Quran translation in maranao language translated by guro alim saromantang

Chapter 1 (Sura 1)
1Sii ko ngaran o Allah, a Masalinggagaw, a Makalimoon.
2So bantogan na rk o Allah, a Kadnan o manga kaadn;
3A Masalinggagaw, a Makalimoon;
4A Phapaar ko alongan a kapamalas.
5Ska bo i phzoasoatn ami, go Ska bo i phangnian ami sa tabang.
6Nggonanaowa kaming Ka ko okit a makaoontol,
7So okit o siran a inikalimoo Ka siran, salakaw ko kiyararangitan Ka siran, go salakaw ko mithataridadag.
Chapter 2 (Sura 2)
1Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on)
2Katii so kitab; a da a sangka a madadalm on, a toroan ko khipanananggila;
3A siran na paparatiyayaan iran so da mapayag, go ipphamayandg iran so sambayang, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay iran;
4Go siran na paparatiyayaan iran so (kitab a) initoron rka (ya Mohammad), go so initoron ko miyaonaan ka, go so akhirat na siran na tatangkdn iran.
5Siran man i thatakna ko toroan, a phoon ko Kadnan iran, go siran man i phamakaslang sa maliwanag.
6Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, na mlagid kiran o piyakaiktiyar ka siran antawaa dang ka siran pakaiktiyara; ka di siran bo pharatiyaya.
7Tiyotopan o Allah so manga poso iran go so kan´g iran, na kiyatagoan so manga kaylay iran sa pils; go adn a bagian iran a siksa a lbi a mala.
8Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii tharo sa: "Piyaratiyaya mi so Allah ago so alongan a mawri;" a kna a ba siran mapaparatiyaya.
9Plimpangn iran so Allah go so miyamaratiyaya; na da a pkhalimpang iran a rowar ko manga ginawa iran, sa di iran maiin´ngka!
10Katatagoan so manga poso iran sa gdamn; na inomanan siran o Allah sa gdamn. Go adn a bagian iran a siksa a malipds, sabap ko kiyapamokhag iran.
11Go amay ka pitharo kiran a "Di kano phaminasa ko lopa," na tharoon iran a: "Skami na giyabo a kapphangompiya mi!"
12Tanodan, ka mataan! a siran i pphamaminasa, na ogaid na di iran maiin´ngka.
13Go amay ka pitharo kiran a: "Paratiyaya kano sa lagid o kiyaparatiyaya o (sabaad ko) manga manosiya:" na tharoon iran a: "Ino kami pharatiyaya sa lagid o kiyaparatiyaya o manga lalong!" – tanodan, ka mataan! a siran i manga lalong, na ogaid na di iran katawan.
14Go igira a minithoona iran so miyamaratiyaya, na tharoon iran a: "Miyaratiyaya kami;" na igira a miyakandod siran ko manga olowan iran, na tharoon iran a: "Mataan! a skami na pd iyo. Go aya bo oto a kowan na giya di kiran kapagizawizawa."
15So Allah i mbadal kiran ko di iran kapagizawizawa ko miyamaratiyaya, go tataalikn Iyan kiran ko gi iran kandarowaka; a gii siran mromparompak.
16Siran man so inipamasa iran ko kadadag so toroan: Na da makalaba so kiyandagang iran, go da siran makakdg sa ontol,
17Aya ropaan iran na lagid o miniyag sa apoy; na kagiya a kasindawan iyan so mliliyota on, na piyadng o Allah so sindaw kiran go inibagak Iyan siran ko manga lilibotng. Na di siran phakaylay.
18(Siran) Na manga bngl, manga omaw, manga bota; na siran na di siran dn phakandod.
19Odi na lagid o miyasogat a mabagr a oran a phoon ko kawang a kadadalman sa manga lilibotng, go dalndg, go kilat: Pkhioln iran so manga tindoro iran ko manga tangila iran phoon ko manga parti, ka kalk iran ko kapatay. Na so Allah na katatangkalan Iyan so da pamaratiyaya!
20Maytobo na so kilat na masinggaot iyan so manga kaylay iran; oman iyan siran kasindawan, na makalalakaw siran on, na igira a mikhnm kiran, na makathangn siran. Na o kabaya o Allah, na mataan! a khaylang Iyan so kan´g iran go so manga kaylay iran; ka mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
21Hay manga manosiya, zoasoata niyo so Kadnan iyo, a so miyadn rkano ago so miyangaoona an iyo, ka ang kano makapanananggila;
22So inadn Iyan rkano so lopa a miyakayat, go so langit a atp; ago piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig; na inisabap Iyan on a kiyapakagmawa Niyan ko manga onga a pagpr rkano; na di kano phangmbaal sa manga saginda o Allah a skano na katawan iyo (a da a saginda Niyan).
23Na oba kano zasangka ko (Qor´an a) initoron Ami ko oripn Ami, na mbaas kano sa sorah a lagid iyan; go tawaga niyo so manga katohanan iyo (a mamakatabang rkano) a salakaw ko Allah, amay ka skano i manga bnar.
24Na amay ka di niyo manggolawla, go di niyo dn mapnggolawla na pananggilai niyo so apoy a aya itagon iyan na so manga manosiya ago so manga ator! - a inithiyakap ko di phamaratiyaya.
25Na pphamanotholang ka ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya a: Mataan! a adn a bagian iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg. Oman siran roo natan sa onga a pagpr, na tharoon iran a: "Giyai so (lagid o) in´nat rktano a miyaona," na phagowitn kiran oto a makapzasagindai: Go adn a bagian iran roo a manga karoma a manga soti; sa ron siran on dn makakakal.
26Mataan! a so Allah na di Niyan phakamawagn so kambaal sa ibarat, apiya rngit go so lawan on. Na so pman so siran a miyamaratiyaya na katawan iran a mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan iran; na so pman so da pamaratiyaya na gi iran tharoon a: "Antonaa i aantapan o Allah sangkai a ibarat?" Madakl a pndadagn Iyan sa sabap saya, go madakl a pthoroon Iyan sa sabap saya; na da a ndadagn Iyan sa sabap saya, a rowar ko manga songklid,
27Siran na pphamarngkasn iran so diyandi o Allah ko oriyan o kiyailot iyan, go pphanphdn iran so inisogo o Allah a kapakakhakamptaa on, go pphaminasa siran ko lopa: Na siran man na siran so manga logi.
28Andamanaya i di niyo kapharatiyayaa ko Allah? - A aya btad iyo na maatay, na inoyag kano Niyan; oriyan iyan na mbono on kano Niyan, na oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan (ko akhirat); oriyan iyan na Ron kano bo phakandoda.
29Skaniyan so inadn Iyan a rk iyo so madadalm ko lopa langon; oriyan iyan na siyangor Iyan so langit, na pithaong Iyan siran phiyapiya a pito a manga langit; go Skaniyan na so langowan taman na katawan Iyan.
30Na gowani, na pitharo o Kadnan ka ko manga malaikat a: "Mataan! a Sakn na magmbaal Ako sii ko lopa sa khalifa." Na pitharo iran a: "Ino Ka on pagmbaal sa taw a phaminasa on go phamakaragiray ron ko manga rogo? - a skami na ipthasbik ami so poding Ka, go pzotin ami Ska?" Pitharo Iyan a: "Mataan! a Sakn na katawan Ko so di niyo katawan."
31Na inindao Niyan ko Adam so manga ngaran langon; oriyan iyan na siyandig Iyan siran ko manga malaikat, na pitharo Iyan a: "Panothola niyo Rakn so manga ngaran nai oba skano i manga bnar."
32Pitharo iran a: "Soti Ka, da a katao ami, a rowar ko inindaong Ka rkami. Mataan! a Ska bo i Matao a Mawngangn."
33Pitharo (o Allah): "Hay Adam, panotholang ka kiran so manga ngaran iran. "Na kagiya a mapanothol iyan kiran so manga ngaran iran, na pitharo (o Allah): "Ba Ko rkano da tharoa a mataan! a katawan Ko so mapag-uma ko manga langit ago so lopa, go katawan Ko so papayagn iyo go so pag-umaan niyo?"
34Na gowani, na pitharo Ami ko manga malaikat a: "Pangalimbabaan kano ko Adam." Na miyangalimbabaan siran, inonta so iblis: Ka somiyangka, go mimaratabat: Na miyapd ko da pamaratiyaya.
35Go pitharo Ami a: "Hay Adam, babaling ka, ska ago si karomang ka ko sorga; go kang kano ron sa kapangondaya sa sadn sa kabaya iyo; go di kano pagobay sangkai a kayo, ka mbaloy kano a pd ko da pamaginontolan."
36Na miyapokas siran roo o shaytan, go miyapakaawa iyan siran ko btad iran. Na pitharo Ami a: "Tpad kano, sa so sabaad rkano na ridoay o sabaad. Go adn a bagian iyo ko lopa a kapthaknaan go kawiyagan, taman ko masa (o kapatay)."
37Na adn a miyasowa o Adam a phoon ko Kadnan iyan a manga katharo, na piyakatawbat Iyan skaniyan; ka mataan! a Skaniyan so Pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.
38Pitharo Ami a: "Tpad kano phoon ko sorga langon; na amay ka adn a makatalingoma rkano a phoon Rakn a toroan, na sadn sa monot ko toroan Ko, na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri)."
39"Na so siran a da pamaratiyaya, go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na siran man i manga taw ko naraka; sa ron siran on dn makakakal."
40Hay manga moriyataw o Israil, tatadmi niyo so limo Akn a so inipangalimo Akn rkano, go tomana niyo so diyandi Akn rkano ka tomann Ko so diyandi rkano, go Sakn bo i kalkn iyo.
41Go paratiyayaa niyo so (Qor´an a) initoron Akn a tomiyanto ko matatangan iyo, go di skano i paganay a di ron pharatiyaya, go di niyo phamasaan so manga ayat Akn sa arga a mayto; go Sakn bo i kalkn iyo.
42Go di niyo khmbotn ko bnar so ribat, go di niyo phagmaa so bnar a skano na katawan iyo.
43Go pamayandgn iyo so sambayang; go tonaya niyo so zakat; go roko kano a pd ko pphroroko.
44Ino niyo pzogo on ko manga manosiya so mapiya, na pakalilipatan iyo so manga ginawa niyo, a skano na kapphangadian iyo so kitab? Ba da a manga sabot iyo?
45Na pangni kano sa tabang sa nggolalan ko kaphantang ago so kazambayang: Na mataan aya! a titho a margn, inonta bo ko khipangangalimbabaan (ko Allah),
46A siran na tatangkdn iran a mataan! a siran na mipthoona iran so Kadnan iran, go mataan! a siran na Ron siran phamakandod.
47Hay manga moriyataw o Israil, tadmi niyo so limo Akn a so inipangalimo Akn rkano, go mataan! a Sakn na inilbi Ko skano ko manga kaadn (ko miyaona a masa).
48Go kalkn iyo so gawii a da a khiyogop o isa ginawa ko isa ginawa a mayto bo go da a khatarima on a safaat, go da a khakowa on a sambi, go di siran khatabangan.
49Na gowani na siyabt Ami skano ko pagtaw o Pir´awn a irarasay iran rkano so marata a siksa, ka pphanombaliin iran so manga wata iyo a manga mama na phlambaan iran so manga babay rkano; na adn a matatago roo man a tiyoba a phoon ko Kadnan iyo a Lbi-a-mala.
50Na gowani na siray Ami rkano so kalodan na siyabt Ami skano na inld Ami so pagtaw o Pir´awn a skano na kababantayan iyo.
51Go gowani na miyakiphasada Kami ko Mosa sa pat polo gawii, oriyan iyan na kinowa niyo so sapi (a katohanan) ko oriyan iyan, na skano na miyakanggolawla kano sa di ontol.
52Oriyan iyan na pimaapan Ami skano ko oriyan oto; ka ang kano makapanalamat.
53Na gowani na inibgay Ami ko Mosa so kitab, go so padoman: Ka ang kano mamakaontol.
54Go gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Hay pagtaw akn, mataan! a skano na miyabinasa niyo so manga ginawa niyo sa kiyakowaa niyo ko sapi (a katohanan): Na thawbat kano ko miyadn rkano, sa bonoa o da makazala so miyakazala rkano; giyoto man i mapiya rkano sii ko Kadnan iyo." Na piyakatawbat kano Niyan: Ka mataan! a Skaniyan so Pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.
55Go gowani na pitharo iyo a: "Hay Mosa, di ami ska dn pharatiyayaan taman sa di ami maylay so Allah a mapayag," na piyolang kano o parti a skano na kababantayan iyo.
56Oriyan iyan na inoyag Ami skano ko oriyan o kiyapatay niyo: Ka ang kano makapanalamat.
57Go inipayong Ami rkano so gabon go piyakatoron Ami rkano so Manna, go so (papanok a) Salwa, (sa pitharo Ami a:) "Kang kano ko manga pipiya a inipagpr Ami rkano:" Na da Kami ran kabinasai, na ogaid na so manga ginawa iran i kiyabinasaan iran.
58Go gowani na pitharo Ami a: "Sold kano sangkai a ingd (a Baytal Moqaddas), na kang kano ron sa sadn sa kabaya iyo sa kapangondaya; go sold kano ko pinto sa pangangalimbabaan kano, go tharo kano sa phakaponas sa dosa, ka napin Ami rkano so manga kasalaan iyo go omanan Ami (sa balas) so miphipiyapiya."
59Na siyambian o siran a da pamaginontolan sa katharo a salakaw ko pitharo kiran; na piyakatoronan Ami so siran a da pamaginontolan sa siksa a phoon ko langit, sabap ko kiyapanongklid iran.
60Na gowani na inipangni sa inomn o Mosa so pagtaw niyan; na pitharo Ami a: "Bntoln ka so badas ka ko ator (na inibntol iyan on)." Na miyakambowat on so sapolo ago dowa a bowalan. Na sabnar a kiyatokawan o oman i isa ka sagorompong so sagba iran. (go pitharo Ami:) kang kano go inom kano ko pagpr o Allah, go di kano phangalandada ko lopa a pphamakakayd kano.
61Na gowani na pitharo iyo a: "Hay Mosa, di ami dn khitigr so pangn´ngkn a sasa-soson; na pangniyang ka rkami ko Kadnan ka a pakagmawan kami Niyan sa pd ko pphakathoon o lopa, a llthaan on, go sikowa on, go lasona on, go kodalis on, go tiboyas on." Pitharo (o Mosa): "Ino niyo pzambia ko korang so mapiya? Tana kano sa bandar a ingd, ka mataan! a khakowa niyo so piyangni niyo." Na miyaadn kiran so kahinaan go so kapakarondan; go miyakakholokog siran sa rarangit a phoon ko Allah. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na da iran paratiyayaa so manga ayat o Allah go pphamonoon iran so manga nabi sa di ontol. Giyoto man na sabap ko kiyandarowaka iran go so kiyapmalawani iran.
62Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go siran a manga Yahodi, go so manga Kristiyan, go so manga Sabiin, - na sadn sa maratiyaya on ko Allah go so alongan a mawri, go nggalbk sa mapiya, na adn a bagian iyan a balas kiran sii ko Kadnan iran: Go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
63Na gowani na tiyarima Ami so diyandi iyo ko kiniporoon Ami ko kaporoan iyo ko palaw: (go pitharo Ami) "Kpiti niyo so inibgay Ami rkano zabnsabnar go tatadmi niyo so madadalm on: ka an kano makapanananggila."
64Oriyan iyan na tomiyalikhod kano ko oriyan oto: Na o da so gagaw rkano o Allah go so limo Iyan, na miyabaloy kano dn a pd ko miyangalologi.
65Na sabnsabnar a kiyatokawan iyo so mimamalawani rkano sii ko alongan a Sapto: Na pitharo Ami kiran a: "Mbaloy kano a manga amo, a miyamakadapanas."
66Na biyaloy Ami skaniyan a poringana ko masa niyan go so oriyan iyan, go thoma ko khipanananggila.
67Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Mataan! a so Allah na isosogo Iyan rkano a kasombali iyo sa sapi." Na pitharo iran a: "Ino kaming ka khowaa kasablawan?" Pitharo iyan a: "Mlindong ako ko Allah oba ako maadn a pd ko da a manga mlng iyan!"
68Pitharo iran a: "Pangniang ka rkami ko Kadnan ka a payagn Iyan rkami o antona onon (a sapi)." Pitharo iyan a: "Mataan! a so Allah na ptharoon Iyan a: Mataan! a skaniyan na sapi a di matoa, go di mangoda, katatangkaan ko pagltan oto: Na nggolawlaa niyo so isosogo rkano!"
69Pitharo iran a: "Pangniang ka rkami ko Kadnan ka a payagn Iyan rkami o antonaa i warna niyan." Pitharo (o Mosa): "Mataan a so Allah na ptharoon Iyan a: Mataan! a skaniyan na sapi a binaning, a maloto so warna niyan, a phakabimban ko phphamakaylay ron!"
70Pitharo iran a: "Pangniang ka rkami ko Kadnan ka a payagn Iyan rkami o antona onon a sapi: Ka mataan! a so manga sapi na miyakaplilingowa rkami: Na mataan! a skami na omiyog so Allah, na matoon ami dn."
71Pitharo (o Mosa): "Mataan! a so Allah na ptharoon Iyan a: Mataan! a skaniyan na sapi a da marasay sa ba pndado ko lopa, go di iphamakayg ko manga pangomaan; da a paawing iyan, da a palang iyan." Pitharo iran a: "Imanto na minitalingomang ka so bnar." Na siyombali iran oto, go mayto bo na di iran mapnggolawla.
72Na gowani ko mamono so isa rkano sa taw na iniszndla iyo to: Na so Allah i miyayag ko pag-umaan iyo.
73Na pitharo Ami a: "Papsn iyo ron so sabaad on (ko sapi)". Lagid man oto a kapagoyaga o Allah ko miyamatay go pphakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan: ka an iyo gii manggdagda.
74Oriyan iyan na mithgas so manga poso iyo ko oriyan oto: Na skaniyan na lagid o ator odi na lawan on sa katgas. Ka mataan! a so sabaad ko ator na sabnar a so pphakambowat on so manga lawasayg; go mataan! a so sabaad on na sabnar a so pkhabngkag na pphakagmaw ron so ig: Go mataan! a so sabaad on na sabnar a so pkhawlog sa phoon ko kalk ko Allah. Na kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan.
75Ati iinamn iyo a kaparatiyayaa iran rkano? - A sabnar a adn a salompok kiran a pphamakin´gn iran so katharo o Allah, na oriyan iyan na pphamagalinn iran ko oriyan o kiyasabota iran on a siran na katawan iran.
76Go igira a minithoona iran so miyamaratiyaya, na tharoon iran a: "Miyaratiyaya kami." Na igira a miyakandod so sabaad kiran ko sabaad, na tharoon iran a: "Ino niyo kiran pphanonotholana so piyakitokawan rkano o Allah, a khikarina iran rkano to sii ko Kadnan niyo?" – ba daa manga sabot iyo?
77Ba iran di katawi a mataan! a so Allah na katawan Iyan so isosoln iran go so papayagn iran?
78Na adn a pd kiran a manga Ommi, a da a katawan iran ko kitab, a rowar ko manga siyarangkoni, go da (a katawan iran) inonta na pphagantangan siran.
79Na so sangat a siksa na bagian o siran a ipphanorat iran ko kitab so manga lima iran, (a di iran mbabaasn), oriyan iyan na gi iran tharoon a: "Giyai na phoon ko Allah," ka kagiya a ipphamasa iran oto sa arga a mayto! - na sangat a siksa a bagian iran phoon ko kinipanoratn on o manga lima iran, go sangat a siksa a bagian iran phoon ko gi iran on khisokatn.
80Go pitharo iran a: "Da dn a kakhaskho a rkami o apoy inonta bo ko manga alongan a mabibilang." Tharoang ka (ya Mohammad): "Ba kano miyakakowa sii ko Allah sa diyandi, na di pndorat so Allah ko diyandi Iyan? Antawaa gii niyo tharoon makapantag ko Allah so da a mlng iyo ron?"
81Oway man, sadn sa nggalbk sa marata, go katangkali skaniyan o kasalaan iyan, - na siran man i manga taw ko naraka: Sa ron siran on dn makakakal.
82Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na siran man i manga taw ko sorga: Sa ron siran on dn makakakal.
83Na gowani na tiyarima Ami so maylot a diyandi o manga moriyataw o Israil (go pitharo Ami): Da a pzoasoata niyo a inonta so Allah; go (phiyapiya i niyo) so mbala a loks sa tanto a kaphiyapiya, go so adn a katotonganay ron, go so manga wata a ilo go so manga miskin; go tharo kano ko manga manosiya sa mapiya; go pamayandgn iyo so sambayang; go tonaya niyo so zakat. Oriyan iyan na mimbarapaling kano, inonta so mayto a pd rkano, a skano na tomatalikhod kano.
84Na gowani na tiyarima Ami so maylot a diyandi iyo: Sa di niyo phamakaragirayn so manga rogo (o sabaad) rkano, go di niyo mbogawn so sabaad rkano ko manga ingd iyo: Na oriyan iyan na miyagikral kano, a skano na kazasaksian iyo.
85Oriyan iyan na skano wai, na pphamonoon iyo so sabaad rkano, go pphakaawaan iyo so isa ka sagorompong rkano ko manga ingd iran; gii niyo thatabangaan kiran so dosa, go so kapakipriridoay; na amay ka adn a miniyoma iran rkano a manga biyag, na phagaonn iyo siran (a tamok), a skaniyan na hiyaram rkano so kapakaawaa kiran. Ino a paparatiyayaan iyo so sabaad ko kitab, na phagongkirn iyo so sabaad? Na da a balas ko taw a pnggolawla roo a pd rkano a rowar ko kahinaan ko kawyagoyag ko doniya, go so alongan a qiyamah na phakandodn siran ko minitaralo a siksa. Na kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan.
86Siran man so inipamasa iran ko kawyagoyag ko doniya so akhirat: Na di kiran phagkhapkhapn so siksa, go di siran khatabangan.
87Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab, go piyakathondotondog Ami ko oriyan iyan so manga sogo; go inibgay Ami ko Eysa a wata o Maryam so manga rarayag a karina, go inibagr Ami ron so (Jibril a) Niyawa Soti. Ino a oman i makatalingoma rkano a sogo, na sabap sa di khabayaan o manga ginawa niyo, na pmaratabatan niyo? - na adn a isa ka sagorompong a piyakambokhag iyo, go adn a isa ka sagorompong a pphamonoon niyo!
88Go pitharo iran (sa kapamagompat) a: "So manga poso ami na khikappno." Na kna, ka pimorkaan siran o Allah sabap ko da iran kaparatiyaya: Ka miyakaytoyto a paratiyaya iran.
89Go kagiya a adn a miyakatalingoma kiran a kitab a phoon ko Allah, a tomiyanto ko kitab a zisii kiran, - a aya btad iran sa paganay na pphangnin iran a kapgsa iran ko da pamaratiyaya, - na kagiya a makatalingoma kiran so (Mohammad a) miyakilala iran, na inongkir iran oto na so morka o Allah na san ko da pamaratiyaya.
90Mikharatarata so piphasaan iran ko manga ginawa iran, a so di iran kapaparatiyayaa ko initoron o Allah, kadngki sa kipthoronn o Allah ko limo Iyan ko kabaya Iyan ko manga oripn Iyan: Na miyakakholokog siran sa rarangit rakhs o isa a rarangit. Na adn a bagian o da pamaratiyaya a siksa a phakahina.
91Na igira a pitharo kiran a: "Paratiyayaa niyo so (kitab a) initoron o Allah," na tharoon iran a: "Paparatiyayaan ami so (kitab a) initoron rkami:" Na di iran paparatiyayaan so salakaw ron, a skaniyan so bnar a tomiyanto ko kitab a zisii kiran. Tharoang ka kiran (ya Mohammad): "Ino niyo pphamonoa so manga nabi o Allah gowani, o skano na mapaparatiyaya kano?"
92Na sabnsabnar a minitalingoma rkano o Mosa so manga rarayag a karina; oriyan iyan na kinowa niyo so sapi (a katohanan) ko oriyan iyan, sa skano na miyakanggolawla kano sa di ontol.
93Na gowani na tiyarima Ami so diyandi iyo ko kiniporoon Ami ko kaporoan iyo ko palaw (go pitharo Ami:) "Kpiti niyo so inibgay Ami rkano zabnsabnar, go pamakin´ga niyo:" Na pitharo iran a: "Piyamakin´g ami, go siyangka ami:" Na piyakasnp kiran ko manga poso iran so (kabaya sa kasimba) sa sapi sabap ko kiya ongkir iran. Tharoang ka a: "Mikharatarata so ipzogo rkano o paratiyaya niyo o skano na khipaparatiya!"
94Tharoang ka a: "O miyaadn a rk iyo so ingd a mawri, sii ko Allah, sa tolabos, a di ron pd so manga manosiya, na zingayoa niyo so kapatay, o skano na mmamataan kano."
95Na di iran dn oto zingayo on sa tanitiyasa, sabap ko (dosa a) miniyona o manga lima iran. Na so Allah i lbi a Matao ko da pamaginontolan.
96Na ibt ka matoon ka siran dn, a lbi a mala i inam ko manga manosiya ko kawyagoyag, go lbi (a mala i inam) a di so miyamanakoto: Makangnangna so pizakatawan kiran a oba bo makaphagomor sa sanggibo ragon: Na di skaniyan mipakawatan ko siksa o kapakapagomor iyan (sa sanggibo ragon). Na so Allah i lbi a phagilay ko gi iran nggolawlaan.
97Tharoang ka a: Sadn sa mabaloy a ridoay o Jibril, na mataan! a skaniyan na initoron iyan so Qor´an ko poso o ka (ya Mohammad), sabap sa sogoan o Allah, a tomiyanto ko kitab a miyaonaan iyan, go toroan, go tothol a mapiya a bagian o miyamaratiyaya,
98Sadn sa mabaloy a ridoay o Allah ago so manga malaikat Iyan go so manga sogo Iyan, go so Jibril, go so Mikail, - na mataan! a so Allah na ridoay o da pamaratiyaya.
99A sabnsabnar a tiyoronan Ami ska (ya Mohammad) sa manga ayat a manga rarayag; na da a magongkir on a rowar ko manga songklid.
100Ino a oman siran makindiyandi sa isa a diyandi na ibowang o isa kiran ka sagorompong? Kna, ka kadaklan kiran na di mapaparatiyaya.
101Na kagiya a adn a miyakatalingoma kiran a sogo a phoon ko Allah, a tomiyanto ko kitab a zisii kiran, na inibowang o isa ka sagorompong a pd ko siran a bigan ko kitab, so kitab o Allah ko tampar ko manga likod iran, lagid oba iran ni katawi!
102Go inonotan iran so pmbatiyaan o manga shaytan ko kandadato o Solayman: Na kna a ba mikhapir so Solayman, na ogaid na so manga shaytan i mikhapir, ka ipphangndao iran ko manga manosiya so sihir, go so initoron ko dowa malaikat sa ingd a Babil so Harot ago so Marot. Na da a pagndao an iran on a isa bo odi iran matharo a: "Mataan! a skami na matag tpng; na di ka pkhapir." Na pphaganadn iran sa dowa oto sa pkhasabapan sa gi iran kapakamblaga ko taw ago so karoma niyan. Na da a khabinasaan iran on a isa bo inonta a sabap sa idin o Allah. Na mapphaganad iran so phakabinasa kiran, go di kiran phakaompiya. Na sabnsabnar a kiyatokawan iran a mataan a so taw a miyatomo iyan oto na da a bagian iyan ko akhirat a kamapiyaan. Na mataan a mikharatarata so piphasaan iran ko manga ginawa iran, o siran na katawi ran!
103Na oba siran dn miyaratiyaya na, go siran miyananggila, na matatangkd a so balas a phoon ko Allah na aya tomo, o siran na katawi ran!
104Hay miyamaratiyaya, di niyo ptharoa (ko Nabi) so Raina, aya tharoa niyo na Onzorna; go pamakin´ga niyo: Na adn a bagian o da pamaratiyaya a siksa a malipds.
105Di khabayaan o da pamaratiyaya a pd ko adn a kitab iyan, go so miyamanakoto, so kipthoronn rkano ko mapiya a phoon ko Kadnan iyo. Na so Allah na ipphamili Iyan so limo Iyan ko taw a kabaya Iyan ka so Allah i Khirk ko gagaw a lbi a mala.
106Sadn sa iptharg Ami (a kokoman) a ayat odi na pakilipatan Ami skaniyan, na pmbgay Kami sa mapiya a di skaniyan odi na so lagid iyan: Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan?
107Bang ka di katawi a mataan! a so Allah i Khirk ko kapaar ko manga langit ago so lopa? Na da a bagian iyo a salakaw ko Allah a Panarigan go phakatabang.
108Ba niyo pn kabaya a mangni kano ko sogo rkano lagid o kiyapangnii ko Mosa gowani? Na sa taw a zambiin iyan ko kaongkir so paratiyaya, na sabnar a miyapokas ko ontol a lalan.
109Miyazinganin o madakl ko adn a kitab iyan a oba kano iran bo maphakakasoy ko oriyan o kiyaparatiyaya niyo, ko kakakapir iyo, kadnki a phoon ko manga ginawa iran, ko oriyan o kiyapayag kiran o bnar: Na pmaap kano go dapaya niyo, taman sa italingoma o Allah so sogoan Iyan; mataan! a so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
110Na pamayandg niyo so sambayang go tonaya niyo so zakat: Ka sadn sa iyona niyo a rk o manga ginawa niyo a mapiya, na khatoon iyo to sii ko Allah: Ka mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
111Na pitharo iran a: "Da dn a phakasold ko sorga a rowar ko mimbaloy a manga Yahodi odi na manga Kristian." Giyoto na manga ongaya iran. Tharoang ka a: "Bgan iyo i karina niyo o skano i manga bnar."
112Aya bnar na sadn sa imbayorantang iyan a ginawa niyan ko Allah a skaniyan na phipiyapiya, - na adn a bagian iyan a balas rkaniyan sii ko Kadnan iyan; go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
113Na pitharo o manga Yahodi a: "Da so manga Kristian ko agama ontol;" go pitharo o manga Kristian a: "Da so manga Yahodi ko agama ontol." A siran na kapphangadian iran so kitab. Izananan a pitharo o siran a da a manga mlng iyan so lagid o katharo iran; na so Allah i khokom kiran ko alongan a qiyamah ko di iran phagayonayonan.
114Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inipanapar iyan so manga masjid o Allah, ko kapkhaaloy ron o ngaran Iyan? - go piyanamaran iyan nggalbk a kagnk iron? Siran man na da a phamakasold kiran on a ba di pphangaalk. Adn a bagian iran ko doniya a kahinaan, go adn a bagian iran ko akhirat a siksa a lbi a mala.
115Na rk o Allah so sbangan go so sdpan: Na apiya anda kano pakasangora, na roo dn so pphangadapan ko Allah. Mataan! a so Allah na Rangkom, a Matao.
116Na pitharo iran a: "Kominowa so Allah sa wata Iyan:" Soti Skaniyan. - kna, ka rk Iyan so nganin a zisii ko manga langit go so lopa: Tanan on pphangongonotan.
117Mimbaas ko manga langit ago so lopa: Na igira a adn a ipnggolalan Iyan a zowaan, na aya bo a ptharoon Iyan on na: "Kon," na khaadn.
118Na pitharo o siran a da a manga mlng iyan a: "Ino kami di pmbitiyarain o Allah? O di na adn a makatalingoma rkami a tanda?" Izanaya a pitharo o siran a miyaonaan iran so lagid o katharo iran. miyakandatar so manga poso iran. Sabnar a piyayag Ami so manga tanda ko pagtaw a khitotomangkd.
119Mataan! a siyogo Ami ska (ya Mohammad), ka an mapayag so bnar a pphamanothol ko mapiya, go pphamakaiktiyar: Na kna a ba rka pagizaan so manga taw ko (naraka) Jahim.
120Na di rka dn khasoat so manga Yahodi go so manga Kristiyan taman sa ding ka onotan so okit iran. Tharoang ka a: "Mataan! a so toroan o Allah, na skaniyan so toroan." Na ibt ka o onoting ka so manga kabaya iran a ribat ko oriyan o kiyapakatalingoma rka o katao, na da a mambagian ka a phoon ko Allah a panarigan go da a phananabang.
121So siran oto a inibgay Ami kiran so kitab a pphangadian iran ko ontol a kapangadi iron: Na siran man i mapaparatiyaya on: Na sadn sa di ron maratiyaya, - na siran man na siran so manga logi.
122Hay manga moriyataw o Israil! tatadmi niyo so limo Akn a so inipangalimo Akn rkano, go mataan! a Sakn na inilbi Ko skano ko manga kaadn (ko masa niyo).
123Go kalkn iyo so gawii a da a khiyogop o isa ginawa ko isa ginawa a mayto bo, go da a khatarima on a sambi, go da a phakanggay ron a gona a safaat go di siran khatabangan.
124Na gowani na adn a initpng ko Ibrahim o Kadnan Iyan a manga katharo, na tiyarotop Iyan oto: Pitharo Iyan a: "Mataan! a Sakn na mbalowin Akn ska ko manga manosiya a khawnotan". Na pitharo (o Ibrahim): "Ago so pn so manga moriyataw akn". Pitharo (o Allah): "A di izampay so diyandi Akn ko da pamaginontolan."
125Na gowani na biyaloy Ami so Baytollah a kalimodan o manga manosiya, go panarigan; na kowa kano ko tinindgan o Ibrahim sa gii zambayangan; na inisogo Ami ko Ibrahim ago so Ismail, a sotiya iran so walay Akn a bagian o gii thatawaf, go so pphamag-i´tikaf, go so pphroroko, a pphamanojiod.
126Na gowani na pitharo o Ibrahim a: "Kadnan ko, baloyang Ka ini a ingd a panarigan, go rizkhiing Ka so taw ron ko manga onga, - a so miyamaratiyaya kiran ko Allah go so alongan a mawri." Pitharo (o Allah): "Ago so taw a da paratiyaya, - ka phakasawitn ko skaniyan sa mayto (ko doniya) oriyan iyan na paka phangbongng Ko ko siksa ko naraka, - a mikharatarata a khabolosan!"
127Na gowani ko ipphoro o Ibrahim so manga onayan o Baytollah go so Ismail: (na pitharo iran): "Kadnan ami, tarimaang Ka rkami yai: Ka mataan! a Ska na Ska so Pphakan´g, a Matao."
128"Kadnan ami, go baloya kaming Ka a dowa a mbabayorantang Rka, go so sabaad ko manga moriyataw ami, a pagtaw a mbabayorantang Rka; go pakisowaan Ka rkami so manga okit ami; go pakatawbata kaming Ka; ka mataan! a Ska so Pphanarima ko tawbat, a Makalimoon."
129"Kadnan ami, go pakatindging Ka siran sa sogo a pd kiran, a kapphangadian iyan kiran so manga ayat Ka, go mindao niyan kiran so kitab, go so hadith, go makasoti kiran: Ka mataan! a Ska na Ska so Domadaag, a Mawngangn."
130Na ba adn a khagowad ko okit o Ibrahim a rowar ko taw a liyalong iyan a ginawa niyan? Na sabnsabnar a tinindos Ami skaniyan sa doniya: Go mataan! a skaniyan sii sa akhirat na pd dn ko manga bilangataw.
131Gowani, na pitharo on o Kadnan iyan a: "Mbayorantang ka, na pitharo iyan a: Mimbayorantang ako ko Kadnan o manga kaadn."
132Na inithanan oto o Ibrahim ko manga wata iyan, go so Ya’qob; (pitharo iyan:) "Hay manga wata ko, mataan! a so Allah na tinindos Iyan rkano so dyinol Islam; na oba kano mamatay sa di kano makambabayorantang (ko Allah)."
133Ba kano khipakadadarpa gowani ko makarani ko Ya´qob so kapatay? A samawto, na pitharo iyan ko manga wata iyan: Antonaa i zimbaan iyo ko oriyan ko? Na pitharo iran a: Aya zimbaan ami na so Tohan ka, go Tohan o manga loks ka, - a so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, - a tohan a Isaysa: Go skami na Ron kami mbabayorantang.
134Giyoto man na pagtaw a miyaypos dn; a rk iyan so pinggalbk iyan, go rk iyo so pinggalbk iyo. Na di rkano ipagiza so pinggolawla iran!
135Na pitharo iran a: "Mbaloy kano a manga Yahodi odi na manga Kristiyan ka ang kano matoro." Tharoang ka a: "Kna! (ka aya pagonotan ami na) so okit o Ibrahim a zasalimbotawan, go di pd ko manga pananakoto."
136Tharoa niyo a: "Piyaratiyaya mi so Allah, go so (Qor´an a) initoron rkami, go so initoron ko Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so manga moriyataw niyan, go so inibgay ko Mosa, go so Eysa, go so inibgay ko manga nabi a phoon ko Kadnan iran: da a zalboon ami kiran a isa bo: Go skami na Ron kami mbabayorantang."
137Na amay ka paratiyayaan iran so piyaratiyaya niyo skaniyan, na sabnar a matoro siran; na o talikhod siran, na siran dn i miyatago ko kazoransorang; na plindingng ka kiran dn o Allah, ka Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
138(Onoti niyo so) Okit o Allah: Ka ba adn a lbi a mapiya a di so Allah i okit? Go skami na aya mi Skaniyan gii zoasoatn.
139Tharoang ka a: Ino kano rkami gii pakiphawala makapantag ko Allah, a Skaniyan so Kadnan ami go Kadnan iyo; na rk ami so manga galbk ami na rk iyo so manga galbk iyo; go skami na Ron kami thotolabos?
140Ino niyo gii tharoa a: Mataan! a so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so manga moriyataw niyan na siran na manga Yahodi odi na manga Kristian? Tharoang ka a: Ba skano i lbi a Matao antawaa so Allah? Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a miyagma sa kazasaksian iyan phoon ko Allah? Ka kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan!
141Giyoto man na pagtaw a miyaypos dn; a bagian iyan so pinggalbk iyan, na bagian iyo so pinggalbk iyo! go di rkano ipagiza so pinggolawla iran:
142Ptharoon o manga lalong ko manga manosiya a: "Antonaa i miyakaalin kiran ko pkhiblatn iran a so thataknaan iran?" Tharoang ka (ya Mohammad) a: Rk o Allah so sbangan ago so sdpan. Thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan ko okit a makaoontol.
143Na lagid oto a biyaloy Ami skano a pagtaw a pizokodan, ka ang kano mabaloy a manga saksi ko manga manosiya, go mabaloy so sogo a saksi rkano; na da a inibaloy Ami ko kiblat a so pithaknaan ka skaniyan, inonta na an Ami mapnto so magonot ko sogo ko taw a pmbazowi ko kakakapiri ron. Na mataan aya a miyabaloy a tonganay a margn, inonta bo ko siran a tiyoro o Allah. Na da ko Allah i ba Niyan ilanga so paratiyaya niyo. Ka mataan! a so Allah na tanto a Malai-gagaw ko manga manosiya, a Makalimoon.
144Sabnar a pkhaylay Ami so kapkhatingr o paras ka ko langit: Na phakasangorn Ami ska dn ko qiblat a pkhababayaan ka skaniyan. Na sangorn ka a paras ka ko tampar sa Masjid Al-Haram: Apiya anda kano matago, na pzangorn iyo so manga paras iyo ko katatamparan on. Na mataan! a so siran a tiyoronan ko kitab na katawan iran dn a mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan iran. Na kna a ba kalilipati o Allah so gi iran nggolawlaan.
145Na ibt ka apiya pn mitalingomang ka ko siran oto a tiyoronan ko kitab so langowan o tanda, na di iran dn onotan so pkhiblatn ka; na, go da rka i bang ka onoti so pkhiblatn iran, go da ko sabaad kiran i ba onot ko pkhiblatn o sabaad. Na ibt ka o onoting ka so manga kabaya iran a ribat, - ko oriyan o kiyapakatalingoma rka o katao, na mataan! a ska na samawto na pd dn ko da pamaginontolan.
146So siran oto a inibgay Ami kiran so kitab na makikilala iran (so Mohammad) sa lagid o kakikilalaa iran ko manga wata iran; na mataan! a adn a isa kiran ka sagorompong a pag-umaan iran so bnar a siran na katawan iran.
147So bnar na phoon ko Kadnan ka; na oba ka dn mabaloy a pd ko pkhakaalangalangan.
148Na adn a rk o oman i isa a pphangadapn, a skaniyan i pphangadap on; na pagoradoradi niyo so manga pipiya. Ka apiya anda kano matago, na phakatalingomaan kano dn o Allah langon. Mataan! a so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
149Na apiya anda ka makasong, na phagadapn ka so paras ka ko tampar ko Masjid Al-Haram; ka mataan! a skaniyan so titho a bnar a phoon ko Kadnan ka. Na kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan.
150Go apiya anda ka makasong, na phagadapn ka so paras ka ko tampar ko Masjid Al-Haram; go apiya anda kano matago, na phagadapn iyo so manga paras iyo ko katatamparan on: ka an da a khabaloy ko manga manosiya a karina iran rkano, inonta so siran a da kiran pamaginontolan; na di niyo siran khalkn, go Sakn i kalkn iyo; ka an Akn matarotop so limo Akn rkano, go ang kano matoro;
151Lagid aya a kiyasogo i Ami rkano sa sogo a pd rkano, a pkhabatiya iyan rkano so manga ayat Ami, go pkhasoti kano niyan, go pkhindao niyan rkano so kitab ago so hadith, go pkhindao niyan rkano so di niyo katawan.
152Na tatadmi Ako niyo; ka tatadman Ko skano. Go panalamat kano Rakn, go di kano pagongkir.
153Hay miyamaratiyaya, pangni kano sa tabang sa nggolalan ko kaphantang go so kazambayang: Ka mataan! a so Allah na babid o (tabang Iyan so) manga papantang.
154Go di niyo ptharoa ko taw a khaprang sa lalan ko Allah i: "Miyamatay. Kna, ka manga oyagoyag, na ogaid na di niyo katawan."
155Na mataan dn a pthpngan Ami skano sa shay´ a kalk go kaor go so kapkhakorangi ko manga tamok go so manga ginawa, go so manga onga, na pphamanotholing ka sa mapiya so manga papantang,
156A siran na igira a miyasogat siran a tiyoba: Na tharoon iran a: "Mataan! a skami na kapaar o Allah, go mataan! a skami na Ron kami phakandod:"
157Siran man i kiyapatotan ko manga maap a phoon ko Kadnan iran, ago limo, go siran man na siran i miyamakakdg ko ontol.
158Mataan! a giya Safa, go giya Marwa na pd ko manga tanda o Allah. Na sa taw a mnay-hajji ko Baytollah odi na mag omra, na da a dosa niyan ko kapagaloyan iyan sa dowa nan. Na sadn sa nggolawla sa dawn paliyogatn a mapiya, - na mataan! a so Allah i mbalas on a Matao.
159Mataan! a siran a pphagmaan iran so initoron Ami a manga karina, go toroan, ko oriyan o kiyapayag Ami ron ko manga manosiya sii ko kitab, - na siran man na pmorkaan siran o Allah, go ipamaninta siran o phamakasinta,
160Inonta bo so siran a mithatawbat go miphipiyapiya, go piyayag iran (so piyamagma iran): Ka siran man na phakatawbatn Ko siran; ka Sakn so Pphanarima ko tawbat, - a Makalimoon.
161Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, go miyamatay siran sa kapapantagan siran a manga kapir, - na siran man na miyatangkd kiran so morka o Allah, go so manga malaikat, go so manga manosiya sa kasamasama iran;
162Kakal siran on dn: Sa di kiran kababasan so siksa, go di kiran khataalik.
163Na so Tohan iyo na Tohan a Isaysa: da a Tohan inonta Skaniyan, a Masalinggagaw, a Makalimoon.
164Mataan! a adn a matatago ko kiya adna ko manga langit go so lopa; go so gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw; go so manga kapal a pphamangtas ko kalodan sabap ko nganin a phakanggay a gona ko manga manosiya; go so kiyapakatorona o Allah phoon ko kawang ko ig, na inioyag Iyan oto ko lopa ko oriyan o kiyapatay niyan; go biyarmbad Iyan roo so oman i baraniyawa; go so kapkhaalinalin o manga ndo, go so gabon a pawnotonot ko pagltan o langit ago so lopa; - a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran.
165Na adn a pd ko manga manosiya a taw a pphangmbaal sa salakaw ko Allah a manga barahala, a pkhababayaan iran siran lagid o kapkhababayai ko Allah. Na so miyamaratiyaya na tanto a kapkhababaya iran ko Allah. Na o maylay o siran a da pamaginontolan, ko masa a kasandngi ran ko siksa: Na mataan! a so bagr na rk o Allah langon, go mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
166Masa a taplisn o siran a inonotan so miyamangonot kiran: Ka kasandngan iran so siksa, go pakanggigintasaan siran o kiya khokoyaptaan iran.
167Na tharoon o siran a miyamangonot a: "Oba adn bo a kaphakakasoy tano (sa doniya), ka taplisn tano siran, sa lagid o kiyataplisa iran rktano." Lagid oto a kaphakiilayn kiran o Allah ko manga galbk iran a mipzsndit iran. Go di siran phamakaawa ko naraka.
168Hay manga manosiya, kang kano ko nganin a matatago ko lopa, a halal a mapiya; go di niyo pagonoti so manga okit o shaytan, ka mataan! a skaniyan na ridoay niyo a mapayag.
169Aya bo a ipzogo iyan rkano na so marata, go so pakasisingay, go so kiphagangkobn iyo ko Allah ko di niyo katawan.
170Na igira a pitharo kiran a: "Onoti niyo so (Qor´an a) initoron o Allah," na tharoon iran a: "Di! ka aya pagonotan ami na so okit a miyatoon ami ron so manga loks ami." Ati apiya pn so manga loks iran na da a sabot iran a mayto bo go di siran makaoontol (na aya iran dn phagonotan)?
171Na aya ropaan o siran a da pamaratiyaya na lagid o ropaan o taw a pphangay niyan so da a khan´g iyan, a rowar sa kapananalo ago kapananawag: (siran na) manga bngl, manga omaw, manga bota, na siran na di phamanabot.
172Hay so miyamaratiyaya, kang kano ko manga pipiya ko iniriskhi Ami rkano, go panalamati niyo so Allah, o skano na Skaniyan bo i pzoasoatn iyo.
173Aya dn a kiyaram Iyan rkano na so miyatay (a da masombali), go so rogo, go so sapo a baboy, go so nganin a inipanambay ko salakaw ko Allah. Na sa taw a kasngtan, a kna a ba pphanganiyaya, go di malawani, - na da a dosa niyan on. Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
174Mataan! a so siran a pphagmaan iran so initoron o Allah a pd ko kitab, go ipphamasa iran oto sa arga a mayto, - na siran man na da a pkhakan iran a pkhatago ko manga tiyan iran a rowar ko apoy; go di siran imbitiyarai o Allah ko alongan a qiyamah, go di Niyan siran zotin: Go adn a bagian iran a siksa a malipds.
175Siran man so inipamasa iran ko kadadag so toroan go (inipamasa iran ko) siksa so maap. Na sayana siran a madrs ko apoy!
176Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah na initoron Iyan so kitab a rakhs o bnar. Na mataan! a so siran a da siran pagayonayon ko kitab na titho a miyatago ko kasosorang a mawatan (ko bnar).
177Kna a ba kaphiyapiya so khiphagadapn iyo ko manga paras iyo ko tampar ko sbangan go so sdpan; na ogaid na aya miphiyapiya na so taw a miyaratiyaya ko Allah go so alongan a mawri, go so manga malaikat, go so manga kitab, go so manga nabi; go bigan iyan ko tamok iyan ko kapkhababayai niyan on so manga tonganay niyan, go so manga wata a ilo, go so manga miskin, go so gii mlayalayag, go so pphamamangni, go so pphamangaon sa ginawa niyan; go inipamayandg iyan so sambayang, go tiyonay niyan so zakat; go pthomann iran so diyandi iran igira a miyakindiyandi siran.; go manga papantang ko masakit, go so kapakathatalogdam, go so masa a kapanananggawlo o kambonoay. Na siran man so miyamangimbnar, go siran man na siran so miyamananggila.
178Hay so miyamaratiyaya, inipaliyogat rkano so kakitasi ko miyangabobono: So maradika na (ikitas ko) maradika, go so oripn na oripn, go so babay na babay. Na sa taw a adn a pmaapn on a shay´ ko pagari niyan, na pakawnotn ko adat a mapiya, go tonayn ko mimaap (so diyat) a phiyapiyaan. Giyanan i pilbolbodan on a phoon ko Kadnan iyo go limo. Na sa taw a mbago sa rido ko oriyan oto na adn a bagian iyan a siksa a malipds.
179Na adn a rk iyo sii ko kakitas a kawyagoyag, hay adn a manga sabot iyan; ka ang kano makapananggila.
180Inipaliyogat rkano, a igira a miyakarani ko isa rkano so kapatay, amay ka phakabagak sa tamok, so khithanann ko bagian o dowa loks go so manga dadasg, sii ko adat a mapiya; kabnar ko khipanananggila.
181Na sa taw a sambian iyan ko oriyan o kiyan´ga niyan on, na so dosa on na sii bo ko manga taw a phamanambi on. Mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.
182Na sa taw a adn a kawan iyan ko mithanan a karibat odi na kandosa, na, go niyan siran matanor, na da a dosa niyan on: Ka mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
183Hay so miyamaratiyaya, inipaliyogat rkano so powasa lagid o kinipaliyogatn on ko siran a miyaonaan iyo, ka ang kano makapananggila,
184Sii ko manga alongan a mabibilang; na sa taw a kapantagan rkano a pkhasakit, odi na zisii sa lakawan, na (go makaboka na bayadi niyan) so kadakl o (kiyabokaan iyan sii ko) manga alongan a salakaw. Na adn a inipaliyogat ko siran a di ron phamakagaga a pidiya, a pangn´ngkn o miskin. Na sadn sa nggolawla sa dawn paliyogatn a mapiya, - na giyoto i tomo on. Na so kaphowasa niyo i tomo rkano, o skano na katawi niyo.
185So olanolan a Ramadhan na ron minipantag a kinitoronn ko Qor´an, a toroan ko manga manosiya, go manga rarayag a karina a toroan go padoman. Na sa taw a romaot rkano ko olanolan a Ramadhan na phowasa on, na sa taw a kapantagan a pkhasakit, odi na zisii sa lakawan, na (go makaboka na bayadi niyan) so kadakl o (kiyabokaan iyan sii ko) manga alongan a salakaw. Kabaya rkano o Allah so malbod; na di Niyan rkano kabaya so margn. Go an iyo matarotop so bilangan, go an iyo mazlasla so Allah sa kiyatoroa Niyan rkano; go ang kano makapanalamat.
186Go igira a iniiza Ako rka o manga oripn Ko, na mataan! a Sakn na Marani: Tharimaang Ko so pangni o phangni igira a miyangni Rakn: Na tarimaa Ko iran, go paratiyaya Ako iran: ka an siran makaontol.
187Hiyalal rkano, ko gagawii ko powasa, so kapamakaya niyo ko manga karoma niyo. Ka siran na nditarn iyo na skano na nditarn iran. Katawan o Allah a mataan! a skano na miyadorat iyo a ginawa niyo; na piyakatawbat kano Niyan go pimaapan kano Niyan; na imanto na pakiprorada kano kiran, go mbabanoga niyo so pithakdir rkano o Allah, go kang kano, go inom kano taman sa mapayag rkano so goris a mapoti ko goris a maytm a fajar; oriyan iyan na tarotopa niyo so kathigr sa taman ko gagawii; go di kano kiran pakiphrorada a magi-i´tikaf kano ko manga masjid. Giyoto i manga taman o Allah: Na di niyo pagobaya lagid a nan a pphayagn o Allah so manga ayat Iyan ko manga manosiya: ka an siran makapananggila.
188Go di niyo pagaraba so manga tamok o sabaad rkano sa mokit sa kapanalimbot, go di niyo thndann ko manga kokoman, ka khaarab iyo so sabaad ko manga tamok o manga manosiya sa mokit sa dosa a skano na katawan iyo.
189Ipagiza iran rka so (gona ko) manga sinaribolan. Tharoang ka a: Giyanan na manga toos ko manga wakto o manga manosiya, go so kapnay-hajji. Na kna a ba kaphiyapiya so kasold iyo ko manga walay sii ko manga oriyan iyan. Na ogaid na aya miphiyapiya na so taw a miyananggila. Na sold kano ko manga walay sii ko manga paytaw niyan. Go kalkn iyo so Allah: Ka ang kano maka slang sa maliwanag.
190Na pakimbonoay kano sa makapantag ko lalan o Allah ko siran a pphamono rkano, go di kano phmalawani; ka mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so manga malawani.
191Go bonoa niyo siran apiya anda niyo siran matoon, go pakaawaa niyo siran sa sadn sa kiyapakaawaa iran rkano; ka so kapanakoto na lawan ko kapamono na di kano kiran pakipmbonoay sa Masjid Al-Haram, taman sa di siran rkano ron makimbonoay; na amay ka makimbonoay siran rkano, na bonoa niyo siran lagid oto a balas ko da pamaratiyaya.
192Na amay ka gomnk siran (manakoto), na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
193Na pakimbonoay kano kiran taman sa da a maadn a kapanakoto, go maadn so agama. (okit ko kapagintaw) a rk o Allah; na amay ka gomnk siran, na da a rido inonta ko da pamaginontolan.
194So olanolan a pagaadatan na pantag o olanolan a pagaadatan, - go so khipagaadatan, na makapkhikitasa. Na sa taw a pangorawan kano niyan na atowi niyo skaniyan sa lagid o kiyapangorawi niyan rkano. Go kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a so Allah na babid o (tabang Iyan so) khipanananggila.
195Na nggasto kano ko lalan ko Allah, go di niyo pagnata a ginawa niyo ko kabinasa; go phiyapiya kano; ka mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so miphipiyapiya.
196Na tarotopa niyo so kapnay-hajji go so omra a rk o Allah. Na amay ka kabalambanan kano, na (bgan niyo) so malbod ko manga pammgayan, go di niyo pagopawi so manga olo niyo taman sa di iraot so manga pammgayan ko darpa iyan. Na sa taw a kapantagan a pkhasakit rkano, odi na adn a sakit ko olo niyan, na (paliyogat on) so pidiya a kaphowasa, odi na kazadka, odi na kasombali (sa kambing); na amay ka somarig kano, na sa taw a mapili iyan so omra ko onaan o kapnay-hajji, na (paliyogat on) so malbod ko manga pammgayan, na sa taw a di makatoon, na phowasa sa tlo alongan sii ko kapnay-hajji go pito (alongan) igira a miyakabaling kano, giyoto na sapolo a tarotop. Giyoto na sii ko taw a da mabaloy so prn iyan oba khibabaling ko (obay a) Masjid Al-Haram. Na kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
197So kapnay-hajji na manga olanolan a khikappnto. Na sa taw a mag-ihram roo ko kapnay-hajji, na da a kapamakay sa babay, go da a kandarowaka, go da a kaphapawala sii ko (kapagi-ihram ko) kapnay-hajji. Na sadn sa mapnggolawla niyo a mapiya, na katawan skaniyan o Allah. Na ploto kano, na mataan! a aya mapiya loto na so kapananggila. Go kalkn Ako niyo, hay adn a manga sabot iyan.
198Daa dosa niyo ko kambabanog iyo sa limo a phoon ko Kadnan iyo. Na amay ka gomanat kano sa Arafat, na pzabota niyo so Allah ko obay o Mash´ar Al-Haram, go pzabota niyo Skaniyan sa kiyanggonanaowa Niyan rkano, ka mataan! a aya btad iyo ko onaan aya, na pd dn ko miyanga dadadag.
199Oriyan iyan na ganat kano sa sadn sa pngganatan o manga manosiya, go pangni kano sa maap ko Allah. Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
200Na amay ka mapasad iyo so manga okit iyo ko kapnay-hajji, na tatadmi niyo so Allah, lagid o katatadmi niyo ko manga loks iyo, - o di na lawan on a kapananadm. Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii tharo sa: "Kadnan ami, bgi kaming Ka sii sa doniya." Na da a bagian iyan ko akhirat a kamapiyaan.
201Na adn a pd kiran a gii tharo sa: "Kadnan ami, bgi kaming Ka sii sa doniya sa mapiya, go sa akhirat sa mapiya, go lidasn kaming Ka ko siksa ko naraka!"
202Siran man na adn a bagian iran a kapiyaan phoon ko pinggalbk iran; na so Allah na magaan i kapamagitong.
203Na pzabota niyo so Allah sii ko manga alongan a mabibilang. Na sa taw a magalokalok (gomanat sa Mina) ko dowa alongan, na da a dosa niyan, na sa taw a makawri, na da a dosa niyan sii ko taw a miyananggila. Na kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a skano na Ron kano plimoda.
204Na adn a pd ko manga manosiya a taw a pkhasoat ka o katharo iyan sii ko kawyagoyag ko doniya, go gii niyan zaksiin so Allah ko madadalm ko poso iyan; (takinoba) a skaniyan i lbi a pawal.
205Na igira a miyakatalikhod, na lomalakaw ko lopa ka maminasa on, go prarataan iyan so manga pr go so manga wata a pangangayamn. Na so Allah na di Niyan khababayaan so kapaminasa.
206Na igira a pitharo on a: "Kalkn ka so Allah," na awidan skaniyan o maratabat sii ko dosa. Na aya dn a khabolosan iyan na so naraka Jahannam; - a mikharatarata a darpa!
207Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii niyan phasaan a ginawa niyan ka tontot ko manga ikasosoat o Allah; na so Allah na Makapdiin ko manga oripn Iyan.
208Hay so miyamaratiyaya, sold kano ko Islam sa kalangolangowan iyan; go di niyo khdga so manga okit o shaytan; ka mataan! a skaniyan na ridoay niyo a mapayag.
209Na amay ka somilay kano ko oriyan o kiyapakatalingoma rkano o manga rarayag a karina, na tangkda niyo a mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
210Ba adn a pnayawn iran a rowar ko kapakatalingoma kiran o Allah a Maporo ago Mala sii ko bontal a domadait On sabap ko kala Iyan a matatago ko miyagngkapngkap a gabon, go so manga malaikat go mitaman so kokoman? Ka sii bo phakandoda ko Allah so manga kokoman.
211Izaan ka ko manga moriyataw o Israil o pira i inibgay Ami kiran a tanda a marayag. Na sa taw a sambian iyan so limo o Allah ko oriyan o kiyapakatalingoma niyan on, na mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
212Pipharasan ko siran a da pamaratiyaya so kawyagoyag ko doniya, go pphamagrgan iran so miyamaratiyaya. Na so siran a miyamananggila na makaombaw kiran ko alongan a qiyamah; ka so Allah na priskhiyan Iyan so taw a kabaya Iyan sa di khasar a pandapat.
213Miyaadn so manosiya ko okit a isa, na siyogo o Allah so manga nabi a pphamanothol ko mapiya, go pphamakaiktiyar; go piyakatoron Iyan a babid iran so kitab a bnar, ka an Iyan makokom so manga manosiya ko di iran phagayonayonan; na da a somiyorang on a rowar ko siran oto a bigan on ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o manga rarayag a karina, kadngki ko siran (a miyamaratiyaya). Na tiyoro o Allah so miyamaratiyaya, sii ko da iran pagayonayoni ko bnar, sabap sa idin Iyan, ka so Allah na thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan ko lalan a matitho.
214Ba niyo tiyarima a phakasold kano ko sorga a da rkano makatalingoma so lagid o (miyakatalingoma ko) siran oto a miyaypos ko miyaonaan iyo? A minisogat kiran so masikot go so karomasayan, go miyaaroraya siran taman sa gii matharo o sogo ago so miyamaratiyaya a pd iyan a: "Anda so tabang o Allah? Tanodan! ka mataan! a so tabang o Allah na Marani!"
215Ipagiza iran rka o antonaa i kaphammgay iran. Na tharoang ka a: Sadn sa iphammgay niyo a mapiya, na bagian o mbala a loks, go so manga dadazg, go so manga wata a ilo, go so manga miskin, go so gii mlayalayag a maka khakadiyat a miyakawang sa lalan. Na sadn sa nggolawlaan iyo a mapiya, - na mataan! a so Allah na katawan Iyan oto.
216Inipaliyogat rkano so kapakimbonoay (ko manga kapir), a skaniyan na ipkhagowad iyo, na thatana a adn a ipkhagowad iyo a aya rkano mapiya, go thatana a adn a pkhababayaan iyo a aya rkano marata. Na so Allah i Matao, na skano i di manga tatao.
217Ipagiza iran rka (ya Mohammad) so olanolan a pagaadatan so kambonoay ron. Na tharoang ka a: "So kambonoay ron na mala a dosa; go so kaalangi ko lalan o Allah, go so kaongkira on, go so (kaalangi ko) Masjid Al-Haram, go so kapakaawaa on ko taw ron;" na lawan roo a mala (a dosa) sii ko Allah go so kapanakoto na lawan a mala (a dosa) a di so kapamono. Na di siran nggnk sa kapphamonoa iran rkano taman sa di kano iran mapakaawa ko agama niyo o khagaga iran. Na sa taw a mawa rkano ko agama niyan na, go matay a kapantagan a skaniyan na di mapaparatiyaya, na siran man na miyailang so manga galbk iran sii sa doniya, go sa akhirat; ka siran man i manga taw ko naraka sa ron siran on dn makakakal.
218Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go miyamanogalin sa ingd, go miyamanagontaman sii ko lalan o Allah, - na siran man i phakaarap ko limo o Allah: Ka so Allah na Manapi, a Makalimoon.
219Ipagiza iran rka so pakabrg go so kandarmt. Na tharoang ka a: "Adn a madadalm sa dowa oto a dosa a mala, go manga gona, a rk o manga manosiya; na so dosa sa dowa oto na mala a di so gona on." Na ipagiza iran rka o antonaa i iphammgay ran; na tharoang ka a: "So khalawan (ko hadiyat iyo)." Lagid aya a kaphphayaga rkano o Allah ko manga ayat: ka an iyo mapphamimikiran.
220Sii sa doniya, go sa akhirat. Go ipagiza iran rka so manga wata a ilo. Na tharoang ka a: "So ka ompiya i kiran na aya mapiya; na o pakizaog kano kiran (sa kawiyagan), na manga pagari niyo siran (ko agama); ka so Allah na mattndo Iyan so pphaminasa ko pphangompiya. Na o kabaya o Allah, na mataan a kaphakargnan kano Niyan: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn."
221Na di niyo phangaromaa so manga pananakoto a manga babay, taman sa di siran maratiyaya: Ka mataan a so oripn a babay a miyaratiyaya na tomo a di so pananakoto a babay, apiya pn masoat kano niyan. Go di niyo pakiphangaromaan ko manga pananakoto (so miyamaratiyaya a babay) taman sa di siran maratiyaya: Ka mataan a so oripn a mama a miyaratiyaya na tomo a di so pananakoto a mama, apiya pn masoat kano niyan. Siran man na ipthawag iran so naraka. Na so Allah na ipthawag Iyan so sorga ago so maap sabap sa idin Iyan, go pphayagn Iyan so manga ayat Iyan ko manga manosiya: ka an iran pkhatadmi.
222Na ipagiza iran rka so Hayd. Na tharoang ka a: Skaniyan na marzik: Na gnki niyo mamakay so manga babay ko masa o Hayd, go di kano kiran pagobay sa (kandima) taman sa di siran makazoti. Na amay ka makazoti siran, na song kano kiran sa sadn sa sogoan rkano o Allah. Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so manga baratawbat go pkhababayaan Iyan so manga barasoti.
223So manga karoma niyo na babasoka iyo; na song kano ko babasoka iyo sa sadn sa kabaya iyo; go onaan iyo so rk o manga ginawa niyo; na kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a skano na mipthoona iyo Skaniyan, na pphanotholing ka sa mapiya so miyamaratiyaya.
224Na di niyo mbaloya so (kazapa ko) Allah makapantag ko manga sapa iyo a balamban o kapphiyapiya niyo, go so kaphangongonotan iyo, go so kathanora niyo ko manga manosiya; ka so Allah na Pphakan´g, a Matao.
225Di rkano iziksa o Allah so da mbabaa ko manga sapa iyo, na ogaid na iziksa Iyan rkano so pimbaba o manga poso iyo; ka so Allah na Manapi, a Matigr.
226Bagian o siran a pizapaan iran (sa di iran phamakayn) so manga karoma iran, so kanayaw sa pat olan; na amay ka indod iran, na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
227Na amay ka tanton iran so kamblag, na mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.
228So piyamanalak na magnggn iran so manga ginawa iran ko (masa o) tlo a Hayd. Na di kiran khapakay i ba iran pagmaa so inadn o Allah ko manga tiyan iran, o siran na paparatiyayaan iran so Allah. - go so alongan a mawri. Na so manga karoma iran i kapapatotan ko kabalingi kiran sangkoto (a masa), o kabaya iran so kathanora. Na adn a bagian iran a kabnar a lagid o kabnar kiran (o manga mama) sii ko adat a mapiya; go adn a bagian o manga mama a miyoombaw iran ko manga babay. Na so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
229So kamblag (a adn a kambalingana on) na makadowa: Na balingi niyo siran ko adat a mapiya, odi na botawani niyo siran ko okit a mapiya. Na di rkano khapakay, oba kano kowa ko (btang a) minibgay niyo kiran sa mayto bo, inonta oba iran khawann a dowa so di iran kaontola ko manga taman o Allah. Na amay ka ikhawan iyo so di iran kapanonthola ko manga taman o Allah na da a dosa iran ko kitndan on o babay. Giyoto i manga taman o Allah; na di niyo to plawani ka sa taw a lawanan iyan so manga taman o Allah, na siran man na siran so manga darowaka.
230Na amay ka imblag iyan (sa ika tlo), na di ron khapakay ko oriyan oto, taman sa di makipangaroma sa karoma a salakaw ron na amay ka imblag o miyangaroma (a ika dowa) na da a dosa iran ko kikasowin iran (ko kakhawing), amay ka magda iran a khaontol iran so manga taman o Allah. Na giyaya i manga taman o Allah, a pphayagn Iyan ko pagtaw a khisasabot.
231Na igira a inimblag iyo so manga babay, na, go siran praotn ko ida iran, na balingi niyo siran sii ko adat a mapiya odi na botawani niyo siran sii ko adat a mapiya; go di niyo siran mbalingi sa kapakiprasaya, ka makapmbaba kano; na sa taw a nggolawla roo, na sabnar a miyabinasa niyan a ginawa niyan. Na di niyo mbaloya so manga ayat o Allah a kasandagan, go tadmi niyo so limo rkano o Allah, go so initoron Iyan rkano a kitab, go ongangn, a ipphangthoma Niyan rkano to. Na kalkn iyo so Allah, go tangkda niyo a mataan! a so Allah na katawan Iyan so langowan taman.
232Na igira a inimblag iyo so manga babay, na, go siran raotn ko ida iran, na di niyo siran pagrna ko kapakiphangaroma iran ko manga karoma iran, igira a miyagayon siran ko adat a mapiya. Giyoto na iphagndao to ko taw a pd rkano, a paparatiyayaan iyan so Allah go so alongan a mawri. Giyoto man i lbi a phakaompiya rkano go lbi a phakasoti. Na so Allah i Matao, na skano i di manga tatao.
233Na so manga ina na pakasosowa iran so manga wata iran sa dowa ragon a tarotop a dowa oto, sii ko taw a kabaya iyan a katarotopa niyan ko kapakasoso. Na paliyogat ko ama so pagpr kiran go so nditarn iran sii ko adat a mapiya. Da a iphaliyogat ko baraniyawa a rowar ko khagaga niyan. Di rasayn so ina sa sabap ko wata iyan, go di pakargnan so ama sa sabap ko wata iyan, na paliyogat ko waris (ko ama) so lagid oto. Na amay ka kabaya iran a kapakagnka on somoso sa piyagayonan iran, go kiyapagodasaan, na da a dosa iran on. Na amay ka kabaya iyo so kapakasosowa niyo ko manga wata iyo (ko salakaw ko manga ina iran), na da a dosa niyo igira a minibgay niyo kiran so tndan iyo kiran, sii ko adat a mapiya. Na kalkn iyo so Allah go tangkda niyo a mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilay Niyan.
234Na so phamatay rkano a adn a khibagak iran a manga karoma, na magnggn iran so manga ginawa iran sa pat olan go sapolo (gawii): Na amay ka iraot siran ko ida iran, na da a dosa niyo ko kinggolalann iran ko zisii sa ginawa iran sii ko adat a mapiya. Na so Allah na so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
235Na da a dosa niyo sii ko inipangilat iyo a garay ko manga babay (a balo) odi na piyagns iyo sii ko manga ginawa niyo. Katawan o Allah a mataan a skano na pkharm iyo siran: Na ogaid na di kano kiran pakipphasada sa masoln inonta o aya tharoa niyo na katharo a patot, go di niyo phakatanaa so katangkd o kakhawing taman sa di iraot so ida ko tataalikan on. Na tangkda niyo a mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga ginawa niyo, na iktiyari niyo skaniyan; go tangkda niyo a mataan! a so Allah na Manapi, a Matigr.
236Daa dosa niyo amay ka imblag iyo so manga babay ko da niyo kiran pn kapamakaya, go da pn a miyapayag iyo kiran a btang; na bgi niyo siran sa iphakapiya ginawa iran, paliyogat ko kawasa so pantag o guus iyan, go paliyogat ko kasisimpitan so pantag o guus iyan; - a pammgayan sii ko adat a mapiya kabnar ko miphipiyapiya.
237Na amay ka imblag iyo siran ko da niyo kiran pn kapamakaya, a sabnar a adn a miyapayag iyo kiran a btang, na (bgan iyo kiran) so sabagi ko miyapayag iyo, inonta o pmaap siran odi na mmaap so zisii sa tangan iyan so katangkd o kapangaroma; na so kapmaap iyo na aya marani ko kapangongonotan. Na di niyo phakalipati so kiyapaka adiyadiya rkano. Mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
238Siyapa niyo so manga sambayang, go so sambayang (a Asar) a millbi; go pamayandgn iyo a rk o Allah sa titho a kapphangongonotan iyo.
239Na amay ka khawan kano, na (zambayang kano a) phlalakaw kano, odi na khokoda kano, na amay ka somarig kano, na sabota niyo so Allah (sa zambayang kano) sa manaa so inindao Niyan rkano, a di niyo katawan.
240Na so siran a phamatay rkano go adn a khaganatan iran a manga karoma na thanann iran a adn a bagian o manga karoma iran a pagpr sa taman ko saragon sa di siran pakaliyon; na amay ka lomiyo siran, na da a dosa niyo, sii ko kininggolalann iran ko zisii sa ginawa iran, a adat a mapiya. Na so Allah na Mabagr a Mawngangn.
241Na adn a bagian o piyamanalak a pammgayan sii ko adat a mapiya; kabnar ko khipanananggila.
242Lagid oto a kapphayaga rkano o Allah ko manga ayat Iyan: ka an iyo gii manggdagda.
243Bang ka da katokawi so siran a miyamangawa ko manga ingd iran, a siran na baribo ribo, sa pangali ko kapatay? Na pitharo kiran o Allah a: "Miyamatay kano." Oriyan iyan na inoyag Iyan siran. Mataan! a so Allah i titho a Malai-gagaw ko manga manosiya, na ogaid na kadaklan ko manga manosiya a di siran phanalamat.
244Na pakimbonoay kano sa lalan ko Allah, go tangkda niyo a mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.
245Sadn sa taw a pagotangan iyan so Allah sa otang a mapiya, na pthaktakpn Iyan on sa kathaktakp a madakl, ka so Allah i pzikot go ploag, go Ron kano phamakandoda.
246Bang ka da katokawi so manga nakoda ko manga moriyataw o Israil a miyaoriyan o Mosa? Gowani na pitharo iran ko nabi ran a (Sam´on) a: "Pakatindgi kaming ka sa dato, ka makimbonoay kami sa lalan ko Allah." Pitharo iyan a: "Oba badn amay ka ipaliyogat rkano so kambonoay, na di kano bo makimbonoay!" Pitharo iran a: "Ino kami di pakipmbonoay sa lalan ko Allah a sabnar a piyakaawa kami ko manga ingd ami go (pirabay) so manga wata ami?" Na gowani a ipaliyogat kiran so kambonoay, na tomiyalikhod siran, inonta so mayto (a mithalimbagak) kiran. Na so Allah na katawan Iyan so da pamaginontolan.
247Na pitharo kiran o nabi ran a: "Mataan! a so Allah na piyakatindg Iyan rkano so Talot a dato." Pitharo iran a: "Andamanaya i kakhapatot on o kapndato i niyan rkami a skami i titho a kapapatotan ko kadato a di skaniyan, go da bgi sa kakawasaan a tamok?" Pitharo iyan a: "Mataan! a so Allah na tinindos Iyan rkano skaniyan, go piyakalawan Iyan sa kala ko katao go so lawas; na so Allah na mbgan Iyan ko kapaar Iyan so taw a kabaya Iyan. Na so Allah na Maginawa, a Matao."
248Na pitharo kiran o nabi ran a: "Mataan! a aya tanda o kadato iyan na makatalingoma rkano so kaban a katatagoan sa sarig, a phoon ko Kadnan iyo, go so manga lamba ko paninggalan o Mosa, go so Haron, a phagawidan skaniyan o manga malaikat. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda a bagian iyo o skano na mapaparatiyaya."
249Na kagiya a lomiyo so Talot a rakhs o manga tantara iyan, na pitharo iyan a: ´Mataan! a so Allah na adn a ithpng Iyan rkano a lawasayg: Na sa taw a minom on, na di rakn pd: Na sa taw a di ron tomaam na mataan! a skaniyan na pd rakn: Inonta so taw a isandok iyan sa sasandok so lima niyan." Na miyamanginom siran on, inonta so mayto a pd kiran. Na kagiya a maripag iyan oto - skaniyan ago so miyamaratiyaya a pd iyan, - na pitharo iran a: "Da a kaphakaato tano sa alongan nai ko Jalot ago so manga tantara iyan." Na pitharo o siran a tatangkdn iran a mataan a siran na mipthoona iran so Allah a: "Madakl a pagtaw a mayto a miyakapgs sa pagtaw a madakl sa sabap sa idin o Allah, ka so Allah na babid o (tabang Iyan so) manga papantang."
250Na gowani a makiprayara siran ko Jalot ago so manga tantara iyan, na pitharo iran a: "Kadnan ami, sampornaang Ka rkami so kapantang go pakabknang Ka so manga parapara mi: Go tabangi kaming Ka ko pagtaw a da pamaratiyaya."
251Na miyapgs iran so pagtaw a Jalot sabap sa idin o Allah; go miyabono o Dawood so Jalot; go inibgay ron o Allah so kadato go so ongangn go inindao Niyan on so nganin a kabaya Iyan. Na o da rna o Allah so manga manosiya so sabaad kiran sa minggolalan ko sabaad, na miyabinasa dn so lopa: Na ogaid na so Allah na Malai-gagaw ko manga kaadn.
252Giyoto man so manga tanda o Allah a pphangadian Ami rka oto (ya Mohammad) a aya btad iyan na bnar: Na mataan! a ska na pd dn ko manga sogo (o Allah).
253Giyoto man so manga sogo a inilbi Ami so sabaad kiran ko sabaad: Pd kiran so inimbitiyarai o Allah; go iniporo Iyan so sabaad kiran sa manga daradat; na inibgay Ami ko Eysa a wata o Maryam so manga rarayag a karina, go inibagr Ami ron so Roh Al-Qoddos (so Jibril). Na o kabaya o Allah, na da a makambobono ko siran a miyaoriyan iran, sii ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o manga rarayag a karina, na ogaid na mizoransorang siran, ka adn a pd kiran a taw a miyaratiyaya, go adn a pd kiran a taw a miyongkir. Na o kabaya o Allah, na da a makambobono kiran; na ogaid na so Allah na pnggolawlaan Iyan so nganin a kabaya Iyan.
254Hay so miyamaratiyaya, pammgay kano ko inibgay Ami rkano, ko dapn kapakatalingoma o gawii a da a kaphasai ron, go da a kambobolayoka on go da a kapamagalba on. Na so da pamaratiyaya na siran so da pamaginontolan.
255So Allah! Da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan, - a Oyagoyag, a Thatandingan; di khatalingomaan a toratod, go torog. Rk Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa. Ba adn a taw a makaphanapaat sa hadapan Iyan inonta a sabap sa idin Iyan? Katawan Iyan so nganin a khabolosan iran go so nganin a kiya iposan iran. Na da a zzzbn iran a mayto bo ko katao Niyan inonta bo ko nganin a kabaya Iyan. Miyarangkom o korsi Iyan so manga langit ago so lopa, go di Ron khipnd so siyap Iyan sa dowa oto, go Skaniyan so Maporo, a Lbi-a-mala.
256Daa kapan´gl ko agama: Ka sabnar a minisnggay so ontol ko ribat: Na sadn sa ongkirn iyan so manga Tagot, a paratiyayaan iyan so Allah na sabnar a miyakakapt sa rambit a mabagr, a da a ikhathpd iyan, na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
257So Allah i Panarigan o miyamaratiyaya: Phakaawaan Iyan siran phoon ko manga lilibotng ka phakasongn Iyan siran ko maliwanag. Na sa da pamaratiyaya na aya manga panarigan iran na so manga Tagot a pphamakaawaan iran siran phoon ko maliwanag ka pphamakasongn iran siran ko manga lilibotng. Na siran man i manga taw ko naraka, sa ron siran on dn makakakal.
258Bang ka da katokawi so (Namrod a) miyakiphawala ko Ibrahim makapantag ko Kadnan iyan, sa kinibgan on o Allah ko kadato? Gowani a tharoon o Ibrahim a: "Aya Kadnan ko na so pphangoyag go pphakapatay." Na pitharo iyan a: "Sakn na pphakawyag ako go phphakapatay ako." Pitharo o Ibrahim: "Na mataan! a so Allah na pphakasongn Iyan so alongan phoon ko sbangan (sii sa sdpan): Na pakasongang ka skaniyan phoon sa sdpan (sii sa sbangan)." Na biyabngan so da paratiyaya. Na so Allah, na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaginontolan.
259Go so (Ozayr a) somiyagad ko (Baytal Moqaddas a) ingd a miyangaggba so manga walay ron, pitharo iyan a: "Andamanaya i kakhaoyaga sii o Allah, ko oriyan o kiyapatay niyan?" Na biyono skaniyan o Allah sa magatos ragon, oriyan iyan na inoyag Iyan bo na pitharo (o Allah): "Ay kiyathaing ka (hay Ozayr)?" Pitharo iyan: "Aya kiyathay akn na salongan odi na sabaad sa salongan." Pitharo (o Allah) a: "Kna, ka aya kiyathayng ka na miyakamagatos ragon; na ilayang ka so pangn´ngkn ka, go so inomn ka, ka da phaparin; go ilayang ka so himar ka: Ka kagiya a mbalowin Ami ska a nanao o manga manosiya, go ilayang ka so manga tolan, o andamanaya i gii Ami ron kapakathootoora, oriyan iyan na pmbongkosan Ami sa sapo." Na kagiya a mapayag on oto, na pitharo iyan a: "Tiyangkd akn a mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan."
260Na gowani na pitharo o Ibrahim: "Kadnan ko, pakiilayn Ka rakn o andamanaya i kapagoyagang Ka ko miyamatay." Pitharo (o Allah): "Ba ka di pharatiyaya?" Pitharo iyan: "Oway! (mapaparatiyaya ko) na ogaid na an thatana so pamikiran ko." Pitharo (o Allah): "Na kowa ka sa pat ko manga papanok; na tathadang ka ko katimo iran rka; oriyan iyan na tagoing ka on so oman i isa a palaw sa sabaad, oriyan iyan na talowing ka siran: Ka mamakatalingoma siran rka sa mataan. Na tangkdang ka a mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn."
261Aya ropaan o siran a gii siran nggasto ko manga tamok iran sii ko lalan ko Allah na lagid o satiman a od a mitho´ sa pito saway, zisii ko oman i saway ron so magatos a od. Na so Allah na pthaktakpn Iyan ko taw a kabaya Iyan: Ka so Allah na Maginawa, a Matao.
262Siran a gi iran nggaston so manga tamok iran sii ko lalan o Allah, oriyan iyan na di iran thondogn so kiyapammgay ran a kazalibantog go kapanakit sa ginawa, na adn a bagian iran a balas kiran sii ko Kadnan iran: Go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
263So katharo a mapiya, go so kapmaap na tomo a di so sadka a pkhatondog a kapanakit sa ginawa. Na so Allah na Kawasa, a Matigr.
264Hay so miyamaratiyaya, di niyo mbinasaan ko manga sadka niyo so kazalibantog go so kapanakit sa ginawa, - lagid o pphammgay ko tamok iyan sa kapaki-ilaylayn ko manga manosiya, go di niyan paparatiyayaan so Allah go so alongan a mawri. Na aya ropaan iyan na lagid o ator a matilak, a kaliliyawawan sa botha a miyasogat skaniyan a mabagr a oran, na miyalamba iyan on so matgas. Na da a khaparoli ran a mayto bo ko pinggalbk iran. Na so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaratiyaya.
265Na aya ropaan o siran a pphammgay ko manga tamok iran, sa singanin ko manga kasosoat o Allah go so kathatana o manga ginawa iran, na lagid o pamomolan ko lopa a tambo a miyasogat a mabagr a oran na minibgay niyan so onga niyan sa dowa takp, na apiya pn da masogat a mabagr a oran, ka tarintik bo, ka so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
266Ba khabayai o isa rkano a adn a mambagian iyan a pamomolan a manga Korma ago manga Anggor, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, mambagian iyan roo so pizoson a manga onga, a miyakatalingoma on so kaloks, go adn a manga moriyataw niyan a manga llmk na miyasogat oto a sobosobo, a kadadalman sa apoy, na miyatotong? Lagid aya a kapphayaga rkano o Allah ko manga tanda; ka ang kano makapphamimikiran.
267Hay so miyamaratiyaya, pphammgay kano ko manga pipiya ko miyasokat iyo, go so piyakagmaw Ami rkano a phoon ko lopa, go di niyo pthibabaa so marata on, a iphammgay niyo, ka da rkano i ba niyo to kowaa inonta a ba kano ron phipipidng. Na tangkda niyo a mataan! a so Allah na Kawasa, a Pphodin.
268So shaytan na ipphangangalk iyan rkano so kamiskin go ipzogo iyan rkano so pakasisingay. Na so Allah na didiyandian kano Niyan sa maap a phoon Rkaniyan go limo. Na so Allah na Maginawa, a Matao.
269Imbgay Niyan so ongangn ko taw a kabaya Iyan; na sa taw a bgan ko ongangn na sabnar a kiyabgan sa mapiya a madakl; na da a phakatanod on a inonta so manga papantas i akal.
270Na sadn sa ipammgay niyo a pammgayan, odi na izamaya iyo a samaya, na mataan! a so Allah na katawan Iyan oto. Na da a bagian o da pamaginontolan a manga tabanga.
271Amay ka payagn iyo so manga sadka, na mapiya dn oto, na amay ka pagmaan iyo to, go ibgay niyo to ko khikarrgnan, na giyoto i mapiya rkano: Go makaponas rkano ko sabaad ko manga dosa niyo. Na so Allah na so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
272Kna a ba rka paliyogat, so katoro iran, na ogaid na so Allah i thoro ko taw a kabaya Iyan. Na sadn sa mipphammgay niyo a mapiya na rk o manga ginawa niyo, na di kano phammgay sa makaliyo ko singanin ko kasosoat o Allah. Na sadn sa mipphammgay niyo a mapiya, na khitoman rkano sa tarotop, a skano na di kano kasalimbotan.
273(So manga sadka) Na bagian o khikarrgnan, a siran na miyangatatarongko ko lalan ko Allah, a di siran phakatayod ndadalakaw ko lopa, arangan kiran odi kiran matao na manga kawasa sabap ko kaggnggna ko ginawa, khikilalang ka kiran so manga toos iran: a di siran phamangni ko manga manosiya sa marsrs. Na sadn sa mipphammgay niyo a mapiya, na mataan! a so Allah na katawan Iyan oto.
274So siran a pphammgay siran ko manga tamok iran sii ko gagawii go so dawndaw, - masoln go mapayag, na adn a bagian iran a balas kiran sii ko Kadnan iran: Go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
275So siran a pkhn iran so piribaan na di siran makatindg inonta so lagid o kapakatindg o ipphamaps skaniyan o shaytan phoon sa bthang. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na pitharo iran a: "So kaphasai na lagid bo o kapriba," na piyakay o Allah so kaphasai na inisapar Iyan so kapriba. Na sa taw a adn a makatalingoma on a thoma a phoon ko Kadnan iyan, na, go gnk (mriba), na rk iran so miyaypos; na so khasoa iyan na sii matitimo ko Allah; na sa taw a mbalingan an iyan na siran man i manga taw ko naraka: Sa ron siran on dn makakakal.
