Quran translation in swedish language translated by rashad kalifa

Chapter 1 (Sura 1)
1I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
2Prisad vare GUD, Universums Herre.
3Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
4Domedagens Härskare.
5Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.
6Vägled oss på den rätta vägen;
7Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.
Chapter 2 (Sura 2)
1A.L.M.
2Denna skrift är ofelbar; en ledstjärna för de rättfärdiga;
3som tror på vad de inte sett, iakttager Kontaktbönerna (Salat), och från våra gåvor till dem, ger de till välgörenhet.
4Och de tror på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig, och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.
5Dessa är vägledda av sin Herre; dessa är vinnarna.
6Vad gäller de som inte tror, är det sak samma för dem; vare sig ni varnar dem eller ej, de kan inte tro.
7GUD förseglar deras sinnen och deras hörsel, och deras ögon beslöjas. De har ådragit sig ett plågsamt straff.
8Sedan har vi de som säger, "Vi tror på GUD och på den Sista Dagen," fast de inte tror.
9I deras försök att lura GUD och de som tror, lurar de endast sig själva, utan att inse det.
10I deras sinnen finns en sjukdom. Följaktligen förstärker GUD deras sjukdom. De har ådragit sig ett smärtsamt straff för sitt ljugande.
11När de uppmanas, "Begå inte ondska," säger de, "Men vi är rättfärdiga!"
12I själva verket, är de människor som begår ondska, men de inser inte det.
13När de uppmanas, "Tro som människorna som trodde," säger de, "Ska vi tro som dårarna gör?" I själva verket är det dem som är dårar, men de vet inte det.
14När de möter de troende, säger de, "Vi tror," men ensamma med sina djävlar, säger de, "Vi är med er; vi bara drev med dem."
15GUD förlöjligar dem, och för dem bakom ljuset i deras överträdelser, famlande.
16Det är dessa som accepterat avvikandet på bekostnad av vägledningen. Sådan verksamhet lyckas aldrig, ej heller får de någon vägledning.
17Deras exempel kan jämföras med dem som tänder en eld, och därefter, precis när den börjar sprida ljus omkring dem, tar GUD bort deras ljus och lämnar dem i mörker, oförmögna att se.
18Döva, stumma, och blinda; de misslyckas med att återvända.
19Ett annat exempel: ett hällregn från skyn i vilket det finns mörker, blixtar och dunder. De stoppar fingrarna i sina öron för att undvika döden. GUD är fullt medveten om de som inte tror.
20Blixten rycker nästan bort deras syn. När den lyser för dem rör de sig framåt, och när det blir mörkt, står de stilla. Om GUD vill kan Han avlägsna deras hörsel och deras syn. GUD är Allsmäktig.
21O människor, dyrka endast er Herre Den som skapade er och de som kom innan er - så att ni må bli räddade.
22Den som gjorde Jorden beboelig för er, och skyn en struktur. Han sänder ner vatten från skyn för att frambringa alla sorters frukter för er försörjning. Ni ska inte sätta upp idoler för att utmana GUD, nu när ni vet.
23Om ni har något tvivel beträffande det vi uppenbarat för vår tjänare, producera då en sura som dessa, och kalla på era egna vittnen mot GUD, om ni talar sanning.
24Om ni inte kan det - och det kan ni aldrig - frukta då Helveteselden, vars bränsle består av människor och stenar; den inväntar de som inte tror.
25Ge goda nyheter till de som tror och som för ett rättfärdigt liv, om att de kommer ha trädgårdar med flytande bäckar. När de förses med frukter att äta däri, kommer de att säga, "Detta är vad som gavs till oss tidigare." På så sätt får de allegoriska beskrivningar. De kommer att ha rena makar däri, och de vistas däri för evigt.
26GUD drar sig inte för att skildra någon liknelse, från minsta mygga eller större. Vad de som tror beträffar, vet de att det är sanningen från deras Herre. Vad gäller de som inte tror, säger de, "Vad menade GUD med en sådan liknelse?" Han vilseleder många därmed, och vägleder många därmed. Men Han vilseleder bara de onda därmed,
27som kränker GUDs förbund efter att ha lovat upprätthålla det, åtskiljer det som GUD sagt ska vara förenat, och begår ondska. De tillhör förlorarna.
28Hur kan ni tvivla på GUD när ni var döda och Han gav er liv, varpå Han placerar er i döden för att sedan åter igen föra er tillbaka till liv, därefter återvänder ni slutligen till Honom?
29Han är Den som skapat allting på jorden för er, och som sedan vände Sig mot skyn och fulländade sju universum däri, och Han är fullt medveten om allting.
30Minns att er Herre sa till änglarna, "Jag placerar en representant (en temporär gud) på Jorden." De sa, "Kommer du att placera en som kommer att sprida ondska och utgjuta blod däri, trots att vi sjunger Dina lovord, prisar Dig, och upprätthåller Din absoluta auktoritet?" Han sa, "Jag vet vad ni inte vet."
31Han lärde Adam alla namn och presenterade dem sedan för änglarna, och sa, "Ge Mig namnen på dessa, om ni har rätt."
32De sa, "Prisad vare Du, vi har ingen kunskap utöver det som Du har lärt oss. Du är den Allvetande, den Visaste.
33Han sa, "O Adam, tala om för dem namnen på dessa." När han berättade för dem vad de hette sa Han, "Sa Jag inte till er att Jag känner till himlarnas och jordens hemligheter? Jag vet vad ni tillkännager och vad ni döljer."
34När vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam," prostrerade alla förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, och icke troende.
35Vi sa, "O Adam, lev med din fru i Paradiset och ät rikligt därav som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte syndar."
36Men djävulen lurade dem, och orsakade deras vräkning därifrån. Vi sa, "Gå ner som fiender till varandra. På Jorden ska er hemvist och ert uppehälle vara för en tid."
37Sedan fick Adam ord från sin Herre, med vilka Han räddade honom. Han är Räddaren, Barmhärtigast.
38Vi sa, "Gå ner därifrån, allihop. När vägledning kommer till er från Mig, kommer de som följer Min vägledning inte att ha någon fruktan, ej heller kommer de att sörja.
39"Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser, kommer de att tillhöra dem som har sin boning i Helvetet, vari de vistas för evigt."
40O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och uppfyll er del av förbundet så att Jag uppfyller Min del av förbundet, och vörda Mig.
41Ni ska tro på det Jag uppenbarat häri, som bekräftar det ni har; var inte de första att förkasta det. Byt inte ut Mina uppenbarelser för ett ringa pris, och rätta er efter Mig.
42Dölj inte sanningen med lögn, ej heller ska ni medvetet dölja sanningen.
43Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och buga er tillsammans med de som bugar sig.
44Uppmanar ni människorna till rättfärdighet, medan ni glömmer er själva, trots att ni läser skriften? Förstår ni inte?
45Ni ska söka hjälp genom ihärdighet och genom Kontaktbönerna (Salat). Det är verkligen svårt, men inte för de vördnadsfulla,
46som tror att de kommer möta sin Herre; att de slutligen kommer att återvända till Honom.
47O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och att Jag välsignade er mer än något annat folk.
48Tänk på den dagen då ingen själ kommer att kunna hjälpa någon annan själ, då ingen medling kommer att godtagas, då ingen lösensumma kan betalas, och då ingen kan få hjälp.
49Minns att vi räddade er från Faraos folk, som tillfogade er den värsta förföljelsen, slog ihjäl era söner och skonade era döttrar. Det var ett krävande test från er Herre.
50Minns att vi delade på havet för er; vi räddade er och dränkte Faraos folk i er åsyn.
51Trots det, när vi tillkallade Moses i fyrtio nätter, dyrkade ni kalven i hans frånvaro, och ni blev onda.
52Ändå hade vi överseende med er därefter, så att ni skulle kunna vara tacksamma.
53Minns att vi gav Moses skriften och lagboken, så att ni skulle kunna vägledas.
54Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.
55Minns att ni sa, "O Moses, vi kommer inte att tro om vi inte kan se GUD kroppsligen." Följaktligen träffade blixten er, när ni tittade.
56Därefter återupplivade vi er, efter att ni dött, så att ni skulle kunna vara tacksamma.
57Vi gav er skugga med moln (i Sinai), och sände ner manna och vaktlar till er: "Ät från de goda ting vi har gett er." De skadade oss inte (genom att göra uppror); de skadar bara sina egna själar.
58Minns att vi sa, "Gå in i denna stad, i vilken ni kommer att finna alla gåvor ni önskar. Gå bara ödmjukt in genom porten och behandla människorna väl. Vi kommer då att förlåta era synder, och öka belöningen för de gudfruktiga."
59Men de onda bland dem utförde andra befallningar än de befallningar de fått. Följaktligen sände vi ner fördömelse från skyn, på grund av deras ondska.
60Minns att Moses letade efter vatten till sitt folk. Vi sa, "Slå på stenen med din stav." Därpå strömmade tolv källor fram ur den. Medlemmarna från var och en av grupperna kände igen sitt eget vatten. Ät och drick från GUDs gåvor, och far inte omkring med osanning på jorden.
61Minns att ni sa, "O Moses, vi kan inte längre tolerera en sorts mat. Be din Herre att framställa sådana världsliga grödor som bönor, gurkor, vitlök, linser och lökar till oss." Han sa, "Vill ni ersätta det som är bra med det som är dåligt? Gå ner till Egypten, där ni kan hitta det ni har bett om." De har ådragit sig fördömelse, förödmjukelse och vanära, och har gjort sig själva till föremål för GUDs vrede. Det är på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser, och dödade profeterna orättmätigt. Det är för att de inte lydde, och för att de överträdde.
62De som tror, de som är Judiska, de Kristna och de som konverterat; den som (1) tror på GUD, och (2) tror på den Sista Dagen, och (3) för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
63Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er: "Ni ska starkt upprätthålla det vi har givit er, och kom ihåg dess innehåll, så att ni ska kunna räddas."
64Men ni vände er bort därefter, och vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet, skulle ni ha varit fördömda.
65Ni har sett de ibland er som vanhelgat Sabbaten. Vi sa till dem, "Bli lika avskyvärda som apor."
66Vi lät dem fungera som ett exempel för sin generation, liksom för kommande generationer, och en upplysning för de rättfärdiga.
67Moses sa till sitt folk, "GUD beordrar er att offra en kviga." De sa, "Skämtar du med oss?" Han sa, "Må GUD förbjuda att jag skulle uppföra mig som de okunniga."
68De sa, "Be din Herre visa oss vilken det är." Han sa, "Han säger att hon är en kviga som varken är för gammal eller för ung, av en mellanålder. Gör nu det som ni beordrats göra."
69De sa, "Be din Herre visa oss vilken färg hon har." Han sa, "Han säger att hon är en gul kviga, ljus i färgen, som behagar åskådarna."
70De sa, "Be din Herre visa oss vilken det är. Kvigorna ser likadana ut i våra ögon, och om GUD vill, kommer vi att vägledas."
71Han sa, "Han säger att hon är en kviga som aldrig förnedrats med att ploga jorden, eller med att vattna grödorna; helt fläckfri. "De sa, "Nu har du lagt fram sanningen." De offrade henne till slut, efter denna långdragna motvillighet.
72Ni hade dödat en person, och ni tvistade med varandra. GUD tänkte avslöja det ni försökte dölja.
73Vi sa, "Slå (offret) med en del (av kvigan)." Det var då som GUD återförde offret till liv, och visade er Sina tecken, så att ni skulle kunna förstå.
74Trots detta blev era hjärtan lika hårda som stenar, eller till och med hårdare. För det finns stenar som det strömmar floder ur. En del spricker och frigör svaga strömmar, och andra drar ihop sig utav vördnad för GUD. GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
75Förväntar ni er att de ska tro som ni gör, när vissa av dem brukade höra GUDs ord och sedan förvanska det, fullt medvetna om det, och avsiktligt?
76Och när de möter de som tror säger de, "Vi tror," men när de umgås med varandra säger de, "Informera inte (de troende) om den information som GUD har gett er, så ni inte ger dem stöd för deras argument beträffande er Herre. Förstår ni inte?"
77Vet de inte att GUD är medveten om allt de döljer och allt de tillkännager?
78Bland dem finns hedningar som inte känner till skriften förutom genom hörsägen, och sedan tror att de kan den.
79Därför, ve dem som förstör skriften med sina egna händer och sedan säger, "Detta har GUD uppenbarat," i strävan efter en ringa materiell förtjänst. Ve dem för sådan förvanskningar, och ve dem för deras olagliga förtjänster.
80Vissa har påstått, "Helvetet kommer inte att beröra oss förutom under ett begränsat antal dagar." Säg, "Har ni fått ett sådant löfte av GUD GUD bryter aldrig sitt löfte eller säger ni saker om GUD som ni inte vet någonting om?"
81De som förvärvar synder, och som omges av sitt onda verk, kommer sannerligen att tillhöra dem som vistas i Helvetet; de vistas i det för evigt.
82Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer de att tillhöra dem som vistas i Paradiset; de vistas i det för evigt.
83Vi slöt ett förbund med Israels Barn: "Ni ska inte dyrka annat än GUD. Ni ska hedra era föräldrar och ta hänsyn till era släktingar, de föräldralösa och de fattiga. Ni ska behandla människorna älskvärt. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat), och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat)." Men ni vände er bort, förutom ett fåtal av er, och ni blev motvilliga.
84Vi slöt ett förbund med er om att ni inte ska utgjuta varandras blod, ej heller ska ni vräka varandra från era hem. Ni samtyckte, och vittnade om detta.
85Likväl dödar ni nu varandra, och avhyser en del av er från deras hem, och förenas emot dem syndigt och avsiktligt. Till och med när de gav upp krävde ni lösensumma av dem. Att avhysa dem var förbjudet för er till att börja med. Tror ni på en del av skriften, och inte på en annan? Vad borde straffet vara för de ibland er som gör det, förutom förödmjukelse i detta livet och ett mycket värre straff på Återuppståndelsens Dag? GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
86Det är dem som köpt detta obetydliga liv på bekostnad av Livet Efter Detta. Följaktligen ändras aldrig straffet för dem, ej heller kan de få någon hjälp.
87Vi gav Moses skriften, och efter honom sände vi andra budbärare, vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel, och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Är det inte så att varje gång en budbärare kom till er med någonting ni inte tyckte om, gjorde ert ego er arroganta? En del av dem avvisade ni, och en del av dem dödade ni.
88En del brukade säga, "Vi har bestämt oss." I stället är det en förbannelse från GUD som konsekvens av deras otro, som hindrar dem från att tro, förutom ett fåtal av dem.
89När denna skrift kom till dem från GUD, trots att den överensstämmer med och bekräftar vad de har, och trots att de brukade förutsäga dess ankomst när de talade med icke troende, trodde de inte på den när deras egen profetia inträffade. GUDs fördömelse drabbar på så sätt de som inte tror.
90Det är verkligen bedrövligt vad de sålt sina själar för - att förkasta dessa uppenbarelser från GUD av ren ilska över att GUD skulle ge Sin nåd till vem Han än väljer bland Sina tjänare. Följaktligen ådrog de sig vrede efter vrede. De som inte tror har ådragit sig ett förödmjukande straff.
91När de uppmanas, "Ni ska tro på dessa uppenbarelser från GUD," säger de, "Vi tror endast på det som sändes ner till oss. Följaktligen tror de inte på nyare uppenbarelser, även om det är sanningen från deras Herre, och även om det bekräftar vad de har! Säg, "Varför dödade ni då GUDs profeter om ni är troende?"
92Moses kom till er med fulländade mirakel, ändå dyrkade ni kalven i hans frånvaro, och ni blev onda.
93Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er, med orden, "Ni ska upprätthålla de budord vi har gett er, starkt, och lyssna." De sa, "Vi hör, men vi lyder inte." Deras hjärtan fylldes av beundran för kalven på grund av deras otro. Säg, "Det är verkligen bedrövligt vad er tro uppmanar er att göra, om ni verkligen har någon tro."
94Säg, "Om boningen i Livet Efter Detta reserverats för er hos GUD, uteslutande alla andra människor, borde ni längta efter döden om ni talar sanning."
95De längtar aldrig efter den, på grund av vad de gjort. GUD är fullt medveten om de som är onda.
96I själva verket kommer ni att märka att de tillhör de mest livslystna; de är till och med värre än idoldyrkarna. En del av dem vill leva i tusen år. Men det kommer inte att bespara honom något straff, oavsett hur länge han än lever. GUD ser allt de gör.
97Säg, "Den som motarbetar Gabriel bör vara medveten om att han fört ner denna (Koran) in i ditt hjärta enligt GUDs vilja, som bekräftar tidigare skrifter, och ger vägledning och goda nyheter till de som tror."
98Den som motarbetar GUD, Hans änglar, Hans budbärare, Gabriel och Mikael, bör vara medveten om att GUD motarbetar de som inte tror.
99Vi har sänt ner så tydliga uppenbarelser till dig, och endast de onda kommer att avvisa dem.
100Är det inte så, att när de sluter ett förbund och lovar upprätthålla det, struntar en del av dem alltid i det? Faktum är, att de flesta av dem inte tror.
101Nu när en budbärare från GUD kommit till dem, och trots att han bevisar och bekräftar deras egen skrift, ignorerar vissa av skriftens anhängare (Judar, Kristna, och Muslimer) GUDs skrift, och vänder den ryggen till, som om de aldrig haft någon skrift.
102De ägnade sig åt det som djävlarna lärde ut beträffande Salomons kungadöme. Salomon var emellertid inte en icke troende, men djävlarna var icke troende. De lärde människorna trolldom, och det som sänts ner via de två änglarna Haroot och Maroot. De båda avslöjade inte sådan kunskap utan att förklara: "Detta är ett test. Ni ska inte missbruka sådan kunskap." Men människorna använde det i onda planer, som att bryta upp äktenskap. De kan aldrig skada någon mot GUDs vilja. Med andra ord lär de sig vad som skadar dem, inte vad som hjälper dem, och de vet mycket väl att den som utövar trolldom inte kommer att ha någon del i Livet Efter Detta. Om de bara visste hur bedrövligt det de säljer sina själar för är.
103Om de tror och för ett rättfärdigt liv är belöningen från GUD mycket bättre, om de bara visste.
104O ni som tror, säg inte "Raa´ena" (var vår herde). I stället ska ni säga, "Unzurna" (vaka över oss), och lyssna. De som inte tror har ådragit sig ett strängt straff.
105Vare sig de icke troende bland skriftens anhängare eller idoldyrkarna, vill se några välsignelser komma ner till er från er Herre. GUD öser emellertid Sina välsignelser över vem Han vill. GUD besitter oändlig nåd.
106När vi upphäver ett mirakel eller låter det falla i glömska, åstadkommer vi ett bättre, eller åtminstone likvärdigt mirakel. Inser ni inte att GUD är Allsmäktig?
107Förstår ni inte att GUD råder över herraväldet i himmlarna och på jorden; att ni inte har någon vid sidan av GUD som er Herre och Mästare?
108Vill ni begära samma sak av er budbärare som begärdes av Moses tidigare? Den som väljer otro i stället för tro har verkligen avvikit från den rätta vägen.
109Många av skriftens anhängare skulle hellre se er återgå till otro, nu när ni har trott. Det är på grund av avundsjuka från deras sida, efter att sanningen blivit uppenbar för dem. Ni ska ursäkta dem och lämna dem ifred, tills GUD utfärdar Sin dom. GUD är Allsmäktig.
110Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat). Allt gott ni gör för era själar, kommer ni att finna hos GUD. GUD ser allt ni gör.
111Vissa har påstått, "Ingen förutom Judar och Kristna kommer att komma in i Paradiset!" Sådant är deras önsketänkande. Säg, "Vissa oss ert bevis, om ni har rätt."
112De som helt och hållet underkastar sig endast GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
113Judarna sa, "De Kristna har ingen basis," medan de Kristna sa, "Judarna har ingen basis." Ändå läser båda skriften. Sådana uttalanden kommer från de som inte har någon kunskap. GUD kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande deras tvister.
114Vilka är mer onda än de som bojkottar GUDs moskéer där man firar minnet av Hans namn, och som bidrar till att de överges? De borde inte träda in i dem utan rädsla. De kommer att drabbas av förödmjukelse i detta livet, och kommer att genomlida ett fasansfullt straff i Livet Efter Detta.
115Öst och väst tillhör GUD; vart ni än beger er, kommer GUDs närvaro finnas där. GUD är Allnärvarande, Allvetande.
116De sa, "GUD har fått en son!" Prisad vare Han; aldrig! Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom; allting är underordnat Honom.
117Den Som Initierat himmlarna och jorden; för att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
118De som inte har någon kunskap säger, "Om bara GUD kunde tala till oss, eller om något mirakel kunde komma till oss!" Andra före dem har gjort liknande uttalanden; deras sinnen är likartade. Vi manifesterar verkligen mirakel för de som uppnått övertygelse.
119Vi har sänt dig med sanningen, som en bärare av goda nyheter, liksom en varnare. Du ansvarar inte för de som ådrar sig Helvetet.
120Varken Judarna eller de Kristna kommer att acceptera dig, såvida du inte rättar dig efter deras religion. Säg, "GUDs vägledning är den sanna vägledningen." Om du rättar dig efter deras önskemål trots kunskapen du har fått, kommer du inte att hitta någon medhjälpare eller försvarare som kan hjälpa dig emot GUD.
121De som fick skriften, och som förstår den som den ska förstås, kommer att tro på detta. Vad gäller de som inte tror, är de förlorare.
122O Israels barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och att Jag välsignade er mer än något annat folk.
123Tänk på den dagen då ingen själ kommer att hjälpa någon annan själ, då ingen lösen kommer att godtagas, ingen medling kommer att vara till någon nytta, och ingen kommer att hjälpas.
124Minns att Abraham testades genom vissa befallningar, och han uppfyllde dem. (Gud) sa, "Jag utser dig till en imam för människorna." Han sa, "Gäller det även mina ättlingar?" Han sa, "Mitt förbund gäller inte de som överträder."
125Vi har gjort helgedomen (Ka´aban) till en kärnpunkt för människorna, och en trygg tillflyktsort. Ni får använda Abrahams helgedom som bönehus. Vi gav Abraham och Ismael i uppgift: "Ni ska rena Mitt hus för de som besöker det, de som bor där, och för de som bugar sig och prostrerar."
126Abraham bad, "Min Herre, gör detta till ett fridfullt land, och förse dess folk med frukter. Ge till dem som tror på GUD och på den Sista Dagen." (Gud) sa, "Jag kommer även att ge till dem som inte tror. Jag kommer att låta dem njuta tillfälligt, och sedan överlämna dem till Helvetets straff och ett miserabelt öde."
127När Abraham byggde helgedomens grunder tillsammans med Ismael (bad de): "Vår Herre, godtag detta från oss. Du är Den Som Hör, Den Som Vet Allt.
128"Vår Herre, gör oss till människor underkastade Dig, och från våra ättlingar, låt det bli ett samhälle av människor underkastade Dig. Lär oss metoderna för vår religion, och rädda oss. Du är Frälsaren, Barmhärtigast.
129"Vår Herre, upphöj en budbärare ibland dem, för att recitera Dina uppenbarelser för dem, lära dem skriften och visdom, och rena dem. Du är den Allsmäktige, Visast."
130Vem försakar Abrahams religion förutom den som bedrar sin egen själ? Vi har valt ut honom i denna världen, och i Livet Efter Detta kommer han att vara med de rättfärdiga.
131När hans Herre sa till honom, "Underkasta dig," sa han, "Jag underkastar mig Universums Herre."
132Dessutom uppmanade Abraham sina barn att göra detsamma, det gjorde även Jakob: "O mina barn, GUD har visat er religionen; dö inte förutom som underkastade."
133Om ni sett Jakob på hans dödsbädd; han sa till sina barn, "Vad kommer ni att dyrka efter att jag dör?" De sa, "Vi kommer att dyrka din gud; dina fäders, Abrahams, Ismaels och Isaks gud; den enda guden. Till Honom är vi underkastade."
134Sådant är ett tidigare samhälle. De ansvarar för det de förtjänat, och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars för någonting som har gjort.
135De sa, "Man måste vara Judisk eller Kristen för att vara vägledd." Säg, "Vi följer Abrahams religion monotesim han var aldrig en idoldyrkare."
136Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, och på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och till Patriarkerna; och på det som gavs till Moses och Jesus, och alla profeter, från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade."
137Om de tror som du är de vägledda. Men om de vänder sig bort, är de i opposition. GUD kommer att bespara dig deras motstånd; Han är Den Som Hör, den Allvetande.
138Sådant är GUDs system, och vems system är bättre än GUDs? "Endast Honom dyrkar vi."
139Säg, "Argumenterar ni med oss om GUD, när Han är vår Herre och er Herre? Vi ansvarar för våra gärningar, och ni ansvarar för era gärningar. Endast Honom är vi hängivna."
140Säger ni att Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna var Judiska eller Kristna? Säg, "Vet ni bättre än GUD? Vem är ondare än den som döljer ett bevis han fått av GUD? GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör."
141Det var ett samhälle från förut. De ansvarar för det de förtjänat, och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars för någonting som de har gjort.
142Dårarna bland människorna brukade säga, "Varför ändrade de riktningen på sin Qiblah?" Säg, "Öst och väst tillhör GUD; Han vägleder den som så önskar på en rak väg."
143Följaktligen gjorde vi er till ett opartiskt samhälle, så att ni kan fungera som vittnen bland människorna, och budbäraren fungerar som vittne bland er. Vi ändrade riktningen på er ursprungliga Qiblah bara för att urskilja de ibland er som villigt följer budbäraren, från de som skulle vända på klackarna. Det var ett svårt test, men inte för de som är vägledda av GUD. GUD låter aldrig er dyrkan gå till spillo. GUD är Medlidsam gentemot människorna, Barmhärtigast.
144Vi har sett dig vända ditt ansikte mot skyn (sökande efter den rätta riktningen). Vi anvisar nu en Qiblah som behagar dig. Hädanefter ska du vända ditt ansikte mot den Heliga Moskén. Vart ni än är, ska ni alla vända era ansikten emot den. De som fått den tidigare skriften vet att detta är sanningen från deras Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting de gör.
145Oavsett vilket mirakel du än visar skriftens anhängare, kommer de inte att rätta sig efter din Qiblah. Ej heller ska du rätta dig efter deras Qiblah. Om du fogar dig för deras önskemål efter den kunskap som kommit till dig, kommer du att tillhöra de som överträder.
146De som fått skriften känner igen sanningen häri, som de känner igen sina egna barn. Trots det döljer vissa av dem sanningen, medvetet.
147Detta är sanningen från er Herre. Hys inga tvivel om det.
148Var och en av er väljer riktningen som ni vill följa; ni ska rusa mot rättfärdighet. Vart ni än befinner er, kommer GUD att sammankalla er alla. GUD är Allsmäktig.
149Vart du än går, vänd ditt ansikte (under Salat) mot den Heliga Moskén. Detta är sanningen från er Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting var och en av er gör.
150Vart du än går, vänd ditt ansikte (under Salat) mot den Heliga Moskén; vart ni än må vara, ska ni vända era ansikten (under Salat) emot den. På så sätt kommer människorna inte att ha något argument emot er, förutom de som överträder ibland dem. Frukta inte dem, utan frukta Mig i stället. Jag kommer då att fullända Mina välsignelser över er, så att ni må bli vägledda.
151(Välsignelser) som att sända en budbärare från er, för att recitera våra uppenbarelser för er, rena er, lära er skriften och visdom, och för att lära er vad ni aldrig känt till.
152Ni ska minnas Mig, så att Jag må minnas er, och var tacksamma gentemot Mig; var inte otacksamma.
153O ni som tror, sök hjälp genom ihärdighet och Kontaktbönerna (Salat). GUD är med dem som ihärdigt håller ut.
154Säg inte om dem som dödas för GUDs sak, "De är döda." De lever hos sin Herre, men ni uppfattar inte det.
155Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger, förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är ihärdiga.
156När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till Honom kommer vi att återvända."
157De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd. Dessa tillhör de vägledda.
158Safa´s och Marwah´s små runda kullar tillhör de riter som fastställts av GUD. Den som iakttaer Hajj eller `Umrah begår inget fel genom att färdas avståndet dem emellan. Om någon frivilligt erbjuder mer rättfärdiga verk, är GUD Tacksam, Allvetande.
159De som döljer våra uppenbarelser och vår vägledning efter att ha förkunnat dem för människorna i skriften, fördöms av GUD; de fördöms av alla som fördömer.
160Vad gäller de som ångrar sig, omformar sig, och som förkunnar, räddar Jag dem. Jag är Frälsaren, Barmhärtigast.
161De som inte tror, och som dör som icke troende, har ådragit sig fördömelse från GUD, änglarna, och alla människor (på Domedagen).
162De vistas däri för evigt. Straffet ändras aldrig för dem, ej heller benådas de.
163Er gud är en gud; det finns ingen annan gud än Honom, Barmhärtigast, Nådigast.
164I himmlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag, i skeppen som färdas på havet till gagn för människorna, i vattnet som GUD sänder ner från skyn för att återuppliva död jord och för att sprida alla sorters varelser i den, i manipulationen av vindarna, och i molnen som placerats mellan skyn och jorden, finns nog med bevis för människor som förstår.
165Trots det sätter vissa människor upp idoler som de mäter med GUD, och älskar dem som om de vore GUD. De som tror älskar GUD mest. Om bara de som överträder kunde se sig själva när de ser straffet! De kommer då att inse att all makt tillhör endast GUD, och att GUDs straff är fasansfullt.
166De som haft anhängare kommer att förneka de som följt dem. De kommer att se straffet, och alla band mellan dem kommer att klippas av.
167De som var anhängare kommer att säga, "Om vi får en chans till, kommer vi att avvisa dem, precis som de avvisat oss nu." På så sätt visar GUD dem att konsekvenserna av deras gärningar inte är någonting annat än ånger; de kommer aldrig att komma ut ur Helvetet.
168O människor, ät från jordens produkter, allt som är lagligt och bra, och följ inte Satans väg; han är er ivrigaste fiende.
169Han uppmanar er bara att begå ondska och överträdelser, och att säga om GUD vad ni inte vet någonting om.
170När de uppmanas, "Följ det som GUD uppenbarat häri," säger de, "Vi rättar oss bara efter vad våra föräldrar gjorde." Tänk om deras föräldrar inte förstod, och inte vara vägledda?
171Såna icke troende är som papegojor, som repeterar vad de hör av ljud och rop utan att förstå. Döva, stumma och blinda; de kan inte förstå.
172O ni som tror, ät från de goda ting vi gett er, och tacka GUD om ni verkligen dyrkar endast Honom.
173Det enda Han förbjuder er, är att äta av djur som dör av sig själva (utan mänsklig inblandning), blod, köttet på grisen, och djur som dedicerats till annat än GUD. Om någon tvingas (äta dessa) utan ondska eller avsikt, ådrar han sig ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
174De som döljer GUDs uppenbarelser i skriften i utbyte mot en ringa materiell förtjänst, slukar endast ner eld i sina bukar. GUD kommer inte att tala till dem på Återuppståndelsens Dag, ej heller kommer Han att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
175Det var de som valde att avvika i stället för att vägledas, och straffet i stället för förlåtelse. Därför måste de uthärda Helvetet.
176För GUD har uppenbarat denna skrift, bärande på sanningen, och de som ifrågasätter skriften är de ivrigaste motståndarna.
177Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen, tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de håller alltid sitt ord när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.
178O ni som tror, likvärdighet är den lag som fastställts för er när ni handskas med mord - en fri för en fri, en slav för en slav, en kvinna för en kvinna. Om man benådas av offrets familj, är ett tacksamt gensvar på sin plats, en skälig kompensation ska också betalas. Detta är en lindring från er Herre, nåd. Den som inte helt och hållet uppträder enligt detta, ådrar sig ett smärtsamt straff.
179Likvärdighet är en lag som räddar liv åt er, O ni som har intelligens, så att ni ska kunna vara rättfärdiga.
180Det har fastställts att när döden närmar sig, ska ni skriva ett testamente till förmån för föräldrarna och släktingarna, rättvist. Det är en plikt för de rättfärdiga.
181Om någon ändrar på ett testamente som han har hört, faller synden för ändringen på de som ansvarar för en sådan ändring. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
182Om någon ser stor orättvisa eller partiskhet från testatorns sida, och vidtar justerande åtgärder för att återupprätta rättvisa i testamentet, begår han ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
183O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis som för de före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.
184Specifika dagar (har dedicerats för fasta); om man är sjuk eller reser, kan lika många andra dagar användas i stället. De som kan fasta, fast med stor svårighet, kan i stället ge mat till en fattig person för varje dag som fastan bryts. Om någon frivilligt erbjuder (mer rättfärdiga verk), är det bättre. Men att fasta är det bästa för er, om ni bara visste.
185Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er, och för att uttrycka er tacksamhet.
186När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.
187Sexuellt umgänge med era fruar är tillåtet för er under fastans nätter. Det är de som bevarar era hemligheter, och ni bevarar deras hemligheter. GUD visste att ni brukade bedra era själar, och Han har benådat er och ursäktat er. Hädanefter får ni ha sexuellt umgänge med dem, i strävan efter det som GUD har tillåtit för er. Ni får äta och dricka tills den vita randen av ljus går att urskilja från den mörka randen av natt vid gryningen. Sedan ska ni fasta till solnedgången. Sexuellt umgänge är förbjudet om ni bestämmer er för att dra er tillbaka till moskén (under de sista tio dagarna av Ramadan). Detta är GUDs lagar; ni ska inte överträda dem. GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för människorna, så att de ska kunna uppnå frälsning.
188Ni ska inte ta varandras pengar olagligt, ej heller ska ni muta tjänstemännen för att olagligt beröva andra på en del av deras rättigheter, när ni vet.
189De frågar dig om månens faser! Säg, "De förser människorna med en anordning att mäta tiden med, och avgör den rätta tiden för Hajj." Det är inte rättfärdigt att inte vara rättfram; Rättfärdighet uppnås genom att upprätthålla budorden, och genom att vara rättfram. Ni ska iaktta GUD, så att ni må lyckas.
190Ni får slåss för GUDs sak mot dem som attackerar er, men ni ska inte attackera. GUD älskar inte de som attackerar.
191Ni får döda dem som för krig emot er, och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er. Förtryck är värre än mord. Slåss inte emot dem vid den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa straffet för dessa otroende människor.
192Om de avstår är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
193Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.
194Under de Heliga Månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. Om de attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att GUD är med de rättfärdiga.
195Ni ska spendera för GUDs sak; men kasta er inte självmant in i fördärvet. Ni ska vara barmhärtiga; GUD älskar de barmhärtiga.
196Ni ska iaktta alla riter i Hajj och ´Umrah för GUD. Om ni har förhinder ska ni skicka en offergåva, och inte klippa ert hår igen förrän er offergåva nått sitt mål. Om ni är sjuka eller lider av en huvudskada (och måste klippa ert hår), ska ni sona genom att fasta eller genom att ge till välgörenhet, eller genom någon annan form av dyrkan. Om ni bryter tillståndet av Ihraam (helighet) mellan ´Umrah och Hajj under den normala Hajj, ska ni sona genom att erbjuda ett djuroffer. Om ni inte har råd med det, ska ni fasta i tre dagar under Hajj, och i sju när ni kommer hem vilket fullbordar tio förutsatt att ni inte bor vid den Heliga Moskén. Ni ska iakttaga GUD, och var medvetna om att GUD är strikt med att verkställa straff.
197Hajj ska iakttas under de specificerade månaderna. Den som ger sig av för att fullgöra Hajj ska avstå från sexuellt umgänge, dåligt uppförande, och dispyter under hela Hajj. Allt gott ni gör är GUD fullt medveten om. När ni förbereder era förnödenheter inför resan, är den bästa förnödenheten rättfärdighet. Ni ska iaktta Mig, O ni som har intelligens.
198Ni begår inget fel om ni strävar efter försörjningar från er Herre (genom handel). När ni går på rad från ´Arafaat ska ni fira minnet av GUD vid den Heliga Platsen (av Muzdalifah). Ni ska fira minnet av Honom för att ha väglett er; innan dess hade ni gått vilse.
199Ni ska gå på rad tillsammans med resten av alla människor som går på rad, och be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
200När ni väl fullbordat era riter, ska ni fortsätta att minnas GUD, precis som ni minns era egna föräldrar, eller till och med bättre. Vissa människor brukade säga, "Vår Herre, ge oss av denna världen," utan att ha någon del av Livet Efter Detta.
201Andra brukade säga, "Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna världen, och rättfärdighet i Livet Efter Detta, och bespara oss Helvetets straff."
202Var och en av dem kommer att få den del de förtjänat. GUD är en ytterst effektiv granskare.
203Ni ska minnas GUD under ett antal dagar (i Mena); den som skyndar sig att göra det på två dagar begår ingen synd, och den som stannar längre begår ingen synd, så länge rättfärdighet upprätthålls. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att ni kommer att föras samman inför Honom.
204Bland människorna finns kanske den som imponerar på er med sina uttalanden beträffande detta livet, och som kanske till och med ber GUD att bevittna sina innersta tankar, medan han är en väldigt ivrig motståndare.
205Så fort han ger sig av far han omkring på jorden med osanning och förstör liv och egendom. GUD älskar inte korruption.
206När han uppmanas, "Iakttag GUD," blir han upprört arrogant. Följaktligen är Helvetet hans enda öde; vilken miserabel boning.
207Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är medlidsam gentemot sådana dyrkare.
208O ni som tror, ni ska omfamna total underkastelse; följ inte Satans väg, för han är er ivrigaste fiende.
209Om ni förlorar fotfästet efter att de klara bevisen kommit till er, ska ni vara medvetna om att GUD är Allsmäktig, Visast.
210Väntar de på att GUD Själv kommer till dem i täta moln tillsammans med änglarna? När det händer kommer hela saken redan vara avgjord, och allting kommer att återvända till GUD.
211Fråga Israels Barn om hur många fulländade mirakel vi visat dem! För de som struntar i de välsignelser som GUD har givit dem, är GUD ytterst sträng med straff.
212Detta världsliga liv är smyckat i de icke troendes ögon, och de förlöjligar de troende. De rättfärdiga kommer dock att stå högt över dem på Återuppståndelsens Dag. GUD välsignar vem Han vill, utan gränser.
213Människorna brukade vara en gemenskap när GUD sände profeter som bärare av goda nyheter och som varnare. Med dem sände Han ner skriften, med sanningen, för att döma bland människorna i deras konflikter. Ironiskt nog var det de som fått skriften som avvisade en ny skrift, trots de tydliga bevis som gavs till dem. Det var på grund av avundsjuka från deras sida. GUD vägleder de som tror till den sanning som ifrågasätts av alla andra, enligt Sin vilja. GUD vägleder den som vill på en rak väg.
214Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att testas som de före er? De testades med prövningar och motgångar, och skakades om tills budbäraren och de som trodde med honom sa, "Var är GUDs seger?" GUDs seger är alltid nära.
215De frågar dig om att ge: säg, allmosorna ni ger ska gå till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen." Allt gott ni gör, är GUD fullt medveten om.
216Eventuellt kanske ni beordras strida, även om ni inte tycker om det. Ni kanske ogillar någonting som är bra för er, och tycker kanske om någonting som är dåligt för er. GUD vet, medan ni inte vet.
217De frågar dig om de Heliga Månaderna och om att strida i dem: säg, "Att strida i dem är ett vanhelgande. Att avfärda GUDs väg och att inte tro på Honom och på heligheten av den Heliga Moskén, och att avhysa dess folk, är emellertid större vanhelganden i GUDs ögon. Förtryck är värre än mord. De kommer alltid att kämpa emot er för att få er att ändra riktning, bort från er religion om de kan. De ibland er som går tillbaka från sin religion, och som dör som icke troende, har förstört sina verk i detta livet och i Livet Efter Detta. Dessa har sin hemvist i Helvetet, där de vistas för evigt.
218De som tror, emigrerar och strävar för GUDs sak, har förtjänat GUDs nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
219De frågar dig om berusningsmedel och hasardspel: säg, "I dem finns stor synd och vissa fördelar för människorna. Men ondskan i dem väger mycket mer än nyttan de gör." De frågar dig också om vad de ska ge i välgörenhet: säg, "Överflödet." GUD klargör således uppenbarelserna, så att ni ska kunna reflektera,
220över detta livet och Livet Efter Detta. Och de frågar dig om de föräldralösa: säg, "Att uppfostra dem till rättfärdiga människor är det bästa ni kan göra för dem. Om ni blandar deras egendom med er, ska ni behandla dem som familjemedlemmar." GUD vet vilka som är rättfärdiga, och vilka som är onda. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat fastställa hårdare regler för er. GUD är Allsmäktig, Visast.
221Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. Ej heller ska ni ge era döttrar i äktenskap till idoldyrkande män, om de inte tror. En troende man är bättre än en idoldyrkande man, även om ni tycker om honom. De inbjuder till Helvetet, medan GUD inbjuder till Paradiset och förlåtelse, som Han vill. Han klargör Sina uppenbarelser för människorna, så att de ska kunna ta sig i akt.
222De frågar dig om menstruation: säg, "Det är skadligt; ni ska undvika sexuellt umgänge med kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de är fria från den. När de väl är av med den, får ni ha samlag med dem på det sätt som GUD har utformat. GUD älskar de som ångrar sig, och Han älskar de som är rena."
223Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av denna förmån hur ni vill, så länge ni upprätthåller rättfärdighet. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att ni kommer att möta Honom. Ge goda nyheter till de som tror.
224Gör inte GUDs namn till föremål för era flyktiga löften, så att ni ska framstå som rättfärdiga och gudfruktiga, eller för att uppnå värdighet bland människorna. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
225GUD ställer er inte till svars för själva yttrandet av löften; Han ställer er till svars för era innersta avsikter. GUD är Förlåtare, Barmhärtig.
226De som tänker skilja sig från sina fruar ska vänta i fyra månader (för att lugna ner sig); om de ändrar sig och försonas är GUD Förlåtare, Barmhärtig.
227Om de slutför skilsmässan, är GUD Den Som Hör, Den Som Vet.
228De frånskilda kvinnorna ska vänta tre menstruationer (innan de gifter sig med en annan man). Det är inte lagligt för dem att dölja det GUD skapar i deras sköten, om de tror på GUD och den på Den Sista Dagen. (I händelse av graviditet) ska makens önskemål råda över hustruns, om han vill gifta om sig med henne. Kvinnan har rättigheter liksom förpliktelser, rättvist. Följaktligen råder mannens önskemål (i händelse av graviditet). GUD är Allsmäktig, Visast.
229Skilsmässa kan återtas två gånger. Den frånskilda kvinnan ska tillåtas leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller att lämna det älskvärt. Det är inte lagligt för maken att ta tillbaka någonting av det han givit henne. Likafullt, kanske de båda fruktar att de överträder GUDs lag. Finns det en oro för att de eventuellt överträder GUDs lag, begår de inget fel om hustrun villigt lämnar tillbaka vad hon vill. Detta är GUDs lagar, överträd inte dem. De som överträder GUDs lagar är de orättvisa.
230Om han skiljer sig från henne (för tredje gången) är det inte lagligt för honom att gifta om sig med henne, såvida hon inte gifter om sig med en annan man och han sedan skiljer sig från henne. Den första maken kan då gifta om sig med henne, förutsatt att de iakttaer GUDs lagar. Dessa är GUDs lagar; Han förklarar dem för människor som vet.
231Om ni skiljer er från kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid (tre menstruationer), ska ni låta dem leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller låta dem gå älskvärt. Tvinga dem inte att stanna mot sin vilja, som hämnd. Den som gör det, kränker sin egen själ. Missbruka inte GUDs uppenbarelser. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er, att Han sände ner skriften och visdom till er för att upplysa er. Ni ska iakttaga GUD, och var medvetna om att GUD är medveten om allt.
232Om ni skiljer er ifrån kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid, hindra dem då inte från att gifta om sig med sina män, om de försonas älskvärt. Detta kommer att beaktas av de ibland er som tror på GUD och på den Sista Dagen. Det är bättre för er, och mer rättfärdigt. GUD vet, medan ni inte vet.
233Frånskilda mödrar ska ta hand om sina barn i två hela år, om fadern så önskar. Fadern ska i skälig mån stå för moderns mat och kläder. Ingen ska belastas utöver sin kapacitet. Ingen mor ska skadas på grund av sitt barn, ej heller ska fadern skadas på grund av sitt barn. (Om fadern dör) ska hans arvtagare överta dessa förpliktelser. Om barnets föräldrar ömsesidigt enas om att gå skilda vägar efter lämplig konsultation, är det inget fel med det. Ni begår inget fel om ni anställer fostermödrar, förutsatt att ni ersätter dem rättvist. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att GUD är Den Som Ser allt ni gör.
234Vad gäller de som dör och som lämnar fruar efter sig, ska deras änkor vänta i fyra månader och tio dagar (innan de gifter om sig). När de väl uppfyllt tiden, begår ni inget fel om ni låter dem ägna sig åt vilka rättfärdiga angelägenheter de än önskar. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
235Ni begår ingen synd om ni tillkännager er förlovning med kvinnorna, eller om ni hemlighåller det. GUD vet att ni kommer att tänka på dem. Ni ska heller inte möta dem i hemlighet, såvida ni inte har någonting rättfärdigt att diskutera. Fullborda inte äktenskapet förrän deras tid väl har uppfyllts. Ni ska vara medvetna om att GUD känner till era innersta tankar, och iakttag Honom. Ni ska vara medvetna om att GUD är Förlåtare, Medlidsam.
236Ni gör inget fel om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid dem, eller innan ni fastställt hemgiften för dem. I sådana fall ska ni kompensera dem - den rike som han förmår, och den fattige som han förmår - en skälig kompensation. Det är en plikt för de rättfärdiga.
237Om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid dem, men efter att ni fastställt hemgiften för dem, ska kompensationen vara halva hemgiften, såvida de inte frivilligt ger upp sina rättigheter, eller om den part som orsakat skilsmässan väljer att avstå från hemgiften. Att avstå är närmare rättfärdighet. Ni ska bibehålla de älskvärda relationerna er emellan. GUD Ser allt ni gör.
238Ni ska regelbundet iaktta Kontaktbönerna, speciellt den mittersta, och hänge er själva helt och hållet till GUD.
239Under ovanliga omständigheter får ni be medan ni går eller rider. När ni väl är i säkerhet, ska ni minnas GUD, eftersom Han lärt er saker ni aldrig har känt till.
240För de som dör och lämnar fruar efter sig, ska ett testamente förse deras fruar med underhåll i ett års tid, förutsatt att de stannar kvar inom samma hushåll. Om de ger sig av begår ni ingen synd om ni låter dem göra vad de vill, förutsatt att man upprätthåller rättfärdighet. GUD är Allsmäktig, Visast.
241Även frånskilda kvinnor ska försörjas rättvist. Det är en plikt för de rättfärdiga.
242GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna förstå.
243Har ni lagt märke till de som flydde sina hem - trots att de var tusentals - av rädsla för döden? GUD sa till dem, "Dö," och återupplivade dem därefter. GUD öser Sin nåd över människorna, men de flesta är otacksamma.
244Ni ska kämpa för GUDs sak, och vara medvetna om att GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
245Vem skulle låna GUD ett lån av rättfärdighet, för att få det återbetalt mångdubblat flera gånger om? GUD är Den som ger och håller tillbaka, och till Honom kommer ni att återvändas.
246Har ni lagt märke till Israels ledare efter Moses? De sa till sin profet, "Om du utser en kung som kan leda oss, kommer vi att slåss för GUDs sak." Han sa, "Är er avsikt att inte slåss, om ni uppmanas strida?" De sa, "Varför skulle vi inte slåss för GUDs sak när vi har berövats våra hem och våra barn?" Trots det vände de sig bort, när de blev tillsagda att slåss, förutom ett fåtal av dem. GUD är medveten om de som överträder.
247Deras profet sa till dem, "GUD har utsett Taloot (Saul) till er kung." De sa, "Hur skulle han kunna ha makten över oss, när vi är mer förtjänta av herravälde än honom; han är inte ens rik?" Han sa, "GUD har valt ut honom i stället för er, och välsignat honom med rikedom i både kunskap och styrka." GUD ger Sitt herravälde till vem Han vill. GUD är Frikostig, Allvetande.
248Deras profet sa till dem, "Beviset på hans rätt att bestämma, är att Förbundsarken kommer att återlämnas till er, och bära med sig tecken från er Herre, och reliker som lämnats kvar efter Moses och Arons folk. De kommer att bäras av änglarna. Det borde vara ett övertygande tecken för er, om ni verkligen är troende."
249När Saul tog kommando över trupperna sa han, "GUD testar er genom ett vattendrag. Den som dricker från det hör inte hemma hos mig endast de som inte smakar på det hör hemma hos mig - om det inte bara är för att ta en liten klunk." De drack från det, förutom ett fåtal av dem. När han korsade det med dem som trodde sa de, "Nu saknar vi styrkan för att möta Goliat och hans trupper." De som tänkte på att möta GUD sa, "Många små arméer har besegrat stora arméer med GUDs lov. GUD är med dem som ihärdigt håller ut."
250När de mötte Goliat och hans trupper bad de, "Vår Herre, ge oss ihärdighet, stärk vårt fotfäste, och hjälp oss mot de icke troende människorna."
251De besegrade dem med GUDs lov, och David dödade Goliat. GUD gav honom herravälde och visdom, och undervisade honom som Han ville. Vore det inte för att GUD hjälpte vissa människor mot andra, skulle det vara kaos på jorden. Men GUD öser Sin nåd över människorna.
252Dessa är GUDs uppenbarelser. Vi reciterar dem genom dig, för du är en av budbärarna.
253Dessa budbärare; vi välsignade vissa av dem mer än andra. GUD talade till exempel till en av dem, och vi upphöjde vissa av dem till högre ranger. Och vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och bestyrkte honom med den Heliga Anden. Om GUD så önskat, skulle deras anhängare inte bråkat med varandra efter att de klara bevisen kommit till dem. I stället tvistade de sinsemellan; vissa av dem trodde, och vissa av dem trodde inte. Om GUD så önskat, skulle de inte ha bråkat. Allt är enligt GUDs vilja.
254O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet från de gåvor vi givit er, innan den dagen kommer där ingen handel, favorisering eller medling finns. De som inte tror är de orättvisa.
255GUD; det finns ingen annan gud än Honom, den Levande, den Evige. Inte ett ögonblick av omedvetenhet eller slummer berör någonsin Honom. Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Vem skulle kunna medla med Honom, förutom enligt Hans vilja? Han känner till deras förflutna och deras framtid. Ingen uppnår någon kunskap, förutom enligt Hans vilja. Hans herravälde omfattar himmlarna och jorden, och att styra dem tynger Honom aldrig. Han är den Högste, den Störste.
256Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har det starkaste förbundet i sina händer; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
257GUD är Herre för de som tror; Han för dem ut ur mörkret in i ljuset. Vad gäller de som inte tror, är deras härskare deras idoler; de för dem ut ur ljuset in i mörker - dessa kommer att ha sin hemvist i Helvetet; där vistas de för evigt.
258Har ni lagt märke till den som argumenterade med Abraham om hans Herre, trots att GUD givit honom herravälde? Abraham sa, "Min Herre beviljar liv och död." Han sa, "Jag beviljar liv och död." Abraham sa, "GUD för solen från öst, kan du föra den från väst?" Den som inte trodde blev svarslös. GUD vägleder inte de onda.
259Reflektera över den som passerade en spökstad och undrade, "Hur kan GUD återuppliva detta efter att det har dött?" GUD satte honom då i döden i hundra år, och återupplivade honom därefter. Han sa, "Hur länge har du varit här?" Han sa, "Jag har varit här en dag, eller en del av dagen." Han sa, "Nej! Du har varit här i hundra år. Likafullt, se på din mat och din dryck; det har inte blivit dåligt. Se på din åsna - på så sätt gör vi dig till en lärdom för människorna. Lägg nu märke till hur vi konstruerar benen, och sedan täcker dem med hull." När han förstod vad som hade hänt sa han, "Nu vet jag att GUD är Allsmäktig."
260Abraham sa, "Min Herre, visa mig hur Du återupplivar de döda." Han sa, "Tror du inte?" Han sa, "Jo, men jag vill stärka mitt hjärta." Han sa, "Ta fyra fåglar, granska deras tecken, placera en del av varje fågel på toppen av ett berg, och ropa sedan på dem. De kommer att skynda sig till dig. Du ska vara medveten om att GUD är Allsmäktig, Visast."
261De som spenderar sina pengar för GUDs sak, är likt ett frö som frambringar sju ax med hundra korn i varje ax. GUD mångdubblar detta flera gånger om för vem Han vill. GUD är Frikostig, Den Som Vet.
262De som spenderar sina pengar för GUDs sak, och som sedan inte förenar sin gåva med en förolämpning eller skada, kommer få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
263Vänliga ord och medkänsla är bättre än välgörenhet som åtföljs av förnärmelse. GUD är Rik, Medlidsam.
264O ni som tror, förstör inte era allmosor genom att kritisera och förolämpa, som den som spenderar sina pengar för att glänsa, fast han inte tror på GUD och den Sista Dagen. Hans exempel är likt en sten, täckt med ett tunt lager av jord; så fort hårt regn faller sköljer det bort jorden och gör den till en oanvändbar sten. De uppnår ingenting genom sina ansträngningar. GUD vägleder inte de som inte tror.
265De som ger sina pengar i strävan efter GUDs välbehag, av sann övertygelse, är som en trädgård belägen på hög och bördig jord; när tungt regn faller, avger den två gånger så mycket skörd. Om tungt regn inte finns att tillgå, räcker det med ett duggregn. GUD Ser allt ni gör.
266Vill någon av er äga en trädgård med palmträd och druvor, flytande bäckar och generösa skördar, och sedan, precis när han blir gammal, medan hans barn fortfarande är beroende av honom, härjar en förödande brand och bränner upp hans trädgård? GUD klargör på så sätt uppenbarelserna för er, så att ni må reflektera.
267O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet av de goda ting ni förvärvar, och av det vi skapat åt er från jorden. Välj inte ut det som är dåligt till att ge bort, när ni själva inte accepterar det såvida era ögon inte är stängda. Ni ska vara medvetna om att GUD är Rik, Prisvärdig.
268Djävulen lovar er fattigdom, och uppmanar er att begå ondska, medan GUD lovar er förlåtelse från Honom, och nåd. GUD är Frikostig, Allvetande.
269Han ger visdom till vem Han vill, och den som får visdom har begåvats med en oerhörd gåva. Endast de som har förstånd kommer att ta sig i akt.
270Allt ni ger i välgörenhet, alla välgörande löften ni uppfyller, är GUD fullt medveten om. Vad de onda beträffar, kommer de inte att ha någon som hjälper dem.
271Om ni tillkännager det ni ger i välgörenhet är det fortfarande bra. Men om ni inte offentliggör det, och ger det till de fattiga, är det bättre för er och utplånar mer av era synder. GUD är fullt medveten om allt ni gör.
272Ni ansvarar inte för att vägleda någon. GUD är den ende som vägleder den som vill (att bli vägledd). Allt ni ger i välgörenhet är för ert eget bästa. Allt ni ger i välgörenhet ska vara för GUDs skull. Allt ni ger i välgörenhet kommer att betalas tillbaka till er utan minsta orättvisa.
273Allmosor ska gå till de fattiga som lider för GUDs sak och som inte kan emigrera. Den som inte vet kanske tror att de är rika på grund av deras värdighet. Men det går att känna igen dem på vissa egenskaper; de ber aldrig enträget om något från människorna. Allt ni ger i välgörenhet, är GUD fullt medveten om.
274De som ger till välgörenhet natt som dag, i hemlighet och offentligt, får sin belöning från sin Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
275De som utnyttjar människors trångmål, är i samma position som dem som är under djävulens påverkan. Det är för att de påstår att ocker är samma sak som affärsverksamhet. GUD tillåter emellertid affärsverksamhet, men förbjuder ocker. Följaktligen får den som tar hänsyn till denna uppmaning från sin Herre och avstår från ocker behålla sina tidigare förtjänster, och hans dom vilar i GUDs händer. Vad de som fortsätter med ocker beträffar ådrar de sig Helvetet, vari de vistas för evigt.
276GUD fördömer ocker, och välsignar allmosor. GUD fördömer alla som inte tror, som är skyldiga.
277De som tror och som för ett rättfärdigt liv, iakttaer Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), får sin belöning från sin Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
278O ni som tror, ni ska iaktta GUD och avstå från all sorts ocker, om ni är troende.
279Om ni inte gör det, kan ni förvänta er krig från GUD och Hans budbärare. Men om ni ångrar er får ni behålla era tillgångar, utan att vålla någon orättvisa, eller drabbas av någon orättvisa.
280Om gäldenären inte kan betala, ska ni vänta på ett bättre tillfälle. Om ni efterskänker lånet som välgörenhet, är det bättre för er, om ni bara visste.
281Tänk på den dagen då ni kommer att återföras till GUD, och då alla själar kommer att betalas för allt de gjort, utan minsta orättvisa.
282O ni som tror, när ni genomför ett lån ska ni skriva ned det. En opartisk skrivare ska utföra själva skrivandet. Ingen skrivare ska vägra att utföra denna service enligt GUDs läror. Han ska skriva samtidigt som gäldenären dikterar villkoren. Han ska iaktta GUD, sin Herre, och aldrig luras. Om gäldenären är mentalt oförmögen eller hjälplös, eller inte kan diktera, ska hans förmyndare diktera rättvist. Två män ska fungera som vittnen; om inte två män, så en man och två kvinnor, vars vittnesmål anses godtagbart för alla. Om en kvinna följaktligen blir partisk, kommer den andra att påpeka det för henne. Det är vittnenas plikt att vittna när de uppmanas göra det. Bli inte uttröttade av att skriva ner alla detaljer oavsett hur långa de än är, inklusive tiden för återbetalning. Det är rättvist i GUDs ögon, försäkrar bättre vittnesmål, och utplånar alla tvivel som ni eventuellt kan ha. Affärstransaktioner som slutförs på stället behöver inte skrivas ned, men låt någon bevittna dem. Ingen skrivare och inget vittne ska skadas på grund av sin medverkan. Om ni skulle skada dem, skulle det vara ondska från er sida. Ni ska iaktta GUD, så kommer GUD att undervisa er. GUD är Allvetande.
283Om ni är på resande fot och ingen skrivare finns att tillgå, ska en skuldsedel skickas per post för att garantera återbetalning. Får man ett sådant förtroende, ska man återlämna skuldsedeln när den tiden kommer och iakttaga GUD, sin Herre. Ni ska inte undanhålla något vittnesmål genom att dölja det ni sett. Den som undanhåller ett vittnesmål har ett ondskefullt hjärta. GUD är fullt medveten om allt ni gör.
284Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Vare sig ni tillkännager era innersta tankar eller håller dem gömda, får ni stå till svars för dem inför GUD. Han förlåter vem Han vill; och straffar vem Han vill. GUD är Allsmäktig.
285Budbäraren har trott på det som sänts ner till honom från hans Herre, det har även de som trott. De tror på GUD, Hans änglar, Hans skrift och Hans budbärare: "Vi gör ingen skillnad på någon av Hans budbärare." De säger, "Vi hör och vi lyder. Vår Herre, förlåt oss. Till Dig kommer vi slutligen att återvända."
286GUD betynger aldrig en själ utöver dess tillgångar: till dess förtjänst är allt den förvärvar, emot den allt den begår. "Vår Herre, fördöm oss inte om vi glömmer eller om vi gör misstag. Vår Herre, skydda oss från att häda emot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre, skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra oss. Ha överseende med oss och förlåt oss. Du är vår Herre och Mästare. Bevilja oss seger över de icke troende människorna."
Chapter 3 (Sura 3)
1A.L.M.
2GUD; det finns ingen annan gud än Honom; den Levande, den Evige.
3Han sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt, bekräftande alla tidigare skrifter, och Han sände ner Toran och Evangeliet
4innan dess för att vägleda människorna, och Han sände ner lagboken. De som inte tror på GUDs uppenbarelser ådrar sig ett plågsamt straff. GUD är Allsmäktig, Hämnare.
5Ingenting är dolt från GUD, vare sig på jorden eller i himlen.
6Han är Den som formar er i livmodern som Han vill. Det finns ingen annan gud än Honom; den Allsmäktige, Visast.
7Han sände ner denna skrift till er med okomplicerade verser, vilka utgör det väsentliga i skriften, liksom mångtydiga och allegoriska verser. De som hyser tvivel i sina hjärtan, kommer att ägna sig åt de mångtydiga verserna för att skapa förvirring, och för att få fram en viss mening. Ingen känner till dess sanna innebörd förutom GUD och de som är väl grundade i kunskap. De säger, "Vi tror på detta allt det här kommer från vår Herre." Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.
8"Vår Herre, låt inte våra hjärtan tveka nu när Du har väglett oss. Ös Din nåd över oss; Du är Beviljaren.
9"Vår Herre, Du kommer säkerligen att sammankalla människorna på en oundviklig dag. GUD bryter aldrig ett löfte."
10De som inte tror kommer aldrig att hjälpas av sina pengar eller sina barn mot GUD. De kommer vara bränsle för Helvetet.
11Liksom Faraos folk, och människorna innan dem, förkastade de våra uppenbarelser, och följaktligen straffades de av GUD för sina synder. GUD är sträng med att genomföra straff.
12Säg till de som inte tror, "Ni kommer att besegras, och därefter sammanföras i Helvetet; vilken miserabel boning!"
13Ett exempel har satts för er genom de två arméerna som drabbade samman - en armé slogs för GUDs sak och den andra trodde inte. De såg med sina egna ögon att de var dubbelt så många. GUD bestyrker vem Han vill med Sin seger. Detta borde vara en försäkran för de som kan se.
14Smyckat för människorna är världsliga nöjen såsom kvinnor, att få barn, högar på högar av guld och silver, tränade hästar, boskap och skördar. Det är materia tillhörande denna världen. En mycket bättre boning har reserverats hos GUD.
15Säg, "Låt mig informera er om något mycket bättre för er; för de som för ett rättfärdigt liv, trädgårdar med flytande bäckar, rena makar, och glädje över GUDs välsignelser, reserverat hos deras Herre." GUD Ser dem som dyrkar Honom.
16De säger, "Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss våra synder, och skona oss från helveteseldens plåga."
17De är ihärdiga, sanningsenliga, underkastade, barmhärtiga, och mediterar vid gryningen.
18GUD vittnar om att det inte finns någon annan gud än Honom, det gör även änglarna och de som har kunskap. Sanningsenligt och riktigt, Han är den absoluta guden; det finns ingen annan gud än Honom, den Allsmäktige, Visast.
19Den enda religionen som GUD accepterar är "Underkastelse." Ironiskt nog är det de som fått skriften som ifrågasätter det, trots kunskapen de fått, på grund av avundsjuka. De som avfärdar GUDs uppenbarelser, är GUD ytterst sträng med att bedöma.
20Om de argumenterar med dig så säg, "Jag har helt enkelt underkastat mig GUD; Jag och de som följer mig." Du ska säga till de fått skriften, även till de som inte fått den, "Tänker ni underkasta er?" Om de underkastar sig har de blivit vägledda, men om de vänder sig bort, är din enda uppgift att leverera detta budskap. GUD Ser alla människor.
21De som förkastat GUDs uppenbarelser, som orättmätigt dödat profeterna och de bland människorna som förespråkade rättvisa, lova dem ett plågsamt straff.
22Deras verk har tillintetgjorts, både i detta livet och i Livet Efter Detta, och de kommer inte att ha någon som hjälper dem.
23Har ni lagt märke till de som fick en del av skriften, och hur de inviteras att upprätthålla denna skrift från GUD och tillämpa den i sina egna liv, och hur vissa av dem sedan vänder sig bort i motvilja?
24Det är för att de sa, "Helveteselden kommer inte att beröra oss, förutom några få dagar." Följaktligen blev de vilseledda i sin religion, av sina egna påhitt.
25Hur kommer det att vara för dem när vi sammankallar dem på den där oundvikliga dagen? Varje själ kommer att betalas för allt den förvärvat, utan minsta orättvisa.
26Säg, Vår gud; besittare av all auktoritet. Du ger makt till vem Du vill, Du avlägsnar makt från vem Du vill. Du ger värdighet till vem Du vill, och överlämnar vem Du vill till förnedring. Alla gåvor är i Din hand. Du är Allsmäktig.
27"Du smälter samman natten med dagen, och dagen med natten. Du skapar det levande från det döda och det döda från det levande, Du ger till vem Du vill, utan gränser."
28De troende förenar sig aldrig med de icke troende i stället för de troende. De som gör det förvisas från GUD. Hit räknas inte de som tvingas göra det för att undvika förföljelse. GUD gör er aktsamma på att ni ska vörda endast Honom. Till GUD kommer ni slutligen att återvända.
29Säg, "Vare sig ni döljer er innersta tanke eller tillkännager den, är GUD fullt medveten om den." Han är fullt medveten om allting i himlarna och på jorden. GUD är Allsmäktig.
30Den dagen kommer, då varje själ kommer att se alla goda gärningar den gjort läggas fram. Vad gäller de onda gärningarna, kommer den att önska att de togs långt, långt bort. GUD gör er aktsamma på att ni ska vörda endast Honom. GUD är Medlidsam gentemot människorna.
31Proklamera: "Om ni älskar GUD ska ni följa mig." GUD kommer då att älska er och förlåta era synder. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
32Proklamera: "Ni ska lyda GUD och budbäraren." Om de vänder sig bort, älskar inte GUD de icke troende.
33GUD har valt ut Adam, Noak, Abrahams familj, och Amrams familj (som budbärare) till människorna.
34De tillhör samma släkt. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
35Amrams fru sa, "Min Herre, jag har fullständigt dedicerat (barnet) i min mage till Dig, så godtag det från mig. Du är Den Som Hör, Allvetande."
36När hon födde henne, sa hon, "Min Herre, jag har fått en flicka" GUD var fullt medveten om vad hon bar på "Det manliga är inte detsamma som det kvinnliga. Jag har gett henne namnet Maria, och jag åkallar Ditt beskydd över henne och hennes avkomlingar, från den förkastade djävulen."
37Hennes Herre gav henne ett nådigt mottagande och en älskvärd uppfostran under Sakarias förmyndarskap. Varje gång som Sakarias gick in till hennes helgedom, fann han gåvor hos henne. Han brukade fråga, "Maria, varifrån har du fått det här?" Hon brukade säga, "Det kommer från GUD. GUD ger till vem Han vill, utan gränser."
38Det var då som Sakaria bad sin Herre: "Min Herre, ge mig ett sådant fint barn; Du är Den Som Hör alla böner."
39Änglarna talade till honom när han bad på sin heliga plats: "GUD ger dig goda nyheter om Johannes; en som tror på GUDs ord, som är ärbar, moralisk, en rättfärdig profet."
40Han sa, "Hur skulle jag kunna få en pojke när jag är så gammal och min fru steril?" Han sa, "GUD gör vad Han vill."
41Han sa, "Min Herre, ge mig ett tecken." Han sa, "Ditt tecken är att du inte kommer att tala till människorna på tre dagar, förutom genom signaler. Fira ofta minnet av din Herre; och meditera natt som dag."
42Änglarna sa, "O Maria, GUD har valt dig och renat dig. Av alla kvinnor har Han valt dig.
43"O Maria, du ska underkasta dig din Herre, prostrera, och buga dig med de som bugar sig."
44Detta är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du var inte där när de drog sina lotter för att utse Marias förmyndare. Du var inte närvarande när de argumenterade med varandra.
45Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är `Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast.´
46"Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga."
47Hon sa, "Min Herre, hur ska jag kunna få en son när ingen man har rört mig?" Han sa, "GUD skapar således vad Han vill. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, ´Var´, och det är.
48"Han kommer att lära honom skriften, visdom, Toran och Evangeliet."
49Som budbärare till Israels Barn: "Jag kommer till er med ett tecken från er Herre. Från lera skapar jag formen av en fågel för er, därefter blåser jag in i den, och den förvandlas till en levande fågel med GUDs lov. Jag återställer de blindas syn, botar de spetälska och återupplivar de döda med GUDs lov. Jag kan tala om för er vad ni äter och vad ni förvarar i era hem. Det borde vara ett bevis för er, om ni är troende.
50"Jag bekräftar tidigare skrift - Toran - och jag upphäver vissa förbud som ålagts er. Jag kommer till er med tillräckliga bevis från er Herre. Därför ska ni iakttaga GUD, och lyda mig.
51"GUD är min Herre och er Herre; ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."
52När Jesus kände deras otro sa han, "Vilka av er stödjer mig i riktning mot GUD?" Lärjungarna sa, "Vi följer GUD; vi tror på GUD, och vittna om att vi är underkastade.
53"Vår Herre, vi har trott på det Du sänt ner och vi har följt budbäraren; räkna oss som vittnen."
54De konspirerade och smed planer, men det gjorde även GUD, och GUD är bäst på att smida planer.
55Följaktligen sa GUD, "O Jesus, Jag tänker avsluta ditt liv, upphöja dig till Mig, och befria dig från de icke troende. Jag kommer att upphöja de som följer dig över de som inte tror, till Återuppståndelsens Dag. Därefter kommer ni slutligen att återvända till Mig, allesamman, då Jag kommer att döma ibland er beträffande era tvister.
56"Vad gäller de som inte tror, kommer Jag att överlämna dem till ett smärtsamt straff i denna världen och i Livet Efter Detta. Det kommer inte att finnas någon som hjälper dem."
57Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer Han att rikligt belöna dem. GUD älskar inte de orättvisa.
58Detta är uppenbarelserna vi reciterar för dig, som ger ett budskap fullt av visdom.
59Vad GUD anbelangar, är exemplet på Jesus och Adam desamma; Han skapade honom av stoft och sa sedan till honom, "Var," så blev han.
60Detta är sanningen från er Herre; ni ska inte hysa några tvivel.
61Om någon argumenterar med dig trots kunskapen du fått, säg, "Låt oss samla våra barn och era barn, våra kvinnor och era kvinnor, oss själva och er själva, och låt oss sedan åkalla GUDs förbannelse över de som ljuger."
62Utan tvekan, detta är skildringen av sanningen. Det finns absolut ingen annan gud än GUD. GUD är utan tvivel den Allsmäktige, Visast.
63Om de vänder sig bort är GUD fullt medveten om de som begår onda gärningar.
64Säg, "O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av GUD." Om de vänder sig bort så säg, "Vittna om att vi är underkastade."
65O ni som följer skriften, varför argumenterar ni om Abraham när Toran och Evangeliet inte uppenbarades förrän efter honom? Förstår ni inte?
66Ni har argumenterat om saker ni känt till; varför argumenterar ni om saker ni inte vet någonting om? GUD vet, medan ni inte vet.
67Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var monoteist och underkastad. Han var aldrig en idoldyrkare.
68Människorna mest förtjänta av Abraham var de som följde honom, denna profet, och de som tror. GUD är Herre och Mästare för de som tror.
69En del av dem som följer skriften vill vilseleda er, men de vilseleder endast sig själva utan att inse det.
70O ni som följer skriften, varför avvisar ni dessa uppenbarelser från GUD, trots att ni vittnar (om att detta är sanningen)?
71O ni som följer skriften, varför förenar ni sanningen med lögn och döljer sanningen, medvetet?
72En del av dem som följer skriften säger, "Tro på det som sänts ner till de troende vid dagens början och avvisa det vid dagens slut; kanske ändrar de sig en dag.
73"Och tro bara som de som följer er religion." Säg, "Den rätta vägledningen är GUDs vägledning." Om de påstår sig ha samma vägledning eller argumenterar med er om er Herre, säg, "All nåd är i GUDs hand; Han ger den till vem Han vill." GUD är Frikostig, Allvetande.
74Han specificerar sin nåd för vem Han vill, GUD besitter oändlig nåd.
75En del av de som följer skriften kan anförtros en hel del och kommer att återlämna det till er. Andra ibland dem kan inte anförtros en enda krona; de kommer inte att betala er om ni inte jagar på dem. Det är för att de säger, "Vi behöver inte vara ärliga när vi har med hedningarna att göra!" Således tillskriver de GUD lögner, medvetet.
76Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.
77Vad gäller de som byter ut GUDs förbund och sina förpliktelser för ett billigt pris, får de ingen del av Livet Efter Detta. GUD kommer varken tala till dem eller se på dem på Återuppståndelsens Dag, ej heller kommer Han att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
78Bland dem finns de som vränger sina tungor för att härma skriften, så att ni ska tro att det är från skriften, när det inte är från skriften, de påstår att det kommer från GUD, när det inte kommer från GUD. På så sätt yttrar de och tillskriver GUD lögner medvetet.
79Aldrig skulle en människa som GUD välsignat med skriften och profetskap säga till människorna, "Ni ska idolisera mig vid sidan av GUD." I stället (skulle han säga), "Hänge er själva totalt till endast er Herre," enligt skriften ni predikar och lärorna ni lär er.
80Ej heller skulle han säga till er att idolisera änglarna och profeterna som härskare. Skulle han uppmana er att inte tro efter att ni har underkastat er?
81GUD slöt ett förbund med profeterna, och sa, "Jag kommer att ge er skriften och visdom. Därefter kommer en budbärare att komma för att bekräfta alla existerande skrifter. Ni ska tro på honom och stödja honom." Han sa, "Samtycker ni till detta, och lovar ni att upprätthålla detta förbund?" De sa, "Vi samtycker." Han sa, "Ni har således vittnat om det, och Jag vittnar tillsammans med er."
82De som förkastar denna (Koraniska profetia) är de onda.
83Söker de annat än GUDs religion, när allting i himmlarna och på jorden underkastat sig Honom villigt och ovilligt, och till Honom kommer de att återföras?
84Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna, och på det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade."
85Från den som antar något annat än underkastelse som sin religion, kommer ingenting att godtagas, och i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.
86Varför ska GUD vägleda människor som inte trott efter att ha varit troende, efter att ha sett att budbäraren är sanning och efter att ha fått säkra bevis? GUD vägleder inte de onda.
87Dessa har ådragit sig fördömelse från GUD, änglarna, och alla människor.
88De vistas däri för evigt; straffet ändras aldrig för dem, ej heller kommer de benådas.
89Hit hör inte de som ångrar sig därefter och omformar sig. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
90Vad gäller de som inte tror efter att ha varit troende, och som därefter faller djupare ner i otro, kommer ångern inte att godtas; de tillhör de verkligt avvikande.
91En hel jord av guld kommer inte att godtas från någon av de som inte tror, som dör som icke troende, även om en sådan lösen var möjlig. De har ådragit sig ett smärtsamt straff; det kommer inte att finnas någon som hjälper dem.
92Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger till välgörenhet från ägodelarna ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt medveten om.
93All mat brukade vara laglig för Israels barn, tills Israel påtvingade sig själva vissa förbud innan Toran sändes ner. Säg, "Hämta Toran och läs den om ni talar sanning."
94De som hittar på falska förbud efter detta, och tillskriver GUD dem, tillhör de verkligt onda.
95Säg, "GUD har förkunnat sanningen: Ni ska följa Abrahams religion monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare."
96Den viktigaste helgedomen som etablerats för människorna är den i Bekka: en välsignad ledstjärna för alla människor.
97I den finns tydliga tecken: Abrahams plats. Den som går in i den ska beviljas trygg passage. Människorna är skyldiga GUD att iaktta Hajj till denna helgedom, när de har råd. Vad gäller de som inte tror, är GUD inte i behov av någon.
98Säg, "O ni som följer skriften, varför förkastar ni dessa uppenbarelser från GUD, när GUD ser allt ni gör?"
99Säg, "O ni som följer skriften, varför avvisar ni dem som vill tro från GUDs väg, och strävar efter att förvanska den, trots att ni är vittnen?" GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
100O ni som tror, om ni lyder vissa av de som fått skriften, kommer de få er att åter igen bli icke troende efter att ni trott.
101Hur kan ni tvivla, när dessa uppenbarelser från GUD har reciterats för er och Hans budbärare har kommit till er? Den som håller fast vid GUD kommer att vägledas på den rätta vägen.
102O ni som tror, ni ska iakttaga GUD som Han bör iakttagas, och dö inte förutom som Underkastade.
103Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er - ni brukade vara fiender och Han förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.
104Låt det finnas en gemenskap ibland er som bjuder in till det som är bra, förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska. Dessa är vinnarna.
105Var inte som de som skildes åt, som tvistade trots de tydliga bevis de fått. För dessa har ådragit sig ett fruktansvärt straff.
106Den dagen kommer då vissa ansikten kommer att lysas upp (av glädje), medan andra kommer att mörkna (av bedrövelse). Vad gäller dem vars ansikten kommer att mörkna, kommer de att tillfrågas, "Var det inte så att ni inte trodde efter att ni varit troende? Genomlid därför straffet för er otro."
107Vad gäller dem vars ansikten som kommer att lysas upp, kommer de att fröjdas i GUDs nåd; de vistas däri för evigt.
108Detta är GUDs uppenbarelser; vi reciterar dem för dig, sanningsenligt. GUD önskar inga svårigheter för människorna.
109Allting i himlarna och allting på jorden tillhör GUD, alla ting kontrolleras av GUD.
110Ni är den bästa gemenskapen som någonsin upphöjts bland människorna: ni förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, ni tror på GUD. Om de som följde skriften skulle tro skulle det vara bättre för dem. En del av dem tror verkligen, men majoriteten av dem är onda.
111De kan aldrig skada er mer än att förolämpa er. Om de slåss emot er, kommer de vända om och fly. De kan aldrig vinna.
112De ska förödmjukas var gång ni möter dem, såvida de inte upprätthåller GUDs förbund, liksom sina fredsavtal med er. De har ådragit sig vrede från GUD, följaktligen har de överlämnats till skam. Detta på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser och dödade profeterna orättmätigt. Detta för att de inte lydde och överträdde.
113Alla är inte likadana; bland de som följer skriften finns de som är rättfärdiga. De reciterar GUDs uppenbarelser nätterna igenom och prostrerar.
114De tror på GUD och på den Sista Dagen, de förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska och skyndar med att göra rättfärdiga verk. Dessa är de rättfärdiga.
115Allt de gör av godo kommer att belönas. GUD är fullt medveten om de rättfärdiga.
116De som inte trodde kan aldrig hjälpas av sina pengar eller sina barn mot GUD. De har gjort sig till föremål för Helvetet, i vilket de vistas för evigt.
117Exemplet på deras prestationer i detta livet kan liknas vid en våldsam vind som hemsöker skörden tillhörande människor som kränkt sina själar, som utplånar den. GUD var aldrig orättvis emot dem; de kränkte sig själva.
118O ni som tror, gynna inte utomstående som aldrig slutar önska att det ska gå illa för er; de vill till och med se er lida. Hat strömmar ur deras munnar och vad de gömmer i sitt hjärta är mycket värre. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för er om ni förstår.
119Här hyser ni kärlek för dem trots att de inte älskar er, och ni tror på hela skriften. När de möter er säger de, "Vi tror," men så fort de går sin väg biter de sina fingrar av vrede gentemot er. Säg, "Dö i er vrede." GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.
120När någonting bra händer er gör det ont i dem, när någonting dåligt händer er blir de glada. Om ni ihärdigt håller ut och bibehåller rättfärdighet, kommer deras planer aldrig att skada er. GUD är fullt medveten om allt de gör.
121Minns att du (Muhammed) var bland ditt folk, då du gav dig av för att anvisa de troende deras positioner i strid. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
122Två av era grupper misslyckades nästan, men GUD var deras Herre. På GUD ska de troende lita.
123GUD har beviljat er seger vid Badr trots er svaghet. Därför ska ni iakttaga GUD, för att visa er tacksamhet.
124Du sa till de troende, "Räcker det inte med att er Herre bestyrker er med tre tusen änglar, nedsända?"
125Sannerligen, om ni ihärdigt håller ut och bibehåller rättfärdighet, och de plötsligt attackerar er därefter, kommer er Herre bestyrka er med fem tusen änglar, väl tränade.
126GUD informerar er på så sätt för att ge er goda nyheter, och för att stärka era hjärtan. Seger kommer endast från GUD, den Allsmäktige, Visast.
127På så sätt utplånar Han vissa av de som inte tror, eller neutraliserar dem; de slutar alltid som förlorare.
128Det är inte er sak att avgöra; Han kanske räddar dem eller kanske straffar Han dem för deras överträdelser.
129Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han förlåter vem Han vill och straffar vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
130O ni som tror, ni ska ta ränta på ränta. Ni ska iakttaga GUD så att ni ska kunna lyckas.
131Ni ska frukta helveteselden som inväntar de icke troende.
132Ni ska lyda GUD och budbäraren så att ni ska kunna uppnå nåd.
133Ni ska ivrigt rusa mot förlåtelse från er Herre och ett Paradis vars vidd omfattar himmlarna och jorden; det är vad som väntar de rättfärdiga,
134som ger till välgörenhet under goda liksom dåliga tider. De förtrycker ilska och har överseende med människorna. GUD älskar de barmhärtiga.
135Begår de en synd eller kränker sina själar minns de GUD och ber om förlåtelse för sina synder - och vem förlåter synder förutom GUD - och de håller inte fast vid synder, medvetet.
136Deras belöning är förlåtelse från deras Herre, trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Vilken välsignad belöning för de som strävar!
137Exempel från det förflutna har satts för er; färdas på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de icke troende.
138Detta är ett budskap till människorna, en vägledning och upplysning för de rättfärdiga.
139Ni ska inte vackla, ej heller ska ni sörja, för ni är de slutliga segrarna om ni är troende.
140Om ni drabbas av svårigheter drabbas fienden också av samma svårigheter. Vi alternerar dagarna för seger och nederlag bland människorna. På så sätt urskiljer GUD de sant troende, och välsignar vissa av er med martyrdöden. GUD tycker inte om orättvisa.
141På så sätt stärker GUD de som tror och förödmjukar de icke troende.
142Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att GUD urskiljer de bland er som strävar, utan att urskilja de som är ihärdiga?
143Ni brukade längta efter döden innan ni behövde möta den. Nu har ni mött den, mitt framför era ögon.
144Muhammed var inget annat än en budbärare precis som budbärarna före honom. Om han skulle dö eller dödas, skulle ni vända tillbaka? Den som vänder tillbaka skadar inte GUD det minsta. GUD belönar de som är tacksamma.
145Ingen dör förutom med GUDs lov, på en förutbestämd tid. Den som söker denna världens fåfängor ger vi till därav, och den som söker belöningarna i Livet Efter Detta välsignar vi däri. Vi belönar de som är tacksamma.
146Många profeter hade gudfruktiga människor kämpa vid sin sida, utan att någonsin svikta under påtryckningar för GUDs sak, ej heller tvekade eller avskräcktes de. GUD älskar de ihärdiga.
147Det sa bara, "Vår Herre, förlåt oss våra synder och våra överträdelser, stärk vårt fotfäste och ge oss seger över de icke troende."
