıha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü ya leytenı lem üşrik bi rabbı ehada
43Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min dunillahi ve ma kane müntesıra
44Hünalikel velayetü lillahil hakk hüve hayrun sevabev ve hayrun ıkba
45Vadrib lehüm meselel hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı fe asbeha heşımen tezruhür riyah ve kanellahü ala külli şey´im muktedira
46Elmalü vel benune zınetül hayatid dünya vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrun emela
47Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada
48Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci´tümuna kema halaknaküm evvele merratim bel zeamtüm ellen nec´ale leküm mev´ıda
49Ve vüdıal kitabü fe teral mücrimıne müşfikıyne mimma fıhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yüğadiru sağıyratev ve la kebıraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadıra ve la yazlimü rabbüke ehada
50Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehızunehu ve züriyyetehu evliyae min dunı ve hüm leküm adüvv bi´se liz zalimıne bedela
51Ma eşhedtühüm halkas semavati vel erdı ve la halka enfüsihim ve ma küntü müttehızel müdıllıne aduda
52Ve yevme yekulü nadu şürakaiyellezıne zeamtüm fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve cealna beynehüm mevbika
53Verael mücrimunen nara fe zannu ennehüm müvakıuha ve lem yecidu anha masrifa
54Ve le kad sarrafna fı hazel kur´ani lin nasi min külli mesel ve kanel insanü eksera şey´in cedela
55Ve ma menean nase ey yü´minu iz caehümül hüda ve yestağfiru rabbehüm illa en te´tiyehüm sünnetül evvelıne ev ye´tiyehümül azabü kubüla
56Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın ve yücadilüllezıne keferu bil batıli li yüdhıdu bihil hakka vettehazu ayatı ve ma ünziru hüzüva
57Ve men azlemü mimmen zükkira bi ayati rabbihı fe a´rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve in ted´uhüm ilel hüda fe ley yehtedu izen ebeda
58Ve rabbükel ğafuru zür rahmeh lev yüahızühüm bi ma kesebu le accele lehümül azab bel lehüm mev´ıdül ley yecidu min dunihı mev´ila
59Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev´ıda
60Ve iz kale musa li fetahü la ebrahu hatta eblüğa mecmeal bahrayni ev emdıye hukuba
61Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma fettehaze zebılehu fil bahri seraba
62Felemma caveza kaleli fetahü atina ğadaena le kad lekıyna min seferina haza nesaba
63Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innı nesıtül hute ve ma ensanıhü illeş şeytanü en ezkürah vettehaze sebılehu fil bahri aceba
64Kale zalike ma künna nebğı fertedda ala asarihima kasasa
65Fe veceda abdem min ıbadina ateynahü rahmetem min ındina ve allemnahü mil ledünna ılma
66Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tüallimeni mimma ullimte ruşda
67Kale inneke len testetıy´a meıye sabra
68Ve keyfe tasbiru ala ma lem tühıt bihı hubra
69Kale setecidünı in şaellahü sabirav ve la a´sıy leke emra
70Kale fe initteba´tenı fe la tes´elnı an şey´in hatta uhdise leke minhü zikra
71Fentaleka hatta iza rakiba fis sefıneti harakaha kale eharakteha li tüğrika ehleha le kad ci´te şey´en imra
72Kale e lem e kul inneke len testetıy´a meıye sabra
73Kale la tüahıznı bima nesıtü ve la türhıknı min emrı usra
74Fentaleka hatta iza lekıya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci´te şey´en nükra
75Kale elem e kul leke inneke len testetıy´a meıye sabra
76Kale in seeltüke an şey´im ba´deha fe la tüsahıbnı kad belağte mil ledünnı uzra
77Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet´ama ehleha fe ebev ey yüdayyifuhüma fe veceda fıha cidaray yürıdü ey yenkadda fe ekameh kale lev şi´te lettehazte aleyhi ecra
78Kale haza firaku beynı ve beynik se ünebbiüke bi te´vıli ma lem testetı´ aleyhi sabra
79Emmes sefınetü fe kanet li mesakıne ya´melune fil bahri fe eradtü en eıybeha ve kane veraehüm meliküy ye´huzü külle sefınetin ğasba
80Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü´mineyni fe haşına ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra
81Fe eradna ey yübdilehüma rabbühüma hayram minhü zekatev ve akrabe ruhma
82Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetımeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma saliha fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmetem mir rabbik ve ma fealtühu an emrı zalike te´vılü ma lem testı´ aleyhi sabra
83Ve yes´eluneke an zil karneyn kul seetlu aleyküm minhü zikra
84İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min külli şey´in sebeba
85Fe etbea sebeba
86Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubü fı aynin hamietiv ve vecede ındeha kavma kulna yazel karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehıze fıhim husna
87Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu sümme yüraddü ila rabbihı fe yüazzibühu azaben nükra
88Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulü lehu min emrina yüsra
89Sümme etbea sebeba
90Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatlüu ala kavmil lem nec´al lehüm min duniha sitra
91Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
92Sümme etbea sebeba
93Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
94Kalu ya zel karneyni inne ye´cuce ve me´cuce müfsidune fil erdı fe hel nec´alü leke harcen ala en tec´ale beynena ve beynehüm sedda
95Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı bi kuvvetin ec´al beyneküm ve beynehüm redma
96Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra
97Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba
98Kale haza rahmetüm mir rabbı fe iza cae va´dü rabbı cealehu dekka´ ve kane va´dü rabbı hakka
99Ve terakna ba´dahüm yevmeiziy yemucü fı ba´dıv ve nüfiha fis suri fe cema´nahüm cem´a
100Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne arda
101Ellezıne kanet a´yünühüm fı ğıtain an zikrı ve kanu la yestetıy´une sem´a
102E fe hasibellezıne keferu ey yettehızu ıbadı min dunı evliya´ inna a´tedna cehenneme lil kafirınenüzüla
103Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a´mala
104Ellezıne dalle sa´yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun´a
105Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve likaihı fe habitat a´malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna
106Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve
107İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla
108Halidıne fıha la yebğune anha hıvela
109Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci´na bi mislihı mededa
110Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe men kane yercu likae rabbihı felya´mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada
Chapter 19 (Sura 19)
1Kef ha ya ayn sad
2Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
3İz nada rabbehu nidaen hafiyya
4Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra´sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
5Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
6Yerisüni ve yerisü min ali ya´kube vec´alhü rabbi radıyya
7Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec´al lehu min kablü semiyya
8Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
9Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey´a
10Kale rabbic´al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
11Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
12Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
13Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
14Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
15Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb´asü hayya
16Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
17Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
18Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
19Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
20Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
21Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec´alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
22Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
23Fe ecaehel mehadu ila ciz´ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
24Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
25Ve hüzzı ileyki bi ciz´ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
26Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
27Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci´ti şey´en feryya
28Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev´iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
29Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
30Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
31Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
32Ve berram bi validetı ve lem yec´alnı cebbaran şekıyya
33Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb´asü hayya
34Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
35Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
36Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa´büduh haza sıratum müstekıym
37Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
38Esmı´bihim ve ebsır yevme ye´tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
39Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü´minun
40İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
41Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
42İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta´büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey´a
43Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye´tike fettebı´nı ehdike sıratan seviyya
44Ya ebeti la ta´büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
45Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
46Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
47Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
48Ve a´tezilüküm ve ma ted´une min dunillahi ve ed´u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
49Felemma´tezelehüm ve ma ya´büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya´kub ve küllen cealna nebiyya
50Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
51Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
52Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
53Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
54Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va´di ve kane rasulen nebiyya
55Ve kane ye´müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
56Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
57Ve rafa´nahü mekanen aliyya
58Ülaikellezıne en´amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
59Fe halefe mim ba´dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
60İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey´a
61Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va´dühu me´tiyya
62La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
63Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
64Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
65Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa´büdhü vastabir li ıbadetih hel ta´lemü lehu semiyya
66Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
67E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey´a
68Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
69Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
70Sümme le nahnü a´lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
71Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
72Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
73Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
74Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri´ya
75Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya´lemune men hüve şerrum mekanev ve ad´afü cünda
76Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
77E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
78Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
79Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
80Ve nerisühu ma yekulü ve ye´tına ferda
81Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
82Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
83E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
84Fe la ta´cel aleyhim innema neuddülehüm adda
85Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
86Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
87La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
88Ve kalittehazer rahmanü veleda
89Le kad ci´tüm şey´en idda
90Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
91En deav lirrahmani veleda
92Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
93İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
94Le kad ahsahüm ve addehüm adda
95Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
96İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec´alü lehümür rahmanu vüdda
97Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
98Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza
Chapter 20 (Sura 20)
1Taha
2Ma enzelna aleykel kur´ane li teşka
3İlla tezkiratel limey yahşa
4Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
5Errahmanü alel arşisteva
6Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
7Ve in techer bil kavli fe innehu ya´lemüs sirra ve ahfa
8Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna
9Ve hel etake hadiysü musa
10İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
11Felemma etaha nudiye ya musa
12İnnı ene rabbüke fahla´ na´leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva
13Ve enahtertüke festemı´ lima yuha
14İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa´büdnı ve ekımıs salate li zikrı
15İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes´a
16Fe la yesuddenneke anha mel la yü´minü biha vettebea hevahü fe terda
17Ve ma tilke bi yemınike ya musa
18Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra
19Kale elkıha ya musa
20Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes´a
21Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula
22Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra
23Li nüriyeke min ayatinel kübra
24İzheb ila fir´avne innehu tağa
25Kale rabbişrah lı sadrı
26Ve yessir lı emrı
27Vahlül ukdetem mil lisanı
28Yefkahu kavlı
29Vec´al li vezıram min ehlı
30Harune ehıy
31Üşdüd bihı ezrı
32Ve eşrikhü fı emrı
33Key nüsebbihake kesıra
34Ve nezkürake kesıra
35İnneke künte bina besıyra
36Kale kad ütiyte sü´leke ya musa
37Ve lekad menenna aleyke merraten uhra
38İz evhayna ila ümmike ma yuha
39Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye´huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı
40İz temşı uhtüke fe raca´nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci´te ala kaderiy ya musa
41Vastana´tüke li nefsı
42İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı
43İzheba ila fir´avne innehu tağa
44Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa
45Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa
46Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era
47Fe´tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci´nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda
48İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella
49Kale fe mer rabbüküma ya musa
50Kale rabbünellezı a´ta külle şey´in halkahu sümme heda
51Kale fema balül kurunil ula
52Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa
53Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta
54Külu ver´av en´ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
55Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra
56Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba
57Kale ec´tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa
58Fe le ne´tiyenneke bi sıhrim mislihı fec´al beynena ve belneke mev´ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva
59Kale mev´ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha
60Fe tevella fir´avnü fe cemea keydehu sümme eta
61Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera
62Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva
63Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla
64Fe ecmiu keydeküm sümme´tu saffa ve kad eflehal yevme menista´la
65Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka
66Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes´a
67Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa
68Kulna la tehaf inneke entel a´la
69Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta
70Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa
71Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta´lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka
72Kalu len nü´sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya
73İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka
74İnnehu mey ye´ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya
75Ve mey ye´tihı mü´minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula
76Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka
77Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa
78Fe etbeahüm fir´avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm
79Ve edalle fir´avnü kavmehu ve ma heda
80Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva
81Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva
82Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda
83Ve am a´celek an kavmike ya musa
84Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda
85Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba´dike ve edallehümüs samiriyy
86Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va´den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev´ıdı
87Kalu ma ahlefna mev´ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy
88Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy
89E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef´a
90Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy´u emrı
91Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa
92Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu
93Ella tettebian e fe esayte emri
94Kale yebneümme la te´huz bi lıhyetı ve la bi ra´si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı
95Kale fe ma hatbüke ya samiriyy
96Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı
97Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev´ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa
98İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey´in ılma
99Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra
100Men a´rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra
101Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla
102Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka
103Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra
104Nahnü a´lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma
105Ve yes´eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa
106Fe yezeruha kaan safsafa
107La tera fıha ıvecev ve la emta
108Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa
109Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla
110Ya´lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma
111Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma
112Ve mey ya´mel mines salihüti ve hüve mü´minün fe la yehafü zulmev ve la hadma
113Ve kezalike enzelnahü kur´anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra
114Fe teallellahül melikül hakk ve la ta´cel bil kur´ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma
115Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma
116Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba
117Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka
118İnne leke ella tecua fıha ve la ta´ra
119Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha
120Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla
121Fe ekela minha fe bedet lehüma sev´atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava
122Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda
123Kelehbita minha cemıam ba´duküm li ba´dın adüvv fe imma ye´tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka
124Ve men a´rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a´ma
125Kale rabbi lime haşertenı a´ma ve kad küntü besıyra
126Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa
127Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü´mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka
128E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
129Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma
130Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda
131Ve la temüddenne aynelke ila ma metta´na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka
132Ve´mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes´elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva
133Ve kalu lev la ye´tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te´tihim beyyinetü ma fis suhufil ula
134Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza
135Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta´lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda
Chapter 21 (Sura 21)
1İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu´ridun
2Ma ye´tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel´abun
3Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete´tunes sıhra ve entüm tübsırun
4Kale rabbi ya´lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim
5Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye´tina bi ayetin kema ürsilel evvelun
6Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü´minun
7Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes´elu ehlez zikri in küntüm la ta´lemun
8Ve ma cealnahüm cesedel la ye´külunet taame ve ma kanu halidın
9Sümme sadaknahümül va&´de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın
10Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta´kılun
11Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe´na ba´deha kavmen aharın
12Felemma ehassu be´sena izahüm minha yerküdun
13La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs´elun
14Kalu ya veylena inna künna zalimin
15Fe ma zalet tilke da´vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın
16Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın
17Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın
18Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun
19Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun
20Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun
21Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun
22Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun
23La yüs´elü amma yef´alü ve hüm yüs´elun
24Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya´lemunel hakka fehüm mu´ridun
25Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa´düdun
26Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun
27La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya´melun
28Ya´lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun
29Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın
30E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey´in hayy e fe la yü´minun
31Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
32Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu´ridun
33Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun
34Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
35Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun
36Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun
37Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa´cilun
38Ve yekulune meta hazel va´dü in küntüm sadikıyn
39Lev ya´lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun
40Bel te´tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy´une raddeha ve la hüm yünzarun
41Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun
42Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu´ridun
43Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy´une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun
44Bel metta´na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne´til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun
45Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun
46Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın
47Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey´a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın
48Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn
49Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun
50Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun
51Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın
52İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun
53Kau vecedna abaena leha abidın
54Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın
55Kalu ec´tena bil hakkı em ente minel laıbın
56Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın
57Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba´de en tüvlelu müdbirın
58Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun
59Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın
60Kalu semı´na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım
61Kalu fe´tu bihı ala a´yünin nasi leallehüm yeşhedun
62Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım
63Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes´eluhüm in kanu yentıkun
64Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun
65Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun
66Kale efeta´büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey´ev ve la yedurruküm
67Üffil leküm ve li ma ta´büdune min dunillah efela ta´kılun
68Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın
69Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım
70Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın
71Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın
72Ve vehebna lehu ishak ve ya´kube nafileh ve küllen cealna salihıyn
73Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı´lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın
74Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta´melül habis innehüm kanu kavme sev´in fasikıyn
75Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn
76Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
77Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev´in fe ağraknahüm ecmeyın
78Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın
79Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın
80Ve allemnahü san´ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be´siküm fe hel entüm şakirun
81Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey´in alimın
82Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya´melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn
83Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın
84Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın
85Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın
86Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn
87Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın
88Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü´minın
89Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın
90Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed´unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn
91Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın
92İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa´büdun
93Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun
94Fe mey ya´mel minas salihati ve hüve mü´minün fe la küfrane li sa´yih ve inna lehu katibun
95Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun
96Hatta iza fütihat ye´cucü ve me´cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun
97Vakterabel va´dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın
98İnneküm ve ma ta´büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun
99Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun
100Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun
101İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb´adun
102La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun
103La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun
104Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede´na evvele halkın nüıydüh va´den aleyna inna künna faılın
105Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba´diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun
106İnne fı haza le belağal li kavmil abidın
107Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın
108Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun
109Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva´ ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun
110İnnehu ya´lemü ma tektümun
111Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn
112Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu
Chapter 22 (Sura 22)
1Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey´ün azıym
2Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd
3Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve yettebiu külle şeytanim merıd
4Kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr
5Ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel ba´si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li nübeyyine leküm ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm ve minküm mey yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya´leme mim ba´di ılmin şey´a ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behıc
6Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey´in kadır
7Ve ennes saate atiyetül la raybe fıha ve ennellahe yeb´asü men fil kubur
8Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır
9Saniye ıtfihı li yüdılle an sebılillah lehu fid dünya hızyüv ve nüzıkuhu yevmel kıyameti azabel harıyk
10Zalike bima kaddemet yedake ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd
11Ve minen nasi mey ya´büdüllahe ala harf fe in esabehu hayrunıtmeenne bih ve in esabethü fitnetüninkalebe ala vechihı hasirad dünya vel ahırah zalike hüvel husranül mübın
12Yed´u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfeuh zalike hüved dalalül beıyd
13Yed´u le men darruhu akrabü min nef´ıh lebi´sel mevla ve lebi´sel aşır
14İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar innellahe yef´alü ma yürıd
15Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid dünya vel ahırati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta´ felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğıyz
16Ve kezalike enzelnahü ayatim beyyinativ ve ennellahe yehdı mey yürıd
17İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiıne ve nesara vel mecuse vellezıne eşraku innellahe yefdılü beynehüm yevmel kıyameh innellahe ala külli şey´in şehıd
18E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fıs semavati ve men fil erdı veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü veş şeceru ved devabbü ve kesırum minen nas ve kesırun hakka aleyhil azab ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim innellahe yef´alü ma yeşa´
19Hazani hasmanıhtesamü fı rabbihim fellezıne keferu kuttıat lehüm siyabüm min nar yüsabbü min fekı ruusihimül hamım
20Yusheru bihı ma fı bütunihim vel cülud
21Ve lehüm mekamiu min hadıd
22Küllema eradu ey yahrucu minha min ğammin üıydu fıha ve zuku azabel harıyk
23İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiv ve lü´lüa ve libasühüm fıha harır(18. Ayet secde ayetidir.)