276Pagantiyorn o Allah so riba, na phakaozorn Iyan so manga sadka: Ka so Allah na di Niyan khabayaan so langowan o miyongkir a baradosa.
277Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go inipamayandg iran so sambayang, go tiyonay ran so zakat, na adn a bagian iran a balas kiran sii ko Kadnan iran: Go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
278Hay so miyamaratiyaya, kalkn iyo so Allah, go rndana niyo so miyalamba ko piribaan o skano na khipaparatiyaya.
279Na amay ka di niyo to nggolawlaan, na tangkda niyo a adn a gobat a phoon ko Allah, go so Sogo Iyan: Na o thawbat kano, na rk iyo so manga watang o manga tamok iyo: Sa di kano makasalimbot, go di kano kasalimbotan.
280Na amay ka adn a (mababayad a) karrgnan, na manayaw sa taman sa kaloagan. Na so kizadkaan iyo ron, i mapiya rkano o skano na katawi niyo.
281Na kalkn iyo so gawii a phakandodn kano ron sii ko Allah. Oriyan iyan na itoman sa tarotop ko oman i baraniyawa so pinggalbk iyan, sa di siran kasalimbotan.
282Hay so miyamaratiyaya, na igira a mindodolona kano sa bayadan sii ko taalik a miyapnto, na soratn iyo skaniyan, go soratn rkano o panonorat sa kapaginontolan. Go di pagnda so panonorat ko kisoratn iyan on: Manaa so inindao ron o Allah, na soratn iyan. Na kdga o mababayad, go kalkn iyan so Allah a Kadnan iyan, go da a khoranga niyan on a mayto bo. Na amay ka so mababayad na korang i sabot, odi na malobay, odi na di niyan khagaga komdg? Na kdgn o wali ron sa kapaginontolan. Na pakizaksii niyo sa dowa a saksi, ko manga mama rkano na amay ka da a kapantagan a dowa a mama; na isa a mama ago dowa a babay, ko khasoat kano ron, a manga saksi, ka o khalipat so isa kiran, na mapakatadm o isa kiran so pd iyan. Na di pagnda so manga saksi igira a tiyawag siran. Na o ba adn a indaraynon iyo ko kisoratn iyo ron, mayto sa mala: Taman ko taalik on: Giyoto man i lbi a kapaginontolan sii ko Allah, go lbi a phakatabang ko kipamayandgn ko kazaksi, go lbi a marani ko di niyo kapakazangka inonta o makawkit sa kandagang a makamomoayan a khatangan iyo to, ka da a dosa niyo ko di niyo ron kisoratn. Na pakizaksi kano igira a pphapasai kano; go di pmarataan so panonorat go so saksi. Na amay ka nggolawlaan iyo to, na mataan aya! a dosa niyo. Na kalkn iyo so Allah; ka phagnda on kano o Allah. Na so Allah na so langowan taman na katawan Iyan.
283Na o kapantagi kano sa lakawan, go da a khatoon iyo a panonorat, na so manga sanda a matatangan. Na amay ka sarigan o sabaad rkano so sabaad, na tonaya o siyarigan so inisarig on, go kalkn iyan so Allah a Kadnan iyan. Na di niyo phagmaa so kazaksi; ka sadn sa magma on, na mataan! a skaniyan na baradosa so poso iyan. Na so Allah na so gii niyo nggolawlaan na katawan Iyan.
284Rk o Allah so zisii ko manga langit go so zizii ko lopa. Na o payaga niyo so zisii ko manga ginawa niyo odi na pagmaan iyo to, na phamagitongn rkano to o Allah. Na pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, go ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
285Piyaratiyaya o Rasol so initoron on a phoon ko Kadnan iyan, go so miyamaratiyaya. Oman i isa kiran na piyaratiyaya niyan so Allah, go so manga malaikat Iyan, go so manga kitab Iyan, go so manga sogo Iyan. "Da a imbida ami a isa bo ko manga sogo Iyan." Na pitharo iran a: "Piyamakin´g ami, go inonotan ami: Na pmaapi kaming Ka, Kadnan ami, ka Ska i khabolosan."
286Daa iphaliyogat o Allah ko baraniyawa, a rowar ko khagaga niyan. Rk iyan so miyanggalbk iyan (a mapiya), go ithana on so miyanggalbk iyan (a marata). "Kadnan ami, di kaming Ka zalaa o malipat kami odi na maribat kami; Kadnan ami, go di kaming Ka phakaawida sa mapnd lagid o kiyapakiawiding Ka on ko siran a miyaonaan ami; Kadnan ami, go di kaming Ka phakaawida sa di ami khagaga. Na pmaapi kaming Ka, go napii kaming Ka, go kalimoon kaming Ka. Ska i Kadnan ami; na tabangi kaming Ka sa kadaag ami ko pagtaw a da pamaratiyaya."
Chapter 3 (Sura 3)
1Alif, Lam, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2So Allah! Da a tohan a inonta Skaniyan, - a Oyagoyag, a Thatandingan.
3Piyakatoron Iyan rka (ya Mohammad) so kitab, a bnar, a tomatanto ko kitab a miyaonaan iyan; go piyakatoron Iyan so Tawrat go so Injil:
4A miyaona, a toroan ko manga manosiya, go piyakatoron Iyan so padoman. Mataan! a siran a da pamaratiyaya ko manga ayat o Allah na adn a bagian iran a siksa a sangat, na so Allah na Mabagr, a Phapaar ko kandadan´g.
5Mataan! a so Allah, na da a makaphagma on a mayto bo sii ko lopa, go da sii ko langit.
6Skaniyan i gii rkano mbontal sii ko manga tiyan sa sadn sa kabaya Iyan. Da a tohan a inonta Skaniyan, a Mabagr, a Mawngangn.
7Skaniyan so tomiyoron rka ko kitab: So sabaad on na manga ayat a manga rarayag; a giyoto i onayan o kitab: Go adn a pd a makaphlilingowa. Na so pman so siran a katatagoan so manga poso iran sa anganangan na phagonotan iran so minilingo ron, ka tontot ko samok, go tontot ko khaakiran on; na da a matao ko khaakiran on a inonta so Allah. Na so mithatakna ko katao na gi iran tharoon a: "Piyaratiyaya mi oto; ka palaya phoon ko Kadnan ami:" Na da a phakasabot on a rowar ko manga papantas i akal!.
8"Kadnan ami, ding ka phalinga so manga poso ami ko oriyan o masa a kiyatoroang Ka rkami, go bgi kaming Ka a phoon ko hadapan Ka sa limo; mataan! a Ska na Ska so tanto a phphammgay."
9"Kadnan ami, mataan! a Ska i mlimod ko manga manosiya sii ko gawii a da a sangka a madadalm on; mataan! a so Allah na di pndorat ko wakto o diyandi."
10Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, - na da dn a milinding kiran o manga tamok iran ago so manga wata iran ko (siksa o) Allah a mayto bo: Ka siran man na siran i itagon o apoy.
11Lagid o adat o pagtaw o Pir´awn, ago so miyaonaan iran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na bininasa siran o Allah sabap ko manga dosa iran. Na so Allah na maylot i kandadan´g.
12Tharoang ka ko siran a da pamaratiyaya a: Ndaagn kano dn go thimoon kano ko naraka Jahannam, - a mikharatarata a darpa!"
13"Sabnar a adn a tanda iyo sii ko dowa pagtaw a miyakambaratmowa: Adn a isa a pagtaw a gii makimbonoay sa lalan ko Allah, go adn a salakaw ron a kapir; a pkhaylay ran siran a katatakpan siran ko kaylay a mata. Na so Allah na ipmbagr Iyan so tabang Iyan ko taw a kabaya Iyan. Mataan! a matatago roo man so titho a thoma ko adn a manga kaylay niyan."
14Inibarayat ko manga manosiya so kabaya ko pkhakababayaan a manga babay go manga wata; go manga kakawasaan a piyanimo a bolawan ago pirak; go manga koda a khitatandaan; go manga pangangayamn go manga babasoka. Giyoto man na matag sagad a kapipiya ginawa ko kawyagoyag sa doniya; na so Allah na Ron so mapiya a khandodan.
15Tharoang ka a: Ba ko rkano phanothola so mapiya a di giyoto? Adn a bagian o siran a miyamananggila sii ko Kadnan iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; a kakal siran on; go manga karoma a manga soti, go kasosoat a phoon ko Allah. Na so Allah na phagilayn Iyan so manga oripn Iyan,
16Siran na gi iran tharoon a: "Kadnan ami, mataan! a miyaratiyaya kami: Na napiyang Ka rkami, so manga dosa mi, go pakalidasa kaming Ka ko siksa ko naraka;"
17A manga papantang, go miyamangimbnar go pphamangongonotan; go pphamammgay; go pphamangni sa maap ko kapkhakalibabas iyan.
18Pizaksian o Allah; a mataan aya! a da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan; go (pizaksian o) manga malaikat, go so adn a manga katao niyan, a mamamayandg ko kapaginontolan. Da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan, a Mabagr, a Mawngangn.
19Mataan! a aya okit ko kapagintaw sii ko Allah na so Islam: Na kna a ba da pagayonayon so piyamgan ko kitab inontabo ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o katao, ka minddngkiya siran. Na sa taw a ongkirn iyan so manga ayat o Allah, na mataan! a so Allah na magaan i kapamagitong.
20Na amay ka pamawalng ka iran, na tharoang ka a: "Inimbayorantang akn so ginawa ko ko Allah go so taw a miyonot rakn." Na tharoang ka ko siran a piyamgan ko kitab ago so manga Ommi a: "Ino mimbayorantang kano?" Na o mimbayorantang siran, na sabnar a matoro siran, na o talikhod siran, na aya bo a paliyogat rka na so kisampay (o sogoan); ka so Allah na phagilayn Iyan so manga oripn Iyan.
21Mataan! a so siran a di mapaparatiyaya ko manga ayat o Allah, go pphamono on iran so manga nabi sa di patot, go pphamono on iran so pphamanogo ko kapaginontolan ko manga manosiya, na pphamanotholang ka kiran so siksa a malipds.
22Siran man so miyailang so manga galbk iran sii sa doniya, go sa akhirat, go da a bagian iran a phamakatabang.
23Bang ka da katokawi so siran a bigan siran sa kipantag ko kitab? A ipthawag kiran so kitab o Allah, ka an Iyan siran makokom, oriyan iyan na pthalikhod so salompok kiran a siran na somasangka siran.
24Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na pitharo iran a: "Da dn a kakhaskho a rkami o apoy a rowar ko manga alongan a maiitong:" Na miyakalimpang kiran ko okit iran ko kapagintaw so pimbabaas iran a kabokhag.
25Na antonaa i khasowa iran amay ka limodn Ami siran ko gawii a da a sangka a madadalm on, go itoman sa tarotop ko oman i baraniyawa so pinggalbk iran, sa di siran kasalimbotan?
26Tharoang ka: "Ya Allah! a Khirk ko kadato, ipmbgaing Ka so kadato ko taw a kabayaa Ka, go pphokasn Ka so kadato ko taw a kabayaa Ka: Go ipphoroo Ka so taw a kabayaa Ka, go ipmbabaa Ka so taw a kabayaa Ka; zisii sa tangan Ka so mapiya. Mataan! a Ska i Gaos ko langowan taman."
27"Pphakasoldn Ka so gagawii ko dawndaw, go pphakasoldn Ka so dawndaw ko gagawii; go pphakagmawn Ka so oyagoyag phoon ko miyatay, go pphakagmawn Ka so miyatay phoon ko oyagoyag; go priskhiyan Ka so taw a kabayaa Ka, sa di khasar a pandapat."
28Di khowaa o miyamaratiyaya so da pamaratiyaya a manga panarigan a salakaw ko miyamaratiyaya: Ka sa taw a nggolawla roo, na da ko (agama o) Allah sa mayto bo: Inonta a ba niyo siran khalkn, sa titho a kalk. Na pakipphangalian rkano o Allah a ginawa Niyan; na sii ko Allah so khandodan.
29Tharoang ka a: "O pagmaa niyo so zisii ko manga rarb iyo odi na payagn iyo skaniyan, na katawan dn oto o Allah; go katawan Iyan so nganin a zisii ko manga langit, go so zisii ko lopa. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan."
30"Sii ko gawii a matoon o oman i baraniyawa so pinggalbk iyan a mapiya a mimasa, go so pinggalbk iyan a marata, na mandingan dingan iyan a oba bo khalti (so marata) ago skaniyan sa lt a mawatan. Na pakipphangalian rkano o Allah a ginawa Niyan. Na so Allah na Malai-gagaw ko manga oripn Iyan."
31Tharoang ka (ya Mohammad) a: "O skano na khabayaan iyo so Allah, na onoti ako niyo: Ka kababayaan kano o Allah go napi Niyan rkano so manga dosa niyo: Ka so Allah na Manapi, a Makalimoon."
32Tharoang ka a: Onoti niyo so Allah ago so Rasol: Na o talikhod siran, na mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so da pamaratiyaya.
33Mataan! a so Allah na tinindos Iyan so Adam go so Noh, go so mbawataan o Ibrahim, go so mbawataan o Imran ko manga kaadn (sii ko masa iran),
34Manga moriyataw, a so sabaad on na phoon ko sabaad: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
35Gowani na pitharo (o Hannato a) karoma o Imran a: "Kadnan ko, mataan! a sakn na inizamaya akn a phaladn akn Rka so zisii sa tiyan akn sa da a sangkot iyan: Na tarimaang Ka rakn: Ka mataan! a Ska so Pphakan´g, a Matao."
36Na gowani a imbawata iyan, na pitharo iyan a: "Kadnan ko, mataan! a sakn na inimbawata akn skaniyan na babay!" Na so Allah i lbi a Matao ko inimbawata – "Na da ko mama i ba lagid o babay. Na mataan! a sakn na inibtho akn on so Maryam, go mataan! a sakn na iplindong akn Rka ago so manga moriyataw niyan ko shaytan, a pimorkaan."
37Na tiyarima o Kadnan iyan sa katarima a mapiya: Go piyakatho Iyan sa katho a mapiya: Na tiyagikor skaniyan o Zakariya. Na oman on somold so Zakariya ko mihrab, na makatoon on sa pagpr. Na pitharo iyan a: "Hay Maryam! andang ka dn nai miyakowa?" Pitharo iyan a: "Giyaya na phoon ko Allah: Mataan! a so Allah na priskhiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, sa di khawma kirakira."
38Roo dn miyangni so Zakariya ko Kadnan Iyan, sa pitharo iyan: Kadnan ko, bgi akong Ka a phoon Rka sa moriyataw a soti: Mataan! a Ska i Pphakan´g ko pangni!
39Na tiyawag skaniyan o malaikat a skaniyan na tomitindg a gii zambayang ko Mihrab: "Mataan! a so Allah na pakiphanothol Iyan rka (a ipmbawata aka) so Yahya, a tomatanto ko katharo a phoon ko Allah, go nakoda, go pindiyara, go nabi, - a pd ko minggagalbk sa manga pipiya."
40Pitharo iyan: "Kadnan ko! andamanaya i kakhaadn rakn o wata, a sabnar a riyaot ako o kaloks, go so karoma ko na balk?" Pitharo o malaikat a: "Giyoto dn man, ka so Allah na pnggolawlaan Niyan so kabaya Iyan."
41Pitharo iyan: "Kadnan ko, bgi akong Ka sa nanao." Pitharo (o malaikat) a: "Aya nanaong ka na ding ka mipmbitiyarai so manga manosiya sa tlo alongan inonta a kaproayat. Na pzabotang ka so Kadnan ka sa madakl, go pthasbik ka sii ko kagabigabi go so kapitapita."
42Na gowani na pitharo o malaikat a: Hay Maryam, mataan! a so Allah na tinindos ka Niyan go siyoti ka Niyan - go tinindos ka Niyan ko manga babay ko manga kaadn.
43"Hay Maryam, pangongonotan ka ko Kadnan ka: Go sojiod ka, go phroko ka a pd ko pphroroko."
44Giyoto man na pd ko manga tothol a gaib, a iphagilaham Ami rka (ya Mohammad): Ka di ka kiran makamamasa gowani ko ipphangithog iran so manga pansom iran (ka pagilayn), o antawaa kiran i makatagikor ko Maryam: Go di ka kiran makamamasa gowani ko pphangasasawal siran.
45Gowani na pitharo o malaikat a: "Hay Maryam, mataan! a so Allah na adn a pakiphanothol Iyan rka a katharo a phoon Rkaniyan a: Aya ngaran iyan na Al-Masih Eysa a wata a mama o Maryam, a mala i mnang sii sa doniya ago sa akhirat go pd ko manga rarani ko Allah;"
46"Go mipmbitiyarai niyan so manga manosiya sii ko saloyota, go so kakhasad iyan. Go pd ko manga bilangataw."
47Pitharo (o Maryam): "Kadnan ko, andamanaya i kakhaadn rakn o wata a da a miyakakhbot rakn a mama?" Pitharo (o malaikat): "Giyoto dn man, ka so Allah na phagadnn Iyan so nganin a kabaya Iyan: igira a ipnggolalan Iyan so kabaya Iyan, na aya bo a ptharoon Iyan on, na ´Kon´, na khaadn!"
48Go ipagndao Niyan on so kasorat go so ongangn go so Tawrat go so Injil,
49Go sogo ko manga moriyataw o Israil: (na pitharo iyan:) "Mataan! a sakn na sabnar a adn a minitalingoma ko rkano a tanda a phoon ko Kadnan iyo, ka mataan! a sakn na khambaalan ko rkano so botha, a lagid o bontal a papanok, na iyopn ko skaniyan, na mbaloy a papanok sabap sa idin o Allah: Go pkhapiya ko so bota, go so pphanggaln, go pkhaoyag akn so miyamatay, sa sabap sa idin o Allah; go maphanothol akn rkano so pkhakan iyo, go so mbbtsn iyo ko manga walay niyo." Mataan! a adn a matatago saya man a titho a nanao niyo o skano na khipaparatiyaya;
50"Go tomatanto ko miyaonaan ko a Tawrat; go phakaing ko rkano so sabaad ko inisapar rkano; go adn a minitalingoma ko rkano a tanda a phoon ko Kadnan iyo. Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo."
51"Mataan! a so Allah i Kadnan ko go Kadnan iyo; na zoasoata niyo Skaniyan. Giyaya i okit a ontol!."
52Na kagiya a magda kiran o Eysa so da kaparatiyaya, na pitharo iyan: "Antawaa i manga tabanga akn sii ko Allah?" Pitharo o manga Hawariyyon a: "Skami i manga tabanga o Allah: Piyaratiyaya mi so Allah, na zaksiing ka a mataan! a skami na mimbayorantang kami (Ron)."
53"Kadnan ami, piyaratiyaya mi so initoron Ka, go inonotan ami so sogo; na pakisoratn kaming Ka a pd ko manga saksi."
54Na miyagikmat siran, na biyadalan o Allah so ikmat iran, ka so Allah i lawan ko manga baraikmat.
55Gowani na pitharo o Allah: "Hay Eysa, mataan! a Sakn na thangann Akn ska, go iphoro Akn ska sii ko hadapan Ko go zoting Ko ska phoon ko siran a da pamaratiyaya; go mbalowing Ko so siran a miyamangonot rka a makaombaw ko siran a da pamaratiyaya, taman ko alongan a qiyamah: Oriyan iyan na Sakn i khandodan iyo, na kokomng Ko skano ko nganin a da kano ron pagayonayon."
56"Na so pman so siran a da pamaratiyaya, na ziksaan ko siran sa siksa a sangat sii sa doniya, go sa akhirat, go da a phamakatabang kiran."
57"Na so pman so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na itoman Iyan kiran so manga balas kiran; na so Allah na di Niyan khabayaan so da pamaginontolan."
58Giyaya na pphanotholn Ami rka a pd ko manga ayat go so pananadm a kokoman.
59Mataan! a aya lagid o Eysa sii ko Allah na lagid o Adam; a inadn Iyan a phoon sa botha, oriyan iyan na pitharo Iyan on so: "Kon", na miyaadn.
60(Giyaya) So bnar a phoon ko Kadnan ka; na di ka phangpd ko pkhakadowadowaan.
61Na sa taw a mamawal rka on, ko oriyan o kiyapakatalingoma rka o katao, na tharoang ka a: "Song kano sii, ka tawagn tano so manga wata ami, go so manga wata iyo, go so manga babay rkami, go so manga babay rkano, go so manga ginawa mi, go so manga ginawa niyo. Oriyan iyan na mangangarapan tano, sa balowin tano a so morka o Allah na itomparak Iyan ko manga bokhag!"
62Mataan aya! a skaniyan dn so manga tothol a bnar: Go da a tohan a inonta so Allah; na mataan! a so Allah na titho a Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
63Na amay ka tomalikhod siran, na mataan! a so Allah na katawan Iyan so pphamaminasa.
64Tharoang ka: "Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, song kano ko katharo a ndatadatar tano ron a: Da a pzoasoatn tano a salakaw ko Allah; go da a isakoto tano Ron a mayto bo; go di khowaa o sabaad rktano so sabaad a manga katohanan a salakaw ko Allah." Na o talikhod siran, na tharoa niyo a: "Zaksii niyo a mataan! a skami na mbabayorantang kami (ko Allah)."
65Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, ino niyo gii phapawalai so makapantag ko Ibrahim, a da toronn so Tawrat ago so Injil inonta ko oriyan iyan? Badaa manga sabot iyo?
66Ino kano wai! a skano na siran aya na pphamawaln iyo ko adn a katao niyo ron. Na, go niyo wai gii phapawalai so da a mlng iyo ron? A so Allah i Matao, na skano i di manga tatao!
67Da ko btad o Ibrahim iba Yahodi go kna a ba Kristiyan; na ogaid na skaniyan na tomataliyadok ko bnar, a mbabayorantang, na da mabaloy a pd ko manga pananakoto.
68Mataan! a aya patot a marani ko manga manosiya ko Ibrahim, na sabnar a so siran a miyamangonot on, go giya ungkai a Nabi (a so Mohammad) go so miyamaratiyaya: Na so Allah i somisyap ko miyamaratiyaya.
69Miyandingandingan o isa ka sagorompong ko tiyoronan ko kitab a oba kano iran bo khadadag. Na da a khadadag iran, a rowar ko manga ginawa iran, sa di iran maiin´ngka!
70Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, ino niyo phagongkira so manga ayat o Allah a skano na kazasaksian niyo?
71Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, ino niyo pkhmbotn ko bnar so ribat, go niyo pphagmaa so bnar, a skano na katawan niyo?
72Na pitharo o isa ka sagorompong ko tiyoronan ko kitab a: "Paratiyayaa niyo so initoron ko miyamaratiyaya, ko awal o kadawndaw, na ongkira niyo ko akir iran; ka an siran mamakakasoy;"
73"Go da a pharatiyayaa niyo a rowar ko taw a miyonot ko okit iyo." Tharoang ka a: "Mataan! a aya toroan na so toroan o Allah: (go di kano pharatiyaya) sa ba adn a kabgan a isa bo sa lagid o inibgay rkano? O di na ba adn a makapamawal kiran rkano sii ko Kadnan niyo?" Tharoang ka a: "Mataan! a so kakawasaan na zisii sa tangan o Allah: Ipmbgay Niyan ko taw a kabaya Iyan: Ka so Allah na Maginawa, a Matao."
74Ipphamili Iyan so limo Iyan ko taw a kabaya Iyan; ka so Allah i Khirk ko kakawasaan a mala.
75Na adn a pd ko tiyoronan sa kitab a taw, a amay ka sarigan ka sa tamok a madakl, na tonayn iyan rka; go adn a pd kiran a taw, a amay ka sarigan ka sa salad a dinar, na di niyan rka thonayn inonta ko kathaythay a katitindgang ka on, giyoto na sabap sa mataan! a siran na pitharo iran a: "Da a okit a kakhadosa mi sii ko manga Ommi." Na iphagangkob iran ko Allah so kabokhag, a siran na katawan Iyan (a siran na manga bokhag).
76Oway na sadn sa taw a itoman iyan so diyandi iyan go mananggila, - na mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khipanananggila.
77Mataan! a so siran a ipphamasa iran so diyandi o Allah ago so manga sapa iran sa arga a mayto, na siran man na da a kipantag iran ko akhirat: Go di siran ipmbitiyarai o Allah go di Niyan siran ilayn ko alongan a qiyamah, go di Niyan siran sotin: Go adn a bagian iyan a siksa a malipds.
78Na mataan! a adn a pd kiran a salompok a ipphamagalin iyan so manga dila iran ko kitab, ka an iyo to tarimaa sa pd ko kitab, a kna a ba oto pd ko kitab; go gi iran tharoon a: Giyoto na phoon ko hadapan o Allah, a kna a ba oto phoon ko hadapan o Allah: Ka iphagangkob iran ko Allah so kabokhag, a siran na katawan iran (a siran na manga bokhag)!
79Di patot ko manosiya, a ibgay ron o Allah so kitab; - go so ongangn, go so kananabii, i ba sa oriyan iyan na tharoon iyan ko manga manosiya a: "Mbaloy kano a manga oripn ko a sambi o Allah:" Na ogaid na (aya tharoon iyan na:) "Mbaloy kano a manga olama sabap ko skano na ipphangndao niyo so kitab, go sabap ko skano na pphangadian iyo."
80Go (di patot) o ba niyan rkano sogoon a kakowaa niyo ko manga malaikat go so manga nabi a manga kathanan; ka ino niyan rkano zogoon so kaongkir ko oriyan o masa a kambabayorantang iyo?
81Na gowani a mbaalan o Allah so diyandi ko manga nabi, na (pitharo Iyan:) "Ibt ka so inibgay Akn rkano a kitab ago ongangn; na sa oriyan iyan na adn a phakatalingoma rkano a sogo, a tomatanto ko matatangan iyo (skaniyan so Mohammad) na paratiyayaa niyo dn go tabangi niyo dn skaniyan." Pitharo Iyan: "Ino miyayon kano, go tiyarima iyo angkoto a diyandi Akn?" Pitharo iran a: "Miyayon kami." Na pitharo Iyan a: "Zaksii niyo, go Sakn na pd iyo a pd ko manga saksi."
82Na sadn sa tomalikhod ko oriyan oto, na siran man na siran i manga songklid.
83Ba so salakaw ko agama o Allah i pmbabanogn iran? - a (sii ko Allah) mimbayorantang so matatago ko manga langit go so lopa, sa kapangongonotan go tgl: Go Ron siran phamakandoda.
84Tharoang ka a: "Piyaratiyaya mi so Allah, go so (Qor´an a) initoron rkami go so initoron ko Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so manga mori iran a taw, go so inibgay ko Mosa, go so Eysa, go so manga nabi, a phoon ko Kadnan iran: da a imbida ami kiran a isa bo, go skami na Ron kami mimbayorantang."
85Na sadn sa mbabanog, sa salakaw ko Islam a okit ko kapagintaw na da dn a khatarima a phoon rkaniyan; go skaniyan sii sa akhirat na pd dn ko manga logi (a manga taw ko naraka).
86Andamanaya i kapnggonanao a o Allah ko pagtaw a miyamangongkir ko oriyan o kiyaparatiyaya iran go kiyazaksian iran a mataan! a so sogo na bnar go miyakatalingoma kiran so manga rarayag a karina? Na so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaginontolan.
87Siran man na aya balas kiran na mataan! a mitomparak kiran so morka o Allah, go so manga malaikat, go so manga manosiya a kasama sama iran;
88Makakakal siran on; di kiran maphagkhapkhap so siksa, go di kiran mathataalik;
89Inonta bo so siran a mithatawbat ko oriyan oto, go miphipiyapiya; ka mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
90Mataan! a so siran a miyamangongkir ko oriyan o kiyaparatiyaya iran, oriyan iyan na piyagomanomanan iran so kaongkir, - na di dn matarima so tawbat iran; ka siran man na siran so miyangadadadag.
91Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, a miyamatay ko di iran kapaparatiyaya, - na da dn a matarima a phoon ko nggagaysa kiran a makapno ko lopa a bolawan, o aonn on. Na siran man na adn a bagian iran a siksa a malipds, go da a mamakatabang kiran.
92Di kano dn iraot ko mapiya taman sa di kano nggasto ko pkhababayaan iyo; na sadn sa manggasto niyo a nganin o nganin, na mataan! a so Allah na katawan Iyan oto.
93Langowan o pangn´ngkn na miyabaloy a halal ko manga moriyataw o Israil, inonta so hiyaram o Israil sa ginawa niyan, ko dapn kitoronn ko Tawrat. Tharoang ka a: "Bayann iyo so Tawrat na, go niyo batiyaa o skano i manga bnar."
94Na sadn sa itmpo niyan ko Allah so kabokhag ko oriyan oto, na siran man na siran so da pamaginontolan.
95Tharoang ka a: "Bnar so Allah: Na kdga niyo so okit o Ibrahim, a makaoontol; na da mabaloy a pd ko manga pananakoto."
96Mataan! a aya paganay a walay a mbalayn a rk o manga manosiya na so (Masjid Al-Haram a) matatago sa Makkah a babarakatn go toroan ko manga kaadn:
97Katatagoan sa manga tanda a manga rarayag; a so tinindgan o Ibrahim; na sadn sa makasold on na miyabaloy a somasarig; na paliyogat o Allah ko manga manosiya so kapnay-hajji ko Baytollah, - ko taw a phakagaos ko okit on; na sa taw a mongkir, na mataan! a so Allah na Kawasa ko manga kaadn.
98Tharoang ka: "Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, ino niyo di pharatiyayaa so manga ayat o Allah, a so Allah i saksi ko gii niyo nggolawlaan?"
99Tharoang ka: "Hay manga taw a tiyoronan ko kitab, ino niyo pphangalangi ko lalan o Allah, so taw a miyaratiyaya, a iphloloba iyo sa lalan a bkhog, a skano i manga saksi on? Na kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan."
100Hay so miyamaratiyaya! amay ka onotan iyo so isa ka sagorompong ko siran a piyamgan ko kitab, na mapakakasoy kano iran ko oriyan o kiyaparatiyaya niyo ko kakakapiri!
101Na andamanaya i kapkhapir iyo a skano na kapphangadian rkano so manga ayat o Allah, go zisii rkano so sogo Iyan? Na sadn sa kpitan iyan so (kitab o) Allah na sabnar a miyatoro ko lalan a matitho.
102Hay so miyamaratiyaya, kalkn iyo so Allah sa titho a kalk Rkaniyan, na oba kano mamatay sa di kano Ron makambabayorantang.
103Go kpiti niyo so tali o Allah sa kasamasama niyo, go di kano pmblablag; go tadmi niyo so limo rkano o Allah; gowani ko mriridoay kano na tinimo Iyan so manga poso iyo, na miyabaloy kano so sabap ko limo Iyan, a magariyari; go miyatago kano ko thbaan o landng a apoy, na siyabt kano Niyan on. Lagid anan a kapphakaliwanaga rkano o Allah ko manga tanda Iyan: ka ang kano makakdg sa ontol.
104Na mbaloy so isa rkano ka sagorompong a ipphanolon iran so mapiya, go ipzogo iran so okit a mapiya, go ipzapar iran so marata: Na siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.
105Na oba kano mabaloy a lagid o siran a mimblablag siran go da siran pagayonayon ko oriyan o kiya pakatalingoma kiran o manga rarayag a karina: Na siran man na adn a bagian iran a siksa a lbi a mala.
106Sii ko gawii a adn a makatataid a manga paras, go adn a makaitmitm a manga paras: Na so pman so siran oto a miyakaitmitm so manga paras iran, na (tharoon kiran:) "Ino kano pagongkir ko oriyan o kiyaparatiyaya niyo? Na taami niyo so siksa sabap ko kiyaongkir iyo."
107Na so pman so siran oto a miyamakataitaid so manga paras iran, - na matago ko (sorga a) limo o Allah: Sa ron siran on dn makakakal.
108Giyaya man so manga ayat o Allah a pphangadian Ami rka ya sii ko bnar: Na di kabaya o Allah o ba Niyan kasalimboti so manga kaadn.
109Na rk o Allah so nganin a zisii ko manga langit go so nganin a zisii ko lopa: Na sii bo phakandoda ko Allah so pkhakawlawla.
110Miyaadn kano a mapiya a pagtaw, a piyakagmaw ko manga manosiya, a ipzogo iyo so okit a mapiya, go ipzapar iyo so marata, go paparatiyayaan iyo so Allah. Na o maratiyaya so tiyoronan ko kitab, na mataan! a adn a mapiya a bagian iran: So sabaad kiran na mapaparatiyaya, na so kadaklan kiran na manga songklid.
111Da dn a khibinasa iran rkano, a rowar sa sakit a ginawa; na o pakimbonoay siran rkano, na thalikhodan kano iran, oriyan iyan na di siran khatabangan.
112Minikolob kiran so kahinaan, apiya anda siran pkhatoon, inonta bo sa (kom´pit) ko tali a phoon ko Allah go so tali a phoon ko manga manosiya; go adn a miyatangkd kiran a rarangit a phoon ko Allah, go minikolob kiran so kapakarondan. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na miyabaloy siran a moongkir ko manga ayat o Allah, go pphamonoon iran so manga nabi sa di ontol; giyoto man na sabap ko kiyandarowaka iran go miyabaloy siran a mimamalawani.
113Kna a ba siran mlagilagid: Kaadn a pd ko tiyoronan ko kitab a pagtaw a moontol; a pphangadian iran so manga ayat o Allah ko manga oras ko kagagawii, a siran na pphamanodiod siran.
114Paparatiyayaan iran so Allah ago so alongan a mawri; go ipzogo iran so okit a mapiya, go ipzapar iran so marata; go pphagoradorad siran ko manga pipiya: Na siran man na pd ko manga bilangataw.
115Na sadn sa nggolawlaan iran a mapiya, na di kiran dn oto mapapas; ka so Allah na katawan Iyan so khipanananggila.
116Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, - na da dn a milinding kiran o manga tamok iran go so manga wata iran ko (siksa o) Allah a mayto bo: Ka siran man i manga taw ko naraka, - sa ron siran on dn makakakal.
117Aya ibarat o ipphammgay ran sangkai a kawyagoyag sa doniya na lagid o ndo a katatagoan sa mayaw a minisogat ko pr o pagtaw a siyalimbotan iran so manga ginawa iran na miyabinasa niyan oto: Na da siran salimboti o Allah, na ogaid na so manga ginawa iran i pzalimbotan iran.
118Hay so miyamaratiyaya, di kano khowa sa manga bolayoka ko salakaw rkano: Ka di iran rkano khksan so kapaminasa. Na mazizinganin iran so kapakandadamar iyo: Sabnar a miyapayag so rarangit a phoon ko manga ngari iran: Na so pag-umaan o manga rarb iran i lbi a mala. Sabnar a piyakarayag Ami rkano so manga tanda, o skano na pnggdagdaan iyo.
119Ino kano wai! a skano na pkhababayaan iyo siran, na di kano iran khababayaan, - go paparatiyayaan iyo so kitab sa kalangolangowan iyan. Na igira a minithoona kano iran, na tharoon iran a: "Miyaratiyaya kami:" Na igira a miyakasibay siran, na pangkhbn iran makapantag rkano so manga kmr iran phoon sa otg. Tharoang ka a: "Mamatay kano sabap ko otg iyo; mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga rarb."
120O masogat kano a mapiya, na ikharata a ginawa iran; na o masogat kano a marata, na ipakapiya a ginawa iran. Na o phantang kano go mananggila kano, na da a mabinasa rkano o tipo iran a mayto bo; mataan! a so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolaolaan.
121Na gowani na miyangabalaga ka a phoon ko walaing ka, ka phakadarpaan ka so miyamaratiyaya ko manga darpa ko kambonoay: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao:
122Gowani a manggdagda o dowa lompok rkano a kakhalk iran; na so Allah i tomiyabang kiran, na so Allah i sarigi o miyamaratiyaya.
123Na sabnsabnar a tiyabangang kano o Allah sii sa Badr, a skano na mitatanan; na kalkn iyo so Allah; ka ang kano makapanalamat.
124Gowani na giing ka tharoon ko miyamaratiyaya a: "Ba rkano di phakatiyokop so panabang rkano o Kadnan iyo a tlong gibo a manga malaikat a piyamakatoron?"
125"Oway, - amay ka makatigr kano, go mananggila kano na, go kano iran matkaw gomobat sangkai a masa iran, na phanabangan kano o Kadnan iyo sa limang gibo a manga malaikat a manga biyaksa."
126Na da a inimbaal o Allah ko panabang a rowar sa pangoyat rkano, go an thatana so manga poso iyo sa sabap rkaniyan: Na da ko panabang inonta na sii bo phoon ko hadapan o Allah, a Mabagr, a Mawngangn:
127Ka mbinasaan Iyan so sabaad ko siran a da pamaratiyaya odi na phakaytoon Iyan siran, ka an siran mamakandod, a da a miyambatas iran.
128Daa kapaar ka, ko khasowa a mayto bo: O phakatawbata Niyan siran, odi na siksaan Iyan siran; ka mataan! a siran na da pamaginontolan.
129Na rk o Allah so nganin a zisii ko manga langit ago so nganin a zisii ko lopa. Pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan go ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan; ka so Allah na Manapi, a Makalimoon.
130Hay so miyamaratiyaya, di niyo khana so piribaan, a pkhatakp a gii mathaktakp; go kalkn iyo so Allah; ka ang kano makaslang sa maliwanag.
131Pananggilai niyo so apoy, a so inithiyagar ko da pamaratiyaya.
132Go onoti niyo so Allah go so sogo; ka ang kano mipangalimo.
133Na pamakoti niyo so maap a phoon ko Kadnan iyo, go so sorga a aya kablang iyan na so kablang o manga langit ago so lopa, a inithiyagar ko miyamananggila,
134Siran na pphammgay siran, ko kapakadadaya, ago so masikot; go itataknl iran a ginawa iran ko gani, go manga nanapi ko manga manosiya; ka so Allah na pkhababayaan Iyan so miphipiyapiya;
135Go siran na igira a miyakanggolawla siran sa pakasisingay, odi na kasalimbotan iran so manga ginawa iran, na katadman iran so Allah, na mangni siran on sa maap makapantag ko manga dosa iran, - ka ba adn a phakada ko manga dosa a rowar ko Allah? - go di iran thatapn so pinggolawla iran (a marata) a siran na katawan iran.
136Siran man na adn a balas kiran a maap a phoon ko Kadnan iran, go manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, - a makakakal siran on, a miyaka piyapiya a balas ko manga baraamal!
137Sabnar a miyaypos ko miyaonaan iyo o piyangaookitan: Na ndalakaw kano sii ko lopa, na pagilaylaya niyo o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko piyamakambokhag iran (so manga rasol).
138Giyaya na osayan ko manga manosiya, go toroan go thoma ko miyamananggila!
139Na di kano khalobai, go di kano pmboko: Ka skano i maporo o skano na khipaparatiyaya.
140O masogat kano a pali, na sabnar a miyasogat so pagtaw a pali a izan iyan, na giyoto man so manga alongan a gii Ami oto pakazambisambiin ko ltlt o manga manosiya: Go kagiya a phntoon o Allah so siran a miyamaratiyaya, go mbalowin Iyan so sabaad rkano a manga shahid. Na so Allah na di Niyan khabayaan so da pamaginontolan;
141Go kagiya zotin o Allah so siran a miyamaratiyaya, go mbinasaan Iyan so manga kapir.
142Ba niyo tatarimaa sa phakasold kano ko sorga a dapn mapnto o Allah so siran a miyamanagontaman rkano go da Niyan pn mapnto so manga papantang?
143Na sabnsabnar a skano na gii niyo zingayoon so kapatay ko da niyo ron pn kitmo: Na sabnar a miyaylay niyo to a skano na kababantayan niyo!
144Na da ko Mohammad inonta na sogo, a sabnar a miyaipos ko miyaonaan iyan so manga sogo. Ino amay ka matay odi na maprang, pmbaklid kano ko kakakapir iyo? Na sadn sa mbaklid ko kakakapiri ron, na da dn a mibinasa niyan ko Allah a mayto bo; na mbalasan dn o Allah so miyamanalamat.
145Na da a baraniyawa a ba matay inonta o sabap sa idin o Allah, ko misosorat a adiyal: Na sadn sa kabaya iyan so balas sa doniya, na mbgan Ami ron; go sadn sa kabaya iyan so balas ko akhirat, na mbgan Ami ron. Na mbalasan Ami dn so miyamanalamat.
146Na madakl a nabi a miyakimbonoay, a biyabid o sagorompong a madakl. Na da siran kalobayi sabap ko minisogat kiran (a tiyoba) sii ko lalan o Allah, go da siran lngk, go da siran sangkop. Na so Allah na pkhababayaan Iyan so manga papantang.
147Na da a miyabaloy a katharo iran a rowar sa gi iran katharoa sa: "Kadnan ami, maapang Ka rkami so manga dosa mi go so minipmalawani ami sii ko okit ami: Go pakabknang Ka so manga parapara mi, go tabangi kaming Ka ko pagtaw a da pamaratiyaya."
148Na inibgay kiran o Allah so balas sa doniya, go so mapiya a balas sa akhirat. Ka so Allah na pkhababayaan Iyan so mipiphipiyapiya.
149Hay so miyamaratiyaya! amay ka onotan iyo so siran a da pamaratiyaya, na maphakandod kano iran ko kakakapiri rkano, na khabaklid kano a miyangalologi.
150Kna, ka so Allah i tomatabang rkano, na Skaniyan i taralbi a mapiya ko pphamanabang.
151Ithmo Ami dn ko manga poso o siran a da pamaratiyaya so kalk sabap ko kinisakoton iran ko Allah, ko da a initoron Iyan on a katantowan: Go darpa iran so naraka a mikharatarata a darpa o da pamaginontolan!
152Na sabnsabnar a tiyoman rkano o Allah so diyandi Iyan gowani ko pphamonoon iyo siran sabap sa idin Iyan, - taman ko kotika a kiyaalapi rkano, go da kano pagayonayon ko sogoan; na siyorang iyo ko oriyan o kiyapakiilayn Iyan rkano ko pkhababayaan iyo. Na adn a pd rkano a taw a kabaya iyan so doniya, go adn a pd rkano a taw a kabaya iran so akhirat. Oriyan iyan na piyakitalikhodan Iyan rkano so siran oto ka thpngan kano Niyan. Na sabnsabnar a pimaapan kano Niyan: Ka so Allah i Malai-gagaw ko miyamaratiyaya.
153Gowani ko pphamanakdg kano, na da a plilingayn iyo a isa bo, a so Rasol na pthalowan kano niyan sii ko talikhodan iyo. Na biyalasan kano niyan sa boko sabap sa kiyapakamboko (o Rasol), ka an iyo di mipmboko so miyalpas rkano, go so minisogat rkano (a tiyoba). Na so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
154Oriyan iyan na piyakatoronan kano Niyan ko oriyan o boko sa sarig a toratod, a pkhikolob ko isa rkano ka sagorompong, go adn a isa ka sagorompong a sabnar a miyapakandamar siran o manga ginawa iran, sa ipphagarangan iran so Allah sa kna a ba bnar a arangan a kadaa mlng. Gi iran tharoon: "Ba adn a kapaar tano ko khasowa a mayto bo?" Tharoang ka a: "Mataan! a so khasowa na palaya kapaar o Allah." Pag-umaan iran ko manga ginawa iran so di iran rka phayagn. Di iran tharoon a: "Opama ka adn a kapaar tano ko khasowa a mayto bo, na da a mabono rktano sii." Tharoang ka a: "Apiya matatago kano ko manga walay niyo, na phakaliyo dn so siran a miyatangkd kiran so kabono sii ko phangakklitan iran;" ka kagiya a thpngan o Allah so zisii ko manga rarb iyo go kagiya a phntoon Iyan so zisii ko manga poso iyo. Na so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
155Mataan! a so siran a miyamalagoy rkano ko alongan a kiyapakambaratmowa o dowa madakl, - na aya bo a kiya gawiya kiran o shaytan, na sabap ko sabaad ko (dosa a) miyanggalbk iran. Na sabnsabnar a pimaapan siran o Allah: Ka mataan! a so Allah na Manapi, a Matigr.
156Hay so miyamaratiyaya, oba kano mabaloy a lagid o siran a da pamaratiyaya, go gi iran tharoon ko manga pagari ran, igira a mindadalakaw siran ko lopa odi na miphrang siran a: "O zisii siran rktano, na da a mamatay kiran, go da a manga bobono kiran;" ka kagiya a mbalowin oto o Allah a kazndit sii ko manga poso iran. Na so Allah i pphangoyag go pzabap ko kapatay, go so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
157Na ibt o maprang kano, sa lalan o Allah, odi na matay kano, na mataan! a so maap a phoon ko Allah go so limo na tomo a di so pphanimoon iran (a kakawasaan).
158Na ibt o matay kano, odi na mapulang kano, na sii dn ko Allah i plimodan rkano.
159Na sabap ko limo a phoon ko Allah na kiyapakananaowan ka siran. Na o miyabaloy ka a makras, a matgas i poso, na giyanatan ka iran dn ko mliliyota rka: Na pmaaping ka siran, go pangnin ka siran sa kada a dosa iran; go pakipphagodasa ka kiran ko pnggolawlaan. Na amay ka matkhs ka (so zowaan), na sariging ka so Allah. Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khisasarig On.
160Amay ka tabangan kano o Allah, na da a makapgs rkano: Na odi kano Niyan tabangi, na antawaa san i makatabang rkano ko oriyan Iyan? Na so bo so Allah, i sarigi o miyamaratiyaya.
161Na di patot ko nabi i ba ndonsiyan. Na sadn sa ndonsiyan, na kaawidan iyan so inindonsiyan iyan ko alongan a qiyamah, oriyan iyan na itoman sa tarotop ko oman i baraniyawa so pinggolawla niyan, - sa di siran kasalimbotan;
162Ino so taw a kidg iyan so kasosoat o Allah, ba lagid o taw a miyakakholokhog sa rarangit a phoon ko Allah?, go darpa iyan so naraka Jahannam, - a mikharatarata a khabolosan!
163Siran (a miyamangdg ko kasosoat o Allah) i adn a manga daradat iyan sii ko Allah, na so Allah na phagilayn Iyan so gi iran nggolawlaan.
164Sabnsabnar a inikalimo o Allah so miyamaratiyaya gowani a pakatindgan Iyan siran sa sogo a pd ko manga ginawa iran, a kapphangadian iyan kiran so manga ayat Iyan, go pphakasoti kiran, go makapphangndao kiran ko kitab, go so hadith ka mataan! a miyabaloy siran sa paganay, a titho a matatago ko kadadag a mapayag.
165Ino a kagiya a masogat kano a tiyoba, a sabnar a minisogat iyo kiran so katatakpan oto, na pitharo iyo a: "Ino wai mapnggolawla?" Tharoang ka a: "Skaniyan na phoon ko manga ginawa niyo (ka sabap ko kiyasoranga niyo ko sogoan o Rasol): Mataan! a so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan."
166Na so tiyoba a minisogat rkano ko gawii a kiya pakambaratmowa o dowa madakl, na sabap sa idin o Allah, go an Iyan mapnto so miyamaratiyaya, -
167Go an Iyan mapnto so siran a mimomonapik. Na pitharo kiran a: "Song kano sii, na pakimbonoay kano sa lalan ko Allah, odi na pangrn kano." Na pitharo iran a: "O katawi ami i kapakimbonoay, na mataan! a monot kami rkano." Siran sii ko kakakapiri sa alongan oto na lbi a marani siran on a di so paratiyaya, gi iran pakitharo ko manga ngari iran so da ko manga poso iran. Na so Allah i lbi a Matao ko pag-umaan iran.
168Siran na pitharo iran ko manga pagari ran a mithatalimbagak a: "O inonotan kami ran, na di siran manga bobono." Tharoang ka a: "Rna niyo so manga ginawa niyo ko kapatay, o skano i manga bnar."
169Na ding ka dn tharimaa so siran a miyangapprang sa lalan ko Allah i ba miyamatay. Kna, ka manga oyagoyag, sii ko Kadnan iran a pphagprn siran;
170Mabababaya siran sabap ko kiyabgi kiran o Allah ko kakawasaan Iyan: Go pkhababaya siran sabap ko siran oto a da siran pn kiran raotn, a pd ko kiyaganatan iran, da a pangandam iran, go da a mimboko iran (ko alongan a mawri).
171Pkhababaya siran sabap ko limo a phoon ko Allah ago gagaw, ka mataan! a so Allah na di Niyan pagilangn so balas ko miyamaratiyaya.
172Siran na tiyarima iran so Allah go so Rasol, ko oriyan o kinisogat kiran o pali, na adn a bagian o miphipiyapiya kiran go miyamananggila a balas a lbi a mala; -
173Siran na pitharo kiran o manga manosiya a: "Mataan! a so manga manosiya na sabnar a pithampotampongan kano iran, na kalkn iyo siran." Na ba kiran dn miyakawman sa paratiyaya. Go pitharo iran a: "Angkosan kami o Allah, go miyakapiyapiya a sasarigan."
174Na miyakambalingan siran sabap ko limo a phoon ko Allah ago gagaw - sa da siran maskho a marata. Go kiyaonotan iran so ikasosoat o Allah: Ka so Allah i Khirk ko gagaw a lbi a mala.
175Mataan! giyoto dn man so shaytan a ipphangangalk iyan so manga tabanga iyan: Na di niyo siran khalkn, go kalkn Ako niyo, o skano na mapaparatiyaya.
176Na oba ka mapakamboko o siran a pphagoradorad ko kakakapiri: Ka mataan! a siran na da dn a mibinasa iran ko Allah a mayto bo: Kabaya o Allah a da a misnggay Niyan a bagian iran a kipantag sii ko akhirat, go adn a bagian iran a siksa a lbi a mala.
177Mataan! a so siran a inipamasa iran ko kakhapir so paratiyaya, - na da dn a mibinasa iran ko Allah a mayto bo, go adn a bagian iran a siksa a malipds.
178Na di dn thangkapn o siran a da pamaratiyaya oba so kapakalalanat Ami kiran na ba aya mapiya ko manga ginawa iran: Ka aya bo a kapakalalanat Ami kiran na an siran makapphamagoman sa dosa: Ka adn a bagian iran a siksa a phakahina.
179Da ko btad o Allah i ba Niyan ndaraynonn so miyamaratiyaya ko mambbtad iyo, taman sa di niyan misnggay so marata phoon ko mapiya. Go da ko btad o Allah i ba Niyan rkano pakitokawi so migagaib, na ogaid na so Allah na pphamili ko manga sogo Iyan sa kabaya Iyan. Na paratiyayaa niyo so Allah go so manga sogo Iyan: Ka o paratiyaya kano go kano pananggila, na adn a bagian iyo a balas a lbi a mala.
180Na di thangkapa o siran a ipliligt iran so inibgay kiran o Allah ko kakawasaan Iyan, i ba kiran oto mapiya. Kna, ka marata kiran oto: Ka ithogor kiran dn so inipligt iran sii ko alongan a qiyamah. Na rk o Allah so manga paninggalan ko manga langit go so lopa; na so Allah na so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
181Sabnsabnar a miyan´g o Allah so katharo o siran a pitharo iran a: "Mataan! a so Allah na pkhamrmran na skami i manga kawasa!" - izorat Ami dn so pitharo iran go so kiyapamonoa iran ko manga nabi sa di ontol, go ptharoon Ami a: "Taami niyo so siksa a phakatotong!"
182"Giyoto man na sabap ko miniona o manga lima niyo (a dosa): Ka mataan! a so Allah na kna a ba salimbot ko manga oripn Iyan."
183Siran na pitharo iran a: "Mataan! a so Allah na inisogo Iyan rkami a da a pharatiyayaan ami a sogo taman sa di kami niyan kawitan sa qorban a kn skaniyan o apoy." Tharoang ka a: "Sabnar a minitalingoma rkano o manga rasol a miyaonaan ko, so manga rarayag a karina ago so pitharo iyo: Na ino niyo siran phamonoa, o skano na mmamataan kano!"
184Na o pakambokhaga ka iran, na sabnar a piyakambokhag mambo so manga sogo a miyaonaan ka, a minitalingoma iran so manga rarayag a karina, go so manga kitab, go so kitab a miyakabgay sa sindaw.
185Oman i baraniyawa na phakataam sa kapatay: Na ithoman rkano dn sa tarotop so manga balas rkano sii ko alongan a qiyamah. Na sadn sa pakawatann ko naraka, go pakasoldn ko sorga na sabnar a miyagontong: Ka da ko kawyagoyag ko doniya inonta na matag sagad a kabimbanan a phakalimpang.
186Thiyobaan kano dn sii ko manga tamok iyo go so manga ginawa niyo; go mataan! a adn a khan´g iyo a phaka phoon ko siran a piyamgan ko kitab a miyaonaan iyo, go phakapoon ko siran a miyamanakoto a ringasa a madakl. Na o phantang kano, go mananggila kano, - na mataan! a giyoto man i pamotosan o manga olawla.
187Gowani a tarimaan o Allah so maylot a diyandi ko siran a piyamgan ko kitab, na (pitharo Iyan:) Mataan! a payaga niyo dn oto ko manga manosiya, go di niyo to phagmaa; na inilbad iran ko oriyan o manga likod iran, go inipamasa iran sa arga a mayto. Na miyakaratarata so piyamasaan iran on!
188Ding ka dn thangkapa so siran a izosonor iran so miyanggolawla iran, go pkhababayaan iran a kipmbantogn kiran ko da iran manggolawla, - na ding ka siran dn thangkapa ko kapakawatan ko siksa. Na adn a bagian iran a siksa a malipds.
189Na rk o Allah so kapaar ko manga langit go so lopa; ka so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
190Mataan! a adn a matatago ko kiya adna ko manga langit go so lopa, go so gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw, - a titho a manga tanda a rk o adn a manga sabot iyan,
191A siran na tatadman iran so Allah, a gomaganat siran, sa moontod siran, sa miiga siran, go pphamimikirann iran so kiya adna ko manga langit ago so lopa (gii ran tharoon): "Kadnan ami, dang Ka ini adn na sa ba ilang. Miyasotisoti Ka! na pakalidasa kaming Ka ko siksa ko naraka."
192"Kadnan ami, mataan! a Ska na sadn sa pakasoldn Ka ko naraka, na sabnar a piyakarondan Ka skaniyan, ka da a bagian o da pamaginontolan a manga tabanga!"
193"Kadnan ami, mataan! a skami na adn a piyamakin´g ami a pphananawag a ipphananawag iyan so paratiyaya: Sa paratiyayaa niyo so Kadnan iyo, na piyaratiyaya mi. Kadnan ami!. Napiyang Ka rkami so manga dosa mi, go pokasang Ka rkami so manga karataan ami, go tangana kaming Ka a pd ko miphipiyapiya."
194"Kadnan ami! go bgan Ka rkami so inidiyandii Ka rkami a minggolalan ko manga sogo o Ka, go di kaming Ka phakarondana sii ko alongan a qiyamah: Ka mataan! a Ska na di Ka pndorat ko wakto o diyandi."
195Na inismbag kiran o Kadnan iran a: "Mataan! a Sakn na di ko pagilangn so galbk o minggalbk rkano, a mama odi na babay: So sabaad rkano, na phoon ko sabaad: Na so siran a miyamanogalin, go piyamakaawa ko manga ingd iran, go riningasa siran makapantag ko lalan Akn, go miyakimbonoay siran go miyaprang siran, - na phokasn Ko kiran dn so manga karataan iran, go phakasoldn Ko siran dn ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; - balas a phoon ko hadapan o Allah, ka so Allah na Ron so mapiya a balas."
196O ba ka malimpang o gii kazorombaling o siran a da pamaratiyaya sii ko manga ingd:
197Matag sagad a kapipiya ginawa a mayto: Oriyan iyan na aya darpa iran na so naraka Jahannam a: Mikharatarata a kadnan!
198Ogaid na so siran a miyangongonotan ko Kadnan iran, na adn a bagian iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; kakal siran roo, - a pananakawan a phoon ko hadapan o Allah; na so zisii ko Allah na aya mapiya a bagian o miphipiyapiya.
199Na mataan! a adn a pd ko tiyoronan ko kitab, a taw a titho a khipaparatiyaya ko Allah go so initoron rkano, go so initoron kiran, mangangalimbabaan siran ko Allah: Di iran iphamasa so manga ayat o Allah sa arga a mayto! Na siran man na adn a bagian iran a balas kiran sii ko Kadnan iran. Mataan! a so Allah i magaan i itongan.
200Hay so miyamaratiyaya phantang kano; go pakithobayowa kano sa kapantang; go pakithambda kano; go kalkn iyo so Allah, ka ang kano makadaag.
Chapter 4 (Sura 4)
1Hay! manga manosiya, kalkn iyo so Kadnan iyo, a so inadn kano Niyan a phoon ko (Adam a) ginawa a isa, go inadn Iyan a phoon rkaniyan so karoma niyan, go miyabmbad phoon sa dowa oto so manga mama a madakl go manga babay, - na kalkn iyo so Allah, a so gii kano makaphapangniya sa sabap Rkaniyan, go (kalkn iyo oba niyo matphd) so manga kathotonganaya: Mataan! a so Allah na tatap a totonggoan kano Niyan.
2Na bgan iyo ko manga wata a ilo so manga tamok iran, go di niyo pzambia ko marata so mapiya; go di niyo pagaraba so manga tamok iran a mirakhs ko manga tamok iyo. Mataan aya! a skaniyan na miyabaloy a dosa a mala.
3Na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan ko manga wata a ilo, na pangaroma kano ko mapiya rkano ko manga babay, sa dowa, odi na tlo, odi na pat (na di niyo plawani); na amay ka ikhawan iyo oba kano di makapaginontolan, na sakataw, odi na so manga sandil iyo. Giyoto man i marani a di niyo kapakaaniyaya.
4Na bgan iyo ko manga babay so manga btang kiran a pammgayan a miyapnto; na amay ka mapiya sa ginawa iran a kapakakowa niyo ron, na paroliya niyo sa mapiya a da a margn on.
5Na di niyo mbgan ko manga lalong so manga tamok iran rkano, a so biyaloy kano o Allah a thatandingan on, go pagpra niyo siran on go pakanditara niyo siran on, go tharoa niyo kiran so katharo a mapiya.
6Na tpngi niyo so manga wata a ilo taman sa o pabila a iraot siran ko kapangaroma; na o khaylay niyo siran sa kabilangataw, na bgan iyo kiran so manga tamok iran go di niyo pharoliya sa kapamagola, go kapamakot, (sa kalk) sa kapakala iran. Na sa taw a kapantagan a kawasa (ko manga wali), na gnggna niyan a ginawa niyan (ko tamok o ilo), go sa taw a kapantagan a kasisikotan, na paroli ron sa so pantag o galbk iyan. Na o pabila a ibgay niyo kiran so manga tamok iran, na pakizaksii niyo siran: Ka so Allah na makatatarotop a pagiitong.
7Adn a kipantag o manga mama ko kiyaganatan o mbala a loks go so manga dadasg, go adn a kipantag o manga babay ko kiyaganatan o mbala a loks ago so manga dadasg, ko kayto iyan odi na madakl, - kipantag a madidiyangka.
8Na o pabila makadarpa ko kapmbagibagi so manga tonganay, go so manga ilo, go so manga miskin, na bgi niyo siran on, go tharoa niyo kiran so katharo a mapiya.
9Na kalkn o siran a adn a khaganatan iran ko oriyan iran a manga moriyataw a manga llmk a ipkhawan iran siran: Na kalkn iran so Allah, go tharo siran sa katharo a mathitho.
10Mataan! a so siran a phagarabn iran so manga tamok o manga wata a ilo sa kapanalimbot, na aya dn a pkhaarab iran a pkhatago ko manga tiyan iran na apoy: Go makasold siran dn ko kadg!
11Isosogo rkano o Allah sii ko manga wata iyo a: Bagian o isa mama so lagid o kipantag o dowa babay: Na amay ka siran na manga babay, a (dowa odi na) kalawanan so dowa, na bagian iran so dowa ko tlo bagi ko miniganat iyan; na amay ka sakataw, na bagian iyan so midiya (ko tamok). Na bagian o mbala a loks iyan, rk o oman i isa kiran so ikanm bagi ko miniganat iyan, amay ka adn a wata iyan; na amay ka da a wata iyan, go kapangowarisi skaniyan o mbala a loks iyan, na bagian o ina iyan so ikatlo bagi; na amay ka adn a manga pagari niyan na bagian o ina iyan so ikanm bagi; ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyan oto odi na bayadan. So manga loks iyo go so manga wata iyo na di niyo katawan o antawaa kiran i marani rkano a makanggay a gona. Kapharail a phoon ko Allah; mataan! a so Allah na tatap a Matao, a Mawngangn.
12Na bagian iyo so midiya (ko tamok) ko kiyaganatan o manga karoma niyo (a manga babay), amay ka da a wata iran; na amay ka adn a wata iran, na bagian iyo so ika pat bagi, ko kiyaganatan iran ko oriyan o wasiyat a ipthanan iran oto odi na bayadan. Na bagian iran so ika pat bagi, ko miniganat iyo, amay ka da a wata iyo; na amay ka adn a wata iyo, na bagian iran so ika walo bagi; ko miniganat iyo ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyo skaniyan odi na bayadan. Na amay ka adn a mama a pangowarisan a da a loks iyan go da a wata iyan, odi na babay na adn a pagari niyan a mama odi na pagari a babay, na bagian o oman i isa kiran so ika nm bagi; na amay ka siran na madakl a di giyoto, na makathompotompok siran ko ika tlo bagi, ko oriyan o wasiyat a ipthanan iyan skaniyan odi na bayadan; sa di makamorala. Wasiyat a phoon ko Allah; na so Allah na Matao, a Matigr.
13Giyoto man i manga taman o Allah: Na sadn sa monot ko Allah ago so sogo Iyan na phakasoldn Iyan ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, kakal siran on. Na giyoto man so ontong a mala.
14Na sadn sa sorangn iyan so Allah ago so sogo Iyan go lompas ko manga taman Iyan na pakasoldn Iyan ko naraka, sa kakal on dn: Go adn a bagian iyan a siksa a phakahina.
15Na so siran a masogok iran so kazina a pd ko manga karoma niyo, na pakizaksii niyo siran sa pat a pd rkano; na amay ka kazaksian siran, na kalabosowa niyo siran ko manga walay taman sa raotn siran o kapatay, odi na snggayan siran o Allah sa okit (a salakaw).
16Na so dowa katao a makasogok siran (sa kazina) a pd rkano, na ringasaa niyo siran. Na o thawbat siran na, go siran phiyapiya, na gnki niyo siran; mataan! a so Allah na tatap a pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.
17Aya bo a tawbat a matatangkd ko Allah (a katharimaa Niyan on) na so rk o siran a gi iran manggolawla so marata sabap ko di katao, oriyan iyan na pzambot siran thawbat; na siran man na phakatawbatn siran o Allah: Ka so Allah na Matao, a Mawngangn.
18Na da a tawbat (a khatarima) a rk o siran a gi iran manggolawla so manga rarata, taman sa amay ka miyakarani ko isa kiran so kapatay, na tharoon iyan a: "Mataan! a sakn na mithawbat ako imanto;" go da (a tawbat a khatarima) ko siran a phamatay ko kakakapir iran: Ka siran man na pithiyagaran Ami siran sa siksa a malipds.
19Hay so miyamaratiyaya, di rkano khapakay so kapangowarisi niyo ko manga babay sa tgl. Na di niyo siran pagrna (ko kapakiphangaroma iran) sabap ko kakhowaa niyo ko sabaad ko minibgay niyo kiran (a btang), - inonta o makasogok siran sa pakasisingay a mapayag; go pakipagoganapa kano kiran ko adat a mapiya. Na amay ka ikhagowad iyo siran na (thigr kano ka) adn a ikhagowad iyo a shay´, a thagoan o Allah skaniyan sa mapiya a madakl.
20Na amay ka kabaya iyo so kisambi o isa a karoma ko darpa o isa a karoma, go adn a minibgay niyo ko isa kiran a tamok a madakl (a btang), na di kano ron khowa sa mayto bo: Ati khowa kano ron sa kapanganiyaya, go dosa a mapayag?
21Na andamanaya i kakhowa niyo ron a sabnar a miyapamakay o sabaad rkano so sabaad, go miyakakowa siran rkano sa diyandi a maylot?
22Na di niyo phangaromaa so miyapangaroma o manga ama iyo ko manga babay, - inonta so andang a miyaypos: Ka mataan aya! a miyabaloy a pakasisingay go rarangit - go miyakaratarata a okit.
23Kiyaram rkano so (kapangaromaa niyo ko) manga ina iyo, go so manga wata iyo, go so manga babay niyo; go so manga babay o ama iyo, go so manga pagari o ina iyo; go so manga wata o pagari a mama, go so manga wata o pagari a babay; go so manga ina iyo, a so miyapakasoso kano iran, go so manga babay niyo ko sosowan; go so manga ina o manga karoma niyo; go so manga patalilowan iyo a so phagoyagn iyo, a phoon ko manga karoma niyo a so kiyasoldan iyo siran, - na o da niyo siran kasoldi na da a dosa niyo ron; - go so miyapangaroma o manga wata iyo a so titho niyo a manga wata; go so kapakandowayaa niyo ko magari, inonta so andang a miyaypos; mataan! a so Allah na tatap a Manapi, a Makalimoon;
24Go (kiyaram rkano) so adn a manga karoma niyan ko manga babay, inonta so miyakhapaar o manga tangan iyo: sogoan rkano aya o Allah: Na piyakay rkano so salakaw roo, ka an iyo ron mimbabanog so manga tamok iyo, - sa titho kano a phamangaroma, kna a ba kano pzizina. Na sadn sa zawitan iyo kiran, na bgan iyo kiran so manga mahar iran a miyapnto; na da a dosa niyo ko pirila iyan iyo skaniyan, ko oriyan o kiyapnto iran, mataan! a so Allah na tatap a Matao, a Mawngangn.
25Na sadn sa di phakabaog rkano sa kakawasaan a mipangaroma niyan ko manga pipiya a taw a miyamaratiyaya, na sii (pangaroma) ko miyakhapaar o manga tangan iyo a manga oripn iyo a miyamaratiyaya: Na so Allah na katawan Iyan so paratiyayan iyo. So sabaad rkano na phoon ko sabaad: Na pamangaroma kano kiran sa idin o wali kiran, go bgan iyo kiran so manga mahar iran, sii ko adat a mapiya a: Manga patiis, a kna a ba manga pazisina, go di phamangowa sa manga bolayoka ko kazina: Na amay ka mapangaroma siran, na, go siran makasogok sa kazina, na itana kiran so midiya (ko tamok) ko kasalaan o manga maradika ko siksa. Giyoto man na sii ko taw a inikalk iyan so kazina a pd rkano; na so kaphantang iyo i tomo rkano. Na so Allah na Manapi, a Makalimoon.
26Kabaya o Allah ka phayagn Iyan rkano go thoroon kano Niyan ko manga okit o siran a miyaonaan iyo; go phakatawbatn kano Niyan: Ka so Allah na Matao, a Mawngangn.
27Na so Allah na kabaya Iyan a pakatawbatn kano Niyan, na kabaya o siran a pangongonotan iran so manga kabaya a makasilay kano, - sa kapakasilay a mala.
28Kabaya o Allah a pakakhapan kano Niyan: Ka inadn so manosiya a malobay.
29Hay so miyamaratiyaya, di niyo pagaraba so manga tamok iyo ko ndolondolonan iyo sa mokit sa di ontol: Inonta o mabaloy a kandagang a pagayonan iyo: Go di niyo mbonoa so manga ginawa niyo: Mataan! a so Allah na tatap a Mala rkano i limo!
30Na sadn sa nggolawla roo sa kapmalawani go kapanganiyaya, - na pakasoldn Ami dn ko naraka: Ka miyabaloy oto ko Allah a malbod.
31Amay ka pakawatanan iyo so manga ala ko inisapar rkano, na pokasn Ami rkano so manga iito a manga dosa niyo, go pakasoldn Ami skano ko khasoldan a mapiya.
32Na di niyo pndingan-dingana so kiyapakalbiya o Allah ko sabaad rkano ko sabaad: Adn a bagian o manga mama a kipantag ko pinggalbk iran, na adn a bagian o manga babay a kipantag ko pinggalbk iran: Na pangni kano ko Allah ko kakayaan Iyan. Mataan! a so Allah na tatap a so langowan taman na katawan Iyan.
33Na oman i isa, na biyaloy Ami a manga waris ko miniganat o mbala a loks ago so manga dadasg. Na so siran a miyabals o manga sapa iyo, na bgan iyo kiran so kipantag iran. Mataan! a so Allah na mababaloy ko langowan taman a saksi.
34So manga mama i pakathatandingann ko manga babay, sabap ko kiyapakalbiya o Allah ko sabaad kiran ko sabaad, go sabap ko kiyanggastowa iran ko manga tamok iran. Na aya manga bilangataw a babay na so pphamangongonotan, a khisisiyapn iran sa masoln so piyakisiyap o Allah. Na so manga babay a ikhawan iyo so karikor iran na pangthomai niyo siran, go awai niyo siran ko manga igaan, go dan´ga niyo siran; na amay ka pangonotan kano iran, na di niyo siran pmbabanogi sa okit (a salakaw): Mataan! a so Allah na tatap a Maporo, a Lbi-a-mala.
35Na amay ka ikhawan iyo so di kaphagayon o kharomai, na sogo kano sa kokoman, a pd ko tonganay o mama, go kokoman a pd ko tonganay o babay; na o kabaya iran so katatanor, na pakaphagayonn siran o Allah: Mataan! a so Allah na tatap a Matao, a Makakakaip.
36Na zoasoata niyo so Allah, go di niyo phanakoton Skaniyan sa mayto bo; go (phiyapiya i niyo) so mbala a loks, sa tanto a kaphiyapiya, go so manga tonganay, go so manga wata a ilo, go so manga miskin, go so siringan a madazg, go so siringan a mawatan, go so ingapda a mipagoobay, go so gii mlayalayag a makakhakadiyat a miyakawang sa lalan, go so miyakhapaar o manga tangan iyo: Mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so taw a aya btad iyan na takabor, a masalibantogn;
37Siran na manga liligt, go ipzogo iran ko manga manosiya so kapligt, go pphagmaan iran so inibgay kiran o Allah ko kakawasaan Iyan; na pithiyagaran Ami, so da pamaratiyaya, sa siksa a phakahina;
38Go siran na ipphammgay ran so manga tamok iran, sa kapakiilaylayn ko manga manosiya, na di iran paparatiyayaan so Allah go so alongan a mawri: Na sadn sa taw a mabaloy so shaytan a ingapda iyan, na miyakaratarata a ingapda!
39Na antonaa i phakakayd kiran o piyaratiyaya iran so Allah go so alongan a mawri, go miyammgay siran ko iniriskhi kiran o Allah? Na tatap a so Allah na katawan Iyan siran.
40Mataan! a so Allah na da a paganiyayaan Iyan a timbang bo o kolpong. Na o mabaloy a mapiya, na pthaktakpn Iyan skaniyan, go mbgay a phoon ko hadapan Iyan sa balas a lbi a mala.
41Na andamanaya i khasowa amay ka pakatindgan Ami so oman i pagtaw sa saksi, go pakatindgn Ami ska (ya Mohammad) ko siran aya a saksi!
42Sa alongan oto na mazingayo o siran a da pamaratiyaya, go miyamanangka ko Rasol a oba siran bo khilagid ko lopa: Na da a maphagma iran ko Allah a miyanggolawla!.
43Hay so miyamaratiyaya, di niyo pnggolawlaa so sambayang ko kabbrg iyo, taman sa di niyo katanodan so ptharoon iyo, - go oba kano madidiyonob, inonta oba kano lomalayag, taman sa di kano makaphaygo. Na o kapantagi kano a pkhakasakit, odi na zisii sa lakawan, odi na miyakaoma so isa rkano a phoon ko diyamban, odi na miniprorada iyo so manga babay, go da a miyatoon iyo a ig, na thayamom kano sa botha a soti, na sapowa niyo ron so manga paras iyo go so manga lima niyo. Mataan! a so Allah na tatap a Mamaapn, a Manapi.
44Bang ka da katokawi so siran a piyamgan sa kipantag ko kitab? A ipphamasa iran ko kadadag, go khabayaan iran a mapokas kano ko lalan.
45Na so Allah i lbi a Matao ko manga ridoay niyo: Go makatatarotop so Allah a Panarigan, go makatatarotop so Allah a Pphanabang.
46Adn a pd ko siran a manga Yahodi a pphamagalinn iran so manga katharo ko khipaka-aantapan on, go gi iran tharoon a: "Miyan´g ami go siyangka ami;" na pamakinkha da a phamakin´g on; sabotang ka so pphakapoon Rkami, - go pakasabota kaming ka; a kapamibid ko manga dila iran go kapanotiya ko agama. Na opama ka mataan! a siran aya pitharo iran: "Na miyan´g ami go inonotan ami; go pakin´gang ka; go ilaya kaming ka:" Na mataan! a aya kiran mapiya, go aya ontol; na ogaid na pimorkaan siran o Allah sabap ko kiyaongkir iran; ka da a mapaparatiyaya kiran a rowar ko mayto.
47Hay piyamgan ko kitab, paratiyayaa niyo so (Qor´an a) initoron Ami, a tomatanto ko kitab a zisii rkano, ko da Ami pn kapnasa ko manga paras a tingrn Ami ko manga talikhodan iyan, odi na pmorkaan Ami siran lagid o kiyapmorkai Ami ko mimbabaloy a amo, ka aya btad o sogoan o Allah na mapnggolawla.
48Mataan! a so Allah na di Niyan pnapin so kapakisakotowi Ron; na pnapin Iyan so salakaw roo, sii ko taw a kabaya Iyan; na sa taw a pakisakotowan Iyan so Allah na sabnar a miyakambaal sa dosa a lbi a mala.
49Bang ka da katokawi so siran a pmbalowin iran a soti so manga ginawa iran? Kna ka so Allah i zoti ko taw a kabaya Iyan. Na di siran kasalimbotan sa mayto bo.
50Pamimikiranang ka, o andamanaya i kiphagangkobn iran ko Allah ko kabokhag. Na khasanaan dn oto a dosa a mapayag!
51Bang ka da katokawi so siran a piyamgan sa kipantag ko kitab? A paparatiyayaan iran so manga barahala, go so Tagot, go gi iran tharoon ko siran a da pamaratiyaya a: siran i lbi a miyatoro sa lalan a di so siran oto a miyamaratiyaya!
52Siran man so pimorkaan siran o Allah: Na sadn sa pmorkaan o Allah, na ding ka dn mitoon sa makatabang on.
53Opama ka adn a kipantag iran ko kapaar na samawto na da a ibgay ran ko manga manosiya a izan bo o pso o od a korma.
54Ino iran dngkin ko manosiya so inibgay kiran o Allah ko kalbihan Iyan? Na sabnar a inibgay Ami ko moriyataw o Ibrahim so kitab, go so ongangn, go bigan Ami siran sa kadato a lbi a mala.
55Na so sabaad kiran na miyaratiyaya on, na so sabaad kiran na inongkir iran skaniyan. Na kaa-angkosan siran o naraka Jahannam a pzokhayaw (a kadg).
56Mataan! a so da pamaratiyaya ko manga ayat Ami, na pakapagmbongn Ami siran ko apoy: Na oman matotong so manga kobal iran, na sambian Ami kiran sa manga kobal a salakaw rkaniyan, ka an iran pkhataami so siksa: Mataan! a so Allah na tatap a Mabagr, a Mawngangn.
57Na so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na pakasoldn Ami siran dn ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, - a kakal siran on sa dayon sa dayon: Adn a bagian iran roo a manga darodopa a manga soti: Go pakasoldn Ami siran ko kasisirongan, a tatap.
58Mataan! a so Allah na isosogo Iyan rkano so kibgan iyo ko manga sarig ko khirk on; na igira a khokomn iyo so manga manosiya, na kokomn iyo so ontol. Mataan! a so Allah na sayana a mapiya so ipphangndao Niyan rkano to. Mataan! a so Allah na tatap a Pphakan´g, a Pphakaylay.
59Hay so miyamaratiyaya, onoti niyo so Allah, go onoti niyo so Rasol, go so bbgan sa kapaar ko zowaan a pd rkano. Na amay ka manga sasawal kano ko isa a shay´, na ndodn iyo to ko (kitab, o) Allah go so Rasol, o skano na paparatiyayaan iyo so Allah, go so alongan a mawri. Giyoto man i tomo, go lbi a mapiya a khabolosan.
60Bang ka da katokawi so siran a ipndaowa iran a mataan! a siran na piyaratiyaya iran so initoron rka, go so initoron ko miyaonaan ka? Kabaya iran a sii siran pphakikokom ko Tagot, a sabnar a inisogo kiran a kaongkira iran on. Na kabaya o shaytan a madadag iyan siran sa kadadag a mawatan.
61Na igira a pitharo kiran a: "Song kano sii ko (kitab a) initoron o Allah, go sii ko Rasol:" Na maylaing ka so manga monapik a talikhodan ka iran sa titho a katalikhod.
62Na antona aya, a igira a miyasogat siran a tiyoba, sabap ko iniona o manga lima iran (a dosa)? Na oriyan iyan na phakaoma siran rka, sa gii siran zapa sa: "Ibt ko Allah ka da a antap ami a rowar ko kaphiyapiya, go kapagaayonayon!"
63Siran man so katawan o Allah so zisii ko manga poso iran; na dapayang ka kiran, go pangthomaing ka siran, go tharoing ka siran sii ko manga ginawa iran sa katharo a tomotogatk.
64Na da ko kiyasogo Ami ko sogo, inonta na an kawnoti, sa sabap sa idin o Allah. Na opama ka mataan! a siran gowani ko kasalimbotan iran so manga ginawa iran, na miyakaoma siran rka na miyangni siran sa maap ko Allah, go inipangni siran sa maap o Rasol, na mataan! a khatoon iran so Allah a pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.
65Na kna, ka ibt ko Kadnan ka, ka di siran khabaloy a mapaparatiyaya, taman sa di siran rka makikokom ko simokt iran, oriyan iyan na da a magda iran ko manga ginawa iran a sangka ko inikokom ka, go mbayorantang siran sa titho a kambayorantang.
66Na opama o mataan! a Skami na inipaliyogat Ami kiran a bonoa niyo so manga ginawa niyo odi na awa kano ko manga ingd iyo, na da a nggolawla kiran a rowar ko mayto kiran. Na opama ka mataan! a siran na pinggolawla iran so ipphangthoma kiran oto, na mataan! a miyabaloy a mapiya a bagian iran, go tanto a ipthakna (o paratiyaya iran);
67Na o giyoto (i pinggolawla iran) na bgan Ami siran dn phoon ko hadapan Ami sa balas a lbi a mala;
68Go toroon Ami siran dn sa lalan a matitho.
69Na sa taw a onotan iyan so Allah go so Rasol na siran man i pd o siran a inikalimo siran o Allah, - a manga nabi, go miyamangimbnar, go manga shahid, go manga bilangataw. Na miyakapiyapiya siran man a bolayoka!
70Giyoto man so kapakalbi a phoon ko Allah. Na makatatarotop so Allah a Matao.
71Hay so miyamaratiyaya, pagiyasaa niyo so iktiyar iyo, na sorong kano sa kazalompok odi na sorong kano sa kazamasama.
72Na mataan! a adn a pd rkano a taw a titho a pphlombat: Na o masogat kano a tiyoba, na ptharoon iyan a: "Sabnar a inikalimo ako o Allah gowani a da ako kiran mapd a miyakamasa."
73Na ibt o masogat kano a limo a phoon ko Allah, na ptharoon iyan dn a lagid oba da a miyaadn ko lt iyo ago so lt iyan a kanggiginawai: "Ah! Oba ako kiran bo miyapd; ka magontong ako sa ontong a mala!"
74Na pakimbonoay sa lalan ko Allah so siran a pphasaan iran so kawyagoyag ko doniya ko akhirat. Ka sadn sa makimbonoay sa lalan ko Allah, - na, go maprang odi na makapgs na mbgan Ami dn Skaniyan sa balas a lbi a mala.
75Na ino kano di pakipmbonoay sa lalan ko Allah go so (kalindinga ko) manga lolobay ko manga mama, go so manga babay; go so manga wata? - a siran na gi iran tharoon: "Kadnan ami, pakaawaa kaming Ka sangkai a ingd, a tanganiyaya so taw ron; go snggay kaming Ka sa phoon ko hadapan Ka sa panarigan; go snggay, kaming Ka sa phoon ko hadapan Ka sa phananabang!"
76So siran a miyamaratiyaya na gii siran makimbonoay sa lalan ko Allah, na so siran a da pamaratiyaya na gii siran makimbonoay sa lalan ko Tagot. Na pakimbonoay kano ko manga tabanga o shaytan. Mataan! a so tipo o shaytan na btad iyan a malobay.
77Bang ka da katokawi so siran a pitharo kiran a: Gnggna niyo so manga barokan iyo, go pamayandgn iyo so sambayang, go bgan iyo so zakat? Na kagiya a ipaliyogat kiran so kambonoay, na samawto na adn a isa kiran ka sagorompong a ipkhalk iran so manga manosiya lagid o kalk ko Allah odi na lawan on a kalk. Go pitharo iran: "Kadnan ami, inong Ka rkami phaliyogatn so kambonoay? Inong Ka rkami da sndodn sa taalik a marani?" Tharoang ka a: "So gona ko doniya na mayto; na so akhirat i tomo a bagian o taw a miyananggila. Go di kano khasalimbotan sa mayto bo!."
78Apiya anda kano matago, na praotn kano o kapatay, go apiya matago kano ko manga kota a manga poporo! na o masogat siran a mapiya, na ptharoon iran a: "Giyai na phoon ko hadapan o Allah;" na o masogat siran a marata, na ptharoon iran a: "Giyai na phoon ko hadapan ka." Tharoang ka a: "Palaya phoon ko hadapan o Allah." Na antonaa siran aya a pagtaw, a margn a kapkhasaboti ran ko pkhawlawla?
79Sadn sa misogat rka a mapiya, na phoon ko Allah; go sadn sa misogat rka a marata, na phoon ko ginawang ka. Na siyogo Ami ska (ya Mohammad) ko manga manosiya a sogo. Na makatatarotop so Allah a saksi.
80Sa taw a onotan iyan so Rasol, na sabnar a kiyaonotan iyan so Allah: Go sa taw a tomalikhod na kna a ba Ami ska siyogo a somisiyap kiran.
81Na gi iran tharoon a: "Kapangongonotan." Na igira a miyakaliyo siran phoon ko hadapan ka, na mbabasagawii magantangan so isa kiran ka sagorompong sa salakaw ko giing ka tharoon. Na so Allah na pphakisorat Iyan so gi iran babasagawi iyan magantangan: Na dapayang ka kiran, go sariging ka so Allah, ka khasanaan so Allah a sasarigan.
82Ino iran di pnggdagdaa so Qor´an? A opama ka miyaadn a phoon ko hadapan o salakaw ko Allah, na mataan! a makatoon siran on sa zoransorang a madakl.
83Na igira a adn a miyakatalingoma kiran a miyasowa a kalilintad odi na kalk, na ipamalata iran skaniyan. Na o piyakandod iran oto sii ko Rasol, go sii ko makakhakapaar ko zowaan a pd kiran, na mataan! a katokawan oto o siran a pphangdg on a phoon kiran. Na o da so gagaw rkano o Allah go so limo Iyan, na kiyaonotan iyo dn so shaytan inonta so mayto.
84Na pakimbonoay ka sa lalan ko Allah - ka da a ipapaliyogat rka a rowar sa ginawang ka, go pangoyating ka so miyamaratiyaya. Na matatangkd a so Allah na pagrnn Iyan so bagr o siran a da pamaratiyaya; ka so Allah i tanto a Mabagr, go tanto a phaniksa.
85Sadn sa mangongogopan sa kapangongogopan a mapiya na adn a kipantag iyan on: Go sadn sa mangongogopan sa kapangongogopan a marata, na adn a bagian iyan on: Na tatap a so Allah na so langowan taman na magagaga Niyan.
86Na igira a siyalam kano sa isa a salam, na salam kano sa lawan on sa kapiya, odi na pakakasoya niyo skaniyan. Mataan! a so Allah na tatap a so langowan taman na maiitong Iyan.
87So Allah! Da a tohan a inonta Skaniyan: Plimodn kano Niyan dn sii ko alongan a qiyamah, a da a sangka a madadalm on, na ba adn a makalawan ko Allah a Bnar i katharo?
88Na ino kano khadowa lompok makapantag ko manga monapik? A so Allah na piyato Iyan siran sabap ko pinggalbk iran. Ba niyo khabayai a matoro iyo so taw a diyadag o Allah? A sadn sa dadagn o Allah, na ding ka dn mitoon sa lalan.