148Följaktligen, gav GUD till dem av denna världens belöningar och de ännu bättre belöningarna i Livet Efter Detta. GUD älskar de som gör goda gärningar.
149O ni som tror, lyder ni de som inte tror, kommer de att få er att ändra riktning, sedan slutar ni som förlorare.
150Endast GUD är er Herre och Mästare, Han är den bäste hjälparen.
151Vi kommer att sätta skräck i hjärtat på de som inte tror, eftersom de upphöjer kraftlösa idoler vid sidan av GUD. Helvetet är deras öde; vilket miserabelt öde för de som överträder!
152GUD har uppfyllt Sitt löfte till er, och ni besegrade dem med Hans lov. Men sedan tvekade ni, tvistade med varandra, och lydde inte efter att Han visat er (den seger) som ni längtat efter. Men därefter blev vissa av er distraherade av denna världens byten, medan andra helt riktigt bekymrade sig för Livet Efter Detta. Sedan avledde Han er från dem för att testa er. Han har haft överseende med er. GUD öser Sin nåd över de som tror.
153Minns att ni rusade (efter alla byten) utan hänsyn till någon, trots att budbäraren ropade bakom er. Följaktligen ersatte Han en misär med en annan, så att ni inte skulle sörja över något ni gått miste om, eller plågas över någon nöd ni drabbats av. GUD är Medveten om allt ni gör.
154Efter bakslaget sände Han fridfull slummer över er, som pacificerade vissa av er. Andra ibland er var själviskt bekymrade över sig själva. De hyste tankar om GUD som inte var sanna - samma tankar de hyst under okunnighetens dagar. Därför sa de, "Kan vi påverka någonting?" Säg, "Allting ligger i GUDs händer." De dolde inom sig vad de inte visade dig. De sa, "Om vi haft något med saken att göra, skulle ingen av oss ha dödats i denna strid." Säg, "Om ni stannat kvar i era hem, skulle de som förutbestämts att dö, krupit ner i sina dödsbäddar." GUD testar er således för att avslöja era verkliga övertygelser, för att testa vad som finns i era hjärtan. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.
155De bland er som vände tillbaka den dagen de två arméerna drabbade samman, har vilseletts av djävulen. Det reflekterar en del av de (onda) gärningar de begått. GUD har haft överseende med dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtig.
156O ni som tror, var inte som de som inte trodde, som sa om sina släktingar som färdades eller mobiliserade för krig, "Om de stannat kvar hos oss skulle de inte ha dött eller dödats." GUD gör detta till en källa av sorg i deras hjärtan. GUD kontrollerar liv och död. GUD Ser allt ni gör.
157Vare sig ni dödas eller dör för GUDs sak, är GUDs förlåtelse och nåd mycket bättre än allt de samlar på sig.
158Vare sig ni dör eller dödas, kommer ni att sammankallas inför GUD.
159Det var nåd från GUD att du blev medlidsam gentemot dem. Om du varit hård och elakhjärtad skulle de ha övergivit dig. Ha därför överseende med dem, be om förlåtelse för dem, och rådfråga dem. När du väl fattat ett beslut, genomför din plan och lita på GUD. GUD älskar de som litar på Honom.
160Om GUD stödjer er kan ingen besegra er. Och om Han överger er, vem kan då ge er stöd? De troende ska lita på GUD.
161Profeten kan heller inte ta mer av krigets byten än vad han är berättigad till. Den som tar mer än sin rättmätiga del, kommer bli tvungen att stå till svars för det på Återuppståndelsens Dag. Det är då som varje själ betalas för allt den förvärvat, utan minsta orättvisa.
162Är den som strävar efter GUDs behag densamma som den som ådrar sig vrede från GUD, och vars öde är Helvetet, den mest fruktansvärda boningen?
163De har verkligen olika ranger hos GUD. GUD Ser allt de gör.
164GUD har välsignat de troende genom att upphöja en budbärare från dem mitt ibland dem, för att recitera Hans uppenbarelser och för att lära dem skriften och visdom. Innan dess, hade de gått helt vilse.
165Nu när ni drabbats av ett bakslag, trots att ni har vållat (er fiende) dubbelt så mycket lidande, sa ni, "Varför hände detta oss?" Säg, "Det är en konsekvens av era egna handlingar." GUD är Allsmäktig.
166Det som hände er, dagen då de två arméerna drabbade samman, var enligt GUDs vilja, för att urskilja de troende.
167Och för att avslöja hycklarna som uppmanades, "Kom och slåss för GUDs sak eller hjälp till." De sa, "Om vi visste hur man slåss, skulle vi ha gått samman med er." De var närmare otro än tro. De sa med sina munnar vad som inte fanns i deras hjärtan. GUD vet vad de döljer.
168När de stannade kvar, sa de om sitt folk, "Om de hade gjort som vi sa, skulle de inte ha dödats." Säg, "Förhindra då er egen död, om ni talar sanning."
169Tro inte att de som dödas för GUDs sak är döda; de lever hos sin Herre och njuter av Hans gåvor.
170De fröjdas i GUDs nåd och har goda nyheter till sina vänner som inte dog med dem, att de inte har någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
171De har goda nyheter om GUDs välsignelser och nåd, om att GUD aldrig försummar att belöna de troende.
172För de som besvarar GUD och budbäraren trots den förföljelse de får utstå, upprätthåller sina goda gärningar och för ett rättfärdigt liv, en stor belöning.
173När människorna säger till dem, "Människor har mobiliserat emot er; ni borde frukta dem," stärker det bara deras tro, och de säger, "GUD räcker för oss; Han är den bäste Beskyddaren."
174De har förtjänat GUDs välsignelser och nåd. Ingenting skada berör någonsin dem, för de har uppnått GUDs godkännande. GUD besitter oändlig nåd.
175Djävulens system är att sätta rädsla i sina objekt. Frukta inte dem, utan frukta Mig i stället, om ni är troende.
176Du ska inte bli ledsen över de som skyndar sig att inte tro. De skadar aldrig GUD det minsta. I stället har GUD önskat att de inte ska ha någon del av Livet Efter Detta. De har ådragit sig ett hemskt straff.
177De som väljer otro i stället för tro skadar inte GUD det minsta; de har ådragit sig ett smärtsamt straff.
178De icke troende ska inte tro att vi för dem bakom ljuset för deras eget bästa. Vi för dem bakom ljuset bara för att bekräfta deras syndfullhet. De har ådragit sig ett förödmjukande straff.
179GUD tänker inte låta de troende vara, utan att urskilja det dåliga från det bra. Ej heller informerar GUD er om framtiden, men sådan kunskap ger GUD till vem Han vill bland Sina budbärare. Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare. Om ni tror och för ett rättfärdigt liv får ni en stor belöning.
180Låt inte de som undanhåller och som samlar GUDs gåvor på hög tro att det är bra för dem; det är dåligt för dem. För de kommer att bära allt de samlat på sig runt sina halsar på Återuppståndelsens Dag. GUD är den som slutligen kommer att ärva himmlarna och jorden. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
181GUD har hört alla yttranden av de som sa, "GUD är fattig, men vi är rika." Vi kommer att skriva ner allt de sa, på samma sätt som vi skrev ner hur de orättmätigt dödade profeterna, och vi kommer att säga, "Genomlid Helvetets straff.
182"Detta är en konsekvens av era egna gärningar." GUD är aldrig orättvis gentemot människorna.
183Det var de som sa, "GUD har slutit ett förbund med oss om att vi inte ska tro på någon budbärare såvida han inte framställer en offergåva som slukas av eld." Säg, "Budbärare före mig har kommit till er med tydliga bevis, inklusive det ni precis begärt. Varför dödade ni då dem, om ni är sanningsenliga?"
184Avvisar de dig, har budbärare före dig avvisats, trots att de kom med bevis, Psaltaren, och den upplysande skriften.
185Alla människor får uppleva döden, därefter får ni er belöning på Återuppståndelsens Dag. Den som med nöd och näppe slipper undan Helvetet har uppnått en stor triumf. Livet i den här världen är bara en illusion.
186Ni kommer utan tvivel att testas genom era pengar och era liv, ni kommer att få höra massor av förolämpningar från dem som fått skriften och från idoldyrkarna. Om ni ihärdigt håller ut och för ett rättfärdigt liv, kommer det att bevisa styrkan av er tro.
187GUD slöt ett förbund med de som fått skriften: "Ni ska upplysa människorna om den och aldrig dölja den." Men de vände den ryggen och bytte ut den mot ett ringa pris. Vilket miserabelt byte.
188De som skryter om sina gärningar och som vill prisas för något de egentligen inte gjort, ska inte tro att de kan slippa undan straffet. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
189Makten i himmlarnas och på jorden tillhör GUD. GUD är Allsmäktig.
190I himmlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag, finns tecken för de intelligenta.
191Stående, sittande, liggande på sidan, minns de GUD, och reflekterar över himmlarnas och jordens skapelse: "Vår Herre, Du skapade inte allt detta förgäves. Prisad vare Du. Rädda oss från Helvetets straff.
192"Vår Herre, de Du överlämnar till Helvetet är de Du försakat. Sådana syndare har ingen som hjälper dem.
193"Vår Herre, vi har hört en uppmanare kalla till tro, förkunnande; ´Ni ska tro på er Herre,´ och vi har trott. Vår Herre, förlåt oss våra överträdelser, lindra våra synder, och låt oss dö som rättfärdiga troende.
194"Vår Herre, ös över oss de välsignelser Du lovat oss genom Dina budbärare, och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter aldrig ett löfte."
195Deras Herre besvarade dem: "Jag misslyckas aldrig belöna någon arbetare ibland er för det arbete ni gör, vare sig ni är manliga eller kvinnliga - ni är jämlika. Följaktligen, för de som immigrerar, som tvingas lämna sina hem, som förföljs på grund av Mig, som kämpar och dödas, kommer Jag att lindra deras synder och ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar." Sådan är belöningen från GUD. GUD besitter den yttersta belöningen.
196Du ska inte imponeras av den framgång som de icke troende verkar åtnjuta.
197De njuter endast temporärt och hamnar sedan i Helvetet; vilket miserabelt öde!
198Vad gäller de som iakttager sin Herre, har de förtjänat trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Sådan är boningen GUD har gett dem. Det som GUD har är mycket bättre för de rättfärdiga.
199Vissa av de som följer de tidigare skrifterna tror verkligen på GUD och på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig. De vördar GUD, och byter aldrig ut GUDs uppenbarelser för ett ringa pris. Dessa kommer att få sin belöning från sin Herre. GUD är den mest effektive granskaren.
200O ni som tror, ni ska vara ihärdiga, ni ska hålla ut, ni ska vara förenade, ni ska iaktta GUD, så att ni ska kunna lyckas.
Chapter 4 (Sura 4)
1O människor, rätta er efter er Herre; Den som skapade er från en varelse, och från den skapade dess maka, och spred sedan många män och kvinnor från de båda. Ni ska beakta GUD, vid vilken ni svär, och ta hänsyn till föräldrarna. GUD vakar över er.
2Ni ska överlämna till de föräldralösa, vad som rätteligen tillhör dem. Ersätt inte det som är bra med det som är dåligt, och ta inte deras ägodelar i besittning genom att kombinera dem med era. Detta skulle vara en grov orättvisa.
3Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras mödrar - ni får gifta er med två, tre eller fyra. Är ni rädda för att bli orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med vad ni redan har. Dessutom är det mer troligt att ni på så sätt undviker ekonomisk svårighet.
4Ni ska ge kvinnorna den hemgift de har rätt till, rättvist. Om de villigt avstår från något, får ni acceptera det; det är då rätteligen ert.
5Ge inte omogna föräldralösa de ägodelar som GUD anförtrott er som förmyndare. Ni ska underhålla dem därav, se till att de har kläder och behandla dem vänligt.
6När de föräldralösa når puberteten ska ni testa dem. Så fort ni märker att de är mogna nog, ska ni ge dem deras egendom. Ni ska inte skyndsamt konsumera den slösaktigt innan de växer upp. Den rike förmyndaren ska inte ta ut någon lön, men den fattige förmyndaren får ta rimligt betalt. När ni ger dem deras ägodelar, ska ni ha vittnen. GUD räcker som Bedömare.
7Männen får ta del av det föräldrarna och släktingarna lämnar bakom sig. Kvinnorna ska också få ta del av det föräldrarna och släktingarna lämnar bakom sig. Vare sig det är ett stort eller litet arv (måste kvinnorna få) en viss del.
8Om släktingar, föräldralösa och behövande personer närvarar under utdelningen av arven, ska ni ge till dem därav och behandla dem vänligt.
9De som bekymrar sig för sina egna barn, om de skulle lämna dem bakom sig, ska iakttaga GUD och vara rättvisa.
10De som förbrukar de föräldralösas ägodelar orättmätigt, sväljer ner eld i sina bukar, de kommer att lida i Helvetet.
11GUD fastställer ett testamente till fördel för era barn; mannen får dubbelt så stor del som kvinnan. Om arvtagarna endast är kvinnor, fler än två, får de två tredjedelar av det som efterlämnats. Har endast en dotter efterlämnats, får hon en hälft. Föräldrarna till den avlidne får en sjättedel var av arvet om den avlidne lämnat barn efter sig. Om han inte lämnat några barn efter sig, och hans föräldrar är de enda arvtagarna, får modern en tredjedel. Har han syskon, får moderna en sjättedel. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente som den avlidne efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder. Vad gäller era föräldrar och era barn, vet ni inte vilka av dem som verkligen är bäst för er och mest välgörande. Detta är GUDs lag. GUD är Allvetande, Visast.
12Ni får hälften av det era fruar lämnar bakom sig, om de inte hade några barn. Om de hade barn, får ni en fjärdedel av det de efterlämnar. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente de efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder. De får en fjärdedel av det ni lämnar bakom er, om ni inte hade några barn. Om ni hade barn, får de en åttondel av det ni efterlämnar. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente ni lämnat bakom er, och efter att ha betalat av alla skulder. Om den avlidne mannen eller kvinnan var ensling och lämnar två syskon bakom sig, manliga eller kvinnliga, får var och en av dem en sjättedel av arvet. Finns det flera syskon delar de lika på en tredjedel av arvet. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente och efter att ha betalat av alla skulder, så att ingen skadas. Detta är ett testamente som fastställts av GUD. GUD är Allvetande, Mild.
13Detta är GUDs lagar. De som lyder GUD och Hans budbärare kommer Han att ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Det är den största triumfen.
14Vad gäller den som inte lyder GUD och Hans budbärare, som kränker Hans lagar, kommer Han att överlämna till Helvetet vari han vistas för evigt. Han har ådragit sig ett skamfullt straff.
15Emot de som begår äktenskapsbrott av era kvinnor, måste ni ha fyra vittnen. Om de vittnar, ska ni låta sådana kvinnor stanna i sina hem tills de dör, eller tills GUD skapar en utväg för dem.
16Det par som begår äktenskapsbrott ska straffas. Om de ångrar sig och ändrar sig, ska ni lämna dem ifred. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.
17Ånger accepteras av GUD från de som faller i synd av okunnighet, och sedan ångrar sig omedelbart därefter. GUD räddar dem. GUD är Allvetande, Visast.
18Accepteras gör inte ångern från de som begår synder tills döden kommer till dem, som då säger, "Nu ångrar jag mig." Ej heller är den godtagbar från de som dör som icke troende. För dem har vi preparerat ett smärtsamt straff.
19O ni som tror, det är inte lagligt för er att ärva det kvinnorna lämnar bakom sig, mot deras vilja. Ni ska inte tvinga dem att ge upp någonting av det ni givit dem, såvida de inte bevisligen begår ett äktenskapsbrott. Ni ska behandla dem väl. Om ni inte tycker om dem, kanske ni ogillar något i vilket GUD placerat en hel del gott.
20Om ni vill ni gifta er med en ny fru, i stället för den fru ni har, och ni gett en av dem en hel del, ska ni inte ta tillbaka någonting av det ni gett henne. Skulle ni ta det svekfullt, elakt och syndfullt?
21Hur skulle ni kunna ta tillbaka det efter att ni varit intima med varandra, och efter att de fått ett högtidligt löfte från er?
22Gift er inte med de kvinnor som tidigare varit gifta med era fäder - hit räknas inte existerande äktenskap, som ej ska brytas upp - för det är en grov skymf och en avskyvärd handling.
23Förbjudet för er (i äktenskap) är era mödrar, era döttrar, era systrar, era fäders systrar, era mödrars systrar, er broders döttrar, er systers döttrar, era ammor, flickorna som ammade från samma amma som er, era fruars mödrar, döttrarna till era fruar med vilka ni fullbordat äktenskapet - om äktenskapet inte fullbordats får ni gifta er med dottern. Kvinnor som varit gifta med era genetiska söner är också förbjudna för er. Ej heller ska ni vara gifta med två systrar samtidigt - men bryt inte upp existerande äktenskap. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
24Förbjudna är även de kvinnor som redan är gifta, såvida de inte flyr från sina otroende män som ligger i krig med er. Detta är GUDs budord till er. Alla andra kategorier är tillåtna för er i äktenskap, förutsatt att ni betalar dem de hemgifter de har rätt till. Ni ska bibehålla er moralitet genom att inte begå äktenskapsbrott. Följaktligen ska ni betala den ni tycker om ibland dem, den hemgift som fastställts för dem. Ni begår inget fel om ni ömsesidigt kommer överrens om eventuella justeringar av hemgiften. GUD är Allvetande, Visast.
25De ibland er som inte har råd att gifta er med fria troende kvinnor, får gifta er med troende slavkvinnor. GUD är den som bäst känner till er tro, ni är jämlika varandra vad tro beträffar. Ni ska skaffa tillstånd från deras förmyndare innan ni gifter er med dem, och betala dem den hemgift de har rätt till, rättvist. De ska bibehålla moraliskt beteende genom att inte begå äktenskapsbrott eller ha hemliga älskare. När de väl befriats genom äktenskap, ska straffet vara hälften av det som gäller för de fria kvinnorna, om de begår äktenskapsbrott. Att gifta sig med en slav ska vara den sista utvägen för de som inte kan vänta. Att ha tålamod är bättre för er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
26GUD vill förklara saker och ting för er, vägleda er genom föregående exempel, och rädda er. GUD är Allvetande, Visast.
27GUD vill rädda er, medan de som ägnar sig åt sina lustar vill att ni ska göra ett stort felsteg.
28GUD vill lätta er börda, för människan är skapad svag.
29O ni som tror, ni ska inte ta varandras ägodelar i besittning olagligt - endast ömsesidigt godtagbara transaktioner är tillåtna. Ni ska inte ta livet av er själva. GUD är Barmhärtig gentemot er.
30Den som begår dessa överträdelser, ondskefullt och avsiktligt, kommer vi att fördöma till Helvetet. Det är enkelt för GUD att göra.
31Om ni avstår från att begå de grova synder som förbjudits er, kommer vi att mildra era synder och ge er ett ärbart inträde.
32Ni ska inte eftertrakta de egenskaper som GUD tilldelat var och en av er; männen åtnjuter vissa egenskaper och kvinnorna åtnjuter vissa egenskaper. Ni får be till GUD om att ösa er med Sin nåd. GUD är fullt medveten om alla ting.
33Vi har fastställt delar av arvet som efterlämnats av föräldrarna och släktingarna för var och en av er. Även till de besläktade med er genom äktenskap, ska ni ge den del som rätteligen tillhör dem. GUD ser alla ting.
34Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig.
35Om ett par befarar att de kommer separera, ska ni utse en medlare från hans familj och en medlare från hennes familj; om de bestämmer sig för att försonas kommer GUD hjälpa dem att förenas. GUD är Allvetande, Medveten.
36Ni ska dyrka endast GUD - associera ingenting med Honom. Ni ska ta hänsyn till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den besläktade grannen, den obesläktade grannen, den nära vännen, den resande främlingen och era tjänare. GUD älskar inte de arroganta skrytmånsarna.
37De som är snåla, uppmanar människorna till att vara snåla, och döljer det som GUD har givit dem av Sina gåvor. Vi har preparerat ett skamfullt straff för de som inte tror.
38De ger pengar till välgörenhet bara för att visa upp sig, fast de inte tror på GUD och den Sista Dagen. Har man djävulen som partner, kan man inte ha en värre partner.
39Varför tror de inte på GUD och den Sista Dagen, och ger från GUDs gåvor till dem? GUD är fullt medveten om dem.
40GUD vållar inte så mycket som en atoms vikt av orättvisa. Tvärtom, mångdubblar Han mångfaldigt belöningen för den rättfärdiga gärningen och beviljar en stor belöning från Honom.
41Så när (dome)dagen kommer, kommer vi att kalla fram ett vittne från varje samhälle, och du (budbäraren) kommer att fungera som vittne bland dessa människor.
42På den dagen kommer de som inte trodde och som inte lydde budbäraren önska att de var i jämnhöjd med marken; inte ett enda yttrande kommer de att kunna dölja från GUD.
43O ni som tror, ni ska inte iakttaga Kontaktbönerna (Salat) när ni är berusade, så att ni vet vad ni säger. Ej heller efter sexuell orgasm utan att bada, såvida ni inte är på resande fot, och färdas; om ni är sjuka eller färdas, eller om ni haft urin eller avföringsrelaterad utsöndring (som gas), eller varit i kontakt med kvinnorna (sexuellt) och inte kan hitta vatten, ska ni iakttaga Tayammum (torr tvagning) genom att röra ren torr mark och sedan torka era ansikten och händer därmed. GUD är Överseende, Förlåtare.
44Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, och hur de väljer att avvika, och vill att ni ska avvika från vägen?
45GUD vet bäst vilka era fiender är. GUD är den enda Herren och Mästaren. GUD är den enda Hjälparen.
46Bland de som är Judiska förvanskar vissa orden utöver sanningen, och säger, "Vi hör men vi lyder inte," och, "Era ord faller på döva öron," och, "Raa´ena (var vår herde)," samtidigt som de vränger sina tungor för att håna religionen. Om de sagt, "Vi hör och vi lyder," och, "Vi hör dig," och, "Unzurna (vaka över oss)," skulle det ha varit bättre för dem och rättfärdigare. I stället har de ådragit sig fördömelse från GUD på grund av sin otro. Till följd därav kan majoriteten av dem inte tro.
47O ni som fått skriften, ni ska tro på det vi uppenbarar häri som bekräftar det ni har, innan vi förvisar vissa ansikten till exil eller fördömer dem på samma sätt som vi fördömde de som vanhelgade Sabbaten. GUDs befallning genomförs.
48GUD förlåter inte idoldyrkan, men Han förlåter mindre förseelser för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har utformat en fruktansvärd skymf.
49Har ni märkt de som upphöjer sig själva? I stället är GUD Den som upphöjer vem Han vill, utan minsta orättvisa.
50Lägg märke till hur de hittar på lögner om GUD; vilken grov överträdelse!
51Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, hur de tror på idoldyrkan och falsk lära, och sedan säger, "De som inte tror är bättre vägledda än de som tror!?"
52De har gjort sig till föremål för GUD fördömelse, och för den GUD fördömer kommer ni inte att hitta någon hjälpare.
53Äger de en del av den högsta makten? Om de gjorde det, skulle de inte ge människorna så mycket som en gnutta.
54Är de avundsjuka på människorna för att GUD öst Sina välsignelser över dem? Vi har gett Abrahams familj skriften och visdom; vi gav dem stor auktoritet.
55Vissa av dem trodde på det, vissa av dem avfärdade det; Helvetet det enda rättvisa straffet för dem.
56Vi kommer utan tvivel att fördöma de som inte tror på våra uppenbarelser till helveteselden. När deras hud förbränts, kommer vi att ge dem nya hudar. Följaktligen kommer de att lida kontinuerligt. GUD är Allsmäktig, Visast.
57Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. De kommer att ha rena makar däri. Vi kommer att släppa in dem till en lycksalig skugga.
58GUD befaller er att ge tillbaka det som människorna anförtrott er. Om ni dömer bland människorna, ska ni döma rättvist. Den bästa vägledningen är sannerligen den GUD rekommenderar för er. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
59O ni som tror, ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och de som bestämmer ibland er. Om ni tvistar i någon fråga, ska ni hänvisa den till GUD och Hans budbärare, om ni verkligen tror på GUD och den Sista Dagen. Det är bättre för er och ger er den bästa lösningen.
60Har ni lagt märke till de som påstår att de tror på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig, och sedan upprätthåller sina idolers orättvisa lagar? De beordrades att förkasta sådana lagar. Det är sannerligen djävulens önskan att leda dem långt vilse.
61När de uppmanas, "Kom till det som GUD har uppenbarat och till budbäraren," ser ni hycklarna undvika er helt och hållet.
62Hur kommer det att vara för dem när en olycka drabbar dem, som konsekvens av deras egna gärningar? De kommer då att komma till er och svära vid GUD: "Våra intentioner var goda och rättfärdiga!"
63GUD är fullt medveten om deras innersta avsikter. Ni ska ignorera dem, upplysa dem, och ge dem goda råd, så att de ska kunna rädda sina själar.
64Vi har inte sänt någon budbärare som inte ska lydas enligt GUDs vilja. Om de kommit till dig när de kränkt sina själar, bett GUD om förlåtelse, och budbäraren bad om deras förlåtelse, skulle de ha funnit GUD Frälsare, Barmhärtigast.
65Nej aldrig, vid er Herre; de är inte troende om de inte kommer till dig för att döma i deras dispyter, och sedan inte finner någon som helst tvekan i sina hjärtan till att acceptera din bedömning. De måste underkasta sig en total underkastelse.
66Om vi uppmanat dem: "Ni måste offra era liv," eller, "Lämna era hem," skulle de inte ha gjort det, förutom ett fåtal av dem. (Även om en sådan befallning utfärdats) och de skulle ha gjort vad de beordrades att göra, skulle det ha varit bättre för dem och bevisat styrkan på deras tro.
67Och vi skulle ha gett dem en stor belöning.
68Och vi skulle ha väglett dem på den rätta vägen.
69De som lyder GUD och budbäraren tillhör dem som välsignats av GUD - profeterna, helgonen, martyrerna och de rättfärdiga. De är det bästa sällskapet.
70Sådan är GUDs välsignelse; GUD är Den Som Vet bäst.
71O ni som tror, ni ska förbli alerta, och förbered er som individer, eller förbered er alla tillsammans.
72Onekligen finns ibland er de som skulle dra benen efter sig, och om ni drabbades av en motgång skulle de säga, "GUD har välsignat mig eftersom jag inte dog martyrdöden med dem."
73Men om ni uppnår en välsignelse från GUD skulle de säga, precis som om ingen vänskap någonsin existerat mellan er, "Jag önskar att jag vore med dem, så jag kunde ta del av en sådan stor seger."
74De som villigt kämpar för GUDs sak är de som försakar denna världen till förmån för Livet Efter Detta. Den som kämpar för GUDs sak och sedan dödas eller uppnår seger, kommer vi säkerligen att ge en stor belöning.
75Varför skulle vi inte kämpa för GUDs sak när svaga män, kvinnor och barn ber: "Vår Herre, befria oss från detta samhälle, vars människor utövar förtryck, var Du vår Herre och Mästare."
76De som tror kämpar för GUDs sak, medan de som inte tror kämpar för tyranni. Därför ska ni bekämpa de som förenat sig med djävulen; djävulens makt är noll.
77Har ni lagt märke till de som uppmanades, "Ni behöver inte slåss; allt ni behöver göra är att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat)," därefter, när de uppmanades att strida, fruktade de människorna lika mycket som de fruktade GUD, eller till och med mer? De sa, "Vår Herre, varför påtvingade Du oss detta stridande? Om Du bara kunde ge oss uppskov ett tag!" Säg, "Materian tillhörande denna världen är lika med noll, medan Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga, ni drabbas aldrig av minsta orättvisa."
78Vart ni än är, kommer döden att hinna ikapp er, även om ni bor i ofantliga slott. När någonting bra händer dem säger de, "Det här kommer från GUD," och när någonting dåligt drabbar dem, skyller de på er. Säg, "Allt kommer från GUD." Varför missförstår dessa människor nästan allt?
79Allt bra som händer er kommer från GUD, allt dåligt som händer er kommer från er. Vi har sänt dig som en budbärare till människorna, GUD räcker som vittne.
80Den som lyder budbäraren lyder GUD. Vad gäller de som vänder sig bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare.
81Högtidligt lovar de lydnad, men så fort de lämnar dig hyser en del av dem avsikter i motsats till vad de säger. GUD noterar deras innersta avsikter. Ni ska ignorera dem och lita på GUD. GUD räcker som försvarare.
82Varför studerar de inte Koranen noggrant? Skulle den kommit från annat än GUD, skulle de ha funnit många motsägelser i den.
83När ett rykte som påverkar säkerhet kommer till dem sprider de det. Om de hänvisat det till budbäraren, och de som bestämmer ibland er, skulle de som förstår dessa saker ha informerat dem. Vore det inte för GUDs välvilja gentemot er, och Hans nåd, skulle ni ha följt djävulen, förutom ett fåtal.
84Du ska kämpa för GUDs sak; du ansvarar endast för din egen själ, och uppmana de troende att göra detsamma. GUD kommer att neutralisera kraften hos de som inte tror. GUD är mycket mäktigare och mycket effektivare.
85Den som sätter en god gärning i verket, får en del av förtjänsten därav, den som sätter en ond gärning i verket ådrager sig en del därav. GUD kontrollerar alla ting.
86När någon hälsar på er med en hälsning, ska ni besvara med en bättre hälsning, eller åtminstone med en likvärdig. GUD bedömer alla ting.
87GUD: det finns ingen annan gud än Honom. Han kommer utan tvivel sammankalla er på Återuppståndelsens Dag - den oundvikliga dagen. Vems skildring är mer sanningsenlig än GUDs?
88Varför ska ni dela upp er i två grupper av hänsyn till hycklarna (ibland er)? GUD är den som fördömt dem på grund av deras eget beteende. Vill ni vägleda dem som vilseletts av GUD? Den GUD vilseleder kan ni aldrig finna ett sätt att vägleda.
89De vill att ni inte ska tro, precis som de inte har trott, då blir ni jämlika. Ni ska inte betrakta dem som vänner, såvida de inte mobiliserar sig med er för GUDs sak. Vänder de sig emot er ska ni bekämpa dem, och ni får döda dem när ni möter dem i krig. Ni ska inte acceptera dem som vänner eller som allierade.
90Hit räknas inte de som förenas med människor med vilka ni skrivit fredsavtal, eller de som kommer till er utan någon önskan att slåss emot er eller emot sina släktingar. Om GUD så önskat, skulle Han kunnat låta dem slåss emot er. GUD ger er därför ingen anledning att slåss emot dem om de lämnar er ifred, avstår från att slåss emot er, och erbjuder er fred.
91Ni kommer att finna andra som vill sluta fred med er, även med sitt folk. Men så fort krig bryter ut slåss de emot er. Om dessa människor inte lämnar er ifred, erbjuder er fred och slutar att slåss emot er, får ni slåss emot dem när ni stöter på dem. Mot dessa ger vi er klar befogenhet.
92Ingen troende ska döda en annan troende, såvida det inte är en olyckshändelse. Om någon dödar en troende av misstag, ska han sona för det genom att befria en troende slav och genom att betala kompensation till offrets familj, såvida de inte avstår från en sådan kompensation som välgörenhet. Om offret tillhörde ett folk som ligger i krig med er, fast han var troende, ska ni sona genom att befria en troende slav. Om han tillhörde människor med vilka ni slutit fredsavtal, ska ni betala kompensationen och dessutom befria en troende slav. Om ni inte kan hitta en slav att befria, ska ni sona genom att fasta två månader i sträck för att återtagas av GUD. GUD är Den Som Vet, Visast.
93Straffet för den som dödar en troende avsiktligt är Helvetet, vari han vistas för evigt, GUD är arg på honom, fördömer honom, och har preparerat ett fruktansvärt straff för honom.
94O ni som tror, om ni slår ett slag för GUDs sak måste ni vara helt säkra. Säg inte till den som erbjuder er fred, "Du tror inte," i strävan efter denna världens byten. För GUD besitter oändliga byten. Minns att ni brukade vara som dem, och GUD välsignade er. Därför ska ni vara helt säkra (innan ni slår till). GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
95De som inte gör någonting bland de troende, som inte är handikappade, är inte desamma som de som strävar för GUDs sak med sina pengar och sina liv. GUD upphöjer de som strävar med sina pengar och sina liv över de som ingenting gör. GUD lovar frälsning för båda, men GUD upphöjer de som strävar över de stillasittande med en stor belöning.
96De högre rangerna kommer från Honom, liksom förlåtelse och nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
97De vars liv avslutas av änglarna när de är i ett tillstånd av att kränka sina själar, kommer änglarna att fråga, "Vad var det med er?" De kommer att säga, "Vi var förtryckta på jorden." De kommer att säga, "Var GUDs jord inte rymlig nog för er, för att ni skulle kunna emigrera däri?" För dessa är den slutliga boningen Helvetet, och ett miserabelt öde.
98Hit räknas inte de svaga männen, kvinnorna och barnen, som inte har styrkan eller medlen att finna en väg ut.
99Dessa kan GUD ha överseende med. GUD är Överseende, Förlåtare.
100Den som emigrerar för GUDs sak kommer att finna fantastiska gåvor och rikedom på jorden. För den som lämnar sitt hem, emigrerar till GUD och Hans budbärare, som döden sedan hinner ikapp, finns en belöning reserverad hos GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
101När ni färdas i krigstid, begår ni inget fel om ni kortar av era Kontaktböner (Salat), om ni befarar att de icke troende ska attackera er. De icke troende är sannerligen era ivriga fiender.
102När du är hos dem och leder Kontaktbönerna (Salat) för dem, låt då en del av er stå vakt; låt dem hålla sina vapen och låt dem stå bakom er när ni prostrerar. Låt sedan den andra gruppen som inte har bett, få sin tur att be med dig medan de andra står vakt och håller sina vapen. De som inte trodde vill se er försumma era vapen och er utrustning, för att kunna attackera er en gång för alla. Om ni förhindras av regn eller skada, begår ni inget fel om ni lägger ner era vapen, så länge ni är på er vakt. GUD har preparerat ett skamfullt straff för de icke troende.
103När ni väl avslutat er Kontaktbön (Salat), ska ni minnas GUD när ni står, sitter eller ligger. När kriget väl är över, ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat); Kontaktbönerna (Salat) har fastställts för de som tror på specifika tider.
104Ni får inte vackla när det gäller att sätta efter fienden. Lider ni, lider de också. Ni förväntar er dock från GUD vad de aldrig förväntar sig. GUD är Allvetande, Visast.
105Vi har sänt ner skriften till dig, sanningsenligt, för att döma bland människorna enligt det som GUD visat dig. Ta inte förrädarnas parti.
106Be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
107Försvara inte de som kränkt sina egna själar; GUD älskar inte någon förrädare, skyldig.
108De gömmer sig från människorna och bryr sig inte om att gömma sig från GUD, trots att Han är med dem när de hyser tankar inom sig som Han inte tycker om. GUD är fullt medveten om allt de gör.
109Här argumenterar ni på deras vägnar i denna världen; vem ska argumentera med GUD på deras vägnar på Återuppståndelsens Dag? Vem ska vara deras förespråkare?
110Den som begår ondska eller kränker sin själ, som sedan ber GUD om förlåtelse, kommer att finna GUD Förlåtande, Barmhärtigast.
111Den som förvärvar en synd, förvärvar den till skada för sin egen själ. GUD är Allvetande, Visast.
112Den som förvärvar en synd och sedan beskyller en oskyldig person för det, har begått en hädelse och en grov överträdelse.
113Vore det inte för GUDs välvilja gentemot dig och Hans nåd, skulle vissa av dem ha vilselett dig. De vilseleder endast sig själva, och kan aldrig skada dig det minsta. GUD har sänt ner skriften och visdom till dig, och Han har lärt dig vad du aldrig visste. GUDs välsignelser över dig har sannerligen varit stora.
114Det finns ingenting bra med deras privata sammankomster, förutom när det gäller de som förespråkar välgörenhet, rättfärdiga verk, eller för att sluta fred bland människorna. Den som gör det, som svar på GUDs läror, kommer vi ge en stor belöning.
115Vad gäller den som opponerar sig mot budbäraren efter att vägledningen visats honom, och som följer annat än den troendes väg, kommer vi att leda i riktningen han valt, och överlämna honom till Helvetet; vilket miserabelt öde!
116GUD förlåter inte idoldyrkan (om den bibehålls till döden), Han förlåter mindre överträdelser för vem Han vill. Den som dyrkar en idol vid sidan av GUD har gått långt vilse.
117De dyrkar till och med kvinnliga idoler vid sidan av Honom; i själva verket dyrkar de bara en rebellisk djävul.
118GUD har fördömt honom, och han sa, "Jag kommer säkerligen att rekrytera en stor del av Dina dyrkare.
119"Jag kommer att vilseleda dem, jag kommer att locka dem, jag kommer att uppmana dem att (förbjuda intaget av viss mat genom att) märka öronen på boskapen, och jag kommer befalla dem att förstöra GUDs skapelse." Den som accepterar djävulen som herre i stället för GUD har ådragit sig en svår förlust.
120Han lovar dem och lockar dem; det som djävulen lovar är ingenting annat än en illusion.
121De har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, och kan aldrig undvika det.
122Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Sådant är GUDs sanna löfte. Vems ord är mer sanna än GUDs?
123Det beror inte på era önskemål, eller på önskemålen av skriftens folk; den som begår ondska får betala för det, och kommer inte ha någon som hjälper dem eller stödjer dem mot GUD.
124Vad gäller de som för ett rättfärdigt liv, manliga eller kvinnliga, medan de tror, kommer de in i Paradiset; utan minsta orättvisa.
125Vem är bättre vägledd i sin religion än den som helt och hållet underkastar sig GUD, lever ett rättfärdigt liv enligt Abrahams troslära: monoteism? GUD har valt ut Abraham till en älskad vän.
126Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD har full kontroll över alla ting.
127De frågar dig om råd vad gäller kvinnor: säg, "GUD upplyser er beträffande dem, som reciterat för er i skriften. Ni ska återinföra de föräldralösa flickornas rättigheter, som ni bedrar på de hemgifter de har rätt till när ni vill gifta er med dem: ni ska inte utnyttja dem. De föräldralösa pojkarnas rättigheter måste skyddas likaså. Ni ska behandla de föräldralösa rättvist. Vad gott ni än gör, är GUD fullt medveten om."
128Om en kvinna upplever förtryck eller befarar att hon ska överges av sin man, ska paret försöka överbrygga sina meningsskiljaktigheter, för försoning är det bästa för dem. Själviskhet är en mänsklig egenskap, om ni gör saker av godo och för ett rättfärdigt liv, är GUD fullt Medveten om allt ni gör.
129Ni kan aldrig vara rättvisa när ni hanterar mer än en fru, oavsett hur mycket ni än försöker. Var därför inte så partiska, att ni låter en av dem förbli i ovisshet (vare sig åtnjutande äktenskap, eller bli lämnad att gifta sig med någon annan). Rättar ni till denna situation och bibehåller rättfärdighet, är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
130Om paret måste bestämma sig för att gå skilda vägar, kommer GUD att ge till båda av Sina gåvor. GUD är Frikostig, Visast.
131Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och vi har ålagt de som fick skriften före er, och ålagt er, att ni ska vörda GUD. Om ni inte tror, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. GUD har inga behov, Prisvärd.
132Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och GUD är den ende Beskyddaren.
133Om Han vill kan Han utplåna er, O människor, och sätta andra i ert ställe. GUD är säkerligen kapabel att göra det.
134Den som strävar efter materian tillhörande denna värld, bör veta att GUD äger både tillgångarna i denna värld och i Livet Efter Detta. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
135O ni som tror, ni ska vara fullkomligt rättvisa och iakttaga GUD när ni fungerar som vittnen, vare sig det är mot er själva, era föräldrar eller era släktingar. Vare sig den anklagade är rik eller fattig, tar GUD hand om dem båda. Var därför inte partiska på grund av era personliga önskemål. Om ni avviker eller bortser från (detta budord), är GUD fullt Medveten om allt ni gör.
136O ni som tror, ni ska tro på GUD och Hans budbärare, på skriften Han uppenbarat genom Sin budbärare, och på skriften Han uppenbarat innan dess. Den som vägrar att tro på GUD, Hans änglar, Hans skrifter, Hans budbärare och på den Sista Dagen, har verkligen gått långt vilse.
137Vad gäller de som tror, som därefter inte tror, som sedan tror, och därefter inte tror, och sedan faller djupare ner i otro, kommer GUD säkerligen inte att förlåta, ej heller kommer Han att vägleda dem på något sätt.
138Informera hycklarna om att de ådragit sig ett smärtsamt straff.
139Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de troende. Söker de värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.
140Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i Helvetet.
141De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de (till er), "Var vi inte med er?" Men om de icke troende får en chans säger de (till dem), "Tog vi inte ert parti och skyddade er från de troende?" GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer aldrig att låta de icke troende segra över de troende.
142Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom ljuset. När de stiger upp för Kontaktbönen (Salat), reser de på sig slött. Det är för att de bara visar upp sig för människorna, och sällan tänker de på GUD.
143De vacklar fram och tillbaka, utan att tillhöra vare sig den här eller den där gruppen. Den GUD vilseleder, kommer ni aldrig att hitta ett sätt att vägleda.
144O ni som tror, ni ska inte förena er med de icke troende i stället för de troende. Vill ni ge GUD ett klart bevis mot er?
145Hycklarna kommer att överlämnas till det djupaste Helveteshålet, och ni kommer inte att hitta någon som hjälper dem.
146Endast de som ångrar sig, omformar sig, håller fast vid GUD och fullständigt ägnar sin religion till endast GUD, kommer att räknas till de troende. GUD kommer att välsigna de troende med en stor belöning.
147Vad skulle GUD tjäna på att straffa er om ni blev tacksamma och trodde? GUD är Tacksam, Allvetande.
148GUD tycker inte om yttrandet av dåligt språk, såvida man inte behandlas med stor orättvisa. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
149Om ni är rättfärdigt verksamma - öppet eller dolt - eller ursäktar en överträdelse, Har GUD Överseende, Allsmäktig.
150De som inte tror på GUD och Hans budbärare, som försöker göra skillnad på GUD och Hans budbärare, och säger, "Vi tror på vissa och avvisar andra," och vill följa en väg mitt emellan;
151är de verkligt icke troende. Vi har preparerat ett skamfullt straff för de som inte tror.
152Vad gäller de som tror på GUD och Hans budbärare, och som inte gör någon skillnad på dem, kommer Han att ge deras belöning. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
153Skriftens folk utmanar dig att ta ner en bok från skyn till dem! De begärde ännu mer av Moses, och sa, "Visa oss GUD kroppsligen." Följaktligen träffades de av blixten som en konsekvens av deras fräckhet. Dessutom dyrkade de kalven efter alla mirakel de sett. Ändå hade vi överseende med allt detta. Vi stärkte Moses med fulländade mirakel.
154Och vi höjde berget Sinai över dem när vi slöt förbundet med dem. Och vi sa till dem, "Vanhelga inte Sabbaten." Vi slöt sannerligen ett högtidligt förbund med dem.
155(De ådrog sig fördömelse) för att ha kränkt sitt förbund, förkastat GUDs uppenbarelser, dödat profeterna orättmätigt och för att ha sagt, "Vi har bestämt oss!" I själva verket är GUD Den som förseglat deras sinnen på grund av deras otro, vilket är orsaken till att de inte lyckas tro, förutom sällan.
156(De har fördömts) för att inte ha trott, och för att ha yttrat en grov lögn om Maria.
157Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade de honom aldrig.
158I stället upphöjde GUD honom till Sig; GUD är Allsmäktig, Visast.
159Vad som krävdes av alla skriftens folk, var att de trodde på honom före hans död. På Återuppståndelsens Dag kommer han att vara ett vittne mot dem.
160På grund av deras överträdelser, förbjöd vi för Judarna bra mat som tidigare var laglig för dem; även för att de oavbrutet varit verksamma med att avvisa från GUDs väg.
161Och för att de praktiserat ocker, som var förbjudet, och för att de konsumerat människornas pengar olagligt. Vi har preparerat ett smärtsamt straff för de icke troende ibland dem.
162Vad gäller de ibland dem som är väl etablerade i kunskap, och de som tror, tror de på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig. De tillhör människor som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat); de tillhör människor som tror på GUD och på den Sista Dagen. Dessa beviljar vi en stor belöning.
163Vi har inspirerat dig på samma sätt som vi inspirerade Noak och profeterna som kom efter honom. Och vi inspirerade Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Patriarkerna, Jesus, Job, Jonas, Aron, och Salomon. Och vi gav David Psalmerna.
164Budbärare vi nämnt för dig, och budbärare vi aldrig nämnt för dig. Och GUD talade till Moses direkt.
165Budbärare för att sända goda nyheter liksom varningar. På så sätt kommer människorna inte att ha någon ursäkt när de möter GUD, efter att alla dessa budbärare kommit till dem. GUD är Allsmäktig, Visast.
166Men GUD vittnar om det Han uppenbarat för dig; Han har uppenbarat det med Sin kunskap. Änglarna vittnar likaså, men GUD räcker som vittne.
167De som inte tror och som avviker från GUDs ordning, har verkligen gått långt vilse.
168GUD kommer inte att förlåta de icke troende och som överträder, ej heller kommer Han att vägleda dem på något vis;
169förutom till Helvetet, vari de vistas för evigt. Det är lätt för GUD att göra.
170O människor, budbäraren har kommit till er med sanningen från er Herre. Tro därför för ert eget bästa. Om ni inte tror, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. GUD är Allvetande, Visast.
171O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var en av GUDs budbärare, och Hans ord som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom. Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare. Ni ska inte säga, "Treenighet." Ni ska låta bli för ert eget bästa. GUD är endast en gud. Prisad vare Han; Han är alltför ärorik för att ha en son. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom. GUD räcker som Herre och Mästare.
172Messias skulle aldrig ringakta att vara en GUDs tjänare, ej heller de närmsta änglarna. Alla som ringaktar att dyrka Honom, som är för arroganta för att underkasta sig, kommer Han att sammankalla inför Sig.
173Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att belöna dem rikligt och ösa Sin nåd över dem. Vad gäller de som ringaktar och blir arroganta, kommer Han att överlämna dem till ett smärtsamt straff. De kommer inte att finna någon herre vid sidan av GUD, ej heller någon frälsare.
174O människor, ett bevis har kommit till er från er Herre; vi har sänt ner en fulländad ledstjärna till er.
175De som tror på GUD och som håller fast vid Honom, kommer Han att ge tillträde till nåd från Honom och barmhärtighet, och kommer att vägleda dem till Honom på en rak väg.
176De frågar dig om råd; säg, "GUD ger er råd beträffande den som är ogift. Om någon dör och inte lämnar några barn efter sig, och han hade en syster, får hon halva arvet. Om hon dör först ärver han henne, om hon inte lämnade några barn efter sig. Om det fanns två systrar, får de två tredjedelar av arvet. Om syskonen är manliga och kvinnliga, får mannen dubbelt så mycket som kvinnan." GUD klargör det på så sätt för er, så att ni inte ska gå vilse. GUD är fullt medveten om alla ting.
Chapter 5 (Sura 5)
1O ni som tror, ni ska uppfylla era förbund. Tillåtet för er att äta är kreaturen, förutom de som specifikt förbjudits häri. Ni ska inte tillåta jakt under vallfärden. GUD fastställer vad Han vill.
2O ni som tror, kränk inte de riter GUD har infört, ej heller de Heliga Månaderna, djuren som ska offras, kransarna som markerar dem, eller människorna som färdas mot den Heliga Helgedomen (Ka´bah) i strävan efter välsignelser och godkännande från sin Herre. När ni väl fullbordat vallfärden får ni jaga. Provoceras inte till aggression av ert hat för människor som en gång hindrat er från att nå den Heliga Moskén. Ni ska samarbeta i rättfärdiga och gudfruktiga angelägenheter; samarbeta inte när det gäller syndiga och onda ting. Ni ska iakttaga GUD. GUD är sträng med att genomdriva straff.
3Förbjudet för er är djur som dör av sig själva, blod, griskött, och djur som dedicerats till annat än GUD. (Djur som dör av sig själva inkluderar de som) strypts, träffats av ett föremål, fallit från höjd, attackerats av ett vilt djur såvida ni inte räddar ert djur innan det dör, och djur som offras på altare. Det är även förbjudet att fördela köttet genom ett hasardspel; det är en avskyvärd handling. I dag har de icke troende gett upp beträffande (utrotningen av) er religion; ni ska inte frukta dem, utan frukta Mig i stället. Idag har jag fullbordat er religion, fulländat Mina välsignelser över er, och Jag har fastställt Underkastelse som religionen för er. Om någon tvingas (äta förbjuden mat) på grund av svält, utan att vara avsiktligt syndig, är GUD Förlåtare, Barmhärtig.
4De rådfrågar dig om vad som är lagligt för dem; säg, "Alla goda ting är lagliga för er, inklusive det som tränade hundar och falkar fångar åt er." Ni tränar dem enligt GUDs läror. Ni får äta det de fångar åt er, och nämn GUDs namn över det. Ni ska iakttaga GUD. GUD är ytterst effektiv på att granska.
5Idag görs all bra mat laglig för er. Maten av skriftens folk är laglig för er. Ni får också gifta er med de kyska kvinnorna bland de troende, liksom de kyska kvinnorna bland anhängarna av tidigare skrift, förutsatt att ni betalar dem den hemgift de har rätt till. Ni ska bibehålla kyskhet, ej begå äktenskapsbrott och ej heller ha hemliga älskare. För den som avvisar tro kommer alla verk vara förgäves, i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.
6O ni som tror, när ni iakttager Kontaktbönerna (Salat), ska ni: (1) tvätta era ansikten, (2) tvätta era armar till armbågarna, (3) stryk händerna över era huvuden, och (4) tvätta era fötter till anklarna. Om ni är orena på grund av sexuell orgasm, ska ni bada. Om ni är sjuka, på resande fot, eller haft utsöndring på grund av matsmältning (urinal, fekal, eller gas), eller om ni haft (sexuell) kontakt med kvinnorna, och ni inte kan hitta vatten, ska ni iakttaga den torra tvagningen (Tayammum) genom att röra vid ren torr jord, och sedan gnugga era ansikten och händer. GUD vill inte göra religionen svår för er; Han vill rena er och fullända Sina välsignelser över er, så att ni må vara tacksamma.
7Minns GUDs välsignelser över er, och Hans förbund som Han slöt med er: ni sa, "Vi hör och vi lyder." Ni ska iakttaga GUD; GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.
8O ni som tror, ni ska vara absolut rättvisa och iakttaga GUD när ni fungerar som vittnen. Provoceras inte av era konflikter med vissa människor till att begå orättvisa. Ni ska vara absolut rättvisa, för det är mer rättfärdigt. Ni ska iakttaga GUD. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
9GUD lovar de som tror och för ett rättfärdigt liv, förlåtelse och en stor belöning.
10Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser, är de Helvetets invånare.
11O ni som tror, minns GUDs välsignelser över er; när en del människor ansträngde sig för att attackera er, skyddade Han er och höll tillbaka deras händer. Ni ska iakttaga GUD; på GUD ska de troende lita.
12GUD hade slutit ett förbund med Israels Barn, och vi upphöjde tolv patriarker bland dem. Och GUD sa, "Jag är med er så länge ni iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), tror på Mina budbärare och respekterar dem och fortsätter låna GUD ett lån av rättfärdighet. Då kommer Jag att mildra era synder och ge er tillträde till trägårdar med flytande bäckar. Den som inte tror efter detta, har verkligen avvikit från den rätta vägen."
13Som konsekvens av att de kränkte förbundet fördömde vi dem, och lät deras hjärtan stelna. Följaktligen tog de orden ur sitt sammanhang och ignorerade en del av budorden de fått. Ni kommer fortsätta att se svek från dem, med undantag av ett fåtal av dem. Ni ska ha överseende med dem och ignorera dem. GUD älskar de välvilliga.
14Även med de som sa, "Vi är Kristna," slöt vi ett förbund. Men de ignorerade en del av budorden de fått. Därför fördömde vi dem till inbördes fientlighet och hat till Återuppståndelsens Dag. GUD kommer då att informera dem om allt de hade gjort.
15O skriftens folk, vår budbärare har kommit till er för att förkunna för er många saker som ni dolt i skriften, och för att ursäkta många andra överträdelser ni begått. En ledstjärna har kommit till er från GUD, och en fulländad skrift.
16Med den vägleder GUD de som söker Hans godkännande. Han vägleder dem till fridens vägar, leder dem ut ur mörkret och in i ljuset med Hans tillåtelse, och vägleder dem på en rak väg.
17De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen hedningar. Säg, "Vem skulle kunna motarbeta GUD om Han ville förinta Messias, Marias son, hans mor och alla på jorden?" All suveränitet i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och allting däremellan. Han skapar vad Han vill. GUD är Allsmäktig.
18Judarna och de Kristna sa, "Vi är GUDs barn och de Han håller av." Säg, "Varför straffar Han då er för era synder? Ni är bara människor som alla andra människor Han skapat." Han förlåter vem Han vill och straffar vem Han vill. Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och allting däremellan, och till Honom är det slutliga ödet.
19O skriftens folk, vår budbärare har kommit till er för att förklara saker och ting för er, efter en tid utan budbärare, så att ni inte ska säga, "Ingen predikare eller varnare kom till oss." En predikare och en varnare har nu kommit till er. GUD är Allsmäktig.
20Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, minns GUDs välsignelser över er: Han utnämnde profeter från ert folk, gjorde er till kungar och gav er vad Han aldrig givit något annat folk.
21"O mitt folk, gå in i det heliga landet som GUD har bestämt för er, gör ej uppror så att ni inte blir förlorare."
22De sa, "O Moses, det finns mäktiga människor däri, vi kommer inte att gå in i det om inte de ger sig av därifrån. Om de ger sig av, går vi in."
23Två män, fulla av vördnad och välsignade av GUD, sa, "Gå bara in genom porten. Går ni bara in genom den, kommer ni med säkerhet att segra. Ni måste lita på GUD om ni är troende."
24De sa, "O Moses, vi kommer aldrig att gå in i det så länge de är därinne. Gå därför du och din Herre och kämpa. Vi rör oss inte ur fläcken."
25Han sa, "Min Herre, jag kan bara kontrollera mig själv och min bror. Låt oss därför skiljas från de onda människorna."
26Han sa, "Från och med nu är det förbjudet för dem i fyrtio år, under vilka de kommer att ströva omkring planlöst på jorden. Sörj inte över sådana onda människor."
27Skildra för dem den sanna historien om Adams två söner. De gjorde en offergåva som accepterades från den ena, men inte från den andra. Han sa, "Jag kommer säkerligen att döda dig." Han sa, "GUD accepterar endast från de rättfärdiga.
28"Om du bär hand på mig för att döda mig, sträcker jag inte ut min hand för att döda dig. För jag vördar GUD, universums Herre.
29"Jag vill att du, inte jag, ska bära min synd och din synd, sedan hamnar du med de som vistas i Helvetet. Det är straffet för de som överträder."
30Hans ego provocerade honom till att döda sin bror. Han dödade honom och hamnade bland förlorarna.
31GUD skickade då en korp för att skrapa jorden, för att lära honom hur han skulle begrava sin bror. Han sa, "Ve mig; jag lyckades inte vara lika intelligent som denna korp och begrava min broders kropp." Han drabbades av ångest.
32På grund av detta fastställde vi för Israels Barn, att för den som mördar en person som inte begått ett mord eller hemska brott, ska det vara som om han mördat alla människor. Och för den som skonar ett liv, ska det vara som om han skonat livet på alla människor. Våra budbärare gick till dem med tydliga bevis och uppenbarelser, men de flesta av dem efter allt detta överträder ändå.
33Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
34Hit räknas inte de som ångrar sig innan ni får tag i dem. Ni ska veta att GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
35O ni som tror, ni ska vörda GUD och söka alla vägar och metoder till Honom, sträva för Hans sak så att ni ska kunna lyckas.
36Säkerligen, om de som inte trodde ägde allting på jorden, till och med dubbelt så mycket, och erbjöd det som lösen för att bespara dem straffet på Återuppståndelsens Dag, skulle det inte godtas från dem; de har ådragit sig ett smärtsamt straff.
37De kommer att vilja komma ut ur Helvetet, men ej, de kan aldrig komma ut därifrån; deras straff är evigt.
38Vare sig manlig eller kvinnlig, ska ni märka tjuvens hand som straff för deras brott, för att tjäna som exempel från GUD. GUD är Allsmäktig, Visast.
39Om man ångrar sig efter att man begått detta brott, och ändrar sig, räddas man av GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
40Vet ni inte att GUD äger himmlarnas och jordens högsta makt? Han straffar vem Han vill och förlåter vem Han vill. GUD är Allsmäktig.
41O du budbärare, bli inte ledsen över de som är snabba med att inte tro bland de som säger, "Vi tror," med sina munnar, trots att deras hjärtan inte tror. Bland Judarna fanns en del som lyssnade på lögner. De lyssnade på människor som aldrig mött dig, som tog orden ur sitt sammanhang och sedan sa, "Om ni får det här, acceptera det, men om ni får någonting annat, akta er." Den GUD vill avleda, kan ni inte göra något för att hjälpa emot GUD. GUD vill inte rena deras hjärtan. De har ådragit sig förödmjukelse i denna världen och i Livet Efter Detta, de kommer att plågas av ett hemskt straff.
42De är människor som upprätthåller lögner och som äter av olagliga förtjänster. Om de kommer till dig för att döma ibland dem, får du döma ibland dem eller ignorera dem. Om du väljer att ignorera dem kan de inte skada dig det minsta. Men om du dömer ibland dem, ska du döma rättvist. GUD älskar de rättvisa.
43Varför ber de dig döma ibland dem när de har Toran, innehållande GUDs lag, och de valt att ignorera den? De är inte troende.
44Vi har sänt ner Toran, som innehåller vägledning och ljus. Härskande enligt den gjorde de Judiska profeterna, liksom rabbierna och prästerna, som fastställt för dem i GUDs skrift, och som bevittnat av dem. Högakta därför inte mänskliga varelser; högakta Mig i stället. Och byt inte ut Mina uppenbarelser för ett billigt pris. De som inte styr enligt GUDs uppenbarelser, är de icke troende.
45Och i den fastställde vi följande för dem; ett liv för ett liv, ett öga för ett öga, en näsa för en näsa, ett öra för ett öra, en tand för en tand, och en likvärdig skada för en likvärdig skada. Ger man upp sin rätt som välgörenhet, kommer det att sona för synderna man har. De som inte styr enligt GUDs uppenbarelser är de orättvisa.
46Efter dem skickade vi Jesus, Marias son, som bekräftande tidigare skrift, Toran. Vi gav honom Evangeliet, med vägledning och ljus, bekräftande tidigare skrifter, Toran, och förstärkte dess vägledning och ljus, för att upplysa de rättfärdiga.
47Evangeliets folk ska styra enligt GUDs uppenbarelser däri. De som inte styr enligt GUDs uppenbarelser är de onda.
48Sedan uppenbarade vi denna skrift för dig, sanningsenligt, som bekräftar tidigare skrifter och ersätter dem. Du ska styra ibland dem enligt GUDs uppenbarelser, och följ inte deras önskemål om de skiljer sig från sanningen som kommit till dig. För var och en av er har vi fastställt lagar och olika riter. Om GUD så önskat, skulle Han ha gjort er till en församling. Men Han testar er på så sätt genom uppenbarelserna Han givit var och en av er. Ni ska tävla i rättfärdighet. Till GUD ska ni slutligen återvända - allihop - och då kommer Han att informera er om allt ni tvistat om.
49Du ska styra ibland dem enligt GUDs uppenbarelser till dig. Följ inte deras önskemål och akta dig så att de inte avleder dig från en del av GUDs uppenbarelser till dig. Om de vänder sig bort ska du veta att GUD vill straffa dem för en del av deras synder. Många människor är verkligen onda.
50Är det lagen från okunnighetens tid som de försöker upprätthålla? Vems lag är bättre än GUDs för de som uppnått övertygelse?
51O ni som tror, alliera inte er med vissa Judar och Kristna; dessa är allierade med varandra. De ibland er som allierar er med dessa, hör hemma hos dem. GUD vägleder inte de som överträder.
52Ni kommer att se de som hyser tvivel i sina hjärtan skynda sig att förena sig med dem, med orden, "Vi är rädda för att vi kommer besegras." Må GUD frambringa seger, eller en befallning från Honom som får dem att ångra sina hemliga tankar.
53De troende kommer då att säga, "Är detta samma människor som högtidligt svor vid GUD att de var med er?" Deras verk har tillintetgjorts; de är förlorare.
54O ni som tror, om ni återgår från er religion, kommer GUD att ersätta er med människor som Han älskar och som älskar Honom. De kommer att vara snälla med de troende, hårda mot de icke troende, och kommer att sträva för GUDs sak utan rädsla för något klander. Sådan är GUDs välsignelse; Han ger den till vem Han vill. GUD är Rik, Allvetande.
55Era verkligt allierade är GUD och Hans budbärare, och de troende som iakttager Kontaktbönerna (Salat), och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de bugar sig ner.
56De som allierar sig själva med GUD och Hans budbärare, och de som trodde, tillhör GUDs sällskap; utan tvekan, är de vinnare.
57O ni som tror, gynna inte de bland mottagare av tidigare skrift som hånar och förlöjligar er religion, ej heller ska ni gynna de som inte tror. Ni ska vörda GUD om ni verkligen är troende.
58När ni kallar till Kontakbönerna (Salat), hånar och förlöjligar de det. Det är för att de är människor som inte förstår.
59Säg, "O skriftens folk, är det inte så att ni hatar oss för att vi tror på GUD, och på det som uppenbarades för oss, och på det som uppenbarades före oss, och för att de flesta av er inte är rättfärdiga?"
60Säg, "Låt mig tala om för er vilka som är värst i GUDs ögon: de som fördömts av GUD efter att ha ådragit sig Hans vrede tills Han gjorde till (lika avskyvärda som) apor och grisar, och idoldyrkarna. Dessa är mycket värre, och längre bort från den rätta vägen.
61När de kommer till er säger de, "Vi tror," trots att de var fulla av otro när de kom in, och de är fulla av otro när de går. GUD är fullt medveten om allt de döljer.
62Man ser många av dem villigt begå ondska och överträdelse och äta från olagliga förtjänster. Det de gör är verkligen bedrövligt.
63Om endast rabbierna och prästerna skulle motsätta sig deras syndiga yttranden och olagliga förtjänster! Det är verkligen hemskt vad de gör sig skyldiga till.
64Judarna sa till och med, "GUDs hand är bunden!" Det är deras händer som är bundna. De har fördömts för att ha yttrat en sådan hädelse. I stället är Hans händer vidöppna, spenderande som Han vill. Din Herres uppenbarelser till dig kommer säkerligen att få många av dem att falla djupare ner i överträdelse och otro. Följaktligen har vi överlämnat dem till inbördes ovilja och hat tills Återuppståndelsens Dag. Var gång de tänder krigets lågor släcker GUD dem. De rör sig ondskefullt på jorden, och GUD ogillar de som begår ondska.
65Om bara skriftens folk tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi att lindra deras synder och ge dem tillträde till trädgårdar i lycksalighet.
66Om bara de skulle upprätthålla Toran och Evangeliet, och det som sänts ner till dem från deras Herre häri, skulle de överösas med välsignelser från ovan dem och från under deras fötter. En del av dem är rättfärdiga, men många av dem begår ondska.
67O du budbärare, förmedla det som uppenbarats för dig från din Herre - innan du gör det har du inte levererat Hans budskap - GUD kommer att skydda dig från människorna. GUD vägleder inte människorna som inte tror.
68Säg, "O skriftens folk, ni har ingen basis förrän ni upprätthåller Toran och Evangeliet, och det som sänts ner till er häri från er Herre." Dessa uppenbarelser från er Herre kommer säkerligen få många av dem att falla djupare ner i överträdelse och otro. Därför ska du inte tycka synd om människorna som inte tror.
69Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de som konverterat, och de Kristna; den som (1) tror på GUD och (2) tror på den Sista Dagen, och (3) för ett rättfärdigt liv, har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
70Vi har slutit ett förbund med Israels Barn, och vi sände budbärare till dem. Var gång en budbärare kom till dem med något de inte tyckte om, förkastade de en del av dem, andra dödade de.
71De trodde inte att de skulle testas, så de blev blinda och döva, sedan räddade GUD dem, men därefter blev många av dem blinda och döva igen. GUD ser allt de gör.
72De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen hedningar. Messias själv sa, "O Israels Barn, ni ska dyrka GUD; min Herre och er Herre." GUD har förbjudit Paradiset för den som sätter upp en idol vid sidan av GUD, och Helvetet är hans öde. De onda har inga hjälpare.
73De som säger att GUD är en tredjedel av en treenighet är verkligen hedningar. Det finns ingen gud förutom den ende guden. Om de inte avstår från att säga det, kommer de ibland dem som inte tror ådra sig ett smärtsamt straff.
74Ska de inte ångra sig inför GUD och be om Hans förlåtelse? GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
75Messias, Marias son, är inget annat än en budbärare som budbärarna före honom, och hans mor var ett helgon. Båda två brukade äta av maten. Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna för dem, och lägg märke till hur de ändå avviker!
76Säg, "Ska ni dyrka maktlösa idoler vid sidan av GUD som varken kan skada eller hjälpa er? GUD är Den Som Hör, Allvetande."
77Säg, "O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion utöver sanningen, och följ inte åsikterna av människor som gått vilse, som vilselett massor av människor; de är långt borta från den rätta vägen."
78De som inte trodde bland Israels Barn har fördömts av Davids tunga och av Jesus, Marias son. Detta för att de inte lydde och överträdde.
79De förbjöd inte varandra från att begå ondska. Sannerligen bedrövligt är det de gjorde.
80Man kunde se många av dem förena sig med de icke troende. Sannerligen bedrövligt är vad deras händer begått på deras själars vägnar. GUD är arg på dem, och följaktligen kommer de att vistas för evigt i straff.
81Om de hade trott på GUD, på profeten, och på det som uppenbarats för honom häri, skulle de inte varit gynnsamt inställda till dem. Men många av dem är onda.
82Ni kommer att märka att de troendes värsta fiender är Judarna och idoldyrkarna. Ni kommer också att märka att de människor som står de troende närmast vad gäller vänskap, är de som säger, "Vi är Kristna." Det är för att de har präster och munkar ibland sig, och de är inte arroganta.
83När de hör vad som uppenbarats för budbäraren, ser man deras ögon fyllas av tårar när de känner igen sanningen däri, och de säger, "Vår Herre, vi har trott, så räkna oss bland vittnena.
84"Varför skulle vi inte tro på GUD och på sanningen som kommit till oss, och hoppas på att vår Herre kommer att släppa in oss med de rättfärdiga människorna?"
85GUD har belönat dem för att ha sagt detta; Han kommer att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för evigt. Sådan är belöningen för de rättfärdiga.
86Vad gäller de som inte tror, som förkastar våra uppenbarelser, vistas de i Helvetet.
87O ni som tror, förbjud inte goda ting som GUD har gjort lagliga, och attackera inte; GUD tycker inte om dem som attackerar.
88Ät från de bra och lagliga saker som GUD har givit er. Ni ska vörda GUD, som ni tror på.
89GUD ställer er inte till svars för blotta yttrandet av löften; Han ställer er till svars för era egentliga avsikter. Om ni kränker ett löfte ska ni sona genom att mata tio fattiga människor från samma mat som ni erbjuder er egen familj, eller genom att klä dem, eller genom att befria en slav. Har ni inte råd med det ska ni fasta i tre dagar. Det är så ni sonar för att ha kränkt de löften ni lovat hålla. Ni ska uppfylla er löften. GUD förklarar på så sätt sina uppenbarelser för er, så att ni må vara tacksamma.
90O ni som tror, berusningsmedel, hasardspel, idolernas altare och chansspel, är djävulens avskyvärdheter; ni ska undvika dem så att ni ska kunna lyckas.
91Djävulen vill provocera fram fientlighet och hat ibland er genom berusningsmedel och hasardspel, och distrahera er från att minnas GUD och från att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Kommer ni då att avstå?
92Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och var på er vakt. Om ni vänder er bort ska ni veta att vår budbärares enda uppgift är att effektivt förmedla budskapet.
93De som tror och för ett rättfärdigt liv bär ingen skuld skuld genom att äta någon mat, så länge de iakttager budorden, tror och för ett rättfärdigt liv, och sedan bibehåller sin gudfruktighet och tro, och fortsätter iakttaga gudfruktighet och rättfärdighet. GUD älskar de rättfärdiga.
94O ni som tror, GUD kommer att testa er med en del villebråd inom räckhåll för era händer och era pilar (under vallfärd). På så sätt urskiljer GUD de ibland er som iakttager Honom i sin ensamhet. De som överträder efter detta har ådragit sig ett smärtsamt straff.
95O ni som tror, döda inget villebråd under vallfärd. För den som dödar ett villebråd med flit, ska bötern vara ett lika stort antal boskapsdjur som antalet villebråd han dödat. Domen ska fastställas av två rättvisa människor ibland er. De ska se till att offergåvorna når Ka´bah. Annars kan man sona genom att mata fattiga människor, eller genom en likvärdig fasta för att återgälda sin överträdelse. GUD har haft överseende med tidigare överträdelser. Men om någon åter igen begår en sådan överträdelse, kommer GUD att hämnas den. GUD är Allsmäktig, Vedergällare.
96Alla havets fiskar har gjorts lagliga för er att äta. Under vallfärden kan det fungera som försörjning för er under resan. Ni ska inte jaga under hela vallfärden. Ni ska vörda GUD, inför vilken ni kommer att sammankallas.
97GUD har utnämnt Ka´bah, den Heliga Moskén, till en helgedom för människorna, även de Heliga Månaderna, offergåvorna (till den Heliga Moskén) och kransarna som markerar dem. Ni bör veta att GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden, att GUD är Allsmäktig.
98Ni ska veta att GUD är strikt med att genomdriva straff, att GUD är Förlåtande, Barmhärtigast.
99Budbärarens enda uppgift är att förmedla budskapet, och GUD är medveten om allt ni tillkännager och allt ni döljer.
100Förkunna: "Det som är dåligt och det som är bra är inte lika, även om mängden av det dåliga kan imponera på er. Ni ska vörda GUD, (även om ni är i minoritet) O ni som har intelligens, så att ni ska kunna lyckas.
101O ni som tror, fråga inte om sådana saker som skulle skada er, om de uppenbarades för er för tidigt. Frågar ni om dem i betraktande av Koranen, kommer de att bli uppenbara för er. GUD har avsiktligt förbisett dem. GUD är Förlåtare, Medlidsam.
102Andra före er har ställt samma frågor, och trodde sedan inte på det.
103GUD förbjöd inte boskap som föder vissa kombinationer av hanar eller honor, ej heller boskap som befriats genom ett löfte, eller den som får två hanar i rad, eller tjuren som avlat tio. Det är de icke troende som hittat på sådana lögner om GUD. De flesta av dem förstår inte.
104När de uppmanas, "Kom till det som GUD har uppenbarat och till budbäraren," säger de, "Det vi såg våra föräldrar göra räcker för oss." Tänk om deras föräldrar inte visste någonting och inte var vägledda?
105O ni som tror, ni ska endast oroa er för er själva. Om de andra går vilse kan de inte skada er så länge ni är vägledda. Ni kommer till slut att återvända till GUD, allihop, sedan kommer Han att informera er om allt ni har gjort.
106O ni som tror, när en av er är döende, ska två rättvisa människor ibland er bevittna testamentet. Är ni på resande fot kan två andra utföra bevittningen. Efter att ha iakttagit Kontaktbönen (Salat), låt vittnena svära vid GUD för att skingra era tvivel: "Vi kommer inte att använda detta för att uppnå personliga förtjänster, även om testatorn är besläktad med oss. Ej heller kommer vi att dölja GUDs vittnesmål. Gjorde vi det skulle vi vara syndare."
107Upptäcker man att vittnena är skyldiga till partiskhet, ska två andra ombedjas ta deras plats. Välj två personer som diskriminerats av de två första vittnena och låt dem svära vid GUD: "Vårt vittnesmål är mer sanningsenligt än deras; vi kommer inte att vara partiska. Vore vi det, skulle vi vara överträdande människor."
108Det bidrar troligare till ett ärligt vittnesmål från deras sida, i rädsla för att deras vittnesmål ska ignoreras, som det av tidigare vittnen. Ni ska iakttaga GUD och lyssna. GUD vägleder inte de som är onda.
109Den dagen kommer, då GUD kommer att sammankalla budbärarna och fråga dem, "Hur blev ni bemötta?" De kommer att säga, "Vi har ingen kunskap. Du Känner Till alla hemligheter."
110GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden för att göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns att du från lera skapade formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse, och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, ´Detta är uppenbarligen magi.´
111"Minns att jag inspirerade lärjungarna: ´Ni ska tro på Mig och på Mina budbärare.´ De sa, ´Vi har trott, vittna om att vi är underkastade.´"
112Minns att lärjungarna sa, "O Jesus, Marias son, kan din Herre sända ner en fest från skyn till oss?" Han sa, "Ni borde vörda GUD om ni är troende."
113De sa, "Vi vill äta från den för att stärka våra hjärtan, för att med säkerhet veta att du talat sanning till oss. Vi kommer att tjäna som vittnen till det."
114Jesus, Marias son, sa, "Vår gud, vår Herre, sänd ner en fest till oss från skyn. Låt den föra med sig överflöd till var och en av oss, ett tecken från Dig. Ge till oss; Du är den bäste Försörjaren."
115GUD sa, "Jag sänder ner den. Den av er som inte tror efter detta, kommer Jag att straffa som jag aldrig straffat någon förut."
116GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, sa du till människorna, "Gör mig och min mamma till idoler vid sidan av GUD?´" Han kommer att säga, "Prisad vare Du. Jag skulle inte kunna yttra något som inte var rätt. Om jag sagt det, skulle Du redan ha känt till det. Du känner till mina tankar och jag känner inte till Dina tankar. Du känner till alla hemligheter.
117"Jag sa bara till dem vad Du befallde mig att säga, att, ´Ni ska dyrka GUD, min Herre och er Herre. Jag var ett vittne ibland dem så länge jag levde ibland dem. När Du avslutade mitt liv på jorden blev Du Vakare över dem. Du bevittnar alla ting.
118"Straffar Du dem är de Dina tjänare. Förlåter Du dem, är Du den Allsmäktige, Visaste."
119GUD kommer att meddela, "Detta är en dag då de sanningsenliga kommer att räddas av sin sanningsenlighet." De har förtjänat trädgårdar med flytande bäckar. De vistas däri för evigt. GUD är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. Detta är den största triumfen.
120Himmlarnas och jordens suveränitet tillhör GUD, och allting i dem, och Han är Allsmäktig.
Chapter 6 (Sura 6)
1Prisad vare GUD, som skapade himmlarna och jorden och gjorde mörkret och ljuset. Ändå fortsätter de som inte tror på sin Herre att avvika.
2Han är Den som skapade er av lera och som därefter förutbestämde er livstid, en livstid endast Han känner till. Ändå fortsätter ni att tvivla.
3Han är den Ende GUDen i himmlarna och på jorden. Han känner till era hemligheter och det ni tillkännager, Han är medveten om allt ni gör er förtjänta av.
4Oavsett vilket sorts bevis som kommer till dem från deras Herre, vänder de sig bort ifrån det, i motvilja.
5Eftersom de förkastade sanningen när den kom till dem, har de ådragit sig konsekvenserna av sin tanklöshet.
6Har de inte sett hur många generationer före dem vi förintat? Vi etablerade dem mer än er på jorden, öste rikligt med välsignelser över dem, och försåg dem med flytande bäckar. Därefter förintade vi dem på grund av deras synder och ersatte dem med en ny generation.
7Även om vi skulle sände ner en fysisk bok till dem skriven på papper, och de skulle röra vid den med sina händer, skulle de som inte trodde säga, "Detta är blott listig magi."
8De sa också, "Om bara en ängel kunde komma ner med honom!" Om vi sänt en ängel, skulle hela saken redan vara avgjord, och de skulle inte längre få uppskov.
9Om vi sänt en ängel skulle vi ha sänt honom i form av en man, och låtit dem vara precis lika förvirrade som de är nu.
10Budbärare före dig har förlöjligats. Det var de som hånade dem som fick genomlida konsekvenserna av sitt hånande.
11Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar."
12Säg, "Vem äger allting i himmlarna och på jorden?" Säg, "GUD." Han har fastställt att nåd är Hans egenskap. Han kommer säkerligen att sammankalla er alla på Återuppståndelsens Dag, som är oundviklig. De som förlorar sina själar är de som inte tror.
13Allt som rör sig på natten och dagen tillhör Honom. Han är Den Som Hör, Den Som Vet.
14Säg, "Ska jag acceptyera annat än GUD som Herre och Mästare, när Han är Den Som Initierat himmlarna och jorden, och Han ger näring men får ingen näring?" Säg, "Jag har beordrats vara en ytterst hängiven underkastad, och, ´Inte vara en idoldyrkare.´"
15Säg, "Jag fruktar om jag inte lyder min Herre, straffet på en storslagen dag.
16Den som skonas från (straffet) på den dagen har uppnått Hans nåd. Det är den största triumfen."
17Om GUD berör er med en motgång kan ingen lindra den förutom Han. Berör Han er med en välsignelse, är Han Allsmäktig.
18Han är Ojämförlig Sina varelser, Han är den Visaste, den Medvetne.
19Säg, "Vems vittnesmål är mäktigast?" Säg, " GUDs. Han är vittnet mellan mig och er om att denna Koran inspirerats till mig för att predika den för er och alla den når. Sannerligen, vittnar ni om att det finns andra gudar vid sidan av GUD." Säg, "Jag vittnar inte som ni; det finns bara en gud och jag förkastar er idoldyrkan."
20De som vi har givit skriften känner igen detta som de känner igen sina egna barn. De som förlorar sina själar är de som inte tror.
21Vem är ondare än den som ljuger om GUD eller förkastar Hans uppenbarelser? De som överträder lyckas aldrig.
22Dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att fråga idoldyrkarna, "Var är idolerna ni satte upp?"
23Deras förödande svar kommer att vara, "Vid GUD vår Herre, vi var aldrig idoldyrkare."
24Lägg märke till hur de ljög för sig själva, och hur idolerna de uppfunnit övergett dem.
25En del av dem lyssnar på dig, men vi placerar slöjor över deras hjärtan för att hindra dem från att förstå, och dövhet i deras öron. På så sätt kan de inte tro oavsett vilket sorts bevis de än ser. När de kommer för att argumentera med dig, säger de som inte tror, "Det här är sagor från det förflutna."
26De avleder andra från denna (Koran) samtidigt som de själva håller sig borta från den, följaktligen förstör de endast sig själva utan att inse det.
27Om ni bara kunde se dem när de möter helveteselden! Då skulle de säga, "Ve oss. O, vi önskar att vi kunde återvända och aldrig avvisa vår Herres uppenbarelser, och förena oss med de troende."
28I själva verket (säger de bara det för att) deras hemligheter avslöjats. Om de återvänder kommer de att begå exakt samma brott. De ljuger.
29(Undermedvetet) säger de, "Vi lever bara detta livet; vi kommer inte att återupplivas."
30Om ni bara kunde se dem när de står inför sin Herre! Han skulle säga, "Är detta inte sanningen?" De skulle säga, "Jo, vid vår Herre." Han skulle säga, "Ni har ådragit er straffet för er otro."
31De som inte tror på att möta GUD förrän Timmen plötsligt kommer till dem, och som då säger, "Vi ångrar djupt att vi slösat bort våra liv i denna världen." På sina ryggar kommer de att bära lass av sina synder; vilken miserabel last!
32Livet i denna världen är bara en illusion och fåfänga, medan boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga. Förstår ni inte?!
33Vi vet att du kanske blir ledsen över vad de säger. Du bör veta att det inte är dig de avvisar, det är GUDs uppenbarelser de onda ignorerar.
34Budbärare före dig har avvisats och de höll ihärdigt ut, trots förkastande. De förföljdes tills vår seger kom till dem. Sådant är GUDs system som aldrig kommer att förändras. Mina budbärares historia ger dig således föregående exempel.
35Om deras vägran blir för mycket för dig, bör du veta att även om du grävde en tunnel genom jorden, klättrade uppför en stege in i skyn, eller framställde ett mirakel för dem (skulle de ändå inte tro). Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat vägleda dem alla, enhälligt. Bete dig därför inte som de okunniga.
36De enda som besvarar är de som lyssnar. GUD återupplivar de döda; slutligen återvänder de till Honom.
37De sa, "Om bara ett visst tecken kunde komma ner till honom från hans Herre!" Säg, "GUD kan sända ner ett tecken, men de flesta av dem vet inte det."
38Alla varelser på jorden, alla fåglar som flyger med vingar, är samhällen som ni. Vi har inte utelämnat någonting i denna bok. Till sin Herre, kommer alla dessa varelser att sammankallas.
39De som avvisar våra bevis är döva och stumma, i totalt mörker. GUD vilseleder vem Han vill, och vägleder vem Han vill på en rak väg.
40Säg, "Vad skulle hända om GUDs straff kom till er, eller om Timmen kom till er; skulle ni då, ärligt talat, be till annat än GUD?
41Faktum är att: endast Honom ber ni till, och Han besvarar er bön om Han så vill, och ni glömmer bort era idoler.
42Vi har sänt (budbärare) till samhällen före dig, vi testade dem med motgång och svårighet så att de skulle bönfalla.
43Om bara de vädjat när vårt test hemsökte dem! I stället stelnade deras hjärtan och djävulen smyckade deras verk i deras ögon.
44När de således ignorerar budskapet de fått, öppnar vi alla portar för dem. Sedan, precis när de fröjdas över vad de fått, straffar vi dem plötsligt; de blir helt chockerade.
45På så sätt förintas de onda. Prisad vare GUD, Universums Herre.
46Säg, "Tänk om GUD avlägsnade er hörsel och er syn; förseglade era sinnen; vilken gud, annat än GUD kan återställa dessa för er?" Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna, och lägg märke till hur de ändå avviker!
47Säg, "Vad skulle hända om GUDs straff kom till er plötsligt, eller efter en kungörelse, är det inte de onda som ådrar sig förintelse?"
48Vi skickar endast budbärare som bärare av goda nyheter, liksom varnare. De som tror och ändrar sig har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
49Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, ådrar de sig straffet för sin ondska.
50Säg, "Jag säger inte till er att jag råder över GUDs skatter. Ej heller känner jag till framtiden. Ej heller säger jag till er att jag är en ängel. Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig." Säg, "Är den blinde jämställd den seende? Reflekterar ni inte?"
51Och predika med denna (Koran) för de som vördar sammankallningen inför sin Herre - de har ingen vid sidan av Honom som Herre och Mästare, ej heller någon medlare - så att de ska kunna uppnå frälsning.