24Ve hüdu ilet tayyibi minel kavli ve hüdu ila sıratıl hamıd
25İnnellezıne keferu ve yesuddune an sebılillahi vel mescidil haramillezı cealnahü lin nasi sevaenil akifü fıhi vel bad ve mey yürid fıhi bi ilhadim bi zulmin nüzıkhü min azabin elım
26Ve iz bevve´na li ibrahıme mekanel beyti el la tüşrk bı şey´ev ve tahhir beytiye littaifıne vel kaimıne ver rukkeıs sücud
27Ve ezzin fin nasi bil hacci ye´tuke ricalev ve ala külli damiriy ye´tıne min külli feccin amıyk
28Li yeşhedu menafia lehüm ve yezkürüsmellahi fı eyyamim ma´lumatin ala ma razekahüm mim behımetil en´am fe külu minha ve at´ımül baisel fekıyr
29Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzurahüm velyettavvefu bil beytil atiyk
30Zalike ve mey yüazzım hurumatillahi fe hüve hayrul lehu ında rabbih ve ühıllet lekümül en´amü illa ma yütla aleyküm fectenibür ricse minel evsani vectenibu kavlez zur
31Hunefae lillahi ğayra müşrikıne bih ve mey yüşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafühüt tayru ev tehvı bihir rıhu fı mekanin sehıyk
32Zalike ve mey yüazzım şeairallahi fe inneha min takvel kulub
33Leküm fıha menafiu ila ecelim müsemmen sümme mehıllüha ilel beytil atiyk
34Ve li külli ümmetin cealna mensekel li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en´am fe ilahüküm ilahüv vahıdün fe lehu eslimu ve beşşiril muhbitın
35Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves sabirıne ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm yünfikun
36Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi leküm fıha hayrun fezkürüsmellahi aleyha savaf fe iza vecebet cünubüha fe külu minha ve at´ımül kania vel mu´terr kezalike sehharnaha leküm lealleküm teşkürun
37Ley yenalellahe lühumüha ve la dimaüha ve lakiy yenalühüt takva minküm kezalike sehharaha leküm li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve beşşiril muhsinın
38İnnellahe yüdafiu anillezıne amenu innellahe la yühıbbü külle havvanin kefur
39Üzine lillezıne yükatelune bi ennehüm zulimu ve innellahe ala nasrihim le kadır
40Ellezıne uhricu min diyarihim bi ğayri hakkın illa ey yekulu rabbünellah ve lev la def´ullahin nase ba´dahüm bi ba´dıl lehüddimet savamiu ve biyeuv ve salevatüv ve mesacidü yüzkeru fıhesmüllahi kesıra ve le yensurannellahü mey yensuruh innellahe le kaviyyün azız
41Ellezıne im mekkennahüm fil erdı ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma´rufi ve nehev anil münker ve lillahi akıbetül ümur
42Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve semud
43Ve kavmü ibrahıme ve kavmü lut
44Ve ashabü medyen ve küzzibe misa fe emleytü lil kafirıne sümme ehaztühüm fe keyfe kane nekır
45Fe keeyyim min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve bi´rim müattaletiv ve kasrim meşıd
46E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm kulubüy ya´kılune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la ta´mel ebsaru ve lakin ta´mel kulubülletı fis sudur
47Ve yesta´ciluneke bil azabi ve ley yuhlifellahü va´deh ve inne yevmen ınde rabbike ke elfi senetim mimma teuddun
48Ve keeyyim min karyetin emleytü leha ve hiye zalimetün sümme ehaztüha ve ileyyel mesıyr
49Kul ya eyyühen nasü innema ene leküm nezırum mübın
50Fellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
51Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike ashabül cehıym
52Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fı ümniyyetih fe yensehullahü ma yulkış şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih vallahü alımün hakım
53Li yec´ale ma yülkış şeytanü fitnetel lillezıne fı kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm ve innez zalimıne le fı şikakım beıyd
54Ve li ya´lemellezıne utül ılme ennehül hakku mir rabbike fe yü´minu bihı fe tuhbite lehu kulubühüm ve innellahe le hadillezıne amenu ila sıratım müstekıym
55Ve la yezalüllezıne keferu fı miryetim minhü hatta te´tiyehümüs saatü bağteten ev ye´tiyehüm azabü yevmin akıym
56Elmülkü yevmeizil lillah yahkümü beynehüm fellezıne amenu ve amilus salihati fı cennatin neıym
57Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina fe ülaike lehüm azabüm mühın
58Vellezıne haceru fı sebılillahi sümme kutilu ev matu le yerzükanne hümüllahü rizkan hasena ve innellahe lehüve hayrur razikıyn
59Le yüdhılennehüm müdhaley yerdavneh ve innellahe leallımün halım
60Zalik ve men akaba bi misli ma ukıbe bihı sümme büğıye aleyhi le yensirannehüllah innellahe le afüvvün ğafur
61Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semıum besıyr
62Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed´une min dunihı hüvel batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
63E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latıyfün habır
64Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamıd
65E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil erdı vel fülke tecrı fil bahri bi emrih ve yümsiküs semae en tekaa alel erdı illa bi iznih innellahe bin nasi le raufür rahıym
66Ve hüvellezı ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm innel insane le kefur
67Li külli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhü fe la yünaziunneke fil emri ved´u ila rabbik inneke le ala hüdem mustekıym
68Ve in cadeluke fe kulillahü a´lemü bima ta´melun
69Allahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameti fıma küntüm fıhi tahtelifun
70E lem ta´lem ennellahe ya´lemü ma fis semai vel ard inne zalike fı kitab inne zalike alellahi yesır
71Ve ya´büdune min dunillahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve ma leyse lehüm bihı ılm ve ma liz zalimıne min nesıyr
72Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin ta´rifü fı vücuhillezıne keferul münker yekadune yestune billezıne yetlune aleyhim ayatina kul efe ünebbiüküm bişerrim min zaliküm ennar veadehellahüllezıne keferu ve bi´sel mesıyr
73Ya eyyühen nasü duribe meselün festemiu leh innellezıne ted´une min dunillahi ley yahlüku zübabev ve levictemu leh ve iy yeslübhümüz zübabü şey´el la yestenkızuhü minh daufet talibü vel matlub
74Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe kavviyyün azız
75Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve minen nas innellahe semıum besıyr
76Ya´lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur
77Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va´büdu rabbeküm vef´alül hayra lealleküm tüflihun
78Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate va´tesımu billah hüve mevlaküm fe nı´mel mevla ve nı´men nesıyr
Chapter 23 (Sura 23)
1Kad eflehal mü´minun
2Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
3Vellezıne hüm anil lağvi mu´ridun
4Vellezıne hüm liz zekati faılun
5Vellezıne hüm li fürucihim hafizun
6İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın
7Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun
8Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun
9Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun
10Ülaike hümül varisun
11Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun
12Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn
13Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın
14Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe´nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn
15Sümme inneküm ba´de zalike le meyyitun
16Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb´asun
17Ve le kad halakna fevkaküm seb´a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın
18Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun
19Fe enşe´na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a´nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te´külun
20Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın
21Ve inne leküm fil en´ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te´külun
22Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
23Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı´büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
24Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semı´na bi haza fı abainel evvelın
25İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn
26Kale rabbinsurnı bima kezzebun
27Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a´yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun
28Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın
29Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
30İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın
31Sümme enşe´na mim ba´dihim karnen aharın
32Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı´büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
33Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye´külü mimma te´külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun
34Ve lein eta´tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun
35E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun
36Heyhate heyhate lima tuadun
37İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb´usın
38İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü´minın
39Kale rabbinsurnı bima kezzebun
40Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın
41Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa fe bu´del lil kavmiz zalimın
42Sümme enşe´na mim ba´dihim kurunen aharın
43Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste´hırun
44Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba´na ba´dahüm ba´dav ve cealnahüm ehadıs fe bu´del li kavmil la yü´minun
45Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın
46İla fir´avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın
47Fe kalu enü´minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun
48Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın
49Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun
50Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn
51Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va´melu saliha innı bima ta´melune alım
52Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun
53Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
54Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn
55E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın
56Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş´urun
57İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun
58Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü´minun
59Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun
60Vellezıne yü´tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun
61Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun
62Ve la nükellifü nefsen illa vüs´aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun
63Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a´malüm min duni zalike hüm leha amilun
64Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec´erun
65La tec´erul yevme inneküm minna la tünsarun
66Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a´kabiküm tenkisun
67Müstekbirıne bihı samiran tehcürun
68E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye´ti abaehümül evvelın
69Em lem ya´rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun
70Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun
71Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu´ridun
72Em tes´elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn
73Ve inneke le ted´uhüm ila sıratım müstekıym
74Ve innellezıne la yü´minune bil ahırati anis sıratı lenakibun
75Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya´mehun
76Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun
77Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun
78Ve hüvellezı enşee lekümüs sem´a vel ebsara vel ef´ideh kalılem ma teşkürun
79Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun
80Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta´kılun
81Bel kalu misle ma kalel evvelun
82Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb´usun
83Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
84Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta´lemun
85Seyekulune lillah kul efela tezekkerun
86Kul mer rabbüs semavatis seb´ı ve rabbul arşil azıym
87Seyekulune lillah kul e fe la tettekun
88Kul mem bi yedihı melekutü külli şey´iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta´lemun
89Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu
90Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun
91Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba´duhüm ala ba´d sübhanellahi amma yasıfun
92Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
93Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun
94Rabbi fe la tec´alnı fil kavmiz zalimın
95Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun
96İdfa´ billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a´lemü bi ma yasıfun
97Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
98Ve euzü bike rabbi ey yahdurun
99Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun
100Leallı a´melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb´asun
101Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun
102Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
103Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun
104Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun
105E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun
106Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın
107Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
108Kalahşeu fıha ve la tükellimun
109İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
110Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun
111İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
112Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın
113Kalu lebisna yevmen ev ba´da yevmin fes´elil addın
114Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta´lemun
115E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun
116Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117Ve mey yed´u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın
Chapter 24 (Sura 24)
1Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun
2Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim minhüma miete celdetiv ve la te´huzküm bi hima ra´fetün fı dınillahi in küntüm tü´minune billahi vel yevmil ahır velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü´minın
3Ezzanı la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalike alel mü´minın
4Vellezıne yermunel muhsanati sümme lem ye´tu bi erbeati şühedae fecliduhüm semanıne celdetev ve la takbelu lehüm şehadeten ebeda ve ülaike hümül fasikun
5İllellezıne tabu mim ba´di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym
6Vellezıne yermune ezvacehüm ve lem yekül lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikıyn
7Vel hamisetü enne la´netellahi aleyhi in kane minel kazibın
8Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea şehadatim billahi innehu le minel kazibın
9Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane mines sadikıyn
10Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe tevvabün hakım
11İnnellezıne cau bil ifki usbetüm minküm la tahsebuhü şerral leküm bel hüve hayrul leküm li küllimriim minhüm mektesebe minel ism vellezı tevella kibrahu minhüm lehu azabün azıym
12Lev la iz semı´tümuhü zannel mü´minine vel mü´minatü bi eğfüsihim hayrav ve kalu haza ifküm mübın
13Lev la cau aleyhi bi erbeati şüheda´ fe iz lem ye´tu biş şühedai fe ülaike ındellahi hümül kazıbun
14Ve lev fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu fid dünya vel ahırati ve messeküm fı ma efadtüm fıhi azabün azıym
15İz telekkavnehu bi elsinetiküm ve tekulune bi efvahiküm ma leyse leküm bihı ılmüv ve tahsebunehu heyyinev ve hüve ındellahi azıym
16Ve lev la iz semı´tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza sübhaneke haza bühtanün azıym
17Yeızukümullahü en teudu li mislihı ebeden in küntüm mü´minın
18Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım
19İnnellezıne yühıbbune en teşıal fahışetü fillezıne amenu lehüm azabün elımün fıd dünyü vel ahırah vallahü ya´lemü ve entüm la ta´lemun
20Ve lev la fadlüllühi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe raufür rahıym
21Ya eyyühellezıne amenu la tettebiu hutuvatiş şeytan ve mey yettebı´ hutuvatiş şeytani fe innehu ye´müru bil fahşai vel münker ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ma zeka minküm min ehadin ebedev ve laninnellahe yüzekkı mey yeşa´ vallahü semıu alım
22Ve la ye´teli ülül fadli minküm ves seati ey yü´tu ulil kurba vel mesakıne vel mühacirıne fı sebılillahi vel ya´fu velyasfehu e la tühıbbune ey yağfirallahü leküm vellahü ğafurur rahıym
23İnnellezıne yermunel muhsanatil ğafilatil mü´minati lüınu fid dünya vel ahırati ve lehüm azabün azıym
24Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ve eydıhim ve erculühüm bima kanu ya´melun
25Yevmeiziy yüveffıhimüllahü dınehümül hakka ve ya´lemune ennellahe hüvel hakkul mübın
26Elhabisatü lil habısıne vel habısune lil habisat vet tayyibatü lit tayyibıne vet tayyibune lit tayyibat ülaike müberraune mimma yekulun lehim mağfiratüv ve rizkun kerım
27Ya eyyühellezıne amenu la teodhulu büyuten ğayru büyutiküm hatta teste´nisu ve tüsellimu ala ehliha zaliküm hayrul leküm lealleküm tezekkerun
28Fe il lem tecidu fıha ehaden fe la tedhuluha hatta yü´zene leküm ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka lemüm ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka leküm vlalahü bima ta´melune alım
29Leyse aleyküm cünahun en tedhulu büyuten ğayra meskunetin fıha metaul leküm vallahü ya´lemü ma tübdune ve ma tektümun
30Kul lil mü´minıne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habırum bima yasneun
31Ve kul lil mü´minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu´leme ma yuhfıne min zınetihinn ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü´minune lealleküm tüflihun
32Ve enkihül eyama minküm ves salihıyne min ıbadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim
33Vel yesta´fifillezıne la yecidune nikahan hatta yuğniyehümüllahü min fadlih vellezıne yebteğunel kitabe memma meleket eymanüküm fe katibuhüm in alimtüm fıhim hayrav ve atuhüm mim malillahillezı ataküm ve la tükrihu fetaytiküm alel biğai in eradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba´di ikrahihinne ğafurur rahıym
34Ve le kad enzelna ileyküm ayatim mübeyyinativ ve meselem minellezıne halev min kabliküm ve mev´ızatel lil tüttekıyn
35Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihı ke mişkatin fıha mısbah elmisbahu fı zücaceh ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdıy´ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihı mey yeşa´ ve yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey´in alım
36Fı büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fıhesmühu yüsebbihu lehu fıha bil ğudüvvi vel asal
37Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey´un an zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar
38Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezıdehüm min fadlih vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
39Vellezıne keferu a´malühüm keserabim bi kıy´atiy yahsebulhüz zam´anü maa hatta iza caehu lem yecidhü şey´ev ve vecedellahe ındehu feveffahü hısabeh vallahü serıul hısab
40Ev ke zulümatin fı bahril lücciyyiy yağşahü mevcüm min fevkıhı mevcüm min fevkıhı sehab zulümatüm ba´duha fevka ba´d iza ahrace yedehu lem yeked yeraha ve mel lem yec´alillahü lehu nuran fe malehu min nur
41E lem tera ennellahe yüsebbihu lehu men fis semavati vel erdı vet tayru saffat küllün kad alime salatehu ve tesbıhah vallahü alımüm bima yef´alun
42Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve ilellahil mesıyr
43E lem tera ennellahe yüzcı sehaben sümme yüellifü beynehu sümme yec´alühu rukamen fe teral vedka yahrucü min hılalihv ve yünezzilü mines semai min cibalin fıha mim beradin fe yüsıybü bihı mey yeşaü ve yasrifühu ammey yeşa´ yekadü senaberkıhı yezhebü bil ebsar
44Yukallibüllahül leyle ven nehar inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar
45Vallahü halekü külle dabbetim mim ma´ fe minhüm mey yemşı ala batnih ve minhüm mey yemşı ala ricleyn ve minhüm mey yemşi ala erba´ yahlükullahü ma yeşa´ innellahe ala külli şey´in kadır
46Le kad enzelna ayatim mübeyyinat vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
47Ve yekulune amenna billahi ve bir rasuli ve eta´na sümme yetevella ferıkum minhüm mim ba´di zalik ve ma ülaike bil mü´minın
48Ve iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm iza ferıküm minhüm mu´ridun
49Ve iy yekül lehümül hakku ye´tu ileyhi müs´ını
50E fı kulubihim meradn emrtabu em yehafune ey yehıyfellahü aleyhim ve rasulüh bel ülaike hümüz zalimun
51İnnema kane kavlel mü´minıne iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm ey yekulu semı´na ve eat´na ve ülaike hümül müflihun
52Ve mey yütııllahe ve rasulehu ve yahşellahe ve yettakhi fe ülaike hümül faizun
53Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein emartehüm le yahrucünn kulla tuksimu taatüm ma´rufeh innellahe habırum bima ta´melun
54Kul etıy´ullahe ve etıy´ur rasul fe in tevellev fe innema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm ve in tütıy´uhu tehtedu ve ma aler rasuli illel belağul mübın
55Veadellahüllezıne amenu minküm ve amilus salihüti le yestahlifennehüm fil erdı kemestahlefellezıne min kablihim ve le yümükkinenne lehüm dinehümül lezirteda lehüm ve le yübeddilennehüm mim ba´di havfihim emna ya´büdunenı la yüşrikune ve şey´a ve men kefera ba´de zalike fe ülaike hümül fasikun
56Ve ekıymus salate ve atüz zekate ve etıy´ur rasule lealleküm türhamun
57La tahsebennellezıne keferu mu´cizıne fil ard ve me´vahümün nar ve le bi´sel mesıyr
58Ya eyyühellezıne amenu li yeste´zinkümüllezıne meleket eymaüküm vellezıne lem yeblüğul hulüme minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hıyne tedaune siyabeküm minez zahırati ve mim ba´di salatil ışa´i selasü avratil leküm leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba´dehünn tavvafune aleyküm ba´duküm ala ba´d kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım
59Ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel yeste´zinu kemeste´zenellezıne min kablihim kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatih vallahü alımün hakım
60Vel kavaıdü minen nisaillatı la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahun ey yeda´ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zıneh ve ey yesta´fifne hayrul lehünn vallahü semıun alım
61Leyse alel a´ma haracüv ve la ala enfüsiküm en te´külu mim büyutiküm ev büyuti abaiküm ev büyuti ümehatiküm ev büyuti ıhvaniküm ev büyuti ehavatiküm ev büyuti a´mamiküm ev büyuti ammatiküm ev büyuti ahvaliküm ev büyuti halatiküm ev ma melektüm mefatihahu ev sadıkıküm leyse aleyküm cünahun en te´külu cemıan ev eştata fe iza dehaltüm büyuten fe sellimu ala enfüsiküm tehıyyetem min ındillahi mübaraketen tayyibeh kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm ta´kılul
62İnnemel mü´minunellezıne amenu billahi ve rasulihı ve iza kanu meahu ala emrin camiıl lem yezhebu hatta yeste´zinuh innellezıne yeste´zinuneke ülaikellezıne yü´minune billahi ve rasulih fe izeste´zenuke li ba´dı şe´nihim fe´zel li men şi´te minhüm vestağfir lehümüllah innellahe ğafurur rahıym
63La tec´alu düaer rasuli beyneküm ke düai ba´dıküm ba´da kad ya´lemüllahüllezıne yetesellelune minküm livaza fel yahzerillezıne yühalifune an emrihı en tüsıybehüm fitnetün ev yüsıybehüm azabün elım
64E la inne lillahi ma fis semavati vel ard kad ya´lemü ma entüm aleyh ve yevme yürceune ileyhi fe yünebbiühüm bi ma amilu vallahü bi külli şey´in alım
Chapter 25 (Sura 25)
1Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra
2Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey´in fe kadderahu takdira
3Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey´ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef´av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
4Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
5Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla
6Kul enzelehüllezı ya´lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma
7Ve kalu mali hazer rasuli ye´külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra
8Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye´külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
9Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy´une sebıla
10Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec´al leke kusura
11Bel kezzebu bis saati ve a´tedna li men kezzebe bis saati seıyra
12İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
13Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
14La ted´ul yevme süburav vahıdev ved´u süburan kesıra
15Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra
16Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va´dem mes´ula
17Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya´büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
18Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta´tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura
19Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy´une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
20Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye´külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba´daküm li ba´dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
21Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
22Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
23Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
24Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
25Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
26Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
27Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
28Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
29Le kad edallenı aniz zikri ba´de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
30Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur´ane mehcura
31Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
32Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur´anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
33Ve la ye´tuneke bi meselin illa ci´nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
34Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
35Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
36Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
37Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a´tedna liz zalimıne azaben elıma
38Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
39Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
40Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se´ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
41Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula
42İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya´lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
43E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
44Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya´kılun in hüm illa kel en´ami bel hüm edallü sebıla
45E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla
46Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
47Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
48Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
49Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en´amev ve enasiyye kesıra
50Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
51Ve lev şi´na le beasna fı külli karyetin nezıra
52Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
53Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
54Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra
55Ve ya´büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
56Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
57Kul ma es´elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla
58Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
59Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes´el bihı habıra
60Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te´müruna ve zadehüm nüfura
61Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
62Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
63Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
64Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
65Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
66İnneha saet müstekarrav ve mükama
67Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
68Vellezıne la yed´une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef´al zalike yelka esama
69Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
70İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
71Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
72Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
73Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
74Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a´yüniv vec´alna lil müttekıyne imama
75Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
76Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
77Kul ma ya´beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama
Chapter 26 (Sura 26)
1Ta sım mım
2Tilke ayatül kitabil mübın
3Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü´minın
4İn neşe´ nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a´nakuhüm leha hadııyn
5Ve ma ye´tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu´ridıyn
6Fe kad kezzebu fe seye´tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun
7E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
8İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
9Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
10Ve iz nada rabbüke musa eni´til kavmez zalimın
11Kavme fir´avn e la yettekun
12Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun
13Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun
14Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun
15Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
16Fe´tiya fir´avne fe kula inna rasulü rabbil alemın
17En ersil meana benı israiyl
18Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın
19Ve fealte fa´letekelletı fealte ve ente minel kafirın
20Kale fealtüha izev ve ene mined dallın
21Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın
22Ve tilke nı´metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl
23Kale fir´avnü ve ma rabbül alemın
24Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının
25Kale li men havlehu ela testemiun
26Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın
27Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun
28Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta´kılun
29Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec´alenneke minel mescunın
30Kale e ve lev ci´tüke bi şey´im mübın
31Kale fe´ti bihı in künte mines sadikıyn
32Fe elka asahü fe iza hiye sü´banüm mübın
33Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın
34Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım
35Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te´mürun
36Kalu ercih ve ehahü veb´as fil medaini haşirın
37Ye´tuke bi külli sehharin alım
38Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma´lun
39Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun
40Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın
41Fe lemma caes seharatü kalu li fir´avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın
42Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın
43Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
44Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir´avne inna le nahnül ğalibun
45Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye´fikun
46Fe ülkıyes seharatü sacidın
47Kalu amenna bi rabbil alemın
48Rabbi musa ve harun
49Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta´lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn
50Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
51İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü´minın
52Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun
53Fe ersele fir´avnü fil medaini haşirın
54İnne haülai le şirzimetün kalılun
55Ve innehüm lena le ğaizun
56Ve inna le cemıun hazirun
57Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
58Ve künuziv ve mekamin kerım
59Kezalik ve evrasnaha benı israıl
60Fe etbeuhüm müşrikıyn
61Felemma terael cem´ani kale ashabü musa inna le müdrakun
62Kale kella inne meıye rabbı seyehdın
63Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym
64Ve ezlefna semmel aharın
65Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn
66Sümme ağraknel aharın
67İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
68Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
69Vetlü aleyhim nebee ibrahım
70İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta´büdun
71Kalu na´büdü asnamen fe nezallü leha akifın
72Kale hel yesmeuneküm iz ted´un
73Ev yenfeuneküm ev yedurrun
74Kalu bel vecedna abaena kezalike yef´alun
75Kale e feraeytüm ma küntüm ta´büdun
76Entüm ve abaükümül akdemun
77Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın
78Ellezı halekanı fe hüve yehdın
79Vellezı hüve yut´ımünı ve yeskıyn
80Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
81Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
82Vellezı at´meu ey yağfira lı hatıy´etı yevmeddın
83Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
84Vec´al lı lisane sıdkın fil ahırın
85Vec´alnı miv veraseti cennetin neıym
86Vağfir li ebı innehu kane mined dallın
87Ve la tuhzinı yevme yüb´asun
88Yevme la yenfeu malüv ve la benun
89İlla men etellahe bi kalbin selim
90Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn
91Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
92Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta´büdun
93Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
94Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
95Ve cünudü iblıse ecmeun
96Kalu ve hüm fıha yahtesımun
97Tellahi in künna le fı dalalim mübın
98İz nüsevvıküm bi rabbil alemın
99Ve ma edalleha illel mücrimun
100Fe ma lena min şafiıyn
101Ve la sadıkın hamım
102Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü´minın
103İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
104Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
105Kezzebet kavmü nuhınil murselın
106İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun
107İnni leküm rasulün emın
108Fettekullahe ve etıy´un
109Ve ma es´elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
110Fettekullahe ve etıy´un
111Kalu enü´minü leke vettebeakel erzelun
112Kale vema ılmı bima kanu ya´melun
113İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş´urun
114Ve ma ene bi taridil mü´minın
115İn ene illa nezırum mübın
116Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın
117Kale rabbi inne kavmı kezzebun
118Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü´minın
119Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun
120Sümme ağrakna ba´dül bakıyn
121İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
122Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
123Kezzebet adünil murselın
124İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun
125İnnı leküm rasulün emın
126Fettekullahe ve etıy´un
127Ve ma es´elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
128E tebnune bi külli riy´ın ayeten ta´besun
129Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun
130Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın
131Fettekullahe ve etıy´un
132Vettekullezı emeddeküm bima ta´lemun
133Emeddeküm bi en´amiv ve benın
134Ve cennativ ve uyun
135İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
136Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn
137İn haza illa hulükul evvelın
138Ve ma nahnü bi müazzebın
139Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
140Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
141Kezzebet semudül murselın
142İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun
143İnnı leküm rasulün emın
144Fettekullahe ve etıy´un
145Ve ma es´elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
146E tütrakune fı ma hahüna aminın
147Fı cennativ ve uyun
148Ve züruıv ve nahlin tal´uha hedıym
149Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın
150Fettekullahe ve etıy´un
151Ve la tütıy´u emral müsrifın
152Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
153Kalu innema ente minel müsahharın
154Ma ente illa beşerum mislüna fe´ti bi ayetin in künte mines sadikıyn
155Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma´lum
156Ve la temessuha bi suin fe ye´huzeküm azabü yevmin azıym
157Fe akaruha fe asbehu nadimın
158Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
159Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
160Kezzebet kavmü lutınil murselun
161İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun
162İnnı leküm rasulün emın
163Fettekullahe ve etıy´un
164Ve es´elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
165E te´tunez zükrane minel alemın
166Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun
167Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın
168Kale innı li ameliküm minel kalın
169Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya´melun
170Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
171İlla acuzen fil ğabirın
172Sümme demmernel aharın
173Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
174İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
175Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
176Kezzebe ashabül eyketil murselın
177İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
178İnnı leküm rasulün emın
179Fettekullahe ve etıy´un
180Ve ma es´elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın
181Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın
182Vezinu bil kıstasil müstekıym
183Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta´sev fil erdı müsidın
184Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın
185Kalu innema ente minel müsahharın
186Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
187Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn
188Kale rabbı a´lemü bi ma ta´melun
189Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym
190İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü´minın
191Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
192Ve innehu le tenzılü rabbil alemın
193Nezele bihir ruhul emın
194Ala kalbike li tekune minel münzirın
195Bi lisanin arabiyyim mübın
196Ve innehu lefı zübüril evvelın
197E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya´lemehu ulemaü benı israıl
198Ve lev nezzelnahü ala ba´dıl a´cemın
199Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü´minın
200Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın
201La yü´minune bihı hatta yeravül azabel elım
202Fe ye´tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş´urun
203Fe yekul hel nahnü münzarun
204E fe bi azabina yesta´cilun
205E feraeyte im metta´nahüm sinın
206Sümme caehüm ma kun yuadun
207Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
208Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun
209Zikra ve ma künna zalimın
210Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn
211Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy´un
212İnnehüm anis sem´ı le ma´zulun
213Fe la ted´u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın
214Ve enzir aşiratekel akrabın
215Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü´minın
216Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta´melun
217Ve tevekkel alel azızir rahıym
218Ellezı yerake hıyne tekum
219Ve tekallübeke fis sacidın
220İnnehu hüves semıul alım
221Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
222Tenezzelü ala külli effakin esım
223Yülkunes sem´a ve ekseruhüm kazibun
224Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
225E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun
226Ve ennehüm yekulune ma la yef´alun
227İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba´di ma zulimu ve seya´lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun
Chapter 27 (Sura 27)
1Ta sın tilke ayatül kur´ani ve kitabim mübın
2Hüdev ve büşra lil mü7minın
3Ellezıne yükıymunes salate ve yü´tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
4İnnellezıne la yü´minune bil ahırati zeyyenna lehüm a´malehüm fe hüm ya´mehun
5Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun
6Ve inneke le tülekkal kur´ane mil ledün hakımin alım
7İz kale musa li ehlihı innı anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun
8Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın
9Ya musa innehu enellahül azızül hakım
10Ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun
11İlla men zaleme sümme beddele husnem ba´de suin fe innı ğafurur rahıym
12Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis´ı ayatin ila fir´avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikıyn
13Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın
14Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
15Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü´minın
16Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey´ inne haza le hüvel fadlül mübın
17Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun
18Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş´urun
19Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı´nı en eşküra nı´metekelletı en´amte aleyye ve ala valideyye ve en a´mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn
20Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın
21Le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye´tiyennı bi sultanim mübın
22Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci´tüke min sebeim bi nebiy yekıyn
23İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey´iv ve leha arşün azıym
24Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a´malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun
25Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab´e fis semavati vel erdı ve ya´lemü ma tuhfune ve ma tu´linun
26Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym
27Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın
28İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun
29Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım
30İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym
31Ella ta´lu aleyye ve´tunı müslimın
32Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun
33Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be´sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te´mürın
34Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun
35Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.)
36Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun
37İrcı´ileyhim fe lene´tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun
38Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye´tını bi arşiha kable ey ye´tunı müslimın
39Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın
40Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım
41Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun
42Felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın
43Ve saddeha ma kanet ta´büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın
44Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın
45Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı´büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun
46Kale ya kavmi lime testa´cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun
47Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun
48Ve kane fil medıneti tis´atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
49Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın
50Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş´urun
51Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn
52Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya´lemun
53Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun
54Ve lutan iz kale li kavmihı ete´tunel fahışete ve entüm tübsırun
55E inneküm le te´tuner ricale şehvetem min dunin nisa´ bel entüm kavmün techelun
56Fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu ale lutım min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
57Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirın
58Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
59Kulil hümdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa allahü hayrun emma yüşrikun
60Emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa fe embetna bihı hadaika zate behceh ma kane leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya´dilun
61Emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya´lemun
62Emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec´alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalılem ma tezekkerun
63Emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah tealellahü amma yüşrikun
64Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
65Kul la ya´lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah ve ma yeş´urune eyyane yüb´asun
66Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun
67Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
68Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
69Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın
70Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun
71Ve yekulune meta hazel va´dü in küntüm sadikıyn
72Kul asa ey yekune radife leküm ba´dullezı testa´cilun
73Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
74Ve inne rabbeke le ya´lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu´linun
75Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın
76İnne hazel kur´ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun
77Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minın
78İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve hüvel azızül alım
79Fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın
80İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
81Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü´minü bi ayatina fe hüm müslimun
82Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun
83Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun
84Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta´melun
85Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun
86E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü´minun
87Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın
88Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun´allahillezı etkane külle şey´ innehu habırum bima tefalun
89Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın
90Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta´melun
91İnnema ümirtü en a´büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey´iv ve ümirtü en ekune minel müslimın
92Ve en etlüvel kur´an fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın
93Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta´rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta´melun
Chapter 28 (Sura 28)
1Ta sım mım
2Tilke ayatül kitabil mübın
3Netlu aleyke min nebei musa ve fir´avne bil hakkı li kavmiy yü´minun
4İnne fir´avne ala fil erdı ve ceale ehleha şiyeay yestad´ıfü taifetem minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyı nisaehüm innehu kane minel müfsidın
5Ve nürıdü en nemünne alellezınestud´ıfu fil erdı ve nec´alehüm eimmetev ve nec´alehümül varisın
6Ve nümekkine lehüm fil erdı ve nüriye fir´avne ve hamane ve cüundehüma minhüm ma kanu yahzerun
7Ve evhayna ila ümmi musa en erdııyh fe iza hıfti aleyhi fe elkıyhi fil yemmi ve la tehafı ve la tahzenı inna radduhü ileyki ve caıluhü minel murselın
8Feltekatahu alü fir´avne li yekune lehüm adüvvev ve hazena inne fir´avne ve hamane ve cünudehüma kanu hatıın
9Ve kaletimraetü fir´avne kurratü aynil lı ve lek la taktüluhü asa ey yenfeana ev nettehızehu veledev ve hüm la yeş´urun
10Ve asbeha füadü ümmi musa fariğa in kadet le tübdı bihı levla er rabatna ala kalbiha li tekune minel mü´minın
11Ve kalet li uhtihı kussıhi fe besurat bihı an cünübiv ve hüm la yeş´urun
12Ve harramna aleyhil meradıa min kablü fe kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasıhun
13Fe radednahü ila ümmihı key tekarra aynühaa ve la tahzene ve li ta´leme enne va´dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
14Ve lemma beleğa eşüddehu vesteva ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
15Ve dehalel medınete ala hıyni ğafletim min ehliha fe vecede fıha racüleyni yaktetilani haza min şıatihı ve haza min adüvvih festeğasehüllezı min şıatihı alellezı min adüvvihı fe vekezehu musa fe kada aleyhi kale haza min ameliş şeytan innehu adüvvüm müdıllüm mübın
16Kale rabbi innı zalemtü nefsı fağfirlı fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahıym
17Kale rabbi bima en´amte aleyye fe lem ekune zahıral lil mücrimın
18Fe asbeha fil medıneti haifey yeterakkabü fe izellezistensarahu bil emsi yestasrihuh kale lehu musa inneke le ğaviyyüm mübın
19Fe lemma en erade ey yebtışe billezı hüve adüvvül lehüma kale ya musa e türıdü en taktülenı kema katelte nefsem bil emsi in türıdü illa en tekune cebbara fil erdı ve ma türıdü en tekune minel muslihıyn
20Ve cae racülüm min aksal medıneti yes´a kale ya musa innel melee ye´temirune bike li yaktüluke fahruc innı leke minen nasıhıyn
21Fe harace minha halifey yeterakkabü kale rabbi neccinı minel kavmiz zalimın
22Ve lemma teveccehe tilkae medyene kale asa rabbı ey yehdiyenı sevaes sebıl
23Ve lemma verade mae medyene vecede aleyhi ümmetem minen nasi yeskune ve veced min dunihimümraeteyni tezudan kel ma hatbüküma kaleta la neskıy hatta yusdirar riaü ve ebuna şeyhun kebır
24Fe seka lehüma sümme tevella ilez zılli fe kale rabbi ninı lima enzelte ileyye min hayrin fekıyr
25Fe caethü ıhdahüma temşı alestıhyain kalet inne ebı yed´uke li yecziyeke ecra ma sekayte lena felemma caehu ve kassa aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimın
26Kalet ihdahüma ya ebetiste´cirhü inne hayra meniste´certel kaviyyül emın
27Kale innı ürıdü en ünkihake ıhdebneteyye hateyni ala en te´cüranı semaniye hıcec fe in etmente aşran fe min ındik ve ma ürıdü en eşükka aleyk setecidünı in şaellahü minas salihıyn
28Kale zalike biynı ve beynek eyyemel eceleyni kadaytü fe la udvane aleyy vallahü ala ma nekulü vekıl
29Felemma kada musel ecele ve sara bi ehlihı anese min canibit türi nasa kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi haberin ev cezvetim minen nari lealleküm tastalun
30Felemma etaha nudiye min şatııl vadil eymeni fil buk´atil mübaraketi mineş şecerati ey ya musa innı enellahü rabbül alemın
31Ve en elkı asak felemma raaha tehtezzü keenneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa akbil ve la teh0af inneke minel aminın
32Üslük yedeke fi ceybike tahruc beydae min ğayri su´iv vadmün ileyke cenahake miner rahbi fe zanike bürhanani mir rabbike ila fir´avne ve meleih innehüm kanu kavmen fasikıyn
33Kale rabbi nnı kateltü minhüm nefsen fe ehafü ey yaktülun
34Ve ehıy harunü hüve efsahu minnı lisaen fe ersilhü meıye rid´ey yüsaddikunı innı ehafü ey yükezzibun
35Kale seneşüddü adudeke bi ehıyke ve nec´alü leküma sültanen fe la yesılune ileyküma bi ayatina entüma ve menit tebeakümel ğğalibun
36Felemma caehüm musa bi ayatina beyyinatin kalu ma haza illa sıhrum müfterav ve ma semı´na bihaza fı abainel evvelın
37Ve kale musa rabbı a´lemü bi men cae bil hüda min ındihı ve men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
38Ve kale fir´avnü ya eyyühel meleü ma alemtü leküm min ilahin ğayrı Fe evkıd lı ya hamanü alet tıyni fec´al lı sarhal leallı ettaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnühu minel kazibın
39Vestekbera hüve ve cünudühu fil erdı bi ğayril hakkı ve zannu ennehüm ileyna la yurceun
40Fe ahaznahü ve cünudehu fenebeznahüm fil yemm fenzur keyfe kane akıbetüz zalimın
41Ve cealnahüm eimmetey yed´une ilen nar ve yevmel kıyameti la yünsarun
42Ve etba´nahüm fı hazihid dünya la´neh ve yevmel kıyameti hüm minel makbuhıyn
43Ve le kad ateyna musel kitabe mim ba´di ma ehleknel kurunel ula besaira lin nasi ve hüdev ve rahmetel leallehüm yetezekkerun
44Ve ma künte bi canibil ğarbiyyi iz kadayna ila musel emra ve ma künte mineş şahidın
45Ve lakinna enşe´na kurunen fe tetavele aleyhimül umür ve ma künte saviyen fı ehli medyene tetlu aleyhim ayatina ve lakinna künna mursilın
46Ve ma künte bi canibit turi iz nadeyna ve lakir rahmetem mir rabbike li tünzira kavmem ma etahüm min nezırim min kablike leallehüm yetezekkerun
47Ve lev la en tusiybehüm müsıybetüm bima kaddemet eydıhim fe yekulu rabbena lev la erselte iyna rasulen fe nettebia yatike ve nekune minel mü´minın
48Felemma caehümül hakku min ındina kalu levla utiye misle ma utiye musa e ve lem yekfüru bima utiye musa min kabl kalu sıhrani tezahera ve kalu inna bi küllin kafirun
49Kul fe´tu bi kitabim min ındillahi hüve ehda minhüma etebı´hü in küntüm sadikıyn
50Fe il lem yestecıbu leke fa´lem ennema yettebiune ehvaehüm ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri hüdem minellah innellahe la yehdil kavmez zalimın
51Ve le kad vessalna lehümül kavle leallehüm yetezekkerun
52Ellezıne ateynahümül kitabe min kablihı hm bihı yü´minun
53Ve iza yütla aleyhim kalu amenna bihı innehül hakku mir rabbina inna künna min kablihı müslimın
54Ülaike yü´tevne ecrahüm merrateyni bima saberu ve yedraune bil hasenetis seyyiete ve mimma razaknahüm yünfikun
55Ve iza semiullağve a´adu anhü ve kalu lena a´malüna ve leküm a´malüküm selamün aleyküm la nebteğıl cahilın
56İnneke la tehdı men ahbebte ve lakinnellahe yehdı mey yeşa´ ve hüve a´lemü bil mühtedın
57Ve kalu in netteblıl hüda meake nütehattaf min erdına e ve lem nümekkil lehüm haramen aminey yücba ileyhi semeratü külli şey´ir rizkam mil ledünna ve lakinne ekserahüm la ya7lemun
58Ve kem ehlekna min karyetim betırat meıyşeteha fe tilke mesakinühüm lem tüskem mim ba´dihim illa kalıla künna nahnül varisın
59Ve ma kane rabbüke mühlikel kura hatta yeb´ase fı ümmiha rasuley yetlu aleyhim ayatina ve ma künna mühlikil kura illa ve ehlüha zalimun
60Ve ma utıtüm min şey´in fe metaul hayatid dünya ve zınetüha ve ma ındellahi hayruv ve ebka e fe la ta´kılun
61E fe mev veadnahü va´den hasenen fe hüve lakıyhi ke mem metta´nahü metaal hayatid dünya sümme hüve yevmel kıyameti minel muhdarın
62Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tez´umun
63Kalellezıne hakka aleyhimül kavlü rabbena haülaillezıne ağveyna ağveynahüm kema ğaveyna teberra´na ileyke ma kanu iyyana ya´büdun
64Ve kıyled´u şürakaeküm fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve raevül azab lev ennehüm kanu yehtedun
65Ve yevme yünadıhim fe yekulü maza ecebtümül murselın
66Fe amiyet aleyhimül embaü yevmeizin fe hüm la yetesaelun
67Fe memma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa ey yekune minel müflihıyn
68Ve rabbüke yahlüku ma yeşaü ve yahtar ma kane lehümül hıyerah sübhanellahi ve teala amma yüşrikun
69Ve rabbüke ya´lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu´linun
70Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun
71Kul eraeytüm in cealellahü aleykümül leyle sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye´tiküm bi dıya´ e fe la tesmeun
72Kul eraeytüm incealellahü aleykümün nehara sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye´tıküm bi leylin teskünune fıh e fe la tübsırun
73Ve mir rahmetihı ceale lekümül leyle ven nehara li teskünu fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
74Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tez´umun
75Ve neza´na minkülli ümmetin şehıden fe kulna hatu bürhaneküm fe alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhüm ma kanu yefterun
76İnne karune kane min kavmi masu fe beğa aleyhim ve ateynahü minel künuzi ma inne mefatihahu le tenuü bil usbeti ülil kuvveti iz kale lehu kavmühu la tefrah innellahe la yühıbbül ferihıyn
77Vebteğı fıma atakellahüd daral ahırate ve la tense nesıybeke mined dünya ve ahsin kema ahsenellahü ileyke ve la tebğıl fesade fil ard innellahe la yühıbbül müfsidın
78Kale innema utıtühu ala ılmin ındı e ve lem ya7lem ennellahe kad ehleke min kablihı minel kuruni men hüve eşeddü minhü kuvvetev ve ekseru cem´a ve la yüs´elü an zünubihimül mücrimun
79Fe harace ala kamihı fı zınetih kalellezıne yürıdunel hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye karunü innehu lezu hazzın azıym
80Ve kalellezıne utül ılme veyleküm sevabüllahi hayrul li men amene ve amile saliha ve la yülekkaha illes sabirun
81Fe hasefna bihı ve bidarihil erda fe ma kane lehu min fietiy yensurunehu min dunillahi ve ma kane minel müntesırın
82Ve asbehallezıne temennev mekanehu bil emsi yekulune veyke ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdir lev la em mennellahü aleyna le hasefe bina veykeennehu la yüflihul kafirun
83Tilked darul ahıratü nec´alüha lillezıne la yürıdune ulüvven fil erdı ve la fesada vel akıbetü lil müttekıyn
84Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve men cae bis seyyieti fe la yüczellezıne amilüs seyyiati illa ma kanu ya´melun
85İnnellezı ferad aleykel kur´ane le raddüke illa mead kur rabbı a´lemü men cae bil hüda ve men hüve fı dalalüm mübın
86Ve ma künte tercu ey yülka ileykel kitabü illa rahmetem mir rabbike fe la tekunenne zahıral lil kafirın
87Ve la yesuddünneke an ayatillahi ba´de iz ünzilet ileyke ved´u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikın
88Ve la ted´u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey´in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun
Chapter 29 (Sura 29)
1Elif lam mım
2E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun
3Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya´lemennellahüllezıne sadeku ve le ya´lemennel kazibın
4Em hasibellezıne ya´melunes seyyiati ey yesbikuna sae ma yahkümun
5Men kane yercu likaellahi fe inne ecelellahi leat ve hüves semıul alım
6Ve men cahede fe innema yücahidü li nefsih innellahe le ğaniyyün anil alemın
7Vellezıne amenu ve amilus salihati le nükeffiranne ahüm seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenellezı kanu ya´melun
8Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bı ma leyse leke bihı ılmün fe la tütı´hüma ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta´melun
9Vellezıne amenu ve ameilus salihati le nüdhılennehüm fis salihıyn
10Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi keazzabillah ve lein cae nasrum mir rabbike le yekulünne inna künna meaküm e ve leysellahü bi a´leme bima fı suduril alemın
11Ve le ya´lemennellahüllezıne amenu ve le ya´lemennel münafikıyn
12Ve kalellezıne keferu lillezıne amenüt tebiu sebılena vel nahmil hatayaküm ve ma hüm bi hamilıne min hatayahüm min şey´ innehüm lekazibun
13Ve le yahmilünne eskalehüm eskalem mea eskalihim ve leyüs´elünne yevmel kıyameti amma kanu yefterun
14Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe lebise fıhim elfe senetin illa hamsıne ama fe ehazehümüt tufanü ve hüm salimun
15Fe enceynahü ve ashabes sefıneti ve cealnaha ayetel lil alemın
16Ve ibrahıme iz kale li kavmihı´büdüllahe vettekuh zaliküm hayrul leküm in küntüm ta´lemun
17İnnema ta´büdune min dunillahi evsanev ve tahlükune ifka innellezıne ta´büdune min dunillahi la yemlikune leküm rizkan febteğu ındellahir rizka va´büduhü veşküru leh ileyhi türceun
18Ve in tükezzibu fe kad kezzebe ümemüm min kabliküm ve ma aler rasuli illel belağul mübın
19E ve lem yerav keyfe yübdiüllahül halka sümme yüıydüh inne zalike alellahi yesır
20Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe bedeel halka sümmellahü yünşiün neş´etel ahırahinnellahe ala külli şey´in kadır
21Yüazzibü mey yeşaü ve yerhamü mey yeşa´ ve ileyhi tuklebun
22Ve ma entüm bi mu´cizıne fil erdı ve la fis semai ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
23Vellezıne keferu bi ayatillahi ve likaihi ülaike yeisu mir rahmetı ve ülaike lehüm azabün elım
24Fema kane cevabe kavmihı illa en kaluktüluhü ev harrikuhü fe necahüllahü minen nar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü´minun
25Ve kale innemet tehaztüm min dunillahi evsanem meveddete beyniküm fil hayatid dünya sümme yevmel kıyameti yekfüru ba´duküm bi ba´dıv ve yel´anü ba´duküm ba´dav ve me´vakümün naru ve ma leküm min nasırın
26Fe amene lehu lut ve kale innı mühacirun ila rabbı innehu hüvel azızül hakım
27Ve vehebna lehu ishaka ve ya´kube ve cealna fı zürriyyetihin nübüvvete vel kitabe ve ateynahü ecrahu fid dünya ve innehu fil ahırati le mines salihıyn
28Ve lutan iz kale li kavmihı inneküm le te´tunel fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın
29E inneküm le ta´tuner ricale ve taktaunes sebıle ve te´tune fı nadıkümül münker fema kane cevabe kavmihı illa en kalu´tina bi azabillahi in künte mines sadikıyn
30Kale rabbinsurnı alel kavmil müfsidın
31Ve lemma caet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu inna mühliku elhi hazihil karyeh inne ehleha kanu zalimın
32Kale inne fıha luta kalu nahnü a´lemü bi men fıha le nünecciyennehu ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirın
33Ve lemma en caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer´av ve kalu la tehaf ve la tahzen inna müneccuke ve ehleke illemraeteke kanet minel ğabirın
34İnna münzilune ala ehli hazihil karyeti riczem mines semai bima kanu yefsükun
35Ve le kad terakna minha ayetem beyyinetel li kavmiy ya´kılun
36Ve ila medyene ehahüm şüayben fe kale ya kavmı´büdüllahe vercül yevmel ahıra ve la ta´sev fil erdı müfsidın
37Fe kezzebuhü fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim casimın
38Ve adev ve semude ve kad tebeyyene leküm mim mesakinihim ve zeyyene lehümüş şeytanü a´malehüm fe saddehüm anis sebıli ve kanu müstebsırın
39Ve karune fir´avne ve hamane ve le kad caehüm musa bil beyyinati festekberu fil erdı ve ma kanu sabikıyn
40Fe küllen ehazna bi zembih fe minhüm men erselna aleyhi hasıba ve minhüm men ehazethüs sayhah ve minhüm men hasefna bihil ard ve minhüm men ağrakna ve ma kanellahü li yazlimehüm ve lhakin kanu enfüsehüm yazlimun
41Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut ittehazet beyta ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut lev kanu ya´lemun
42İnnallahe ya´lemü ma yed´une min dunihı min şey´ ve hüvel azızül hakım
43Ve tilkel emsalü nadribüha lin nas ve ma ya´kılüha illel alimun
44Halekallahüs semavati vel erda bil hakk inne fı zalike le ayetel lil mü´minın
45Ütlü ma uhıye ileyke minel kitabi ve ekımıs salah innes salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahü ya´lemü ma tasneun
46Ve la tücadilu ehlel kitabi illa billetı hiye ahsenü illellezıne zalemu minhüm ve kulu amenna billezı ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve ilahüna ve ilahüküm vahıdüv ve nahnü lehu müslimun
47Ve kezalike enzelna ileykel kitab fellezıne ateynahümül kitabe yü´minune bih ve min haülai mey yü´minü bih ve ma yechadü bi ayatina illel kafirun
48Ve ma künte tetlu min kablihı min kitabiv ve la tehuttuhu bi yemınike izel lertabel mübtılun
49Bel hüve ayatüm beyyinatün fı sudurillezine utül ılm ve ma yechadü bi ayatina illaz zalimun
50Ve kalu lev la ünzile aleyhi ayatüm mir rabbih kul innemel ayatü ındellah ve innema ene nezırum mübın
51E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim inne fı zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü´minun
52Kul kefa billahi beynı ve beyneküm şehıda ya´lemü ma fis semavati vel ard vellezıne amenu bil batıli ve keferu billahi ülaike hümül hasirun
53Ve yesta´ciluneke bil azab ve lev la ecelüm müsemmel la caehümül azab ve le ye´tiyennehüm bağtetev ve hüm la yeş´urun
54Yesta´ciluneke bil azab ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirun
55Yevme yağşahümül azabü min fevkıhim ve min tahti erculihim ve yekulü zuku ma küntüm ta´melun
56Ya ıbadiyellezıne amenu inne erdıy vasiatün fe iyyaye fa´büdun
57Küllü nefsin saikatül mevti sümme ileyna türceun
58Vellezıne amenu ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurafen tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nı´me ecrul amilın
59Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
60Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım
61Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda ve sehharaş şemse vel kamera le yekulünnellah fe enna yü´fekun
62Allahü yebsütur riska li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru lehv innellahe bi külli şey´in alım
63Ve lein seeltehüm men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda mim ba´di mevtiha le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya´kılun
64Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvüv ve leıb ve inned darel ahırate le hiyel hayevan lev kanu ya´lemun
65Fe iza rakibu fil fülki deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri izahüm yüşrikun
66Li yekfüru bima ateynahüm ve li yetemetteu fe sevfe ya´lemun
67E ve lem yerav enna cealnü haramen aminev ve yütehattafün nasü min havlihim e fe bil batıli yü´minune ve bi nı´metillahi yekfürun
68Ve men azlenü minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
69Vellezıne cahedu fına le nehdiyennehüm sübülena ve innellahe le meal muhsinın
Chapter 30 (Sura 30)
1Elif lam mım
2Fulibetir rum
3Fı ednel erdı ve hüm mim ba´di ğalebihim se yağlibun
4Fı bid´ı sinın lillahil emru min kablü ve mim ba´d ve yevmeiziy yefrahul mü´minun
5Bi nasrillah yensuru mey yeşa´ ve hüvel azızür rahıym
6Va´dellah la yuhlifüllahü va´dehu ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
7Ya´lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahırati hüm ğafilun
8E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun
9E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
10Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun
11Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun
12Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun
13Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın
14Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun
15Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun
16Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun
17Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
18Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
19Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba´de mevtiha ve kezalike tuhracun
20Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
21Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
22Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın
23Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
24Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba´de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya´kılun
25Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da´vetem minel erdı iza entüm tahrucun
26Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun
27Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a´la fis semavati vel ard ve hüvel azızül hakım
28Darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassılül ayati li kavmiy ya´kılun
29Belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri ılm fe mey yehdı men edallellah ve ma lehüm min nasırın
30Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
31Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın
32Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
33Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm bi rabbihim yüşrikun
34Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta´lemun
35Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun
36Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun
37E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü´minun
38Fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıl zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül müflihun
39Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin nasi fe la yerbu ındellah ve ma ateytüm min zekatin türıdune vechellahi fe ülaike hümül mud´ıfun
40Allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey´ sübhanelhu ve teala amma yüşrikun
41Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba´dallezı amilu leallehüm yarciun
42Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kabl kane ekseruhüm müşrikın
43Fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli ey ye´tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
44Men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun
45Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yühıbbül kafirın
46Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
47Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü´minın
48Allahüllezı yürsilür riyaha fe tüsıru sehaben fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec´alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hılalih fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı izahüm yestebşirun
49Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihı le müblisın
50Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba´da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli şey´in kadır
51Ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral lezallu mim ba´dihı yekfürun
52Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
53Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü´minü bi ayatina fehüm müslimun
54Allahüllezı halekaküm min da´fin sümme ceale mim ba´di kuvvetin da´fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa´ ve hüvel alımül kadır
55Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah kezalike kanu yü´fekun
56Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba´si fe haza yevmül ba´si ve lakinneküm küntüm la ta´lemun
57Fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu ma´ziratühüm ve la hüm yüsta´tebun
58Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar´ani min külli mesel ve lein ci´tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu in entüm illa mübtılun
59Kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la ya´lemun
60Fasbir inne va´dellahi hakkuv ve la yestehıffennekellezıne la yukınun
Chapter 31 (Sura 31)
1Elif lam mın
2Tilke ayatül kitabil hakım
3Hüdev ve rahmetel lil muhsinın
4Ellezıne yükıymunes salate ve yü´tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
5Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
6Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın
7Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma´ha keenne fı üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elım
8İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neıym
9Halidıne fıha va´dellahi hakka ve hüvel azızül hakım
10Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve besse fıha min külli dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fıha min külli zevcin kerım
11Haza halkullahi fe erunı maza halekallezıne min dunih beliz zalimune fı dalalim mübın
12Ve le kad ateyna lukmanel hıkmete enişkür lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamıd
13Ve iz kale lukmanü libnihı ve hüve yeızuhu ya büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün azıym
14Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fı ameyni enişkür lı ve li valideyk ileyyel mesıyr
15Ve in cahedake ala en tüşrike bı ma leyse leke bihı ilmün fe la tütı´hüma ve sahıbhüma fid dünya ma´rufev vettebı´ sebıle men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta´melun
16Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fı sahratin ev fis semavati ev fil erdı ye´ti bihellah innellahe latıyfün habır
17Ya büneyye ekımıs salate ve´mur bil ma´rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur
18Ve la tüsa´ır haddeke lin nasi ve la temşi fil erdı meraha innellahe la yühıbbü külle muhtalin fehur
19Vaksıd fı meşyike vağdud min savtik inne emreral asvati le savtül hamır
20E lem terav ennellahe sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı ve esbeğa aleyküm niamehu zahiratev ve batıneh ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır
21Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kaneş şeytanü yed´uhüm ila azabis seıyr
22Ve mey yüslim vechehu ilellahi ve hüve muhsinün fe kadistemseke bil urvetil vüska ve ilellahi akıbetül ümur
23Ve men kefera fe la yahzünke küfruh ileyna merciuhüm fe nünebbiühüm bima amilu innellahe alımüm bizatis sudur
24Nümettiuhüm kalılen sümme nadtarruhüm ila azabin ğalıyz
25Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya´lemun
26Lillahi ma fis semavati vel ard innellahe hüvel ğaniyyül hamıd
27Ve lev enne ma fil erdı min şeceratin aklamüv vel bahru yemüddühu min ba´dihı seb´atü ebhurim ma nefidet kelematüllah innellahe azızün hakım
28Ma halkuküm ve la ba´süküm illa ke nefsiv vahıdeh innellahe semıum basıyr
29E lem tera ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil leyli ve sehhareş şemsi vel kamera küllüy yecrı ila ecelim müssemmev ve ennellahe ve ma ta´melune habır
30Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed´ une min dunihil batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
31E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi nı´metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
32Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesıd ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur
33Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey´a inne va´dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
34İnnellahe ındehu ılmüs saahve yünezzilül ğays ve ya´lemü ma fil erham ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada ve ma tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut innellahe alimün habır.