89Miyazingayo iran a oba kano bo pagongkir, sa lagid o kiyaongkir iran, na mabaloy kano a mlagilagid. Na di kano kiran khowa sa manga panarigan taman sa di siran tomogalin ko lalan o Allah. Na o talikhod siran, na pamiyaga niyo siran, go pamonoa niyo siran apiya anda niyo siran matoon; go di kano kiran khowa sa panarigan go tabanga;
90Inonta so siran a magapas ko pagtaw a adn a pasad iyo ago siran, odi na miyakaoma siran rkano a inigagt o manga rarb iran oba siran rkano pakimbonoay odi na ba siran pakimbonoay ko pagtaw iran. Na o kabaya o Allah, na mataan! a kaphakipangarasiyan kano Niyan kiran, na makimbonoay siran rkano dn. Na o awata kano iran a di siran rkano makimbonoay, go idolon iran rkano so kalilintad, na da a inisnggay rkano o Allah a okit kiran (ko kapakimbonoay).
91Khatoon iyo dn a manga pd a taw a kabaya iran a kapakasasariga iran rkano go so kapakasasariga iran ko pagtaw iran: Oman siran pakandodn ko kapanakoto, na mapato siran on: Na odi kano iran awata, go di iran rkano idolon so kalilintad, go di iran (rkano) rnn so manga barokan iran, na pamiyaga niyo siran go pamonoa niyo siran sa sadn sa kapkhaparowi niyo kiran: Ka skano man na singgayan Ami skano kiran sa karina a mapayag.
92Na da mapatot ko miyaratiyaya i ba pamono sa miyaratiyaya; inonta o karibat, na sa taw a makabono sa miyaratiyaya a da mbabaa, na makaphmaradika sa isa a oripn a miyaratiyaya, go diyat a ibgay ko tonganay o miyabono, inonta oba iran on zadkaan. Na amay ka (so miyabono na) pd ko pagtaw a ridoay niyo, a skaniyan na mapaparatiyaya, na makaphmaradika (so miyamono) sa isa a oripn a mapaparatiyaya. Na amay ka (so miyabono na) pd ko pagtaw a adn a pasad iyo ago siran, na diyat a ibgay ko tonganay niyan, go kapmaradika sa isa a oripn a mapaparatiyaya. Na sa taw a da a matoon iyan (a oripn) na kaphowasa sa dowa olan a makathondog a dowa oto: Kathawbat a phoon ko Allah: Na tatap a so Allah na Matao, a Mawngangn.
93Na sa taw a mamono sa miyaratiyaya a pimbaba iyan, na aya balas iyan na so naraka Jahannam, kakal roo: Go kararangitan o Allah skaniyan go pmorkaan Iyan, go thitiyagaran Iyan sa siksa a mala.
94Hay so miyamaratiyaya, igira a lomiyalakaw kano sa lalan ko Allah, na pangamad kano, go di niyo ptharoa ko taw a inialaw niyan rkano so salaam i: "Kna a ba ka mapaparatiyaya!" Sa tontot iyo ko kaadilan ko kawyagoyag ko doniya: Ka sii ko Allah so manga taban a madakl. Giyoto man i miyambtad iyo sa paganay, na inikalimo kano o Allah: Na pangamad kano. Mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
95Di magizan so khiggnk ko miyamaratiyaya a da a manga ongn iran, go so miphprang sa lalan ko Allah a mrakhs so manga tamok iran ago so manga ginawa iran. Piyakalbi o Allah so miphprang a mrakhs so manga tamok iran ago so manga ginawa iran ko khiggnk sa pangkatan. Na oman i isa kiran na inidiyandi on o Allah so mapiya: Go piyakalbi o Allah so miyamanagontaman ko khiggnk sa balas a mala,
96Manga pangkatan a phoon Rkaniyan go maap go limo. Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
97Mataan! a so siran a biyono siran o manga malaikat a inaniyaya iran so manga ginawa iran, na pitharo o manga malaikat a: "Antonaa i miyambtad iyo?" Pitharo iran a: "Aya btad ami na manga lolobay sii ko lopa." Pitharo o manga malaikat a: "Ba da mabaloy so lopa o Allah a mawlad ka ang kano ron makatogalin?" Na siran man na aya dn a darpa iran na so naraka Jahannam, - na mikharatarata a khabolosan!
98Tabiya bo ko manga lolobay ko manga mama, go so manga babay, go so manga wata a di siran phakagaga magantangan (sa kapakaliyo iran), go di siran phakatoon sa lalan.
99Na siran man na matatangkd a so Allah na phmaapan Iyan siran: Ka aya btad o Allah na Mamaapn, a Manapi.
100Na sadn sa tomogalin ko lalan o Allah, na phakatoon sii ko lopa sa khaapasan a madakl, go dayaan: Na sa taw a lomiyo a phoon ko walay niyan a thogalin ko Allah go so sogo Iyan, oriyan iyan na raotn skaniyan o kapatay, na mataan! a miyatangkd so balas rkaniyan sii ko Allah: Ka aya btad o Allah na Manapi, a Makalimoon.
101Na igira a milayalayag kano sii ko lopa, na da a dosa niyo ko kakasara niyo ko sambayang amay ka ikhawan iyo oba kano kamaratai o siran a da pamaratiyaya: Mataan! a so da pamaratiyaya na miyabaloy siran a ridoay niyo a mapayag.
102Na igira a zisii ka kiran, na gong ka siran phagimami ko sambayang, na tindg so salompok kiran sa pd ka, go kkpiti ran so manga gomaan iran: Na amay ka makasodiod siran, na kadn siran ko talikhodan iyo; na talingoma so salompok a salakaw a da makazambayang na zambayang siran sa pd ka, go kkpiti ran so iktiyar iran, go so manga gomaan iran: Miyazinganin o siran a da pamaratiyaya, a oba niyo bo khaliwati so manga gomaan iyo go so manga kasangkapan iyo, na gobatn kano iran sa kagobat a makaysa. Na da a dosa niyo amay ka khasakitan kano ko oran odi na pkhasakit kano ko kibtadn iyo ko manga gomaan iyo; na kpiti niyo so iktiyar iyo. Mataan! a so Allah na pithiyagaran Iyan so da pamaratiyaya sa siksa a phakahina.
103Na igira a miningolalan iyo so sambayang, na tatadmi niyo so Allah ko katitindg, go kaoontod, go so kaiiga iyo; na igira a lominintad kano na sampornaa niyo so sambayang: Mataan! a so sambayang na miyabaloy ko miyamaratiyaya a paliyogat a miphopowakto.
104Na di kano plokha sa gii kambabanoga ko pagtaw (o ridoay niyo): Ka o makathatalogdam kano, na mataan! a siran na makathatalogdam sa lagid o kapakathatalogdam iyo; go khaarap iyo ko Allah, so di iran khaarap. Na aya btad o Allah na Matao, a Mawngangn.
105Mataan! a Skami na initoron Ami rka (ya Mohammad) so kitab a (miyakapayag ko) bnar, ka an ka mikokom ko manga manosiya, so piyakiknal rka o Allah: Na oba ka mabaloy a mananandig ko mamakadodorata;
106Go pangni ka sa maap ko Allah; mataan! a so Allah na aya btad Iyan na Manapi, a Makalimoon.
107Go di ka pakipphapawala sa linding ko siran a pndoratn iran so manga ginawa iran; mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so taw a aya btad iyan na makadodorata a baradosa;
108Pphagma siran ko manga manosiya, na di siran phagma ko Allah, a Skaniyan na katawan Iyan siran gowani a gi iran mbabasagawiinan magantangan, so di phakasoat a katharo: Na so Allah na tatap a so gi iran nggolawlaan na katawan Iyan.
109Ah! Na skano wai na miyakiphapawala kano sa linding kiran sii ko kawyagoyag ko doniya; na antawaa onon i makapawal ko Allah sa linding kiran ko alongan a qiyamah, ba adn a taw a khabaloy a khasarigan iran?
110Na sa taw a makanggolawla sa marata odi na maaniyaya niyan a ginawa niyan oriyan iyan na mangni sa maap ko Allah, na khatoon Iyan so Allah a Manapi, a Makalimoon.
111Na sa taw a nggalbk sa dosa, na aya dn a gii niyan minggalbk sa dosa na so ginawa niyan: Ka tatap a so Allah na Matao, a Mawngangn.
112Na sa taw a nggalbk sa kasalaan odi na dosa oriyan iyan na idiil iyan oto ko di sala, na sabnar a miyakaawid sa tmpo go dosa a mapayag.
113Na o da so gagaw rka o Allah go so limo Iyan, na mataan! a piyagngtan o salompok kiran a kandadaga iran rka. Na da a khadadag iran a rowar ko manga ginawa iran, go da a khibinasa iran rka a mayto bo. Na piyakatoron rka o Allah so kitab, go so ongangn, go inindao Niyan rka so ding ka katawan: Ka aya btad o gagaw rka o Allah na mala.
114Daa mapiya a matatago ko madakl ko bitiyara iran: Inonta sa taw a somiyogo sa kazadka odi na adat a mapiya odi na so kapthanora ko manga manosiya: Na sadn sa nggolawla roo, sa singanin ko manga kasosoat o Allah, na mbgan Ami dn sa balas a mala.
115Na sadn sa sorangn Iyan so Rasol ko oriyan o kiyapayag on o toroan, go komdg sa salakaw ko okit o miyamaratiyaya, na pakaantapn Ami skaniyan ko inantapan iyan, go pakasoldn Ami skaniyan ko naraka Jahannam, - a mikharatarata a khabolosan!
116Mataan! a so Allah na di Niyan pnapin so kapakisakotowi Ron; na pnapin Iyan so salakaw roo sii ko taw a kabaya Iyan: Na sadn sa taw a pakisakotowan iyan so Allah, na sabnar a miyadadag sa kadadag a mawatan.
117Da ko pzimbaan iran a salakaw ko Allah, inonta na manga babay (a barahala): Go da ko pzimbaan iran inonta na shaytan a gii mbinasa!
118Pimorkaan skaniyan o Allah, na pitharo iran a: "Mataan! a khowa ko dn ko manga oripn Ka sa kipantag a mappnto;"
119"Go mataan! ka dadagn ko siran dn, go igdi akn dn ko manga poso iran so ribat; go sogoon ko siran dn na pamotoln iyan dn so manga tangila o manga ayam, go sogoon ko siran dn na pamagalinn iran dn so manga kaadn o Allah." Na sadn sa taw a kowaan iyan so shaytan a panarigan a salakaw ko Allah, na sabnar a miyalogi sa kalogi a mapayag.
120Pmbgan iyan siran sa pasad, go ipnggdi iran ko manga poso iran so ribat; na da a ipmbgay kiran a pasad o shaytan a rowar sa limpangan.
121Siran man na darpa iran so naraka Jahannam, go da a khatoon iran a milidas on.
122Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na phakasoldn Ami siran dn ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, - kakal siran roo sa dayon sa dayon. Diyandi o Allah a di pndorat, na ba adn a makalawan a Bnar ko Allah sa katharo?
123Kna a ba sii ko manga ongaya iyo, go kna a ba sii ko manga ongaya o adn a kitab iyan: Ka sadn sa nggalbk sa marata, na imbadal on. Go da a matoon iyan a salakaw ko Allah a Panarigan, go Tabanga.
124Na sa taw a nggalbk ko manga pipiya, - mama odi na babay - a skaniyan na mapaparatiyaya, na siran man i phamakasold ko sorga, go da a masalimbot kiran a izan bo o pso o od a korma.
125Na ba adn a taw a makalawan sa kapiya i okit ko kapagintaw ko taw a inizalimbotawan iyan a ginawa niyan sii ko Allah, a skaniyan na phipiyapiya, go kidg iyan so okit o Ibrahim a tomataliyadok ko bnar? Na kinowa o Allah so Ibrahim a bolayoka.
126Na rk o Allah so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa: Ka aya btad o Allah na katawan Iyan so langowan taman.
127Na pakiphagosay ran rka so makapantag ko manga babay, tharoang ka a: So Allah na pphagosayn Iyan rkano so makapantag kiran: Go so kapphangadian rkano ko kitab, makapantag ko manga ilo ko manga babay a siran na di niyo kiran imbgay so miyatangkd a rk iran, go pkhababayaan iyo so kapangaromaa niyo kiran, go so manga lolobay ko manga wata: Go so kathandingana niyo ko manga ilo sa kapaginontolan. Na sadn sa manggolawla niyo a mapiya, na mataan! a so Allah na tatap a katawan Iyan oto.
128Na amay ka adn a babay a inikawan iyan ko karoma niyan so karpo iron odi na so karimng iyan, na da a dosa iran o mbaal siran sa pasad ko katatanor; na so kaphasada i tomo (a di so kamblag); ka waraan o manga ginawa so kala a inam a sarta a kaligt. Na amay ka phiyapiya kano go mananggila kano, na mataan! a so Allah na tatap a so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
129Na di niyo dn magaga i ba niyo mapakathimbang so manga karoma niyo, apiya i kapanagontaman iyo: Na di kano pzoramig sa tanto a kazoramig, sa indaraynon iyo so karoma niyo sa lagid o maa-alangalang. Na o phapasada kano, go mananggila kano, na mataan! a so Allah na aya btad Iyan na Manapi, a Makalimoon.
130Na amay ka mblag siran, na mbgan o Allah so oman i isa kiran ko kakawasaan Iyan: Ka aya btad o Allah na Maginawa, a Mawngangn.
131Na rk o Allah so zisii ko manga langit go zisii ko lopa. Na sabnsabnar a inisogo Ami ko siran a bigan ko kitab ko miyaonaan iyo, ago skano a onoti niyo so Allah. Na odi kano paratiyaya, na mataan! a rk o Allah so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa, go aya btad o Allah na da a mapzinganin Iyan, a Pphodin.
132Go rk o Allah so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa, go kiyasanaan so Allah a sasarigan.
133O kabaya Iyan, na khaylang kano Niyan, hay manga manosiya! go phakaadn sa manga salakaw; ka aya btad o Allah na khagaga Niyan oto.
134Na sa taw a aya kabaya iyan na so balas sa doniya, na sii ko Allah so balas sa doniya ago sa akhirat: Ka aya btad o Allah na Pphakan´g, a Pphakaylay.
135Hay so miyamaratiyaya, mbaloy kano a khipamamayandg ko kapaginontolan, a manga saksi makapantag ko Allah, apiya pn sii phakatana ko manga ginawa niyo, odi na so mbala a loks, go so manga dadasg, amay ka (so pzaksian na) kawasa odi na miskin: Na so Allah i mona sa dowa oto. Na di niyo pagonoti so kabaya a ribat, ka makasilay kano, na amay ka pamingign iyo o di´ na mnda kano, na mataan! a so Allah na tatap a so gii niyo ngolawlaan na Kaip Iyan.
136Hay so miyamaratiyaya, paratiyayaa niyo so Allah go so sogo Iyan, go so kitab a so initoron Iyan ko sogo Iyan go so kitab - a so initoron Iyan gowani. Na sadn sa di maratiyaya ko Allah, go so manga malaikat Iyan, go so manga kitab Iyan, go so manga sogo Iyan, go so alongan a mawri, na sabnar a miyadadag sa kadadag a mawatan.
137Mataan! a so miyamartiyaya, oriyan iyan na miyamangongkir, oriyan iyan na miyamaratiyaya, - oriyan iyan na miyamangongkir, oriyan iyan na piyakaozor iran so kaongkir, - na di patot ko Allah i ba Niyan siran napii go ba Niyan siran nggonanaowa sa lalan.
138Pphanotholang ka ko manga monapik a mataan! a adn a bagian iran a siksa a malipds;
139A siran na pkhowaan iran so dapamaratiyaya a manga panarigan a inilbi ran ko miyamaratiyaya: Ba iran pzinganina sii kiran oto so mnang? Na mataan! a so mnang na rk o Allah langon.
140Na sabnar a initoron Iyan rkano ko kitab, a amay ka man´g iyo so manga ayat o Allah a phagongkirn skaniyan go gii zomann, na di kano pagontod ko obay ran taman sa di siran tompas ko bitiyara a salakaw rkaniyan: Mataan! a skano na samawto na izan iran. Mataan! a so Allah na thimoon Iyan so manga monapik go so manga kapir sii ko naraka Jahannam langon:
141Siran na dadaraan kano iran: Na o adn a mambagian iyo a daag a phoon ko Allah, na tharoon iran a: "Ba kami niyo di manga pd?" Na o adn a mambagian o da pamaratiyaya a kapakataban, na tharoon iran a: "Ba Ami skano da mapakapgs, go ba Ami skano da malinding ko miyamaratiyaya?" Na so Allah na khokomn kano Niyan ko alongan a qiyamah. Na da dn a isnggay o Allah ko da pamaratiyaya ko miyamaratiyaya a okit.
142Mataan! a so manga monapik - na plimpangn iran so Allah, a Skaniyan i mbadal ko limpangan iran: igira a tominindg siran ko sambayang, na tomindg siran a khibobokln, makiilaylayn siran ko manga manosiya, sa di iran tatadman so Allah inonta so mayto;
143Maa-alangalang siran ko pagltan oto - da siran ko siran aya (a miyamaratiyaya) go da siran ko siran oto (a manga kapir). Na sadn sa dadagn o Allah na ding ka dn mitoon sa lalan.
144Hay so miyamaratiyaya, di niyo khowaa so da pamaratiyaya a manga panarigan a ilbi niyo ko miyamaratiyaya: Ba niyo kabaya a snggayan iyo so Allah sa karina rkano a mapayag?
145Mataan! a so manga monapik na sii ko darpa a pithamanan a mababa ko naraka: Go ding ka siran dn mitoon sa phananabang;
146Inonta so siran a mithatawbat, go miphipiyapiya, go kipitan iran so (kitab o) Allah, go tiyolabos iran so okit iran ko kapagintaw a rk o Allah: Na siran man i pd o miyamaratiyaya. Na mbgan dn o Allah so miyamaratiyaya sa balas a mala.
147Di pnggolawlaan o Allah i ba kano Niyan siksaa, o panalamat kano go maratiyaya kano: Ka aya btad o Allah na Masalamatn, a Matao.
148Di khabayaan o Allah so kipakatanogn ko marata a katharo, inonta so taw a kiyasalimbotan; ka aya btad o Allah na Pphakan´g, a Matao.
149O payaga niyo so mapiya odi na pagmaan iyo skaniyan odi na mmaap kano ko marata, na mataan! a so Allah na aya btad Iyan na Mamaapn, a Phakagaga.
150Mataan! a so da pamaratiyaya ko Allah go so manga sogo Iyan, go kabaya iran a pakambidaan iran so Allah go so manga sogo Iyan, go gi iran tharoon a: "Paparatiyayaan ami so sabaad, go oongkirn ami so sabaad:" Go kabaya - iran a makambaal siran ko pagltan oto sa okit,
151Siran man na siran so da pamaratiyaya a titho; na pithiyagaran Ami so da pamaratiyaya sa siksa a phakahina.
152Na so miyamaratiyaya ko Allah go so manga sogo Iyan go da a inibida iran a isa bo ko siran oto (a manga rasol), na siran man na imbgay Niyan kiran dn so manga balas kiran: Ka aya btad o Allah na Manapi, a Makalimoon.
153Phangnin rka (ya Mohammad) o tiyoronan ko kitab a pakatoronan ka siran sa kitab a phoon ko langit: Na sabnar a piyangni ran ko Mosa so mala a di giyoto: - sa pitharo iran a: "Pakiilayn ka rkami so Allah sa mapayag," na piyolang siran o lthi sabap ko kiyandarowaka iran. Oriyan iyan na kinowa iran so sapi (a katohanan) ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o manga rarayag a karina; na pimaap Ami kiran oto; go bigan Ami so Mosa sa karina a marayag.
154Go iniporo Ami ko kaporoan iran so palaw sabap ko kinindiyandiin kiran; go pitharo Ami kiran a: "Sold kano ko pinto (o Baytal Moqaddas) sa pangangalimbabaan kano;" go pitharo Ami kiran a: "Di kano phmalawani ko alongan a Sapto." Na kominowa Kami kiran sa diyandi a mapnd.
155Na (pimorkaan Ami siran) sabap ko kiyabarngkasa iran ko diyandi iran; go so kiyaongkira iran ko manga ayat o Allah; go so kiyabonoa iran ko manga nabi sa di ontol; go so kiyatharoa iran sa: "So manga poso Ami na mappno" - kna, ka piyatri o Allah skaniyan sabap ko kiyaongkir iran, ka da a mapaparatiyaya kiran a rowar ko mayto;
156Go sabap ko kiyaongkir iran; go so kiyatharoa iran ko Maryam ko tmpo a mala;
157Go so katharo iran sa: "Mataan! a miyapatay ami so Al-Masih Eysa a wata o Maryam, a sogo o Allah;" - a da iran mapatay, go da iran masola skaniyan, ogaid na piyakalingo siran, na mataan! a siran a dawn pagayonayon na miyatago siran dn ko anganangan rkaniyan, da a katawi ran on a rowar sa kawnot sa arangan, ka matatangkd a da iran mabono skaniyan: -
158Kna, ka iniporo skaniyan o Allah sii ko hadapan Iyan; ka aya btad o Allah na Mabagr, a Mawngangn;
159Go da (a isa bo) ko toyoronan ko kitab a bawn di paratiyaya ko da niyan pn kapatay; go sa alongan a qiyamah na mabaloy kiran a saksi -
160Na sabap ko da kapaginontolan o siran a manga Yahodi na kiyaram Ami kiran so manga pipiya a kiyalal kiran; - go sabap ko kiyapangalang iran ko lalan o Allah sa madakl;
161Go so kapphakaya iran ko kapriba, a sabnar a inisapar kiran oto; go so kaphagaraba iran ko manga tamok o manga manosiya sa di ontol; - na pithiyagaran Ami so da kiran pamaratiyaya sa siksa a malipds.
162Ogaid na so mithatakna ko katao a pd kiran, go so miyamaratiyaya, na paparatiyayaan iran so (kitab a) initoron rka (ya Mohammad) go so initoron ko miyaonaan ka: Go ipphamayandg iran so sambyang go pthonayn iran so zakat go paparatiyayaan iran so Allah go so alongan a mawri: Na siran man na mbgan Ami siran dn sa balas a mala.
163Mataan! a Skami na inilahaman Ami ska (ya Mohammad), sa lagid o kiyailahami Ami ko Noh go so manga nabi ko miyaoriyan iyan: Go inilahaman Ami so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so mbawataan iyan, go so Eysa, go so Ayyob, go so Yonos, go so Haron, go so Solayman, go inibgay Ami ko Dawood so Zaboor.
164Go (somiyogo Kami sa) manga sogo a andang a miyapanothol Ami siran rka gowani; go manga sogo a da Ami siran rka mapanothol; - na inimbitiyarai o Allah so Mosa sa samporna a kambitiyarai;
165Manga sogo a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar, ka an da a khabaloy a daowa o manga manosiya, sii ko Allah, ko oriyan o manga sogo: - ka aya btad o Allah na Mabagr, a Mawngangn.
166Ogaid na so Allah na zasaksian Iyan so initoron Iyan rka (ya Mohammad) a initoron Iyan sii ko katao Niyan go so manga malaikat na zasaksian iran: Na khasanaan so Allah a Saksi.
167Mataan! a so da pamaratiyaya, go miyangalang siran ko lalan o Allah, na sabnar a miyadadag siran, sa kadadag a mawatan.
168Mataan! a so da pamaratiyaya, go da pamaginontolan, - na da mapatot ko Allah i ba Niyan siran napii, go ba Niyan siran toroa sa lalan
169Inonta so lalan ko naraka Jahannam, sa kakal siran on sa dayon sa dayon. Na miyabaloy oto sii ko Allah a malbod.
170Hay manga manosiya, sabnar a minitalingoma rkano o sogo so bnar a phoon ko Kadnan iyo: Na paratiyayaa niyo: Ka aya rkano mapiya. Na odi niyo paratiyayaa, na mataan! a rk o Allah so zisii ko manga langit ago so lopa: Ka aya btad o Allah na Matao, a Mawngangn.
171Hay tiyoronan ko kitab, di niyo phanongkili so agama niyo: Go da a ptharoa niyo makapantag ko Allah a rowar ko bnar. So Al-Masih Eysa a wata o Maryam na matag sogo o Allah, go katharo Iyan, na initmo Niyan ko Maryam, go niyawa a phoon Rkaniyan: Na paratiyayaa niyo so Allah go so manga sogo Iyan. Na di niyo ptharoa a: "Tlo (a tohan)". Gnki niyo: Ka aya rkano mapiya. So Allah na aya bo tohan a Isaysa: Mawatan on o ba adn a mabaloy a wata Iyan. Rk Iyan so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa. Na kiyasanaan so Allah a Sasarigan.
172Di dn iphnama o Al-Masih a kababaloy niyan a oripn o Allah, go di iphnama o manga malaikat a manga dadasg: Ka sadn sa ipnama niyan so kaooripn iron o Allah go mmaratabat, - na, timoon Iyan siran dn sii ko hadapan Iyan langon.
173Na so pman so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na ithoman Iyan kiran sa tarotop so manga balas kiran, - go omanan Iyan siran ko kakayaan Iyan: Na so pman so minanama, go mimamaratabat, na ziksaan Iyan siran sa siksa a malipds; go da a matoon iran a bagian iran a salakaw ko Allah, a Panarigan go da a phananabang.
174Hay manga manosiya, sabnar a adn a miyakaoma rkano a karina a phoon ko Kadnan iyo: Go piyakatoronan Ami skano sa sindaw a maliwanag.
175Na so pman so miyamaratiyaya ko Allah: Go tikhs iran on, - na pakasoldn Iyan siran dn ko limo a phoon Rkaniyan go kakayaan, go thoroon Iyan siran sii Rkaniyan ko lalan a mathito.
176Phakiosay siran rka: (ya Mohammad). Tharoang ka a: So Allah na phagosayn Iyan rkano so makapantag ko da a loks iyan go da a moriyataw niyan. Amay ka so mama na matay, a da a wata iran, na adn a babay niyan na bagian iyan so midiya (ko tamok) ko miniganat iyan: Go skaniyan (a mama) na khawarisan iyan (so kiyaganatan o babay niyan) o da a wata iran: Na amay ka dowa a babay, na bagian iyan so dowa ko tlo baad ko miniganat iyan: Na amay ka siran na magariyari a manga mama, go manga babay, na bagian o isa a mama so lagid o kipantag o dowa a babay. Pphakarayagn rkano o Allah, ka oba kano madadag. Na so Allah na so langowan taman na katawan Iyan.
Chapter 5 (Sura 5)
1Hay so miyamaratiyaya! tomann iyo so manga diyandi (a makaoontol). Piyakay rkano so binatang a manga ayam, inonta so pkhabatiya rkano: Liyo ko piyakay niyo ko kapanganop ko kapagiikram iyo: Na mataan! a so Allah na ipkhokom Iyan so kabaya Iyan.
2Hay so miyamaratiyaya, di niyo pndarowakai so manga tanda o Allah, go so olanolan a pagaadatan, go so manga pammgayan, go so manga toos, go so pphamanong ko walay a pagaadatan, a pmbabanog siran sa riskhi a phoon ko Kadnan iran go kasosoat. Na amay ka makaipos kano (ko kapagikram) na panganop kano (o kabaya iyo), na oba rkano makagawi so rarangit ko pagtaw sa kiya alangi ran rkano ko Masjid Al-Haram ko kapakambaal iyo sa rido. Na thatabanga kano ko mapiya, go so kapananggila, go di kano pthatabanga ko dosa, go so kapriridoay: Go kalkn iyo so Allah: Ka mataan! a so Allah na maylot i kandadan´g.
3Hiyaram rkano so (kakana ko) miyatay (a da masombali), go so rogo (a tomiyoga), go so sapo o baboy, go so inipanambay ko salakaw ko Allah; go so miyapkl, go so bintol, go so miyawlog, go so sinidong; go so piyagdasan o binatang a mawaraw, inonta so miyasombali iyo (a riyaotan sa niyawa), go so siyombali makapantag ko manga barahala, go so kiprimarn iyo ko manga Azlam: Giyoto man na kapanongklid. Sa alongan nai na kiyadaan sa panginam so da pamaratiyaya (ko kabinasaa) ko agama niyo: Na di niyo siran khalkn, na Sakn i kalkn iyo. Sa alongan nai na tiyarotop Akn rkano so okit iyo ko kapagintaw, go siyamporna Akn rkano so limo Akn; go pinili Akn rkano so Islam a agama (a okit ko kapagintaw). Na sa taw a kasngtan ko ongos, a kna a ba mithibaba ndosa, na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
4Ipagiza iran rka o antonaa i piyakay kiran, tharoang ka a: Piyakay rkano so manga pipiya: Go so minipangndao niyo ko pphamakapali a bababsn iyo a pkhipangndao niyo kiran so inipangndao rkano o Allah: Na kang kano ko miyadakp iran rkano, go aloya niyo ron so ngaran o Allah: Go kalkn iyo so Allah; mataan! a so Allah na magaan i kapagitong.
5Sa alongan nai na piyakay rkano so manga pipiya. Na so siyombali o siran a bigan ko kitab na halal rkano, go so siyombali iyo na halal kiran; go (piyakay rkano) so manga bilangataw ko miyamaratiyaya a manga bai, go so manga bilangataw ko manga bai ko siran a bigan ko kitab, ko miyaonaan iyo, - igira minibgay niyo kiran so manga mahar iran, sa titho kano a miyamaratiyaya a kna a ba kano pzisina sa mapayag, go kna a ba kano phamangowa sa manga bolayoka ko kazina a masoln. Na sadn sa khapir ko oriyan o paratiyaya, na sabnar a miyailang so galbk iyan, go skaniyan sii sa akhirat na pd ko miyangalologi (a manga taw ko naraka).
6Hay so miyamaratiyaya, igira ithindg iyo so sambayang, na onabi niyo so manga paras iyo, go so manga lima niyo taman ko manga siko; go sapowa niyo so manga olo niyo; go (onabi niyo) so manga ai niyo taman ko dowa boko a ai. Na amay ka madidiyonob kano, na phaygo kano. Na o pkhakasakit kano, odi na kapantagan kano sa lakawan, odi na miyakaoma so isa rkano a phoon ko diyamban, odi na miniprorada iyo so manga babay, go da a khatoon iyo a ig, na thayamom kano sa botha a soti, na sapowa niyo ron so manga paras iyo, go so manga lima niyo. Kna a ba kabaya o Allah i ba kano Niyan snggay sa margn, na ogaid na aya kabaya Iyan na ang kano Niyan masoti, go an Iyan matarotop so limo Iyan rkano, ka an kano makapanalamat.
7Na tadmi niyo so limo rkano o Allah, go so diyandi Iyan, a so inidiyandi Iyan rkano, gowani ko tharoon iyo a: "Piyamakin´g ami go inonotan ami": Na kalkn iyo so Allah; mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga rarb (a manga pamikiran).
8Hay so miyamaratiyaya, mbaloy kano a khipamamayandg ko (manga kabnar o) Allah, a manga saksi kano ko kapaginontolan, na oba rkano makagawi so rarangit ko pagtaw ko di niyo kapakapaginontolan. Paginontolan kano: Ka giyoto i lbi a marani ko kapangongonotan: Na kalkn iyo so Allah. Mataan! a so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
9Inidiyandi o Allah ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, a adn a bagian iran a maap go balas a lbi a mala.
10Na so da pamaratiyaya, go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na siran man i manga taw ko naraka Jahim.
11Hay so miyamaratiyaya! tadmi niyo so limo rkano o Allah gowani ko mapamikir o pagtaw a pagolangn iran rkano so manga barokan iran, na inrn Iyan rkano so manga barokan iran: Go kalkn iyo so Allah. Na so bo so Allah i sarigi o miyamaratiyaya.
12Na sabnsabnar a inmbaalan o Allah so diyandi ko manga moriyataw o Israil, go piyakatindgan Ami siran sa sapolo ago dowa nakoda. Na pitharo o Allah a: "Mataan! a Sakn na babid iyo: Na ibt ka o pamayandgn iyo so sambayang, go tonayn iyo so zakat, go paratiyayaa niyo so manga sogo Akn, go babidn iyo siran, go pagotangan iyo so Allah sa otang a mapiya, na mataan! a lalasn Ko rkano dn so manga dosa niyo, go mataan! a pakasoldn Ko skano dn ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; na sadn sa mongkir rkano, ko oriyan oto, na sabnar a miyapokas ko ontol a lalan."
13Na sabap ko kiyabarngkasa iran ko diyandi kiran, na pimorkaan Ami siran, go biyaloy Ami so manga poso iran a manga ttgas: Pphamagalinn iran so manga katharo ko manga darpa iyan, go piyakalipatan iran so ontong a pd ko inisogo kiran; na di khada a kapkhatokawing ka ko kandonsiyan a pphakapoon kiran inonta so mayto kiran - na pmaaping ka siran, go dapayang ka: Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so miphipiyapiya.
14Na sabap sa siran na pitharo iran a: Mataan! a skami na manga Kristiyan, na inmbaalan Ami so diyandi kiran, na piyakalipatan iran so ontong a pd ko inisogo kiran: Na inadn Ami kiran so rido go so rarangit sa taman ko alongan a qiyamah. Na phanotholn kiran dn o Allah so siyowa iran.
15Hay tiyoronan ko kitab, sabnar a miyakaoma rkano so sogo Ami, a pphagosay rkano ko madakl ko piyagma iyo ko kitab, go adn a plpasn iyan a madakl: Sabnar a adn a miyakaoma rkano a phoon ko Allah a sindaw ago kitab a miyakawsay (a giya Qor´an aya),
16Pthoroon o Allah sa sabap roo so taw a komidg ko kasosoat Iyan, ko manga okit ko kalilintad, go pphakatogalinn Iyan siran phoon ko manga lilibotng, sii ko maliwanag, - sabap ko idin Iyan, go pthoroon Iyan siran ko okit a ontol
17Sabnsabnar a miyakapir so siran a pitharo iran a: Mataan! a so Allah na sodn so Al-Masih a wata o Maryam. Tharoang ka: "Na ba adn a taw a adn a mapkhapaar iyan ko Allah a mayto bo, amay ka kabaya Iyan a binasaan Iyan so Al-Masih a wata o Maryam, go so ina iyan, go so taw ko lopa sa kalangolangowan iyan? Na rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa oto. Pphangadn sa sadn sa kabaya Iyan. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan."
18Na pitharo o manga Yahodi go so manga Kristiyan a: "Skami na manga wata o Allah, go pkhakababayaan Iyan." Tharoang ka: "Ino kano Niyan ziksaa sabap ko manga dosa niyo? Kna, ka skano na manosiya, - a pd ko inadn Iyan: Pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, go ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan: Ka rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so pagltan a dowa nan: Go Skaniyan i khandodan."
19Hay tiyoronan ko kitab, sabnar a miyakaoma rkano so sogo Ami, a pphagosay rkano (ko bitikan o agama) ko kiyarintas o manga sogo, ka oba niyo matharo i: "Da a miyakaoma rkami a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar." Na sabnar a adn a miyakaoma rkano a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
20Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan: "Hay pagtaw akn, tadmi niyo so limo rkano o Allah, gowani ko porotan kano Niyan sa manga nabi, go biyaloy kano Niyan a manga dato, go inibgay Niyan rkano so da a bigan Iyan on a isa bo ko manga kaadn."
21"Hay pagtaw akn, sold kano (sa Baytal Moqaddas a) lopa a soti a so tiyangkd o Allah a rk iyo, go di kano pmbazowi ko manga talikhodan iyo, ka makakasoy kano a miyangalologi."
22Pitharo iran: "Hay Mosa, mataan! a adn a matatago on a pagtaw a pphamamndg: Go mataan! a skami na di kami ron dn zold taman sa di siran on mawa: Na o awa siran on, na mataan! a skami na phamanold kami ron."
23Pitharo o dowa mama a pd ko siran a maalkn (ko Allah) a inikalimo siran o Allah: "Soldi niyo siran ko pinto: Ka o sold kano ron, na mataan! a skano i phamakadaag; go so bo so Allah i sarigi niyo o skano na mapaparatiyaya kano."
24Pitharo iran: "Hay Mosa, mataan! a skami na di kami ron dn zold, sa dayon sa kakakadn iran on, na lalakaw ka, ska ago so Kadnan ka, na pakimbonoay kano (kiran), ka mataan! a skami na sii kami dn kakadn."
25Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na da a mipapaar akn a rowar ko ginawa ko ago so pagari ko: Na pakaznggayaa kaming Ka ago so pagtaw a manga songklid!"
26Pitharo (o Allah): "Na mataan! a inisapar kiran - sa pat polo ragon: Na pkhataataap siran ko lopa: Na ding ka pmbokoon so pagtaw a manga songklid."
27Na pangadiing ka kiran so totholan ko dowa wata o Adam sii ko bnar; gowani a khorban siran sa korban: Na tiyarima so phoon ko isa sa dowa oto, na da tarimaa so phoon ko pd iyan. Na pitharo (o Qabil) a: "Mbonoon ko ska dn." Pitharo (o Habil) a: "Aya bo a tharimaan o Allah na so phoon ko miyamangongonotan (ko Allah);"
28"Ibt o olangang ka rakn a barokan ka, ka mbonoon akong ka, oba ko rka olanga a barokan akn sa ba ko ska bonoa: Ka mataan! a sakn na ikhalk akn so Allah, a Kadnan o manga kaadn."
29"Mataan! a sakn na tomoon ko a mikholokog ka so dosa ko, go so dosang ka, na mabaloy ka a pd ko manga taw ko naraka, ka giyoto i balas ko da pamaginontolan."
30Na inipangoyat on o napso niyan a kiyabonoa niyan ko pagari niyan: Na biyono iyan, na miyabaloy a pd ko miyangalologi.
31Na somiyogo so Allah sa kakowak, a mangokay ko lopa, ka phakiilay niyan on o andamanaya i katamboni niyan ko bangkay i pagari niyan. Pitharo i Qabil: "Hay dowan dowaan ako! Ino ko da magaga a mabaloy ako a lagid angkai a kakowak, a katambonan ko so bangkay o pagari ko? Na mimbaloy a pd ko miyamakazndit."
32Sabap a makapantag roo: Na tiyangkd Ami ko manga moriyataw o Israil a mataan! a sadn sa mono ko taw a da pamono sa taw, odi na da paminasa ko lopa, na lagid oba niyan biyono so manga manosiya langon: Na sadn sa kasabapan sa kaoyag o taw, na lagid o ba on minisabap a kiyaoyag o manga manosiya langon. Na sabnsabnar a miniyoma kiran o manga sogo Ami so manga rarayag a karina, oriyan iyan na mataan! a madakl kiran ko oriyan oto a titho a mimamalawani ko lopa.
33Aya dn a imbadal ko siran a romido ko Allah ago so sogo Iyan, go manamar nggalbk ko lopa sa kapaminasa: Na so kapamonoa kiran, odi na so kasolaa kiran, odi na so kapamotoli ko manga barokan iran go so manga ai ran sa di makapagonod, odi na so kitawgn kiran ko lopa: Giyoto man i bagian iran a kahinaan sa doniya, go adn a bagian iran sa akhirat a siksa a mala;
34Inonta so siran a mithawbat ko da niyo kiran pn kagagaa (domakp): Na tangkda niyo, a mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
35Hay so miyamaratiyaya, kalkn iyo so Allah, go plobaa niyo so mipakarani niyo Ron, go panagontaman kano ko lalan Iyan: ka ang kano makaslang sa maliwanag.
36Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, - na apiya pn mataan! a pakimbagian kiran so nganin a zisii ko lopa langon, go dorogn a lagid iyan, ka an iran oto miyaon (sa ginawa iran) phoon ko siksa ko alongan a qiyamah, na di kiran matarima. Go adn a bagian iran a siksa a malipds.
37Kabaya iran a kapakaawa iran ko naraka, na di siran on dn mamakaawa: Go adn a bagian iran a siksa a tatap.
38Na so tkhaw a mama, go so tkhaw a babay, na potoli niyo so manga barokan iran: Ka balas ko pinggolawla iran, a dan´g a thoma a phoon ko Allah, ka so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
39Na sa taw a thawbat ko oriyan o kiyapakasalimbot iyan, go phiyapiya, na mataan! a so Allah na phakatawbatn Iyan; ka mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
40Bang ka di katawi a mataan! a so Allah i Khirk ko kapaar ko manga langit ago so lopa? Ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan, go pnapiyan Iyan so taw a kabaya Iyan: Ka so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
41Hay Rasol, oba ka mapakamboko o siran a pphagoradorad ko kakhapir a siran na pitharo iran a: "Miyaratiyaya kami" sa sii bo ko manga ngari iran na di mapaparatiyaya so manga poso iran; go pd ko siran a manga Yahodi, - a pphamakin´g siran sa pantag a kapamamokhag, - a ipphamakin´g iran so pagtaw a salakaw a da siran rka makasong. Na pphamagalinn iran so manga katharo ko manga darpa iyan (ko oriyan iyan): gi iran tharoon a: "O mitalingoma rkano wai, na kpiti niyo skaniyan, na odi rkano wai mitalingoma, na pagiktiyari niyo!" Na sadn sa kabaya o Allah a kadadag iyan, na da dn a makhapaar ka on ko Allah a mayto bo. Siran man so di kabaya o Allah o ba Niyan masoti so manga poso iran. Adn a bagian iran sa doniya a kahinaan, go adn a bagian iran sa akhirat a siksa a mala.
42Pphamakin´g siran sa pantag a kapamamokhag, manga bosaw sa haram. Na o makawma siran rka, na kokomang ka siran, odi na talikhoding ka siran. Na o talikhoding ka siran, na da dn a mibinasa iran rka a mayto bo. Na o khokomang ka (siran) na kokomn ka kiran so ontol. Na mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so manga oontol.
43Na andamanaya i kaphakikokom iran rka a zisii kiran so Tawrat a matatago on so kokoman o Allah? Oriyan iyan na thalikhod siran bo ko oriyan oto; ka di siran mapaparatiyaya.
44Mataan! a Skami na initoron Ami so Tawrat a katatagoan sa toroan go sindaw a ipphangokom skaniyan o manga nabi, a so mimbabayorantang (ko Allah), ko siran a manga Yahodi go (ipphangokom o) manga barasimba, go so manga olama (kiran): Sabap ko piyakisiyap kiran a kitab o Allah, go miyabaloy siran on a manga saksi: Na di niyo khalkn so manga manosiya, ka Sakn i kalkn iyo, go di niyo phamasaan so manga ayat Akn sa arga a mayto. Na sadn sa di niyan ikokom so initoron o Allah, na siran man na siran i manga kapir.
45Na inipaliyogat Ami kiran (sii ko Tawrat) a: "Mataan! a so niyawa na (kitasan sa) niyawa, go so mata na mata, go so ngirong na ngirong, go so tangila na tangila, go so ngipn na ngipn, go so manga pali na makapkhikitasa." Na sa taw a rndann iyan (so kitas) na giyoto na khilalas iyan ko dosa; na sa taw a di niyan ikokom so initoron o Allah, na siran man na siran i manga salimbot.
46Na piyakatondog Ami ko manga rarad iran so Eysa a wata o Maryam, a miyakatanto ko miyaonaan iyan a Tawrat: Go inibgay Ami ron so Injil a katatagoan sa toroan go sindaw, go miyakatanto ko miyaonaan iyan a Tawrat: Go toroan go ndao a rk o miyamananggila.
47Na kokomn o tiyoronan ko Injil so initoron o Allah a madadalm on. Na sadn sa di niyan ikokom so initoron o Allah, na siran man na siran i manga songklid.
48Na initoron Ami rka (ya Mohammad) so kitab, ka an mapayag so bnar, a miyakatanto ko miyaonaan iyan a kitab, go miyakazaksi on: Na kokomn ka kiran so initoron o Allah, go ding ka phangonoti so manga kabaya iran, a makaliliyo ko miyakatalingoma rka a bnar. Oman i isa rkano na singgayan Ami sa bitikan go okit. Na o kabaya o Allah, na mataan! a khabaloy kano Niyan ko okit a isa, na ogaid na (piyakambidabida kano Niyan ka) ang kano Niyan katpngi ko inibgay Niyan rkano: Na pagoradoradi niyo so manga pipiya. Na sii bo ko Allah so khandodan iyo langon; na phanotholn Iyan rkano so da niyo pagayonayoni;
49Na kokomn ka kiran so initoron o Allah, go ding ka phangonoti so manga kabaya iran, go iktiyaring ka siran oba ka iran mapokas ko sabaad ko initoron rka o Allah. Na o talikhod siran, na tangkdang ka a aya dn a kabaya o Allah na izogat Iyan kiran so sabaad ko manga dosa iran. Na mataan! a madakl ko manga manosiya a titho a manga songklid.
50Ba so kokoman ko masa a kaada a mlng i phlolobaan iran? Go ba adn a lawan o Allah sa kapiya i kokoman ko pagtaw a khitotomangkd?
51Hay so miyamaratiyaya, di niyo khowaa so manga Yahodi ago so manga Kristiyan a manga panarigan: So sabaad kiran i manga panarigan o sabaad. Na sadn sa pd rkano a somarig kiran na mataan! a skaniyan na pd kiran. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaginontolan.
52Na maylaing ka so siran a katatagoan so manga poso iran sa gdamn a pphamagapas siran kiran, a gi iran tharoon a: "Ipkhalk ami oba kami masogat o khisalimbago a margn." Na matatangkd a so Allah na imbgay Niyan so kapakadaag, odi na sogoan a phoon ko hadapan Iyan. Na mabaloy siran makapantag ko piyagma iran ko manga ginawa iran a mamakazndit.
53Na tharoon o siran a miyamaratiyaya a: "Ba siran aya so inizapa iran ko Allah, so pithamanan o manga sapa iran sa mataan! a siran na pd iyo dn?" Miyailang so manga galbk iran, na miyabaloy siran a manga logi.
54Hay so miyamaratiyaya, sadn sa mawa rkano ko agama niyan, na zambian dn o Allah sa pagtaw a pkhababayaan Iyan siran go pkhababayaan iran Skaniyan, - a mangangalimbabaan ko miyamaratiyaya, a thtgas ko da pamaratiyaya, a mananagontaman ko lalan o Allah, go da a ikhalk iran a panginsoya o pphanginsoya. Giyoto man so gagaw o Allah, a mibgay Niyan ko taw a kabaya Iyan. Na so Allah na Maginawa, a Matao.
55Aya bo a panarigan iyo na so Allah, go so sogo Iyan, go so siran a miyamaratiyaya, - a so ipphamayandg iran so sambayang go pthonayn iran so zakat, a siran na pphroroko.
56Na sadn sa manarig ko Allah, go so sogo Iyan, go so siran a miyamaratiyaya, - na mataan! a so tampil ko Allah na siran i phamakadaag.
57Hay so miyamaratiyaya, di niyo khowaa so siran a kinowa iran so agama niyo a kasandagan go gitagita a pd ko siran a bigan ko kitab ko miyaonaan iyo, go so da pamaratiyaya, a manga panarigan; go kalkn iyo so Allah, o skano na khipaparatiyaya.
58Na igira a inipananawag iyo so sambayang, na balowin iran a kasandagan go kakayad; giyoto man na sabap sa mataan! a siran na pagtaw a da a manga sabot iyan.
59Tharoang ka: "Hay tiyoronan ko kitab, ba adn a isisilid iyo rkami a rowar sa kapaparatiyaya ami ko Allah, ago so initoron rkami, go so initoron gowani, na mataan! a kadaklan rkano na manga songklid?"
60Tharoang ka: "Ba ko skano phanotholi sa marata a di giyoto a balas, sii ko hadapan o Allah? So taw a pimorkaan skaniyan o Allah, go kiyararangitan Iyan, go biyaloy Niyan siran a manga amo, go manga baboy, go miyangongonotan ko Tagot, - siran man i tanto a marata i btad, go miyaawatawat ko ontol a lalan!"
61Na igira a miyakaoma siran rkano, na tharoon iran a: "Miyaratiyaya kami," a sabnar a somiyold siran a di mapaparatiyaya, go sabnar a siran na lominiyo siran na mawto dn. Na so Allah i lbi a Matao ko pag-umaan iran.
62Go pkhaylaing ka a madakl kiran, a pphamagarabaya ko dosa, go so kapmalawani, go so kapkhana iran ko haram. Na miyakaratarata dn so gi iran nggolawlaan.
63Ino kiran di zaparn o manga barasimba, go so manga olama (kiran) so gi iran katharoa ko dosa, go so kapkhana iran ko haram? Miyakaratarata dn so pzowaan iran.
64Na pitharo o manga Yahodi a: "So lima o Allah na mapapatong." Na miyapatong so manga lima iran go pimorkaan siran sabap ko katharo iran. Kna, ka so mbala a lima o Allah na makapangongondaya: Pmbgay sa sadn sa kabaya Iyan. Na mataan! a badn pphakawman ko madakl a pd kiran so initoron rka a phoon ko Kadnan ka sa kapangakowala, go kaongkir. Na inolog Ami kiran so rido, go so rarangit taman ko alongan a qiyamah. Na oman siran miyag sa apoy ko kapakipridoay, na padngn skaniyan o Allah; go mananamar siran nggalbk ko lopa sa kapaminasa. Na so Allah na di Niyan khabayaan so pphamaminasa.
65Na opama ka mataan! a so tiyoronan ko kitab na miyaratiyaya siran go miyananggila siran, na lalasn Ami kiran dn so manga dosa iran go pakasoldn Ami siran dn ko manga sorga a pakadarandang.
66Na opama ka mataan! a siran na inipamayandg iran so Tawrat, go so Injil, go so (Qor´an a) initoron kiran a phoon ko Kadnan iran, na mataan! a makapangondaya siran koman ko phoon ko kaporoan iran, go so phoon ko kababaan o manga ai ran. Adn a pd kiran a pagtaw a moontol: Na madakl kiran a mikharatarata a gi iran nggolawlaan.
67Hay Rasol, sampayn ka so initoron rka a phoon ko Kadnan ka, na oding ka nggolawlaa, na dang ka misampay so sogoan Iyan. Na so Allah na lilindingn ka Niyan ko manga manosiya. Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaratiyaya.
68Tharoang ka: "Hay tiyoronan ko kitab, da a kapthindgan iyo a mayto bo (ko agama o Allah) taman sa di niyo ipamayandg so Tawrat, go so Injil, go so (Qor´an a) initoron rkano a phoon ko Kadnan iyo." Na mataan! a badn pphakawman ko madakl a pd kiran so initoron rka a phoon ko Kadnan ka, sa kapangakowala, go kaongkir. Na ding ka pmbokoon so pagtaw a da pamaratiyaya.
69Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go so manga Yahodi, go so manga Sabion, go so manga Kristiyan, - na sadn sa maratiyaya on ko Allah, go so alongan a mawri, go nggalbk sa mapiya na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
70Sabnsabnar a inmbaalan Ami so diyandi ko manga moriya taw o Israil go siyogo an Ami siran sa manga sogo. Na oman dn na mitalingoma kiran o sogo so di khabayaan o manga ginawa iran, na adn a isa ka sagorompong (ko manga rasol) a piyakambokhag iran, go adn a isa ka sagorompong a pphamonoon iran.
71Na aya tarima iran na da a phakambowat a tiyoba; na mimbota bngl siran; oriyan iyan na piyakatawbat siran o Allah; oriyan iyan na mimbota bngl siran so madakl kiran. Na so Allah na phagilayn Iyan so gi iran nggolawlaan.
72Sabnsabnar a miyakapir so siran a pitharo iran a: "Mataan! a so Allah na so dn so Al-Masih a wata o Maryam." Na pitharo o Al-Masih: "Hay manga moriyataw o Israil, simbaa niyo so Allah, a Kadnan ko go Kadnan iyo." Mataan aya! a sadn sa mmbaal sa sakoto o Allah na sabnar a kiyaram on o Allah so sorga, go darpa iyan so naraka. Na da a bagian o manga darowaka a phamakatabang.
73Sabnsabnar a miyakapir so siran a pitharo iran a: Mataan! a so Allah na ikatlo ko tlo (a manga tohan): Na da a tohan inonta so tohan a Isaysa. Na odi ran gnki so gi iran tharoon, na khasogat dn so siran a da kiran pamaratiyaya a siksa a malipds.
74Ino siran di pthawbat ko Allah, go siran on pangni sa maap? A so Allah na Manapi, a Makalimoon.
75So Al-Masih a wata o Maryam na matag sogo; a andang a miyaypos ko miyaonaan iyan so manga sogo. Na so ina iyan na mangingimbnar. Aya btad iran na pkhan siran ko pangn´ngkn. Ilayang ka o andamanaya i kapphakarayag Ami kiran ko manga tanda; taros a ilayang ka o andamanaya i kapthalikhod iran!
76Tharoang ka: "Ino niyo pzimbaa a salakaw ko Allah so da a mipapaar iyan rkano a kabinasa go ompiya? Na so Allah na Skaniyan so Pphakan´g, a Matao."
77Tharoang ka: "Hay tiyoronan ko kitab, di niyo phanongkirn ko agama niyo so di bnar, go di niyo pagonoti so manga kabaya o pagtaw a andang a miyangadadadag gowani, - go miyakadadag siran sa madakl, go miyapokas siran ko ontol a lalan."
78Kyamorkaan so da pamaratiyaya ko manga moriyataw o Israil, a minggolalan ko katharo o Dawood ago so Eysa a wata o Maryam: Giyoto man na sabap ko kiyandarowaka iran go so kiyapmalawani iran.
79Aya btad iran na da iran thatapaosai so marata a pinggolawla iran: Na miyakaratarata dn so pinggolawla iran.
80Pphakaylay ka sa madakl a pd kiran a pphanarig ko siran a da pamaratiyaya. Na mikharatarata dn so minibgay kiran o manga ginawa iran a inikararangit kiran o Allah, go sii ko siksa na siran na kakal siran on.
81Opama ka piyaratiyaya iran so Allah, go so Nabi, go so (Qor´an a) initoron sii rkaniyan, na di iran siran makowa a manga panarigan, na ogaid na madakl kiran a manga songklid.
82Khatndoo ka dn a tanto a maylot ko manga manosiya i kapakipridoay ko miyamaratiyaya so manga Yahodi go so siran a miyamanakoto; go khatndoo ka dn a lbi a marani kiran i kapakingginawai ko siran a miyamaratiyaya so siran a pitharo iran a: Mataan! a skami na manga Kristiyan: Giyoto man na sabap sa mataan! a adn a pd kiran a manga olama, go manga barasimba, go mataan! a siran na di siran phanakabor.
83Go igira a miyan´g iran so initoron ko Rasol, na maylaing ka so manga mata iran a prarayasan a lo´ sabap ko kiyakilalaa iran ko bnar. Sa gi iran tharoon: "Kadnan ami! miyaratiyaya kami; na soratn kaming Ka a pd ko manga saksi;"
84"Go andamanaya i di ami kaparatiyayaa ko Allah go so miyakaoma rkami a bnar, a maiinam ami a kapakasold a rkami o Kadnan ami (ko sorga) a pd ko pagtaw a manga bilangataw?"
85Na inibalas kiran o Allah ko katharo iran so manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran roo. Na giyoto man i balas ko miphipiyapiya.
86Na so siran a da pamaratiyaya, go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, - na siran man i manga taw ko somozokhayaw a kadg.
87Hay so miyamaratiyaya, di niyo harama so manga pipiya a hiyalal rkano o Allah, go di kano pmalawani: Mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so manga malawani.
88Na kang kano ko inipagpr rkano o Allah, a halal a mapiya; go kalkn iyo so Allah, a so skano na aya niyo Skaniyan paparatiyayaan.
89Di rkano iziksa o Allah so da mbabaa ko manga sapa iyo, na ogaid na iziksa Iyan rkano so kiyathibaba iyo zapa: Na aya rnding Iyan, na so kapakakana ko sapolo a manga miskin, ko ka tatangkaan ko pphakikan iyo ko taalok rkano; odi na so kapakanditara kiran; odi na kapmaradika sa oripn. Na sa taw a di ron phakabaog, na kaphowasa sa tlo alongan. Giyoto man i rnding o manga sapa iyo igira mizapa kano. Na siyapa niyo so manga sapa iyo. Lagid aya a kapphagosaya rkano o Allah ko manga ayat Iyan, ka ang kano makapanalamat.
90Hay so miyamaratiyaya, aya bo a (antap) o pakabrg go so kandarmt, go so manga barahala, go so manga kaprimar, na marzik, - ka pd ko galbk o shaytan. Na pakawatani niyo Skaniyan, ka ang kano makadaag.
91Aya bo a ongaya o shaytan na mitana iyan rkano so rido, go so rarangit, sii ko pakabrg go so kandarmt, go kaalangan kano niyan ko tadm ko Allah, go so sambayang. Na una skano ginkan niyo?
92Go onoti niyo so Allah, go onoti niyo so Rasol, go pagiktiyar kano. Na o talikhod kano, na tangkda niyo a aya bo a paliyogat ko sogo Ami na so kapamakasampay a mapayag.
93Da ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya i dosa sii ko miyakan iran (gowani), igira a miyananggila siran, go miyaratiyaya siran, go pinggalbk iran so manga pipiya, oriyan iyan na miyananggila siran, go miyaratiyaya siran, - oriyan iyan na miyananggila siran, go miphiyapiya siran. Na so Allah na pkhababayaan Iyan so miphipiyapiya.
94Hay so miyamaratiyaya, thiyobaan kano dn o Allah sii ko shay´ a pd ko pphanganopn a pkhakawa skaniyan o manga barokan iyo, go so manga sbat iyo, ka an mapnto o Allah so taw a maalk Rkaniyan a masoln: Na sadn sa mmalawani ko oriyan oto, na adn a bagian iyan a siksa a malipds.
95Hay so miyamaratiyaya, di niyo mbonoa so pphanganopn ko kapagi-ihram iyo, na sadn sa mono on rkano a thibabaan iyan, na aya khibayad iyan na so lagid o miyapatay niyan ko manga ayam, khakokom skaniyan o dowa a maontol rkano; a pammgayan a izampay sa Kaaba, odi na kiparat a pangn´ngkn o manga miskin; odi na kabaloy anan oto a kaphowasa: ka an iyan kataami so karata o siyowa iyan. Pimaap o Allah so miyaypos: Na sadn sa pharomanan iyan oto na indan´g on o Allah. Na so Allah na Mabagr, a Phapaar ko kandadan´g.
96Hiyalal rkano so kathogs ko kalodan go so pangn´ngkn on, a pagpr rkano, ago so pphlayalayag; na hiyaram rkano so kapanganop ko kalopaan ko masa a kapagi-ihram iyo. Na kalkn iyo so Allah, a so Ron kano plimoda.
97Biyaloy o Allah so kaaba, a so walay a pagaadatan, a makapamamayandg ko (kapiyaan o) manga manosiya, go so olanolan a pagaadatan, go so manga pammgayan, go so manga toos: Giyoto man na an iyo katokawi a mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa, go mataan! a so Allah na so langowan taman na katawan Iyan,
98Tangkda niyo a mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa, go mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
99Daa paliyogat ko Rasol a rowar ko kapamakasampay (o sogoan on). Na so Allah na katawan Iyan so papayagn iyo ago so pag-umaan iyo.
100Tharoang ka a: "Di magizan so marata ago so mapiya, apiya i kiyasoata rka o kadakl o marata; na kalkn iyo so Allah, hay manga papantas i akal; ka an kano makaslang sa maliwanag."
101Hay so miyamaratiyaya, di niyo phagizaan so nganinganin, a o payaga rkano, na makaringasa rkano. Na o aya kiphagizaan iyo ron na so masa a kipthoronn ko Qor´an, na khapayag rkano; na pimaap oto o Allah: Ka so Allah na Manapi, a Matigr.
102Sabnar a iniiza oto o pagtaw a miyaonaan iyo, oriyan iyan na miyabaloy siran sa sabap roo a manga kapir.
103Daa inisnggay o Allah a Bahira (giyo to so ayam a ppotolan so tangila niyan igira mimbawata sa madakl), go da a Saiba (a giyoto so ayam a ipsnggay para bo ko manga barahala), go da a Wasilah (a giyo to so ayam a oman mbawata na babay), go da a Ham (a giyoto so mama a pd ko onta igira inimbawata a phoon ko mbawataan iyan so madakl a onta). Na ogaid na siran a da pamaratiyaya na iphagangkob iran ko Allah so kabokhag; na kadaklan kiran na da a manga sabot iyan.
104Na igira a pitharo kiran a: "Song kano sii ko (kokoman a) initoron o Allah; go sii ko sogo:" Na tharoon iran a: "Kiyatarotopan kami o kpit a kiyatoonan ami ko manga loks ami." Ati apiya aya btad o manga loks iran na da a manga mlng iran a mayto bo go di siran makaoontol (ko bnar)?
105Hay so miyamaratiyaya, siyapa niyo so manga ginawa niyo: da a khibinasa rkano o taw a miyadadag o matoro kano. Sii kano bo phakandod ko Allah langon: Na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo.
106Hay so miyamaratiyaya, pakizaksi kano amay ka makarani ko isa rkano so kapatay, ko masa a kapthanan, sa dowa kataw a manga oontol a pd rkano, odi na dowa a salakaw a di rkano pd amay ka skano na gii kano ndadalakaw ko lopa, na miyasogat kano o khisogat a kapatay. Rna niyo siran ko oriyan o sambayang, na zapa siran ko Allah: O ba kano zasangka sa (tharoon iran a:) "Di ami aya iphamasa sa arga apiya ami tonganay: Go di ami phagmaan so kazaksi ko Allah: Ka mataan! a skami na o sowa ami oto, na khapd kami dn ko manga baradosa!"
107Na o katokawi a mataan! a giya dowa oto na miyatangkd a mindosa, na so dowa salakaw i makatindg ko tindg a dowa oto, - a pd ko siran a kiyapatotan (ko kathanan) a dowa a madazg (o miyatay): Na zapa siran ko Allah: "Sa mataan! a so kiyazaksi ami na bnar a di so kiyazaksi iran a dowa, go da kami pamagoman: Ka mataan! a skami na o sowa ami oto, na khapd kami dn ko da pamaginontolan!"
108Giyoto man i marani a kitomann iran ko kazaksi sii ko kaontol iyan: Odi na ikalk iran so di katarima o kazapa (a dowa oto) ko oriyan o kazapa iran (a manga waris). Na kalkn iyo so Allah, go pamakin´ga niyo: Ka so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a manga songklid.
109Sii ko alongan a kalimoda o Allah ko manga rasol, na tharoon Iyan: "Antonaa i inismbag rkano (o pagtaw niyo)?" Tharoon iran a: "Da a katao ami, mataan! a Ska na Ska i Matao ko manga sosoln."
110Gowani na pitharo o Allah: "Hay Eysa a wata o Maryam! tadming ka so limo Akn rka ago si ina aka, gowani ko ibagr Akn rka so Niyawa-soti (a so Jibril) a giing ka mimbitiyarai so manga manosiya ko saloyota, go so kiyakhasad ka; go gowani ko indao Akn rka so kazorat go so ongangn, go so Tawrat go so Injil; go gowani ko pphakambaal ka ko lipaw, sa lagid o bontal o papanok, sabap sa idin Akn, na phagiyopn ka oto, na gii mbaloy a papanok sabap sa idin Akn, go pkhapiyang ka so bota, go so ppanggaln, sabap sa idin Akn; go gowani ko pkhawyag ka so myamatay, sabap sa idin Akn; go gowani ko lindingn Akn ska ko manga moriyataw o Israil gowani a miyomang ka kiran so manga rarayag a karina, na pitharo o siran a da kiran pamaratiyaya a: ´Da a salakaw saya a rowar sa balik mata a mapayag.´
111Go gowani na iniilaham Akn ko manga Hawariin a paratiyaya Ako niyo go so sogo Akn: Na pitharo iran a: "Miyaratiyaya kami, na zaksiing ka a mataan! a skami na mimbabayorantang (rka)."
112Gowani na pitharo o manga Hawariyyon: "Hay Eysa a wata o Maryam, ino khagaga o Kadnan ka a: Pakatoronan kami Niyan sa dolang a phoon ko kawang?" Pitharo iyan: "Kalkn iyo so Allah, o skano na khipaparatiyaya."
113Pitharo iran a: "Kabaya ami a makakan kami ron go thakna so manga poso ami, go katokawan ami a sabnar a pimataanan kaming ka; go mabaloy kami a pd ko manga saksi."
114Pitharo o Eysa a wata o Maryam: "Ya Allah! a Kadnan ami pakatoroni kaming Ka sa dolang, a phoon ko kawang, a mabaloy rkami a gii khalamilamiyan a rk o miyaona rkami ago so khawri rkami go tanda a phoon Rka; go riskhii kaming Ka, ka Ska i taralbi a mapiya ko pphamgay sa riskhi."
115Pitharo o Allah: "Mataan! a Sakn na ithoron Akn rkano anan: Na sadn sa mongkir rkano ko oriyan oto, na mataan! a Sakn na ziksaan Ko skaniyan sa a da a ziksaan Ko ron a isa bo ko manga kaadn"
116Na so masa a tharoon o Allah: "Hay Eysa a wata o Maryam, bang ka pitharo ko manga manosiya a: Baloya ko niyo ago si ina a dowa tohan a salakaw ko Allah?" Na tharoon iyan: "Soti Ka (ya Rabbi)! Di rakn patot. O sakn na pitharo akn oto, na sabnar a katawan Ka skaniyan. Katawan Ka so zisii sa ginawa ko, na di ko katawan so zisii sa ginawang Ka. - mataan! a Ska na Ska i Matao ko manga sosoln."
117"Daa pitharo akn kiran a rowar ko inisogoo Ka rakn skaniyan a: Giya kazoasoata niyo ko Allah, a Kadnan ko go Kadnan iyo; na miyabaloy ako kiran a saksi ko kazisii akn kiran; na kagiya a tangann akong Ka, na Ska bo i makatotonggo kiran; ka Ska i saksi ko langowan taman."
118"O siksaang Ka siran, na mataan! a siran na manga oripn Ka: Na o napiing Ka siran, na mataan! a Ska na Ska so Mabagr, a Mawngangn."
119Ptharoon o Allah: "Giyaya so alongan a phakanggay a gona ko miyamangimbnar so kiyapangimbnar iran: Adn a bagian iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, - makakakal siran on sa dayon sa dayon: Miyasoat kiran so Allah, na miyasoat siran on mambo: Giyoto man so daag a mala."
120Rk o Allah so kapaar ko manga langit go so lopa, go so madadalm roo; na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
Chapter 6 (Sura 6)
1So podi na rk o Allah, a so miyadn ko manga langit go so lopa, go miyadn ko manga lilibotng ago so sindaw. Oriyan aya na siran a miyamangongkir na so Kadnan iran na phrimbangn iran.
2Skaniyan so miyadn rkano phoon sa lipaw, oriyan iyan na diniyangka Iyan so adiyal. Na so adiyal na miyapnto sii Rkaniyan; oriyan aya na skano na zasangka kano!
3Go Skaniyan so Allah (a patot a pzimbaan) sii ko manga langit go so lopa. Katawan Iyan so isosoln iyo, go so ipapayag iyo, go katawan Iyan so gii niyo nggalbkn.
4Na da a phakatalingoma kiran a ayat a pd ko manga ayat o Kadnan iran, a ba iran oto di ta talikhodi.
5Na sabnar a piyakambokhag iran so bnar ko kiyapakawma niyan kiran: Na phakatalingoma kiran dn so manga totholan ko piyamagompat iran skaniyan (a siksa).
6Ba iran da maylay a madakla bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw? A piyakikhapaar Ami kiran ko lopa so da Ami rkano phakikhapaarn, go biyotawanan Ami kiran so oran a margs, go biyaloy Ami so manga lawasayg a pphamangondas ko kababaan iran: Na bininasa Mi siran sabap ko manga dosa iran, go miyadn Kami ko oriyan iran sa pagtaw a manga salakaw.
7Na opama ka tiyoronan Ami ska sa kitab a matatago sa karatas, go iran on miniskho so manga lima iran, na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a: "Da a salakaw saya o rowar sa salamangka a mapayag!"
8Na pitharo iran a: "Ino da pakatoroni skaniyan sa malaikat?" Na o tomiyoron Kami sa malaikat, na minitaman dn so khasowa, oriyan iyan na di kiran mapthataalik.
9Na opama ka baloya Mi so sogo a malaikat, na matatangkd a khabaloy Ami skaniyan a mama, na mataan! a ba Ami siran dn kharimboti sa lagid o karirimboti kiran.
10Na sabnsabnar a adn a piyamagompat a manga sogo ko miyaonaan ka; na kiyatangkalan so siran a miyamagrg kiran o piyamagompat iran (a siksa).
11Tharoang ka a: "Ndalakaw kano ko lopa, na go niyo pagilaylaya o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko miyamanaplis (ko bnar)."
12Tharoang ka: "Antawaa i khirk ko nganin a zisii ko manga langit ago so lopa?" Tharoang ka a: "Rk o Allah. Tiyangkd Iyan ko ginawa Niyan so kapangalimo, plimodn kano Niyan dn ko alongan a qiyamah, a da a sangka a madadalm on. So siran a liyogi ran so manga ginawa iran, na siran i di khipaparatiyaya.
13Na rk Iyan so nganin a miyakakadn ko gagawii ago so dawndaw; go Skaniyan so Pphakan´g; a Matao."
14Tharoang ka: "Ba adn a salakaw ko Allah a khakowa ko a panarigan, a mimbaas ko manga langit ago so lopa? A Skaniyan i Pphagpr na di maphagpr." Tharoang ka a: "Mataan! a inisogo rakn a kabaloy akn a paganay a taw a mimbayorantang (ko Allah), na ding ka dn mbaloya a ginawang ka a pd ko manga pananakoto."
15Tharoang ka a: "Mataan! a sakn na ikhalk akn amay ka sangkaan ko so Kadnan ko, so siksa ko alongan a lbi a mala."
16"Sadn sa pakalidasn roo sa alongan oto, na sabnar a inikalimo skaniyan (o Allah); ka giyoto man so daag a mapayag."
17"Na o sogati ka o Allah sa morala, na da a phakapokas on a rowar Rkaniyan; na o sogati ka Niyan sa mapiya, na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan."
18"Go Skaniyan so Phakagaga, a makaoombaw ko manga oripn Iyan; go Skaniyan so Mawngangn, a Kaip."
19Tharoang ka (ya Mohammad): "Antonaa shay´ i mala a saksi?" Tharoang ka a: "So Allah i saksi rakn ago sii rkano; go iniilaham rakn angkai a Qor´an, ka an akn rkano aya mipamakaiktiyar; ago sadn sa raotn iyan. Ba mataan! a skano na pzaksian iyo a mataan! a adn a pd o Allah a manga tohan a salakaw?" Tharoang ka a: "Di ko pzaksian!" Tharoang ka a: "Mataan! a Skaniyan bo i tohan a Isaysa, go mataan! a sakn na angiyas ako ko ipphanakoto niyo."
20Na so siran a inibgay Ami kiran so kitab na makikilala iran (so Mohammad) lagid o kakililalaa iran ko manga wata iran. So liyogi ran so manga ginawa iran, na siran i di khipaparatiyaya.
21Na ba adn a taw a lawan a salimbot a di so taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so manga ayat Iyan? Mataan aya! a di phakadaag so manga salimbot.
22Na sii ko alongan a kalimoda Mi kiran langon: Oriyan iyan na tharoon Ami ko siran a miyamanakoto a: "Anda so inipamanakoto niyo a siran na skano na ittgo niyo (a manga sakotowa o Allah)?"
23Oriyan aya na da a mabaloy a rason iran a rowar sa katharoa iran sa: "Ibt ko Allah a Kadnan Ami, ka kna a ba Kami manga pananakoto."
24Pamimikiranang ka, o andamanaya i kapakapmbokhaga iran ko manga ginawa iran. Go maylang kiran so inipangangkob iran (ko Allah).
25Na adn a pd kiran a pphamakin´gn ka niyan; na tiyagoan Ami so manga poso iran sa manga pils, ka an iran oto di khasabot, go (tiyagoan Ami) so manga tangila iran sa kabngl; na apiya maylay ran so langowan o tanda, na di iran oto paratiyayaan; taman sa igira a miyakaoma siran rka, na pphamawaln ka iran; gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a: "Da a salakaw saya a rowar sa manga iringa a kabokhag o miyangaoona."
26Na siran na ipphanapar iran skaniyan (a Qor´an), go phagawatn iran skaniyan; na da a pkhabinasaan iran a rowar ko manga ginawa iran, sa di iran maiin´ngka.
27Na o maylaing ka so masa a katarongkoa kiran ko naraka! Na matharo iran a: "Hay oba tano bo phakakasoya (ko doniya)! ka di tano pakambokhagn so manga ayat o Kadnan tano, go mabaloy tano a pd ko miyamaratiyaya!"
28Kna, ka pphayag kiran so piyagma iran sa paganay. Na o pakakasoya siran, na pagndodan iran dn so inisapar kiran, ka mataan! a siran na titho a manga bokhag.
29Na pitharo iran a: "Da a kawyagoyag a rowar ko kawyagoyag tano ko doniya, go di tano pagoyagn (ko oriyan o kapatay)."
30Na o maylaing ka so masa a kapakatindga kiran ko hadapan o Kadnan iran! a tharoon Iyan a: "Ba ini di bnar?" Na tharoon iran a: "Ungkayno di, ibt ko Kadnan ami (ka bnar dn)!" Tharoon Iyan: "Na taami niyo so siksa, sabap ko kiyaongkir iyo."
31Sabnar a miyalogi so siran a piyakambokhag iran so kimbaratmowaan ko Allah, - taman sa amay ka makawma kiran so bangkit a mitalmba, na matharo iran a: "Hay miyakazndit tano! Sa kiyandaraynon tano ko doniya;" a siran na kaa-awidan iran so manga dosa iran sii ko manga likod iran; tanodan ka miyakaratarata a kaa-awidi ran on.
32Na da ko kawyagoyag ko doniya inonta na matag katmbangan go kabimbanan; na matatangkd a so ingd a mawri i taralbi a mapiya ko siran a khipanananggila. Ba da a manga sabot iyo?
33Sabnar a katawan Ami a mataan aya! a mapakapmboko ka dn o katharo iran: Na mataan! a siran na kna a ba ka iran di bbnara: Na ogaid na so da pamaginontolan na so manga ayat o Allah na sasangkaan iran.
34Na sabnsabnar a piyakambokhag so manga sogo ko miyaonaan ka: Na miphantang siran ko kiyapakambokhaga kiran, go so kiyaringasaa kiran, taman ko kiyapakatalingoma kiran o tabang Ami: Ka da a phakasambi ko manga katharo o Allah. Na sabnsabnar a adn a miyakaoma rka ko manga totholan ko manga sogo.
35Na oba rka minirgn so kiyatalikhod iran, na o khagagang ka na ploloba ka sa okita ko lopa odi na towak ko langit a kasabapan sa kabging ka kiran sa tanda, - na o kabaya o Allah, na mataan! a khatimo Iyan siran ko toroan: Na oba ka mabaloy a pd ko da a manga mlng iyan!
36Aya bo a tharima (ko ipphanolon ka) na so pphamakin´g on: Na so miyamatay, na pagoyagn siran o Allah; oriyan iyan na Ron siran phakandoda.
37Na pitharo iran: "Ino da toroni skaniyan sa tanda a phoon ko Kadnan iyan?" Tharoang ka a: "Mataan! a so Allah na Gaos Iyan a kapakatoron Iyan sa tanda, na ogaid na kadaklan kiran a di manga tatao."
38Na da a binatang ko lopa, go da a papanok a iphlantap iyan so mbala a papak iyan, a ba di manga pagtaw a manga lagid iyo. Da a linipha Ami ko kitab a mayto bo, oriyan iyan na sii siran plimoda ko Kadnan iran.
39Na so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami na manga bngl go manga omaw, - a matatago ko manga lilibotng: Sadn sa kabaya o Allah (a kadadag Iyan) na ndadagn Iyan: Go sadn sa kabaya Iyan (a katoro Iyan) na thagoon Iyan ko lalan a makaoontol.
40Tharoang ka: "Ay gda iyo amay ka makatalingoma rkano so siksa o Allah, odi na makatalingoma rkano so bangkit, ba adn a salakaw ko Allah a kaphangnian niyo? - o skano i manga bnar!"
41"Kna, ka Skaniyan bo i kaphangnian iyo, na pakaslangn kano Niyan sa maliwanag phoon ko tiyoba a mala a minitalmba rkano o kabaya Iyan, na kalipatan iyo so ipphamanakoto niyo Ron!"
42Go sabnsabnar a siyogoan Ami so manga pagtaw ko miyaonaan ka, na piyakadansal Ami kiran so masikot, go so kapakathatalogdam, ka an siran makapangalimbabaan.
43Na ino siran da pangalimbabaan gowani ko makawma kiran so siksa Ami? Na ogaid na badn tomigas so manga poso iran, go pipharasan kiran o shaytan so pinggolawla iran (a manga rarata).
44Na kagiya a pakalipatan iran so sabap a kiyapakatadma kiran, na likaan Ami kiran so manga pinto o langowan taman, taman sa kagiya a ba siran dn miyasonor ko kiyabgi kiran, na siniksa Ami siran sa minitalmba, na samawto na siran na kiyadaan siran sa panginam!
45Na miyathiphad so kaposan o pagtaw a da pamaginontolan. Na so podi na rk o Allah a Kadnan o manga kaadn.
46Tharoang ka: "Ay gda iyo, amay ka kowaan o Allah so kan´g iyo go so manga kaylay niyo, go parkatn Iyan so manga poso iyo, ba adn a tohan a salakaw ko Allah a mibgay niyan rkano to?" Pamimikiranang ka so ropaan a gii Ami kazalinsalina magosay ko manga ayat; na oriyan iyan na siran na pthalikhodan iran.
47Tharoang ka: "Ay gda iyo, amay ka makatalingoma rkano so siksa o Allah a mitalmba, odi na mapayag, ba adn a khabinasa a rowar ko pagtaw a da pamaginontolan?"
48Na da a kiyasogo Ami ko manga sogo a rowar sa kapphamanothol iran sa mapiya, go giya kaphphamakiiktiyar iran ko marata: Na sadn sa maratiyaya, go mbilangataw, - na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
49Na so piyakambokhag iran so manga ayat Ami, - na khasogat siran o siksa, sabap ko da iran kapangongonotan.
50Tharoang ka a: "Di ko rkano ptharoon i zisii rakn so khitatagoan ko manga kakawasaan o Allah, go di ko katawan so migagaib, go di ko rkano ptharoon i mataan! a sakn na malaikat. Da a khdgn ko a rowar ko iphagilaham rakn." Tharoang ka a: "Ba magizan so bota ago so pphakaylay?" Ino kano di phamimikiran?
51Na pakiiktiyaring ka ini ko siran a ikaalk iran so kaplimoda kiran ko Kadnan iran a: Da a khakowa iran a salakaw ko Allah a Panarigan go da a phangongogopan: ka an siran makapananggila.
52Go ding ka mbowangn so siran a pzimbaan iran so Kadnan iran ko kapitapita, go so kagabigabi, a singanin iran ko kasosoat o Allah. Na da a paliyogat rka ko kapphamagitonga kiran a mayto bo, go da a paliyogat kiran ko kapphamagitonga rka a mayto bo, ka misabap ko kibowangn ka kiran, a sabap a kabaloing ka a pd ko da pamaginontolan.
53Na lagid aya a kiyatiyoba Ami ko sabaad kiran sabap ko sabaad, ka an iran matharo a: "Ba siran aya so inikalimo siran o Allah ko ndolon-dolonan tano?" Ba da so Allah a Matao ko miyamanalamat?
54Na igira a miyakaoma rka so siran a paparatiyayaan iran so manga ayat Ami, na tharoang ka a: "So kalilinatad na sii rkano. Tiyangkd o Kadnan iyo ko ginawa Niyan so kapangalimo. Mataan aya! a sadn sa miyakanggolawla rkano sa marata sii ko di katao, oriyan iyan na mithawbat ko oriyan iyan, go miphiyapiya, na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon."
55Na lagid aya a gii Ami kazmpada magosay ko manga ayat. Go an mapayag so okit o manga baradosa.
56Tharoang ka a: "Mataan! a sakn na inisapar rakn so kazoasoata ko ko siran a pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah." Tharoang ka a: "Di akn pagonotan so manga kabaya iyo a ribat, ka miyadadag ako dn, o siyowa akn oto, go kna a ba ako pd ko miyamakaontol."
57Tharoang ka a: "Mataan! a sakn na thatakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, a piyakambokhag iyo Skaniyan. Kna a ba rakn zisii so pphagalokalokan iyo (a siksa). Da ko kokoman oto inonta na rk o Allah. Ipkhokom Iyan so bnar, go Skaniyan i taralbi a mapiya ko manga kokoman."
58Tharoang ka a: "Opama ka mataan! a zisii rakn so phagalokalokan iyo, na minitaman dn so khasowa ko lt akn ago so lt iyo, na so Allah na katawan Iyan so da pamaginontolan."
59Na zisii Rkaniyan so manga gonsi o migagaib, da a matao ron a rowar Rkaniyan. Go katawan Iyan so zisii ko kalopaan go so kalodan. Go da a khawlog a raon a ba Niyan di katawi skaniyan. Go da a od a matatago ko manga lilibotng ko lopa, go da a mawasa, go da a mamara, a ba di matatago ko kitab a mapayag (so Laoh Mahfodh).
60Go Skaniyan so pthangan rkano ko gagawii, (ko kapthoroga rkano), go katawan Iyan so miyapasad iyo ko dawndaw. Oriyan iyan na pphakagogona on kano Niyan roo; ka an mapopos so taalik a miyapnto; oriyan iyan na sii Rkaniyan so khandodan iyan oriyan iyan na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo.
61Go Skaniyan so phakabaas, a kaporoan o manga oripn Iyan, go pzogoan kano Niyan sa (manga malaikat a) khisisiyap (rkano). Taman sa igira a miyakaoma ko isa rkano so kapatay, na tangann Skaniyan o manga sogo Ami (a manga malaikat), a siran na di siran pphasipasin.
62Oriyan iyan na pakakasowin siran ko Allah, a Kadnan iran a bnar. Tanodan ka rk Iyan so kokoman, go Skaniyan i lbi a magaan ko manga pagiitong.
63Tharoang ka: "Ba adn a phakasabt rkano ko manga lilibotng ko kalopaan go so kalodan, a kaphangangarapanan iyo Skaniyan sa mapayag a kapangalimbabaan ago masoln (maptharo iyo a:) ´Ibt o sabta kami Niyan sii, na khabaloy kami dn a pd ko miyamanalamat´?"
64Tharoang ka a: "So Allah na pzabtn kano Niyan on, go so langowan o boko, oriyan iyan na skano na ipphanakoto niyo!"
65Tharoang ka a: "Skaniyan so Phakagaga sa katalingomai Niyan rkano sa siksa, a phoon ko kaporoan iyo odi na phoon ko kababaan o manga ai niyo, odi na pakarimbotan kano Niyan, sa kapakathitindga, go pakitintiman Iyan ko sabaad rkano so bagr o sabaad." Pamimikiranang ka so ropaan a gii Ami kazalinsalina magosay ko manga ayat, ka an iran kasaboti.
66Na piyakambokhag aya o pagtawng ka, a skaniyan so bnar. Tharoang ka a: "Kna a ba kano rakn sasarign;"
67"Oman i thothol na adn a pkhatanaan iyan, na katokawan iyo bo."
68Na igira a miyailaing ka so siran a pphagizawizaw ko manga ayat Ami, na talikhoding ka siran taman sa di aya pagizawizawn iran na tothol a salakaw ron. Na o malipat ka o shaytan, na di ka pagontod ko oriyan o kapakatadm ka, a pd o pagtaw a da pamaginontolan.
69Na da a paliyogat ko siran a khipanananggila ko kapphamagitonga kiran a mayto bo, na ogaid na pananadm, ka an siran makapananggila.
70Na ganating ka so siran a biyaloy iran so agama iran a katmbangan go kabimbanan, go miyalimpang siran o kawyagoyag ko doniya. Na pamakitadming ka a Qor´an nai: Ka oba adn a kabinasaan a ginawa sa sabap ko pizokat iyan: da a bagian iyan a salakaw ko Allah a Panarigan go da a phangalbalb. Na apiya iyaon iyan (sa ginawa niyan) so langowan o ipagaon na di ron matarima: Siran man so kiyabinasaan sabap ko pizokat iran: Na bagian iran so inomn a phlikabo a ig go so siksa a malipds: Sabap ko da iran kaparatiyaya.
71Tharoang ka (ya Mohammad): "Ino Ami zimbaa a salakaw ko Allah so di rkami phakanggay a gona, go di rkami phakamorala, - go ba kami pmbaklid ko manga talikhodan ami ko oriyan o masa a kiyatoroa rkami o Allah? - lagid o diyadag skaniyan o shaytan sii ko lopa, a pkhataataap, adn a manga bolayoka iyan a pthawagn iran sii ko toroan, sa song ka rkami." Tharoang ka a: "Mataan! a so toroan o Allah na giyoto i toroan, na inisogo rkami a kambayorantang ami ko Kadnan o manga kaadn;"
72Go giya kipamayandgn iyo ko sambayang go onoti niyo Skaniyan: Na Skaniyan so Ron kano plimoda.