52Och avfärda inte de som ber till sin Herre dag och natt, som låter sig uppfyllas av endast Honom. Du ansvarar inte för deras bedömning, ej heller ansvarar de för bedömningen av dig. Avfärdar du dem, kommer du att vara en överträdare.
53På så sätt testar vi människorna genom varandra, för att (hånfullt) låta dem säga, "Är detta människorna ibland oss som är välsignade av GUD?" Är inte GUD medveten om de tacksamma?
54När de som tror på våra uppenbarelser kommer till dig ska du säga, "Salamun ´Alaykum (Frid vare med dig). Er Herre har fastställt att nåd är Hans attribut. Därav följer att , för den av er som begår en överträdelse av okunnighet, som sedan ångrar sig och omformar sig, är Han Förlåtande, Barmhärtigast."
55På så sätt förklarar vi uppenbarelserna, och belyser de ondas beteende.
56Säg, "Jag har förbjudits att dyrka det ni dyrkar vid sidan av GUD." Säg, "Jag kommer inte att följa era åsikter. Annars kommer jag att gå vilse och inte vara vägledd."
57Säg, "Jag har ett säkert bevis från min Herre, och ni har förkastat det. Jag kontrollerar inte straffet ni utmanar mig att frambringa. Beslut tillhör endast GUD. Han skildrar sanningen och Han är den bäste domaren."
58Säg, "Om jag kontrollerade det straff ni utmanar mig att frambringa, skulle hela saken varit avgjord för länge sedan. GUD vet bäst vilka de onda är."
59Hos Honom finns nycklarna till alla hemligheter; ingen känner till dem förutom Han. Han känner till allting på land och i havet. Inte ett löv faller utan Hans vetskap. Ej heller finns det ett korn i jordens djup. Ej heller finns det någonting vått eller torrt, som inte är nedskrivet i ett fulländat dokument.
60Han är Den som sätter er i döden under natten, som känner till de allra minsta av era handlingar under dagen. Han återupplivar er varje morgon tills er livstid har uppfyllts, därefter återvänder ni slutligen till Honom. Då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.
61Han är Överlägsen Sina varelser och Han utser vakter för att skydda er. När den fastställda tidpunkten för döden kommer till någon av er, sätter våra budbärare honom i döden utan dröjsmål.
62Därefter skickas alla tillbaka till GUD, sin rättmätige Herre och Mästare. Absolut, är Han den yttersta domaren; Han är den mest exakta granskaren.
63Säg, "Vem kan rädda er från landets eller havets mörker?" Ni vädjar till Honom högljutt och i hemlighet: "Räddar Han oss denna gång kommer vi att vara evigt tacksamma."
64Säg, "GUD räddar er denna gång, liksom andra gånger, sedan sätter ni ändå upp idoler vid sidan av Honom."
65Säg, "Han är absolut kapabel till att ösa straff över er, ovanifrån eller underifrån era fötter. Han kan också dela upp er i grupper och låta er känna av varandras tyranni. Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna, så att de ska kunna förstå."
66Ditt folk har förkastat detta trots att det är sanningen. Säg, "Jag är inte er förmyndare."
67Alla profetior häri kommer att äga rum, och ni kommer säkerligen att få veta det.
68Om du ser de som hånar våra uppenbarelser, ska du undvika dem tills de byter samtalsämne. Får djävulen dig att glömma, sitt då inte med sådana onda människor så fort du minns.
69De rättfärdiga ansvarar inte för dessa människors påståenden; men det hjälper kanske att påminna dem; kanske kan de räddas.
70Ni ska ignorera de som inte tar sin religion på allvar, som om det vore en social funktion och som är helt uppslukade av detta världsliga liv. Påminn med denna (Koran), så att en själ inte får genomlida konsekvenserna av sina onda förtjänster. Den har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare, ej heller någon medlare. Om den skulle kunna erbjuda någon form av lösen, skulle det inte godtas. De genomlider konsekvenserna av de onda verk de förvärvar; de har ådragit sig helvetiska drycker och ett smärtsamt straff för sin otro.
71Säg, "Ska vi åkalla vid sidan av GUD något som inte har någon makt att hjälpa eller skada oss, och vända om efter att GUD har väglett oss? I så fall skulle vi förena oss med de som är besatta av djävlarna, som gjorts fullständigt förvirrade, medan deras vänner försöker rädda dem: ´Stanna hos oss på den rätta vägen.´ Säg, "GUDs vägledning är den rätta vägledningen. Vi har beordrats att underkasta oss universums Herre.
72"Att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och vörda Honom - Han är Den, inför vilken ni kommer att sammankallas (för granskningen)."
73Han är Den som skapade himmlarna och jorden, sanningsenligt. När Han säger, "Var," så är det. Hans ord är den absoluta sanningen. Allt herravälde tillhör Honom på dagen som hornet blåses. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Han är den Visaste, den Medvetne.
74Minns att Abraham sa till sin far Ãzer, "Hur kan ni dyrka statyer som gudar? Jag ser att du och ditt folk har gått långt vilse."
75Vi visade Abraham himmlarnas och jordens underverk, och välsignade honom med övertygelse:
76Vid nattens inbrott såg han en skinande planet. Han sa, "Kanske det är min Herre." När han såg den försvinna sa han, "Jag tycker inte om (gudar) som försvinner."
77När han såg månen gå upp sa han, "Kanske det är min Herre!" När den försvann sa han, "Om inte min Herre vägleder mig, kommer jag att tillhöra de som avviker."
78När han såg solen gå upp sa han, "Det här måste vara min Herre. Det är den största." Men när den gick ner sa han, "O mitt folk, jag fördömer er idoldyrkan.
79"Jag har vigt mitt liv helt och hållet till Den som initierade himmlarna och jorden; jag kommer aldrig att vara en idoldyrkare."
80Hans folk argumenterade med honom. Han sa, "Argumenterar ni med mig efter att GUD har väglett mig? Jag hyser ingen rädsla för idolerna ni sätter upp. Ingenting kan hända mig om inte min Herre vill det. Min Herres kunskap omfattar alla ting. Ska ni då inte ta er i akt?
81"Varför ska jag frukta era idoler? Det är ni som borde vara rädda eftersom ni dyrkar idoler i stället för GUD, som inte har någon som helst makt att hjälpa er. Vilken sida är mest förtjänt av trygghet, om ni förstår?"
82De som tror, som inte förorenar sin tro med idoldyrkan, har förtjänat de perfekta tryggheten och de är verkligt vägledda.
83Sådant var vårt argument, med vilket vi bestyrkte Abraham gentemot hans folk. Vi upphöjer vem vi vill till högre ranger. Er Herre är den Visaste, Allvetande.
84Vi gav honom också Isak och Jakob, och vägledde dem båda. På liknande sätt vägledde vi Noak innan dess, och av hans ättlingar (vägledde vi) David, Salomon, Job, Josef, Moses, och Aron. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
85Likaså Sakarias, Johannes, Jesus och Elias; alla var de rättfärdiga.
86Och Ismael, Elias, Jonas, och Lot; var och en av dessa utmärkte vi mer än alla människor.
87Från deras förfäder, deras avkomlingar och deras syskon, valde vi många och vägledde dem på en rak väg.
88Sådan är GUDs vägledning, med vilken Han vägleder vem Han än väljer bland Sina tjänare. Hade någon av dem fallit in i idoldyrkan, skulle deras verk ha tillintetgjorts.
89Det var till dessa vi gav skriften, visdom och profetskap. Om dessa människor inte tror, kommer vi att låta andra ta deras plats, och de nya människorna kommer inte att vara icke troende.
90Det är dessa som vägletts av GUD; du ska vägledas i deras fotspår. Säg, "Jag ber er inte om någon lön. Detta är blott ett budskap för alla människor."
91De värdesatte aldrig GUD som Han ska värdesättas. Följaktligen sa de, "GUD uppenbarar ingenting för en mänsklig varelse." Säg, "Vem uppenbarade då skriften som Moses kom med, fylld av ljus och vägledning för människorna?" Ni för ner det på papper för att förkunna det, medan ni döljer mycket av det. Ni fick veta sånt ni aldrig känt till - ni och era föräldrar. Säg, "GUD (är Den som uppenbarade det)," lämna dem sedan i deras tanklöshet, lekande.
92Även detta är en välsignad skrift som vi uppenbarat, bekräftande tidigare skrifter, så att du ska kunna varna det viktigaste samhället och alla omkring det. De som tror på Livet Efter Detta kommer att tro på denna (skrift), och kommer att iakttaga Kontaktbönerna (Salat).
93Vem är mer ond än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem, eller säger, "Jag har fått gudomlig inspiration," när ingen sådan inspiration givits honom, eller säger, "Jag kan skriva detsamma som GUDs uppenbarelser"? Om ni bara kunde se de som överträder vid dödsögonblicket! Änglarna sträcker ut sina händer emot dem, med orden, "Släpp taget om era själar. Idag har ni ådragit er ett skamfullt straff för att ha yttrat annat än sanningen om GUD, och för att ha varit för arroganta för att acceptera Hans uppenbarelser.
94"Ni har återvänt till oss som individer, precis som vi skapade er första gången, och lämnat allt vi gav er bakom er. Vi ser inte hos er de medlare ni idoliserade, som ni påstod skulle hjälpa er. Alla band er emellan har skurits av: idolerna ni satt upp har övergett er."
95GUD är Den som får kornen och fröna att spricka och gro. Han producerar det levande från det döda och det döda från det levande. Sådan är GUD; hur kan ni avvika!
96Vid dagens inbrott får Han morgonen att gry. Han gjorde natten stilla, och Han lät solen och månen fungera som anordningar för beräkning. Sådan är den Allsmäktiges, den Allvetandes design.
97Och Han är Den som skapade stjärnorna för att vägleda er i mörkret, på land och till havs. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.
98Han initierade er från en person och fastställde er väg, liksom ert yttersta öde. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för människor som förstår.
99Han är Den som sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar alla sorters växter. Från det gröna ämnet producerar vi mängder av komplicerade frön, palmträd med hängande klasar, trädgårdar av vindruvor, oliver och granatäpplen; frukter som är lika, men ändå olika. Betrakta dess frukter, när de växer och mognar. Detta är tecken för människor som tror.
100Ändå sätter de upp idoler från jinnerna vid sidan av GUD, fast Han är Den som skapade dem. De tillskriver Honom till och med söner och döttrar, utan någon kunskap. Prisad vare Han. Han är den Högsta, ojämförlig deras påståenden.
101Den Som Initierat himmlarna och jorden. Hur skulle Han kunna ha en son när Han aldrig haft en maka? Han skapade allt och Han är fullt medveten om allt.
102Sådan är GUD er Herre, det finns ingen annan gud än Honom, Skaparen av alla ting. Endast Honom ska ni dyrka. Han kontrollerar allting.
103Ingen syn kan omge Honom, men Han omger alla syner. Han är den Medlidsamme, den Medvetne.
104Upplysningar har kommit till er från er Herre. Vad gäller de som kan se, gör de det för sitt eget bästa, och de som blir blinda, blir det till skada för sig själva. Jag är inte er förmyndare.
105Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att bevisa att du mottagit kunskap, och för att klargöra dem för människor som vet.
106Följ det som uppenbarats för dig från din Herre, det finns ingen annan gud än Honom, och ignorera idoldyrkarna.
107Om GUD så önskat, skulle de inte ha dyrkat idoler. Vi utsåg inte dig till att vara deras förmyndare, ej heller är du deras försvarare.
108Förbanna inte idolerna de sätter upp vid sidan av GUD, så att de inte hädar och förbannar GUD av okunnighet. Vi har smyckat alla gruppers gärningar i deras ögon. Slutligen återvänder de till sin Herre, då Han informerar dem om allt de har gjort.
109De svor vid GUD, högtidligt, att om ett mirakel skulle komma till dem, skulle de säkerligen tro. Säg, "Mirakel kommer endast från GUD." Så vitt ni vet, skulle de fortsätta att inte tro, även om ett mirakel skulle komma till dem.
110Vi kontrollerar deras sinnen och deras hjärtan. Eftersom de beslutat sig för att inte tro, lämnar vi dem i deras överträdelser, famlande.
111Även om vi sände ner änglarna till dem; även om de döda talade till dem; även om vi uppbådade alla mirakel inför dem; kan de inte tro om GUD inte vill det. De flesta av dem är verkligen okunniga.
112Vi har låtit varje profets fiender - människo och jinndjävlar - inspirera varandra med vackra ord, för att bedra. Om er Herre så önskat, skulle de inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras påhitt.
113Det är för att låta sinnena hos de som inte tror på Livet Efter Detta lyssna på sådana påhitt, acceptera dem, och på så sätt avslöja sina verkliga övertygelser.
114Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad? De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.
115Er Herres ord är fullständiga, i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
116Lyder du majoriteten av människor på jorden, kommer de att avleda dig från GUDs väg. De följer endast hypoteser; de bara gissar.
117Er Herre är fullt medveten om de som avviker från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.
118Ni ska äta av det, över vilket GUDs namn har uttalats, om ni verkligen tror på Hans uppenbarelser.
119Varför skulle ni inte äta av det, över vilket GUDs namn har uttalats? Han har detaljerat för er vad som är förbjudet för er, såvida ni inte tvingas. Många människor vilseleder verkligen andra med sina personliga åsikter, utan kunskap. Er Herre är fullt medveten om de som överträder.
120Ni ska undvika uppenbara synder, liksom dolda. De som förvärvat synder kommer absolut att få betala för sina överträdelser.
121Ät inte av det, över vilket GUDs namn inte har uttalats, för det är en avskyvärd handling. Djävlarna inspirerar de som förenats med dem till att argumentera med er; lyder ni dem kommer ni att vara idoldyrkare.
122Är den som var död, som vi gav liv och försåg med ljus, med vilket han kan röra sig bland människorna, likvärdig den i totalt mörker, ur vilket han aldrig kan ta sig ur? De icke troendes handlingar smyckas således i deras ögon.
123Vi låter de ledande brottslingarna i varje samhälle intrigera och konspirera. Men de intrigerar och konspirerar endast mot sina egna själar, utan att inse det.
124När ett mäktigt bevis kommer till dem, säger de, "Vi kommer inte att tro om vi inte får det som GUDs budbärare får!" GUD vet exakt vem som är bäst kvalificerad att förmedla Hans budskap. Sådana brottslingar kommer att lida förnedring hos GUD, och hemskt straff till följd av deras onda intrigspel.
125För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet för Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han bröstet otåligt och ansträngt, likt den som klättrar mot skyn. GUD placerar på så sätt en förbannelse över de som vägrar tro.
126Detta är den raka vägen till er Herre. Vi har förklarat uppenbarelserna för människor som tar sig i akt.
127De har förtjänat fridens boning hos sin Herre; Han är deras Herre och Mästare, som belöning för deras verk.
128Den dagen kommer, då Han sammankallar dem alla (och säger): "O ni jinner, ni har gjort anspråk på mängder av människor." Deras mänskliga följeslagare kommer att säga, "Vår Herre, vi njöt av varandras sällskap tills vi slösat bort livstiden Du fastställt för oss." Han kommer att säga, "Helvetet är ert öde." De vistas däri för evigt, enligt GUDs vilja. Er Herre är Vis, Allvetande.
129På så sätt parar vi ihop de onda till att vara varandras följeslagare, som straff för deras överträdelser.
130O ni jinner och människor, kom inte budbärare från ert folk till er, som skildrade Mina uppenbarelser för er, och varnade er för mötet med denna dag? De kommer att säga, "Vi vittnar mot oss själva." De var helt upptagna med det världsliga livet, och kommer att vittna mot sig själva om att de inte trodde.
131Detta är för att visa er att er Herre aldrig utplånar något samhälle orättvist, när dess människor är omedvetna.
132Alla kommer att uppnå en rang i förhållande till sina gärningar. Er Herre är aldrig omedveten om någonting de gör.
133Er Herre är den Rike; besittare av all nåd. Om Han vill, kan Han avlägsna er och ersätta er med vem Han vill, precis som Han skapade er från andra människors avkomma.
134Det som lovats er kommer att ske, ni kan aldrig undvika det.
135Säg, "O mitt folk, gör ert bästa, vilket även jag kommer att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka de yttersta vinnarna är." Utan tvivel, kommer de onda aldrig att lyckas.
136De avsätter till och med en del av de grödor och boskap som GUD tillhandahåller, och säger, "Denna del tillhör GUD," enligt deras yttranden," och denna del tillhör våra idoler." Det som avsatts till deras idoler nådde emellertid aldrig GUD, medan delen som avsatts för GUD undantagslöst gick till deras idoler. Deras omdöme är verkligen beklagansvärt.
137På så sätt lurades idoldyrkarna av sina idoler, till den grad att de dödade sina egna barn. I själva verket vållar deras idoler dem stor smärta och förvirrar deras religion för dem. Om GUD så önskat skulle de inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras påhitt.
138De sa, "Detta är förbjuden boskap och skörd; ingen ska äta av den, utöver den vi tillåter," påstod de. De förbjöd även ridning av viss kreatur. Även boskapen de åt, uttalade de aldrig GUDs namn över när de offrade dem. Sådana är påhitt tillskrivna Honom. Han kommer säkerligen att låta dem betala för sina påhitt.
139De sa också, "Det som finns i bukarna på dessa kreatur är enbart reserverat för männen ibland oss, och är förbjudet för våra fruar." Men om det var dödfött lät de sina fruar ta del av det. Han kommer säkerligen att låta dem sona för sina påhitt. Han är den Visaste, Allvetande.
140De som dödade sina barn dåraktigt på grund av brist på kunskap, förbjöd det som GUD gett dem, och rättade sig efter påhitt tillskrivna GUD, är verkligen förlorare. De har gått långt vilse, de är inte vägledda.
141Han är Den som etablerade trädgårdar, spaljerade och ospaljerade, palmträd, grödor av olika smaker, oliver, granatäpplen - frukter som är lika men ändå olika. Ät av deras frukter, och ge den välgörenhet som ska betalas på skördedagen, slösa inte på någonting. Han älskar inte de slösaktiga.
142Viss kreatur förser er med transportmedel, liksom bäddmaterial. Ät av GUDs gåvor till er, och följ inte Satans fotspår; han är er ivrigaste fiende.
143Åtta sorters kreatur: vad gäller de två sorters fåren, och de två sorters getterna, säg, "Var det de två hanarna Han förbjöd, de två honorna, eller det i skötena hos de båda honorna? Säg mig vad ni vet, om ni talar sanning."
144Vad gäller de två sorters kamelerna och de två sorters boskapen, säg, "Är det de båda hanarna som Han förbjöd, de båda honorna, eller det i skötena på de båda honorna? Var ni vittnen när GUD fastställde sådana förbud för er? Vem är ondare än de som hittar på sådana lögner och ställer GUD till svars för dem? Följaktligen vilseleder de människorna utan kunskap. GUD vägleder inte sådana onda människor."
145Säg, "I de uppenbarelser jag fått finner jag ingen mat förbjuden för någon som äter, förutom: (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3) griskött, för det är orent, och (4) köttet från djur som hädiskt tillägnats annat än GUD." Tvingas man (äta dessa) utan avsikt eller illvilja, är er Herre Förlåtare, Barmhärtigast.
146För de som är Judiska förbjöd vi djur med odelade hovar; av nötkreaturen och fåren förbjöd vi fettet, förutom det de bär på sina ryggar eller i inälvorna, eller det som blandats med ben. Detta var ett straff för deras överträdelser, och vi är sanningsenliga.
147Om de inte tror dig, säg, "Er Herre besitter oändlig nåd, men Hans straff är oundvikligt för de skyldiga människorna."
148Idoldyrkarna säger, "Om GUD så önskat, skulle vi inte praktiserat idoldyrkan, inte våra föräldrar heller, ej heller skulle vi ha förbjudit någonting." De som kom innan dem tvivlade på samma sätt, tills de ådrog sig vårt straff. Säg, "Har ni någon bevisad kunskap som ni kan visa oss? Ni följer bara antaganden; ni bara gissar."
149Säg, "GUD besitter det mäktigaste argumentet; om Han vill kan Han vägleda er alla."
150Säg, "Hämta era vittnen som kan vittna om att GUD förbjudit det ena eller det andra." Om de vittnar, vittna ej med dem. Ej heller ska du följa åsikterna av de som förkastar våra uppenbarelser, de som inte tror på Livet Efter Detta, och de som avviker från sin Herre.
151Säg, "Kom, låt mig tala om för er vad er Herre verkligen förbjudit er: ni ska inte sätta upp idoler vid sidan av Honom. Ni ska hedra era föräldrar. Ni ska inte döda era barn av rädsla för fattigdom - vi försörjer er och dem. Ni ska inte begå grova synder, uppenbara eller dolda. Ni ska inte döda - GUD har gjort livet heligt - förutom i rättvisans namn. Detta är Hans budord till er, så att ni ska kunna förstå."
152Ni ska inte röra de föräldralösas pengar förutom på ett ytterst rättfärdigt sätt, tills de uppnår mognad. Ni ska ge full vikt och hela mått när ni bedriver handel, rättvist. Vi belastar ingen själ utöver dess tillgångar. Ni ska vara absolut rättvisa när ni vittnar, även mot era egna släktingar. Ni ska uppfylla ert förbund med GUD. Dessa är Hans budord till er, så att ni ska kunna ta er i akt.
153Detta är Min väg - en rak väg. Ni ska följa den, följ inte några andra vägar så att de inte avleder er från Hans väg. Dessa är Hans budord till er, så att ni ska kunna räddas.
154Och vi gav Moses skriften, komplett med de bästa budorden och med allting detaljerat, en ledstjärna och nåd, så att de må tro på att möta sin Herre.
155Detta är också en välsignad skrift som vi uppenbarat; ni ska följa den och föra ett rättfärdigt liv, så att ni må uppnå nåd.
156Nu kan ni inte längre säga, "Skriften sändes ner till de båda grupperna före oss, vi var omedvetna om dess läror."
157Ej heller kan ni säga, "Om bara en skrift kunde komma ner till oss, så skulle vi vara bättre vägledda än dem." En bevisad skrift har nu kommit till er från er Herre, en ledstjärna och en nåd. Så, vem är ondare än den som avvisar dessa bevis från GUD och ignorerar dem? Vi kommer att överlämna de som ignorerar våra bevis till det värsta straffet för deras tanklöshet.
158Väntar de på att änglarna ska komma ner till dem, eller er Herre, eller några fysiska manifestationer av er Herre? Dagen som det inträffar kommer ingen själ ha nytta av att tro om den inte trodde innan dess, och om den inte utnyttjade fördelarna av att tro genom att föra ett rättfärdigt liv. Säg, "Fortsätt ni att vänta; vi väntar likaså."
159De som delar upp sig i sekter tillhör inte dig. Deras dom vilar hos GUD, sedan kommer Han att informera dem om allt som de har gjort.
160Den som gör en rättfärdig gärning får belöning för tio, den som begår en synd får endast sona för en. Ingen drabbas av minsta orättvisa.
161Säg, "Min Herre har väglett mig på en rak väg Abrahams perfekta religion, monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare."
162Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.
163"Han har ingen partner. Detta är vad jag uppmanats tro, och jag är den förste att underkasta mig."
164Säg, "Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över alla ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen bär någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han informerar er om alla era tvister."
165Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff, och Han är Förlåtare, Barmhärtigast.
Chapter 7 (Sura 7)
1A.L.M.S.
2Denna skrift har uppenbarats för dig - du ska inte hysa tvivel om det i ditt hjärta - så att du må varna med den och förse de troende med en påminnelse.
3Ni ska alla följa det som uppenbarats för er från er Herre; följ inga idoler vid sidan av Honom. Det är sällan ni tar er i akt.
4Vi utplånade åtskilliga samhällen; de utsattes för vårt straff medan de sov eller medan de var klarvakna.
5När vårt straff kom till dem sa de: "Vi har verkligen syndat."
6Vi kommer säkerligen att ifrågasätta de som fick budskapet, och vi kommer att ifrågasätta budbärarna.
7Vi kommer att informera dem med auktoritet, för vi var aldrig frånvarande.
8På den dagen kommer alla vågskålar ställas in, rättvist. De som väger mycket kommer att vara vinnare.
9Vad gäller de som väger lite, kommer de att tillhöra de som förlorat sina själar som konsekvens av att ha ignorerat våra uppenbarelser, orättvist.
10Vi har etablerat er på jorden och gett er resurserna för uppehälle däri. Det är sällan ni är tacksamma.
11Vi skapade er, formgav er, varpå vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade, förutom Iblees (Satan); han var inte bland de som prostrerade.
12Han sa, "Vad hindrade dig från att prostrera när Jag beordrade dig att göra det?" Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig av eld, honom av lera."
13Han sa, "Därför måste du gå ned, för här får du inte vara arrogant. Försvinn; du är vanärad."
14Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."
15Han sa, "Du får uppskov."
16Han sa, "Eftersom det är Din önskan att jag går vilse, kommer jag att lurpassa på dem på Din raka väg.
17Jag kommer att komma till dem framifrån, och bakifrån, och från deras högra sida och deras vänstra sida, och Du kommer att se att de flesta av dem är otacksamma."
18Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De ibland dem som följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.
19"Vad gäller dig Adam, vistas med din fru i Paradiset och ät därav som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte faller i synd."
20Djävulen viskade till dem för att göra deras kroppar synliga, som var osynliga för dem. Han sa, "Den enda anledningen till att er Herre förbjöd er detta träd, var för att hindra er från att bli änglar och från att uppnå evig existens."
21Han försäkrade dem, "Jag ger er goda råd."
22Följaktligen lurade han dem med lögner. Så fort de smakade av trädet blev deras kroppar synliga för dem, och de försökte täcka sig med Paradisets löv. Deras Herre kallade på dem: "Förbjöd Jag inte det där trädet för er, och varnade er för att djävulen är er ivrigaste fiende?"
23De sa, "Vår Herre, vi har kränkt våra själar, om Du inte förlåter oss och har nåd över oss kommer vi att vara förlorare."
24Han sa, "Gå ner som fiender till varandra. På jorden ska ni ha ert boende och uppehälle för en tid."
25Han sa, "På den kommer ni att leva, på den kommer ni att dö, och från den kommer ni att föras ut."
26O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar med, liksom för lyx. Men den bästa klädseln är rättfärdighetens klädsel. Dessa är några av GUDs tecken, så att de ska kunna ta sig i akt.
27O Adams barn, låt inte djävulen lura er som han gjorde när han orsakade vräkningen av era föräldrar från Paradiset, och avlägsnandet av deras kläder för att avslöja deras kroppar. Han och hans trupp ser er, fast ni ser inte dem. Vi utser djävlarna till följeslagare för de som inte tror.
28De begår en grov synd och säger sedan, "Det här såg vi våra föräldrar göra, och GUD har beordrat oss att göra det." Säg, "GUD förespråkar aldrig synd. Säger ni om GUD vad ni inte vet?"
29Säg, "Min Herre förespråkar rättvisa och att stå hängiven endast Honom på alla platser av dyrkan. Ni ska ägna er dyrkan fullständigt till endast Honom. Precis som Han skapat er, kommer ni slutligen att återvända till Honom."
30Vissa vägledde Han, medan andra överlämnades till avvikande. De har tagit djävlarna till sina mästare i stället för GUD, ändå tror de att de är vägledda.
31O Adams barn, ni ska vara rena och klä er fint när ni går till moskén. Ät och drick måttligt; Säkerligen, älskar Han inte de glupska.
32Säg, "Vem förbjöd de fina saker som GUD skapat åt Sina varelser, och de goda gåvorna?" Säg, "Sådana gåvor är till för att åtnjutas av de som tror i detta livet. Dessutom kommer de goda gåvorna att vara uteslutande deras på Återuppståndelsens dag." Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.
33Säg, "Min Herre förbjuder endast onda gärningar, vare sig uppenbara eller dolda, synder, obefogad aggression, att sätta upp maktlösa idoler vid sidan av GUD, och att säga om GUD vad man inte vet någonting om."
34Alla samhällen har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme eller påskynda den.
35O Adams barn, när budbärare kommer till er från människor ibland er, och reciterar Mina uppenbarelser för er, kommer de som tar sig i akt och för ett rättfärdigt liv inte ha någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
36Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, som är för arroganta för att upprätthålla dem, har de ådragit sig Helvetet vari de vistas för evigt.
37Vem är ondare än de som hittar på lögner om GUD, eller förkastar Hans uppenbarelser? Dessa kommer att få sin andel, enligt skriften, sedan, när våra budbärare kommer för att avsluta deras liv, kommer de att säga, "Var är idolerna ni brukade vädja till vid sidan av GUD?" De kommer att säga, "De har övergett oss." De kommer att vittna emot sig själva om att de var icke troende.
38Han kommer att säga, "Gå in i Helvetet med alla tidigare samhällen av jinner och människor." Var gång som en grupp går in, kommer de att förbanna den närmast föregående gruppen. När alla väl är inne, kommer den sista att säga om den tidigare, "Vår Herre, här är de som vilseledde oss. Fördubbla Helvetesstraffet för dem." Han kommer att säga, "Var och en får dubbelt upp, men ni vet inte det."
39Den tidigare gruppen kommer att säga till den senare gruppen, "Eftersom ni hade en fördel över oss, smaka på straffet för era egna synder."
40För de som förkastar våra uppenbarelser och som är för arroganta för att upprätthålla dem, kommer himlens portar aldrig att öppnas för dem, ej heller kommer de att komma in i Paradiset förrän kamelen passerar genom nålens öga. På så sätt straffar vi de skyldiga.
41De har gjort sig förtjänta av Helvetet som sin hemvist; de kommer att ha barriärer ovanför sig. På så sätt straffar vi överträdarna.
42Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv - vi belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar - kommer de att tillhöra de som vistas i Paradiset. De vistas däri för evigt.
43Vi kommer att avlägsna all avundsjuka från deras hjärtan. Bäckar kommer att flyta nedanför dem och de kommer att säga, "Prisad vare GUD för att ha väglett oss. Vi skulle omöjligt kunna vara vägledda om det inte vore för att GUD har väglett oss. Vår Herres budbärare kom verkligen med sanningen." Man kommer att kalla på dem: "Detta är ert Paradis. Ni har ärvt det i gengäld för era verk."
44De som vistas i Paradiset kommer att ropa på de som vistas i Helvetet: "Vi har funnit vår Herres löfte vara sant, har ni funnit er Herres löfte vara sant?" De kommer att säga, "Ja." En utropare mellan dem kommer att meddela: " GUDs fördömelse har drabbat syndarna;
45"som avviker från GUDs väg och strävar efter att göra den krokig, och beträffande Livet Efter Detta, tror de inte."
46En barriär skiljer dem åt, medan Skärselden upptas av människor som känner igen båda sidor av dess utseenden. De kommer att ropa till de som vistas i Paradiset: "Frid vare med er." De kom inte in i (Paradiset) genom önsketänkande."
47När de vänder sin blick mot de som vistas i Helvetet kommer de att säga, "Vår Herre, sätt oss inte bland dessa onda människor."
48De som vistas i Skärselden kommer att ropa till människor de känner igen till utseendet, och säga, "Ert stora antal hjälpte er inte på något sätt, ej heller er arrogans.
49"Är detta människorna ni svor att GUD aldrig skulle beröra med nåd?" (Människorna i Skärselden kommer sedan bli tillsagda,) "Träd in i Paradiset; ni har ingenting att frukta, ej heller kommer ni att sörja."
50De som vistas i Helvetet kommer att ropa på dem som vistas i Paradiset: "Låt en del av ert vatten eller en del av GUDs gåvor till er flöda emot oss." De kommer att säga, "GUD har förbjudit dem för de icke troende."
51De som inte tar sin religion på allvar och som är helt upptagna av detta världsliga liv, glömmer vi på den dagen för att de glömde den dagen, och för att de föraktfullt avvisade våra uppenbarelser.
52Vi har gett dem en skrift som är fullt detaljerad, med kunskap, vägledning, och nåd för människor som tror.
53Väntar de tills alla (profetior) har uppfyllts? Dagen en sådan uppfyllelse infinner sig, kommer de som ignorerade den tidigare att säga, "Vår Herres budbärare har kommit med sanningen. Finns det några medlare som kan medla på våra vägnar? Kan ni skicka oss tillbaka, så att vi ändrar vårt beteende och gör bättre verk än vad vi gjorde?" De har förlorat sina själar och deras egna påhitt är orsaken till deras undergång.
54Er Herre är den ende GUDen; som skapade himmlarna och jorden på sex dagar, och sedan tog all auktoritet i besittning. Natten hinner ikapp dagen medan den outtröttligt följer den, och solen, månen och stjärnorna är satta att tjäna under Hans kommando. Utan tvivel kontrollerar Han alla skapelser och alla befallningar. Överlägsen Allt är GUD, universums Herre.
55Ni ska dyrka er Herre öppet och privat; Han älskar inte de som överträder.
56Korrumpera inte jorden sedan den satts till rätta, och dyrka Honom av vördnad och hopp. Säkerligen, GUDs nåd kan uppnås för de som är rättfärdiga.
57Han är Den som sänder vinden med goda omen, som nåd från Sina händer. När de väl samlat ihop tunga moln, driver vi dem till döda marker och sänder ner vatten därur för att producera alla sorters frukter. På så sätt återupplivar vi det döda, så att ni ska kunna ta er i akt.
58Den goda jorden producerar villigt sina plantor med sin Herres tillåtelse, medan den dåliga jorden knappt producerar någonting användbart. Vi förklarar således uppenbarelserna för människor som är tacksamma.
59Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Jag befarar för er straffet på en storslagen dag."
60Ledarna bland hans folk sa, "Vi ser att du gått långt vilse."
61Han sa, "O mitt folk, jag har inte gått vilse; jag är en budbärare från universums Herre.
62"Jag levererar min Herres budskap till er och ger er råd, och jag har kunskap från GUD som ni inte har.
63Är det så märkligt att en påminnelse skulle komma till er genom en man som er, för att varna er och leda er till rättfärdighet, så att ni ska kunna uppnå nåd?"
64De avvisade honom. Följaktligen räddade vi honom och de med honom i arken, och vi dränkte de som avvisade våra uppenbarelser; de var blinda.
65Till ´Ãd sände vi deras bror Hûd. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då iakttaga rättfärdighet?"
66Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Vi ser att du uppträder dåraktigt, vi tror att du ljuger."
67Han sa, "O mitt folk, i mig finns inget dåraktigt; jag är en budbärare från universums Herre.
68"Jag överlämnar min Herres budskap till er, och ger er ärliga råd.
69"Är det så konstigt att ett budskap skulle komma till er från er Herre genom en man som er, för att varna er? Minns att Han lät er ärva Noaks folk och mångdubblade ert antal. Minns GUDs välsignelser, så att ni ska kunna lyckas."
70De sa, "Har du kommit för att få oss att dyrka endast GUD, och få oss att överge det som våra föräldrar dyrkade? Vi utmanar dig till att frambringa domen du hotar oss med om du talar sanning."
71Han sa, "Ni har ådragit er vrede och fördömelse från er Herre. Argumenterar ni med mig för att försvara lögner ni hittat på - ni och era föräldrar - som aldrig auktoriserats av GUD? Vänta därför, och jag kommer vänta likaså."
72Därefter räddade vi honom och de med honom av nåd från oss, och vi utplånade de som avvisade våra uppenbarelser och som vägrade att tro.
73Till Thamûd sände vi deras bror Sãleh. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni har fått bevis från er Herre: här är GUDs kamel, att tjäna som ett tecken för er. Låt henne äta från GUDs jord, och skada henne inte på något vis, så att ni inte ådrar er ett smärtsamt straff.
74"Minns att Han lät er ärva ´Ãd, etablerade er på jorden, byggande hus i dess dalar och karvande hem ur dess berg. Ni ska minnas GUDs välsignelser, och far inte med osanning på jorden."
75De arroganta ledarna bland hans folk sa till de enkla människorna som trodde, "Hur vet ni att Sãleh är utsänd av sin Herre?" De sa, "Budskapet han kom med har gjort oss troende."
76De arroganta sa, "Vi tror inte på det ni tror på."
77Därefter slaktade de kamelen, gjorde uppror mot sin Herres befallning och sa, "O Sãleh, frambringa den dom du hotar oss med, om du verkligen är en budbärare."
78Till följd därav förintades de av skalvet och lämnades döda i sina hem.
79Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har överlämnat min Herres budskap till er och gett er råd, men ni tycker inte om de som ger råd."
80Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling; ingen i världen har gjort det förut!
81"Ni har sexuellt umgänge med männen i stället för med kvinnorna. Ni är verkligen syndande människor."
82Hans folk svarade med att säga, "Vräk dem från er stad. De är människor som vill vara rena."
83Följaktligen räddade vi honom och hans familj, men inte hans fru; hon tillhörde de fördömda.
84Vi öste en speciell skur över dem; lägg märke till konsekvenserna för de skyldiga.
85Till Midyan sände vi deras bror Shu´aib. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen gud än Honom. Bevis har kommit till er från er Herre. Ni ska väga riktigt och mäta rättvist när ni utövar handel. Lura inte människorna på deras rättigheter. Korrumpera inte jorden efter att den ställts till rätta. Det är bättre för er om ni är troende.
86"Avstå från att blockera alla vägar, i strävan efter att avleda de som tror från GUDs väg, gör den inte krokig. Minns att ni brukade vara få och Han mångdubblade ert antal. Glöm inte konsekvenserna för de onda.
87"Nu när en del av er trott på det jag sänts med, och andra inte trott, vänta tills GUD utfärdar Sin dom emellan oss; Han är den bäste domaren."
88De arroganta ledarna bland hans folk sa, "O Shu´aib, vi kommer att driva ut dig från vår stad, tillsammans med de som trott med dig, såvida ni inte återgår till vår religion." Han sa, "Tänker ni tvinga oss?
89"Vi skulle häda mot GUD om vi återgick till er religion efter att GUD räddat oss från den. Hur skulle vi kunna återgå till den mot GUD, vår Herres vilja? Vår Herres kunskap omfattar alla ting. Vi har förlitat oss på GUD. Vår Herre, ge oss en bestämd seger över vårt folk. Du är den bäste hjälparen."
90De icke troende ledarna bland hans folk sa, "Om ni följer Shu´aib, kommer ni att vara förlorare."
91Skalvet förintade dem och lämnade dem döda i sina hem.
92De som förkastade Shu´aib utplånades som om de aldrig existerat. De som förkastade Shu´aib var förlorare.
93Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har överlämnat min Herres budskap till er, och jag har gett er råd. Hur skulle jag kunna sörja över människor som inte tror."
94Varje gång vi skickade en profet till ett samhälle, hemsökte vi dess invånare med motgång och svårighet, så att de skulle bönfalla.
95Sedan ersatte vi svårigheten med frid och framgång. Dessvärre blev de beaktningslösa och sa, "Våra föräldrar upplevde samma svårighet före framgång." Följaktligen straffade vi dem plötsligt, när de minst anade det.
96Om människorna i dessa samhällen hade trott och blivit rättfärdiga, skulle vi ha öst välsignelser från himlen och från jorden över dem. Eftersom de bestämde sig för att inte tro, straffade vi dem för det de förtjänat.
97Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte kommer att komma till dem på natten när de sover?
98Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte kommer att komma till dem på dagen när de leker?
99Har de tagit GUDs plan för givet? Bara förlorarna tar GUDs plan för givet.
100Tänker aldrig de som ärvt jorden efter föregående generationer på att om vi vill, kan vi straffa dem för deras synder och beslöja deras hjärtan, så att de blir döva?
101Vi skildrar dessa samhällens historia för er: deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de skulle inte komma att tro på det de förkastat tidigare. GUD beslöjar följaktligen hjärtat på de icke troende.
102Vi såg att de flesta av dem ignorerade sitt förbund; vi såg att de flesta av dem var onda.
103Efter (de budbärarna,) sände vi Moses med våra tecken till Farao och hans folk, men de överträdde. Lägg märke till konsekvenserna för de som är onda.
104Moses sa, "O Farao, jag är en budbärare från universums Herre.
105"Det åligger mig att inte säga annat än sanningen om GUD. Jag kommer till er med ett tecken från er Herre; låt Israels Barn gå."
106Han sa, "Om du har du ett tecken så visa upp det, om du talar sanning."
107Han kastade ner sin stav och den förvandlades till en enorm orm.
108Han tog ut sin hand, och den var vit inför åskådarna.
109Ledarna bland Faraos folk sa, "Detta är bara en listig magiker.
110"Han vill föra er ut ur ert land; vad föreslår ni?"
111De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till alla städer.
112"Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."
113Magikerna kom till Farao och sa, "Får vi betalt om vi vinner?"
114Han sa, "O ja; ni kommer till och med att stå mig nära."
115De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi."
116Han sa, "Kasta ni." När de kastade, spelade de människornas ögon ett spratt, skrämde dem, och visade upp en stor magi.
117Då inspirerade vi Moses: "Släng ner din stav," varpå den svalde allt de gjort.
118Sålunda segrade sanningen, och allt de gjorde tillintetgjordes.
119De besegrades där och då; de förödmjukades.
120Magikerna prostrerade.
121De sa, "Vi tror på universums Herre.
122"Moses och Arons Herre."
123Farao sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Detta måste vara en konspiration som ni planerat i staden, för att avlägsna dess invånare. Ni kommer minsann att få se.
124"Jag kommer att skära av era händer och fötter på alternerande sidor, sedan kommer jag att korsfästa er alla."
125De sa, "Då kommer vi att återvända till vår Herre.
126Den enda anledningen till att du förföljer oss är att vi trodde på vår Herres bevis när de kom till oss. Vår Herre, ge oss ihärdighet och låt oss dö som underkastade."
127Ledarna bland Faraos folk sa, "Kommer du att låta Moses och hans folk korrumpera jorden, och försaka dig och dina gudar?" Han sa, "Vi kommer att döda deras söner och skona deras döttrar. Vi är mycket mäktigare än de."
128Moses sa till sitt folk, "Sök GUDs hjälp och håll ihärdigt ut. Jorden tillhör GUD och Han ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Den yttersta segern tillhör de rättfärdiga."
129De sa, "Vi förföljdes innan du kom till oss och efter att du kom till oss." Han sa, "Er Herre kommer att förinta er fiende och etablera er på jorden, sedan kommer Han att se hur ni uppför er."
130Då hemsökte vi Faraos folk med torka och brist på skördar, så att de skulle ta sig i akt.
131När goda omen kom deras väg sa de, "Vi har förtjänat detta," men när en motgång drabbade dem skyllde de på Moses och på de med honom. I själva verket avgörs deras omen endast av GUD, men de flesta vet inte det.
132De sa, "Vad du än visar oss för tecken för att lura oss med din magi, kommer vi inte att tro."
133Följaktligen sände vi översvämningen över dem, gräshopporna, lössen och grodorna - kraftiga tecken. Men de bibehöll sin arrogans. De var onda människor.
134Varje gång en farsot drabbade dem, sa de, "O Moses, be till din Herre - du står Honom nära. Om du befriar oss från denna farsot kommer vi att tro med dig och skicka Israels Barn med dig."
135Trots det kränkte de sitt löfte så fort vi frigjorde dem från farsoten en tid.
136Följaktligen hämnades vi deras handlingar och dränkte dem i havet. Detta på grund av att de förkastade våra tecken och fullständigt struntade i dem.
137Vi lät de förtryckta människorna ärva jorden, öst och väst, och vi välsignade den. Er Herres välsignade befallningar uppfylldes följaktligen för Israels Barn, för att belöna dem för deras ihärdighet, och vi förintade Faraos och hans folks verk och allt de skördade.
138Vi förde Israels Barn över havet. När de passerade människor som dyrkade statyer sa de, "O Moses, gör en gud till oss, som liknar gudarna de har." Han sa, "Ni är verkligen okunniga människor.
139"Dessa människor begår en hädelse, för det de gör är katastrofalt för dem.
140"Ska jag söka annat än GUD till att vara er gud, när Han välsignat er mer än någon annan i världen?"
141Minns att vi befriade er från Faraos folk, som bar ansvaret för den värsta förföljelsen av er, genom att döda era söner och skona era döttrar. Det var en krävande prövning från er Herre.
142Vi sammankallade Moses i trettio nätter, och fulländade dem genom att utöka dem med tio. Med andra ord varade audiensen med hans Herre i fyrtio nätter. Moses sa till sin bror Aron, "Stanna här med mitt folk, upprätthåll rättfärdighet, och följ inte förvanskarnas sätt.
143När Moses kom till vår utsatta tid och hans Herre talade till honom, sa han, "Min Herre, låt mig få titta och se Dig." Han sa, "Du kan inte se Mig. Se på det där berget, om det står kvar på sin plats kan du se Mig." Hans Herre manifesterade sig sedan för berget, som då smulades sönder. Moses föll medvetslös ihop. När han återfick medvetandet sa han, "Prisad vare Du. Jag ångrar mig inför Dig, och av de som tror är jag den mest övertygade."
144Han sa, "O Moses, av alla människor har Jag valt ut dig med Mina budskap och genom att tala till dig. Ta därför det som Jag givit dig och var tacksam."
145Vi skrev för honom på tavlorna alla sorters upplysningar och detaljer för allting: "Du ska starkt upprätthålla dessa läror, och uppmana ditt folk att upprätthålla dem - detta är de bästa lärorna. Jag kommer att visa er, ödet för de onda."
146Jag kommer att avleda från Mina uppenbarelser, de som är arroganta på jorden utan anledning. När de ser alla sorters bevis kommer de därför inte att tro. Och när de ser vägledningens väg kommer de inte att anta den som sin väg, men när de ser avvikelsens väg kommer de att anta den som sin väg. Det är konsekvensen av att de förkastat våra bevis och fullständigt struntat i dem.
147Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser och mötet i Livet Efter Detta, tillintetgörs deras verk. Straffas de endast för det de gjorde?
148Under hans frånvaro gjorde Moses folk, av sina juveler, en staty av en kalv, komplett med en kalvs läte. Såg de inte att den inte kunde tala till dem eller vägleda dem på någon väg? De dyrkade den och blev således onda.
149Till slut, när de ångrade vad de gjort och insåg att de gått vilse sa de, "Om inte vår Herre räddar oss med Sin nåd och förlåter oss, kommer vi att vara förlorare."
150När Moses återvände till sitt folk, arg och besviken, sa han, "Vilken fruktansvärd sak ni har gjort i min frånvaro! Kunde ni inte vänta på er Herres budord?" Han kastade ner tavlorna, tog tag i sin brors huvud och drog honom till sig. (Aron) sa, "Son av min mor, folket utnyttjade min svaghet och dödade mig nästan. Låt inte mina fiender fröjdas, och se mig inte som en av de syndande människorna."
151(Moses) sa, "Min Herre, förlåt mig och min bror, och släpp in oss i Din nåd. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."
152De som idoliserade kalven har säkerligen ådragit sig vrede från sin Herre, och förödmjukelse i detta livet. På så sätt straffar vi de som hittar på.
153Vad gäller de som begick synder, som sedan ångrade sig och trodde, är er Herre - efter detta - Förlåtare, Barmhärtigast.
154När Moses vrede avtog, plockade han upp tavlorna innehållande vägledning och nåd för de som vördar sin Herre.
155Moses valde då ut sjuttio män från sitt folk för att komma till vår fastställda audiens. När skalvet skakade dem sa han, "Min Herre, Du kunde ha förintat dem tidigare tillsammans med mig om Du så önskat. Skulle Du utplåna oss för gärningarna av de dåraktiga bland oss? Detta måste vara det test som Du anordnat för oss. Med det fördömer Du vem Du vill och vägleder vem Du vill. Du är vår Herre och Mästare, så förlåt oss, ös Din nåd över oss; Du är den bäste Förlåtaren.
156"Och förordna rättfärdighet för oss i denna världen och i Livet Efter Detta. Vi har ångrat oss inför Dig." Han sa, "Mitt straff drabbar vem Jag vill. Men Min nåd omfattar alla ting. Jag kommer emellertid att specificera den för de som (1) för ett rättfärdigt liv, (2) ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), (3) tror på våra uppenbarelser, och
157"(4) följer budbäraren, den varken judiska eller kristna profeten (Muhammed), som de finner omskriven i deras Tora och Evangelium. Han uppmanar dem att vara rättfärdiga, ålägger dem att hålla sig borta från ondska, tillåter all bra mat för dem, förbjuder det som är dåligt, och lättar på de bördor och bojor som ålagts dem. De som tror på honom, respekterar honom, stödjer honom, och följer ljuset som kom med honom, är de framgångsrika."
158Säg, "O människor, jag är GUDs budbärare till er alla. Allt herravälde i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Det finns ingen annan gud än Honom. Han kontrollerar liv och död." Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare, den varken judisk eller kristna profeten, som tror på GUD och Hans ord. Följ honom, så att ni må vägledas.
159Bland Moses anhängare finns de som vägleder enligt sanningen, och sanningen gör dem rättfärdiga.
160Vi delade upp dem i tolv stammar, och när hans folk bad honom om vatten inspirerade vi Moses: "Slå på stenen med din stav," varpå tolv källor strömmade fram ur den. På så sätt kände varje stam igen sitt eget vatten. Och vi skuggade dem med moln, och sände ner manna och vaktlar till dem: "Ät från de goda ting vi tilldelat er." Det var inte oss de kränkte; det var de som kränkte sina egna själar.
161Minns att de uppmanades, "Gå in i denna stad för att bo, och ät därav som ni önskar, behandla människorna älskvärt och gå ödmjukt in genom porten. Vi kommer då att förlåta era överträdelser. Vi kommer att mångfaldiga belöningen för de rättfärdiga."
162Men de onda ibland dem ersatte budorden de fått dem med andra budord. Följaktligen sände vi fördömelse över dem från skyn, på grund av deras ondska.
163Påminn dem om samhället vid havet som kränkte Sabbaten. När de iakttog Sabbaten kom fisken till dem i mängder. Och när de kränkte Sabbaten kom inte fisken. På så sätt straffade vi dem, som konsekvens av deras överträdelse.
164Minns att en grupp av dem sa, "Vad är det för mening med att predika för människor som GUD utan tvekan kommer att utplåna eller straffa hårt?" De svarade, "Be er Herre om ursäkt," så att de skulle kunna räddas.
165När de ignorerade vad de påmindes om, räddade vi de som förbjöd ondska, och hemsökte de som gjorde fel med ett hemskt straff på grund av deras syndfullhet.
166När de fortsatte att trotsa budorden sa vi till dem, "Bli föraktliga apor."
167Därtill har er Herre fastställt, att Han kommer att upphöja emot dem människor som kommer att vålla dem svår förföljelse tills Återuppståndelsens Dag. Er Herre är ytterst effektiv med att verkställa straff, och Han är utan tvivel Förlåtaren, Barmhärtigast.
168Vi spred ut dem bland många samhällen över hela jorden. En del av dem var rättfärdiga, andra var inte fullt så rättfärdiga. Vi testade dem med framgång och motgång, så att de skulle kunna återvända.
169Efter dem satte Han nya generationer i deras ställe som ärvde skriften. Men de valde detta världsliga liv i stället, och sa, "Vi kommer att förlåtas." Sedan fortsatte de ändå att välja materian tillhörande denna värld. Slöt de inte ett förbund om att upprätthålla skriften, och om att inte säga om GUD annat än sanningen? Studerade de inte skriften? Utan tvivel är boningen i Livet Efter Detta mycket bättre för de som bibehåller rättfärdighet. Förstår ni inte?
170De som upprätthåller skriften och som iakttager Kontaktbönerna (Salat), vi misslyckas aldrig med att belöna de gudfruktiga.
171Vi lyfte berget över dem likt ett paraply, och de trodde att det skulle falla ner på dem: "Ni ska upprätthålla det vi givit er, starkt, och minns dess innehåll så att ni ska kunna räddas."
172Minns att er Herre sammankallade alla Adams ättlingar och lät dem själva bevittna: "Är Jag inte er Herre?" Alla sa de, "Jo. Vi vittnar om det." Därför kan ni inte säga på Återuppståndelsens Dag, "Vi var inte medvetna om detta."
173Ej heller kan ni säga, "Det var våra föräldrar som praktiserade idoldyrkan, vi följde bara deras fotspår. Kommer Du att straffa oss för det som andra hittat på?"
174Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att göra det möjligt för människorna att rädda sig själva.
175Skildra för dem nyheterna om den som fick våra bevis, men som valde att ignorera dem. Följaktligen satte djävulen efter honom, tills han gick vilse.
176Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat upphöja honom därmed, men han insisterade på att hålla sig fast vid jorden, och ägnade sig åt sina egna åsikter. Således liknar han hunden; vare sig man klappar honom eller skäller på honom, flåsar han. Sådana är människor som avvisar våra bevis. Skildra dessa berättelser, så att de ska kunna reflektera.
177Sannerligen miserabelt är exemplet på människor som förkastar våra uppenbarelser; de kränker endast sina egna själar.
178Den GUD vägleder är den verkligt vägledde, och de Han överlämnar till avvikelse, är förlorare.
179Vi har överlämnat mängder av människor och jinner till Helvetet. De har sinnen med vilka de inte förstår, ögon med vilka de inte ser, och öron med vilka de inte hör. De är som djur; nej, de är mycket värre än så - de är fullständigt omedvetna.
180Alla de vackraste namnen tillhör GUD; kalla på Honom därmed, och ignorera de som förvanskar Hans namn. De kommer att straffas för sina synder.
181Bland våra skapelser finns de som vägleder med sanningen, och sanningen gör dem rättfärdiga.
182Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, för vi dem bakom ljuset utan att de någonsin inser det.
183Jag kommer till och med att uppmuntra dem; Min planering är formidabel.
184Varför reflekterar de inte över sin vän (budbäraren)? Han är inte tokig. Han är helt enkelt en påtaglig varnare.
185Har de inte betraktat himmlarnas och jordens herravälde, och alla ting som GUD har skapat? Reflekterar de aldrig över att slutet av deras liv kan vara nära? Vilken Hadith, utöver denna, tror de på?
186De GUD överlämnar till avvikelse kan ingen vägleda på något sätt. Han lämnar dem i deras synder, famlande.
187De frågar dig om världens ände (Timmen) och när den kommer att inträffa. Säg, "Den kunskapen är hos min Herre. Endast Han avslöjar dess tidpunkt. Tungt väger den, i himmlarna och på jorden. Den kommer att komma till er plötsligt." De frågar dig som om det var du som kontrollerade det. Säg, "Kunskapen om det finns hos GUD," men de flesta människorna vet inte det.
188Säg, "Jag har ingen makt till att hjälpa mig själv, eller skada mig själv. Endast det GUD vill händer mig. Om jag kände till framtiden skulle jag ha utökat min rikedom, och ingen skada skulle ha berört mig. Jag är bara en varnare och en bärare av goda nyheter för de som tror."
189Han skapade er från en person (Adam). Därefter ger Han var man en maka att finna fridfullhet med. Hon bär sedan en lätt börda som hon knappt märker. Allteftersom bördan blir tyngre ber de till sin Herre, GUD: "Ger Du oss ett bra barn, kommer vi att vara tacksamma."
190Men när Han ger dem ett bra barn, gör de Hans gåva till en idol som rivaliserar med Honom. Ärad vare GUD, högt överlägsen behov av partners.
191Är det inte så att de idoliserar idoler som inte skapar någonting, som själva är skapade?
192Idoler som varken kan hjälpa dem, eller sig själva ens?
193När ni bjuder in dem till vägledningen följer de er inte. Alltså är det sak samma för dem, vare sig ni bjuder in dem eller förblir tysta.
194Idolerna ni åkallar vid sidan av GUD är varelser som er. Fortsätt ni att kalla på dem; låt dem besvara er om ni har rätt.
195Har de ben som de går på? Har de händer som de försvarar sig med? Har de ögon som de ser med? Har de öron som de hör med? Säg, "Kalla på era idoler, och be dem överfalla mig utan dröjsmål.
196"GUD är min ende Herre och Mästare; Den som uppenbarade denna skrift. Han skyddar de rättfärdiga.
197"Vad beträffar idolerna ni sätter upp vid sidan av Honom, kan de inte hjälpa er, eller ens sig själva."
198När ni bjuder in dem till vägledningen hör de inte. Och ni ser att de tittar på er, men de ser inte.
199Ni ska tillgripa förlåtelse, förespråka tolerans, och ignorera de okunniga.
200När djävulen viskar en viskning till er, sök skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Allvetande.
201Så fort djävulen närmar sig de rättfärdiga med en idé, minns de, varpå de kan se.
202Deras bröder lockar dem oavbrutet till att gå vilse.
203Om du inte producerar ett mirakel som de begär, säger de, "Varför inte be om det?" Säg, "Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig från min Herre." Detta är upplysningar från er Herre, vägledning och nåd för människor som tror.
204När Koranen reciteras ska ni lyssna till den och ta er i akt, så att ni ska kunna uppnå nåd.
205Ni ska minnas er Herre inom er själva, öppet, privat, i tysthet, dag som natt; var inte omedvetna.
206De hos er Herre är aldrig för stolta för att dyrka Honom; de prisar Honom och prostrerar inför Honom.
Chapter 8 (Sura 8)
1De frågar dig om råd angående krigets byten. Säg, "Krigets byten tillhör GUD och budbäraren." Ni ska iakttaga GUD, uppmana varandra till att vara rättfärdiga, och lyda GUD och Hans budbärare, om ni är troende.
2De sant troende är de vars hjärtan darrar när GUD nämns, och när Hans uppenbarelser reciteras för dem stärks deras tro, och de litar på sin Herre.
3De iakttager Kontaktbönerna (Salat), och av våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.
4Sådana är de sant troende. De uppnår höga ranger hos sin Herre, liksom förlåtelse och en generös försörjning.
5När er Herre ville att ni skulle lämna era hem för att uppfylla en specifik plan, visade sig en del troende vara motvilligt troende.
6De argumenterade med er mot sanningen, till och med efter att allting förklarats för dem. De uppförde sig som om de drevs mot en säker död.
7Minns att GUD lovade er seger över en viss grupp, men att ni ändå ville möta den svagare gruppen. Det var GUDs plan att fastslå sanningen med Sina ord och besegra de icke troende.
8För Han har bestämt att sanningen ska segra och att lögnen ska försvinna, trots de som begår ondska.
9Så när ni bad till er Herre för att rädda er, besvarade Han er: "Jag stödjer er med ett tusen änglar på rad."
10GUD gav er dessa goda nyheter för att stärka era hjärtan. Seger kommer bara från GUD. GUD är Allsmäktig, Visast.
11Han lät fridfull slummer överrumpla och pacificera er, och Han sände ner vatten från skyn för att rena er därmed. Han skyddade er från djävulens förbannelse, förvissade era hjärtan och stärkte ert fotfäste.
12Minns att er Herre inspirerade änglarna: "Jag är med er; så hjälp de som trodde. Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå vartenda finger."
13Det är vad de rätteligen ådragit sig genom att bekämpa GUD och Hans budbärare. För de som bekämpar GUD och Hans budbärare är GUDs straff svårt.
14Det är för att straffa de icke troende; de har ådragit sig Helvetets straff.
15O ni som tror, om ni möter de som inte tror, som mobiliserat mot er, vänd då inte om och fly.
16Den som vänder om den dagen, om det inte är för att genomföra en stridsplan eller för att ansluta sig till sin grupp, har ådragit sig vrede från GUD, och Helvetet är hans boning; vilket miserabelt öde!
17Det var inte ni som dödade dem; GUD är Den som dödade dem. Det var inte ni som kastade när ni kastade; GUD är Den som kastade. Men på så sätt ger Han de troende en chans att förtjäna mycket ära. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
18Dessutom tillintetgör GUD på så sätt de icke troendes planer.
19Ni sökte seger (O ni som inte tror), och seger kom verkligen; den tillhörde de troende. Om ni avstår (från aggression) skulle det vara bättre för er, men om ni återgår gör vi det också. Era arméer kommer aldrig att hjälpa er, oavsett hur stora de än är. För GUD är på de troendes sida.
20O ni som tror, lyd GUD och Hans budbärare, och ignorera honom inte medan ni hör.
21Var inte som de som säger, "Vi hör," när de inte hör.
22De värsta varelserna i GUDs ögon är de som är döva och stumma, som inte förstår.
23Om GUD känt till någonting bra i dem, skulle Han ha låtit dem höra. Även om Han låtit dem höra, skulle de ändå vänt sig bort i motvilja.
24O ni som tror, ni ska besvara GUD och Hans budbärare när han bjuder in er till det som ger er liv. Ni ska veta att GUD står er närmre än ert eget hjärta, och att ni kommer sammankallas inför Honom.
25Akta er för ett straff som kanske ej begränsas till de ibland er som begår ondska. Ni ska veta att GUDs straff är smärtsamt.
26Minns att ni brukade vara få och förtryckta, rädda för att människorna skulle tillintetgöra er, och Han gav er en trygg fristad, hjälpte er med Sin seger och försåg er med goda gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.
27O ni som tror, bedra inte GUD och Hans budbärare, och bedra inte de som litar på er, nu när vi vet.
28Ni ska veta att era pengar och era barn är test, och att GUD besitter en stor belöning.
29O ni som tror, om ni vördar GUD kommer Han att upplysa er, lindra era synder och förlåta er. GUD besitter oändlig nåd.
30De som inte tror konspirerar och planerar för att neutralisera dig, döda dig, eller förvisa dig. De konspirerar och planerar, men det gör även GUD. GUD är den bäste planeraren.
31När våra uppenbarelser reciteras för dem säger de, "Vi har hört. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat säga samma saker. Detta är bara sagor från det förflutna!"
32De sa också, "Vår gud, om detta verkligen är sanningen från Dig, ös då stenar från skyn över oss, eller ös ett smärtsamt straff över oss."
33GUD tänker dock inte straffa dem så länge du är mitt ibland dem; GUD tänker inte straffa dem så länge de söker förlåtelse.
34Har de inte förtjänat GUDs straff genom att avleda andra från den Heliga Moskén, trots att de inte är dess skötare? De som egentligen sköter den är de rättfärdiga, men de flesta av dem vet inte det.
35Deras Kontaktböner (Salat) vid helgedomen (Ka´bah) var inget annat än ett hån och ett sätt att avleda människorna (genom att tränga ut dem). Genomlid därför straffet av er otro.
36De som inte tror spenderar sina pengar för att avvisa andra från GUDs väg. De kommer att spendera dem, sedan kommer de förvandlas till sorger och ånger för dem. Till slut kommer de att besegras, och alla som inte tror kommer att sammankallas till Helvetet.
37GUD kommer att sortera bort det dåliga från det bra, sedan stapla de dåliga på varann, alla i en hög, och därefter kasta den in i Helvetet. Sådana är förlorarna.
38Säg till dem som inte trodde: om de slutar kommer hela deras förflutna att förlåtas. Men om de återgår, kommer de att ådra sig samma öde som sina tidigare gelikar.
39Ni ska bekämpa dem för att försvara er mot förtryck, och för att utöva er religion hängivna endast GUD. Avstår de från aggression, är GUD Den Som Ser allt de gör.
40Om de vänder sig bort, bör ni veta att GUD är er Herre och Mästare; den bäste Herren och Mästaren, den bäste hjälparen.
41Ni bör veta att om ni förvärvar något i krig, ska en femtedel gå till GUD och budbäraren, för att ges till släktingarna, de föräldralösa, de fattiga och den resande främlingen. Det kommer ni att göra om ni tror på GUD och på det vi uppenbarade för vår tjänare på avgörandets dag, dagen de två arméerna drabbade samman. GUD är Allsmäktig.
42Minns att ni var på denna sida av dalen, meda de var på den andra. Sedan var deras karavan tvungen att förflytta sig till lägre mark. Om ni planerat det så, skulle ni inte ha kunnat göra det. Men GUD skulle utföra en förutbestämd sak, varmed de ämnade att förintas förintades av en uppenbar anledning, och de ämnade att räddas räddades av en uppenbar anledning. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
43I din dröm (O Muhammed) fick GUD dem att framstå som färre i antal. Hade Han fått dem att framstå som flera i antal skulle ni ha misslyckats, och ni skulle ha tvistat med varandra. Men GUD räddade situationen. Han är Den Som Känner Till de innersta tankarna.
44Och när tiden var inne och ni mötte dem, lät Han dem att framstå som färre i era ögon, och lät er att framstå som färre i deras ögon likaså. För GUD ville utföra en viss plan. Alla beslut fattas av GUD.
45O ni som tror, när ni möter en armé ska ni hålla fast vid och ofta minnas GUD, så att ni ska kunna lyckas.
46Ni ska lyda GUD och Hans budbärare, och bråka inte med varandra, så att ni inte försvagar och skingrar er styrka. Ni ska ihärdigt hålla ut. GUD är med de som ihärdigt håller ut.
47Var inte som dem som lämnade sina hem ovilligt bara för att visa upp sig, som i själva verket avrådde andra från att följa GUDs väg. GUD är fullt medveten om allt de gör.
48Djävulen hade smyckat deras gärningar i deras ögon och sa, "Ni kan inte besegras av några människor idag," och "Jag kommer att slåss vid er sida." Men så fort de två arméerna möttes, vände han på klacken och flydde, och sa, "Jag förskjuter er. Jag kan se det ni inte kan se. Jag fruktar GUD. GUDs straff är enormt."
49Hycklarna och de som hyste tvivel i sina hjärtan sa, "Dessa människor är vilseledda i sin religion." Men litar man på GUD, är GUD Allsmäktig,Visast.
50Om ni bara kunde se de som inte trodde när änglarna tar deras liv! De kommer att slå dem på deras ansikten och deras bakdelar: "Smaka på Helvetets straff.
51"Detta är en konsekvens av det ni gjort. GUD är aldrig orättvis mot varelserna."
52Samma öde mötte Faraos folk och de som inte trodde före dem. De förkastade GUDs uppenbarelser, och GUD straffade dem för deras synder. GUD är mäktig, och Hans straff är svårt.
53GUD ändrar inte en välsignelse Han tilldelat någon människa, såvida de inte själva bestämmer sig för att ändra på sig. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
54Så var fallet med Faraos folk och andra före dem. Först avvisade de sin Herres tecken. Följaktligen utplånade vi dem för deras synder. Vi dränkte Faraos folk; de onda straffades alltid.
55De värsta varelserna i GUDs ögon är de som inte trodde; de kan inte tro.
56Ni når överenskommelser med dem, men de kränker sina överenskommelser varje gång; de är inte rättfärdiga.
57Därför ska ni, om ni möter dem i krig, göra dem till avskräckande exempel för de som kommer efter dem, så att de ska kunna ta sig i akt.
58När du blir förrådd av en grupp människor, ska du mobilisera emot dem på samma sätt. GUD älskar inte förrädarna.
59Låt inte de som inte trodde vara av den uppfattningen att de kan klara sig ändå; de kan aldrig fly.
60Ni ska preparera all den styrka ni kan uppbåda emot dem, och all den utrustning ni kan mobilisera, så att ni må skrämma GUDs fiender, era fiender, liksom andra ni inte känner till; GUD vet vilka de är. Allt ni spenderar för GUDs sak kommer rikligt att återgäldas er, utan minsta orättvisa.
61Om de tar sin tillflykt i fred, ska du också göra det, och lita på GUD. Han är Den Som Hör, Den Allvetande.
62Vill de förråda dig, är GUD tillräcklig för dig. Han kommer att hjälpa dig med Sitt stöd, och med de som tror.
63Han har återförenat (de troendes) hjärtan. Om du spenderat alla pengar på jorden skulle du inte kunnat försona deras hjärtan. Men GUD försonade dem. Han är Allsmäktig, Visast.
64O du profet, tillräckligt för dig är GUD och de troende som följt dig.
65O du profet, du ska uppmana de troende att slåss. Om ni är tjugo ihärdiga kan ni besegra två hundra, hundra av er kan besegra ett tusen av de som inte trodde. Detta för att de är människor som inte förstår.
66Nu (när många nya människor förenat sig med er) har GUD gjort det lättare för er, för Han vet att ni inte är lika starka som ni brukade vara. Hädanefter kan hundra ihärdigt troende besegra två hundra, tusen av er kan besegra två tusen med GUDs lov. GUD är med de som ihärdigt håller ut.
67Ingen profet får ta fångar såvida han inte medverkar i slaget. Ni människor strävar efter denna världens materia, medan GUD förespråkar Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig, Visast.
68Vore det inte för ett förutbestämt beslut från GUD, skulle ni ha fått genomlida ett hemskt straff på grund av det ni tog.
69Ät därför från de byten ni förvärvat som är lagliga och bra, och iakttag GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
70O du profet, säg till krigsfångarna i ditt förvar, "Om GUD känt till någonting bra i era hjärtan, skulle Han ha gett er bättre än något ni förlorat, och förlåtit er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast."
71Vill de förråda dig har de redan förrått GUD. Därför gjorde Han dem till förlorare. GUD är Allvetande, Visast.
72Säkerligen, de som trodde, som emigrerade och strävade med sina pengar och sina liv för GUDs sak, liksom de som öppnade sin dörr för dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är förenade. Vad gäller de som tror, men som inte emigrerar med er, är ni inte skyldiga dem något stöd innan de verkligen emigrerar. Men, behöver de er hjälp som bröder i tro ska ni hjälpa dem, förutom emot människor ni slutit fredsavtal med. GUD Ser allt ni gör.
73De som inte trodde är förenade med varandra. Rättar ni er inte efter dessa budord, kommer det vara kaos på jorden och fruktansvärd korruption.
74De som trodde och emigrerade, som strävade för GUDs sak, liksom de som öppnade sina dörrar för dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är de sant troende. De har förtjänat förlåtelse och en generös belöning.
75De som trodde efteråt, och emigrerade och strävade med er, tillhör er. De som är släkt med varandra ska vara först med att hjälpa varandra, enligt GUDs budord. GUD är fullt medveten om alla ting.
Chapter 9 (Sura 9)
1Häri utfärdas ett ultimatum från GUD och Hans budbärare till idoldyrkarna som ingår ett avtal med er.
2Rör er därför fritt på jorden i fyra månader, och var medvetna om att ni inte kan fly från GUD, och att GUD förödmjukar de som inte tror.
3En proklamation utfärdas häri från GUD och Hans budbärare till alla människor på den stora vallfärdsdagen, om att GUD förskjutit idoldyrkarna, vilket även Hans budbärare gjort. Därför vore det bättre för er om ni ångrade er. Men om ni vänder er bort, var då medvetna om att ni aldrig kan fly från GUD. Lova de som inte tror ett smärtsamt straff.
4Om idoldyrkarna undertecknar ett fredsavtal med er och inte kränker det eller förenar sig med andra emot er, ska ni uppfylla ert avtal med dem tills det löper ut. GUD älskar de rättfärdiga.
5När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
6Om någon av idoldyrkarna sökte en tryggad genomfart hos dig, ska du ge honom en tryggad genomfart så att han kan höra GUDs ord, och sänd sedan tillbaka honom till hans plats i säkerhet. Detta för att de är människor som inte vet.
7Hur kan idoldyrkarna begära något löfte från GUD och Hans budbärare? Hit räknas inte de som slutit fredsavtal med er vid den Heliga Moskén. Om de hedrar och upprätthåller ett sådant avtal, ska ni också upprätthålla det. GUD älskar de rättfärdiga.
8Hur kan de (begära ett löfte) när de aldrig respekterade lika rättigheter mellan er och dem, ej heller något förbund, så länge de hade chans att vinna. De paralyserade er med tomt prat medan de i hjärtat var motståndare, och de flesta av dem är onda.
9De bytte ut GUDs uppenbarelser för ett ringa pris. Följaktligen avledde de människorna från Hans väg. Sannerligen bedrövligt är det de gjorde!
10De iakttager aldrig lika rättigheter gentemot någon troende, ej heller upprätthåller de sina förbund; dessa är de verkliga förbrytarna.
11Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), är de era bröder i religion. Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.
12Om de kränker sina löften efter att ha lovat att upprätthålla sina avtal, och attackerar er religion, får ni bekämpa hedendomens ledare - ni är inte längre bundna av era avtal med dem - så att de må avstå.
13Skulle ni inte bekämpa människor som kränkt sina avtal, försökt förvisa budbäraren, och det var de som startade kriget från första början? Är in rädda för dem? GUD är Den ni borde frukta, om ni är troende.
14Ni ska bekämpa dem, för GUD kommer att straffa dem i era händer, förödmjuka dem, ge er seger över dem, och lugna de troendes hjärtan.
15Han kommer också att avlägsna vreden från de troendes hjärtan. GUD räddar vem Han vill. GUD är Allvetande, Visast.
16Trodde ni att ni skulle lämnas ifred, utan att GUD urskiljer de ibland er som strävar, som aldrig förenar sig med GUDs fiender, Hans budbärares fiender, eller med de troendes fiender? GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
17Idoldyrkarna ska inte besöka GUDs moskéer ofta, medan de bekänner sin otro. Dessa har tillintetgjort sina verk och kommer att vistas för evigt i Helvetet.
18De enda människorna att besöka GUDs moskéer ofta är de som tror på GUD och på den Sista Dagen, som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat) och som inte fruktar annat än GUD. Dessa kommer absolut att vara bland de vägledda.
19Att förse pilgrimerna med vatten och sköta den Heliga Moskén, ser ni det som ett substitut för att tro på GUD och Sista Dagen, och för att sträva för GUDs sak? De är inte lika i GUDs ögon. GUD vägleder inte de onda människorna.
20De som tror, emigrerar, och strävar för GUDs sak med sina pengar och sina liv, står mycket högre i rang i GUDs ögon. Dessa är vinnarna.
21Deras Herre ger dem goda nyheter: nåd och godkännande från Honom, och trädgårdar där de fröjdas i evig lycksalighet.
22De vistas däri för evigt. GUD besitter en fantastisk belöning.
23O ni som tror, förena er inte ens med era föräldrar eller era syskon om de föredrar att inte tro i stället för att tro. De ibland er som förenar sig med dem överträder.
24Förkunna: "Om era föräldrar, era barn, era syskon, er familj, pengarna ni tjänat, det företag ni bekymrar er över och de hem ni vårdar, är er mer kära än GUD och Hans budbärare, vänta då bara tills GUD kommer med Sin dom." GUD vägleder inte de onda människorna.
25GUD har gett er seger i många situationer. Men på Hunayn´s dag blev ni alltför stolta över ert stora antal. Följaktligen, var det inte alls till någon hjälp för er, och den rymliga jorden blev så snäv omkring er att ni vände om och flydde.
26Därefter sände GUD ner belåtenhet över Sin budbärare och de troende. Och Han sände ner osynliga soldater; på så sätt straffade Han de som inte trodde. Det är straffet för de som inte tror.
27Till sist räddar GUD vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
28O ni som tror, idoldyrkarna är förorenade; de ska inte tillåtas närma sig den Heliga Moskén efter detta år. Oroar ni er över förlust av inkomst, GUD kommer att ösa Sina gåvor över er, enligt Sin vilja. GUD är Allvetande, Visast.
29Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista Dagen, eh heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej heller rättar de sig efter sanningens religion - bland de som mottagit skriften - tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller ovilligt.
30Judarna sa, "Ezra är GUDs son," medan de Kristna sa, "Jesus är GUDs son!" Detta är hädelser som yttrats av deras munnar. Således matchar de hädelserna av de som inte trott förut. GUD fördömer dem. De har verkligen avvikit.
31De har satt upp sina religiösa ledare och lärda som herrar i stället för GUD. Andra avgudade Messias, Marias son. De var alla beordrade att dyrka endast en gud. Det finns ingen gud förutom Han. Prisad vare Han, högt överlägsen något partnerskap.
32De vill släcka GUDs ljus med sina munnar, men GUD insisterar på att fullända Sitt ljus trots de icke troende.
33Han är Den som sänt Sin budbärare med vägledningen och sanningens religion, och kommer att få den att dominera alla andra religioner, trots idoldyrkarna.
34O ni som tror, många religiösa ledare och predikare tar människornas pengar olagligt, och avviker från GUDs väg. Lova de som samlar på sig guld och silver, och som inte spenderar det för GUDs sak, ett smärtsamt straff.
35En dag kommer deras guld och silver kommer att upphettas i Helvetets eld, och sedan användas för att bränna deras pannor, sidor, och ryggar: "Detta är vad ni lagt på hög för er själva, så smaka på vad ni samlat på er."
36Antalet månader, vad GUD beträffar, är tolv. Detta har varit GUDs lag sedan dagen Han skapade himmlarna och jorden. Fyra av dem är heliga. Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de Heliga Månaderna. Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna (även under de Heliga Månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att GUD står på de rättfärdigas sida.
37Att ändra de Heliga Månaderna tyder på mycket stor otro; det ökar avvikelsen hos de som inte trott. De alternerar de Heliga Månaderna och de vanliga månaderna, medan de bibehåller antalet månader som gjorts heliga av GUD. Följaktligen kränker de det GUD har helgat. Deras onda gärningar smyckas i deras ögon. GUD vägleder inte icke troende människor.
38O ni som tror, varför blir ni så hårt bundna till marken när ni uppmanas, "Mobilisera för GUDs sak"? Har ni valt detta världsliga liv i stället för Livet Efter Detta? Materian tillhörande denna värld, jämfört med Livet Efter Detta, är lika med noll.
39Om ni inte mobiliserar kommer Han att överlämna er till smärtsamt straff och ersätta er med andra människor; ni kan aldrig skada Honom det minsta. GUD är Allsmäktig.
40Om ni inte lyckas hjälpa honom (budbäraren), har GUD redan hjälpt honom. Så när de icke troende jagade honom, och han var en av två i grottan, sa han till sin vän, "Oroa dig inte; GUD är med oss." GUD sände således ner belåtenhet och säkerhet över honom, och bestyrkte honom med osynliga soldater. Han gjorde de icke troendes ord obetydliga. GUDs ord råder ytterst. GUD är Allsmäktig, Visast.
41Ni ska villigt mobilisera, med lite eller mycket, och sträva med era pengar och era liv för GUDs sak. Det är bättre för er, om ni bara visste.
42Om det funnits en snabb materiell förtjänst att hämta, och en kort resa, skulle de ha följt med er. Men strävandet är helt enkelt för mycket för dem. De kommer att svära vid GUD: "Om vi kunde skulle vi mobilisera med er." På så sätt skadar de sig själva, och GUD vet att de är lögnare.
43GUD har ursäktat dig: varför gav du dem tillstånd (att stanna kvar) innan du kunde urskilja de sanningsenliga från lögnarna?
44De som verkligen tror på GUD och Sista Dagen ber dig inte om lov för att undvika tillfället att sträva med sina pengar och sina liv. GUD är fullt medveten om de rättfärdiga.
45De enda människorna som vill ursäktas är de som egentligen inte tror på GUD och Sista dagen. Deras hjärtan är fulla av tvivel, och deras tvivel får dem att vackla.
46Om de verkligen velat mobilisera, skulle de ha förberett sig ordentligt. Men GUD ogillade deras samverkan, så Han avrådde dem; de uppmanades, "Stanna kvar med de som stannar kvar."
47Om de mobiliserat med er skulle de ha skapat förvirring och förorsakat tvister och splittringar bland er. Vissa av er var benägna att lyssna på dem. GUD är fullt medveten om de som överträder.
48De försökte sprida oreda ibland er förut, och förvirrade saker för er. Men sanningen segrar till slut, och GUDs plan verkställs trots dem.
49En del av dem brukade säga, "Ge mig tillåtelse (att stanna kvar); påtvinga mig inte en sådan prövning." I själva verket har de på så sätt gjort sig skyldiga till ett hemskt lidande; Helvetet omger de icke troende.
50Om någonting bra händer er lider de, och drabbas ni av en bedrövelse säger de, "Vad var det vi sa," när de vänder sig bort i förnöjelse.
51Säg, "Ingenting händer oss, förutom det som GUD har fastställt för oss. Han är vår Herre och Mästare. På GUD ska de troende lita."
52Säg, "Det finns bara en av två goda ting ni kan förvänta er för oss (seger eller martyrskap), när vi för er del förutser fördömelse från GUD och straff från Honom, eller genom våra händer. Så vänta, och vi kommer vänta med er."
53Säg, "Spendera villigt eller ovilligt. Ingenting kommer att accepteras ifrån er, för ni är onda människor."
54Vad som hindrade accepterandet av deras spenderande var att de inte trodde på GUD och Hans budbärare, och när de iakttog Kontaktbönerna (Salat) var det med slöhet, och när de gav till välgörenhet var det i motvilja.
55Imponeras inte av deras pengar eller deras barn. GUD låter dessa bli upphov till straff för dem i det här livet, och (när de dör) avlägsnar sig deras själar när de inte tror.
56De svär vid GUD att de tillhör er, fast de inte tillhör er; de är splittrade människor.
57Om de kunde de finna en tillflyktsort, grottor, eller ett gömställe, skulle de bege sig dit i all hast.
58En del av dem kritiserar din fördelning av allmosorna; om de får något därav blir de nöjda, men om de inte får något därav opponerar de sig.
59De borde vara nöjda med det som GUD och Hans budbärare har givit dem. De borde ha sagt, "GUD räcker för oss. GUD kommer att ge till oss av Sina gåvor, och det kommer även Hans budbärare. Vi söker endast GUD."
60Allmosor ska gå till de fattiga, de behövande, de som arbetar med att samla in dem, de nya som konverterat, till att befria slavarna, till de betyngda av plötsliga utgifter, för GUDs sak och till den resande främlingen. Sådant är GUDs budord. GUD är Allvetande, Visast.
61En del av dem skadar profeten genom att säga, "Han är idel öra!" Säg, "Det är bättre för er att han lyssnar på er. Han tror på GUD och litar på de som tror. Han är en nåd för de ibland er som tror." De som skadar GUDs budbärare har ådragit sig ett smärtsamt straff.
62De svär vid GUD för att behaga er, när GUD och Hans budbärare är mer värdiga att behaga, om de verkligen är troende.
63Visste de inte att den som motarbetar GUD och Hans budbärare har ådragit sig Helveteselden för evigt? Det är den värsta förödmjukelsen.
64Hycklarna oroar sig för att en sura ska uppenbaras som avslöjar vad som finns i deras hjärtan. Säg, "Fortsätt ni att håna. GUD kommer att avslöja exakt vad ni är rädda för."
65Frågade man dem, skulle de säga, "Vi bara larvade oss och skojade." Säg, "Inser ni att ni hånar GUD och Hans uppenbarelser, och Hans budbärare?"
66Be inte om ursäkt. Ni har valt att inte tro, efter att ni trott. Om vi förlåter vissa av er, kommer vi att straffa andra ibland er som en konsekvens av deras ondska.
67De hycklande männen och de hycklande kvinnorna hör ihop med varandra - de förespråkar ondska och förbjuder rättfärdighet, och de är snåla. De glömde GUD, så Han glömde dem. Hycklarna är verkligen onda.
68GUD lovar de hycklande männen och de hycklande kvinnorna, liksom de icke troende, Helvetets eld, vari de vistas för evigt. Det passar dem. GUD har fördömt dem; de har ådragit sig ett straff som kommer att vara för evigt.