Chapter 32 (Sura 32)
1Elif lam mim
2Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
3Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
4Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy´ efela tetezekkerun
5Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya´rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
6Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
7Ellezı ahsene külle şey´in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
8Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
9Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem´a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
10Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
11Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
12Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı´na fercı´na na´mel salihan inna mukınun
13Ve lev şi´na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
14Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta´melun
15İnnema yü´minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
16Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed´une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
17Fe la ta´lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a´yün cezaem bi ma kanu ya´melun
18E femen kane mü´minen ke men kane fasika la yestevun
19Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me´va nüzülem bi ma kanu ya´melun
20Ve emmellezıne feseku fe me´vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
21Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
22Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a´rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun
23Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
24Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun
25İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
26E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun
27E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer´an te´kili mihü en´amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun
28Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn
29Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
30Fe a´rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun
Chapter 33 (Sura 33)
1Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma
2Vettebı´ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta´melune habıra
3Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
4Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed´ıyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl
5Üd´uhüm li abaihim hüve akseu ındellah fe il lem ta´lemu abaehüm fe ıhvanüküm fid dıni ve mevalıküm ve leyse aleyküm cünahun fıma ahta´tüm bihı ve lakim ma teammedet kulubüküm ve kanellahü ğafurar rahıyma
6Ennebiyyü evla bil mü´minıne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba´duhüm evla bi ba´dın fı kitabillahi minel mü´minıne vel mühacirıne illa en tefalu ila evliyaiküm ma´rufa kane zalike fil kitabi mestura
7Ve iz ehazna minen nebiyyıne mısakahüm ve minke ve min nuhıv ve ibrahıme ve musa ve ıysebni memeryeme ve ehazna minhüm mısakan ğalıza
8Li yes´eles sadikıyne an sıdkıhim ve eadde lil kafirıne azaben elıma
9Ya eyyühellezıne amenüzküru nı´metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rıhav ve cünudel lem teravha ve kanellahü bima ta´melune besıyra
10İz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa
11Hünalikebtüliyel mü´minune ve zülzilu zilzatlen şedıda
12Ve iz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura
13Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe la mükame leküm farciu ve yeste´zinü ferıkum minhümün nebiyye yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah iy yürıdune illa firara
14Ve lev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesıra
15Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la yüvellunel edbar ve kane ahdüllahi mes´ula
16Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel mevti evil katli ve izel la tümetteune illa kalıla
17Kul men zellezı ya´sımüküm minellahi in erade biküm suen ev erade biküm rahmeh ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
18Kad ya´lemüllahül müavvikıyne minküm ve kailıne li ıhvanihim helümme ileyna ve la ye´tunel be´se illa kalila
19E şıhhaten aleyküm Fe iza cael havfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a´yünühüm kellezı yuğşa aleyhi minel mevt fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hıdadin eşıhhaten alel hayr ülaike lem yü´minu fe ahbetallahü a´malehüm ve kane zalike alellahi yesıra
20Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye´til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a´rabi yes´elune an embaiküm ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla
21Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe kesıra
22Ve lemma rael mü´minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa ımanev ve teslıma
23Minel mü´minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yentezıru ve ma beddelu tebdıla
24Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve yüazzibel münafikıyne in şae ev yetube aleyhim innellahe kane ğafurar rahıyma
25Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem yenalu hayra ve kefallahül mü´minınel kıtal ve kanellahü kaviyyen azıza
26Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru´be ferıkan taktülune ve te´sirune ferıka
27Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha ve kanellahü ala külli şey´in kadıra
28Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zıneteha fe tealeyne ümettı´künne ve üserrıhkünne serahan cemıla
29Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahırate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran azıyma
30Ya nisaen nebiyyi mey ye´ti minkünne bi fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d´feyn ve kane zalike alellahi yesıra
31Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve ta´mel salihan nü´tiha ecraha merrateyni ve a´tedna leha rizkan kerıma
32Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda´ne bil kavli fe yatmeallezı fı kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma´rufa
33Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve etı´nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra
34Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min ayatillahi vel hıkmeh innellahe kane latıyfen habıra
35İnnel müslimıne vel müslimati vel mü´minıne vel mü´minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma
36Ve ma kane li mü´miniv ve la mü´minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim ve mey ya´sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına
37Ve iz tekulü lillezı en´amellahü aleyhi ve en´amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfı fı nefsike mellahü mübdıhi ve tahşen nas vallahü ehakku en tahşah felemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü´minıne haracün fi ezvaci ed´ıyaihim iza kadav minhünne vetara ve kane emrullahi mef´ula
38Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
39İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba
40Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli şey´in alıma
41Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
42Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
43Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü´minıne rahıyma
44Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
45Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
46Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
47Ve beşşiril mü´minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
48Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da´ ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
49Ya eyyühellezıne amenu iza nekahtümül mü´minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne femaleküm aleyhinne min ıddetin ta´tedduneha fe mettiuhünne ve serrihuhünne serahan cemıla
50Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekellatı ateyte ücurahünne ve ma meleket yemınüke memma efaellahü aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellatı hacerne meake vemraetem mü´mineten iv vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü ey yestenkihaha halisatel leke min dunil mü´minın kad alimna ma feradna aleyhim fı ezvacihim ve ma meleket eymanühüm li keyla yekune aleyke harac ve kanellahü ğafurrar rahıyma
51Türcı men teşaü minhünne ve tü´vı ileyke men teşa´ ve menibteğayte mimmen azelte fe la cünaha aleyk zalike edna en tekarra a´yünühünne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehünne küllühünn vallahü ya´lemü ma fı kulubiküm ve kanellahü alımen halıma
52La yehıllü leken nisaü min ba´dü ve la en tebeddele bihinne min ezvaciv ve lev a´cebeke husnühünne illa ma meleket yemınük ve kanellahü ala külli şey´ir rakıyba
53Ya eyyühellezıne amenu la tedhulu büyuten nebiyyi illa ey yü´zene leküm ila taamin ğayra nazırıne inahü ve lakin iza düıytüm fedhulu fe iza taımtüm fenteşiru ve la müste´nisıne li hadıs inne zaliküm kane yü´zin nebiyye fe yestahyı minküm vallahü la yestahyı minel hakk ve iza seeltümuhünne metaan fes´eluhünne miv verai hıcab zaliküm atheru li kulubiküm ve kulubihinn ve ma kane leküm en tü´zu rasullellahi ve la en tenkihu ezvacehu mim ba´dihı ebeda inne zaliküm kane ındellahi azıyma
54İn tübdu şey´en ev tuhfuhü fe innellahe kane bi külli şey´in alıma
55La cünaha aleyhinne fı abaihinne ve la ebnaihinne ve la ıhvanihinne ve la ebnai ıhvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanühünn vettekıynellah innellahe kane ala külli şey´in şehıda
56İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma
57İnnellezıne yü´zunellahe ve rasulehu leanehümüllahü fid dünya vel ahırati ve eadde lehüm azabem mühına
58Vellezıne yü´zunel mü´minıne vel mü´minati bi ğayri mektesebu fe kadıhtemelu bühtanev ve ismem mübına
59Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mü´minıne yüdnıne aleyhinne min celabıbihinn zalike edna ey yu´rafne fe la yü´zeyn ve kanellahü ğafurar rahıyma
60Le il lem yentehil münafikune vellezıne fı kulubihim meraduv vel mürcifune fil medıneti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fıha illa kalila
61Mel´unıne eyne ma sükıfu ühızu ve kuttilu taktila
62Sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
63Yes´elüken nasü anis saah kul innema ılmüha ındellah ve ma yüdrıke lealles saat tekunü karıba
64İnnellahe leanel kafirıne ve eadde lehüm seıyra
65Halidıne fıha ebeda la yecidune veliyyev ve la nesıyra
66Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune ya leytena eta´nellahe ve eta´ner rasula
67Ve kalu rabbena inna eta´na sadetena ve küberaena fe edallunes sebıla
68Rabbena atihim dı´feyni minel azabi vel´anhüm la´nen kebıra
69Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne azev musa fe berraehüllahü mimma kalu ve kane ındellahi vecıha
70Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu kavlen sedıda
71Yuslıh leküm a´maleküm ve yağfir leküm zünubeküm ve mey yütııllahe ve rasulehu fe kad faze fevzen azıyma
72İnna aradnel emanete ales semavati vel erdı vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kane zalumen cehula
73Li yüazzibellahül münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikati ve yetubellahü alel mü´minıne vel mü´minat ve kanellahü ğafurar rahıyma
Chapter 34 (Sura 34)
1Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah ve hüvel hakımül habır
2Ya´lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya´rucü fıha ve hüver rahıymül ğafur
3Ve kalellesıne keferu la te´tınes saah kul bela ve rabbı le te´tiyenneküm alimil ğayb la ya´zübü anhü miskalü zerratin fis semavati ve la fil erdı ve la asğaru min zalike ve la ekberu illa fı kitabim mübın
4Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihüt ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
5Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike lehüm azabüm mir riczin elım
6Ve yerallezıne ütül ılmellezı ünzile ileyke mir rabbike hüvel hakka ve yehdı ila sıratıl azızil hamıd
7Ve kalellezıne keferu hel nedüllüküm ala racüliy yünebbiüküm iza müzzıktüm külle mümezzekın inneküm lefı halkın cedıd
8Eftera alellahi keziben em bihı cinneh belillezıne la yü´minune bil ahırati fil azabi ved dalalil beıyd
9E fe lem yerav ila ma beyne eydıhim ve ma halfehüm mines semai vel ard in neşe´ nahsif bihimül erda ev nüskıt aleyhim kisefem mines sema´ inne fı zalike le ayetel li külli abdim münıb
10Ve le kad ateyna davude minna fadla ya cibalü evvibı meahu vet tayr ve elenna lehül hadıd
11Enı´mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va´melu saliha innı bima ta´melune besıyr
12Ve li süleymaner rıha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha şehr ve erselna lehu aynel kıtr ve minel cinni mey ya´melü beyne yedeyhi bi izni rabbih ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzıkhü min azabis seıyr
13Ya´melune lehu ma yeşaü mim meharıbe ve temasıle ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat ı´melu ale davude şükra ve kalılüm min ıbadiyeş şekur
14Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala mevtihı illa dabbetül erdı te´külü minseeteh Fe lemma harra tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya´lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil mühın
15Le kad kane li sebein fı meskenihim ayeh cennetani ay yemıniv ve şimal külu mir rizkı rabbiküm vşeküru leh beldetün tayyibetüv ve rabbün ğafur
16Fe a´radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtıv ve esliv ve şey´im min sidrin kalıl
17Zalike cezeynahüm bima keferu ve hel nücazı illel kefur
18Ve cealna beynehüm ve beynel kuralletı barakna fıha kuran zahiratev ve kadderna fıhes seyr sıru fıha leyaliye ve eyyamen aminın
19Fe kalu rabbena baıd beyne esfarina ve zalemu enfüsehüm fe cealnahüm ehadıse ve mezzaknahüm külle mümezzak inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
20Ve le kad saddeka aleyhim iblısü zannehu fettebeuhü illa ferıkam minel mü´minın
21Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na´leme mey yü´minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk ve rabbüke ala külli şey´in hafıyz
22Kulid´ullezıne zeamtüm min dunillah la yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil erdı ve ma lehüm fıhima min şirkiv ve ma lehu minhüm min zahır
23Ve la tenfeuş şefaatü ındehu illa li men ezine leh hatta iza füzzia an kulubihim kalu ma za kale rabbüküm kalül hakk ve hüvel aliyyül kebır
24Kul mey yerzükuküm mines semavati vel ard kulillahü ve inna ev iyyaküm leala hüden ev fı dalalim mübın
25Kul la tüs´elune amma ecramna ve la nüs´elü amma ta´melun
26Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu beynena bil hakk ve hüvel fettahul alım
27Kul eruniyellezıne elhaktüm bihı şürakae kella bel hüvellahül azızül hakım
28Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi beşırav ve nezırav ve lakınne ekseran nasi la ya´lemun
29Ve yekulune meta hazel va´dü in küntüm sadikıyn
30Kul leküm mıadü yevmel la teste´hırune anhü saatev ve la testakdimun
31Ve kalellezıne keferu len nü´mine bi hazel kur´ani ve la billezı beyne yedeyh ve lev tera iziz zalimune mevkufune ınde rabbihim yarciu ba´duhüm ila ba´dınil kavl yekulüllezınestud´ıfu lillezı nestekberu lev la entüm lekünna mü´minın
32Kalellezınestekberu lillezınestud´ıfu e nahnü sadednaküm anil hüda ba´de iz caeküm bel küntüm mücrimın
33Ve kalellesınestud´ıfu lillesınestekberu bel mekrul leyli ven nehari iz te´mürunena en nekfüra billahi ve nec´ale lehu endada ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve cealnel ağlale fı a´nakıllezıne keferu hel yüczevne illa ma kanu ya´melun
34Ve ma erselna fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna bima ürsiltüm bihı kafirun
35Ve kalu nahnü ekseru emvalev ve evladev ve ma nahnü bi müazzebın
36Kul inne rabbı yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdiru ve lakinne ekseran nasi la ya7lemun
37Ve ma emvalüküm ve la evladüküm billetı tükarribüküm ındena zülfa illa men amene ve amile salihan fe ülaike lehüm cezaüd dı´fi bima amilu ve hüm fil ğurufati aminun
38Vellezıne yes´avne fı ayatina müacizıne ülaike fil azabi muhdarun
39Kul innne rabbı yebtütür rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru leh ve ma enfaktüm min şey´in fe hüve yuhlifüh ve huve hayrur razikıyn
40Ve yevme yahşüruhüm cemıan sümme yekulü lil melaiketi e haülai iyyaküm kanu ya´büdun
41Kalu sübhhaneke ente veliyyüna min dunihim bel kanu ya´büdunel cinn ekseruhüm bihim mü´minun
42Fel yevme la yemlikü ba´duküm li ba´dın nefav ve la darra ve nekulü lillezıne zalemu zuku azaben narilletı küntüm biha tükezzibun
43Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalu ma haza illa racülüy yürıdü ey yesuddeküm amma kane ya´büdü abaüküm ve kalu ma haza illa ifküm müftera ve kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm in haza illa sıhrum mübın
44Ve ma ateynahüm min kütübiy yedrusuneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezır
45Ve kezzebellezıne min kablihim ve ma beleğu mı´şara ma ateynahüm fe kezzebu rusüli fe keyfe kane nekır
46Kul innema eızuküm bi vahıdeh en tekumu lillahi mesna ve füraa sümme tetefekkeru ma bi sahıbiküm min cinneh in hüve illa nezırul leküm beyne yedey azabin şedıd
47Kul ma seeltüküm min ecrin fe hüve leküm in ecriye illa alellah ve hüve ala külli şey´in şehıd
48Kul inne rabbı yakzifü bil hakk allamül ğuyub
49Kul cael hakku ve ma yübdiül batılü ve ma yüıyd
50Kul in daleltü fe innema edıllü ala nefsı ve inihtedeytü fe bima yuhıy ileyye rabbı innehu semıun karıb
51Ve lev tera iz feziu fe la fevte ve ühızu mim mekanin karıb
52Ve kalu amenna bih ve enna lehümüt tenavüşü mim mekanim beıyd
53Ve kad keferu bihı min kabl ve yakzifune bil ğaybi mim mekanim beıyd
54Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeştehune kema füıle bi eşyaıhim min kabl innehüm kanu fı şekkim mürıb
Chapter 35 (Sura 35)
1Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba´ yezıdü fil halkı ma yeşa´ innellahe ala külli şey´in kadır
2Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba´dih ve hüvel azızül hakım
3Ya eyyühen nasüzküru nı´metellahi aleyküm hel mim halikın ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü´fekun
4Ve iy yükezzibuke fe kad küzzibet rusülüm min kablik ve ilellahi türceul ümur
5Ya eyyühen nasü inne va´dellahi hakkun fe la teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur
6İnneş şeytane leküm adüvvün fettehızuhü adüvva innema yed´u hızbehu li yekunu min ashabis seıyr
7Ellezıne keferu lehüm azabün şedıd vellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
8E fe men züyyine lehu suü amelihı fe raahü hasena fe innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı mey yeşaü fe la tezheb nefsüke aleyhim haserat innellahe alımüm bima yasneun
9Vallahüllezı erseler riyaha fe tüsıru sehaben fe suknahü ila beledüm meyyitin fe ahyeyna bihil erda ba´de mevtiha kezaliken nüşur
10Men kane yürıdül ızzete fe lillahil ızzetü cemıa ileyhi yas´adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh vellezıne yemkürunes seyyiati lehüm azabün şedıd ve mekru ülaike hüve yebur
11Vallahü halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealeküm ezvaca ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa bi ılmih ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ılmih ve ma yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihı illa fı kitab inne zalike alellahi yesır
12Ve ma yestevil bahrani haza azbün füratün saiğun şerabühu ve haza milhun ücacve min küllin te´külune lahmen tariyyev ve testahricune hılyeten telbesuneha ve teral fülke fıhi mevahıra li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
13Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve sehhareş şemse vel kamera küllüy yecrı li ecelim müsemma zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk vellezıne ted´une min dunihı ma yemlikune min kıtmır
14İn ted´uhüm la yesmeu düaeküm ve lev semiu mestecabu leküm ve yevmel kıyameti yekfürune bi şirkiküm ve la yünebbiüke mislü habır
15Ya eyyühen nasü entümül fükaraü ilellah vallahü hüvel ğaniyyül hamıd
16İy yeşe´ yüzhibküm ve ye´ti bi halkın cedıd
17Ve ma zalike alellahi bi azız
18Ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve in ted´u müskaletün ila hımliha la yuhmel minhü şey´üv ve lev kane za kurba innema tünzirullezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesıyr
19Ve ma yesteil a´ma vel besıyr
20Ve lez zulümatü ve len nur
21Ve lez zıllü ve lel harur
22Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe yüsmiu mey yeşa´ ve ma ente bi müsmiım men fil kubur
23İn ente illa nezır
24İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nesıra ve im min ümmetin illa hala fıha nezır
25Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebellezıne min kablihim caethüm rusülühüm bil kitabil münır
26Sümme ehaztüllezıne keferu fe keyfe kane nekır
27E lem tera ennellahe enzele mines semai maa fe ahracna bihı semeratim muhtelifen elvanüha ve minel cibali cüdedüm bıduv ve humrum muhtelifün elvanüha ve ğarabıbü sud
28Ve minen nasi ved devabbi vel en´ami muhtelifün elvanühu kezalik innema yahşellahe min ıbadihil ulema´ innellahe azızün ğafur
29İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
30Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezıdehüm min fadlih innehu ğafurun şekur
31Vellezı evhayna ileyke minel kitabi hüvel hakku müsaddikal lima beyne yedeyh innellahe bi ıbadihı le habırum besıyr
32Sümme evrasnel kitabellezınestafeyna min ıbadina fe minhüm zalimül li nefsih ve minhüm muktesıdve minhüm sabikum bil hayrati bi iznillah zalike hüvel fadlül kebır
33Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü´lüa ve libasühüm fıha harir
34Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel hazın inne rabbena le ğafurun şekur
35Ellezı ehallena daral mükameti min fadlih la yemessüna fıha nesabüv ve la yemessüna fıha lüğub
36Vellezıne keferu lehüm naru cehennem la yukda aleyhim fe yemutu ve la yühaffefü anhüm min azabiha kezalike neczı külle kefur
37Ve hüm yastarihune fıha rabbena ahricna na´mel salihan ğayrallezı künna na´mel e ve lem nüammirküm ma yetezekkeru fıhi men tezekkera ve caekümün nezır fe zuku fe ma liz zalimıne min nesıyr
38İnnellahe alimü ğaybis semavati vel ard innehu alımüm bi zatüs sudur
39Hüvellezı cealeküm halaife fil ard fe men kefera fe aleyhi küfruh ve la yezıdül kafirıne rüfruhüm ınde rabbihim illa makta ve la yezıdül kafirıne küfruhüm illa hasara
40Kul eraeytüm şürakaekümüllezıne ted´une min dunillah erunı maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat em ateynahüm kitaben fehüm ala beyyinetim minh bel iy yeıdüz zalimune ba´duhüm ba´dan illa ğurura
41İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en tezula ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba´dih innehu kane halımen ğafura
42Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein caehüm nezırul le yekununne ehda min ıhdel ümem felemma caehüm nezırum mazadehüm illa nüfura
43İstikbaran fil erdı ve mekras seyyi´ ve la yehıykul mekrus seyyiü illa bi ehlih fe hel yenzurune illa sünnetel evvelın fe len tecide li sünnetillahi tebdıla ve len tecide li sünnetillahi tahvıla
44E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve kanu eşedde minhüm kuvveh ve ma kanellahü li yu´cizehu min şey´in fis semavati ve la fil ard innehu kane alimen kadıraw
45Ve lev yüahızüllahün nase bima kesebu ma terake ala zahriha min dabbetiv ve lakiy yüahhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm fe innellahe kane bi ıbadihı besıyra
Chapter 36 (Sura 36)
1Yasın
2Vel kur´anil hakiym
3İnneke le minel murseliyn
4Ala sıratım müstekıym
5Tenziylel aziyzir rahıym
6Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü´minun
8İnna cealna fı a´nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü´minun
11İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey´in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey´in in entüm illa tekzibun
16Kalu rabbüna ya´lemü inna ileyküm le murselun
17Ve ma aleyna illel belağul mübın
18Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20Ve cae min aksal medıneti racülüy yes´a kale ya kavmittebiul murseliyn
21İttebiu mel la yes´elüküm ecrav vehüm mühtedun
22Ve ma liye la a´büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey´ev ve la yünkızun
24İnnı izel le fı dalalim mübın
25İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya´lemun
27Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba´dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32Ve in küllül lemma cemiy´ul ledeyna muhdarun
33Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye´külun
34Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a´nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35Li ye´külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya´lemun
37Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43Ve in neşe´ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46Ve ma te´tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu´ridıyn
47Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut´ımü mel lev yeşaüllahü at´amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48Ve yekulune meta hazel va´dü in küntüm sadikıyn
49Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te´huzühüm vehüm yehıssımun
50Fela yestetıy´une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy´ul ledeyna muhdarun
54Fel yevme la tuzlemü nefsün şey´ev vela tüczevne illa ma küntüm ta´melun
55İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60Elem a´hed ileyküm ya benı ademe el la ta´büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61Ve enı´büduni haza sıratum müstekıym
62Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta´kılun
63Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66Velev neşaü letamesna ala a´yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya´kılun
69Ve ma alemnahüş şı´ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur´anüm mübiyn
70Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en´amen fehüm leha malikun
72Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye´külun
73Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75La yestetıy´une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76Fela yahzünke kavlühüm inna na´lemü ma yüsirrune ve ma yu´linun
77Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82İnnema emruhu iza erade şey´en ey yekule lehu kün fe yekun
83Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey´iv ve ileyhi türceun
Chapter 37 (Sura 37)
1Vessaffati saffa
2Fezzacirati zecra
3Fettaliyati zikra
4İnne ilaheküm le vahıd
5Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7Ve hıfzam min külli şeytanim marid
8La yessemmeune ilel meleil a´la ve yukzefune min külli canib
9Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
11Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
12Bel acibte ve yesharun
13Ve iza zükkiru la yezkürun
14Ve iza raev ayetey yesteshırun
15Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
16E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb´usun
17E ve abaünel evvelun
18Kul neam ve entüm dahırun
19Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
20Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
21Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
22Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya´büdun
23Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
24Ve kıfuhüm innehüm mes´ulun
25Me leküm la tenasarun
26Bel hümül yevme müsteslimun
27Ve akbele ba´duhüm ala ba´dıy yetesaelun
28Kalu inneküm küntüm te´tunena anil yemın
29Kalu bel lem tekunu mü´minın
30Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn
31Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
32Fe ağveynaküm inna künna ğavın
33Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
34İnna kezalike nef´alü bil mücrimın
35İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
36Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun
37Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
38İnneküm lezaikul azabil elım
39Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta´melun
40İlla ıbadellahil muhlesıyn
41Ülaike lehüm rizkum ma´lum
42Fevakih ve hüm mükramun
43Fı cennatin neıym
44Ala sürurim mütekabilın
45Yütafü alyhim bi ke´sim mim meıyn
46Beydae lezzetil lişşaribın
47La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
48Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
49Ke ennehünne beydum meknun
50Fe akbele ba´duhüm ala ba´dıy yetesaelun
51Kle kailüm minhüm innı kane lı karın
52Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn
53E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun
54Kale hel entüm müttaliun
55Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
56Kale tellahi in kidte le türdın
57Ve lev la nı´metü rabbı leküntü minel muhdarın
58E fe ma nahnü bi meyyitın
59İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın
60İnne haza le hüvel fevzül azıym
61Li misli haza felya´melil amilun
62E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
63İnna cealnaha fitnetel liz zalimın
64İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym
65Tal´uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
66Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
67Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
68Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
69İnnehüm elfev abaehüm dallın
70Fe hüm ala asarihim yühraun
71Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
72Ve le kad erselna fıhim münzirın
73Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
74İlla ıbadellahil muhlesıyn
75Ve le kad nadana nuhun fe le nı´mel müccıbun
76Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
77Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
78Ve terakna aleyhi fil ahırın
79Selamün ala nuhın fil alemın
80İnna kezalike neczil muhsinın
81İnnehu min ıbadinel mü´minın
82Sümme ağraknel aharın
83Ve inne min şıatihı le ibrahım
84İz cae rabbehu bi kalbin selım
85İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta´büdun
86E ifken aliheten dunellahi türıdun
87Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
88Fe nezara nazraten fin nücum
89Fe kale innı sekıym
90Fe tevellev anhü müdbirın
91Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te´külun
92Ma leküm la tentıkun
93Ferağa aleyhim darbem bil yemın
94Fe akbelu ileyhi yeziffun
95Kale e ta´büdune ma tenhıtun
96Vallahü halekkkaküm ve ma ta´melun
97Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym
98Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
99Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
100Rabbi heb lı mines salihıyn
101Fe beşşernahü bi ğulamin halım
102Felemma beleğa meahüs sa´ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif´al ma tü´meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
103Felemma eslema ve tellehu lil cebın
104Ve nadeynahü ey ya ibrahım
105Kad saddakter rü´ya inna kezalike neczil muhsinın
106İnne haza le hüvel belaül mübın
107Ve fedeynahü bi zibhın azıym
108Ve terakna aleyhi fil ahırın
109Selamün ala ibrahım
110Kezalike neczil muhsinın
111İnnehu min ıbadinel mü´minın
112Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn
113Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın
114Ve le kad menenna ala musa ve haun
115Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym
116Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
117Ve ateynahümel kitabel müstebın
118Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
119Ve terakna aleyhima fil ahırın
120Selamün ala musa ve harun
121İnna kezalik enczil muhsinın
122İnnehüma min ıbadinel mü´minın
123Ve inne ilyase le minel murselın
124İz kale li kavmihı ela tettekun
125E ted´une ba´lev ve tezerune ahsenel halikıyn
126Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
127Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
128İlla ıbadellahil muhlesıyn
129Ve terakna aleyhi fil ahırın
130Selamün ala ilyasın
131İnna kezalike neczil muhsinın
132İnnehu min ıbadinel mü´minın
133Ve inne lutal le minel mürselın
134İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
135İlla acuzen fil ğabirın
136Sümme demmernel aharın
137Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn
138Ve bil leyl e fe la ta´kılun
139Ve inne yunüse le minel murselın
140İz ebeka ilel fülkil meşhun
141Fe saheme fe kane minel müdhadıyn
142Feltekamehül hutü ve hüve mülım
143Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn
144Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb´asun
145Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
146Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn
147Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün
148Fe amenu fe metta´nahüm ila hıyn
149Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
150Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
151E la innehüm min ifkihim le yekulun
152Veledellahü ve innehüm le kazibun
153Astafel benati alel benın
154Ma leküm keyfe tahkümun
155E fe la tezekkerun
156Em leküm sültanüm mübın
157Fe´tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn
158Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
159Sübhanellahi amma yesıun
160İlla ıbadellahil muhlesıyn
161Fe inneküm ve ma ta´büdun
162Ma entüm aleyhi bi fatinın
163İlla men hüve salil cehıym
164Ve ma minna illa lehü mekamüm ma´lum
165Ve inna le nahnüs saffun
166Ve inna le nahnül müsebbihün
167Ve in kanu le yekulun
168Lev enne ındena zikram minel evvelin
169Lekünna ıbadellahil muhlesıyn
170Fe keferu bih fe sevfe ya´lemun
171Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın
172İnnehüm le hümül mensurun
173Ve inne cündena lehümül ğalibun
174Fe tevelle anhüm hatta hıyn
175Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun
176E fe biazabina yesta´cilun
177Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
178Ve tevelle anhüm hatta hıyn
179Ve ebsır fe sevfe yübsırun
180Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
181Ve selamün alel murselın
182Vel hamdü lillahi rabbil alemın
Chapter 38 (Sura 38)
1Sad vel kur´ani ziz zikr
2Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak
3Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens
4Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab
5E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey´üy ucab
6Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey´üy yürad
7Ma semı´na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak
8E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab
9Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab
10Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
11Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
12Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir´avnü zül evtad
13Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab
14İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab
15Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak
16Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab
17Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab
18İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak
19Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
20Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab
21Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab
22İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba´duna ala ba´dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat
23İnne haza ehıy lehu tis´uv ve tis´une na´cetev ve liye na´cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab
24Kale le kad zalemeke bi süali na´cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba´duhüm ala ba´dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab
25Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
26Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)
27Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar
28Em nec´alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec´alül müttekıyne kel füccar
29Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab
30Ve vehebna li davude süleyman nı´mel abdinnehu evvab
31İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
32Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab
33Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a´nak
34Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab
35Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba´di inneke entel vehhab
36Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab
37Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas
38Ve aharıne mükarranıne fil asfad
39Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab
40Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
41Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
42Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab
43Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
44Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı´ mel abd innehu evvab
45Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya´kube ülil eydı ve ebsar
46İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
47Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar
48Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar
49Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab
50Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab
51Müttekiıne fıha yed´une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab
52Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab
53Haza ma tuadune li yevmil hısab
54İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad
55Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab
56Cehennem yaslevneha fe bi´sel mihad
57Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak
58Ve aharu min şeklihı ezvac
59Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar
60Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi´sel karar
61Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı´fen fin nar
62Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
63Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar
64İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar
65Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar
66Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar
67Kul hüve nebün azıym
68Entüm anhü mu´ridun
69Ma kane liye min ılmin bil meleil a´la iz yahtesımun
70İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın
71İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn
72Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
73Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
74İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın
75Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın
76Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
77Kale fahruc minha fe inneke racım
78Ve inne aleyke la´netı ila yevmid dın
79Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb´asun
80Kale fe inneke minel münzarın
81İla yevmil vaktil ma´mum
82Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn
83İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
84Kale fel hakku vel hakka ekul
85Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn
86Kul ma es´elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın
87İn hüve illa zikrul lil alemın
88Ve le ta´lemünne nebeehu ba´de hıyn
Chapter 39 (Sura 39)
1Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
2İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa´büdillahe muhlisal lehüd dın
3Ela lillahid dınül halıs Vellezınettehazu min dunihı evliya´ ma na´büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa innellahe yahkümü beynehüm fı ma hüm fıhi yahtelifun innellahe la yehdı men hüve kazıbün keffar
4Lev eradellahü ey yettehıze veledel lastafa mimma yahlüku ma yeşaü sübhaneh hüvellahül vahıdül kahhar
5Halekas semavati vel erda bil hakk yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehara alel leyli ve sehharaş şemse vel kamer küllüy yecrı li ecelim müsemma e la hüvel azızül ğaffar
6Halekaküm min nefsiv vahıdetin sümme ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en´ami zemaniyete ezvac yahlükuküm fı bütuni ümmehatiküm halkam mim ba´di halkın fı zulümatin selas zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk la ilahe illa hu fe enna tusrafun
7İn tekfüru fe innellahe ğaniyyün anküm ve la yerda li ıbadihil küfr ve in teşküru yerdahü leküm ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm tü´melun innehu alımüm bizatis sudur
8Ve iza messel insane durrun dea rabbehu münıben ileyhi sümme iza havvelehu nı´metem minhü nesiye ma kane yed´u ileyhi min kabül ve ceale lillahi endadel li yüdılle an sebılih kul temetta´ bi küfrike kalılen inneke min ashabin nar
9Emmen hüve kanitün anael leyli sacidev ve kaimey yahzerul ahırate ve yercu rahmete rabbih kul hel yestevillezıne ya´lemune vellezıne la ya´lemun innema yetezekkeru ülül elbab
10Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hısab
11Kul innı ümirtü en a´büdellahe muhlisal lehüd dın
12Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimın
13Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
14Kulillahe a´büdü muhlisal lehu dını
15F´büdu ma şi´tüm min dunih kul innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kıyameh e la zalike hüvel husranül mübın
16Lehüm min fevkıhim zulelüm minen nari ve imn tahtihim zulel zalike yühavvifüllahü bihı ıbadeh ya ıbadi fettekun
17Vellezınectenebüt tağute ey ya´büduha ve enabu ilillahi lehümül büşra fe beşşir ıbad
18Ellezıne yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh ülaikellezıne hedahümüllahü ve ülaike hüm ülül elbab
19E fe men hakka aleyhi kelimetül azab e fe ente tünkızü men fin nar
20Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm ğurafüm min fevkıha ğurafüm mebniyyetün tecrı min tahtihel enhar va´dellah la yuhlifüllahül mıad
21E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe selekehu yenabıa fil erdı sümme yuhricü bihı zer´am muhtelifen elvanühu sümme yehıcü fe terahü musferran sümme yec´alühu hutama inne fı zalike le zikra li ülil elbab
22E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih fe veylül lil kasıyeti kulubühüm min zikrillah ülaike fı dalalim mübın
23Allahü nezzele ahsenel hadısi kitabem müteşebihem mesaniye takşeırru minhü ccüludüllezıne yahşevne rabbehüm sümme telınü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşa´ ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
24E fe mey yettekıy bi vechihı suel azabi yevmel kıyameh ve kıyle liz zalimıne zuku ma küntüm teksibun
25Kezzebellezıne min kablihim fe etehümül azabü min hayüs la yeş´urun
26Fe ezakahümüllahül hızye fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ekber lev kanu ya´lemun
27Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kur´ani min külli meselil leallehüm yetesekkerun
28Kur´anen arabiyyen ğayra zı ıvecil leallehüm yettekun
29Darabellahü meseler racülen fıhi şürakaü müteşakisune ve racülen selemel li racül hel yesteviyani mesela elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya´lemun
30İnneke meyyitüv ve innehüm meyyitun
31Sümme inneküm yevmel kıyameti ınde rabbiküm tahtesımun
32Fe men azlemü mimmen kezebe alellahi ve kezzebe bis sıdkı iz caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
33Vellezı cae bis sıdkı ve saddeka bihı ülaike hümül müttekun
34Lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike cezalü muhsinın
35Li yükeffirallahü anhüm esveellezı amilu ve yecziyehüm ecrahüm bi ahsenillezı kanu ya´melun
36E leysellahü bi kafin abdeh ve yühavvifuneke billezıne min dunih ve mey yudlilillahü fema lehu min had
37Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdıll e leysellahü bi azızin zintikam
38Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted´une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
39Kul ya kavmı´melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta´lemun
40Mey ye´tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
41İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk fe menihteda fe li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve ma ente aleyhim bi vekıl
42Allahü yeteveffel enfüse hıyne mevtiha velletı lem temüt fı menamiha fe yümsikülletı kada aleyhel mevte ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
43Emittehazu min dunillahi şüfea´ kul e ve lev kanu la yemlikune şey´ev ve la ya´kılun
44Kul lillahiş şefaatü cemıa lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceun
45Ve iza zükirallahü vahdehüşmeezzet kulubüllezıne la yü´minune bil ahırah ve iza zükirallezıne min dunihı izahüm yestebşirun
46Külillahümme fatıras semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeti ente tahkümü beyne ıbadike fıma kanu fıhi yahtelifun
47Ve lev enne lillezıne zalemu ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bihı min suil azabi yevmel kıyameh ve beda lehüm minellahi ma lem yekunu yahtesibun
48Ve beda lehüm seyyiatü ma kesebu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
49Fe iza messel insane durrun deana sümme iza havvelnahü nı´metem minna kale innema utıtühu ala ılm bel hiye fitnetüv ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
50Kad kalehellezıne min kablihim fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
51Fe esabehüm seyyiatü ma kesebu vellezıne zalemu min haülai seyüsıybühüm seyyiatü ma kesebu ve mahüm bi mu´cizın
52E ve lem ya´lemu ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir önne fı zalike le ayatil li kavmiy yü´minun
53Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemıa innehu hüvel ğafurur rahıym
54Ve enıbu ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli ey yetiyekümül azabü sümme la tünsarun
55Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm mir rabbiküm min kabli ey ye´tiyekümül azabü bağtetev ve entüm la teş´urun
56En tekule nefsüy ya hasrata ala ma ferrattü fı cembillahi ve in küntü le mines sahırın
57Ev tekule lev ennellahe hedani leküntü minel müttekıyn
58Ev tekule hıyne teral azabe lev enne lı kerraten fe ekune minel muhsinın
59Bela kad caetke ayatı fe kezzebte biha vestekberte ve künte minel kafirın
60Ve yevmel kıyameti terallezıne kezebu alellahi vücuhühüm müsveddeh e leyse fı cehenneme mesvel lil mütekebbirın
61Ve yüneccillahüllezınettekav bi mefazetihim la yemessühümüs suü ve la hüm yahzenun
62Allahü haliku külli şey´iv ve hüve ala külli şey´iv vekıl
63Lehu mekalıdüs semavati vel ard vellezıne keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun
64Kul e fe ğayrallahi te´mürunnı a´büdü eyyühel cahilun
65Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirın
66Belillahe fa´büd ve küm mineş şakirın
67Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun
68Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah sümme nüfiha fıhi uhra fe izahüm kıyamüy yenzurun
69Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun
70Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a´lemü bima yef´alun
71Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye´tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirın
72Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi´se mesvel mütekebbirın
73Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın
74Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va´dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa´ fe nı´me ecrul amilın
75Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın
Chapter 40 (Sura 40)
1Ha mım
2Tenzılül ktabi minellahil azızil alım
3Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr
4Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad
5Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba´dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye´huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
6Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar
7Ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü´minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu rabbena vesı´te külle şey´ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym
8Rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azızül hakım
9Vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym
10İnnellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd´avne ilel imani fe tekfürun
11Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa´terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl
12Zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihı tü´minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır
13Hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb
14Fed´ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun
15Rafıud deracati zül arş yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak
16Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey´ li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar
17Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet La zulmel yevm innellahe serıul hısab
18Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta´
19Ya´lemü hainetel a´yüni ve ma tuhfis sudur
20Vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed´une min dunihı la yakdune bi şey´ innellahe hüves semıul besıyr
21E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak
22Zalike bi ennehüm kanet te´tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül ıkab
23Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
24İla fir´avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab
25Fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirıne illa fı dalal
26Ve kale fir´avnü zerunı aktül musa vel yed´u rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad
27Ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü´minü bi yevmil hısab
28Ve kale racülüm mü´minüm min ali fir´avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba´dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab
29Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be´sillahi in caena kale fir´avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad
30Ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab
31Misle de´bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba´dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad
32Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad
33Yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
34Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb´asellahü mim ba´dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab
35Ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar
36Ve kale fir´avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab
37Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir´avne suü amelihı ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir´avne illa fı tebab
38Ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad
39Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta´uv ve innel ahırate hiye darul karar
40Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü´minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab
41Ve ya kavmi malı ed´uküm ilen necati ve ted´unenı ilen nar
42Ted´unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed´uküm ilel azızil ğaffar
43La cerame ennema ted´unenı ileyhi leyse lehu da´vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar
44Fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad
45Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir´avne suül azab
46Ennaru yu´radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir´avne eşeddel azab
47Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar
48Kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad
49Ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed´u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab
50Kalu eve lem tekü te´tıküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed´ ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
51İnna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad
52Yevme la yenfeuz zalimıne ma´ziratühüm ve lehümül la´netü ve hehüm suüd dar
53Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab
54Hüdev ve zikra li ülil elbab
55Fasbir inne va´dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar
56İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh festeız billah innehu hüves semıul besıyr
57Le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya´lemun
58Ve ma yestevil a´ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi´ kalılem ma tetezekkerun
59İnnes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü´minun
60Ve kale rabbükümüd´unı estecib leküm innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın
61Allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
62Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey´ la ilahe illa hüve fe enna tü´fekun
63Kezalike yü´feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun
64Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın
65Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed´uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın
66Kul innı nühıtü en a´büdellezıne ted´une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın
67Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta´kılun
68Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
69E lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah enna yusrafun
70Ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya´lemun
71İzil ağlalü fı a´nakıhim ves selasil yüshabun
72Fil hamımi sümme fin nari yüscerun
73Sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun
74Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned´u min kablü şey´a kezalike yüdıllüllahül kafirın
75Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun
76Üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi´se mesvel mütekebbirın
77Fasbir inne va´dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba´dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun
78Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye´tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun
79Allahüllezı ceale lekümül en´ame li terkebu minha ve minha te´külun
80Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
81Ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun
82E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
83Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun
84Felemma raev be´sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın
85Fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be´sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel kafirun
Chapter 41 (Sura 41)
1Ha mım
2Tenzılüm miner rahmanir rahıym
3Kitabün fussılet ayatühu kur´anen arabiyyel li kavmiy ya´lemun
4Beşırav ve nezıra fe a´rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun
5Ve kalu kulubüna fı ekinnetim mimma ted´una ileyhi ve fı azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hıcabün fa´mel innena amilun
6Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıdün festekıymu ileyhi vestağfiruh ve veylül lil müşrikın
7Ellezıne la yü´tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm kafirun
8İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun
9Kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec´alune lehu endada zalike rabbül alemın
10Ve ceale fıha ravasiye min fevkıha ve barake fıha ve kaddera fıha akvateha fı erbeati eyyam sevael lis sailın
11Sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdı´tiya tav´an ev kerha kaleta eteyna taiıyn
12Fe kadahünne seb´a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım
13Fe in a´radu fe kul enzertüküm saıkatem misle saıkati adiv ve semud
14İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta´büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun
15Fe emma adün festekberu fil erdı bi ğayril hakkı ve kalu men eşeddü minna kuvveh e ve lem yerav ennellahellezı halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh kanu bi ayatina yechadun
16Fe erselna aleyhim rıhan sarsaran fı eyyamin nehısatil li nüzıkahüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ahza ve hüm la yünsarun
17Ve emma semudü fe hedeynahüm saıkatül azabil huni bima kanu yeksibun
18Ve necceynellezıne amenu ve kanu yettekun
19Ve yevme yuhşeru a´daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun
20Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem´uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya´melun
21Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezı entaka külle şey´iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun
22Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem´uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya´lemü kesıram mimma ta´melun
23Ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın
24Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta´tibu femahüm minel mu´tebın
25Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
26Ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur´ani velğav fıhi lealleküm tağlibun
27Fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya´melun
28Zalike ceazü a´daillahin nar lehüm fıha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun
29Ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec´alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelın
30İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun
31Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun
32Nüzülem min ğafurir rahıym
33Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın
34Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa´ billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım
35Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym
36Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım
37Ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezı halekahünne in küntüm iyyahü ta´büdun
38Fe inistekberu fellezıne ınde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes´emun (37. Ayet secde ayetidir.)