73Go Skaniyan so (Allah a) miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko bnar: Na sii ko alongan a tharoon Iyan so: "Kon," na khaadn. Aya katharo Iyan na so bnar. Na rk Iyan so kapaar ko alongan a kaiyopa ko pariyop o sanggakala. Katawan Iyan so gaib ago so mapayag. Go Skaniyan so Mawngangn, a Kaip.
74Na gowani na pitharo o Ibrahim ko ama iyan a Azar: "Ino ka pphangmbaal sa manga barahala a manga katohanan? Mataan! a sakn na pkhaylay akn ska, go so pagtawng ka ko kadadag a mapayag."
75Na lagid aya a kapphakiilayn Ami ko Ibrahim ko mala a kapaar ko manga langit go so lopa, ka an mabaloy a pd ko mithotomangkd.
76Na kagiya a makalibotng rkaniyan so gagawii, na miyakaylay sa bitoon, na miyatharo iyan a: "Giyaya i Kadnan ko." Na kagiya a somdp, na miyatharo iyan a: Di ko khabayaan so pphamandp.
77Na kagiya a maylay niyan so olan a pzbang, na miyatharo iyan a: "Giyaya i Kadnan ko. Na kagiya a somdp, na miyatharo iyan a: Ibt o di ako toroa o Kadnan ko, na khabaloy ako dn a pd ko pagtaw a miyangadadadag."
78Na kagiya a maylay niyan so alongan a pzbang, na miyatharo iyan a: "Giyaya i Kadnan ko: Ka giyaya i mala." Na kagiya a somdp, na miyatharo iyan a: "Hay pagtaw akn, mataan! a sakn na angiyas ako ko ipphamanakoto niyo."
79"Mataan! a sakn na inibantak akn so hadap akn ko Allah a mimbaas ko manga langit go so lopa, a mbabayorantang ako, go di ako pd ko manga pananakoto."
80Na miyakiphawala on so pagtaw niyan. Pitharo iyan a: "Ino kano rakn gii pakiphawala, makapantag ko Allah, a sabnar a tiyoro ako Niyan? Na da a ikhalk akn ko ipzakoto niyo Rkaniyan a mayto bo: Inonta sa kabaya o Kadnan ko. Mararangkom o Kadnan ko a katao so langowan taman. Ino kano di phananadm?"
81"Na andamanaya i kikhalkn ko ko ipphanakoto niyo, na di niyo ikhalk a mataan! a skano na piyaki sakotowan iyo so Allah, da a initoron Iyan rkano ron a karina? Na anda ko dowa ka sagorompong i kiyapatotan ko sarig? o skano na katawi niyo."
82"So miyamaratiyaya, go da iran kmbotn ko paratiyaya iran so kapanakoto, na siran man i kiyapatotan ko sarig, go siran i miyamakaontol."
83Na giyoto i karina Mi, a inibgay Ami oto ko Ibrahim makapantag ko pagtaw niyan: Ipphoro Ami ko manga daradat so taw a kabaya Ami: Mataan! a so Kadnan ka na Mawngangn, a Matao.
84Na inibgay Ami ron so Is´haq go so Ya´qob; oman i isa kiran na tiyoro Ami. Go so Noh, na tiyoro Ami ko miyaonaan iyan, na pd ko moriyataw niyan so Dawood, go so Solayman, go so Ayyob, go so Yosof, go so Mosa, go so Haron: Na lagid aya a kambalasi Ami ko miphipiyapiya:
85Go so Zakariya, go so Yahya, go so Eysa, go so Ilyas: Oman i isa kiran na pd ko manga bilangataw:
86Go so Ismail, go so Al-Yasa´, go so Yonos, go so Lot: Na oman i isa kiran na inilbi Ami ko manga kaadn (ko masa iran):
87Go so sabaad ko manga loks iran, go so manga moriran a taw, go so manga pagari ran: Na pinili Ami siran, go tiyoro Ami siran ko okit a makaoontol.
88Giyaya man so toroan o Allah a thoroon Iyan sa sabap Rkaniyan so taw a kabaya Iyan, ko manga oripn Iyan. Na opama ka miyanakoto siran, na miyaylang kiran dn so pinggalbk iran.
89Siran man so inibgay Ami kiran so kitab, go so ongangn, go so kananabii: Na amay ka ongkirn aya o siran aya, na sabnar a inisarig Ami aya sa pagtaw a kna a ba iran aya di paparatiyayaa.
90Siran man so tiyoro o Allah: Na so toroan kiran i onoting ka skaniyan; tharoang ka a: "Da a phangning ko rkano saya a sokay: da a salakaw rkaniyan a rowar sa ndao ko manga kaadn."
91Na da iran slaan ko Allah so titho a kala Iyan, gowani ko tharoon iran a: "Da a initoron o Allah ko manosiya a mayto bo." Tharoang ka a: "Antawa onon i tomiyoron ko kitab a so minioma skaniyan o Mosa? - a sindaw ago toroan ko manga manosiya: Ipphanorat iyo to ko manga daptar na pphayagn iyo to, na madakl a pphagmaan iyo ron: Na minindao rkano so di niyo katawan, skano go di katawan o manga loks iyo." Tharoang ka a: "So Allah (i tomiyoron on):" Oriyan iyan na ganating ka siran ko gi iran kandadab a mabibimban siran.
92Na giyang kaya (a Qor´an) na kitab a initoron Ami skaniyan, a ndadaklan o mapiya, a miyakatanto ko miyaonaan iyan: Go an ka mipamakaiktiyar ko (taw sa Makkah a) pompongan o manga ingd ago so makaliliyot on. Na so miyamaratiyaya ko akhirat na paparatiyayaan iran aya, go siran na so sambayang iran na sisyapn iran.
93Na ba adn a taw a lawan a darowaka ko taw a inangkob iran so Allah sa kabokhag, odi na pitharo iran a: "Inilahaman ako," a da a iniilaham on a mayto bo, go so taw a pitharo iran a: "Phakatoron ako sa lagid o initoron o Allah?" Na opama ka maylaing ka amay ka so da pamaginontolan na matago ko manga kabrg ko kapatay! - a so manga malaikat na oolangn iran so manga barokan iran, (sa gi iran tharoon a:) "Pakaliyowa niyo so manga niyawa niyo: Sa alongan nai na imbadal rkano so siksa a kahinaan, - sabap ko skano na ipphangangkob iyo ko Allah so di bnar, go skano na so manga ayat Iyan na pphmaratabatan niyo!"
94Na (tharoon kiran a:) "Sabnsabnar a miyakaoma kano Rkami a manga tawantawan lagid o kiyaadna Mi rkano ko paganay a kiyaokitan: Na kiyaganatan iyo (sa doniya) so inibgay Ami rkano ko tampar ko manga talikhodan iyo: Na da a khaylay Ami a pd iyo ko manga panandigan iyo a siran so initgo niyo sa mataan! a siran na manga sakotowa siran rkano o Allah. Sabnsabnar a miyangappka so kiyakhokoyaptaan iyo, go miyaylang rkano so initgo niyo (a phamakaogop rkano)!"
95Mataan! a so Allah i dii makambatkad ko manga od, go so od a korma. Pphakagmawn Iyan so oyagoyag a phoon ko miyatay, go pphakagmawn Iyan so miyatay a phoon ko oyagoyag. Giyoto man so Allah: Na andamanaya i kapthalikhod iyo?
96Miyadn ko kapipita: Go biyaloy Niyan so gagawii a iddkha, go so alongan go so olan a ipphagitong. Giyoto man i taks o (Allah a) Mabagr, a Matao.
97Go Skaniyan so miyadn rkano ko manga bitoon, ka an iyo gii mipnanao ko manga lilibotng ko kalopaan ago so kalodan: Sabnar a pizmpad Ami magosay so manga ayat ko pagtaw a tatakikn iran.
98Go Skaniyan so miyadn rkano phoon ko ginawa a isa (a giyoto so Adam): Na adn a kapthaknaan go adn a kapmbtadan: Sabnar a pizmpad Ami magosay so manga ayat ko pagtaw a khisasabot.
99Go Skaniyan so piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig: Na piyakagmaw Ami sa sabap rkaniyan so mbarambarang a mangngto: Na adn a piyakagmaw Ami ron a gadong, na pphakagmawan Ami skaniyan sa onga a mapipingi; go pphakaphoon ko korma a phoon ko tandok iyan a manga talintang a maa-ampir: Go so manga pamomolan a manga anggor, go zayton, go dalimah, makapzasaropai go di makapzasaropai: Pagilaylaya niyo so onga niyan igira miyonga, go so kapakatoa niyan. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a mapaparatiyaya.
100Na biyaloy iran a manga sakotowa o Allah so manga jinn, a inadn Iyan siran; go tiyakayan iran sa manga wata a mama, go manga wata a babay a kna a ba katao. Soti Skaniyan! go maporo a ka-aawat Iyan ko phropaan iran On!
101Mimbaas ko manga langit ago so lopa: Andamanaya i kapmbawata Iyan a da a darodopa Iyan? Go aya miyadn ko langowan taman, go Skaniyan i Matao ko langowan taman.
102Giyoto man so Allah, a Kadnan niyo! Da a tohan a inonta Skaniyan, a miyadn ko langowan taman. Na zoasoata niyo Skaniyan. Go Skaniyan i tomatanggong ko langowan taman.
103Di khatndo Skaniyan o manga kaylay, na Skaniyan na mattndo Iyan so manga kaylay: Go Skaniyan i Lambasi-katao, a Kaip.
104"Sabnar a adn a miyakaoma rkano, a manga karina, a phoon ko Kadnan iyo: Na sadn sa min´ngka on, na kapiyaan o ginawa niyan; na sa di ron magin´ngka, na ikabinasa niyan: Na kna a ba sakn i somisiyap rkano."
105Na lagid aya a gii Ami kazalinsalina magosay ko manga ayat. Go kagiya oba iran matharo a: "Kiyapangadian ka," go kagiya an Ami oto mapakarayag ko pagtaw a manga tatao.
106Kdgang ka so iniilaham rka a phoon ko Kadnan ka: Da a tohana inonta Skaniyan. Go talikhoding ka so manga pananakoto.
107Na o kabaya o Allah, na di siran makapanakoto: Na da Ami ska pntoa a somisiyap kiran, go kna a ba siran rka pakiaakon.
108Na di niyo pndadawrai so siran a pzimbaan iran a salakaw ko Allah, ka ndadawraan iran so Allah sa kapmalawani sabap ko di katao. Lagid aya a kiyapharasi Ami ko oman i pagtaw ko galbk iran. Oriyan iyan na so bo so Kadnan iran i khandodan iran, na phanotholn Iyan kiran so pinggolawla iran.
109Na mizasapa siran ko Allah ko pithamanan o manga sapa iran, sa mataan! a o adn a makawma kiran a tanda, na pharatiyayaan iran dn oto. Tharoang ka a: "So manga tanda na sii bo ko Allah. Na antawaa i maphakatokaw kano niyan sa mataan aya! a o makatalingoma na di iran pharatiyayaan?"
110Na mbangkiringn Ami so manga poso iran, go so manga kaylay ran, lagid o da iran on kaparatiyayaa ko paganay a kiyaokitan: Go mbotawanan Ami siran ko kadadadag iran, a gii siran mromparompak.
111Na opama ka mataan! a Skami na piyakatoron Ami kiran so manga malaikat, go minimbitiyarai siran o miyamatay, go tinimo Ami kiran so langowan taman a minipagadapa (iran), na di siran dn maratiyaya, inonta o kabaya o Allah. Na ogaid na kadaklan kiran na di manga tatao.
112Na lagid aya a kiyasnggay Ami ko oman i nabi sa ridoay, a manga shaytan ko manga manosiya, go so manga jinn, a ipphamodiyok o sabaad kiran ko sabaad so inirmasan a katharo, ka an siran maikmat. Na o kabaya o Kadnan ka, na di iran oto manggolawla: Na botawaning ka siran ago so gi iran mbabaasn;
113Ka an on mitaliyadok so manga poso o siran a di miyamaratiyaya ko akhirat: Go an siran on masoat, go an iran gii manggolawla so siran na gi iran nggolawlaan (a dosa).
114(Tharoang ka a:) "Ba adn a salakaw ko Allah a pmbabanogn akn a kokoman? - a Skaniyan so tomiyoron rkano ko kitab," a katatarotopan sa osayan. Na so siran a bigan Ami ko kitab, na katawan iran, a mataan! (a giya Qor´an aya na) initoron a phoon ko Kadnan ka a bnar. Na ding ka dn mbaloya a ginawang ka a pd ko pkhakadowadowaan.
115Na miyasamporna so katharo o Kadnan ka a bnar ago ontol: da a phakasambi ko manga katharo Iyan: Go Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
116Na amay ka onotan ka so kadaklan ko taw ko lopa, na khapokas ka iran ko lalan o Allah; ka da a phagonotan iran a rowar ko arangan: Go ba siran dn dii pangsar.
117Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i Matao ko taw a mapopokas ko lalan Iyan: Go Skaniyan i Matao ko khipakaoontol.
118Na kang kano ko miyaaloy ron so ngaran o Allah, o skano na so manga ayat Iyan i paparatiyayaan iyo.
119Na antonaa i sikap iyo (a maka-uurn rkano) sa di niyo kakhan ko miyaaloy ron so ngaran o Allah, a sabnar a pizmpad Iyan rkano magosay so kiyaram Iyan rkano inonta so kiyasngtan kano ron? Na mataan! a madakl a tanto a pphamakadadag sabap ko manga kabaya iran a ribat a kna a ba katao. Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i Matao ko manga malawani.
120Na ganati niyo so mapapayag a dosa, go so masoln on: Mataan! a siran a gii zokat ko dosa na imbalas kiran dn so pizokat iran.
121Na di kano khan ko da on maaloy so ngaran o Allah: Ka mataan aya! a titho a kandarowaka. Na mataan! a so manga shaytan na titho a pphamodiyokn iran so manga salinggogopa iran, ka an kano iran mapphamawal. Na amay ka onotan iyo siran, na mataan! a skano na titho a manga pananakoto.
122Ino so taw a aya btad iran na maatay, na inoyag Ami skaniyan, go singgayan Ami sa sindaw a sabap a pkhilalakaw niyan ko manga manosiya, ba lagid o taw a makaiibarat skaniyan sa matatago ko manga lilibotng, a di ron phakaawa? Lagid aya a kiyapharasi Ami ko da pamaratiyaya ko pinggolawla iran.
123Go lagid aya a kiyasnggay Ami ko oman i ingd, sa manga ala ko manga rarata on i ongar, ka an siran on makapphagantangan sa marata: Na da a kapphagantanganan iran sa marata a rowar ko manga ginawa iran, sa di iran maiin´ngka.
124Na igira adn a miyakaoma kiran a tanda, na tharoon iran a: "Di ami dn pharatiyayaan taman sa di kami kabgan sa lagid o inibgay ko manga sogo o Allah. So Allah i Matao sa sadn sa ipkhidiya Niyan ko sogoan Iyan. Na khasogat dn so siran a mimamarata i ongar a kapakayto sii ko Allah, go siksa a sangat, sabap ko kiyapagantangan iran sa marata."
125Na sadn sa kabaya o Allah a katoroa Niyan on, - na phakaloagn Iyan so rarb iyan ko kambayorantang; go sadn sa kabaya Iyan a kadadaga Niyan on, na mbaloyn Iyan so rarb iyan a maggt a masimpit, lagid oba pphanakdg ko kawang: Lagid oto a kipznggayn, o Allah ko siksa ko siran a di mapaparatiyaya.
126Na giya ungkai (a Islam) i lalan o Kadnan ka, a makaoontol: Sabnar a pizmpad Ami magosay so manga ayat ko pagtaw a khipakatatadm.
127Bagian iran so ingd a kalilintad sii ko Kadnan iran: Go Skaniyan i Panarigan iran, sabap ko pinggolawla iran (a mapiya).
128Na sii ko gawii a kalimoda Niyan kiran langon, (na tharoon Iyan): "Hay malilimod a manga jinn! Sabnar a madakl a liyalong iyo ko manga manosiya." Na tharoon o manga salinggogopa iran a pd ko manga manosiya: "Kadnan ami, kiyasawitan o sabaad rkami so sabaad: Na inisampay kami ko diyandi ami a so inidiyandii Ka rkami." Tharoon Iyan a: "So apoy i darpa iyo: Makakakal kano ron dn, inonta sa kabaya o Allah. Mataan! a so Kadnan ka na Mawngangn, a Matao."
129Na giyaya i gii Ami kapakikhapaarn ko sabaad ko manga darowaka ko sabaad, sabap ko pizokat iran.
130"Hay kasamasama o manga jinn go manga manosiya! Ba da a miyakatalingoma rkano a manga sogo a pd rkano, a mapphanothol iran rkano so manga ayat Akn, go mipphamakaiktiyar iran rkano so kitmo ko alongan iyo wai?" Tharoon iran: "Pizaksian ami a sala so manga ginawa mi. Na miyakalimpang kiran so kawyagoyag ko doniya. Na zaksian iran a ginawa iran sa mataan! a siran na da pamaratiyaya."
131Giyoto man na mataan! a da ko btad o Kadnan ka oba Niyan binasaa so manga ingd sabap ko kiyandarowaka, a ba so taw ron na di makaiin´ngka.
132Na rk o oman i isa so manga daradat ko pinggolawla iran: Ka da ko Kadnan ka i ba Niyan kalilipati so gi iran nggolawlaan.
133Na so Kadnan ka i Kawasa, a Khirk ko limo: O kabaya Iyan, na khaylang kano Niyan, go phakasambi (sa pagtaw) ko oriyan iyo sa sadn sa kabaya Iyan, izan o kiya adn a Niyan rkano a miyakapoon ko moriyataw o pagtaw a salakaw.
134Mataan! a so diyandi rkano na phakatalingoma dn: Go di niyo dn kapalagoyan.
135Tharoang ka (ya Mohammad): "Hay pagtaw akn, nggalbk kano sa sadn sa kapasang iyo: Ka mataan! a pnggalbk ako mambo: Na katokawan iyo bo o antawaa i khabaloy a rk iyan so mababantog a ingd: Mataan aya! a di phakaslang sa maliwanag so da pamaginontolan."
136Na singgayan iran so Allah ko inadn Iyan a manga prpran go manga ayam, sa kipantag: Na pitharo iran a: "Giyaya na bagian o Allah sii ko tgo iran a kabokhag: Go giyaya na bagian o ipphamanakoto ami!" Na so miyabaloy a bagian o ipphamanakoto iran na di ipraot ko Allah, na so miyabaloy a bagian o Allah na ipraot ko ipphamanakoto iran. Mikharatarata so ipkhokom iran!
137Na lagid aya a kiyapharasi Niyan ko madakl ko manga pananakoto, ko kapmbonoa ko manga wata iran o ipphamanakoto iran, ka an iran siran mabinasa, go an iran siran karimboti ko agama iran, na opama ka kabaya o Allah, na di iran oto manggolawla: Na botawaning ka siran ago so gi iran mbabaasn a kabokhag.
138Na pitharo iran a: Giya manga ayam ai go giya prpran nai na inisapar, da a phakakan on a inonta so kabaya ami sii ko tgo iran a kabokhag go manga ayam a inisapar so karorani ko manga likod iyan, go manga ayam a di iran on pagalowin so ngaran o Allah; - a ipphangangkob on: Mbadalan Iyan siran dn ko ipphangangkob iran on.
139Go pitharo iran a: "So matatago ko manga tiyan angkai a manga ayam na kabisa o manga mama rktano, na kiyaram ko manga karoma tano;" na amay ka mabaloy a maatay, na thompotompok siran on. Mbadalan Iyan siran ko iniropa iran (a kabokhag): Mataan! a Skaniyan na Mawngangn, a Matao.
140Sabnar a miyalogi so siran a piyamono iran so manga wata iran, sa kalalalongan, kna a ba katao, go kiyaram iran so pagpr kiran o Allah, a iniangkob ko Allah. Sabnar a miyadadag siran go da siran makakdg sa ontol.
141Na Skaniyan so (Allah a) miyadn ko manga sapad, a gii mithaataar, go di mipthaataar, go so korma, go so prpran, a mbidabida a kapkhanawn: Go zayton, go so dalima a makapzasaropai, go di makapzasaropai: Kan kano ko onga niyan igira a miyonga, go tonaya niyo so zakat iyan ko alongan a kapragonawn; go di kano pthabowakar: Ka mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so manga tabowakar.
142Go (inadn Iyan) so sabaad ko manga ayam a pkharoranan go di kharoranan: Kang kano ko pagpr rkano o Allah, go di niyo khdga so manga okit o shaytan: Mataan! a Skaniyan na ridoay niyo a mapayag.
143Walo a nggaganapa: Sii ko bilibili a dowa, go sii ko kambing a dowa; tharoang ka a: Ba so dowa a mama i inisapar Iyan, antawaa so dowa a babay, antawaa so miyarangkom skaniyan o manga tiyan o dowa a babay? Panothola niyo rakn sii ko katao, o skano na manga bnar:
144Go sii ko onta a dowa, go sii ko sapi a dowa. Tharoang ka a: Ba so dowa mama i inisapar Iyan, antawaa so dowa babay, antawaa so miyarangkom skaniyan o manga tiyan o manga babay? antawaa ba kano khipakadadarpa gowani a isogo rkano aya o Allah? Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, ka an iyan madadag so manga manosiya sa kna a ba katao? Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a da pamaginontolan.
145Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Da a khatoon ko ko iniilaham rakn a inisapar ko khan a kakan iyan on, inonta o mabaloy a miyatay, odi na rogo a tomiyoga, odi na sapo o baboy, - ka mataan! a skaniyan na marzik - odi na kandarowaka, a inipanambay oto ko salakaw ko Allah." Na sadn sa kasngtan, a kna a ba darowaka, go di malawani, - na mataan! a so Kadnan ka na Manapi, a Makalimoon.
146Na hiyaram Ami ko siran a manga Yahodi so oman i adn a kanoko niyan, go so sapi go so kambing, na hiyaram Ami kiran so manga sibo a dowa oto, inonta so kaa-awidan o manga likod a dowa oto, odi na so manga tinai, odi na so minilook ko tolan: Giyoto man i inibadal Ami kiran sabap ko kiyandarowaka iran: Na mataan! a Skami i titho a manga bnar.
147Na o pakambokhaga ka iran, na tharoang ka a: "So Kadnan iyo i Khirk ko limo a rangkom; go da a phakarn ko siksa Iyan ko pagtaw a manga rarata i ongar."
148Ptharoon o siran a miyamanakoto a: "Opama ka kabaya o Allah, na di kami makapanakoto, go di makapanakoto so manga loks ami; go da a misapar ami a mayto bo," lagid oto a kiyapakambokhaga o siran a miyaonaan iran (ko manga sogo), taman sa kiyataaman iran so siksa Ami. Tharoang ka a: "Ba adn a zisii rkano a katao? Na gmawn iyo rkami oto. Da a phagonotan iyo a rowar ko arangan: Ka ba kano dn gii pangsar."
149Tharoang ka: "Na rk o Allah so karina a tarotop. Na o kabaya Iyan, na mataan! a khatoro kano Niyan langon."
150Tharoang ka a: "Pakadarpaa niyo i manga saksi iyo a siran so pzaksian iran a mataan! a so Allah na hiyaram Iyan aya." Na o zaksi iran, na ding ka siran mbabida a kazaksi. Go ding ka pagonoti so manga kabaya o siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami, go siran na di iran paparatiyayaan so akhirat, a siran na so Kadnan iran na phrimbangn iran.
151Tharoang ka a: "Song kano sii, ka batiyaang ko so hiyaram rkano o Kadnan iyo:" Di niyo phanakoton (so Allah) sa mayto bo; go (phiyapiya i niyo) so mbala a loks sa tanto a kaphiyapiya; go di niyo mbonoa so manga wata iyo sa phoon ko kamiskin; - ka Skami i pphagpr rkano ago so siran; - go di kano pagobay ko manga pakasisingay, so mapapayag on go so misosoln; go di niyo mbonoa so baraniyawa, a so inisapar o Allah, inonta o sii ko kabnar. Giyoto man na inisogo Iyan rkano to, ka an iyo sabota.
152Go di niyo pagobaya so tamok o ilo, inonta o so kapiya niyan, taman sa iraot ko kakhasad iyan; go tarotopa niyo so kapagasad go so kathimbang sii ko kaontol; da a iphaliyogat Ami ko baraniyawa, a inonta so khagaos iyan; - na igira a ptharo kano, na paginontolan kano, apiya sii ko tonganay (niyo); go so diyandi o Allah na tomann iyo: Giyoto man i kinisogoon Iyan rkano ron, ka an iyo katanodi.
153Na mataan! a giyaya i lalan Akn, a makaoontol. Na kdga niyo skaniyan. Go di niyo khdga so manga pd a lalan, ka mablag kano niyan ko lalan Iyan. Giyoto man i kinisogoon Iyan rkano ron, ka ang kano makapananggila.
154Oriyan iyan na inibgay Ami ko Mosa so kitab, a tarotop ko miphiyapiya, go osayan ko langowan taman, - go toroan go limo, ka an iran maparatiyaya so kipthoonaan (iran) ko Kadnan iran.
155Na giyang kaya (a Qor´an) na kitab a initoron Ami skaniyan a piyakandaklan sa mapiya: Na onoti niyo skaniyan, go pananggila kano, ka ang kano mipangalimo:
156Ka oba niyo matharo a: "Aya bo a tiyoronan ko kitab na so dowa pagtaw ko miyaonaan ami, na mataan! a miyabaloy kami a titho a di somasabot ko kapphangadi iran;"
157O di na oba niyo matharo i: "Opama ka mataan! a sii rkami initoron so kitab, na khabaloy kami dn a lbi a miyatoro a di siran." Na sabnar a adn a miyakaoma rkano a karina a phoon ko Kadnan iyo, - go toroan go limo. Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a piyakambokhag iyan so manga ayat o Allah, go tiyalikhodan iyan oto? Imbalas Ami dn ko siran oto a pphamanalikhod ko manga ayat Ami, so marata a siksa, sabap ko kiyatalikhod iran.
158Ba adn a pnayawn iran a rowar ko kapakatalingoma kiran o manga malaikat odi na so kapaka talingoma o Kadnan ka (hay Mohammad ko masa a kakokoma ko ndolon dolonan o manga oripn Iyan sa alongan a qiyamah). Odi na so kapakatalingoma o sabaad ko manga tanda o Kadnan ka (a so kazbang o alongan sa sdpan)? Sii ko alongan a kapakatalingoma o sabaad ko manga tanda o Kadnan ka, na di makanggay a gona ko ginawa so paratiyaya niyan, o da paratiyaya sa paganay, odi na da nggalbk ko paratiyaya niyan sa mapiya. Tharoang ka a: "Nayaw kano, ka mataan! a skami na nomanayaw kami (mambo)."
159Mataan! a so siran a mizisibaya ko agama iran go mithitindga, na da a labot ka kiran a mayto bo: Ka so khasowa iran na sii bo (phakandod) ko Allah. Oriyan iyan na phanotholn Iyan kiran so pinggolawla iran.
160Sa taw a mitalingoma niyan so mapiya, na adn a bagian iyan a sapolo a manga lagid iyan (a manga pipiya), go sa taw a mitalingoma niyan so marata, na da a imbalas on a rowar ko lagid iyan; sa di siran kasalimbotan.
161Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Mataan! a sakn na tiyoro ako o Kadnan ko ko lalan a makaoontol, - a okit a makasosogat, - a okit o Ibrahim a makaoontol, go kna a ba miyabaloy a pd ko manga pananakoto."
162Tharoang ka a: "Mataan! a so sambayang akn, go so simba ko, go so kawyagoyag akn, go so kapatay akn, na rk o Allah a Kadnan o manga kaadn."
163Daa sakotowa Iyan: Na giyaya i inisogo rakn, go sakn i paganay ko mimbabayorantang (ko Allah).
164Tharoang ka: "Ba adn a salakaw ko Allah a pmbabanogn ko a Kadnan, a Skaniyan i Kadnan o langowan taman? Na da a khasokat o oman i ginawa (a dosa) a ba on di pthagorar: Go di khaawidan o maawid so awid o pd iyan. Oriyan iyan na so bo so Kadnan iyo i khandodan iyo: Na phanotholn Iyan rkano so nganin a skano na di niyo to phagayonayonan."
165Go Skaniyan so miyadn rkano a manga khalifah ko lopa. Go piyakaombaw Niyan so sabaad rkano, ko kaporoan o sabaad sa manga daradat: Ka thpngan kano Niyan ko inibgay Niyan rkano. Mataan! a so Kadnan ka na magaan i kandadan´g, go mataan! a Skaniyan na titho a Manapi, a Makalimoon.
Chapter 7 (Sura 7)
1Alif, Lam, Mim, Sad. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2(Giyang kaya a Qor´an) Na kitab a initoron rka (ya Mohammad), - na di aya nggagtn a rarb ka, - ka an ka mipamaka iktiyar go pananadm a rk o miyamaratiyaya.
3Onoti niyo so (Qor´an a) initoron rkano a phoon ko Kadnan iyo, na di niyo pagonoti, so salakaw Rkaniyan a manga panarigan, miyakayto ito a kapphakatadm iyo.
4Na madakl a ingd a bininasa Mi, a miyakaoma on so siksa Ami ko kagagawii, odi na siran na khitotorogn siran ko kawtho o alongan.
5Na da a miyabaloy a daowa iran gowani ko makawma kiran so siksa Ami, a rowar sa kiyatharo iran: "Sa mataan! a skami na miyabaloy kami a manga darowaka."
6Na mataan! a pagizaan Ami dn so manga taw a siyogo an siran, go pagizaan Ami dn so manga sogo.
7Na mataan! a phanotholn Ami kiran dn (so pinggolawla iran) sii ko katao, go kna a ba Kami di makadadarpa.
8Na so kathimbang sa alongan oto na ontol: Na sadn sa makapnd so manga timbang iran, na siran man na siran i phamakaslang sa maliwanag:
9Na sadn sa makakhap so manga timbang iyan, na siran man so liyogi ran so manga ginawa iran, sabap ko kiya ongkira iran ko manga ayat Ami.
10Na sabnsabnar a piyaka khapaar Ami skano ko lopa, go singgayan Ami skano roo sa manga kawiyagan: Na miyakayto ito a kapphanalamat iyo!
11Go sabnsabnar a inadn Ami skano, oriyan iyan na pimbontalan Ami skano; oriyan iyan na pitharo Ami ko manga malaikat a: Pangalimbabaan kano ko Adam, na miyangalimbabaan siran; inonta so iblis; ka da mapd ko miyamangalimbabaan.
12Pitharo (o Allah) a: "Antonaa i miyakarn rka sa dang ka kapangalimbabaan isako sogoon Akn ska?" Pitharo (o iblis) a: "Sakn i tomo a di so Adam. Ka inadn akong Ka a phoon sa apoy, na inadn Ka skaniyan a phoon sa lipaw."
13Pitharo (o Allah) a: "Panokha ka ding ka dait iba ka sii di pmaratabat. Na awa ka, ka mataan! a ska na pd ko miyamakayto."
14Pitharo (o iblis) a: "Bgi akong Ka sa taalik taman ko alongan a kawyaga kiran."
15Pitharo (o Allah) a: "Mataan! a ska na pd ko piyangabbgan sa taalik."
16Pitharo (o iblis): "Na sabap ko kiyabaloyang Ka rakn a dadag, na mataan! a bknang ko siran dn sa ayan ko lalan Ka a makaoontol:"
17"Oriyan iyan na mataan! a songowang ko siran dn sii ko kasasangoran iran, go sii ko talikhodan iran, go sii ko manga kawanan iran, go sii ko manga diwang iran. Na ding ka matoon so kadaklan kiran oba pananalamat."
18Pitharo (o Allah) a: "Awa ka phoon rkaniyan (a sorga), a papaawingn, a inibowang. Na mataan! a sadn sa monot rka kiran, - na mataan! a ipno Akn skano dn ko naraka Jahannam langon."
19Na (pitharo o Allah a:) "Hay Adam, babaling ka, ska go si karomang ka ko sorga, na kang kano sa sadn sa kabaya iyo a dowa: Na di kano pagobay sangkai a kayo, ka mbaloy kano a pd ko manga darowaka."
20Na piyangonsi siran o shaytan, ka an iyan kiran kasawai so idadalong kiran ko kayaan iran. Go pitharo iyan a: "Da a kinisaparn rkano o Kadnan iyo sangkai a kayo, a rowar sa oba kano mabaloy a dowa a malaikat, odi na mabaloy kano a pd ko phangakakakal (ko sorga)."
21Na mizapa kiran: Sa mataan! a sakn na pd dn ko pphamangoyaw rkano sa mapiya.
22Na minibaba iyan siran sabap ko ikmat. Na kagiya a kataaman iran so kayo, na kiyasawaan kiran so kayaan iran a dowa, na aya miyataad iran na giya gi iran kapanangkiri ko raon sa sorga (a pinditar iran). Na tiyawag siran o Kadnan iran: "Ba Ko rkano da saparn angkanan a kayo, go ba Ko rkano da tharoa a mataan! a so shaytan na ridoay niyo a mapayag?"
23Pitharo iran: "Kadnan ami, miyadorat ami a ginawa mi, na odi kaming Ka napii go di kaming Ka kalimoon, na mataan! a khabaloy kami dn a pd ko miyangalologi."
24Pitharo (o Allah) a: "Tpad kano; sa so sabaad rkano na ridoay o sabaad; go adn a rk iyo ko lopa a kapthaknaan go kawiyagan, - taman ko wakto (o kapatay)."
25Pitharo Iyan (pn) a: "Ron kano khawyag, go ron kano phamatay, go ron kano phakagmawa."
26Hay manga moriyataw o Adam, sabnar a tiyoronan Ami skano sa nditarn a pphakarnding ko kayaan iyo, go ikataid. Na so nditarn a kapananggila, - na giyoto i tomo. Giyoto man na pd ko manga tanda o Allah, ka an siran pphakatadm!
27Hay manga moriyataw o Adam, di kano phakidadag ko shaytan, lagid o kiyapakaawaa niyan ko dowa a loks iyo phoon ko sorga, a phlkasn iyan kiran so nditarn iyan: ka an iyan kiran mapakiilay so kayaan iran: Mataan! a skaniyan na pkhaylay kano niyan skaniyan ago so manga pagtaw niyan sa di niyo siran khaylay: Mataan! a biyaloy Ami so manga shaytan a manga panarigan o siran a di mapaparatiyaya.
28Go igira a minggolawla siran sa pakasisingay, na tharoon iran a: "Miyatoon Ami saya so manga loks Ami, go so Allah na inisogo Iyan rkami aya." Tharoang ka a: "Mataan! a so Allah na di Niyan izogo so piyamakasisingay. Ino niyo pakiptharoon ko Allah so da a katao niyo ron?"
29Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Inisogo rakn o Kadnan ko so kaontol; go bantakn iyo so manga hadap iyo (ko Allah) sii ko oman i kazambayang, go zoasoata niyo Skaniyan, sa bobonayona niyo Ron so okit ko kapagintaw. Lagid o kiyaphooni Niyan rkano (madn), a kaphakakasoy niyo."
30So salompok na tiyoro Iyan, go so salompok na miyatangkd kiran so kadadag; mataan! a siran na kinowa iran so manga shaytan a manga panarigan, a salakaw ko Allah, aya arangan iran na mataan! a siran i khipaka oontol.
31Hay manga moriyataw o Adam, solota niyo so mapiya ko nditarn iyo ko oman i wakto a kapzambayang. Go kang, kano go inom kano, go di kano phanobra. Mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so pphamanobra.
32Tharoang ka: Antawaa i somiyapar ko (kanditara ko) parahiyasan o Allah, a so inadn Iyan a rk o manga oripn Iyan, go so manga pipiya ko pagpr? Tharoang ka a: Giyaya na rk o siran a miyamaratiyaya sii ko kawyagoyag ko doniya, kabisa iran ko alongan a qiyamah. Lagid aya a kapphagosaya Mi ko manga ayat ko pagtaw a manga tatao.
33Tharoang ka a: Aya bo a inisapar o Kadnan ko na so piyamakasisingay, so mapayag on go so masoln; go so dosa, go so kapangarasi sa di ontol; go so kipzakoton iyo ko Allah; ko da a initoron Iyan on a katantowan; go so gii niyo kapakitharoon ko Allah ko da a katao niyo ron.
34Na oman i pagtaw na adn a diyandi iyan (ko kakhabinasa iran): Na o pabila a makawma so diyandi kiran, na di iran misndod sa isa ka oras, go di iran maktng.
35Hay manga moriyataw o Adam! amay ka makatalingoma rkano so manga sogo a pd rkano, a pphamanotholn iran rkano so manga ayat Akn, - na sadn sa mananggila, go phiyapiya, - na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).
36Na so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami go pimaratabatan iran, - na siran man i manga taw ko naraka, sa ron siran on dn makakakal.
37Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so manga ayat Iyan? Siran man na ipraot kiran so kipantag iran ko kitab. Taman sa o pabila makawma kiran so manga sogo Ami a khowa ko manga niyawa iran, sa tharoon iran: "Anda dn so piyanongganoy niyo a salakaw ko Allah?" Na ismbag iran a: "Miyailang siran rkami," na zaksian iran so manga ginawa iran, a mataan! a siran na miyabaloy siran a da pamaratiyaya.
38Tharoon (o Allah): "Sold kano a rakhs o manga pagtaw a andang a miyaypos ko miyaonaan iyo a manga jinn ago manga manosiya, - ko naraka." Oman i makasold a pagtaw na ipamaninta iyan so pd iyan, taman sa amay ka makapraraota siran roo langon, na tharoon o miyawri kiran sa makapantag ko miyaona kiran a: "Kadnan ami siran aya i domiyadag rkami: Na talingomaing Ka siran sa siksa a takp ko naraka." Tharoon Iyan a: "Adn a rk o oman i isa rkano a takp (ko siksa) ogaid na di niyo katawan."
39Na tharoon o miyaona kiran ko miyawri kiran a: "Da a milalawan iyo rkami; na taami niyo so siksa sabap ko pinggalbk iyo (a marata)!"
40Mataan! a so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami go pimaratabatan iran oto, na di kiran kalkaan so manga pinto o langit, go di siran makasold ko sorga, taman sa di makasold so onta ko pso o ragom: Na lagid aya a imbadal Ami ko manga rarata i ongar.
41Adn a bagian iran ko naraka Jahannam, a igaan go adn a phamangikolob ko kaporoan iran (a apoy): Na lagid aya a imbadal Ami ko manga darowaka,
42Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na da a iphaliyogat Ami ko baraniyawa, a inonta so khagaga niyan, - na siran man i manga taw ko sorga, sa ron siran on dn makakakal.
43Na iniliyo Ami so matatago ko manga rarb iran a dngki; - pphamangondas ko kababaan iran so manga lawasayg; - go ptharoon iran: "So podi na rk o Allah, a tomiyoro rktano sii: Ka di tano matoro, o da tano toroa o Allah: Sabnsabnar a minioma o manga sogo o Kadnan tano so bnar," na itawag kiran a: "Giyanan man so sorga! a piyakikhawali rkano, sabap ko pinggolawla niyo (a mapiya)."
44Na itawag o manga taw ko sorga ko manga taw ko naraka a: "Sabnar a miyatoon ami so inidiyandi rkami o Kadnan ami a bnar: Na ino miyatoon iyo so inidiyandi rkano o Kadnan iyo a bnar?" Tharoon iran a: "Oway;" na ipananawag o phananawag ko pagltan iran a: "Mataan! a so morka o Allah na sii ko manga darowaka;"
45"Siran so pphangalang ko lalan o Allah go pphlolobaan iran on a kabkhog iyan: Go siran na so akhirat na oongkirn iran."
46Na kaaltan siran sa rnding, go adn a manga mama ko liyawaw o paglt a makikilala iran so oman i isa kiran sabap ko manga tanda iran. Na ipthawag iran ko manga taw ko sorga a: "Kalilintad a sii rkano," da siran on makasold, a siran na adn a panginam iran (sa kapakasold iran ko sorga).
47Na igira a miyatingr so manga kaylay ran ko tampar ko manga taw ko naraka, na tharoon iran: "Kadnan ami, di kaming Ka mbaloya a pd ko pagtaw a manga darowaka."
48Go adn a thawagn o manga taw ko paglt a manga mama a makikilala iran siran sabap ko manga tanda iran, sa tharoon iran: "Ino miyakalinding rkano so piyanimo iyo (a manga tamok) go so kiyapanakabor iyo?"
49"Ba siran aya so inizapa iyo sa da a phakasampayn kiran o Allah a limo? (tharoon kiran a) Sold kano ko sorga: da a pangandam iyo, go da a mimboko iyo."
50Na itawag o manga taw ko naraka ko manga taw ko sorga: "Sirayati kami niyo ko ig odi na so inipagpr rkano o Allah." Ismbag iran a: "Mataan! a so Allah na inisapar Iyan a dowaya ko da pamaratiyaya;"
51"Siran na biyaloy iran so agama iran kabimbanan go katmbangan, go miyakalimpang kiran so kawyagoyag ko doniya." Na sa alongan nai na phakalipatan Ami siran, lagid o kiyapakalipati ran ko kitmo ko alongan iran nai, go so kiyasangkaa iran ko manga ayat Ami.
52Na sabnsabnar a bigan Ami siran sa kitab, a piyagosay Ami skaniyan sii ko katao, a toroan ago limo ko pagtaw a mapaparatiyaya.
53Ba adn a pnayawn iran a rowar ko pakatana iyan? Sii ko alongan a makatalingoma so pakatana iyan, na matharo o siran a miyamakalipat on gowani a: "Sabnar a minioma o manga sogo o Kadnan tano so bnar. Na ba adn a manga panandigan tano, ka an tano iran masandig? O di na batano phakakasoya (ko doniya) ka an tano makanggalbk sa salakaw ko pinggalbk tano?" Sabnar a miyabinasa iran so manga ginawa iran, go miyakawatan kiran so piyangmbaalan iran a kabokhag.
54Mataan! a aya Kadnan iyo na so Allah, a miyadn ko manga langit ago so lopa sa miyakanm alongan, oriyan iyan na mithakna ko aras: Ipndalong Iyan so gagawii ko dawndaw, na pphakitondog Iyan on sa magaan: Go (inadn Iyan) so alongan, go so olan, go so manga bitoon a pawnotonot ko sogoan Iyan. Tanodan ka rk Iyan so kiyapangadn go so sogoan; Soti so Allah, a Kadnan o manga kaadn!
55Pangni kano ko Kadnan iyo sa kapangalimbabaan go masoln: Mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so pphlalawan.
56Go di kano phaminasa ko lopa ko oriyan o kiyatanor iyan, go pangni kano Ron sa makapantag sa kalk ago arap: Mataan! a so limo o Allah na marani ko miphipiyapiya.
57Go Skaniyan so pmbotawan ko manga ndo a pphamalata ko onaan o limo Iyan: Taman sa igira miyakaawid sa gabon a kappndan (sa oran), na ipamakaig Ami skaniyan ko ingd a miyatay (so lopa on), na pakatoronn Ami ron so ig, na isabap Ami ron a kapakagmawa Mi ko oman i manga onga: Lagid aya man a kaphakagmawa Mi ko miyamatay: Ka ang kano pphakatadm.
58Na so ingd a mapiya, na pphakagmaw so mangngto on sabap sa idin o Kadnan Iyan: Na so (ingd a) marata, na da a phakagmaw ron (a mangngto) inonta o kaplogati: Lagid aya a gii Ami kazalinsalina magosay ko manga tanda ko pagtaw a mananalamat (ko Allah).
59Sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan, na pitharo iyan: "Hay pagtaw akn! zoasoata niyo so Allah! ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Mataan! a ipkhawan akn skano ko siksa ko alongan a lbi a mala!"
60Pitharo o manga nakoda ko pagtaw niyan a: "Mataan! a pkhaylay ami ska dn ko kadadag a mapayag."
61Pitharo o Noh: "Hay pagtaw akn, da rakn so kadadag, ogaid na sakn na sogo a phoon ko Kadnan o manga kaadn!"
62"Ipzampay akn rkano so manga sogoan o Kadnan ko, go pphangthomaan ko skano, go katawan ko phoon ko Allah so di niyo katawan."
63"Ino ago kano phammsa sa kiyapakawma rkano o ndao a phoon ko Kadnan iyo, a minggolalan ko mama a pd rkano, ka ang kano niyan mapakaiktiyar, - go ang kano makapananggila, ka ang kano mipangalimo?"
64Na piyakambokhag iran, na siyabt Ami skaniyan, go so manga pd iyan ko kapal, na inld Ami so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami. Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw a di phamakanono!
65Go (siyogo Ami ko pagtaw a) Ad so pagari ran a Hod. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, zoasoata niyo so Allah, ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Ino kano di phananggila?"
66Pitharo o manga nakoda a so da pamaratiyaya ko pagtaw niyan a: "Mataan! a skami na pkhaylay ami ska dn ko kamomondowi. Go mataan! a skami na sabnar a arangan ami rka na pd ko manga bokhag!"
67Pitharo o Hod: "Hay pagtaw akn, da a kamomondowi rakn, na ogaid na sakn na sogo a phoon ko Kadnan o manga kaadn!"
68"Ipzampay akn rkano so manga sogoan o Kadnan ko. Go sakn na pphangthoma rkano a kasasanaan."
69"Ino ago kano phammsa sa kiyapakawma rkano o ndao a phoon ko Kadnan iyo a minggolalan ko mama a pd rkano, ka ang kano niyan mapakaiktiyar? Na tadmi niyo gowani a balowin kano Niyan a manga khalifah ko oriyan o pagtaw Noh, go piyakalawan kano Niyan ko kaadn sa kapangaala. Na tadmi niyo so manga limo o Allah, ka ang kano makaslang sa maliwanag."
70Pitharo iran: "Ba aya kiyapakatalingomang ka rkami, na an ami masimba so Allah a Isaysa Skaniyan, go an ami kaganati so pzimbaan o manga loks ami? Na talingomaan ka rkami so ipphangangalk ka rkami, o pd ka ko manga bnar!"
71Pitharo (o Hod) a: "Sabnar a adn a miyatangkd rkano a phoon ko Kadnan iyo a siksa, go rarangit. Ino kano rakn gii pakiphawala makapantag ko manga ngaran a inipamtho niyo ron skano go so manga loks iyo, - a da a initoron on o Allah a katantowan? Na nayaw kano, ka mataan! a sakn na pd iyo, a pd o khinanayaw."
72Na siyabt Ami skaniyan go so manga pd iyan, sabap ko limo a phoon Rkami, na tiniphad Ami so kaposan o siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami go di siran mapaparatiyaya.
73Go (siyogo Ami ko pagtaw a) Samod so pagari ran a Salih. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, zoasoata niyo so Allah; ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Sabnar a adn a miyakaoma rkano a karina a phoon ko Kadnan niyo, katii so onta o Allah a nanao niyo: Na botawani niyo skaniyan ko kapphangangan iyan ko lopa o Allah, go di niyo ron thmoon so marata, ka masogat kano o siksa a malipds."
74"Na tadmi niyo gowani a balowin kano Niyan a manga khalifah ko oriyan o Ad, go bigan kano Niyan sa darpa ko lopa. Gii kano makambabalay ko manga kapantaran on sa manga torogan, go pphanonggirb kano ko manga palaw sa manga walay; na tadmi niyo so manga limo o Allah, go di kano phaminasa ko lopa a mama kakayd kano."
75Pitharo o manga nakoda a siran so miyamanakabor ko pagtaw niyan ko siran a dipaka nganganinn a miyamaratiyaya a pd kiran a: "Ba niyo katawi a mataan! a so Salih na siyogo a phoon ko Kadnan iyan?" Pitharo iran a: "Mataan! a skami na so inisogo on na paparatiyayaan ami oto."
76Pitharo o siran a miyamanakabor a: "Mataan! a skami na so piyaratiyaya niyo to na inongkir ami."
77Na biyono iran so onta, go pimaratabatan iran so sogoan o Kadnan iran, go pitharo iran a: "Hay Salih! talingomaan ka rkami so ipphangangalk ka rkami, o ska na pd ko manga sogo!"
78Na miyadansal siran o linog, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr!
79Na inawaan iyan siran, go pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, sabnsabnar a minisampay akn rkano so sogoan o Kadnan ko, go kiyapangthomaan ko skano, na ogaid na di niyo khabayaan so pphamangthoma!"
80Go (siyogo Ami) so Lot gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan a: "Ino niyo gii nggolawlaa so piyakasisingay a da a bawn minggolawla a miyaonaan iyo a isa bo ko manga kaadn?"
81"Mataan! a skano na aya dn a pphangabayaan iyo na so manga mama a sambi o manga babay. Kna, ka skano na pagtaw a mimamalawani."
82Na da a inismbag on o pagtaw niyan a rowar sa kiyatharoa iran sa: "Pakaawaa niyo siran ko ingd iyo ka mataan! siran a manga taw a zosoti!"
83"Na siyabt Ami skaniyan ago so manga taalok on, inonta so karoma niyan, ka miyabaloy a pd ko miyamangibagak (ko siksa)."
84Na piyakaoranan Ami siran sa oran (a ator): Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiya akiran ko manga rarata i ongar!
85Go (siyogo Ami ko) pagtaw a Madyan so pagari ran a Shoayb. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, zoasoata niyo so Allah; ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Sabnar a adn a miyakaoma rkano a karina a phoon ko Kadnan niyo. Na tarotopa niyo so kapagasad go so kathimbang, go di niyo khorangi ko manga manosiya so nganinganin iran; go di kano phaminasa ko lopa ko oriyan o kiyatanor iyan. Giyoto man i mapiya rkano, o skano na khipaparatiyaya."
86"Go di kano phamagayan ko oman i lalan, a pphangangalk kano, go phangalangan iyo ko lalan o Allah so miyaratiyaya Rkaniyan go pmbabanogn iyo ron a kabkhog iyan; go tadmi niyo gowani ko mayto kano, na piyakadakl kano Niyan. Na pamimikirana niyo so miyambtad o kiya akiran ko miyamaminasa."
87"Na mataan! a adn a sabaad rkano a piyaratiyaya iran so inisogo rakn, go adn a sabaad a da iran paratiyayaa, na phantang kano taman sa kokomn tano o Allah: Ka Skaniyan i taralbi a mapiya ko manga kokoman."
88Pitharo o manga nakoda a so miyamanakabor ko pagtaw niyan a: "Mataan! a phakaawaan ami ska dn hay Shoayb! go so miyamaratiyaya a pd ka phoon ko ingd ami, inonta o mataan! a komasoy kano ko okit tano." Pitharo iyan: "Ati apiya di ami kabaya?"
89"Sabnar a khaangkob ami so Allah sa kabokhag, o kasoy kami ko okit iyo ko oriyan o masa a kiyalpasa rkami ron o Allah; go di rkami khapakay i ba kami ron kasoy inonta o kabaya o Allah, a Kadnan ami. Mararangkom o Kadnan ami a katao so langowan taman. So bo so Allah i siyarigan ami. Kadnan ami, kokoma kaming Ka ago so pagtaw ami sa ontol, ka Ska i taralbi a mapiya ko manga kokoman."
90Na pitharo o manga nakoda a so da pamaratiyaya ko pagtaw niyan: "Ibt amay ka onotan iyo so Shoayb, na mataan! a skano samawto na miyangalologi dn!"
91Na miyasogat siran o linog, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr!
92So siran a piyakambokhag iran so Shoayb na lagid oba siran roo da maadn. Siran a piyakambokhag iran so Shoayb, na miyabaloy siran a siran i manga logi.
93Na inawaan iyan siran, go pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, sabnsabnar a minisampay akn rkano so manga pakawit o Kadnan ko, go piyangthomaan ko skano, na andamanaya i kipmboko on akn ko pagtaw a da pamaratiyaya!"
94Na da a siyogo an Ami a ingd sa nabi, a ba Ami da sogatn ko taw ron so masikot go so karomasayan, ka an siran maka pangalimbabaan.
95Oriyan iyan na siyambiyan Ami so btad a marata sa mapiya, taman sa mithagompiya siran, na pitharo iran a: "Sabnar a minisogat ko manga loks tano so karomasayan go so kapakadadaya! Na siniksa Ami siran sa minitalmba, a siran na di iran maiin´ngka."
96Na o opama ka mataan! a so taw ko manga ingd na miyaratiyaya siran go miyananggila siran, na plkaan Ami kiran dn so manga kapiyaan a phoon ko langit ago so lopa; na ogaid na kagiya a piyakambokhag iran (so manga sogo), na siniksa Ami siran sabap ko pinggalbk iran (a marata).
97Ba sasana so manga taw ko manga ingd sa di kiran makatalingoma so siksa Ami ko gagawii a siran na khitotorogn siran?
98Odi na ba sasana so manga taw ko manga ingd sa di kiran makatalingoma so siksa Ami ko dawndaw a siran na mabibimban siran?
99Ba siran sasana (sa malpas siran) ko siksa o Allah? Da a somasana (sa kalpas) ko siksa o Allah, a rowar ko pagtaw a miyangalologi!
100Ba da makanggonanao ko siran a pphamangowali ko lopa ko oriyan o (kiyabinasa o) taw ron, a o kabaya Ami, na khisogat Ami kiran (so siksa) sabap ko manga dosa iran, go khaparkat Ami so manga poso iran na siran na di siran mamakan´g?
101Giyoto man so manga ingd a pphanotholn Ami rka so sabaad ko manga thotholan on. Na sabnsabnar a minioma kiran o manga sogo kiran so manga rarayag a karina: Na da iran paratiyayaa so piyakambokhag iran sa paganay. Lagid aya a kapthotopi o Allah ko manga poso o da pamaratiyaya.
102Na da a miyatoon Ami ko kadaklan kiran a (katoman sa) diyandi. Ka mataan! a miyatoon Ami so kadaklan kiran a da dn pangongonotan.
103Oriyan iyan na siyogo Ami ko kiyaipos iran so Mosa rakhs o manga tanda Ami ko Pir´awn ago so manga nakoda ko pagtaw niyan, na siyangka iran oto. Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiyabolosan o miyamaminasa.
104Na pitharo o Mosa: "Hay Pir´awn, mataan! a sakn na sogo a phoon ko Kadnan o manga kaadn,"آ­
105"Patot a da a tharoong ko makapantag ko Allah a rowar ko bnar. Sabnar a adn a minioma ko rkano a marayag a karina a phoon ko Kadnan iyo. Na pakaonotang ka rakn so manga moriyataw o Israil."
106Pitharo (o Pir´awn) a: "Oba adn a miniomang ka a tanda, na gmawn ka, - o ska na pd ko manga bnar."
107Na iniithog iyan so badas iyan, na samawto na skaniyan na (mimbaloy a) nipay, a marayag!
108Go tiyonggos iyan a lima niyan, na samawto na skaniyan na lominindaw ko khibabantay!
109Pitharo o manga nakoda ko pagtaw o Pir´awn a: "Mataan nai! a titho a balik mata a mapasang."
110"Kabaya iyan a mapakaawa kano niyan ko lopa iyo, na antonaa i iphando iyo?"
111Pitharo iran (ko Pir´awn) a: "Pakanayawang ka, go si pagari niyan; go sogoing ka so manga ingd sa kalimod iranآ­".
112"Ka an iran rka mapakasong so oman i balik mata a mapasang."
113Na miyakaoma so manga balik mata ko Pir´awn na pitharo iran a: "Mataan! a adn a balas rkami o mabaloy kami a skami i mamakadaag!"
114Pitharo iyan: "Oway, go mataan! a skano na pd dn ko manga dadazg (rakn)."
115Pitharo iran: "Hay Mosa, o ska i (mona) mithog, odi na skami i (mona) mamangithog?"
116Pitharo iyan a: "Ithog kano (mona)." Na kagiya mithog siran, na miyabalik iran so manga mata o manga manosiya, go kiyapakalkan iran siran, go miyakambaal siran sa balik mata a mala.
117Na iniilaham Ami ko Mosa a: Ithogn ka so badas ka, na samawto na skaniyan na liyolok iyan so ipphamagakal iran.
118Na mithakna so bnar. Na miyailang so pinggalbk iran.
119Na miyapgs siran roo, go miyamakandod siran a miyamakayto.
120Na miyamangigpha so manga balik mata a makasosodiod siran.
121Miyatharo iran a: "Piyaratiyaya Mi so Kadnan o manga kaadn,"
122"A Kadnan o Mosa ago so Haron."
123Pitharo o Pir´awn a: "Piyaratiyaya niyo skaniyan ko da akn rkano pn kapandoi? Mataan! a giyai na titho a ikmat a iniikmat iyo to sangkai a ingd, ka an iyo ron mapakaawa so taw ron. Na katokawan iyo bo."
124"Mataan! a pakipamotolang ko dn so manga barokan iyo go so manga ai niyo sa di makapagonod, oriyan iyan na mataan, a pakisolaakn skano dn langon."
125Pitharo iran a: "Mataan! a skami na sii kami bo ko Kadnan ami phamangndod: "
126"Na aya bo a indan´g ka rkami na giya kiyaparatiyaya ami ko manga tanda o Kadnan ami ko kiyapakawma niyan rktano. Kadnan ami, bgi kaming Ka sa kapantang, go tarimaa kaming Ka a khimbabayorantang (Rka)!"
127Na pitharo o manga nakoda ko pagtaw o Pir´awn a: "Bang ka mbotawani so Mosa ago so pagtaw niyan, ka an siran makapaminasa ko lopa, go angka niyan kaganati ago so manga katohanan ka?" Pitharo iyan a: "Pamonoon tano so manga wata iran a mama; na lambaan tano so manga babay kiran; ka mataan! a sktano i maka oombaw kiran a pphamangarasi."
128Pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Pangni kano sa tabang ko Allah, go phantang kano, ka mataan! a so lopa na rk o Allah, pakiphangowaliyan Iyan oto ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan; na so (mapiya a) khabolosan na bagian o khipanananggila."
129Pitharo iran a: "Riyasay kami ko dang ka rkami pn kapaka talingoma, go sii ko oriyan o kiyapaka talingomang ka rkami." Pitharo iyan a: "Matatangkd a so Kadnan iyo na mbinasaan Iyan so ridoay niyo go izambi kano Niyan a manga khalifah ko lopa; ka an Iyan maylay o antonaa i pnggolawlaan iyo."
130Na sabnsabnar a inisiksa Ami ko pagtaw o Pir´awn so miyakapira ragon (a laon): Go so kiyakhorang o manga onga, ka an siran mamakatanod.
131Na igira a miyakaoma kiran so mapiya, na tharoon iran a: "Rk tano wai; na o masogat siran a marata, na isndit iran so sokna a marata ko Mosa ago so manga pd iyan. Tanodan, ka mataan! a so sokna iran a marata na sii bo phoon ko Allah, na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan!"
132Na pitharo iran: "Apiya antonaa i khitalingomang ka rkami a tanda, a iplimpang ka rkami oto, na di ami ska dn pharatiyayaan."
133Na biyotawanan Ami kiran so lapay, go so tarapan, go so koto, go so manga babak, go so rogo: - a manga tanda a piyamakarayag. Na ba siran dn mimaratabat, - go mimbaloy siran a pagtaw a manga baradosa.
134Go masa a kiya pakatoron o siksa ko Pir´awn ago so pagtaw niyan, na tharoon iran: "Hay Mosa, pangnin kaming ka ko Kadnan ka sabap ko inidiyandi Iyan rka, ka ibt o pokasang ka rkami so siksa, na mataan! a paratiyayaan ami ska dn, go mataan! a sogoon ami dn a monot rka so manga moriyataw o Israil."
135Na sii ko masa a pakawatann o Allah kiran pokasn so siksa taman ko taalik a siran na riyaot iran skaniyan, - na samawto na siran na mbarngkas siran!
136Na siniksa Ami siran: Ka inld Ami siran ko ragat, sabap ko mataan! a siran na piyakambokhag iran so manga tanda Ami, go miyabaloy siran a da iran in´ngkaa skaniyan.
137Na piyakipangowaliyan Ami ko pagtaw a so siran a di siran pakanganganinn, so manga sbangan o lopa, go so manga sdpan iyan, - a so piyakathagompiya Mi so dalm iyan. Na miyatarotop so katharo o Kadnan ka a mapiya ko manga moriyataw Israil, sabap ko kiyaphantang iran; na piyowalas Ami so miyapasad o Pir´awn go so pagtaw niyan, go so pimbabalay ran a manga poporo.
138Na piyakaripag Ami so manga moriyataw o Israil ko kalodan. Na miyatalingoma iran a pagtaw a rrtkan iran so manga barahala iran. Pitharo iran: "Hay Mosa, snggay kaming ka sa tohan a lagid o manga tohan iran." Pitharo iyan a: "Mataan! a skano na pagtaw a da a manga mlng iyo."
139"Mataan! a siran aya na miyabinasa so okit iran, - go miyailang so pinggalbk iran."
140Pitharo iyan a: "Ba adn a salakaw ko Allah a pmbabanogn ko rkano a tohan, a Skaniyan na piyakalawan kano Niyan ko manga kaadn (ko masa niyo)?"
141Go gowani na siyabt Ami skano ko pagtaw o Pir´awn, a irarasay ran rkano so marata a siksa, ka pphamonoon iran so manga wata iyo a mama na phlambaan iran so manga babay rkano. Na matatago roo man so tiyoba a phoon ko Kadnan iyo a lbi a mala.
142Na inidiyandi Ami ko Mosa so tlo polo gawii, na inomanan Ami oto sa sapolo. Na miyaganap so wakto o diyandi o Kadnan iyan, a pat polo gawii (a kipmbitiyarain Iyan on). Na pitharo o Mosa ko pagari niyan a Haron a: "Sambii akong ka ko pagtaw akn, go phiyapiya ka, go ding ka khdga so okit o pphamaminasa."
143Na kagiya a mawma o Mosa so diyandi Ami (a kapmbitiyarai), na inimbitiyarai skaniyan o Kadnan iyan. Pitharo iyan: "Kadnan ko, pakiilay Ka rakn, ka an akn Ska mapagilaylay." Pitharo (o Allah) a: "Di Akong ka dn khaylay; na ogaid na patnging ka so palaw; na o thatakna ko darpa iyan, na khaylay Akong ka." Na kagiya a mapayag so tihaya o Kadnan iyan ko palaw, na miyabaloy niyan a miyaropropt, na minipaps so Mosa a pipinsann. Na kagiya a makatanod na miyatharo iyan: "Soti Ka (ya Rabbi)! Mithawbat ako Rka, go sakn i paganay ko miyamaratiyaya."
144Pitharo iyan: "Hay Mosa, mataan! a Sakn na tinindos Akn ska ko manga manosiya, sabap ko manga pakawit Akn go so kinimbitiyarain Ko rka: Na kpiting ka so inibgay Akn rka, go tapi ka ko miyamanalamat."
145Na inisorat Ami ron sii ko manga ondangondang so langowan taman a thoma, go osayan ko langowan taman. Na (pitharo Ami ron a:) "Kpiting ka ya zabnsabnar, go sogoon ka ko pagtawng ka a kpiti ran so lbi ron a mapiya, ka phakiilay Ko rkano dn so ingd o manga darowaka,"
146Phakitalikhodan Ko dn so manga ayat Akn ko siran a khipananakabor ko lopa sa di ontol. Na o maylay ran so oman i ayat, na di iran oto paratiyayaan; go o maylay ran so lalan ko toroan, na di iran oto khowaan a lalan; na o maylay ran so lalan ko kadadag, na khowaan iran oto a lalan. Giyoto man na sabap ko mataan! a siran na piyakambokhag iran so manga ayat Ami, go siran na da iran oto in´ngkaa.
147Na so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami go so kitmo ko akhirat, - na miyailang so manga galbk iran: ba adn a imbalas kiran a rowar ko pinggalbk iran?
148Na mimbaal so pagtaw o Mosa ko oriyan (o kiyalalakaw niyan), phoon ko manga imbolawan iran, sa sapi a lawas iyan, a mapphaka-unga. Ba iran da maylay a mataan! a skaniyan na di niyan siran mipmbitiyarai, go di niyan siran khatoro sa lalan? Biyaloy iran oto (a tohan) na mimbaloy siran a manga darowaka.
149Na kagiya a makazndit siran, go miyailay ran a mataan! a siran na sabnar a miyadadag siran, na pitharo iran: "Ibt ka odi tano kalimoon o Kadnan tano go di tano Niyan napii, na mataan! a khabaloy tano dn a pd ko miyangalologi."
150Na kagiya a makandod so Mosa ko pagtaw niyan, a pkhararangitan a makamboboko, na pitharo iyan a: "Mikharatarata a kiyasambii niyo rakn ko oriyan (o kiyalalakaw akn). Ino niyo pagonai so sogoan o Kadnan niyo?" Na iniithog iyan so manga ondangondang, sa kiyaptan iyan a olo i pagari niyan, sa pnggandrn iyan sa ginawa niyan. Pitharo (o Haron): "Wata i ina, mataan! a so pagtaw na daa ko iran pakanganina, go mayto bo na mbonoon ako iran! Na ding ka phakapiyaa a ginawa o manga ridoay sa sabap rakn, go di akong ka mbaloya a pd ko pagtaw a manga darowaka."
151Pitharo iyan: "Kadnan ko, napii akong Ka, go so pagari ko. Go pakasolda kaming Ka ko limoo Ka! ka Ska i lbi a Makalimoon ko pphamangalimo!"
152Mataan! a so siran a biyaloy iran so sapi (a tohan) na khasogat siran dn a rarangit a phoon ko Kadnan iran, go kahinaan ko kawyagoyag ko doniya. Na lagid aya a imbadal Ami ko pphamangmbaal sa kabokhag.
153Na so siran a miyanggalbk iran so manga rarata, oriyan iyan na mithawbat siran ko oriyan oto go miyaratiyaya siran, na mataan! a so Kadnan ka ko oriyan oto na titho a Manapi, a Makalimoon.
154Na kagiya a lomnggaw ko Mosa so gani, na kinowa niyan so manga ondangondang a adn a matatago on ko inisorat on a toroan go limo a rk o siran a ikaalk iran so Kadnan iran.
155Na miyamili so Mosa ko pagtaw niyan sa pito polo a mama sii ko wakto a diyandi Ami: Na kagiya madansal siran o linog, na pitharo iyan: "Kadnan ko, o inikabayaa Ka na miyabinasang Ka siran gowani, ago sakn. Bang Ka rkami mbinasaan so pinggalbk o manga lalong rkami? Da a salakaw saya a rowar sa tiyobaa Ka, ndadagn Ka sa sabap saya so taw a kabayaa Ka, go thoroon Ka so taw a kabayaa Ka. Ska i Phanarigan ami, na napii kaming Ka, go kalimoon kaming Ka; Ska i taralbi a mapiya ko manga nanapi."
156"Na tangkdang Ka a adn a bagian ami sii sangkai a doniya a mapiya, go sii sa akhirat. Mataan! a skami na mimbalingan kami Rka." Pitharo (o Allah) a: "So siksa Akn na izogat Akn oto ko taw a kabaya Akn; go so limo Akn na langkap ko langowan taman. Na thangkdn Akn aya a rk o siran a khipanananggila, go pthonayn iran so zakat, go siran na siran na so manga ayat Ami i paparatiyayaan iran;"
157"Siran na phagonotan iran so sogo, a Nabi a Ommi, so pkhatoon iran skaniyan a misosorat sii kiran, - ko Tawrat go so Injil; - a pzogo kiran ko mapiya, go pzapar kiran ko marata; go pphakay kiran ko manga pipiya, go pzapar kiran ko manga rarata; go pphakapokas kiran ko manga ppnd iran go so manga rrgn a misasanggolay kiran. Na so siran a miyamaratiyaya on, go mizlasla on, go miyamanabang on, go miyamangonot ko (Qor´an a) sindaw a so initoron a pd iyan, - na siran man na siran i phamakaslang sa maliwanag."
158Tharoang ka (ya Mohammad): "Hay manga manosiya, mataan! a sakn na sogo rkano o Allah langon, a so Khirk ko kapaar ko manga langit ago so lopa. Da a tohan a inonta Skaniyan, a pphangoyag go pphangimatay. Na paratiyayaa niyo so Allah go so sogo Iyan, a Nabi a Ommi, a so mapaparatiyaya ko Allah go so manga katharo Iyan. Na onoti niyo Skaniyan, ka ang kano makakdg sa ontol."
159Na adn a pd ko pagtaw o Mosa a isa ka sagorompong a ipthoro iran so bnar, go oontoln iran skaniyan.
160Na pimbaabaad Ami siran sa sapolo ago dowa ka loks a manga pagtaw. Na iniilaham Ami ko Mosa, gowani ko mangni ron sa ig so pagtaw niyan a: "Bntoln ka so badas ka ko ator," na kiyambowatan oto a sapolo ago dowa a bowalan. Sabnar a kiyatokawan o oman i isa ka loks so sagba iran. Na inisayap Ami kiran so gabon, go initoron Ami kiran so Manna, go so (papanok a) Salwa, (na pitharo Ami kiran a:) "Kang kano ko manga pipiya a inipagpr Ami rkano. Na da Kami ran kabinasai, na ogaid na giya ginawa iran i kiyabinasaan iran."
161Na gowani na pitharo kiran a: "Baling kano sangkai a ingd (a Baytal Moqaddas) go kang kano ron sa sadn sa kabaya iyo, go tharo kano sa ikhada a dosa, go sold kano ko paytaw sa kapangalimbabaan, ka napin Ami rkano so manga kasalaan iyo; phagomanomanan Ami dn so (balas ko) miphipiyapiya."
162Na siyambian o siran a da kiran pamaginontolan sa katharo a salakaw ko pitharo kiran; na piyakatoronan Ami siran sa siksa a phoon ko langit, sabap ko da iran kapaginontolan.
163Na izaan ka kiran so ingd a matatago ko marani sa ragat. Gowani ko pzorang siran sa pando ko alongan a Sapto. Gowani na pphakatalingoma kiran so manga sda iran ko alongan a Sapto iran, a ndadakdakl, na sii ko alongan a di iran Sapto, na di kiran phakatalingoma. Lagid aya man a kapthiyoba Ami kiran, sabap ko da iran kapangongonotan.
164Na gowani na pitharo o isa kiran ka sagorompong a: "Ino kano pphangthoma sa pagtaw a so Allah i mbinasa kiran odi na ziksa kiran sa siksa a sangat?" - pitharo iran a: "Kapamokas sa kataksilan sii ko Kadnan iyo, go oba siran pananggila."
165Na kagiya a pakalipatan iran so inindao kiran, na inilidas Ami so siran a pphanapar ko marata; na siniksa Ami so siran a da pamaginontolan, sa siksa a sangat, sabap ko kiyandarowaka iran.
166Na kagiya a sogokn iran so inisapar kiran, na pitharo Ami kiran a: "Mbaloy kano a manga amo, a miyamakadapanas."
167Na gowani na piyakitokawan o Kadnan ka a mataan! a pakiphangarasiyan Iyan siran dn, sa taman ko alongan a qiyamah, sa taw a phakisagadan Iyan kiran so marata a siksa. Mataan! a so Kadnan ka na titho a magaan i kandadan´g, go mataan! a Skaniyan na titho a Manapi, a Makalimoon.
168Na pimbaabaad Ami siran ko lopa a pizagorompong. Sabaad kiran so manga bilangataw, na sabaad kiran na salakaw roo. Na initpng Ami kiran so manga pipiya, go so manga rarata, ka an siran makambalingan (ko ontol).
169Na adn a minilapis ko kiyaypos iran a salapis a miyakhawali ran so kitab, a pkhowaan iran so parayasan sangkai a korang (a ingd), go gi iran tharoon a: "Pnapin rktano bo." Na o adn a makatalingoma kiran a parayasan a lagid iyan, na khowaan iran pn oto. Ba kiran da makowa so diyandi ko kitab, sa da a ptharoa iran makapantag ko Allah a inonta so bnar? Go kiyapangadian iran so madadalm on. Na so ingd a mawri i lbi a mapiya a bagian o siran a khipanananggila. Ba da a manga sabot iyo?
170Na so siran a komkpit ko kitab, go inipamayandg iran so sambayang, - na mataan! a Skami na di Ami pagilangn so balas ko miphipiyapiya.
171Na gowani na inalangalang Ami so palaw ko kaporoan iran, makasasaibarat skaniyan sa atp, na tiyangkd iran a mataan aya! a phakatana kiran dn. (Na pitharo Ami a:) "Kpiti niyo so inibgay Ami rkano zabnsabnar, go tatadmi niyo so madadalm on, ka ang kano makapanananggila."
172Na gowani na piyakaliyo o Kadnan ka phoon ko manga moriyataw o Adam phoon ko manga likod iran so manga moriyataw iran, na piyakizaksian Iyan kiran a ginawa iran, sa (pitharo Iyan a:) "Ba di Sakn i Kadnan niyo?" Pitharo iran a: "Oway (Ska i Kadnan ami)! Pizaksian ami! ka oba niyo matharo ko alongan a qiyamah i: Mataan! a skami na miyabaloy kami a di ami aya katawan."
173Odi na oba niyo matharo a: "Aya bo a miyanakoto na so manga loks ami gowani, na miyabaloy kami a manga moriyataw ko oriyan iran (na miyakawnot kami kiran). Inong Ka rkami mbinasaan so pinggolawla o minggagalbk sa ribat?"
174Na lagid aya a gii Ami kazmpada magosay ko manga ayat; ka an siran makambalingan (ko ontol).
175Na pangadiing ka kiran so totholan ko (Bal´am Bno Baorah a) taw a inibgay Ami ron so manga ayat Ami, na liyowas iyan oto, na tiyalokonan skaniyan o shaytan, na miyabaloy a pd ko mithataridadag.
176Na o kabaya Ami, na mataan! a maphakaozor Ami skaniyan sa sabap roo; na ogaid na Skaniyan na mizoramig ko doniya, go piyangonotan iyan so n´nga iyan. Na aya ibarat iyan na lagid o aso a o pakabasnging ka skaniyan, na pakaloloyotn iyan a dila iyan, odi na ding ka khodiin skaniyan, na pakaloloyotn iyan dn a dila iyan. Giyoto man i ibarat o pagtaw a so piyakambokhag iran so manga ayat Ami; na panotholang ka so manga tothol, ka an iran mapphamimikiran.
177Miyakaratarata a ibarat o pagtaw a so piyakambokhag iran so manga ayat Ami go so manga ginawa iran i bininasa iran.
178Sadn sa toroon o Allah, na skaniyan i khatoro, go sadn sa dadagn Iyan, - na siran man na siran i phangalologi.
179Na sabnsabnar a miyadn Kami sa rk o naraka Jahannam a madakl a pd ko manga jinn go so manga manosiya: Adn a manga poso iran na di iran oto ipnggdagda, go adn a manga mata iran na di iran oto iphangilaylay, go adn a manga tangila iran na di iran oto iphamakin´g. Siran man na lagid o manga ayam, - kna ka siran i lbi a miyangadadag. Siran man na siran so di makaiin´ngka.
180Na rk o Allah so manga ngaran a manga pipiya: Na bthon iyo Ron oto; na ganati niyo so siran a pphamakasilayn iran so manga ngaran Iyan, ka imbadal kiran dn so pinggolawla iran.
181Na adn a pd ko inadn Ami a pagtaw a ipthoro iran so bnar so skaniyan na oontoln iran.
182Na so miyamanaplis ko manga ayat Ami, na zagintonn Ami siran (ko phakabinasa kiran) sa di iran katawan;
183Go pakalalanatn Ko siran: Mataan! a so siksa Akn na mabagr.
184Ba iran da pamimikirana? A da ko (Mohammad a) bolayoka iran i bthang: da a salakaw ron a rowar sa pphamakaiktiyar a mapayag.
185Ba iran da maylay so mala a kapaar ko manga langit go so lopa, go so kiyaadna o Allah ko langowan taman? Go so kiyatangkd a kababaloy a sabnar a kiyapakarani o diyandi kiran? Na antonaa i tothol ko oriyan aya i pharatiyayaan iran?
186Sadn sa dadagn o Allah, na da a makanggonanao ron: Na mbotawanan Iyan siran ko kapangangakowala iran, a mromparompak.
187Iphagiza iran rka so alongan a qiyamah o anday kaphakatalingoma niyan? Tharoang ka a: "Mataan! a so katawi ron na sii bo ko Kadnan ko: Da a phakapayag ko wakto niyan a inonta Skaniyan. Mapnd ko manga langit ago so lopa. Di rkano makatalingoma odi mitkaw." Ipagiza iran rka a lagid a bang ka oto katawi, tharoang ka a: "Mataan! a so katawi ron na sii bo ko Allah, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan."
188Tharoang ka a: "Da a mipapaar akn a bagian o ginawa ko a ompiya ago da a morala inonta sa kabaya o Allah. Na o adn a katawi ko, ko da mapayag, na mataan! a pakadakln akn so mapiya, go di rakn misogat so marata: - sakn na matag ako pphamakaiktiyar, go pphamanothol sa mapiya ko pagtaw a mapaparatiyaya."
189Skaniyan so (Allah a) miyadn rkano phoon ko (Adam a) isa a ginawa, go biyaloy Niyan, a miyakapoon rkaniyan so darodopa iyan, ka an on lilintad. Na kagiya a pamakayn iyan skaniyan, na miyarimbit sa karimbit a makhap; na pkhilalakaw niyan oto. Na kagiya a makapnd, na minipangangarapan iran ko Allah, a Kadnan iran a: "Mataan! a o bgi kaming Ka sa (wata a) mapiya; na mataan! a mabaloy kami dn a pd ko miyamanalamat."
190Na kagiya a bgan Iyan siran sa (wata a) mapiya, na mimbaal siran sa manga sakotowa Iyan ko inibgay niyan kiran: Na Maporo so Allah a ka-aawat Iyan ko ipzakoto iran On.
191Ino iran pphakasakotowa (ko Allah) so da a khambaalan iyan a mayto bo, ka siran na pphangmbaalan?
192Go da a khagaga iran a tabang kiran, go di iran khatabangan so manga ginawa iran!
193Na o tawagn iyo kiran so toroan, na di kano iran khawnotan: Magizan rkano o tawaga niyo siran antawaa ba kano dn khiggnk!
194Mataan! a so siran a pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah, na manga oripn a manga lagid iyo: Na tawaga niyo siran, na pakismbag kano kiran, o skano i manga bnar!
195Ba adn a manga ai ran a pkhilalakaw iran? Antawaa ba adn a manga barokan iran a pkhipangawakawa iran? Antawaa ba adn a manga mata iran a pkhipangilaylay ran? Antawa ba adn a manga tangila iran a mipphamamakin´g iran? Tharoang ka a: "Panongganoya niyo so ipphamanakoto niyo, oriyan iyan na pagantangani ako niyo sa marata, na di niyo rakn thaalika!"
196"Mataan! a aya somisiyap rakn na so Allah, a so Tomiyoron ko kitab, go skanyan i Somisiyap ko manga bilangataw."
197"Na so siran a pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah, na da a khagaga iran a tabang rkano, go di iran khatabangan so manga ginawa iran."
198Na o tawagn iyo kiran so toroan, na di iran khan´g, na pkhaylaing ka siran a ttntngan ka iran, a siran na di siran phamakanono.
199Kpiting ka so kanapi go sogoon ka so mapiya; go talikhoding ka so da a manga mlng iyan.
200Na amay ka khasogat ka o onsi a phoon ko shaytan, na lindong ka ko Allah. Mataan! a Skaniyan na Pphakan´g, a Matao,
201Mataan! a siran a khipanananggila, na igira a adn a miyakasogat kiran a saramat a phoon ko shaytan, na makatadm siran, na samawto na siran na makapangilaylay siran!
202Na so manga pagariya (o manga shaytan) na ipmbolog iran siran ko kadadag, oriyan iyan na di siran pthangka.
203Na igira a da a minitalingomang ka kiran a tanda, na tharoon iran a: "Inong ka oto da mipanton?" Tharoang ka a: "Aya bo a phagonotan ko na so iphagilaham rakn a phoon ko Kadnan ko. Giyaya na manga rarayag a karina a phoon ko Kadnan iyo, go toroan, go limo, a bagian o pagtaw a khipaparatiyaya."
204Na igira a pmbatiyaan so Qor´an, na pphamamakin´ga niyo skaniyan, go lilintad kano: ka ang kano mipangalimo.
205Na tatadming ka so Kadnan ka sii ko ginawang ka, sa kapangalimbabaan ago kalk, go di matanog a katharo, sii ko kapitapita, go so kagabigabi; go ding ka mbaloya so ginawang ka a pd ko khikalilipat.
206Mataan! a so (manga malaikat a) manga rarani ko Kadnan ka, na di iran iphmaratabat a kapzimbaa iran ko Allah. Go gi iran iphoroporo Skaniyan, go Ron siran pangangalimbabaan.
Chapter 8 (Sura 8)
1Ipagiza iran rka so manga taban ko kambonoay. Tharoang ka a: "So manga taban na kapaar o Allah go so Rasol. Na kalkn iyo so Allah, go tanora niyo so kaphapantapantagan iyo. Go onoti niyo so Allah go so sogo Iyan, o skano na khipaparatiyaya."
2Aya bo a titho a khipaparatiyaya na so siran, a igira a miyaaloy so Allah, na somangkop so manga poso iran, go igira a piyangadian kiran so manga ayat Iyan, na makaoman kiran sa paratiyaya, go so bo so Kadnan iran i sasarigan iran;
3Siran na ipphamayandg iran so sambayang, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.
4Siran man na siran so khipaparatiyaya a titho: Adn a bagian iran a manga pangkatan (ko sorga) sii ko Kadnan iran, go maap, go pagpr a mapiya:
5Lagid o kiyapakaliyowa rka o Kadnan ka phoon ko walaing ka sabap ko bnar, na mataan! a adn a salompok ko miyamaratiyaya a tanto a di siran kamamantrangan,
6Pphamawalng ka iran makapantag ko bnar ko oriyan o kiyapayag iran, lagid o ba siran pndndgn ko kapatay a siran na kasasandngan iran.
7Na gowani ko idiyandi rkano o Allah so isa ko dowa pagtaw, a mataan aya! a khataban iyo: Na gii niyo mandingandingan a so da a bagr iyan i masangan iyo, na kabaya o Allah a tanto Niyan so bnar sabap ko manga katharo Iyan, na thiphadn Iyan so kaposan o da pamaratiyaya;
8Ka thanto Niyan so bnar na pagilangn Iyan so ribat, apiya di kabaya o manga rarata i ongar.
9Gowani ko pphangni kano sa tabang ko Kadnan iyo, na inismbag Iyan rkano a: "Mataan! a Sakn na thabangan Ko skano sa sanggibo a manga malaikat, a makapthondotondog."
10Na da a kiyabaloya saya o Allah a rowar sa tothol a iphakapiya ginawa, go an on misabap a kathatana o manga poso iyo: Na da ko tabang inonta na sii bo phoon ko Allah; mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
11Gowani na ipkholob Iyan rkano so toratod, a sarig a phoon Rkaniyan, go pthoronan kano Niyan a phoon ko kawang sa ig, ka an on misabap a kasotiya Niyan rkano, go an Iyan rkano maylang so pangangalk o shaytan, go an Iyan matkhs so manga poso iyo, go an on misabap a kapakabkna Niyan ko manga parapara.
12Gowani na iphagilaham o Kadnan ka ko manga malaikat a: "Mataan! a Sakn na pd iyo. Na pakabkna niyo so siran a miyamaratiyaya: Ithmo Akn dn ko manga poso o siran a da pamaratiyaya so kalk: Na sogata niyo so kaporoan o manga lig (iran), go sogata niyo kiran so oman i kmr"
13Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na siyorang iran so Allah go so sogo Iyan: Na sadn, sa sorangn Iyan so Allah go so sogo Iyan, na mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
14Giyoto man (so siksa): "Na taami niyo skaniyan ka mataan! a bagian o da pamaratiyaya so siksa ko naraka."
15Hay miyamaratiyaya, igira minithmo niyo (ko giimbonoayan) so siran a da pamaratiyaya a pkhamang siran, na di niyo kiran thalikhodn so manga likod (iyo).
16Na sadn sa italikhod iyan kiran sa alongan oto a likod iyan inonta a plimpang ko kambonoay, odi na thapi ko pagtaw (a pd iyan) - na sabnar a miyakakholokog sa rarangit a phoon ko Allah, go darpa iyan so naraka Jahannam, - a mikharatarata a khabolosan!
17Na da niyo siran mapatay; na ogaid na so Allah i miyakapatay kiran: Go kna a ba ska i miyakasogat gowani a lombad ka, na ogaid na so Allah i somiyogat (kiran), ka an Iyan matiyoba so miyamaratiyaya sa tiyoba a mapiya a phoon Rkaniyan. Mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao.
18Giyoto dn man, ka mataan! a so Allah na pphakalobayn Iyan so antangan a marata o da pamaratiyaya.