69En del av de som kom före er var starkare än er, och hade mer pengar och flera barn. De blev helt upptagna av sina materiella ägodelar. På samma sätt har ni blivit helt upptagna av era materiella ägodelar, precis som de före er blivit helt upptagna. Ni har blivit helt beaktningslösa, precis som de var beaktningslösa. Sådana är människorna som tillintetgör sina verk både i denna världen och i Livet Efter Detta; de är förlorarna.
70Har de inte lärt sig någonting av de tidigare generationerna; Noaks folk, `Ad, Thamûd, Abrahams folk, de som vistades i Midyan, och de som begick ondska (i Sodom och Gomorrah)? Deras budbärare kom till dem med klara bevis. GUD kränkte dem aldrig; de kränkte sina egna själar.
71De troende männen och kvinnorna är förenade med varandra. De förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, de iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och lyder GUD och Hans budbärare. Dessa kommer ösas med GUDs nåd. GUD är Allsmäktig, Visast.
72GUD lovar de troende männen och de troende kvinnorna trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt, och magnifika palats i Edens trädgårdar. Och GUDs välsignelser och godkännande är ännu bättre. Det är den största triumfen.
73O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
74De svär vid GUD att de aldrig har sagt det, trots att de yttrat ordet av otro; de har inte trott efter att ha varit underkastade. I själva verket gav de upp något de aldrig hade. De har gjort uppror trots att GUD och Hans budbärare öst dem med nåd och gåvor. Om de ångrar sig, skulle det vara det bästa för dem. Men om de vänder sig bort, kommer GUD att överlämna dem till ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter Detta. De kommer inte att hitta någon på jorden att vara deras herre och mästare.
75Vissa av dem lovade till och med: "Om GUD öste Sin nåd över oss, skulle vi vara barmhärtiga och föra ett rättfärdigt liv."
76Men när Han öste Sina gåvor över dem blev de snåla, och vände sig bort i motvilja.
77Därför plågade Han dem med hyckleri i deras hjärtan tills dagen de möter Honom. Detta på grund av att de bröt sina löften till GUD, och för att de ljög.
78Inser de inte att GUD känner till deras hemligheter och deras konspirationer, och att GUD är Den Som Känner till alla hemligheter?
79De som kritiserar de generösa troende för att ge för mycket, och som förlöjligar de fattiga troende för att ge för lite, föraktas av GUD. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
80Vare sig du ber om förlåtelse för dem, eller inte ber om förlåtelse för dem - även om du ber om förlåtelse för dem sjuttio gånger - kommer GUD inte att förlåta dem. Det är för att de inte tror på GUD och Hans budbärare. GUD vägleder inte de onda människorna.
81De stillasittande gladde sig åt att stanna kvar bakom GUDs budbärare, och hatade att sträva med sina pengar och sina liv för GUDs sak. De sa, "Låt oss inte mobilisera i denna hetta!" Säg, "Helveteselden är mycket hetare," om de bara kunde förstå.
82Låt dem skratta lite och gråta mycket. Detta är straffet för synderna de förvärvat.
83Om GUD åter igen sätter dig i en situation där de ber om ditt tillstånd för att mobilisera med dig, ska du säga, "Ni kommer aldrig igen att mobilisera med mig, ej heller kommer ni att slåss med mig mot någon fiende. För ni har från början valt att stanna hos de som stannade kvar. Därför måste ni stanna hos de som stannar kvar."
84Ni ska inte iakttaga begravningsbönen för någon av dem när de dör, ej heller ska ni stå vid deras grav. De har valt att inte tro på GUD och Hans budbärare, och har dött i ett tillstånd av ondska.
85Imponeras inte av deras pengar eller deras barn; GUD låter dessa bli upphov till bedrövelse för dem i denna världen, och deras själar avlägsnar sig som icke troende.
86När en sura uppenbaras som säger: "Tro på GUD, och sträva med Hans budbärare," säger till och med de starka ibland dem, "Låt oss stanna kvar!"
87De valde att vara med de som stannade kvar. Följaktligen deras hjärtan, och därför kan de inte förstå.
88Vad gäller budbäraren och de som trodde med honom, strävar de ivrigt med sina pengar och sina liv. De har förtjänat alla goda ting; de är vinnarna.
89GUD har preparerat trädgårdar med flytande bäckar för dem, vari de vistas för evigt. Det är den största triumfen.
90Araberna hittade på ursäkter och kom till dig för att få tillåtelse att stanna kvar. Det är utmärkande för deras avvisande av GUD och Hans budbärare - de stannar kvar. Säkerligen, har de som inte trodde ibland dem ådragit sig ett smärtsamt straff.
91Ej att klandras är de svaga, de sjuka, eller de som inte finner något att erbjuda, förutsatt att de förblir GUD och Hans budbärare trogna. De rättfärdiga ibland dem ska inte klandras. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
92Ursäktas gör också de som kommer till dig med en önskan om att räknas till dig, men du säger till dem, "Jag har ingenting att bära er på." Då vänder de tillbaka med tårar i ögonen, uppriktigt ledsna över att de inte hade råd att bidra.
93Klandras gör de som ber om ditt tillstånd att stanna kvar trots att de inte har någon ursäkt. De har valt att vara med de som stannar kvar. Följaktligen har GUD förseglat deras hjärtan, och därför uppnår de ingen kunskap.
94De ber er om ursäkt när ni återvänder till dem (från strid). Säg, "Be inte om ursäkt; vi litar inte längre på er. GUD har informerat oss om er." GUD kommer att se era verk, liksom budbäraren, sedan kommer ni att sändas tillbaka till Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser, då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.
95De kommer att svära inför GUD för er, när ni återvänder, om att ni får ignorera dem. Gör det. De är förorenade, och deras öde är Helvetet som straff för synderna de förvärvat.
96De lovar er för att ni ska förlåta dem. Även om ni förlåter dem, förlåter inte GUD sådana onda människor.
97Araberna är de värsta vad gäller otro och hyckleri, och de mest benägna att ignorera de lagar som GUD uppenbarat för Sin budbärare. GUD är Allvetande, Visast.
98En del Araber ser sitt spenderande (för Guds sak) som en förlust, och väntar till och med förväntansfullt på att en katastrof ska drabba er. Dessa kommer att ådraga sig den värsta katastrofen. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
99Sedan finns det andra Araber som tror på GUD och Sista Dagen, som ser sitt spenderande som ett sätt att närma sig GUD, och ett sätt att stödja budbäraren. Utan tvekan, kommer det att föra dem närmre; GUD kommer att ge dem tillträde till Sin nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
100Vad gäller de första pionjärerna som immigrerade (Muhajerin), anhängarna som gav dem skydd (Ansar), och de som följde dem i rättfärdighet, är GUD nöjd med dem, och de är nöjda med Honom. Han har preparerat trädgårdar med flytande bäckar för dem, vari de vistas för evigt. Detta är den största triumfen.
101Bland Araberna runt omkring dig finns hycklare. Även bland dem som bor i staden finns de som är vana vid hyckleri. Du vet inte vilka de är, men vi vet vilka de är. Vi kommer att fördubbla straffet för dem, sedan överlämnas de slutligen till ett fruktansvärt straff.
102Det finns de som erkänt sina synder; de har blandat goda gärningar med dåliga gärningar. GUD kommer att rädda dem, för GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
103Ta en allmosa från deras pengar för att rena dem och helga dem. Och uppmuntra dem, för din uppmuntran styrker dem. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
104Inser de inte att GUD accepterar Sina dyrkares ånger, och tar emot allmosorna, och att GUD är Frälsaren, Den Barmhärtigaste?
105Säg, "Verka rättfärdighet; GUD kommer att se ert verk, och det kommer även budbäraren och de som tror. Till slut kommer ni att skickas tillbaka till Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, sedan kommer Han att informera er om allt ni har gjort."
106Andra väntar på GUDs beslut; Han kanske straffar dem, eller så räddar Han dem. GUD är Allvetande, Den Visaste.
107Det finns de som missbrukar moskéerna genom att utöva idoldyrkan, skilja de troende åt, och förse de som motarbetar GUD och Hans budbärare med bekvämlighet. De svär högtidligt: "Våra intentioner är hederliga!" GUD vittnar om att de ljuger.
108Ni ska aldrig be i en sådan moské. En moské som är etablerad på rättfärdighet från första dagen är mer värdig för er att be i. I den finns människor som älskar att renas. GUD älskar de som renar sig själva.
109Är den som etablerar sin byggnad på basen av att vörda GUD och på att uppnå hans godkännande bättre än den som etablerar sin byggnad på randen av en sönderfallande klippa, som faller ned med honom in i Helveteselden? GUD vägleder inte människorna som överträder.
110En sådan byggnad som de etablerat förblir en källa av tvivel i deras hjärtan, tills deras hjärtan stelnar. GUD är Allvetande, Visast.
111GUD har köpt de troendes liv och pengar i utbyte mot Paradiset. Följaktligen kämpar de för GUDs sak, villiga att döda och dödas. Sådant är hans sanningsenliga löfte i Toran, Evangeliet och Koranen - och vem uppfyller sitt löfte bättre än GUD? Ni ska glädjas över ett sådant utbyte. Detta är den största triumfen.
112Det är de som ångrar sig, dyrkar, prisar, bugar sig och prostrerar, förespråkar rättfärdighet, förbjuder ondska och upprätthåller GUDs lagar. Ge goda nyheter till sådana troende.
113Varken profeten eller de som tror ska be om förlåtelse för idoldyrkarna, oavsett om de tillhör den närmsta släkten, när de väl inser att de är ämnade för Helvetet.
114Den enda anledningen till att Abraham bad om förlåtelse för sin far, var att han hade lovat honom det. Men så fort han insåg att han var en fiende till GUD, försköt han honom. Abraham var extremt snäll, barmhärtig.
115GUD sänder inga människor på avvägar efter att Han väglett dem, utan att först visa dem vad de har att förvänta sig. GUD är fullt medveten om alla ting.
116Himmlarnas och jordens herravälde tillhör GUD. Han kontrollerar liv och död. Ni har ingen annan än GUD som Herre och Mästare.
117GUD har räddat profeten, immigranterna (Muhajireen) och anhängarna som gav dem mat, husrum och skydd (Ãnsar), som följde honom under de svåra tiderna. Det var då som hjärtat hos vissa av dem nästan vacklade. Men Han har räddat dem, för Han är Medlidsam gentemot dem, Barmhärtigast.
118(Räddade blev) även de tre som stannade kvar. Den rymliga jorden blev så inskränkt för dem att de nästan gav upp allt hopp för sig själva. Till slut insåg de att man inte kan fly undan GUD, förutom till Honom. Då räddade Han dem, så att de må ångra sig. GUD är Räddaren, Barmhärtigast.
119O ni som tror, ni ska vörda GUD, och tillhöra de sanningsenliga.
120Varken de som bor i staden, eller Araberna omkring dem, ska sträva efter att stanna kvar bakom GUDs budbärare (när han mobiliserar för krig). Ej heller ska de prioritera sina egna angelägenheter över att stödja honom. Anledningen är att ingen törst, ansträngning eller hunger drabbar dem för GUDs sak, ej heller tar de ett enda steg som gör de icke troende rasande, eller besvärar fienden med någon svårighet, utan att det skrivs ner som en tillgång för dem. GUD misslyckas aldrig att belöna de som verkar rättfärdighet.
121Ej heller ådrar de sig någon utgift, liten eller stor, eller korsar någon dal, utan att förtjänsten skrivs ner för dem. GUD kommer säkerligen att belöna dem generöst för deras verk.
122När de troende mobiliserar ska inte alla göra det. Ett fåtal från varje grupp ska mobilisera genom att ägna sin tid till att studera religionen. På så sätt kan de föra kunskapen vidare till sitt folk när de återvänder, så att de ska kunna förbli religiöst informerade.
123O ni som tror, ni ska bekämpa de icke troende som attackerar er - låt dem finna er obevekliga - och vet att GUD är med de rättfärdiga.
124När en sura uppenbarades kunde en del av dem säga, "Stärkte denna sura tron hos någon ibland er?" Den stärkte säkerligen tron hos de som trodde, och de blir fröjdas över varje uppenbarelse.
125Vad gäller de som hyste tvivel i sina hjärtan, ökade den i själva verket gudlöshet till deras gudlöshet, och de dog som icke troende.
126Ser de inte att de går igenom krävande prövningar varje år, en eller två gånger? Ändå lyckas de aldrig ångra sig, eller ta sig i akt?
127Varje gång en sura uppenbarades, brukade en del av dem se på varandra som för att säga, "Kan någon se dig?" Därefter gav de sig av. Följaktligen har GUD avlett deras hjärtan, för de tillhör människor som inte förstår.
128N/A
129N/A
Chapter 10 (Sura 10)
1A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom.
2Är det så märkligt för människorna att vi inspirerat en man som dem? Han (inspirerades att säga), "Varna människorna och ge goda nyheter till de som tror, om att de uppnått en position av aktning hos sin Herre." De som inte trodde sa, "Detta är en listig magiker!"
3Er enda herre är GUD: Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar och sedan tog all auktoritet i besittning. Han kontrollerar alla ting. Det finns ingen medlare, förutom enligt Hans vilja. Sådan är GUD er Herre. Ni ska dyrka Honom. Ska ni då inte ta er i akt?
4Till Honom kommer ni alla slutligen att återvända. Det är GUDs sanningsenliga löfte. Han initierar skapelsen och repeterar den därefter för att rättvist belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv. Vad gäller de som inte tror, ådrar de sig helvetiska drycker och ett smärtsamt straff för sin otro.
5Han är Den som gjorde solen lysande, och månen ett ljus, och Han formade dess faser så att ni må lära er att räkna åren och beräkna. GUD skapade inte allt detta förutom i ett specifikt syfte. Han förklarar uppenbarelserna för människor som vet.
6Säkerligen, i växlingen mellan natt och dag, och i vad GUD skapat i himmlarna och på jorden, finns bevis för människor som är rättfärdiga.
7De som inte förväntar sig att möta oss, som är upptagna med detta världsliga liv, är nöjda med det, och vägrar att beakta våra bevis;
8dessa har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, som en konsekvens av sina egna verk.
9Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, vägleder deras Herre dem på grund av deras tro. Bäckar kommer att flyta under dem i lycksalighetens trädgårdar.
10Deras bön däri är: "Prisad vare Du, vår gud," deras hälsning däri är, "Frid," och deras yppersta bön är: "Prisad var GUD, universums Herre."
11Om GUD skulle påskynda straffet som människorna gjort sig skyldiga till, på sättet de kräver gåvor, skulle de ha utplånats för länge sedan. Vi lämnar emellertid de som inte förväntar sig att möta oss i deras överträdelser, famlande.
12När människan berörs av en motgång bönfaller han oss liggande, sittande, eller stående. Men så fort vi befriat honom från hans motgång, fortsätter han som om han aldrig bett oss avhjälpa någon svårighet! Syndarnas gärningar smyckas således i deras ögon.
13Vi har utplånat åtskilliga generationer före er, när de överträdde. Deras budbärare gick till dem med klara bevis, men de vägrade att tro. Följaktligen straffar vi de skyldiga människorna.
14Sedan gjorde vi er till arvtagare av jorden efter dem, för att se hur ni kommer att uppföra er.
15När våra uppenbarelser reciteras för dem, säger de som inte räknar med att möta oss, "Hämta en annan Koran än den här, eller ändra på den!" Säg, "Jag kan omöjligt ändra på den själv. Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig. Jag fruktar, om jag inte lyder min Herre, straffet på en storslagen dag."
16Säg, "Om GUD så önskat, skulle jag inte reciterat det för er, ej heller skulle ni känt till någonting om det. Jag har levt ibland er ett helt liv före detta (och ni har känt mig som en vettig, sanningsenlig person). Förstår ni inte?"
17Vem är ondare än den som hittar på lögner om GUD eller förkastar Hans uppenbarelser. Utan tvekan, lyckas aldrig de som överträder.
18De dyrkar idoler vid sidan av GUD som inte äger någon makt att skada eller hjälpa dem, och de säger, "De är våra medlare hos GUD!" Säg, "Informerar ni GUD om någonting Han inte är medveten om i himmlarna eller på jorden?" Prisad vare Han. Han är den Högste; högt överlägsen behov av partners.
19Människorna brukade tillhöra en församling, sedan blev de oense. Vore det inte för ett förutbestämt ord från er Herre skulle de ha dömts omedelbart beträffande deras tvister.
20De säger, "Hur kommer det sig att inget mirakel kom ner till honom från hans Herre?" Säg, "Framtiden tillhör GUD; så vänta, och jag väntar med er."
21När vi ger människorna nåd efter att de drabbats av svårighet, smider de genast planer mot våra uppenbarelser! Säg, "GUDs planering är mycket effektivare. För våra budbärare spelar in allt som ni planerar."
22Han är Den som för er över land och hav. Ni kliver ombord på fartygen, och de seglar mjukt i en jämn bris. Sedan, i åtnjutande därav, blåser det upp våldsamma vindar, och vågorna omger dem från alla riktningar. Det är då de ber till GUD, och uppriktigt ägnar sina böner endast till Honom: "Om Du bara räddar oss denna gång kommer vi att vara evigt tacksamma."
23Men så fort Han räddar dem begår de överträdelser på jorden och motarbetar sanningen. O människor, er överträdelse skadar endast era egna själar. Ni förblir sysselsatta med detta världsliga liv, sedan återvänder ni slutligen till oss, då vi informerar er om allt ni har gjort.
24Analogin av detta världsliga liv är följande; vi sänder ner vatten från skyn för att producera alla sorters växter ur jorden och för att förse människorna och djuren med mat. Därefter, precis när jorden smyckats till fulländning och dess folk tror att de kontrollerar den, kommer vår dom under på eller på dagen och lämnar den helt bar, precis som om ingenting existerat dagen innan. Vi förklarar således uppenbarelserna för människor som reflekterar.
25GUD kallar till fridens boning och vägleder den som vill (bli vägledd) på en rak väg.
26För de rättfärdiga kommer belöningen att mångfaldigas flera gånger om. Deras ansikten kommer aldrig att uppleva något berövande eller någon skam. De är Paradisets invånare; där vistas de för evigt.
27Vad gäller de som förvärvade synder, är deras straff likvärdigt deras synd. Förödmjukelse är deras lott, och ingen förutom GUD kan skydda dem. Deras ansikten kommer tyckas begravda i mängder av mörk natt. De kommer att vara Helvetets invånare; där vistas de för evigt.
28På dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att säga till de som dyrkade idoler, "Vi har sammankallat er, tillsammans med era idoler." Vi kommer att låta dem konfrontera varandra, och deras idoler kommer att säga till dem, "Vi hade ingen aning om att ni idoliserade oss.
29"GUD räcker som vittne mellan oss och er, om att vi var helt omedvetna om er dyrkan av oss."
30Det är då som varje själ kommer att granska allt den har gjort. De kommer att sändas tillbaka till GUD, deras rättmätige Herre och Mästare, och idolerna de fabricerat kommer att förkasta dem.
31Säg, "Vem är det som ger till er från himlen och från jorden? Vem kontrollerar all hörsel och all syn? Vem producerar de levande från de döda, och de döda från de levande? Vem kontrollerar alla ting?" De skulle säga, "GUD." Säg, "Varför iakttar ni då inte budorden?"
32Sådan är GUD, er rättmätige Herre. Vad finns efter sanning, förutom lögn? Hur kunde ni ignorera allt detta?
33Detta är vad er Herres beslut gör för de som väljer att vara onda; de kan inte tro.
34Säg, "Kan några av era idoler initiera skapelse och sedan repetera det?" Säg, "GUD initierar skapelsen och repeterar den sedan."
35Säg, "Vägleder några av era idoler till sanningen?" Säg, "GUD vägleder till sanningen. Är den som vägleder till sanningen mer värdig att följas eller den som inte vägleder, som själv behöver vägledning? Vad är det för fel på ert omdöme?"
36De flesta av dem följer ingenting annat än gissningar, och gissningar ersätter inte sanningen. GUD är fullt medveten om allt de gör.
37Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift. Den är ofelbar, för den kommer från universums Herre.
38Om de säger, "Han har hittat på den," säg, "Framställ då en sura som dessa, och bjud in vem ni vill, förutom GUD, om ni är sanningsenliga."
39Nej minsann, de har förkastat detta utan att studera och undersöka det ,och innan de förstått det. På samma sätt trodde inte människorna före dem. Lägg därför märke till konsekvenserna för de som överträder.
40Vissa av dem tror (på denna skrift), medan andra inte tror på den. Er Herre är fullt medveten om de som begår ondska.
41Om de avvisar dig, säg, "Jag har mina gärningar och ni har era gärningar. Ni är inte inte att klandra för någonting jag gör, och jag är inte att klandra för någonting ni gör."
42En del av dem lyssnar på dig, men kan du få de döva att höra, trots att de inte förstår?
43Vissa av dem ser på dig, men kan man vägleda de blinda, fast de inte ser?
44GUD kränker aldrig människorna; det är människorna som kränker sina egna själar.
45Dagen då Han sammankallar dem alla, kommer de att känna som om de varat i denna värld en timme av dagen, under vilken de möttes. De som inte trodde på att möta GUD är verkligen förlorare; och valde att vilseledas.
46Vare sig vi visar dig en del (av straffet) som vi lovar dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de slutligen att återvända till oss. GUD bevittnar allt de gör.
47Till varje samhälle, en budbärare. När deras budbärare kommit, döms de rättvist utan minsta orättvisa.
48De utmanar: "När kommer denna profetia äga rum, om du talar sanning?"
49Säg, "Jag äger ingen makt till att skada mig själv, eller hjälpa mig själv; endast det som GUD vill sker." Varje samhälle har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de inte försena den med en timme, eller påskynda den.
50Säg, "Vare sig Hans straff kommer till er på natten eller dagen, varför har de som överträder så bråttom?
51"Om det verkligen inträffar, kommer ni då att tro? Varför ska ni tro då? Ni brukade utmana det att komma?"
52Detta kommer att sägas till överträdarna, "Smaka på det eviga straffet. Straffas ni inte exakt för det ni förtjänat?"
53De utmanar dig att förutsäga: "Är detta verkligen vad som kommer att ske?" Säg, "Ja absolut, vid min Herre, detta är sanningen, och ni kan aldrig komma undan."
54Om en ond själ skulle äga allting på jorden, skulle den villigt erbjuda det som lösen. De kommer att plågas av ånger när de ser straffet. De kommer att dömas rättvist utan minsta orättvisa.
55Absolut, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. Absolut, är GUDs löfte sant, men de flesta av dem vet inte det.
56Han kontrollerar liv och död, och till Honom kommer ni att återvändas.
57O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre, lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för de som tror.
58Säg, "Med GUDs nåd och med Hans barmhärtighet ska de fröjdas." Detta är mycket bättre än all rikedom de någonsin kan samla på sig.
59Säg, "Har ni märkt hur GUD sänder ner alla sorters gåvor till er, och hur ni sedan gör en del av dem olagliga och andra lagliga?" Säg, "Har GUD gett er tillstånd att göra det? Eller fabricerar ni lögner som ni sedan tillskriver GUD?"
60Tänker aldrig de som fabricerar lögner om GUD på att de måste möta Honom på Återuppståndelsens Dag? GUD öser sannerligen Sin Nåd över människorna, men de flesta av dem är otacksamma.
61Ni hamnar inte i någon situation, reciterar inte någonting ur Koranen, eller gör någonting alls, utan att vi bevittnar det. Inte ens vikten av en atom är utanför er Herres kontroll, vare sig i himmlarna eller på jorden. Ej heller finns det något mindre än en atom, eller större, som ej är nerskrivet i ett fulländat dokument.
62GUDs anhängare har absolut ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
63Det är de som tror och som för ett rättfärdigt liv.
64För dem, glädje och lycka i denna världen, liksom i Livet Efter Detta. Det är GUDs oföränderliga lag. Sådan är den största triumfen.
65Bli inte ledsen över deras yttranden. All makt tillhör GUD. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
66Absolut, alla i himmlarna och alla på jorden tillhör GUD. De som sätter upp idoler vid sidan av GUD följer egentligen ingenting. De bara tror att de följer någonting. De bara gissar.
67Han är den som gjorde natten för er vila, och dagen upplyst. Det är bevis för människor som kan höra.
68De sa, "GUD har fått en son!" Prisad vare Han. Han är den Rikaste. Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Ni har inga bevis som stödjer en sådan hädelse. Säger ni om GUD vad ni inte vet någonting om?
69Förkunna: "De som hittar på lögner om GUD kommer aldrig att lyckas."
70De får sin temporära del i denna världen, sedan återvänder de slutligen till oss, då vi överlämnar dem till ett allvarligt straff på grund av deras otro.
71Skildra Noaks historia för dem. Han sa till sitt folk; "O mitt folk, om ni finner min ståndpunkt, och det att jag påminner er om GUDs uppenbarelser vara för mycket för er, sätter jag min tilltro i GUD. Ni bör stämma möte med era ledare, komma överrens om ett slutgiltigt beslut er emellan, och sedan informera mig utan dröjsmål.
72"Om ni vänder er bort har jag inte bett er om någon lön. Min lön kommer från GUD. Jag har beordrats att vara en underkastad."
73De förkastade honom, och följaktligen räddade vi honom och de som förenade sig med honom i arken; vi gjorde dem till arvtagarna. Och vi dränkte de som förkastat våra uppenbarelser. Lägg märke till konsekvenserna; de har varnats.
74Sedan, efter honom, sände vi budbärare till deras folk, och de visade dem tydliga bevis. Men de skulle inte komma att tro på något de tidigare förkastat. Således beslöjar vi hjärtat på de som överträder.
75Sedan, efter dem, sände vi Moses och Aron till Farao och hans grupp, med våra bevis. Men de blev arroganta; och de var människor som överträdde.
76När sanningen kom till dem från oss, sa de, "Detta är uppenbarligen magi!"
77Moses sa, "Är det så ni beskriver sanningen när den kommer till er? Är detta magi? Hur kan en magiker segra?"
78De sa, "Har ni kommit för att avleda oss från det vi såg våra föräldrar göra, och för att uppnå anseende ställningar för er själva? Vi kommer aldrig att förena oss med er som troende."
79Farao sa, "För till mig varje erfaren magiker."
80När magikerna kom, sa Moses till dem, "Kasta vad ni än ska kasta."
81När de kastade sa Moses, "Det ni har åstadkommit är magi, och GUD kommer att låta det misslyckas. GUD stödjer inte överträdarnas verk."
82GUD etablerar sanningen med Sina ord, trots förbrytarna.
83Ingen trodde med Moses förutom några få av hans folk, utav rädsla för Faraos och hans råds tyranni. Sannerligen, var Farao alltför arrogant på jorden, och en riktig tyrann.
84Moses sa, "O mitt folk, om ni verkligen har trott på GUD, ska ni lita på Honom, om ni verkligen är underkastade.
85De sa, "Vi litar på GUD. Vår Herre, rädda oss från förföljelsen från dessa förtryckande människor.
86"Rädda oss, med Din nåd, från de icke troende människorna."
87Vi inspirerade Moses och hans bror. "Bibehåll era hem i Egypten så länge, gör era hem till synagogor och upprätthåll Kontaktbönerna (Salat). Ge goda nyheter till de som tror."
88Moses sa, "Vår Herre, du har gett Farao och hans råd lyx och rikedom i denna världen. Vår Herre, de använder endast detta till att avleda andra från Din väg. Vår Herre, utplåna deras rikedom och härda deras hjärtan för att hindra dem från att tro, tills de ser det smärtsamma straffet."
89Han sa, "Er bön har besvarats (O Moses och Aron), så var ihärdiga, och uppträd inte som de som inte vet."
90Vi förde Israels barn över havet. Farao och hans trupper förföljde dem, aggressivt och ondskefullt. När han insåg att han skulle drunkna, sa han, "Jag tror att det inte finns någon annan gud förutom Den som Israels Barn har trott på; jag är en underkastad."
91"För sent! För du har redan gjort uppror, och valde att vara en överträdare.
92"Idag kommer vi att bevara din kropp, för att låta dig tjäna som en läxa för kommande generationer." Dessvärre, är många människor helt likgiltiga inför våra tecken.
93Vi har hedrat Israels Barn med en ärbar ställning, och välsignat dem med goda gåvor. Trots det, tvistade de när denna kunskap kom till dem. Er Herre kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande allt de tvistat om.
94Om du hyser något tvivel beträffande det som uppenbaras för dig från din Herre, så fråga de som läser den tidigare skriften. Sanningen har verkligen kommit till dig från din Herre. Var inte bland inte tvivlarna.
95Ej heller ska du förena dig med de som förkastade GUDs uppenbarelser, så att du inte är bland förlorarna.
96Sannerligen, de som fördömts av ett beslut från er Herre kan inte tro.
97Vilket bevis man än visar dem, (kan de inte tro), inte förrän de ser det smärtsamma straffet.
98Alla samhällen som tror kommer säkerligen att belönas för sin tro. Till exempel, Jonas folk; när de trodde befriade vi dem från det förödmjukande straff de lidit av i denna världen, och gjorde dem framgångsrika.
99Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott. Vill du tvinga människorna att bli troende?
100Ingen själ kan tro, förutom enligt GUDs vilja. För Han utfärdar en förbannelse över de som vägrar att förstå.
101Säg, "Se på alla tecken i himmlarna och på jorden." Alla bevis och alla varningar kan aldrig hjälpa människor som bestämt sig för att inte tro.
102Kan de förvänta sig annat än samma öde som deras likasinnade mött tidigare? Säg, "Vänta bara, och, med er, väntar även jag."
103Till slut räddar vi våra budbärare och de som tror. Detta är vår oföränderliga lag, att vi räddar de troende.
104Säg, "O människor, om ni hyser något tvivel beträffande min religion, dyrkar jag inte det ni dyrkar vid sidan av GUD. Jag dyrkar endast GUD; Den som kommer att avsluta era liv. Jag är beordrad att vara en troende."
105Jag beordrades; "Förbli hängiven religionen monoteism; du ska inte praktisera idoldyrkan.
106"Du ska inte dyrka vid sidan av GUD vad som inte har någon makt att hjälpa eller skada dig. Gör du det, kommer du att vara en överträdare."
107Om GUD berör er med en motgång, kan ingen frigöra er från den förutom Han. Och när Han välsignar er kan ingen kraft förhindra Hans nåd. Han ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Han är Förlåtare, Barmhärtigast.
108Förkunna; "O människor, sanningen från er Herre har kommit till er häri. Den som vägleds, vägleds för sitt eget bästa. Och den som går vilse, går vilse till skada för sig själv. Jag är inte en förmyndare över er."
109Följ det som uppenbaras för dig, och ha tålamod tills GUD utfärdar Sin dom; Han är den bästa domaren.
Chapter 11 (Sura 11)
1A.L.R. Detta är en skrift vars verser fulländats, och därefter förtydligats. Den kommer från en Ytterst Vis, en Mest Vetande.
2Den proklamerar; "Ni ska inte dyrka annat än GUD. Jag kommer till er från Honom som en varnare, och som en bärare av goda nyheter.
3"Ni ska sträva efter er Herres förlåtelse, och sedan vända er till Honom i ånger. Han kommer då att välsigna er generöst under en förutbestämd tid, och ge Sin nåd till de som förtjänar den. Vänder ni er bort, befarar jag att ni går straffet på en storslagen dag till mötes."
4Till GUD är er slutliga återvändo, och Han är Allsmäktig.
5Sannerligen, döljer de sina innersta tankar, som om det skulle hindra Honom från att känna till dem. I själva verket, när de täcker sig själva med sina kläder, känner Han till alla deras hemligheter och tillkännagivelser. Han känner till de innersta tankarna.
6Det finns inte en enda varelse på jorden vars försörjning inte garanteras av GUD. Och Han känner till dess riktning och dess slutliga öde. Allt är nerskrivet i ett fulländat dokument.
7Han är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar och Hans (jordliga) herravälde var helt täckt av vatten för att testa er och för att urskilja de bland er som verkar rättfärdighet. Ändå, när du säger, "Ni kommer att återupplivas efter döden," brukade de som inte trodde säga, "Detta är uppenbarligen magi."
8Och fördröjer vi straffet de ådragit sig - för vi reserverar det för ett specifikt samhälle - säger de, "Vad är det som dröjer Honom?" Faktum är, att när det väl kommer till dem, kan ingenting stoppa det, och deras hånande kommer att återvända för att plåga dem.
9Varje gång vi välsignar människan med nåd från oss, och sedan avlägsnar den, blir han förtvivlad, otacksam.
10När vi välsignar honom efter att motgång drabbat honom, säger han, "All motgång har lämnat mig;" han blir upprymd, stolt.
11Vad gäller de som ihärdigt håller ut, och som för ett rättfärdigt liv, förtjänar de förlåtelse och en generös belöning.
12Du kanske vill bortse från en del av det som uppenbaras för dig, och du kanske blir irriterad över det. Dessutom kanske de säger, "Hur kommer det sig att ingen skatt kommer ner till honom, eller en ängel?" Du är bara en varnare; GUD kontrollerar alla ting.
13Om de säger, "Han hittade på (Koranen)," säg då till dem, "Skapa då tio suror som dessa, påhittade, och bjud in alla ni kan, förutom GUD, om ni är sanningsenliga."
14Om de inte lyckas besvara er utmaning, var då medvetna om att detta uppenbarades med GUDs kunskap, och att det inte finns någon annan gud än Honom. Kommer ni då att underkasta er?
15De som ägnar sig åt detta världsliga liv och dess materiella fåfängor, kommer vi att ersätta för deras verk i detta livet, utan minsta reducering.
16Det är de som gav upp sin del i Livet Efter Detta, och följaktligen är Helvetet deras öde. Alla deras verk är förgäves; allt de har gjort kommer att tillintetgöras.
17Vad gäller de som får ett solitt bevis från sin Herre, rapporterat av ett vittne från Honom, och innan det, var Moseboken ett föregående exempel och en nåd, kommer de absolut att tro. Vad gäller de som inte tror bland de olika grupperna, väntar Helvetet dem. Hys inga tvivel; detta är sanningen från er Herre, men de flesta människorna tror inte.
18Vilka är ondare än de som hittar på lögner om GUD? De kommer att ställas inför sin Herre, och vittnena kommer att säga, "Det var dessa som ljög om sin Herre. GUDs förbannelse har drabbat överträdarna."
19De avviker från GUDs väg, och försöker göra den krokig, och de tror inte på Livet Efter Detta.
20Dessa kommer aldrig att komma undan, ej heller kommer de att finna några herrar eller mästare som kan hjälpa dem mot GUD. Straffet kommer att fördubblas för dem. De har inte lyckats höra, och de har inte lyckats se.
21Det är dessa som förlorar sina själar, och idolerna de fabricerat kommer att förkasta dem.
22Det råder inga tvivel om att de kommer att vara de värsta förlorarna i Livet Efter Detta.
23Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, som ägnar sig själva till sin Herre, är de Paradisets invånare; däri visats de för evigt.
24Dessa två grupper kan liknas vid de blinda och döva, jämfört med de som kan se och höra. Är de likvärdiga? Ska ni då inte ta er i akt?
25Vi sände Noak till sitt folk med orden; "Jag kommer till er som en tydlig varnare.
26"Ni ska inte dyrka annat än GUD. Jag befarar att ni går straffet på en smärtsam dag till mötes."
27Ledarna bland hans folk som inte trodde, sa, "Vi ser att du bara är en människa som oss, och vi ser att de första människorna att följa dig är de värsta ibland oss. Vi ser att ni inte har någon fördel över oss. I själva verket tror vi att ni ljuger."
28Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har ett solitt bevis från min Herre? Tänk om Han välsignat mig av Sin nåd, fast ni inte kan se det? Ska vi tvinga er att tro på det?
29"O mitt folk, jag ber er inte om några pengar; min lön kommer endast från GUD. Jag avfärdar inte de som trott; de kommer att möta sin Herre (och endast Han kommer att döma dem). Jag ser att ni är okunniga människor.
30"O mitt folk, vem kan skydda mig mot GUD om jag avfärdar dem? Ska ni då inte ta er i akt?
31Jag påstår inte att jag äger GUDs skatter, ej heller känner jag till framtiden, ej heller påstår jag mig vara en ängel. Ej heller säger jag till de som föraktas i era ögon, att GUD inte kommer att ge dem några välsignelser. GUD vet bäst vad som finns i deras innersta tankar. (Gjorde jag det,) skulle jag vara en överträdare."
32De sa, "O Noak, du har argumenterat med oss, och fortsatt argumentera. Vi utmanar dig att frambringa domen du hotar oss med, om du talar sanning."
33Han sa, "GUD är Den som frambringar den till er, om Han så önskar, och då kan ni inte komma undan.
34"Även om jag gav er råd, kan mitt råd inte hjälpa er om det är GUDs vilja att vilseleda er. Han är er Herre, och till Honom kommer ni att återvändas."
35Om de säger, "Han hittade på den här historien," säg, "Om jag hittat på den är jag ansvarig för mitt brott, och utan skuld för de brott ni begår."
36Noak inspirerades: "Ingen mer från ditt folk kommer att tro, utöver de som redan tror. Bli inte ledsen över deras handlingar.
37"Bygg arken under vår uppsikt och med vår inspiration, och vädja inte till Mig för de som överätt; de är ödesbestämda att drunkna."
38När han byggde arken brukade hans folk skratta åt honom när de passerade honom. Han sa, "Ni kanske skrattar åt oss, men vi skrattar åt er, precis som ni skrattar åt oss.
39Ni kommer säkerligen att få veta vem som kommer att drabbas av ett förnedrande straff, och ådra sig evig bestraffning."
40När vår dom kom och atmosfären kokade över, sa vi, "Bär ett par av varje sort på den, tillsammans med din familj, förutom de som är fördömda. Ta med dig de som trott," och endast några få har trott med honom.
41Han sa, "Kom ombord. I GUDs namn skall den segla och gå iland. Min Herre är Förlåtare, Den Barmhärtigaste."
42När den seglade med dem, i vågor stora som berg, ropade Noak till sin son, som stod isolerad: "O min son, kom med oss; var inte med de som inte tror."
43Han sa, "Jag kommer att söka skydd på toppen av ett berg, så att jag kan skydda mig från vattnet." Han sa, "Det finns ingenting som kan skydda någon idag från GUDs dom; endast de som förtjänat Hans nåd (kommer att räddas)." Vågorna skilde dem åt, och han var bland dem som drunknade.
44Det förkunnades: "O jord, sluka ditt vatten," och, "O sky, upphör." Vattnet sjönk då undan; domen uppfylldes. Arken landade till slut på Judéens kullar. Då förkunnades: "Överträdarna har gått förlorade."
45Noak bad till sin Herre: "Min Herre, min son är en del av min familj, och Ditt löfte är sant. Du är den visaste av de visa."
46Han sa, "O Noak, han tillhör inte din familj. Det är inte rättfärdigt att be Mig om något du inte vet någonting om. Jag upplyser dig, så att du inte ska vara som de okunniga."
47Han sa, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig, så att jag inte ber Dig igen om något jag inte vet någonting om. Om Du inte förlåter mig och har barmhärtighet över mig, kommer jag att tillhöra förlorarna."
48Det förkunnades: "O Noak, gå i land med frid och välsignelser över dig och över de nationer som kommer att härstamma från din följeslagare. Vad gäller de andra nationerna som kommer att härstamma från dig, kommer vi att välsigna dem för en tid, och sedan överlämna dem till ett smärtsamt straff."
49Detta är upplysningar från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du visste ingenting om dem - vare sig du eller ditt folk - före detta. Ha därför tålamod. Den slutliga segern tillhör de rättfärdiga.
50Till `Ad skickade vi deras bror Hüd. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni hittar på.
51"O mitt folk, jag ber er inte om någon lön. Min lön kommer endast från Den som initierat mig. Förstår ni inte?
52"O mitt folk, sträva efter förlåtelse från er Herre, och ångra er sedan inför Honom. Han kommer då att ösa gåvor från skyn över er, och öka er styrka. Återgå inte till att vara överträdare."
53De sa, "O Hüd, du har inte visat oss något bevis, och vi tänker inte överge våra gudar på grund av det du säger. Vi kommer aldrig att tro med dig.
54"Vi tror att några av våra gudar hemsökt dig med en förbannelse." Han sa, "Jag vittnar inför GUD, och ni vittnar likaså, om att jag förkastar idolerna ni satt upp
55"vid sidan av Honom. Så ge mig ert gemensamma beslut, utan dröjsmål.
56"Jag har satt min tillit till GUD, min Herre och er Herre. Det finns inte en enda varelse som Han inte kontrollerar. Min Herre är på den rätta vägen.
57"Vänder ni er bort, har jag levererat till er vad jag sänts med. Min Herre kommer att ersätta er med andra människor; ni kan inte skada Honom det minsta. Min Herre kontrollerar alla ting."
58När vår dom kom, räddade vi Hüd och de som trodde tillsammans med honom, av nåd från oss. Vi räddade dem från ett hemskt straff.
59Sådant var ´Ãd - de ignorerade sin Herres uppenbarelser, lydde ej Hans budbärare, och följde sätten av varenda envis tyrann.
60Följaktligen, ådrog de sig fördömelse i denna världen och på Återuppståndelsens Dag. Sannerligen, förnekade ´Ãd sin Herre. Sannerligen, har ´Ãd, Hûds folk, utplånats.
61Till Thamüd sände vi deras bror Sãleh. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Han initierade er från jorden, och etablerade er sedan på den. Ni ska sträva efter Hans förlåtelse, och sedan ångra er inför Honom. Min Herre är alltid nära, deltagande."
62De sa, "O Sãleh, du brukade vara populär bland oss innan detta. Förbjuder du oss att dyrka det som våra föräldrar dyrkar? Vi är fulla av tvivel beträffande allt du har sagt till oss."
63Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har säkra bevis från min Herre, och nåd från Honom? Vem skulle skydda mig mot GUD om jag inte lydde Honom? Ni kan endast stärka min förlust.
64"O mitt folk, detta är GUDs kamel, för att tjäna som bevis för er. Ni ska låta henne äta från GUDs jord utan att skada henne, så att ni inte ådrar er ett omedelbart straff."
65De slaktade henne. Han sade då, "Ni har bara tre dagar kvar att leva. Det är en profetia som är oundviklig."
66När vår dom kom, räddade vi Sãleh och de som trodde med honom av nåd från oss från förödmjukelsen på den dagen. Er Herre är Den Mäktigaste, den Allsmäktige.
67De som överträdde utplånades av förödelsen, som lämnade dem i sina hem, döda.
68Det var precis som om de aldrig bott där. Sannerligen, har Thamûd förkastat sin Herre. Absolut, har Thamûd ådragit sig sin utplåning.
69När våra budbärare gick till Abraham med goda nyheter, sa de, "Frid." Han sa, "Frid," och tog snabbt fram en rostad kalv.
70När han såg att deras händer inte rörde vid den blev han misstänksam och rädd för dem. De sa, "Var inte rädd, vi är utsända till Lots folk."
71Hans fru stod upp, och hon skrattade när de gav henne de goda nyheterna om Isak, och efter Isak, Jakob.
72Hon sa, "Ve mig, hur skulle jag kunna få ett barn vid min ålder, och här är min man, en gammal man? Detta är verkligen konstigt!"
73De sa, "Finner du det konstigt för GUD? GUD har tilldelat er Sin nåd och Sina välsignelser, O helgedomens invånare. Han är Prisvärdig, Ärorik."
74När Abrahams rädsla lagt sig, och han fick de goda nyheterna, fortsatte han att diskutera med oss beträffande Lot´s folk.
75Abraham var verkligen kärleksfull, extremt snäll, och lydig.
76"O Abraham, avstå från detta. Er Herres dom har utfärdats; de har ådragit sig ett oundvikligt straff."
77När våra budbärare gick till Lot blev de illa behandlade, och han generades av deras närvaro. Han sa, "Detta är en svår dag."
78Hans folk kom springande; de hade vant sig vid sina syndiga gärningar. Han sa, "O mitt folk, det vore renare för er om ni tar mina döttrar i stället. Ni ska respektera GUD; skäm inte ut mig inför mina gäster. Finns det inte en enda förnuftig man ibland er?"
79De sa, "Du vet mycket väl att vi inte har någon användning för dina döttrar; du vet precis vad vi vill ha."
80Han sa, "Jag önskar att jag var tillräckligt stark, eller hade en mäktig bundsförvant!"
81(Änglarna) sa, "O Lot, vi är din Herres budbärare, och dessa människor kan inte röra dig. Du ska ge dig av med din familj under natten, och låt inte någon av er se tillbaka, förutom din fru; hon är fördömd med de som är fördömda. Deras utsatta tid är morgonen. Är morgonen inte snart nog?"
82När vår dom kom, vände vi upp och ner på den, och öste hårda, förödande stenar över den.
83Sådana stenar var utsedda av er Herre för att träffa överträdarna.
84Till Midyan skickade vi deras bror Shu´aib. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni ska inte luras när ni mäter eller väger. Jag ser att ni är framgångsrika, och jag befarar att ni går straffet på en överväldigande dag till mötes.
85"O mitt folk, ni ska ge hela mått och full vikt, rättvist. Lura inte människorna på deras rättigheter, och far inte med osanning på jorden.
86"Det GUD ger er, oavsett hur lite, är mycket bättre för er, om ni verkligen är troende. Jag är inte en förmyndare över er."
87De sa, "O Shu´aib, föreskriver din religion för dig att vi måste överge våra föräldrars religion, eller sköta våra affärer hur vi vill? Nog är väl du känd för att vara barmhärtig, vis."
88Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har solitt bevis från min Herre; tänk om Han gett mig en stor välsignelse? Det är inte min önskan att göra det jag uppmanar er att inte göra. Jag vill bara rätta till så många fel jag kan. Min vägledning beror helt och hållet på GUD; jag har satt min tillit till Honom. Jag har helt och hållet underkastat mig Honom.
89"Och, O mitt folk, provoceras inte av era invändningar mot mig till att ådra er samma förödelser som Noaks, Hûds, eller Sãleh´s folk; och Lot´s folk är inte så avlägsna er.
90"Ni ska be till er Herre om förlåtelse, och sedan ångra er inför Honom. Min Herre är Barmhärtigast, Snäll."
91De sa, "O Shu´aib, vi förstår inte mycket av det du säger till oss, och vi ser att du är maktlös bland oss. Vore det inte för din stam skulle vi ha stenat dig. Du har inget värde för oss."
92Han sa, "O mitt folk, inger min stam större respekt än GUD? Är det därför ni inte bekymrat er för Honom? Min Herre är fullt medveten om allt ni gör.
93"O mitt folk, fortsätt att göra vad ni vill, vilket även jag kommer att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka av oss som kommer att ådra sig ett förnedrande straff; ni kommer att få veta vem som ljuger. Avvakta bara i förväntan, jag kommer också att avvakta i förväntan med er."
94När vår dom kom räddade vi Shu´aib och de som trodde med honom, av nåd från oss. Vad de onda beträffar, drabbades de av en katastrof som lämnade dem döda i sina hem.
95Det var precis som om de aldrig existerat. På så sätt gick Midyan förlorat, precis som Thamûd gått förlorat innan dess.
96Vi sände Moses med våra tecken och en stor auktoritet.
97Till Farao och hans råd. Men de lydde Faraos befallning, och Faraos befallning var inte vis.
98På Återuppståndelsens Dag kommer han att leda sitt folk ända till Helvetet; vilken miserabel boning att vistas i!
99De har ådragit sig fördömelse i detta livet, liksom på Återuppståndelsens Dag; vilken miserabel väg att följa!
100Detta är nyheter från tidigare samhällen som vi skildrar för dig. Vissa finns fortfarande kvar, andra har försvunnit.
101Vi kränkte dem aldrig; de kränkte sina egna själar. Deras gudar, som de åkallade vid sidan av GUD, kunde inte hjälpa dem det minsta när er Herres dom kom. I själva verket, säkerställde de endast deras undergång.
102Sådant var straffet som genomdrevs av er Herre när samhällena överträdde. Hans straff är verkligen smärtsamt, förödande.
103Detta borde vara en läxa för de som fruktar straffet i Livet Efter Detta. Det är en dag då alla människor kommer att föras samman - en dag att bevittnas.
104Vi har utsett en bestämd tidpunkt för det att äga rum.
105Dagen det sker, kommer ingen själ att yttra ett enda ord, förutom enligt Hans vilja. En del kommer att vara miserabla, andra lyckliga.
106Vad gäller de miserabla, kommer de att befinna sig i Helvetet, vari de suckar och jämrar sig.
107Däri vistas de för evigt, så länge himmlarna och jorden består, enligt er Herres vilja. Er Herre gör vad Han vill.
108Vad de lyckosamma beträffar, kommer de att befinna sig i Paradiset. Däri vistas de för evigt, så länge himmlarna och jorden består, enligt er Herres vilja - en oändlig belöning.
109Hys inga tvivel om vad dessa människor dyrkar; de dyrkar precis som de såg sina föräldrar dyrka. Vi kommer att straffa dem för den del de gjort sig skyldiga till, utan lindring.
110Vi har givit Moses skriften, men den ifrågasattes, och vore det inte för ett ord redan fastställts av er Herre, skulle de ha dömts omedelbart. De är fulla av tvivel om det, misstänksamma.
111Er Herre kommer säkerligen att belöna alla för deras gärningar. Han är fullt Medveten om allt de gör.
112Fortsätt därför på vägen du ålagts följa, tillsammans med de som ångrat sig med dig, och överträd inte. Han Ser allt ni gör.
113Dras inte mot de som har överträtt, så att ni inte ådrar er Helvetet, och inte finner några beskyddare att hjälpa er mot GUD, och sedan slutar som förlorare.
114Ni ska iaktta Kontaktbönerna (Salat) vid dagens båda gränser, och på natten. De rättfärdiga verken utplånar de onda. Detta är en påminnelse för de som tar sig i akt.
115Ni ska ihärdigt hålla ut, för GUD misslyckas aldrig med att belöna de rättfärdiga.
116Om bara några av de från de tidigare generationerna haft tillräckligt med intelligens för att förbjuda ondska! Endast ett fåtal av dem förtjänade att räddas av oss. Vad överträdarna beträffar, var de upptagna med sin materiella lyx; de var skyldiga.
117Er Herre utplånar aldrig ett samhälle orättvist, medan dess invånare är rättfärdiga.
118Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden tillhört en församling (av troende). Men de kommer alltid att tvista om (sanningen).
119Endast de som välsignats av nåd från er Herre (kommer inte att bestrida sanningen). Det är anledningen till att Han skapade dem. Er Herres dom har redan utfärdats: "Jag kommer att fylla Helvete med jinner och människor, alla tillsammans."
120Vi skildrar tillräckligt med berättelser om budbärarna för dig, för att stärka ditt hjärta. Sanningen har kommit till dig häri, liksom upplysningar och påminnelser för de som tror.
121Säg till de som inte tror, "Gör vad ni kan, vilket också vi kommer att göra."
122"Vänta sedan; vi kommer också att vänta."
123Himmlarnas och jordens framtid tillhör GUD, och alla ting kontrolleras av Honom. Ni ska dyrka Honom och lita på Honom. Er Herre är aldrig omedveten om någonting ni gör.
Chapter 12 (Sura 12)
1A.L.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade skrift.
2Vi uppenbarade den som en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.
3Genom uppenbarelsen av denna Koran skildrar vi för dig den en ytterst noggran historia. Före detta, var du helt omedveten.
4Minns att Josef sa till sin far, "O min fader, jag såg elva planeter, solen, och månen; jag såg dem prostrera inför mig."
5Han sa, "Min son, berätta inte om din dröm för dina bröder, så att de inte smider planer mot dig. Djävulen är säkerligen människans värsta fiende.
6"Din Herre har på så sätt välsignat dig, och gett dig goda nyheter genom din dröm. Han har fulländat Sina välsignelser över dig och över Jakobs familj, precis som Han tidigare gjort för dina förfäder Abraham och Isak.
7I Josef och hans bröder finns det lärdomar för de som söker.
8De sa, "Josef och hans bror favoriseras av vår far, trots att vi är flera. Vår far är verkligen på avvägar.
9"Låt oss döda Josef, eller förvisa honom, så att ni kan få lite uppmärksamhet av er far. Därefter kan ni vara rättfärdiga människor."
10En av dem sa, "Döda inte Josef; låt oss slänga ner honom i brunnens djup. En karavan kanske kan plocka upp honom, om det är det ni bestämmer er för att göra."
11De sa, "Fader, varför litar du inte på oss när det gäller Josef? Vi kommer att ta väl hand om honom.
12"Låt honom följa med oss i morgon och springa och leka. Vi kommer att skydda honom."
13Han sa, "Om ni går iväg med honom är jag orolig för att vargen kanske slukar honom, när ni inte har uppsikt över honom."
14De sa, "Sannerligen, om vargen slukar honom med så många av oss där är vi verkligen förlorare."
15När de gick iväg med honom, och enigt beslutade sig för att slänga ner honom i brunnens djup, inspirerade vi honom: "En dag kommer du att berätta för dem om allt detta, utan att de har en aning."
16De återvände till sin far på kvällen, gråtande.
17De sa, "Fader, vi sprang ikapp med varandra och lämnade Josef med vår utrustning, och vargen slukade honom. Du kommer aldrig att tro oss, även om vi talade sanning."
18De lade fram hans skjorta med falskt blod på. Han sa, "Ni har verkligen gaddat ihop er för att utföra en viss plan. Allt jag kan göra är att söka tillflykt i tyst tålamod. Må GUD hjälpa mig inför er sammansvärjning."
19En karavan passerade, och sände snabbt ut sin vattnare. Han släppte ner sin hink, sedan sade han, "Vilken tur! Det finns en pojke här!" De tog med sig honom som en vara, och GUD var fullt medveten om vad de gjorde.
20De sålde honom för en billig penning - några få dirhams - för de hade inget behov av honom.
21Den som köpte honom i Egypten sa till sin fru, "Ta väl hand om honom. Han kanske kan hjälpa oss, eller så kanske vi kan adoptera honom." På så sätt etablerade vi Josef på jorden, och lärde honom hur man tolkar drömmar. GUDs befallning utförs alltid, men de flesta vet inte det.
22När han uppnådde mognad begåvade vi honom vishet och kunskap. Så belönar vi de rättfärdiga.
23Frun i huset där han bodde försökte förföra honom. Hon stängde dörrarna och sa, "Jag är helt och hållet din." Han sa, "Må GUD beskydda mig. Han är min Herre som gav mig ett bra hem. De som överträder lyckas aldrig."
24Hon gav nästan efter för honom, och han gav nästan efter för henne, om det inte vore för ett tecken han såg från sin Herre. På så sätt avledde vi ondska och synd från honom, för han var en av våra hängivna tjänare.
25Båda två sprang mot dörren, och i färd med detta slet hon sönder hans klädsel bakifrån. Vid dörren mötte de hennes man. Hon sa, "Vilken bestraffning lämpar sig för den som ville antasta din fru, förutom fängelse eller ett smärtsamt straff?"
26Han sa, "Det var hon som försökte förföra mig." Ett vittne från hennes familj föreslog: "Om hans klädsel är söndersliten framifrån, talar hon sanning och han ljuger.
27"Och om hans klädsel är söndersliten bakifrån, då ljög hon och han talar sanning."
28När hennes man såg att hans klädsel var söndersliten bakifrån sa han, "Detta är en kvinnas intrig. Ert intrigspel är verkligen formidabelt.
29"Josef, fäst inget avseende vid denna incident. Vad gäller dig (min fru), borde du söka förlåtelse för din synd. Du har begått ett fel."
30Några kvinnor i staden skvallrade: "Guvernörens fru försöker förföra sin tjänare. Hon är djupt förälskad i honom. Vi ser att hon gått vilse."
31När hon hörde talas om deras skvaller, bjöd hon in dem, förberedde en bekväm plats för dem, och gav var och en av dem en kniv. Sedan sa hon till honom, "Gå in i deras rum." När de såg honom beundrade de honom så, att de skar sina händer. De sa, "Prisad vare GUD, det här är ingen människa; det här är en ärbar ängel."
32Hon sa, "Det här är den ni klandrat mig för att ha blivit förälskad i. Jag försökte verkligen förföra honom, och han vägrade. Gör han inte som jag befaller, kommer han säkerligen att hamna i fängelse, och förnedras."
33Han sa, "Min Herre, fängelset är bättre än att ge efter för dem. Om Du inte avleder deras sammansvärjning från mig kanske jag åtrår dem, och uppträder som de okunniga."
34Hans Herre besvarade hans bön, och avledde deras sammansvärjning från honom. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
35Senare såg de till, trots de klara bevisen, att de skulle fängsla honom för en tid.
36Två unga män vistades i fängelset tillsammans honom. En av dem sa, "Jag såg (i min dröm) att jag gjorde vin," den andra sa, "Jag såg mig själv bära bröd på mitt huvud, från vilket fåglarna åt. Tala om för oss hur vi ska tolka dessa drömmar. Vi ser att du är rättfärdig."
37Han sa, "Om ni får någon mat, kan jag informera er om det innan ni får det. Det är en del av den kunskap min Herre gett mig. Jag har försakat religionen av människor som inte tror på GUD, och beträffande Livet Efter Detta, är de verkligen icke troende.
38"I stället har jag följt mina förfäders religion, Abraham, Isak och Jakob. Vi sätter aldrig upp några idoler vid sidan av GUD. Sådan är välsignelsen från GUD över oss och över människorna, men de flesta människorna är otacksamma.
39"O mina fängelsekamrater, är flera gudar bättre, eller bara GUD, den Ende, den Högste?
40"Det ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än påhitt som ni fabricerat, ni och era föräldrar. GUD har aldrig auktoriserat sådana idoler. Alla beslut tillhör GUD, och Han har beslutat att ni inte ska dyrka annat än Honom. Det är den perfekta religionen, men de flesta vet inte det.
41"O mina fängelsekamrater, en av er kommer att vara vinkyparen åt sin herre, medan den andra kommer att korsfästas - fåglarna kommer att äta från hans huvud. Det sammanfattar vad ni frågat om."
42Han sa till den som skulle räddas "Glöm inte bort mig hos din herre," Således fick djävulen honom att glömma sin Herre, och följaktligen fick han stanna kvar i fängelset ett par år till.
43Kungen sa, "Jag såg sju feta kor slukas av sju magra kor, och sju gröna sädesax (av vete), och andra skrumpna. O mina rådsmän, rådge mig beträffande min dröm, om ni vet hur man tolkar drömmar."
44De sa, "Meningslösa drömmar. När det gäller tolkning av drömmar, har vi ingen kunskap."
45Den som räddades (från fängelset) sa, nu när han till slut kom ihåg, "Jag kan tala om hur den ska tolkas, så sänd mig (till Josef)."
46"Josef min vän, klargör för oss om sju feta kor som slukas av sju magra kor, och sju gröna sädesax, och andra skrumpna. Jag vill återvända med en del information till människorna."
47Han sa, "När skördetiden kommer för det ni odlar under de kommande sju åren, ska ni lämna kornen i dess ax, förutom det ni äter.
48"Därefter kommer sju års torka, vilket kommer att förbruka större delen av det ni förvarat inför dem.
49"Sedan kommer ett år som för med sig lindring för folket, och de kommer åter igen att pressa juice."
50Kungen sa, "För honom till mig." När budbäraren kom till honom, sa han, "Återvänd till din herre och be honom undersöka kvinnorna som skar sina händer. Min Herre är fullt medveten om deras planer."
51(Kungen) sa (till kvinnorna), "Vad vet ni om incidenten då ni försökte förföra Josef?" De sa, "GUD bevare oss; vi kände inte till någonting ont gjort av honom." Guvernörens fru sa, "Nu har sanningen segrat. Jag är den som försökte förföra honom, och han var den som talade sanning.
52"Jag hoppas att han kommer att inse att jag aldrig bedrog honom i hans frånvaro, för GUD välsignar inte bedragarnas planer.
53"Jag påstår inte att jag är oskyldig. Jaget förespråkar synd, förutom för de som uppnått nåd från min Herre. Min Herre är Förlåtare, Barmhärtigast."
54Kungen sa, "För honom till mig, så att jag kan anställa honom för att arbeta för mig." När han talade till honom sa han, "Idag har du en framstående ställning hos oss."
55Han sa, "Gör mig till skattmästare, för jag har erfarenhet inom det området och är kunnig."
56På så sätt etablerade vi Josef på jorden, härskande som han ville. Vi öser vår nåd över vem vi vill, och misslyckas aldrig med att belöna de rättfärdiga.
57Dessutom är belöningen i Livet Efter Detta ännu bättre för de som tror och för ett rättfärdigt liv.
58Josefs bröder kom; när de kom in kände han igen dem, fast de kände inte igen honom.
59Efter att han givit dem deras varor sa han, "Ta med er halvbror nästa gång. Ser ni inte att jag ger rågade mått och behandlar er generöst?
60"Om ni inte lyckas föra honom till mig, kommer ni inte att få någon del av mig; ni kommer inte ens att komma i närheten."
61De sa, "Vi kommer att överlägga med hans far angående honom. Det kommer vi säkerligen att göra."
62Därefter instruerade han sina assistenter : "Lägg tillbaka deras varor i deras väskor. När de upptäcker dem vid sin hemskomst till sin familj, kanske de återvänder snabbare."
63När de kom tillbaka till sin far, sa de, "Fader, vi kan inte längre få några varor om du inte sänder vår bror med oss. Vi kommer att ta väl hand om honom."
64Han sa, "Ska jag ha lita på er med honom, som jag litade på er med hans bror förut? GUD är den bästa Beskyddaren, och av alla de barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.
65När de öppnade sina väskor, såg de att deras varor returnerats till dem. De sa, "Fader, vad kan vi mer begära? Här har våra varor återlämnats till oss. På så sätt kan vi försörja vår familj, beskydda vår bror, och få en kamellast till. Detta är verkligen en lönsam uppgörelse."
66Han sa, "Jag kommer inte att skicka honom med er, om inte ni ger mig ett högtidligt löfte inför GUD om att ni kommer att föra tillbaka honom, såvida ni inte blir fullständigt överväldigade." När de gav honom sitt högtidliga löfte sa han, "GUD bevittnar allt vi säger."
67Och han sa, "O mina söner, gå inte in genom en och samma dörr; gå in genom skilda dörrar. Men, jag kan inte rädda er från något som förutbestämts av GUD. Alla beslut tillhör GUD. Jag litar på Honom, Honom ska alla som förlitar sig lita på."
68När de gick (till Josef) gick de in enligt sin fars instruktioner. Trots att det inte kunde ändra på något som fastställts av GUD, hade Jakob en personlig anledning till att be dem göra det. För han hade viss kunskap som vi lärt honom, men de flesta vet ej.
69När de gick in till Josef, förde han sin bror närmre och sa, "Jag är din bror; bli inte ledsen över deras handlingar."
70När han gav dem deras varor, placerade han dryckesbägaren i sin brors väska, varpå en utropare meddelade: "Ägarna till denna karavan är tjuvar."
71När de kom emot dem, sa de, "Vad har ni förlorat?"
72De sa, "Vi har förlorat kungens bägare. Den som återlämnar den får en extra kamellast; det garanterar jag personligen."
73De sa, "Vid GUD, du vet mycket väl att vi inte kom hit för att begå ondska, vi är heller inga tjuvar."
74De sa, "Vad är straffet för tjuven, om ni ljuger?"
75De sa, "Straffet, om man finner det i hans väska, är att tjuven tillhör dig. På så sätt straffar vi de skyldiga."
76Han började då med att inspektera deras behållare, innan han kom till sin brors behållare, och tog fram den ur sin brors behållare. På så sätt fullbordade vi planen för Josef; han skulle inte kunnat behålla sin bror om han tillämpat kungens lag. Men det var GUDs vilja. Vi upphöjer vem vi vill till högre ranger. Över alla med kunskap, finns någon med ännu mera kunskap.
77De sa, "Om han stal, gjorde även en bror till honom det förut." Josef dolde sina känslor inom sig, och lät dem inte ana någonting. Han sa (till sig själv), "Ni är verkligen hemska. GUD är fullt medveten om era anklagelser."
78De sa, "O du noble man, han har en äldre far; kan du inte ta en av oss i stället? Vi ser att du är en snäll man."
79Han sa, "Må GUD förbjuda oss från att ta någon annan, än den i vars besittning vi fann våra varor. I såna fall skulle vi vara orättvisa."
80När de förstod att han inte tänkte ändra åsikt, rådslog de med varandra. Den äldste sa, "Inser ni att er far fått ett högtidligt löfte av er, inför GUD? Förut miste ni Josef. Jag lämnar inte denna plats förrän min far ger mig tillåtelse, eller tills GUD beslutar åt mig; Han är den bäste Domaren.
81"Gå tillbaka till er far och säg till honom..." ´Fader, din son har begått en stöld. Vi är säkra på det, för det har vi bevittnat. Det var en oväntad händelse.
82´Du kan fråga sällskapet där vi var, och karavanen som återvände med oss. Vi talar sanning.´"
83Han sa, "Ni har verkligen konspirerat för att genomföra en viss plan. Tyst tålamod är min enda tillflykt. Må GUD föra dem alla tillbaka till mig. Han är Allvetande, den Visaste."
84Han vände sig bort från dem och sa, "Jag sörjer över Josef." Hans ögon blev vita av allt sörjande; han var verkligen ledsen.
85De sa, "Vid GUD, du kommer att sörja över Josef tills du blir sjuk, eller tills du dör."
86Han sa, "Jag beklagar mig endast inför GUD om mitt dilemma och min sorg, för jag har vetskap från GUD som ni inte har.
87"O mina söner, gå och hämta Josef och hans bror, och misströsta aldrig över GUDs nåd. Ingen misströstar sig över GUDs nåd., förutom människor som inte tror."
88När de gick in i (Josefs) boning sa de, "O du noble man, vi har drabbats av mycket motgång, vår familj liakså, och vi har tagit med oss bristfälliga varor. Men vi hoppas att du kommer att ge oss fulla mått och vara barmhärtig mot oss. GUD belönar de barmhärtiga."
89Han sa, "Minns ni vad ni gjorde med Josef och hans bror, när ni var okunniga?"
90De sa, "Du måste vara Josef." Han sa, "Jag är Josef, och det här är min bror. GUD har välsignat oss. För om man för ett rättfärdigt liv och ihärdigt håller ut, försummar GUD aldrig att belöna de rättfärdiga."
91De sa, "Vid GUD, GUD har verkligen föredragit dig över oss. Vi gjorde verkligen fel."
92Han sa, "Ingen klandrar er idag. Må GUD förlåta er. Av alla de barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.
93"Ta denna skjorta som tillhör mig; när ni slänger den över min fars ansikte kommer hans syn att återställas. Ta med hela er familj, och kom tillbaka till mig."
94Till och med innan karavanen anlände sa deras far, "Jag kan känna lukten av Josef. Kan någon upplysa mig?"
95De sa, "Vid GUD, du är fortfarande kvar i din gamla förvirring."
96När bäraren av goda nyheter anlände, slängde han (skjortan) över hans ansikte, varpå hans syn återställdes. Han sa, "Sa jag inte till er, att jag visste från GUD, vad ni inte visste?"
97De sa, "Fader, be för vår förlåtelse; vi hade verkligen fel."
98Han sa, "Jag kommer att be min Herre att förlåta er; Han är Förlåtaren, den Barmhärtigaste."
99När de gick in till Josef omfamnade han sina föräldrar och sa, "Välkomna till Egypten. Om GUD vill, kommer ni att vara trygga här."
100Han upphöjde sina föräldrar på tronen. De prostrerade inför honom. Han sa, "O fader, nu har min dröm uppfyllts. Min Herre har förverkligat den. Han har välsignat mig, fört mig ut ur fängelset och hämtat er från öknen, efter att djävulen skapat osämja mellan mig och mina bröder. Min Herre är Ytterst Snäll mot vem Han vill. Han är Den Som Vet, Visast."
101"Min Herre, Du har gett mig herravälde och lärt mig tolka drömmar. Den Som Initierat himmlarna och jorden; Du är min Herre och Mästare i detta livet och i Livet Efter Detta. Låt mig dö som en underkastad, och räkna mig bland de rättfärdiga."
102Det är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du var inte närvarande när de fattade sitt gemensamma beslut (om att kasta Josef i brunnen) och konspirerade tillsammans.
103Majoriteten människor, oavsett vad du än gör, kommer inte att tro.
104Du ber dem inte om några pengar; du levererar endast denna påminnelse för alla människor.
105De får så många bevis i himmlarna och på jorden ges till dem, men de passerar dem, beaktningslöst!
106Majoriteten av de som tror på GUD, gör inte det utan att begå idoldyrkan.
107Har de några garantier för att ett överväldigande straff från GUD inte kommer att drabba dem, eller att Timmen inte kommer att komma till dem, när de minst anar det?
108Säg, "Detta är min väg: jag kallar till GUD på basen av ett tydligt bevis, och det gör även de som följer mig. Prisad vare GUD. Jag är inte en idoldyrkare."
109Vi har inte skickat före dig, annat än män vi inspirerat, utvalda bland människorna från olika samhällen. Har de inte färdats på jorden och sett konsekvenserna för de som kom före dem? Boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de som för ett rättfärdigt liv. Ska ni då förstå?
110Precis när budbärarna misströstar och tror att de avvisats, kommer vår seger till dem. Vi räddar sedan vem vi vill, medan vårt straff för de skyldiga människorna är oundvikligt.
111I deras historia finns en läxa för de som har intelligens. Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter, tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror.
Chapter 13 (Sura 13)
1A.L.M.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna skrift. Det som uppenbaras för dig från din Herre är sanningen, men de flesta människor tror inte.
2GUD är Den som upphöjde himmlarna utan synliga pelare, och intog därefter all auktoritet. Han gjorde solen och månen underdåniga, var och en löpande (i sin bana) under en förutbestämd tid. Han kontrollerar alla ting, och förklarar uppenbarelserna så att ni ska kunna uppnå övertygelse om att möta er Herre.
3Han är Den som konstruerade jorden och placerade berg och floder på den. Och de olika sorters frukterna gjorde Han par - manliga och kvinnliga. Natten övertar dagen. Det är säkra bevis för människor som tänker.
4På jorden finns platser, sida vid sida, som producerar fruktträdgårdar med vindruvor, palmträd - enkönade och tvåkönade. Trots att de bevattnas med samma vatten, föredrar vi att äta vissa framför andra. Det är säkra bevis för människor som förstår.
5Om ni någonsin undrar, bör man verkligen undra över att de säger: "Efter att vi blivit till stoft, ska vi då återskapas på nytt?" Det är dessa som inte trott på sin Herre. Det är dessa som ådragit sig bojor runt sina halsar. Det är dessa som ådragit sig Helvetet, vari de vistas för evigt.
6De utmanar dig att frambringa fördömelse över dem i stället för att bli rättfärdiga! Tillräckligt med föregående exempel har satts för dem. Er Herre är sannerligen full av förlåtelse mot människorna, trots deras överträdelser, er Herre är också sträng när det gäller att verkställa straff.
7De som inte trodde sa, "Om bara ett mirakel kunde komma ner till honom från hans Herre (så kommer vi att tro)." Du är bara en varnare - alla samhällen får en vägledande lärare.
8GUD vet vad varje kvinna bär på, och vad varje sköte ger ifrån sig eller tar emot. Allt Han gör är perfekt beräknat.
9Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser; den Ojämförlige, den Högste.
10Det är sak samma om ni döljer era tankar eller tillkännager dem, eller gömmer er i nattens mörker, eller agerar i dagsljuset.
11Skift (av änglar) turas om, och stannar hos var och en av er - de är framför er och bakom er. De stannar hos er, och vakar över er enligt GUDs befallningar. Således förändrar GUD inga omständigheter för människorna såvida de inte själva beslutar sig för att ändra på sig. Om GUD önskar motgång för någon, kan ingen kraft stoppa det. För de har ingen annan än Honom, som Herre och Mästare.
12Han är Den som visar er blixten som en källa till fruktan, liksom hopp, och Han initierar de laddade molnen.
13Åskan prisar Hans prakt, liksom änglarna, av vördnad för Honom. Han sänder blixtnedslagen, som slår ner enligt Hans vilja. Ändå argumenterar de om GUD, trots att Hans makt är obeskrivlig.
14Att be till Honom är den enda legitima bönen, medan idolerna de ber till vid sidan av Honom aldrig kan besvara dem. Således, är de precis som de som sträcker ut sina händer mot vattnet, men ingenting når deras munnar. De icke troendes böner är förgäves.
15Alla i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD, villigt eller ovilligt, det gör även deras skuggor, på mornarna och kvällarna.
16Säg, "Vem är himmlarnas och jordens Herre?" Säg, "GUD." Säg, "Varför sätter ni då upp mästare vid sidan av Honom, som inte äger någon makt att hjälpa eller skada sig själva ens?" Säg, "Är den blinde och den seende lika? Är mörkret detsamma som ljuset?" Har de funnit idoler vid sidan av GUD som åstadkommit skapelser som liknar Hans verk still den grad att det inte går att skilja de båda skapelserna åt? Säg, "GUD är Skaparen av alla ting, och Han är Den Ende, den Oöverträffflige."
17Han sänder ner vatten från skyn, så att floderna svämmar över, sedan producerar forsarna rikligt med skum. På liknande sätt bildas skum när de använder eld för att förädla metaller till smycken eller utrustning. GUD skildrar således liknelserna för sanning och lögn. Vad skummet beträffar går det till spillo, medan det som gynnar människorna ligger kvar nära marken. GUD skildrar på så sätt liknelserna.
18De som besvarar sin Herre förtjänar de goda belöningarna. Vad gäller de som inte lyckades besvara Honom, om de ägde allting på jorden - till och med dubbelt så mycket - skulle de villigt ge ifrån sig det som lösen. De har ådragit sig den värsta förbannelsen, och deras slutliga öde är Helvetet; vilket miserabelt öde.
19Är den som inser att er Herres uppenbarelser till dig är sanningen likvärdig den som är blind? Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.
20Det är dessa som uppfyller sitt löfte till GUD, och inte kränker sitt förbund.
21De förenar det som enligt GUD ska vara förenat, vördar sin Herre, och fruktar den fasansfulla räkenskapen.
22De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat), spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet, och de bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen.
23De går in i Edens trädgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar och barn. Änglarna kommer att komma in till dem från alla dörrar.
24"Frid vare med er, för att ni ihärdigt höll ut. Vilket lycksaligt öde."
25Vad gäller de som kränkt GUDs förbund efter att ha lovat upprätthålla det, som splittrar det som enligt GUD ska vara förenat, och som begår ondska, har de ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig det värsta ödet.
26GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller undanhåller dem. De har blivit helt upptagna med detta livet, och detta livet jämfört med Livet Efter Detta är lika med noll.
27De som inte trodde brukade säga, "Om bara ett mirakel kunde komma ner till honom från hans Herre (så skulle vi tro)." Säg, "GUD vilseleder vem Han vill, och vägleder till Sig endast de som lyder."
28Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av GUD. Sannerligen, genom att minnas GUD, fröjdas hjärtat.
29De som tror och för ett rättfärdigt liv, har förtjänat lycka och ett glädjande öde.
30Vi har sänt dig (O Rashad) till detta samhälle, precis som vi gjort för andra samhällen förut. Du ska berätta för dem vad vi uppenbarar för dig, för de har inte trott på den Nådigaste. Säg, "Han är min Herre. Det finns ingen annan gud än Honom. Endast Honom litar jag på; till Honom kommer jag slutligen att återvända."
31Även om en Koran fick berg att flytta sig, jorden att slås i spillror eller döda att tala (kommer de inte att tro). GUD kontrollerar alla ting. Är det inte dags för de som tror att ge upp, och inse, att om GUD så önskade, skulle Han kunnat vägleda alla människor? De som inte tror kommer att fortsätta drabbas av olyckor till följd av sina egna gärningar, eller ha olyckor inträffa i deras närhet, tills GUDs löfte är uppfyllt. GUD kommer aldrig att ändra det förutbestämda ödet.
32Budbärare före dig har förlöjligats; Jag lät de som inte trodde hållas, sedan straffade Jag dem. Hur hemskt var inte Mitt straff!
33Finns det någon likvärdig Den som kontrollerar varenda själ? Ändå sätter de upp idoler som de likställer med GUD. Säg, "Namnge dem. Informerar ni Honom om någonting på jorden som Han inte känner till? Eller fabricerar ni på tomma ord?" De icke troendes sammansvärjningar har sannerligen smyckats i deras ögon. Således avleds de från den rätta vägen. Den GUD vilseleder kan aldrig hitta en vägledande lärare.
34De har ådragit sig straff i detta livet, och straffet i Livet Efter Detta är mycket värre. Ingenting kan skydda dem från GUD.
35Himlens liknelse, som lovas de rättfärdiga, är flytande bäckar, obegränsade gåvor, och sval skugga. Sådant är ödet för de som iakttager rättfärdighet, medan ödet för de som inte tror är Helvetet.
36De som mottagit skriften gläder sig över det som uppenbarats för dig; andra kanske avfärdar en del av den. Säg, "Jag har helt enkelt beordrats att dyrka att GUD, och att aldrig associera några idoler med Honom. Jag kallar till Honom, och till Honom kommer jag slutligen att återvända.
37Vi uppenbarade dessa lagar på Arabiska, och om du någonsin ger efter för deras önskemål, efter att denna kunskap kommit till dig, kommer du inte att ha någon vän eller beskyddare mot GUD.
38Vi har sänt budbärare före dig (O Rashad), och gjorde dem till makar med fruar och barn. Ingen budbärare kan framställa ett mirakel utan GUDs auktorisation, enligt en specifik, förutbestämd tid.
39GUD raderar vad Han vill, och fixar (vad Han vill). Hos Honom finns det ursprungliga Huvud Dokumentet.
40Vare sig vi visar dig vad vi lovat dem, eller avslutar ditt liv innan dess, är din enda uppgift att överlämna (budskapet). Det är vi som kommer att ställa dem till svars.
41Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet, och att GUD fastställer deras livstid, oåterkalleligt? Han är den mest effektive Granskaren.
42Andra före dem har smidit planer, men den yttersta planen tillhör GUD. Han vet vad alla gör. De som inte tror kommer att få veta vilka som slutligen kommer att segra .
43De som inte trodde kommer att säga, "Du är inte en budbärare!" Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er, och de som har kunskap från skriften."
Chapter 14 (Sura 14)
1A.L.R. En skrift som vi uppenbarat för dig, för att leda människorna ut ur mörkret in i ljuset - enligt deras Herres vilja - till den Allsmäktiges väg, den Prisvärde.
2GUDs (väg); Den som äger allting i himmlarna och på jorden. Ve de som inte tror; de har ådragit sig ett hemskt straff.
3Det är de som prioriterar detta livet i stället för Livet Efter Detta, avviker från GUDs väg, och strävar efter att göra den krokig; de har gått långt vilse.
4Vi har inte sänt någon budbärare (för att predika) på annat än sitt folks språk, för att klargöra saker och ting för dem. GUD vilseleder sedan vem Han vill, och vägleder vem Han vill. Han är Den Allsmäktige, den Visaste.
5Så, skickade vi Moses med våra mirakel, och sa, "Led ditt folk ut ur mörkret in i ljuset, och påminn dem om GUDs dagar." Det är lärdomar för varje ihärdig, tacksam person.
6Minns att Moses sa till sitt folk, "Minns GUDs välsignelser över er. Han räddade er från Faraos folk, som vållade er den värsta förföljelsen, slaktande era söner och skonande era döttrar. Det var en svår prövning från er Herre."
7Er Herre har fastställt: "Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag er." Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.
8Moses sa, "Men om ni inte tror, tillsammans med alla människor på jorden, är GUD utan behov, Prisvärdig."
9Har ni inte hört talas om de som kom innan er - Noaks, ´Ãds, och Thamoûds folk, och andra som kom efter dem, som endast GUD känner till? Deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de behandlade dem med förakt och sa, "Vi tror inte på det ni sänts med. Vi är skeptiska över ert budskap; fulla av tvivel."
10Deras budbärare sa, "Tvivlar ni på GUD; Den Som Initierat himmlarna och jorden? Han erbjuder bara att förlåta era synder, och att ge er ännu en chans till att rädda er själva." De sa, "Ni är bara människor som oss, som vill avleda oss från det sätt våra föräldrar brukade dyrka. Visa oss prov på mäktig auktoritet."
11Deras budbärare sa till dem, "Vi är bara människor som er, men GUD välsignar vem Han vill bland Sina tjänare. Vi skulle omöjligt kunna visa er någon form av auktorisation, förutom enligt GUDs vilja. På GUD ska de troende lita.
12"Varför skulle vi inte lita på GUD, när Han har väglett oss på våra vägar? Vi kommer ihärdigt att hålla ut, trots er förföljelse. Till GUD ska alla som förtröstar sätta sin tillit.
13De som inte trodde sa till sina budbärare, "Vi kommer att förvisa er från vårt land om ni inte återgår till vår religion." Deras Herre inspirerade dem: "Vi kommer oundvikligen att förinta de som överträder.
14"Och vi kommer att låta er bo i deras land efter dem. Det är (belöningen) för de som vördar Min prakt, och vördar Mitt löfte."
15De utfärdade en utmaning, följaktligen fördömdes alla envisa tyranner.
16Helvetet väntar honom, vari han kommer att dricka ruttet vatten.
17Han kommer att svälja det, trots att han inte står ut med det, samtidigt som döden kommer emot honom från alla riktningar, men han kommer aldrig att dö. Ett hemskt straff väntar honom.
18De som inte tror på sin Herre kan beskrivas på följande sätt; deras verk är som aska i en våldsam vind, en stormig dag. De vinner ingenting på vad de förvärvar; sådan är den värsta avvikelsen.
19Inser du inte att GUD skapat himmlarna och jorden i ett specifikt syfte? Om Han vill kan Han avlägsna dig, och ersätta dig med en ny skapelse.
20Det är inte för svårt för GUD.
21När de alla står inför GUD, kommer anhängarna att säga till ledarna, "Vi brukade följa er. Kan ni skona oss, om så bara från en liten del, av GUDs straff?" De kommer att säga, "Om GUD väglett oss skulle vi ha väglett er. Nu är det för sent, vare sig vi sörjer eller tar vår tillflykt i tålamod, finns ingen utväg för oss."
22Och djävulen kommer att säga, efter att domen utfärdats, "GUD har gett er det sanningsenliga löftet, och jag lovade er, men jag bröt mitt löfte. Jag hade ingen makt över er; jag bjöd helt enkelt in er, och ni accepterade min inbjudan. Skyll därför inte på mig, utan skyll bara på er själva. Min klagan kan inte hjälpa er, ej heller kan er klagan hjälpa mig. Jag har misstrott er idoldyrkan av mig. De som överskred har ådragit sig ett smärtsamt straff."
23Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att få tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för evigt, enligt sin Herres vilja. Deras hälsning däri är: Frid."
24Ser ni inte att GUD citerat exemplet på det goda ordet som ett bra träd vars rot är stadigt förankrat, och vars grenar sträcker sig högt mot skyn?
25Det avger sin skörd varje säsong, som utformat av dess Herre. GUD skildrar på så sätt exemplen för människorna, så att de må ta sig i akt.
26Och exemplet på det dåliga ordet är det av ett dåligt träd, som huggits av på marknivå; utan rötter att hålla det upprätt.
27GUD stärker de som tror med det bevisade ordet, i detta livet och i Livet Efter Detta. Och GUD vilseleder de som överträder. Allt är enligt GUDs vilja.
28Har du lagt märke till de som besvarade GUDs välsignelser genom att inte tro, och på så sätt drog olycka över sina egna familjer?
29Deras öde är Helvetet, vari de brinner; vilket miserabelt slut!
30De sätter upp rivaler för att likställa dem med GUD, och för att avleda andra från Hans väg. Säg, "Njut tillfälligt; ert slutliga öde är Helvetet."
31Uppmana Mina tjänare som trodde att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och att ge (till välgörenhet) från våra gåvor till dem, i hemlighet och öppet, innan en dag kommer där det varken finns handel eller nepotism.
32GUD är Den som skapade himmlarna och jorden, och Han sänder ner vatten från skyn för att producera alla sorters frukter till er försörjning. Han har underordnat skeppen för att tjäna er till havs, enligt Sin befallning. Han har underordnat floderna för att tjäna er likaså.
33Han har underordnat solen och månen för att tjäna er, kontinuerligt. Han har underordnat natten och dagen för att tjäna er.
34Och Han ger er allt möjligt som ni ber Honom om. Skulle ni räkna GUDs välsignelser, skulle ni omöjligt kunna räkna dem allihop. Människan är verkligen överträdande, otacksam.
35Minns att Abraham sa, "Min Herre, gör detta till ett fridfullt land, och skydda mig och mina barn från att dyrka idoler.
36"Min Herre, de har vilselett så många människor. Vad de som följer mig beträffar, hör de hemma hos mig. Vad gäller de som inte lyder mig, är Du Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
37"Vår Herre, jag har bosatt en del av min familj i denna dal utan växtlighet, vid Ditt Heliga hus. Vår Herre, de ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat), så låt mängder av människor komma till dem, och förse dem med alla sorters frukter, så att de må vara tacksamma.
38"Vår Herre, Du vet vad vi döljer och vad vi tillkännager - ingenting är dolt från GUD på jorden, ej heller i himmlarna.
39"Prisad vare GUD, för att trots min höga ålder beviljat mig Ismael och Isak. Min Herre besvarar alla böner.
40"Min Herre, gör mig till en som ständigt iakttaer Kontaktbönerna (Salat), mina barn likaså. Vår Herre, jag ber dig, besvara mina böner.
41"Min Herre, förlåt mig och mina föräldrar och de som tror, på dagen då granskningen äger rum."
42Tro aldrig att GUD är omedveten om vad överträdarna gör. Han ger dem bara uppskov tills en dag då ögonen stirrar i fasa.
43När de rusar (ut ur gravarna) kommer deras ansikten att titta uppåt, deras ögon kommer inte ens att blinka, och deras sinnen kommer att vara fyllda av skräck.
44Ni ska varna människorna för den dagen då straffet kommer till dem. De som överträdde kommer att säga, "Vår Herre, ge oss ytterligare ett uppskov. Vi kommer då att besvara Ditt kall och följa budbärarna." Svor ni inte tidigare på att ni skulle vara för evigt?
45Ni bodde i hemmen som tillhört de som kom före er, som kränkt sina själar, och ni har klart och tydligt sett vad vi gjorde med dem. Vi har gett er många avskräckande exempel.
46De smed sina planer, och GUD är fullt medveten om deras planer. Deras planer var sannerligen stora nog för att utplåna berg.
47Tro inte att GUD någonsin kommer att bryta Sitt löfte till Sina budbärare. GUD är Allsmäktig, Hämnare.
48Den dagen kommer, när denna jord kommer att ersättas med en ny jord, även himmlarna, och alla kommer att ställas inför GUD, den Ende, den Högste.
49Och på den dagen kommer ni att se de skyldiga kedjade i bojor.
50Deras klädsel kommer vara gjord av tjära, och eld kommer att täcka deras ansikten.
51För GUD kommer att ersätta varje själ för vad den förtjänat; GUD är den mest effektive granskaren.
52Detta är en förkunnelse för människorna, att varnas härmed, för att låta dem veta att Han bara är en gud, och för att de som besitter intelligens ska ta sig i akt.
Chapter 15 (Sura 15)
1A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad Koran.
2Utan tvivel, kommer de som inte trodde önska att de varit underkastade.
3Låt dem äta, njuta och förbli förblindade av önsketänkande; de kommer att få se.
4Vi utplånade aldrig ett samhälle förutom enligt en specifik, förutbestämd tid.
5Slutet för ett samhälle kan aldrig påskyndas, eller uppskjutas.
6De sa, "O du som fick denna påminnelse, du är galen.
7"Varför tar du inte ner änglarna, om du talar sanning?"
8Vi sänder bara ner änglarna för specifika funktioner. Annars skulle ingen få uppskov.
9Utan tvivel, har vi uppenbarat påminnelsen, och, utan tvivel, kommer vi att bevara den.
10Vi har skickat (budbärare) före dig till de tidigare samhällena.
11Varje gång en budbärare kom till dem, hånade de honom.
12På så sätt kontrollerar vi de skyldigas sinnen.
13Följaktligen kan de inte tro på honom. Det har varit systemet sen de tidigare generationerna.
14Även om vi skulle öppna en port för dem som ledde rakt in i skyn, genom vilken de klättrar;
15kommer de att säga, "Våra ögon har förvillats. Vi har förhäxats."
16Vi placerade galaxer i skyn och smyckade det för åskådarna.
17Och vi skyddade det mot alla förkastade djävlar.
18Om någon av dem smyger sig på för att lyssna, kommer en mäktig projektil att jaga bort honom.
19Vad jorden beträffar, konstruerade vi den, placerade stabilisatorer (berg) på den, och odlade på den en perfekt balans av allting.
20Vi gjorde den beboelig för er och för varelser ni inte försörjer.
21Det finns ingenting som vi inte äger oändliga mängder av. Men vi sänder ner det i exakta mått.
22Och vi sänder vindarna som befruktare och låter vattnet komma ner från skyn för er att dricka. Annars skulle ni inte kunna hålla det välsmakande.
23Vi kontrollerar liv och död, och vi är de yttersta arvtagarna.
24Och vi är fullt medvetna om de ibland er som gör framsteg, och vi är fullt medvetna om de som går bakåt.
25Er Herre kommer säkerligen att sammankalla dem. Han är den Visaste, Allvetande.
26Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som krukmakarens lera.
27Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande eld.
28Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en mänsklig varelse av föråldrad lera, som krukmakarens lera.
29"När Jag väl fulländat honom och blåst in i honom av Min ande, ska ni prostrera inför honom."
30Änglarna prostrerade; allesamman,
31förutom Iblis (Satan). Han vägrade tillhöra de som prostrerade.
32Han sa, "O Iblis (Satan), varför tillhör du inte de som prostrerar?"
33Han sa, "Jag tänker inte prostrera inför en mänsklig varelse som Du skapat från föråldrad lera, som krukmakarens lera."
34Han sa, "Därför måste du ge dig av; du är förvisad.
35"Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."
36Han sa, "Min Herre, ge mig uppskov tills dagen då de återupplivas."
37Han sa, "Du får uppskov.
38"Tills den specificerade dagen och tidpunkten."
39Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse, kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda dem allihop.
40"Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."
41Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.
42"Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de som överträder, de som följer dig.
43"Och Helvetet inväntar dem alla.
44"Det kommer att ha sju portar. Varje port kommer att få en specifik del av dem."
45Vad de rättfärdiga beträffar, kommer de att njuta av trädgårdar och bäckar.
46Gå in däri, fridfullt och tryggt.
47Vi avlägsnar all avundsjuka från deras hjärtan. Som en familj, på möbler sida vid sida.
48Aldrig kommer de att lida av trötthet däri; aldrig kommer de att vräkas därifrån.
49Informera Mina tjänare om att Jag är Förlåtaren, Barmhärtigast.
50Och att Mitt straff är det mest smärtsamma straffet.
51Informera dem om Abrahams gäster.
52När de gick in i till honom sa de, "Frid." Han sa, " Vi känner ängsla inför er."
53De sa, "Var inte oroliga. Vi har goda nyheter till dig: en upplyst son."
54Han sa, "Hur kan ni ge mig en sådan god nyhet när jag är så gammal?" Står ni fortfarande fast vid denna goda nyhet till mig?
55De sa, "Den goda nyheten vi gett dig är sann; misströsta inte."
56Han sa, "Ingen tvivlar på sin Herres nåd förutom de som avviker."
57Han sa, "Vad är ert uppdrag, O budbärare?"
58De sa, "Vi är utskickade till skyldiga människor.
59"Vad beträffar Lots familj, kommer vi att rädda dem allihop.
60"Men inte hans fru; hon är ämnad att tillhöra de fördömda."
61Budbärarna gick till Lots stad.
62Han sa, "Ni är okända människor."
63De sa, "Vi kommer till dig med det som de tvivlat på.
64"Vi kommer till dig med sanningen; vi talar sanning.
65"Du ska ta med din familj på natten. Gå bakom dem, och se till att ingen av er blickar bakåt. Gå rakt fram som beordrats."
66Vi gav honom denna befallning: dessa människor ska utplånas på morgonen.
67Stadens invånare kom glatt.
68Han sa, "Det här är mina gäster; skäm inte ut mig.
69"Frukta GUD och förödmjuka mig inte."
70De sa, "Förbjöd vi inte dig från att kontakta någon?"
71Han sa, "Här har ni mina döttrar, om ni måste."
72Men, dessvärre, var de fullständigt förblindade av sin lust.
73Följaktligen drabbades de av katastrofen på morgonen.
74Vi vände upp och ner på den, och öste förödande stenar över dem.
75Detta är en varning för de som har intelligens.
76Detta kommer alltid att vara systemet.
77Detta är ett tecken för de som tror.
78Människorna från skogarna var också syndare.
79Följaktligen hämnades vi på dem, och båda samhällena finns väl dokumenterade.
80Människorna från Al-Hijr trodde inte på budbärarna.
81Vi gav dem våra uppenbarelser, men de ignorerade dem.
82De brukade karva ut trygga hem ur bergen.
83Katastrofen drabbade dem på morgonen.
84Vad de samlat på hög hjälpte dem inte.
85Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, utom för en specifik anledning. Världens ände kommer, så behandla dem med likgiltigt överseende.
86Er Herre är Skaparen, den Allvetande.
87Vi har gett dig de sju paren, och den fantastiska Koranen.
88Avundas inte det vi gav de andra (budbärarna), låt inte (de som inte tror) göra dig ledsen, och sänk din vinge för de som tror.
89Och tillkännage: "Jag är den obestridlige varnaren."
90Vi kommer att ta itu med de som delar.
91De accepterar bara Koranen till en del.
92Vid er Herre, vi kommer att ifrågasätta dem allihop,
93om allt de har gjort.
94Utför därför befallningarna du fått, och ignorera idoldyrkarna.
95Vi kommer att skona dig från de som hånar,
96som sätter upp en annan gud vid sidan av GUD. De kommer säkerligen att få veta.
97Vi är fullt medvetna om att du kan bli irriterad över vad de säger.
98Du ska sjunga din Herres lovord, och tillhör de som prostrerar.
99Och dyrka din Herre för att uppnå övertygelse.
Chapter 16 (Sura 16)
1GUDs befallning har redan utfärdats (och allt är redan skrivet), så forcera det inte. Prisad vare Han; den Högste, högt överlägsen idolerna de sätter upp.
2Han sänder ner änglarna med uppenbarelserna, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare: "Förkunna att det inte finns någon annan gud vid sidan av Mig; vörda Mig."
3Han skapade himmlarna och jorden av en specifik orsak. Han är obeskrivligt Överlägsen, synnerligen oförliknelig idolerna de sätter upp.
4Han skapade människan från en liten droppe, därefter blir han en ivrig motståndare.
5Och Han skapade boskapen åt er för att ge er värme och många andra fördelar, även mat.
6De förser er också med lyx under er fritid och när ni reser.
7Och de bär på era lass till områden ni inte skulle kunna nå utan stor svårighet. Er Herre är verkligen Medlidsam, Barmhärtigast.
8Och (Han skapade) hästarna, mulorna, och åsnorna för er att rida på, och för lyx. Dessutom skapar Han vad ni inte känner till.
9GUD pekar ut vägarna, även de dåliga. Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat vägleda er alla.
10Han sänder ner vatten från skyn för er att dricka, och för att odla träd till förmån för er.
11Med det odlar Han grödor, oliver, dadelpalmer, vindruvor, och alla sorters frukter åt er. Det är bevis (nog) för människor som tänker.
12Och Han sätter natten och dagen i er tjänst, liksom solen och månen. Även stjärnorna är underordnade på Hans befallning. Det är bevis (nog) för människor som förstår.
13Och (Han skapade) saker i olika färger åt er på jorden. Det är bevis (nog) för människor som tar sig i akt.
14Och Han satte havet i er tjänst; ni äter mört kött från det och utvinner smycken som ni bär på. Och ni ser skeppen färdas omkring på det för era kommersiella vinningar, i er strävan efter Hans gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.
15Och på jorden placerade Han stabilisatorer (berg), så att den inte ska rasa samman med er, liksom floder och vägar, så att ni ska kunna bli vägledda.
16Och landmärken, liksom stjärnorna; att användas vid navigering.
17Är En som skapar lika en som inte skapar? Ska ni nu ta er i akt?
18Om ni räknar GUDs välsignelser, kan ni omöjligt räkna dem alla. GUD är Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
19Och GUD är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager.
20Vad idolerna de sätter upp vid sidan av GUD beträffar, skapar de ingenting; de var själva skapade.
21De är döda, inte levande, och har ingen aning om hur och när de kommer att återupplivas.
22Er gud är en gud. Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta förnekar deras hjärtan, och de är arroganta.
23Utan tvekan är GUD medveten om allt de döljer och allt de tillkännager. Han älskar inte de arroganta.
24När de tillfrågas, "Vad anser ni om dessa uppenbarelser från er Herre," säger de, "Sagor från det förflutna."
25De kommer att få stå till svars för sina synder på Återuppståndelsens Dag, allihop, även för synder som förvärvats av alla som de vilseledde genom sin okunnighet. Vilken miserabel börda!
26Andra som dem har smidit planer förut, följaktligen förstörde GUD deras byggnad från grunden, så att taket föll ned på dem. Straffet drabbade dem när de minst anade det.
27Sedan, på Återuppståndelsens dag, kommer Han att förödmjuka dem och fråga, "Var är Mina medhjälpare som ni upphöjt vid Min sida, för vilkas skull ni opponerat er mot Mig?" De välsignade med kunskap kommer att säga, "Idag har skammen och bedrövelsen drabbat de icke troende."
28Änglarna tar deras liv när de befinner sig i ett tillstånd av att kränka sina själar. Det är då de slutligen underkastar sig och säger, "Vi har inte gjort något fel!" Jo, minsann. GUD är fullt medveten om allt de gjort.
29Gå därför in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt. Vilket miserabelt öde för de arroganta.
30Vad gäller de rättfärdiga, när de tillfrågas, "Vad tycker ni om dessa uppenbarelser från er Herre," säger de, "Bra." För de som för ett rättfärdigt liv väntar lycka; och boningen i Livet Efter Detta är ännu bättre. Vilken lycksalig boning för de rättfärdiga.
31Edens trädgårdar har reserverats för dem, vari bäckar flödar. De har allt de önskar sig däri. På så sätt belönar GUD de rättfärdiga.
32Änglarna avslutar deras liv i ett tillstånd av rättfärdighet, och säger, "Frid vare med er. Träd in i Paradiset (nu) som en belöning för era verk."
33Väntar de på att änglarna ska komma till dem, eller tills er Herres dom kommer? Människorna före dem gjorde samma sak. GUD är inte Den som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
34De har ådragit sig konsekvenserna av sina onda gärningar, och precis det som de förlöjligat återvände för att plåga dem.
35Idoldyrkarna säger, "Om GUD så önskat, skulle vi inte dyrka några idoler vid sidan av Honom, inte våra föräldrar heller. Ej heller skulle vi förbjuda sådant Han inte förbjudit." De före dem gjorde samma sak. Kan budbärarna göra annat än att leverera det fullständiga budskapet?
36Vi har sänt en budbärare till varje samhälle med orden, "Ni ska dyrka GUD och undvika idoldyrkan." Följaktligen vägleddes vissa av GUD, medan andra överlämnades åt avvikande. Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.
37Hur mycket ni än försöker vägleda dem, vägleder inte GUD de Han överlämnat åt avvikande. Därför kan ingen hjälpa dem.
38De svor högtidligt vid GUD: "GUD kommer inte att återuppliva de döda." Absolut, sådant är Hans orubbliga löfte, men de flesta vet inte det.
39Han kommer då att visa för alla allt de tvistat om, och låta de som inte trodde få veta att de var lögnare.
40För att få någonting gjort säger vi helt enkelt till det, "Var," och det är.
41De som emigrerade för GUDs sak för att de var förföljda, kommer vi säkerligen att kompensera rikligt i detta livet, och belöningen i Livet Efter Detta är ännu större, om de bara visste.
42Det är för att de ihärdigt håller ut och litar på sin Herre.
43Vi sände inte före dig, annat än män vi inspiererat. Fråga dem som kan skriften, om ni inte vet.
44Vi försåg dem med bevis och med skrifterna. Och vi sände ned detta budskap till dig, för att klargöra för människorna allt som sänts ner till dem, kanske de reflekterar.
45Garanterade de som smed onda planer att GUD inte kommer låta jorden svälja dem, eller att straffet inte kommer att komma till dem när de minst anar det?
46Det kanske drabbar dem när de sover; de kan aldrig fly.
47Eller så kanske det drabbar dem när de ängsligt förväntar sig det. Er Herre är Medlidsam, Barmhärtigast.
48Har de inte sett allt som GUD har skapat? Deras skuggor omger dem till höger och vänster i total underkastelse till GUD, villigt.
49Allting i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD - varenda varelse - även änglarna; utan minsta arrogans.
50De vördar sin Herre, högt ovan dem, och gör vad de beordrats göra.
51GUD har förkunnat: "Dyrka inte två gudar; det finns bara en gud. Ni ska vörda endast Mig."
52Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, därför ska religionen vara hängiven endast Honom. Skulle ni dyrka annat än GUD?
53Alla välsignelser ni åtnjuter kommer från GUD. Likväl, så fort ni ådrar er någon motgång beklagar ni er genast till Honom.
54Ändå återgår vissa av er till idoldyrkan, så fort Han frigör er från ert lidande.
55Låt dem betvivla det vi givit dem. Fortsätt ni att njuta tillfälligt; ni kommer säkerligen att få veta.
56De avsätter för idolerna de sätter upp av okunnighet, en del av gåvorna vi ger dem. Vid GUD, ni kommer att ställas till svars för era påhitt.
57De tillskriver till och med döttrar till GUD, prisad vare Han, medan de för egen räkning föredrar vad de tycker om.
58När någon av dem får ett flickebarn, mörknar hans ansikte i överväldigande sorg.
59Skamsen, gömmer han sig från människorna på grund av de dåliga nyheterna han fått. Han överväger till och med: ska han behålla babyn motvilligt, eller begrava henne i jorden. Sannerligen bedrövligt är deras omdöme.
60De som inte tror på Livet Efter Detta utgör de värsta exemplen, medan de mest sublima förebilderna tillhör GUD. Han är Den Allsmäktige, Visast.
61Om GUD skulle straffa människorna för deras överträdelser, skulle Han ha utplånat alla varelser på jorden. Men Han ger dem uppskov under en specifik, förutbestämd tid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme, eller påskynda den.
62De tillskriver GUD sådant de själva ogillar, och yttrar sedan lögnen att de är rättfärdiga! Utan någon tvekan, har de ådragit sig Helvetet, för de har gjort uppror.
63Vid GUD, vi har sänt (budbärare) till samhällen före dig, men djävulen smyckade deras verk i deras ögon. Därför är han nu deras herre, och de har ådragit sig ett smärtsamt straff.
64Vi har uppenbarat denna skrift för dig, för att visa dem vad de tvistar om, och för att förse människor som tror med vägledning och nåd.
65GUD sänder ner vatten från skyn för att återuppliva jorden efter att den dött. Det borde vara bevis (nog) för människor som hör.
66Och i boskapen finns en lärdom för er: vi förser er med en dryck från deras bukar. Mitt bland smält mat och blod, kommer det ut ren mjölk, välsmakande för de som dricker.
67Och av dadelpalmernas frukter och vindruvor framställer ni berusningsmedel, även bra provianter. Det borde vara bevis (nog) för människor som förstår.
68Och er Herre inspirerade biet; bygg hem i bergen och i träden, och i (bikuporna) bygger de åt er.
69Ät sedan från alla frukter, enligt er Herres design, exakt. Ur deras bukar kommer en dryck i olika färger, vari det finns bot för människorna. Det borde vara bevis (nog) för människor som reflekterar.
70GUD skapade er, sedan avslutar Han era liv. Han låter vissa av er leva till den värsta åldern, bara för att upptäcka att det finns en gräns för den kunskap de kan uppnå. GUD är Allvetande, Allsmäktig.
71GUD har gett somliga av er mer än andra. De som får mycket skulle aldrig ge bort så mycket av sina ägodelar till sina underordnade, att det skulle göra dem till partners. Skulle de ge ifrån sig GUDs välsignelser?
72Och GUD skapade makar åt er från ert folk, och producerade barn och barnbarn åt er från era makar, och försåg er med goda gåvor. Ska de då tro på lögner och bli otacksamma över GUDs välsignelser?
73Ändå dyrkar de vid sidan av GUD, något som inte har några gåvor åt dem i himmlarna eller på jorden, och som ej heller kan förse dem med någonting.
74Citera därför inte exemplen för GUD; GUD vet, medan ni inte vet.
75GUD citerar exemplet på en slav som ägs, och är fullständigt maktlös, jämfört med den vi välsignat med goda gåvor, från vilka han ger till välgörenhet i hemlighet och öppet. Är de lika? Prisad vare GUD, de flesta av dem vet ej.
76Och GUD skildrar exemplet på två män: en är stum och saknar förmågan att göra någonting, är fullständigt beroende av sin herre - åt vilket håll han än leder honom, kan han inte åstadkomma någonting bra. Kan han jämställas med den som styr med rättvisa, som är vägledd på den rätta vägen?
77Himmlarnas och jorden framtid tillhör GUD. Vad Han beträffar är världens ände (Timmen) ett ögonblick bort, eller ännu närmre. GUD är Allsmäktig.
78GUD förde er ut ur era mödrars sköten utan någon kunskap, och Han gav er hörseln, synen, och hjärnorna, så att ni ska kunna vara tacksamma.
79Ser de inte fåglarna som underordnats flyga i himlens atmosfär? Ingen annan än GUD håller dem uppe i luften. Det borde vara bevis (nog) för människor som tror.
80Och GUD försåg er med stationära hem där ni kan bo. Och Han försåg er med bärbara hem av boskapshud, så att ni ska kunna använda dem när ni reser och när ni slår er till ro. Från deras ull, pälsar och hår, gör ni även möbler och lyxartiklar för en tid.
81Och GUD gav er skugga genom de ting Han skapat, och försåg er med skydd i bergen, och försåg er med kläder som skyddar er mot hetta, och kläder som skyddar er när ni utkämpar krig. På så sätt fulländar Han Sina välsignelser över er, så att ni må underkasta er.
82Om de vänder sig bort, är din enda uppgift det tydliga levererandet av (budskapet).
83De uppfattar till fullo GUDs välsignelser, och förnekar dem sedan; de flesta av dem tror inte.
84Den dagen kommer, när vi kommer att föra fram ett vittne från varje samhälle, och när de som inte trodde inte kommer att få (tala), ej heller kommer de att ursäktas.
85När de som överträdde väl ser straffet, kommer det att vara för sent: de kommer inte att få det utbytt, ej heller kommer de att få uppskov.
86Och när de som praktiserade idoldyrkan ser sina idoler, kommer de att säga, "Vår Herre, detta är idolerna vi satte upp vid sidan av Dig." Idolerna kommer då att konfrontera dem och säga, "Ni är lögnare."
87På den dagen kommer de att underkasta sig helt och hållet till GUD, och idolerna de fabricerat kommer att avvisa dem.
88För de som inte tror, som avviker från GUDs väg, förvärrar vi straffet genom att lägga till mera straff, på grund av deras överträdelser.
89Den dagen kommer när vi från varje samhälle kommer att föra fram ett vittne, och föra fram dig som vittne för dessa människor. Vi har uppenbarat denna bok för dig för att tillhandahålla förklaringar för allt, och vägledning, och nåd, och goda nyheter för de som underkastar sig.
90GUD förespråkar rättvisa, välgörenhet, och att ta hänsyn till släktingarna. Och Han förbjuder ondska, synd, och överträdelse. Han upplyser er, så att ni ska kunna ta er i akt.
91Ni ska uppfylla ert avtal med GUD när ni sluter ett sådant avtal. Ni ska inte kränka era löften efter att ni har svurit (vid Gud) om att utföra dem, för ni har gjort GUD till garant för er. GUD känner till allt ni gör.
92Var inte som hon som stickar, som nystar upp sin hållbara stickning till högar av tunt garn. Sådant är ert exempel om ni missbrukar löften för att utnyttja varandra. Vare sig en gruppen är större än den andra, testar GUD er på så sätt. Han kommer säkerligen att visa er allt ni tvistat om på Återuppståndelsens Dag.
93Om GUD så önskat, skulle Han ha gjort er till en församling. Men Han vilseleder den som väljer att gå vilse, och Han vägleder den som vill bli vägledd. Ni kommer säkerligen att utfrågas om allt ni har gjort.
94Missbruka inte löftena ibland er, så att ni inte glider tillbaka efter att ha haft ett starkt fotfäste, och därefter ådrar er bedrövelse. Sådan är konsekvensen av att avvika från GUDs väg (genom att föregå med dåligt exempel); ni ådrar er ett hemskt straff.
95Försumma inte det minsta av era löften inför GUD. Det GUD besitter är mycket bättre för er, om ni bara visste.
96Det som ni har tar slut, men det som GUD har varar för evigt. Vi kommer säkerligen att belöna de som ihärdigt håller ut; vi kommer att belöna dem för deras rättfärdiga verk.
97Den som verkar rättfärdighet, vare sig manlig eller kvinnlig, som tror, kommer vi säkerligen att bevilja ett lyckligt liv i denna världen, och vi kommer säkerligen att betala dem deras fullständiga ersättning (på Domedagen) för deras rättfärdiga verk.
98När ni läser Koranen, ska ni söka skydd hos GUD från Satan den förkastade.
99Han har ingen makt över de som tror och litar på sin Herre.
100Hans makt är begränsad till de som väljer honom som sin herre; de som väljer honom som sin gud.
101När vi byter ut en uppenbarelse mot en annan, och GUD är fullt medveten om vad Han uppenbarar, säger de, "Det här har du hittat på!" Sannerligen, vet de flesta av dem inte.
102Säg, "Den Heliga Anden har fört ner den från er Herre, sanningsenligt, för att övertyga de som tror, och för att ge de som underkastar sig en ledstjärna och goda nyheter."
103Vi är fullt medvetna om att de säger, "Det är en människa som undervisar honom!" Språket hos källan de syftar på är ickeArabisk, och detta är ett perfekt Arabiskt språk.
104GUD vägleder säkerligen inte de som inte tror på GUDs uppenbarelser. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
105De enda som hittar på falska läror är de som inte tror på GUDs uppenbarelser; det är de riktiga lögnarna.
106De som inte tror på GUD, efter att ha uppnått tro, som sedan nöjer sig helt med att inte tro, har ådragit sig vrede från GUD. De enda som kan förlåtas är de som tvingas erkänna otro medan deras hjärtan är fulla av tro.
107Det är för att de prioriterat detta livet över Livet Efter Detta, och GUD vägleder inte sådana icke troende människor.
108Det är de vars hjärtan, hörsel, och syn som GUD förseglat. Följaktligen förblir de omedvetna.
109Utan någon tvekan, kommer de att vara förlorare i Livet Efter Detta.
110Vad gäller de som emigrerar på grund av förföljelse, som sedan fortsätter att sträva och ihärdigt hålla ut, är er Herre, på grund av allt detta, Förlåtare, Barmhärtigast.
111Den dagen kommer då varje själ kommer att fungera som sin egen förespråkare, då varje själ kommer att ersättas till fullo för allt den har gjort, utan minsta orättvisa.
112GUD skildrar exemplet på ett samhälle som brukade vara tryggt och framgångsrikt, med gåvor som strömmade till det från alla håll. Men sedan blev det otacksamt över GUDs välsignelser. Till följd därav gjorde GUD att de fick känna på mödorna av svält och otrygghet. Sådant är straffet för vad de gjorde.
113En budbärare från deras eget folk hade kommit till dem, men de förkastade honom. Följaktligen drabbades de av straffet för sin överträdelse.
114Ät därför av GUDs gåvor, allt som är lagligt och bra, och var tacksamma över GUDs välsignelser, om ni verkligen dyrkar endast Honom.
115Det enda Han förbjuder för er är döda djur, blod, griskött, och mat som dedicerats till annat än GUD. Om någon tvingas (äta dessa) utan uppsåt eller utan att vara ondskefull, är GUD Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
116Ni ska inte yttra lögner med egen tunga och påstå: "Detta är lagligt och detta är olagligt," för att fabricera lögner och tillskriva GUD dem. De som hittar på lögner och tillskriver dem till GUD kommer aldrig att lyckas.
117De njuter kortvarigt och utsätts sedan för ett smärtsamt straff.
118För Judarna förbjöd vi det vi upplyst er om tidigare. Det var inte vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
119Men, vad gäller de som dras in i synd på grund av okunnighet, som därefter ångrar sig och omformar sig, är er Herre, när det är gjort, Förlåtare, Barmhärtigast.
120Abraham var verkligen en exemplarisk föregångare i sin underkastelse till GUD, en monoteist som aldrig dyrkade idoler.
121På grund av hans tacksamhet över sin Herres välsignelser, valde och vägledde Han honom på en rak väg.
122Vi beviljade honom lycka i detta livet, och i Livet Efter Detta kommer han att tillhöra de rättfärdiga.
123Därefter inspirerade vi dig (O Muhammed) till att följa Abrahams religion, monoteisten; han var aldrig en idoldyrkare.
124Sabbaten fastställdes endast för de som till slut ifrågasatte den (Judar & Kristna). Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag, beträffande deras tvister.
125Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är vägledda.
126Och om ni straffar, ska ni tillfoga ett likvärdigt straff. Men om ni tar er tillflykt i tålamod (i stället för hämnd), vore det bättre för de som har tålamod.
127Ta er tillflykt i tålamod - och ert tålamod kan endast uppnås med GUDs hjälp. Sörj inte över dem, och irriteras inte av deras intrigspel.
128GUD är med de som för ett rättfärdigt liv, och de som är generösas.
Chapter 17 (Sura 17)
1Ytterst Prisad är Den som tillkallade Sin tjänare (Muhammed) på natten från den Heliga Moskén (i Mekka) till den mest fjärran belägna platsen för prostrering, vars omgivningar vi välsignat, för att visa honom en del av våra tecken. Han är Den Som Hör, Den Som Ser.
2På liknande sätt gav vi Moses skriften och gjorde den till en ledstjärna för Israels Barn att: "Ni ska inte ha någon idol som Herre och Mästare vid sidan av Mig."
3De är ättlingar till dem vi forslade med Noak; han var en tacksam tjänare.
4Vi tilltalade Israels barn i skriften: "Ni kommer att begå grov ondska på jorden två gånger. Ni är ämnade till att förfalla i mycket stor arrogans.
5"Första gången det sker kommer vi att sända ut tjänare till oss med stor makt emot er, och de kommer att invadera era hem. Detta är en profetia som måste äga rum.
6"Därefter kommer vi att ge er övertag över dem, och vi kommer att förse er med mycket rikedom och många barn; vi kommer att ge er överhanden.
7"Verkar ni rättfärdighet gör ni det för ert eget bästa, men begår ni ondska gör ni det till skada för er själva. Så när det sker för andra gången, kommer de att besegra er och gå in i moskén, precis som de gjorde första gången. De kommer att utplåna alla de tillgångar ni förvärvat."
8Er Herre öser Sin nåd över er. Men om ni återgår till överträdelse kommer vi att besvara med straff. Vi har förutbestämt att Gehenna ska vara en slutlig boning för de som inte tror.
9Denna Koran vägleder till den bästa vägen och för med sig goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de har förtjänat en stor belöning.
10Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat ett smärtsamt straff för dem.
11Människan ber ofta om sådant som kan vara skadligt för honom, i tron om att han ber om någonting bra. Människan är otålig.
12Vi gjorde natten och dagen till två tecken. Vi gjorde natten mörk och dagen upplyst, så att ni ska kunna söka provianter från er Herre däri. Detta inrättar även ett sätt för er att mäta tiden, och medlen för att göra beräkningar. Vi förklarar på så sätt allting i detalj.
13Vi har skrivit ner varje människas öde; det är fastbundet runt hans hals. På Återuppståndelsens Dag kommer vi att ge honom ett dokument som är tillgängligt.
14Läs ditt eget dokument. Idag, räcker du som din egen granskare.
15Den som är vägledd är vägledd för sitt eget bästa, och den som går vilse gör det till skada för sig själv. Ingen syndare kommer att ställas till svars för någon annans synder. Vi straffar aldrig utan att först sända en budbärare.
16Om vi ska utplåna ett samhälle låter vi ledarna begå stor korruption däri. När de väl förtjänar straff utplånar vi dem fullständigt.
17Vi har utplånat många generationer efter Noak. Er Herre är ytterst effektiv när det gäller att ta itu med Sina tjänares synder; Han är fullt Medveten, Den Som Ser.
18För den som väljer att prioritera detta flyktiga liv, kommer vi att påskynda de gåvor vi beslutat ge honom, därefter överlämnar vi honom till Gehenna, vari han lider för evigt, föraktad och besegrad.
19Vad gäller de som väljer att prioritera Livet Efter Detta, som verkar rättfärdighet medan de tror, kommer deras ansträngningar att uppskattas.
20Vi ger till var och en av dem; vi ger till de ena och de andra av er Herres gåvor. Er Herres gåvor är outtömliga.
21Lägg märke till hur vi föredrog vissa människor (i detta livet). Skillnaderna i Livet Efter Detta är mycket större och mycket mer betydelsefulla.
22Ni ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att ni inte blir föraktade och förödmjukade.
23Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga "Äh" till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.
24Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar mot dem, och säg, "Min Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig sedan jag var spädbarn."
25Er Herre är fullt medveten om era innersta tankar. Om ni bibehåller rättfärdighet, är Han Förlåtare för de som ångrar sig.
26De allmosor som ska betalas ska du ge till släktingarna, de behövande, de fattiga, och den resande främlingen, men var inte omåttlig, slösaktig.
27De slösaktiga är djävlarnas gelikar, och djävulen är otacksam gentemot sin Herre.
28Även om du måste vända dig bort från dem i er strävan efter din Herres nåd, ska du behandla dem på bästa möjliga sätt.
29Slut inte dina händer i snålhet, ej heller ska du dumdristigt öppna dem, så att du inte blir förebrådd och sorgsen.
30För er Herre utökar gåvorna för vem han vill, och minskar dem. Han är fullt Medveten om Sina varelser, Han är Den Som Ser.
31Ni ska inte döda era barn på grund av rädsla för fattigdom. Vi ger till dem, liksom er. Att döda dem är en grov synd.
32Ni ska inte begå äktenskapsbrott; det är en grov synd och ett ondskefullt beteende.
33Ni ska inte döda någon person - för GUD har gjort livet heligt - förutom i rättvisans namn. Om någon dödas utan en rättfärdig anledning, ger vi hans arvtagare rätt att se till att rättvisa skipas. Därför ska han inte överskrida gränserna när han hämnas mordet; han kommer att få hjälp.
34Ni ska inte röra de föräldralösas pengar, förutom för deras eget bästa, tills de uppnår mognad. Ni ska uppfylla era avtal, för ett avtal är ett stort ansvar.
35Ni ska ge oförminskade mått när ni gör affärer, och väga rättvist. Det är bättre och mera rättfärdigt.
36Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan, och ni ansvarar för att använda dem.
37Ni ska inte vandra stolt på jorden - ni kan inte genomtränga jorden, ej heller kan ni vara lika höga som bergen.
38Allt dåligt beteende fördöms av er Herre.
39Det är en del av den visdom som er Herre inspirerat till dig. Du ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att du inte slutar i Gehenna, anklagad och besegrad.
40Har er Herre givit er söner, och givit Sig själv änglarna som döttrar?! Hur kan ni yttra en sådan hädelse?
41Vi har skildrat (alla sorters exempel) i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt. Men det förstärker endast deras motvilja.
42Säg, "Om det skulle finnas andra gudar vid sidan av Honom, som de påstår, skulle de ha försökt att driva ut Besittaren av Tronen."
43Prisad vare Han, Han är alltför mäktig, ojämförlig allt de säger.
44Prisar Honom gör de sju universumen, jorden, och alla i dem. Det finns ingenting som inte prisar Honom, men ni förstår inte deras glorifiering. Han är Barmhärtig, Förlåtare.
45När du läser Koranen placerar vi en osynlig barriär mellan dig och de som inte tror på Livet Efter Detta.
46Vi placerar sköldar runt deras sinnen för att förhindra dem från att förstå den, och dövhet i deras öron. Och när du förkunnar din Herres ord med bara Koranen, flyr de i motvilja.
47Vi är fullt medvetna om vad de hör när de lyssnar på dig, och när de konspirerar i hemlighet säger de som inte tror, "Ni följer en tokig man."
48Lägg märke till hur de beskriver dig, och hur det får dem att avvika från vägen.
49De sa, "Återupplivas vi på nytt efter att vi förvandlats till ben och fragment?!"
50Säg, "Även om ni förvandlas till stenar eller järn.
51"Även om ni förvandlas till vilken skapelse som helst, som ni anser omöjlig." De kommer då att säga, "Vem kommer då att föra oss tillbaka?" Säg, "Den som skapade er från första början." De kommer då att skaka på sina huvuden och säga, "När kommer det att ske?" Säg, "Kanske snarare än ni tror."
52Dagen då Han sammankallar er, kommer ni att besvara genom att prisa Honom, och ni kommer då att inse att ni uppehållit er i detta livet endast en kort stund.
53Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt, för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem. Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.
54Er Herre är den som känner er bäst. Enligt Sin kännedom kanske Han öser er med nåd, eller så kanske straffar Han er. Vi har inte sänt dig för att vara deras försvarare.
55Er Herre är den som bäst känner till alla i himmlarna och på jorden. Enligt denna kunskap föredrog vi vissa profeter över andra. Vi gav exempelvis David Psalmerna.
56Säg, "Be till de idoler som ni haft vid sidan av Honom." De har ingen makt att befria er från era plågor, ej heller kan de förhindra dem.
57Till och med idolerna som de vädjar till försöker själva finna alla vägar och sätt till sin Herre. De ber om Hans nåd och fruktar Hans straff. Er Herres straff är verkligen förskräckligt.
58Det finns inte ett enda samhälle som vi inte kommer att utplåna eller hemsöka med svårt straff före Återuppståndelsens Dag. Det är redan skrivet i boken.
59Det som stoppade oss från att skicka miraklen, var att de föregående generationerna avvisade dem. Exempelvis, visade vi kamelen för Thamûd, ett fulländat (mirakel), men de överträdde mot det. Vi sände endast miraklen för att ingjuta vördad.
60Vi informerade er om att er Herre kontrollerar människorna fullständigt, och vi lät visionen vi visade dig vara ett test för människorna, och trädet som fördöms i Koranen. Vi visade dem säkra bevis för att ingjuta vördnad i dem, men det förstärkte bara deras motstånd.
61När vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam," prostrerade de, förutom Satan. Han sa, "Ska jag prostrera inför någon Du skapat från lera?"
62Han sa, "Eftersom Du hedrat honom över mig, ger Du mig uppskov till Återuppståndelsens Dag, kommer jag att råda över alla hans ättlingar, förutom några få."
63Han sa, "Ge dig då av; du och de som följer dig kommer att hamna i Helvetet som straff; ett rättvist straff.
64"Du får locka dem med din röst, och sätta alla dina krafter och alla dina män i rörelse emot dem, och ta del av deras pengar och barn, och lova dem. Det som djävulen lovar är ingenting annat än en illusion.
65"Vad Mina tjänare beträffar, har du ingen makt över dem." Er Herre räcker som försvarare.
66Er Herre är Den som gör att skeppen flyter på havet, så att ni ska kunna söka efter Hans gåvor. Han är Barmhärtigast gentemot er.
67Om ni drabbas mitt ute på havet glömmer ni bort era idoler och ber uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar er till stranden återgår ni. Människan är verkligen otacksam.
68Har ni garanterat att Han inte kommer att låta marken, på land, svälja er? Eller att Han inte kommer att sända en storm över er, då ni inte hittar någon beskyddare?
69Har ni garanterat att Han inte kommer att skicka ut er till havs ännu en gång, och sedan rikta en storm mot er som dränker er på grund av er otro? När det väl händer, kommer vi inte att ge er en chans till.
70Vi har hedrat Adams barn, och försett dem med färdmedel på land och till havs. Vi försåg dem med goda gåvor och gav dem fler fördelar än många andra av våra varelser.
71Dagen då kommer, då vi sammankallar alla människor, tillsammans med deras dokument. Vad gäller de som får ett dokument av rättfärdighet, kommer de att läsa sitt dokument och inte drabbas av minsta orättvisa.
72Vad gäller de som är blinda i detta livet, kommer de att vara blinda i Livet Efter Detta; till och med mycket värre.
73De avledde dig nästan från uppenbarelserna vi givit dig. De ville att du skulle hitta på någonting annat, för att se dig som en vän.
74Vore det inte för att vi stärkte dig, fogade du dig nästan efter dem, bara lite.
75Hade du gjort det, skulle vi fördubblat straffet för dig i detta livet, och efter döden, och du skulle inte ha hittat någon som skulle kunna hjälpa dig mot oss.
76De nästan landsförvisade dig för att bli av med dig, så att de skulle kunna återgå så fort du gett dig av.
77Så var alltid fallet med alla budbärare vi sänt före dig, och du kommer att märka att vårt system är oföränderligt.
78Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat) när solen sänker sig från sin högsta punkt vid middagstid, när den rör sig mot solnedgången. Ni ska också iaktta (reciteringen av) Koranen vid gryningen. (Recitering) av Koranen vid gryningen bevittnas.
79Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må upphöja er till en ärbar rank.
80Och säg, "Min Herre, ge mig ett ärbart inträde, låt mig få ett ärbart utträde, och bevilja mig från Dig ett mäktigt stöd."
81Proklamera, "Sanningen har segrat och lögnen har utplånats; lögnen kommer slutligen att utplånas."
82I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt ökar det endast ondskan hos de som överträder.
83När vi välsignar människan blir han upptagen och beaktningslös. Men när han drabbas av motgång blir han förtvivlad.
84Säg, "Alla handlar enligt sin tro, och er Herre vet bäst vilka som är vägledda på den rätta vägen."
85De frågar dig om uppenbarelsen. Säg, "Uppenbarelsen kommer från min Herre. Den kunskap ni fått är minimal."
86Om vi vill kan vi ta tillbaka det vi uppenbarat för dig, och då kommer du inte att hitta någon beskyddare mot oss.
87Detta är enbart nåd från er Herre. Hans välsignelser över dig har varit mycket stora.
88Säg, "Om alla människor och alla jinner skulle förena sig för att åstadkomma en Koran som denna, skulle de aldrig lyckas göra någonting liknande, oavsett hur mycket hjälp de än gav varandra."
89Vi har skildrat alla sorters exempel för människorna i denna Koran, men de flesta insisterar på att inte tro.
90De sa, "Vi kommer inte att tro på dig, om du inte får en källa att forsa fram ur marken.
91"Eller om du inte äger en trädgård med dadelpalmer och vindruvor, med bäckar som rinner tvärs igenom den.
92"Eller om du inte låter massor från skyn, som du påstod, falla ned över oss. Eller om du inte hämtar GUD och änglarna så vi kan se.
93"Eller om du inte äger ett luxuöst palats, eller om du inte klättrar upp in i skyn. Även om du skulle klättra kommer vi inte att tro, såvida du inte tar fram en bok som vi kan läsa." Säg, "Prisad vare min Herre. Är jag någonting mer än en mänsklig budbärare?"
94Det som hindrade människorna från att tro när vägledningen kom till dem, var att de sa, "Skickade GUD en mänsklig varelse som budbärare?"
95Säg, "Om jorden var bebodd av änglar, skulle vi ha sänt ner en budbärare till dem från skyn i form av en ängel."
96Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han är fullt Medveten om Sina dyrkare, Han Ser."
97Den GUD vägleder är den verkligt vägledde. Och för den Han vilseleder kommer ni aldrig att hitta några herrar eller mästare vid sidan av Honom. Vi kommer att sammankalla dem med våld på Återuppståndelsens Dag; blinda, stumma, och döva. Deras öde är Helvetet; varje gång det svalnar, kommer vi att öka på dess eld.
98Det är det rättvisa straffet för dem eftersom de förkastade våra uppenbarelser. De sa, "Kommer vi att återupplivas till en ny skapelse efter att vi har blivit till ben och fragment?"
99Kunde de inte se att den GUD som skapat himmlarna och jorden, är kapabel att skapa samma skapelser? Att Han har förutbestämt en oåterkallelig livstid för dem? Ändå insisterar de som inte tror på att inte tro.
100Förkunna, "Om ni förfogat över min Herres skatter av nåd, skulle ni ha hållit inne med dem i rädsla för att ni kanske skulle göra slut på dem. Människan är snål."
101Vi bestyrkte Moses med nio fulländade mirakel fråga Israels Barn. När han gick till dem sa Farao till honom, "Jag tror att du, Moses, är förhäxad."
102Han sa, "Du vet mycket väl att ingen kan manifestera dessa förutom himmlarnas och jordens Herre. Jag tror att du, Farao, är fördömd."
103När han förföljde dem, då han jagade dem ut ur landet, dränkte vi honom tillsammans med de som stod på hans sida, allihop.
104Och därefter sa vi till Israels Barn, "Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp."
105Enligt sanningen sände vi ner den, och med sanningen kom den ner. Vi har endast sänt dig som en bärare av goda nyheter, liksom en varnare.
106En Koran som vi frigjort långsamt, så att du ska kunna läsa den för människorna under en lång period, trots att vi sände ner allt på en gång.
107Förkunna, "Tro på den, eller tro inte på den." De som har kunskap från de tidigare skrifterna, när den reciteras för dem, går de ned med sina ansikten mot marken, i prostrering.
108De säger, "Prisad vare vår Herre. Detta uppfyller vår Herres profetia."
109De går ned med sina ansikten mot marken, prostrerande, gråtande, för det förstärker deras vördnad.
110Säg, "Kalla Honom GUD, eller kalla Honom Den Nådigaste; vilket namn ni än använder, tillhör de bästa namnen Honom."
111Och förkunna: "Prisad vare GUD som aldrig fått en son, ej heller har Han någon partner i Sitt kungadöme, ej heller behöver Han en medhjälpare utav svaghet," och förhärliga Honom hela tiden.
Chapter 18 (Sura 18)
1Prisa GUD, som uppenbarade denna skrift för Sin tjänare, och gjorde den felfri.
2En perfekt (skrift) för att varna om ett plågsamt straff från Honom, och för att ge goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de har förtjänat en generös belöning.
3Vari de vistas för evigt.
4Och för att varna de som sa, "GUD har fått en son!"
5De har ingen kunskap om detta, inte deras föräldrar heller. Vilken fruktansvärd hädelse som kommer ur deras munnar! De yttrar en stor lögn.
6Du kanske anklagar dig själv för hur de reagerar på detta budskap, och för att de inte tror på den; kanske blir du ledsen.
7Vi har smyckat allting på jorden för att testa dem, och för att på så sätt urskilja vilka ibland dem som verkar rättfärdighet.
8Vi kommer oundvikligen att utplåna allting på den, och lämna den helt bar.
9Varför tror ni annars att vi berättar för er om människorna i grottan, och de tal som är förknippade med dem? De tillhör våra förunderliga tecken.
10När ynglingarna tog skydd i grottan, sa de, "Vår Herre, ös Din nåd över oss och välsigna allt vi gör med Din vägledning."
11Vi förseglade då deras öron i grottan under ett förutbestämt antal år.
12Sedan återupplivade vi dem för att se vilka av de två grupperna som kunde uppskatta hur länge de vistats däri.
13Vi skildrar deras historia för er, sanningsenligt. De var ungdomar som trodde på sin Herre, och vi förstärkte deras vägledning.
14Vi stärkte deras hjärtan när de stod upp och förkunnade: "Vår Herre är himmlarnas och jordens Herre. Vi kommer aldrig att dyrka någon annan gud vid sidan av Honom. Gjorde vi det, skulle vi verkligen ha gått vilse.
15"Se hur vårt folk sätter upp gudar vid sidan av Honom. Om de bara kunde ta fram ett enda bevis för att bestyrka sin ståndpunkt! Vem är ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem?
16"Eftersom ni vill undvika dem och deras dyrkan av annat än GUD, låt oss söka skydd i grottan. Må er Herre ösa Sin nåd över er och vägleda er till rätt beslut."
17Från den högra sidan av deras grotta kunde man se solen gå upp, och när den gick ner lyste den på dem från vänster, när de sov i dess håla. Detta är ett av GUDs tecken. Den som GUD vägleder är den verkligt vägledde, och för den Han vilseleder kommer ni aldrig att hitta en vägledande lärare.
18Man skulle kunnat tro att de var vakna, när de i själva verket sov. Vi vände på dem till höger och vänster, medan deras hund sträckte ut sina ben mitt ibland dem. Hade ni tittat på dem, skulle ni ha flytt ifrån dem, skräckslagna.
19När vi återupplivade dem frågade de varandra, "Hur länge har ni varit här?" "Vi har varit här en dag, eller en del av dagen," svarade de. "Er Herre vet bäst hur länge vi varit här, så låt oss skicka en av oss till staden med dessa pengar. Låt honom hämta den renaste maten, och köpa lite till oss. Låt honom hålla låg en profil, och inte dra till sig någon uppmärksamhet.
20"Om de upptäcker dig kommer de att stena dig, eller tvinga dig att återgå till deras religion, och då kan du aldrig lyckas."
21Vi lät dem upptäckas, för att låta alla få veta att GUDs löfte är sant, och för att avlägsna alla tvivel beträffande världens ände. Människorna tvistade sedan med varandra om dem. Vissa sa, "Låt oss resa en byggnad över dem." Deras Herre känner bäst till dem. De som fick sin vilja igenom sa, "Vi kommer att bygga en plats för dyrkan kring dem."
22Vissa sa, "De var tre; deras hund den fjärde," medan andra sa, "Fem; deras hund den sjätte," när de gissade. Andra sa, "Sju," och den åttonde var deras hund. Säg, "Min Herre är den som bäst vet hur många de var." Endast ett fåtal kände till det egentliga antalet. Argumentera därför inte med dem; låt dem bara hållas. Ni behöver inte rådfråga någon om detta.
23Ni ska inte säga att ni ska göra någonting i framtiden,
24utan att säga, "Om GUD vill." Om ni glömmer att göra det måste ni omedelbart minnas er Herre och säga, "Må min Herre vägleda mig till att göra bättre nästa gång."
25De vistades i sin grotta i tre hundra år, utökat med nio.
26Säg, "GUD är den som bäst känner till hur länge de stannade där." Han känner till alla hemligheter i himmlarna och på jorden. Av Hans nåd kan ni se; av Hans nåd kan ni höra. Det finns ingen annan än Honom som Herre och Mästare, och Han tillåter aldrig några partners att ta del av Hans herravälde.
27Du ska recitera det som uppenbarats för dig av din Herres skrift. Ingenting ska ersätta Hans ord, och du ska inte finna någon annan källa vid sidan av den.
28Ni ska tvinga er själva att vara med de som dyrkar sin Herre dag och natt, som söker endast Honom. Vänd er inte bort ifrån dem i strävan efter denna världens meningslösheter. Ej heller ska ni lyda den vars hjärta vi gjort helt beaktningslöst inför vårt budskap; en som ägnar sig åt sina egna önskemål, vars prioriteringar är i oordning.
29Förkunna: "Detta är sanningen från er Herre," låt det sedan vara upp till var och en att tro eller inte tro. För de som överträder har vi förberett en eld som fullständigt kommer att omsluta dem. När de skriker på hjälp kommer de att få en vätska som koncentrerad syra, som skållar deras ansikten. Vilken miserabel dryck! Vilket miserabelt öde!
30Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, misslyckas vi aldrig att belöna de som verkar rättfärdighet.
31De har förtjänat Edens trädgårdar vari bäckar porlar. Däri kommer de att prydas med smycken av guld, bära kläder av grönt silke och sammet, och vila på bekväma möbler. Vilken underbar belöning, vilken underbar boning!
32Skildra för dem exemplet om två män: vi gav en av dem två vindruvsträdgårdar, omgivna av dadelpalmer, och placerade andra grödor mellan dem.
33Båda trädgårdarna producerade sina skördar på tid, och generöst, för vi lät en flod rinna genom dem.
34En gång, efter att ha skördat, sa hans skrytsamt till sin vän, "Jag är mycket mer framgångsrik än dig, och jag inger mer respekt hos människorna."
35När han gick in i sin trädgård kränkte han sin själ genom att säga, "Jag tror aldrig att detta kommer ta slut.
36"Dessutom, tror jag att det här är allt; jag tror inte att Timmen (Livet Efter Detta) någonsin kommer att äga rum. Även om jag skickas tillbaka till min Herre, kommer jag (att vara smart nog) att ha en ännu bättre där borta."
37Hans vän sa till honom, när han diskuterade med honom, "Har du misstrott den som skapade dig från stoft, sedan från en liten droppe, som därefter fulländade dig till en man?
38Vad mig beträffar, är GUD min Herre, och jag kommer aldrig att sätta upp någon annan gud vid sidan av min Herre.
39"När du gick in i din trädgård skulle du ha sagt, ´Detta är vad GUD har givit mig (Ma Sha Allah). Ingen har någon makt förutom GUD (La Quwwata Ella Bellah).´ Du kanske ser att jag inte har lika mycket pengar och inte lika många barn som dig.
40"Min Herre kanske ger mig något som är bättre än din trädgård. Han kanske sänder ned en våldsam storm från skyn som utplånar din trädgård, som lämnar den helt bar.
41"Eller så kanske dess vatten sjunker djupare, utom räckhåll för dig."
42Förvisso utplånades hans skörd, och han blev bedrövad och beklagade sig över vad han spenderat på den förgäves, när hans egendom låg bar. Till slut sa han, "Jag önskar att jag aldrig satt upp min egendom som en gud vid sidan av min Herre."
43Ingen kraft på jorden skulle kunnat hjälpa honom mot GUD, ej heller var det möjligt för honom att få någon hjälp.
44Det är för att den ende sanne Herren och mästaren är GUD; Han ger den bästa belöningen, och hos Honom finns det bästa ödet.
45Citera för dem exemplet på detta livet som vatten vi sänder ner från skyn för att producera plantor från jorden, som därefter blir till hö som blåses bort av vinden. GUD kan göra allt.
46Pengar och barn är detta livets glädjeämnen, men de rättfärdiga gärningarna ger en evig belöning från er Herre, och ett mycket bättre hopp.
47En dag kommer vi att utplåna bergen, och ni kommer att se jorden bar. Vi kommer att sammankalla dem allihop, utan att utelämna en enda av dem.
48De kommer att ställas på rad inför er Herre. Ni har kommit till oss som individer, precis som vi först skapade er. I sanning, detta är vad ni påstod aldrig skulle ske.
49Dokumentet kommer att presenteras, och ni kommer att se de skyldiga frukta dess innehåll. De kommer att säga, "Ve oss. Hur kommer det sig att denna bok inte utelämnar någonting, vare sig litet eller stort, utan att räkna det?" De kommer att se allt de gjort läggas fram. Er Herre är aldrig orättvis mot någon.
50Vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade, förutom Satan. Han blev en jinn, för han lydde inte sin Herres befallning. Kommer ni att välja honom och hans avkomlingar som herrar i stället för Mig, trots att de är era fiender? Vilket miserabelt utbyte!
51Jag tillät dem aldrig att bevittna himmlarnas och jordens skapelse, ej heller skapelsen av dem själva. Ej heller tillåter jag de onda att arbeta i Mitt kungadöme.
52En dag kommer Han att säga, "Kalla på Mina medhjälpare, som enligt er var gudar jämte Mig;" De kommer att ropa på dem, men de kommer inte att besvara dem. En oöverstiglig barriär kommer att skilja dem åt.
53De skyldiga kommer att se Helvetet och inse att de kommer att falla ner i det. Där kommer det inte att finnas någon väg ut för dem.
54Vi har skildrat alla sorters exempel i denna Koran, men människan är en ytterst argumentativ varelse.
55Det enda som hindrade människorna från att tro och från att söka sin Herres förlåtelse när vägledningen kom till dem, var att de krävde att få se samma (sorts mirakel) som de tidigare generationerna, eller krävde att få se straffet på förhand.
56Vi sänder endast budbärare för att helt enkelt överlämna goda nyheter, och varningar. De som inte tror argumenterar med lögn för att besegra sanningen, och de tar inte Mina bevis och varningar på allvar.
57Vilka är ondare än de som påminns om sin Herres bevis, och sedan ignorerar dem, utan att inse vad de gör. Till följd därav placerar vi sköldar på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den (Koranen), och dövhet i deras öron. Så, vad ni än gör för att vägleda dem, kan de aldrig någonsin vägledas.
58Ändå är er Herre Förlåtare, full av nåd. Om Han ställde dem till svars för deras gärningar skulle Han ha utplånat dem på fläcken. I stället ger Han dem uppskov till en specifik, förutbestämd tidpunkt; då kan de aldrig fly undan.
59Vi utplånade många samhällen på grund av deras överträdelser, vi utsåg en specifik tidpunkt för deras förintelse.
60Moses sa till sin tjänare, "Jag kommer inte att vila förrän jag når stället där de två floderna möts, hur lång tid det än tar."
61När de nådde platsen där de möttes, glömde de bort sin fisk, och den fann sin väg tillbaka till floden, oförmärkt.
62Efter att de passerat den platsen sa han till sin tjänare, "Låt oss äta lunch, allt detta resande har verkligen tröttat ut oss."
63Han sa, "Minns du när vi satt vid stenen där borta? Jag uppmärksammade inte fisken. Djävulen fick mig att glömma den, och den fann sin väg tillbaka till floden, egendomligt nog."
64(Moses) sa, "Det var platsen vi letade efter." De följde sina fotspår tillbaka.
65De fann en av våra tjänare som vi välsignat med nåd, och som vi begåvat med vår egen kunskap.
66Moses sa till honom, "Får jag följa dig, så att du kan lära mig en del av den kunskap och den vägledning som förärats dig?"
67Han sa, "Du står inte ut med att vara med mig.
68"Hur skulle du kunna stå ut med det du inte förstår?"
69Han sa, "Du kommer att se att jag har tålamod, om GUD vill. Jag kommer inte att trotsa någon befallning du ger mig."
70Han sa, "Om du följer mig ska du inte fråga mig om någonting, såvida jag inte väljer att förklara det för dig."
71Så gav de sig av. När de gick ombord på ett skepp borrade han ett hål i det. Han sa, "Borrade du hål i det för att dränka dess människorna? Du har begått en fruktansvärd handling."
72Han sa, "Sa jag inte att du inte kan stå ut med att vara med mig?"
73Han sa, "Jag är ledsen. Straffa mig inte för min glömska; var inte för hård mot mig."
74Så gav de sig av. När de mötte en ung pojke dödade han honom. Han sa, "Varför dödade du en sådan oskyldig person, som inte dödat någon annan? Du har begått en fruktansvärd handling."
75Han sa, "Talade jag inte om för dig att du inte kan stå ut med att vara med mig?"
76Han sa, "Om jag frågar dig om någonting mer, låt mig då inte få stanna hos dig. Du har hört tillräckligt med ursäkter från mig."
77Så gav de sig av. När de nådde ett visst samhälle, bad de människorna om mat, men de vägrade att bistå dem. Kort därefter upptäckte de en mur som höll på att kollapsa, och han lagade den. Han sa, "Du skulle kunnat begära pengar för det!"
78Han sa, "Nu måste vi skiljas åt. Men jag kommer att förklara för dig allt du inte kunde stå ut med.
79"Vad skeppet beträffar, ägdes det av fattiga fiskare, och jag ville göra det bristfälligt. En kung var efter dem, som beslagtog alla skepp med våld.
80"Vad pojken beträffar, var hans föräldrar goda troende, och vi såg att han skulle belasta dem med sin överträdelse och otro.
81"Vi ville att er Herre skulle ersätta honom med en annan son; en som är rättfärdigare och godare.
82"Vad muren beträffar, tillhörde den två föräldralösa pojkar i staden. Under den låg en skatt som tillhörde dem. På grund av att deras far var en rättfärdig man, ville er Herre att de skulle växa upp och uppnå full styrka, och därefter ta fram sin skatt. Sådan är er Herres nåd. Jag gjorde ingenting av detta på eget bevåg. Det förklarar de saker du inte kunde stå ut med."
83De frågar dig om Zul-Qarnain. Säg, "Jag kommer att återge en del av hans historia för er."
84Vi gav honom auktoritet på jorden, och försåg honom med alla sorters resurser.
85Därefter följde han en väg.
86När han nådde fjärran västern såg han solen gå ner i en stor ocean, och han upptäckte människor där. Vi sa, "O Zul-Qarnain, regera som du vill; du kan antingen straffa dem eller vara vänlig mot dem."
87Han sa, "Vad gäller de som överträder, kommer vi att straffa dem; sedan, när de återvänder till sin Herre, kommer Han att överlämna dem till mera straff.
88"Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en god belöning; vi kommer att behandla dem älskvärt."
89Sedan följde han en annan väg.
90När han nådde fjärran östern, såg han solen gå upp över människor som inte hade någonting att skydda dem från den.
91Vi var naturligtvis fullt medvetna om allt han upptäckte.
92Sedan följde han en annan väg.
93När han nådde dalen mellan två höga klippor, fann han människor vars språk det knappt gick att förstå.
94De sa, "O Zul-Qarnain, Gog och Magog korrumperar jorden. Kan vi betala dig för att skapa en barriär mellan oss och dem?"
95Han sa, "Min Herre har gett mig stora gåvor. Om ni samarbetar med mig, kommer jag att bygga en damm mellan er och dem.
96"Hämta massor av järn till mig." När han väl fyllt gapet mellan de två klipporna sa han, "Blås." Så fort det var glödhett, sa han, "Hjälp mig att hälla tjära över det."
97På så sätt kunde de inte klättra upp på den, ej heller kunde de borra hål i den.
98Han sa, "Detta är nåd från min Herre. När min Herres profetia äger rum, kommer Han att låta dammen brista. Min Herres profetia är sann."
99Vi den tiden kommer vi att låta dem överfalla varandra, därefter kommer hornet att blåsas, och vi kommer att sammankalla dem alla tillsammans.
100På den dagen kommer vi att presentera Helvetet för de som inte tror.
101Det var de vars ögon var för beslöjade för att se Mitt budskap. Ej heller kunde de höra.
102Tror de icke troende att de kan komma undan med att sätta upp Mina tjänare som gudar vid sidan av Mig? Vi har preparerat Helvetet som en evig boning för de som inte tror.
103Säg, "Ska jag tala om för er vilka de värsta förlorarna är?
104"Det är de vars gärningar i detta livet är fullkomligt missriktade, men de tror att det de gör är bra."
105Sådana är de som inte trodde på sin Herres uppenbarelser och på att möta Honom. Därför är deras gärningar till ingen nytta; på Återuppståndelsens Dag kommer de inte att ha någon vikt.
106Deras rättvisa straff är Helvetet, som vedergällning för sin otro, och för att ha hånat Mina uppenbarelser och Mina budbärare.
107Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat ett lycksaligt Paradis som sin boning.
108Däri visats de för evigt; de kommer aldrig att önska sig något annat.
109Säg, "Om oceanen var bläck för min Herres ord, skulle oceanen ta slut innan min Herres ord tog slut, även om vi fördubblar tillgången på bläck."
110Säg, "Jag är bara en människa som er, som inspireras att er Herre är en gud. De som hoppas på att möta sin Herre ska verka rättfärdighet och aldrig dyrka någon annan gud vid sidan av sin Herre."
Chapter 19 (Sura 19)
1K.H.Y.´A.S. (Kaf Hã Yã ´Ayn Sãd)
2En berättelse om er Herres nåd gentemot Sin tjänare Zakarias.
3Han åkallade sin Herre, en hemlig vädjan.
4Han sa, "Min Herre, benen i min kropp har blivit sköra, och mitt hår skimrar i grått. När jag åkallar Dig min Herre, misströstar jag aldrig.
5"Jag oroar mig för de beroende av mig efter mig, och min fru har varit steril. Bevilja mig, från Dig, en arvtagare.
6"Låt honom vara min arvtagare och arvtagaren till Jakobs klan, och gör honom, min Herre, acceptabel."
7"O Zakarias, vi ger dig goda nyheter; en pojke vars namn skall vara Johannes (Yahya). Vi har aldrig skapat någon som honom tidigare."
8Han sa, "Min Herre, kommer jag att få en son trots att min fru är steril, och trots min höga ålder?"
9Han sa, "Så sa er Herre: ´Det är enkelt för Mig att göra. Jag skapade dig innan dess, och du var ingenting.´"
10Han sa, "Min Herre, ge mig ett tecken." Han sa, "Ditt tecken är att du inte ska tala till människorna tre nätter i följd."
11Han kom ut till sin familj från helgedomen och tecknade till dem: "Meditera (om Gud) dag och natt."
12"O Johannes, du ska starkt upprätthålla skriften." Vi begåvade honom med visdom, även i hans ungdom.
13Och (vi begåvade honom med) vänlighet från oss, och renhet, för han var rättfärdig.
14Han hedrade sina föräldrar och var aldrig en olydig tyrann.
15Frid vare med honom dagen han föddes, dagen han dör, och dagen han återuppstår till liv igen.
16Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats.
17Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa.
18Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig."
19Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son."
20Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när ingen man har rört mig; jag har aldrig varit okysk."
21Han sa, "Så sa din Herre, ´Det är enkelt för Mig. Vi kommer att göra honom till ett tecken för människorna, och en nåd från oss. Detta är en förutbestämd sak.´"
22När hon förlöste honom drog hon sig undan till ett ställe som låg långt borta.
23Hennes verkar kom till henne vid stammen av ett palmträd. Hon sa, "(Jag skäms så;) jag önskar att jag vore död innan det här hände, och helt bortglömd."
24(Spädbarnet) tilltalade henne inunder henne, och sa, "Sörj inte. Din Herre har försett dig med en ström.
25"Om du skakar stammen på detta palmträd, kommer det att släppa ner mogna dadlar till dig.
26"Ät och drick och var lycklig. När du ser någon, säg, ´Jag har antagit ett löfte om tystnad; jag talar inte med någon idag.´"
27Hon kom till sin familj, bärandes på honom. De sa, "O Maria, du har begått någonting helt oväntat.
28"O Arons ättling, din far var inte en dålig man, ej heller var din mor okysk."
29Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett spädbarn i sin krubba?"
30(Spädbarnet talade och) sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och utnämnt mig till profet.
31"Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat) så länge jag lever.
32"Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig rebell.
33"Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen jag återupplivas."
34Det var Jesus, Marias son, och det är sanningen om denna sak, som de fortsätter att tvivla på.
35Det passar inte GUD att Han får en son, Prisad vare Han. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
36Han förkunnade också att, "GUD är min Herre och er Herre; ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."
37De olika grupperna tvistade sinsemellan (beträffande Jesus identitet). Därför, ve de som inte tror vid åsynen av en hemsk dag.
38Vänta tills du hör och ser dem när de kommer för att möta oss. De som överträdde kommer att vara fullständigt bortkomna på den dagen.
39Varna dem om ångerns dag, när dom kommer att utfärdas. De är helt omedvetna; de tror inte.
40Det är vi som ärver jorden och alla på den; till oss kommer alla att återföras.
41I skriften ska ni nämna Abraham; han var ett helgon, en profet.
42Han sa till sin far, "O min far, varför dyrkar du vad som varken kan höra eller se, och som heller inte kan hjälpa dig på något vis?
43"O min far, jag har fått viss kunskap som du inte fått. Följ mig så kommer jag att vägleda dig på en rak väg.
44"O min far, dyrka inte djävulen. Djävulen har gjort uppror mot Den Nådigaste.
45"O min far, jag befarar att du kommer ådra dig straff från Den Nådigaste, och sedan bli en anhängare till djävulen."
46Han sa, "Har du försakat mina gudar, O Abraham? Om du inte slutar kommer jag att stena dig. Lämna mig ifred."
47Han sa, "Frid vare med dig. Jag kommer att be min Herre om att förlåta dig; Han har varit Ytterst Snäll mot mig.
48"Jag kommer att överge dig och de gudar du dyrkar vid sidan av GUD. Jag kommer bara att dyrka min Herre. Genom att bara be till min Herre kan jag inte göra fel."
49På grund av att han övergav dem och de gudar de dyrkade vid sidan av GUD, gav vi honom Isak och Jakob, och gjorde var och en av dem till profeter.
50Vi öste vår nåd över dem, och vi beviljade dem en ärbar position i historien.
51I skriften ska ni nämna Moses. Han var hängiven, och han var profet och budbärare.
52Vi kallade på honom från högra sidan av berget Sinai. Vi förde honom nära för att tala med honom.
53Och vi beviljade honom, av nåd från oss, hans bror Aron som profet.
54I skriften ska ni också nämna Ismael. Han var trovärdig när han gav ett löfte, och han var profet och budbärare.
55Han brukade råda sin familj att iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat); han var accepterad av sin Herre.
56I skriften ska ni också nämna Idris. Han var ett helgon, en profet.
57Vi upphöjde honom till en ärbar ställning.
58Dessa är en del av de profeter GUD välsignat. De valdes ut bland Adams ättlingar, bland ättlingarna från dem vi skeppade med Noak, bland Abrahams och Israels ättlingar, och bland de vi vägledde och valde ut. När den Nådigastes uppenbarelser reciteras för dem, faller de ned i prostrering, gråtande.
59Efter dem, satte Han i stället generationer som förlorade Kontaktbönerna (Salat), som ägnade sig åt sina lustar. De kommer att få lida av konsekvenserna.
60Endast de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv, kommer att komma in i Paradiset, utan minsta orättvisa.
61Edens trädgårdar väntar dem, som lovat av den Nådigaste för de som dyrkar Honom, även i avskildhet. Sannerligen, måste Hans löfte äga rum.
62De kommer inte att höra något nonsens däri; endast frid. Där får de sina gåvor, dag och natt.
63Sådant är Paradiset; vi ger det till de bland våra tjänare som är rättfärdiga.
64Vi kommer inte ner förutom på er Herres befallning. Vårt förflutna, vår framtid, och allt däremellan tillhör Honom. Er Herre glömmer aldrig.
65Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan; ni ska dyrka Honom och ihärdigt hålla fast vid er dyrkan av Honom. Känner ni till någon som är likvärdig Honom?
66Människan undrar, "Efter att jag dör, kommer jag då att återvända till livet?"
67Har människan glömt att vi redan skapat honom en gång, och att han inte var någonting?
68Vid er Herre, vi kommer säkerligen att sammankalla dem tillsammans med djävlarna, och samla dem runt Helvetet, förödmjukade.
69Sedan kommer vi att ta ut den ivrigaste motståndaren till den Nådigaste ur varje grupp.
70Vi är väl medvetna om vilka som mest förtjänar att brännas däri.
71Var och en av er måste se det; det är ett slutgiltigt beslut från er Herre.
72Sedan räddar vi de rättfärdiga och lämnar kvar de som överträder i det, förödmjukade.
73När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, säger de som inte trodde till de som tror, "Vilka av oss har mest framgång? Vilka av oss är i majoritet?"
74Vi har utplånat många generationer före dem; de var mäktigare och mer framgångsrika.
75Säg, "De som väljer att gå vilse kommer Den Nådigaste att föra bakom ljuset tills de ser vad som utlovats dem - antingen straffet eller Timmen. Det är då de verkligen inser vem som har sämst läge, och vem som har minst makt."
76GUD stärker vägledningen för de som väljer att bli vägledda. För de goda gärningarna är evigt belönade av er Herre, och ger bra mycket bättre utdelning.
77Har du lagt märke till den som förkastade våra uppenbarelser, som sedan sa "Jag kommer att få rikedom och barn"?!
78Har han sett in i framtiden? Har han fått ett sådant löfte från Den Nådigaste?
79Vi kommer absolut att skriva ned vad han säger, och därefter lämna över honom till ett evigt tilltagande straff.
80Sedan ärver vi allt han ägde, och han återvänder till oss helt ensam.
81De dyrkar andra gudar vid sidan av GUD, som (de tror) kan hjälpa dem.
82Tvärtom, kommer de att fördöma deras idoldyrkan, och kommer att vara deras fiender.
83Ser ni inte hur vi släpper loss djävlarna över de icke troende, för att sätta dem i rörelse?
84Var inte otålig; vi förbereder en stor förberedelse för dem.
85Den dagen kommer, då vi kommer att sammankalla de rättfärdiga i en grupp inför Den Nådigaste.
86Och vi kommer att leda de skyldiga till Helvetet, för att bli deras eviga boning.
87Ingen kommer äga makt att medla, förutom de som rättar sig efter den Nådigastes lagar.
88De sa, "Den Nådigaste har fått en son!"
89Ni har yttrat en grov hädelse.
90Himmlarna nästan sprängs, jorden slits nästan i bitar, och bergen smulas nästan sönder.
91För att de påstår att Den Nådigaste fått en son.
92Det passar inte Den Nådigaste att Han skulle få en son.
93Varendaste en i himmlarna och på jorden är den Nådigastes tjänare.
94Han har omslutit dem, och räknat dem en och en.
95De kommer alla att stå inför Honom på Återuppståndelsens Dag som individer.
96Säkerligen, de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer den Nådigaste att ösa kärlek över.
97Därför gjorde vi denna (Koran) tydlig på ert språk, för att ge de rättfärdiga goda nyheter, och för att varna motståndarna.
98Vi utplånade många generationer före dem; kan ni förnimma någon av dem, eller höra något ljud ifrån dem?
Chapter 20 (Sura 20)
1T.H.
2Vi har inte uppenbarat Koranen för dig, för att orsaka dig någon svårighet.
3Endast för att påminna de vördnadsfulla.
4En uppenbarelse från Skaparen av jorden och de höga himmlarna.
5Den Nådigaste; Han har tagit all auktoritet i besittning.
6Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, allting däremellan, och allting under jorden.
7Vare sig ni offentliggör era övertygelser (eller inte), är Han medveten om hemligheten, och det som är ännu mera dolt än så.
8GUD: det finns ingen annan gud förutom Honom. Alla de vackraste namnen tillhör Honom.
9Har ni lagt märke till Moses historia?
10När han såg en eld sa han till sin familj, "Stanna här. Jag har sett en eld. Jag kanske kan hämta en del av den till er, eller finna någon vägledning vid elden."
11När han kom till den, tilltalades han, "O Moses.
12"Jag är din Herre; ta av dig dina sandaler. Du är i den heliga dalen, Tuwa.
13"Jag har valt ut dig, så lyssna på vad som uppenbaras.
14"Jag är GUD; det finns ingen annan gud förutom Mig. Ni ska dyrka endast Mig, och iakttaga Kontaktbönerna (Salat) för att minnas Mig.
15"Timmen (världens ände) kommer absolut; Jag kommer att hålla den nästan dold. För varje själ måste ersättas för sina gärningar.
16"Avleds inte från den av de som inte tror på den de som ägnar sig åt sina egna åsikter så att du inte misslyckas.
17"Vad har du i din högra hand, Moses?"
18Han sa, "Det är min stav. Jag lutar mig på den, vallar mina får med den, och jag använder den för andra ändamål."
19Han sa, "Släng ner den, Moses."
20Han slängde ner den, varpå den förvandlades till en rörlig orm.
21Han sa, "Ta upp den, var inte rädd. Vi kommer att återställa den till sitt ursprungliga skick.
22"Och håll din hand under din vinge; den kommer att komma ut vit, fläckfri; ännu ett bevis.
23"På så sätt visar vi dig en del av våra stora tecken.
24"Gå till Farao, för han har syndat."
25Han sa, "Min Herre, lugna mitt temperament.
26"Och gör detta enkelt för mig.
27"Och lossa en knut från min tunga.
28"Så att de kan förstå vad jag säger.
29"Och utse en medhjälpare åt mig från min familj.
30"Min bror Aron.
31"Stärk mig med honom.
32"Låt honom vara min medhjälpare i detta.
33"Så att vi må prisa Dig ofta.
34"Och minnas Dig ofta.
35"Du Ser oss."
36Han sa, "Din önska är beviljad, O Moses.
37"Vi har välsignat dig ännu en gång.
38"När vi visade din mor det vi visade.
39"Med orden: ´Lägg ner honom i boxen, och lägg sedan ner honom i floden. Floden kommer att slunga upp honom på stranden, för att plockas upp av en fiende till Mig och en fiende till honom. ´Jag öste Min kärlek över dig, och Jag lät dig skapas inför Mitt vakande öga.
40"Din syster gick till dem och sa, ´Jag kan upplysa er om en amma som kan ta väl hand om honom.´ På så sätt återförde vi dig till din mor, så att hon skulle kunna vara lycklig och sluta oroa sig. Och när du dödad en person, räddade vi dig från de allvarliga konsekvenserna; vi testade dig verkligen grundligt. I åratal bodde du med Midyans folk, och nu har du kommit tillbaka enligt en exakt plan.
41"Jag har skapat dig endast för Mig.
42"Gå med din bror, bestyrkta av Mina tecken, och vackla inte i er åminnelse av Mig.
43"Gå till Farao, för han har syndat.
44"Tala vänligt till honom; kanske tar han sig i akt, eller blir vördnadsfull."
45De sa, "Vår Herre, vi oroar oss för att han kanske attackerar oss, eller överträder."
46Han sa, "Var inte rädda, för Jag kommer att vara med er, lyssnande och iakttagande.
47"Gå till honom och säg, ´Vi är två av din Herres budbärare. Låt Israels Barn gå. Du måste sluta förfölja dem. Vi kommer med ett tecken från vår Herre, och frid väntar dem som beaktar vägledningen.
48"´Vi har inspirerats att straffet slutligen kommer att drabba de som inte tror, som vänder sig bort.´"
49Han sa, "Vem är din Herre, O Moses."
50Han sa, "Vår Herre är Den som beviljade allt dess existens, och dess vägledning."
51Han sa, "Hur är det då med de tidigare generationerna?"
52Han sa, "Den kunskapen är hos min Herre i ett dokument. Min Herre felar aldrig, ej heller glömmer Han."
53Han är Den som gjorde jorden beboelig för er, och anlade vägar åt er. Och Han sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar många olika sorters växter.
54Ät och vårda er boskap. Dessa bevis är tillräckliga för de som har intelligens.
55Från den skapade vi er, till den låter vi er återvända, och ut ur den för vi er ännu en gång.
56Vi visade honom alla våra bevis, men han trodde inte och vägrade.
57Han sa, "Kom du hit för att ta oss ut ur vårt land med din magi, O Moses?
58"Vi kommer säkerligen att visa dig samma magi. Bestäm därför en tidpunkt för ett möte, som varken vi eller du kommer att bryta; på en neutral plats."
59Han sa, "Er fastställda tid ska vara festligheternas dag. Låt oss alla mötas på förmiddagen."
60Farao sammankallade sina styrkor, och anlände sedan.
61Moses sa till dem, "Ve er. Hittar ni på lögner för att motarbeta GUD, och ådrar er således Hans straff? Sådana förfalskare kommer absolut att misslyckas."
62De tvistade med varandra, när de diskuterade avskilt.
63De sa, "Dessa två är inget annat än magiker som vill föra ut er från ert land med sin magi, och förstöra ert idealiska sätt att leva.
64"Låt oss enas om en plan, och bemöta dem som en enad front. Vinnaren idag kommer att ha övertaget."
65De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi först."
66Han sa, "Kasta ni." Varpå deras rep och käppar tycktes röra på sig i hans ögon, genom deras magi.
67Moses hyste en viss oro.
68Vi sa, "Var inte rädd. Du kommer att segra.
69"Kasta det du håller i din högra hand, och det kommer att svälja vad de åstadkommit. Vad de åstadkommit är inget mer än en magikers komplott. Magiernas verk kommer inte att lyckas."
70Magikerna prostrerade, och sa, "Vi tror på Arons och Moses Herre."
71Han sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Han måste vara er ledare; den som lärt er magi. Jag kommer säkerligen att skära av era händer och fötter på alternerande sidor. Jag kommer att korsfästa er på palmstammarna. Ni ska få veta vilka av oss som kan utdela det värsta straffet, och vem som överlever vem."
72De sa, "Vi kommer inte att föredra dig över de tydliga bevis som kommit till oss, och över Den som skapade oss. Utfärda därför vilken dom du vill. Du kan bara styra i detta obetydliga liv.
73"Vi har trott på vår Herre, på att Han må förlåta våra synder och magin du tvingade oss att utföra. GUD är mycket bättre och Evinnerlig."
74Den som kommer skyldig till sin Herre kommer att ådra sig Helvetet, vari han aldrig dör, eller överlever.
75Vad gäller dem som kommer till Honom som troende, som levt ett rättfärdigt liv, uppnår de höga ranger.
76Edens trädgårdar, under vilka bäckar porlar, kommer att vara deras boning för evigt. Sådan är belöningen för dem som renar sig själva.
77Vi inspirerade Moses: "Led ut mina tjänare, och slå en torr väg för dem över havet. Hys ingen rädsla för att tillfångatagas, ej heller ska ni oroa er."
78Farao jagade dem med sina trupper, men havet krossade dem, precis som det var förutbestämt att krossa dem.
79På så sätt vilseledda Farao sitt folk; han vägledde dem inte.
80O Israels Barn, vi räddade er från er fiende, sammankallade er till den högra sidan av Berget Sinai, och sände ner manna och vaktlar till er.
81Ät från de goda ting vi givit er, och överträd inte, så att ni inte gör er till föremål för Min vrede. Den som än ådrar sig Min vrede har fallit.