39Ve min ayatihı enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet innellezı ahyaha le muhyil mevta innehu ala külli şey´in kadır
40İnnellezıne yülhıdune fı ayatina la yahfevne aleyna e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye´ti aminey yevmel kıyameh ı´melu ma şi´tüm innehu bima ta´melune basıyr
41İnnellezıne keferu biz zikri lemma caehüm ve innehu le kitabün azız
42La ye´tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzılüm min hakımin hamıd
43Ma yükalü leke illa ma kad kıyle lir rusüli min kablik inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ıkabin elim
44Ve lev cealnahü kur´anen a´cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa´ vellezıne la yü´minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd
45Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudıye beynehüm ve innehüm lefı şekkim minhü mürıb
46Men amile salihan fe li nefsihı ve men esae fe aleyha ve ma rabbüke bi zallamil lil abıd
47İleyhi yüraddü ılmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd
48Ve dalle anhüm ma kanu yed´une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehıys
49La yes´emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut
50Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba´di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı´tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz
51Ve iza en´amna alel insani a´rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd
52Kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd
53Senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey´in şehıd
54E la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey´im mühıyt
Chapter 42 (Sura 42)
1Ha mım
2Ayn sın kaf
3Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım
4Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym
5Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahıym
6Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl
7Ve kezalike evhayna ileyke kur´anen arabiyyel li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem´ı la raybe fıl ferıkun fil cenneti ve ferıkun fis seıyr
8Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdhılü mey yeşaü fı rahmetih vezzalimune ma lehüm miv veliyyiv ve la nesıyr
9Emittehazu min dunihı evliya´ fellahü hüvel veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey´in kadır
10Ve mahteleftüm fıhi min şey´in fe hukmühu ilellah zalikümüllahü rabbı aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
11Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en´ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey´ ve hüves semıul besıyr
12Lehu mekalıdüs semavati vel ard yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu bikülli şey´in alım
13Şeraa leküm mined dıni ma vessa bihı nuhav vellezı evhayna ileyke ve ma vessayna bihı ibrahıme ve musa ve ıysa en ekıymüd dıne ve la teteferraku fıh kebüra alel müşrikıne ma ted´uhüm ileyh allahü yectebı ileyhi mey yeşaü ve yehdı ileyhi mey yünıb
14Ve ma teferraku illa mim ba´di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudıye beynehüm ve innellezıne urisül kitabe mim ba´dihim lefı şekkim minhü mürıb
15Fe li zalike fed´u vestekım kema ümirt ve la tettebı´ ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab ve ümirtü li a´dile beyneküm allahü rabbüna ve rabbüküm lena a´malüna ve leküm a´malüküm la huccete beynena ve beyneküm allahü yecmeu beynena ve ileyhil mesıyr
16Vellezıne yühaccune fillahi mim ba´di mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedıd
17Allahüllezı enzelel kitabe bil hakkı vel mızan ve ma yüdrıke lealles saate karıb
18Yesta´cilü bihellezıne la yü´minune biha vellezıne amenu müşfikune minha ve ya´lemune ennehel hakk e la innellezıne yümarune fis saati lefı dalalim beıyd
19Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa´ ve hüvel kaviyyül azız
20Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı harsih ve men kane yürıdü harsed dünya nü´tihı minha ve ma lehu fil ahırati min nesıyb
21Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma lem ye´zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm ve innez zalimıne lehüm azabün elım
22Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve hüve vakıum bihim vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil cennat lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebır
23Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat kul la es´elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna innellahe ğafurun şekur
24Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka bi kelimatih innehu alımüm bizatis sudur
25Ve hüvellezı yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ya´fu anis seyyiati ve ya´lemü ma tefalun
26Ve yestecıbüllezıne amenu ve amilu salihati ve yezıdühüm min fadlih vel kafirune lehüm azabün şedıd
27Ve lev besetallahür rizka li ıbadihı le beğav fil erdı ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa´ innehu bi ıbadihı habırum besıyr
28Ve hüvellezı yünezzilül ğayse mim ba´di ma kanetu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyül hamıd
29Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı ve ma besse fıhima min dabbeh ve hüve ala cem´ıhim iza yeşaü kadır
30Ve ma esabeküm mim müsıybetin fe bima kesebet eydıküm ve ya´fu an kesır
31Ve ma entüm bi mu´cizıne fil ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
32Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a´lam
33İy yeşe´yüskinir rıha fe yazlelne ravakide ala zahril inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
34Ev yubıkhünne bima kesebu ve ya´fü an kesır
35Ve ya´lemellezıne yücadilune fı ayatina ma lehüm mim mehıys
36Fe ma utıtüm min şey´in fe metaul hayatid odünya ve ma ındellahi hayruv ve ebka lillezıe amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
37Vellezıne yectenibune kebairal ismi vel fevahışe ve iza ma ğadıbu hüm yağfirun
38Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun
39Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun
40Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühıbbüz zalimın
41Ve lemenintesara ba´de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl
42İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve yebğune fil erdı bi ğayril hakk ülaike lehüm azabıün elım
43Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil ümur
44Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim mim ba´dih ve teraz zalimıne lemma raevül azabe yekulune hel ila meraddim min sebıl
45Ve terahüm yu´radune aleyha haşiıyne minez zülli yenzurune min tarfin hafiyy ve kalellezıne amenu innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlıhim yevmel kıyameh e la innez zalimıne fı azabim mükıym
46Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min dunillah ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebıl
47İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye´tiye yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekır
48Fe in a´radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur
49Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma yeşa´ yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur
50Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec´alü mey yeşaü akıyma innehu alımün kadır
51Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü illa vahyen ev miv verai hıcabin ev yurile rasulen fe yuhıye bi iznihı ma yeşa´ innehu aliyyün hakım
52Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı bihı men neşaü min ıbadina ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym
53Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard e la ilellahi tesıyrul ümur
Chapter 43 (Sura 43)
1Ha mım
2Vel kitabil mübın
3İnna cealnahü kur´anen rabiyyel lealleküm ta´kılun
4Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
5E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın
6Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın
7Ve ma yet´tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun
8Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın
9Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım
10Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun
11Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun
12Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en´ami ma terkebun
13Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı´mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın
14Ve inna ila rabbina le münkalibun
15Ve cealu lehu min ıbadihı cüz´a innel insane le kefurum mübın
16Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın
17Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym
18E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
19Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs´elun
20Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun
21Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun
22Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun
23Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
24Kale e ve lev ci´tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun
25Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın
26Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta´büdun
27İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın
28Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
29Vel metta´tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın
30Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun
31Ve kalu lev la nüzzile hazel kur´anü ala racülim minel karyeteyni azıym
32E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa´na ba´dahüm fevka ba´dın deracatil li yettehıze ba´duhüm ba´dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
33Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
34Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
35Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn
36Ve mey ya´şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın
37Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
38Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu´del meşrikayni fe bi´sel karın
39Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
40E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
41Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
42Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
43Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym
44Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs´elun
45Ves´el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu´bedun
46Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir´avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
47Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
48Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
49Ve kalu ya eyyühes sahırud´u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun
50Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
51Ve nada fir´avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün
52Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
53Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın
54Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn
55Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn
56Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın
57Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun
58Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun
59İn hüve illa abdün en´amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl
60Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun
61Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym
62Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın
63Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci´tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba´dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy´un
64İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa´büduh haza sıratum müstekıym
65Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
66Hel yenzurune illes saate en te´tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş´urun
67El ehıllaü yevmeizim ba´duhüm li ba´dın adüvvün illel müttekıyn
68Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
69Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın
70Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
71Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a´yün ve entüm fıha halidün
72Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta´melun
73Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te´külun
74İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun
75La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
76Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın
77Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun
78Lekad ci´naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
79Em ebramu emran fe inna mübrimun
80Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
81Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın
82Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
83Fezerhüm yahudu ve yel´abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
84Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım
85Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun
86Ve la yemliküllezıne yed´une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya´lemun
87Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü´fekun
88Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü´minun
89Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya´lemun
Chapter 44 (Sura 44)
1Ha mım
2Vel kitabil mübiyn
3İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5Emram min ındina inna künna mürsiliyn
6Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy´ul aliym
7Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9Bel hüm fı şekkiy yel´abun
10Fertekıb yevme te´tis semaü bi dühanim mübiyn
11Yağşen nas haza azabün eliym
12Rabbenekşif annel azabe inna mü´minun
13Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir´avne ve caehüm rasulün keriym
18En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19Ve el la ta´lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21Ve il lem tü´minu lı fa´tezilun
22Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25Kem teraku min cennativ ve uyun
26Ve züruıv ve mekamin keriym
27Ve na´metin kanu fiyha fakihiyn
28Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31Min fir´avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34İnne haülai le yekülün
35İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36Fe´tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya´lemun
40İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey´ev ve la hüm yünsarun
42İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43İnne şeceratez zekkum
44Taamül esiym
45Kel mühl yağlı fil bütun
46Ke ğalyil hamiym
47Huzuhü fa´tiluhü ila sevail cehıym
48Sümme subbu fevka ra´sihı min azabil hamiym
49Zuk inneke entel aziyzül keriym
50İnne haza ma küntüm bihı temterun
51İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
52Fi cennativ ve uyun
53Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55Yed´une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59Fertekıb innehüm mirtek
Chapter 45 (Sura 45)
1Ha mım
2Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
3İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü´minın
4Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukınun
5Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba´de mevtiha ve tasıfir riyahi ayatül li kavmiy ya´kılun
6Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi hadısim ba´dellahi ve ayatihı yü´minun
7Veylül li külli effakin esım
8Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru müstekbiran ke el lem yesma´ha fe beşşirhü bi azabin elım
9Ve iza alime min ayatina şey´enittehazeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın
10Miv veraihim cehennem ve la yuğnı anhüm ma kesebu şey´ev ve la mettehazu min dunillahi evliya´ ve lehüm azabün azıym
11Haza hüda vellezıne keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elım
12Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
13Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
14Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun
15Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun
16Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın
17Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba´di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
18Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı´ha ve la tettebı´ ehvaellezıne la ya´lemun
19İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey´a ve innez zalimıne ba´duhüm evliyaü ba´d vallahü veliyyül müttekıyn
20Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukınun
21Em hasibel lezınecterahus seyyiati en nec´alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm sae ma yahkümun
22Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun
23Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem´ıhı ve kalbihı ve ceale ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba´dillah e fe la tezekkerun
24Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ılm in hüm illa yezunun
25Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü´tu bi abaina in küntüm sadikıyn
26Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya´lemun
27Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun
28Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd´a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta´melun
29Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk inna künna nestensihu ma küntüm ta´melun
30Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın
31Ve emmellezıne keferu e fe lem tekün ayatı tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın
32Ve iza kıyle inne va´dellahi hakkuv ves saatü la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykının
33Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
34Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae yevmiküm haza ve me´vakümün naru ve ma leküm min nasırın
35Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta´tebun
36Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın
37Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım
Chapter 46 (Sura 46)
1Ha mım
2Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
3Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu´ridun
4Kul eraeytüm ma ted´une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn
5Ve men edallü mimmey yed´u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun
6Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a´daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın
7Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın
8Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey´a hüve a´lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym
9Kul ma küntü bid´am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın
10Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın
11Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım
12Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın
13İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
14Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem bima kanu ya´melun
15Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı´nı en eşküra nı´metekelletı en´amte aleyye ve ala valedeyye ve en a´mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın
16Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va´des sıdkıllezı kanu yuadun
17Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va´dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın
18Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
19Ve li küllin derecatün mimmâ amilu ve li yüveffiyetüh ea´ mâlehüm ve hüm la yuzlamu
20Ve yevme yu´radullezıne keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta´´üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun
21Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta´büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
22Kalu eci´tena li te´fikena an alihetina fe´tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
23Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun
24Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta´celtüm bih rıhun fıha azabün elım
25Tüdemmiru külle şey´im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın
26Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem´av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem´uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey´in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
27Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun
28Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun
29Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur´an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın
30Kalu ya kevmena inna semı´na kitaben ünzile min ba´di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym
31Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım
32Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu´cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya´ ülaike fı dalalim mübın
33E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya´ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey´in kadır
34Ve yevme yu´radullezıne keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
35Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa´cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun
Chapter 47 (Sura 47)
1Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a´malehüm
2Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala muhammediv ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm
3Zalike bi ennellezıne keferuttebeul batıle ve ennellezıne amenüttebeul hakka mir rabbihim kezalike yadribüllahü lin nasi emsalehüm
4Fe iza lekıytümüllezıne keferu fe darber rikab hatta iza eshantümuhüm fe şüddül vesaka fe imma mennem ba´dü ve imma fidaen hatta tedaal harbü evzaraha zalik ve lev yeşaüllahü lentesara minhüm ve lakil li yeblüve ba´daküm bi ba´d vellezıne kutilu fı sebılillahi fe ley yüdılle a´malehüm
5Se yehdıhim ve yuslihu balehüm
6Ve yüdhılühümül cennete arrafeha lehüm
7Ya eyyühellezıne amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm
8Vellezıne keferu fe ta´sel lehüm ve edalle a´malehüm
9Zalike bi ennehüm kerihu ma enzelellahü fe ahbeta a´malehüm
10E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim demmerallahü aleyhim ve lil kafirıne emsalüha
11Zalike bi ennellahe mevlellezıne amenu ve ennel kafirıne la mevla lehüm
12İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar vellezıne keferu yetemetteune ve ye´külune kema te´külül en´amü ven naru mesvel lehüm
13Ve keeyyüm min karyetin hiye eşeddü kuvvetem min karyetikelletı ahracetk ehleknahüm fe la nasıra lehüm
14E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ke men züyyine lehu suü amelihı vettebeu ehvaehüm
15Meselül cennetilletı vüıdel müttekun Fıha enharum mim main ğayri asin ve enharum mil lebenil lem yeteğayyer ta´müh ve enharum min hamril lezetil liş şaribın ve enharum min aselim musaffa ve lehüm fıha min küllis semerati ve mağfiratüm mir rabbihim ke men hüve halidün fin nari ve süku maen hamımen fe kattaa em´aehüm
16Ve minhüm mey yestemiu ileyk hatta iza harecu min ındike kalu lillezıne utül ılme maza kale anifen ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim vettebeu ehvaehüm
17Vellezınehtedev zadehüm hüdev ve atahüm takvahüm
18Fe hel yenzurune illes saate en te´tiyehüm bağteh fe kad cae eşratuha fe enna lehüm iza caethüm zikrahüm
19Fa´lem ennehu la ilahe illellahü vestağfir li zembike ve lil mü´minıne vel mü´minat vallahü ya´lemü mütekallebeküm ve mesvaküm
20Ve yekulüllezıne amenu lev la nüzzilet surah fe iza ünzilet suratüm muhkemetüv ve zükira fıhel kıtalü raeytellezıne fı kulubihim meraduy yenzurune ileyke nazaral mağşiyyi aleyhi minel mevti fe evla lehüm
21Taatüv ve kavlüm ma´rufün fe iza azemel emru fe lev sadekullahe le kane hayral lehüm
22Fe hel aseytüm in tevelletüm en tüfsidu fil erdı ve tükattıu erhameküm
23Ülaikellezıne leanehümüllahü fe esammehüm ve a´ma ebsarahüm
24E fe la yetedebberunel kur´ane em ala kulubin akfalüha
25İnnellezıner teddu ala edbarihim min ba´di ma tebeyyene lehümül hüdeş şeytanü sevvele lehüm ve emla lehüm
26Zalike bi ennehüm kalu lillezıne kerihu ma nezzelellahü senütıy´uküm fı ba´dıl emr vallahü ya´lemü israrahüm
27Fe keyfe iza teveffethümül melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm
28Zalike bi ennehümüttebeu ma eshatallahe ve kerihu rıdvanehu fe ahbeta a´malehüm
29Em hasibellezıne fı kulubihim meradun el ley yuhricellahü adğanehüm
30Ve lev neşaü le eraynakehüm fe learaftehüm bisımahüm ve le ta´rifennehüm fı lahnil kavl vallahü ya´lemü a´maleküm
31Ve le neblüvenneküm hatta na´lemel mücahidıne minküm vessabirıne ve neblüve ahbaraküm
32İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi ve şakkur rasule mim ba´di ma tebeyyene lehümül hüda ley yedurrullahe şey´a ve seyuhbitu a´malehüm
33Ya eyyühellezıne amenu etıy´ullahe ve etıy´ur rasule ve la tübtılu a´maleküm
34İnnellezıne keferu ve saddu an sebılallahi sümme matu ve hüm küffarun fe ley yağfirallahü lehüm
35Fe la tehinu ve ted´u ilis selmi ve entümül a´levne vallahü meaküm ve ley yetiraküm a´maleküm
36İnnemel hayatüd dünya leıbüv ve lehv ve in tü´minu ve tetteku yü´tiküm ücuraküm ve la yes´elküm emvaleküm
37İy yes´elkümuha fe yuhfiküm tebhalu ve yuhric adğaneküm
38Ha entüm haülai tüd´avne li tünfiku fı sebılillah fe minküm mey yebhal vallahül ğaniyyü ve entümül fükara´ ve in tetevellev yestebdil kavmen ğayraküm sümme la yekunu emsaleküm
Chapter 48 (Sura 48)
1İnna fetahna leke fetham mübına
2Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı´metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
3Ve yensurakellahü nasran azıza
4Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü´minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
5Li yüdhılel mü´minıne vel mü´minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
6Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev´ aleyhim dairatüs sev´ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
7Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
8İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
9Li tü´minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
10İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü´tıhi ecran azıyma
11Se yekulü lekel mühallefune minel a´rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey´en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta´melune habıra
12Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü´minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev´ ve küntüm kavmen bura
13Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a´tedna lil kafirıne seıyra
14Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa´ ve kanellahü ğafurar rahıyma
15Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te´huzuha zeruna nettebı´küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
16Kul lil muhallefıne minel a´rabi se tüd´avne ila kavmin ülı be´sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy´u yü´tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
17Leyse alel a´ma haracüv ve la alel a´raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
18Le kad radıyallahü anil mü´minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
19Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiym
20Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te´huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü´minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
21Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey´in kadıra
22Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
23Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
24Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba´di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta´melune basıyra
25Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma´kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü´minune ve nisaüm mü´minatül lem ta´lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa´ lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
26İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü´minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey´in alıma
27Le kad sadekallahü rasulehür ru´ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta´lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
29Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer´ın ahrace şat´ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu´cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma
Chapter 49 (Sura 49)
1Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım
2Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba´dıküm li ba´dın en tahbeta a´malüküm ve entüm la teş´urun
3İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
4İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya´kılun
5Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym
6Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
7Va´lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy´uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun
8Fadlem minellahi ve nı´meh vallahü alımün hakım
9Ve in taifetani minel mü´minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn
10İnnemel mü´minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
11Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi´sel ismül füsuku ba´del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
12Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba´daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba´duküm ba´da e yühıbbü ehadüküm ey ye´küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym
13Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır
14Kaletil a´rabü amenna kul lem tü´minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy´ulahe ve rasulehu la yelitküm min a´maliküm şey´a innellahe ğafurur rahıym
15İnnemel mü´minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun
16Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya´lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey´in alım
17Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn
18İnnellahe ya´lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta´melun
Chapter 50 (Sura 50)
1Kaf vel kur´anil mecid
2Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey´un acib
3E iza mitna ve kunna turaba zalike rac´um beıyd
4Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
5Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
6E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
7Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
8Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
9Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
10Ven nahle basikatil leha tal´un nedıyd
11Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
12Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
13Ve aduv ve fir´avnu ve ıhvanu lut
14Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
15E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
16Ve le kad halaknel insane ve na´lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
17İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
18Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
19Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
20Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
21Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
22Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
23Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
24Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
25Mennaıl lil hayri mu´teim murib
26Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
27Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
28Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
29Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
30Yevme nekulu li cehenneme helimtele´ti ve tekulu hel mim mezid
31Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
32Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
33Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
34Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
35Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
36Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
37İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem´a ve huve şehid
38Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
39Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
40Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
41Vestemı´yevme yunadil munadi mim mekanin karib
42Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
43İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
44Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
45Nahnu a´lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur´ani mey yehafu veıyd
Chapter 51 (Sura 51)
1Vezzariyati zerva
2Fel hamilati vıkra
3Fel cariyati yusra
4Fel mukassimati emra
5İnnema tuadune le sadık
6Ve inned dine le vakı´
7Ves semai zatil hubuk
8İnnekum le fi kavlim muhtelif
9Yu´feku anhu men ufik
10Kutilel harrasun
11Ellezine hum fi ğamratin sahun
12Yes´elune eyyane yevmud din
13Yevme hum alen nari yuftenun
14Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa´cilun
15İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun
16Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin
17Kanu kalilem minel leyli ma yehceun
18Ve bil eshari hum yestağfirun
19Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum
20Ve fil erdı ayatul lil mukınin
21Ve fi enfusikum e fe la tubrırun
22Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun
23Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun
24Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin
25İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun
26Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin
27Fe karrabehu ileyhim kale e la te´kulun
28Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim
29Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym
30Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim
31Kale fema hatbukum eyyuhel murselun
32Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin
33Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn
34Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin
35Fe ahracna men kane fiha minel mu´minin
36Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin
37Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim
38Ve fi musa iz erselnahu ila fir´avne bi sultanim mubin
39Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun
40Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim
41Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym
42Ma tezeru min şey´in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
43Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn
44Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun
45Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın
46Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn
47Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
48Vel erda feraşnaha fe nı´mel mahidun
49Ve min kulli şey´in halakna zevceyni leallekum tezekkerun
50Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin
51Ve la tec´alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin.
52Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun
53E tevasav bih bel hum kavmun tağun
54Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun
55Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu´minin
56Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya´budun
57Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut´ımun
58İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin
59Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta´cilun
60Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun
Chapter 52 (Sura 52)
1Vet tur
2Ve kitabim mestur
3Fi rakkım menşur
4Vel beytil ma´mur
5Ves sakfil merfu´
6Vel bahril mescur
7İnne azabe rabbike le vakı´
8Ma lehu min dafi´
9Yevme temurus semau mevra
10Ve tesirul cibalu seyra
11Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin
12Ellezine hum fi havdıy yel´abun
13Yevme yude´une ila nari cehenneme de´a
14Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun
15E fe sıhrun haza em entum la tubsırun
16Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta´melun
17İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym
18Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym
19Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta´melun
20Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn
21Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey´ kullumriim bima kesebe rahin
22Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun
23Yetenazeune fiha ke´sel la lağvun fiha ve la te´sim
24Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu´luum meknun
25Ve akbele ba´duhum ala ba´dıy yetesaelun
26Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn
27Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
28İnna kunna min kablu ned´uh innehu huvel berrur rahıym
29Fe zekkir fema ente bi nı´meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun
30Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun
31Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn
32Em te´muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun
33Em yekulune tekavveleh bel la yu´minun
34Felye´tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn
35Em huliku min ğayri şey´in em humul halikun
36Em halekus semavati vel ard bel la yukınun
37Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun
38Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin
39Em lehul benatu ve lekumul benun
40Em tes´eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun
41Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun
42Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun
43Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun
44Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum
45Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus´akun
46Yevme la yuğni anhum keyduhum şey´ev ve la hum yunsarun
47Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya´lemun
48Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a´yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum
49Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum
Chapter 53 (Sura 53)
1Ven necmi iza heva
2Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
3Ve ma yentıku anil heva
4İn huve illa vahyuy yuha
5Allemehu şedidul kuva
6Zu mirrah festeva
7Ve huve bil ufukıl a´la
8Summe dena fe tedella
9Fe kane kabe kavseyni ev edna
10Fe evha ila abdihi ma evha
11Ma kezebel fuadu ma raa
12Efe tumarunehu ala ma yera
13Ve le kad raahu nezleten uhra
14Inde sidratil munteha
15Indeha cennetul me´va
16İz yağşes sidrate ma yağşa
17Ma zağal besaru ve ma tağa
18Le kad raa min ayati rabbihil kubra
19E fe raeytumul late vel uzza
20Ve menates salisetel uhra
21E lekumuz zekeru ve lehul unsa
22Tilke izen kısmetun dıyza
23İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
24Em lil insani ma temenna
25Fe lillahil ahıratu ve ula
26Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey´en illa mim ba´di ey ye´zenellahu li mey yeşau ve yerda
27İnnellezine la yu´minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa
28Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey´a
29Fe a´rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya
30Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a´lemu bi men alle an sebilihi ve huve a´lemu bi menihteda
31Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna
32Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a´lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a´lemu bi menitteka
33E fe raeytellezi tevella
34Ve a´ta kalilev ve ekda
35Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
36Em lem yunebbe´ bima fi suhufi musa
37Ve ibrahimellezi veffa
38Ella teziru vaziratuv vizra uhra
39Ve el leyse lil insani illa ma sea
40Ve enne sa´yehu sevfe yura
41Summe yuczahul cezael evfa
42Ve enne ila rabbikel munteha
43Ve ennehu huve adhake ve ebka
44Ve ennehu huve emate ve ahya
45Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa
46Min nutfetin iza tumna
47Ve enne aleyhin neş´etel uhra
48Ve ennehu huve ağna ve akna
49Ve ennehu huve rabbuş şı´ra
50Ve ennehu ehleke adenil ula
51Ve semude fema ebka
52Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa
53Vel mu´tefikete ehva
54Fe ğaşşaha ma ğaşşa
55Fe bi eyyi alai rabbike tetemara
56Haza nezirum minen nuzuril ula
57Ezifetil azifeh
58Leyse leha min dunillahi kaşifeh
59E fe min hazel hadisi ta´cebun
60Ve tadhakune ve la tebkun
61Ve entum samidun
62Fescudu lillahi va´budu
Chapter 54 (Sura 54)
1Ikterabetis saatu venşakkal kamer
2Ve iyyerav ayetey yu´ridu ve yekulu sıhrun mustemir.
3Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
4Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer
5Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
6Fe tevelle anhum yevme yed´ud daı ila şey´in nukur
7Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir
8Muhtıyne iled a´ yekulul kafirune haza yevmun azir
9Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
10Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır
11Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir
12Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
13Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur
14Tecri bi a´yunina cezael li men kane kufir
15Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir
16Fe keyfe kane azabi ve nuzur
17Ve le kad yessernal kur´ane liz zikri fe hel mim muddekir
18Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
19İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir
20Zenziun nase ke ennehum a´cazu nahlim munkaır
21Fe keyfe kane azabi ve nuzur
22Ve le kad yessernel kur´ane liz zikri fe hel mim muddekir
23Kezzebet semudu bin nuzur
24Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur
25Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir
26Seya´lemune ğadem menil kezzabul eşir
27İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir
28Ve nebbi´hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar
29Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar
30Fe keyfe kane azabi ve nuzur
31İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir
32Ve le kad yessernel kur´ane liz zikri fe hel min muddekir
33Kezzebet kavmu lutım bin nuzur
34İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar
35Nı´metem min ındina kezalike neczi men şeker
36Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur
37Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a´yunehum fe zuku azabi ve nuzur
38Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr
39Fe zuku azabi ve nuzur
40Ve le kad yessernel kur´ane liz zikri fe hel mim muddekir
41Ve le kad cae ale fir´avnen nuzur
42Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir
43E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
44Em yekulune nahnu cemium muntesır
45Seyuhzemul cem´u ve yuvelluned dubur
46Belis saatu mev´ıduhum ves saatu edha ve emerr
47İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur
48Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar
49İnna kulle şey´in halaknahu bi kader
50Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar
51Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir
52Ve kullu şey´in fealuhu fiz zubur
53Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar
54İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher
55Fi mak´adi sıdkın ınde melikim muktedir
Chapter 55 (Sura 55)
1Er rahman.
2Alleme lkur´ane.
3Halekal insane.
4Allemehul beyan.
5Eş şemsu vel kameru bi husban.
6Ven necmu veş şeceru yescudan.
7Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
8Ella tatğav fil mizan.
9Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
10Vel erda vedaaha lil enam.
11Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
12Vel habbu zul asfi ver rayhan.
13Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
14Halekal´insane min salsalin kelfahhari.
15Ve hale kalcanne min maricin min narin.
16Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
17Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
18Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
19Mereclbahreyni yeltekıyani.
20Beynehuma berzahun la yebğıyani.
21Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
22Yahrucu minhumellu´lu velmercanu.
23Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
24Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela´lami.
25Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
26Kullu men ´aleyha famin
27Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel´ikrami.
28Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
29Yes´eluhu men fiyssemavati vel´ardı kulle yevmin huve fiy şe´nin.
30Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
31Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
32Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
33Ya ma´şerelcinni vel´insi inisteta´tum en tenfusu min aktarissemavati vel´ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35Yurselu ´aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
37Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
38Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
39Feyevmeizin la yus´elu ´an zenbihi insun vela cannun.
40Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
41Yu´refulmucrimune bisiymahum feyu´hazu binnevasıy vel´akdami.
42Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
43Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
44Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
45Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
46Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
47Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
48Zevata efnanin.
49Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
50Fiyhima ´aynani tecriyani.
51Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
52Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
53Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
54Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
55Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
56Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
57Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
58Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
59Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
60Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
61Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
62Ve min dunihima cennetan.
63Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
64Mudhammetan
65Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
66Fihima aynani neddahatan.
67Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
68Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
69Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
70Fihinne hayratun hısan
71Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
72Hurum maksuratun fil hıyam
73Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
74Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
75Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
76Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
77Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
78Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.
Chapter 56 (Sura 56)
1İza veka´atilvaki´atu.
2Leyse livak´atiha kazibetun.
3Hafıdatun rafi´tun.
4İza ruccetil´ardu reccen.
5Ve bussetilcibalu bessen.
6Ve fekanet hebaen munbessen.
7Ve kuntum ezvacen selaseten.
8Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
9Ve ashabulmeş´emeti ma ashabulmeş´emeti.
10Vessabikunessabikune.
11Ulaikelmukarrabune.
12Fiy cennatin na´ıymi.
13Sulletun minel´evveliyne.
14Ve kaliylun minel´ahıriyne.
15´ala sururin medunetun.
16Muttekiiyne ´aleyha mutekabiliyne.
17Yetufu ´aleyhim veldanun muhalledune.
18Biekvabin ve ebariyka ve ke´sin min ma´ıynin.
19La yusadda´une ´anha ve la yunzifune.
20Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22Ve hurun ´ıynun.
23Keemsalillu´luilmeknuni.
24Cezaen bima kanu ya´melune.
25La yesme´une fiyha lağven ve la te´siymen.
26İlla kıylen selamen selamen.
27Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28Fiy sidrin mahdudin.
29Ve talhın mendudin.
30Ve zıllin memdudin.
31Ve main meskubin.
32Ve fakihetin kesiyretin.
33La maktu´atin ve la memnu´atin.
34Ve furuşin merfu´atin.
35İnna enşe´nahunne inşaen.
36Fece´alnahunne ebkaren.
37´Uruben etraben.
38Liashabilyemiyni.
39Sulletun minel´evveliyne.
40Ve sulletun minelahiriyne.
41Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42Fiy semumin ve hamiymin.
43Ve zıllin min yahmumin.
44La baridin ve la keriymin.
45İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46Ve kanu yusırrune ´alelhınsil´azıymi.
47Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ´ızamen einne lemeb´usune.
48Eve abaunel´evvelune.
49Kul innel´evveliyne vel´ahıriyne.
50Lemecmu´une ila miykati yevmin ma´lumin.
51Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52Leakilune min şecerin min zakkumin.
53Femaliune minhelbutune.
54Feşaribune ´aleyhi minelhamiymi.
55Feşaribune şurbelhiymi.
56Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58Efereeytum ma tumnune.
59Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61´Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta´lemune.
62Ve lekad ´alimtumunneş´etel´ula felevla tezekkerune.
63Efereeytum ma tahrusune.
64Eeentum tezre´unehu em nahnuzzari´une.
65Lev neşa´u lece´alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66İnna lemuğremune.
67Bel nahnu mahrumune.
68Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70Lev neşa´u ce´alnahu ucacen felevla teşkurune.
71Efereeytumunnarelletiy turune.
72Eentum enşe´tum şecereteha em nahnul munşiune.
73Nahnu ce´alnaha tezkireten ve meta´an lilmukviyne.
74Fesibbıh bismi rabbikel´azıymi.
75Fela uksimu bimevakı´ınnnucumi.
76Ve innehu lekasemun lev ta´lemune ´azıymun.
77İnnehu lekur´anun keriymun.
78Fiy kitamin meknunin.
79Lya yemessuhu illelmutahherune.
80Tenziylun min rabbil´alemiyne.
81Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82Ve tec´alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83Felevla iza beleğatilhulkume.
84Ve entum hıyneizin tenzurune.
85Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87Terci´uneha in kuntum sadikıyne.
88Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89Feravhun ve reyhanun ve cennetu na´ıymin.
90Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93Fenuzulun min hamiymin.
94Ve tasliyetu cahıymin.
95İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96Fesebbih bismi rabbikel´azıymi.
Chapter 57 (Sura 57)
1Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel´aziyzulhakiymu.
2Lehu mulkussemavati vel´ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ´ala kulli şey´in kadiyrun.
3Huvel´evvelu vel´ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey´in ´aliymun.
4Huvelleziy halekassemavati vel´arda fiy sitteti eyyamin summesteva ´alel´arşi ya´lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya´rucu fiyha ve huve me´akum eyne ma kuntum vallahu bima ta´melune besıyrun.
5Lehu mulkussemavati vel´ardı ve ilellahi turce´ul´umuru.
6Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ´aleymun bizatissuduri.
7Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce´alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun.
8Ve ma lekum la tu´minune billahi verresulu yed´ukum litu´minu birabbikum ve kad ehaze miysakakum in kuntum mu´miniyne.
9Huvelleziy yunezzilu ´ala ´abdihi ayiten beyyinatin liyuhricekum minezzilimati ilennuri ve innallahe bikum lereufun rahıymun.
10Ve malekum ella tunfiku fiy sebiylellahi ve lillahi miyrasussemavati vel´ardı la yesteviy minkum men enfeka min kablilfethı ve katele ulaike a´zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba´du ve katelu ve kullen ve´adallahulhusna vallahu bima ta´melune habiyrun.
11Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen feyuda´ıfehu lehu ve lehu ecrun keriymun.
12Yevme terelmu´miniyne velmu´minati yes´a nuruhum beyne eydiyhim ve bieymanihim buşrakumulyevme cennatun tecriy min tahtihel´enharu haliduyne fiyha zalike huvelfevzul´azıymu.
13Yevme yekululmunafikune velmunafikatu lilleziyne amenunzurna naktebis min nurikum kıylerci´u veraekum feltemisu nuren feduribe beynehum bisurin lehu babun batınuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihul´azabu.
14Yunadunehum elem nekun me´akum kalu bela ve lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve ğarretkumul´emaniyyu hatta cae emrullahi ve ğarrekum billahilğaruru.
15Felyevme la yu´hazu minkum fidyetun ve la minelleziyne keferu me´vakumunnaru hiye mevlakum ve bi´selmesıyru.
16Elem ye´ni lilleziyne amenu en tahşe´a kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minelhakkı vela yekunu kelleziyne utulkitabe min kablu fetale ´aleyhimul´emedu fekaset kulubuhum ve kesiyrun minhum fasikune.
17İ´lemu ennallahe yuhyiyl´arda ba´de mevtiha kado beyyenna lekumul´ayati le´allekum ta´kılune.
18İnnelmusaddikıyne velmusaddikati ve akredullahe kardan hasenen yuda´afu lehum ve lehum ecrun keruymun.
19Velleziyne amenu billahi ve rusulihi ulaik humussıddiykune veşşuhedau´ınde rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaik ashabulcahıymi.
20I´lemu ennemelhayatuddnuya le´ıbun ve lehvun ve ziynetun ve tefahurun beynekum ve ziynetun ve tefahurun biynekum ve tekasurun fiyl´emvali vel´evladi kemeseli ğaysin a´cebelkuffare nebatuhu summe yekunu hutamen ve fiyl´ahıreti ´azabun şeduydun ve mağfiretun minallahi ve rıdvanun ve melhayatuddunya illa meta´ulğururi.
21Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ´arduha ke´ardissemai vel´ardı u´ıddet lilleziyne amenu billahi ve rusulihi zalike fadlullahi yu´tiyhi men yeşa´u vallahu zulfadlil´azıymi.
22Ma esabe min musıybetin fiyl´ardı ve la fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha inne zalike ´alellahi yesiyrun.
23Likeyla te´sev ´ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum vallahu la yuhıbbu kulle muhtalin fehurin.
24Elleziyne yebhalune ve ye´murunennase bilbuhli ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
25Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve enzelna me´ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve enzelnelhadiyde fiyhi be´sun şediydun ve menafi´u linnasi ve liya´lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun ´aziyzun.
26Ve lekad erselna nuhan ve ibrahiyme ve ce´alna fiy zurriyyetihimennubuvvete velkitabe feminhum muhtedin ve kesiyrun minhum fasikune.
27Summe kaffeyna ´ala asarihim birusulina ve kaffeyna bi´ıysebni meryeme ve ateynahul´inciyle ve ce´alna fiy kulubilleziynettebe´uhu re´feten ve ramheten ve rehbaniyyetenibtede´uha ma ketebnaha ´aleyhim illebtiğae rıdvanillahi fema re´avha hakka ri´ayetiha feateynelleziyne amenu minhum ecrehum ve kesiyrun minhum fasikune.
28Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe ve aminu biresulihi yu´tikum kifleyni min rahmetihi ve yec´al lekum nuren temşune bihi ve yağfir lekum vallahu ğafurun rahıymun.
29Liella ya´leme ehlulkitabi ella yakdirune ´ala şey´in min fadlillahi ve ennelfadle biyedillahi yu´t´yhi men yeşa´u´vallahu zulfadlil´azıymi.
Chapter 58 (Sura 58)
1Kad semi´allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme´u tehavurekuma innallahe semiy´un basıyrun.
2Elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le´afuvvun ğafurun.
3Velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye´udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu´azune bihi vallahu bima ta´melune habiyrun.
4Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi´ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı´ feıt´amu sittiyne miskiynen zalike litu´minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne ´azabun eliymun.
5İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy´an feyunebbiuhum bima ´amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne ´azabun muhiynun.
6Yevme yeb´as vallahu ´ala kulli şey´in şehiydun.
7Elem tere ennallahe ya´lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl´ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi´uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me´ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ´amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey´in ´aliymun.
8Elem tere ilelleziyne nuhu ´aninnecva summe ye´udune lima nuhu ´anhu ve yetenacevne bil´ismi vel´udvani ve ma´sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu´azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;´selmasıyru.
9Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil´ismi vel´udvani ve ma´sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.
10İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey´en illa biiznillahi ve ´alellahi felyetevekkelilmu´minune.
11Ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe´ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul´ılme derecatin vallahu bima ta´melune habiyrun.´
12Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.
13Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef´alu ve taballahu ´aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy´allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta´melune.
14Elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu ´aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune ´alelkezibi ve hum ya´lemune.
15E´addallahu lehum ´azaben şediyden innehum sae ma lanu ya´melune.
16İttehazu eymanehum cunneten fesaddu ´an sebiylillahi felehum ´azabun muhiynun.
17Len tuğniye ´anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey´en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.
18Yevme yeb´asuhumullahu cemiy´an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ´ala şey´in ela innehum humulkazibune.
19İstahvese ´aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.
20İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl´ezelliyne.
21Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ´aziyzun.
22La tecidu kavmen yu´minune billahi velyevmil´ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev ´aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul´iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel´enharu halidiyne fiyha radıyallahu ´anhum ve radu ´anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.
Chapter 59 (Sura 59)
1Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl´arardı ve huvel´aziyzulhakiymu.
2Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani´atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru´be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu´miniyne fa´tebiru ya ulil´ebsari.
3Ve lev la en keteballahu ´aleyhimulcelae le´azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl´ahıreti ´azabunnari.
4Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul´ıkabi.
5Ma kata´tum min liynetin ev terektumuha kaimeten ´ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
6Ve ma efaalahu ´ala resulihi minhum fema evceftum ´aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu ´ala men yeşa´u vallahu ´ala kulli şey´in kadiyrun.
7Ma efaallahu ´ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel´ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum ´anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul´ıkabi.
8Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
9Velleziyne tebevveuddare vel´iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu´sirune ´ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
10Velleziyne cau min ba´dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil´iymani ve la tec´al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.
11Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me´akum ve la nutıy´u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
12Lein uhricu la yahrucune me´ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel´edbare summe la yunsarune.
13Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
14La yukatilunekum cemiy´an illa iy kuran muhassenetin ev min verai cudurin be´suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy´an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya´kılune.
15Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum ´azabun eliymun.
16Kemeselişşeytani iz kale lil´insanikfur felemma kefere kale inniy beriy´un minke inniy ehafullahe rabbel´alemiyne.
17Fekane ´akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
18Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta´melune.
19Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
20La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
21Lev enzelna hazelkur´ane ´ala cebelin lereeytehu haşi´an mutesaddi ´an min haşyetillahi ve tilkel´emsalu nadribuha linnasi le´allehum yetefekkerune.
22Huvallahulleziy la ilahe illa huve ´alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu´minul muheyminul ´aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ´amma yuşrikune.
24Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum´esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel´ardı. Ve huvel´aziyzulhakiymu.
Chapter 60 (Sura 60)
1Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu ´aduvviy ve ´aduvvekum evliyae tulkune ileyhim bilmeveddeti ve kad keferu bima caekum minelhakkı yuhricunerresule ve iyyakum en tu´minu billahi rabbikum in kuntum harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy tusirrune ileyhim bilmeveddeti ve ene a´lemu bima ahfeytum ve ma a´lentum ve men yef´alhu minkum fekad dalle sevaessebiyli.
2İn yeskafukum yekunu lekum a´daen ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissui ve veddu lev tekfurune.
3Len tenfe´akum erhamukum ve la evladukum yevmelkıyameti yefsılu beynekum vallahu bima ta´melune basıyrun.
4Kad kanet lekum usvetun hasenetun fiy ibrahiyme velleziyne me´ahu iz kalu likavmihim inna bureau minkum ve mimma ta´budune min dunillahi keferna bikum ve beda beynena ve beynekumul´adavetu velbağdau illa kavle ibrahiyme liebiyhi leestağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey´in rabbena ´aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesıyru.
5Rabbena la tec´alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel´azizül hakim
6Lekad kane lekum fiyhim usvetun hasenetun limen kane yercullahe velyevmel´ahıre ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
7´Asallahu en yec´ale beynekum ve beynelleziyne ´adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun.
8La yenhakumullahu ´anilleziyne lem yukatilukum fiyddiyni ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.
9İnnema yenhakumullahu ´anilleziyne katelukum fiydiyni ve ahrecukum min duyarikum ve zaheru ´ala ıhracikum en tevellevhum ve men yetevellehum feulaike humuzzalimune.
10Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu´minatu muha ciratin femtehınuhunne allahu a´lemu biiymanihinne fein ´alimtumuhunne mu´minatin fela terci´uhunne ilelkuffari la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha ´aleykum en tenkıhuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi´ısamilkevafiri ves´elu ma enfaktum velyes&elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu ´aliymun hakuymun.
11Ve in fatekum şey´un min ezvacikum ilelkuffari fe´akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhum misle ma enfeku vettekullahelleziy entum bihi mu´minune.
12Ya eyyuhennebiyyu iza caekelmu´minatu yubayı´neke ala en la yuşrikne billahi şey´en ve la yesrıkne ve la yezniyne ve la yaktulne evladehunne ve la yet´tiyne bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya´sıyneke fiy ma´rufin febayı´hunne vestağfir lehunnallahe innallahe ğafurun rahıymun.
13Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen ğadıballahu ´aleyhim kad yesiu minel´ahıreti kema yeiselkuffaru min ashabilkuburi.
Chapter 61 (Sura 61)
1Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl´ardı ve huvel´aziyzulhakiymu.
2Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef´alune.
3Kebure makten ´ındallahi en tekulu ma la tef´alune.
4İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.
5Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu´zuneniy ve kad ta´lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.
6Ve iz kale ´ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye´tiy min ba´diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.
7Ve men azlenu mimmeniftera ´alellahilkezibe ve huve yud´a ilel´islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
8Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.
9Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu ´aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.
10Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ´ala ticaretin tunciykum min ´azabin eliymin.
11Tu´minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta´lemune.
12Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel´enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ´adnin zalikelfevzul´azıymu.
13Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu´miniyne.
14Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale ´ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ´ala ´aduvyihim feasbehu zahiriyne.
Chapter 62 (Sura 62)
1Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl´ardıl elmelikilkuddusil-´aziyzilhakiymi.
2Huvelleziy be´ase fiyl´ummiyyiyne resulen minhum yetlu ´aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu´allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
3Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel´aziyzulhakiymu.
4Zalike fadlullahi yu´tiyhi men yeşa´u vallahu zulfadlil´azıymi.
5Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi´se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
6Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze´amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
7Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ´aliymun bizzalimiyne.
8Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ´alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta´melune.
9Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu´ati fes´av ila zikrillahi ve zerulbey´a zalikum hayrun lekum in kuntum ta´lemune.
10Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl´ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le´allekum tuflihune.
11Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ´ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
Chapter 63 (Sura 63)
1İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya´lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.
2İttehazu eymanehum cunneten fesaddu ´ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya´melune.
3Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi´a ´ala kulubihim fehum la yefkahune.
4Ve iza reeytehum tu´cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma´ likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin ´aleyhim humul´aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu´fekune.
5Ve iza kıyle lehum te´alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.
6Sevun ´aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.
7Humulleziyne yekulune la tunfiku ´ala men ´ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel´ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.
8Yekulune lein reca´na ilelmediyneti leyuhricennel´e´azzu minhel´ezelle ve lillahil´ızzetu ve liresulihi ve lilmu´miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya´lemune.
9Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum ´an zikrillahi ve men yef´al zalike feulaike humulhasirune.
10Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye´tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.
11Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta´melune.
Chapter 64 (Sura 64)
1Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl´ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve ´ala kulli şey´in kadiyrun.
2Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu´minun vallahu bima ta´melune basıyrun.
3Halekassemavati vel´arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.
4Ya´lemu ma fiyssemavati vel´ardı ve ya´lemu ma tusirrune ve ma tu´linune vallahu ´aliymun bizatissuduri.
5Elem ye´tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum ´azabun eliymun.
6Zalike biennehu kanet te´tiyhim rusuluhum bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.
7Ze´amelleziyne keferu en len yub´asu kul bela ve rabbiy letub´asunne summe letunebbeunne bima ´amiltum ve zalike ´alellahi yesiyrun.
8Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy enzelna vallahu bima ta´melune habiyrun.
9Yevme yecme´ukum liyevmicem´ı zalike yevmutteğabuni ve men yu´min billahi ve ya´mel salihan yukeffir ´anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel´enharu halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul´azıymu.
10Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike ashabunnari halidiyne fiyha ve bi´selmasıyru.
11Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve men yu´min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey´in ´aliymun.
12Ve etıy´ullahe ve etıy´urresule fein tevelleytum feinnema ´ala resulinelbelağulmubiynu.