19Na o phangniya niyo so hokoman (ko paglt iyo ago so Mohammad) na sabnar a miyakaoma rkano so hokoman (a so kiyatabana rkano sa Badr) na o gnk kano (mongkir), na giyoto i mapiya rkano: Na o kasoy kano na komasoy Kami (tomabang). Na da dn a milinding rkano o pagtaw niyo a mayto bo, apiya i kadakl iyan. Ka mataan! a so Allah na babid o (tabang Iyan so) miyamaratiyaya!
20Hay miyamaratiyaya, onoti niyo so Allah go so sogo Iyan, go di niyo thalikhodi Skaniyan a skano na pkhan´g iyo.
21Go di niyo zowaa so siran a pitharo iran a: "Piyamakin´g ami, a siran na di iran phamamakin´gn:"
22Mataan! a miyakaratarata ko manga binatang sii ko Allah so manga bngl a manga omaw, - a siran na da a manga sabot iran.
23Na o katawi o Allah a adn a matatago kiran a mapiya, na mataan! a pakapamamakin´gn Iyan siran: Na apiya pakapamamakin´gn Iyan siran, na thalikhod siran bo a siran na khisasangka.
24Hay miyamaratiyaya! tarimaa niyo so Allah go so Rasol, igira a tiyawag kano niyan ko phakawyag rkano; go tangkda niyo a mataan! a so Allah na phagltan Iyan so lt o taw ago so poso iyan, go mataan! a Skaniyan na Ron kano plimoda.
25Go pananggilai niyo so tiyoba, ka di khisogat ko siran a mindadarowaka rkano sa ba matabis. Go tangkda niyo a mataan! a so Allah na Mayloti-kapaniksa.
26Na tadmi niyo gowani ko mayto kano, a di kano pakanganganinn ko lopa, ipkhalk iyo oba kano mabiyag o manga manosiya; na piyakapagingd kano Niyan (sa Madinah), go inibagr Iyan rkano so tabang Iyan, go riniskhiyan kano Niyan ko manga pipiya, ka ang kano makapanalamat.
27Hay miyamaratiyaya, di niyo pndonsiyani so Allah go so Rasol, go di niyo pndonsiyani so manga sarig rkano a skano na katawan iyo.
28Na tangkda niyo a so manga tamok iyo go so manga wata iyo na matag tpng; ka mataan! a so Allah na adn a zisii Rkaniyan a balas a lbi a mala.
29Hay miyamaratiyaya, o kalkn iyo so Allah, na snggayan kano Niyan sa padoman, go lalasn Iyan rkano so manga dosa niyo, go napiyan kano Niyan, ka so Allah i Khirk ko limo a lbi a mala.
30Na gowani na pphagantanganang ka sa marata o siran a da pamaratiyaya, ka tharongko on ka iran, odi na mbonoon ka iran, odi na phakaawaang ka iran. Na pphagantangan siran sa marata, na pmbadalan o Allah so antangan iran, ka so Allah i makalalawan ko pphamagantangan sa marata.
31Na igira a biyatiya kiran so manga ayat Ami, na tharoon iran a: "Sabnar a miyan´g ami, na o kabaya ami, na mataan! a maptharo ami so lagid aya, ka da a salakaw saya a rowar sa manga tothol a kabokhag o miyangaoona."
32Na gowani na pitharo iran: "Ya Allah, o giyai na skaniyan so bnar a phoon ko hadapan Ka, na pakaorani kaming Ka sa ator a phoon ko kawang, odi na talingomai kaming Ka sa siksa a malipds."
33Na da ko Allah i ba Niyan siran ziksaa a matatago ka kiran; go da ko Allah i ba Niyan siran siksaa a pphangni siran sa maap (ko Allah).
34Na andamanaya i di kiran kasiksaa o Allah, a siran na pphangalang siran ko Masjid Al-Haram - a kna a ba siran i manga wali ron? Ka da a manga wali ron a rowar ko khipanananggila; na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.
35Na da a miyabaloy a sambayang iran sii sa Baytollah a rowar sa kapamopoy go kandawpay: "Na taami niyo so siksa sabap ko da niyo kaparatiyaya."
36Mataan! a so siran a da pamaratiyaya na gi iran nggaston so manga tamok iran, ka an siran makaalang ko lalan o Allah, na gi iran dn oto nggaston; na oriyan iyan na pkhabaloy kiran a kazndit; oriyan iyan na pndaagn siran. Na siran a da pamaratiyaya na sii siran ko naraka Jahannam plimoda;
37Ka iznggay o Allah so marata a mblagn ko mapiya, go ithapi Iyan so marata, so sabaad on ko sabaad, na thimoon Iyan oto langon, na thagoon Iyan oto ko naraka Jahannam. Siran man na siran so manga logi.
38Tharoang ka ko siran a da pamaratiyaya a: O gnk siran, na pnapin kiran so andang a miyaypos; na o kasoy iran, na sabnar a somiyagad so kiyaokitan o miyangaoona (a miyabaloy a ladiyawan).
39Na pakimbonoay kano kiran taman sa da a mabaloy a kapanakoto, go mabaloy so okit ko kapagintaw a tanan rk o Allah; na o gnki iran, na mataan! a so Allah na so gi iran nggolawlaan na phagilayn Iyan.
40Na o talikhod siran, na tangkda niyo a mataan! a so Allah i Panarigan iyo - miyakapiyapiya a Phanarigan go miyakapiyapiya a Phananabang.
41Na tangkda niyo a mataan! a so miyataban iyo, apiya antonaa, na mataan! a rk o Allah so ikalima on bagi, go rk o Rasol, go rk o manga tonganay niyan, go so manga ilo, go so manga miskin, go so pphlayalayag, - o skano na piyaratiyaya niyo so Allah, go so initoron Ami ko oripn Ami ko alongan a kiyapakasnggaya (o ontol ago so ribat) - alongan a kiyapakathmo o dowa pagtaw (sa Badr). Na so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
42Gowani na zisii kano ko sabala ko balintad a marani (sa Madinah), na zisii siran ko sabala ko balintad a mawatan (sa Madinah), na so isa ka lalakawan (a manga padagang) na zisii ko kababaan iyo. Na o miphapasada kano (sa kapthalabok iyo), na pndorat kano dn ko pasad. Na ogaid na kagiya adn a pakapnggolalann o Allah a sogoan a miyatangkd a mapnggolawla; ka an thakna a ka oongkir o taw a miyongkir ko oriyan o marayag a karina, go an thakna a kapaparatiyaya o taw a miyaratiyaya ko oriyan o marayag a karina. Na mataan! a so Allah na titho a Pphakan´g, a Matao.
43Gowani na pphakiilay rka siran o Allah ko katotoroga rka a mayto (siran): Na opama ka piyaki ilay Niyan rka siran a madakl (siran), na mataan! a kaalapan kano, go mataan! a di kano magayonayon ko pnggolawlaan. Na ogaid na so Allah na migay sa kalilintad: Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
44Na gowani na pphakiilay Niyan rkano siran ko masa a kiyapakathmo niyo, a mayto a kaiilaya niyo kiran, na mayto a kaiilaya iran rkano, ka kagiya adn a pakapnggolalann o Allah a sogoan a miytangkd a mapnggolawla. Na sii bo phakandoda ko Allah so mapnggogolawla.
45Hay miyamaratiyaya, igira adn a minithmo niyo a sagorompong (a da pamaratiyaya), na pakathanaan iyo, go tatadmi niyo so Allah sa madakl; ka ang kano makadaag:
46Go onoti niyo so Allah go so sogo Iyan; go di kano pzoransorang, ka kaalapan kano go mada so bagr iyo; go phantang kano, ka mataan! a so Allah na babid o manga papantang:
47Go di niyo zowaa so siran a lominiyo siran ko manga ingd iran sa kapangandag go kapakiilaylayn ko manga manosiya, go pphangalang siran ko lalan ko Allah: Na so Allah sii ko gi iran nggolawlaan na katawan Iyan.
48Na gowani na pipharasan kiran o shaytan so manga galbk iran, go pitharo iyan a: "Da a phakadaag rkano sa alongan nai ko manga manosiya, go mataan! a sakn i lomilinding rkano." Na kagiya makambantaya so dowa ka sagorompong, na miyangndod ko talikhodan iyan, sa pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na angiyas ako rkano; ka mataan! a sakn na, pkhaylay akn so di niyo pkhaylay mataan! a sakn na ikhalk akn so Allah; ka so Allah na Mayloti-kapaniksa."
49Gowani na gii tharoon o manga monapik go so siran a katatagoan so manga poso iran sa gdamn a: "Miyakaikmat ko siran aya so agama iran." Na sadn sa somarig ko Allah, na mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
50Na o maylaing ka so masa a kathangana o manga malaikat ko (niyawa o) da pamaratiyaya, a pphrorontayn iran so manga paras iran go so manga likod iran na (gi iran tharoon a:) "Taami niyo so siksa a phakatotong"
51"Giyoto man na sabap ko miniona o manga lima niyo (a dosa). Ka mataan! a so Allah na kna a ba salimbot ko manga oripn Iyan:"
52"Lagid o sowasowai o pagtaw o Pir´awn go so miyaonaan iran a da iran paratiyayaa so manga ayat o Allah, na siniksa siran o Allah sabap ko manga dosa iran: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Mayloti-kapaniksa: "
53"Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah na di Niyan pagalinn so limo a inipangalimo Iyan ko pagtaw taman sa di iran alinn so zisii ko manga ginawa iran: Ka mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Matao."
54Lagid o sowasowai o pagtaw o Pir´awn go so siran a miyaonaan iran a piyakambokhag iran so manga ayat o Kadnan iran: Na bininasa Mi siran sabap ko manga dosa iran, na inld Ami so pagtaw o Pir´awn: Ka tanan siran manga darowaka.
55Mataan! a mikharatarata ko manga binatang sii ko Allah so siran a miyamangongkir: Na siran na di phamaratiyaya.
56Siran so miniphasada aka kiran, oriyan iyan na pmbarngkasn iran so pasad iran ko oman siran makiphasada, a siran na di siran phananggila.
57Na o mapgs ka siran ko kambonoay, na baloyang ka siran a thoma ko taw a phakatondog kiran, ka an iran pkhatadmi.
58Na amay ka ikhawan ka ko pagtaw so kandorat, na bokaing ka kiran (so pasad), sa mapayag, mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so mamakadodorata.
59Na di dn thangkapa o siran a da pamaratiyaya o ba siran miyakalipos: Mataan! a siran na di iran khalipos.
60Na thiyagari niyo siran sa sadn sa khagaga niyo a bagr, go pd on so kathiyagara ko manga koda, a mipphangangalk iyo to ko ridoay o Allah, go ridoay niyo, go so manga pd a salakaw kiran, a di niyo siran katawan, so Allah i Matao kiran. Na sadn sa manggasto niyo apiya antonaa sii ko lalan o Allah, na khitoman rkano sa tarotop (so balas iyan), - a skano na di kano kasalimbotan.
61Na o ramig siran ko kalilintad, na ramig ka on (mambo), go sariging ka so Allah: Mataan! a Skaniyan na Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
62Na oba iran khabayai a kalimpanga iran rka, - na mataan! a aangkosang ka o Allah: Skaniyan so inibagr Iyan rka so tabang Iyan go so miyamaratiyaya:
63Go piyakakhakalayama Iyan so manga poso iran: Apiya nggaston ka so nganin a zisii ko lopa langon, na ding ka mapakakhakalayama so manga poso iran, na ogaid na so Allah i miyakapagayonayon kiran. Mataan! a Skaniyan na Mabagr, a Mawngangn.
64Hay Nabi! aangkosang ka o Allah, - go so taw a miyonot rka a miyamaratiyaya.
65Hay Nabi, piisn ka ko miyamaratiyaya so kapakimbonoay. O adn rkano a dowa polo a manga papantang, na phakapgs siran sa dowa gatos. Na o adn rkano a magatos, na phakapgs siran sa sanggibo ko siran a da pamaratiyaya. Sabap sa mataan! a siran na pagtaw a da a manga sabot iran.
66Imanto na piyakakhapan kano o Allah, ka katawan Iyan a mataan! a matatago rkano so kalobay. Na o adn rkano a magatos, a manga papantang, na phakapgs siran sa dowa gatos, na o adn rkano a sanggibo, na phakapgs siran sa dowa nggibo, sabap sa idin o Allah. Ka so Allah na babid o (tabang Iyan so) manga papantang.
67Da mapatot ko Nabi i ba adn a kowaan iyan ko manga biyag (a a´on sa ginawa) taman sa di makapgs ko lopa. Khabayaan iyo so parayasan ko doniya; na so Allah na kabaya Iyan a mambagian iyo so akhirat. Na so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
68Oda so kitab a phoon ko Allah a miyaona, na khasogat kano dn sabap ko kinowa niyo a siksa a mala.
69Na kang kano ko miyataban iyo, a halal a mapiya. Go kalkn iyo so Allah, mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
70Hay Nabi, tharoang ka ko taw a zisii sa tangan iyo a manga biyag a: "O adn a katawan o Allah a matatago ko manga poso iyo a mapiya, na mbgan kano Niyan sa mapiya adi so miyakowa rkano, go pnapiyan kano Niyan, ka so Allah na Manapi, a Makalimoon."
71Na o kabaya iran so kandhorata iran rka, na sabnar a diyorat iran so Allah gowani, na piyakidaag Iyan (rka) siran. Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
72Mataan! a siran a miyamaratiyaya, go giyanatan iran so manga darpa iran, go inipanagontaman iran so manga tamok iran go so manga ginawa iran, sii ko lalan o Allah, go so siran a somiyandig kiran go tomiyabang kiran (ko Nabi), - na siran man na so sabaad kiran i manga wali ko sabaad. Na so miyamaratiyaya a da iran ganati so manga darpa iran, na da a kipantag iyo ko kapangowalii kiran a mayto bo taman sa di siran tomogalin; na o pangni siran rkano sa tabang makapantag ko agama, na paliyogat rkano so katabangi (kiran), inonta a aya iran khasogat so pagtaw a adn a pasad iyo ago siran. Na so Allah na phagilayn Iyan so gii niyo nggolawlaan.
73Na so siran a da pamaratiyaya, na so sabaad kiran i manga wali ko sabaad: odi niyo to nggolawlaa, na khatagoan sa samok so lopa, go kapaminasa a mala.
74Na so miyamaratiyaya, go miyamanogalin, go miyamanagontaman ko lalan o Allah, go so siran a somiyandig kiran go tomiyabang kiran, - na siran man na siran so miyamaratiyaya a titho: Na adn a bagian iran a maap, go pagpr a mapiya.
75Na so miyamaratiyaya ko oriyan iyan, go miyamanogalin, go pd iyo a miyamanagontaman, - na siran man na pd iyo. Na so thotonganaya na so sabaad kiran i lbi a wali ko sabaad sii ko kitab o Allah. Mataan! a so Allah na so langowan taman na katawan Iyan.
Chapter 9 (Sura 9)
1(Giyai) So kiyabarngkas o pasad a phoon ko Allah go so sogo Iyan, sii ko siran a iniphasada iyo ko manga pananakoto:
2Na ndalakaw kano ko lopa (hay manga mosrik) sa pat olan, go tangkda niyo a mataan! a skano na di niyo khalipos so (siksa o) Allah go mataan! a so Allah na phakaytoon Iyan so manga kapir
3Na piyakalangkap a phoon ko Allah go so sogo Iyan, ko manga manosiya ko alongan a kapnay-hajji a mala a mataan! a thipd o Allah (so pasad) ko manga pananakoto; go (thipd o) sogo Iyan. Na o thawbat kano, na giyoto i mapiya rkano; na o talikhod kano, na tangkda niyo a mataan! a skano na di niyo khapalagoyan so (siksa o) Allah. Na panotholang ka ko siran a da pamaratiyaya so siksa a malipds.
4Inonta so siran a iniphasada iyo ko manga pananakoto, oriyan iyan na da a kiyorang iran rkano a mayto bo, go da a tiyabangan iran a sorang rkano a isa bo. Na tarotopa niyo kiran so diyandi kiran taman ko wakto iran (a mappnto): Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khipanananggila.
5Na amay ka maypos so manga olanolan a khipagaadatan, na bonoa niyo so manga pananakoto apiya anda niyo siran matoon, go pamiyaga niyo siran, go tarongkoa niyo siran, go pamagayani niyo siran ko oman i phagokitan; na o thawbat siran, go itindg iran so sambayang, go tonayn iran so zakat, na gikasi niyo so lalan iran: Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
6Na amay ka adn a sakataw a pd ko manga mosrik a manarig rka, na pakasarigang ka, taman sa pamamakin´gn iyan so katharo o Allah; oriyan iyan na sampayn ka skaniyan ko phakasarig on. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na pagtaw a manga tatao
7Andamanaya i kakhapatot ko manga pananakoto o diyandi sii ko Allah go sii ko sogo Iyan, inonta so siran a inidiyandi iyo sii sa Masjid Al-Haram? Na sadn sa kapagiinontolan iyan rkano, na pagiinontolani niyo siran(mambo): Mataan! a so Allah na pkhababayaan Iyan so khipanananggila.
8Na andamanaya (i kapakipphasada iyo kiran) a o mapgs kano iran, na di iran rkano pagilayn i kaplolot go kaphapasada? Ipzoat iran rkano so manga ngari iran, na somasangka so manga poso iran; ka so kadaklan kiran na manga songklid.
9Inipamasa iran so manga (ayat o Allah sa arga a mayto, go miyangalang siran ko lalan Rkaniyan: Mataan! a siran na miyakaratarata so pinggolawla iran.
10Di iran pagilayn ko miyaratiyaya so kaplolot go kaphapasada. Na siran man na siran so manga malawani.
11Na o thawbat siran, go itindg iran so sambayang, go tonayn iran so zakat, - na manga pagari niyo siran ko agama: Na pphagosayn Ami so manga ayat ko pagtaw a manga tatao.
12Na o barngkasa iran so manga sapa iran ko oriyan o kiya pakindiyandi iran, go phapaawingn iran so agama niyo, - na pakimbonoay kano ko manga nakoda ko kaongkir: Mataan! a siran na da a kipantag kiran o manga sapa, ka an siran makagnk.
13Ino kano di pakipmbonoay ko pagtaw a siyogok iran so manga sapa iran, go piyagngtan iyan a kaphakaawaa iran ko Rasol, go siran na piyangorawan kano iran ko paganay a kiyaokitan? Ino niyo siran khalkn? Na so Allah i patot a ikhalk iyo Skaniyan, o skano na khipaparatiyaya!
14Pakimbonoay kano kiran, ka ziksaan siran o Allah sa pnggolalan ko manga barokan iyo, go phakaytoon Iyan siran, go thabangan kano Niyan, sa kadaaga kiran, go phakapiyaan Iyan, so manga rarb o pagtaw a khipaparatiyaya,
15Go pagilangn Iyan so otg ko manga poso iran. Na phakatawbatn o Allah so taw a kabaya Iyan; ka so Allah na Matao, a Mawngangn.
16Ba niyo tiyangkap sa ipndaraynon kano, ka an katokawi o Allah so siran oto a miyamagiklas, ko kiya prang iran, go da siran kowa sa salakaw ko Allah go so sogo Iyan go so miyamaratiyaya sa manga Panarigan? Na so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.
17Da mapatot ko manga pananakoto, so kapthanosa iran ko manga masjid o Allah, zasaksian iran so manga ginawa iran ko kaongkir. Siran man na miyailang so manga galbk iran: Na so naraka na siran na tatap siran on.
18Aya bo (a patot) a pthanos ko manga masjid o Allah na so taw a piyaratiyaya niyan so Allah, go so alongan a mawri, go initindg iyan so sambayang, go tiyonay niyan so zakat, go da a inikalk iyan inonta so Allah. Na matatangkd a siran man i khabaloy a pd ko miyamakakdg sa ontol.
19Ino niyo mbaloya so kapphakaynoma ko nomanayk go so kapthanosa ko Masjid Al-Haram, a lagid o taw a piyaratiyaya niyan so Allah, go so alongan a mawri, go miyanagontaman sii ko lalan o Allah? Di siran magizan sii ko Allah, a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga darowaka.
20So miyamaratiyaya, go miyamanogalin (sa ingd) ago inipanagontaman iran ko lalan o Allah, so manga tamok iran go so manga ginawa iran, i mala i pangkatan ko Allah: Na siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.
21Pphanotholan siran o Kadnan iran sa limo a phoon Rkaniyan, go kasosoat, go manga sorga, a adn a bagian iran roo a kapipiya ginawa a tatap:
22Makakal siran on sa dayon sa dayon. Mataan! a so Allah na adn a zisii Rkaniyan a balas a mala.
23Hay miyamaratiyaya, di niyo khowaa so manga loks iyo go so manga pagari niyo a manga panarigan amay ka matomo iran so kaongkir a di so kaparatiyaya: Na sadn sa manarig kiran a pd rkano, na siran man na siran so da pamaginontolan.
24Tharoang ka a: O so manga loks iyo, go so manga wata iyo, go so manga pagari niyo, go so manga karoma niyo, go so manga tonganay niyo; go so manga tamok a miyasokat iyo; go so dagangan a ipkhawan iyo so kalpas o wakto niyan, go so manga darpa a masosoat kano ron na matomo iyo a di so Allah, go so sogo Iyan, go so kaphrang sii ko lalan Rkaniyan; - na nayawa niyo taman sa italingoma o Allah so sogoan Iyan (a siksa): Ka so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a manga songklid.
25Sabnsabnar a tiyabangan kano o Allah sii ko manga thmoan a madakl go so alongan a (kiyaphrang sa) Honayn: Gowani na miyasoat kano o kadakl iyo, na da a mininggay niyan rkano a gona a mayto bo: Go piyakasimpit rkano o lopa so kawlad iyan, oriyan iyan na tomiyalikhod kano a pphamalagoy.
26Oriyan iyan na initoron o Allah so kathatana iyan sii ko sogo Iyan go sii ko miyamaratiyaya, go tomiyoron sa manga tantara a (manga malaikat) a da niyo siran maylay: Go siniksa Iyan so siran a da pamaratiyaya: Na giyoto i balas ko manga kapir.
27Oriyan iyan na phakatawbatn o Allah ko kiyaipos oto so taw a kabaya Iyan: Ka so Allah na Manapi, a Makalimoon.
28Hay miyamaratiyaya, mataan! a so manga pananakoto na marzik; na di siran pagobay ko Masjid Al-Haram ko oriyan angkai a ragon iran (a kiyabarngkas o pasad). Na oba niyo khawann so kamiskin, na mbgan kano o Allah ko kakayaan Iyan, o kabaya Iyan, mataan! a so Allah na Matao, a Mawngangn.
29Pakimbonoay kano ko siran a di mapaparatiyaya ko Allah, go so alongan a mawri, go di iran izapar so inisapar o Allah go so sogo Iyan, go di siran magokit ko okit a bnar, a pd ko siran a bigan ko kitab, taman sa di siran mgay sa bowis sa kathanganaan, a siran na phapasiyonot siran.
30Na pitharo o manga Yahodi a: So Ozayr na wata o Allah, go pitharo o manga Kristiyan, a so Al-Masih na wata o Allah. Giyoto man so katharo iran ko manga ngari iran; a ipphananayan iran ko katharo o siran a da pamaratiyaya gowani. Pimorkaan siran o Allah: Andamanaya i kapphamokhag iran!.
31Kinowa iran so manga olama kiran go so manga barasimba kiran a manga katohanan a salakaw ko Allah, go so Al-Masih a wata o Maryam; a da a inisogo kiran a rowar ko kasimbaa iran ko (Allah a) tohan a Isaysa: da a tohan a inonta Skaniyan. Soti Skaniyan: Mawatan ko ipzakoto iran on.
32Khabayaan iran so kapadnga iran ko sindaw o Allah a gii nggolalan ko manga ngari iran na di iphangonot o Allah inonta na, tharotopn Iyan so sindaw Niyan, apiya pn di kabaya o manga kapir.
33Skaniyan so (Allah a) siyogo Iyan so sogo Iyan a rakhs o toroan go so agama a bnar, ka phakiombawan Iyan on so manga agama, sa kalangolangowan iyan, apiya di kabaya o manga pananakoto.
34Hay miyamaratiyaya, mataan! a madakl ko manga olama ko manga Yahodi go so manga olama ko manga Kristiyan, a mataan! a phagarabn iran so manga tamok o manga manosiya sa di ontol go pphangalang siran ko lalan o Allah. Na so siran a pphanimoon iran so bolawan ago pirak na di iran oto pnggaston ko lalan o Allah: Na panotholang ka kiran so siksa a malipds-
35Sii ko alongan a pakalanggaan oto ko apoy ko Jahannam, na ipamirinsa oto ko manga bn´ng iran, go so manga kilid iran, go so manga likod iran. (Tharoon kiran a:) "Giyaya so piyanimo iyo a rk o manga ginawa niyo: Na taami niyo so piyanimo iyo!"
36Mataan! a so itongan o manga olanolan (ko saragon) sii ko Allah na sapolo ago dowa olan sii ko kitab o Allah sii ko alongan a kiya adna Niyan ko manga langit go so lopa; a adn a pd on a pat olan a khipagaadatan: Giyoto man so okit a ontol. Na di niyo roo mbinasaa so manga ginawa niyo; na pakimbonoay kano ko manga pananakoto langon lagid o gi iran rkano kapakimbonoay langon. Na tangkda niyo a mataan! a so Allah na babid o (tabang Iyan so) khipanananggila.
37Mataan! a so kapphaka oriya (ko kassla a ko Moharam sii ko Sapar) na phakawman ko kaongkir: Pkhisabap on a kapkhadadag o siran a miyamangongkir: Pphakayn iran oto ko saragon, na ipzapar iran oto ko isa a ragon, ka pphakaayonn iran ko itongan o inisapar o Allah na pphakayn iran so inisapar o Allah. Pipharasan kiran so marata ko manga galbk iran. Na so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga kapir.
38Hay miyamaratiyaya, ino kano wai, a igira a pitharo rkano a: Sorong kano ko kambonoay sii ko lalan o Allah, na ba kano dn oomplak ko lopa? Ino kano khasoat ko kawyagoyag ko doniya a di so akhirat? Na da ko parayasan ko kawyagoyag ko doniya, ko kipapantag iyan ko akhirat inonta na miyakaytoito.
39O di kano sorong ko kambonoay, na ziksaan kano o Allah sa siksa a malipds, go zambi sa pagtaw a salakaw rkano; na da a mibinasa niyo Ron a mayto bo. Na so Allah na so langowan taman na Gaos Iyan.
40O di niyo tabangi (so Rasol), na sabnar a tiyabangan skaniyan o Allah, gowani a pakaawaan o siran a da pamaratiyaya a: Ika dowa ko dowa, gowani a zisii siran a dowa ko liyang (a Jabal Tor), na samawto na gii niyan tharoon ko pd iyan (a so Abobakar) a" "Di ka pmboko, ka mataan! a so Allah na babid ta (so tabang Iyan):" Na piyakatoron on o Allah so ithatana Iyan, go tiyabangan Iyan sa manga tantara a da niyo maylay, go biyaloy Niyan so katharo o siran a da pamaratiyaya a mababa. Na so katharo o Allah na giyoto i Maporo: Na so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
41Sorong kano ko kambonoay, makhap sa mapnd, go panagontamann iyo so manga tamok iyo, go so manga ginawa niyo, sii ko lalan o Allah. Giyoto man i mapiya rkano, o skano na katawi niyo.
42O adn a parayasan (a khataban) a marani go so plalakawn na mathangka, na magonot siran rka dn, na ogaid na piyakawatan kiran o lalan a malayat. Na pzapa siran dn ko Allah sa: "O miyakagaga kami, na miyapd kami niyo dn a lominiyo:" Pmbinasaan iran so manga ginawa iran; na so Allah na katawan Iyan a mataan! a siran na titho a manga bokhag.
43Pimaapan ka o Allah! anda sabap i kiya idining ka kiran taman sa mapayag rka so siran a mimamataan: Go katokawan ka so manga bokhag?
44Di rka phangni sa idin so siran a miyamaratiyaya ko Allah go so alongan a mawri sa ba iran di panagontamann so manga tamok iran go so manga ginawa iran. Na so Allah na katawan Iyan so khipanananggila.
45Aya bo a phangni rka sa idin (ko kathalimbagak) na so siran a di mapaparatiyaya ko Allah go so alongan a mawri, go mizangka so manga poso iran, na siran na matataap siran ko kazasangka iran.
46Na o miyabaya siran lomiyo, na pithiyagaran iran dn sa bagr; na ogaid na da kabayai o Allah so kapakaliyo iran; na piyakapamokl Iyan siran, na adn a mitharo: "Sa thalimbagak kano a pd o mithatalimbagak."
47O miyapd siran rkano lomiyo, na da a khiyoman iran rkano a rowar sa kabinasa, go plagosakn iran dn so pagltltan iyo ka ipmbabanog kano iran sa samok, go adn a matatago rkano a pakapphanorimann iran. Na so Allah na katawan Iyan so manga darowaka.
48Sabnsabnar a pimbabanog iran so samok gowani, go pikhlikhlid iran rka so manga bitiyara, - taman sa miyakaoma so bnar, go miyapayag so sogoan o Allah a siran na ikagogowad iran.
49Na adn a pd kiran a gii tharo sa: "Idini akong ka (ko kathalimbagak) go di akong ka pagologa ko dosa." Tanodan ka miyaolog siran ko dosa, na mataan! a so naraka Jahannam na katatangkalan iyan dn so manga kapir.
50O masogat ka a mapiya, na ikharata a ginawa iran; na o masogat ka a tiyoba, na tharoon iran a: "Sabnar a miyakatoman kami ko galbk ami gowani," na tomalikhod siran a siran na pkhakababaya.
51Tharoang ka a: "Da dn a khisogat rkami a rowar ko inimasad o Allah a bagian ami: Skaniyan i Panarigan ami:" Na so Allah i sarigi o miyamaratiyaya.
52Tharoang ka a: "Da a pnayawn iyo rkami a rowar ko isa ko dowa mapiya (kapakataban odi na kazahid). Na skami na nanayawn ami rkano so kasogata rkano o Allah a siksa a phoon ko hadapan Iyan, odi na nggolalan ko manga barokan ami. Na nayaw kano; ka mataan! a pd kami niyo a khinanayaw."
53Tharoang ka a: "Pphammgay kano sa onot odi na tgl: da dn a khatarima a phoon rkano: Mataan! a skano na miyabaloy kano a pagtaw a manga songklid."
54Na da a miyakagandawali kiran ko katarimaa kiran ko ipphammgay ran a rowar sa mataan! a siran na da iran paratiyaya so Allah ago so sogo Iyan; go di iran inggolalan so sambayang odi siran khibobokl; go di siran phammgay odi siran magogowad.
55Na oba rka makabiray so manga tamok iran go so manga wata iran: Aya dn a kabaya o Allah na anon misabap a kasiksaa Niyan kiran sii ko kawyagoyag ko doniya, go an makaliyo so manga niyawa iran ko di iran kapaparatiyaya.
56Na gii siran zapa ko Allah sa mataan! a pd iyo siran dn; a kna a ba niyo siran pd: Na ogaid na siran na pagtaw a pphangaalk.
57O makatoon siran sa khalindongan, odi na manga liyang, odi na khasolkan, na magapas siran on dn, a siran na gii siran manizakay.
58Na adn a pd kiran a taw a gii ka niyan zomann ko makapantag ko manga sadaqa: Na, o kabgi siran on, na masoat siran, na odi siran on kabgi, na samawto na siran na ganiganin siran!
59Na opama ka mataan! a siran na miyasoat siran ko inibgay kiran o Allah ago so sogo Iyan, go iran pitharo a: "Kaa-angkosan kami o Allah! Mbgan kami dn o Allah ko kakayaan Iyan go so sogo Iyan: Mataan! a skami na so bo so Allah i phangangarapanan ami" (na giyoto i mapiya kiran)!
60So manga zakat na aya bo a khibagian on na so pkhakamrmran, go so manga miskin, go so manga gomagalbk on; go so playamn so manga poso iran (ko bnar); go so kaaona ko khikaooripn, go so adn a manga bayadan iyan; go so sii ko lalan o Allah, go so gii mlayalayag a miyakawang sa lalan: Paliyogat a phoon ko Allah, na so Allah na Matao, a Mawngangn.
61Na pd kiran so siran a phringasaan iran so Nabi go gi iran tharoon a: "Skaniyan na pananangila." Tharoang ka a: "Pananangila sa mapiya a bagian iyo: Paparatiyayaan iyan so Allah, go bbnarn iyan so miyamaratiyaya, go limo ko siran a miyamaratiyaya a pd rkano." Na so siran a phringasa ko sogo o Allah, na adn a bagian iran a siksa a malipds.
62Gii siran rkano zapa ko Allah; ka ang kano iran masoat a: So Allah ago so sogo Iyan i patot a pzoasoatn iran, o siran na khipaparatiyaya.
63Ba iran di katawi a mataan aya! a sadn sa somorang ko Allah go so sogo Iyan. Na mataan! a bagian iyan so apoy ko Jahannam? - sa matatap roo, giyoto so kahinaan a mala.
64Ipkhawan o manga monapik oba adn a mitoron a makapantag kiran a sorah, a mapayag iyan kiran so zisii ko manga poso iran. Tharoang ka a: "Zagola kano dn zandag! ka mataan! a so Allah na phakagmawn Iyan so ipkhawan iyo (oba mapayag)."
65Na ibt o izaing ka siran, na ptharoon iran dn a: "Skami na giya bo a gii ami kapagikayat go kanggitagita." Tharoang ka a: "Ba so Allah, go so manga ayat Iyan, go so sogo Iyan, i dii niyo pagzawzawn?"
66Di kano dn pphamitowa a: Sabnar a miyongkir kano ko oriyan o paratiyaya niyo. O napii Ami so sabaad rkano na ziksaan Ami so sabaad, sabap sa mataan! a siran na miyabaloy siran a manga baradosa.
67So manga monapik a manga mama, go so manga monapik a manga babay, na so sabaad kiran na pd ko sabaad: Ipzogo iran so marata, go ipzapar iran so mapiya, go gagamakn iran a manga lima iran (ka di siran phammgay). Piyakalipatan iran so Allah; na piyakalipatan siran mambo o Allah. Mataan! a so manga monapik na siran so manga pasik.
68Inidiyandi o Allah ko manga monapik a manga mama, go so manga monapik a manga babay, go so manga kapir so apoy ko Jahannam: Makakakal siran on - giyoto i khabolosan iran: Na pimorkaan siran o Allah, go adn a bagian iran a siksa a tatap,
69Lagid o siran a miyaonaan iyo a miyabaloy siran a lbi a mabagr a di skano, go madakl i manga tamok go manga wata (a di skano). Na siyawitan iran so kipantag iran: Na siyawitan iyo mambo so kipantag iyo, lagid o kiyasawiti o siran a miyaonaan iyo ko kipantag iran; go miyagikayat kano (sa kabokhag) lagid a kiyapagikayat iran. Siran man na miyailang so manga galbk iran sii sa doniya ago sii sa akhirat, na siran man na siran so miyangalologi.
70Ba kiran da makatalingoma so thotholan ko miyaonaan iran?. A pagtaw o Noh, go so Ad, go so Samod; go so pagtaw o Ibrahim, go so khibabaling sa Madyan, go so miyangababaklid. Miyakatalingoma kiran so manga sogo kiran rakhs o manga rarayag a karina. Na da siran salimboti o Allah, na ogaid na siran i somiyalimbot ko manga ginawa iran.
71Na so miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay, na so sabaad kiran na manga panarigan o sabaad: Ipzogo iran so mapiya, go ipzapar iran so marata: Go ipthindg iran so sambayang, go pthonayn iran so zakat, go phagonotan iran so Allah go so sogo Iyan. Siran man na ikhalimo siran dn o Allah: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
72Diniyandian o Allah so miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay, sa manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran roo, go manga darpa a manga pipiya sii ko manga sorga a tatap. Go kasosoat a phoon ko Allah a lawan roo pn: Giyoto man na skaniyan so daag a mala.
73Hay Nabi, prangang ka so manga kapir ago so manga monapik go pakatgasing ka siran. Na darpa iran so naraka Jahannam, - a mikharatarata a khabolosan.
74Gii siran zapa ko Allah sa da iran matharo, go sabnsabnar a pitharo iran: So katharo a kaongkir, go miyongkir siran ko oriyan o kiyambayorantang iran (ko Allah); go piyagngtan iran so (kambonoa iran ko Nabi a) da iran maparoli: Na da a inipaawing iran on a rowar sa kiyabgi kiran o Allah go so sogo Iyan ko kakawasaan Iyan. Na o thawbat siran, na mabaloy a mapiya a bagian iran; na o talikhod siran; na ziksaan siran o Allah sa siksa a malipds sii sa doniya, go sa akhirat na da a bagian iran ko lopa a panarigan go tabanga.
75Na adn a pd kiran a miyakindiyandi ko Allah, (sa pitharo iyan a:) Ibt o bgi kami Niyan ko kakayaan Iyan, na mataan! a zasadka kami dn, go mataan! a mabaloy kami dn a pd ko manga bilangataw.
76Na kagiya a bgan Iyan siran ko kakayaan Iyan, na inipligt iran, go tomiyalikhod siran, a siran na somasangka siran.
77Na inakir Iyan siran ko kapmonapik sii ko manga poso iran, taman ko alongan a kimbaratmowaan iran on: - sabap ko kiyadorata iran ko Allah, ko inibgay ran on a pasad, go sabap ko kiyapamokhag iran.
78Ba iran di katawi a mataan! a so Allah na katawan Iyan so isosoln iran go so pphamagtongaan iran, go mataan! a so Allah na katawan Iyan so da mamangipayag?
79Siran na gi iran zodiin so gii khakapiyaan ko miyamaratiyaya, makapantag ko manga sadka, go so siran a da a khatoon iran a rowar ko (mayto a) pkhabaog iran, - na pphamagrgan iran siran, na mbadalan o Allah so kapphamagrg iran: Go adn a bagian iran a siksa a malipds.
80Pangnin ka siran sa maap, antawaa ding ka siran phangnin sa maap, na o pangnin ka siran sa maap sa makapito polo makasoy, na di siran dn pmaapan o Allah: Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na inongkir iran so Allah go so sogo Iyan: Na so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga songklid.
81Miyababaya so mithatalimbagak sabap ko kinibagak iran ko talikhodan o sogo o Allah: Go inikagowad iran oba iran mipanagontaman so manga tamok iran go so manga ginawa iran, sii ko lalan o Allah: Na pitharo iran a: "Di kano pagonot phrang ko kakhakayaw niyan," tharoang ka a: "So apoy ko naraka Jahannam i taralbi a mayaw opama ka siran na sasabota iran!"
82Na khala siran sa mayto: Na sgad siran sa madakl: Balas ko miyapasad iran (a manga dosa).
83Na opakakasoya ka o Allah ko sabaad kiran, na magodas siran rka makapantag ko kapagonot iran lomiyo (ko kaphrang), na tharoang ka a: "Di kano rakn dn makawnot lomiyo sa dayon sa dayon, go di kano rakn dn makaogop makimbonoay ko ridoay: Mataan! a skano na miyasoat kano ko kaoontod ko paganay a kiya okitan: Na oontod kano dn a pd o mithatalimbagak."
84Na da a zambayanging ka kiran a isa bo a miyatay sa dayon sa dayon, go di ka thindg ko kobor iyan; mataan! a siran na inongkir iran so Allah go so sogo Iyan, go miyatay siran ko kasosongklid iran.
85Na oba ka mabarayat o manga tamok iran go so manga wata iran: Aya dn a kabaya o Allah na misabap roo a kasiksaa Niyan kiran sii sa doniya, go makaliyo so manga niyawa iran ko kaoongkir iran.
86Na igira a adn a initoron a sorah (a miyaaloy ron:) A paratiyayaa niyo so Allah go phrang kano a pd o sogo Iyan, na mangni rka sa idin so adn a manga kakawasaan iyan kiran go tharoon iran a: "Bagakn kaming ka, ka ang kami mabaloy a pd ko mithatalimbagak."
87Miyasoat siran sa kitatapi iran ko mithatalimbagak: Na miyaparkat so manga poso iran na siran na di siran phamakasabot.
88Ogaid na so sogo, go so miyamaratiyaya a pd iyan, na iniphrang iran so manga tamok iran go so manga ginawa iran: Na siran man na bagian iran so manga pipiya: Go siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.
89Pithiyagaran siran o Allah sa manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran on: Giyoto man so daag a mala.
90Na miyakaoma so pphamamitowa a pd ko manga Arab, ka an siran kaydini (ko kathalimbagak); na miyamangontod so siran a piyamamokhagan iran so Allah go so sogo Iyan. Na khasogat dn so siran a miyamangongkir kiran a siksa a malipds.
91Da ko manga lolobay, go so pkhakasakit, go so siran a da a khatoon iran a mapnggasto iran, a dosa, igira miyangoyaw siran a rk o Allah go so sogo Iyan: Da ko miphipiyapiya i lalan (ko dosa): Ka so Allah na Manapi, a Makalimoon.
92Go da a dosa o siran a igira a miyakatalingoma siran rka, ka an ka siran katanggongi, na pitharoo ka a: "Da a khatoon ko a khitanggong akn rkano;" na tomiyalikhod siran, a so manga mata iran na pphamanoga sa lo a rata a ginawa sa di iran kaphakatoon sa mapnggasto iran.
93Aya bo a adn a lalan on (o dosa) na so siran a pphamangni siran rka sa idin (ko kathalimbagak) a siran na manga kawasa. Miyasoat siran sa kitatapi iran ko mithatalimbagak: Na piyarkat o Allah so manga poso iran; na siran na di manga tatao.
94Pphamitowaan kano iran igira a miyakandod kano kiran. Tharoang ka: "Di kano pphamitowa: Ka di ami skano dn pharatiyayaan: Sabnar a piyanothol rkami o Allah so manga totholan rkano: Na pagilayn o Allah go so sogo Iyan so galbk iyo: Oriyan iyan na phakandodn kano ko (Allah a) Matao ko migagaib ago so mipapayag: Na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo"
95Pzapa siran rkano sa ibt ko Allah, igira miyakambalingan kano kiran, ka an iyo siran katalikhodi. Na talikhodi niyo siran: Mataan! a siran na marzik, na darpa iran so naraka Jahannam, - a balas ko miyapasad iran (a manga dosa).
96Pzapa siran rkano, ka an iyo siran karilai na o rilai niyo siran, na mataan! a so Allah na di Niyan prilaan so pagtaw a manga songklid.
97Adn a manga Arab a mabagr i kaongkir go kapanangin, go dait a di iran katawi ko manga taman o initoron o Allah ko sogo Iyan: Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
98Na adn a pd ko manga Arab a taw a babalowin iyan so mipphammgay niyan a ilang, go nanayawn iyan rkano so kapphangasasalin o masa: Sii kiran so kapkhasalin o masa a marata: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
99Na adn a pd ko manga Arab a paparatiyayaan iyan so Allah go so alongan a mawri, go babalowin iyan so mipphammgay niyan a ipphamakarani sii ko Allah go so manga pangni o Rasol. Ba di mataan! a skaniyan na iphakarani ran (ko Allah): Phakasoldn siran dn o Allah ko limo Iyan: Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
100Na so manga paganay a miyangaoona ko manga Mohajirin go so manga Ansar go so siran a miyamakatondog kiran ko kaphiyapiya, - na miyasoat kiran so Allah, go miyasoat siran on (mambo): Na pithiyagaran Iyan siran sa manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran on sa dayon sa dayon: Giyoto man so daag a mala.
101Na adn a pd ko makaliliyot rkano ko manga Arab a pphamanangin, go so sabaad ko taw sa Madinah: Na miyanamar siran ko kapmonapik: ding ka siran katawan: Skami i Matao kiran: Ziksaan Ami siran dn sa makadowa: Oriyan iyan na phozangn siran ko siksa a mala.
102Na adn a manga pd a inipagikral iran so manga dosa iran: Piyakazaog iran so galbk a mapiya, go so pd a marata. Matatangkd a so Allah na phakatawbatn Iyan siran: Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
103Kowa ka ko manga tamok iran sa sadaqah, a misoting ka kiran; go kasabapan sa kapakaozorang ka kiran; na pangnin ka siran. Mataan! a so pangning ka na kalilintad a bagian iran: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
104Ba iran di katawi a mata an! a so Allah na Skaniyan so ptharima ko tawbat phoon ko manga oripn Iyan go ptharima ko manga sadaqah, go mataan! a so Allah na Skaniyan so pphanarima ko tawbat, a Makalimoon?
105Na tharoang ka a: "Nggalbk kano, ka pagilayn o Allah go so sogo Iyan go so miyamaratiyaya so galbk iyo: Na phakandodn kano dn ko (Allah a) Matao ko migagaib, go so mipapayag: Na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo."
106Na adn a manga pd, a pakidadara kiran o kokoman o Allah, o siksaa Niyan siran, antawaa pakatawbatn Iyan siran: Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
107Na so siran a mimbalay sa masjid a kapaminasa, go kaongkir go an maomparik so miyamaratiyaya, go ipphagipat ko taw a romirido ko Allah go so sogo Iyan gowani. Na mataan! a gii siran zapa: da a antap ami a rowar ko mapiya; na zasaksi an o Allah a mataan! a siran na titho a manga bokhag.
108Di ka on pzambayang sa dayon sa dayon. Mataan! a so masjid a pimbalay makapantag ko kapangongonotan (ko Allah) ko paganay a gawii; na aya patot a rong ka zambayang. Katatagoan sa manga mama a pkhababayaan iran a kasoti ran; na so Allah na pkhababayaan Iyan so manga barasoti.
109Ino so taw a pimbalay niyan so walay niyan makapantag sa onot ko Allah go so kasosoat Iyan aya mapiya? - antawaa so taw a pimbalay niyan so walay niyan ko kilid o thbaan a pkhatbar, na miyaolog iyan ko apoy ko Jahannam na so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga darowaka.
110Di khada so walay ran a so pimbalay ran, kasangka a madadalm ko manga poso iran, odi mazaropt so manga poso iran. Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
111Mataan! a so Allah na piyamasa Niyan ko miyamaratiyaya so manga ginawa iran go so manga tamok iran; sa mataan! a rk iran so sorga: Gii siran makimbonoay sa lalan ko Allah, na pphakapatay siran go pkhaprang siran: Diyandi Iyan aya a di pndorat, a zisii ko Tawrat, ago so Injil, go so Qor´an: Na ba adn a taw a makalawan ko Allah a tomotoman ko diyandi Iyan? Na pakapipiyaa niyo a ginawa niyo sabap ko dagangan iyo a so piphasa niyo to (ko Allah): Ka giyoto man so daag a mala.
112(Siran) So manga baratawbat; a manga barasimba, a khipananalamat; a manga barapowasa, pphroroko, a pphamanodiod, a pphamanogo ko mapiya, pphanapar ko marata, go khisisiyapn iran so manga taman o Allah; na pphamanotholing ka sa mapiya so miyamaratiyaya.
113Da mapatot ko Nabi go so miyamaratiyaya, i ba iran pangnin sa maap so manga pananakoto, apiya pn i katotonganay ran on, ko oriyan o kiyapayag iyan kiran sa mataan! a siran na manga taw ko naraka Jahim.
114Na aya bo a kinipangnin sa maap o Ibrahim ki ama iyan na sii bo ko diyandi a inidiyandi iyan on. Na kagiya a mapayag on a mataan! a skaniyan na ridoay o Allah, na tiyaplis iyan skaniyan: Mataan! a so Ibrahim na lalayon makaphphaginao, a matigr.
115Na da ko btad o Allah o ba adn a dadagn Iyan a pagtaw ko oriyan o masa a kiyatoroa Niyan kiran, taman sa di Niyan kiran mapayag so phananggilaan iran. Mataan! a so Allah na so langowan taman na katawan Iyan.
116Mataan! a so Allah na rk Iyan so kapaar ko manga langit ago so lopa. Pphangoyag go pphangimatay. Na da a bagian iyo a salakaw ko Allah a Panarigan go da a tabanga.
117Sabnsabnar a piyakatawbat o Allah so Nabi, go so manga Mohajirin, go so manga Ansar, - a siran so miyamangonot on ko oras a margn (ko kiyaphrang sa Tabok), ko oriyan o masa a mayto bo na khapaling so manga poso o salompok kiran; oriyan iyan na piyakatawbat Iyan siran: Mataan! a Skaniyan i mala kiran i gagaw, a Makalimoon.
118Go (piyakatawbat Iyan) so tlo kataw a siran so minibagak; taman sa samawto na piyakasimpit kiran o lopa so kawlad iyan, go kiyangtan kiran so manga ginawa iran, - na tiyangkd iran a da a kaphagapasan phoon ko Allah a inonta Skaniyan. Oriyan iyan na niyapiyan Iyan siran, ka an siran makatawbat: Mataan! a so Allah na Skaniyan i Pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.
119Hay miyamaratiyaya, kalkn iyo so Allah go tapi kano ko mimamataan.
120Da mapatot ko taw sa Madinah go so taw a makaliliyot kiran ko manga Arab, i ba siran thalimbagak ko oriyan o sogo o Allah, go ba iran matomo so manga ginawa iran a di so ginawa niyan: Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na da a khisogat kiran a kawaw, go da a dokaw, go da a ongos sii ko lalan o Allah, go da a kaphanadaan iran a darpa a ikhararangit o manga kapir, go da a khisogat iran ko ridoay a ringasa a ba di misorat a bagian iran sa sabap roo a galbk a mapiya; mataan! a so Allah na di Niyan pagilangn so balas ko miphipiyapiya;
121Go da a mapnggasto iran a gasto mayto ago mala, go da a khatarapas iran a balintad, a ba di misorat (a balas) a bagian iran; ka imbalas kiran o Allah so mapiya ko pinggolawla iran.
122Na da mapakay ko miyamaratiyaya i ba siran liyo langon: Na ino da liyo ko oman i salompok kiran so sabaad, ka an iran pkhasaboti so agama, go an iran mipphamakaiktiyar ko pagtaw iran igira miyakandod siran kiran, ka an siran makaiktiyar?
123Hay miyamaratiyaya, pakimbonoay kano ko siran a makaoobay rkano ko manga kapir, go pakigdaan iyo kiran a adn a katgas iyo: Na tangkda niyo a mataan! a so Allah na babid o (tabang Iyan so) khipananangila.
124Na igira a adn a initoron a sorah, na adn a pd kiran a taw a gii tharo sa: "Antawaa rkano i miyakawman on nai sa paratiyaya?" Na so siran a miyamaratiyaya, na miyakawman kiran sa paratiyaya, a siran na pkhababaya siran.
125Na so siran a katatagoan so manga poso iran sa gdamn, na ba kiran dn miyakawman sa kaongkir ko andang a kaoongkir iran, go miyamatay siran a kapapantagan siran a manga kapir.
126Ba iran di khaylay a mataan! a siran na pthiyobaan siran ko oman ragon sa makaysa odi na makadowa? Oriyan iyan na di siran pthawbat, go di siran phakatadm.
127Na igira adn a initoron a sorah, na tntngan o sabaad kiran so sabaad (sa tharoon iyan a): "Ba adn a pphakaylay rkano a isa bo?" Na oriyan iyan na tomalikhod siran: Na piyakatalikhod o Allah so manga poso iran; sabap sa mataan! a siran na pagtaw a da a manga sabot iran.
128Sabnsabnar a adn a miyakaoma rkano a sogo a pd ko manga ginawa niyo a awid a akal iyan so margn iyo: Mala rkano so sambatan: Sii ko miyamaratiyaya mala i kapdi, a Makalimoon.
129Na o talikhod siran, na tharoang ka a: "Kasasanaan ko so Allah: da a tohan a salakaw Rkaniyan: Ron ako somiyarig, - ka Skaniyan i Khirk ko kapaar a mala!"
Chapter 10 (Sura 10)
1Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya so manga ayat ko kitab a pimbaibaitan.
2Ino khabaloy ko manga manosiya a pakammsa a kiyailahami Ami ko mama a pd kiran? (sa pitharo on a:) Pamakaiktiyarang ka so manga manosiya, go pamanotholang ka ko siran a miyamaratiyaya a: Mataan! a adn a bagian iran a pangkatan a maporo sii ko Kadnan iran. Pitharo o da pamaratiyaya a: "Mataan aya! a titho a balik mata a mapayag!"
3Mataan! a aya Kadnan iyo na so Allah, so miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko miyakanm alongan, oriyan iyan na mithakna ko aras, thatandingann Iyan so mambbtad. Da a makaphanapaat inonta ko oriyan o idin Iyan. Giyoto man so Allah a Kadnan iyo; na zoasoata niyo Skaniyan: Ino kano di phananadm?
4Ron kano phakandod langon. Diyandi o Allah a bnar. Mataan! a Skaniyan i pphanagipoon ko kapphangadn, oriyan iyan na khasowin Iyan (madn), ka mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya sa kaontol; na so siran a da pamaratiyaya na adn a bagian iran a inomn a phlikabo, go siksa a malipds, sabap ko da iran kaparatiyaya.
5Skaniyan so mimbaal ko alongan a masindaw go so olan a maliwanag, na diniyangka Iyan oto ko manga darpa, ka an iyo katokawi so manga bilangan o manga ragon go so itongan. Da ko kiya adna saya o Allah inonta na sabap ko bnar. Gii Niyan zmpadn magosay so manga tanda ko pagtaw a khitotomangkd.
6Mataan! a adn a matatago ko gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw, go so inadn o Allah ko manga langit ago so lopa, a titho a manga tanda ko pagtaw a khipanananggila.
7Mataan! a so siran a di iran ikhalk so kimbaratmowaan Rkami, go miyatomo iran so kawyagoyag ko doniya, go miyasoat siran on, go siran na siran na so manga ayat Ami na pakalilipatan iran,
8Na siran man na darpa iran so naraka, sabap ko pinggalbk iran.
9Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, - na thoroon siran o Kadnan iran (ko sorga) sabap ko paratiyaya iran: Pphamangondas ko kababaan iran so manga lawasayg sii ko manga sorga a pakalma.
10Aya pangni ran roo na: "Soti Ka, ya Allah!" Na aya gi iran roo ikhokormata na: "Salaam!" Na aya mori ko pangni ran: "Na so podi na rk o Allah, a Kadnan o manga kaadn!"
11Na opama ka pnggagaani o Allah ko manga manosiya so marata, lagid o gii Niyan kiran kanggagaani ko mapiya, - na mininggolalan kiran dn so taalik kiran (ko kabinasa). Na bobotawanan Ami so siran a di iran ikhalk so kimbaratmowaan Rkami ko kadadadag iran, a gii siran mromparompak.
12Na igira a minisogat ko manosiya so morala, na mangni Rkami ko kaiiga iyan, odi na moontod, odi na gomaganat. Na kagiya a pokasn Ami ron so morala rkaniyan, na initaros iyan dn (so kaoongkir iyan), lagid o da Rkami pangni ko morala a minisogat on. Lagid aya man a kiyapharasi ko manga malawani ko pinggolawla iran!
13Na sabnsabnar a bininasa Mi so miyagapidapid a pagtaw ko miyaonaan iyo gowani a ndarowaka siran, a minitalingoma kiran o manga sogo kiran so manga rarayag a karina, na da siran paratiyaya. Lagid aya man a kambalasi ami ko pagtaw a manga rarata i ongar!
14Oriyan iyan na biyaloy Ami skano a miyamakasambi ko lopa ko oriyan iran, ka pagilayn Ami o antonaa i pnggolawlaan niyo!
15Na igira a pphangadian kiran so manga ayat Ami, a manga rarayag, na gii tharoon o siran a di iran ikhalk so kimbaratmowaan Rkami a: "Bgay ka sa pphangadian, a salakaw sii, odi na sambiing ka skaniyan;" tharoang ka (ya Mohammad) a: "Di rakn khapatot oba ko sambii skaniyan phoon ko pantag ko ginawa ko: da a pagonotan ko a rowar ko iphagilaham rakn: Mataan! a sakn na ikhalk akn amay ka sorangn ko so Kadnan ko, so siksa ko alongan a mala."
16Tharoang ka a: "Opama ka kabaya o Allah, na di ko rkano aya kapangadian, go di Niyan rkano aya pakitokawan. Na sabnar a miyathay ako rkano ko kawyagoyag akn ko dapn aya: Ba da a sabot iyo?"
17Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so manga ayat Iyan? Mataan aya! a di phakaslang sa maliwanag so manga rarata i ongar.
18Na pzimbaan iran a salakaw ko Allah, so di kiran phakabinasa, go di kiran phakaompiya, go gi iran tharoon a: "Siran aya na phamakaogop rkami sii ko Allah." Tharoang ka: "Ba adn a phanotholn iyo ko Allah a di Niyan katawan, sii ko manga langit ago so lopa? - Soti Skaniyan! go maporo a kaa-awat Iyan ko ipphanakoto iran On!"
19Na da a kiya adna ko manga manosiya a rowar ko okit a isa, na da siran pagayonayon. Na o da so katharo a miyaona a phoon ko Kadnan ka, na miyakokom siran dn ko di iran phagayonayonan.
20Na gi iran tharoon a: "Ino a da a initoron on a tanda a phoon ko Kadnan Iyan?" Na tharoang ka a: "So migagaib na aya bo a phapaar on na so Allah. Na nayaw kano: Ka mataan! a sakn na pd ako niyo a pd ko khinanayaw."
21Na igira a piyakataam Ami so manga manosiya sa limo ko oriyan o morala a minisogat kiran, na samawto na adn a antangan iran a marata ko manga ayat Ami. Tharoang ka a: "So Allah i magaan (i kabadal) ko antangan a marata." Mataan! a so manga sogo Ami (a manga malaikat) na ipzorat iran so pphagantangann niyo!
22Skaniyan so pphakalalakawn kano Niyan ko kalopaan go so kalodan; taman sa igira a miyakada kano ko kapal; - go Niyan siran ktasn sabap ko ndo a manawt, na mababaya siran sa sabap roo; na mawma siran a ndo a mabagr go siran dansali o bagl a phoon ko mbalabala, na matangkd iran a mataan! a siran na kiyatangkalan siran: Na mangni siran ko Allah, sa tolabosn iran On so kapangni sa: "Ibt o sabta kaming Ka sii, na mataan! a mabaloy kami dn a pd ko miyamanalamat!"
23Na kagiyaa sabtn Iyan siran, na samawto na siran na pphanganiyaya siran ko lopa sa di antol. Hay manga manosiya, so kapphanganiyaya niyo na sii bo phakatana ko manga ginawa niyo, - sawiti niyo sa di mathay so kawyagoyag ko doniya: Oriyan iyan na sii kano Rkami phakandod, na phanotholn Ami rkano so pinggolawla niyo.
24Aya dn a ibarat o kawyagoyag ko doniya na lagid o ig a piyakatoron Ami skaniyan a phoon ko kawang: Na minisabap on a kiyapakazaosaog o mangngto ko lopa, pd on so pkhakan o manga manosiya, go so manga ayam: Taman sa igira a miyanditar o lopa so parayasan iyan go kapharasan: Na maantang o khirk on a mataan! a siran na khaparoli ran (so gona on): Na makatalingoma on so sogoan Ami ko kagagawi odi na kadawndaw, na balowin Ami oto a lagid o piragon, lagid oba da maadn kagai! Lagid aya a gii Ami kazmpada magosay ko manga tanda ko pagtaw a pphamimikirann iran.
25Na so Allah na ipthawag Iyan so (sorga a) ingd a kalilintad: Go thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan ko okit a makaoontol.
26Bagian o siran a miphipiyapiya so mapiya, go adn a ipagoman on! Na di kakoloban so manga paras iran sa maytm ago kahinaan. Siran man i manga taw ko sorga; siran na ron siran on dn makakakal!
27Go adn a bagian o siran a minggagalbk ko manga rarata a balas a marata, a lagid iyan: Go kakoloban siran sa kahinaan: da a makalinding kiran ko (siksa o) Allah: Lagid oba kiyakoloban so manga paras iran, sa sabaad ko gagawii a miyangirngkirm: Siran man i manga taw ko naraka: Siran na ron siran on dn makakakal!
28Na sii ko alongan a kalimoda Ami kiran langon; oriyan iyan na tharoon Ami ko siran a miyamanakoto a: "(Ggnk kano ko) Darpa iyo! Skano ago so inipamanakoto niyo." Na pakazsnggayaan Ami siran, na tharoon o inipamanakoto iran: "Da ami rkano sogoon a kiyasimbaa niyo rkami!"
29Na kiyasanaan so Allah a saksi rkami ago sii rkano: "Mataan! a aya btad ami na di ami dn katawan i kapzimbaa niyo rkami!"
30Roo dn katpngi o oman i isa a ginawa so miyanggalbk iyan: Na pakandodn siran ko Allah a Kadnan iran a Bnar, na makawatan kiran so piyangmbaalan iran a kabokhag.
31Tharoang ka: "Antawaa i pmbgay rkano sa pagpr a phoon ko kawang go so lopa? Ino antawaa i makapapaar ko kan´g go so manga kaylay? Go antawaa i pphakagmaw ko oyagoyag a phoon ko miyatay? Go antawaa i pphakagmaw ko miyatay a phoon ko oyagoyag? Go antawaa i gii ndiyator ko pkhawlawla?" Na ptharoon iran dn a: "So Allah." Na tharoang ka a: "Ino niyo di khalkn?"
32Na giyoto man so Allah, a Kadnan iyo a Bnar: Na da a oriyan o bnar, inonta so ribat; na andamanaya i kapthalikhod iyo?
33Lagid aya a kiyatangkd o katharo o Kadnan ka ko siran a miyamanongklid: Mataan! a siran na di siran mapaparatiyaya.
34Tharoang ka a: "Ba adn a pd ko ipphamanakoto niyo a taw a pphanagipoon ko kapangadn, oriyan iyan na khasowin Iyan (madn)?" Tharoang ka a: "So Allah i pphanagipoon ko kapangadn, oriyan iyan na khasowin Iyan (madn): Na andamanaya i kapthalikhod iyo?"
35Tharoang ka a: "Ba adn a pd ko ipphamanakoto niyo a taw a phakatoro ko bnar?" Tharoang ka a: "So Allah i phakatoro ko bnar. Ino so phakatoro ko bnar, aya patot a onotan antawaa so di niyan khatoon so lalan odi toroa? Na ino kano wai? Andamanaya i kipkhokomn iyo (ko ribat)?"
36Na da a phagonotan o kadaklan kiran a rowar sa arangan: Mataan! a so arangan na da a khibgay niyan a gona ko bnar a mayto bo. Mataan! a so Allah na katawan Iyan so gii tano nggolawlaan.
37Na da ko btad angkai a Qor´an oba giimbabaasa a phoon ko salakaw ko Allah; na ogaid na initanto ko miyaonan iyan (a manga kitab), go iniosay ko manga kokoman, da a sangka a madadalm on, a phoon ko Kadnan o manga kaadn.
38Ino iran gii tharoa a: "Pimbabaas skaniyan (o Mohammad)?" Tharoang ka a: "Bgay kano sa sorah a lagid iyan, go panongganoy kano sa sadn sa khagaga niyo a salakaw ko Allah, o skano i manga bnar!"
39Kna, ka piyakambokhag iran so da iran szba so katao rkaniyan, go da kiran pn makatalingoma so taawil iyan: Lagid aya so kiyapakambokhaga o siran a miyaonaan iran (ko manga kitab): Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiya akiran ko manga darowaka!
40Na adn a pd kiran a taw a mapaparatiyaya on, go adn a pd kiran a taw a di ron mapaparatiyaya: Na so Kadnan ka i Matao ko pphamaminasa.
41Na oba ka iran pakapmbokhaga, na tharoang ka a: "Rk akn so galbk akn, na rk iyo so galbk iyo! Skano na angiyas kano ko gii ko nggalbkn, na sakn na angiyas ako ko gii niyo nggalbkn!"
42Na adn a pd kiran a taw a pphamamakin´gn ka iran: Ino ska, maphakan´g ka so manga bngl, - apiya pn siran na da a manga sabot iran?
43Go adn a pd kiran a taw a phagilaing ka niyan: Ino ska, khatoroo ka so manga bota, - apiya pn siran na di siran phamakanono?
44Mataan! a so Allah na di Niyan zalimbotan so manga manosiya sa mayto bo: Na ogaid na so manga manosiya i pzalimbot ko manga ginawa iran.
45Na sii ko alongan a kalimoda Niyan kiran: Na lagid oba da a minitarg iran (ko doniya) a rowar ko isa ka oras ko kadawndaw: Sa makakhikilalai siran: Sabnar a miyalogi so siran a piyakambokhag iran so kimbaratmowaan ko Allah, go da siran makakdg sa ontol.
46Na amay ka pakiilay Ami rka so sabaad ko ididiyandi Ami kiran (a siksa), - odi na tangann Ami ska, na sii siran Rkami bo phakandod: Oriyan iyan na so Allah i Saksi ko gi iran nggolaawlaan.
47Na oman i pagtaw na adn sogo on: Na amay ka makawma so sogo kiran, na kokomn siran sa ontol, a siran na di siran kasalimbotan.
48Na gi iran tharoon a: "Anda dn angkai a diyandi, - o skano na mmamataan kano?"
49Tharoang ka a: "Da a mipapaar akn a rk o ginawa ko a kabinasa, ago da a ompiya inonta sa kabaya o Allah. Adn a rk o oman i pagtaw a taalik: Na igira miyakaoma so taalik kiran, na di iran khisndod sa isa ka oras, go di iran khaktng."
50Tharoang ka: "Ay gda iyo, amay ka makatalingoma rkano so siksa Iyan ko gagawii, odi na dawndaw, antonaa pn i pnggagaanan on o manga rarata i ongar?"
51"Ino a sa oriyan iyan na igira a miyakatana (so siksa) na pharatiyayaan iyo bo? Ino a imanto bo (i kapharatiyaya niyo) a sabnar a giyaya so pphagalokalokan niyo?"
52Oriyan iyan na tharoon ko siran a da pamaginontolan: "Taami niyo so siksa a tatap! Da a imbalas rkano a rowar ko pinggalbk iyo!"
53Na pakiphanothol iran rka: "Ino bnar skaniyan?" Tharoang ka: "Oway! Ibt ko Kadnan ko! ka mataan! aya a titho a bnar! na di niyo dn khapalagoyan!"
54Na opama ka mataan! a rk o oman i isa a ginawa, a da paginontolan, so nganin a zisii ko lopa (langon) na mataan! a iyaon iyan oto sa ginawa niyan: Na misoln iran so kazndit ko masa a kasandngi ran ko siksa: Na makokom siran sa ontol, a siran na di siran kasalimbotan.
55Ba di mataan! a rk o Allah so nganin a zisii ko manga lagit ago so lopa? Ba di mataan! a so diyandi o Allah na bnar? Na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.
56Skaniyan i pphangoyag go pzabap ko kapatay, go Ron kano phakandoda.
57Hay manga manosiya, sabnar a adn a miyakaoma rkano a thoma a phoon ko Kadnan iyo, go bolong ko nganin a zisii ko manga rarb, go toroan, go limo ko miyamaratiyaya (a giya Qor´an aya).
58Tharoang ka a: "Sabap ko gagaw o Allah, go sabap ko limo Iyan, na sabap roo na pakapipiyaa iran a ginawa iran:" Ka giyoto i tomo, a di so pphanimoon iran.
59Tharoang ka: "Ay gda iyo ko initoron rkano o Allah a pagpr? Na biyaloy niyo to a haram go halal. Tharoang ka: Ba rkano inisogo o Allah, antawaa phagangkobn iyo so Allah?"
60Na antonaa i arangan o siran a iphagangkob iran ko Allah so kabokhag (ko khabolosan iran), ko alongan a qiyamah? Mataan! a so Allah na titho a Malai-gagaw ko manga manosiya, na ogaid na so kadaklan kiran na di siran phanalamat.
61Na da a khatagoan rka a btad, go da a kaphangadian ka ko Qor´an, go da a mapnggalbk iyo a galbk, a ba di Skami i manga Saksi rkano ko masa a gii niyo ron kinggolalann. Na da a makaphagma ko Kadnan ka a timbang bo o kolpong sii ko lopa, go sii ko langit; go da a mayto a di giyoto go da a mala, a ba di matatago ko (Laoh Mahfodh a) kitab a mapayag.
62Tanodan ka mataan! a so manga tabanga o Allah na da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri);
63Siran na miyamaratiyaya, go miyamananggila;
64Bagian iran so mapiya a tothol, ko kawyagoyag ko doniya, go so akhirat: Di khasambian so manga katharo o Allah. Giyoto man na skaniyan so daag a mala.
65Na oba ka mapakamboko o katharo iran: Mataan! a so mnang na rk o Allah langon: Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
66Tanodan ka mataan! a rk o Allah so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa. Na da ko phagonotan o siran a pphanongganoy siran sa salakaw ko Allah oba manga sakotowa (o Allah); da a phagonotan iran a rowar ko arangan, ka ba siran dn dii pangsar.
67Skaniyan so miyadn rkano ko gagawii, ka ang kano ron pphakadkha, go so dawndaw a pphakabgay sa maliwanag. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamamakin´g siran.
68Pitharo iran a: "Kominowa so Allah sa wata Iyan!" Soti Skaniyan! Skaniyan na da a mapkhno Niyan! Rk Iyan so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa. Da a karina niyo saya! Ino niyo gii tharoa makapantag ko Allah so di niyo katawan?
69Tharoang ka a: "Mataan! a siran a iphagangkob iran ko Allah so kabokhag na di siran makaslang sa maliwanag."
70Matag sagad so kapphagintaw iran ko doniya! - oriyan iyan, na sii siran Rkami phakandod. Na oriyan iyan na pakitaaman Ami kiran so siksa a sangat sabap ko kiya ongkir iran.
71Na pangadiing ka kiran (ya Mohammad) so totholan ko Noh. Gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan: "Hay pagtaw akn, oba rkano mippnd so katatago akn rkano go so kapphakitadmi akn (rkano) ko manga ayat o Allah, na so bo so Allah i siyarigan ko. Na tkhsa niyo i pnggolawlaan iyo rakhs o ipphamanakoto niyo, oriyan iyan na di kakndongan rkano so pnggolawlaan iyo; na oriyan iyan na dansaln iyo rakn, sa di niyo rakn dn thaalika."
72"Na o talikhod kano, na da a piyangni akn rkano a sokay: da a sokay akn inonta so zisii ko Allah, na inisogo rakn a kabaloy akn a pd ko mimbabayorantang (ko Allah)."
73Na piyakambokhag iran skaniyan, na siyabt Ami skaniyan, ago so manga pd iyan ko kapal, go biyaloy Ami siran a miyamakasambi (ko lopa), na inld Ami so siran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami. Na pamimikiranang ka so miyambtad o kiya akiran ko piyamakaiktiyar (a da dn paratiyaya)!
74Oriyan iyan na siyogoan Ami ko kiyaipos iyan sa manga sogo so pagtaw iran: Na minioma iran kiran so manga rarayag a karina, na da iran dn paratiyayaa so piyakambokhag iran gowani. Lagid aya a kapthotopi Ami ko manga poso a manga malawani.
75Oriyan iyan na siyogo Ami ko kiyaipos iran so Mosa ago so Haron ko Pir´awn ago so manga olowan ko pagtaw niyan rakhs o manga tanda Ami. Na ba siran dn mimaratabat: Go miyabaloy siran a pagtaw a manga baradosa.
76Na kagiya a makawma kiran so bnar a phoon ko hadapan Ami, na pitharo iran: "Mataan aya! a titho a balik mata a mapayag!"
77Pitharo o Mosa: "Ino niyo gii tharoa ko bnar ko wakto a kiyapakawma niyan rkano (i balik mata)? Ino, balik mata ini? Na di phakaslang sa maliwanag so manga balik mata."
78Pitharo iran: "Ba aya kiyapakatalingomang ka rkami na phakiawaan ka rkami so kpit a miyatoon ami ron so manga loks ami, go an iyo makowa a dowa so kapaar ko lopa? Na di ami skano pharatiyayaan!"
79Na pitharo o Pir´awn a: "Wita niyo rakn so langowan o balik mata a mapasang."
80Na kagiya a makawma so manga balik mata, na pitharo kiran o Mosa: "Ithogn iyo i ipagithog iyo! "
81Na kagiya a mithog siran, na pitharo o Mosa a: "So minitalingoma niyo na balik mata: Mataan! a so Allah na phrataan Iyan dn oto: Mataan! a so Allah na di Niyan pakaphamtsn so galbk o pphamaminasa. "
82"Na thanton o Allah so bnar sabap ko manga katharo Iyan, apiya miyagowad so manga rarata i ongar!"
83Na da a miyamaratiyaya ko Mosa a rowar ko moriyataw a sabala ko pagtaw (o Pir´awn), makapantag sa kalk ko Pir´awn ago so manga nakoda kiran, sa ba niyan siran pangarasii; na mataan! a so Pir´awn na titho a mangangarasi ko lopa, go mataan! a skaniyan na pd dn ko manga malawani.
84Na pitharo o Mosa: "Hay pagtaw akn! o skano na piyaratiyaya niyo so Allah, na skaniyan bo i sarigi niyo o skano na mbabayorantang kano."
85Na pitharo iran a: "So Allah i siyarigan ami. Kadnan ami, di kaming Ka mbaloya a pangangarasiyan o pagtaw a manga darowaka;"
86"Go sabap ko limoo Ka na pokasa kaming Ka ko pagtaw a miyamangongkir."
87Na iniilaham Ami ko Mosa ago so pagari niyan a: "Mbaal kano sa rk o pagtaw niyo sa manga walay sa Misir, go tagoi niyo so manga walay niyo sa gii zambayangan, go pamayandgn iyo so sambayang: Na pphamanotholing ka sa mapiya so miyamaratiyaya!"
88Na pitharo o Mosa: "Kadnan ami, mataan! a Ska na bigan Ka so Pir´awn go so manga olowan ko pagtaw niyan sa parahiyasan go manga tamok ko kawyagoyag ko doniya, Kadnan ami! kagiya a mapphakasilay ran (so manga manosiya) phoon ko lalan Ka; Kadnan ami! Na ilangang Ka so manga tamok iran, go pakatgasang Ka so manga poso iran, ka di siran pharatiyaya taman sa di iran kasandngan so siksa a malipds."
89Pitharo (o Allah) a: "Sabnar a tiyarima so pangni niyo a dowa! Na paginontolan kano go di niyo khdga so lalan o siran a da a manga mlng iran."
90Na piyakaripag Ami so manga moriyataw o Israil ko kalodan: Na siyaloba siran o Pir´awn ago so manga tantara iyan sa kapangakowala ago kapangarasi; taman sa kagiya a raotn skaniyan o kald, na miyatharo iyan a: "Piyaratiyaya ko a mataan aya! a da a tohan a inonta so piyaratiyaya skaniyan o manga moriyataw o Israil: Go sakn na pd ko mimbabayorantang (ko Allah)"
91(Pitharo on:) "Ino a imanto bo (i kapharatiyayang ka)! a sabnar a somiyangka ka gowani? Go miyabaloy ka a pd ko miyamaminasa!"
92"Na sa alongan nai na zabtn Ami ska sa sobo so lawas ka, ka angka mabaloy a tanda o taw a phakasalono rka!." Na mataan! a madakl ko manga manosiya a so manga tanda Ami na titho a pakalilipatan iran!
93Na sabnsabnar a piyakapagingd Ami so manga moriyataw o Israil ko phagingdan a mapiya, go rinizkhiyan Ami siran sa manga pipiya: Na da siran zoransorang taman ko kiyapakawma kiran o katao. Mataan! a so Kadnan ka na khokomn Iyan siran sa alongan a qiyamah ko da iran pagayonayoni.
94Na oba ka zasangka ko initoron Ami rka (ya Mohammad), na izaing ka so pphamangadi ko kitab a miyaonaan ka: Sabnsabnar a miyakaoma rka so bnar a phoon ko Kadnan ka: Na oba ka mabaloy a pd ko pkhakadowadowaan.
95Go oba ka mabaloy a pd ko siran a piyakambokhag iran so manga ayat o Allah, ka mabaloy ka a pd ko miyangalologi.
96Mataan! a siran a miyatangkd kiran so katharo o Kadnan ka na di siran pharatiyaya,
97Apiya pn makawma kiran so langowan o tanda, taman sa di iran kasandngan so siksa a malipds.
98Na ino a da a miyaadn a phagingd a miyaratiyaya, (ko kiya ilaya iran ko siksa), - na miyakanggay ron a gona so paratiyaya niyan, - a rowar ko pagtaw o Yonos? Na kagiya a maratiyaya siran, na piyokas Ami kiran so siksa a kapakarondan ko kawyagoyag ko doniya, na piyakasawit Ami siran ko kapagintaw taman ko wakto (o kapatay).
99Na o kabaya o Kadnan ka, na mataan! a makaparatiyaya so taw ko lopa, - sa tanan siran langon. Bang ka khatgl so manga manosiya, taman sa mabaloy siran a miyamaratiyaya?
100Na di phaarn o baraniyawa so kapakaparatiyaya niyan, inonta o sabap sa idin o Allah, na iznggay Niyan so siksa ko siran a da a manga sabot iran.
101Tharoang ka a: "Pamimikirana niyo so matatago ko manga langit ago so lopa; na di phakanggay a gona so manga ayat go so pphamakaiktiyar ko pagtaw a di phamaratiyaya."
102Na ba adn a pnayawn iran a rowar ko lagid o manga gawii o siran a miyangaiipos ko miyaonaan iran? Tharoang ka a: "Nanayaw kano ka mataan! a sakn na pd iyo a pd ko khinanayaw."
103Oriyan iyan na pzabtn Ami so manga sogo Ami ago so miyamaratiyaya: Lagid aya a kabnar Rkami a kasabta mi ko miyamaratiyaya!
104Tharoang ka: "Hay manga manosiya, oba kano zasangka ko okit akn, na di akn pzoasoatn so gii niyo zoasoatn, a salakaw ko Allah! Na ogaid na aya pzoasoatn ko na so Allah a so pthangan ko manga niyawa niyo: - go inisogo akn a mabaloy ako a pd ko miyamaratiyaya,"
105"Go (pitharo rakn a:) ´Pakaantapang ka so hadap ka ko okit a makaoontol, go di ka thapi ko manga pananakoto´;"
106"Go ding ka phanongganoya a salakaw ko Allah so di rka phakaompiya, go di rka phakabinasa: Na o nggolawlaang ka, na mataan! a ska samawto na pd ko manga darowaka."
107Na o sogati ka o Allah sa morala, na da a phakapokas on a rowar Rkaniyan: Na o pakaantapi ka Niyan sa mapiya, na da a phakarn ko gagaw Niyan: Izogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan. Na Skaniyan so Manapi, a Makalimoon.
108Tharoang ka: "Hay manga manosiya, sabnar a miyakaoma rkano so bnar a phoon ko Kadnan niyo! Na sadn sa taw a komdg ko ontol, na khatoro sa rk bo o ginawa niyan; na sadn sa taw a somilay, - na phakasilay sa sii bo phakatana rkaniyan: Na kna a ba kano rakn pakiaakon."
109Na onoting ka so iphagilaham rka, go phantang ka, taman sa komokom so Allah: Ka Skaniyan i taralbi a mapiya ko manga kokoman.
Chapter 11 (Sura 11)
1Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). (Giyai na) Kitab a pimbaibaitan so manga ayat on, oriyan iyan na piyagosay a phoon ko hadapan o (Allah a) Mawngangn, a Kaip.
2Sa da a pzoasoata niyo a inonta so Allah. "Mataan! a sakn na phoon Rkaniyan a pphamakaiktiyar rkano go pphamanothol sa mapiya."
3"Go pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan; ka pakasawitn kano Niyan sa kapagintaw a mapiya, taman ko taalik a miyapnto, go imbgay Niyan ko oman i adn a millbi niyan so millbi niyan! Na o talikhod kano, na mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a mala (a so alongan a qiyamah)."
4"Sii ko Allah so khandodan iyo, na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan."
5Tanodan! ka mataan! a siran na pag-unsn iran ko manga rarb iran, ka pphagmaan iran on; tanodan! ka so wakto a kizasalikombongn iran ko manga nditarn iran, na katawan (o Allah) so isosoln iran, go so papayagn iran: Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
6Na da a baraniyawa ko lopa a ba di atastanggongan o Allah so pagpr on: Go katawan Iyan so khatargan iyan go so kapmbtadan iyan: Tanan matatago ko (Laoh Mahfodh a) kitab a mapayag.
7Go Skaniyan so miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko miyakanm gawii a matatago so aras Iyan ko liyawaw o ig, ka thpngan kano Niyan o antawaa rkano i lbi a mapiya i galbk. Na ibt o tharoang ka a: "Mataan! a skano na pagoyagn kano ko oriyan o kapatay," na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a: "Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"
8Na mataan! a o sndodn Ami kiran so siksa taman ko manga wakto a mappnto, na ptharoon iran dn a: "Antonaa i maka-uurn on?" Tanodan, ka so alongan a kapakatalingoma niyan kiran, na di kiran dn mikisar, go kalikopan siran o piyamagompat iran (a siksa)!
9O mataan! a o pakataama Mi so manosiya so phoon Rkami a limo, oriyan iyan na gamitn Ami ron, na mataan aya! a kadaan dn sa panginam, a makalaa kaoongkir iran.
10Go mataan! a o pakataama Mi skaniyan sa limo ko oriyan o morala a miyakasogat on na mataan! a tharoon iyan dn a: "Miyada rakn so manga rarata:" Mataan aya! a zonor dn a mangangandag.
11Inonta so siran a miphapantang, go pinggalbk iran so manga pipiya; siran man na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.
12Na masikn a mibagak ka so sabaad ko iphagilaham rka, go kasabapan skaniyan a igagt a rarb ka sa gi iran katharoa: "Sa ino a da a initoron on a kakawasaan, odi na miyakaoma a pd iyan a malaikat?" (pitharo o Allah:) Ska na matag pphamakaiktiyar na so Allah i Somisiyap ko langon taman!
13Ino iran gii tharoa i: "Pimbabaas aya (o Mohammad);" tharoang ka: "Na bgay kano sa sapolo a manga sorah a lagid iyan a pimbabaas, go panongganoy kano (sa makatabang rkano) sa sadn sa khagaga niyo, a salakaw ko Allah! o skano i manga bnar!"
14"Na amay ka di kano iran masmbag, na tangkda niyo a aya bo a kinitoron iyan na sii ko katao o Allah, go mataan aya! a da a tohan a inonta Skaniyan! Na ino, skano mimbayorantang kano (ko Allah)?"
15Sadn sa kabaya iran so kawyagoyag ko doniya, go so parahiyasan on, na ithoman Ami kiran sa tarotop so (balas o) manga galbk iran (sa doniya), a siran na da a makorang kiran on roo (sa doniya).
16Siran man so da a bagian iran sa akhirat a rowar ko apoy: Na miyailang so pingolawla iran roo (sa akhirat), go miyalaklak so pinggalbk iran!
17Ba (niyan lagid) so taw a mithakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan iyan, go ptondogn skaniyan o saksi a phoon ko Allah, go sii ko miyaonaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan go limo? Siran man i mapaparatiyaya on; na sadn sa mongkir on ko pizagorompong, na so naraka i khabolosan iyan. Na oba ka on katagowi sa anganangan: Mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran pharatiyaya!
18Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag? Siran man na pagowitn siran ko Kadnan iran, go tharoon o manga saksi a: "Siran aya so miyamamokhag makapantag ko Kadnan iran." Tanodan! ka so morka o Allah na ithomparak ko manga darowaka!
19"Siran na pphangalang siran ko lalan o Allah go phlolobaan iran on a kabkhog iyan: Go siran na oongkirn iran so akhirat!"
20Siran man na da iran kapalagowi (so siksa) ko lopa, go da a bagian iran a salakaw ko Allah a manga panarigan. Pthaktakpn kiran so siksa! Da iran gagaa so kapamamakin´g, go da siran pangilaylay!
21Siran man so liyogi ran so manga ginawa iran, go diyorat siran o pimbabaas iran a kabokhag!
22Matatangkd a mataan! siran sii ko akhirat na siran so manga logi!
23Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go mizalimbotawan siran ko Kadnan iran na siran man i manga taw ko sorga sa ron siran on dn makakakal!
24Aya ibarat o dowa lompok na lagid o bota ago bngl, go so pphakaylay ago Pphakan´g. Ba magizan a dowaya sa ibarat? Ino kano di phananadm?
25Na sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan (sa pitharo iyan a:) "Mataan! a sakn na pphamakaiktiyar rkano a mapayag:"
26Sa da a pzoasoata niyo inonta so Allah: "Mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a masakit."
27Na pitharo o manga nakoda a so siran a da pamaratiyaya ko pagtaw niyan a: "Da a kapkhaylay ami rka a rowar sa manosiya a lagid ami: Go da a pkhaylay ami rka a miyonot rka a rowar ko siran a pkhakalaklak rkami, a mababaw i pamikiran: Go da a pkhaylay ami a mibibinta iyo rkami: Kna, ka arangan ami rkano na manga bokhag!"