82Jag är säkerligen Förlåtande för de som ångrar sig, tror, för ett rättfärdigt liv, och som ihärdigt förblir vägledda.
83"Varför rusade du iväg från ditt folk, O Moses?"
84Han sa, "De är inte långt bakom mig. Jag har rusat till Dig min Herre, för att förnöja Dig."
85Han sa, "Vi har testat ditt folk efter du gav dig av, men Samarien vilseledde dem."
86Moses återvände till sitt folk arg och besviken, och sa, "O mitt folk, fick ni inte ett bra löfte av er Herre? Kunde ni inte vänta? Ville ni ådra er vrede från er Herre? Är det anledningen till att ni bröt er överenskommelse med mig?"
87De sa, "Vi bröt inte vår överenskommelse med dig avsiktligt. Men vi var överlastade med smycken, och bestämde oss för att samla ihop våra högar. Det är vad Samarien föreslog."
88Han tillverkade en skulpterad kalv för dem, komplett med en kalvs läte. De sa, "Detta är er gud, och Moses gud." Följaktligen glömde han.
89Kunde de inte se att den varken besvarade dem eller hade någon kraft att skada eller hjälpa dem?
90Och Aron hade sagt till dem, "O mitt folk, detta är ett test för er. Er enda Herre är den Nådigaste, så följ mig och lyd mina befallningar."
91De sa, "Vi kommer fortsätta att dyrka den tills Moses återvänder."
92(Moses) sa, "O Aron, vad hindrade dig, när du såg dem gå vilse,
93"från att lyda mina order? Har du gjort uppror mot mig?"
94Han sa, "O son av min mor; dra mig inte i skägget eller håret. Jag var rädd för att du skulle säga, ´Du har splittrat Israels Barn och inte lytt mina order.´"
95Han sa, "Vad är det med dig, O Samarier?"
96Han sa, "Jag såg vad de inte kunde se. Jag tog en näve (stoft) från den plats där budbäraren stod, och använde det (för att blanda i den gyllene kalven). Det är vad mitt sinne inspirerade mig att göra."
97Han sa, "Ge dig då av, och under resten av ditt liv, kom inte ens i närheten. Du har en bestämd tid (för din slutgiltiga dom) som du aldrig kan undvika. Se på din gud som du brukade dyrka; vi kommer att bränna den och kasta den i havet, för att stanna där nere för alltid."
98Er enda gud är GUD; Den vid vars sida det inte finns någon annan gud. Hans kunskap omfattar alla ting.
99På så sätt skildrar vi vissa nyheter för dig från de tidigare generationerna. Vi har uppenbarat för dig ett budskap från oss.
100De som ignorerar det kommer att bära en last (av synder) på Återuppståndelsens Dag.
101Däri vistas de för evigt; vilken miserabel last på Återuppståndelsens Dag!
102Det är på den dagen som hornet kommer att blåsas, och på den dagen kommer vi att sammankalla de skyldiga blå.
103Viskande sinsemellan kommer de att säga, "Ni har inte vistats (i det första livet) i mer än tio dagar!"
104Vi är fullt medvetna om vad de säger. De närmast sanningen bland dem kommer att säga, "Ni var inte där mer än en dag."
105De frågar dig om bergen. Säg, "Min Herre kommer att utplåna dem.
106"Han kommer att lämna dem som ett kalt, platt land.
107"Inte minsta upphöjning kommer ni att se däri, ej heller någon fördjupning."
108På den dagen kommer alla att följa den som kallar, utan minsta avvikelse. Alla ljud kommer att tystas inför den Nådigaste; ni kommer inte att höra någonting annat än viskningar.
109På den dagen kommer medling att vara meningslös, frånsett de som tillåts av den Nådigaste, och de vars uttalanden överensstämmer med Hans vilja.
110Han känner till deras förflutna och deras framtid, medan ingen har Hans kunskap.
111Alla ansikten kommer att underkasta sig den Levande, den Evige, och de som är betyngda av sin överträdelser kommer att misslyckas.
112Vad gäller de som verkade rättfärdighet och trodde, kommer de inte att oroa sig för någon orättvisa eller svårighet.
113Således uppenbarade vi den, en Arabisk Koran, och citerade alla sorters profetior i den, så att de skulle kunna räddas, eller få dem att ta sig i akt.
114Ytterst Upphöjd vare GUD, den ende sanne Konungen. Ha inte bråttom med att yttra Koranen, innan den uppenbarats för er, och säg, "Min Herre, öka min kunskap."
115Vi testade Adam förut, men han glömde, och vi fann honom tveksam.
116Minns att vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade allesamman, förutom Satan; han vägrade.
117Då sa vi, "O Adam, detta är en fiende till dig och din fru. Låt honom inte driva ut er ur Paradiset, så att ni inte blir olyckliga.
118"Ni kommer garanterat aldrig att hungra däri, ej heller vara utan skydd.
119"Ej heller kommer ni att törsta däri, eller plågas av någon hetta."
120Men djävulen viskade till dem, och sa, "O Adam, låt mig visa dig oändlighetens träd och evigt herravälde.
121De åt av det, varpå deras kroppar blev synliga för dem, och de försökte täcka sina kroppar med Paradisets löv. Adam lydde alltså inte sin Herre och föll.
122Därefter valdes, räddades, och vägleddes han av sin Herre.
123Han sa, "Gå ner därifrån, allesamman. Ni är fiender till varandra. När vägledning kommer till er från Mig, kommer den som följer Min vägledning inte att gå vilse eller lida någon nöd.
124"Vad gäller den som ignorerar Mitt budskap, kommer han att ha ett miserabelt liv, och på Återuppståndelsens Dag återupplivar vi honom blind."
125Han kommer att säga, "Min Herre, varför har Du sammankallat mig blind, när jag förut kunde se?"
126Han kommer att säga, "För att du glömde våra uppenbarelser när de kom till dig, är du nu glömd."
127På så sätt straffar vi de som överträder och vägrar tro på sin Herres uppenbarelser. Straffet i Livet Efter Detta är mycket värre, och varar för evigt.
128Tänker de aldrig på hur många tidigare generationer vi utplånat? De vandrar nu i de hem som tillhört de som kom innan dem. Detta är tecken för de som besitter intelligens.
129Vore det inte vore för er Herres förutbestämda plan, skulle de ha dömts omedelbart.
130Ha därför tålamod trots deras uttalanden, och prisa och förhärliga din Herre före soluppgången och före solnedgången. Och prisa Honom under natten, liksom vid dagens båda gränser, så att du må vara lycklig.
131Och eftertrakta inte det som vi givit några andra människor. Det är tillfälliga utsmyckningar i detta livet, med vilka vi testar dem. Det som er Herre ger er är mycket bättre, och varar för evigt.
132Du ska uppmana din familj att iaktta Kontaktbönerna (Salat), och ihärdigt fortsätta att göra det. Vi ber dig inte om några gåvor; det är vi som försörjer dig. Den slutliga triumfen tillhör de rättfärdiga.
133De sa, "Om han bara kunde visa oss ett mirakel från sin Herre!" Fick de inte tillräckligt med mirakel med de tidigare budskapen?
134Hade vi utplånat dem före detta, skulle de ha sagt, "Vår Herre, om Du skickat en budbärare till oss skulle vi ha följt Dina uppenbarelser, och undvikit denna skam och förödmjukelse."
135Säg, "Vi väntar allihopa, så vänta; ni kommer absolut att få vem som är på den rätta vägen, och vem som verkligen är vägledd."
Chapter 21 (Sura 21)
1Snabbt närmar sig räkenskapen för människorna, men de är omedvetna om det, tar avstånd ifrån det.
2När ett nytt bevis kommer till dem från deras Herre, lyssnar de likgiltigt.
3Deras sinnen är obetänksamma. Och de som överskrider diskuterar i hemlighet: "Är han inte bara en människa som er? Skulle ni acceptera magin som presenterats för er?"
4Han sa, "Min Herre är medveten om varenda tanke i himlen och på jorden. Han är Den Som Hör, den Allvetande."
5De sa till och med, "Hallucinationer," "Han hittade på det," och, "Han är en poet. Låt honom visa oss ett mirakel likt tidigare budbärares."
6Vi utplånade aldrig ett troende samhälle förut. Är dessa människor troende?
7Före dig sände vi inte annat än män vi inspirerat. Fråga de som kan skriften, om du inte vet.
8Vi gav dem inte kroppar som inte åt, ej heller var de odödliga.
9Vi uppfyllde vårt löfte till dem; vi räddade dem tillsammans med vem vi ville, och utplånade de som överträdde.
10Vi har sänt ner en skrift till er som innehåller ert budskap. Förstår ni inte?
11Vi tillintetgjorde många samhällen på grund av deras överträdelse, och ersatte dem med andra människor.
12När vårt straff kom började de springa.
13Spring inte, kom tillbaka till era lyxartiklar och era hem, för ni måste ställas till svars.
14De sa, "Ve oss. Vi var verkligen onda."
15Det förblev deras yttrande, tills vi utplånade dem helt och hållet.
16Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, endast för nöjes skull.
17Om vi behövde underhållning, skulle vi kunnat initiera det utan något av detta, om det var det vi ville.
18I stället är det vår plan att bestyrka sanningen mot lögnen, för att besegra den. Ve er för de yttranden ni yttrar.
19Alla i himlarna och på jorden tillhör Honom, och de med Honom är aldrig för arroganta för att dyrka Honom, ej heller vacklar de någonsin.
20De prisar natt och dag, utan att någonsin tröttna.
21Har de hittat gudar på jorden som kan skapa?
22Om det (i himmlarna och på jorden) funnits andra gudar vid sidan av GUD, skulle det ha varit kaos. Prisad vare GUD; Herren med den absoluta makten. Han är högt överlägsen deras anspråk.
23Ingenting Han gör ska någonsin ifrågasättas, medan alla andra ifrågasätts.
24Har de funnit andra gudar vid sidan av Honom? Säg, "Visa mig ert bevis. Detta är budskapet till min generation, som fulländar alla tidigare budskap." De flesta av dem känner förvisso inte igen sanningen; det är därför de är så fientliga.
25Vi har inte sänt någon budbärare före dig, förutom med inspirationen: "Det finns ingen annan gud än Mig; ni ska dyrka endast Mig."
26Ändå sa de, "Den Nådigaste har fått en son!" Prisad vare Han. Alla (budbärare) är (Hans) ärbara tjänare.
27De talar aldrig självmant, och de följer strikt Hans befallningar.
28Han känner till deras framtid och deras förflutna. De medlar endast för dem som redan accepterats av Honom, och de oroar sig över sitt eget öde.
29Om någon av dem påstår sig vara en gud vid sidan av Honom, straffar vi honom med Helvetet; på så sätt straffar vi de onda.
30Inser inte de icke troende att himlen och jorden tidigare var en solid massa, som vi lät explodera in i existens? Och av vatten skapade vi alla levande ting. Ska de tro?
31Och vi placerade stabilisatorer på jorden så att den inte ska skälva under dem, och vi placerade raka vägar däri så att de ska kunna vägledas.
32Och vi gjorde skyn ett vaktat tak. Ändå är de helt ouppmärksamma på alla tecken däri.
33Och Han är Den som skapade natten och dagen, och solen och månen; var och en av dem löper i sin egen bana.
34Vi fastställde aldrig odödlighet för någon före dig; skulle du dö, är de odödliga?
35Alla människor kommer att få uppleva döden, efter att vi satt er på prov genom motgång och framgång, sedan återvänder ni slutligen till oss.
36När de som inte tror ser dig, förlöjligar de dig: "Är det denne som utmanar era gudar?" Samtidigt förblir de fullständigt beaktningslösa inför den Nådigastes budskap.
37Människan är otålig i sin natur. Jag kommer att visa er Mina tecken med tiden; ha inte så bråttom.
38De utmanar: "Vart är detta (straff) om du talar sanning?"
39Om bara de som inte tror skulle kunna se sig själva när de försöker avvärja elden från sina ansikten och ryggar! Då kommer ingen att hjälpa dem.
40Förvisso, kommer det att komma till dem plötsligt, och de kommer att vara fullkomligt mållösa. De kan varken undvika det eller få något uppskov.
41Budbärare före dig har förlöjligats, följaktligen ådrog sig de som förlöjligade dem konsekvenserna av sitt hånande.
42Säg, "Vem kan skydda dig från den Nådigaste under natten eller på dagen?" De är verkligen helt beaktningslösa inför Sin Herres budskap.
43Har de gudar som kan skydda dem från oss? De kan inte ens hjälpa sig själva. Ej heller kan de göra varandra sällskap när de sammankallas för att möta oss.
44Vi har försörjt dessa människor och deras förfäder ända upp i hög ålder. Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet? Kan de vända på detta förlopp?
45Säg, "Jag varnar er enligt gudomlig inspiration." De döva kan dock inte höra kallet när de varnas.
46När ett prov på er Herres straff drabbar dem, säger de villigt, "Vi var verkligen onda."
47Vi kommer att upprätta rättvisans skalor på Återuppståndelsens Dag. Ingen själ kommer att drabbas av minsta orättvisa. Även motsvarigheten av ett senapsfrö kommer att beaktas. Vi är ytterst effektiva granskare.
48Vi gav Moses och Aron Lagboken, en ledstjärna och en påminnelse för de rättfärdiga.
49De som vördar sin Herre, även i sin ensamhet, och som oroar sig för Timmen.
50Detta är också en välsignad påminnelse som vi sänt ner. Förnekar ni den?
51Dessförinnan gav vi Abraham hans vägledning och förståelse, för vi var fullt medvetna om honom.
52Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det här för statyer ni ägnar er åt?"
53De sa, "Vi såg våra föräldrar dyrka dem."
54Han sa, "Ni och era föräldrar har verkligen gått vilse."
55De sa, "Talar du sanning för oss, eller skämtar du?"
56Han sa, "Er ende Herre är himmlarnas och jordens Herre, som skapade dem. Det är mitt vittnesmål.
57"Jag svär vid GUD, jag har för avsikt att ta itu med era statyer så fort ni ger er av."
58Han bröt dem i bitar, förutom en stor en, så att de skulle kunna hänvisa till den.
59De sa, "Den som gjort det här mot våra gudar är verkligen en syndare."
60De sa, "Vi hörde en ung man hota dem; han kallas Abraham."
61De sa, "Hämta hit honom inför alla människors åsyn, så att de kan bevittna det."
62De sa, "Har du gjort det här mot våra gudar, O Abraham?"
63Han sa, "Det är den där stora som gjorde det. Gå och fråga dem, om de kan tala."
64De slogs av häpnad och sa till sig själva, "Det är bestämt ni som syndat."
65Trots det återvände de till sina gamla idéer: "Du vet mycket väl att de inte kan prata."
66Han sa, "Dyrkar ni då vid sidan av GUD, något som inte har någon makt att hjälpa eller skada er?
67"Ni har ådragit er skam genom att dyrka idoler vid sidan av GUD. Förstår ni inte?"
68De sa, "Bränn honom och försvara era gudar, om det är det ni bestämmer er för att göra."
69Vi sa, "O eld, var sval och trygg för Abraham."
70På så sätt konspirerade de mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.
71Vi räddade honom, och vi räddade Lot, till landet vi välsignat för alla människor.
72Och vi gav honom Isak och Jakob som en gåva, och vi gjorde dem båda rättfärdiga.
73Vi gjorde dem till imamer som vägledde enligt våra budord, vi lärde dem hur man verkar rättfärdighet, hur man iakttager Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat). För oss, var de trogna dyrkare.
74Vad gäller Lot, gav vi honom visdom och kunskap, och räddade honom från samhället som utövade ohyggligheter; de var syndiga och onda människor.
75Vi gav honom tillträde till vår nåd, för han var rättfärdig.
76Och, innan dess vädjade Noak, och vi besvarade honom. Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.
77Vi hjälpte honom mot människorna som förkastade våra uppenbarelser. De var onda människor, så vi dränkte dem allihop.
78Och David och Salomon, när de en gång dömde angående någons skörd som förstörts av en annans får, bevittnade vi deras beslut.
79Vi gav Salomon den rätta förståelsen, trots att vi givit dem båda visdom och kunskap. Vi lät bergen stå i Davids tjänst, för att prisa (Gud), liksom fåglarna. Det är vad vi gjorde.
80Och vi lärde honom hur man tillverkar sköldar, för att skydda er i krig. Är ni då tacksamma?
81För Salomon, lät vi vinden storma och blåsa till hans förfogande. Han kunde rikta den precis som han ville, till vilket land han än valde, och vi välsignade sådant land för honom. Vi är fullt medvetna om alla ting.
82Och bland djävlarna fanns de som dök för honom (för att skörda havet), eller för att göra allt han befallde dem att göra. Vi satte dem i hans tjänst.
83Och Job bad till sin Herre; "Motgång har drabbat mig, och av alla de barmhärtiga, är Du Barmhärtigast."
84Vi besvarade honom, skonade honom från hans besvär, och återställde hans familj för honom, till och med till det dubbla. Det var en nåd från oss, och en påminnelse för de som dyrkar.
85Även Ismael, Idris, ZalKifl; alla var ihärdiga, tålmodiga.
86Vi gav dem tillträde till vår nåd, för de var rättfärdiga.
87Och Zan-Noon (Jonas, "den med ett ´N´ i sitt namn"), övergav sitt uppdrag i tron om att vi inte kunde kontrollera honom. Till slut bönföll han från mörkret (av den stora fiskens mage): "Det finns ingen annan gud än Du. Prisade vare Du. Jag har begått en stor synd."
88Vi besvarade honom, och räddade honom från krisen; på så sätt räddar vi de som tror.
89Och Zakarias vädjade till sin Herre: "Min Herre, låt mig inte vara utan arvinge, trots att Du är den bästa arvtagaren."
90Vi besvarade honom och gav honom Johannes; vi ordnade hans fru för honom. Det var för att de brukade skynda med att verka rättfärdighet, och bönföll oss i situationer av glädje liksom rädsla. Oss var de trogna.
91Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för hela världen.
92Er församling är endast en, och endast Jag är er Herre; ni ska dyrka endast Mig.
93Trots det delade de upp sig i motsatta trosläror. De kommer alla att återvända till oss (för att dömas).
94Vad gäller de som verkar rättfärdighet, samtidigt som de tror, kommer deras verk inte att gå till spillo; vi dokumenterar det.
95Det är förbjudet för alla samhällen vi utplånat att återvända.
96Inte Förrän Gog och Magog visar sig igen, kommer de att återvända - de kommer att komma från alla håll och kanter.
97Det är då den oundvikliga profetian kommer att äga rum, och de som inte tror kommer att stirra skräckslaget: "Ve oss; vi har varit tanklösa. Vi har verkligen varit onda."
98Ni och de idoler ni dyrkar vid sidan av GUD kommer att vara bränsle för Helvetet; det är ert oundvikliga öde.
99Om dessa vore gudar, skulle de inte ha hamnat i Helvetet. Alla som vistas däri, vistas däri för evigt.
100De kommer att sucka och stöna däri, och de kommer inte ha tillgång till några nyheter.
101Vad gäller de som förtjänade våra magnifika belöningar, kommer de att vara beskyddade från det.
102De kommer inte att höra dess väsande. De kommer att njuta av en boning vari de kan få allt de önskar sig, för evigt.
103Den stora skräcken kommer inte att oroa dem, och änglarna kommer att välkomna dem med glädje: "Detta är er dag, som ni lovats."
104På den dagen kommer vi att vika ihop himlen, som man viker ihop en bok. Precis som vi initierade första skapelsen, kommer vi att repetera den. Det är vårt löfte; vi kommer absolut att fullfölja det.
105Vi har fastställt i Psalmerna, liksom i andra skrifter, att jorden ska ärvas av Mina rättfärdiga dyrkare.
106Detta är ett budskap för människor som dyrkar.
107Vi har sänt dig av nåd från oss, till hela världen.
108Proklamera, "Jag har fått gudomlig inspiration om att er gud är en gud. Ska ni då underkasta er?"
109Om de vänder sig bort, säg, "Jag har varnat er tillräckligt, och jag har ingen aning om hur snart eller sent (straffet) kommer att komma till er.
110"Han är fullt medveten om vad ni yttrar offentligt, och Han är fullt medveten om allt ni döljer.
111"För allt jag vet, är att denna värld är ett test för er, och en temporär njutning."
112Säg, "Min Herre. Din dom är den absoluta rättvisan. Vår Herre är den Nådigaste; endast Hans hjälp söks mot era anspråk."
Chapter 22 (Sura 22)
1O människor, ni ska vörda er Herre, för Timmens skalv är någonting fruktansvärt.
2Dagen ni bevittnar den, kommer till och med en ammande moder att överge sitt barn, och en gravid kvinna abortera sitt foster. Ni kommer att se människorna vackla som om de vore berusade, fast de inte är berusade. Det är för att GUDs straff är så mäktigt.
3Bland människorna finns de som argumenterar om GUD utan kunskap, som följer varje upprorisk djävul.
4Det har fastställts, att den som förenar sig med honom, kommer han att vilseleda och vägleda till Helvetets plåga.
5O människor, om ni hyser något tvivel beträffande återuppståndelse, (minns att) vi skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, som förvandlas till ett hängande (embryo), som sedan blir till ett foster som får liv eller betraktas livlöst. Vi klargör på så sätt saker och ting för er. Vi placerar vad vi vill i moderliven, under en förutbestämd tid. Sedan för vi ut er som spädbarn, därefter når ni mognad. Medan vissa av er dör unga, lever andra till den värsta åldern, bara för att inse att ingen mer kunskap kan uppnås utöver en viss gräns. Ni ser också på en jord som är död, därefter, så fort vi öser vatten över den, vibrerar den av liv och frambringar alla möjliga sorters vackra växter.
6Det bevisar att GUD är Sanningen, att Han återupplivar de döda, och att Han är Allsmäktig.
7Och att Timmen kommer, inga tvivel om det, och att GUD återupplivar de i gravarna.
8Bland människorna finns den som argumenterar om GUD utan kunskap och utan vägledning, och utan en upplysande skrift.
9Arrogant försöker han avleda människor från GUDs väg. Följaktligen ådrar han sig förödmjukelse i detta livet, och på Återuppståndelsens Dag överlämnar vi honom till plågan av att brännas.
10Detta är vad dina gärningar gjort för dig. GUD är aldrig orättvis mot människorna.
11Bland människorna finns den som dyrkar GUD villkorligt. Går saker och ting bra för honom är han nöjd. Men drabbas han av motgång, vänder han helt om. Följaktligen förlorar han både detta livet och Livet Efter Detta. Sådan är den verkliga förlusten.
12Vid sidan av GUD idoliserar han vad som inte har makt att skada eller hjälpa honom; sådant är det verkliga avvikandet.
13Han avgudar vad som är mer benäget att skada honom än hjälpa honom. Vilken miserabel herre! Vilket miserabelt sällskap!
14GUD ger de som tror och som för ett rättfärdigt liv tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Allt är enligt GUDs vilja.
15Om någon tror att GUD inte kan hjälpa honom i detta livet och i Livet Efter Detta, låt honom då vända sig helt och hållet (till sin Skapare i) himlen, och såga av (sitt beroende till någon annan). Han kommer då att upptäcka att denna plan utplånar allt som bekymrar honom.
16Vi har på så sätt uppenbarat tydliga uppenbarelser häri, därefter vägleder GUD den som vill (bli vägledd).
17De som tror, de Judiska, de som konverterat, de Kristna, Zarathustrianerna och idoldyrkarna, GUD är Den som kommer att döma ibland dem på Återuppståndelsens Dag. GUD ser allt.
18Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD, liksom solen, månen, stjärnorna, träden, djuren och många människor? Många andra bland människorna har överlåtits till dom. Ingen kommer att hedra den GUD förödmjukar. Allt är enligt GUDs vilja.
19Här är två grupper som tvistar om sin Herre. Vad gäller de som inte tror, kommer de ha kläder av eld sydda åt dem. Helvetisk vätska kommer att hällas över deras huvuden.
20Det kommer få deras insidor att smälta, liksom deras hudar.
21De kommer vara inlåsta i järngrytor.
22Varje gång de försöker ta sig ur en sådan bedrövelse, kommer de tvingas tillbaka: "Smaka på våndan av att brinna."
23GUD kommer att ge de som tror och som för ett rättfärdigt liv, tillträde till trädgårdar med porlande bäckar. Där kommer de att smyckas med armband av guld och pärlor, och deras kläder kommer vara av silke.
24De har vägletts till de goda orden; de har vägletts på den Mest Prisades väg.
25De som inte tror, som tillbakavisar andra från GUDs väg och från den Heliga Moskén vi tillägnat alla människor - vare sig infödda eller besökare - som försöker förorena och korrumpera den, kommer vi säkerligen att hemsöka med ett smärtsamt straff.
26Vi utsåg Abraham till att etablera Helgedomen: "Dyrka inte någon annan gud vid sidan av Mig, och rena Min helgedom för de som besöker den, de som bor nära den, och de som bugar sig och prostrerar.
27"Och förkunna att människorna ska iaktta Hajj vallfärden. De kommer att komma till er till fots eller farandes på olika sorters utmattade (transportmedel). De kommer att komma från de mest avlägsna platser."
28De får söka kommersiella vinningar, och de ska fira minnet av GUDs namn under de specificerade dagarna, för att ha försett dem med boskap. "Ät därav, och ge mat till de drabbade och de fattiga."
29De ska fullfölja sina förpliktelser, uppfylla sina löften, och besöka den uråldriga helgedomen.
30De som vördar riterna GUD förordnat, har förtjänat en god belöning hos sin Herre. All boskap har tillåtits som mat åt er, förutom de som specifikt förbjudits er. Ni ska undvika det avskyvärda av idoldyrkan, och undvik att säga annat än sanningen.
31Ni ska upprätthålla er hängivelse till absolut endast GUD. Den som sätter upp en idol vid sidan av GUD kan liknas vid den som föll från skyn, som sedan fångas upp av gamar, eller blir bortblåst av vinden ner i en djup ravin.
32Sannerligen, de som vördar riterna fastställda av GUD, demonstrerar det rättfärdiga i sina hjärtan.
33(Boskapen) förser er med många fördelar under en period, innan den tillägnas den uråldriga helgedomen.
34För varje församling har vi fastställt riter med vilka de firar minnet av GUD, för att ha försett dem med boskapen. Er gud är en och samma gud; ni ska underkasta er Honom. Ge goda nyheter till de som lyder.
35Det är de vars hjärtan skälver när de nämner GUD, de håller ihärdigt ut under motgång, de iakttager Kontaktbönerna (Salat), och av våra gåvor till dem ger de till välgörenhet.
36Djuroffren tillhör de riter GUD fastställt för ert eget bästa. Ni ska nämna GUDs namn över dem när de står på rad. När de väl överlämnas för att offras, ska ni äta därav och ge till de fattiga och de behövande. Det är anledningen till att vi kuvade dem för er, så att ni ska kunna visa er tacksamhet.
37Varken deras kött eller deras blod når GUD. Det som når Honom är er rättfärdighet. Han har kuvat dem för er, så att ni må visa er tacksamhet genom att prisa GUD för att ha väglett er. Ge goda nyheter till de barmhärtiga.
38GUD försvarar de som tror. GUD älskar inte någon bedragare, otacksam.
39Tillåtelse får de som blir förföljda, eftersom orättvisa drabbat dem, och GUD kan sannerligen hjälpa dem.
40De vräktes med orätt från sina hem, av ingen annan anledning än för att de sa, "Vår Herre är GUD." Vore det inte för att GUD stöttat vissa människor mot andra, skulle kloster, kyrkor, synagogor och moskéer - där man regelbundet firar minnet av GUDs namn - blivit förstörda. Absolut, GUD stödjer den som stödjer Honom. GUD är Mäktig, Allsmäktig.
41Det är dessa som, om vi utnämnde dem till härskare på jorden, skulle etablera Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat), förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska. GUD är den yttersta härskaren.
42Om de avvisar dig, har även Noaks, Ad´s och Thamoûd´s folk inte trott innan dem.
43Även Abrahams folk, och Lot´s folk.
44Och de som vistades i Midyan. Moses avvisades också. Jag lät alla dessa människor hållas, och ställde dem sedan till svars; hur (förödande) var inte Mitt straff!
45Vi har utplånat många samhällen på grund av deras ondska. De slutade i ruiner, stillade källor och stora tomma byggnader.
46For de inte runt på jorden, och använde sedan sina sinnen för att förstå, och sina öron för att höra? Den verkliga blindheten är inte ögonens blindhet, utan hjärtats blindhet i bröstet.
47De utmanar dig att frambringa straff, och GUD misslyckas aldrig med att uppfylla Sin profetia. En av er Herres dagar är som tusen av era år.
48Många samhällen i det förflutna begick ondska, och Jag lät dem hållas ett tag, varpå straffade Jag dem. Till Mig kommer allting slutligen att återvända.
49Säg, "O människor, jag har skickats till er som en stor varnare."
50De som tror och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse och en generös belöning.
51Vad gäller de som strävar för att utmana våra uppenbarelser, ådrar de sig Helvetet.
52Vi har inte sänt någon budbärare innan dig, eller någon profet, utan att djävulen lagt sig i hans önskemål. GUD tillintetgör sedan det som djävulen har gjort. GUD fulländar Sina uppenbarelser. GUD är Allvetande, Visast.
53På så sätt låter Han djävulens intrigspel fungera som ett test för de som hyser tvivel i sina hjärtan, vars hjärtan är förhårdnade. De onda måste förbli med oppositionen.
54De välsignade med kunskap kommer att känna igen sanningen från sin Herre och sedan tro på den, och deras hjärtan kommer villigt att acceptera den. Utan tvivel, vägleder GUD de som tror på den rätta vägen.
55Vad gäller de som inte tror, kommer de fortsätta att hysa tvivel tills Timmen plötsligt kommer till dem, eller tills straffet på en fruktansvärd dag kommer till dem.
56Allt herravälde den dagen tillhör GUD, och Han kommer att döma ibland dem. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat lycksalighetens trädgårdar.
57Medan de som inte trodde och som avvisade våra uppenbarelser har ådragit sig ett skamfullt straff.
58De som emigrerar för GUDs sak, och som därefter dödas eller dör, kommer GUD säkerligen att överösa med goda gåvor. GUD är verkligen den bästa Försörjaren.
59Med all säkerhet kommer Han att ge dem ett inträde som kommer att förnöja dem. GUD är Allvetande, Barmhärtig.
60Det har fastställts, att om någon hämnas en orättvisa han oförtjänt drabbats av, rättvist, och därefter förföljs på grund av detta, kommer GUD absolut att hjälpa honom. GUD är Benådare, Förlåtande.
61Det är ett faktum att GUD binder samman natten med dagen, och binder samman dagen med natten, och att GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
62Det är ett faktum är att GUD är Sanningen, och att upphöjandet av idoler vid Hans sida är en lögn, och att GUD är den Högste, den Ojämförlige.
63Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn som gör jorden grön? GUD är Storslagen, Medveten.
64Allt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Utan tvivel, är GUD den Rikaste, Ytterst Ärorik.
65Ser ni inte att GUD satt allting på jorden i er tjänst? Skeppen far på haven på Hans befallning. Han hindrar de himmelska kropparna från att krascha mot jorden, förutom enligt Hans befallning. GUD är Ytterst God gentemot människorna, Barmhärtigast.
66Han är Den som gav er liv, varpå Han sätter er i döden, sedan för Han er tillbaka till liv. Människan är verkligen otacksam.
67För varje församling har vi fastställt vissa riter som de måste upprätthålla. Därför borde de inte tvista med dig. Du ska fortsätta att bjuda in alla till er Herre. Utan tvivel, är du på den rätta vägen.
68Om de argumenterar med dig, säg, "GUD är fullt medveten om allt ni gör."
69GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag beträffande alla era tvister.
70Inser ni inte att GUD är medveten om allting i himmlarna och på jorden? Allt detta är nerskrivet i ett dokument. Det är enkelt för GUD att göra.
71Ändå idoliserar de idoler vid sidan av GUD, i vilka Han inte satt någon makt, och de vet ingenting om dem. De som syndar har ingen som hjälper dem.
72När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, ser man ondska i ansiktet på de som inte tror. De attackerar nästan de som reciterar våra uppenbarelser för dem. Säg, "Ska jag informera er om någonting mycket värre? Helvetet är utlovat av GUD, för de som inte tror; vilket fruktansvärt öde."
73O människor, här är en liknelse ni måste fundera ordentligt på: idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD kan aldrig skapa en fluga, även om de förenade sig för att göra det. Dessutom, om flugan stjäl någonting ifrån dem, kan de aldrig få tillbaka det; svag är förföljaren och den förföljde.
74De värderar inte GUD som Han borde värderas. GUD är Den Mäktigaste, den Allsmäktige.
75GUD väljer ut budbärare bland änglarna, även bland människorna. GUD är Den Som Hör, och Den Som Ser.
76Han känner till deras förflutna och deras framtid. Den yttersta kontrollen över alla ting tillhör GUD.
77O ni som tror, ni ska buga er, prostrera, dyrka er Herre, och verka rättfärdighet, så att ni ska kunna lyckas.
78Ni ska sträva för GUDs sak som ni borde sträva för Hans sak. Han har valt er, och inte gett er några svårigheter i att utöva er religion - religionen av er fader Abraham. Han är den som gav er namnet "Underkastade" ursprungligen. Därför ska budbäraren fungera som vittne ibland er, och ni ska fungera som vittnen ibland människorna. Därför ska ni iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och hålla fast vid GUD; Han är er Herre, den bäste Herren och den bäste Hjälparen.
Chapter 23 (Sura 23)
1Verkligen framgångsrika är de troende;
2som är vördnadsfulla under sina Kontaktböner (Salat).
3Och de undviker fåfängt prat.
4Och de ger sin obligatoriska välgörenhet (Zakat).
5Och de bibehåller sin kyskhet.
6Endast med sina makar, eller med de som rätteligen tillhör dem, har de sexuella relationer; de ska inte klandras.
7De som överskrider dessa gränser, är syndarna.
8När det kommer till depositioner som anförtrotts dem, liksom överenskommelser de gör, är de pålitliga.
9Och de iakttager Kontaktbönerna (Salat) regelbundet.
10Sådana är arvtagarna.
11De kommer att ärva Paradiset, vari de vistas för evigt.
12Vi skapade människan från en speciell sorts lera.
13Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.
14Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (emryo), vidarutvecklade därefter det hängande (emryot) till en munfull (foster), utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.
15Därefter, senare, dör ni.
16Därefter, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att återupplivas.
17Vi skapade sju universum i skikt ovan er, och vi är aldrig omedvetna om en enda varelse däri.
18Vi sänder ner vatten från skyn, exakt uppmätt, sedan förvarar vi det i marken. Vi kan säkerligen låta det slinka undan.
19Med det, skapar vi åt er fruktträdgårdar av dadelpalmer, vindruvor, alla sorters frukter, och olika sorters föda.
20Också, ett träd härstammande från Sinai producerar olja, likaså angenäm smak för de som äter.
21Och boskapen borde ge er en tankeställare. Vi låter er dricka (mjölk) från deras bukar, ni drar nytta av dem på andra sätt, och en del av dem använder ni som föda.
22På dem, och på skeppen, färdas ni.
23Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD. Ni har ingen annan gud vid sidan av Honom. Ska ni då inte vara rättfärdiga?"
24Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Det här är bara en människa som er, som vill skaffa sig en framstående ställning ibland er. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat sända ner änglar. Vi har aldrig hört talas om någonting liknande från våra förfäder.
25"Han är helt enkelt en man som blivit tokig. Ignorera honom bara ett tag."
26Han sa, "Min Herre, ge mig seger, för de har misstrott mig."
27Då inspirerade vi honom: "Tillverka farkosten under våra vaksamma ögon, och enligt vår inspiration. När vår befallning kommer, och atmosfären kokar över, sätt då ett par av varje sort (av dina husdjur) på den, och din familj, förutom de som dömts till undergång. Vad gäller de som överträdit, tala inte till Mig på deras vägnar; de kommer att dränkas.
28"När du väl satt dig till rätta, tillsammans med dem som är med dig, på farkosten, ska du säga, ´Prisad vare GUD för att ha räddat oss från de onda människorna.´
29"Och säg, ´Min Herre, låt mig få stiga iland på en välsignad plats; Du är den bäste ledsagaren.´"
30Det borde vara nog med bevis för er. Vi kommer säkerligen att testa er.
31Därefter etablerade vi en annan generation efter dem.
32Vi sände en budbärare till dem, från deras egen grupp, som sa "Ni ska dyrka GUD. Ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då inte vara rättfärdiga?"
33Ledarna bland hans folk som inte trodde, och som avvisade idén om Livet Efter Detta - trots att vi gav till dem generöst i detta livet - sa, "Det här är bara en människa som er. Han äter av det ni äter, och dricker som ni dricker.
34"Om ni lyder en människa som er, är ni verkligen förlorare.
35"Lovar han er att efter ni förvandlats till stoft och ben, kommer ni att komma ut igen?
36"Omöjligt, verkligen omöjligt, är det som lovats er.
37"Vi lever bara detta livet - vi lever och dör - och vi kommer aldrig att återupplivas.
38"Han är bara en man som hittat på lögner, och tillskrivit GUD dem. Vi kommer aldrig att tro honom."
39Han sa, "Min Herre, låt mig segra, för de har misstrott mig."
40Han sa, "De kommer snart att vara ledsna."
41De drabbades av straffet, rättvist, och följaktligen förvandlade vi dem till ruiner. De onda människorna utplånades.
42Därefter etablerade vi nya generationer efter dem.
43Inget samhälle kan påskynda sitt förutbestämda öde, ej heller fördröja det.
44Därefter skickade vi våra budbärare en efter en. Var gång en budbärare kom till sitt samhälle, trodde de honom inte. Följaktligen utplånade vi dem, en efter en, och gjorde dem till historia. Människorna som inte trodde har utplånats.
45Sedan sände vi Moses och hans bror Aron med våra uppenbarelser och ett fulländat bevis.
46Till Farao och hans råd, men de blev arroganta. De var förtryckande människor.
47De sa, "Ska vi tro på grund av två män vars folk är våra slavar?"
48De avvisade de båda, och utplånades följaktligen.
49Vi gav skriften till Moses, så att de skulle kunna vägledas.
50Vi gjorde Marias son och hans mor till ett tecken, och vi gav dem skydd på en en höjd med vatten och dryck.
51O ni budbärare, ät från alla goda gåvor, och verka rättfärdighet. Jag är fullt medveten om allt ni gör.
52Sådan är er församling - en församling - och Jag är er Herre; ni ska vörda Mig.
53Men de delade upp sig i tvistande grupper; varje grupp nöjd med sitt.
54Lämna dem därför i deras förvirring ett tag.
55Tror de att, eftersom vi gav dem pengar och barn,
56måste det betyda att vi öser välsignelser över dem? De har verkligen ingen aning.
57Absolut, de som är vördnadsfullt medvetna om sin Herre,
58Och som tror på sin Herres uppenbarelser,
59Och som aldrig sätter upp några idoler vid sidan av sin Herre,
60När de ger sina allmosor, är deras hjärtan fulla av vördnad. För de inser att de kommer sammankallas inför sin Herre,
61De är ivriga med att göra rättfärdiga verk; de tävlar om att göra dem.
62Vi belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar, och vi för ett dokument som berättar sanningen. Ingen kommer att drabbas av orättvisa.
63På grund av att deras sinnen är omedvetna om detta, begår de gärningar som inte stämmer överrens med det; deras verk är onda.
64Därefter, när vi vedergäller deras ledare med lidande, klagar de.
65Klaga inte nu; ni har gett upp all hjälp från oss.
66Mina bevis presenterades för er, men ni vände er bort.
67Ni var för arroganta för att acceptera dem, och ni ignorerade dem trotsigt.
68Varför reflekterar de inte över denna skrift? Inser de inte att de fått något som aldrig deras förfäder fått?
69Har de misslyckats med att känna igen sin budbärare? Är det därför de ignorerar honom?
70Har de bestämt sig för att han är tokig? Han har absolut kommit med sanningen till dem, men de flesta av dem hatar sanningen.
71Om sanningen skulle rätta sig efter deras önskemål, skulle det vara kaos i himmlarna och på jorden, och allt i dem skulle vara korrumperat. Vi har givit dem deras bevis, men de struntar i sitt bevis.
72Ber du dem om lön? Er Herres lön är mycket bättre. Han är den bäste Försörjaren.
73Absolut, bjuder du in dem till en rak väg.
74De som inte tror på Livet Efter Detta kommer säkerligen att avvika från den rätta vägen.
75Till och med när vi öste nåd över dem och befriade dem från deras problem, föll de djupare ner i överträdelse, och fortsatte att göra misstag.
76Till och med när vi hemsökte dem med straff, vände de sig aldrig i bön till sin Herre.
77Följaktligen, när vi vedergällde dem med det svåra straff de ådragit sig, blev de chockade.
78Han är Den som gav er hörseln, synen, och era hjärnor. Sällan är ni tacksamma.
79Han är Den som satte er till rätta på jorden, och inför Honom kommer ni att sammankallas.
80Han är Den som kontrollerar liv och död, och Han är Den som alternerar natt och dag. Förstår ni inte?
81De sa samma sak som sina förfäder.
82De sa, "Återupplivas vi efter att vi har dött, och blivit till stoft och ben?
83"Sådana löften fick vi och våra föräldrar förut. Det är bara sagor från det förflutna."
84Säg, "Vem äger jorden och alla på den, om ni vet?"
85De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför tar ni er då inte i akt?"
86Säg, "Vem är Herre över alla sju universum; Herre över det fantastiska herraväldet?"
87De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför blir ni då inte rättfärdiga?"
88Säg, "I vems hand ligger all makt över alla ting, och Han är den ende som kan ge hjälp, men behöver ingen hjälp, om ni vet?"
89De kommer att säga, "GUD." Säg, "Vart gick ni vilse?"
90Vi har givit dem sanningen, men de är lögnare.
91GUD har aldrig fått en son. Det har heller aldrig funnits någon annan gud vid sidan av Honom. I sådana fall skulle varje gud förkunnat självständighet med sina skapelser, och de skulle ha tävlat med varandra för att dominera. Prisad vare GUD; ojämförlig deras påståenden.
92Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; Upphöjd vare Han, högt överlägsen behov av partners.
93Säg, "Min Herre, vare sig Du visar mig (straffet) de ådragit sig [eller ej],
94"Min Herre, låt mig inte tillhöra de överträdande människorna."
95Att visa er (straffet) vi reserverat för dem, är något vi lätt kan göra.
96Bemöt därför deras onda verk med godhet; vi är fullt medvetna om deras anspråk.
97Säg, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas viskningar.
98"Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära mig."
99När döden kommer till en av dem säger han, "Min Herre, sänd tillbaka mig.
100"Jag kommer då att verka rättfärdighet i allt jag lämnade bakom mig." Detta är inte sant. Det är ett falskt anspråk han gör. En barriär kommer att skilja hans själ från denna världen tills återuppståndelsen.
101Dagen som hornet blåses, kommer inga relationer existera mellan dem, ej heller kommer de att bry sig om varandra.
102Vad gäller de vars vikter är tunga, kommer de att tillhöra vinnarna.
103De vars vikter är lätta, är de som förlorat sina själar; de vistas i Helvetet för evigt.
104Eld kommer att täcka deras ansikten, och miserabelt förblir de däri.
105Reciterades inte Mina uppenbarelser för er, och ni avvisade dem gång på gång?
106De kommer att säga, "Vår Herre, vår ondska överväldigade oss, och vi var människor som gått vilse.
107"Vår Herre, ta oss ut ur detta; om vi återgår (till vårt gamla beteende), då är vi verkligen onda."
108Han kommer att säga, "Vistas däri, förödmjukade, och tala inte till Mig.
109"Några av Mina tjänare brukade säga, ´Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss och ös nåd över oss. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste.´
110"Men ni hånade och förlöjligade dem, till den grad att ni glömde Mig. Ni brukade skratta åt dem.
111"Jag har belönat dem idag som gengäld för deras ihärdighet, genom att göra dem till vinnare."
112Han sa, "Hur länge har ni vistats på jorden? Hur många år?
113De sa, "Vi var där en dag, eller en del av dagen. Fråga de som höll räkningen."
114Han sa, "I själva verket var ni bara där under en kort mellantid, om ni bara visste.
115"Trodde ni att vi skapat er utan anledning; att ni inte skulle föras tillbaka till oss?"
116Högst upphöjd vare GUD, den sanne Härskaren. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; den Mest Ärbare Herren, besittare av all auktoritet.
117För den som dyrkar någon annan gud vid sidan av GUD, och utan något sorts bevis, hans granskning ligger i hans Herres händer. De icke troende lyckas aldrig.
118Säg, "Min Herre, ös förlåtelse och nåd över oss. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."
Chapter 24 (Sura 24)
1En sura vi sänt ner, och fastställt som lag. I den har vi uppenbarat tydliga uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt.
2Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni verkligen tror på GUD och den Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff.
3Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende.
4De som anklagar gifta kvinnor för äktenskapsbrott, och sedan inte lyckas ta fram fyra vittnen, ska ni piska med åttio rapp, och inte acceptera något vittnesmål från dem; de är onda.
5Om de ångrar sig därefter och ändrar sig, är GUD Förlåtare, Barmhärtig.
6Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen, får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger att han talar sanning.
7Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig GUDs fördömelse över honom om han ljugit.
8Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare.
9Det femte bedyrandet ska ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning.
10Detta är GUDs nåd och barmhärtighet gentemot er. GUD är Frälsaren, Visast.
11Ett sällskap ibland er hittade på en stor lögn. Tro inte att det var dåligt för er; i stället var det bra för er. Under tiden har var och en av dem gjort sig förtjänta av sin del av skulden. Vad gäller den som påbörjade hela incidenten, har han ådragit sig ett fruktansvärt straff.
12När ni hörde det, skulle de troende männen och de troende kvinnorna haft bättre tankar om sig själva och sagt, "Detta är uppenbarligen en stor lögn."
13Endast om de presenterat fyra vittnen (får ni tro dem). Lyckas de inte ta fram sina vittnen, är de, enligt GUD, lögnare.
14Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet i denna världen och i Livet Efter Detta, skulle ni ha drabbats av ett svårt straff på grund av denna incident.
15Ni hittade själva på det, och resten av er repeterade det med era munnar utan bevis. Ni trodde det var simpelt, när det enligt GUD var förskräckligt.
16När ni hörde det, skulle ni ha sagt, "Vi kommer inte att repetera detta. Prisad vare Du. Detta är en grov lögn."
17GUD råder er att aldrig göra om det, om ni är troende.
18GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Vis.
19De som älskar att se omoraliskt beteende spridas bland de som tror, har ådragit sig ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter Detta. GUD vet, medan ni inte vet.
20GUD öser Sin nåd och Sin barmhärtighet över er. GUD är Ytterst Ömsint gentemot de troende, Barmhärtigast.
21O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
22De ibland er som välsignats med tillgångar och rikedom ska vara barmhärtiga gentemot sina släktingar, de fattiga, och de som immigrerat för GUDs sak. De ska behandla dem vänligt och med tolerans; längtar ni inte efter att uppnå GUDs förlåtelse? GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
23De som falskt anklagar gifta, troende och gudfruktiga kvinnor, har utan tvivel ådragit sig fördömelse i detta livet och i Livet Efter Detta; de har ådragit sig ett hemskt straff.
24Den dagen kommer då deras egna tungor, händer, och fötter kommer att redogöra för allt de gjort.
25På den dagen kommer GUD att straffa dem till fullo för deras gärningar, och de kommer att få veta att GUD är Sanningen.
26De dåliga kvinnorna till de dåliga männen, de dåliga männen till de dåliga kvinnorna, de goda kvinnorna till de goda männen, och de goda männen till de goda kvinnorna. De sistnämnda är oskyldiga sådana anklagelser. De har uppnått förlåtelse och en generös belöning.
27O ni som tror, ni ska inte gå in i hem som inte tillhör er, utan tillåtelse från de som bor där, och utan att hälsa på dem. Det är bättre för er, så att ni ska kunna ta er i akt.
28Om ni inte finner någon där, ska ni inte gå in förrän ni får lov till det. Blir ni ombedda, "Gå ut igen," måste ni gå ut igen. Det är renare för er. GUD är fullt medveten om allt ni gör.
29Ni begår inget fel om ni går in i obebodda hem, vari det finns någonting som tillhör er. GUD är medveten om allt ni avslöjar, och allt ni döljer.
30Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick (och inte stirra på kvinnorna) och bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. GUD är fullt Medveten om allt de gör.
31Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas.
32Ni ska uppmuntra de bland er som är ensamstående att gifta sig. De får gifta sig med de rättfärdiga bland era manliga och kvinnliga tjänare, om de är fattiga. GUD kommer att berika dem från Sin nåd. GUD är Frikostig, Den Som Vet.
33De som inte har råd att gifta sig, ska bevara sin moraliska karktär tills GUD ger till dem av Sin nåd. För de av era tjänare som vill frias för att gifta sig, ska ni tillmötesgå deras önskemål, när ni förstår att de menar allvar. Och ge till dem av de pengar GUD givit er. Ni ska inte tvinga era flickor att begå prostitution, i strävan efter materia tillhörande denna världen, om de vill vara orörda. Om någon tvingar dem, är GUD, som ser att de tvingas, Förlåtare, Barmhärtig.
34Vi har uppenbarat förtydligande uppenbarelser för er, exempel från tidigare generationer, och vägledning för de rättfärdiga.
35GUD är himmlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en konkav spegel bakom en lampa, som placerats i en behållare av glas. Behållaren av glas är lik en ljus, pärlik stjärna. Dess bränsle kommer från ett välsignat oljealstrande träd, som varken är östlig, eller västlig. Dess olja är närapå självlysande; behöver ingen eld för att tända den. Ljus uppå ljus. GUD vägleder till Sitt ljus den som vill (bli vägledd). GUD återger på så sätt liknelserna för människorna. GUD är fullt medveten om alla ting.
36(Guds vägledning finner man) i hus som upphöjts av GUD, för Hans namn firas däri. Prisar Honom däri, natt och dag
37Människor som inte distraheras av ekonomi eller handel från att fira minnet av GUD; de iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de är medvetna om dagen då alla sinnen och ögon kommer att vara skräckslagna.
38GUD kommer säkerligen att belöna dem för deras goda gärningar, och ösa Sin nåd över dem. GUD ger till vem Han vill utan gränser.
39Vad gäller de som inte tror, kan deras gärningar liknas vid en synvilla i öknen. En törstig person tror att det är vatten. Men när han når fram till det, upptäcker han att det inte är någonting, i stället finner han GUD där, för att straffa honom fullständigt för sina verk. GUD är den mest effektive granskaren.
40En annan liknelse är att vara i totalt mörker, mitt ute på ett våldsamt hav, med vågor uppå vågor, jämte tjock dimma. Mörker på mörker - om han tittat på sin egen hand, skulle han knappt kunnat se den. Den GUD berövar på ljus, kommer inte att ha något ljus.
41Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prisar GUD, till och med fåglarna när de flyger i kolumn? Var och en kan sin bön och sitt sätt att prisa. GUD är fullt medveten om allt de gör.
42Himmlarnas och jorden herravälde tillhör GUD, och till GUD kommer allt slutligen att återvända.
43Inser ni inte att GUD sätter molnen i rörelse, anhopar dem sedan, staplar dem därefter på varandra, varpå ni ser regn komma ur dem? Han sänder ner mängder av snö från skyn för att täcka vem Han vill, samtidigt som Han leder det bort från vem Han vill. Snöns sken förblindar nästan ögonen.
44GUD kontrollerar natten och dagen. Det borde vara en tankeställare för de som har ögon.
45Och GUD skapade alla levande varelser från vatten. En del av dem går på sina bukar, vissa på två ben, och andra på fyra. GUD skapar vad Han vill. GUD är Allsmäktig.
46Vi har sänt ner förtydligande uppenbarelser för er, därefter vägleder GUD den som vill (bli vägledd) på en rak väg.
47De säger "Vi tror på GUD och på budbäraren, och vi lyder," men därefter glider vissa av dem tillbaka. Desa är inte troende.
48När de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma ibland dem, blir vissa av dem upprörda.
49Om däremot beslutet är till deras fördel, accepterar de det villigt!
50Finns det en sjukdom i deras hjärtan? Tvivlar de? Är de rädda att GUD och Hans budbärare ska behandla dem orättvist? I själva verket är det de som är orättvisa.
51Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi lyder." Dessa är vinnarna.
52De som lyder GUD och Hans budbärare, som vördar GUD och rättar sig efter Honom, tillhör de som triumferar.
53Högtidligt svär de vid GUD, att om du beordrade dem att mobilisera, skulle de göra det. Säg, "Lova inte. Lydnad är en plikt. GUD är fullt Medveten om allt ni gör."
54Säg, "Lyd GUD, och lyd budbäraren." Om de vägrar, ansvarar han för sina förpliktelser, och ni ansvarar för era förpliktelser. Om ni lyder honom, kommer ni att vägledas. Budbärarens enda uppgift är att leverera (budskapet).
55GUD lovar de ibland er som tror och som för ett rättfärdigt liv, att Han kommer att göra dem till härskare på jorden, precis som Han gjorde för de som kom före dem, fastställa religionen Han valt åt dem, och ersätta rädsla med frid och trygghet för dem. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta, är de verkligt onda.
56Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat) och ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och lyda budbäraren, så att ni ska kunna uppnå förlåtelse.
57Tro inte att de icke troende någonsin kommer att komma undan med det. Deras slutliga boning är Helvetet; vilket miserabelt öde.
58O ni som tror, era tjänare och era barn som inte nått puberteten måste be om lov (innan de går in i era rum). Det ska göras vid tre tillfällen före Gryningsbönen, mitt på dagen när ni byter om för att vila, och efter Nattbönen. Detta är tre privata stunder för er. Vid andra tillfällen är det inte fel av vare sig er eller dem att umgås med varandra. GUD klargör på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Den Visaste.
59Så fort barnen nått puberteten måste de be om lov (innan de går in), precis som de som blev vuxna före dem bett om lov (innan de går in). GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för er. GUD är Allvetande, Visast.
60De äldre kvinnorna som inte förväntar sig att gifta sig, begår inget fel om de ger efter på sin klädsel, förutsatt att de inte visar för mycket av sina kroppar. Att bibehålla måttfullhet är bättre för dem. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
61Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, ej heller ska den handikappada klandras, precis som ni inte ska klandras, för att ni äter i era hem, era fäders hem, era mödrars hem, era bröders hem, era systrars hem, era fäders bröders hem, era fäders systrars hem, eller i era mödrars bröders hem, era mödrars systrars hem, eller i de hem som tillhör er och ni har dess nycklar i besittning, eller i era vänners hem. Ni begår inget fel om ni äter tillsammans eller var och en för sig. När ni går in i ett hem, ska ni ge varandra en hälsning från GUD som är välsingad och bra. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er, så att ni ska kunna förstå.
62De sant troende är de som tror på GUD och Hans budbärare, och när de är med med honom i ett församlingsmöte, lämnar de inte honom utan att be om lov. De som ber om lov är de som tror på GUD och Hans budbärare. Om de ber om din tillåtelse, för att ta itu med en del av sina angelägenheter, får du ge tillåtelse till vem du vill, och be GUD att förlåta dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
63Behandla inte budbärarens önskemål som ni behandlar varandras önskemål. GUD är fullt medveten om de bland er som smyger iväg med klena ursäkter. Låt dem ta sig i akt - de som inte lyder hans order - för en katastrof kanske drabbar dem, eller ett smärtsamt straff.
64Absolut, allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Oavsett vilket tillstånd ni än befinner er i, är Han fullt medveten om det. Dagen ni återförs till Honom, kommer Han att informera dem om allt de gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.
Chapter 25 (Sura 25)
1Välsignad är Den som uppenbarade lagboken för Sin tjänare, så att han kan tjäna som en varnare för hela världen.
2Den som äger all makt i himmlarna och på jorden. Aldrig har han fått en son, ej heller delar Han sin makt med någon. Han skapade allting i exakta proportioner; Han formgav allt i detalj.
3Ändå sätter de upp gudar vid sidan av Honom som inte skapar någonting - de är själva skapade - och som inte har någon makt att ens skada eller hjälpa sig själva med, ej heller har de någon makt att kontrollera liv, död, eller återuppståndelse.
4De som inte trodde sa, "Det här är en lögn som han författat med hjälp av en del andra människor." De har yttrat en hädelse och en lögn.
5De sa också, "Sagor från det förflutna som han skrev ner; de dikterades för honom dag och natt."
6Säg, "Detta uppenbarades av Den som känner till Hemligheten i himmlarna och på jorden. Han är Förlåtande, Barmhärtigast.
7De sa också, "Hur kommer det sig att denna budbärare äter mat och går på marknaderna? Om bara en ängel kunde komma ner med honom, för att tjäna som en predikare med honom!"
8Eller, "Om han bara kunde få en skatt!" Eller, "Om han bara ägde en orkidé, från vilken han äter!" Syndarna sa även, "Ni följer en förhäxad man."
9Lägg märke till hur de kallade dig för alla möjliga skällsord, och hur detta ledde dem vilse, för att sedan aldrig hitta sin väg tillbaka.
10Välsignad är Den som kan, om Han vill, ge er mycket bättre än vad de begär trädgårdar med flytande bäckar och många palats.
11I själva verket har de misstrott Timmen (Återuppståndelsens Dag), och för de som inte tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat ett flammande Helvete.
12När det ser dem på avstånd, kommer de att höra dess ursinne och ilska.
13Och när de kastas in i det, genom en trång plats, helt fastkedjade, kommer de att uttrycka sin ånger.
14Ni kommer inte bara att uttala en grämelse den dagen; ni kommer att genomlida många samvetskval.
15Säg, "Är detta bättre än det eviga Paradiset som lovats de rättfärdiga? Det är deras väl förtjänta belöning; och ett välförtjänt öde."
16De får allt de önskar sig däri, för alltid. Det är er Herres oåterkalleliga löfte.
17Dagen Han sammankallar dem, tillsammans med idolerna de satt upp vid sidan av GUD, kommer Han att säga, "Har ni vilselett dessa av Mina tjänare, eller gick de vilse på egen hand?"
18De kommer att säga, "Prisad vare Du, det var inte rätt av oss att sätta upp härskare vid sidan av Dig. Men du lät dem roa sig, tillsammans med sina föräldrar. Följaktligen ignorerade de budskapet, och blev på så sätt onda människor."
19De har inte trott på budskapet ni givit dem, följaktligen kan ni varken skydda dem från straffet de ådragit sig, eller hjälpa dem på något vis. Den av er som begår ondska kommer vi att överlämna till ett svårt straff.
20Vi har inte sänt några budbärare före dig som inte åt mat och besökte marknaderna. Vi testar er på så sätt genom varandra; kommer ni ihärdigt att hålla ut? Er Herre är Den Som Ser.
21De som inte förväntar sig att möta oss sa, "Om bara änglarna kunde komma ner till oss, eller om vi kunde se vår Herre (så skulle vi tro)!" De har verkligen gjort sig skyldiga till en förskräcklig arrogans, och yttrat en grov hädelse.
22Dagen de ser änglarna, kommer det att vara dåliga nyheter för de skyldiga; de kommer att säga, "Nu är vi oåterkalleligt instängda."
23Vi kommer att betrakta alla deras gärningar, och göra dem till noll och ingenting.
24De som vistas i Paradiset har det mycket bättre den dagen; de kommer att höra bättre nyheter.
25Himlen kommer att störta samman i mängder av moln, och änglarna kommer att komma ner i mängder.
26All makt på den dagen tillhör den Nådigaste. För de som inte tror kommer det att vara en svår dag.
27Den dagen kommer, då syndaren kommer att bita sina händer (i vånda) och säga, "O nej, jag önskar att jag följt vägen med budbäraren.
28"O, ve mig, jag önskar att jag inte accepterat den där personen som vän.
29"Han har lett mig bort från budskapet efter att det kom till mig. Djävulen sviker verkligen sina mänskliga offer."
30Budbäraren sa, "Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran."
31Vi sätter också upp fiender mot alla profeter från de skyldiga. Er Herre räcker som vägledare, mästare.
32De som inte trodde sa, "Varför kom inte Koranen genom honom på en gång?" Vi har frigjort den gradvis till dig, för att fixera den i ditt minne. Vi har reciterat den i en särskild ordning.
33Vilket argument de än kommer med, förser vi dig med sanningen, och en bättre förståelse.
34De som förs till Helvetet med våld har den värsta positionen; de är längst bort från den rätta vägen.
35Vi har givit Moses skriften, och utsåg hans bror Aron till hans medhjälpare.
36Vi sa, "Gå nu, båda två, till människorna som förkastat våra uppenbarelser," därefter utplånade vi fullständigt de som avvisade.
37På liknande sätt dränkte vi Noaks folk när de inte trodde, och gjorde dem till ett tecken för människorna. Vi har preparerat ett smärtsamt straff för de som överträder.
38Även ´Ãd, Thamûd, invånarna i Al-Russ, och många generationer dem emellan.
39Till var och en av dess grupper sände vi nog med exempel innan vi utplånade dem.
40De har passerat samhället som överöstes med en miserabel skur (Sodom). Såg de inte det? I själva verket trodde de aldrig på återuppståndelse.
41När de såg dig, förlöjligade de alltid dig: "Är det denne som utvalts av GUD till att vara budbärare?
42"Han avledde oss nästan från våra gudar, om vi inte ihärdigt hållit fast vid dem." De kommer säkerligen att få veta, när de ser straffet, vilka som verkligen avviker från vägen.
43Har du sett den vars gud är hans eget ego? Kommer du att vara hans försvarare?
44Tror ni att de flesta av dem hör, eller förstår? De är precis som djur; nej, de är mycket värre.
45Har ni inte sett hur er Herre formgivit skuggan? Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat fixera den, och då skulle vi format solen därefter.
46Men vi konstruerade den till att röra sig långsamt.
47Han är Den som formgav natten som ett täcke, och för er att sova och vila. Och Han gjorde dagen till en återuppståndelse.
48Han är Den som sänder vinden med goda omen om Sin nåd, och från skyn sänder vi ner rent vatten.
49Med det återupplivar vi död jord och förser våra skapelser med dryck - mängder av djur och människor.
50Vi har fördelat det mellan dem i exakta mått, så att de ska kunna ta sig i akt. Men de flesta människorna insisterar på att inte tro.
51Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat sända en varnare till alla samhällen.
52Rätta er därför inte efter de som inte tror, och motarbeta dem med detta, en utomordentlig strävan.
53Han är Den som binder samman de två haven, ett är friskt och välsmakande, medan det andra är salt och odrickbart. Och Han delade på dem med en formidabel, okränkbar barriär (avdunstning).
54Han är Den som skapade människan av vatten, och lät honom därefter fortplanta sig genom äktenskap och parning. Er Herre är Allsmäktig.
55Trots det, sätter de ändå upp idoler vid sidan av GUD, som inte kan hjälpa dem eller skada dem. Den icke troende är verkligen en fiende till sin Herre.
56Vi har sänt dig (Rashad) som en bärare av goda nyheter och som en varnare.
57Säg, "Jag ber er inte om några pengar. Jag försöker bara hjälpa er att finna den rätta vägen till er Herre, om det är vad ni väljer."
58Ni ska lita på Den som Lever - Den som aldrig dör - och prisa Honom och förhärliga Honom. Han är fullt Medveten om sina skapelsers synder.
59Han är Den som skapade himmlarna och jorden, och allting dem emellan, på sex dagar, och antog därefter all auktoritet. Den Nådigaste; fråga de väl grundade i kunskap om Honom.
60När de uppmanas, "Prostrera inför den Nådigaste," säger de, "Vad är den Nådigaste? Ska vi prostrera inför det ni förespråkar?" På så sätt förstärker det endast deras motvilja.
61Välsignad är Den som placerade stjärnbilder i skyn, och placerade i den en lampa, och en skinande måne.
62Han är Den som konstruerade natten och dagen till att skifta; ett tillräckligt bevis för de som vill ta sig i akt, eller vara tacksamma.
63De som dyrkar den Nådigaste är de som träder varsamhet på jorden, och när de okunniga talar till dem yttrar de endast frid.
64I nattens ensamhet är de försjunkna i tankar om sin Herre, och prostrerar.
65Och de säger, "Vår Herre, bespara oss Helvetets vånda; dess straff är fruktansvärt.
66"Det är den värsta boningen; det värsta ödet."
67När de ger är de varken slösaktiga eller snåla; de ger med måtta.
68De ber aldrig till någon annan gud vid sidan av GUD, ej heller dödar de någon för GUD har gjort livet heligt förutom i rättvisans namn. Ej heller begår de äktenskapsbrott. De som begår dessa brott kommer att få betala för det.
69Straffet dubblas för dem på Återuppståndelsens Dag, och de vistas däri förödmjukade.
70Med undantag för de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv. GUD omvandlar deras synder till tillgångar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
71De som ångrar sig och för ett rättfärdigt liv, räddar GUD; en fullständig frälsning.
72Deras vittnesmål är aldrig falskt. När de kommer i kontakt med meningslöst prat, ignorerar de det.
73När de påminns om sin Herres uppenbarelser, reagerar de aldrig på dem som om de vore döva och blinda.
74Och de säger, "Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en källa av glädje för oss, och låt oss vara i det främsta ledet av de rättfärdiga."
75Det är dessa som uppnår Paradiset i gengäld för sin ihärdighet; de bemöts däri med glada hälsningar och frid.
76Däri vistas de för evigt; vilket underbart öde; vilken fantastisk boning.
77Säg, "Ni uppnår värde hos min Herre, endast genom er dyrkan. Men tror ni inte, ådrar ni er de oundvikliga konsekvenserna
Chapter 26 (Sura 26)
1T.S.M.
2Dessa (bokstäver) utgör bevis på denna klargörande skrift.
3Du kanske anklagar dig själv för att de inte tror.
4Om vi vill, kan vi sända ett tecken från skyn, som tvingar deras nackar att böja sig.
5Varje gång en påminnelse från den Nådigaste kommer till dem, som är ny, vänder de sig bort i motvilja.
6Eftersom de inte trodde, har de ådragit sig konsekvenserna av sin tanklöshet.
7Har de inte sett jorden, och hur många sorters vackra växter vi odlat på den?
8Det borde vara bevis nog för dem, men de flesta av dem tror inte.
9Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
10Minns att er Herre tillkallade Moses: "Gå till folket som överträder."
11"Faraos folk; de kanske ändrar sig."
12Han sa, "Min Herre, jag är rädd för att de inte ska tro mig.
13"Jag kanske tappar tålamodet. Min tunga låser sig; sänd efter min bror Aron.
14"Dessutom, ser de mig som en rymling; jag är rädd att de ska döda mig."
15Han sa, "Nej, (det kommer de inte). Gå med Mina bevis. Vi kommer att vara med er, lyssnande.
16"Gå till Farao och säg, ´Vi är budbärare från universums Herre.
17" ´Låt Israels barn gå.´ "
18Han sa, "Uppfostrade vi inte dig från att du var spädbarn, och du tillbringade många år hos oss?
19"Sedan begick du brottet du begick, och du var otacksam."
20Han sa, "Det är sant, jag gjorde det när jag var vilse.
21"Sedan flydde jag när jag fruktade er, och min Herre gav mig visdom och gjorde mig till en av budbärarna.
22"Du skryter med att du har gjort mig en tjänst, medan du förslavat Israels Barn!"
23Farao sa, "Vad är universums Herre?"
24Han sa, "Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan. Ni borde ha visshet om det."
25Han sa till de omkring honom, "Hörde ni?"
26Han sa, "Er Herre och era förfäders Herre."
27Han sa, "Er budbärare som sänts till er är tokig."
28Han sa, "Herren av öst och väst, och allting dem emellan, om ni förstår."
29Han sa, "Accepterar ni någon annan gud än mig, kommer jag att kasta er i fängelse."
30Han sa, "Och om jag visar er något påtagligt?"
31Han sa, "Visa då det, om du talar sanning."
32Han kastade då sin stav, varpå den förvandlades till en fulländad orm.
33Och han tog ut sin hand, och den var vit för åskådarna.
34Han sa till rådet omkring sig, "Detta är en erfaren magiker.
35"Han vill föra er ut ur ert land med sin magi. Vad föreslår ni?"
36De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till alla städer.
37"Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."
38Magikerna samlades på den avtalade tiden, på den utsatta dagen.
39Människorna uppmanades: "Kom en och alla; låt oss samlas här tillsammans.
40"Kanske kommer vi att följa magikerna, om de vinner."
41När magikerna kom sa de till Farao, "Får vi betalt om vi vinner?"
42Han sa, "Ja visst; ni kommer till och med att stå mig nära."
43Moses sa till dem, "Kasta det ni ska kasta."
44De kastade sina rep och sina stavar och sa, "Vid Faraos höghet, vi kommer att vinna."
45Moses kastade sin stav, varpå den svalde vad de åstadkommit.
46Magikerna prostrerade.
47De sa, "Vi tror på universums Herre.
48"Moses och Arons Herre."
49Han sa, "Trodde ni med honom innan jag gav er tillstånd? Han måste vara er lärare, som lärt er magi. Ni kommer säkerligen att få veta. Jag kommer att skära av era händer och fötter på ömse sidor. Jag kommer att korsfästa varenda en av er."
50De sa, "Det kommer inte att förändra vårt beslut; vi kommer att återvända till vår Herre.
51"Vi hoppas att vår Herre kommer att förlåta oss våra synder, speciellt eftersom vi är de första att tro."
52Vi inspirerade Moses: "Färdas med mina tjänare; ni kommer att förföljas."
53Farao skickade bud till alla städer.
54(Med kungörandet) "Detta är en liten grupp.
55"De är nu emot oss.
56"Låt oss alla vara medvetna om dem."
57Till följd därav, berövade vi dem på trädgårdar och bäckar.
58Och skatter och en upphöjd ställning.
59Därefter lät vi Israels Barn ärva det.
60De förföljde dem mot öst.
61När de båda grupperna såg varandra, sa Moses folk, "Vi kommer att tillfångatagas."
62Han sa, "Aldrig. Min Herre är med mig; Han kommer att vägleda mig."
63Då inspirerade vi Moses: "Slå på havet med din stav," varpå det delade sig. Varje del var som en stor kulle.
64Därefter räddade vi dem allihop.
65På så sätt räddade vi Moses och alla med honom.
66Och vi dränkte de andra.
67Det borde vara bevis nog, men de flesta människorna tror inte.
68Er Herre är utan tvivel den Allsmäktige, Barmhärtigast.
69Skildra historien om Abraham för dem.
70Han sa till sin far och till sitt folk, "Vad är detta som ni dyrkar?"
71De sa, "Vi dyrkar statyer; vi är fullkomligt hängivna dem."
72Han sa, "Kan de höra er när ni ber?
73"Kan de hjälpa er eller skada er?"
74De sa, "Nej; men vi såg våra föräldrar göra så här."
75Han sa, "Ser ni de här idolerna ni dyrkar.
76"Ni och era förfäder.
77"Jag är emot dem, för jag är endast hängiven universums Herre.
78"Den som skapade och vägledde mig.
79"Den som ger mig mat och vatten.
80"Och när jag blir sjuk, botar Han mig.
81"Den som sätter mig i döden, och sedan för mig tillbaka till livet.
82"Den som förhoppningsvis kommer att förlåta mina synder på Domedagen.
83"Min Herre, bevilja mig visdom och låt mig vara bland de rättfärdiga.
84"Låt mitt exempel, vara ett bra exempel för kommande generationer.
85"Gör mig till en av arvtagarna av det lycksaliga Paradiset.
86"Och förlåt min far, för han har gått vilse.
87"Och försaka mig inte på Återuppståndelsens Dag."
88Det är dagen då varken pengar eller barn kan vara till någon hjälp.
89Endast de som kommer till GUD med hela sitt hjärta (kommer att räddas).
90Paradiset kommer att presenteras för de rättfärdiga.
91Helvetet kommer att upprättas för de som avviker.
92De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni hade dyrkat
93"vid sidan av GUD? Kan de hjälpa er nu? Kan de hjälpa sig själva?"
94De kommer att kastas in i det, tillsammans med de som avviker.
95Och alla Satans soldater.
96När de grälar däri, kommer de att säga.
97"Vid GUD, vi var verkligen på fel väg.
98"Hur kunde vi jämställa er med universums Herre?
99"De som vilseledde oss var onda.
100"Nu har vi inga medlare.
101"Inte heller en enda nära vän.
102"Om vi bara kunde få en chans till, skulle vi tro."
103Det borde vara en bra lärdom. Men de flesta människorna tror inte.
104Er Herre är Den Allsmäktige, Barmhärtigast.
105Noaks folk trodde inte budbärarna.
106Deras bror Noak sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?
107"Jag är en sann budbärare till er.
108"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
109"Jag ber er inte om någon lön. Min lön kommer från universums Herre.
110"Ni ska vörda GUD och lyda mig."
111De sa, "Hur ska vi kunna tro med dig, när de värsta bland oss har följt dig?"
112Han sa, "Hur vet jag vad de har gjort?
113"Deras dom beror endast på min Herre, om ni kunde förstå.
114"Jag kommer aldrig att avfärda de som tror.
115"Jag är bara en förtydligande varnare."
116De sa, "Om du inte slutar, O Noak, kommer du att stenas."
117Han sa, "Min Herre, mitt folk har inte trott mig.
118"Ge mig seger över dem, och rädda mig och mitt sällskap av troende."
119Vi räddade honom och de som följde honom i den lastade arken.
120Sedan dränkte vi de andra.
121Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
122Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
123Ãd trodde inte på budbärarna.
124Deras bror Hûd sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
125"Jag är en sann budbärare till er.
126"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
127"Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer från universums Herre.
128"Ni bygger palats på varenda berg, utan anledning.
129"Ni upprättar byggnader som om ni skulle vara för evigt.
130"Och när ni slår, slår ni utan nåd.
131"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
132"Vörda Den som gav er allt ni känner till.
133"Han gav er boskap och barn.
134"Och trädgårdar och bäckar.
135"Jag oroar mig för er skull, inför straffet på en storslagen dag."
136De sa, "Det spelar ingen roll om du predikar eller ej.
137"Den plågan var begränsad till våra förfäder.
138"Inget straff kommer någonsin att drabba oss."
139Alltså trodde de inte, följaktligen utplånade vi dem. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
140Utan tvivel, är er Herre är den Allsmäktige, Barmhärtigast.
141Thamoud trodde inte budbärarna.
142Deras bror Sãleh sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
143"Jag är en sann budbärare till er.
144"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
145"Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer bara från universums Herre.
146"Tror ni att ni kommer lämnas trygga i det här tillståndet för alltid?
147"Ni njuter av trädgårdar och bäckar.
148"Och av grödor och dadelpalmer med utsökta frukter.
149"Och ur bergen karvar ni luxuösa palats.
150"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
151"Lyd inte de som överträder.
152"Som begår onda, inte goda verk."
153De sa, "Du är förhäxad.
154"Du är bara en människa som oss. Visa ett mirakel om du talar sanning."
155Han sa, "Här är en kamel som endast kommer att dricka på en dag anvisad henne; en dag som skiljer sig från de dagar ni specificerat för att dricka.
156"Skada henne inte på något sätt, så att ni inte ådrar er straffet på en storslagen dag."
157De slaktade henne, och ådrog sig därför bedrövelse.
158Straffet överväldigade dem. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
159Utan tvivel, är er Herre Allsmäktig, Barmhärtigast.
160Lots folk trodde inte på budbärarna.
161Deras bror Lot sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
162"Jag är en sann budbärare till er.
163"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
164"Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från universums Herre.
165"Har ni könsumgänge med männen, av alla människor?
166"Ni försakar de fruar er Herre skapat åt er! Ni är verkligen syndande människor."
167De sa, "Slutar du inte, O Lot, kommer du att förvisas."
168Han sa, "Jag föraktar era gärningar."
169"Min Herre, rädda mig och min familj från deras gärningar."
170Vi räddade honom och hela hans familj.
171Men inte den gamla kvinnan; hon var fördömd.
172Därefter förintade vi de andra.
173Vi öste en miserabel skur över dem; vilken fasansfull skur för de som varnats!
174Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
175Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
176Folket av Skogarna trodde inte budbärarna.
177Shu´aib sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?
178"Jag är en sann budbärare till er.
179"Ni ska vörda GUD och lyda mig.
180"Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från universums Herre.
181"Ni ska ge hela mått när ni gör affärer; luras inte.
182"Ni ska väga med en rättvis våg.
183"Lura inte människorna på deras rättigheter, och far inte med osanning på jorden.
184"Vörda Den som skapade er och de tidigare generationerna."
185De sa, "Du är förhäxad."
186"Du är bara en människa som vi. I själva verket, tror vi att du är en lögnare."
187"Låt mängder från skyn falla ned över oss, om du talar sanning."
188Han sa, "Min Herre är Den som känner till allt ni gör."
189De trodde honom inte, följaktligen ådrog de sig straffet på Himlavalvets Dag. Det var straffet på en skräckinjagande dag.
190Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
191Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
192Detta är en uppenbarelse från universums Herre.
193Den Uppriktiga Anden (Gabriel) kom ner med den.
194För att dokumentera den i ditt hjärta, så att du skulle kunna vara en av varnarna.
195På perfekt Arabiska.
196Den har profeterats i skrifter av tidigare generationer.
197Är det inte bevis nog för dem att de lärda bland Israels Barn kände till den.
198Om vi uppenbarat denna skrift för människor som ej kan Arabiska.
199Och låtit honom recitera den (på Arabiska), skulle de omöjligt kunna tro på den.
200Således låter vi den vara (som ett främmande språk) i de skyldigas hjärtan.
201Med andra ord kan de inte tro på den; inte förrän de ser det smärtsamma straffet.
202Det kommer att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.
203Då kommer de att säga, "Kan vi få uppskov?"
204Utmanade de inte vårt straff?
205Som ni ser, lät vi dem roa sig i åratal.
206Sedan kom straffet till dem, precis som utlovat.
207Deras stora tillgångar hjälpte dem inte ett dugg.
208Vi utplånar aldrig ett samhälle utan att först sända varnare.
209Därför är detta en varning, för vi är aldrig orättvisa.
210Djävlarna kan aldrig uppenbara detta.
211De skulle varken göra det, eller kunna göra det.
212För de är hindrade från att höra.
213Därför ska ni inte idolisera någon annan gud vid sidan av GUD, så att ni inte ådrar er straff.
214Du ska predika för de människor som står dig närmast.
215Och sänk din vinge för de troende som följer dig.
216Lyder de inte dig, säg, "Jag förkastar det ni gör."
217Och lita på den Allsmäktige, Barmhärtigast.
218Som ser dig när ni mediterar om natten.
219Och hur du prostrerar gång på gång.
220Han är Den Som Hör, den Allvetande.
221Ska Jag tala om för er vem som djävlarna sätter sig på?
222De sätter sig på varje skyldig förvanskare.
223De låtsas lyssna, men de flesta av dem ljuger.
224Vad diktarna beträffar, följs de endast av de som avviker.
225Ser ni inte att deras lojalitet skiftar i förhållande till situationen?
226Och att de säger vad de inte gör?
227Hit räknas inte de som tror, som för ett rättfärdigt liv, som firar minnet av GUD ofta, och som står upp för sina rättigheter. De som överträder kommer utan tvekan att få veta vad deras slutliga öde är.
Chapter 27 (Sura 27)
1T.S. Dessa (bokstäver) utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift.
2En ledstjärna och goda nyheter för de som tror.
3Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.
4För de som inte tror på Livet Efter Detta, smyckar vi deras gärningar i deras ögon. Följaktligen fortsätter de att famla.
5Det är dessa som ådrar sig det värsta straffet, och i Livet Efter Detta kommer de att vara de värsta förlorarna.
6Säkerligen, mottager du Koranen från en Ytterst Vis, Allvetande.
7Minns att Moses sa till sin familj, "Jag ser en eld; låt mig hämta nyheter till er därifrån, eller en lykta för att värma er."
8När han kom till den, tillkallades han: "Välsignad är Den (som talar från) inuti elden, och de omkring den." Prisad vare GUD, universums Herre.
9"O Moses, det är Jag, GUD, den Allsmäktige, Visast.
10"Släng ner din stav." När han såg den röra sig som en demon, vände han sig om och flydde. "O Moses, var inte rädd. Mina budbärare ska inte hysa rädsla.
11"Förutom de som begår en överträdelse, och därefter övergår till rättfärdighet efter att ha syndat; Jag är Förlåtande, Barmhärtigast.
12"Placera din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit, fläckfri. Det är några av nio mirakel till Farao och hans folk, för de är onda människor."
13När våra mirakel visades upp för dem, tydliga och fulländade, sa de, "Detta är uppenbarligen magi."
14De avvisade dem, och övertygades helt om sina felaktiga sätt på grund av sin arrogans. Lägg märke till konsekvenserna för de som begår ondska.
15Vi gav David och Salomon kunskap, och de sa, "Prisad vare GUD för att ha välsignat oss mer än många av Sina troende tjänare."
16Salomon var Davids arvtagare. Han sa, "O människor, vi har tilldelats förståelsen för fåglarnas språk, och alla möjliga ting har tilldelats oss. Det är verkligen en riktig välsignelse."
17Satta i Salomons tjänst var hans lydiga soldater bestående av jinner och människor, liksom fåglarna; samtliga till hans förfogande.
18När de närmade sig myrornas dal sa en myra, "O ni myror, gå in i era hem så att ni inte krossas av Salomon och hans soldater, utan att de märker det."
19Han log och skrattade åt det hon sagt, och sa, "Min Herre, vägled mig till att vara tacksam över de välsignelser Du givit mig och mina föräldrar, och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Av Din nåd, låt mig få vara bland Dina rättfärdiga tjänare."
20Han inspekterade fåglarna, och märkte: "Varför ser jag inte härfågeln här? Varför saknas han?
21"Jag kommer att straffa honom hårt, eller offra honom, om han inte ger mig en bra ursäkt."
22Han behövde inte vänta länge. (Härfågeln) sa, "Jag har nyheter ni inte har. Jag har hämtat en del viktig information till er från Saba.
23"Jag såg en kvinna härska över dem, välsignad med allt, som äger ett enormt palats.
24"Jag upptäckte och hon och hennes folk prostrerade inför solen i stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar i deras ögon, och har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda."
25De borde prostrera inför GUD, Den som avslöjar alla mysterier i himmlarna och på jorden, och Den som är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager.
26GUD: det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; Herren med det ofantliga väldet.
27(Salomon) sa, "Vi kommer att se om du talat sanning, eller om du är en lögnare.
28"Ta detta brev från mig och ge till dem, vänta sedan på svar från dem."
29Hon sa, "O mina rådgivare, jag har fått ett ärbart brev.