13Allahu la ilahe illa huve ve ´alellahi felyetevekkelilmu´minune.
14Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve evladikum ´aduvven lekum fahzeruhum ve in ta´fu ve tasfehu ve tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.
15Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu ´ındehu ecrun ´azıymun.
16Fettekullahe mesteta´tum vesme´u ve etiy´u ve enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmufluhune.
17İn tukridullahe kardan hasenen yuda´ıfhu lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.
18´Alimulğaybi veşşehadetil´aziyzulhakiymu.
Chapter 65 (Sura 65)
1Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li´ıddetihinne ve ahsıl´ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye´tiyne bifahışetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete´adde hududallahi fekad zaleme nefsehu la tedriy le´allellahe yuhdisu ba´de zalike emren.
2Feiza belağne ecelehunne feemsikuhunne bima´rufin ev farikuhunne bima´rufin ve eşhidu zevey ´adlin minkum ve ekıymuşşehadete lillahi zalikum yu´azu bihi men kane yu´minu billahi velyevmil´ahıri ve men yettekıllahe yec´al lehu mahrecen.
3Ve yerzukhu min haysu la yahtesibu ve men yetevekkel ´alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce´alallahu likulli şey´in kadren.
4Vellaiy yeisne minelmehıydı min nisaikum inirtebtum fe´ıddetuhunne selasetu işhurin vellaiy lem yehıdne ve ulatul´ahmali eceluhunne en yeda´ne hamlehunne ve men yettekıllhe yec´al lehu min emrihi yusren.
5Zalike emrullahi enzelehu ileykum ve men yettekıllahe yukeffir ´anhu seyyiatihi ve yu´zum lehu ecren.
6Eskinuhunne min haysu sekentum min vucdikum ve la tudarruhunne litudayyiku ´aleyhinne ve in kunne ulati hamlin feenfiku ´aleyhinne hatta yeda´ne hamlehunne fein erda´ne lekum featuhunne ucurehunne ve´temiru beynekum bima´rufin ve in te´asertum feseturdı´u lehu uhra.
7Liyunfık zu se´a tin min se´atihi ve men kudire ´aleyhi rizkuhu felyunfık mimma atahıllahu la yukellifullahu nefsen illa ma ataha seyec´alullahu ba´de ´usrin yusren.
8Ve keeyyin min karyetin ´atet ´an emri rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hısaben şediyden ve ´azzebnaha ´azaben nukren.
9Fezakat vebale emriha ve kane ´akıbetu emriha husren.
10E´addallahu lehum ´azaben şediyden fettekullahe ya ulil´elbabi ellizyne amenu kad enzelallahu ileykum zikren.
11Resulen yetlu ´aleykum ayatillahi mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve ´amilussalihati minezzulumati ilennuri ve men yu´min billahi ve ya´mel salihan yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel´enharu halidiyne fiyha ebeden kad ahsenallahu lehu rizkan.
12Allahulleziy haleka seb´a semavatin ve minel´ardı mislehunne yetenezzelul´emru beynehunne lita´lemu ennallahe ala kulli şey´in kadirun ve ennalahe kad ehata bikulli şey´in ´ılmen.
Chapter 66 (Sura 66)
1Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu ma ehallellahu leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun.
2Kad feredallahu lekum tehıllete eymanikum vallahu mevlakum ve luvel´alıymulhakıymu.
3Ve iz eserrennebiyyu ila ba´dı ezvacihi hadiysen felemma nebbeet bihi ve ezharehullahu ´aleyhi ´arrefe ba´dahu ve a´reda ´anba´dın felemma nebbeeha bihi kalet men enbeeke haza kale nebbeeniyel´aliymulhabiyru.
4İn tetuba ilillahi fekad sağat kulubukuma ve in tezahera ´aleyhi feinnallahe huve mevlahu ve cibriylu ve salihulmu ´miniyne velmelaiketu ba´de zalike zahiyrun.
5´Asa rabbuhu in tallakakune en yubdilehu ezvacen hayren minkunne muslimatin mu´munatin kanitatin taibatin ´abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.
6Ya eyyuhelleziyne amenu kuenfusekum ve ehliykum naren ve kuduhennasu velhıcaretu ´aleyha melaiketun ğulazın şidadin la ya´sunallahe ma emerehum ve yef´alune ma yu´merune.
7Ya eyyuhelleziyne keferu la ta´tezirulyevme innema tuczevne ma kuntum ta´melune.
8Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire ´ankum seyyiatikum ve yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel´enharu yevme la yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me´ahu nuruhum yes´a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena inneke ´ala kulli şey´in kadiyrun.
9Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare velmunafikıyne vağluz ´aleyhim ve me´vahum cehennemu ve bi´selmasıyru.
10Dareballahu meselen lilleziyne keferumreete nuhın vemreete lutin kaneta tahte ´abdeyni min ´ıbadina salihayni fehanetahuma felem yuğniya ´anhuma minallahi şey´en ve kıyledhulennare me´addahiliyne.
11Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumreete fir´avne iz kalet rabbibni liy ´ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir´avne ve ´amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.
12Ve meryemebte ´ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minelkanitıyne.
Chapter 67 (Sura 67)
1Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ´ala kulli şey´in kadiyrun.
2Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ´amelen ve huvel´aziyzulğafuru.
3Elleziy haleka seb´a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci´ılbasare hel tera min futurin.
4Summerci´ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce´alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a´tedna lehum ´azabesse´ıyri.
6Ve lilleziyne keferu birabbihim ´azabu cehenneme ve bi´selmasıyru.
7İza ulku fiyha semi´u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet´kum neziyrun.
9Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey´in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10Ve kalu lev kunna nesme´u ev na´kılu ma kunna fiy ashabisse´ıyri.
11Fa´teref´u bizenbihim fesuhkan liashabisse´ıyri.
12İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ´aliymun bizatissuduri.
14Ela ya´lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15Huvelleziy ce´ale lekumul´arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul´arda feiza hiye temuru.
17Em emintum men fiyssemai en yursile ´aleykum hasıben feseta´lemune keyfe neziyri.
18Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey´in basıyrun.
20Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ´utuvvin ve nufurin.
22Efemen yemşiy mukibben ´ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ´ala sıratın mustekıymin.
23Kul huvelleziy enşeekum ve ce´ale lekumussem´a vel´ebsare vel´ef´idete kaliylen ma teşkurune.
24Kul huvelleziy zereekum fiyl´ardı ve ileyhi tuhşerune.
25Ve yekulune meta hazelva´du in kuntum sadikıyne.
26Kul innemel´ılmu ´ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde´une.
28Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me´ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ´azabin eliymin.
29Kul huverrahmanu amenna bihi ve ´aleyhi tevekkelna feseta´lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye´tiykum bimain me´ıynin.
Chapter 68 (Sura 68)
1Nun velkalemi ve ma yesturune.
2Ma ente binı´meti rabbike bimecnunin.
3Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
4Ve inneke le´ala hulukın ´azıymin.
5Fesetubsıru ve yubsırune.
6Bieyyikumulmeftunu.
7İnne rabbeke huve a´lemu bimen dalle´an sebiylihi ve huve a´lemu bilmuhtediyne.
8Fela tutı´ılmukezzibiyne
9Veddu lev tudhinu feyudhinune.
10Ve la tutı´ kulle hallafin mehiyni.
11Hemmazin meşşain binemiymin.
12Menna´ın lilhayri mu´tedin esiymin.
13´utullin ba´de zalike zeniymen.
14En kane za malin ve beniyne.
15İza tutla ´aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
16Senesimuhu ´alelhurtumi.
17İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
18Ve la yestesnune.
19Fetafe ´aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
20Feasbehat kessariymi.
21Fetenadev musbihıyne.
22Eniğdu ´ala harsikum in kuntum sarimiyne.
23Fentaleku ve hum yetehafetune.
24En la yedhulennehelyevme ´aleykum miskiynun.
25Ve ğadev ´ala hardin kadiriyne.
26Felemma reevha kalu inna ledallune.
27Bel nahnu mahrumune.
28Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
29Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
30Feakbele ba´duhum ´ala ba´dın yetelavemune.
31Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
32´asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
33Kezalikel´azabu ve le´azabul´ahıreti ekberu lev kanu ya´lemune.
34İnne lilmuttekıyne ´ınde rabbihim cennatin ne´ıymi.
35Efenec´alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
36Ma lekum keyfe tahkumune.
37Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
38İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
39Em lekum eymanun ´aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
40Selhum eyyuhum bizalike ze´ıymun.
41Emlehum şureka´u felye´tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
42Yevme yukşefu ´an sakın ve yud´avne ilessucudi fela yestetıy´une.
43Haşi´aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud´avne ilessucudi ve lum salimune.
44Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya´lemune.
45Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
46Em tes´eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
47Em ´ındehumulğaybu fehum yektubune.
48Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
49Levla en tedarekehu nı´metun min rabbihi lenubize bil´arai ve huve mezmumun.
50Fectebahu rabbuhu fece´alehu minessalihıyne.
51Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi´uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
52Ve ma huve illa zikrun lil´alemiyne.
Chapter 69 (Sura 69)
1Elhakkatu.
2Melhakkatu.
3Ve ma edrake melhakkatu.
4Kezzebet semudu ve ´adun bilkari´ati.
5Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
6Ve emma ´adun feuhliku birıyhın sarsarin ´atiyetin.
7Sahhareha ´aleyhim seb´a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar´a keennehum a´cazu nahlin haviyetin.
8Fehel tera hehum min bakıyetin.
9Ve cae fir´avnu ve men kablehu velmu´tefikatu bilhatıeti.
10Fe´asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
11İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
12Linec´aleha lekum tezkireten ve te´ıyeha uzunun va´ıyetun.
13Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
14Ve humiletil´ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
15Feyevmeizin veka´atilvakı´atu.
16Venşakkatissema´u fehiye yevmeizin vahiyetun.
17Velmeleku ´ala ercaiha ve yahmilu ´arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
18Yevmeizin tu´radune la tahfa minkum hafiyetun.
19Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu´krau kitabiyeh.
20İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
21Fehuve fiy ´ıyşetin radıyetin.
22Fiy cennetin ´aliyetin.
23Kutufuha daniyetun.
24Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl´eyyamilhaliyeti.
25Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
26Ve lem edri ma hısabiyeh.
27Ya leyteha kanetilkadıyete.
28Ma ağna ´anniy maliyeh.
29Heleke ´anniy sultaniyeh.
30Huzuhu feğulluhu .
31Summel cehıyme salluhu.
32Summe fiy silsi letin zer´uha seb´une zira´an feslukuhu.
33İnnehu kane la yu´minu billahil´a zıymi.
34Ve la yehuddu ´ala ta´amil miskiyni.
35Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
36Ve la ta´amun illa min ğısliynin.
37La ye´kuluhu illelhatıune.
38Fela uksimu bima tubsırune.
39Ve ma la tubsırune.
40İnnehu lekavlu resulin keriymin.
41Ve ma huve bikavli şa´ırin kaliylen ma tu´minune.
42Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
43Tenziylun min rabbil´alemiyne.
44Velev tekavvele ´aleyna ba´dal´ekaviyli.
45Leehazna minhu bilyemiyni.
46Summe lekata´na minhulvetiyne.
47Fema minkum min ehadin ´anhu haciziyne.
48Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
49Ve inna lena´lemu enne minkum mukezzibiyne.
50Ve innehu lehasretun ´alelkafiriyne.
51Ve innehu lehakkulyakıyni.
52Fesebbih bismi rabbikel´azıymi.
Chapter 70 (Sura 70)
1Seele sailun bi´azabin vakı´ın.
2Lilkafirne leyse lehu dafi´un.
3Minallahi ziylme´arici.
4Ta´ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
5Fasbir sabren cemiylen.
6İnnehum yerevnehu be´ıyden.
7Ve nerahu kariyben.
8Yevme tekunussema´u kelmuhli.
9Ve tekunulcibalu kel´ıhni.
10Ve la yes´elu hamiymun hamiymen.
11Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min ´azabi yevmeizin bibeniyhi.
12Ve sahıbetihi ve ehıyhi.
13Ve fasıyletihilletiy tu´viyhi.
14Ve men fiyl´ardı cemiy´an summe yunciyhi.
15Kella inneha leza.
16Nezza´aten lişşeva.
17Ted´u men edbere ve tevella.
18Ve cema´a feev´a.
19İnnel´insane hulika helu´an.
20İza messehuşşerru cezu´an.
21Ve iza messehulhayru menu´an.
22İllelmusalliyne.
23Elleziynehum ´ala salatihim daimune.
24Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma´lumun.
25Lissaili velmahrumi.
26Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
27Velleziyne hum min ´azabi rabbihim muşrikune.
28İnne ´azabe rabbihim ğayru me´munin.
29Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
30İlla ´ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
31Femenibteğa verae zalike feulaike humul´adune.
32Velleziyne hum liemanatihim ve ´ahdihim ra´une.
33Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
34Velleziyne hum ´ala salatihim yuhafizune.
35Ulaike fiy cennatin mukremune.
36Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı´ıyne.
37Anilyemiyni ve ´anişşimali ´ıziyne.
38Eyatme´u kullumriin minhum en yudhale cennete na´ıymin.
39Kella inna halaknahum mimma ya´lemune.
40Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.
41Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.
42Fezerhum yehudu ve yel´adune.
43Yevme yahrucune minel´ecdasi sira´an keennehum ila nusubin yufidune.
44Haşi´aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu´adune.
Chapter 71 (Sura 71)
1İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye´tiyehum ´azabun eliymun.
2Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.
3Enı´budullahe vettekuhu ve etiy´uni.
4Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta´lemune.
5Kale rabbi inniy de´avtu kavmiy leylen ve neharen.
6Felem yezidhum du´aiy illa firaren.
7Ve inniy kullema de´avtuhum litağfire lehum ce´alu ezabi´ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.
8Summe iniy de´avtuhum ciharen.
9Summe inniy a´lentu lehum ve esrertu lehum israren.
10Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.
11Yursilissemae ´aleykum midraren.
12Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec´al lekum cennatin ve yec´al lekum enharen.
13Malekum la tercune lillahi vekaren.
14Ve kad halekakum atvaren.
15Elem terev keyfe halekallahu seb´a semavetin tıbakan.
16Ve ce´alelkamere fiyhinne nuren ve ce´aleşşemse siracen.
17Vallahu enbetekum minel´ardı nebaten.
18Summe yu´ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.
19Vallahu ce´alelekumul(arda bisatan.
20Litesluku minha subulen ficacen.
21Kale nuhun rabbi innehum ´asavniy vettebe´u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.
22Ve mekeru mekren kubbaren.
23Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva´an ve la yeğuse ve ye´uka ve naren.
24Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.
25Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.
26Ve kale nuhun rabbiy la tezer ´alel´ardı minelkafiriyne deyyaren.
27İnneke in tezerhum yuodıllu ´ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.
28Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu´minen ve lilmu´miniyne velmu´minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.
Chapter 72 (Sura 72)
1Kul uhıye ileyye ennehusteme´a neferun minelcinni fekalu inna semı´na kur´anen ´aceben.
2Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
3Ve ennehu te´ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
4Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ´alellahi şetatatan.
5Ve enna zanenna en len tekulen´insu velcinnu ´alellahi keziben.
6Ve ennehu kane ricalun minel´insi ye´uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
7Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb´asallahu ehaden.
8Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
9Ve enna kunna nak´udu minha meka´ıde lissem´ı femen yestemi´ıl´ane yecid lehu şihahaben resaden.
10Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl´ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
11Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
12Ve enna zanenna en len nu´cizallahe fiyl´ardı ve len nu´cizehu hereben.
13Ve enna lema semi´nelhuda amenna bihi femen yu´min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
14Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
15Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
16Ve en levistekamu ´alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
17Lineftinehum fiyhi ve men yu´rıd ´an zikri rabbihi yeslukhu ´azaben sa´aden.
18Ve ennelmesacide lillahi fela ted´u ma´allahi ehaden.
19Ve ennehu lemma kame ´abdullahi yed´uhu kadu yekunune ´aleyhi libeden.
20Kul innema ed´u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
21Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
22Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
23İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya´sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
24Hatta iza reev ma yu´adune feseya´lemune men ed´afu nasıren ve ekallu ´adeden.
25Kul in edriy ekariybun ma tu´adune em yec´alu lehu rabbiy emeden.
26´Almulğaybi fela yuzhiru ´ala ğaybihi ehaden.
27İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
28Liya´leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey´in ´adeden.
Chapter 73 (Sura 73)
1Ya eyyuhelmuzzemmilu.
2Kumilleyle illa kaliylen.
3Nısfehu evinkus minhu kaliylen.
4Ev zid ´aleyhi ve rettililkur´ane tertiylen.
5İnna senulkıy ´aleyke kavlen sekıylen.
6İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat´en ve akvemu kıylen.
7İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
8Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
9Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
10Vasbir ´ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
11Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna´meti ve mehhilhum kaliylen.
12İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.
13Ve ta´amen za ğussatin ve ´azaben eliymen.
14Yevme tercuful´ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
15İnna erselna ileykum resulen şahiden ´aleykum kema erselna ila fir´avne resulen.
16Fe´asa fir´avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
17Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec´alulvildane şiyben.
18Essemau munfetırun bihi kane va´duhu mef´ulen.
19İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
20İnne rabbeke ya´lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me´ake vallahu yukaddirulleyle vennehare ´alime en len tuhsuhu fetabe ´aleykum fakreu ma teyessere minelkur´ani ´alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl´ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ´ındallahi huve hayren ve a´zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.
Chapter 74 (Sura 74)
1Ya eyyuhelmuddessiru.
2Kum feenzir.
3Ve rabbeke fekebbir.
4Ve siyabeke fetahhir.
5Verrucze fehcur.
6Ve la temnun testeksiru.
7Ve lirabbike fasbir.
8Feiza nukıre fiynnakuri.
9Fezalike yevmeizin yevmun ´asiyrun.
10´Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
11Zernuy ve men halaktu ve hıyden.
12Ve ce´altu lehu malen memduden.
13Ve beniyne şuhuden.
14Ve mehhedtu lehu temhiyden.
15Summe yatme´u en eziyde.
16Kella innehu kane liayatina ´aniyden.
17Seurhikuhu sa´uden.
18İnnehu fekkere ve kaddere.
19Fekutile keyfe kaddere.
20Summe kutile keyfe kaddere.
21Summe nezare.
22Summe ´abese ve besere.
23Summe edbere vestekbere.
24Fekale in haza illa sıhrun yu´seru.
25İn haza illa kavlulbeşeri.
26Seusliyhi sekare.
27Ve ma edrake ma sekaru.
28La tubkıy ve la tezeru.
29Levvahatun lilbeşeri.
30´Aleyha tis´ate ´aşere.
31Ve ma ce´alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce´alna ´ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu´minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa´u ve ma ya´lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.
32Kella velkameri.
33Velleyli iz edbede.
34Vessubhı iza esfere.
35İnneha leıhdelkuberi.
36Neziyren lilbeşeri.
37Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.
38Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.
39İlla ashabelyemiyni.
40Fiy cennatin yetesaelune.
41´Anilmucrimiyne.
42Ma selekekum fiy sekare.
43Kalu lem neku minelmusalliyne.
44Ve lem neku nut´ı mulmiskiyne.
45Ve kunna nehudu me´alhaidıyne.
46Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
47Hatta etanelyekıynu.
48Fema tenfe´uhum şefa´atuşşafi´ıyne.
49Fema lehum ´anittezkireti mu´ridıyne.
50Keennehum humurun mustenfiretun.
51Ferret min kasveretin.
52Bel yuriydu kullumriin minhum en yu´ta suhufen muneşşereten.
53Kella bella yehafunel´ahırete.
54Kella innehu tezkiretun.
55Femen şae zekerehu.
56Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.
Chapter 75 (Sura 75)
1La uksimu biyevmilkıyameti.
2Ve la uksimu binnefsillevvameti.
3Eyahsebul´insanu ellen necme´a ´ızamehu.
4Bela kadiriyne ´ala en nusevviye benanehu.
5Bel yuriydul´insanu liyefcure emamehu.
6Yes´elu eyyane yevmulkıyameti.
7Feiza berikalbesaru.
8Ve hasefelkameru.
9Ve cumi´aşşemsu velkameru.
10Yekulul´insanu yevmeizin eynelmeferru.
11Kella la vezere.
12İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
13Yunebbeul´insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
14Belil´insanu ´ala nefsihi besıyretun.
15Ve lev elka me´aziyrehu.
16La tuharrik bihi lisaneke lita´cele bihi.
17İnne´aleyna cem´ahu ve kur´anehu.
18Feiza kare´nahu fettebı´kur´anehu.
19Summe inne ´aleyna beyanehu.
20Kella bel tuhıbbunel´acilete.
21Ve tezerunel´ahırete.
22Vucuhun yevmeizin nadıretun.
23İla rabbiha nazıretun.
24Ve vucuhun yevmeizin basire´un.
25Tezunnu en yuf´ale biha fakıretun.
26Kella iza beleğatitterakıye.
27Ve kıyle men rakın.
28Ve zanne ennehulfraku.
29Velteffetissaku bissakı.
30İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31Fela saddeka ve la salla.
32Ve lakin kezzebe ve tevella.
33Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34Evla leke feevla.
35Summe evlaleke feevla.
36Eyahsebul´insanu en yutreke suden.
37Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
38Summe kane ´alekaten fehaleka fesevva.
39Fece´ale minhuzzeyceynizzekere vel´unsa.
40Eleyse zalike bikadirin ´ala en yuhyiyelmevra.
Chapter 76 (Sura 76)
1Hel eta alel´insani hıynüm mined dehri lem yekun şey´en mezkura.
2İnna halaknel´insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece´alnahu semiy´an basıyra.
3İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
4İnna a´tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se´ıyren.
5İnnel´ebrare yeşrebune min ke´sin kane mizacuha kafura
6Aynen yeşrebu biha ´ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
7Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
8Ve yut´ımunetta´ame ´ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
9İnnema nut´ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
10İnna nehafu min rabbina yevmen ´abusen kamtariyren.
11Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
12Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
13Muttekiiyne fiyha ´alel´eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
14Ve daniyeten ´aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
15Ve yutafu ´aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
16Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
17Ve yuskavne fiyha ke´sen kane mizacuha zencebiylen.
18´Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
19Ve yetufu ´aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu´luen mensuren.
20Ve iza reeyte semme reeyte ne´ıymen ve mulken kebiyren.
21´Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
22İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa´yukum meşkuren.
23İnna nahnu nezzelna ´aleykelkur´ane tenziylen.
24Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı´ minhum asimen ev kefuren.
25Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
26Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
27İnne haulai yuhıbbunel´acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
28Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi´na beddelna emsalehum tebdiylen.
29İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
30Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ´aliymen hakiymen.
31Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e´adde lehum ´azaben eliymen.
Chapter 77 (Sura 77)
1Velmurselati ´urfen.
2Fel´asıfati ´asfen.
3Vennaşirati neşren.
4Felfarikati ferkan.
5Felmulkıyati zikren.
6´Uzren ev nuzren.
7İnnema tu´adune levakı´un.
8Feizennucumu tumiset.
9Ve izessemau furicet.
10Ve izelcibalu nusifet.
11Ve izerrusulu ukkıtet.
12Lieyyi yevmin uccilet.
13Liyevmilfasli.
14Ve ma edrake ma yevmulfasli.
15Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
16Elem nuhlikil´evveliyne.
17Summe nutbi´uhumul´ahıriyne.
18Kezalike nef´alu bilmucrimiyne.
19Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
20Elem nahlukkum min main mehiynin.
21Fece´alnahu fiy kararin mekiynin.
22İla kaderin ma´lumin.
23Fekaderna feni´melkadirune.
24Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
25Elem nec´alil´arda kifaten.
26Ahyaen ve emvaten.
27Ve ce´alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynakum maen furaten.
28Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
29