28Pitharo (o Noh): "Hay pagtaw akn! ay gda iyo o sakn na thatakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa limo a phoon ko hadapan Iyan, na kiyalimngan rkano? Na ba Ami rkano aya mitgl a skano na ikagogowad iyo aya?"
29"Na hay pagtaw akn, da a phangnin ko rkano saya a tamok: da a balas rakn a rowar ko zizii ko Allah: Na di akn bogawn so siran a miyamaratiyaya, - mataan! a siran na mipmbaratmowa iran so Kadnan iran, na ogaid na pkhaylay akn skano a pagtaw a da a manga mlng iyo!"
30"Na hay pagtaw akn! antawaa i makatabang rakn ko Allah o bogawa ko siran? Ba kano di phananadm?"
31Na di akn rkano ptharoon i: "Zisii rakn so manga kakawasaan o Allah, go di akn katawan so migagaib, go di akn ptharoon i: Mataan! a sakn na malaikat. Go di akn ptharoon ko siran a di ittmbo o manga mata niyo i ba da dn a imbgay kiran o Allah a mapiya: So Allah i Matao ko zisii ko manga ginawa iran. Mataan! a sakn na o sowa ako to, na khapd ako dn ko manga darowaka."
32Pitharo iran: "Hay Noh, sabnar a piyamawal kaming ka! Piyakadakl ka a kapphamawalang ka rkami: Na talingomaan ka rkami so ipphangangalk ka rkami (a siksa), o ska na pd ko manga bnar!"
33Pitharo iyan a: "Aya bo a phakabgay rkano ron na so Allah o kabaya Iyan: Na di niyo dn kapalagoyan!"
34"Na di rkano phakaompiya so thoma ko, apiya kabaya akn a kathomai ko rkano, amay ka so Allah na kabaya Iyan a kadadaga Niyan rkano: Skaniyan i Kadnan niyo! Go Ron kano phakandoda!"
35Ino iran gii tharoa i: "Pimbabaas iyan aya?" Tharoang ka: "O pimbabaas akn aya, a sii rakn phakatana so dosa ko! Na sakn na angiyas ako ko gii niyo imbaradosa!"
36Na iniilaham ko Noh a: "Mataan aya! a da dn a pharatiyaya ko pagtawng ka, a rowar ko taw a andang a miyamaratiyaya! Na ding ka pmbokoon so pinggolawla iran;"
37"Go mbaaling ka so kapal, sii ko kaylay Ami ago so ilaham Ami, go ding ka Rakn pagangaya so makapantag ko siran a mindadarowaka: Mataan! a siran na pagldn siran."
38Na so kaphagmbaali niyan ko kapal: Na oman i somagad on ko manga nakoda ko pagtaw niyan, na pamagrgan iran skaniyan. Pitharo iyan a: "Apiya kami niyo pphamagrgi, ka mataan! a skami na pamagrgan ami skano (mambo so oriyan iyan) a lagid o kapphamagrgi niyo rkami!"
39"Na katokawan iyo bo o antawaa i katalingomaan a siksa a pakarondann Iyan, go kawlogan sa siksa a tatap: "
40Taman sa kagiya a makawma so sogoan Ami, go piyamangmbowatan a ig so lopa! Na pitharo Ami a: "Prorang ka on, ko oman i (sadinis sa) ngganapa a dowa: (mama, go babay), go so taalok rka, inonta so taw a miyaona on so katharo, go (proranang ka on) so taw a miyamaratiyaya a pd iyan, a rowar ko mayto."
41Na pitharo iyan a: "Da kano ron, sii ko ngaran o Allah, so kapkhtas iyan go so kaptharg iyan. Mataan! a so Kadnan ko na titho a Manapi, a Makalimoon!"
42Na giyoto na ipkhtas iyan siran ko manga bagl a lagid o manga palaw, go tiyawag o Noh so wata iyan, a aya btad iyan na tomiyawarang: "Hay ikaritan ko, da ka rkami, go di ka thapi ko manga kapir!"
43Pitharo (o wata) iyan a: "Sii ako phagapas ko palaw ka kharn ako niyan ko ig." Pitharo (o Noh): "Da a khapalihara sa alongan nai ko sogoan o Allah, inonta so taw a inikalimo Iyan!" Na kiyaltan siran o bagl, na miyabaloy a pd ko miyanga-aald.
44Na adn a mitharo sa: "Hay lopa! Lamdang ka so ig ka, go hay kawang! targn ka (so oran)!" Na minirat so ig, go minggolalan so sogoan, go miyakadongko (so kapal) ko palaw a Al-Jodii, na adn a mitharo sa: "Kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a da pamaginontolan!"
45Na miyangni so Noh ko Kadnan iyan, sa pitharo iyan a: "Kadnan ko, mataan! a so wata akn a pd ko taalok rakn. Go mataan! a so diyandii Ka na bnar, go Ska i taralbi a Maontol ko manga kokoman."
46Pitharo (o Allah): "Hay Noh, mataan! a skaniyan na kna a ba pd ko taalok rka: Mataan aya! a galbk a di mapiya; na ding ka Rakn phangniya so da a kataong ka on. Mataan! a Sakn na pphangthomaan Ko ska, ka oba ka mabaloy a pd ko di manga tatao!"
47Pitharo (o Noh): "Kadnan ko, mataan! a sakn na mlindong ako Rka, sa ba ko rka mapangni so da a katao ko ron. Na odi akong Ka napii, go di akong Ka ipangalimo, na khabaloy ako a pd ko miyangalologi!"
48Adn a mitharo: "Hay Noh! tpad ka sa kalilintad. Phoon Rkami, go madakl a mapiya a sii rka, go sii ko manga pagtaw a pd ka: Na adn a manga pagtaw a phakisawitan Ami kiran (so doniya), oriyan iyan na khasogat siran a siksa a malipds a phoon Rkami."
49Giyaya na pd ko manga totholan ko migagaib, a iphagilaham Ami rka: Na ding ka ya katawan (ya Mohammad), ska, go di katawan o pagtawng ka ko onaan aya. Na phantang ka: Mataan! a so khabolosan a daag na bagian o khipanananggila.
50Go (siyogo Ami ko) pagtaw a Ad, so pagari ran a Hod, pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah! ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan, skano na ba kano dn dii pamrak!"
51"Hay pagtaw akn, di ako rkano saya mangindaki balas; da a balas rakn, inonta so zisii ko miyadn rakn: Ba da a manga sabot iyo?"
52"Go hay pagtaw akn, pangni kano sa maap ko Kadnan iyo oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan: Ka pakatoronn Iyan rkano so oran a margs, go omanan kano Niyan sa bagr a rakhs a bagr iyo: Na di kano thalikhod a mbabaradosa kano!"
53Pitharo iran: "Hay Hod, da a minitalingomang ka rkami a karina, na di ami ngganatan so manga katohanan ami, sa sabap bo ko katharo o ka. Go di ami ska pharatiyayaan!"
54"Daa ismbag ami a rowar ko kisogatn rka o sabaad ko manga katohanan ami ko marata." Pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na zasaksiin ko so Allah, na zaksii niyo a mataan! a sakn na angiyas ako ko ipphamanakoto niyo."
55"A salakaw Rkaniyan! Na palaya kano rakn tipo, go di niyo rakn dn thaalika."
56"Mataan! a sakn na siyarigang ko so Allah, a Kadnan ko go Kadnan niyo! Da a baraniyawa, a ba di Skaniyan i Phapaar on. Mataan! a so Kadnan ko na sii ko okit a makaoontol."
57"Na o talikhod kano, na sabnar a minisampay akn rkano so inisogo rakn, a pagowitn rkano; na zambi so Kadnan ko sa pagtaw a salakaw rkano, go da a mibinasa niyo Ron a mayto bo. Mataan! a so Kadnan ko, na so langowan taman na sisiyapn Iyan."
58Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Hod, go so siran a miyamaratiyaya a pd iyan, sabap ko limo a phoon Rkami; go siyabt Ami siran phoon ko siksa a margn.
59Giyoto man so pagtaw a Ad: Inongkir iran so manga ayat o Kadnan iran; go siyorang iran so manga sogo Iyan; go inonotan iran so sogoan o oman i mangangalandada, a somasangka.
60Na tiyondog siran sangkai a doniya a morka, go sa alongan a qiyamah. Tanodan! ka mataan! a so pagtaw a Ad na inongkir iran so Kadnan iran. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o Ad, a pagtaw o Hod!
61Go (siyogo Ami) sii ko pagtaw a Samod so pagari ran a Salih. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah: Ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Skaniyan i miyadn rkano phoon ko lopa, go piyakapagingd kano Niyan on: Na pangni kano Ron sa maap, go thawbat kano sii Rkaniyan: Mataan! a so Kadnan ko na Marani, a Pphanarima (ko pangni)."
62Pitharo iran: "Hay Salih, sabnar a miyaadn ka rkami a ipphangangarapan ko onaan aya. Inong ka rkami zaparn a kapzimba ami ko pzimbaan o manga loks ami? Na mataan! a skami na matatago kami dn ko kazasangka ko ipndolon ka rkami, sa mala a kazangka."
63Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn! ay gda iyo o sii ako ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa limo a phoon Rkaniyan? Na antawaa i makatabang rakn ko Allah o soranga ko Skaniyan? Na da a miphagoman iyo rakn a rowar ko kalogi."
64"Na hay pagtaw akn, katii so onta o Allah a nanao niyo; na botawani niyo ko kapphangangan iyan ko lopa o Allah, go di niyo ron thmon so marata, ka madansal kano o siksa a marani!"
65Na biyono iran oto, na pitharo (o Salih) a: "Khariyala kano dn ko ingd iyo sa tlo gawii: Giyaya man na diyandi a kna a ba kabokhag!"
66Na kagiya a makatalingoma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Salih, go so siran a miyamaratiyaya a pd iyan, a minisabap ko limo a phoon Rkami, go (siyabt Ami siran) ko kahinaan ko alongan oto. Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan so Mabagr, a Domadaag.
67Na miyadansal so siran a da pamaginontolan a lalis, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr, -
68Lagid o ba siran roo da maadn. Tanodan! ka mataan! a so pagtaw a Samod na inongkir iran so Kadnan iran. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a Samod!
69Na sabnsabnar a minioma o manga sogo Ami (a manga malaikat) ko Ibrahim so tothol a mapiya. Na mitharo siran sa: "Salaam!" Simbag iyan a: "Salaam!" Na da mathay na minioma niyan a mayto a sapi a iniyaw.
70Na kagiya maylay niyan a di oto khawaan o manga lima iran, na miyasawang kiran, go kiyaakinan kiran sa kalk. Pitharo iran a: "Di ka khawan, ka mataan! a skami na siyogo kami ko pagtaw o Lot (ka mbinasaan ami siran)."
71Na si karoma niyan a tomitindg, na miyakakhala: Na piyanothol Ami ron (a ipmbawata iyan) so Is´haq, go sii ko oriyan o Is´haq; so Yaqob.
72Pitharo iyan: "Ah phammsa ta! Arati pmbawata ako, a miyaloks ako, go giya karoma ko wai na miyakatoa? Mataan! a giyai titho a shay´ a pakammsa!"
73Pitharo iran a: "Ino ka phammsa ko sogoan o Allah? So limo o Allah go so manga gagaw Niyan na sii rkano a manga taw ko walay (o Ibrahim). Mataan! a so Allah i kiyapatotan ko podi, a Maginawa!"
74Na kagiya a mada ko Ibrahim so pangandam go miyakaoma on so tothol a mapiya, na gii rkami makindaowa makapantag ko pagtaw o Lot.
75Mataan! a so Ibrahim na titho a matigr, a lalayon makapphagaynaw, a m´undod (ko Allah).
76Pitharo (o manga malaikat): Hay Ibrahim! talikhoding ka dn nai; mataan aya! a sabnar a miyakaoma so sogoan o Kadnan ka: Go mataan! a siran na adn a makatatalingoma kiran a siksa a di khindod!
77Na kagiya a makawma, so manga sogo Ami ko Lot, na miyakandamar sa sabap kiran, go inigagt siran a rarb iyan. Na miyatharo iyan a: "Giyai na gawii a margn."
78Na miyakaoma on so pagtaw niyan a pphamagarabaya siran on somong, a gowani na aya btad iran na gii siran nggolawla sa manga rarata. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, kataya so manga wata akn a manga babay (na pamangaroma kano kiran): Siran na soti rkano! Na kalkn iyo so Allah, go di ako niyo ndiyamana sii ko manga banto akn. Ba da a pd rkano a mama a phakapando?"
79Pitharo iran a: "Sabnsabnar a katawan ka a da a kabaya Ami ko manga wata aka a manga babay: Go mataan! a ska na katawan ka dn so kabaya ami!"
80Pitharo iyan a: "O adn a bagr akn a khiyato akn rkano, odi na adn a kharndaan ko a mabagr a tanto (na rnn ko skano)."
81Miyatharo (o manga malaikat): "Hay Lot, mataan! a skami na manga sogo o Kadnan ka. Da dn a khisampay ran rka (a kabinasa)! Na panglmn ka lomalakaw so taalok rka, sii ko sabaad ko kagagawii, na da a ndingil rkano a isa bo: Inonta so karomang ka: Mataan aya! a khisogat on so khisogat kiran (a siksa). Mataan! a aya diyandi kiran na so kapipita: Ba di marani so kapipita."
82Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na biyaloy Ami so liyawaw (o manga ingd iran) a miyadidalm, go piyakawranan Ami sa ator a phoon ko lipaw a miyakomba, a piyakathondotondog, -
83Totoosan sii ko Kadnan ka: Na knaa ba aya mawatan ko manga darowaka!
84Go (siyogo Ami ko) pagtaw a Madyan so pagari ran a Shoayb. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah: Ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Go di kano phangorang ko kapagasad, go so kathimbang: Mataan! a sakn na pkhaylay akn skano ko mapiya (a kawiyagan), go mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a makatangkal."
85"Na hay pagtaw akn! tarotopa niyo so kapagasad, go so kathimbang sa kaontol, go da a khoranga niyo ko manga manosiya ko nganinganin iran: Go di kano phaminasa ko lopa a mamakakayd kano."
86"So liyamba rkano o Allah na aya rkano mapiya, o skano na miyamaratiyaya kano. Na kna a ba sakn i somisiyap rkano!"
87Pitharo iran: "Hay Shoayb, ba so sambayang ka i somosogo rka sa kagnki ami ko pzimbaan o manga loks ami, odi na so (kagnki ami ko) ipkhidia mi ko manga tamok ami sa sadn sa kabaya ami? Mataan! a ska na titho ka a matigr, a pphamando!"
88Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn! ay gda iyo a sakn na sii ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa pagpr a mapiya a phoon Rkaniyan? Na di akn kabaya i ba ko manggolawla so ipzapar akn rkano. Da a kabaya akn a rowar ko kapangompiya sa sadn sa khagaosan ko; na da a guus akn inonta a sabap ko (tabang o) Allah. Skaniyan i siyarigan ko, go Skaniyan i pagndodan ko."
89"Na hay pagtaw akn, oba kano matonda o di tano kaphagayon ko kisogat rkano o (siksa) lagid o minisogat ko pagtaw o Noh, odi na so pagtaw o Hod, odi na so pagtaw o Salih; na kna a ba rkano mawatan so pagtaw o Lot!."
90"Na pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan: Mataan! a so Kadnan ko na Makalimoon, a Makapdiin."
91Pitharo iran: "Hay Shoayb, madakl a di ami zabotn ko katharo o ka. Go mataan! a titho a pkhaylay ami ska a malobay rkami! Na o da so manga tonganaing ka, na radiyamn ami ska dn. Go kna a ba ska i pagaadatan rkami."
92Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, ba so manga tonganay akn i lbi a pagaadatan iyo a di so Allah? Na inibowang iyo (so sogoan Iyan) ko manga talikhodan iyo, a da dn pankhayda. Mataan! a so Kadnan ko na so gii niyo nggolawlaan na katawan Iyan!"
93"Go hay pagtaw akn, nggalbk kano sa sadn sa kapasang iyo: Ka mataan! a sakn na pnggalbk ako mambo: Katokawan iyo o antawaa i taw a khatalingomaan skaniyan a siksa a pakaytoon iyan, go antawaa i taw a skaniyan i bokhag! Na nayaw kano! ka mataan! a sakn na pd iyo a nomanayaw!"
94Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Shoayb ago so miyamaratiyaya a pd iyan, sabap ko limo a phoon Rkami: Na miyadansal so da pamaginontolan o lalis, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr.
95Lagid o ba siran roo da maadn. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a Madyan. Lagid o kiyapakawatan o pagtaw a Samod (ko limo)!
96Go sabnsabnar a siyogo Ami so Mosa, rakhs o manga tanda Ami go katantowan a mapayag,
97Sii ko Pir´awn go so manga nakoda a pagtaw niyan: Na aya iran inonotan so sogoan o Pir´awn, a da ko sogoan o Pir´awn i ba makaoontol.
98Phagolowanan iyan so pagtaw niyan ko alongan a qiyamah; na mapakasold iyan siran ko naraka a mikharatarata a kaphakasold o phakasoldn on!
99A tiyondog siran sangkai (a doniya) a morka, ago sa alongan a qiyamah: Miyakaratarata a pammgayan ko mbganon!
100Giyoto man na pd ko manga totholan ko manga ingd a pphanotholn Ami rka (ya Mohammad): So sabaad on na makatitindg, go (so sabaad on na) miyatbas.
101Na da Ami siran salimboti: Na ogaid na siyalimbotan iran so manga ginawa iran: Na da a minilinding kiran o manga katohanan iran, a so pphanongganowin iran a salakaw ko Allah a mayto bo, kagiya a makawma kiran so sogoan o Kadnan ka: Go da a minioman iran kiran a rowar ko kabinasa!
102Na lagid aya so siksa o Kadnan ka kiran ka igira a siniksa Iyan so (taw ko) manga ingd a giyoto na mindarowaka: Mataan! a so siksa Iyan na malipds, a tanto.
103Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko taw a inikalk iyan so siksa ko akhirat: Giyoto man so alongan a plimodn on so manga manosiya: Go giyoto man so alongan a khamasaan.
104Na di Ami oto isndod inonta sii ko taalik a mappnto.
105Sii ko alongan a kapakatalingoma niyan, na da a makatharo a baraniyawa inonta bo o sabap sa idin o Allah: Na so sabaad kiran na marata i okor, go (so sabaad kiran na) mapiya i okor.
106Na so pman so siran a manga rarata i okor, na khatago ko naraka: bagian iran roo so katagaw, go so karangs:
107Kakal siran roo sa sodn so kathay o manga langit ago so lopa (sa dayon sa dayon), inonta sa kabaya o Kadnan ka: Mataan! a so Kadnan ka na pnggolawlaan Iyan so kabaya Iyan.
108Na so pman so siran a manga pipiya i okor na matago ko sorga: Makakal siran roo sa sodn so kathay o manga langit ago so lopa (sa dayon sa dayon), inonta sa kabaya o Kadnan ka: Pammgayan a di pthaman.
109Na di ka pkhadowadowai ko pzimbaan o siran aya. Da ko kapzimba iran inonta na lagid o kapzimba o manga loks iran gowani: Na mataan! a Skami na ithoman Ami kiran dn so kipantag iran (ko siksa) sa di kakorangan.
110Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab, na da pagayonayoni so madadalm on: Na o da so katharo a miyaona a phoon ko Kadnan ka, na miyakokom siran dn: Na mataan! a matatago siran dn ko kazasangka iran on sa mapayag a kazangka.
111Na mataan! a oman i isa kiran na ibt ka tharotopn kiran dn o Kadnan ka so (balas ko) manga galbk iran: Mataan! a Skaniyan na so gi iran nggolawlaan na Kaip Iyan.
112Na ontolang ka manaa so inisogo rka, - go (ontola o) taw a mithawbat a pd ka; go di kano phmalawani: Mataan! a Skaniyan na so gii niyo nggolawlaan na Phagilayn Iyan.
113Na di niyo pagampili so siran a miyamanalimbot, ka masogat kano o apoy; go da a mambagian iyo a salakaw ko Allah a manga Panarigan, oriyan iyan na di kano katabangan.
114Na pamayandgn ka so sambayang ko mbala ko kadawndaw, go so sabaad ko gagawii: Mataan! a so manga pipiya na khalalas iyan so manga rarata: Giyanan man na ndao ko pphamakindao:
115Go phantang ka; ka mataan! a so Allah na di Niyan pagilangn so balas ko miphipiyapiya.
116Na ino a da a miyabaloy ko manga pagtaw ko miyaonaan iyo, a adn a mibibinta iran a phanapar ko marata sii ko lopa a rowar ko mayto a miyasabt Ami kiran? Go miyatmbang so siran a da pamaginontolan ko inipangalimo kiran, go miyabaloy siran a manga baradosa.
117Na da ko btad o Kadnan ka i ba Niyan binasaa so (taw ko) manga ingd sa kapanganiyaya, a so taw ron na phipipiyapiya.
118Na o kabaya o Kadnan ka, na mataan! a khabaloy Niyan so manga manosiya ko okit a isa: (na ogaid) na di siran khada ko kazosoransorang iran,
119Inonta so taw a inikalimo o Kadnan ka: Ka giyoto man i kiyaadna Niyan kiran: Na miyatangkd so katharo o Kadnan ka a: "Mataan! a ipno Akn dn ko naraka Jahannam so (da pamaratiyaya ko) manga jinn go so manga manosiya langon."
120Na so langowan oto a pphanotholn Ami rka a pd ko manga totholan ko manga sogo, na pkhisabap on a kapphakabagr Ami ko poso o ka: Na saya zisaya a kiyapakatalingoma rka o bnar, go thoma, go ndao ko khipaparatiyaya.
121Na tharoang ka ko siran a di mapaparatiyaya a: "Nggalbk kano sa sadn sa kapasang iyo: Mataan! a skami na pnggalbk kami (mambo);"
122"Go nayaw kano! ka mataan! a skami na nomanayaw kami (mambo)."
123Na rk o Allah so migagaib ko manga langit ago so lopa, go Ron phakandoda so mapnggolawla sa kalangolangowan iyan: Na zoasoatang ka Skaniyan, go sariging ka Skaniyan. Na kna a ba di maiin´ngka o Kadnan ka so gii niyo nggolawlaan.
Chapter 12 (Sura 12)
1Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) giyai so manga ayat ko kitab a pphakapayag (ko ontol ago so ribat).
2Mataan! a Skami na initoron Ami skaniyan sa kapangadi a basa Arab, ka an iyo kasaboti.
3Skami na pphanotholn Ami rka (ya Mohammad) so lbi a mapiya a manga tothol, sii ko kiniilahamn Ami rka sangkai a Qor´an: Na mataan! a miyabaloy ka ko onaan aya a pd dn ko di khipakaiin´ngka.
4Gowani na pitharo o Yosof ki ama iyan: "Hay ama ko, mataan! a sakn na pithataginp akn a sapolo ago isa a bitoon go so alongan go so olan, a miyaylay akn siran a mangangalimbabaan siran rakn!"
5Pitharo (o Ya´qob): "Hay wata ko, ding ka pphanothola so taginpn ka ko manga pagaring ka, ka pagantanganan ka iran sa tipo: Mataan! a so shaytan na ridoay o manosiya a mapayag!"
6"Na giyaya i kaphilia rka o Kadnan ka, go kipagndaon Niyan rka ko taawil o manga tothol go katharotopa Niyan ko limo Iyan rka ago so manga moriya taw o Ya´qob lagid o kiyatarotopa Niyan on ko dowa loks ka gowani a so Ibrahim go so Is´haq. Mataan! a so Kadnan ka na Matao, a Mawngangn."
7Sabnsabnar a adn a miyatago ko (totholan ko) Yosof ago so manga pagari niyan a manga tanda a rk o pphamangingiza.
8Gowani na pitharo iran a: "Mataan! a so Yosof ago so pagari niyan na pkhababayaan o ama tano a di sktano; A sktano na madakl tano. Mataan! a si ama tano na titho a miyatago ko karibat, a mapayag!"
9(Miyatharo o isa kiran a:) "Bonoa niyo so Yosof odi na bowangn iyo ko lopa (a mawatan), ka an rkano mabonayon so gagaw i ama iyo: Go ang kano mabaloy ko oriyan iyan a pagtaw a miyamakapiya!"
10Pitharo o mitharo a pd kiran a: "Di niyo mbonoa so Yosof, na ba niyo dn ologa ko malibotng a landng, ka an matoon o sabaad ko somasagad o skano na pnggolawlaan iyo. "
11Pitharo iran: "Hay ama Ami, inong ka rkami di zanaan so Yosof a mataan! a skami na titho a phagompiyaan ami?"
12"Sogoang ka a monot rkami amag, ka an mababaya, go an makanggitagita, ka mataan! a skami na sisiyapn ami dn."
13Pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na titho akn a mimboboko a kaphakaonota niyo ron: Go ipkhawan akn oba makan a sarigala a skano na di niyo maiin´ngka."
14Pitharo iran a: "Ibt o makan skaniyan a sarigala a skami na madakl kami, na mataan! a samawto na titho kami a manga ilang!"
15Na kagiya a mapakawnot iran, go miyawpakat siran sa pagologn iran ko malibotng a landng: Na iniilaham Ami ron a: Mataan! a maphanothol ka kiran dn a siyowa iran nai sa siran na di iran katawan.
16Na miyakaoma siran ki ama iran ko kagabigabi, a pphaman´gad siran.
17Pitharo iran: "Hay ama ami, mataan! a lomiyalakaw kami a gii kami magoradorad, na inibagak ami so Yosof sii ko manga igagama ami; na kiyan skaniyan a sarigala, na da rka i ba kaming ka paratiyayaa apiya pn skami na manga bnar."
18Na minioma iran so bangkala (o Yosof) a masasalapot a rogo a kabokhag. Pitharo (o Ya´qob) a: "Kna ka pipharasan rkano o manga napso niyo so miyanggolawla; na sabar dn a maliwanag: Ka so Allah i phangniyan sa tabang ko iphropa niyo."
19Na miyakaoma a isa ka lalakawan: Na siyogo iran so pphakasagbn iran, na tiyayothon iyan so panabo iyan (ko landng). Pitharo iyan: "Hay ontong akn nai! Katii so bagowamama!" Na piyagma iran (ka biyaloy iran) a tamok! Na so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolawlaan!
20Na piphasa iran sa arga a korang a manga dirham a miyapagitong: Go miyabaloy siran on a pd ko dawn pamagarga!
21Na pitharo o miyamasawn sa Misir ko karoma niyan a: "Phiyapiyaing ka so darpa iyan: Masikn a makanggay rkta a gona, odi na kowaan ta skaniyan a wata ta." Na giyaya man i kiyapakakhapaar Ami ko Yosof sii ko lopa (a Misir), go an Ami ron mindao so taawil o manga tothol. Na so Allah na Di-Kharn ko zowaan Iyan; na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
22Na kagiya a iraot ko kiyakhasad iyan, na bigan Ami skaniyan sa ongangn go katao: Na lagid aya man a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
23Na piyangabayaan skaniyan o (Zolaykha a) khiwalay ko babalingan iyan sa giyadn a ginawa niyan: Go pinggagalidan iyan so manga pinto, sa pitharo iyan: "Song ka sii ka sadn sa kabaya aka rakn!" Pitharo (o Yosof) a: "Mlindong ako ko Allah! Mataan aya! a so Kadnan ko na phipiyapiyaan Iyan so darpa akn. Mataan aya! a di phakaslang sa maliwanag so manga darowaka!"
24Na sabnsabnar a kiyagdian on (so Zolaykha) go kiyagdian rkaniyan (mambo so Yosof), opama ka da niyan maylay so tanda o Kadnan iyan (na khitaloga on): Giyaya (i pingolawla Mi), ka an Ami mapakalidas ko marata, go so pakasisingay: Mataan! a skaniyan na pd ko manga oripn Ami, a piyamanolabos.
25Na miyagorad siran ko pinto, a miyardit iyan so bangkala (o Yosof) sa talikhodan: Go miniphasgawa iran si karoma niyan sii ko pinto, pitharo (o Zolaykha) a: "Da a balas ko taw a phikhadiyatan iyan so taalok rka sa marata a rowar ko kakalabosowa on, odi na siksa a malipds."
26Pitharo (o Yosof) a: "Skaniyan i miyangabaya rakn sa ginawa ko." Na adn a mizaksi a saksi a pd ko tonganay niyan, (a pitharo iran:) "O so bangkala (o Yosof) nasii miyabrat sa sangoran, na bnar (so Zolaykha), na so Yosof na pd ko manga bokhag!"
27"Na o so bangkala iyan na sii miyardit sa talikhodan, na miyamokhag (so Zolaykha), na so Yosof na pd ko manga bnar!"
28Na kagiya maylay (i karoma niyan) so bangkala iyan a sii miyardit sa talikhodan - na pitharo iyan a: ´Mataan aya! a pd ko antangan iyo a marata. Mataan! a so antangan iyo (a manga babay) a marata na mala!"
29"Yosof, talikhoding ka dn nai; na pangni ka sa maap (Zolaykha), makapantag ko dosang ka. Mataan! a ska na miyabaloy ka a pd ko miyanga dodosa."
30Na pitharo o manga babay ko bandar a ingd a: "So karoma o Aziz na pphangabayaan iyan so mangoda niyan sa giyadn a ginawa niyan: Sabnar a miyabnsad iyan so poso iyan a kabaya; mataan! a skami na titho a pkhaylay ami skaniyan ko karibat a mapayag."
31Na kagiya a man´g iyan so antaanta iran on, na siyogo an iyan siran go pithiyagaran iyan siran sa pangn´ngkn: Na piyamgan iyan so oman i isa kiran sa glat: Go pitharo iyan: "(Hay Yosof) Liyowing ka siran," na kagiya a maylay ran skaniyan, na miyalma siran on, go miyangakakarad iran a manga lima iran: Na miyatharo iran: "Soti so Allah! Kna a ba ini manosiya! Da ko ungkai inonta na malaikat a sslaan!"
32Pitharo (o Zolaykha): "Na giyoto man so piyamaganta ako niyo ron! Na sabnsabnar a piyangabayaang ko skaniyan sa giyadn a ginawa niyan na minda! Na ibt odi niyan nggolawlaa so sogoang ko ron, na khalaboson dn, go khabaloy dn a pd ko miyamakayto!"
33Pitharo (o Yosof): "Kadnan ko, so kalaboso i pkhababayaan ko a di so ipndolon iran rakn: Na odi akong Ka pakalidasa ko antangan iran a marata, na mitaliyadok ako kiran go mabaloy ako a pd ko di manga tatao."
34Na tiyarima o Kadnan iyan na piyakalidas iyan ko antangan iran a marata: Mataan! a Skaniyan so Pphakan´g.
35Oriyan o kiyapayag iyan kiran, sii ko oriyan o kiyaylaya iran ko manga tanda, na (miyatomo o Aziz a) kalaboson iyan dn taman ko masa (a kada o siyanta).
36Na adn a miyapd iyan ko kalaboso a dowa mangoda. Pitharo o isa sa dowa oto a: "Mataan! a pithataginp akn a pthmk ako sa arak. Na pitharo o pd iyan a: Mataan! a sakn na pithataginp akn a maawid ako ko poro o olo akn sa roti, a pkhn on a papanok. Panotholang ka rkami i taabir iyan: Mataan! a skami na pkhaylay ami ska a pd ko miphipiyapiya."
37Pitharo (o Yosof) a: "Da a phakatalingoma rkano a pangn´ngkn a pagpr rkano to a dowa a ba akn rkano da mapanothol so osayan on ko da niyan rkano pn kapakatalingoma. Giyoto man na pd ko inindao rakn o Kadnan ko. Mataan! a sakn na giyanatan ko so okit o pagtaw a di iran paparatiyayaan so Allah. Go siran na so akhirat na siran na oongkirn iran."
38"Na inonotan ko so okit o manga loks akn, a so Ibrahim ago so Is´haq, go so Ya´qob; di rkami patot oba ami rimbangn ko Allah so apiya antonaa: Giyoto man na pd ko gagaw rkami o Allah go sii ko manga manosiya: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran phanalamat."
39"Hay dowa kataw a pd akn ko kalaboso, ba so manga katohanan a mbidabida i tomo, antawaa so Allah a Isaysa, a phakabaas?"
40"Da ko pzimbaan iyo a salakaw Rkaniyan inonta na manga ngaran a inipamtho niyo skaniyan, skano ago so manga loks iyo, da a initoron on o Allah a katantowan: Da ko kokoman inonta na rk o Allah: inisogo Iyan a da a pzoasoata niyo a rowar Rkaniyan: Giyaya man i okit a ontol, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan."
41"Hay dowa kataw a pd akn ko kalaboso, so isa rkano na kapthalagadan iyan sa inomn a arak so kadnan iyan: Na so pman so pd iyan, na khasola, na khn a papanok so olo niyan. Miyapasad so khasowa a so phakipitowa iyo to."
42Na pitharo iyan sii ko miyagda iyan a mataan! a skaniyan i phakaslang kiran sa maliwanag a: "Aloya kong ka ko kadnan ka." Na linipat skaniyan o shaytan ko kaaloya niyan on ko kadnan iyan: Na miyakatarg ko kalaboso sa miyakapira ragon.
43Na pitharo o dato (sa Misir) a: "Mataan! a sakn na pithataginp akn a pito a manga sapi a manga kawlit, a pkhn siran o pito (a manga sapi) a manga pagti go pito a mangngto a lomolombay, go (pito a) pd iyan a manga gango. Hay manga nakoda, pitowaa niyo rakn so taginpn ko o skano na so taginpn na khataabir iyo."
44Pitharo iran a: "Zaozaog anan a manga taginpn, na di kami matao tomaabir ko manga taginpn (a lagidanan)."
45Na pitharo o miyakaslang sa maliwanag sa dowa oto, a miyakatadm ko oriyan o miyathay a masa a: "Sakn na maphanothol akn rkano so taabir iyan: Na sogo i niyo (so Yosof)."
46(Na pitharo iyan a:) "Yosof! Hay mmamataan pitowa angka rkami so makapantag ko pito a manga sapi a manga kawlit a pkhn siran o pito (a manga sapi) a manga pagti, go pito a mangngto a lomolombay, go (pito a) pd iyan a manga gango: ka an ako makandod ko manga manosiya, ka an iran katokawi."
47Pitharo (o Yosof) a: "Pamola kano sa pito ragon a makathondotondog na sa pkharagon iyo na di niyo prorowa ko andag iyan, inonta so mayto a pkhn iyo;"
48"Oriyan iyan na phakatalingoma ko kaypos oto a pito (ragon), a manga sikot a khalngan iran so ipthiyagar iyo kiran inonta so mayto ko tataliyongn iyo: "
49"Oriyan iyan na adn a phakatalingoma ko kaypos oto a ragon a pagodarn on so manga manosiya, go makaphanmk siran on (sa mbarambarang a onga)."
50Na pitharo o dato a: "Pakasonga niyo rakn skaniyan." Na kagiya a makawma on so sogo, na pitharo iyan a: "Kasoy ka ko kadnan ka, na izaan ka on o antonaa i btad o manga babay a so miyanga kakarad iran so manga lima iran? Mataan! a so Kadnan ko na so antangan iran a marata na katawan Iyan."
51Pitharo (o dato) a: "Antonaa i miyasowa iyo gowani a pangabayaan iyo so Yosof sa so dn so ginawa niyan?" Pitharo iran: "Soti so Allah! Da a katawan ami a karataan iyan!" Pitharo o karoma o Aziz a: "Imanto na miyapayag so bnar: Sakn na piyangabayaan ko skaniyan sa giyadn a ginawa niyan na mataan! a skaniyan na pd dn ko manga bnar. "
52(Pitharo o Yosof a) "Giyaya man na an iyan katokawi a mataan! a sakn na da akn ndonsiyani skaniyan ko kigagaib iyan, go mataan! a so Allah na di Niyan phakagagdn so antangan a marata o mamakadodorata."
53"Na di akn khikiyas a ginawa ko: Mataan! a so ginawa na titho a somosogo ko marata, inonta so inikalimo o Kadnan ko: Mataan! a so Kadnan ko na Manapi, a Makalimoon."
54Na pitharo o dato a: "Pakasonga niyo rakn, ka tindosn ko skaniyan sii ko ginawa ko." Na kagiya a mimbitiyarai niyan, na pitharo iyan a: "Mataan! a ska sa alongan nai, sii ko hadapan ami, i piyakaphaar a sasanaan!"
55Pitharo iyan a: "Baloya kong ka (a sasanaan) ko manga kakawasaan ko lopa (a Misir): Mataan! a sakn na masiyapn, a matao."
56Na giyaya man i kiyapakakhapaar Ami ko Yosof ko lopa (a Misir), pphagingd on sa sadn sa kabaya iyan. Ipphamili Ami so limo Ami ko taw a kabaya Ami, go di Ami pagilangn so balas ko miphipiyapiya.
57Na mataan! a so balas ko akhirat i mapiya, ko siran a miyamaratiyaya, go miyamananggila.
58Na miyakaoma so manga pagari o Yosof: Na somiyold siran on, na miyakilala niyan siran, a siran na masasawang siran on.
59Na kagiya a mibgay niyan kiran so angin iran, na pitharo iyan a: "Pakasonga niyo rakn so pagari niyo ko ama iyo, ba niyo di khaylay a mataan! a sakn na ptharotopn ko so kapagasad, go sakn i lbi a mapiya ko pphamamolosan?"
60"Na odi niyo rakn mapakasong, na di kano rakn makapamoko, go di kano rakn phagobay."
61Pitharo iran a: "Pagomayokn ami skaniyan ki ama iyan: Go mataan! a skami na nggolawlaan ami dn."
62Na pitharo iyan ko manga ngongoda niyan a: Tagoa niyo so manga dagangan iran ko manga potal iran, ka an iran makilala amay ka makabaling siran ko manga taalok kiran, ka an siran rktano makakasoy.
63Na kagiya a makabaling siran ki ama iran, na pitharo iran: "Hay ama ami, miyarn rkami so kapamoko, na pakawnotang ka rkami so pagari ami, kaang kami makapamoko; go mataan! a skami na siyapn ami dn."
64Pitharo (i ama iran) a: "Da ko kisanaang ko rkano rkaniyan inonta na lagid o kinisanaan rkano ko pagari niyan gowani; na so Allah i taralbi a Mapiya a Somisiyap, go Skaniyan i lbi a Makalimoon ko pphamangalimo!"
65"Na kagiya a pamkarn iran so manga barang iran, na miyatoon iran on so manga dagangan iran a inikasoy kiran." Pitharo iran: "Hay ama ami! antonaa pn i pmbabanogn ami? Katii so manga dagangan ami a inikasoy rkami: Go pkhikowa mi sa pangn´ngkn so pagtaw tano; go siyapn ami so pagari ami; go makaozor kami sa isa ko rorana a onta. Giyoto man i kapamoko a malbod."
66Pitharo iyan a: "Di akn rkano dn phakawnotn taman sa di ako niyo bgan sa maylot a diyandi, a phoon ko Allah, sa mataan! a phakandodn iyo rakndn skaniyan, inonta oba kano katangkali." Na kagiya a ibgay ran on so diyandi iran, na pitharo iyan a: "So Allah i Tomotonggo ko katharo tano!"
67Go pitharo iyan: "Hay manga wata ko, di kano zold ko pinto a satiman: Na sold kano ko manga pinto a makambblablag; na da a khitabang akn rkano ko (kokoman o) Allah a mayto bo: Da ko kokoman inonta na rk o Allah: Skaniyan i siyarigan ko go Skaniyan na sarigi o pphamanarig."
68Na kagiya a somold siran sa sadn sa sogoan kiran i ama iran, na da a minitabang iyan kiran ko (kokoman o) Allah a mayto bo: Ogaid na so hadiyat a zisii sa ginawa o Ya´qob, na mininggolalan iyan oto. Na mataan! a skaniyan na titho a adn a tanod iyan ko inindao Ami ron: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
69Na kagiya a somold siran ko Yosof, na inikakp iyan si pagari niyan; Pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na sakn si pagaring ka; na ding ka pmboko on so pinggolawla iran."
70Na kagiya a mibgay niyan kiran so angin iran, na tiyago iyan so phaginoman ko potal i pagari niyan. Oriyan iyan na miyananawag so pphananawag: "Hay manga komokoda sa onta! mataan kano a titho a manga tkhaw!"
71Pitharo iran sa somiyangor siran kiran: "Antonaa i miyada a pphangdgn niyo?"
72Pitharo iran a: "Pphangdgn ami a miyada a gantang o dato; na sa taw a mikasoy niyan oto na adn a bagian iyan a isa ka awid o satiman a onta; go sakn na ako akn skaniyan."
73Pitharo iran a: "Ibt ko Allah! Sabnsabnar a kiyatokawan iyo a kna a ba kami miyakaoma sa ba kami phaminasa ko lopa, go kna a ba kami manga tkhaw!"
74Pitharo iran: "Antonaa i kasalaan o tkhaw, o skano na manga bokhag?"
75Pitharo iran: "Aya kasalaan iyan na sadn sa taw a sii matoon ko potal iyan, na skaniyan dn i kasalaan iyan. Lagid aya a ipzala Ami ko manga darowaka!"
76Na iniphoon iyan ko manga potal iran, ko dapn so potal i pagari niyan: Oriyan iyan na inigmaw niyan phoon ko potal i pagari niyan. Giyaya i piyaki pagantangan Ami ko Yosof. Di patot oba niyan makowa so pagari niyan sii ko kokoman o dato odi so kabaya o Allah. Iphoro Ami sa phipira pangkat so taw a kabaya Ami: Na kaoombawan so oman i adn a katao niyan o lawan on sa katao.
77Pitharo iran: "O ba miyamankhaw, na kagiya a miyamankhaw si pagari niyan gowani." Na piyagns oto o Yosof sii sa ginawa niyan, sa da niyan kiran oto payaga. Pitharo iyan a: "Skano i marata i btad; na so Allah i lbi a Matao ko iphropa niyo!"
78Pitharo iran: "Hay Aziz, mataan! a adn a ama iyan a loks a miyakatoa, na kowaang ka so isa rkami a sambi iyan; mataan! a skami na maiilay ami ska a pd ko miphipiyapiya."
79Pitharo iyan a: "Mlindong kami ko Allah oba adn a makowa mi a rowar ko taw a miyatoon ami ron so tamok ami: Mataan! a skami na samawto na titho kami a phakasalimbot."
80Na kagiya a kadaan siran on sa panginam, na sominibay siran a miyagopakat siran. Pitharo o mala kiran a: "Ba niyo di katawi a mataan! a si ama iyo na sabnar a kominowa rkano sa maylot a diyandi a phoon ko Allah, gowani na mindorat kano makapantag ko Yosof? Na di akn dn ngganatan a ingd ai taman sa di ako pandoan i ama, odi na kokomn ako o Allah; ka Skaniyan i lbi a Mapiya ko manga kokoman."
81"Baling kano ki ama iyo, na tharoa niyo: Hay ama ami, mataan! a so wata aka na miyamankhaw! Na da a pizaksian ami a rowar ko kiyatokawan ami, na da rkami i ba ami masiyap so migagaib!"
82"Na izaing ka so phagingd a kiyatagoan rkami, go so manga komokoda a minithoona ami roo, ka mataang! kami a titho a manga bnar."
83Pitharo iyan: "Kna, ka pipharasan rkano o manga ginawa niyo so miyawlawla. Na sabar dn a maliwanag; ka masikn a so Allah na pakatalingomaan iyan siran rakn langon. Mataan! a Skaniyan so Matao, a Mawngangn."
84Na tiyalikhodan iyan siran, sa pitharo iyan: "Hay kiyaontanan so rataa ginawa ko ko Yosof! Na miyakapoti so dowa mata niyan phoon ko boko, na skaniyan na ba niyan dn marrbn."
85Pitharo iran a: "Ibt ko Allah! Di ka dn khada sa kapkhatadming ka ko Yosof taman sa mabaloy ka a pakapapatayn, odi na mitapi ka ko miyamatay;"
86Pitharo iyan a: "Aya bo a pphanonan ko ko rata a ginawa ko, go so boko akn na so Allah, go katawan ko phoon ko Allah so di niyo katawan."
87"Hay manga wata ko, lalakaw kano na, go niyo pangdga so Yosof go so pagari niyan, na di kano khadai sa panginam ko limo o Allah: Mataan! a da a khadaan sa panginam ko limo o Allah, a rowar ko pagtaw a da pamaratiyaya."
88Na kagiya a mangadap siran on (zaroman), na pitharo iran: "Hay Aziz, minisogat rkami ago so pagtaw ami so morala: Na adn a minioma mi a dagangan a garap: Na tarotopi kaming ka sa asad, go zadka i kaming ka: Mataan! a so Allah na mbalasan Iyan so manga barasadka."
89Pitharo (o Yosof): "Ino katawan iyo so pinggolawla niyo ko Yosof ago so pagari niyan, gowani ko skano na di kano manga tatao?"
90Pitharo iran: "Ba mataan! a ska na ska so Yosof?" Pitharo iyan: "Sakn so Yosof, go giyai so pagari ko: Sabnar a inikalimo kami o Allah: Mataan aya! a sadn sa mananggila, go phantang na mataan! a so Allah na di Niyan pagilangn so balas ko miphipiyapiya."
91Pitharo iran: "Ibt ko Allah! Sabnsabnar a piyakalbi ka rkami o Allah, go mataan! a miyabaloy kami a titho a manga baradosa!"
92Pitharo iyan: "Da a pangnsi niyo sa alongan nai: (pangninta a) napiyan kano o Allah, ka Skaniyan i lbi a Makalimoon ko Pphamangalimo!"
93"Balingn iyo a bangkala akn nai na kolobn iyo ko paras i ama: ka an makatalingoma a pphakaylay. Go pakasonga niyo rakn so manga taalok rkano langon."
94Na kagiya a makaliyo so pphlalalakaw, na pitharo i ama iran a: "Mataan! a sakn na titho akn a maggda so baw o Yosof: O di ako niyo mbaloya a lalong."
95Pitharo iran: "Ibt ko Allah, mataan! a ska na matatago ka dn ko kiyaribat ka a andang."
96Na kagiya a makawma so pphanonotholan sa mapiya, na inikolob iyan (so bangkala) ko paras (o Ya´qob), na somiyonod ko kapphakaylay niyan. Pitharo iyan: "Ba ko rkano da tharoa, mataan! a sakn na katawan ko phoon ko Allah so di niyo katawan?"
97Pithato iran: "Hay ama ami, pangniyang ka a kamaap rkami o manga dosa mi, mataan! a skami na miyabaloy kami a manga baradosa."
98Pitharo iyan: "Ipangni akn skano dn sa maap ko Kadnan ko: Mataan! a Skaniyan so Manapi, a Makalimoon."
99Na kagiya a somld siran ko Yosof, na inikakp iyan so dowa loks iyan, go pitharo iyan a: "Sold kano sa Misir ka omiyog so Allah na somasarig kano."
100Na piyakadarpa iyan so dowa a loks iyan ko panggaw, go somiyondong siran on sa kapangalimbabaan. Na pitharo iyan: "Hay ama, giyai so taabir o taginpn ko gowani! Sabnar a biyaloy skaniyan o Kadnan ko a bnar. Go sabnar a phipiyapiyaan ako Niyan, gowani a pakaliyon ako Niyan ko kalaboso, go piyakawma kano niyan a phoon ko pagonayan (sa Palistin), ko oriyan o kiyabinasaa rakn o shaytan ago so manga pagari ko. Mataan! a so Kadnan ko na Malai-gagaw ko kabaya Iyan. Mataan! a Skaniyan so Matao, a Mawngangn."
101"Kadnan ko, sabnar a bigan akong Ka sa kapaar, go inindaong Ka rakn so taawil o manga tothol, a miyadn ko manga langit ago so lopa. Ska i Panarigan akn ko doniya, go so akhirat. Tarima akong Ka a mbabayorantang Rka, go pakaraota kong Ka ko manga bilangataw."
102Giyaya man na pd ko manga tothol a migagaib, iphagilaham Ami rka (ya Mohammad): Na di ka kiran makamamasa gowani a pagopakatan iran so zowaan iran, a siran na pphagantangan siran.
103Na da ko kadaklan ko manga manosiya apiya i kazabnar ka oba siran paratiyaya.
104Na kna a ba ka kiran saya phangni sa sokay: da a antap iyan a rowar sa ndao ko manga kaadn.
105Na madakl a tanda a matatago ko manga langit ago so lopa a pkhasagadan iran skaniyan, a siran na di iran tatagoon sa ginawa!
106Go di pharatiyayaan o kadaklan kiran so Allah inonta a misasarta on a kapphanakoto iran!
107Ba siran sasarig sa da a makatalingoma kiran a khikolob a siksa o Allah odi na di kiran makatalingoma so bangkit a mitalmba, a siran na di iran maiin´ngka?
108Tharoang ka a: "Giyai okit akn, ipphanolon akn so (kaparatiyaya ko) Allah sii ko marayag a karina, sakn ago so taw a miyonot rakn. Na Soti so Allah! go di ako pd ko manga pananakoto!"
109Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka (ya Mohammad) a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran, a pd ko taw ko manga ingd. Ba siran da lalakaw ko lopa, ka an iran maylay o antonaa i miyambtad o kiyabolosan o siran a miyaonaan iran? Na mataan! a so ingd a mawri i lbi a mapiya, a rk o siran a miyamananggila. Ba da a manga sabot iyo?
110Taman sa kagiya a kadaan sa panginam so manga sogo go miyaantang iran a mataan! a siran na sabnar a piyakambokhag siran, na miyakaoma kiran so tabang Ami, na siyabt Ami so taw a kabaya Ami. Na di kharn so siksa Ami ko pagtaw a manga rarata i ongar.
111Sabnsabnar a adn a matatago ko manga totholan kiran a thoma ko manga papantas i akal (giya Qor´an aya) na kna a ba tothol a pphangmbaalan, na ogaid na initanto ko miyaonaan iyan, go osayan ko langowan taman, go toroan go limo ko pagtaw a mapaparatiyaya.
Chapter 13 (Sura 13)
1Alif, Lam, Mim, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya so manga ayat ko kitab: Na so initoron rka a phoon ko Kadnan ka na bnar; na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran mapaparatiyaya.
2So Allah so iniporo Iyan so manga langit a da a manga polaos a khaylay niyo skaniyan; oriyan iyan na pithandingan Iyan so kapaar; go piyaka phasiyonot Iyan so alongan ago so olan (sa gii ron kanggonai). Oman i isa on na pphalalagoy sii ko wakto a mappnto. Titilikn Iyan so pkhawlawla, pphayagn Iyan so manga tanda, ka an iyo matangkd so kimbaratmowaan ko Kadnan iyo.
3Go Skaniyan so komiyayat ko lopa, go tiyagoan Iyan oto sa manga palaw, go manga lawasayg: Na so oman i manga onga na biyaloy Niyan on a ngganapa a dowa: Ipndalong Iyan so gagawii ko dawndaw. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamimikirann iran!
4Go adn a matatago ko lopa a pizalbo a makandadaidair, go manga pamomolan a manga anggor, go prpran, go manga korma a khika riringkit, go di mariringkit: Pphakaygan sa ig a isa; na inilbi Ami so sabaad on ko sabaad sii ko kapkhanawn. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran!
5Na oba ka phammsa, na aya iphammsa na so katharo iran a: "Ino amay ka mbaloy kami a botha, ba mataan! a skami na khatago kami dn ko kaadn a bago?" Siran so miyamangongkir ko Kadnan iran. Go siran man na so manga sangkali na mitogor ko manga lig iran: Go siran man i manga taw ko naraka, siran na ron siran on dn makakakal!
6Na phangnin iran rka a kagaan o marata ko dapn so mapiya a: Sabnar a miyaypos ko miyaonaan iran so manga siksa ko lagid iran! Na mataan! a so Kadnan ka na titho a Malai-maap ko manga manosiya sii ko gi iran kandarowaka, go mataan! a so Kadnan ka na titho a Sangati-kapaniksa.
7Na gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a: "Ino a da a initoron on a tanda a phoon ko Kadnan iyan. Ska (ya Mohammad) na matag pphamakaiktiyar; na adn a bagian o oman i pagtaw a giinggonanao."
8So Allah na katawan Iyan so ipkhawgat o langowan o babay, go so pkhorangn o manga roranan a wata, go so iphagoman Iyan, na so langowan taman na zisii ko Allah so diyangka Iyan.
9Katawan Iyan so masoln ago so mapayag, a Mala a Maporo.
10Magizan on so pd rkano a taw a inipnanay niyan so katharo go so taw a inipakatanog iyan; go so taw a skaniyan na mag-una ko gagawii go so phapayag ko kadawndaw.
11(So manosiya) Na adn a pphamagilisa on (a manga malaikat) sii ko onaan iyan go sii ko oriyan iyan a: Sisiyapn iran skaniyan phoon sa sogoan o Allah. Mataan! a so Allah na di Niyan pagalinn so btad o pagtaw taman sa di iran alinn so btad o manga ginawa iran. Na igira a adn a piyakaantap o Allah ko pagtaw a marata, na da a phakarnon, go da a bagian iran a salakaw Rkaniyan a kaphanarigan.
12Skaniyan so pphakiilay Niyan rkano so kilat, sa kalk na,go inam: Go Phagadn ko manga gabon, a khikappndan (sa oran)!
13Go pthasbik so dalndg sa podi Rkaniyan, go so manga malaikat phoon sa kalk Rkaniyan: Na pmbotawanan Iyan so manga lthi, ipzogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan. Na siran na gii siran makiphapawala makapantag ko Allah, a Skaniyan i Sangati-kandadan´g!
14Rk Iyan so katharo a bnar: Na so siran a pphanongganowin iran a salakaw ko Allah na da a khismbag iran kiran a mayto bo, inonta na lagid o ikakawa iyan so dowa palad a lima niyan ko ig, ka an makasampay ko ngari iyan na di ron phakasampay skaniyan: Ka da ko pangni o da pamaratiyaya inonta na matatago sa ilang.
15Na pzojiod sa bagian o Allah so matatago ko manga langit ago so lopa sa onot ago tgl go (pzojiod) so manga along iran ko manga kapipita, go so manga kagabi gabi.
16Tharoang ka: "Antawaa i khirk ko manga langit ago so lopa?" Tharoang ka a: "So Allah." Tharoang ka a: "Ino niyo khowaa so salakaw Rkaniyan a manga panarigan, a da a mipapaar iran a rk o manga ginawa iran a gona ago morala?" Tharoang ka: "Ba magizan so bota ago so pphakaylay? Antawaa ba magizan so manga lilibotng ago so maliwanag? Ba so piyangmbaalan iran a manga sakoto o Allah na miyaka pangadn siran sa lagid o kiya pangadn o Allah, na miyaka zasaropai kiran so manga kaadn?" Tharoang ka a: "So Allah i miyadn ko langowan taman: Go Skaniyan so Isaysa, a Phakabaas."
17Piyakatoron Iyan a phoon ko langit so ig, na tomiyoga so manga baogan, sii ko diyangka iyan: Na miyakaawid so dgan sa borabora a maliliyawaw na pd on so pkhatonag iran ko apoy a singanin sa parahiyasan, odi na pagigimo, borabora a lagid iyan. Lagid aya a kapphayaga o Allah ko bnar ago so ribat. Na so pman so borabora na pkhailang a mibobowang; na so pman so phakaompiya ko manga manosiya na ptharg ko lopa. Lagid aya a kapphayaga o Allah ko manga ibarat.
18Bagian o siran a tiyarima iran so (katharo o) Kadnan iran so mapiya. Na siran oto a da iran tarimaa skaniyan na apiya pn mataan! a rk iran so matatago ko lopa langon, go babidn pn a lagid iyan, na iyaon iran oto sa ginawa iran (na di kiran matarima). Siran man na bagian iran so marata a itongan: Go darpa iran so naraka Jahannam a mikharatarata a kadnan!
19Ino so taw a bbnarn iyan a aya bo a initoron rka a phoon ko Kadnan ka na so bnar, ba lagid o taw a skaniyan na bota? Aya bo a phakasabot on na so manga papantas i akal;
20Siran na itotoman iran sa tarotop so diyandi o Allah, go di siran pndorat ko pasad.
21Go siran na gi iran pakazompatn so inisogo o Allah a kapakazompata on, go somasangkop siran ko Kadnan iran, go ipkhalk iran so marata a itongan;
22Go siran na miphantang siran, sa singanin ko kasosoat o Kadnan iran; go inipamayandg iran so sambayang; go miyammgay siran ko inibgay Ami kiran sa masoln go mapayag; go iphagrn iran so mapiya ko marata: Siran man na bagian iran so phakatondog a ingd,
23Manga sorga a tatap a phamakasold siran on, go so taw a miyaratiyaya a pd ko manga loks iran, go so manga karoma iran, go so manga mori ran a taw: Na so manga malaikat na pphamanold kiran ko oman iisa a pinto:
24(Gi iran tharoon a:) "Kalilintad a sii rkano sabap ko kiyaphantang iyo! Na miyakapiyapiya so miyakatondog a ingd (a bagian niyo)!"
25Na siran oto a pphamarngkasn iran so diyandi o Allah, na oriyan o kiyatanto niyan, go pthpdn iran so inisogo o Allah, a kapakazompata on, go pphaminasa siran ko lopa; na siran man na rk iran so morka; go rk iran so mikharatarata a ingd!
26So Allah na pphakaloagn Iyan so rizkhi ko taw a kabaya Iyan, go phakasimpitn Iyan. Na miyababaya siran sabap ko kawyagoyag ko doniya a: Da ko kawyagoyag ko doniya ko khiphapantagn iyan ko akhirat inonta na matag sagad a kapipiya ginawa.
27Na gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a: "Ino a da a initoron on a tanda a phoon ko Kadnan iyan?" Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Mataan! a so Allah na ndadagn Iyan so taw a kabaya Iyan; go pnggonanaon Iyan sii Rkaniyan so taw a somiyangor on,"
28"Siran na miyamaratiyaya, go thatana so manga poso iran sabap ko tadm ko Allah: Tanodan ka sabap ko tadm ko Allah a kathatana o manga poso."
29"So siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na kapakadaya a bagian iran, ago mapiya a khandodan."
30Lagid man oto a kiyasogo Ami rka (ya Mohammad) sii ko pagtaw a sabnar a adn a miyaypos ko miyaonaan iran a manga pagtaw; ka an ka kiran kapphangadii so iniilaham Ami rka; ko kaoongkira iran ko (Allah a) Masalinggagaw! Tharoang ka a: "Skaniyan so Kadnan ko! Da a tohan a salakaw Rkaniyan! Skaniyan i siyarigan ko, go Skaniyan i Khandodan ko!"
31Na opama ka mataan! a adn a pphangadian a miyapakalalakaw sa sabap rkaniyan so manga palaw, odi na miyabnsad sa sabap rkaniyan so lopa, odi na minimbitiyarai sa sabap rkaniyan so miyamatay, (na misabap sa Qor´an aya!) kna, ka kapaar o Allah so pkhasowa sa kalangolangowan iyan. Ba di katawi o siran a miyamaratiyaya a o kabaya o Allah, na mataan! a khatoro Iyan so manga manosiya langon? Na da a parphay o siran a da pamaratiyaya sa kapkhasogat iran a tiyoba, sabap ko pinggolawla iran, odi na makadarpa ka ko marani ko darpa iran, taman sa makatalingoma so diyandi o Allah; mataan! a so Allah na di pndorat ko diyandi.
32Na sabnsabnar a adn a piyamagompat a manga sogo ko miyaonaan ka: Na piyakadamay Akn so siran a da pamaratiyaya, oriyan iyan na siniksa Akn siran: Na antonaa i miyambtad o siksa Akn (kiran)!
33Ino so Skaniyan a tomotonggo ko oman i baraniyawa ko pinggalbk iyan (ba lagid o salakaw Rkaniyan)? Na mimbaal siran sa manga sakoto o Allah. Tharoang ka a: "Pamthowa niyo siran. Ba adn a maphanothol iyo Rkaniyan a di Niyan katawan ko lopa, antawaa ba sii bo ko kapapayag o katharo?" Kna! ka pipharasan Ko siran a da pamaratiyaya so antangan iran a marata, go piyakasilay siran ko lalan (a ontol). Na sadn sa dadagn o Allah, na da dn a makanggonanao ron.
34Adn a bagian iran a siksa ko kawyagoyag ko doniya, na matatangkd a so siksa ko akhirat na lawan on sa kargn: Na da dn a bagian iran a makarn ko (siksa o Allah).
35Aya ropaan o sorga a so inidiyandi ko miyamananggila, na pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: So pangn´ngkn on na tatap ago so along iyan: Giyoto man i darpa o siran a miyamananggila; na aya darpa o da pamaratiyaya na so naraka.
36Na so siran a inibgay Ami kiran so kitab na pkhababayaan iran so initoron rka: Na adn a pd ko pizagorompong a taw a oongkirn iyan so sabaad on. Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Aya bo a inisogo rakn na so kasimba ako ko Allah, go di ko pakisakotowan Skaniyan. Skaniyan i ipphanolon akn, go sii Rkaniyan so khandodan akn."
37Na lagid man oto a kinitoronn Ami (ko Qor´an), a kokoman a basa Arab na ibt o onoting ka so manga kabaya iran a ribat ko oriyan o kiyapakatalingoma rka o katao, na da dn a kapanarigan ka, go da a makalinding rka ko (siksa o) Allah.
38Na sabnsabnar a somiyogo kami sa manga sogo ko miyaonaan ka (ya Mohammad), go singgayan Ami siran sa manga karoma, go manga moriyataw: Na da mapatot ko sogo oba adn a mitalingoma niyan a tanda o di sabap sa idin o Allah. Oman i taalik na adn a kitab iyan.
39Pphonasn o Allah so kabaya Iyan: Go pakathataknaan Iyan (so kabaya Iyan), ka sii Rkaniyan so tomadng o kitab.
40Na o pakiilayn Ami rka so sabaad ko ididiyandi Ami kiran (a siksa), odi na tangann Ami ska na aya bo a paliyogat rka na so kapamakasampay (o sogoan rka): Na sii Rkami so itongan.
41Ba iran da maylay a mataan! a Skami na pzangorn Ami so lopa na pkhorangan Ami so manga kilid iyan? Na so Allah i pkhokom, da a phakarn ko kokoman Iyan: Go Skaniyan i Magaani-itongan.
42Na sabnar a miyagantangan sa marata so siran a miyaonaan iran; na kapaar o Allah so antangan sa kalangolangowan Iyan. Katawan Iyan so pkhasokat o oman i baraniyawa: Na khatokawan dn o da pamaratiyaya a antawaa i khibagian ko phakatondog a ingd.
43Na gii tharoon o siran a da pamaratiyaya a: "Kna a ba ka siyogo." Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Kiyasanaan dn so Allah a Saksi rakn ago sii rkano, go so taw a adn a katao niyan ko kitab."
Chapter 14 (Sura 14)
1Alif Lam Ra. (so Allah i mataa ko paka-aantapan Iyan on. Giya ungkai a Qor´an) Na kitab a initoron Ami rka (ya Mohammad), ka an ka mapakaawa so manga manosiya phoon ko manga lilibotng sa mawit ko maliwanag sabap sa idin o Kadnan iran sii ko okit o Allah a Mabagr a Pphodin!
2A so Allah, a so rk Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa. Na so kabinasa na bagian o da pamaratiyaya a pd ko siksa a sangat!
3Siran na matotomo iran so kaoyagoyag ko doniya a di so akhirat, go pphangalang siran ko lalan o Allah go pphlolobaan iran on a kabkhog iyan: Na siran man i matatago ko kadadag a mawatan.
4Na da a siyogo Ami a sogo a ba di sii ko basa o pagtaw niyan, ka an iyan kiran mapayag (so sogoan). Na ndadagn o Allah so taw a kabaya Iyan; go pnggonanaon Iyan so taw a kabaya Iyan: Go Skaniyan i Mabagr, a Mawngangn.
5Na sabnsabnar a siyogo Ami so Mosa rakhs o manga tanda Ami, (sa pitharo Ami) a: "Pakaawa angka so pagtawng ka phoon ko manga lilibotng sa mawit ko maliwanag, go pakitadming ka kiran so manga limo o Allah." Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang a mananalamat.
6Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Tadmi niyo so limo rkano o Allah gowani ko sabtn kano Niyan ko pagtaw o Pir´awn; a irarasay ran rkano so marata a siksa, go pphanombaliin iran so manga wata iyo a manga mama, na phlambaan iran so manga babay rkano:" Na adn a matatago roo man a tiyoba a phoon ko Kadnan iyo a lbi a mala.
7Na gowani na piyakalangkap o Kadnan iyo a: "Mataan! a o panalamat kano, na pagomanan rkano dn (so limo Akn); go mataan! a o ongkir kano, na mataan! a so siksa Akn na tanto a margn."
8Na pitharo o Mosa a: "O ongkir kano skano ago so taw a matatago ko lopa langon na mataan! a so Allah na da dn a mapkhno Niyan, a Khirk ko podi."
9Ba rkano da makatalingoma so totholan ko siran a miyaonaan niyo? So pagtaw Noh, go so Ad, go so Samod, go so siran a miyaoriyan iran? da a matao kiran a inonta so Allah. Miyakawma kiran so manga sogo kiran rakhs o manga rarayag a karina; na piyangkhb iran so manga lima iran, sii ko manga ngari iran (sa otg), go pitharo iran a: "Mataan! a skami na inongkir ami so inisogo rkano to, go mataan! a skami na titho a zasangka kami ko ipndolon iyo rkami oto sa mapayag a kazangka."
10Pitharo o manga sogo kiran a: "Ba adn a sangka ko makapantag ko Allah, a miyadn ko manga langit ago so lopa?" Pthawagn kano Niyan, ka an Iyan rkano mapakada so manga dosa niyo, go pakalalanatn kano Niyan taman ko taalik a mappnto". Pitharo iran a: "Kna a ba kano di manosiya a lagid ami. Khabayaan iyo a kaalangan kami niyo ko pzimbaan o manga loks ami: Na witi kami niyo sa katantowan, a mapayag,"
11Pitharo kiran o manga sogo kiran a: "Kna a ba kami manosiya a lagid iyo, na ogaid na so Allah na pmbgan Iyan sa limo so taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan. Na di rkami patot oba adn a mawit ami rkano a katantowan inonta o sabap ko idin o Allah. Na so bo so Allah i sarigi o miyamaratiyaya."
12"Na andamanaya i di ami kasarigi ko Allah? A sabnar a tiyoro kami Niyan ko manga lalan ami; na mataan! a pphantang kami dn ko kiyapamakasakiti niyo rkami. Na so bo so Allah i sarigi o khisasarig."
13Na pitharo o siran a da pamaratiyaya ko manga sogo kiran: "Mataan! a pakaawaan ami skano dn ko lopa ami, odi na mataan! a makakasoy kano dn ko okit tano". Na iniilaham kiran o Kadnan iran a: "Mbinasaan Ami dn so manga darowaka!"
14"Go pakaphagingdn Ami skano dn ko lopa ko oriyan iran. Giyoto man na rk o taw a inikalk Iyan so kapakatindg Iyan ko hadapan Ko, go inikalk Iyan so siksaz Akn."
15Na miyangni siran sa tabang (ko Allah), na miyalogi so oman i takabor a somosorang (ko bnar).
16Sii ko khabolosan iyan so naraka Jahannam, go phakainomn ko ig a dana´:
17Phlikgan on, go margn a kaphlinoa niyan on go pphakatalingoma on so kapatay phoon ko oman i darpa, a di bo phatay skaniyan: Go sii ko khabolosan iyan so siksa a mitataralo.
18Aya ibarat o siran a da pamaratiyaya ko Kadnan iran na so manga amal iran na lagid o ombi, inibayog skaniyan o ndo ko alongan a kapananagompot iyan: da a khasakm iran ko pinggalbk iran a mayto bo: Giyoto man na skaniyan ikadadag a miyakawatawatan.
19Bang ka di katawi a mataan! a so Allah i miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko bnar? O kabaya Iyan, na khailang kano Niyan, go phakasambi sa kaadn a bago,
20Na kna a ba oto margn ko Allah.
21Na mabayar siran ko Allah langon: Na tharoon o manga lolobay ko siran a miyamanakabor a: "Mataan! a skami na miyabaloy kami a pphangongonotan rkano; na una skano khalinding kami niyo ko siksa o Allah sa mayto bo?" Tharoon iran a: "O tiyoro kami o Allah, na miyatoro ami skanodn: Magizan rktano o ino mikhaminan tano, antawaa ba tano dn miphantang: Ka da bo a kaphagapasan tano."
22Na tharoon o shaytan amay ka mapasad so kokoman a: "Mataan! a so Allah na inidiyandi Iyan rkano so diyandi a bnar: Na inidiyandi akn rkano (so ribat), na diyorat akn skano. Na da a miyabaloy a kapaar akn rkano ogaid na giyogo akn skano, na inonotan ako niyo: Na di ako niyo phannditi, na aya pannditi niyo na so manga ginawa niyo. Di akn skano khatabangan, go di ako niyo khatabangan. Mataan! a sakn na inongkir akn so kinisakoto niyo rakn (ko Allah) gowani. Mataan! a so manga darowaka na adn a bagian iran a siksa a malipds."
23Na pakasoldn so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, makakakal siran roo sabap ko idin o Kadnan iran. Aya gi iran roo ikhokormata na "Salaam!"
24Bang ka di katawi o andamanaya i kiyambaal o Allah sa ibarat? Katharo a mapiya lagid o kayo a mapiya, a so itado niyan na thatakna, na so sapak iyan na zisii ko kawang,
25Pkhibgay niyan so onga niyan ko oman i masa, sabap sa sogoan o Kadnan iyan. Na phagmbaalan o Allah so manga ibarat ko manga manosiya, ka an siran pphakatanod.
26Na aya ibarat o katharo a marata na lagid o kayo a marata a: Miyaandot ko liyawaw o lopa, a da a thataknaan iyan.
27Pakathataknaan o Allah ko siran a miyamaratiyaya so katharo a thatana (so Laa Ilaaha Illallaah), sii ko kawyagoyag ko doniya, go sii ko akhirat; go ndadagn o Allah so manga darowaka: Na pnggolawlaan o Allah so kabaya Iyan.
28Bang ka da katokawi so siran a pizambi iran so limo o Allah sa kadaa tadm. Na piyakapagingd iran so pagtaw iran ko ingd a binasa;
29A so naraka Jahannam? A phakasold siran on na miyakaratarata a phagingdan!
30Na miyangmbaal siran sa manga sakoto o Allah, ka an iran madadag (so manga manosiya) phoon ko lalan o Allah! Tharoang ka a: "Zonor kano dn! ka mataan! a aya khabolosan iyo na so naraka!"
31Tharoang ka ko manga oripn ko a miyamaratiyaya a: Pthindgn iran so sambayang, go pphammgay siran ko inibgay Ami kiran, sa masoln ago mapayag, ko dapn kapakatalingoma o alongan a da a kaphapasai ron go da a kambobolayoka on (a phakabgay a gona).
32So Allah so miyadn ko manga langit ago so lopa, go piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig, na minisabap on a kiyapakagmawa Niyan ko manga onga a pagpr rkano; go inipagadil Iyan rkano so manga kapal, ka adn pphamakaktas ko kalodan sabap ko sogoan Iyan; go inipagadil Iyan rkano so manga lawasayg (ka an iyo gii kanggonai):
33Go inipagadil Iyan rkano so alongan ago so olan, a tatap a dowa oto ko okit iran; go inipagadil Iyan rkano so gagawii ago so dawndaw (ka an iyo gii kanggonai)
34Go bigan kano Niyan ko oman i piyangni niyo Rkaniyan. Na o pagitonga niyo so limo o Allah, na di niyo dn maytong. Mataan! a so manosiya (a da paratiyaya) na titho a darowaka, a da a tadm iyan.
35Na gowani na pitharo o Ibrahim: "Kadnan ko, baloyang Ka angkai a ingd (a Makkah) a panarigan: Go pakawatana kong Ka ago so manga moriyataw akn ko kapakasimba mi ko manga barahala."
36"Kadnan ko, mataan! a siran na miyakadadag siran sa madakl ko manga manosiya; na sadn sa monot rakn na mataan! a skaniyan na pd akn, na sadn sa somorang rakn na mataan! a Ska i Manapi, a Makalimoon."
37"Kadnan ami, mataan! a sakn na piyakapagingd akn so sabaad ko manga moriyataw akn ko balintad (sa Makkah) a di kapmbasokan, a marani ko walaing Ka a pagaadatan; Kadnan ami! ka an iran mipamayandg so sambayang: Na baloyang Ka so manga poso o sabaad ko manga manosiya a magawi kiran, go riskhiing Ka siran ko manga onga: ka an siran makapanalamat."
38"Kadnan ami, mataan! a Ska na katawan Ka so isosoln ami go so ipapayag ami: Na da a makaphagma ko Allah a mayto bo sii ko lopa, go da a (makaphagma on) sii ko langit."
39"So podi na rk o Allah, a so inibgay Niyan rakn sii ko kiyaloks akn so Ismail go so Is´haq: Mataan! a so Kadnan ko i titho a Pphakan´g ko pangni!"
40Kadnan ko, baloya kong Ka a pphamayandg ko sambayang, go so sabaad ko manga moriyataw akn, Kadnan ami! Go tarimaang Ka so pangni akn.
41"Kadnan ami, napii akong Ka, go so mbala a loks akn, go so miyamaratiyaya, ko alongan a kapakatindg o itongan!"
42Na ding ka dn tharimaa i ba di maiin´ngka o Allah so gii nggolawlaan o manga darowaka. Aya bo a kapakalalanata Niyan kiran na taman bo ko alongan a khasambolayang on so manga kaylay,
43Gii siran makanggagaan a milalangag iran a manga olo iran, a di siran phakaprk, go so manga poso iran na makakawang (sabap sa kalk)!
44Na pakiiktiyaring ka ko manga manosiya so alongan a kapakatalingoma kiran o siksa: Na tharoon o siran a da pamaginontolan: "Kadnan ami, pakalanata kaming Ka, sa taman bo ko taalik a di mathay: Ka tarimaan ami so sogoan Ka, go pagonotan ami so manga sogo!" (na ismbag kiran:) "Ba kano da zapa gowani sa da dn a kakhada iyo?"
45Na miyakapagingd kano ko piyamagingdan o siran a siyalimbotan iran a manga ginawa iran; go miyapayag rkano so inikidia Mi kiran; go inmbaalan Ami rkano so manga ibarat!
46Na sabnar a piyagantangan iran so antangan iran a marata, na sii ko Allah so (balas o) antangan iran, go da mapatot ko antangan iran o bawn misabap a kaylang o manga palaw!
47Na ding ka dn tharimaa so Allah a ba ndorat ko diyandi Iyan ko manga sogo Iyan: Mataan! a so Allah na Mabagr a Phapaar ko kandadan´g.
48Sii ko alongan a kasambian so lopa sa salakaw a lopa, go (kasambian) so manga langit, go mabayar siran ko hadapan o Allah, a Isaysa, a Phakabaas;
49Na maylaing ka so manga baradosa sa alongan oto a piyakaphapatonga ko manga patong; -
50So manga nditarn iran na tombaga a plangga, go mikokolob ko manga paras iran so apoy;
51Ka imbadal o Allah ko oman i baraniyawa so pinggalbk iyan; mataan! a so Allah na Magaani-itongan.
52Giya ungkai (a Qor´an) na tarotop a ndao ko manga manosiya: Go an on misabap a kapaka iktiyara kiran, go an iran katokawi a Skaniyan bo i tohan a Isaysa: Go an makowa a ndao o manga papantas i akal.
Chapter 15 (Sura 15)
1Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya na manga ayat ko kitab, go Qor´an a miyakapayag (ko ontol).
2Madakl a kapndingandingana o siran a da pamaratiyaya, sa oba siran bo miyabaloy a manga Moslim.
3Botawaning ka siran, ka an siran pphakakan, go an iran pkhasawiti (so doniya): Go so kattmbanga kiran o inam: Ka katokawan iran bo.
4Na da a bininasa Mi a phagingd a ba da a kitab iyan a mappnto.
5Di kapngagaanan o pagtaw so adial iyan, go di iran khisndod.
6Na pitharo iran: "Hay tiyoronan ko ndao, mataang ka a titho a pmbthangn!"
7"Ino kaming ka di khawiti sa malaikat o ska na pd ko khipmamataan?"
8(Pitharo o Allah:) A di Ami phakatoronn so malaikat inonta o rakhs o bnar: Na samawto na di siran dn makanggowamay!.
9Mataan! a Skami na Skami i tomiyoron ko (Qor´an a) ndao; go mataan! a Skami i titho a somisiyap on.
10Na sabnsabnar a siyogoan Ami so miyaonaan ka sii ko pithanggisa ka tindg ko miyangaoona:
11Na da a miyakatalingoma kiran a sogo a ba iran da pamagrgi skaniyan.
12Lagid aya man i kipzanipn Ami ron ko manga poso o manga baradosa,
13A di siran on pharatiyaya; oba di sabnar a somiyagad so miyasowa o miyangaoona.
14Na apiya pn lomka Kami kiran sa pinto ko langit, na mabaloy siran a makapanik siran on,
15Na tharoon iran dn a: "Mataan! a birg so manga kaylay tano: Kna, ka sktano na pagtaw a miyangababalik a mata niyan."
16Na sabnsabnar a tiyagoan Ami so langit sa manga darpa o manga bitoon, go inipharas Ami ron oto a rk o pphamakaylay ron;
17Na siniyap Ami oto phoon ko langowan a shaytan a pradiyamn:
18Ogaid na so miyamankhaw sa kan´g, na siyaloba skaniyan a kadg, a mapayag.
19So lopa na kiyayat Ami oto; go piyamakatindgan Ami oto sa manga palaw; go piyamakathoan Ami oto sa mbarambarang a didiyangkaan.
20Go singgayan Ami skano ron sa manga kawiyagan ago so kna a ba skano i pphamagpr on.
21Na da a nganin a ba Ami di mipapaar so khitatagoan on; go da a phakatoronn Ami ron a ba di madidiyangka a mappnto.
22Go pphakasambrn Ami so manga undo a pphamakatago sa ig ko gabon, na piyakatoron Ami a phoon ko kawang so ig, na piyakainom Ami skano ron, na kna a ba skano i makakhakapaar on.
23Go mataan! a titho a Skami i pphangoyag, go pphangimatay: Go Skami i manga waris (a phamaapaar).
24Na sabnsabnar a katawan Ami so miyangaoona rkano, go sabnsabnar a katawan Ami so phangaoori rkano.
25Mataan! ka so Kadnan ka na plimodn Iyan siran, Skaniyan na Mawngangn a Matao.
26Na sabnsabnar a inadn Ami so manosiya a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis;
27Go so jinn na inadn Ami mona a phoon ko apoy a mararas.
28Na gowani na pitharo o Kadnan ka ko manga malaikat a: "Mataan! a Sakn na magadn Ako sa manosiya, a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis;"
29"Na anda i kaymasada Ko ron go masokan Ko skaniyan sa niyawa, na sondong kano ron sa pangangalimbabaan kano."
30Na miyangalimbabaan on so manga malaikat, sa tanan siran, langon:
31Inonta so iblis: Ka somiyangka oba mabaloy a pd ko miyamangalimbabaan.
32Pitharo (o Allah): "Hay iblis! antonaa i miyakarn rka sa dang ka kapangpd ko miyamangalimbabaan?"
33Pitharo iyan a: "Di rakn patot oba ako pangalimbabaan ko manosiya, a inadn Ka a phoon ko lopa a gango, a phoon ko lipaw a miyarmbis."
34Pitharo (o Allah): "Na awa ka phoon ko langit; ka mataan! a ska na inibowang;"
35"Go mataan! a zisii rka so morka sa dayon ko alongan a kambabadala."
36Pitharo iyan: "Kadnan ko, na pakanayawa kong Ka sa dayon ko alongan a kaoyaga kiran."
37Pitharo (o Allah): "Na mataan! a ska na pd ko phamakanayawn"
38"Taman ko alongan a masa a mappnto."
39Pitharo iyan: "Kadnan ko, ibt ko kiyabaloyang Ka rakn a dadag, na mataan! a barayatn ko siran dn (ko kandarowaka) ko lopa, go mataan! a dadagn ko siran dn langon,"
40"Inonta so manga oripn ka, a pd kiran a miyangatotolabos (Rka)."
41Pitharo (o Allah) a: "Katii so lalan Rakn a makaoontol (a di Ko ipndaraynon)."
42"Mataan! a so manga oripn Ko na da a mapkhapaar ka kiran, a rowar ko taw a inonotan ka niyan a pd ko miyangadadadag."
43Go mataan! a so naraka Jahannam na diyandi kiran dn langon!
44Pito a pinto iyan: Oman i isa pinto na adn a bagian iyan kiran a sabaad a missnggay.
45Mataan! a so miyamananggila na makaphagingd ko manga pamomolan go manga bowalan.
46(Tharoon kiran a:) "Sold kano ron sa kalilintad a somasarig kano."
47Na ilangn Ami so matatago ko manga rarb iran a siig a: Phapagariya siran, a zisii ko manga kantir a khipagaadapadapa.
48Daa phakatalingoma kiran roo a dokaw, go di siran on dn maphamakaawa.
49Pamanotholang ka ko manga oripn ko a: Mataan! a Sakn na Sakn so Manapi, a Makalimoon;
50Go mataan! a so iphaniksa Akn na giyoto so siksa a malipds.
51Go pamanotholang ka kiran so manga banto o Ibrahim:
52Gowani na somiyold siran on, na mitharo siran sa: "Salaam!" Pitharo o Ibrahim a: "Mataan! a Skami na ipkhalk ami skano!"
53Pitharo iran a: "Di ka khalk! ka mataan! a skami na phanotholan ami ska sa (ipmbawata aka a) wata a matao."
54Pitharo iyan: "Ino niyo rakn phanothola (a kapmbawata akn) a riyaot ako a kaloks? Na antonaa i sabap a kaphanothola niyo rakn (saya)?"
55Pitharo iran a: "Piyanothol ami rka so bnar: Na di ka phangpd ko piyangaadaan sa panginam!"
56Pitharo iyan: "Na ba adn a taw a khadaan sa panginam ko limo o Kadnan iyan, a rowar ko mithataridadag?"
57Pitharo iyan: "Na antonaa i zowaan iyo, hay manga sogo (o Allah)?"
58Pitharo iran a: "Mataan! a skami na siyogo kami ko pagtaw a manga baradosa (a pagtaw o Lot),"
59"Inonta so taalok ko Lot: Mataan! a skami na zabtn ami siran dn langon,"
60"Inonta so karoma niyan, ka kiyokom ami a mataan! a skaniyan na pd dn ko phangakakal (ko siksa)."
61Na kagiya a makawma ko Lot so manga sogo (a manga malaikat),
62Na pitharo iyan a: "Mataan! a skano na pagtaw a di makikilala."
63Pitharo iran a: "Kna, ka inowit ami rka so (siksa a) siran na zasangka on so pamikiran iran;"
64"Go minitalingoma mi rka so bnar, go mataan! a skami na titho kami a mmamataan."
65"Na panglmn ka so taalok rka, ko sabaad ko kagagawii, go tondogang ka siran sa talikhodan: Na oba adn a domingil rkano a isa bo, go taros kano sa sadn sa sogoan rkano."
66Na piyakitokawan Ami ron angkoto a khasowa, a mataan! a khathiphad so siran aya ko kapitai kiran.
67Na miyakaoma so taw ko bandar a ingd a pkhababaya siran.
68Pitharo (o Lot) a: "Mataan! a siran nai na khibobolos rakn: Na di ako niyo ndiyamana: "
69"Go kalkn iyo so Allah, go di ako niyo phakaytoa."
70Pitharo iran a: "Ba ami rka da saparn, so (kapakabolosa ko) khi pananangga?"
71Pitharo iyan: "Katii so manga wata akn a manga babay, (na pamangaroma kano ron) oba adn a pnggolawlaan iyo."
72Ibt ko kawyagoyag ka (ya Mohammad), ka mataan! a siran na matatago siran dn ko kabbrg iran a pphromparompak siran,
73Na miyadansal siran o lalis ko kiyasbangi kiran o alongan.
74Na biyaloy Ami so liyawaw (o ingd iran) a didalm, go piyakawranan Ami siran sa ator a phoon ko lopa a kiyomba.
75Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda a bagian o pphamangilay sa piratas.
76Go mataan aya! a titho a matatago ko lalan a da maawg.
77Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda a bagian o miyamaratiyaya!
78Na mataan aya! a miyabaloy so manga taw sa Ayka (a pagtaw o Shoayb) a titho a manga darowaka;
79Na siniksa Ami siran. Na mataan! a giya dowaya (a ingd) na sabnar a matatago ko mala a lalan, a mapapayag.
80Na sabnsabnar a piyakambokhag o manga taw sa Hijr (a pagtaw o Salih) so manga sogo (o Allah):
81Go inibgay Ami kiran so manga tanda Ami, na tiyalikhodan iran skaniyan.
82Go miyanonggirb siran ko manga palaw sa manga walay, a khisasarig siran.