30"Det är från Salomon, och det är, ´I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.´
31"Som säger: ´Var inte arroganta; kom till mig som underkastade.´"
32Hon sa, "O mina rådgivare, vägled mig i denna sak. Jag bestämmer ingenting förrän ni givit mig er åsikt."
33De sa, "Vi har makten, förmågan att slåss, och det yttersta avgörandet ligger i dina händer. Du bestämmer vad som ska göras.
34Hon sa, "Kungarna korrumperar alla länder de invaderar, och kuvar dess värdiga folk. Det är vad de brukar göra.
35"Jag sänder en gåva till dem; låt oss se vad budbärarna återvänder med."
36När härfågeln återvände till Salomon (berättade han nyheterna för honom), och han besvarade (Sabas folk): "Ger ni mig pengar? Det GUD har givit mig är mycket bättre än det Han har givit er. Det är ni som fröjdas över sådana gåvor."
37(Till härfågeln sa han,) "Återvänd till dem (och låt dem få veta att) vi kommer att komma till dem med styrkor de ej kan föreställa sig. Vi kommer att driva ut dem, förödmjukade och förnedrade."
38Han sa, "O ni äldre, vem av er kan föra hennes palats till mig, innan de kommer hit som underkastade?"
39En afrit från jinnerna sa, "Jag kan föra det till dig innan du reser dig upp. Jag är mäktig nog att göra det."
40Den med kunskap från boken sa, "Jag kan skaffa fram det till dig på ett ögonblick." När han såg det placerat inför honom, sa han, "Detta är en välsignelse från min Herre, med vilken Han testar mig för att se om jag är tacksam eller otacksam. Den som är tacksam är det för sitt eget bästa, och blir någon otacksam, är min Herre ej i behov av honom, Ytterst Ärbar."
41Han sa, "Forma om hennes palats för henne. Låt oss se om hon kommer att vägledas eller fortsätta med de vilseledda."
42När hon anlände, tillfrågades hon, "Är det så här ditt palats ser ut?" Hon sa, "Det verkar vara det här." (Salomon sa,) "Vi visste på förhand vad hon skulle göra, och vi var redan underkastade."
43Hon hade vilseletts genom att dyrka idoler i stället för GUD; hon tillhörde icke troende människor.
44Hon uppmanades, "Gå in i palatset." När hon såg dess inredning trodde hon att det var en pool av vatten, och hon (drog upp sin klänning) och blottade sina ben. Han sa, "Denna inredning är nu belagd med kristall." Hon sa, "Min Herre, jag har kränkt min själ. Jag underkastar mig nu GUD, universums Herre, tillsammans med Salomon."
45Till Thamûd sände vi deras bror Saleh, med orden, "Ni ska dyrka GUD." Men de blev två tvistande grupper.
46Han sa, "O mitt folk, varför skyndar ni att begå onda i stället för goda gärningar? Bara ni ber GUD om förlåtelse, kan ni uppnå barmhärtighet."
47De sa, "Vi ser dig som ett dåligt omen för oss, du och de som förenat sig med dig." Han sa, "Ert omen kontrolleras helt och hållet av GUD. Ni är verkligen avvikande människor."
48Det fanns nio brottslingar i staden som var onda, som aldrig gjorde någonting bra.
49De sa, "Låt oss svära vid GUD att vi ska döda honom och hans folk, och därefter säga till hans familj, ´Vi vet ingenting om deras död. Vi talar sanning."
50De planerade och konspirerade, men vi planerade och konspirerade också, utan att de uppfattade det.
51Lägg märke till konsekvenserna av deras konspirerande; vi förintade dem och hela deras stam.
52Se hur deras hem fullständigt förstördes på grund av deras överträdelse. Det borde vara en lärdom för människor som vet.
53Vi räddar de som tror och som för ett rättfärdigt liv.
54Lot sa till sitt folk, "Hur kan ni göra något så avskyvärt, offentligt, fast ni kan se?
55"Ni ägnar er åt sexuellt umgänge med männen, av lusta, i stället för kvinnorna. Ni är verkligen okunniga människor."
56Den enda reaktionen från hans folk var att de sa, "Förvisa Lots´ familj från vår stad; de tillhör människor som vill vara rena."
57Följaktligen räddade vi honom och hans familj, förutom hans fru; vi räknade henne bland de fördömda.
58Vi öste en speciell skur över dem. Det var en fruktansvärd skur över människor som varnats.
59Säg, "Prisad vare GUD och frid vare med Hans tjänare som Han valt. Är GUD bättre, eller idolerna vissa människor upphöjer?"
60Vem skapade himmlarna och jorden? Vem sänder ner vatten från skyn åt er, med vilket vi producerar trädgårdar fulla av skönhet ni skulle omöjligt kunna framställa dess träd? Är det en annan gud med GUD? De tillhör verkligen människor som avvikit.
61Vem gjorde jorden beboelig, som lät floder rinna genom den, som satte berg på den och skapade en barriär mellan de två vattnen? Är det en annan gud med GUD? De flesta är verkligen omedvetna.
62Vem räddar de som blir desperata och som ropar på Honom, som avlastar motgångar och gör er till arvtagare av jorden? Är det en annan gud med GUD? Sällan tar ni er i akt.
63Vem är det som vägleder er i havets och landets mörker? Vem är det som sänder vindarna med goda nyheter, som ger er tecken om Sin nåd? Är det en annan gud med GUD? Prisad vare GUD, högt överlägsen något partnerskap.
64Vem initierar skapelsen och repeterar den sedan? Vem ger till er från himlen och från jorden? Är det en annan gud med GUD? Säg, "Visa mig ert bevis om ni talar sanning."
65Säg, "Ingen i himmlarna och på jorden känner till framtiden förutom GUD. De förstår inte ens hur och när de kommer att återupplivas."
66I själva verket är deras kunskap om Livet Efter Detta är förvirrat. Egentligen hyser de tvivel om det. I realiteten tänker de överhuvudtaget inte på det.
67De som inte trodde sa, "Efter att vi blivit till stoft, liksom våra föräldrar, förs vi då ut?
68"Vi har fått samma löfte tidigare. Det här är bara sagor från det förflutna."
69Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de skyldiga."
70Var inte ledsen för deras skull, och bli inte arg över deras konspirerande.
71De säger, "När kommer det löftet att äga rum, om du talar sanning?"
72Säg, "Ni har redan drabbats av en del av det straff ni utmanar."
73Er Herre är full av nåd gentemot människorna, men de flesta av dem är otacksamma.
74Er Herre är fullt medveten om vad de gömmer i sina bröst, och vad de tillkännager.
75Det finns ingenting i himmlarna och på jorden som är dolt (från Gud); allting finns i ett fulländat dokument.
76Denna Koran fastställer många saker för Israels Barn; saker de fortfarande tvistar om.
77Och utan tvivel, är det en vägledare och en nåd för de som tror.
78Er Herre är Den som dömer bland dem enligt Sina regler.
79Lita därför på GUD; du följer den bekräftade sanningen.
80Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra ropet om de vänder sig bort.
81Ej heller kan du vägleda de blinda från deras avvägar. De enda som kommer att höra dig, är de som tror på våra uppenbarelser, och som bestämmer sig för att vara underkastade.
82Vid rätt tidpunkt, kommer vi att tillverka en varelse för dem, producerad av jordlig materia, som förkunnar att människorna inte är övertygade om våra uppenbarelser.
83Den dagen kommer, då vi från varje samhälle kommer att sammankalla en del av de som inte trodde på våra bevis, med tvång.
84När de anländer kommer Han att säga, "Ni förkastade Mina uppenbarelser innan ni skaffat er kunskap om dem. Gjorde ni inte det?"
85De kommer att ådra sig straffet för sin ondska; de kommer inte att säga någonting.
86Har de inte sett att vi gjorde natten så de kan vila, och dagen belyst? Det borde vara bevis nog för människor som tror.
87Dagen då hornet blåses kommer alla i himmlarna och på jorden vara förskräckta, förutom de som utvalts av GUD. Alla kommer att ställas inför Honom, med tvång.
88När man ser på bergen, tror man att de står stilla. Men de rör sig, precis som molnen. Sådan är GUDs skapelse, som fulländade allt. Han är fullt Medveten om allt ni gör.
89De som kommer med goda gärningar (i sina dokument) kommer att få mycket bättre belöningar, och de kommer vara helt skyddade från den dagens fasor.
90Vad gäller de som kommer med onda gärningar, kommer de att tvingas in i Helvetet. Straffas ni inte för det ni gjort?
91Jag är helt enkelt beordrad att dyrka Herren av denna stad - Han gjorde den till en trygg tillflyktsort - Han äger alla ting. Jag är beordrad att vara en underkastad.
92Och att recitera Koranen. Den som är vägledd, är det för sitt eget bästa, om de går vilse, säg, "Jag är endast en varnare."
93Och säg, "Prisad vare GUD; Han kommer att visa er Sina bevis, tills ni känner igen dem. Er Herre är aldrig omedveten om någonting ni gör."
Chapter 28 (Sura 28)
1T.S.M.
2Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade bok.
3Vi reciterar för er häri en del historia om Moses och Farao, sanningsenligt, till fördel för människor som tror.
4Farao kom att vara en tyrann på jorden, och diskriminerade vissa människor. Han förföljde en hjälplös grupp av dem, slaktade deras söner, medan han skonade deras döttrar. Han var verkligen ond.
5Vi ville ge de förtryckta upprättelse på jorden, göra dem till ledare, och göra dem till arvtagare.
6Och etablera dem på jorden, och låta Farao, Hamaan, och deras trupper få smaka på sin egen medicin.
7Vi inspirerade Moses mamma: "Amma honom, och när du fruktar för hans liv, släng honom i floden utan rädsla eller sorg. Vi kommer att föra honom tillbaka till dig, och göra honom till en av budbärarna."
8Faraos familj plockade upp honom, endast för att låta honom leda oppositionen och vara en källa av sorg för dem. Det är för att Farao, Hamaan, och deras trupper var syndare.
9Faraos fru sa, "Detta kan vara ett lyckosamt fynd för mig och dig. Döda honom inte, för han kanske kan vara till någon nytta för oss, eller så kan vi adoptera honom för att vara vår son." De hade ingen aning.
10Hjärtat på Moses mamma blev så oroligt att hon nästan avslöjade hans identitet. Men vi stärkte hennes hjärta, för att göra henne troende.
11Hon sa till hans syster, "Följ hans väg." Hon iakttog honom på håll, utan att de märkte det.
12Vi förbjöd honom från att acceptera alla ammor. (Hans syster) sa då, "Jag kan visa er en familj som kan uppfostra honom åt er, och ta väl hand om honom."
13På så sätt förde vi tillbaka honom till sin mamma, för att göra henne nöjd, avlägsna hennes bekymmer, och låta henne få veta att GUDs löfte är sant. Likafullt, vet de flesta av dem ändå inte det.
14När han uppnådde mognad och styrka gav vi honom visdom och kunskap. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
15En gång gick han oväntat in i staden, utan att bli igenkänd av folket. Han fann två män som bråkade; en var (Hebré) från hans folk, den andre (Egyptier) från hans fiender. Den från hans folk ropade på hans hjälp, mot sin fiende. Moses slog till honom, vilket dödade honom. Han sa, "Detta är djävulens verk; han är en verklig fiende, och en stor vilseledare."
16Han sa, "Min Herre, jag har kränkt min själ. Snälla förlåt mig," och Han förlät honom. Han är Förlåtaren, Barmhärtigast.
17Han sa, "Min Herre, som tack för Dina välsignelser över mig, kommer jag aldrig att hjälpa de skyldiga."
18Morgonen därpå befann han sig i staden, rädd och vaksam. Den som sökt hans hjälp dagen innan, bad åter igen om hans hjälp. Moses sa till honom, "Du är verkligen en bråkstake."
19Innan han försökte slå deras gemensamma fiende, sa han, "O Moses, vill du döda mig på samma sätt som du dödade den andra mannen igår? Uppenbarligen vill du vara en tyrann på jorden; du vill inte vara rättfärdig."
20En man kom springande från andra sidan staden, och sa, "O Moses, människorna planerar att döda dig. Det är bäst att du ger dig av omedelbart. Jag ger dig goda råd."
21Han flydde staden, rädd och vaksam. Han sa, "Min Herre, rädda mig från de förtryckande människorna."
22På färd mot Midyan, sa han, "Må min Herre vägleda mig på den rätta vägen."
23När han kom fram till Midyans vatten, såg han en samling människor där som hämtade vatten, och lade märke till två kvinnor som väntade vid sidan om. Han sa, "Vad behöver ni?" De sa, "Vi kan inte hämta vatten förrän folksamlingen skingrar sig, och vår far är en gammal man."
24Han hämtade vatten åt dem, vände sig sedan mot skuggan och sa, "Min Herre, vilken försörjning Du än sänder mig, är jag i stort behov av det."
25Snart därpå närmade sig en av de två kvinnorna honom blygt, och sa, "Min far ber dig komma för att ersätta dig för att ha hämtat vatten åt oss." När han mötte honom, och berättade sin historia för honom, sa han, "Var inte rädd. Du har räddats från de förtryckande människorna."
26En av de två kvinnorna sa, "O min far, anställ honom. Han är den bäste att anställa, för han är stark och ärlig."
27Han sa, "Jag vill erbjuda dig en av mina två döttrar i äktenskap, för vilket jag vill att du arbetar för mig under åtta vallfärder; gör du dem till tio, är det helt upp till dig. Jag vill inte göra denna sak för svår för dig. Du kommer att märka, om GUD vill, att jag är rättfärdig."
28Han sa, "Detta är en överenskommelse mellan mig och dig. Vilken period jag än fullgör, kommer du inte att ogilla någon av dem. GUD är garant för vad vi sagt."
29När han uppfyllt sin förpliktelse, reste han med sin familj (mot Egypten). Från sluttningen av berget Sinai såg han en eld. Han sa till sin familj, "Stanna här. Jag har sett en eld. Jag kanske kan hämta nyheter till er, eller en del av elden för att värma er."
30När han nådde fram till den, tillkallades han från kanten av dalens högra sida, på den välsignade platsen där den brinnande busken var belägen: "O Moses, det är Jag. GUD; universums Herre.
31"Släng ner din stav." När han såg den röra på sig som en demon, vände han om och flydde. "O Moses, kom tillbaka; var inte rädd. Du är fullkomligt trygg.
32"Sätt din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit, helt fläckfri. Vik in dina vingar, och stilla din rädsla. Dessa är två bevis från din Herre, som ska visas för Farao och hans råd; de har varit onda människor."
33Han sa, "Min Herre, jag dödade en av dem, och är rädd för att de kommer att döda mig.
34"Dessutom är min bror Aron mer vältalig än jag. Sänd honom med mig som en hjälpare, för att stödja och stärka mig. Jag är rädd för att de inte kommer tro mig."
35Han sa, "Vi kommer att stärka dig med din bror, och vi kommer att ge er båda påtaglig auktoritet. Därför kommer de inte att kunna röra någon av er. Med våra mirakel, kommer ni båda, tillsammans med de som följer er, att segra."
36När Moses gick till dem med våra bevis, tydliga och fulländade, sa de, "Detta är fabricerad magi. Vi har aldrig hört talas om detta från våra forntida förfäder."
37Moses sa, "Min Herre vet bäst vem som kommit med vägledningen från Honom, och vilka som slutligen kommer att segra. De som överträder kommer säkerligen aldrig att lyckas."
38Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till någon gud för er, annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel, O Hamaan, för att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på Moses gud. Jag är säker på att han ljuger."
39Alltså fortsatte han och hans trupper att begå arrogans på jorden, utan någon rätt, och trodde att de inte skulle återföras till oss.
40Följaktligen straffade vi honom och hans trupper, genom att kasta dem i havet. Lägg märke till konsekvenserna för de som överträder.
41Vi gjorde dem till imamer, som ledde sitt folk till Helvetet. Dessutom kommer de inte att ha någon hjälp på Återuppståndelsens Dag.
42De ådrog sig fördömelse i detta livet, och på Återuppståndelsens Dag kommer de att vara föraktade.
43Vi gav Moses skriften efter att ha utplånat tidigare generationer, och efter att ha satt exemplen genom dem - för att förse människorna med upplysning, vägledning, och nåd, så att de ska kunna ta sig i akt.
44Du var inte närvarande på sluttningen av det västra berget när vi utfärdade befallningen till Moses; du var inte ett vittne.
45Men vi etablerade många generationer, och, på grund av tidslängden (avvek de). Ej heller var du bland Midyans folk och reciterade våra uppenbarelser för dem. Men vi sände budbärare.
46Ej heller var du på sluttningen av berget Sinai när vi tillkallade (Moses). Men det är nåd från er Herre, (gentemot människorna,) för att varna människor som inte fick någon varnare före dig, så att de ska kunna ta sig i akt.
47Därför kan de inte säga, när en katastrof drabbar dem som konsekvens av deras egna gärningar, "Vår Herre, om Du skickat en budbärare till oss, skulle vi ha följt Dina uppenbarelser, och varit troende."
48Nu när sanningen kommit till dem från oss, säger de, "Om vi bara kunde få vad Moses fick!" Misstrodde de inte det som Moses fick förut? De sa, "Båda (skrifterna) är verk av magi, som kopierat varandra." De sa också, "Vi tror inte på någon av dem."
49Säg, "Framställ då en skrift från GUD med bättre vägledning än de båda, så att jag kan följa den, om det ni säger är sant."
50Om de inte lyckas svara dig, var då medveten om att de bara följer sina egna åsikter. Vem har gått mer vilse än de som följer sina egna åsikter, utan vägledning från GUD? GUD vägleder inte sådana onda människor.
51Vi har levererat budskapet till dem, så att de ska kunna ta sig i akt.
52De vi välsignat med tidigare skrifter kommer att tro på detta.
53När den reciteras för dem, kommer de att säga, "Vi tror på den. Det är sanningen från vår Herre. Även innan vi hörde talas om den, var vi underkastade."
54Till dessa ger vi dubbel belöning, för att de ihärdigt håller ut. De bemöter onda verk med goda verk, och från våra gåvor till dem, ger de.
55När de stöter på onödigt prat, ignorerar de det, och säger, "Vi ansvarar för våra gärningar, och ni ansvarar för era gärningar. Frid vare med er. Vi vill inte bete oss som de okunniga."
56Du kan inte vägleda dem du älskar. GUD är Den ende som vägleder enligt Sin vilja, och enligt Sin kunskap om de som förtjänar vägledningen.
57De sa, "Följer vi din vägledning kommer vi att utsättas för förföljelse." Etablerade vi inte en Helig Helgedom för dem, till vilken alla sorters frukter erbjuds, som en gåva från oss? Sannerligen, de flesta av dem vet inte.
58Vi utplånade åtskilliga samhällen för att ha blivit otacksamma över sina liv. Därför är nu deras hem ingenting annat än obebodda ruiner efter dem, förutom ett fåtal. Vi var arvtagarna.
59För er Herre utplånar aldrig ett samhälle utan att skicka in en budbärare i dess mitt, för att recitera våra uppenbarelser för dem. Vi utplånar aldrig ett samhälle, om inte dess människorna är onda.
60Allt ni får är endast materia tillhörande detta livet och dess fåfänga. Det hos GUD är mycket bättre, och oändligt. Förstår ni inte?
61Är den vi givit ett bra löfte, som absolut kommer att inträffa, likvärdig den vi förser med de temporära sakerna tillhörande detta livet, och som sedan utsätts för evig fördömelse på Återuppståndelsens Dag?
62Den dagen kommer, då Han kallar på dem med orden, "Var är idolerna ni satt upp vid sidan av Mig?"
63De som ådrog sig domen kommer att säga, "Vår Herre, det var dessa vi vilseledde; vi vilseledde dem bara för att vi själva gått vilse. Vi hänger oss nu helt och hållet till Dig. De dyrkade egentligen inte oss."
64Man kommer att säga, "Kalla på era idoler (för att hjälpa er)." De kommer att kalla på dem, men de kommer inte att svara. De kommer att genomlida straffet, och önska att de varit vägledda!
65På den dagen kommer Han att fråga alla, "Hur bemötte ni budbärarna?"
66De kommer vara så häpna över alla fakta den dagen, att de kommer vara mållösa.
67Vad gäller de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv, kommer de att sluta bland segrarna.
68Er Herre är Den som skapar vad Han än vill, och väljer; ingen annan väljer något. Prisad vare GUD, den Mest Upphöjde. Han är högt överlägsen behov av partners.
69Er Herre är medveten om de innersta tankarna som göms i deras bröst, liksom allt de tillkännager.
70Han är en GUD; det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. All ära tillhör Honom i detta första liv, och i Livet Efter Detta. Alla beslut tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återföras.
71Säg, "Tänk om GUD gjorde natten evig, till Återuppståndelsens Dag? Vilken gud annat än GUD kan förse er med ljus? Hör ni inte?"
72Säg, "Tänk om GUD gjorde dagsljuset evigt, till Återuppståndelsens Dag? Vilken gud annat än GUD kan förse er med natt ,så att ni kan vila? Ser ni inte?"
73Det är en nåd från Honom att Han skapade natten och dagen för er, så att ni kan vila (under natten) och sedan söka Hans gåvor (under dagen), så att ni ska kunna vara tacksamma.
74Den dagen kommer när Han frågar dem, "Var är idolerna ni fabricerat för att jämställas med Mig?"
75Vi kommer att välja ut ett vittne från varje samhälle, och sedan säga, "Presentera ert bevis." De kommer då att inse att all sanning tillhör GUD, medan idolerna de fabricerat kommer att överge dem.
76Qaroon (slavdrivaren) var en av Moses folk som bedrog dem och förtryckte dem. Vi gav honom så många skatter, att nycklarna till dem nästan var för tunga för den starkaste skaran. Hans folk sa till honom, "Var inte så arrogant; GUD älskar inte de arroganta.
77"Använd de gåvor GUD tilldelat dig, för att söka boningen i Livet Efter Detta, utan att försumma din del i denna världen. Var barmhärtig, precis som GUD varit barmhärtig gentemot dig. Fortsätt inte att korrumpera jorden. GUD älskar inte de som korrumperar."
78Han sa, "Allt detta har jag uppnått för att jag är så klipsk." Insåg han inte att GUD utplånat generationer före honom, som var mycket starkare än honom, och större i antal? De (utplånade) syndarna tillfrågades inte om sina brott.
79En dag kom han ut till sitt folk i full prakt. De som föredrog det här världsliga livet sa, "O, vi önskar vi hade det Qaroon har uppnått. Han är verkligen lyckligt lottad."
80Vad gäller de välsignade med kunskap, sa de, "Ve er, GUDs belöning är mycket bättre för de som tror och för ett rättfärdigt liv." Ingen uppnår detta förutom de ihärdiga.
81Vi lät då jorden sluka honom och hans palats. Ingen armé skulle ha kunnat hjälpa honom mot GUD; han var inte ämnad att vara en vinnare.
82De som avundades honom dagen innan sa, "Nu inser vi att GUD är Den som ger till vem Han vill bland Sina tjänare, och håller tillbaka. Vore det inte för GUDs nåd gentemot oss, skulle Han ha kunnat låta jorden svälja oss också. Nu inser vi att de icke troende aldrig lyckas."
83Vi reserverar boningen i Livet Efter Detta för de som inte strävar efter upphöjelse på jorden, eller oärlighet. Den yttersta segern tillhör de rättfärdiga.
84Den som verkar rättfärdighet får en mycket bättre belöning. Vad gäller de som begår synder, står straffet för deras synder i exakt förhållande till deras gärningar.
85Utan tvivel, kommer Den som fastställde Koranen för er, att sammankalla er till ett förutbestämt möte. Säg, "Min Herre är fullt medveten om de som upprätthåller vägledningen, och de som gått vilse."
86Du förväntade dig aldrig att denna skrift skulle komma din väg; men det är en nåd från din Herre. Därför ska du inte ta parti för de som inte tror.
87Ej heller ska du avledas från GUDs uppenbarelser efter att de kommit till dig, och inbjud de andra till er Herre. Och fall aldrig in i idoldyrkan.
88Dyrka ingen annan gud vid sidan av GUD. Det finns ingen annan gud än Honom. Allting försvinner, förutom Hans närvaro. All makt tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återvända.
Chapter 29 (Sura 29)
1A.L.M.
2Tror människorna att de kommer kunna säga, "Vi tror," utan att testas?
3Vi har testat de som kom före dem, för GUD måste urskilja de som talar sanning, och Han måste avslöja lögnarna.
4Tror de som begår synder att de någonsin kan lura oss? Verkligen felaktig är deras bedömning.
5Den som hoppas på att möta GUD, (bör veta att) ett sådant möte med GUD absolut kommer att äga rum. Han är Den Som Hör, Allvetande.
6De som strävar, strävar för sitt eget bästa. GUD behöver inte någon.
7Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att mildra deras synder, och säkerligen belöna dem generöst för deras rättfärdiga verk.
8Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Men om de försöker tvinga er att sätta upp idoler vid sidan av Mig, lyd dem inte. Till Mig kommer ni slutligen att återvända, då kommer Jag att informera er om allt ni gjort.
9Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att släppa in dem med de rättfärdiga.
10Bland människorna finns de som säger, "Vi tror på GUD," men så fort de drabbas av någon svårighet på grund av GUD, jämställer de människornas förföljelse med GUDs straff. Men om välsignelser från er Herre kommer er väg, säger de, "Vi var med er." Är GUD inte fullt medveten om människornas innersta tankar?
11GUD kommer säkerligen att urskilja de som tror, och Han kommer med all säkerhet att avslöja hycklarna.
12De som inte trodde sa till de som trodde, "Följer ni vår väg, kommer vi att ansvara för era synder." Det är inte sant; de kan inte bära några av deras synder. De ljuger.
13I själva verket kommer de att bära på sina egna synder, plus mängder av andra människors synder, för vilka de var ansvariga. De kommer absolut att tillfrågas om sina falska anspråk på Återuppståndelsens Dag.
14Vi sände Noak till sitt folk, och han var hos dem ett tusen år, minus femtio. Följaktligen ådrog de sig översvämningen på grund av sina överträdelser.
15Vi räddade honom och de som gjorde honom sällskap i arken, och vi gjorde den till en lärdom för alla människor.
16Abraham sa till sitt folk, "Ni ska dyrka GUD och vörda Honom. Det är bättre för er, om ni bara visste.
17"Det ni dyrkar i stället för GUD är maktlösa idoler; ni har hittat på en lögn." Idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD har inga försörjningar till er. Därför ska ni söka försörjningar endast från GUD. Ni ska dyrka endast Honom, och vara Honom tacksamma; till Honom kommer ni slutligen att återvända.
18Om ni inte tror, har även generationer före er inte trott. Budbärarens enda uppgift är att leverera (budskapet).
19Har de inte sett hur GUD initierar skapelsen och sedan repeterar det? Det är enkelt för GUD.
20Säg, "Res runt på jorden och forska i livets ursprung." För på samma sätt kommer GUD att initiera skapelsen i Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig.
21Han fördömer vem Han vill till straff, och öser Sin nåd över vem Han vill. Till slut, kommer ni att överlämnas till Honom.
22Ingen av er kan fly från dessa fakta, vare sig på jorden eller i himlen, och ni har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare.
23De som inte tror på GUDs uppenbarelser, och på att möta Honom, har misströstat om Min nåd. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
24Det enda svar han fick från sitt folk var, "Döda honom, eller bränn honom." Men GUD räddade honom från elden. Det borde ge människor som tror tankeställare.
25Han sa, "Ni dyrkar maktlösa idoler vid sidan av GUD på grund av socialt tryck, bara för att bibehålla en del vänskap bland er i det här världsliga livet. Men sedan, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att överge varandra, och förbanna varandra. Helvetet är ert öde, vari ni inte kan hjälpa varandra."
26Lot trodde med honom och sa, "Jag emigrerar till min Herre. Han är den Allsmäktige, Visast."
27Vi gav honom Isak och Jakob, skänkte hans avkomlingar profetskap och skrifterna, och vi gav honom hans rättmätiga belöning i detta livet, och i Livet Efter Detta kommer han säkerligen vara med de rättfärdiga.
28Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling, ingen i världen har någonsin gjort det före er.
29"Ni praktiserar sex med männen, begår röveri, och tillåter alla sorters synder i ert samhälle." Det enda svar hans folk gav var, "Låt GUDs straff komma till oss, om du talar sanning."
30Han sa, "Min Herre, ge mig seger över dessa onda människor."
31När våra budbärare gick till Abraham med goda nyheter (om Isaks´ födsel), sa de också, "Vi är på väg för att utplåna människorna i den staden (Sodom), för dess människor har varit onda."
32Han sa, "Men Lot bor där." De sa, "Vi är fullt medvetna om alla som bor i den. Vi kommer förstås att rädda honom och hans familj, förutom hans fru; hon är fördömd."
33När våra budbärare kom till Lots ställe, blev de dåligt behandlade, och han skämdes över deras närvaro. Men de sa, "Var inte rädd, och oroa dig inte. Vi kommer att rädda dig och din familj, förutom din fru; hon är fördömd.
34"Vi kommer att ösa en katastrof från skyn över människorna i denna staden, som en konsekvens av deras ondska."
35Vi lät en del av deras ruiner stå kvar, så att de kan fungera som en rejäl läxa för människor som förstår.
36Till Midyan skickade vi deras bror Shu´aib. Han sa, "O mitt folk, ni ska dyrka GUD och eftersträva den Sista Dagen, och far inte runt med osanning på jorden."
37De trodde honom inte, följaktligen utplånades de av jordbävningen; när morgonen kom låg de döda i sina hem.
38På liknande sätt, (utplånades) ´Ad och Thamûd. Det har visats er genom deras ruiner. Djävulen hade smyckat deras verk i deras ögon, och avlett dem från vägen, trots att de hade ögon.
39Även Qaroon, Farao och Hamaan; Moses gick till dem med tydliga tecken. Men de fortsatte att begå tyranni på jorden. Följaktligen kunde de inte undvika (straffet).
40Alla dessa icke troende var fördömda, på grund av sina synder. Vissa av dem utplånade vi genom våldsamma vindar, andra lät vi slukas av jorden, och en del dränkte vi. Det var inte GUD som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
41Liknelsen över de som accepterar andra mästare vid sidan av GUD, är spindeln och hennes hem; det bräckligaste av alla hem är spindelns hem, om de bara visste.
42GUD är fullt medveten om att vad de än dyrkar vid sidan av Honom, är ingenting. Han är den Allsmäktige, Visast.
43Vi skildrar dessa exempel för människorna, och endast de som har kunskap uppskattar dem.
44GUD skapade himmlarna och jorden sanningsenligt. Det är bevis nog för de som tror.
45Du ska recitera det som uppenbaras för dig av skriften, och iakttaga Kontaktbönerna (Salat), för Kontaktbönerna förbjuder ondska och synd. Men att minnas GUD (genom Salat) är det viktigaste syftet. GUD är medveten om allt ni gör.
46Argumentera inte med skriftens folk (Judar, Kristna & Muslimer) förutom på bästa möjliga sätt såvida de inte överträder - och säg, "Vi tror på det som uppenbarades för oss, och på det som uppenbarades för er, vår gud och er gud är en och densamma; Honom är vi underkastade."
47Vi har uppenbarat denna skrift för dig, och de vi välsignat med den tidigare skriften kommer att tro på den. Även en del bland ditt folk kommer att tro på den. Sannerligen, de som ignorerar våra uppenbarelser de verkligt otroende.
48Du läste inte de tidigare skrifterna, ej heller skrev du dem med din hand. I sådana fall, skulle de som avvisar haft orsakat att hysa tvivel.
49I själva verket är dessa uppenbarelser tydliga i brösten på de som äger kunskap. Endast de onda kommer att ignorera våra uppenbarelser.
50De sa, "Om endast mirakel kunde komma ner till honom från hans Herre!" Säg, "Alla mirakel kommer endast från GUD; jag är inget mer än en uppenbar varnare."
51Är det inte ett tillräckligt mirakel att vi sände ner denna bok till dig, som reciteras för dem? Detta är sannerligen en nåd och en påminnelse för människor som tror.
52Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han känner till allting i himmlarna och på jorden. De som tror på lögn och inte på GUD, är utan tvivel de verkliga förlorarna."
53De utmanar dig att frambringa straffet! Vore det inte för ett förutbestämt möte, skulle straffet kommit till dem omedelbart. Det kommer säkerligen att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.
54De utmanar dig att frambringa straffet! Helvetet omger redan de som inte tror.
55Den dagen kommer, när straffet överväldigar dem, från ovan dem och från under deras fötter; Han kommer att säga, "Smaka på konsekvenserna av era verk."
56O Mina tjänare som trott, Min jord är rymlig, så dyrka Mig.
57Varje själ kommer att få känna på döden, sedan kommer ni slutligen att återföras till oss.
58De som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att sätta till rätta i Paradiset, med palats och flytande bäckar. De vistas däri för evigt. Vilken underbar belöning för de verksamma.
59Det är de som ihärdigt håller ut, och litar på sin Herre.
60Mången varelser som inte bär på sin försörjning, GUD försörjer dem liksom er. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
61Om man frågar dem, "Vem skapade himmlarna och jorden, och satte solen och månen i er tjänst," kommer de att säga, "GUD." Varför avvek de då?
62GUD är Den som ökar försörjningen för vem Han vill bland Sina varelser, och håller tillbaka den. GUD är fullt medveten om alla ting.
63Om man frågar dem, "Vem sänder ner vatten från skyn, för att återuppliva död jord," kommer de att säga, "GUD." Säg, "Prisa GUD." De flesta av dem förstår inte.
64Detta världsliga liv är inget annat än fåfänga och lek, medan boningen i Livet Efter Detta är det riktiga livet, om de bara visste.
65När de färdas på ett skepp, åkallar de GUD, och tillägnar Honom sina böner. Men så fort Han räddar dem till land, återgår de till idoldyrkan.
66Låt dem inte tro på det vi givit dem, och låt dem njuta temporärt; de kommer säkerligen att få veta.
67Har de inte sett att vi etablerat en Helig Fristad som vi gjort trygg, medan överallt omkring dem, är människor i konstant fara? Ska de fortfarande tro på lögn, och förkasta GUDs välsignelser?
68Vem är ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem, eller förkastar sanningen när den kommer till honom? Är Helvetet inte ett rättvist straff för de som inte tror?
69Vad gäller de som strävar för vår sak, kommer vi säkerligen att vägleda dem på våra vägar. Med all säkerhet, är GUD med de gudfruktiga.
Chapter 30 (Sura 30)
1A.L.M.
2Romarna kommer säkerligen att besegras.
3I det närmaste landet. Efter sin förlust, kommer de att resa sig igen och vinna.
4Inom åtskilliga år. Sådant är GUDs beslut, både i den första profetian, och den andra. På den dagen, ska de troende fröjdas.
5Över GUDs seger. Han ger seger till vem Han vill. Han är den Allsmäktige, Barmhärtigast.
6Sådant är GUDs löfte - och GUD bryter aldrig Sitt löfte - men de flesta människorna vet inte det.
7De bryr sig bara om saker som tillhör denna världen, som är synliga för dem, medan de är helt omedvetna om Livet Efter Detta.
8Varför reflekterar de inte över sig själva? GUD skapade inte himmlarna och jorden, och allting dem emellan, förutom för ett specifikt syfte, och en specifik livstid. Men de flesta människorna, vad gäller att möta sin Herre, är icke troende.
9Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De var mäktigare, mer framgångsrika, och mer produktiva på jorden. Deras budbärare gick till dem med tydliga tecken. Följaktligen, var inte GUD Den som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
10Konsekvenserna för de som begick ondska, var tvunget att vara ondska. Detta för att de förkastade GUDs uppenbarelser och förlöjligade dem.
11GUD är Den som initierar skapelsen och sedan repeterar den. Till slut, kommer ni att återföras till Honom.
12Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att vara chockerade.
13Deras idoler kommer inte ha någon makt att medla på deras vägnar; tvärtom, kommer de att förkasta sina idoler.
14Dagen då Timmen äger rum, kommer de att skiljas åt.
15Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att vara i Paradiset, och fröjdas.
16Vad gäller de som inte tror, och som förkastar våra uppenbarelser och mötet i Livet Efter Detta, kommer de att förbli i straffet för evigt.
17Därför ska ni prisa GUD när ni drar er tillbaka på natten, och när ni stiger upp på morgonen.
18All ära i himmlarna och på jorden tillhör Honom, under hela kvällen, liksom mitt under er dag.
19Han producerar det levande från det döda, och producerar det döda från det levande, och Han återupplivar jorden efter att den dött; på liknande sätt återupplivas ni.
20Till Hans bevis hör att Han skapade er från stoft, sedan blev ni fortplantande människor.
21Till Hans bevis hör att Han skapade makar åt er bland er själva, så ni kan ha fridfullhet och förnöjelse med varandra, och Han placerade kärlek och omtanke i era hjärtan gentemot era makar. I detta finns tillräckligt med bevis för människor som tänker.
22Till Hans bevis hör skapelsen av himmlarna och jorden, och variationerna i era språk och era färger. I detta, finns tecken för de som har kunskap.
23Till Hans bevis hör er sömn under natten eller dagen, och ert arbete i strävan efter Hans gåvor. I detta, finns tillräckligt med bevis för människor som kan höra.
24Till Hans bevis hör att Han visar er blixten som en källa av rädsla, liksom hopp, och sedan sänder Han ner vatten från skyn för att återuppliva jord som varit död. I detta, finns det tillräckligt med bevis för människor som förstår.
25Till Hans bevis hör att himlen och jorden står till Hans förfogande. Slutligen, när Han kallar på er ut ur jorden, en kallelse, kommer ni omedelbart att komma ut.
26Alla i himmlarna och på jorden tillhör Honom; alla är underordnade Honom.
27Och Han är Den som initierar skapelsen, och sedan repeterar den; det är till och med lättare för Honom. Den mest storslagna likheten tillhör Honom, i himmlarna och på jorden, och Han är den Allsmäktige, Visast.
28Han citerar för er häri ett exempel från er själva: upphöjer ni någonsin era tjänare eller underordnade till en sådan grad att de konkurrerar med er, och till den grad att ni lovar dem lika stor lydnad och trohet som lovas er? Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som förstår.
29Utan tvekan, har de som överträder följt sina egna åsikter, utan kunskap. Vem kan då vägleda de som sänts vilse av GUD? Ingen kan någonsin hjälpa dem.
30Därför ska ni ägna er åt religionen strikt monoteism. Sådan är den naturliga instinkten som placerats i människorna av GUD. En sådan GUDs skapelse, kommer aldrig att förändras. Detta är den perfekta religionen, men de flesta människorna vet inte det.
31Ni ska underkasta er Honom, vörda Honom, iakttaga Kontaktbönerna (Salat), och - vad ni än gör - fall aldrig in i idoldyrkan.
32(Fall inte in i idoldyrkan,) som dem som delar upp sin religion i sekter; var och en av grupperna nöjda med vad de har.
33När människorna drabbas av motgångar, vänder de sig till sin Herre, och hänger sig totalt till Honom. Men sedan, så fort Han öser nåd över dem, återgår en del av dem till idoldyrkan.
34Låt dem vara otacksamma över det vi givit dem. Njut temporärt; ni kommer säkerligen att få veta.
35Har vi givit dem tillstånd som berättigar deras idoldyrkan?
36När vi ger människorna nåd fröjdas de däri. Men när de drabbas av motgångar, på grund av sina egna gärningar, blir de förtvivlade.
37Inser de inte att GUD ökar försörjningen för vem Han vill, eller minskar den? Det borde vara tankeställare för människor som tror.
38Därför ska ni ge släktingarna den del (av allmosorna) som de har rätt till, liksom de fattiga, och den resande främlingen. Detta är bättre för dem som uppriktigt strävar efter GUDs förnöjelse; dessa är vinnarna.
39Det ocker som praktiseras för att utöka vissa människors överflöd, vinner ingenting hos GUD. Men ger ni till välgörenhet, i strävan efter GUDs förnöjelse, får dessa sin belöning mångfaldigad.
40GUD är Den som skapade er. Han är Den som försörjer er. Han är Den som sätter er i döden. Han är Den som återupplivar er. Kan någon av era idoler göra något av dessa saker? Prisad vare Han. Han är högt överlägsen något partnerskap.
41Katastrofer har spritt sig på hav och land på grund av vad människorna begått. På så sätt låter Han dem få känna på konsekvenserna av en del av sina verk, så att de ska kunna återvända (till de rätta verken).
42Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de som kom före er." De flesta av dem var idoldyrkare.
43Därför ska ni helt ägna er åt denna perfekta religion, innan en dag kommer, som GUD gjort oundviklig. Den dagen kommer de att vara chockade.
44Den som inte tror, gör det till skada för sin egen själ, medan de som för ett rättfärdigt liv, gör det för att stärka och utveckla sina egna själar.
45För Han kommer generöst att belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv med Sina gåvor. Han älskar inte de icke troende.
46Till Hans bevis hör att Han sänder vindarna med goda tecken, för att ösa Sin nåd över er, och för att låta skeppen fara på havet enligt Sina regler, och så att ni ska kunna sträva efter Hans gåvor (via handel), så att ni må vara tacksamma.
47Vi har sänt budbärare före dig till deras folk, med fulländade tecken. Därefter straffade vi de som överträdde. Det är vår plikt att ge seger till de som tror.
48GUD är Den som sänder vindarna, för att sätta moln i rörelse, att spridas över hela skyn enligt Hans vilja. Därefter staplar Han molnen, varpå ni ser regnet komma ner från dem. När det faller på den Han väljer bland Sina tjänare, fröjdas de.
49Innan det föll på dem, hade de börjat förtvivla.
50Ni ska uppskatta GUDs kontinuerliga nåd, och hur Han återupplivar jord som varit död. Han kommer lika säkert att återuppliva de döda. Han är Allsmäktig.
51Hade vi skickat en gul sandstorm över dem i stället, skulle de ha fortsatt att inte tro.
52Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra kallelsen, när de väl vänder sig bort.
53Ej heller kan du vägleda de blinda ut ur deras avvikande. Du kan endast bli hörd av de som tror på våra uppenbarelser, och som bestämmer sig för att bli underkastade.
54GUD är Den som skapade er svaga, och som efter svaghet gav er styrka, och som därefter ersatte styrkan med svaghet och grått hår. Han skapar vad Han vill. Han är den Allvetande, den Allsmäktige.
55Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att svära på att de endast varade en timme (i denna världen). Så fel hade de.
56De som välsignats med kunskap och tro kommer att säga, "Ni har varat enligt GUDs befallning, till Återuppståndelsens Dag. Detta är nu Återuppståndelsens Dag, men ni lyckades inte se det."
57Därför kommer ingen ursäkt att gynna syndarna på den dagen, ej heller kommer de att ursäktas.
58Vi har således citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran. Likafullt, vilket bevis man än visar de icke troende, säger de, "Ni är förfalskare."
59GUD beslöjar således hjärtat på de som inte vet.
60Därför ska ni ihärdigt hålla ut - för GUDs löfte är sant - och låt dig inte avskräckas av de som inte uppnått övertygelse.
Chapter 31 (Sura 31)
1A.L.M.
2Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna bok av visdom.
3En ledstjärna och en nåd för de rättfärdiga.
4Som iakttager Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och vad gäller Livet Efter Detta är de fullständigt övertygade.
5De följer vägledningen från sin Herre, och de är vinnarna.
6Bland människorna finns de som upprätthåller grundlösa Hadith, och således avleder andra från GUDs väg utan kunskap, och tar den inte på allvar. Dessa har ådragit sig ett skamfullt straff.
7Och när våra uppenbarelser reciteras för en av dem, vänder han sig bort som om han aldrig hört dem, som om hans öron vore döva. Lova honom ett smärtsamt straff.
8Utan tvivel, har de som tror och för ett rättfärdigt liv förtjänat lycksalighetens trädgårdar.
9De vistas däri för evigt. Det är GUDs sanningsenliga löfte. Han är den Allsmäktige, Visast.
10Han skapade himmlarna utan pelare som ni kan se. Han placerade stabilisatorer (berg) på jorden, så att den inte faller samman med er, och Han spred på den alla sorters varelser. Vi sänder ner vatten från skyn, för att odla alla sorters vackra plantor.
11Sådan är GUDs skapelse; visa mig vad idolerna ni satt upp bredvid Honom har skapat. De som överträder har verkligen gått vilse.
12Vi har begåvat Luqman med visdom: "Var tacksam mot GUD." Den som är tacksam, är tacksam för sitt eget bästa. Vad gäller de som blir otacksamma, är GUD inte i behov av någonting, Prisvärde.
13Minns att Luqman sa till sin son, när han upplyste honom, "O min son, sätt inte upp några idoler vid sidan av GUD; idoldyrkan är en stor orättvisa."
14Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Hans mamma bar på honom, och lasten blev tyngre och tyngre. Det tar två år (av intensiv vård) innan avvänjning. Ni ska vara tacksamma getemot Mig, och era föräldrar. Till Mig är ert slutliga öde.
15Om de försöker tvinga dig att sätta upp idoler vid sidan av Mig, så lyd dem ej. Men fortsätt att behandla dem älskvärt i denna världen. Ni ska endast följa vägen av de som underkastat sig Mig. Slutligen kommer ni allesammans att återvända till Mig, och då kommer Jag att informera er om allting ni har gjort.
16"O min son, du ska veta att till och med någonting så litet som ett senapsfrö, långt inne i en sten, vare sig i himmlarna eller på jorden, kommer GUD att ta fram. GUD är Storslagen, Medveten.
17"O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli ihärdig trots motgångar. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.
18"Du ska inte behandla människorna arrogant, ej heller ska du färdas högfärdigt på jorden. GUD älskar inte de arroganta som skryter.
19"Gå ödmjukt och sänk din röst - den fulaste rösten är åsnans röst."
20Ser ni inte att GUD har satt allting i himmlarna och på jorden i er tjänst, och öst er med Sina välsignelser uppenbara och dolda? Ändå argumenterar vissa människor om GUD utan kunskap, utan vägledning, och utan den upplysande skriften.
21När de blir tillsagda, "Följ dessa uppenbarelser från GUD," säger de, "Nej, vi följer endast det vi såg våra föräldrar göra." Tänk om djävulen leder dem till Helvetets plåga?
22De som helt och hållet underkastar sig GUD, medan de för ett rättfärdigt liv, har fattat tag i det starkaste bandet. För GUD kontrollerar alla ting.
23Vad gäller de som inte tror, så bli inte ledsna över deras otro. Till oss kommer de slutligen att återvända, sedan kommer vi att informera dem om allting de hade gjort. GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.
24Vi låter dem njuta temporärt, och överlämnar dem sedan till ett svårt straff.
25Om man frågar dem, "Vem skapade himmlarna och jorden," kommer de att säga, "GUD." Säg, "Prisad vare GUD." Dock, är de flesta av dem omedvetna.
26Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Rikast, Mest Prisvärde.
27Om alla träd på jorden gjordes till pennor, och haven tillhandahöll bläcket, utökat med sju hav till, skulle GUDs ord inte ta slut. GUD är Allsmäktig,Visast.
28Skapelsen och återuppståndelsen av er alla, är detsamma som det av en person. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
29Inser ni inte att GUD smälter samman natten med dagen och dagen med natten, och att Han satt solen och månen i er tjänst, var och en löpande i sin bana under en bestämd livstid, och att GUD är fullt Medveten om allt ni gör?
30Detta bevisar att GUD är sanningen, medan alla idoler de sätter upp vid sidan av Honom är lögn, och att GUD är den Högste, den Störste.
31Ser ni inte att skeppen far på havet, bärandes på GUDs gåvor, för att visa er en del av Sina bevis? Detta borde verkligen vara bevis nog för alla som är ihärdiga, tacksamma.
32När våldsamma vågor omger dem, ber de till GUD, och ägnar sina böner uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar dem till land, återgår en del av dem. Ingen förkastar våra uppenbarelser förutom de som är bedragare, otacksamma.
33O människor, ni ska vörda er Herre, och frukta en dag då en far inte kan hjälpa sitt barn, ej heller kan ett barn hjälpa sin far. Utan tvivel, är GUDs löfte sant. Distraheras därför inte av detta livet; avleds inte från GUD av blott illusioner.
34Hos GUD finns kunskapen beträffande Timmen (världens ände). Han är Den som sänder ner regnet, och Han vet vad skötet innehåller. Ingen själ vet vad som kommer att hända den i morgon, och ingen vet i vilket land han eller hon kommer att dö. GUD är Allvetande, Medveten.
Chapter 32 (Sura 32)
1A.L.M.
2Boken är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre.
3De sa, "Han har hittat på den." Sannerligen, detta är sanningen från er Herre, för att varna människor som inte fått någon varnare före dig, så att de må bli vägledda.
4GUD är Den som skapade himmlarna och jorden, och allting dem emellan på sex dagar, och antog sedan all auktoritet. Ni har ingen annan än Honom som Herre, ej heller har ni någon medlare. Ska ni då inte ta er i akt?
5Allting kontrolleras av Honom, från himlen och till jorden. För Honom är dagen likvärdig ett tusen av era år.
6Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; den Allsmäktige, Barmhärtigast.
7Han är Den som fulländat allt Han skapat, och började skapelsen av människan från lera.
8Han fortsatte sedan hans fortplantning genom en viss anspråkslös vätska.
9Han formgav honom och blåste in i honom från Sin ande. Och Han gav er hörseln, synen, och hjärnorna; sällan är ni tacksamma.
10De undrar, "Efter att vi försvunnit ner i jorden, återskapas vi då på nytt?" Följaktligen, vad beträffar att möta sin Herre, är de icke troende.
11Säg, "Ni kommer att sättas i döden av den ängel i vars ansvar ni placerats, och sedan kommer ni att föras tillbaka till er Herre."
12Om ni bara kunde se de skyldiga när de bugar sina huvuden inför sin Herre: "Vår Herre, nu har vi sett och hört. Skicka tillbaka oss, så kommer vi att vara rättfärdiga. Nu har vi blivit övertygade.
13Om vi önskat, skulle vi ha kunnat ge varje själ dess vägledning, men det är redan förutbestämt att Jag kommer att fylla Helvetet med jinner och människor, alla tillsammans.
14Smaka på konsekvenserna av att ni glömt denna dag; nu glömmer vi er. Ni har ådragit er evigt straff i gengäld för era egna verk.
15De enda människorna som verkligen tror på våra uppenbarelser, är de som prostrerar när de hör dem. De glorifierar och prisar sin Herre utan någon arrogans.
16Deras sidor deras försakar villigt sina sängar, för att dyrka sin Herre, av vördad och hopp, och av våra gåvor till dem, ger de.
17Ni har ingen aning om hur mycket glädje och lycka som väntar er som belöning för era (rättfärdiga) verk.
18Är den som tror, densamma som den som är ond? De är inte likvärdiga.
19Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, har de förtjänat det eviga Paradiset. Sådan är deras boning, i gengäld för deras verk.
20Vad de onda beträffar, är deras öde Helvetet. Varje gång de försöker lämna det, kommer de att tvingas tillbaka. De kommer att bli tillsagda, "Smaka på Helvetes plåga, som ni inte brukade tro på."
21Vi låter dem känna på det mindre straffet (i denna världen), innan de ådrar sig det större straffet (i Livet Efter Detta), så att de ska kunna (fatta vinken och) ändra på sig.
22Vem är ondare än den som påminns om dessa uppenbarelser från sin Herre, och sedan insisterar på att ignorera dem? Vi kommer säkerligen att straffa de skyldiga.
23Vi har givit Moses skriften - hys inget tvivel om att möta Honom - och vi gjorde den till en vägledare för Israels Barn.
24Vi utnämnde imamer från dem som vägledde enligt våra budord, för att de ihärdigt höll ut och uppnådde övertygelse om våra uppenbarelser.
25Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag, beträffande allting som de tvistat om.
26Tänker de aldrig på hur många generationer före dem som vi utplånat? De bor och går nu i sina förfäders hem. Det borde vara bevis nog. Hör de inte?
27Inser de inte att vi driver vattnet till bar mark, och med det framställer skördar för att mata deras boskap, liksom de själva? Ser de inte?
28De utmanar: "Var är den där segern, om du talar sanning?"
29Säg, "Dagen då en sådan seger kommer, kommer tro inte att hjälpa de som inte trodde innan dess, ej heller kommer de att få en chans till."
30Ignorera dem därför och vänta, de väntar likaså.
Chapter 33 (Sura 33)
1O du profet, vörda GUD, och lyd inte de icke troende och hycklarna. GUD är Allvetande, Visast.
2Följ det som uppenbaras för dig från din Herre. GUD är fullt Medveten om vad ni alla gör.
3Och sätt din tilltro till GUD. GUD räcker som försvarare.
4GUD gav inte någon man två hjärtan i sitt bröst. Ej heller gjorde Han era fruar som ni tar avstånd ifrån (enligt er sed) till era mödrar. Ej heller gjorde Han era adopterade barn till genetisk avkomma. Allt detta är ingenting annat än påståenden ni hittat på. GUD talar sanningen, och Han vägleder på den (rätta) vägen.
5Ni ska ge era adopterade barn namn som bevarar relationen till deras genetiska föräldrar. Det är mer korrekt i GUDs ögon. Om ni inte vet vilka deras föräldrar är, ska ni, som bröder i religion, behandla dem som medlemmar av er familj. Ni begår ingen synd om ni gör ett misstag i detta avseende: ni ansvarar för era avsiktliga intentioner. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
6Profeten står de troende närmre än de gör varandra, och hans fruar är som mödrar till dem. Släktingarna borde ta hand om varandra enligt GUDs skrift. De troende ska därför ta hand om sina släktingar som immigrerar till dem, förutsatt att de tagit hand om sina egna familjer först. Dessa är budord i denna skrift.
7Minns att vi slöt ett förbund med profeterna, inklusive dig (O Muhammed), Noak, Abraham, Moses, och Jesus, Marias son. Vi tog ett högtidligt löfte från dem.
8Följaktligen, kommer Han säkerligen att ifrågasätta de sanningsenliga om deras sanningsenlighet, och har preparerat ett smärtsamt straff för de som inte tror (på detta Koraniska faktum).
9O ni som tror, minns GUDs välsignelser över er; när soldater attackerade er, sände vi våldsamma vindar och osynliga soldater över dem. GUD Ser allt ni gör.
10När de kom till er ovanifrån, och underifrån, var era ögon förskräckta, allt tålamod tog slut i era hjärtan, och ni hyste olämpliga tankar om GUD.
11Det var då som de troende verkligen testades; de blev ordentligt omskakade.
12Hycklarna och de med tvivel i sina hjärtan sa, "Det som GUD och Hans budbärare har lovat oss var bara en illusion!"
13Några av dem sa, "O folk av Yathrib, ni kan inte uppnå seger; vänd om." Andra hittade på ursäkter för profeten: "Våra hem är sårbara," när de inte var sårbara. De ville bara fly.
14Om fienden invaderat dem och bett dem förena sig med dem, skulle de ha förenat sig med fienden utan att tveka.
15De hade tidigare lovat GUD att de inte skulle vända om och fly; att avge ett löfte till GUD innebär ett stort ansvar.
16Säg, "Om ni flyr, kan ni aldrig fly från döden eller från att dödas. Oavsett vad som än händer, lever ni endast en litet stund till."
17Säg, "Vem skulle skydda er från GUD, om Han önskade er någon motgång eller någon välsignelse?" De kan aldrig hitta, vid sidan av GUD, någon annan Herre och Mästare.
18GUD är fullt medveten om de som hindrar ibland er, och de som säger till sina kamrater, "Låt oss stanna kvar allesamman." Sällan mobiliserar de för försvar.
19Dessutom är de för snåla när de har med er att göra. Om någonting hotar samhället, ser man deras ögon rulla av rädsla, som om döden redan kommit till dem. När krisen väl är över, piskar de er med vassa tungor. De är för snåla med sin rikedom. Dessa tror inte, och till följd därav har GUD tillintetgjort deras verk. Det är enkelt för GUD att göra.
20De trodde att parterna kanske skulle komma tillbaka. I så fall, skulle de önska att de försvunnit i öknen, där de frågade om nyheter om er på långt avstånd. Om parterna attackerat er medan de var hos er, skulle de sällan hjälpa er.
21GUDs budbärare har satt ett bra exempel för de ibland er som söker GUD och den Sista Dagen, och som konstant tänker på GUD.
22När de sant troende såg parterna (redo att attackera), sa de, "Detta är vad GUD och Hans budbärare har lovat oss, och GUD och Hans budbärare talar sanning." Denna (farliga situation) stärkte endast deras tro, och förstärkte deras underkastelse.
23Bland de troende finns människor som uppfyller sina löften till GUD. En del av dem dog, medan andra står redo, utan att någonsin vackla.
24GUD kommer säkerligen att belöna de sanningsenliga för deras sanningsenlighet, och kommer att straffa hycklarna, om Han så önskar, eller återtaga dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
25GUD drev tillbaka de som inte trodde med sin vrede, och de gav sig av tomhänta. GUD besparade på så sätt de troende allt stridande. GUD är Mäktig, Allsmäktig.
26Han förde också ner de som allierat sig med dem bland skriftens folk från deras trygga ställningar, och kastade skräck i deras hjärtan. En del av dem dödade ni, och en del av dem tog tillfångatog ni.
27Han lät er ärva deras land, deras hem, deras pengar, och mark ni aldrig gått på. GUD är i full kontroll av alla ting.
28O profet, säg till dina fruar, "Om ni strävar efter detta livet och dess fåfängor, låt mig då kompensera er och låta er gå älskvärt.
29"Men om ni strävar efter GUD och Hans budbärare, och boningen i Livet Efter Detta, har GUD förberett en stor belöning för de rättfärdiga ibland er."
30O ni fruar till profeten, om någon av er begår en grov synd, kommer straffet att fördubblas för henne. Det är enkelt för GUD att göra.
31Den av er som lyder GUD och Hans budbärare, och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi att bevilja en dubbel belöningen, och vi har förberett en generös gåva för henne.
32O ni fruar till profeten, ni är inte som andra kvinnor, om ni iakttager rättfärdighet. (Ni har större ansvar.) Därför ska ni inte tala för lågmält, så att de med sjukdom i sina hjärtan inte får fel uppfattning; ni ska endast tala rättfärdighet.
33Ni ska slå er till ro i era hem, och inte umgås för mycket med människorna, som ni brukade göra tidigare, under okunnighetens dagar. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat), ge den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och lyda GUD och Hans budbärare. GUD vill ta bort allt oheligt från er, O ni som bor runt den Heliga Helgedomen, och rena er fullständigt.
34Minns det som reciteras för er av GUDs uppenbarelser i era hem, och visomen som finns däri. GUD är Storslagen, Medveten.
35Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig, de troende männen, de troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga kvinnorna, de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna, de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnadsfulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna, de barmhärtiga männen, de barmhärtiga kvinnorna, de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen, de kyska kvinnorna, männen som firar minnet av GUD ofta, och kvinnorna som högtidlighåller; GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning för dem.
36Ingen troende man eller kvinna, om GUD och Hans budbärare utfärdar någon befallning, har något val beträffande den befallningen. Den som inte lyder GUD och Hans budbärare har gått långt vilse.
37Minns att du sa till den som var välsignad av GUD, och välsignad av dig, "Behåll din fru och vörda GUD," och du dolde inom dig vad GUD ville förkunna. Följaktligen fruktade du människorna, trots att du bara skulle frukta GUD. När Zeid helt avslutat sin relation med sin fru, lät vi dig gifta dig med henne, för att fastställa exemplet att en man kan gifta sig med sin adopterade sons frånskilda hustru. GUDs befallning ska utföras.
38Profeten begår inget fel om han gör något som gjorts lagligt av GUD. Sådant är GUDs system sedan de tidigare generationerna. GUDs befallning är en helig plikt.
39De som förmedlar GUDs budskap, och som vördar endast Honom, ska aldrig frukta någon annan än GUD. GUD är den mest effektive rannsakaren.
40Muhammed var inte far till någon av era män. Han var en GUDs budbärare och den sista profeten. GUD är fullt medveten om alla ting.
41O ni som tror, ni ska minnas GUD ofta.
42Ni ska prisa Honom dag och natt.
43Han är Den som hjälper er tillsammans med Sina änglar, för att leda er ut ur mörkret in i ljuset. Han är Ytterst Barmhärtigast gentemot de troende.
44Deras hälsning dagen de möter Honom är, "Frid," och Han har förberett för en generös belöning för dem.
45O profet, vi har sänt dig som ett vittne, en bärare av goda nyheter, och som en varnare.
46Som bjuder in till GUD, enlighet Hans vilja, och en vägledande ledstjärna.
47Förmedla goda nyheter till de som tror, om att de förtjänat en stor välsignelse från GUD.
48Lyd inte de icke troende och hycklarna, ignorera deras förolämpningar, och sätt din tillit till GUD; GUD räcker som försvarare.
49O ni som tror, om ni gifte er med troende kvinnor, och sedan skilde er ifrån dem innan ni haft samlag med dem, är de inte skyldiga att vänta en tid (innan de gifter sig med en annan man). Ni ska kompensera dem rättvist, och låta dem gå älskvärt.
50O profet, vi gjorde dina fruar till vilka du betalt hemgiften de har rätt till lagliga för dig, eller vad du redan har, som beviljats dig av GUD. Lagligt för dig i äktenskap är även döttrarna till din fars bröder, döttrarna till din fars systrar, döttrarna till din mors bröder, döttrarna till din mors systrar, som emigrerat med dig. Om en troende kvinna dessutom gav sig själv till profeten - genom att ge upp rätten till hemgift - kan profeten gifta sig med henne utan hemgift, om han så önskar. Men, att hon ger upp hemgiften gäller endast profeten, inte de övriga troende. Vi har redan fastställt deras rättigheter beträffande deras makar eller vad de redan har. Detta är för att bespara dig eventuell förlägenhet. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
51Du får försiktigt undvika vem du vill, och föra vem du vill närmrare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda, och inte känna någon sorg, och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild.
52Utöver dessa kategorier som beskrivits för dig, får du inte gifta dig med någon annan kvinna, ej heller kan du ersätta en ny fru (från de förbjudna kategorierna), hur mycket du än beundrar deras skönhet. Du måste vara nöjd med de som redan gjorts lagliga för dig. GUD granskar alla ting.
53O ni som tror, gå inte in i profetens hem såvida ni inte är får lov att äta, ej heller ska ni tvinga fram en sådan inbjudan på något sätt. Blir ni inbjudna får ni gå in. När ni har ätit färdigt ska ni gå därifrån; engagera honom inte i långdragna konversationer. Detta brukade skada profeten, och han var för blyg för att tala om det för er. Men GUD skyr inte sanningen. Om ni måste fråga hans fruar om någonting, så fråga dem från bakom en barriär. Detta är renare för era hjärtan och deras hjärtan. Ni ska inte skada GUDs budbärare. Ni ska inte gifta er med hans fruar efter honom, för det vore en grov synd i GUDs ögon.
54Vare sig ni offentliggör något, eller döljer det, är GUD fullt medveten om alla ting.
55Kvinnorna får släppa efter på (sättet de klär sig) runt sina fäder, sina söner, sina bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, de andra kvinnorna, och sina (kvinnliga) tjänare. De ska vörda GUD. GUD bevittnar alla ting.
56GUD och Hans änglar hjälper och bestyrker profeten. O ni som tror, ni ska hjälpa och stödja honom, och beakta honom som han bör beaktas.
57Säkerligen, de som motarbetar GUD och Hans budbärare, straffar GUD med en förbannelse i detta livet, och i Livet Efter Detta; Han har preparerat för dem ett skamfullt straff.
58De som förföljer de troende männen och de troende kvinnorna, som inte gjorde något fel, har inte bara begått en lögn, utan också en grov synd.
59O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
60Såvida hycklarna och de med sjukdom i sina hjärtan, och de onda lögnarna från staden, inte avstår (från att förfölja dig), kommer vi säkerligen att ge dig övertaget, och sedan kommer de tvingas ge sig av inom kort.
61De har ådragit sig fördömelse vart de än går; (såvida de inte slutar att attackera dig,) får de fångas och dödas.
62Detta är GUDs eviga system, och ni kommer att märka att GUDs system är oföränderligt.
63Människorna frågar dig om Timmen (världens ände). Säg, "Kunskapen om den finns bara hos GUD. Så vitt ni vet, kan Timmen vara nära."
64GUD har fördömt de som inte tror, och har preparerat Helvetet för dem.
65Däri vistas de för evigt. De kommer varken finna någon herre, eller hjälpare.
66Dagen de kastas i Helvetet kommer de att säga, "O, vi önskar att vi lytt GUD, och lytt budbäraren."
67De kommer också att säga, "Vår Herre, vi har lytt våra mästare och ledare, men de vilseledde oss.
68"Vår Herre, ge dem det dubbla straffet, och förbanna med dem en stor förbannelse."
69O ni som tror, var inte som de som skadade Moses, sedan friade GUD honom från vad de sagt. I GUDs ögon var han ärbar.
70O ni som tror, vörda GUD och yttra endast de korrekta yttrandena.
71Han kommer då att fixa era verk och förlåta era synder. De som lyder GUD och Hans budbärare har triumferat en stor seger.
72Vi erbjöd ansvaret om (valfrihet) till himmlarna och jorden, och bergen, men de vägrade att bära den, och var rädda för den. Men människan accepterade den; han överträdde, var okunnig.
73För GUD kommer slutligen att straffa de hycklande männen och de hycklande kvinnorna, och de idoldyrkande männen och de idoldyrkande kvinnorna. GUD räddar de troende männen och de troende kvinnorna. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
Chapter 34 (Sura 34)
1Prisad vare GUD - som äger allting i himmlarna och på jorden; all lovprisning tillhör Honom i Livet Efter Detta. Han är Den Visaste, den Medvetne.
2Han är medveten om allt som försvinner ner i jorden, och allt som kommer upp ur den, och allt som kommer ner från skyn, och allt som stiger upp i den. Han är den Barmhärtigaste, den Förlåtande.
3De som inte tror har sagt, "Timmen kommer aldrig att äga rum!" Säg, "Absolut - vid min Herre - den kommer säkerligen att komma till er. Han är Den Som Känner till framtiden. Inte ens motsvarande vikten av en atom är dolt från Honom, vare sig i himmlarna eller på jorden. Inte heller det som är mindre, eller större (är dolt). Allt finns i ett fulländat dokument."
4Han kommer absolut att belöna de som tror och för ett rättfärdigt liv. Dessa har förtjänat förlåtelse och en generös gåva.
5Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, har de ådragit sig ett straff av plågsam förödmjukelse.
6Det är uppenbart för de som välsignats med kunskap, att denna uppenbarelse från er Herre till dig är sanningen, och att den vägleder till den Allsmäktige, Mest Prisvärdes väg.
7De som inte trodde har sagt, "Låt oss visa er en man, som säger att efter att ni slitits i stycken, kommer ni att skapas på nytt.
8"Antingen hittar han på lögner om GUD, eller så är han tokig." De som inte tror på Livet Efter Detta har säkerligen ådragit sig det värsta straffet, de har gått långt vilse.
9Har de inte sett alla ting de har framför sig och bakom sig, i himlen och på jorden? Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat låta jorden svälja dem, och låtit massor från skyn falla ner över dem. Det borde vara bevis nog för alla lydiga tjänare.
10Vi begåvade David med välsignelser från oss: "O berg, underkasta er tillsammans med honom, ni också, O ni fåglar." Vi gjorde järnet mjukt för honom.
11"Ni får göra sköldar som passar perfekt, och verka rättfärdighet. Vad ni än gör, Ser Jag det."
12För Salomon, satte vi vinden i hans tjänst, som rörde sig en månat hitåt och en månad ditåt. Och vi lät en oljekälla välla fram för honom. Även jinnerna arbetade för honom, med hans Herres lov. Den som ignorerade våra budord ibland dem, utsatte vi för ett svårt straff.
13De gjorde allt han önskade åt honom - nischer, statyer, djupa pooler, och tunga matlagningsgrytor. O Davids familj, verka (rättfärdighet) för att visa er tacksamhet. Endast några få av mina tjänare är tacksamma.
14När den utsatta tiden för hans död kom, hade de ingen aning om att han hade dött. Det var inte förrän ett av djuren försökte äta av hans stav, och han ramlade ner, som jinnerna insåg att han var död. De insåg således, att om de verkligen känt till sådant de inte sett, skulle de slutat arbeta så hårt så fort han dog.
15Sabas hemland brukade vara ett underverk, med två trädgårdar till höger och till vänster. Ät från er Herres gåvor och var Honom tacksam - god jord och en förlåtande Herre.
16De vände sig bort och, följaktligen, öste vi en förödande flod över dem, och ersatte deras två trädgårdar med två trädgårdar av illasmakande frukter, taggiga plantor, och en torftig skörd.
17På så sätt straffade vi dem för deras otro. Straffar vi inte endast de icke troende?
18Vi placerade emellan dem och de samhällen vi välsignat andra oaser, och vi gjorde resan däremellan trygg: "Res däri dagar och nätter i fullständig trygghet."
19Men de (blev otacksamma och) utmanade: "Vår Herre, det spelar ingen roll för oss om Du utökar längden på våra resor (utan några anhalter)." På så sätt kränkte de sina egna själar. Följaktligen, gjorde vi dem till historia, och splittrade dem i små grupper över hela landet. Detta borde förse de ihärdiga och tacksamma med tankeställare.
20Satan fann dem villigt uppfyllade hans förväntningar. De följde honom, förutom ett fåtal troende.
21Han hade aldrig någon makt över dem. Men på så sätt urskiljer vi de som tror på Livet Efter Detta från de som tvivlar på det. Er Herre är i full kontroll av alla ting.
22Säg, "Be till idolerna ni satt upp vid sidan av GUD. De äger inte ens en enda atom i himmlarna eller på jorden. De har inget delägarskap däri, ej heller låter Han dem vara Hans assistenter."
23Att medla med Honom kommer att var förgäves, såvida den inte överensstämmer med Hans vilja. När deras sinnen slutligen lugnat ner sig, och de frågar, "Vad sa er Herre," kommer de att säga, "Sanningen." Han är den Högste, den Störste.
24Säg, "Vem är det som försörjer er, från himmlarna och jorden?" Säg, "GUD," och "Antingen är vi eller ni vägledda, eller har gått långt vilse."
25Säg, "Ni ansvarar inte för våra brott, ej heller ansvarar vi för vad ni gör."
26Säg, "Vår Herre kommer att samla oss alla tillsammans inför Honom, sedan kommer Han att döma oss rättvist. Han är Domaren, den Allvetande."
27Säg, "Visa mig idolerna ni satt upp som partners med Honom!" Säg, "Nej; Det finns bara en GUD, den Allsmäktige, Visaste."
28Vi har skickat dig (O Rashad) till alla människor, en bärare av goda nyheter, och som en varnare, men de flesta människorna vet inte det.
29De utmanar, "När kommer detta löfte att äga rum, om du talar sanning?"
30Säg, "Ni har en specifik tidpunkt, på en specifik dag, som ni inte kan fördröja med en timme, eller påskynda."
31De som inte tror har sagt, "Vi kommer inte att tro på denna Koran, eller på de tidigare skrifterna." Om ni bara kunde föreställa er dessa överträdare, när de står inför sin Herre! De kommer att argumentera med varandra fram och tillbaka. De som följde kommer att säga till sina ledare, "Vore det inte för er skulle vi ha varit troende."
32Ledarna kommer att säga till de som följde dem, "Var det vi som avledde er från vägledningen efter att den kommit till er? Nej; det var ni som var onda."
33De som följer kommer att säga till sina ledare, "Det var ni som smed planer natt och dag, och som sedan beordrade oss att vara otacksamma gentemot GUD, och att sätta upp idoler för att konkurrera med Honom." De kommer att plågas av ångest när de ser straffet, för vi kommer att placera kedjor runt halsarna på de som inte trodde. Bestraffas de inte rättvist för vad de gjort?
34Varje gång som vi sände en varnare till ett samhälle, sa ledarna för det samhället, "Vi förkastar budskapet du sänts med."
35De sa också, "Vi är mäktigare, med mera pengar och barn, och vi kommer inte att straffas."
36Säg, "Min Herre är Den som kontrollerar alla försörjningar; Han ger försörjningar till vem Han vill, eller drar in på dem, men de flesta människorna vet inte det."
37Det är inte era pengar eller era barn som för er närmare oss. Endast de som tror och för ett rättfärdigt liv kommer att få belöningen för sina verk, mångdubblat flera gånger om. I Paradisets boning kommer de att leva i perfekt frid.
38Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, kommer de att vistas i straff.
39Säg, "Min Herre är Den som kontrollerar alla gåvor; Han ökar gåvorna för vem Han vill bland Sina tjänare, eller drar in på dem. Allt ni spenderar (för Guds sak), kommer han att belöna er för; Han är den Bäste Försörjaren."
40Dagen då Han sammankallar dem allihop, kommer Han att säga till änglarna, "Dyrkade dessa människor er?"
41De kommer att svara, "Prisad vare Du. Du är vår Herre och Mästare, inte dem. I stället dyrkade de jinnerna; de flesta av dem trodde på dem."
42På den dagen har ni ingen makt att hjälpa eller skada varandra, och vi kommer att säga till de som överträdde, "Smaka på Helvetets straff, som ni brukade förneka."
43När våra bevis lästes upp för dem, tydligt och klart, sa de, "Det här är bara en man som vill avleda er från det sätt era föräldrar dyrkar." De sa också, "Detta är påhittade lögner." De som inte trodde sa också om sanningen när den kom till dem, "Detta är uppenbarligen magi."
44Vi gav dem inga andra böcker att studera, ej heller sände vi en annan varnare till dem innan dig.
45De som kom före dem trodde inte, och trots att de inte såg en tiondel av (det mirakel) vi givit denna generation, när de inte trodde Mina budbärare, hur allvarligt var inte då Mitt straff!
46Säg, "Jag ber er göra en sak: Vig era liv åt GUD, som par eller som individer, och reflektera sedan. Er vän (Rashad) är inte tokig. Han är en påtaglig varnare till er, precis innan ankomsten av ett fruktansvärt straff."
47Säg, "Jag ber er inte om någon lön; ni kan behålla den. Min lön kommer endast från GUD. Han bevittnar alla ting."
48Säg, "Min Herre gör att sanningen segrar. Han är Den som Känner till alla hemligheter."
49Säg, "Sanningen har kommit; medan lögn varken kan initiera något eller repetera det."
50Säg, "Om jag går vilse, går jag vilse på grund av mina egna brister. Och om jag är vägledd, är det på grund av min Herres inspiration. Han är Den Som Hör, Den Som är Nära."
51Om ni bara kunde se dem när den stora skräcken drabbar dem; då kan de inte fly, och de kommer att föras bort med våld.
52Då kommer de att säga, "Nu tror vi på det," men det kommer att vara alldeles för sent.
53De har förkastat det förut; i stället har de bestämt sig för att upprätthålla gissningar och spekulationer.
54Följaktligen berövades de på allt de längtat efter. Det är samma öde som för deras likasinnade bland de tidigare generationerna. De hyste för många tvivel.
Chapter 35 (Sura 35)
1Prisad vare GUD, Den Som Initierat himmlarna och jorden, och som utnämnde änglarna till att vara budbärare med vingar - två, tre, och fyra (vingar). Han utökar skapelsen som Han vill. GUD är Allsmäktig.
2När GUD öser nåd över människorna kan ingen kraft stoppa det. Och om Han håller tillbaka det, kan ingen annan kraft än Han sända det. Han är Den Allsmäktige, Visast.
3O människor, minns GUDs välsignelser över er. Finns det någon annan skapare än GUD som ger till er från himlen och från jorden? Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Hur kan ni avvika?
4Om de inte tror dig, har budbärare före dig blivit misstrodda. GUD kontrollerar alla ting.
5O människor, GUDs löfte är sanningen; distraheras därför inte av detta obetydliga liv. Avleds inte från GUD av rena illusioner.
6Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.
7De som inte tror har ådragit sig ett strängt straff, och de som tror och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse och en stor belöning.
8Lägg märke till den vars onda gärningar smyckas i hans ögon, tills han tror att det är rättfärdigt. GUD avleder på så sätt den som vill (gå vilse), och Han vägleder den som vill (vägledas). Därför ska du inte sörja över dem. GUD är fullt medveten om allt de gör.
9GUD är Den som sänder vindarna för att sätta molnen i rörelse, sedan driver vi dem mot bara marker, och återupplivar sådana marker efter att de varit döda. Sådan är återuppståndelsen.
10Alla som strävar efter värdighet bör veta att all värdighet tillhör GUD. Till Honom stiger de goda orden, och Han upphöjer de rättfärdiga verken. Vad gäller de som planerar onda verk, ådrar de sig ett svårt straff, planerna tillhörande sådana onda människor är dömda att misslyckas.
11GUD skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, sedan låter Han er föröka er genom era makar. Ingen kvinna blir gravid, eller får barn, utan Hans vetskap. Ingen genomlever ett långt liv, och ingens liv avslutas plötsligt, förutom enligt ett redan existerande dokument. Detta är enkelt för GUD.
12De två haven är inte desamma, ett är friskt och välsmakande, medan det andra är salt och odrickbart. Från var och en av dem äter ni mört kött, och utvinner smycken att bära. Och ni ser skeppen segla över dem, i strävan efter Hans gåvor, så att ni må vara tacksamma.
13Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med natten. Han har satt solen och månen till att löpa under en förutbestämd tid. Sådan är GUD er Herre; all kungaskap tillhör Honom. Alla idoler ni sätter upp vid sidan av Honom, äger inte så mycket som ett skalet på ett frö.
14Om ni ropar på dem kan de inte höra er. Även om de hör er kan de inte besvara er. På Återuppståndelsens Dag kommer de att förskjuta er. Ingen kan informera er som den Mest Medvetne.
15O människor, det är ni som behöver GUD, medan GUD inte behöver någon, den Mest Prisvärde.
16Om Han vill kan Han göra sig av med er, och ersätta er med en ny skapelse.
17Det är inte för svårt för GUD.
18Ingen själ kan bära synderna av en annan själ. Om en själ som är full av synder ber en annan att bära en del av sin börda, kan ingen annan själ bära någon del av den, även om de var släkt med varandra. De enda människorna som beaktar dina varningar är de som vördar sin Herre, även då de är ensamma i sin avskildhet, och iakttager Kontaktbönerna (Salat). Den som renar sin själ, gör det för sitt eget bästa. Till GUD är det slutliga ödet.
19Den blinde och den som kan se är inte lika.
20Ej heller mörkret och ljuset.
21Ej heller skuggans svalka och solens hetta.
22Ej heller de levande och de döda; GUD låter vem Han vill höra. Ni kan inte göra hörare av de som finns i gravarna.
23Du är bara en varnare.
24Vi har sänt dig med sanningen, en bärare av goda nyheter, och som en varnare. Varje samhälle måste få en varnare.
25Om de inte tror dig, har även de som kom före dem inte trott. Deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, och Psalmerna, och de upplysande skrifterna.
26Därefter straffade Jag de som inte trodde; hur hemskt var inte Mitt straff!
27Inser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar frukter i olika färger? Till och med bergen har olika färger; topparna är vita, röda, eller någon annan färg. Och korparna är svarta.
28Även människorna, djuren och boskapen har olika färger. Det är anledningen till människorna som verkligen vördar GUD, är de som är äger kunskap. GUD är Allsmäktig, Förlåtande.
29Utan tvivel, de som reciterar GUDs bok, iakttager Kontaktbönerna (Salat), och från våra gåvor till dem spenderar de - i hemlighet och öppet - är engagerade i en satsning som aldrig misslyckas.
30Han kommer att belöna dem generöst, och kommer att mångdubbla Sina välsignelser över dem. Han är Förlåtande, Tacksam.
31Det vi uppenbarat för dig i denna skrift är sanningen, och fullbordar alla tidigare skrifter. GUD är fullt Medveten om Sina tjänare, Den Som Ser.
32Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den största triumfen.
33De kommer att träda in i Edens trädgårdar, där de kommer att smyckas med armband av guld och pärlor, och deras klädsel däri kommer vara gjord av silke.
34De kommer att säga, "Prisa GUD för att ha avlägsnat alla våra bekymmer. Vår Herre är Förlåtande, Tacksam.
35"Han har gett oss tillträde till boningen av evig lycksalighet, av Sin nåd. Aldrig uttråkas vi häri, aldrig blir vi trötta."
36Vad gäller de som inte tror, har de ådragit sig Helvetes eld, där de aldrig utplånas av döden, ej heller förändras straffet någonsin för dem. På så sätt straffar vi de otacksamma.
37De kommer att skrika däri, "Vår Herre, om du tar oss ut härifrån, kommer vi att verka rättfärdighet i stället för de verk vi brukade göra." Gav vi er inte en livslång chans, med kontinuerliga påminnelser för de som skulle ta sig i akt? Fick ni inte varnaren? Smaka därför på (konsekvenserna). Syndarna kommer inte att ha någon som hjälper dem.
38GUD är Den Som Känner till himmlarnas och jordens framtid. Han är Den Som Känner till alla innersta tankar.
39Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden. Följaktligen, den som väljer att inte tro gör det till skada för sig själv. De icke troendes otro förstärker endast deras Herres avsky gentemot dem. De icke troendes otro störtar dem djupare ner i förlust.
40Säg, "Fundera över de idoler ni satt upp vid sidan av GUD; visa mig vad de har skapat på jorden." Äger de rätten till någon del av himmlarna? Har vi givit dem en bok i vilken det inte finns några tvivel? Sannerligen, det som syndarna lovar varandra är inget annat än en illusion.
41GUD är Den som håller himmlarna och jorden, så att de inte försvinner. Om någon annan skulle hålla dem, skulle de absolut försvinna. Han är Barmhärtig, Förlåtande.
42De svor högtidligt vid GUD att om en varnare skulle komma till dem, skulle de vara bättre vägledda än något annat samhälle! Men nu när en varnare kom till dem, sjönk de bara djupare ner i motvilja.
43De hemföll åt arrogans på jorden, och onda planer, och onda planer slår bara tillbaka på de som planerar dem. Har de att vänta sig ett annorlunda öde än de som gjort samma sak förut? Du kommer att märka att GUDs system är oföränderligt; du kommer att märka att GUDs system är tidlöst.
44Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom innan dem? De var till och med starkare än dem. Ingenting kan döljas från GUD, i himmlarna eller på jorden. Han är Allvetande, Allsmäktig.
45Om GUD skulle straffa människorna för deras synder, skulle Han inte lämna en enda varelse på jorden. Men Han ger dem uppskov under en förutbestämd tid. När deras tid väl har fullbordats, är GUD Den Som Ser Sina tjänare.
Chapter 36 (Sura 36)
1Y.S. (Yã Sîn)
2Och Koranen som är full av visdom.
3Med all säkerhet, är du (Rashad) en av budbärarna.
4På en rak väg.
5Denna uppenbarelse är från den Allsmäktige, Barmhärtigast.
6För att varna människor vars föräldrar aldrig varnats, och som därför är omedvetna.
7Det är förutbestämt att de flesta av dem inte tror.