83Na miyadansal siran o lalis ko kiyapitai kiran,
84Na da kiran makalinding so pinggalbk iran!
85Na da ko kiyaadna Mi ko manga langit, ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan, inonta na sii ko bnar. Na mataan! a so bangkit na phakatalingoma dn. Na dapayangka (kiran) sa kadapay a maliwanag.
86Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan so Pphangadn, a Matao.
87Na sabnsabnar a bigan Ami ska sa pito a manga ayat (a so Fatiha) a gii makhasokasoy, go so Qor´an a Sslaan.
88Ding ka phakaotnga so (kaylay o) dowa matang ka ko nganin a piyakisawitan Ami oto a pizoson, ko sabaad kiran, go ding ka siran pmbokoon: Go pakainayang ka so gowagowaing ka ko miyamaratiyaya.
89Go tharoang ka a: Mataan! a sakn so pphamakaiktiyar, a mapayag,
90Lagid o initoron Ami ko mimbabagibagi,
91Siran na biyaloy iran so Qor´an a di bo dn pira baad.
92Na ibt ko Kadnan ka, ka mataan! a iiza Ami kiran dn langon,
93So pinggolawla iran.
94Na payagang ka so sogoan rka, go talikhoding ka so manga pananakoto;
95Mataan! a Skami na lininding Ami ska ko gii rka zosodi,
96A siran so pphangmbaal sa rimbang o Allah a tohan a salakaw: Na katokawan iran bo
97Na sabnsabnar a katawan Ami a mataan! a ska na ipnggagt a rarb ka so gi iran tharoon.
98Na pthasbikn ka so podi ko Kadnan ka, go pangpd ka ko pphamanojiod;
99Go zoasoatang ka so Kadnan ka taman sa kapakatalingoma rka o kapatay.
Chapter 16 (Sura 16)
1Phakatalingoma dn so sogoan o Allah: Na di niyo phagalokaloki skaniyan: Soti Skaniyan, go Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran On!
2Pphakitoron Iyan ko malaikat so wahi phoon sa sogoan Iyan ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan: "Sa pakiin´ngkaan iyo a mataan aya! a da a tohan a salakaw Rakn: Na onoti Ako niyo."
3Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sii ko bnar: Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphamanakoto iran On!
4Inadn Iyan so manosiya a phoon sa notfa (a ig a phopoyot); na apiya mawto dn na skaniyan na lampawi a mapayag!
5Go so manga ayam na inadn Iyan oto a rk iyo, a adn a matatago on a pangrn (sa tnggaw), go manga pd a osba, go so sabaad on na pkhakan iyo.
6Go adn a rk iyo a matatago on a kataid ko masa a kapkhodala niyo ron, go so masa a kapphakaliyowa niyo ron;
7Go pphakaawid ko manga awid iyo a manga ppnd sii ko ingd a di kano ron ipraot odi misabap ko kargni ko manga ginawa: Mataan! a so Kadnan iyo na titho a Malai-gagaw, a Makalimoon.
8Go (inadn Iyan) so manga koda, go so manga bigal, go so manga khimar, ka an iyo to gii kakhodai, go paramanis (iyo); go phangadn sa di niyo katawan.
9Na sii ko Allah so matitho a lalan, na so manga pd (a lalan) na makasisilay. Na o kabaya (o Allah) na miyatoro kano Niyan dn langon.
10Skaniyan so piyakatoron Iyan phoon ko kawang so ig a: Pphakaynom kano ron, go pkhisabap on so (kapphakatho o) kayo a mapphakakan iyo ron (so manga ayam iyo).
11Pkhisabap on a kapphakathoa Niyan rkano ko manga prpran, go so manga zayton, go so manga korma, go so manga anggor, go so pizoson a manga onga: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a karina a rk o pagtaw a pphamimikirann iran.
12Na inipagadil Iyan rkano so gagawii go so dawndaw; go so alongan go so olan (ka an iyo gii kanggonai); go so manga bitoon na phapasiyonot siran ko sogoan Iyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran.
13Go (inipagadil Iyan rkano) so inadn Iyan rkano ko lopa a mbidabida so manga warna niyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko pagtaw a khipakatatadm.
14Na Skaniyan so inipagadil Iyan so kalodan, ka an kano pphakakan ko pphakapoon on a sapo (a sda) a malmk, go an iyo ron mapphakagmaw so pakayan a gii niyo to manditar; go pkhailaing ka so manga kapal a pphamangtas on, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan, go ang kano makapanalamat.
15Na tiyagoan Iyan so lopa sa manga palaw, ka oba kano Niyan pkhakoyong; go (tiyagoan Iyan sa) manga lawasayg go manga lalan; kaang kano makakdg sa ontol;
16Go manga padoman; na sabap ko manga bitoon na siran na pphakakdg siran sa ontol.
17Ino so pphangadn ba lagid odi phakaadn? Ino kano di phananadm?
18Na o pamagitonga niyo so limo o Allah, na di niyo dn maytong: Mataan! a so Allah na titho a Manapi, a Makalimoon.
19Na so Allah i Matao ko isosoln iyo, go so ipapayag iyo.
20Na so siran a pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na da a khaadn iran a mayto bo, ka siran na pphangmbaalan.
21Maatay siran, kna a ba manga oyagoyag: Go di iran katawan o anday kapagoyaga kiran.
22So Tthan iyo na tohan a Isaysa: Na siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na so manga poso iran na moongkir, a siran na manga takabor.
23Matatangkd a mataan! a so Allah na katawan Iyan so isosoln iran, go so ipapayag iran: Mataan! a Skaniyan na di Niyan khabayaan so manga takabor.
24Na igira a pitharo kiran a: "Antonaa so initoron o Kadnan niyo?" Na tharoon iran a: "Manga iringa a kabokhag o miyangaoona!"
25Ka kagiya a khaawidan iran so manga dosa iran a tarotop ko alongan a qiyamah, go so (lagid o) manga dosa o siran a pkhadadag iran sabap ko di katao. Tanodan, ka miyakaratarata so khaawidan iran!
26Sabnar a miyagantangan sa marata so miyaonaan iran: Na diniyongkat o Allah so manga onayan o manga walay iran, na minirobar kiran so atp ko kaporoan iran; go miyatalingoma siran o siksa sa da a katawi iran on.
27Oriyan iyan na diyamann Iyan siran ko alongan a qiyamah, go tharoon Iyan: "Anda dn so inipririmbang iyo Rakn, a so da kano pagayonayon sa makapantag kiran?" Tharoon o siran a piyamgan ko katao a: "Mataan! a so kadiyaman sa alongan nai go so marata na sii ko da pamaratiyaya,"
28Siran na thangann siran o manga malaikat a ma-aaniyaya iran so manga ginawa iran. Na makaphasiyonot siran (sa matharo iran a:) "Kna a ba kami gii nggolawla sa marata". (na tharoon kiran a:) "Oway na, mataan! a so Allah na katawan Iyan so gii niyo nggolawlaan;"
29"Na sold kano ko manga pinto a naraka Jahannam, sa makakal kano ron dn". Na miyakaratarata dn a darpa o manga takabor.
30Na pitharo ko siran a miyamananggila (ko marata) a: "Antonaa so initoron o Kadnan niyo?" Na pitharo iran a: "Mapiya". Adn a bagian o siran a miphipiyapiya sangkai a doniya a mapiya, na matatangkd a so ingd a mawri i taralbi a mapiya, na miyakapiyapiya dn a ingd o miyamananggila,
31Manga sorga a tatap a phamakasold siran on: Pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Khakowa iran roo so nganin a kabaya iran: Lagid aya man a imbalas o Allah ko miyamananggila,
32Siran na thangann siran o manga malaikat a phipiyapiya siran, sa gi iran tharoon a: "Kalilintad a sii rkano; sold kano ko sorga, sabap ko kiyapagamal iyo (sa mapiya)."
33Ba adn a pnayawn iran a rowar ko kapakatalingoma kiran o manga malaikat, odi na so kapakatalingoma o sogoan o Kadnan ka? Lagid aya man a pinggolawla o siran a miyaonaan iran. Na da siran salimboti o Allah: Na ogaid na siran i pzalimbot ko manga ginawa iran.
34Na miyasogat siran o manga rarata ko pinggalbk iran, go kiyalikopan siran o piyamagompat iran (a siksa).
35Na pitharo o siran a miyamanakoto a: "O kabaya o Allah, na da a masimba mi a salakaw Rkaniyan a mayto bo, skami ago so manga loks ami, - go da a misapar ami a salakaw (ko inisapar Iyan) a mayto bo." Lagid aya man a pinggolawla o siran a miyaonaan iran. Na ba adn a paliyogat ko manga sogo a rowar ko kapamakasampay (o sogoan o Allah) a mapayag?
36Na sabnsabnar a siyogo an Ami so oman i pagtaw sa sogo (a pphamakalangkapn iran a:) "Zoasoata niyo so Allah, go pakawatani niyo so Tagot:" Na adn a pd kiran a taw a tiyoro o Allah, go adn a pd kiran a taw a miyatangkd on so kadadag. Na lalakaw kano ko lopa, na pagilaylaya niyo o antonaa i miyambtad o kiyaakiran ko piyamakambokhag iran (so manga sogo o Allah).
37Apiya i kapanamaring ka sa katoro iran, na mataan! a so Allah na di Niyan thoroon so taw a ndadagn Iyan, go da dn a mamakatabang kiran.
38Na mizapa siran ko Allah a pithamanan o manga sapa iran, sa di pagoyagn o Allah so taw a phatay: Oway na, diyandi Iyan aya a matatangkd: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
39Ka an Iyan kiran mapayag so di iran phagayonayonan, go an katokawi o siran a da pamaratiyaya a mataan! a siran na miyabaloy siran a manga bokhag.
40Aya bo a ptharoon Ami ko apiya antonaa igira a kabaya Ami a kapagadna Mi ron, na so katharo Ami ron ko: "Kon", na maadn.
41Na so siran a miyamanogalin sa ingd makapantag ko Allah ko oriyan o kiyapangarasii kiran, - na pakaphagingdn Ami siran dn ko doniya sa mapiya; na matatangkd a so balas ko akhirat i lbi a mala o siran na katawi ran!
42Siran so miphapantang, go so bo so Kadnan iran i sasarigan iran.
43Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka (ya Mohammad) a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran: Na izaan iyo ko adn a sabot iyan o skano na di niyo katawi.
44Rakhs o manga rarayag a karina, go so manga kitab; na initoron Ami rka so Qor´an, ka an ka mapagosay ko manga manosiya so initoron kiran, go an iran mapphamimikiran.
45Ba sasarig so siran a miyamagantangan ko manga rarata sa di siran landngn o Allah ko lopa, odi na di siran matalingoma o siksa sa di iran maiin´ngka?
46Odi na di Niyan siran siksaan ko gi iran kazorombaling, a di siran makapalagoy?
47Odi na di Niyan siran siksaan sa mazaginton a maalk siran na mataan! a so Kadnan iyo na tanto a Masalinggagaw, a Makalimoon
48Ba iran da maylay so langowan taman a inadn o Allah, a gii mrombaromba so manga along iyan, ko manga kawanan ago manga diwang, a mangangalimbabaan ko Allah, a phapasiyonot siran?
49Na pzojiod ko Allah so matatago ko manga langit go so matatago ko lopa a baraniyawa, go so (pn) so manga malaikat, a siran na di siran phanakabor.
50Ikaalk iran so Kadnan iran a kaporoan iran, go inggogolalan iran so sogoan kiran.
51Na pitharo o Allah a: "Di kano khowa sa dowa a tohan: Skaniyan bo i tohan a Isaysa: Na Sakn bo i kalkn iyo;"
52Na rk Iyan so matatago ko manga langit go so lopa, go rk Iyan so agama a tatap: Ba adn a salakaw ko Allah a ikhalk iyo?
53Na langowan taman a kapiyaan iyo na phoon ko Allah: Oriyan iyan na igira a minisogat rkano so morala, na Skaniyan bo i khagoraok iyo;
54Oriyan oto na igira a piyokas Iyan rkano so morala, na samawto na so isa rkano ka sagorompong na phrimbangn iran so Kadnan iran -
55Ka phagongkirn iran so inibgay Ami kiran. Na sawiti niyo (dn) so kawyagoyag; ka katokawan iyo bo!
56Na pznggayan iran so da a manga mlng iyan sa kipantag ko inibgay Ami kiran. Ibt ko Allah, ka mataan! a ipagiza rkano dn so inipangangkob iyo (ko Allah).
57Na ipznggay ran a rk o Allah so manga wata a babay! - Soti Skaniyan! - go (ipznggay ran a) rk iran so matotomo iran (a manga wata a mama)!
58Na igira a miyapanothol ko isa kiran a (mimbawata sa) babay, na makarimng a paras iyan, a skaniyan na tanto a makamboboko!
59Pphagma ko pagtaw, phoon ko marata a miyapanothol on! (sa pkhadowandowaan o) ino phanagotiyapn iyan sa kaayaan, odi na baniyan dn lbngn ko lopa (a bibiyag)? Tanodan, ka sayana a marata so ipkhokom iran.
60Rk o siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, so ibarat a marata: Na rk o Allah so ibarat a maporo: Na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
61Na o siksaa o Allah so manga manosiya sabap ko kiyandarowaka iran, na da a lambaan Iyan ko liyawaw o lopa a baraniyawa: Na ogaid na pakalalanatn Iyan siran sa taman ko taalik a mappnto: Na amay ka makatalingoma so taalik kiran, na di iran dn misndod sa isa ka oras, go di iran kanggagaanan.
62Na ipznggay ran a rk o Allah so ipkhagowad iran (a manga wata a babay). Go iphropa o manga dila iran so kabokhag: Sa mataan! a siran i khirk ko mapiya: Matatangkd a mataan! a rk iran so naraka, go mataan! a siran na indaraynon siran!
63Ibt ko Allah, ka sabnsabnar a siyogo an Ami so manga pagtaw a miyaonaan ka (ya Mohammad): Na pipharasan kiran o shaytan so manga galbk iran: Na Skaniyan i panarigan iran sa alongan nai, go adn a bagian iran a siksa a malipds.
64Na aya bo a kinitoronn Ami rka ko kitab na an ka kiran mapayag so da iran pagayonayoni, go toroan, go limo ko pagtaw a mapaparatiyaya.
65Na so Allah na piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig, na inioyag Iyan oto ko lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko pagtaw a pphamamakin´gn iran.
66Na mataan! a adn a matatago ko manga ayam a titho a ndao rkano: Pphakaynomn Ami skano ko matatago ko manga tiyan iyan, a pphakapoon ko pagltan o najis ago so rogo, a gatas a lombos, a malbod linoon o pphamanginom.
67Na so manga onga korma, go manga inab, na pphakambaal kano ron sa pakabrg go pagpr a mapiya: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran
68Na iniilaham o Kadnan ka ko tamaing a: Mbaal ka ko manga palaw sa manga walay, go so manga kayo, go so pphanagombalayn iran;
69Oriyan iyan na kang ka ko oman i manga onga, na okit ka ko manga lalan o Kadnan ka, a da a manga gigimbra Iyan. Adn a pphakagmaw a pphakapoon ko manga tiyan Iyan a inomn a mbidabida so manga warna niyan, a kadadalman sa bolong o manga manosiya: Mataan! a adn a matatago saya man a titho a tanda ko pagtaw a pphamimikiran on.
70Na so Allah i miyadn rkano oriyan iyan na thangann kano Niyan; na so sabaad rkano na taw a phakandodn ko tanto a marata a btad ko kapagintaw (a bongaw), ka an da a katawi niyan a mayto bo ko andang a katawan iyan: Mataan! a so Allah na Matao, a Gaos.
71Na so Allah na inilbi Niyan so sabaad rkano ko sabaad sii ko riskhi: Na da ko siran a piyamakalbi i ba iran bgan so riskhi kiran ko mipapaar o manga tangan iran (a manga oripn), na siran na makaplagilagid siran on. Ba so limo o Allah i zangkaan iran?
72Na so Allah na singgayan kano Niyan sa manga karoma a pd ko manga ginawa niyo, go singgayan kano Niyan, a phoon ko manga karoma niyo sa manga wata, go manga apo, go riniskhiyan kano Niyan ko manga pipiya: Ba so ribat i pamaratiyayaan iran, na so limo o Allah na siran na pagongkirn iran?
73Na pzimbaan iran a salakaw ko Allah, - so da a mipapaar iyan a riskhi kiran, a phoon ko manga langit ago so lopa a mayto bo, go da a khagaga iran.
74Na di kano phangmbaal sa manga ibarat o Allah: Mataan! a so Allah i Matao, na skano i di manga tatao.
75Mimbaal so Allah sa ibarat, a oripn, a mipapaar, a da a khagaga niyan a mayto bo; ago taw a bigan Ami skaniyan sa pagpr a mapiya a phoon Rkami, na skaniyan na pphammgay ron, sa masoln ago mapayag: Ba siran makaphagizan? So langowan o podi na rk o Allah! Kna ka so kadaklan kiran na di manga tatao.
76Go mimbaal so Allah sa ibarat a dowa mama: So isa kiran na omaw, a da a khagaga niyan a mayto bo; go skaniyan na ikaririkor o khirk on; apiya anda niyan pakasangora skaniyan, na da a khitalingoma niyan a mapiya: Ba makaphagizan skaniyan ago so taw a pzogo ko ontol, a skaniyan na komkdg sa lalan a makaoontol?
77Na rk o Allah so misosoln ko manga langit ago so lopa. Na da ko okit o bangkit inonta na lagid bo o saprk mata, odi na lawan roo sa kagaan: Mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
78Na so Allah na piyakaliyo kano Niyan phoon ko manga tiyan o manga ina iyo a da a katawan iyo a mayto bo; go inadn Iyan rkano so kan´g go so manga kaylay go so manga poso: ka an kano makapanalamat (ko Allah).
79Ba iran da maylay so manga papanok, a libod kiran a kapphakalantap iran sii ko sold o kawang? A da a makatatayong kiran a rowar ko Allah. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a khipaparatiyaya.
80Na so Allah na inadn Iyan rkano so manga walay niyo a Kadnan; go inadn Iyan rkano so manga kobal o manga ayam, a manga walay, a kaakhapan kano ron ko alongan a gii niyo kathotogalin, go so alongan a kaggnk iyo; go (inadn Iyan rkano) so manga bombol o bilibili, go so manga bombol o onta, go so manga bombol o kambing, a kasangkapan, go pagigimo taman ko masa (a kakharata iyan).
81Na so Allah na singgayan kano Niyan ko inadn Iyan sa manga along (a sironga); go singgayan kano Niyan ko manga palaw sa manga liyang (a lindonga); go singgayan kano Niyan sa manga nditarn a makarrnding rkano ko mayaw, go manga nditarn a makarrnding rkano ko gomaan o ridoay niyo. Giyaya man i kaptharotopa Niyan ko limo Iyan rkano, ka an kano makazalimbotawan (sii Rkaniyan).
82Na o talikhod siran, na aya bo a paliyogat rka na so kapamakasampay (o sogoan rka) a mapayag.
83Kikilalaan iran so limo o Allah; oriyan iyan na phagongkirn iran bo skaniyan; na so kadaklan kiran na manga kapir.
84Na (pakisaboting ka) so alongan a pakatindgan Ami so oman i pagtaw sa saksi (a so nabi ran): Oriyan iyan na di kabgan sa idin so da pamaratiyaya, go di siran pakapamangnin sa rila.
85Go amay ka kasandngan o siran a da pamaginontolan so siksa, na di kiran dn pakakhapn, go di kiran taalikn.
86Na amay ka kasandngan o siran a miyamanakoto so inipamanakoto iran (ko Allah), na tharoon iran: "Kadnan ami, siran aya so inipamanakoto ami, a siran so sinimba mi a salakaw Rka". Na salawadaan iran siran a katharo: "Mataan! a skano na titho a manga bokhag!"
87Na mapalad iran ko Allah sa alongan oto so kambayorantang; go doratn siran o piyangmbaalan iran a kabokhag.
88Siran a miyamangongkir go miyangalang ko lalan ko Allah na pagomanan Ami siran sa siksa a lawan ko siksa, sabap ko kiyapaminasa iran;
89Na (pakisaboting ka) so alongan a pakatindgan Ami so oman i pagtaw sa saksi kiran, a pd ko manga ginawa iran: Go pakatalingomaan Ami ska (ya Mohammad) a saksi ko siran aya: Na piyakatoron Ami rka so kitab a osayan ko langowan taman, go toroan, go limo, go tothol a mapiya ko mimbabayorantang (ko Allah).
90Mataan! a so Allah na isosogo Iyan so kaontol, go so kaphiyapiya, go so kabgi ko tonganay, go isasapar Iyan so pakasisingay, go so marata, go so kapanganiyaya: Iphagndao Niyan rkano, ka an kano makatatadm.
91Na tomann iyo so diyandi o Allah igira a miyakindiyandi kano, go di niyo mbarngkasa so manga sapa ko oriyan o kiyatanto niyan; a sabnar a biyaloy niyo so Allah a saksi rkano; mataan! a so Allah na katawan Iyan so gii niyo nggolawlaan.
92Na di niyo pagiringi so babay a kiyakasiyan so tinikr iyan ko oriyan o kinikibd iyan sa manga kanggolgol. Sa mabaloy niyo so manga sapa iyo a limpangan ko ndolondolonan iyo, sa kabaloy o isa a pagtaw a skaniyan i madakl a di so isa a pagtaw: Giya bo a kipthpngn rkano ron o Allah; na mataan! a phagosayn Iyan rkano dn ko alongan a qiyamah so skano na di kano ron phagayonayon.
93Na o kabaya o Allah, na mataan! a khabaloy kano Niyan ko okit a isa: Na ogaid na ndadagn Iyan so taw a kabaya Iyan, go thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan: Na mataan! a ipagiza rkano dn so pinggolawla niyo.
94Na di niyo mbaloya so manga sapa iyo, a limpangan ko ndolondolonan iyo, ka midolas so parapara ko oriyan o kiyapakabkn iyan, go kataaman iyo so marata sabap ko kiyaalangi niyo ko lalan ko Allah, go makambagian kano sa siksa a lbi a mala.
95Na di niyo phamasaan so diyandi o Allah sa arga a mayto: Mataan dn! a so zisii ko Allah na giyoto i tomo rkano, o skano na katawi niyo.
96So zisii rkano na khada: Na so zisii ko Allah na kakal. Na mataan! a imbalas Ami dn, ko siran a miphapantang, so balas kiran sii ko mapiya ko pinggolawla iran.
97Sadn sa nggalbk sa mapiya, a mama odi na babay, a skaniyan na mapaparatiyaya, na mataan! a pakapagintawn Ami dn skaniyan sa kapagintaw a mapiya, go mataan! a ibalas Ami kiran dn so balas kiran sii ko mapiya ko pinggolawla iran.
98Na igira a mbatiyaan ka so Qor´an, na lindong ka ko Allah phoon ko shaytan a phradiyamn.
99Mataan! a skaniyan na da a mapkhapaar iyan ko siran a miyamaratiyaya, so bo so Kadnan iran i sasarigan iran,
100Aya bo a adn a mapkhapaar iyan on, na sii ko siran a pphamangonot rkaniyan go so siran a pphamanakoto ko Allah.
101Na igira a adn a inisambi Ami a isa a ayat ko darpa o isa a ayat, - a so Allah i Matao ko ipthoron Iyan, - na tharoon iran a: "Ska dn (ya Mohammad) i pphangmbaal:" Kna, ka so kadaklan kiran na di manga tatao.
102Tharoang ka a: Initoron skaniyan o (Jibril a) Niyawa-soti a phoon ko Kadnan ka a Bnar, ka an thakna so (poso o) siran a miyamaratiyaya, go toroan go tothol a mapiya ko mimbabayorantang (ko Allah).
103Na sabnsabnar a katawan Ami a mataan! a siran na gi iran tharoon a: "Matag on aya ipphangndao a manosiya". (pitharo o Allah a:) "So basa a so ipphangambir iran on na ino a Adiyami, na giya Qor´an aya na basa Arab, a mapayag."
104Mataan! a so siran a di mapaparatiyaya ko manga ayat o Allah, - na di siran thoroon o Allah, go adn a bagian iran a siksa a malipds.
105Aya bo a pphangmbaal ko kabokhag na so siran a di mapaparatiyaya ko manga ayat o Allah: Na siran man na siran i manga bokhag!
106Sadn sa taw a ongkirn iyan so Allah ko oriyan o kiyaparatiyaya niyan, - inonta so taw a miyatgl, a so poso iyan na thatakna ko paratiyaya na ogaid na sadn sa maliwanag sa ginawa niyan so kaongkir, - na sii kiran so rarangit a phoon ko Allah, go adn a bagian iran a siksa a lbi a mala.
107Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na miyatomo iran so kawyagoyag ko doniya a di so akhirat: Na mataan! a so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a da pamaratiyaya.
108Siran man so piyatri o Allah so manga poso iran, go so kan´g iran, go so manga kaylay ran; na siran man na siran so khikalilipat.
109Matatangkd a mataan! a siran na siran so manga logi ko akhirat.
110Oriyan iyan na mataan! a so Kadnan ka, - makapantag ko siran a miyamagoyag ko oriyan o kiyapangarasii kiran, - oriyan iyan na miphrang siran go miphantang siran, - na mataan! a so Kadnan ka, ko oriyan aya na titho a Manapi, a Makalimoon.
111(Pakisaboting ka:) So alongan a makatalingoma so oman i ginawa na domaowa sa linding iyan sa ginawa niyan, go itoman sa tarotop ko oman i ginawa so miyanggalbk iyan, a siran na di siran kasalimbotan.
112Na mimbaal so Allah sa ibarat a: Ingd a miyabaloy a lomilintad, a thatakna, pphakatalingoma on so pagpr on a moramora a pphakapoon ko mbalabala a darpa: Na inongkir iyan so manga limo o Allah: Na piyakitaaman on o Allah so kinikolob on o kaor go so kalk sabap ko siyowa iran.
113Na sabnsabnar a adn a miyakaoma kiran a sogo a pd kiran, na piyakambokhag iran skaniyan; na miyadansal siran o siksa a siran na kapapantagan a manga darowaka.
114Na kang kano ko inipagpr rkano o Allah a halal a mapiya; go panalamat kano ko limo o Allah, o skano na aya niyo bo pzoasoatn.
115Aya dn a inisapar Iyan rkano na so miyatay (a da masombali), go so rogo (a tomiyoga) go so sapo a baboy, go so inipanambay ko salakaw ko Allah: Na sa taw a kasngtan, a kna a ba pangangakowala, go kna a ba pmamalawani, - na mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
116Na di niyo ptharoa ko kiphropaan on o manga dila iyo ko kabokhag, - "A giyai na halal, go giyaya na haram", ka khiyangkob iyo ko Allah so kabokhag. Mataan! a siran a iphagangkob iran ko Allah so kabokhag, na di siran phamakaslang sa maliwanag.
117Khasawitan iran sa mayto (ko doniya); na adn a bagian iran a siksa a malipds.
118Na sii Ami bo inisapar ko manga Yahodi so piyanothol Ami rka gowani: Na da Ami siran salimboti, na ogaid na siran i pzalimbot ko manga ginawa iran.
119Oriyan iyan na mataan! a so Kadnan ka, - sii ko siran a miyakanggalbk siran sa marata sabap ko kada a mlng, oriyan iyan na mithawbat siran ko oriyan oto, go miphiyapiya siran, - na mataan! a so Kadnan ka ko oriyan aya, na tanto a Manapi, a Makalimoon.
120Mataan! a so Ibrahim na miyabaloy a ladiyawan, a pphangongonotan ko Allah, a tomataliyadok ko bnar, go da mapd ko manga pananakoto:
121Mananalamat ko manga limo o Allah, pinili Iyan, go pinggonanao Niyan skaniyan ko lalan a makaoontol.
122Go bigan Ami skaniyan sii ko doniya sa mapiya, go mataan! a sii ko akhirat na pd dn ko manga bilangataw.
123Oriyan iyan na iniilaham Ami rka (ya Mohammad) a: Kdgang ka so okit o Ibrahim a zasalimbotawan, go da mapd ko manga moshrik.
124Aya bo a piyaliyogatan (ko kapmaslaa) ko Sapto na so siran a da on pagayonayon; na mataan! a so Kadnan ka na khokomn Iyan siran dn ko alongan a qiyamah, ko da iran pagayonayoni.
125Panolonn ka so lalan o Kadnan ka sa nggolalan ko ongangn, go so ndao a mapiya; go daowaan ka kiran so lbi a mapiya; mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i Matao ko taw a sominilay, phoon ko lalan Rkaniyan, go Skaniyan i Matao ko miyamangdg ko ontol.
126Na o zaop kano na saop kano sa so lagid o inikidiya rkano to: Na ibt o zabar kano, na mataan! a giyoto i mapiya a bagian o miyamakasabar.
127Na zabar ka, na di ka phakasabar inonta a sabap ko Allah; na ding ka siran pmboko on: Go dinggagtn a rarb ka so kapphagantangan iran sa marata.
128Mataan! a so Allah na babid o siran a miyamananggila, go so siran a miphipiyapiya.
Chapter 17 (Sura 17)
1Soti so (Allah a) piyakalalakaw Niyan so oripn Iyan (a Mohammad) ko kagagawii phoon ko Masjid Al-Haram sii ko Masjid Al-Aqsa, so piyakandaklan Ami sa mapiya so mliliyota on, - ka phakaylayn Ami skaniyan ko manga tanda Ami: Mataan! a so Allah so Pphakan´g, a Pphakaylay.
2Na inibgay Ami ko Mosa so kitab, go biyaloy Ami skaniyan a toroan ko manga moriyataw o Israil, - (pitharo Ami a:) "Da a khowaan iyo a salakaw Rakn a sasarigan."
3(Hay) Kiyababadan ko taw a riyoran Ami a pd o Noh (ko kapal), mataan! a so Noh na aya btad iyan na oripn, a mananalamat.
4Na piyakitokawan Ami ko manga moriyataw o Israil sii ko kitab, a mataan! a phaminasa kano dn ko lopa sa makadowa, go mataan! a phangarasi kano dn sa kapangarasi a mala!
5Na amay ka makawma so diyandi a paganay sa dowa oto, na pakipangarasiyan Ami skano ko manga oripn Ami a adn a bagr iyan a mitataralo: Na pakaphagazogaan iran so pagltltan o manga walay; na miyabaloy a diyandi a mapnggolawla.
6Oriyan iyan na ikasoy Ami rkano so kappgsa kiran: Go bgan Ami skano sa manga tamok (a madakl), go manga wata, go balowin Ami skano a madakl a taw.
7(Na pitharo Ami a:) O phiyapiya kano, na miyakaphiyapiya kano sa rk o ginawa niyo; na o mbinasa kano, na rk o ginawa niyo. Na amay ka makawma so diyandi a mori, (na pakapangarasin Ami siran), ka an iran mapakarimng so manga paras iyo, go an siran makasold ko Masjid (Al-Aqsa) lagid o kiyapakasold iran on ko paganay a kiya okitan, go an iran mabinasa so miyamgs sa mala a kapaminasa.
8Masikn so Kadnan iyo na ikalimo kano Niyan; na o kasoy kano (maminasa), na ikasoy Ami (so siksa rkano): Na inisnggay Ami so naraka Jahannam a tharongkoan ko miyamangongkir.
9Mataan! a giya ungkai a Qor´an na phakatoro ko skaniyan a lbi a matitho, go pphanotholn iyan ko miyamaratiyaya a siran so minggagalbk ko manga pipiya, a mataan! a adn a bagian iran a balas, a lbi a mala;
10Na mataan! a siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na mithiyagar Kami sa bagian iran a siksa a malipds.
11Na pphangnin o manosiya so marata (igira a pkhararangitan) lagid o kapphangniya niyan ko mapiya, na tatap a so manosiya na gaanggaann.
12Na biyaloy Ami so gagawii ago so dawndaw a dowa a tanda: Na piyakasalm Ami so tanda a gagawii, na biyaloy Ami so tanda o dawndaw a masindaw; ka ang kano gii makambabanog sa riskhi a phoon ko Kadnan iyo, go an iyo katokawi so bilangan o manga ragon, go so itongan: Na so langowan taman na piyagosay Ami skaniyan sa marayag a kapagosay.
13Na oman i manosiya na initambd Ami ron so sorat o amal iyan sii ko lig iyan: Na pakagmawn Ami ron sa alongan a qiyamah a sorat a masangat iyan a makakayat.
14(Tharoon on a:) "Batiya angka so sorat ka: Makatatarotop so ginawang ka sa alongan nai a phamagitong rka."
15Sadn sa komdg ko ontol, na phakakdg ko ontol sa rk bo a ginawa niyan: Na sadn sa somilay, na phakasilay sa rombo phakatana: Na di khaawidan o baradosa so dosa o pd iyan: Na di Kami phaniksa taman sa di Kami makasogo sa sogo.
16Na igira a kabaya Ami a kabinasa Ami ko phagingd, na sogo on Ami so manga nakoda rkaniyan (a nggolalan ko manga rasol) na ndarowaka siran roo; na mapatot on so katharo (a siksa): Na binasaan Ami skaniyan sa tarotop a kabinasa.
17Na madakl a bininasa Mi ko manga pagtaw a miyaoriyan o Noh. Na makatatarotop so Kadnan ka sii ko manga dosa o manga oripn Iyan a Kaip a Pphakaylay.
18Sadn sa aya btad iyan na kabaya iyan so magaan, na nggagaanan Ami ron sii (sa doniya) so khabayaan Ami sii ko taw a kabaya Ami: Oriyan iyan na isnggay Ami a rk iyan so naraka Jahannam a phakasold on a kapapaawingan, a mibobowang.
19Na sadn sa kabaya iyan so akhirat, go panamaran iyan nggalbk so pnggalbkn rkaniyan, a skaniyan na mapaparatiyaya, - na siran man na miyabaloy so galbk iran a tatarimaan.
20Oman i isa na pmbgan Ami so siran nai go so siran aya, ko pammgayan o Kadnan ka: Na da ko btad o pammgayan o Kadnan ka iba kharn.
21Pamimikiran angka o andamanaya i kiyapakalbi Ami ko sabaad kiran ko sabaad; na matatangkd a so akhirat i lbi a mala a kiyapakaphapangkata, go lbi a mala a kiyapakapllbiya.
22Di ka phangmbaal sa pd o Allah a tohan a salakaw; ka makawzad ka a kapapaawingan, a misisili.
23Na inipaliyogat o Kadnan ka a da a pzoasoata niyo a inonta Skaniyan, go (phiyapiya i niyo) so mbala a loks sa samporna a kaphiyapiya. Na o raota ko kamamasai rka so kaloks o isa sa dowa oto, odi na tanan siran, na ding ka kiran ptharoa i kharimorng ako, go ding ka siran phrarasnga, go tharoang ka kiran so katharo a kapagaadat.
24Go pakainayang ka kiran so gowagoway ko kapangalimbabaan, phoon ko kalimo, go tharoang ka a: "Kadnan ko, kalimoon ka siran lagid o kiyapagoyagoyaga iran rakn ko kayto akn."
25So Kadnan iyo i lbi a Matao ko nganin a zisii ko manga ginawa niyo: O mabaloy kano a manga bilangataw, na mataan! a Skaniyan na tatap a Manapi ko manga baratawbat.
26Na bgan ka ko tonganay so kabnar iyan, go so miskin, go so gii mlayalayag a makakhakadiyat a miyakawang sa lalan. Go di ka phamagola sa kaplaga.
27Mataan! a so manga tawlaan na miyabaloy siran a manga pagari o manga shaytan; na aya btad o shaytan na moongkir ko Kadnan iyan.
28Na o thalikhoding ka siran sa kambabanog sa limo a phoon ko Kadnan ka, a nanayawn ka skaniyan, na tharoang ka kiran: Sa katharo a maynay.
29Go ding ka mbaloya so limang ka a mitatambd ko lig ka, go ding ka mbkara skaniyan sa tarotop a kabkar, ka makawzad ka a kapapaawingan, a kiyawiswisan.
30Mataan! a so Kadnan ka na pphakaloagn Iyan so pagpr sii ko taw a kabaya Iyan, go pphakasimpitn Iyan. Mataan! a Skaniyan na tatap sii ko manga oripn Iyan a Kaip, a Pphakaylay.
31Go di niyo mbonoa so manga wata iyo sa kalk ko kamiskin: Ka Skami i pphagpr kiran, go pphagpr rkano. Mataan! a so kabonoa kiran na miyabaloy a dosa a mala.
32Go di kano pagobay ko kazina: Ka mataan aya! a miyabaloy a pakasisingay, go miyakaratarata a okit.
33Go di niyo mbonoa so ginawa a so inisapar o Allah inonta o misabap ko kabnar. Na sa taw a mabono a pimbabaan, na sabnar a singgayan Ami so wali ron sa kapaar: Na di plawan ko kakitas; mataan! a skaniyan na miyabaloy a tatabangan.
34Go di kano pagobay ko tamok o ilo inonta o so iphakapiya niyan, taman sa iraot ko kakhasad iyan: Go tomana niyo so diyandi. Mataan! a so diyandi na tatap a khiiza (ko alongan a qiyamah).
35Go tarotopa niyo so kapagasad igira a miyagasad kano, go thimbang kano ko timbangan a ontol: Giyoto man i tomo, go lbi a mapiya a ondas iyan.
36Go ding ka pthindgi so da a kataong ka on; mataan! a so kan´g, ago so kaylay, go so poso na oman i isa kiran na khayzaan.
37Go di ka plalakaw ko lopa sa kambantogan: Mataan! a ska na ding ka dn mabnsad so lopa, go ding ka dn marpng so manga palaw sa kaporo.
38Oman i isa roo na miyabaloy so karataan iyan sii ko Kadnan ka a piyakagowagowad.
39Giyoto man na pd ko iniilaham rka o Kadnan ka (ya Mohammad) a ongangn; na di ka phangmbaal sa pd o Allah a tohan a salakaw, ka maphozang ka ko naraka Jahannam, a kapapaawingan, a mibobowang.
40Ba rkano piyakibisa o Kadnan iyo so manga wata a mama, na kinowa Niyan so manga malaikat (a wata Iyan) a manga babay? Mataan! a skano na matatangkd a gii kano tharo sa katharo a miyakalpas!
41Na sabnsabnar a pizalisay Ami sangkai a Qor´an, ka an iran kasaboti, na da a minipagoman iyan kiran a rowar sa kiyapalagoy (ko bnar)!
42Tharoang ka a: O adn a pd o Allah a manga tohan, - lagid o katharo iran, - na samawto na mataan! a mloloba siran sa lalan ko khirk ko kapaar!
43Soti Skaniyan! go maporo a ka-aawat Iyan ko gi iran tharoon! a Maporo a Lbi-a-mala!
44Pthasbik Rkaniyan so manga langit a pito go so lopa, go so matatago kiran, na da a nganin a badi pthasbik sa podi Rkaniyan; na ogaid na di niyo zabotn so tasbik iran. Mataan! a Skaniyan na tatap a Matigr, a Manapi!
45Na igira a biyatiya aka so Qor´an, na pthagoan Ami so lt ka ago so lt o siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, sa rnding a marrnding:
46Go tiyagoan Ami so manga poso iran sa manga totop, ka an iran di khasaboti skaniyan, go (tiyagoan Ami) so manga tangila iran sa kabngl: Na igira a miyaaloing ka so Kadnan ka sii ko Qor´an, ko kai Isaysa Niyan, na tomingr siran, ko manga talikhodan iran sa kapalagoy.
47Skami i lbi a Matao ko sabap a kapphamamakin´g iran oto gowani ko pphamamakin´gn ka iran; go gowani ko siran a gii siran mbibitiyarai, sa masa oto na gii tharoon o manga darowaka a: "Da a phagonotan iyo a rowar ko mama a tataraponan!"
48Pamimikiranang ka (ya Mohammad) o andamanaya i kinipangibaratn iran rka: Na miyadadag siran, na da a khakdg iran a lalan.
49Na pitharo iran: "Ino amay ka mbaloy kami a manga tolan go botha, ba mataan! a skami na pagoyagn kami dn sa kaadn a bago?"
50Tharoang ka a: "Mbaloy kano pn a ator, odi na potaw,"
51Odi na kaadn a pd ko mala (a kaggdaa niyo ron), ko manga rarb iyo (na khaoyag kano dn)! Na ptharoon iran dn: "Antawaa i maphakakasoy kami niyan (ko kawyagoyag)?" Tharoang ka a: "So miyadn rkano ko paganay a kiyaokitan". Na khlng-klngn iran rka a manga olo iran, na tharoon iran: "Anday kakhitana iyan?" Tharoang ka a: "Matatangkd a mababaloy a marani!"
52"Sii ko alongan a tawagn kano Niyan, na mismbag iyo so podi Rkaniyan, go aya arangan iyo na da a minitarg iyo (ko doniya) a roar ko mayto!"
53Na tharoang ka (ya Mohammad) ko manga oripng Ko a: Ptharoa iran so mapiya: Mataan! a so shaytan na pnggorigawn iyan siran: Mataan! a so shaytan na miyabaloy a ridoay o manga manosiya a mapayag.
54So Kadnan iyo i Matao rkano: O kabaya Iyan, na ikalimo kano Niyan, odi na o kabaya Iyan, na siksaan kano Niyan: Na kna a ba Ami ska siyogo a somisiyap kiran.
55Na so Kadnan ka i Matao ko taw a zisii ko manga langit go so lopa: Na sabnsabnar a piyakalbi Ami so sabaad ko manga nabi ko sabaad: Go bigan Ami so Dawood sa (kitab a) Zaboor.
56Tharoang ka: "Panongganoya niyo so siran a initgo niyo (a manga katohanan) a salakaw ko Allah: Na da a mipapaar iran ko kapokas rkano o morala, go di iran khitogalin."
57Siran man so siran a pphanongganowin iran na gi iran mbabanogn so okit a kapakarani ko Kadnan iran, - (pphamagarabaya) o antawaa kiran i lbi ron a madasg: Go aarapn iran so limo Iyan go ikaalk iran so siksa Iyan: Mataan! a so siksa o Kadnan ka na tatap a pakalklk.
58Na da a ingd a ba Ami di binasaa skaniyan ko dapn so alongan a qiyamah, odi na ba Ami di siksaa skaniyan sa siksa a sangat: Miyabaloy oto a misosorat ko kitab (a Laoh Mahfod).
59Na da a miyakarn Rkami ko kapphakatoron Ami ko manga tanda, a rowar sa kiyapakambokhaga on o miyangaoona: Na inibgay Ami ko Samod so babay a onta a karina a mapayag, na pindarowakaan iran oto: Na da a (salakaw a) kapphamakatoron Ami ko manga tanda a rowar sa pangangalk.
60Na gowani na pitharo Ami rka a: Mataan! a so Kadnan ka na katatangkalan Iyan so manga manosiya: Na da a kinisnggayn Ami ko kaylay a so piyakiilay Ami rka, a rowar sa tpng ko manga manosiya, - go (lagid oto) so kayo a pimorkaan a miyaaloy ko Qor´an: Na ipphangangalk Ami kiran, na da a minipagoman iyan kiran a rowar sa kapangakowala a mala!
61Na gowani na pitharo Ami ko manga malaikat a: "Pangalimbabaan kano ko Adam": Na miyangalimbabaan siran on, inonta so iblis: Ka pitharo iyan a: "Ino ako phangalimbabaan ko taw a inadn ka a botha?"
62Pitharo (o iblis): "Ay gdaa Ka sangkai a piyakaombaong Ka rakn? Ibt o bgi akong Ka sa taalik taman ko alongan a qiyama na lngan´ng ko dn domadag so manga moriyataw niyan inonta so mayto!"
63Pitharo (o Allah) a: "Nggolalann ka (i kabaya aka); ka sadn sa monot rka kiran, na mataan! a so naraka Jahannam i balas rkano, a balas a tarotop."
64"Go pamodiyokn ka ko sadn sa khagagang ka kiran, so sowarang ka; go lalisang ka siran rakhs o manga komokoda aka, go so pphamakalalakawn ka; go pakithompok ka kiran ko manga tamok go so manga wata (iran); go bging ka siran sa pasad". Na da a ipmbgay kiran a pasad o shaytan a rowar sa kaplalalong.
65"Mataan! a so manga oripng Ko (a miyamaratiyaya), na da dn a kapaar ka kiran: Go makatatarotop so Kadnan ka a Somisiyap."
66So Kadnan iyo so pphakalatas rkano ko manga kapal ko kalodan, ka ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan. Mataan! a Skaniyan na tatap a mala rkano i limo.
67Na igira a minisogat rkano so morala ko kalodan, na mada so pphanongganowin iyo inonta bo so Skaniyan (a Allah) - na kagiya mabaton kano Niyan ko kalopaan, na tomiyalikhod kano. Na tatap a so manosiya na da a tadm iyan!
68Ba kano somiyarig sa di kano Niyan landngn ko didalm o lopa, odi na di kano Niyan botawanan sa sobosobo a pthad, a sa oriyan iyan na da dn a matoon iyo a panarigan?
69Odi na ba kano somiyarig sa di kano Niyan roo pakakasowin zaroman, na botawanan kano Niyan sa mabagr a ndo na ldn kano Niyan sabap ko kiyaongkir iyo, oriyan iyan na da dn a matoon iyo a abanga iyo Rkami ron?
70Na sabnsabnar a piyaka lbi Ami sa mnang so manga moriyataw o Adam; go piyakapagda Ami siran ko kalopaan ago so kalodan; go iniriskhi Ami kiran so manga pipiya; go piyakaombaw Ami siran ko madakl ko manga inadn Ami sa titho a kapakaombaw.
71Sii ko alongan a itawag Ami ko oman i manosiya so daptar iran: Na sadn sa mibgay ron so kitab iyan sii ko kawanan iyan, na siran man na mabatiya iran so kitab iran, - na da a masalimbot kiran a izambo o dadanglisn.
72Na sadn sa miyabaloy sii (sa doniya) a bota, na skaniyan sii ko akhirat na bota dn, go tanto a miyaawat ko lalan.
73Na mataan! a mayto bo na khapokas ka iran dn ko iniilaham Ami rka (ya Mohammad), ka an ka Rkami miyangkob so salakaw rkaniyan: Na o giyoto i miyasowa na khowaang ka iran dn a bolayoka!
74Na o da Ami ska pakathaknaa, na sabnsabnar a mararani mitaliyadok ka kiran sa shay´ a mayto.
75Na o giyoto i miyasowa na kaphakitaaman Ami rka dn so takp a siksa ko kawyagoyag, go so takp a siksa ko kapatay: Oriyan iyan na daa matoon ka a tabanga aka Rkami!
76Na mataan! a mayto bo na khabogaw ka iran ko lopa (a Madinah), ka phakaawaang ka iran on; na o giyoto i miyasowa na da a khitarg iran ko kaypos ka, a rowar ko mayto.
77Okit o taw a sabnar a siyogo an Ami a miyaonaan ka sa pd ko manga sogo Ami: Na da a khatoon ka a misalin ko okit Ami.
78Pamayandgn ka so sambayang ko kapolid o alongan taman ko kalibotng o gagawii, go so kapangadii ko Qor´an ko sambayang ko khapita: Mataan! a so sambayang ko khapita na tatap a zasaksian.
79Na so sabaad ko kagagawii na pphagnaw on ka so Qor´an a malalawan ko manga paliyogat a rk ka: Matatangkd a phakadarpaang ka o Kadnan ka ko darpa a mababantog!
80Na tharoang ka: "Kadnan ko, pakasold akong Ka sa kasold a kasosoat, go pakaliyowa kong Ka sa kaliyo a kasosoat; go snggay akong Ka phoon ko hadapan Ka sa bagr a phakatabang."
81Go tharoang ka a: "Miyakawma so bnar, na miyailang so ribat: Mataan! a so ribat na tatap a ilang."
82Na ipthoron Ami a pd ko Qor´an so bolong go limo ko miyamaratiyaya: Na ba dn pphakaoman ko manga darowaka sa kalogi.
83Na igira a inipangalimo Ami so manosiya, na tomalikhod go itangkiri iyan a kilid iyan, na igira a minisogat on so marata na mabaloy a kadaan sa panginam!
84Tharoang ka a: "Oman iisa na gii nggalbk sii ko okit iyan: Na so Kadnan iyo i lbi a Matao ko taw a skaniyan i makaoontol sa lalan."
85Na ipagiza iran rka so niyawa. Tharoang ka a: "So niyawa na sii ko ilmo o Kadnan ko: Go da a inibgay rkano ko katao rowar ko mayto."
86Na mataan! a o inikabaya Ami, na matatangkd a maphakada Ami dn so iniilaham Ami rka: Na sa oriyan iyan na da a matoon ka makapantag rkaniyan a panarigan Rkami,
87Ogaid na limo a phoon ko Kadnan ka: Mataan! a so kapdi Iyan na tatap a sii rka lbi a mala.
88Tharoang ka a: "Mataan! a apiya thampotampong so manga manosiya, go so manga jinn sa kambaal iran sa lagid angkai a Qor´an, na di siran dn makambaal sa lagid iyan, apiyapn mabaloy so sabaad kiran a tabanga o sabaad."
89Na sabnsabnar a di bo dn pira a kiniropaan Ami ko manosiya, sii sangkai a Qor´an, ko oman i ibarat: Na da tarimaa o kadaklan ko manga manosiya ka ba iran dn siyangka!
90Na pitharo iran a: "Di ami ska dn pharatiyayaan, taman sa da a mapakambowat ka rkami phoon ko lopa a manga bowalan,"
91"O di na adn a mabaloy a rk ka a pamomolan a manga korma, go manga anggor, na kapakambowatan ka so lmbak iyan sa manga lawasayg a manga babands;"
92"O di na makaolog ka ko langit, manaa so inidaowang ka rkami sa sapangkat; odi na mapakadarpa aka so Allah go so manga malaikat sa mipagadapa;"
93"O di na adn a mabaloy a rk ka a walay a bolawan, odi na makapanik ka ko langit. Na di ami dn pharatiyayaan i kiyapakapanik ka on taman sa di kaming ka katoronan sa kitab a mabatiya ami skaniyan". Tharoang ka: "Soti so Kadnan ko! Ba adn a btad akn a rowar sa manosiya; - a sogo?"
94Na da a miyakarn ko manosiya ko kapakaparatiyaya iran gowani ko makawma kiran so toroan, a rowar sa kiyatharoa iran sa: "Ino zogo so Allah sa manosiya a sogo?"
95Tharoang ka: "O aya matatago ko lopa, na manga malaikat a pphlalalakaw a khibabaling on, na mataan! a pakatoronan Ami siran a phoon ko langit sa malaikat a sogo."
96Tharoang ka: "Makatatarotop so Allah a saksi rakn ago sii rkano: Mataan! a Skaniyan na tatap sii ko manga oripn Iyan a Kaip, a Pphakaylay."
97Na sadn sa toroon o Allah, na skaniyan i phakakdg ko ontol; go sadn sa dadagn Iyan na ding ka siran dn mitoon sa manga panarigan a salakaw Rkaniyan. Go limodn Ami siran ko alongan a qiyamah, a mikakamanga so manga paras iran, a manga bota, go manga omaw, go manga bngl: Darpa iran so naraka Jahannam: Oman pphondaw na omanan Ami kiran sa kakadg.
98Giyoto man i balas kiran, sabap sa mataan! a siran na inongkir iran so manga ayat Ami, go pitharo iran: "Ino amay ka mbaloy kami a manga tolan go botha, ba mataan! a skami na khawyag kami dn sa kaadn a bago?."
99Ba iran di katawi a mataan! a so Allah, so miyadn ko manga langit go so lopa, khagaga Niyan a madn sa lagid iran? Go singgayan Iyan siran sa taalik, a da a sangkaa madadalm on. Na da tarimaa o manga darowaka ka ba iran dn siyangka.
100Tharoang ka: "O skano i makapapaar ko khitatagoan ko limo o Kadnan ko, na samawto na mataan! a rnn iyo, sa kalk ko kanggasto: Ka aya btad o manosiya na maykot!"
101Na sabnsabnar a bigan Ami so Mosa sa siyaw a manga tanda, a manga rarayag: Na izaan ka ko manga moriyataw o Israil: Gowani a makawma kiran, na pitharo on o Pir´awn: "Mataan! a sakn na aya dn a kaggdaa ko rka hay Mosa! na tataraponan!"
102Pitharo (o Mosa): "Sabnsabnar a katawan ka a da a tomiyoron saya a rowar ko Kadnan o manga langit go so lopa a manga karina: Na mataan! a sakn na aya dn a kaggdaa ko rka hay Pir´awn! na ilang!"
103Na kabaya iyan a mbogawn iyan siran ko lopa (a Misir): Na inld Ami skaniyan go so langowan a pd iyan.
104Go pitharo Ami ko manga moriyataw o Israil ko oriyan iyan a: "Pagingd kano ko lopa (a Misir): Na amay ka makawma so diyandi ko akhirat, na pakatalingomaan Ami skano langon."
105Na sii ko bnar a kinitornn Ami (ko Qor´an), go sii ko bnar a kiyapakatoron iyan: Na da a kiyasogo Ami rka (ya Mohammad) a rowar sa pphanonotholan sa mapiya, go pphamakaiktiyar.
106Na so Qor´an na piyakassnggaya Ami skaniyan, ka an ka oto mabatiya ko manga manosiya sa malanat: Go initoron Ami oto sa (miyakazasaliob a) kinitoron iyan.
107Tharoang ka: "Piyaratiyaya niyo skaniyan odi na di niyo pharatiyayaa, mataan! a siran a piyamgan ko katao a miyaonaan iyan, na igira a pmbatiyaan kiran, na ipzondong iran so manga baka a mangangalimbabaan siran,"
108Sa gi iran tharoon: Soti so Kadnan ami, mataan! a tatap a so diyandi o Kadnan ami na mapnggolawla dn!
109Go ipzondong iran so manga baka, sa pphaman´gad siran, go pphakaoman kiran sa kapangalimbabaan.
110Tharoang ka: "Pangni kano ko Allah, odi na pangni kano ko Rahman: Apiya anda saya i ipangni niyo Ron, na rk Iyan so manga ngaran a manga pipiya. Na ding ka phakatanogn so sambayang ka, go ding ka oto phnanayn, na mbabanog ka ko pagltan oto sa okit."
111Na tharoang ka: "So podi na rk o Allah, da kowa sa wata, go da a miyabaloy a sakotowa Iyan ko kapaar: Go da a miyabaloy a tabanga Iyan makapantag ko kapakayto: Na zlaslaang ka Skaniyan sa samporna a kazlasla."
Chapter 18 (Sura 18)
1So podi na rk o Allah, a so initoron Iyan ko oripn Iyan so kitab, go da a biyaloy Niyan on a bkhog:
2Matitho, ka an Iyan kapakiiktiyari so siksa a sangat a phoon Rkaniyan, go an Iyan mapanothol ko miyamaratiyaya a siran so giinggalbk ko manga pipiya, a mataan! a adn a bagian iran a balas a mapiya.
3Matatatap siran on sa dayon sa dayon:
4Go an Iyan mapakaiktiyar so siran a mitharo sa: "Kominowa so Allah sa wata: "
5Daa katao iran on, ago so manga loks iran. Miyakala a katharo a pphakambowat phoon ko manga ngari iran. Da a gi iran tharoon a rowar sa kabokhag!
6Na masikn a mapakapaggt ka a ginawang ka (ya Mohammad), makapantag ko manga rarad iran odi ran paratiyaya a angkai a tothol sa makapantag sa boko.
7Mataan! a Skami na biyaloy Ami so matatago ko lopa a parahiyasan iyan, ka an Ami siran katpngi o antawaa kiran i taralbi a mapiya i galbk.
8Na mataan! a Skami na adn dn a pmbalowin Ami a matatago on a lopa kabagabagas.
9Ba aya tangkap ka na mataan! a so manga taw ko liyang ago so migagaang on na miyabaloy siran a pd ko manga tanda Ami a pakammsa?
10Gowani a magapas so manga ngongoda ko liyang: "Na pitharo iran: Kadnan Ami, bgi kaming Ka phoon Rka sa limo, go tanorang Ka rkami so btad Ami sa toroan!"
11Na piyakatorog Ami siran ko liyang, ko manga ragon a maiitong,
12Oriyan iyan na piyakagogonao Ami siran, ka an Ami mapnto o antawaa ko dowa lompok i miyakatndo ko masa a kiyathay ran!
13Skami na pphanotholn Ami rka (ya Mohammad) so totholan kiran sii ko bnar: Mataan! a siran na manga ngongoda a piyaratiyaya iran so Kadnan iran, na inomanan Ami siran sa toroan:
14Go piyakabagr Ami so manga poso iran: Gowani a gomanat siran na pitharo iran: "Aya Kadnan Ami na so Kadnan o manga langit ago so lopa: da dn a phangniyan Ami a salakaw Rkaniyan a tohan: Sabnsabnar a o sowa ami oto na miyakatharo kami sa miyakalpas (a katharo)!"
15"Siran aya a pagtaw Ami na kominowa siran sa salakaw Rkaniyan a manga tohan: Ino a da a khitalingoma iran kiran a katantowan a mapayag? Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag?"
16"Na amay ka ganatan iyo siran ago so pzimbaan iran, a salakaw ko Allah, na pagapas kano ko liyang: Ka saboyagan kano o Kadnan iyo ko limo Iyan, go thiyagaran kano Niyan sa rangkap o btad iyo."
17Na pkhaylaing ka so alongan, a igira a somibang, na miraramig ko liyang iran sa tampar sa kawanan, na igira a somidp, na pkhaawat kiran sa tampar sa diwang, a sii siran matatago ko madaya on. Giyoto man na pd ko manga tanda o Allah: Na sadn sa toroon o Allah na skaniyan i phakakdg ko ontol; na sadn sa dadagn Iyan, na ding ka dn mitoon sa panarigan a makanggonanao ron.
18Na aya tangkap ka kiran na khipag-unaw, a oba di siran na khitotorogn; na gii Ami siran pakakhlikhlidn sa tampar sa kawanan go sa tampar sa diwang: Na so aso iran na igagamba iyan so dowa kamonamona niyan ko gimowa: O maylaing ka siran na katalikhodan ka siran dn sa kapalagoy, go mapnopno ka kiran dn a kalk.
19Na giyaya i kiyapakagogonawa Mi kiran, ka an siran makapamagizai. Pitharo o mitharo a pd kiran a: "Pira i kiyathay niyo?" Pitharo iran a: "Aya kiyathay tano na salongan, odi na sabaad sa salongan". Pitharo (o sabaad kiran) a: "So Kadnan iyo i Matao ko kiyathay niyo. Na sogoa niyo so isa rkano rakhs o pirak iyo wai sii ko bandar a ingd: Na pangilaylay sa sadn sa soti a pangn´ngkn na wita niyan rkano, a pagpr a phoon Rkaniyan: Go lalanat, go di kano niyan dn phakitokawi sa isa a taw."
20"Mataan! a siran na o katokawi kano iran, na radiyamn kano iran, odi na pakakasowin kano iran ko okit iran, na di kano dn makaslang sa maliwanag samawto sa dayon sa dayon."
21Na giyaya i kiyapayag Ami kiran, ka an iran katokawi a mataan! a so diyandi o Allah (a kawyag ko alongan a qiyamah) na bnar, go mataan! a so bangkit na da a sangka a madadalm on. Gowani ko pphangasasawalan kiran so btad iran. Na pitharo iran: "Mbalay kano ko obay ran sa walay": So Kadnan iran i taralbi a Matao kiran: Pitharo o siran a miyakasogat siran ko kpit iran a: "Mbaal tano dn ko obay ran sa masjid".
22Adn a ptharo kiran sa: Tlo, a ika pat iran so aso iran; go adn a ptharo kiran sa lima, a ika nm iran so aso iran; kapangsar sa gaib; go adn a ptharo kiran: Sa pito, a ika walo iran so aso iran. Tharoang ka a: "So Kadnan ko i taralbi a Matao ko bilangan iran"; da a matao kiran a rowar ko mayto. Na di ka pakipzasawala makapantag kiran, inonta so kapakizasawala a mapayag, go da a pagizaing ka kiran sa makapantag kiran a isa bo.
23Na ding ka dn ptharoa! ko apiya antonaa i: "Mataan! a sakn na pnggolawlaang ko to amag,"
24Inonta (o banayn kawn a:) "Omiyog so Allah!". Go tadming ka so Kadnan ka igira a miyalipat ka, go tharoang ka a: "Masikn a toroon ako o Kadnan ko sii ko marani a di giyai a ontol."
25Na miyakatarg siran ko liyang iran sa tlo gatos ragon, na inomanan iran sa siyaw (ragon).
26Tharoang ka a: "So Allah i taralbi a Matao ko kiyathay a kiyapakatarg iran: - rk Iyan so mapag-uma ko manga langit ago so lopa: Sayana a Lambasi-kaylay Skaniyan, go sayana a Malambti-kapamamakin´g! Da a bagian iran a salakaw Rkaniyan a panarigan; go da a phakasakoto Niyan ko kokoman Iyan a isa bo."
27Na batiyaang ka so initoron rka ko kitab o Kadnan ka: da a phakasambi ko manga katharo Iyan, go da dn a khatoon ka a salakaw Rkaniyan a kaphagapasan.
28Na gnggnang ka a ginawang ka rakhs o siran a pzimbaan iran so Kadnan iran ko kapipita, go so kagabigabi, a kabaya iran so kasosoat Iyan; go di siran plpasa o dowa matang ka, sa kabaya aka sa parayasan ko kawyagoyag ko doniya; go ding ka pagonoti so taw a piyakilipatan Ami ko poso iyan so tadm Rkami, go inonotan iyan so kabaya iyan a ribat, go mimbaloy so btad iyan a miyakalpas.
29Na tharoang ka a: "So bnar na phoon ko Kadnan iyo: Na sadn sa khabaya, na paratiyaya, go sadn sa khabaya, na khapir: Mataan! a Skami na pithiyagaran Ami so manga darowaka sa apoy, khalikopan siran o manga kadg iyan; na amay ka mangni siran sa inomn na pakainomn siran sa ig a lagid o totonagn a timbga, a phakatotong ko manga paras. Piyakasisingay a inomn! Go miyakaratarata a darpa!"
30Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na mataan! a Skami na di Ami ndadasn so balas ko taw a miphiyapiya sa galbk.
31Siran man i khibagian ko manga sorga a tatap, a pphamangondas ko kababaan iran so manga lawasayg: Phangimowan siran roo ko manga salnda a bolawan, go makapnditar siran sa nditarn a gadong a manipis a sotra, go makapal a sotra; gii siran roo zandasandang ko manga kantir. Pakalma a balas! Go miyakapiyapiya a darpa!
32Na mbaaling ka kiran a ibarat, a dowa mama a: Singgayan Ami so isa on sa dowa a asinda a manga anggor go piyakalibtan Ami a dowa oto sa korma; go biyaloy Ami so pagltan a dowa oto a babasoka.
33Oman i isa sa dowaya a asinda na pkhibgay niyan so onga niyan, go da a khorangn iyan on a mayto bo: Na piyaka ondas an Ami so lmbak a dowa oto sa lawasayg.
34Na miyakatimo sa manga onga: Na pitharo iyan ko pd iyan a skaniyan na pphangandagan iyan a: "Sakn i madakl a di ska i tamok, go tanto a mabagr i manga tabanga."
35Na somiyold ko asinda niyan ko gii niyan kandarowakai sa ginawa niyan: Pitharo iyan a: "Adi ko praotn a kirakira a ba ini maylang sa dayon sa dayon,".
36"Go di ko praotn a kirakira i so bangkit na ba makatindg: Na ibt o makandod ako ko Kadnan ko, na mataan! a phakatoon ako dn sa tomo a di giyai a darpa a khandodan."
37Pitharo on o pd iyan, a gii ron makizinmbaga a: "Inong ka pagongkira so (Allah a) inadng ka Niyan a phoon sa botha, oriyan iyan na phoon sa notfa, oriyan iyan na pithaong ka Niyan a mama!"
38"Ogaid na (sakn na miyagikral ako sa) Skaniyan so Allah, a Kadnan ko, na da a izakoto akn ko Kadnan ko a isa bo."
39"Na inong ka da tharoa isako somold ka ko asindang ka a: Sadn sa kabaya o Allah! Da a bagr odi sii ko Allah! apiya aya kapkhaylayang ka rakn na sakn na mayto a di ska i tamok ago moriyataw;"
40"Na matatangkd a mbgan ako o Kadnan ko sa tomo a di so asindang ka, na botawanan Iyan (so asindang ka) sa manga lthi a phoon ko langit, na mabaloy a lopa a miyagnasnas!"
41"O di na mabaloy so ig on a somnp, na ding ka dn oto magaga mbabanog."
42Na miyailang so pr iyan, na miyabaloy a dii niyan mapakakhosowa so dowa a palad iyan makapantag ko miyanggasto niyan on, a giyoto na miyangaggba so manga taar on, sa gii niyan matharo: "Hay o babo da a minisakoto akn ko Kadnan a isa bo!"
43Na da a miyabaloy ron a pagtaw a makaphananabang on a salakaw ko Allah, go da niyan malinding a ginawa niyan.
44Roo man na so parinta na rk o Allah, a Ontol. Skaniyan i Mapiya-ikabalas, go Mapiya a khabolosan.
45Na payagang ka kiran so ibarat o kawyagoyag ko doniya: Lagid o ig a piyakatoron Ami skaniyan phoon ko kawang: Na miyakazaosaog sa sabap rkaniyan so manga mangngto ko lopa, (na sa oriyan iyan) na mimbaloy a gapok, a ipkhayambr skaniyan o manga ndo: Na tatap a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
46So tamok ago so manga moriyataw na (matag) parahiyasan ko kawyagoyag ko doniya: Na so manga tatap a manga pipiya, i taralbi a mapiya a balas sii ko Kadnan ka, go taralbi a mapiya a aarapn.
47Na (tadming ka) so alongan a pakalalakawn Ami so manga palaw, na maylaing ka so lopa a mamamayas, go timoon Ami siran, na da a ibagak Ami kiran a isa bo.
48Na ipangadap siran ko Kadnan ka a zasaasaap siran, (tharoon o Allah:) "Sabnsabnar a miyakaoma kano Rkami sa lagid o kiya adn Ami rkano ko paganay a kiyaokitan: Kna, ka initgo niyo a da dn a isnggay Ami rkano a taalik (a kakhawyag iyo)!"
49Na mibtad so daptar, na maylaing ka so manga baradosa a maalk siran phoon ko nganin a matatago on; go matharo iran: "Hay miyabinasa tano! antona ini a daptar! a da a plaoon iyan a mayto go da a mala, a ba niyan da maytong". Na mawma iran on so pinggalbk iran a makamamasa: Na da a zalimbotan o Kadnan ka a isa bo.
50Na gowani na pitharo Ami ko manga malaikat a: "Pangalimbabaan kano ko Adam": Na miyangalimbabaan siran inonta so iblis. Skaniyan na pd ko manga jinn, na siyangka iyan so sogoan o Kadnan iyan. Ba niyo khowaa skaniyan ago so manga tonas iyan a manga panarigan a izambi iyo Rakn? A siran na manga ridoay niyo! Sayana a marata a kiyasambi a manga darowaka!
51Kna a ba Akn kiran piyakizaksian a kiya adna ko manga langit ago so lopa, odi na so kiya adna ko manga ginawa iran: Go kna a ba Akn kinowa so phamakadadag a manga tabanga!
52Na (tadming ka) so alongan a tharoon (o Allah) a: "Tawaga niyo so inipririmbang iyo Rakn, a siran so initgo niyo"; na panongganowin iran siran, na di iran siran masmbag na tagoan Ami so pagltan iran sa landng a phakabinasa.
53Na kasandngan o manga baradosa so apoy na matangkd iran a mataan! a siran na khawlog siran on: Go da a matoon iran a milidas on.
54Na sabnsabnar a pizalinsalin Ami magosay sangkai a Qor´an, ko manga manosiya so oman i ibarat: Na tatap a so manosiya, na lbi a madakl i kapamawal ko apiya antonaa;
55Na da a miyakarn ko manga manosiya ko kapakaparatiyaya iran, isa ko makawma kiran so toroan, ago so kapakapangni ran sa maap ko Kadnan iran, a rowar sa kaphakatalingoma kiran o kiyawkitan o miyanga o ona, odi na so, kaphakatalingoma kiran o siksa a mithomlanga (iran).
56Na da a kiyasogo Ami ko manga sogo a rowar sa pakaphamanotholn siran sa mapiya, go phamakaiktiyar siran: Na ipphamawal o siran a miyamangongkir so ribat, ka imbinasa iran oto ko bnar, go kinowa iran so manga ayat Akn go so piyakiiktiyaran kiran a kasandagan!
57Na ba adn a taw a makalawan a darowaka ko taw a minindao ron so manga ayat o Kadnan iyan, na tiyalikhodan iyan, go piyakalipatan iyan so miyanggalbk o dowa lima niyan (a dosa)? Mataan! a Skami na tiyagoan Ami so manga poso iran sa manga totop, ka an iyan di khasabot, go (tiyagoan Ami) so manga tangila iran, sa kabngl. Na apiya pn tawagn ka siran ko toroan, na di siran dn phakaontol samawto sa dayon sa dayon.
58Na so Kadnan ka a Manapi, i Khirk ko limo. O dan´ga Niyan siran sabap ko pinggalbk iran, na mataan! a kapnggagaanan Iyan kiran so siksa: Kna, ka adn a bagian iran a taalik, na da dn a matoon iran a salakaw Rkaniyan a kapagapasan.
59Na Giyang koto a (taw ko) manga ingd na bininasa Mi siran ko kiyandarowaka iran; go tiyagoan Ami so kakhabinasa iran sa taalik.
60Na gowani na pitharo o Mosa ko mangoda niyan a: "Di ako tharg taman sa di ako misampay ko kiyambaratmowa an o dowa kalodan, odi na makapopos ako sa phipira ragon".
61Na kagiya a iraot siran ko kiyambaratmowa an a dowa oto (a kalodan), na kiyalipatan iran so sda iran, na miyakambaal sa lalan iyan ko kalodan a okita (a kiyamaraan).
62Na kagiya a makalpas siran na pitharo iyan ko mangoda niyan: "Witang ka sii so ipaghoto ta; sabnsabnar a riyaot ta sa kaphlalakaw ta ini a dokaw."
63Pitharo (o mangoda niyan) a: "Ino miyailaing ka gowani ko domkhata ko lakongan? Na mataan! a sakn na kiyalipatang ko so sda: Na da a lominipat rakn on ko kaaloya ko ron a rowar ko shaytan: Na miyakambaal sa lalan iyan ko kalodan a pakammsa!"
64Pitharo (o Mosa) a: "Giyoto man so pphlolobaan ta": Na komiyasoy siran ko kiyaiposan iran, sa gi iran panondogn so lakaw iran.
65Na miyakatoon siran sa isa a oripn, a pd ko manga oripn Ami, a bigan Ami skaniyan sa limo a phoon ko hadapan Ami, go inndao Ami skaniyan phoon ko hadapan Ami sa katao.
66Pitharo on o Mosa: "Ino o onota ko rka, sa undaon ka rakn so inindao rka a ontol?"
67Pitharo o (Khidhr) a: "Mataan! a ska na di ka dn makagaga phantang sa kapagonot ka rakn!"
68"Na andamanaya i kakhapantangang ka ko dang ka skaniyan szba a katao?"
69Pitharo o (Mosa) a: "Khatkhad akong ka, omiyog so Allah, a mapantang: Go da a zorangng ko a sogoan ka."
70Pitharo (o Khidhr): "Na o pagonot ka rakn, na ding ka rakn pagizaan so apiya antonaa, taman sa di ko rka mapanothol sa mawsay i sabap iyan."
71Na lomiyalakaw siran a dowa: Taman sa kagiya a makada siran ko awang, na libo niyan. Pitharo (o Mosa): "Ba aya kiyalboang ka on na pagldn ka so taw ron? Sabnsabnar a miyakanggolawla ka sa shay´ a tanto a marata!"
72Pitharo iyan: "Ba akn da tharoa a mataan! a ska na di ka dn makagaga phantang sa kapagonot ka rakn?"
73Pitharo (o Mosa): "Di akong ka khararangiti sabap ko kiyalipat akn, go di akong ka phaliyogati ko miyanggolawla ko sa margn."
74Na lomiyalakaw siran a dowa: Taman sa minithoona iran a bagowamama, na biyono iyan. Pitharo (o Mosa): "Ino ka phamono sa baraniyawa a da a sala iyan ka da a miyabono iyan a taw? Sabnsabnar a minggolawla ka sa shay´ a mala a pakasisingay!"
75Pitharo iyan: "Ba ko rka da tharoa a mataan! a ska na da ka dn makagaga phantang sa ka pagonot ka rakn?"
76Pitharo (o Mosa): "Amay ka iiza akn rka so apiya antonaa ko oriyan aya, na di akong ka dn phagonotaan: Sabnar a piyakataman ka so rason a phoon rakn."
77Na lomiyalakaw a dowa oto: Taman sa kagiya a makatalingoma siran ko manga taw ko isa a ingd, na miyangni siran sa pangn´ngkn ko manga taw ron, na tiyaplis iran oba iran mapagana a dowa oto. Na miyakatoon siran roo sa sasilang a kota a marani ko kakhawthang iyan, na biyangon iyan. Pitharo (o Mosa): "O pizinganin ka, na miyakakowa kawn dn sa sokay!"
78Pitharo (o Khidhr): "Giyai dn i kapakapmblag akn ago ska: Panotholn ko rka so osayan ko pakatana o dang ka magaga phantang."
79"Na so pman so awang, na aya btad iyan na rk o manga miskin a ipphaningkawiyagn iran ko kalodan: Na kiyabayaan ko a kiyaaibi ko ron, ka adn ko khabolosan iran a dato a pkhowaan iyan a tgl so langowan a awang (a mapiya)."
80"Na so pman so bagowamama, na aya btad o mbala a loks iyan na miyamaratiyaya, na inikawan ami i baniyan siran kapaliyogati sa kandarowaka ago kaongkir."
81"Na kiyabayaan ami a sambian kiran o Kadnan iran sa tomo a di skaniyan sa kasosoti go lbi ron sa karanii kapangalimo."
82"Na so pman so sa silang a kota, na aya btad iyan na rk o dowa bagowamama, a manga ilo, sii ko bandar a ingd; na adn a matatago ko didalm iyan, a gadong a rk iran; na aya btad o ama iran na bilangataw: Na kabaya o Kadnan ka a iraot siran ko katarotop o bagr iran, na migmaw iran so gadong iran a limo a phoon ko Kadnan ka. Na kna a ba akn aya pinggolawla sa ba phoon ko Kadnan ka. Na kna a ba akn aya pinggolawla sa ba phoon sa kabaabaas akn. Giyotoman i osayan o pakatana o dang ka magaga phantang."
83Na ipagiza iran rka (ya Mohammad) so Zolqarnain. Tharoang ka: "Batiyaan ko rkano skaniyan sa pananadm."
84Mataan! a Skami na piyakakhapaar Ami skaniyan ko lopa, go bigan Ami skaniyan ko langowan taman sa okit.
85Na miyakakdg sa okit,
86Taman sa kagiya a iraot ko pzdpan o alongan, na miyagda iyan a pzdp ko bowalan a mayaw: Na miyakatoon roo sa pagtaw: Pitharo Ami: "Hay Zolqarnayn! (mbayabaya ka,) o ndan´g angka (siran), odi na magmbaal ka kiran sa mapiya."
87Pitharo iyan: "Sa taw a ndarowaka, na ziksaan Ami dn skaniyan; oriyan iyan na, phakandodn ko Kadnan iyan: Na siksaan iyan sa siksa a pakasisingay."
88"Na sa pman sa taw a maratiyaya, go nggalbk sa mapiya; na adn a bagian iyan a balas a mapiya, go thoroon Ami dn skaniyan ko sogoan Ami sa malbod."
89Oriyan iyan na miyakakdg sa lalan,
90Taman sa kagiya a iraot ko pzbangan o alongan, na miyagda iyan a pzbang ko pagtaw a da a inisnggay Ami kiran ko tampar rkaniyan a rnding.
91Mawto dn man: Na sabnar a katawan Ami so zisii rkaniyan a tothol.
92Oriyan iyan na miyakakdg sa lalan,
93Taman sa kagiya a iraot ko pagltan a dowa a palaw, na miyakatoon ko obay a dowa oto sa pagtaw a margn a kapphakasabot iran sa katharo.
94Pitharo iran: "Hay Zolqarnayn, mataan! a so Yajoj ago so Majoj na pphaminasa siran ko lopa: Na o s´nggay ami ska sa tndan sa asara tagoing ka so pagltan ami ago siran sa rn?"
95Pitharo iyan a: "So piyakikhapaar rakn skaniyan o Kadnan ko na aya tomo: Na ba ako niyo dn tabangi a bagr: Ka tagoan ko so pagltan iyo ago siran sa kota: "
96"Witi ako niyo sa piyamilolang a potaw"; taman sa kagiya a matilb iyan so pangltan o dowa pimping, na pitharo iyan: "Biyagi niyo", taman sa kagiya a mabaloy niyan oto a (lagid o) apoy, na pitharo iyan: "Witi ako niyo sa mawdod akn on a galang."
97Na da iran magaga i ba iran kaliyawawi skaniyan, go da iran magaga lom´bo.
98Pitharo iyan: "Giyai na limo a phoon ko Kadnan ko: Na amay ka makawma so diyandi o Kadnan ko, na mbalowin Iyan nai a ropt; na tatap a so diyandi o Kadnan ko na bnar."
99Na botawanan Ami so sabaad kiran sa alongan oto na mizarndada iyan so sabaad: Na iyopn so sanggakala, na limodn Ami siran langon.
100Na sandign Ami so Jahannam sa alongan oto ko manga kapir sa samporna a kasandig,
101Siran na miyatago so manga mata iran ko rnding ko pananadm Rakn, go aya btad iran na di iran khabaraw mamamakin´g (so katharo o Allah).
102Ba aya tiyangkapan on o siran a miyamangongkir na khakowa iran so manga oripng ko a salakaw Rakn a manga panarigan? Mataan! a Skami na inithiyakap Ami so naraka Jahannam ko manga kapir (a pithiyagar) a darpa.
103Tharoang ka (ya Mohammad): "Ba ami rkano phanothola so titho a miyangalologi ko manga galbk?"
104"Siran so miyailang so galbk iran ko kawyagoyag ko doniya a siran na tatarimaan iran sa mataan! a siran na gii siran phiyapiya sa galbk?"
105Siran man so miyamangongkir ko manga ayat o Kadnan iran, go so kimbaratmowaan Rkaniyan: Na miyailang so manga galbk iran, na da a pakatindgn Ami a bagian iran ko alongan a qiyamah a timbang (iran).
106Giyoto man i balas kiran, a so naraka Jahannam; sabap ko kiya ongkir iran, go kinowa iran so manga ayat akn ago so manga sogo akn a kasandagan.
107Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na miyabaloy a bagian iran so manga sorga Pirdaws (a pithiyagar) a darpa,
108Makakakal siran on: Di siran on khabaya mawa.
109Tharoang ka: "Apiya mbaloy so kalodan a dawat (a isorat) ko manga katharo o Kadnan ko, na thaman dn so kalodan na di pn thaman so manga katharo o Kadnan ko, apiya mgay Kami sa lagid iyan a iyoman on."
110Tharoang ka (ya Mohammad) a: "Sakn na matag manosiya a lagid iyo, a iphagilaham rakn, a aya bo a tohan iyo na tohan a Isaysa; na sadn sa taw a aya btad iyan na aarapn iyan so kimbaratmowaan ko Kadnan iyan, na nggalbk sa galbk a mapiya, go di niyan phakisakotowi so soasoat ko Kadnan iyan sa isa bo."
Chapter 19 (Sura 19)
1Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad ; (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2(Giyaya so) Pananadm ko limo o Kadnan ka ko oripn Iyan a Zakariya.
3Gowani na miyangni ko Kadnan iyan sa kapangni a masoln,
4Pitharo iyan: "Kadnan ko mataan! a sakn na lomimk rakn so tolan, go kominindat so olo sa bok a mapoti: Go da ako mabaloy ko pangni akn Rka Kadnan ko a miyaola!"
5"Na mataan! a sakn na inikawang ko so manga tonganay akn ko oriyan ko: Ka aya btad o karoma ko na balk: Na bgi akong Ka phoon ko hadapan Ka sa wata,"
6"A makapangowaris rakn, go makapangowaris ko manga tonganay o Ya´qob; go baloyang Ka skaniyan, Kadnan ko! a makasosoat (Rka)!"
7(Pitharo rkaniyan:) "Hay Zakariya, mataan! a Skami na phanotholn Ami rka a (pmbawata ka sa) bagowamama a aya ngaran iyan na Yahya: da a biyaloy Ami rkaniyan gowani a sangay (niyan)."
8Pitharo iyan: "Kadnan ko! andamanaya i khakhaadn rakn o bagowamama, a aya btad o karoma ko na balk, go sabnar a iniraot ako phoon ko kaloks sa kiyamaraan?"
9Pitharo (o sogo): "Mawto dn man", pitharo o Kadnan ka a: "Skaniyan na malbod Rakn: Go sabnar a inadn Akn ska gowani, a da ka pn sa mayto bo!"
10Pitharo iyan: "Kadnan ko, snggay akong Ka sa tanda". Pitharo (o sogo) a: "Aya tanda a ka, na ding ka (magaga i bang ka) mimbitiyarai so manga manosiya sa tlo gawii, a da a sakit (ka)."
11Na liniyowan iyan so pagtaw niyan a phoon ko mihrab: Na iniproayat iyan kiran a tasbik kano (ko Allah) ko kapitapita, go so kagabigabi.
12(Pitharo o Allah:) "Hay Yahya, kpiting ka so kitab zabnsabnar": Go inibgay Ami rkaniyan so ongangn ko kayto iyan,
13Go (bigan Ami sa) kapdi phoon ko hadapan Ami, go kasosoti: Go miyabaloy a pphangongonotan,
14Go makapdiin ko mbala a loks iyan, go da mabaloy a mammndg a darowaka.
15Na kalilintad a sii rkaniyan ko gawii a kinimbawataan on, go so gawii a kapatay niyan go so gawii a kapakatindga on (phoon ko kobor iyan) a oyagoyag!
16Na aloyang ka ko kitab so Maryam, gowani a makawatan ko pagtaw niyan (ka somiyong) ko darpa a tampar sa sbangan.
17Na mimbaal ko tampar kiran sa rnding; - na siyogo Ami sii rkaniyan so sogo Ami, na miyaniyaropa on sa manosiya a tarotop.
18Pitharo (o Maryam): "Mataan! a sakn na mlindong ako ko (Allah a) Masalinggagaw: Phoon rka, o aya btad ka na manananggila."
19Pitharo iyan a: "Matag ako sogo o Kadnan ka, sa kambgi akn rka sa wata a soti."
20Pitharo (o Maryam) a: "Andamanaya i kakhaadn rakn o wata, a da a miyakapamakay rakn a mama, go da ako mabaloy a barazina?"
21Pitharo (o sogo): "Mawto dn": Pitharo o Kadnan ka a: "Skaniyan na malbod Rakn: Go kagiya a mbalowin Ami skaniyan a tanda ko manga manosiya, go limo a phoon Rkami: Na miyabaloy a sogoan a miyapasad."
22Na inikawgat iyan skaniyan, na inisibay niyan ko darpa a mawatan.
23Na miyapakasong skaniyan o balilit ko kayo a korma: Na miyatharo iyan: "Hay oba ako bo miyatay ko onaan nai! Go miyabaloy ako a kiyalipatan a di dn pkhaaloy!"
24Na tiyawag skaniyan (o sogo) ko kababaan iyan: "Di ka mboboko! Sabnar a tiyagoan o Kadnan ka so kababaan ka sa lawasayg (a mayto);"
25"Na koyongang ka sii rka so kayo a korma: Ka ang ka niyan kapangologi sa onga a korma a kiyalotoan."
26"Na kang ka, go inom ka, go pakapipiyaang ka a ginawang ka. Na o adn a khaylaing ka ko manga manosiya a sakataw, na tharoang ka a: ´Mataan! a sakn na minizamaya akn ko (Allah a) Masalinggagaw so kathigr, na di ako dn makipmbitiyarai sa alongan nai sa manosiya´."
27Na inowit iyan ko pagtaw niyan, a aawidan iyan. Pitha iran: "Hay Maryam, sabnsabnar a miyakanggolawla ka sa shay´ a lbi a mala a piyakagowagowad!"
28"Hay babay o Haron, da ko btad i ama a ka oba taw a marata, go da ko btad i ina aka a ba pazisina!"
29Na initoro iyan (so wata) pitharo iran: "Andamanaya i kipmbitiyarain ami ko taw a matatago ko saloyota a mayto a wata?"