8För vi placerar kedjor runt deras halsar, upp till deras hakor. Följaktligen låses de i sin otro.
9Och vi placerar en barriär framför dem, och en barriär bakom dem, och på så sätt beslöjar vi dem; de kan inte se.
10Det är sak samma vare sig du varnar dem eller inte, de kan inte tro.
11Du kommer endast att beaktas av de som upprätthåller detta budskap, och som vördar Den Nådigaste - även då de är ensamma i sin avskildhet. Ge dem goda nyheter om förlåtelse och en generös belöning.
12Vi kommer säkerligen att återuppliva de döda, och vi har skrivit ner allt de har gjort i detta livet, även konsekvenserna som fortgår efter deras död. Allt har vi räknat i ett omfattande dokument.
13Citera för dem exemplet på människorna i ett samhälle som mottog budbärarna.
14När vi sände två (budbärare) till dem, trodde de inte. Vi bestyrkte dem då av en tredje. De sa, "Vi är (Guds) budbärare till er."
15De sa, "Ni är bara människor som vi. Den Nådigaste har inte skickat ner någonting. Ni är lögnare."
16De sa, "Vår Herre vet att vi sänts till er.
17"Vår enda uppgift är att förmedla budskapet."
18De sa, "Vi ser er som dåliga omen. Om ni inte slutar, kommer vi säkerligen att stena er, eller plåga er med ett smärtsamt straff."
19De sa, "Ert omen beror på hur ni reagerar, nu när ni har blivit påminda. Ni är verkligen överträdande människor."
20En man kom springande från andra sidan staden, och sa, "O mitt folk, följ budbärarna.
21"Följ de som inte ber er om någon lön, och som är vägledda.
22"Varför skulle jag inte dyrka Den som initierat mig, och till Honom kommer ni slutligen att återvända?
23"Ska jag sätta upp gudar vid sidan av Honom? Om Den Nådigaste önskade mig något ont, kan deras medling inte hjälpa mig det minsta, ej heller kan de rädda mig.
24"I sådana fall, skulle jag vara fullständigt vilse.
25"Jag har trott på er Herre; snälla, lyssna på mig."
26(När han dog) blev han tillsagd, "Träd in i Paradiset." Han sa, "O, jag önskar att mitt folk visste.
27"Att min Herre har förlåtit mig, och gjort mig ärbar."
28Vi sände inte ner soldater från skyn över hans folk efter honom; vi behövde inte sände ner dem.
29Allt som behövdes var ett slag, varpå de tystades.
30Hur bedrövligt är inte människornas tillstånd! Varje gång som en budbärare gick till dem, förlöjligade de honom alltid.
31Har de inte sett hur många generationer före dem vi utplånat, och hur de aldrig återvänder till dem?
32Var och en av dem kommer att sammankallas inför oss.
33Ett tecken för dem är den döda jorden: vi återupplivar den och producerar frön från den, för deras mat.
34I den odlar vi trädgårdar med dadelpalmer, och vindruvor, och vi låter bäckar välla fram däri.
35Detta är för att förse dem med frukter, och för att låta dem framställa med sina egna händer vad de behöver. Ska de då vara tacksamma?
36Ärad vare Den som skapade alla sorters plantor från jorden, liksom de själva, och andra skapelser som de inte ens känner till.
37Ett annat tecken för dem är natten; vi avlägsnar dagsljuset därifrån, varpå de befinner sig i mörker.
38Solen går ner på en speciell plats, enligt den Allsmäktiges, den Allvetandes design.
39Vi formgav månen för att framträda i faser, tills den blir som en gammal böjd skida.
40Solen ska aldrig hinna ikapp månen - natten och dagen avviker aldrig - var och en av dem löper i sin egen bana.
41Ett annat tecken för dem är att vi bar deras förfäder på den lastade arken.
42Sedan skapade vi detsamma för dem att färdas i.
43Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat dränka dem, så att deras skrikande inte skulle höras, ej heller skulle de ha kunnat räddas.
44I stället öser vi nåd över dem, och låter dem njuta ett tag.
45Ändå, när de blir tillsagda, "Lär från ert förflutna för att verka rättfärdighet för er framtid, så att ni må uppnå nåd,"
46Oavsett vilket sorts bevis de än får från sin Herre, ignorerar de ständigt det.
47När de blir tillsagda, "Ge från GUDs gåvor till er," säger de som inte tror till de som tror, "Varför ska vi ge till dem som GUD skulle ha kunnat ge mat, om Han så önskat? Ni har verkligen gått långt vilse."
48Dessutom utmanar de, "När kommer det där löftet att äga rum, om du talar sanning."
49Allt de ser kommer att vara ett slag som överväldigar dem, medan de tvistar.
50De kommer inte ens ha tid att skriva något testamente, ej heller kommer de att kunna återvända till sitt folk.
51Hornet kommer att blåsas, varpå de kommer att resa sig från graven och gå till sin Herre.
52De kommer att säga, "Ve oss. Vem återupplivade oss från vår död? Detta är vad Den Nådigaste utlovat. Budbärarna hade rätt."
53Allt som behövs är ett slag, varpå de sammankallas inför oss.
54På den dagen kommer ingen själ att kränkas det minsta. Ni kommer att ersättas exakt för vad ni än gjort.
55De som vistas i Paradiset kommer att vara, på den dagen, lyckligt sysselsatta.
56De vistas med sina makar i underbar skugga, i åtnjutning av bekväma möbler.
57De kommer att ha frukter däri; de kommer att ha allt de önskar sig.
58Hälsningar av frid från en Ytterst Barmhärtig Herre.
59Vad gäller er, O ni som är skyldiga, kommer ni att sättas åt sidan.
60Slöt jag inte ett förbund mer er, O Adams Barn, att ni inte ska dyrka djävulen? Att han är er ivrigaste fiende?
61Och att ni ska dyrka endast Mig? Det är den rätta vägen.
62Han har vilselett mängder av er. Hade ni ingen förstånd?
63Detta är Helvetet som utlovats er.
64Idag kommer ni att brinna i det, som en konsekvens av er otro.
65På den dagen kommer vi att beslöja deras munnar; deras händer och fötter kommer att vittna om allt de hade gjort.
66Om vi vill kan vi beslöja deras ögon, och följaktligen, när de söker vägen, kommer de inte att kunna se.
67Om vi vill, kan vi frysa dem på plats; på så sätt kan de varken flytta sig framåt, eller gå tillbaka.
68Den vi låter leva länge, låter vi återgå till svaghet. Förstår de inte?
69Det vi lärde honom (budbäraren) var inte poesi, ej heller är han (en poet). Detta är inget mindre än ett formidabelt bevis, och en fulländad Koran.
70För att predika för de levande, och för att avslöja de icke troende.
71Har de inte sett att vi skapade för dem, med våra egna händer, boskap som de äger?
72Och vi underkuvade dem för dem; en del rider de på, andra äter de.
73De drar nytta av dem på andra sätt, och utvinner även drycker. Ska de då inte vara tacksamma?
74De sätter upp vid sidan av GUD andra gudar, kanske kan de hjälpa dem!
75Tvärtom, de kan inte hjälpa dem; det slutar istället med att de tjänar dem som hängivna soldater.
76Bli därför inte ledsen över deras yttranden. Vi är fullt medvetna om allt de döljer och allt de tillkännager.
77Ser inte människan att vi skapade honom från en liten droppe, och sedan blir han en ivrig fiende?
78Han ställer en fråga till oss - medan han glömmer bort sin första skapelse - "Vem kan återuppliva benen efter att de ruttnat?"
79Säg, "Den som initierat dem från första början kommer att återuppliva dem. Han är fullt medveten om varje skapelse."
80Han är Den som skapar åt er, från de gröna träden, bränsle som ni bränner för ljus.
81Är inte Den som skapade himmlarna och jorden kapabel att återskapa detsamma? Jo sannerligen; Han är Skaparen, den Allvetande.
82Allt Han behöver göra för att utföra någon befallning är att säga till den, "Var," och den är.
83Därför, prisad vare Den i vars hand makten över alla ting är, och till Honom kommer ni att återföras.
Chapter 37 (Sura 37)
1Arrangörerna i kolumner.
2De som klandrar de som ska klandras.
3De som reciterar budskapen.
4Er Gud är endast en.
5Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan, Herren av alla öst.
6Vi har smyckat den lägsta himlen med smyckande planeter.
7Vi bevakade den från alla förkastade djävlar.
8De kan inte spionera på det Höga Samhället; de bombarderas från alla håll och kanter.
9De har fördömts; de har ådragit sig ett evigt straff.
10Om någon av dem vågar sig på att anfalla de yttre gränserna, träffas han av en våldsam projektil.
11Fråga dem, "Är de svårare att skapa, eller de andra skapelserna?" Vi skapade dem från våt lera.
12När du tar dig i akt, hånar de.
13När de påminns, tar de sig inte i akt.
14När de ser bevis, förlöjligar de det.
15De säger, "Detta är uppenbarligen magi!
16"Återupplivas vi efter att vi blivit till stoft och ben?
17"Även våra gamla förfäder?"
18Säg, "Ja, ni kommer att sammankallas med tvång."
19Allt som krävs är en stöt, varpå de (reser sig) och tittar.
20De kommer att säga, "Ve oss, detta är Domens Dag."
21Detta är avgörandets dag, som ni inte brukade tro på.
22Sammankalla de som överträder, deras makar, och idolerna de dyrkade
23vid sidan av GUD, och led dem till Helvetets väg.
24Stoppa dem, och fråga dem:
25"Varför hjälper ni inte varandra?"
26De kommer att vara totalt underkastade den dagen.
27De kommer att komma till varandra, och ifrågasätta och klandra varandra.
28De kommer att säga (till sina ledare), "Ni brukade komma till oss från rätta sidan."
29De kommer att svara, "Det var ni som inte var troende.
30"Vi hade aldrig någon makt över er; det var ni som var onda.
31"Vi har med rätta ådragit oss vår Herres dom; nu måste vi lida.
32"Vi vilseledde er, bara för att vi var vilse."
33Följaktligen kommer de alla ta del av straffet den dagen.
34Så straffar vi de skyldiga.
35När de blev tillsagda, "La Elãha Ella Allãh [Det finns ingen annan gud än GUD]," blev de arroganta.
36De sa, "Ska vi lämna våra gudar på grund av en tokig poet?"
37I själva verket har han kommit med sanningen, och bekräftat budbärarna.
38Ni kommer absolut få smaka på det mest smärtsamma straffet.
39Ni straffas bara för det ni gjort.
40Endast GUDs tjänare, som är absolut hängivna endast Honom, (kommer att räddas).
41De har förtjänat försörjningar speciellt reserverade för dem.
42Alla sorters frukter. De kommer att hedras.
43I lycksalighetens trädgårdar.
44På möbler intill varandra.
45Bägare med rena drycker kommer att erbjudas dem.
46Klara och utsökta för de som dricker.
47Aldrig förorenade, aldrig uttömda.
48Hos dem kommer att finnas underbara sällskap.
49Skyddade som ömtåliga ägg.
50De kommer att komma till varandra, och diskutera med varandra.
51En av dem kommer att säga, "Jag brukade ha en vän.
52"Han brukade håna. ´Tror du på allt det här?
53"´Efter att vi dör och blir till stoft och ben, ställs vi då till svars?´"
54Han kommer att säga, "Se bara!"
55När han tittar kommer han att se sin vän i Helvetes mitt.
56Han (kommer gå till honom och) säga, "Vid GUD, du fördärvade mig nästan.
57"Vore det inte för min Herers välsignelser, skulle jag ha varit med dig nu.
58"(Tror du fortfarande) att vi dör,
59"endast den första döden, och att vi aldrig får något straff?"
60Sådan är den största triumfen.
61Det är vad alla arbetare borde arbeta för.
62Är det ett bättre öde, eller bitterhetens träd?
63Vi har gjort det till ett straff för de som överträder.
64Det är ett träd som växer i Helvetets hjärta.
65Dess blommor ser ut som djävulens huvuden.
66De kommer äta av det tills deras magar är proppfulla.
67På toppen av det, kommer de sedan inta en helvetisk dryck.
68Därefter återvänder de till Helvetet.
69De fann sina föräldrar vilse.
70Och följde blint deras fotspår.
71De flesta av de tidigare generationerna har avvikit på samma sätt.
72Vi har sänt varnare till dem.
73Lägg märke till konsekvenserna för de som varnats.
74Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom, (räddas).
75Således, kallade Noak på oss, och vi var de bästa besvararna.
76Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.
77Vi gjorde hans följeslagare till de som överlevde.
78Och bevarade hans historia för framtida generationer.
79Frid vare med Noak bland folken.
80På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
81Han är en av våra troende tjänare.
82Vi dränkte alla de andra.
83Abraham var en av hans anhängare.
84Han kom till sin Herre helhjärtat.
85Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det ni dyrkar?
86"Är det dessa påhittade gudar i stället för GUD ni vill ha?
87"Vad anser ni om universums Herre?"
88Han såg noggrannt på stjärnorna.
89Sen gav han upp och sa, "Jag är trött på det här!"
90De vände sig bort från honom.
91Varpå han vände sig mot deras idoler, och sa, "Vill ni äta?
92"Varför säger ni ingenting?"
93Sedan föstörde han dem.
94De gick till honom i stor vrede.
95Han sa, "Hur kan ni dyrka det ni snider?
96"När GUD skapat er, och allt ni gör!"
97De sa, "Låt oss göra upp en stor eld, och slänga honom i den."
98De konspirerade mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.
99Han sa, "Jag går till min Herre; Han kommer att vägleda mig."
100"Min Herre, ge mig rättfärdiga barn."
101Vi gav honom goda nyheter om ett bra barn.
102När han vuxit tillräckligt mycket för att arbeta med honom, sa han, "Min son, jag ser i en dröm att jag måste offra dig. Vad tror du?" Han sa, "O min far, gör vad du beordrats göra. Du kommer att finna mig, om GUD vill, tålmodig."
103Båda underkastade de sig, och han förde ner hans panna (för att offra honom).
104Vi kallade på honom: "O Abraham.
105"Du har trott drömmen." På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
106Det var verkligen ett krävande test.
107Vi räddade (Ismail) genom att ersätta med ett djuroffer.
108Och vi bevarade hans historia för kommande generationer.
109Frid vare med Abraham.
110På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
111Han är en av våra troende tjänare.
112Därefter gav vi honom de goda nyheterna om Isaks födsel, som skulle bli en av våra rättfärdiga profeter.
113Vi välsignade honom och Isak. Bland hans ättlingar är en del rättfärdiga, och andra onda överträdare.
114Vi välsignade även Moses och Aron.
115Vi räddade dem och deras folk från den stora katastrofen.
116Vi bestyrkte dem tills de blev vinnare.
117Vi gav dem båda den fulländade skriften.
118Vi vägledde dem på den rätta vägen.
119Vi bevarade deras historia för kommande generationer.
120Frid vare med Moses och Aron.
121På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
122Båda tillhörde våra rättfärdiga tjänare.
123Elias var en av budbärarna.
124Han sa till sitt folk, "Ska ni inte verka rättfärdighet?
125"Dyrkar ni en staty i stället för den Enväldige Skaparen?
126"GUD; er Herre och era förfäders Herre!"
127De trodde honom inte. Därför var de tvungna att ställas till svars.
128Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom (räddas).
129Vi bevarade hans historia för kommande generationer.
130Frid vare med Elias, och alla som Elias.
131På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
132Han var en av våra troende tjänare.
133Lot var en av budbärarna.
134Vi räddade honom och hela hans familj.
135Endast den gamla kvinnan var fördömd.
136Vi utplånade alla de andra.
137Ni passerar fortfarande deras ruiner på dagen.
138Och på natten. Ska ni då förstå?
139Jonas var en av budbärarna.
140Han flydde till det lastade skeppet.
141Han gjorde uppror, och förenade sig således med förlorarna.
142Därför svalde fisken honom, och han var att klandras.
143Hade han inte tagit sin tillflykt i meditation (om Gud),
144skulle han ha stannat i dess buk till Återuppståndelsens Dag.
145Vi lät honom kastas upp i öknen, utmattad.
146Vi lät ett träd med ätbar frukt växa för honom.
147Sedan sände vi honom till hundra tusen, eller fler.
148De trodde, och vi lät dem njuta av detta livet.
149Fråga dem om er Herre har döttrar, när de har söner!
150Skapade vi änglarna kvinnliga? Har de sett det?
151De hädar verkligen grovt när de säger
152"GUD har fått en son." De är verkligen lögnare.
153Valde han flickorna över pojkarna?
154Vad är det för fel på er logik?
155Varför tar ni er inte i akt?
156Har ni något bevis?
157Visa oss er bok om ni talar sanning?
158De hittade till och med på ett speciellt förhållande mellan Honom och jinnerna. Jinnerna själva vet att de är underordnade.
159Prisad vare GUD; högt över deras påståenden.
160Endast GUDs tjänare som är hängivna endast Honom (räddas).
161Absolut, ni och det ni dyrkar.
162Kan inte påbörda Honom någonting.
163Endast ni kommer att brinna i Helvetet.
164Var och en av oss har ett specifikt jobb.
165Det är vi som arrangerar.
166Vi har med rätta prisat (vår Herre).
167De brukade säga,
168"Om vi fått de korrekta instruktionerna från våra föräldrar,
169"skulle vi varit dyrkare; hängivna endast GUD."
170Men de trodde inte, och de kommer säkerligen att få veta.
171Vårt beslut har redan fastställts för våra tjänare budbärarna.
172De är säkerligen segrare.
173Våra soldater är vinnare.
174Så ignorera dem ett tag.
175Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.
176Utmanar de vårt straff?
177När det drabbar dem en dag, kommer det att vara en miserabel dag; de har varnats tillräckligt.
178Ignorera dem ett tag.
179Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.
180Prisad vare er Herre, den store Herren; högt över deras påståenden.
181Frid vare med budbärarna.
182Prisad vare GUD, universums Herre.
Chapter 38 (Sura 38)
1S.(Saad), och Koranen som innehåller beviset.
2De som inte tror har förfallit till arrogans och trots.
3Vi har utplånat många generationer före dem. Förgäves ropade de på hjälp.
4De undrade över att en varnare skulle komma till dem från dem. De som inte trodde sa, "En magiker; en lögnare.
5"Gjorde han gudarna till en gud? Detta är verkligen konstigt."
6Ledarna meddelade, "Fortsätt att ihärdigt hålla ut i er dyrkan av era gudar. Det är vad som önskas.
7"Vi har aldrig hört talas om detta från våra fäders religion. Det är en lögn.
8"Varför kom beviset ner till honom i stället för till oss?" De tvivlar verkligen på Mitt bevis. Sannerligen, har de har inte ännu känt på Mitt straff.
9Äger de er Herres skatter av nåd, den Allsmäktige, Beviljaren.
10Äger de makten i himmlarna och på jorden, och allting dem emellan? Låt dem hjälpa sig själva.
11Iställer kommer alla styrkor de kan uppbåda - även om alla deras grupper förenar sig - att besegras.
12Noaks, ´Ãds, och den väldige Faraos folk, trodde inte före dem.
13Likaså Thamoud, Lots folk, de som bodde i Skogarna (i Midyan); dessa var motståndarna.
14Var och en av dem trodde inte budbärarna, och därför var Mitt straff oundvikligt.
15Dessa människor kan förvänta sig ett enda slag, från vilket de aldrig återhämtar sig.
16De utmanade: "Vår Herre, varför påskyndar Du inte straffet för oss, före Räkenskapens Dag."
17Ha tålamod trots deras uttalanden, och minns vår tjänare David, den rådige; han var lydig.
18Vi satte bergen i hans tjänst, glorifierande med honom natt och dag.
19Även fåglarna sattes i hans tjänst; alla lydde de honom.
20Vi stärkte hans kungaskap och gav honom visdom och god logik.
21Har ni hört om de tvistande männen som smög sig in i hans gömma?
22När de gick in i hans rum blev han förskräckt. De sa, "Var inte rädd. Vi tvistar med varandra, och söker din rättvisa bedömning. Kränk oss inte, och vägled oss på den rätta vägen.
23"Denna bror till mig äger nittionio får, medan jag äger ett får. Han vill blanda mitt får med sina, och fortsätter pressa mig."
24Han sa, "Han är orättvis mot dig som ber dig kombinera ditt får med sina. De flesta människor som kombinerar sina tillgångar behandlar varandra orättvist, förutom de som tror och verkar rättfärdighet, och dessa är så få." Efteråt grubblade David på om han gjort rätt bedömning. Han trodde att vi testade honom. Han bad då sin Herre om förlåtelse, bugade sig ner, och ångrade sig.
25Vi förlät honom i denna sak. Vi gav honom en position av ära hos oss, och en underbar boning.
26O David, vi har gjort dig till en härskare på jorden. Därför ska du döma rättvist bland folket, och följ inte din personliga åsikt, så att det inte avleder dig från GUDs väg. De som avviker från GUDs väg ådrar sig onekligen ett svårt straff för att ha glömt Räkenskapens Dag.
27Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, för ingenting. Så tänker de som inte tror. Därför, ve dem som inte tror; de kommer att lida i Helvetet.
28Ska vi behandla de som tror och som för ett rättfärdigt liv som vi behandlar de som begår ondska på jorden? Ska vi behandla de rättfärdiga som vi behandlar de onda?
29Detta är en skrift som vi sänt ner till dig, som är helig - kanske reflekterar de över dess verser. De som besitter intelligens kommer att ta sig i akt.
30Till David gav vi Salomon; en bra och hängiven tjänare.
31En dag blev han upptagen med vackra hästar, tills nattens början.
32Då sa han, "Jag njöt av de materiella sakerna mer än jag njöt av att dyrka min Herre, tills solen var borta.
33"Ta hit dem igen." (För att ta farväl,) klappade han deras ben och halsar.
34På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt.
35Han sa, "Min Herre, förlåt mig, och ge mig kungaskap aldrig uppnådd av någon annan. Du är Beviljaren."
36Vi (besvarade hans bön och) satte vinden i hans tjänst, som öste regn vart han än ville.
37Och djävlarna, som byggde och dök.
38Andra ställdes till hans förfogande.
39"Detta är vår gåva till dig; du får ge generöst, eller hålla tillbaka, utan gränser."
40Han har förtjänat en ärbar position hos oss, och en underbar boning.
41Minns vår tjänare Job: han kallade på sin Herre, "Djävulen har ansatt mig med motgång och smärta."
42"Stampa marken med din fot. En källa kommer ge dig bot och en dryck."
43Vi återställde hans familj för honom; till det dubbla. Sådan är vår nåd; en påminnelse för de som besitter intelligens.
44"Nu ska du färdas land och rike runt och predika budskapet, för att uppfylla ditt löfte." Vi fann honom ihärdig. Vilken god tjänare! Han var underkastad.
45Minns också våra tjänare Abraham, Isak, och Jakob. De hade många färdigheter, och vision.
46Vi gav dem en stor välsignelse: medvetenhet om Livet Efter Detta.
47De var utvalda, för de tillhörde de rättfärdiga.
48Minns Ismael, Elisha, och Zahl-Kifl; bland de mest rättfärdiga.
49Detta är en påminnelse: De rättfärdiga har förtjänat ett underbart öde.
50Edens trädgårdar kommer att öppna sina portar för dem.
51Vilandes däri, kommer de att erbjudas en mångfald av frukter och drycker.
52De kommer att ha underbara makar.
53Det är vad ni förtjänat på Räkenskapens Dag.
54Våra gåvor är outtömliga.
55Vad gäller de som överträder, har de ådragit sig ett miserabelt öde.
56Det är i Helvetet de brinner; vilken miserabel hemvist!
57Helvetiska drycker och bitter mat är vad de förtär däri.
58Och mycket mer av samma sort.
59"Det här är en grupp som ska kastas in i Helvetet med er." De kommer inte att välkomnas (av Helvetets innevånare). De har förtjänat att brinna i helveteselden.
60Nykomlingarna kommer att svara, "Ni är heller inte välkomna. Det var ni som kom före oss och vilseledde oss. Plågas därför av detta hemska slut."
61De kommer också att säga, "Vår Herre, det var dessa som ledde oss till detta; dubbla straffet av helveteseld för dem."
62De kommer att säga, "Hur kommer det sig att vi inte ser (i Helvetet) människor vi brukade se som onda?
63"Vi brukade förlöjliga dem; vi brukade vända bort våra blickar från dem."
64Det är ett förutbestämt faktum: människorna i Helvetet kommer att bråka med varandra.
65Säg, "Jag varnar er; det finns ingen annan gud vid sidan av GUD, den Ende, den Överlägsne.
66"Herre över himmlarna och jorden, och allting dem emellan; den Allsmäktige, den Förlåtande."
67Säg, "Här är storslagna nyheter.
68"Ni är helt omedvetna om.
69"Jag hade tidigare ingen kunskap om tvisten i det Höga Samhället.
70"Jag har inspirerats att mitt enda budskap är att förmedla varningarna till er."
71Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en människa från lera.
72"När Jag väl formgivit honom, och blåst in i honom av Min ande, ska ni prostrera inför honom."
73Änglarna prostrerade, allesamman,
74förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, otacksam.
75Han sa, "O Satan, vad hindrade dig från att prostrera inför det Jag skapat med Mina händer? Är du för arrogant? Har du gjort uppror?"
76Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig från eld, och skapade honom från lera."
77Han sa, "Därför måste du förvisas, du kommer att bannlysas.
78"Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."
79Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."
80Han sa, "Du får uppskov.
81"Tills den utnämnda dagen."
82Han sa, "Jag svär vid Din storhet, att jag kommer vilseleda dem alla.
83"Förutom Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."
84Han sa, "Det är sanningen, och sanningen är allt Jag yttrar.
85"Jag kommer att fylla Helvetet med dig och alla som följer dig."
86Säg, "Jag ber er inte om någon lön, och jag är ingen bedragare.
87"Detta är en påminnelse för världen.
88"Och ni kommer onekligen att få veta det om ett tag."
Chapter 39 (Sura 39)
1Detta är en uppenbarelse av skriften, från GUD, den Allsmäktige, den Vise.
2Vi sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt; du ska dyrka GUD, och ägna din religion till endast Honom.
3Religionen ska absolut vara hängiven endast GUD. De som sätter upp idoler vid sidan av Honom säger, "Vi avgudar dem bara för att de ska föra oss närmare GUD; för de har en bättre position!" GUD kommer att döma dem beträffande deras tvister. GUD vägleder inte sådana lögnare, icke troende.
4Om GUD ville ha en son, skulle Han ha kunnat välja vem Han vill bland Sina skapelser. Prisad vare Han; Han är GUD, den Ende, den Suveräne.
5Han skapade himmlarna och jorden sanningsenligt. Han välver natten över dagen, och välver dagen över natten. Han underordnade solen och månen, var och en löpande under en begränsad tid. Han är absolut den Allsmäktige, den Förlåtande.
6Han skapade er från en person, och skapade sedan hans maka från honom. Han sände ner åtta sorters boskap till er. Han skapar er i era mödrars sköten, skapelse efter skapelse, i tre steg av mörker. Sådan är GUD er Herre. All makt tillhör Honom. Det finns ingen annan gud än Honom. Hur kan ni avvika?
7Om ni inte tror, är GUD inte i behov av någon. Men Han tycker inte om att se Sina tjänare fatta fel beslut. Bestämmer ni er för att vara tacksamma, är Han nöjd för er skull. Ingen själ bär synderna av någon annan själ. Till er Herre kommer ni slutligen att återvända, och då kommer Han att informera er om allt ni hade gjort. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.
8När människan drabbas ber han till sin Herre, uppriktigt hängiven Honom. Men så fort Han välsignar honom, glömmer han bort sina tidigare böner, sätter upp idoler för att jämställa dem med GUD, och för att avleda andra från Hans väg. Säg, "Njut temporärt av er otro; ni har ådragit er helveteselden."
9Är det inte bättre att vara en av de som mediterar om natten, som prostrerar och håller sig vaken i sin medvetenhet om Livet Efter Detta, och söker sin Herres nåd? Säg, "Är de som vet och de som inte vet lika?" Endast de som besitter intelligens kommer att ta sig i akt.
10Säg, "O Mina tjänare som trott, ni ska vörda er Herre." För de som verkade rättfärdighet i denna världen, en god belöning. GUDs jord är rymlig, och de som ihärdigt håller ut kommer rikligt att få sin belöning, utan gränser.
11Säg, "Jag är beordrad att dyrka GUD, och att hänge religionen absolut till endast Honom.
12"Och jag beordrades vara ytterst underkastad."
13Säg, "Jag fruktar, om jag inte lydde min Herre, straffet på en stor dag."
14Säg, "GUD är Den ende jag dyrkar, och hänger min religion till endast till Honom.
15"Dyrka därför vad ni vill vid sidan av Honom." Säg, "De verkliga förlorarna är de som förlorar sina själar och sina familjer på Återuppståndelsens Dag." Det är onekligen den verkliga förlusten.
16De kommer att ha mängder av eld över sig, och under sig. GUD varnar på så sätt Sina tjänare: O Mina tjänare, ni ska vörda mig.
17Vad gäller de som förkastar all dyrkan av idoler, och ägnar sig själva till endast GUD, har de förtjänat lycka. Ge goda nyheter till Mina tjänare.
18Det är de som undersöker alla ord, och sedan följer de bästa. Det är dessa som GUD har väglett; det är dessa som besitter intelligens.
19Vad gäller de som har förtjänat straffet, kan ni rädda de som redan är i Helvetet?
20Vad gäller de som vördar sin Herre, kommer de att ha palats efter palats konstruerade åt sig, med flytande bäckar. Det är GUDs löfte, och GUD bryter aldrig Sitt löfte.
21Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn, och placerar det sedan i underjordiska källor, framställer sedan växter i olika färger med det, sedan växer de tills de blir gula, varpå Han förvandlar dem till hö? Det borde vara en påminnelse för de som besitter intelligens.
22Den, vars hjärta GUD gör tillfreds med Underkastelse, kommer att följa ett ljus från sin Herre. Därför, ve dem vars hjärtan hårdnat mot GUDs budskap; de har gått långt vilse.
23GUD har uppenbarat häri den bästa Hadith; en bok som är konsekvent och som visar båda riktningarna (till Himlen och Helvetet). Huden på de som vördar sin Herre ryser av den, sedan mjuknar deras hudar och deras hjärtan inför GUDs budskap. Sådan är GUDs vägledning; Han ger den till vem Han vill. Vad gäller de som sänts vilse av GUD, kan ingenting vägleda dem.
24Vad är bättre än att rädda sitt ansikte från det hemska straffet på Återuppståndelsens Dag? De som överträder kommer att bli tillsagda, "Smaka på konsekvenserna av det ni förtjänat."
25Andra före dem har inte trott, och följaktligen drabbades de av straffet från ett håll de aldrig anat.
26GUD har fördömt dem till förödmjukelse i detta livet, och straffet i Livet Efter Detta kommer att vara mycket värre, om de bara visste.
27Vi har citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt.
28En Arabisk Koran, utan någon tvetydighet, så att de ska kunna vara rättfärdiga.
29GUD skildrar exemplet på en man som använder tvistande partners (Hadith), jämfört med en man som endast använder en enda konsekvent källa (Koran). Är de lika? Prisad vare GUD; de flesta av dem vet inte.
30Du (Muhammed) kommer säkerligen att dö, precis som de kommer att dö.
31På Återuppståndelsens Dag, inför er Herre, kommer ni människor att tvista med varandra.
32Vem är ondare än den som tillskriver GUD lögner, medan han inte tror på sanningen som kommit till honom? Är Helvetet inte ett rättvist straff för de icke troende?
33Vad gäller de som gynnar sanningen, och som tror på den, är dessa de rättfärdiga.
34De kommer att få allt de önskar sig, hos sin Herre. Sådan är belöningen för de rättfärdiga.
35GUD mildrar deras syndiga verk och belönar dem rikligt för deras goda verk.
36Är inte GUD nog för Sin tjänare? De skrämmer dig med idolerna de sätter upp vid sidan av honom. Den GUD sänder vilse kan ingenting vägleda.
37Och den GUD vägleder, kan ingenting vilseleda. Är GUD inte Allsmäktig, Hämnare?
38Frågar man dem, "Vem skapade himmlarna och jorden?" kommer de att säga, "GUD." Säg, "Varför sätter ni då upp idoler vid sidan av GUD? Om GUD önskade någon motgång för mig, kan de befria mig från en sådan motgång? Och om Han önskade Mig någon välsignelse, kan de hindra en sådan välsignelse?" Säg, "GUD räcker för mig." Honom ska alla som fölitar sig lita på.
39Säg, "O mitt folk, gör ert bästa och jag kommer att göra mitt bästa; ni kommer absolut att få veta.
40"(Ni kommer att få veta) vem som ådragit sig en skamfull bestraffning, och som förtjänat ett evigt straff.
41Vi har uppenbarat skriften genom dig för människorna, sanningsenligt. Därefter är den vägledde vägledd för sitt eget bästa, och den som går vilse går vilse till skada för sig själv. Du är inte deras försvarare.
42GUD sätter själen i döden när slutet av deras liv kommer, även under sömnen. Således tar Han tillbaka vissa när de sover, medan andra får fortsätta att leva tills slutet av deras förutbestämda tidsperiod kommer. Det borde vara tankeställare för människor som reflekterar.
43Har de uppfunnit medlare som kan medla mellan dem och GUD? Säg, "Tänk om de inte har någon makt, eller insikt?"
44Säg, "All medling tillhör GUD." All makt i himmlarna och på jorden tillhör Honom, därefter kommer ni att föras tillbaka till Honom.
45När ENDAST GUD nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom blir de nöjda.
46Förkunna: "Vår gud, Den Som Initierat himmlarna och jorden, Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Du är den Ende som dömer bland Dina tjänare rörande deras tvister."
47Om de som överträtt ägde allting på jorden, till och med dubbelt så mycket, skulle de villigt ge upp det för att undgå det hemska straffet på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer att visa dem vad de aldrig förväntat sig.
48De syndiga verk de förtjänat kommer att visas upp för dem, och precis de saker de hånat kommer att återvända för att plåga dem.
49Om människan berörs av motgångar, ber han till oss, men så fort vi ger honom en välsignelse, säger han, "Jag uppnådde detta tack vare min egen intelligens!" I själva verket är detta inget annat än ett test, men de flesta av dem vet inte det.
50De som kom innan dem har yttrat samma sak, och deras förtjänster hjälpte dem inte det minsta.
51De drabbades av konsekvenserna av sina onda verk. På liknande sätt kommer de som överträder bland de nuvarande generationerna få utstå konsekvenserna av sina onda verk; de kan inte fly undan.
52Inser de inte att GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, och håller tillbaka? Det är lärdomar för människor som tror.
53Proklamera: "O Mina tjänare som överskred gränserna, misströsta aldrig om GUDs nåd. För GUD förlåter alla synder. Han är Förlåtare, Barmhärtigast."
54Ni ska lyda er Herre, och underkasta er Honom fullständigt, innan straffet överrumplar er, sedan kan ni inte hjälpas.
55Och följ den bästa vägen som pekats ut för er av er Herre, innan straffet överrumplar er plötsligt, när ni minst anar det.
56Så att en själ inte må säga, "Jag är så ledsen för att jag ignorerat GUDs budord; jag var verkligen en av de som hånade."
57Eller säga, "Om GUD väglett mig, skulle jag ha varit med de rättfärdiga."
58Eller säga, när den ser straffet, "Om jag får en chans till, kommer jag att verka rättfärdighet."
59Jo minsann (du fick tillräckligt med chanser). Mina bevis kom till dig, men du förkastade dem, blev arrogant, och blev en icke troende.
60På Återuppståndelsens Dag kommer ni att se ansiktena tillhörande de som ljög om GUD, täckta av bedrövelse. Är Helvetet inte det rätta straffet för de arroganta?
61Och GUD kommer att rädda de som bibehöll rättfärdighet; Han kommer att belöna dem. Ingen skada kommer att beröra dem, ej heller kommer de att ha några bekymmer.
62GUD är Den Som Skapat alla ting, och Han är i full kontroll av alla ting.
63Alla beslut i himmlarna och på jorden tillhör Honom, och de som inte tror på GUDs uppenbarelser är de verkliga förlorarna.
64Säg, "Är det annat än GUD ni uppmanar mig att dyrka, O ni som inte har kunskap?"
65Det har uppenbarats för dig, och för de före dig, att om du någonsin begår idoldyrkan, kommer alla dina verk tillintetgöras, och du kommer tillhöra förlorarna.
66Därför ska du dyrka endast GUD, och vara tacksam.
67De kan aldrig föreställa sig GUDs storhet. Hela jorden är inuti Hans hand på Återuppståndelsen Dag. Faktum är att alla universum är vikta inuti Hans högra hand. Prisad vare Han; Han är alltför överlägsen behov av någon partner.
68Hornet kommer att blåsas, varpå alla i himmlarna och på jorden kommer att slås medvetslösa, förutom de som skonats av GUD. Därefter kommer det att blåsas ytterligare en gång, varpå de alla kommer att resa sig, betraktande.
69Sedan kommer jorden att lysa av sin Herres ljus. Dokumentet kommer att förkunnas, och profeterna och alla vittnen kommer att föras fram. Alla kommer att dömas likvärdigt, utan minsta orättvisa.
70Varje själ kommer att ersättas för vad den än gjort, och Han är fullt medveten om allt de gjort.
71De som inte trodde kommer att ledas till Helvetet i massor. När de kommer till det och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga, "Kom inte budbärare till er från er, som reciterade er Herres uppenbarelser för er, och varnade er om mötet med denna dag?" De kommer att säga, "Jo visserligen. Men ordet ´straff´ var redan stämplat på de icke troende."
72Det kommer att sägas, "Gå in genom Helvetes portar, vari ni vistas för evigt." Vilket miserabelt öde för de arroganta.
73De som vördat sin Herre kommer att ledas till Paradiset i massor. När de kommer till det, och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga, "Frid vare med er; ni har vunnit. Därför vistas ni häri för evigt."
74De kommer att säga, "Prisad vare GUD, som uppfyllde Sitt löfte till oss, lät oss ärva jorden, och njuta av Paradiset som vi behagar." Vilken underbar belöning för arbetarna!
75Ni kommer att se änglarna sväva runt tronen, i glorifiering och prisning av sin Herre. När den rättvisa domen utfärdats för alla, kommer det att utropas: "Prisad vare GUD, universums Herre."
Chapter 40 (Sura 40)
1H.M.
2Denna uppenbarelse av skriften är från GUD, den Allsmäktige, den Allvetande.
3Förlåtare av synder, accepterare av ånger, sträng med att genomföra straff, och besittare av all makt. Det finns ingen annan gud än Honom. Till Honom är det slutliga ödet.
4Ingen argumenterar mot GUDs uppenbarelser förutom de icke troende. Imponeras inte över framgången de verkar åtnjuta.
5Noaks folk trodde inte före dem, och många andra motståndare efter dem. Alla samhällen försökte skada budbäraren för att neutralisera honom. Och de argumenterade med lögn för att besegra sanningen. Därför straffade Jag dem; hur fasansfullt var inte Mitt straff!
6Således är er Herres dom redan stämplat på de som inte tror, att de är Helvetets innevånare.
7De som tjänar tronen och alla runt omkring den glorifierar och prisar sin Herre, och tror på Honom. Och de ber om förlåtelse för de som tror: "Vår Herre, Din nåd och Din kunskap omfattar alla ting. Förlåt de som ångrar sig och följer Din väg, och bespara dem Helvetets straff.
8"Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är den Allsmäktige, Visast.
9"Och skydda dem från att falla i synd. Den Du skyddar från att falla i synd, på den dagen, har uppnått nåd från Dig. Det är den största triumfen."
10De som inte trott kommer att bli tillsagda, "GUDs avsky gentemot er är till och med värre än er egen avsky gentemot er själva. För ni inbjöds till att tro, men valde att inte tro."
11De kommer att säga, "Vår Herre, du har satt oss i döden två gånger, och Du gav oss två liv; nu har vi erkänt våra synder. Finns det någon väg ut?"
12Orsaken är att när ENDAST GUD förespråkades trodde ni inte, men när andra nämndes vid sidan av Honom, trodde ni. GUDs dom har därför utfärdats; Han är den Högste, den Störste.
13Han är Den som kontinuerligt visar er Sina bevis, och sänder ner gåvor från skyn. Endast de som underkastar sig helt och hållet kommer att kunna ta sig i akt.
14Därför ska ni ägna er dyrkan till absolut ENDAST GUD, även om de icke troende inte tycker om det.
15Besittare av de högsta rangerna, och Härskar över hela herraväldet. Han sänder inspiration, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare, för att varna om Sammankallandets Dag.
16Det är dagen då alla kommer att vara helt blottade; ingen av dem kommer att dölja någonting från GUD. Vem besitter all överhöghet på den dagen? Det gör GUD, den Ende, den Överlägsne.
17På den dagen kommer varje själ att straffas för allt den förtjänat. Det kommer inte att finnas någon orättvisa på den dagen. GUD är ytterst effektiv på att granska.
18Varna dem om den nära förestående dagen, när alla hjärtan kommer att vara förskräckta, och många kommer att vara ångerfulla. De som överträder kommer inte ha någon vän eller någon medlare att lyda.
19Han är fullt medveten om vad ögonen inte kan se, och allt vad sinnena döljer.
20GUD dömer rättvist, medan idolerna de åkallar vid sidan av Honom inte kan döma någonting. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
21Reste de inte runt på jorden och lade märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De brukade vara starkare, och mer produktiva på jorden. Men GUD straffade dem för deras synder, och ingenting kunde skydda dem från GUD.
22Orsaken är att deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de trodde inte. Därför straffade GUD dem. Han är Mäktig, sträng med att verkställa straff.
23Vi sände Moses med våra tecken och stor auktoritet.
24Till Farao, Hãmãn, och Qãroon. Men de sa, "En magiker; en lögnare."
25Och när vi visade dem sanningen från oss, sa de, "Döda sönerna till de som trodde med honom, och skona deras döttrar." Sålunda är de icke troendes planer alltid onda.
26Farao sa, "Låt mig döda Moses, och låt honom åkalla sin Herre. Jag oroar mig för att han kommer fördärva er religion, eller sprida ondska i hela landet."
27Moses sa, "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, från alla arroganta som inte tror på Räkenskapens Dag."
28En troende man bland Faraos folk som dolde sin tro sa, "Hur kan ni döda en man bara för att han säger, ´Min Herre är GUD,´ och han har visat er tydliga bevis från er Herre? Om han ljuger är det hans problem, och talar han sanning, drar ni fördel av hans löften. Säkerligen vägleder GUD inte någon syndare, lögnare.
29"O mitt folk, idag har ni kungaskap och övertaget. Men vem kommer att hjälpa oss mot GUDs dom om den skulle komma till oss?" Farao sa, "Ni ska bara följa det som jag anser passande; jag kommer bara vägleda er på den rätta vägen."
30Den som trodde sa, "O mitt folk, jag befarar samma öde för er som för de tidigare motståndarna.
31Motståndarna till Noa, ´Ãd, Thamûd, och andra som kom efter dem. GUD önskar inte någon orättvisa för människorna.
32"O mitt folk, jag hyser farhågor om Sammankallandets Dag för er.
33"Det är dagen då ni kanske vill vända om och fly. Men då kommer ingenting att skydda er från GUD. Den GUD sänder på villovägar, kan ingenting vägleda."
34Josef hade kommit till er innan dess med tydliga uppenbarelser, men ni fortsatte att tvivla på hans budskap. Sedan, när han dog, sa ni, "GUD kommer inte att skicka någon budbärare efter honom. (Han var den sista budbäraren)!" GUD sänder således överträdarna, som är tveksamma, på villovägar.
35De argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan grund. Denna egenskap är ytterst föraktad av GUD och av de som tror. GUD beslöjar därför hjärtat på alla arroganta tyranner.
36Farao sa, "O Hãmãn, bygg mig ett högt torn, så att jag ska kunna nå ut och upptäcka.
37"Jag vill nå himlen och ta en titt på Moses gud. Jag tror att han ljuger." Så smyckades Faraos onda verk i hans ögon, och följaktligen hindrades han från att följa (den rätta) vägen. Faraos planer var verkligen onda.
38Den som trodde sa, "O mitt folk, följ mig, och jag kommer att vägleda er på den rätta vägen.
39"O mitt folk, det här första livet är en temporär illusion, medan Livet Efter Detta är den eviga boningen."
40Den som begår en synd straffas exakt för den, och den som verkar rättfärdighet - manlig eller kvinnlig - medan de tror, kommer att träda in i Paradiset vari de får gåvor utan gränser.
41"O mitt folk, medan jag bjuder in er till att räddas, bjuder ni in mig till helveteselden.
42"Ni bjuder in mig till att vara otacksam mot GUD, och till att sätta upp idoler vid sidan av Honom som jag inte känns vid. Jag bjuder in er till den Allsmäktige, Förlåtaren.
43"Det råder inga tvivel om att det ni bjuder in mig att göra, inte har någon grund i denna världen, ej heller i Livet Efter Detta, att vår slutliga återvändo är till GUD, och att de som överträder ådragit sig helveteselden.
44"En dag kommer ni att minnas det jag säger till er nu. Jag lämnar bedömandet av denna sak till GUD; GUD Ser alla människor."
45GUD skyddade då honom från deras onda planer, medan Faraos folk ådragit sig det värsta straffet.
46Helvetet kommer att visas för dem dag och natt, och på Återuppståndelsens Dag: "Släpp in Faraos folk till det värsta straffet."
47När de argumenterar i Helvetet, kommer de som följde att säga till sina ledare, "Vi brukade följa er, kan ni bespara oss någon del av detta Helvete?"
48Ledarna kommer att säga, "Vi är alla i samma båt. GUD har dömt bland människorna."
49De i helveteselden kommer att säga till Helvetes vakter, "Kalla på er Herre för att minska straffet för oss, om så bara för en dag."
50De kommer att säga, "Kom inte budbärare till er som förmedlade tydliga budskap till er?" De kommer att svara, "Jo, det gjorde det." De kommer att säga, "Böna och be (så mycket ni vill); de icke troendes böner är alltid förgäves."
51Med all säkerhet, kommer vi att ge våra budbärare och de som tror seger, både i denna världen och på dagen då alla vittnen sammankallas.
52På den dagen kommer ursäkterna från de icke troende inte att hjälpa dem. De har ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig det värsta ödet.
53Vi har gett Moses vägledningen, och lät Israels Barn ärva skriften.
54(Deras historia) är en läxa och en påminnelse för de som har intelligens.
55Ha därför tålamod, för GUDs löfte är sant, och be om förlåtelse för din synd, och glorifiera och prisa din Herre natt och dag.
56Absolut, de som argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan bevis, avslöjar den arrogans som ligger dold i deras bröst, och de är inte ens medvetna om det. Sök därför skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Den Som Ser.
57Skapelsen av himmlarna och jorden är till och med mer fantastisk än skapelsen av den mänskliga varelsen, men de flesta människor vet inte det.
58Den som ser och den som är blind är inte lika. Ej heller är de som tror och verkar rättfärdighet likvärdiga syndarna. Sällan tar ni er i akt.
59Timmen (Domedagen) kommer absolut att komma, inget tvivel om det, men de flesta människor tror inte.
60Er Herre säger, "Be till Mig, och Jag kommer att besvara er. Utan tvivel, kommer de som är för arroganta för att dyrka Mig komma in i Helvetet, med tvång."
61GUD är Den som formade natten så att ni kan vila däri, och gjorde dagen belyst. GUD ger människorna många välsignelser, men de flesta människor är inte tacksamma.
62Sådan är GUD er Herre, Skaparen av alla ting. Det finns ingen gud förutom Honom. Hur kan ni avvika?
63Avviker gör de som ignorerar GUDs uppenbarelser.
64GUD är Den som gjorde jorden beboelig för er, skyn en formidabel struktur, och Han gestaltade er, och gestaltade er väl. Han är Den som ger er goda gåvor. Sådan är GUD er Herre; Upphöjd Över Allt Annat är GUD, universums Herre.
65Han är den Levande; det finns ingen annan gud än Honom. Ni ska dyrka endast Honom, och ägna er religion till endast Honom. Prisad vare GUD, universums Herre.
66Säg, "Jag har förbjudits från att dyrka idolerna som ni dyrkar vid sidan av GUD, när de tydliga uppenbarelserna kom till mig från min Herre. Jag beordrades att underkasta mig universums Herre."
67Han är Den som skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, sedan från ett hängande embryo, därefter för Han ut er som ett barn, varpå Han låter er nå mognad, sedan blir ni gamla - en del av er dör tidigare. Ni uppnår en förutbestämd ålder, så att ni ska kunna förstå.
68Han är den Ende som kontrollerar liv och död. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
69Har ni lagt märke till de som argumenterar mot GUDs bevis, och hur de avvikit?
70Det är de som inte trott på skriften och på budskapen vi sänt med våra budbärare. Därför kommer de säkerligen att få veta.
71Kättingarna kommer att sitta runt deras halsar, och kedjorna kommer att användas för att släpa dem.
72I Infernot, sedan i Elden, kommer de att brinna.
73De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni brukade dyrka,
74"vid sidan av GUD?" De kommer att säga, "De har övergett oss. Faktum är att när vi dyrkade dem, dyrkade vi ingenting." På så sätt sänder GUD de som inte tror på villovägar.
75Det är för att ni brukade fröjdas över falska läror på jorden, och ni brukade förespråka dem.
76Gå in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt. Vilket miserabelt öde för de arroganta.
77Ha tålamod, för GUDs löfte är sant. Vare sig vi visar dig en del av (straffet) vi lovat dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de att återföras till oss.
78Vi har sänt budbärare före dig - en del av dem nämnde vi för dig, andra nämnde vi inte för dig. Ingen budbärare kan producera ett mirakel utan GUDs auktorisation. När GUDs dom väl har utfärdats dominerar sanningen, och förfalskarna avslöjas och förödmjukas.
79GUD är Den som skapade boskapen för er; en del rider ni på, andra äter ni.
80De förser er också med andra fördelar som tillgodoser många av era behov. På dem, och även på skeppen, bärs ni.
81Han visar er således Sina bevis. Vilka av GUDs bevis kan ni förneka?
82Har de inte färdats omkring på jorden och lagt märke till konsekvenserna för de som kom före dem? De brukade vara flera i antal, mäktigare, och var i besittning av ett större arv på jorden. Trots det hjälptes de inte på något sätt av alla sina prestationer.
83När deras budbärare kom till dem med tydliga bevis, fröjdades de i kunskapen de ärvt, och exakt de saker de förlöjligade orsakade deras fall.
84Så när de såg vårt straff, sa de, "Nu tror vi på ENDAST GUD, och inte på den idoldyrkan vi brukade praktisera."
85Deras tro kunde inte hjälpa dem det minsta när de väl såg vårt straff. Sådant är GUDs system som etablerats för att ta itu med Hans varelser; de icke troende är alltid fördömda.
Chapter 41 (Sura 41)
1H.M.
2En uppenbarelse från den Barmhärtigaste, Nådigast.
3En skrift vars verser tillhandahåller de fullständiga detaljerna, i en Arabisk Koran, för människor som vet.
4En bärare av goda nyheter, och en varnare. Trots det vänder sig de flesta av dem bort; de hör inte.
5De sa, "Vi har bestämt oss, våra öron är döva för ditt budskap, och en barriär separerar oss från dig. Gör vad du vill, och det kommer vi också att göra."
6Säg, "Jag är bara en människa som ni, som inspirerats att er gud är en gud. Ni ska var hängivna Honom, och be om Hans förlåtelse. Ve idoldyrkarna.
7"Som inte ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och beträffande Livet Efter Detta, tror de inte."
8Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en väl förtjänt belöning.
9Säg, "Ni tror inte på Den som skapat jorden på två dagar, och ni sätter upp idoler att mätas med Honom, trots att Han är universums Herre."
10Han placerad stabilisatorer (berg) på den, gjorde den produktiv, och Han beräknade dess provianter på fyra dagar, för att tillfredsställa behoven av alla dess innevånare.
11Sedan vände Han sig till skyn, när den fortfarande var av gas, och sa till den, och till jorden, "Kom in i existens, villigt eller ovilligt." De sa, "Vi kommer villigt."
12Således fulländade Han de sju universumen på två dagar, och grundlade lagarna för varje universum. Och vi smyckade det lägsta universumet med belysningar, och placerade vakter omkring det. Sådan är den Allsmäktiges, den Allvetandes design.
13Om de vänder sig bort, så säg, "Jag varnar er för en katastrof likt den katastrof som utplånade ´Ãd och Thamûd."
14Deras budbärare gick till dem, liksom före dem och efter dem, och sa, "Ni ska inte dyrka annat än GUD." De sa, "Om vår Herre så önskat, skulle Han ha kunnat skicka änglar. Vi tror inte på det du säger."
15Vad ´Ãd beträffar, blev de arroganta på jorden, opponerade sig mot sanningen, och sa, "Vem är mäktigare än oss?" Insåg de inte att GUD, som skapat dem, är mäktigare än dem? De var otacksamma över våra uppenbarelser.
16Därför sände vi våldsam vind över dem, några hemska dagar. På så sätt hemsökte vi dem med ett förödmjukande straff i detta livet, och straffet i Livet Efter Detta är mer förödmjukande; de kan aldrig vinna.
17Vad Thamûd beträffar, försåg vi dem med vägledning, men de föredrog blindhet över vägledning. Följaktligen, utplånade det katastrofala och förödmjukande straffet dem, på grund av vad de förtjänat.
18Vi räddar alltid de som tror och för ett rättfärdigt liv.
19Den dagen kommer då GUDs fiender kommer att sammankallas till helveteselden, med tvång.
20När de väl anländer, kommer deras egen hörsel, deras egna ögon, och deras egen hud vittna om allt de hade gjort.
21De kommer att säga till sina hudar, "Varför vittnar ni emot oss?" De kommer att svara, "GUD gjorde att vi började tala; Han är Den som gör att allting talar. Han är Den som skapade er första gången, och nu har ni återförts till Honom."
22Ni kan aldrig gömma er från er egen hörsel, era ögon, eller era hudar. Egentligen trodde ni att GUD var omedveten om mycket av det ni gör.
23Detta sorts tänkande om er Herre kommer att få er på fall, och då blir ni förlorare.
24Fortsätter de på samma sätt, kommer Helvetet att vara deras öde, hittar de på ursäkter, kommer de inte att ursäktas.
25Vi anvisar dem kompanjoner som smyckar allt de gör i deras ögon. Följaktligen, ådrar de sig samma öde som tidigare samhällen av jinner och människor, som också var förlorare.
26De som inte trodde sa, "Lyssna inte på denna Koran och förvanska den, så att ni ska kunna vinna."
27Vi kommer säkerligen att hemsöka dessa icke troende med ett svårt straff. Vi kommer säkerligen att straffa dem för deras onda verk.
28Sådant är straffet som väntar GUDs fiender. Helvetet kommer att vara deras eviga boning; ett rättvist straff för att ha avvisat våra uppenbarelser.
29De som inte trodde kommer att säga, "Vår Herre, visa oss de bland de två sorterna jinner och människor som vilseledde oss, så att vi kan stampa på dem under våra fötter, och göra dem de lägsta."
30De som förkunnar: "Vår Herre är GUD," och sedan för ett rättfärdigt liv, änglarna sänker sig ned över dem: "Ni ska inte ha någon rädsla, ej heller ska ni sörja. Fröjdas i de goda nyheterna att Paradiset reserverats för er.
31"Vi är era allierade i detta livet, och i Livet Efter Detta. Där kommer ni att ha allt ni önskar er; ni kommer att ha allt ni vill ha.
32"(Sådan är er) slutliga boning, från en Förlåtare, Barmhärtigast."
33Vem kan yttra bättre ord än den som bjuder in till GUD, verkar rättfärdighet, och säger, "Jag är en av de underkastade?"
34Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara er fiende bli er bästa vän.
35Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.
36När djävulen viskar en idé till er ska ni söka skydd hos GUD. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
37Till Hans bevis hör natten och dagen, och solen och månen. Prostrera varken inför solen eller månen; ni ska falla ned i prostrering inför den GUD som skapade dem, om ni verkligen dyrkar endast Honom.
38Om de är för arroganta för att göra det, så prisar de hos er Herre Honom natt och dag, utan att någonsin tröttna.
39Till Hans bevis hör att ni ser marken stilla, sedan, så fort vi öser vatten över den, vibrerar den med liv. Utan tvivel, kan Den som återupplivade den återuppliva de döda. Han är Allsmäktig.
40Säkerligen är de som förvränger våra uppenbarelser inte gömda från oss. Är den som kastas in i Helvetet bättre, eller den som kommer trygg på Återuppståndelsens Dag? Gör vad ni vill; Han Ser allt ni gör.
41De som förkastat Koranens bevis när det kom till dem, har också förkastat en Ärbar bok.
42Ingen lögn kan komma in i den, i det förgångna eller i framtiden; en uppenbarelse från en Klokast, Prisvärd.
43Vad som sägs till dig är exakt vad som sades till de tidigare budbärarna. Er Herre råder över förlåtelse, Han råder också över ett smärtsamt straff.
44Om vi gjort den till en icke-Arabisk Koran skulle de ha sagt, "Varför kom den ner på det språket?" Vare sig den är Arabisk eller icke-Arabisk, säg, "För de som tror är det en vägledare och ett botmedel. Vad gäller de som inte tror, kommer de att vara döva och blinda för den, som om de tilltalades på långt håll."
45Vi har givit Moses skriften, och den var också omstridd. Vore det inte för er Herres förutbestämda beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De hyste verkligen för många tvivel.
46Den som verkar rättfärdighet gör det för sitt eget bästa, och den som verkar ondska gör det till skada för sig själv. Er Herre är aldrig orättvis mot människorna.
47Hos Honom finns kunskapen om Timmen (världens ände). Ingen frukt kommer ut ur sitt skal, ej heller blir någon kvinna havande eller föder barn utan Hans vetskap. Den dagen kommer, då Han frågar dem: "Var är idolerna ni satt upp vid Min sida?" De kommer att säga, "Vi förkunnar för Dig att ingen av oss vittnar om det."
48Idolerna de idoliserat kommer att förskjuta dem, och de kommer att inse att det inte finns någon väg ut.
49Människan tröttnar aldrig på att be om goda ting. Och när han drabbas av motgångar blir han förtvivlad, desperat.
50Och när vi välsignar honom efter att ha drabbats av en del svårigheter, säger han, "Detta tillhör mig. Jag tror inte att Timmen någonsin kommer att komma. Även om jag förs tillbaka till min Herre, kommer jag finna bättre saker hos Honom." Vi kommer säkerligen att informera de icke troende om alla deras verk, och överlämna dem till svårt straff.
51När vi välsignar människan vänder han sig bort, och driver längre och längre bort, och när han drabbas av motgång vädjar han högt.
52Förkunna: "Tänk om detta verkligen är från GUD, och ni bestämmer er för att förkasta det? Vilka är mer vilse än de som bestämmer sig för att opponera sig mot detta?"
53Vi kommer att visa dem våra bevis i horisonterna, och i dem själva, tills de inser att detta är sanningen. Är er Herre inte nog som vittne till alla ting?
54Sannerligen tvivlar de på att möta sin Herre. Han är fullt medveten om alla ting.
Chapter 42 (Sura 42)
1H.M.
2´A.S.Q.
3Inspirerar dig, och de före dig, gör GUD, den Allsmäktige, Visast.
4Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, och Han är den Högste, den Store.
5Himmlarna ovan dem brister nästan av vördnad för Honom, och änglarna prisar och glorifierar sin Herre, och de ber om förlåtelse för de på jorden. Absolut, är GUD Förlåtaren, Barmhärtigast.
6De som sätter upp andra herrar vid sidan av Honom, GUD bestämmer över dem; du är inte deras försvarare.
7Således uppenbarar vi för dig en Arabisk Koran, för att varna det centrala samhället och alla omkring det, och för att varna om Sammankallandets Dag som är oundviklig. Vissa av dem kommer att hamna i himlen, och vissa i Helvetet.
8Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat göra dem till ett samhälle. Men Han räddar vem Han vill till Sin nåd. Vad gäller de som överträder, har de ingen mästare, eller hjälpare.
9Har de funnit andra herrar vid sidan av Honom? GUD är den ende Herren och Mästaren. Han är den som återupplivar de döda, och Han är Den Som Är Allsmäktig.
10Ifrågasätter ni någon del av detta budskap, vilar domen för att ha gjort det hos GUD. Sådan är GUD min Herre. Honom litar jag på, och Honom underkastar jag mig.
11Den Som Initierat himmlarna och jorden. Han skapade makar åt er från er själva, och även till djuren. På så sätt ger Han er medlen att föröka er. Det finns ingenting likvärdigt Honom. Han är Den Som Hör, Den Som Ser.
12Den absoluta kontrollen av himmlarna och jorden tillhör Honom. Han är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller minskar dem. Han är fullt medveten om alla ting.
13Han fastställde för er samma religion som fastställdes för Noak, och vad vi inspirerat dig, och vad vi fastställt för Abraham, Moses, och Jesus: "Ni ska upprätthålla denna religion, och dela inte på den." Idoldyrkarna kommer starkt att ogilla det du uppmanar dem att göra. GUD återtar till Sig vem han vill; Han vägleder till Sig endast de som totalt underkastar sig.
14Ironiskt nog delade de upp sig i sekter först när kunskapen kommit till dem, på grund av avundsjuka och avsky gentemot varandra. Vore det inte för ett förutbestämt beslut från er Herre, om att ge dem uppskov under en bestämd tid, skulle de ha dömts omedelbart. De senare generationerna som ärvde skriften är verkligen fulla av tvivel.
15Detta är vad du ska predika, och upprätthåll ihärdigt det du beordrats göra, och följ inte deras önskemål. Och förkunna: "Jag tror på alla skrifter som sänts ner av GUD. Jag beordrades att döma ibland er rättvist. GUD är vår Herre och er Herre. Vi har våra gärningar och ni har era gärningar. Det finns ingen otalt mellan oss och er. GUD kommer att sammanföra oss alla tillsammans; till Honom är det slutliga ödet."
16För de som argumenterar om GUD, efter att ha fått Hans budskap, deras argument tillintetgörs hos deras Herre. De har ådragit sig fördömelse, och har förtjänat ett svårt straff.
17GUD är Den som har sänt ner skriften, för att leverera sanningen och lagen. Så vitt ni vet, kan Timmen (Domedagen) vara väldigt nära.
18Trotsar den gör de som inte tror på den. Vad gäller de som tror, bekymrar de sig över den, och de vet att det är sanningen. Utan tvivel, har de som förnekar Timmen gått långt vilse.
19GUD är fullt medveten om alla Sina varelser; Han ger till vem Han vill. Han är den Mäktige, den Allsmäktige.
20För den som söker belöningarna i Livet Efter Detta, mångdubblar vi belöningarna. Och till den som söker materian tillhörande denna värld, ger vi till därav, sedan får han ingen del i Livet Efter Detta.
21De följer idoler som fastställer religiösa lagar för dem som aldrig auktoriserats av GUD. Vore det inte för ett förutbestämt beslut, skulle de ha dömts omedelbart. De som överträder har verkligen ådragit sig ett smärtsamt straff.
22Ni kommer att se syndarna oroliga för allt de begått; allting kommer att komma tillbaka och förfölja dem. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att vara i Paradisets trädgårdar. De kommer att få allt de önskar sig av sin Herre. Det är den stora välsignelsen.
23Det är de goda nyheterna från GUD till Sina tjänare som tror och för ett rättfärdigt liv. Säg, "Jag ber er inte om någon lön. Men jag ber var och en av er att ta hand som era egna släktingar." För den som gör ett rättfärdigt verk, mångfaldigar vi belöningen. GUD är Förlåtare, Tacksam.
24Säger de, "Han (Rashad) har hittat på lögner om GUD!"? Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat försegla ert sinne, men GUD utplånar lögnen och bekräftar sanningen med Sina ord. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.
25Han är Den som accepterar ångern från Sina tjänare, och lindrar synderna. Han är fullt medveten om allt ni gör.
26Besvarar Honom gör de som tror och för ett rättfärdigt liv. Han kommer att ösa Sina välsignelser över dem. Vad gäller de som inte tror, har de ådragit sig ett svårt straff.
27Om GUD skulle öka gåvorna för Sina tjänare, skulle de överträda på jorden. Därför sänder Han det exakt beräknat för vem Han vill. Han är fullt Medveten och Ser sina tjänare.
28Han är Den som sänder ner regnet när de förtröstat, och sprider Sin nåd. Han är den ende Mästaren, den Mest Prisvärde.
29Till Hans bevis hör himmlarnas och jordens skapelse, och varelserna Han sprider i dem. Han kan sammankalla dem när Han vill.
30Allt dåligt som händer er är en konsekvens av era egna gärningar, och Han förbiser många (av era synder).
31Ni kan aldrig fly undan, och ni har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare.
32Till Hans bevis hör skeppen som seglar på havet med segel som flaggor.
33Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat stilla vindarna, och lämnat dem orörliga på vattnet. Det är bevis för de som är ihärdiga, tacksamma.
34Han kan utplåna dem, som en konsekvens av deras egna verk. I stället förbiser Han många (av deras synder).
35De som argumenterar mot våra bevis kommer att få veta att de inte har någon grund att stå på.
36Allt ni får är inget mer än tillfällig materia tillhörande detta livet. Det GUD har är mycket bättre och oändligt, för de som tror och litar på sin Herre.
37De undviker grova synder och ondska, och när förargade förlåter de.
38De besvarar sin Herre genom att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Deras angelägenheter avgörs efter lämplig konsultation emellan dem, och av våra gåvor till dem ger de (till välgörenhet).
39När de drabbas av stor orättvisa, står de upp för sina rättigheter.
40Trots att den rättvisa bestraffningen för en orättvisa är ett likvärdigt straff, belönas de som förlåter och bibehåller rättfärdighet av GUD. Han älskar inte de orättvisa.
41De som står upp för sina rättigheter när en orättvisa kommer deras väg, begår definitivt inget fel.
42Felaktigheter begår de som behandlar människorna orättvist, som tar till aggression utan att ha provocerats. Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.
43Att tillgripa tålamod och förlåtelse reflekterar en sann styrka i karaktären.
44Den GUD sänder vilse kommer aldrig att hitta någon annan herre, och ni kommer att se sådana syndare säga, när de ser straffet, "Kan vi få en chans till?"
45Ni kommer att se dem stå inför det, förödmjukade och förnedrade, och titta, och ändå försöka undvika att titta. De som trodde kommer att säga: "De verkliga förlorarna är de som förlorat sina själar och sina familjer på Återuppståndelsens Dag. De som överträder har förtjänat ett evigt straff."
46Det kommer inte att finnas några medhjälpare som kan hjälpa dem emot GUD. Den GUD sänder vilse kan aldrig bli vägledd.
47Ni ska besvara er Herre före en dag som gjorts oundviklig av GUD. Det kommer inte att finnas någon tillflykt för er på den dagen, ej heller någon försvarare.
48Om de vänder sig bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare. Din enda uppgift är att leverera budskapet. När vi öser nåd över människorna blir de stolta, och när de drabbas av motgång, som konsekvens av deras egna gärningar, blir människorna till icke troende.
49All makt i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han skapar vad Han vill, ger döttrar till vem Han vill, och söner till vem Han vill.
50Eller så låter Han kanske männen och kvinnorna gifta sig med varandra, och gör sedan vem Han vill steril. Han är Allvetande, Allsmäktig.
51Ingen människa kan kommunicera med GUD förutom genom inspiration, eller från bakom en barriär, eller genom att sända en budbärare genom vilken Han uppenbarar vad Han vill. Han är den Högste, Visast.
52Således inspirerade vi en uppenbarelse för dig, som förkunnar våra budord. Du hade ingen aning om skriften, eller tro. Ändå gjorde vi detta till en ledstjärna för att vägleda vem vi vill bland våra tjänare. Säkerligen, vägleder du på en rak väg.
53GUDs väg, som äger allting i himmlarna och allting på jorden. Utan tvivel, kontrolleras alla ting av GUD.
Chapter 43 (Sura 43)
1H.M.
2Och den upplysande skriften.
3Vi gjorde den en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.
4Den finns bevarad hos oss i det ursprungliga exemplaret, ärbar och full av visdom.
5Ska vi bara ignorera det faktum att ni har överträtt gränserna?
6Vi har sänt många profeter till de tidigare generationerna.
7Varje gång en profet kom till dem, förlöjligade de honom.
8Följaktligen utplånade vi människor som var ännu mäktigare än dessa. På så sätt sätter vi upp exempel från tidigare samhällen.
9Frågade man dem, "Vem skapade himmlarna och jorden," skulle de säga, "Den Allsmäktige, den Allvetande har skapat dem."
10Han är Den som gjorde jorden beboelig för er, och skapade vägar för er däri, så att ni ska kunna följa den rätta vägen.
11Han är Den som sänder ner vatten från skyn, i exakta mått, för att återuppliva död jord med det. På liknande sätt kommer ni att återupplivas.
12Han är Den som skapade alla sorter, i par (manligt och kvinnligt), och Han skapade skepp och boskap för er att färdas på.
13När ni vilar uppå dem, ska ni uppskatta en sådan välsignelse från er Herre och säga, "Prisad vare Den som underkastat detta för oss. Vi skulle inte kunnat kontrollera dem själva.
14"Vi återvänder slutligen till vår Herre."
15De till och med anvisade Honom en del av Hans egen skapelse! Människan är verkligen ytterst otacksam.
16Har Han valt ut döttrar till Sig Själv från sina egna skapelser, när Han välsignat er med söner?
17När en av dem får nyheter (om en dotter) som de tillskrivit den Nådigaste, mörknar hans ansikte av olycka och ilska!
18(De säger,) "Vad är det för bra med en avkomling som uppfostras till att vara vacker, som inte kan hjälpa till i krig?"
19De påstod att änglarna, som är tjänare till den Nådigaste, är kvinnor! Har de bevittnat deras skapelse? Deras påståenden skrivs ner, och de kommer att tillfrågas.
20De sa till och med, "Om den Nådigaste så önskat, skulle vi inte ha dyrkat dem." De har ingen grund för ett sådant påstående; de bara gissar.
21Har vi gett dem en skrift före detta, och de upprätthåller den?
22I själva verket: sa de, "Vi såg våra föräldrar praktisera vissa seder, och vi följer deras fotspår."
23Alltid när vi skickade en varnare till ett samhälle, sa ledarna av det samhället, "Vi såg våra föräldrar följa vissa seder, och vi kommer att fortsätta i deras fotspår."
24(Budbäraren) sa, "Tänk om jag kom med bättre vägledning till er än det ni ärvt av era föräldrar?" De sa, "Vi tror inte på budskapet du kommit med."
25Följaktligen straffade vi dem. Lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.
26Abraham sa till sin far och sitt folk, "Jag förkastar det ni dyrkar.
27"Endast Den som initierat mig kan vägleda mig."
28Detta (Abrahams) exempel gjordes till en bestående läxa för kommande generationer; kanske omvänder de sina själar.
29Vi har verkligen gett dessa människor och deras förfäder tillräckligt med chanser, sedan kom sanningen till dem, och en förtydligande budbärare.
30När sanningen kom till dem, sa de, "Detta är magi, och vi tror inte på det."
31De sa, "Om bara den här Koranen sänts ner genom en annan man från de två samhällena (Mekka eller Yathrib) som är framstående!"
32Är det de som anvisar er Herres nåd? Vi har anvisat deras andelar i detta livet, och höjt vissa av dem över andra i rang, för att låta dem tjäna varandra. Er Herres nåd är betydligt bättre än all materia de kan samla på sig.
33Vore det inte för att alla människor kanske skulle bli en (icke troende) församling, skulle vi ha gett alla som inte tror på den Nådigaste palats med silvertak, och trappor som de kunde bestiga.
34Deras palats skulle ha imponerande portar, och lyxiga möblemang.
35Även många ornament. Allt detta är temporär materia som tillhör detta obetydliga liv. Livet Efter Detta hos er Herre är mycket bättre för de rättfärdiga.
36För den som ignorerar den Nådigastes budskap, utser vi en djävul till att vara hans ständiga följeslagare.
37Sådana följeslagare kommer att avleda dem från vägen, och ändå få dem att tro att de är vägledda.
38När han står inför oss kommer han att säga, "O, jag önskar att du var lika långt borta från mig som de två öst. Vilken miserabel följeslagare!"
39Det kommer inte att vara någon tröst för er på den dagen, som överträdare, att ni båda kommer att ta del av straffet.
40Kan du få de döva att höra; kan du få de blinda att se, eller de som gått långt vilse?
41Vare sig vi låter dig dö innan dess eller ej, kommer vi absolut att straffa dem.
42Eller så kanske vi visar dig (straffet) vi lovat dem. Vi kontrollerar dem fullständigt.
43Du ska ihärdigt förkunna det som uppenbaras för dig; du är på den rätta vägen.
44Detta är ett budskap för dig och ditt folk; ni kommer alla att ifrågasättas.
45Kontrollera budbärarna vi sände före dig: "Har vi någonsin utnämnt några andra gudar vid sidan av den Nådigaste till att dyrkas?"
46Till exempel sände vi Moses med våra bevis till Farao och hans råd, förkunnande: "Jag är en budbärare från universums Herre."
47När han visade dem våra bevis, skrattade de åt dem.
48Varje tecken vi visade dem var större än det tidigare. Vi hemsökte dem med farsoterna, kanske de ångrar sig.
49De sa, "O du magiker, be till din Herre på våra vägnar (om att befria oss från denna farsot), eftersom du har en överrenskommelse med Honom; vi kommer då att vägledas."
50Men så fort vi befriade dem från deras plåga, vände de.
51Farao meddelade sitt folk, "O mitt folk, har jag inte kungaskapet över Egypten, och dessa forsande floder tillhör mig? Ser ni inte?
52"Vem är bättre; jag eller den där oansenlige som knappt kan prata?
53"Hur kommer det sig att han inte äger en skatt av guld; hur kommer det sig att änglarna inte gör honom sällskap?"
54På så sätt lurade han sitt folk, och de lydde honom; de var onda människor.
55När de envisades med att motarbeta oss, straffade vi dem och dränkte dem allihop.
56Vi gjorde dem till ett avskräckande fall och ett exempel för de andra.
57När Marias son citerades som ett exempel, ignorerade ditt folk det.
58De sa, "Är det bättre att dyrka våra gudar eller att dyrka honom?" Det sa de bara för att argumentera med dig. De är verkligen människor som förenat sig med oppositionen.
59Han var inget mer än en tjänare som vi välsignat, och vi skickade honom som ett exempel för Israels Barn.
60Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat göra er till änglar som koloniserar och fortplantar sig på jorden.
61Han ska tjäna som en markör för att veta världens ände, så att ni inte längre kan hysa några tvivel om den. Ni ska följa Mig; det är den rätta vägen.
62Låt inte djävulen avleda er; han är er ivrigaste fiende.
63När Jesus kom med bevisen sa han, "Jag kommer till er med visdom, och för att klargöra en del av de frågor ni tvistar om. Ni ska vörda GUD och lyda mig.
64"GUD är min Herre och er Herre, ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."
65Motståndarna bråkade med varandra. Ve de som överträder från straffet av en smärtsam dag.
66Väntar de på att Timmen (Domedagen) ska komma till dem plötsligt, när de minst anar det?
67De som är nära vänner kommer på den dagen bli fiender till varandra, förutom de rättfärdiga.
68O Mina tjänare, ni kommer inte att känna någon rädsla den dagen, ej heller kommer ni att känna sorg.
69Det var de som trodde på våra uppenbarelser, och som var underkastade.
70Träd in i Paradiset, tillsammans med era makar, och fröjdas.
71Gyllene brickor och bägare kommer att erbjudas dem, och de kommer att finna allt deras hjärtan begär och deras ögon önskar. Däri lever ni för evigt.
72Sådant är Paradiset ni ärver, i gengäld för era verk.
73Ni kommer att ha alla sorters frukter i det, som ni äter av.
74Absolut, kommer de skyldiga att vistas i Gehennas straff för evigt.
75Straffet kommer aldrig att bytas ut för dem; de kommer att vara instängda däri.
76Det var inte vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
77De kommer att be och böna: "O Mãlek, låt din Herre göra slut på oss." Han kommer att säga, "Ni stannar för all evighet.
78"Vi har gett er sanningen, men de flesta av er hatar sanningen."
79Har de planerat någon plan? Vi planerar också.
80Tror de att vi inte hör deras hemligheter och sammansvärjningar? Jo minsann; våra budbärare är hos dem, och skriver ner.
81Förkunna: "Om den Nådigaste verkligen haft en son, skulle jag fortfarande vara den förste att dyrka."
82Prisad vare Han; Han är himmlarnas och jordens Herre, Herren med det fantastiska herraväldet, ojämförlig deras påståenden.
83Låt dem famla och leka tills de möter dagen som väntar dem.
84Han är Den Ende som är gudomlig i himlen och gudomlig på jorden. Han är den Visaste, den Allvetande.
85Upphöjd Över Allt Annat är Den som besitter all makt i himmlarna och på jorden, och allting däremellan. Hos Honom finns kunskapen om Timmen (världens ände), och till Honom kommer ni att återföras.
86Ingen av dem som de idoliserar vid sidan av Honom har någon makt att medla, såvida deras medling inte överensstämmer med sanningen, vilket de är fullt medvetna om.
87Frågade man dem vem som skapat dem, skulle de säga, "GUD." Varför avvek de då?
88Det kommer att tillkännages: "O min Herre, dessa människor tror inte."
89Ni ska ignorera dem och säga, "Frid;" de kommer säkerligen att få veta.
Chapter 44 (Sura 44)
1H.M.
2Och denna upplysande skrift.
3Vi har sänt ner den under en välsignad natt, för vi ska varna.
4I den (skriften), är varje visdomsfråga klargjord.
5Det är ett förutbestämt beslut från oss att vi skickar budbärare.
6Det är nåd från er Herre. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
7Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan. Om bara ni kunde vara övertygade!
8Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Han kontrollerar liv och död; er Herre och era förfäders Herre.
9De är verkligen tveksamma, beaktningslösa.
10Vänta därför på dagen då skyn frambringar en omfattande rök.
11Den kommer att omge människorna; detta är ett smärtsamt straff.
12"Vår Herre, befria oss från detta straff; vi är troende."
13Nu när det är för sent minns de! En upplysande budbärare hade kommit till dem.
14Men de vände sig bort från honom med orden, "Välutbildad, men tokig!"
15Vi kommer att lindra straffet ett tag; ni kommer snart att återgå.
16Dagen då vi slår det stora slaget, kommer vi att hämnas.
17Vi har testa Faraos folk före dem; en ärbar budbärare gick till dem.
18Förkunnande; "Lyssna på mig, GUDs tjänare. Jag är en ärlig budbärare till er."
19Och, "Överträd inte mot GUD. Jag kommer till er med mäktiga bevis.
20"Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, om ni motarbetar mig.
21"Om ni inte vill tro, låt mig då helt enkelt vara ifred."
22Därefter bad han till sin Herre: "Dessa är onda människor."
23(Gud sade,) "Färdas med Mina tjänare på natten; ni kommer att förföljas.
24"Ta er snabbt över sjön; deras trupper kommer att dränkas."
25Följaktligen lämnade de många trädgårdar och bäckar bakom sig.
26Skördar och ett lyxigt liv.
27Välsignelser de åtnjöt.
28Allt detta lät vi andra människor ärva.
29Varken himlen eller jorden grät över dem, och de fick inget uppskov.
30Samtidigt räddade vi Israels Barn från den förödmjukande förföljelsen.
31Från Farao; han var en tyrann.
32Vi har valt ut dem bland alla människor, medvetet.
33Vi visade dem så många bevis, vilket utgjorde ett stort test.
34De nuvarande generationerna säger,
35"Vi dör bara den första döden; vi kommer aldrig att återupplivas!
36"För då tillbaka våra förfäder, om ni talar sanning."
37Är de bättre än människorna från Tubba´ och andra före dem? Vi utplånade dem för deras brott.
38Vi skapade inte himmlarna och jorden och allting däremellan bara för att leka.
39Vi skapade dem för ett specifikt syfte, men de flesta av dem vet inte.
40Beslutets Dag väntar dem alla.
41Det är dagen då ingen vän kan hjälpa sin vän på något sätt; ingen kan hjälpas.
42Endast de som uppnår nåd från GUD. Han är den Allsmäktige, Barmhärtigast.
43Utan tvekan, bitterhetens träd
44kommer att förse mat till de ondskefulla.
45Som lut, kommer det att koka i deras magar.
46Som kokningen av helvetiska drycker.
47Ta honom och släng in honom i Helvetets mitt.
48Häll sedan Infernots straff över hans huvud.
49"Smaka på det här; du var så mäktig, så ärbar."
50Detta är vad ni brukade betvivla.
51De rättfärdiga kommer att vara på en trygg plats.
52Åtnjutande trädgårdar och bäckar.
53Klädda i sammet och satin; nära varandra.
54Vi ger dem underbara makar.
55De åtnjuter alla sorters frukter i det, i perfekt frid.
56De får inte känna på döden däri - utöver den första döden - och Han har besparat dem Helvetets straff.
57Sådan är välsignelsen från er Herre. Sådan är den stora triumfen.
58Vi har på så sätt klargjort det på ditt språk, så att de ska kunna ta sig i akt.
59Så vänta; de kommer också att få vänta.
Chapter 45 (Sura 45)
1H.M.
2Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast.
3Himmlarna och jorden är full av bevis för de som tror.
4Även i er skapelse, och i skapelsen av alla djur, finns bevis för människor som är övertygade.
5Likaså skiftningarna mellan natt och dag, gåvorna som GUD sänder ner från skyn för att återuppväcka död jord, och manipulationen av vindarna; allt detta är bevis för människor som förstår.
6Dessa är GUDs uppenbarelser som vi reciterar för dig sanningsenligt. I vilken Hadith annat än GUD och Hans uppenbarelser tror de på?
7Ve alla lögnare, skyldiga.
8Den som hör GUDs uppenbarelser reciteras för honom, och som därefter arrogant insisterar på sitt sätt som om han aldrig hört dem. Lova honom ett smärtsamt straff.
9När han lär sig någonting om våra uppenbarelser, hånar han dem. Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.
10Gehenna väntar dem. Deras förtjänster kommer inte att hjälpa dem, ej heller idolerna de satt upp vid sidan av GUD. De har ådragit sig ett fruktansvärt straff.
11Detta är en ledstjärna, och de som inte tror på dessa uppenbarelser från sin Herre har ådragit sig fördömelse och ett smärtsamt straff.
12GUD är Den som satt havet i er tjänst, så att skeppen kan färdas på det enligt Hans lagar. Således söker ni Hans gåvor, så att ni ska kunna vara tacksamma.
13Han satte allting i himmlarna och på jorden i er tjänst; allt från Honom. Detta är bevis för människor som reflekterar.
14Säg till de som trodde att förl