30Pitharo (o wata) a: "Mataan! a sakn na oripn o Allah: Inibgay Niyan rakn so kitab, go biyaloy ako Niyan a nabi;"
31"Go biyaloy ako Niyan a pphangompiya, apiya anda ko matago, go inisogo Iyan rakn so sambayang go so zakat ko masa a kawyagoyag akn;"
32"Go (biyaloy ako Niyan a) makapdiin ko ina akn, go da ko Niyan baloya a mammndg a darowaka;"
33"Go so kalilintad na sii rakn ko gawii a kinimbawataan rakn, go so gawii a kapatay akn, go so gawii a kapakatindga rakn a oyagoyag!"
34Giyoto man so Eysa a wata o Maryam: Katharo a bnar, a so kapaparampangan siran on.
35Da mapatot ko Allah i ba kowa sa wata. Soti Skaniyan! Igira adn a pakapnggolalann Iyan a sogoan, na aya bo a ptharoon Iyan on na: "Kon", na khaadn.
36Na mataan! a so Allah i Kadnan ko go Kadnan iyo: Na zoasoata niyo Skaniyan: Giyaya i okit a makaoontol.
37Na da pagayonayon so pizagorompong ko ndolondolonan iran, na sangat a siksa a rk o siran a miyamangongkir, ko kapakandadarpai ko gawii a mala!
38Sayana siran a phakan´g, go sayana siran a phakaylay, ko gawii a kapakatalingoma iran Rkami! Ogaid na so manga darowaka sa alongan nai na matatago ko kadadag a mapayag!
39Na pakiiktiyaring ka kiran so alongan a kazndit, a masa a kakokoma ko miyanggolawla: Na siran na matatago ko kalipat a siran na da siran miyamaratiyaya!
40Mataan! a Skami na Skami i phangowaris ko lopa, go so taw a matatago on: Go sii siran Rkami phamakandoda.
41Na aloyang ka ko kitab so Ibrahim: Mataan! a skaniyan na aya btad iyan na tanto a mmamataan, a nabi.
42Gowani na pitharo iyan ki ama iyan: "Hay ama, inong ka pzimbaa so di phakan´g, go di phakaylay, go da a khilinding iyan rka a mayto bo?"
43"Hay ama, mataan! a sakn na sabnar a miyakaoma rakn so katao a: So da rka makatalingoma: Na onoti akong ka: Ka nggonanaon ko ska sa lalan a matitho."
44"Hay ama, ding ka pzoasoata so shaytan: Mataan! a so shaytan na miyabaloy a darowaka ko (Allah a) Masalinggagaw."
45"Hay ama, mataan! a sakn na ipkhawan akn oba ka masogat a siksa a phoon ko (Allah a) Masalinggagaw, na mabaloy ka a bolayoka o shaytan."
46Pitharo (i ama iyan): "Bang ka khagowadn so manga katohanan ko, hay Ibrahim? Mataan! a oding ka gnki, na sabnar a radiyamn ko ska dn: Na tawaranga kong ka sa mathay!"
47Pitharo (o Ibrahim): "Kalilintad a sii rka: Ipangni akn ska dn sa maap ko Kadnan ko: Mataan! a Skaniyan na tatap a Malai-gagaw rakn."
48"Na pmblag ako rkano, ago so pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah: Go phangni ako ko Kadnan ko: Matatangkd a di ako khabaloy ko pangni akn ko Kadnan ko, a khawla."
49Na kagiya a mblag kiran ago so pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na inibgay Ami ron so Is´haq go so Ya´qob; na oman i isa kiran na biyaloy Ami a nabi.
50Go bigan Ami siran ko limo Ami, go singgayan Ami siran sa mapiya a bantogan a maporo.
51Na aloyang ka ko kitab so Mosa: Mataan! a skaniyan na miyabaloy a tolabos, go miyabaloy a sogo a nabi.
52Na tiyawag Ami skaniyan ko kilid o palaw sa tampar sa kawanan, go piyakarani Ami skaniyan, a kinimbitiyarain Ami ron.
53Go inibgay Ami ron a pd ko limo Ami, so pagari niyan a Haron, a nabi.
54Na aloyang ka ko kitab so Ismail: Mataan! a skanyan na miyabaloy a tomotoman sa pasad, go miyabaloy a sogo, a nabi.
55Na miyabaloy a ipzogo iyan ko manga tonganay niyan so sambayang go so zakat, go miyabaloy sii ko Kadnan iyan a makasosoat.
56Na aloyang ka ko kitab so Edris: Mataan! a skaniyan na miyabaloy a mmamataan, a nabi:
57Go iniporo Ami skaniyan ko darpa a maporo.
58Siran man so inikalimo siran o Allah a manga nabi; a pd ko moriyataw o Adam, go pd ko riyoran Ami (ko kapal) a pd o Noh, go pd ko kiyababadan ko Ibrahim go so Israil, - go pd ko taw a tiyoro Ami go pinili Ami. Igira a pphangadian kiran so manga ayat o (Allah a) Masalinggagaw, na pzondong siran a khisosodiod go pphaman´gad.
59Na adn a miyakasalono ko oriyan iran a miyakasambi a inilang iran so sambayang, go piyangonotan iran so manga kabaya a ribat, na mawlog siran dn ko landng (ko naraka),
60Inonta so taw a mithawbat go miyaratiyaya, go minggalbk sa mapiya: Na siran man i phamakasold ko sorga, go di siran khasalimbotan sa mayto bo, -
61Manga sorga a tatap, so inidiyandi o (Allah a) Masalinggagaw ko manga oripn Iyan a da mapayag: Mataan! a Skaniyan na tatap a so diyandi Iyan na khitoman.
62Daa khan´g iran roo a siyasiya, ogaid na kalilintad: Go adn a bagian iran a pagpr kiran roo, sa kapita, go magabi:
63Giyoto man so sorga a so pakiphangowaliyan Ami ko manga oripn Ami a taw a miyabaloy a manananggila.
64Na (pitharo o Jibril:) "Di kami phakatoron inonta o sabap ko sogoan o Kadnan ka: Kapaar Iyan so kasasangoran ami go so katatalikhodan ami, go so pagltan oto: Na da ko btad o Kadnan ka i ba khalipat,"
65"Kadnan o manga langit ago so lopa, go so pagltan a dowa oto: Na simbaang ka Skaniyan, go phantang ka makapantag ko simba Rkaniyan: Ba adn a katawan ka a sangay Niyan?"
66Na gii tharoon o manosiya: "Ino amay ka matay ako, mataan! a phakagmawn ako dn a oyagoyag?"
67(Pitharo o Allah:) Ba di khatadmi o manosiya a mataan! a Skami na inadn Ami skaniyan gowani a dapn maadn sa mayto bo?
68Na ibt ko Kadnan ka, mataan! a limodn Ami siran dn, rakhs o manga shaytan; oriyan iyan na mataan! a witn Ami siran dn ko mliliyota ko Jahannam a pkhidola iran a lb iran;
69Oriyan iyan na mataan! a mamitbit Kami dn ko oman i isa ka tindg sa sadn sa tanto kiran a somiyang ka ko (Allah a) Masalinggagaw.
70Oriyan iyan na Skami dn i Matao ko siran a siran i kiyapatotan ko kapakasold ko naraka.
71Na da a isa rkano bo a ba on di makasagad: Miyabaloy sii ko Kadnan ka a miyapasad a kokoman.
72Oriyan iyan na sabtn Ami so miyamananggila, na ibagak Ami roo so manga darowaka, a pkhidola iran a lb iran.
73Na igira a pphangadian kiran so manga ayat Ami, a manga rarayag, na gii tharoon o siran a miyamangongkir, ko siran a miyamaratiyaya: "Antawaa ko dowa ka sagorompong i tomo i darpa, go mapiya i kalimodan?"
74Na madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw, a siran i lbi a mapiya i kasangkapan go so kaphagilaya on!
75Tharoang ka: "Sadn sa matago ko kadadag, na mbgan sa taalik skaniyan o (Allah a) Masalinggagaw sa madakl, taman sa amay ka kasandngan iran so ididiyandi kiran a siksa, odi na so bangkit, - na katokawan iran dn so taw a skaniyan i lbi a marata i darpa, go tanto a malobay i manga tabanga!"
76"Na pphagomanan o Allah so siran a komidg sa ontol: sa toroan: Na so manga tatap a manga pipiya, na tomo sii ko Kadnan ka a balas, go tomo a khandodan."
77Ino kiyatokawan ka so inongkir iyan so manga ayat Ami, go pitharo iyan a: "Mataan! a khabgan ako dn sa tamok go wata?"
78Ba niyan miyailay so da mapayag, antawaa ba miyakakowa sii ko (Allah a) Masalinggagaw sa pasad?
79Kna oto! Ipzorat Ami dn so gii niyan tharoon: Go pagomanan Ami ron so siksa
80Go pangowaliyan Ami rkaniyan so gii niyan tharoon, go makatalingoma Rkami a tawantawan.
81Na kominowa siran sa salakaw ko Allah a manga katohanan, ka an siran kon mabaloy a mamakawgop kiran!
82Kna oto, ka pagongkirn iran dn so kiyasimbaa kiran, go khabaloy siran a manga ridoay ran.
83Bang ka da katokawi a mataan! a Skami na biyotawanan Ami so manga shaytan ko miyamangongkir, a pphangondoy kiran sa tanto a kapangondoy?
84Na ding ka kiran pnggagaani (so siksa), ka mataan! a phamagitongn Ami kiran dn sa samporna a kapamagitong.
85Sii ko alongan a limodn Ami so miyamananggila sii ko Masalinggagaw, a khikokoda (a khisslaan),
86Na idndg Ami so manga baradosa ko naraka Jahannam, a maawaw siran,
87Daa makapapaar kiran ko sapaat, inonta so taw a miyakakowa sii ko (Allah a) Masalinggagaw sa diyandi.
88Na pitharo iran a: "Kominowa so (Allah a) Masalinggagaw sa wata!"
89(Pitharo o Allah): Sabnsabnar a mitharo kano sa shay´ a minitaralo a pakasisingay!
90Mayto bo na so manga langit na manga bbnsad sa phoon roo, go manga bbngkag so lopa, go mamangitombak so manga palaw a zagonaot,
91Sa kinidaowaan iran sa adn a wata o (Allah a) Masalinggagaw.
92Na di patot ko Masalinggagaw i ba kowa sa wata.
93Da (a isa bo) ko langowan a taw a matatago ko manga langit go so lopa a ba di makatalingoma ko (Allah a) Masalinggagaw, a makapangangalimbabaan.
94Sabnsabnar a maiitong Iyan siran, go mabibilang Iyan siran sa samporna a bilangan.
95Na oman i isa kiran na makatalingoma Rkaniyan ko alongan a qiyamah a tawantawan.
96Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na snggayan siran dn o (Allah a) Masalinggagaw sa kakasi
97Na aya dn a kiyalboda Mi ko Qor´an ko basang ka (ya Mohammad), na an ka oto mapphamanothol ko miyamananggila, go an ka oto mipamakaiktiyar ko pagtaw a manga pawal.
98Na madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw. Ba adn a pkhagdam ka kiran a isa bo, odi na pkhan´g ka kiran a karangs?
Chapter 20 (Sura 20)
1Ta, Ha. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Kna a ba aya kinitoronn Ami rka (ya Mohammad) ko Qor´an na angka makandamar,
3Ogaid na ndao ko taw a maalkn (ko Allah),
4Initoron a miyakapoon ko miyadn ko lopa ago so manga langit a manga poporo.
5So Masalinggagaw a sii ko aras mithakna.
6Rk Iyan so matatago ko manga langit ago so matatago ko lopa, go so pagltan a dowa oto, go so didalm o lopa.
7Na o pakatanogn ka so katharo, na mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so masoln ago so lbi a mapag-uma.
8So Allah! Da a tohan a salakaw Rkaniyan! Rk Iyan so manga ngaran a manga pipiya.
9Ino, miyakatalingoma rka so totholan ko Mosa?
10Gowani a makaylay sa apoy: Na pitharo iyan ki karoma niyan a: "Apa kano; ka mataan! a sakn na miyakaylay ako sa apoy; kalokalo kawitan ko skano ron sa barabad, odi na makatoon ako sii ko apoy sa nanao."
11Na kagiya a makatalingoma on, na kiyatalowan: "Hay Mosa!"
12"Mataan! a Sakn na Sakn so Kadnan ka! na ndaing ka so dowa a talompa aka: Mataan! a ska na matatago ko balintad a soti a giya Towa;"
13"A Sakn na pinili Akn ska: Na pakin´gang ka so ipagilaham (rka)."
14"Mataan! a Sakn na Sakn so Allah: Da a tohan a salakaw Rakn: Na simbaa Kong ka, go pamayandgn ka so sambayang sa pananadm Rakn."
15"Mataan! a so bangkit na phakatalingoma marani a pag-umaan Ko skaniyan, ka an mibalas ko oman i isa a ginawa so galbk iyan."
16"Na oba ka on kaalangi o taw a di ron mapaparatiyaya, go inonotan iyan so n´nga iyan, ka mabinasa ka!"
17"Na antonaa angkanan a zisii sa kawanan ka, hay Mosa?"
18Pitharo iyan: "Giyaya na badas akn a ipphankn akn skaniyan, go ipphangawit akn oto (sa pkhn) o kambing akn, go adn a manga osba ko ron a pd."
19Pitharo (o Allah): "Ithogn ka, hay Mosa!."
20Na iniithog iyan, na samawto na skaniyan na nipay, a giindoladola sa magaan.
21Pitharo (o Allah): "Kowaang ka skaniyan, go di ka khalk: Ka phakandodn Ami bo skaniyan ko btad iyan a paganay: "
22"Go soldn ka a limang ka ko kilid ka: ka an makambowat a masindaw, a kna a ba panggal, - tanda pn a salakaw," -
23"Ka phakaylayn Ami ska ko manga tanda Ami a manga ala."
24"Song ka ko Pir´awn, ka mataan! a skaniyan na miyangakowala."
25Pitharo (o Mosa): "Kadnan ko, pakalowagang Ka rakn so rarb akn,"
26"Go lbodang Ka rakn so zowaan akn,"
27"Go pakalowayang Ka so kabigr o dila akn,"
28"Ka an iran kasaboti so katharo akn:"
29"Go snggay akong Ka sa wazir a pd ko tonganay akn,"
30"So Haron, a pagari ko,"
31"Bkhzn Ka skaniyan ko bagr akn,"
32"Go pakatompokang Ka skaniyan ko galbk akn:"
33"Kaang kami Rka pphakatasbik sa madakl,"
34"Go an ami Ska katatadmi sa madakl: "
35"Mataan! a Ska i tatap a phagilay rkami."
36Pitharo (o Allah) a: "Sabnar a inibgay rka so pangning ka, hay Mosa!"
37"Na sabnsabnar a inipangalimo Ami ska ko kiyaokitan a salakaw."
38"Gowani a iilaham Ami ki ina aka so iphagilaham:"
39(Sa pitharoon:) "Tagoang ka skaniyan (a Mosa) ko kaban, na anodang ka ko lawasayg (a Nayl): Na pimpirn skaniyan o lawasayg (a Nayl) ko thbaan, ka an makowa o ridoay Akn go ridoay niyan: Na tiyagoang Ko ska sa kakasi a phoon Rakn: Go angka mapagoyagoyag sii ko palihara Akn."
40"Gowani a pphlalakaw si babaing ka na gii niyan tharoon: ´O toroi ko skano sa taw a makambaromitan on?´ Na piyakandod Ami ska ki ina aka, ka an makapiya ginawa niyan go an di makamboboko. Na miyamono ka sa taw, na siyabt Ami ska phoon ko rata a ginawa, go piyanpngan Ami ska a manga tpng. Na miyakatarg ka sa miyakapira ragon ko manga taw sa Madiyan; oriyan iyan na miyakaoma ka sa takdir Akn, hay Mosa!"
41"Go pinili Akn ska (a siyanaan) o ginawa Ko:"
42"Lalakaw ka, ska, go si pagaring ka, rakhs o manga tanda Akn, go di niyo paparina so tadm Rakn."
43"Songkano a dowa ko Pir´awn, mataan! a skaniyan na miyangakowala;"
44"Na mbitiyarain iyo skanyan, sa lalag a malinank, ka kalokalo o skaniyan na makapagin´ng ka, odi na malk."
45Pitharo iran a dowa: "Kadnan ami, mataan! a skami na ipkhalk ami i ba kami niyan sakotikaa, odi na magoman a kapphangakowala niyan."
46Pitharo (o Allah): "Di kano khalk: Mataan! a Sakn na babid iyo: Pkhan´g Akn go pkhaylay Akn (so khasowa iyo)."
47"Na song kano ron, na tharoa niyo a: ´Mataan! a skami a dowa na sogo o Kadnan ka: Na bokaing ka rkami so manga moriyataw o Israil, go ding ka siran pziksaa: Sabnar a adn a minioma mi rka a tanda, a phoon ko Kadnan ka. Na so kalilintad na sii ko taw a komidg ko toroan´!"
48"Mataan! a skami na sabnar a iniilaham rkami a mataan! a so siksa na sii ko taw a tomiyaplis go tomiyalikhod."
49Pitharo (o Pir´awn): "Antawaa i Kadnan iyo hay Mosa?"
50Pitharo (o Mosa): "Aya Kadnan ami na so inibgay Niyan ko oman i isa shay´ so iniyadn on, oriyan iyan na pinggonanao Niyan."
51Pitharo (o Pir´awn): "Antonaay miyasowa o manga pagtaw a miyangaoona?"
52Pitharo (o Mosa): "So katawi ron na sii ko Kadnan ko, ka matatago ko kitab: Di kharibat so Kadnan ko, go di khalipat,"
53"So inisnggay Niyan rkano so lopa a miyakayat, go tiyagoan kano Niyan on sa manga lalan; go piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig"; na adn a pphakambowatn Ami sa sabap on a pizoson a mangngto a mbidabida.
54Kang kano (ron) go pagpra niyo (ron) so manga ayam iyo: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko adn a manga gdagda iyan:
55Inadn Ami skano a phoon ko lopa, go ron Ami skano phakakasoya, go ron Ami skano phakagmawa so khaokitan a salakaw.
56Na sabnsabnar a piyakiilay Ami (ko Pir´awn) so manga tanda Ami sa kalangolangowan iyan, na tomiyaplis go somiyang ka.
57Pitharo (o Pir´awn): "Ba aya kiyasong ka rkami na ang kaming ka mapakaawa ko lopa Ami sabap ko balik matang ka, hay Mosa?"
58"Na mataan! a khawitan Ami ska dn sa balik mata a lagid iyan. Na tndo ka ko lt ami go so lt ka sa kapthalabok, di kami ron ndorat skami go ska (sii ko) darpa a kasosokodan (rktano)."
59Pitharo (o Mosa): "Aya kathalabok iyo na so alongan a kalilang, go malimod so manga manosiya ko kiporo o alongan."
60Na tomiyalikhod so Pir´awn: Na tinimo iyan so antangan iyan, oriyan iyan na miyakatalingoma.
61Pitharo kiran o Mosa: "Dowan dowaan kano! Di niyo pagangkoba so Allah sa kabokhag, ka ibinasa Niyan rkano so siksa: Na sabnar a kiyawiswisan so taw a inangkob iyan (so Allah)!"
62Na piyamagodasaan iran i zowaan iran, ko ndolondolonan iran, go piyagns iran so bitiyara (iran).
63Pitharo iran a: "Mataan! a giya dowaya na titho a manga balik mata a kabaya iran a mapakaawa kano iran ko lopa iyo sa misabap ko balik mata iran, go maylang iran so okit iyo a makallbi."
64"Na timoa niyo so antangan iyo, oriyan iyan na talingoma kano a khizisinnday: Na sabnar a miyakadaag sa alongan nai so taw a miyakaombaw."
65Pitharo iran: "Hay Mosa, na ithog ka odi na mabaloy kami a paganay a taw a minithog?"
66Pitharo iyan: "Kna, ka ithog kano!" Na samawto na so manga tali ran go so manga badas iran na aya kaggdaa niyan on phoon ko balik mata iran na mataan! oto a pphamanola!
67Na kiyagdian sa sii bo ko ginawa niyan sa kalk so Mosa.
68Pitharo Ami: "Di ka pkhalk, mataan! a ska na ska i maporo: "
69"Na ithogn ka so zisii ko kawanan ka: ka an iyan malolok so biyaloy ran; mataan! a so biyaloy iran na limpangan o balik mata: Na di phakadaag so balik mata, apiya anda lomiyabo."
70Na miyamangi omng so manga balik mata sa khipakasosodiod: Pitharo iran: "Piyaratiyaya mi so Kadnan o Haron ago so Mosa."
71Pitharo (o Pir´awn): "Ino niyo pharatiyayaa skaniyan a da akn skano pn kaydini? Mataan! a skaniyan i titho a goro niyo, a so miyangndao rkano ko balik mata! Na mataan! a pamotolan ko dn so manga lima niyo go so manga ai niyo sa di magonod, go mataan! a solaan ko skano dn ko manga kayo a korma: Go mataan! a katokawan iyo dn, o antawaa rkami i lbi a sangat i siksa, go lbi a kakal!"
72Pitharo iran: "Di ami ska dn iplawan ko miyakaoma rkami a manga rarayag a karina, ago so miyadn rkami. Na nggolalann ka i ipnggolalan ka: Siing ka bo mipngolalan sangkai a kawyagoyag ko doniya."
73"Mataan! a skami, na piyaratiyaya mi so Kadnan ami: Ka oba Niyan rkami napiya so manga kasalaan ami, go so initgl ka rkami skaniyan a balik mata: Na so Allah i lbi a mapiya, go lbi a tatap."
74Mataan aya! a sadn sa taw a makatalingoma ko Kadnan iyan a baradosa, - na mataan! a bagian iyan so naraka Jahannam: Di roo phatay go di khaoyag (sa kawyag a mapiya).
75Na sadn sa makatalingoma Rkaniyan a mapaparatiyaya a sabnar a pinggalbk iyan so manga pipiya, - na siran man i khibagian ko manga daradat a manga poporo,
76Manga sorga a tatap, a phamangondas ko kababaan iyan, so manga lawasayg: Makakakal siran roo: Na giyoto man i balas ko taw a mizoti.
77Na sabnsabnar a iniilaham Ami ko Mosa a: "Panglmn ka so manga oripn Ko, na mbaaln ka siran sa lalan ko kalodan a mamara, di ka khawan i ba kano raota, go di ka khalk."
78Na tiyondog siran o Pir´awn rakhs o manga tantara iyan, na minitanggob kiran so kalodan so nganin a minitanggob kiran.
79Na miyadadag o Pir´awn so pagtaw niyan, go da niyan matoro.
80Hay manga moriyataw o Israil, sabnar a siyabt Ami skano ko ridoay niyo, go iniphasada Ami skano ko kilid o palaw sakawanan, go initoron Ami rkano so Manna, go so (papanok a) Salwa:
81(Pitharo Ami:) "Kang kano ko manga pipiya ko nganin a inipagpr Ami rkano, go di kano ron phmalawani, ka matangkd rkano so rarangit Akn: Na sadn sa matangkd on so rarangit Akn na sabnar a mabinasa!"
82"Na mataan! a Sakn na titho a Manapi ko taw a mithawbat, go miyamaratiyaya, go minggalbk sa mapiya, - oriyan iyan na komidg ko ontol."
83"Na antonaa i minipagalokalok ka (sa kiya onaing ka) ko pagtawng ka, hay Mosa?"
84Pitharo iyan: "Siran na kataya siran sii ko talikhodan ko (a matotondog ako iran): Na miyagalokalok ako rka Kadnan ko, ka obang Ka kasoatn."
85Pitharo (o Allah): "Na mataan! a Skami na tiniyoba Ami so pagtawng ka ko oriyan ka (ko kiyablagang ka kiran): Ka diyadag siran o Samiri."
86Na mimbalingan so Mosa ko pagtaw niyan a pkhararangitan a makamboboko. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, ba kano da diyandii o Kadnan iyo sa diyandi a mapiya? Ba rkano miyathay so masa? Antawaa ba niyo kabaya a matangkd rkano so rarangit a phoon ko Kadnan iyo, sa kiyandorat iyo ko diyandi akn?"
87Pitharo iran: "Kna a ba kami mindorat ko diyandii ka, sa ba sabap ko kapaar ami: Na ogaid na piyakaawid kami sa manga ppnd phoon ko imbolawan o pagtaw, na inipangithog ami oto (ko apoy), ka lagid oto a kiyaithog o Samiri."
88"A inigmaw niyan kiran a mayto a sapi a lawas iyan, a phag-nga na pitharo iran a: Katii so tohan iyo, go tohan o Mosa, na miyalipat!"
89Ba iran di khaylay a da a khismbag iyan kiran a katharo, go da a mipapaar iyan kiran a morala odi na ompiya?
90Na sabnsabnar a pitharo kiran o Haron gowani a: "Hay pagtaw akn! giyabo a kinitpngn rkano ron: Ka mataan! a aya Kadnan iyo na so (Allah a) Masalinggagaw: Na onoti ako niyo go onoti niyo so sogoan ko."
91Pitharo iran: "Di ami dn itharg a karrtki ami ron somimba, taman sa di makabaling rkami so Mosa."
92Pitharo (o Mosa): "Hay Haron! antonaa i miyakarn rka, gowani a maylaing ka siran a miyadadag siran."
93"Sa dang ka rakn kawnoti? Inong ka zoranga so sogoan ko?"
94Pitharo Haron: "Hay wata i ina, ding ka nggandra so sompa akn go giya olo akn. Mataan! a sakn na inikalk akn o bang ka matharo a: Inomparik ka so manga moriyataw o Israil, go dang ka kanayawi so lalag akn!"
95Pitharo (o Mosa): "Antonaa i siyowa aka, hay Samiri?"
96Pitharo iyan a: "Miyailay akn so da iran maylay skaniyan: Na komims ako sa sakms ko lakaw o sogo, na iniithog akn on: Na giyoto i inibarayat rakn o ginawa ko."
97Pitharo (o Mosa): "Na awa ka. Na mataan! a rk ka ko kawyagoyag so giing ka katharoa sa: ´Da a kazkhoay´; go mataan! a adn a rk ka a diyandi a di ka on dn makandorat: Na ilayang ka so tohan ka, a so tiyatap ka a kapzimba angka on: Mataan! a thotongn Ami dn skaniyan oriyan iyan na mataan! a ikayambr Ami dn skaniyan ko kalodan sa titho a kakayambr!"
98Aya bo a tohan iyo na so Allah: So da a tohan a salakaw Rkaniyan: Rangkom Iyan a katao so langowan taman.
99Lagid aya a kapphanothola Mi rka ko sabaad ko manga thotholan ko andang a miyaona a: Sabnar a bigan Ami ska phoon ko hadapan Ami sa pananadm.
100Sadn sa tomalikhod on, na mataan! a skaniyan na phakaawid ko alongan a qiyamah sa mapnd;
101Makakakal siran on: Na miyakaratarata a bagian iran ko alongan a qiyamah a awid,
102Sii ko alongan a iyopn so sanggakala: Na limodn Ami so manga baradosa, sa alongan oto a khikabobota.
103Na mipphamagtonga iran ko ndolondolonan iran a: "Da a minitarg iyo a rowar ko sopolo (gawii);"
104Skami i Matao ko gi iran tharoon: ko masa a gii tharoon o makaoontol kiran i pamikiran a: "Da a kiyapakatarg iyo a rawar ko salongan!"
105Na ipagiza iran rka so manga palaw: Na tharoang ka a: "Ikhayontong skaniyan o Kadnan ko sa samporna a ka kayontong;"
106"Na ibagak Iyan (so lopa) a pantar a mammnas;"
107"A da a khaylaing ka on a mallna, go da a mibobobong."
108Sa alongan oto na khaonotan iran so pphananawag: Sa da a kakhorikori on: Na mapnt so manga sowara ko (Allah a) Masalinggagaw: Na da a khan´g ka a rowar sa dalpk.
109Sa alongan oto na di phakanggay a gona so kapangongogopan inonta so taw a inidinan skaniyan o (Allah a) Masalinggagaw, go miyasoat on sa katharo.
110Katawan Iyan so kasasangoran iran go so katatalikhodan iran: Go di iran khaszb Skaniyan a katao.
111Na makapangalimbabaan so manga paras ko (Allah a) oyagoyag, a thatandingan: Na sabnar a kiyawiswisan so taw a miyakaawid sa kandarowaka.
112Na sadn sa taw a nggalbk ko manga pipiya, a skaniyan na mapaparatiyaya, na di mawan sa ba kasalimboti go ba kakorangi (so amal iyan a mapiya).
113Na lagid aya a kinitoronn Ami rkaniyan a Qor´an a basa Arab, go phisalinsalin Ami magosay ko sold iyan so pangangalk, ka an siran makapananggila, odi na makabago kiran sa ndao.
114Na Maporo so Allah, a Phapaar, a Bnar! Na ding ka pnggagaani (ya Mohammad) so Qor´an ko dapn kapopos o kipzampayn rka on, na tharoang ka: "Kadnan ko, omani akong Ka sa katao."
115Na sabnsabnar a diniyandian Ami so Adam, gowani, na miyalipat: Go da a miyatoon Ami ron a kattkhs.
116Na gowani na pitharo Ami ko manga malaikat: "Pangalimbabaang kano ko Adam", na miyangalimbabaan siran, inonta so iblis: Ka somiyangka.
117Na pitharo Ami: "Hay Adam, mataan! a giyaya na ridowaing ka, go si karomang ka: Na oba kano niyan mapakaawa ko sorga, ka marasay ka."
118"Mataan! a rk ka a ding ka roo ka khaor go di ka khatalandiyang,"
119"Go mataan! a ska na di ka roo mawaw, go di ka rantian a alongan."
120Na piyangonsi skaniyan o shaytan: Pitharo iyan: "Hay Adam, ba ko rka thoroon so kayo a katatap, go kapaar a di khada?"
121Na komiyan siran on, na miyapayag kiran so awrat iran: Go aya miyataad iran, na giya kapphanangkiri iran, ko raon sa sorga a minisapng iran ko awrat iran; na siyorang o Adam so Kadnan iyan, na miyaribat.
122Oriyan iyan na pinili skaniyan o Kadnan Iyan: Na piyakatawbat Iyan, go tiyoro Iyan.
123Pitharo Iyan a: "Tpad kano, phoon rkaniyan (a sorga) langon, so sabaad rkano na ridoay o sabaad: Amay ka adn a makatalingoma rkano a phoon Rakn a toroan, na sadn sa monot ko toroan Ko, na di madadag, go di marasay."
124"Na sadn sa tomalikhod ko tadm Rakn, na mataan! a adn a rk iyan a kawyagoyag a masimpit, go witn Ami skaniyan ko kalilimod ko alongan a qiyamah a bota."
125Tharoon iyan: "Kadnan ko! antonaa i sabap a kiyawitang Ka rakn ko kalilimod a bota ko, a sabnar a miyabaloy ako a pphakaylay (sii sa doniya)?"
126Tharoon (o Allah) a: "Lagid anan, a miyakatalingoma rka so manga ayat Ami, na piyakalipatan ka oto: Na lagid anan, a sa alongan nai, na plipatang ka."
127Go lagid aya a kambalasi Ami ko taw a mimalawani go da niyan paratiyayaa so manga ayat o Kadnan iyan: Na mataan! a so siksa ko akhirat i lbi a sangat go kakal.
128Ino kiran da makanggonanao so madakl a bininasa Ami ko miyaonaan iran a pd ko manga pagtaw (a miyangaoona), a pphakalalakaw siran ko piyamagingdan iran? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko adn a manga gdagda iyan.
129Na o da so katharo a miyaona a phoon ko Kadnan ka, mataan! a khabaloy (so siksa) a tatap, go so taalik a miyapnto.
130Na tigrang ka so gi iran katharo: Go pthasbikn ka so podi ko Kadnan ka, ko dapn so kasbang o alongan, go so dapn so kasdp iyan; go so sabaad ko manga oras ko gagawii, na pthasbik ka, go so manga kilid o kadawndaw: Ka angka masoat.
131Na ding ka phakasagata so (kaylay o) dowa matang ka ko piyakisawitan Ami kiran oto a pizoson a parayasan ko kawyagoyag ko doniya, ka ipthpng Ami kiran oto: Na so riskhi o Kadnan ka (ko sorga) i mapiya, go tatap.
132Na sogoon ka ko taalok rka so sambayang, go phantang ka sii Rkaniyan. Di Kami rka phangni sa pagpr: Skami i pphagpr rka. Na so khabolosan (a mapiya) na bagian o manananggila.
133Na pitharo iran a: "Ino a da a khitalingoma niyan rktano a tanda a phoon ko Kadnan iyan. Badaa miyakatalingoma kiran a karina a so matatago ko manga kitab a paganay?"
134Na opama ka mataan! a inibinasa Mi kiran so siksa ko onaan aya, na ptharoon iran dn: "Kadnan ami, ino kaming Ka da sogoi sa sogo, ka an ami kawnoti so manga ayat Ka ko da ami pn kapakayto ago kahina."
135Tharoang ka a: "Oman i isa na nomanayaw: Na nayaw kano, ka katokawan iyo bo o antawaa i khimangark ko lalan a ontol, go sa miyakatoman."
Chapter 21 (Sura 21)
1Miyakarani ko manga manosiya so kaphamagitonga kiran a siran na matatago ko kalipat a khitatalikhod.
2Daa phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko Kadnan iran a bago, a ba iran di phamamakin´ga a siran na sasablawn iran, -
3Mabibimban so manga poso iran na inipnanay ran so bitiyara a siran na manga darowaka a: "Da ko ngkaya inonta na manosiya a lagid iyo; ati zong kano ko balik mata a skano na pkhaylay niyo?"
4Pitharo (o Mohammad): "So Kadnan ko na katawan Iyan so katharo ko langit ago so lopa: Go Skaniyan so Pphakan´g a Matao."
5Kna, ka pitharo iran a: "Manga sambar a manga taginpn! Kna, ka pimbabaas iyan oto! Kna, ka skaniyan na pababayok na witi tano niyan sa tanda lagid o kiyasogoa ko miyangaoona!"
6Daa miyaratiyaya a miyaonaan iran a phagingd, a bininasa Mi skaniyan: Ino siran pharatiyaya siran?
7Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a rowar sa manga mama, a phagilahaman Ami siran na izai niyo so adn a katao niyan o skano na di niyo katawi.
8Na da Ami siran snggai sa lawas a di phamangangan ko pangn´ngkn, go kna a ba siran phangakakakal (ko doniya).
9Oriyan iyan na initoman Ami kiran so diyandi, na siyabt Ami siran ago so taw a kabayi Ami, go bininsasa Mi so manga malawani.
10Sabnsabnar a tiyoronan Ami skano sa kitab a ndodon so mnang iyo: Ino niyo di pnggdagdaa?
11Na madakl a bininas Ami a phagingd a aya btad iyan na darowaka, na mimbago Kami ko oriyan iyan sa pagtaw a manga salakaw!
12Na kagiya a magdam iran so siksa Ami, na samawto na siran na pnggagaanan iran malagoy.
13(Pitharo kiran): Di kano phamalagoy, go kasoy kano ko inipangalimo rkano, go so manga darpa iyo, ka ang kano kayzai.
14Miyatharo iran: "Hay dowandowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"
15Na da dn mapta angkoto a kapnggoraok iran, taman sa biyaloy Ami siran a (lagid o) piragon a miyangattbas.
16Na kna a ba aya kiyaadna Mi ko langit ago so lopa, go so nganin a lt a dowa nan na ba Ami kabimbanan!
17O kabaya Ami a komowa Kami sa karimbaran, na mataan a kowaan Ami skaniyan phoon ko hadapan Ami, o Skami na pnggolawla Ami!
18Kna, ka ipmbasbas Ami so ontol ko ribat, na mapakaphagotkotk iyan, na samawto na skaniyan na pkhaylang! Na aya rk iyo na so sangat a siksa phoon ko iphropa nyo.
19Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Go so (manga malaikat a) zisii ko hadapan Iyan na di iran iphnama a kapzimbaa Rkaniyan, go di siran protosn:
20Gi iran iphoroporo ko gagawii go so dawndaw sa di iran printasn.
21Ba siran miyakakowa sa manga katohanan phoon ko lopa a siran na makaphangoyag siran sa miyatay?
22O adn a matatago sa dowa oto, a manga tohan a salakaw ko Allah, na mabinasa dn a dowa oto! Na Soti so Allah, a Kadnan o aras: Phoon ko iphropa iran!
23Di Ron khiiza so gii Niyan nggolawlaan, ka siran i khayzaan.
24Ba siran miyakakowa sa manga katohanan a salakaw ko Allah? Tharoang ka a: "Bgay kano sa karina niyo: Giyaya na pananadm o taw a pd akn, go pananadm o taw a miyaonaang ko"; ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan so bnar, na siran na khitatalikhod.
25Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a sogo a ba Ami ron di phagilahamn a: Mataan aya! a da a tohan a inonta Sakn; na simba Ako niyo.
26Na pitharo iran a: "Kominowa so (Allah a) Masalinggagaw sa wata (a manga malaikat)" Soti Skaniyan! Kna, ka manga oripn a khisslaan.
27Daa khiona iran on a katharo, go siran na so sogoan Iyan i gi iran manggolawla.
28Katawan Iyan so kasasangoran iran, go so katatalikhodan iran, go da a khaogopan iran a inonta so miyasoat on (so Allah), go siran na phoon ko kalk Rkaniyan na somasangkop siran.
29Na sadn sa tharo a pd kiran sa: "Mataan! a sakn na tohan a salakaw ko Allah", na giyoto man na imbadal Ami ron so naraka Jahannam: Lagid man oto a imbadal Ami ko manga darowaka.
30Ba da katokawi o siran a miyamangongkir a mataan! a so manga langit ago so lopa na aya btad a dowa oto na masasatiman (sa awal), na piyakamblag Ami siran? Na inadn Ami a phoon ko ig so langowan taman a oyagoyag. Ba siran di pharatiyaya?
31Na piyamakabknan Ami so lopa sa manga palaw, ka an iyan siran di pkhakoyong, go miyangmbaal Kami ron sa manga dadaya a okita a manga lalan, ka an siran makakdg ko ontol.
32Go biyaloy Ami so langit a atp a sisiyapn: Na siran na so manga tanda on na tatalikhodan iran!
33Na Skaniyan so miyadn ko gagawii go so dawndaw, go so alongan go so olan: Oman i isa on na sii ko okit iyan pphamangdg.
34Na da a singgayan Ami a manosiya a miyaonaan ka ko kakakal (ko doniya): Ino amay ka matay ka, na siran na khakakal siran?
35Oman i baraniyawa na phakataam ko kapatay: Na ipthpng Ami rkano so marata, go so mapiya, ka tiyoba. Na sii kano Rkami phakandoda.
36Na igira a miyailay ka o siran a miyamangongkir, na ba ka iran dn pkhowaa kasandagan. (Gii ran tharoon): "Ba giyai so phagaloy ko manga katohanan niyo?" Go siran ko kapkhaaloy o (Allah a) Masalinggagaw na siran na o ongkirn iran!
37Inadn so manosiya a aalokalokn: Phakiilay Akn rkano dn so manga tanda Akn; na di niyo phagalokaloki!
38Na gi iran tharoon: "Anda dn angkai a diyandi, o skano na mmamataan kano?"
39O katokawi o siran a miyamangongkir so masa a di iran marn ko manga paras iran so apoy, go so manga likod iran, go di siran katabangan (na di iran oto matharo)!
40Kna, ka phakatalingoma kiran sa mitalmba, na makatktk kiran: Na di iran magaga i karnawn, go di kiran mataalik.
41Na sabnsabnar a piyamagompat so manga sogo ko miyaonaan ka; na miyakatoron ko siran a miyamagrg kiran so piyamagompat iran (a siksa).
42Tharoang ka a: "Antawaa i makasiyap rkano ko gagawii go so dawndaw ko (siksa o Allah a) Masalinggagaw?" Kna, ka siran na so pananadm ko Kadnan iran na tatalikhodan iran.
43Ba adn a manga katohanan iran a makalinding kiran a salakaw Rkami? Di iran khagaga i katabangi ko manga ginawa iran, go da a makaphaninindgan kiran phoon Rkami.
44Kna, ka piyakisawitan Ami so kapagintaw ko siran aya, ago so manga loks iran taman sa miyakalndo kiran so omor. Ba iran di khaylay a mataan! a Skami na pzangorn Ami so lopa, na pkhorangan Ami skaniyan ko mbalabala on? Ba siran i phamakadaag?
45Tharoang ka (hay Mohammad) a: "Aya bo a ipphamakaiktiyar Akn rkano na so wahi (a phoon ko Allah)": Na di phamakin´gn o manga bngl so pananawag, igira a pphamakaiktiyarn siran!
46Na mataan a o adn a misogat kiran a mayto bo ko siksa o Kadnan ka, na mataan! a ptharoon iran dn: "Hay dowan dowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"
47Na ibtad Ami so manga timbangan a ontol sii ko alongan a qiyamah, na da a kasalimbotan a baraniyawa sa mayto bo. Na o adn a timbang (bo) o od a hardal, na italingoma Mi skaniyan: Na makatatarotop Kami a manga pagiitong.
48Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa, go so Haron so (Tawrat) a padoman, go sindaw go pananadm a bagian o khipanananggila, -
49Siran na somasangkop siran ko Kadnan iran a migagaib, go siran na so bangkit na ikaalk iran.
50Na giyang kaya (a Qor´an) na pananadm a piyakandaklan sa mapiya a initoron Ami skaniyan; ino skano pagongkirn iyo skaniyan?
51Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Ibrahim so toroan rkaniyan gowani, go Skami i manga tatao ron.
52Gowani na pitharo iyan ki ama iyan go so pagtaw niyan: "Antonaa angkai a manga barahala, a so skano na aya niyo dn sisimbaan?"
53Pitharo iran a: "Miyatoon ami so manga loks ami a pphamanimbaan iran."
54Pitharo iyan a: "Sabnsabnar a miyatago kano skano go so manga loks iyo ko kadadag a mapayag."
55Pitharo iran: "Bang ka rkami inowit so bnar, antawaa ska na pd ko manga sasablaw?"
56Pitharo iyan: "Kna, ka aya Kadnan iyo na so Kadnan o manga langit ago so lopa, a so miyadn kiran: Na sakn sa makapantag roo man na pd ko manga saksi (on).
57"Na ibt ko Allah, ka prataan ko dn so manga barahala niyo ko oriyan o kalalakaw niyo, a mamakatalikhod kano."
58Na piphoonan iyan siran mroropt, inonta so mala kiran, ka kalokalo siran na pangndodan iran skaniyan.
59Pitharo iran: "Antawaa i minggolawla sii ko manga katohanan tano? Mataan! a skaniyan na pd dn ko manga darowaka!"
60Pitharo iran a: "Miyan´g ami a mangoda a phagalowin iyan siran a: Pmbthowan skaniyan sa Ibrahim."
61Pitharo iran: "Na wita niyo skaniyan ko phangaiilay o manga manosia, ka an iran kazaksii."
62Pitharo iran: "Ba ska i minggolawla saya ko manga katohanan ami, hay Ibrahim?"
63Pitharo iyan: "Kna, ka aya minggolawla on na giya mala kiran aya! Na izai niyo siran, o siran na makaptharo siran!"
64Na kiyandodan iran a ginawa iran na pitharo iran a: "Mataan! a skano na skano i manga darowaka!"
65Oriyan iyan na miyabariyonsong a manga olo iran (na pitharo iran:) "Sabnsabnar a katawan ka a di siran aya makapthataro!"
66Pitharo iyan: "Ino niyo pzimbaa a salakaw ko Allah, so da a khiyompiya niyan rkano a mayto bo, go da a khibinasa niyan rkano?"
67"Marzik kano, ago so pzimbaan iyo a salakaw ko Allah! Ba kano di pnggdagda?"
68Pitharo iran: "Totonga niyo skaniyan, go tabangi niyo so manga katohanan iyo, o skano na pnggolawlaan niyo!"
69Pitharo Ami: "Hay apoy, mbaloy ka a matnggaw, go kalilintad a sii ko Ibrahim!"
70Na piyakaantapan iran skaniyan sa tipo: Na biyaloy Ami siran a titho a manga logi!
71Na siyabt Ami so Ibrahim go so Lot sa inowit Ami ko lopa (a Sham) a so piyakandaklan Ami sa mapiya so dalm iyan, a bagian o manga kaadn.
72Na inibgay Ami ron so Is´haq; go so Ya´qob a inioman. Na oman I isa kiran na biyaloy Ami a manga bilangataw,
73Go biyaloy Ami siran a pkhakawnotan, a ipphamando iran so sogoan Ami, go iniilaham Ami kiran so kanggolawlaa ko manga pipiya, go so kipamayandgn ko sambayang, go so katonaya ko zakat; go miyabaloy siran a pphamanimba Rkami.
74Go so Lot, na bigan Ami skaniyan sa kokoman go katao, go siyabt Ami skaniyan ko (taw ko) ingd a so miyabaloy a giinggolawla ko manga rrzik: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw a marata, a manga songklid.
75Na piyakasold Ami skaniyan ko limo Ami: Mataan! a skaniyan na pd ko manga bilangataw.
76Go so Noh, ko masa a kiyapangni niyan gowani: Na tiyarima Ami skaniyan, go siyabt Ami skaniyan go so taalok on phoon ko boko a mala.
77Go tiyabangan Ami skaniyan ko pagtaw a so piyakambokhag iran so manga ayat Ami: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw a marata: Na inld Ami siran langon.
78Go so Dawood, go so Solayman, na gowani na pkhokomn iran so pangomaan gowani a manathab on so kambing o pagtaw: Na miyabaloy Kami ko kokoman iran a manga saksi.
79Na piyakisabotan Ami oto ko Solayman: Go oman i isa kiran na bigan Ami sa kokoman go katao; go piyakaphasiyonot Ami a rakhs o Dawood so manga palaw a pthasbik siran, ago so manga papanok: Na Skami i minggolawla (roo).
80Go inindao Ami ron so kaphanday sa rabn a bagian iyo, ka ang kano niyan marnding ko gomaan (o ridoay) niyo: Na una, skano, phanalamat kano?
81Go (piyakaphasiyonot Ami ko) bagian o Solayman so ndo a mabagr, pzambr sa sabap sa sogoan iyan, sii ko lopa a so piyakandakl Ami ron so manga pipiya: Na miyabaloy Kami sii ko langowan taman a manga tatao.
82Go (piyakaphasiyonot Ami ron) so manga shaytan, a so ipphaninb iran (sa montiya) go gii siran nggalbk sa galbk a salakaw roo; na Skami i somisiyap kiran.
83Go so Ayyob, gowani na miyangni ko Kadnan iyan, (sa pitharo iyan:) "Mataan! a sakn na miyasogat ako a morala, na Ska i lbi a Makalimoon ko Pphamangalimo."
84Na tiyarima Ami skaniyan: Na inangkat Ami so minisogat on a morala, go inibgay Ami ron so taalok on, go so lagid iran a rakhs iran, - a limo a phoon ko hadapan Ami, go pananadm a bagian o manga barasimba.
85Go so Ismail, go so Idris, go so Zilkifli, oman i isa kiran na pd ko manga papantang;.
86Na piyakasold Ami siran ko limo Ami: Mataan! a siran na pd ko manga bilangataw.
87Go so Yonos a liyamd a sda, gowani a lomalakaw a pkhararangitan: Na aya antangan iyan na di Ami dn kaphakasimpitan skaniyan! Na minigoraok iyan ko katatago iyan ko manga lilibotng: "Da a tohan a inonta Ska: Soti ka: Mataan! a sakn na miyabaloy ako a pd ko manga baradosa!"
88Na tiyarima Ami skaniyan: Go siyabt Ami skaniyan phoon ko kapakandadamar: Na lagid man aya a kazabt Ami ko miyamaratiyaya.
89Go so Zakariya, gowani a mangni ko Kadnan iyan: "Kadnan ko, di akong Ka mbagakn a tawantawan, na Ska i lbi a mapiya ko manga waris."
90Na tiyarima Ami skaniyan: Go inibgay Ami rkaniyan so Yahya: Go tiyanor Ami rkaniyan si karoma niyan. Mataan! a siran na miyabaloy siran a gii siran magoradorad ko manga pipiya: Go pphamangni siran Rkami sa kabaya ago kalk, go miyabaloy siran a sii siran Rkami pphananangkopan.
91Go so (Maryam a) siniyap iyan a ginawa niyan: Na iniiyop Ami ron so pd ko inadn Ami a niyawa, go biyaloy Ami skaniyan ago so wata iyan a tanda ko manga kaadn.
92Mataan! a giyai okit iyo a okit a isa, go Sakn i Kadnan iyo: Na simba Ako niyo.
93Na pizapotol iran so okit iran, ko ltlt iran; na oman i isa kiran na sii siran Rkami phamakandod.
94Na sadn sa nggalbkn iyan so manga pipiya a skaniyan na mapaparatiyaya, - na di kalimngan so galbk iyan: Go mataan! a skami i pphanorat on.
95Na inrn so phagingd a bininasa Mi skaniyan: Mataan! a siran na di siran makambalingan,
96Taman ko masa a kalkaan so Yajoj ago so Majoj, a siran na mamakapoon ko oman i bobongan a gii siran zasakoya.
97Na miyakarani so diyandi a bnar: Na samawto na giyoto! na masambolayang so manga kaylay o siran a miyamangongkir: (matharo iran:) "Hay dowan dowaan tano! Sabnar a miyatago tano ko da kayn´ngkaa sangkai; kna, ka mimbaloy tano a manga darowaka!"
98Mataan! a skano ago so pzimbaan iyo a salakaw ko Allah, na itagon ko naraka Jahannam! Skano na rong kano phamakasold!
99O aya btad o siran aya na manga katohanan, na di siran on mamakasold. Na oman i isa kiran na ron siran on dn makakakal.
100Aya bagian iran on na katagaw, go siran na di siran roo phamakan´g.
101Mataan! a siran a miyaona a bagian iran a phoon Rkami so mapiya, na siran man na piyakawatan siran on,
102Di ran khan´g so dagdb iyan: Go siran i khatago ko pkhababayaan o manga ginawa iran, sa makakakal siran (roo).
103Di siran mapakamboko o pakalklk a lbi a mala: Go ipagalaw kiran o manga malaikat a: "Giyaya so alongan iyo, - a so skano na ididiyandi rkano."
104Alongan a kalolona Mi ko langit lagid o kaplolona o paniniyorat ko manga kitab, - lagid o kiniphoonn Ami ko paganay a kiyapangadn, a khasowin Ami skaniyan: Diyandi a matatangkd Rkami: Mataan! a Skami i tatap a pnggagalbk.
105Na sabnsabnar a inisorat Ami ko Zaboor, ko oriyan o pananadm a: "Mataan! a so lopa na kaphangowarisan oto o manga oripn ko a manga bilangataw."
106Mataan! a matatago saya so tanto a tarotop a ndao, a bagian o pagtaw a manga barasimba.
107Na da a kiyasogo Ami rka (hay Mohammad), a rowar sa limo ko manga kaadn.
108Tharoang ka (hay Mohammad) a: "Aya bo a iphagilaham rakn na aya bo a tohan iyo na tohan a isa": Na una, skano mimbayorantang kano?
109Na amay ka tomalikhod siran, na tharoang ka a: "Piyakatokaw akn skano sa mlagilagid; na di ko katawan o ino marani antawaa mawatan so ididiyandi rkano."
110"Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so matanog a katharo, go katawan Iyan so pag-umaan nyo.
111"Na di akn katawan oba giyaya na tiyoba rkano, go kazonor taman ko masa (o kapatay)."
112Pitharo iyan: "Kadnan ko, kokomn Ka (rkami) so bnar. Na aya Kadnan ami na so (Allah a) Masalinggagaw a Kaphangniyan sa tabang, a sorang ko iphropa niyo!"
Chapter 22 (Sura 22)
1Hay manga manosiya, kalkn iyo so Kadnan iyo, mataan! a so linog ko bangkit na shay´ a lbi a mala!
2Sii ko alongan a maylay niyo to, na kalipatan o oman i pphakasoso so pphakasoson iyan, go mimbawata o oman i mawgat so ikawgat iyan: Go maylaing ka so manga manosiya a (lagid o) khikabbrg, a kna a ba siran khikabbrg: Na ogaid na so siksa o Allah a sangat (i kaadai kiran sa akal).
3Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii makiphapawala makapantag ko Allah, sa kna ba katao, - go phagonotan iyan so oman i shaytan a pphaminasa!
4Minikokom rkaniyan a mataan! a sadn sa manarig on na mataan! a skaniyan na khadadag iyan, go mapnggonanao Niyan ko siksa ko naraka Sair.
5Hay manga manosiya, oba kano zasangka ko kawyag (ko oriyan o kapatay), na mataan! a Skami na inadn Ami skano a phoon sa botha, oriyan iyan na phoon sa notfa, oriyan iyan na phoon sa rogo a mbabathik, oriyan iyan na phoon sa saporon a sapo, a miyabaloy ago da mabaloy, ka an Ami rkano mapakaliwanag; go pthangnn Ami ko manga tiyan so kabaya Ami taman ko taalik a miyapnto, oriyan iyan na pphakaliyon Ami skano a manga wata, oriyan iyan (na pphakalaan Ami skano), ka ang kano raotn ko katarotop o bagr iyo; na adn a pd rkano a taw a pphatay (a kangodaan), go adn a pd rkano a taw a phakakasowin ko tanto a korang a kawyagoyag, ka an da a katawan iyan ko oriyan o katao a mayto bo. Na pkhaylaing ka so lopa a kamamaraan, na igira a piyakatoron Ami ron so ig, na pananabadn, go zibokar, go mapakatho iyan so oman i mbarambarang (a mangngto) a mapiya i paras.
6Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah na Skaniyan so Bnar: Go mataan! a Skaniyan na pagoyagn Iyan so miyamatay, go mataan! a Skaniyan na so langowan taman na Gaos Iyan.
7Na mataan! a so bangkit na phakatalingoma: da a sangka a madadalm on, go mataan! a so Allah na pagoyagn Iyan so taw a matatago ko manga kobor.
8Na adn a pd ko manga manosiya a gii makiphapawala makapantag ko Allah, a kna a ba katao, go kna a ba toroan, go kna a ba kitab a pphakabgay sa maliwanag, -
9A lilingiin iyan a lig iyan, ka an makadadag phoon ko lalan o Allah a: Adn a bagian iyan sii ko doniya a kahinaan, go pakitaaman Ami ron ko alongan a qiyamah so siksa a phakatotong.
10(Ptharoon on:) "Giyai man na sabap ko miyanggalbk o mbala a limang ka, go mataan! a so Allah na kna a ba salimbot ko manga oripn Iyan."
11Na adn a pd ko manga manosiya a pzimbaan iyan so Allah sa pkhaalangalangan: Na o masogat skaniyan a mapiya, na masoat on; na o masogat skaniyan a tiyoba, na klidn iyan a paras iyan: Miyalogi sa doniya, go sa akhirat: Giyoto man na skaniyan so kalogi a mapayag!
12Pphanongganowin iyan a salakaw ko Allah, so di ron phakabinasa, go di ron phakaompiya: Giyoto man na skaniyan so kadadag a mawatan!
13Pphanongganowin iyan so nganin a so kaphakabinasa niyan na lbi a marani a di so kaphakaompiya niyan. Tanto a marata a panarigan, go tanto a marata a bolayoka.
14Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Mataan! a so Allah na pnggolawlaan Iyan so nganin a kabaya Iyan.
15Sadn sa taw a aya btad iyan na tatarimaan iyan sa di dn thabangan o Allah (so Mohammad) sii sa doniya, go sa akhirat, na btr sa tali ko boongan, oriyan iyan na paggt: Na nggdagdaan iyan o ino khaylang dn o antangan iyan a marata so igagani gani ron!
16Na lagid aya a kinitoronn Ami ron a manga tanda a manga rarayag; go mataan! a so Allah na pnggonanaon Iyan so taw a kabaya Iyan!
17Mataan! a so miyamaratiyaya, go so manga Yahodi, go so manga Sabiin, go so manga Kristiyan, go so manga Majosi, go so miyamanakoto, - na mataan! a so Allah na khokomn Iyan siran ko alongan a qiyamah: Mataan! a so Allah i saksi ko langowan taman.
18Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na somosodiod on so matatago ko manga langit go so matatago ko lopa, - go so alongan, go so olan, go so manga bitoon; go so manga palaw, go so manga kayo, go so manga binatang; go madakl a pd on ko manga manosiya? Na madakl a miyatangkd on so siksa: Na sadn sa hinaan o Allah, na da a makabgay ron sa mnang: Mataan! a so Allah na pnggolawlaan Iyan so nganin a kabaya Iyan.
19Giya dowaya a pkharido na miyarido siran makapantag ko Kadnan iran: Na so miyamangongkir, na khasnggayan siran sa nditarn a apoy phangododn ko poro o manga olo iran so phlikabo a ig.
20Ipthonag oto ko matatago ko manga tiyan iran, go so manga kobal.
21Go adn a manga bagian iran a manga rompi a potaw (a ipmbasal kiran).
22Oman iran makhadiyat a kapagawa iran on, phoon ko boko, na pakakasowin siran on, go (tharoon kiran:) "Taami niyo so siksa a phakatotong!"
23Mataan! a so Allah na phakasoldn Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko manga sorga a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg: Phangimowan siran roo ko manga salnda a bolawan go montiya, go aya manga nditarn iran roo na sotra.
24Go miyanggonanao siran ko mapiya a katharo: Go miyanggonanao siran ko lalan o (Allah a) Diyaitano-podi.
25Mataan! a so miyamangongkir, go pphangalang siran ko lalan o Allah, ago so Masjidil Haram, a so inisnggay Ami skaniyan a bagian o manga manosiya, a mlagid on so mababaling on, ago so mananangga. Na sadn sa khadiyat roo sa di ontol sabap sa kapanganiyaya, na pakataamn Ami skaniyan ko siksa a malipds.
26Na gowani na piyayag Ami ko Ibrahim, so darpa o walay, (sa pitharo Ami ron:) "Da a zakoton ka Rakn a mayto bo; go sotiyang ka so walay Akn a bagian o gii thatawap, ago so pphamanindg, go so pphroroko a pphamanodiod."
27"Na tawagn ka ko manga manosiya so kapnay-hajji: Ka mamakatalingoma siran rka a pphlalalag, go (khikokoda ko) oman i onta, a mamakatalingoma siran a phoon ko oman i lalan a mawatan;"
28"Ka an iyan kamasai so phamakaompiya kiran, go an iran pkhaaloy so ngaran o Allah, sii ko manga alongan a khikappnto makapantag ko iniriskhi Niyan kiran a manga binatang a manga ayam: Na kang kano ron go pakakana niyo (ron) so karrgnan a pkhamrmran."
29"Oriyan iyan na lalann iran so okit iran (ko kapnay-hajji) go tomann iran so manga samaya iran, go thawap siran ko walay a andang."
30Giyoto man: Na sadn sa slaan iyan so piyakipamagadatan o Allah, na giyoto i mapiya on sii ko Kadnan iyan. Na piyakay rkano so manga ayam, inonta so kapphangadian rkano (so kiya haram awn): Na pakawatani niyo so marzik a manga barahala, go pakawatani niyo so katharo a kabokhag, -
31A zasalimbotawan kano ko Allah, sa di niyo pphamanakoton Skaniyan: Na sadn sa ipanakoto niyan so Allah, na lagid oba miyawlog a phoon ko kawang na pzayabn skaniyan o manga papanok, odi na ipmbayog skaniyan o ndo ko darpa a mawatan.
32Giyoto man: Na sadn sa slaan iyan so manga tanda o Allah, na mataan aya! a pd ko kapphangongonotan o manga poso.
33Adn a bagian iyo ron a manga gona taman ko taalik a ppntoon: Oriyan iyan na so zombalian on na sii ko (obay o) walay a andang.
34Na oman i pagtaw na singgayan Ami sa pphanombalian, ka an iran pkhaaloy so ngaran o Allah sii ko inipagpr Iyan kiran a binatang a manga ayam. Na so Tohan iyo na tohan a Isa: Na Ron kano mbayorantang: Na pphamanotholing ka sa mapiya so khipangangalimbabaan, -
35Siran na igira miyaaloy so Allah, na somangkop so manga poso iran, go manga papantang ko nganin a minisogat kiran (a tiyoba), go khipamamayandg ko sambayang, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.
36Na so manga onta na inisnggay Ami skaniyan a bagian iyo a pd ko manga tanda o Allah: Adn a bagian iyo ron a mapiya: Na aloya niyo so ngaran o Allah ko kasombalia on a khipakatitindg: Na igira minibtad so manga kilid iran (ko lopa), na kang kano ron, go pakakana niyo (ron) so domadapay, go so baraarapan: Lagid oto man a kiyapakaphasiyonot Ami kiran rkano, ka ang kano makapanalamat.
37Di dn izampay ko Allah so manga sapo iran, go so manga rogo iran: Na ogaid na izampay ron so kapangongonotan a phoon rkano: Lagid oto man a kiyapaka phasiyonota Niyan kiran rkano, ka an iyo mazlasla so Allah ko kiyanggonanaoa Niyan rkano: Na pphamanotholing ka sa mapiya so miphipiyapiya.
38Mataan! a so Allah na lilindingn Iyan so miyamaratiyaya: Mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so langowan o makadorat, a miyongkir.
39Bigan sa idin (ko kaphrang) so siran a pphamono on siran sabap sa mataan! a siran na inaniyaya siran; - na mataan! a so Allah sii ko katabangi kiran na sabnar a Gaos Iyan;
40Siran na biyogaw siran ko manga ingd iran sa di ontol, giya bo a gi iran katharoa sa: "Aya Kadnan Ami na so Allah". Na oda rna o Allah so manga manosiya so sabaad kiran sabap ko sabaad, na miyangaggba dn so manga (simbaan a) Sawami, go Biyaon, go Salawato, go so manga masjid, a pkhaaloy ron so ngaran o Allah sa madakl. Na mataan a thabangan dn o Allah so pthabang Rkaniyan; - mataan! a so Allah na titho a Mabagr, a Dikharn.
41Siran na o pakakhapaar Ami siran ko lopa, na iphamayandg iran so sambayang, go tonayn iran so zakat, go isogo iran so mapiya, go isapar iran so marata: Na kapaar o Allah so khaakiran ko pkhakawlawla.
42Na o taplisa ka iran (hay Mohammad), na sabnar a tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, go so Ad, go so Samod;
43Go so pagtaw o Ibrahim, go so pagtaw o Lot;
44Go so manga taw sa Madyan; go tiyaplis so Mosa. Na piyakathali Akn sa malayat so manga kapir, oriyan iyan na diyan´g Akn siran: Na antonaa i miyambtad o kiyaalina Ko (kiran)!
45Na madakl a phagingd a bininasa Mi skaniyan ko gi iran kandarowaka, na skaniyan na miyamangirobar so manga atp iyan, go paridi a kiyaganatan, go torogan a maporo.
46Ba siran da makalalakaw ko lopa, na adn a bagian iran a manga poso a mipnggdagda iran, odi na manga tangila a miphamamakin´g iran? Na mataan aya! a di khabota so manga kaylay, na ogaid na aya khabota na so manga poso a so zisii ko manga rarb.
47Na phangnin iran rka (hay Mohammad), a kapagalokaloki ko siksa na di dn pndorat so Allah ko diyandi Iyan. Na mataan! a so salongan sii ko Kadnan ka na lagid o sanggibo ragon ko itongan iyo (sa doniya).
48Na madakl a phagingd a piyakathali Akn sa malayat, ko gi iran kandarowaka, oriyan iyan na siniksa Akn skaniyan. Na Sakn i khandodan.
49Tharoang ka: "Hay manga manosiya, sakn na matag ako rkano phamakaiktiyar a mapayag:"
50"Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a maap, ago pagpr a mapiya."
51"Na siran a miyamamanamar maminasa ko manga ayat Ami, a rorompisan iran; - na siran man i manga taw ko naraka Jahim."
52Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka (hay Mohammad) a sogo odi na nabi, a ba di igira miyatiya, na pzarampongn o shaytan so batiya iyan: Na phagilangn o Allah so ipzarampong o shaytan, oriyan iyan na gii pakathaknaan o Allah so manga ayat Iyan: Na so Allah na Matao, a Mawngangn:
53Ka mbalowin Iyan so ipzarampong o shaytan a tiyoba ko siran a kadadalman so manga poso iran sa gdamn, go so manga ttgas so manga poso iran: Na mataan! a so manga darowaka na matatago dn ko kiyanggibas, a mawatan:
54Go adn katokawi o siran a piyamgan ko katao a mataan! (a giya Qor´an aya) na bnar a phoon ko Kadnan ka, go maparatiyaya iran aya, go thakna Rkaniyan so manga poso iran: Na mataan! a so Allah i titho a pnggonanao ko siran a miyamaratiyaya ko okit a ontol.
55Na di khapokas so siran a miyamangongkir ko kazasangka Rkaniyan taman sa kapakatalingoma kiran o bangkit a mitalmba, odi na makatalingoma kiran so siksa ko gawii a da a kapipiya on a ginawa.
56So kapaar sa alongan oto na rk o Allah: Khokomn Iyan siran: Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na matago ko manga sorga a pakadarandang.
57Na so miyamangongkir go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na siran man na adn a bagian iran a siksa a phakahina.
58Na so miyamanogalin sa ingd makapantag ko lalan o Allah, oriyan iyan na miyaprang siran, odi na miyatay siran, - na mataan a priskhiyan siran dn o Allah sa riskhi a mapiya: Na mataan! a so Allah na Skaniyan dn i lbi a mapiya ko pphamamgay sa riskhi.
59Mataan a phakasoldn Iyan siran dn ko (sorga a) khasoldan a khasoat siran on: Na mataan! a so Allah na titho a Matao, a Matigr.
60Giyoto dn man. Na sadn sa somaop sa lagid o kiya aniyayaa on, oriyan iyan na inaniyaya pman skaniyan, na mataan a thabangan dn skaniyan o Allah: Mataan! a so Allah na titho a Mamaapn, a Manapi.
61Giyoto dn man. Sabap sa mataan! a so Allah na pphakasoldn Iyan so gagawii ko dawndaw, go pphakasoldn Iyan so dawndaw ko gagawii; na mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Pphakaylay.
62Giyoto dn man. Sabap sa mataan! a so Allah na Skaniyan so Bnar; go mataan! a so pphanongganowin iran a salakaw Rkaniyan, - na skaniyan so ribat: Go mataan! a so Allah na Skaniyan so Maporo, a Mala.
63Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig, na pkhabaloy so lopa a magagadong? Mataan! a so Allah na tanto a Malai-gagaw, a Kaip.
64Rk Iyan so zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa: Na mataan! a so Allah na titho a Skaniyan so Kawasa, a Pphodin.
65Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na piyakaphasiyonot Iyan rkano so zisii ko lopa, ago so manga kapal a pphamangtas ko kalodan sabap sa sogoan Iyan? Go uurnn Iyan so langit ka oba makatana ko lopa inonta o sabap sa idin Iyan: Mataan! a so Allah na tanto a Makapdiin ko manga manosiya, a Makalimoon;
66Go Skaniyan so miyoyag rkano, oriyan iyan na mbono on kano Niyan, oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan (ko oriyan o kapatay): Mataan! a so manosiya na titho a da a tadm iyan.
67Oman i pagtaw na singgayan Ami sa okit, a siran na aya iran oto phagokitan: Na oba ka iran mapokas ko okit (a makaoontol); na panolonn ka so (okit o) Kadnan ka: Mataan! a ska na matatangkd a sii ko toroan a matitho.
68Na amay ka makipphawala siran rka, na tharoang ka a: "So Allah i Matao ko gii niyo nggolawlaan."
69"So Allah na khokomn kano Niyan ko alongan a qiyamah sii ko nganin a miyabaloy kano ron a di niyo phagayonayonan."
70Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko langit ago so lopa? Mataan! a giyoto man na matatago ko kitab, mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.
71Na pzimbaan iran a salakaw ko Allah, so da a initoron Iyan on a katantowan, go so da a bagian iran on a katao: Na da a bagian o manga darowaka a phakatabang.
72Na igira a pmbatiyaan kiran so manga ayat Ami, a manga rarayag, na masarinong ka ko manga paras o siran a miyamangongkir so kagowad. Sama iran bo di phamntola so pphamatiya kiran ko manga ayat Ami. Tharoang ka: "Ino o panothola ko rkano so marata a di giyoto? So naraka! na inithiyagar oto o Allah ko siran a miyamangongkir! Na mikharatarata a khabolosan!"
73Hay manga manosiya! adn a inmbaalan a ibarat. Na pamakin´ga niyo skaniyan. Mataan! a so pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah, na da dn a khaadn iran a satiman bo a tndk, apiya pn thimotimo an iran oto. Na o adn a khowaan kiran o tndk a mayto bo, na di iran oto kharn Rkaniyan. Malmk so pphangampit, ago so pphangampitn!
74Da iran slaan ko Allah so titho a kala Iyan: Mataan! a so Allah na titho a Mabagr, a Domadaag.
75So Allah na pphamili ko manga malaikat sa manga sogo ago so sabaad ko manga manosiya; mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Pphakaylay.
76Katawan Iyan so kasasangoran iran go so katatalikhodan iran: Na sii bo ko Allah phakandoda so pkhakawlawla.
77Hay so miyamaratiyaya, roko kano, go sodiod kano, go simbaa niyo so Kadnan iyo, go nggolawlaa niyo so mapiya; ka ang kano makadaag.
78Na panagontamann iyo sii ko Allah so ontol a kapanagontaman Rkaniyan, Skaniyan na pinili kano Niyan, go da a inisnggay Niyan rkano sii ko agama a masimpit; okit o ama iyo a Ibrahim. Skaniyan i mitho rkano sa manga Moslim gowani, go sii sangkai (a Qor´an); ka an mabaloy so sogo a saksi rkano, go mabaloy kano a manga saksi ko manga manosiya! Na pamayandgn iyo so sambayang, go tonaya niyo so zakat, go sarigi niyo so Allah. Skaniyan i Panarigan iyo; na miyakapiyapiya a Panarigan, go miyakapiyapiya a Phananabang!.
Chapter 23 (Sura 23)
1Sabnar a phakadaag so miyamaratiyaya,
2So siran sii ko sambayang iran na somasangkop siran,
3Go so siran sii ko ilang na tatalikhodan iran,
4Go so siran sii ko zakat na inggogolalan iran,
5Go so siran sii ko manga kayaan iran na sisiyapn iran,
6Inonta sii ko manga karoma iran, odi na so miyakhapaar o manga tangan iran, - ka mataan! a siran na di siran on mapzoman,
7Na sadn sa mamagingar sa salakaw roo, na siran man na siran i mimamalawani;
8Go siran sii ko manga sarig kiran, go so diyandi kiran na sisiyapn iran,
9Go siran sii ko manga sambayang iran na papaliharaan iran;
10Siran man na siran i manga waris,
11Siran i makaphangowaris ko (sorga) Firdaws: Sa ron siran on dn makakakal.
12(Ibt ka) Sabnsabnar a inadn Ami so manosiya a phoon ko rasa a phoon ko lipaw;
13Oriyan iyan na biyaloy Ami skaniyan a mani sii ko darpa a matotongkop,
14Oriyan iyan na inadn Ami so mani a rogo a mbabathik; na inadn Ami so rogo a mbabathik a saporon a sapo; na inadn Ami so saporon a sapo a manga tolan, na biyongkosan Ami so manga tolan sa sapo; oriyan iyan na inadn Ami skaniyan sa kaadn a salakaw. Na Maporo so Allah, a tanto a mapiya ko mithatakdir!
15Oriyan iyan na mataan! a skano ko oriyan oto, na matatangkd a phamatay kano.
16Oriyan iyan na mataan! a skano ko alongan a qiyamah, na pagoyagn kano.
17Na sabnsabnar a inadn Ami ko kaporoan iyo so pito a manga lalan (a manga langit); go da ko btad Ami i ba Ami kalilipati so manga kaadn.
18Na piyakatoron Ami phoon ko kawang so ig a madidiyangka, na piyakatarg Ami skaniyan ko lopa; na mataan! a Skami sii ko kaylang oto na sabnar a Gaos Ami.
19Na piyakathoan Ami rkano sa sabap rkaniyan sa manga pamomolan a manga korma, go manga anggor a rk iyo: Katatagoan oto sa manga onga a madakl: Go so sabaad on na pkhakan iyo,
20Go kayo a pphakagmaw ko palaw a Torisayna, a phagtho sa lana, go dilota a bagian o gii khakan.
21Na mataan! a adn a bagian iyo ko manga ayam a titho a ndao: Pphakainomn Ami skano ko matatago ko manga tiyan iran (a gatas); go adn a bagian iyo ron a manga gona a madakl; go so sabaad on na pkhakan iyo;
22Go pkharoran kano kiran, go sii ko manga kapal.
23Na sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan: Na pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah! Da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Ino kano di phananggila?"
24Na pitharo o manga nakoda ko siran a miyamangongkir ko pagtaw niyan a: "Kna ini a ba di manosiya a lagid iyo; a khabayaan iyan a kaombawan kano niyan: Na o kabaya o Allah na mataan a tomoron sa malaikat: Da tano man´g angkai ko manga loks tano a miyangaoona."
25"Da ko skaniyan inonta na mama a tataraponan: Na thigri niyo skaniyan taman ko masa (a kada iyan)."
26Pitharo iyan: "Kadnan ko! tabangi akong Ka: Sabap ko kiyapakambokhaga iran rakn!"
27Na iniilaham Ami sii rkaniyan a: "Mbaal ka sa kapal sii ko manga kaylay Ami go so sogoan Ami: Na amay ka makawma so sogoan Ami, na mamangiliphowak (a ig) ko daporan, na prorang ka on ko oman i ngganapa sa dowa, go so taalok rka, inonta so taw a miyaona on so katharo a pd kiran: Go ding ka Rakn pagangaya so mindadarowaka; ka mataan! a siran na pagldn siran."
28Na amay ka makathakna ka, ska ago so manga pd ka ko kapal, na tharoang ka: "So podi na rk o Allah, a so siyabt kami Niyan phoon ko pagtaw a manga darowaka."
29Go tharoang ka: "Kadnan ko, pakatpada kong Ka ko khatpadan a piyakandaklan sa mapiya: Ka Ska i lbi a Mapiya ko pphamakatpad."
30Mataan! a adn a madadalm roo a titho a manga tanda, go mataan a tatap a Skami i titho a Pphaniyoba.
31Oriyan iyan na miyadn Kami ko oriyan iyan sa pagtaw a manga salakaw.
32Na siyogoan Ami siran sa sogo a pd kiran (sa pitharo iyan:) "Simbaa niyo so Allah! Da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Ino kano di phananggila?"
33Na pitharo o manga nakoda ko pagtaw niyan a so miyamangongkir go piyakambokhag iran so kitmo ko akhirat, go piyamgan Ami siran sa limo ko kawyagoyag ko doniya a: "Kna ini a ba di manosiya a lagid iyo; a pkhan ko pkhn iyo, go phaginom ko phaginomn iyo."
34"Na ibt o onot kano sa manosiya a lagid iyo, na mataan! a skano samawto na titho a manga logi,"
35"Ino Niyan rkano ndiyandiin i mataan! a skano na amay ka matay kano go mbaloy kano a botha, go manga tolan, na mataan! a skano na phamakagmawn (ko manga kobor)?"
36"Miyakawatawatan so ipndiyandi rkano!"
37"Daa kawyag a rowar ko kawyagoyag tano ko doniya. Phamatay tano na pkhawyag (so manga wata) tano. Na kna a ba tano phangaooyag (zaroman)!"
38"Da ko skaniyan inonta na mama a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, na di tano skaniyan pamaratiyayaan!"
39Pitharo iyan: "Kadnan ko! tabangi akong Ka: Sabap ko kiyapakambokhaga iran rakn."
40Pitharo (o Allah): "A di mathay na mataan a khabaloy siran dn a mamakasndit!"
41Na miyadansal siran o lalis, a minggolalan ko bnar, na biyaloy Ami siran a apt! Na kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a manga darowaka!
42Oriyan iyan na miyadn Kami ko oriyan iran sa manga pagtaw a manga salakaw.
43Dikhaktng o pagtaw so adiyal iyan, go di iran khisonggod.
44Oriyan iyan na siyogo Ami so manga sogo Ami a miyakathataliwana: Oman i makawma ko pagtaw a sogo kiran, na pakambokhagn iran skaniyan: Na initondog Ami ko sabaad kiran so sabaad: Go biyaloy Ami siran a manga tothol: Na kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a di siran mapaparatiyaya!
45Oriyan iyan na siyogo Ami so Mosa, go so pagari niyan a Haron, rakhs o manga tanda Ami go so katantowan a mapayag,
46Sii ko Pir´awn go so manga nakoda ko pagtaw niyan: Na mimaratabat siran: Go miyabaloy siran a pagtaw a miphapaporo.
47Na pitharo iran: "Ino tano pharatiyayaa so dowa kataw a lagid tano? A so pagtaw iran na sii siran rktano pphangongonotan!"
48Na piyakambokhag iran a dowa oto, na miyabaloy siran a pd ko miyangabibinasa.
49Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab, ka an siran makaontol.
50Na biyaloy Ami so wata o Maryam ago si ina iyan a tanda: Go piyakakadn Ami siran ko bobongan, a adn a pantar iyan go bowalan.
51Hay manga sogo, kang kano ko manga pipiya (a pangn´ngkn), go nggalbk kano sa mapiya: Mataan! a Sakn na so gii niyo ngalbkn na katawan Ko.
52Na mataan! a giyai okit iyo a okit a isa, go Sakn i Kadnan iyo: Na onoti Ako niyo.
53Na pizaropt iran so okit iran ko ndolondolonan iran, sa kazaropt, a mbidabida: Oman i isa ka sagorompong na so kpit iran na pkhababayaan iran.
54Na ganating ka siran ko kaada i kiran sa mlng taman ko masa (a kapamatay ran).
55Ba iran tatangkapa sa mataan! a so ipmbgay Ami kiran oto a tamok go manga wata,
56Na pnggagaanan Ami kiran so manga pipiya? Kna, ka di iran maiin´ngka.
57Mataan! a so siran a phoon ko kasasangkop ko Kadnan iran na maalk siran;
58Go so siran a so manga ayat o Kadnan iran i paparatiyayaan iran;
59Go so siran a so Kadnan iran na di iran iphanakoto;
60Go siran a pphammgay siran ko inipammgay ran a so manga poso iran na somasangkop, sa mataan! a siran na sii siran bo ko Kadnan iran phamakandod;
61Siran man i gii magoradorad ko manga pipiya, go siran i phangaoona on.
62Na da a iphaliyogat Ami ko baraniyawa a rowar ko khagaos iyan: Na zisii Rkami so kitab a gii tharo ko bnar: Na siran na di siran kasalimbotan.
63Kna, ka so manga poso iran na matatago ko kalilipati sangkai; go adn a bagian iran a manga galbk a salakaw roo, a siran na aya iran gagalbkn,
64Taman sa igira a piyakadansal Ami ko piyamgan kiran sa limo so siksa, na samawto na siran na nggoraok siran sa tabang!
65(Tharoon kiran a:) "Di kano nggoraok sa tabang sa alongan nai; mataan! a skano na di kano khatabangan phoon Rkami."
66"Sabnar a miyabaloy so manga ayat Akn a pphangadian rkano, na bakano dn miyangndod ko manga talikhodan iyo,
67"A pmamaratabatan iyo skaniyan: Gii niyo thothotholaan ko gagawi a ikagogowad iyo."
68Ba iran da nggdagdaa so katharo, antawaa ba kiran miyakaoma so da makatalingoma ko manga loks iran a miyangaoona?
69Ba iran da makilala so sogo kiran, ago iran pagongkira skaniyan?
70Ino iran gii tharoa i: "Tataraponan skaniyan?" Kna, ka minioma niyan kiran so bnar, na kadaklan kiran a so bnar na ikagogowad iran.
71Na o inonotan a bnar so manga kabaya iran, na miyabinasa dn so manga langit ago so lopa, go so madadalm kiran. Kna, ka initalingoma Mi kiran so ndao kiran, na siran na so ndao kiran na tiyalikhodan iran.
72Ba ka kiran phangni sa sokay? Na so sokay o Kadnan ka i tomo: Go Skaniyan i lbi a Mapiya ko pphamamgay sa riskhi.
73Na mataan! a ska na sabnar a pthawagn ka siran ko lalan a matitho;
74Na mataan! a so di iran paparatiyayaan so akhirat na so lalan na, sabnar a sisilayan iran.
75Na o inikalimo Ami siran go piyokas Ami kiran so misosogat kiran a morala, na tomataros siran dn ko kadadadag iran, a gii siran mromparompak.
76Na sabnsabnar a piyaka dansal Ami kiran so siksa, na da siran sangkop ko Kadnan iran, go di siran phangangarapan!
77Taman sa kagiya a lomka Kami kiran sa isa a pinto a adn a siksa on a sangat: Na samawto na siran na kiyadaan siran roo sa panginam!
78Na Skaniyan so miyadn rkano ko manga kan´g, go so manga kaylay, go so manga gdagda: Na miyakayto ito a kapphanalamat iyo!
79Go Skaniyan so miyarmbad rkano ko lopa, go Ron kano plimoda.
80Go Skaniyan so Pphangoyag go Pphangimatay, go kapaar Iyan so gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw: Ino kano di pnggdagda?
81Kna, ka pitharo iran so lagid o pitharo o miyangaoona.
82Pitharo iran: "Ino amay ka matay kami go mbaloy kami a botha, go manga tolan (a miyarophod), ba mataan! a skami na pagoyagn kami dn?"
83"Sabnsabnar a minidiyandi rkami skami ago so manga loks ami angkai gowani. Da ko ungkai inonta na manga iringa a kabokhag o miyangaoona!"
84Tharoang ka: "Antawaa i khirk ko lopa ago so matatago on, o skano na katawi niyo?"
85Na ptharoon iran dn a: "Rk o Allah!". Tharoang ka a: "Ino kano di phananadm?"
86Tharoang ka: "Antawaa i khirk ko manga langit a pito, go Khirk ko aras a mala?"
87Ptharoon iran dn a: "Rk o Allah". Tharoang ka a: "Ino kano di phananggila?"
88Tharoang ka: "Antawaa i sii sa tangan iyan so kapaar ko langowan taman, go skaniyan i ppakalinding, go da a phakarn on, o skano na katawi niyo?"
89Ptharoon iran dn a: "Rk o Allah". Tharoang ka: "Na andamanaya i kapkhalimpang iyo?"
90Kna, ka initalingoma Mi kiran so bnar: Na mataan! a siran na titho a manga bokhag!
91Da kowa so Allah sa wata Iyan, go da a miyabaloy a pd Iyan a tohan: O adn a pd Iyan na bisaan dn o oman i isa a tohan so inadn iyan, go pgsn dn o sabaad kiran so sabaad. Soti so Allah! mawatan ko iphropa iran!
92Katawan Iyan so gaib ago so mapayag: Na maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran (On)!
93Tharoang ka: "Kadnan ko, obang Ka rakn phakimasai so ididiyandi kiran, -
94"Kadnan ko! na di akong Ka mbaloya a pd ko pagtaw a manga darowaka!"
95Na mataan! a Skami sii ko kapakimasai Ami rka ko ididiyandi Ami kiran na sabnar a khagaga Mi.
96Rnn ka so lbi a mapiya ko marata: Skami i Matao ko pphamrakn iran.
97Na tharoang ka: "Kadnan ko, mlindong ako Rka phoon ko manga pangonsi o manga shaytan."
98"Go mlindong ako Rka Kadnan ko! ka oba siran rakn makadasg."
99Taman sa igira miyakaoma, ko isa kiran so kapatay, na matharo iyan: "Kadnan ko, pakakasoya kong Ka (sa doniya);
100"Kaan ako makanggolawla sa mapiya ko minibagak akn. Na di dn oto mapnggolawla! ka mataan aya! a sii bo sa katharo a: skaniyan i mitharo on"; go sii ko kasasangoran iran so paglt taman ko gawii a kawyaga kiran.
101Na amay ka iyopn so sanggakala, na da a kambangnsa ko ndolondolonan iran sa alongan oto, go di siran makapamagizai!
102Na sadn sa makapnd so manga timbang iyan, - na siran man na siran i phamakadaag:
103Na sadn sa makakhap so manga timbang iyan, na siran man so inilang iran so manga ginawa iran; sii siran makakakal ko naraka Jahannam.
104Pthotongn so manga paras iran o apoy, a siran roo na khipakasasangingi.
105(Ptharoon kiran:) "Ba da mabaloy so manga ayat Akn a pkhabatiya rkano, na skano na piyakambokhag iyo skaniyan?"
106Tharoon iran: "Kadnan ami, miyapgs kami o okor ami a marata, go miyabaloy kami a pagtaw a manga dadag!"
107"Kadnan ami, pakaawaa kaming Ka (ko naraka): Na o kasowi ami (so kaongkir), na mataan! a skami na manga darowaka!"
108Tharoon Iyan: "Kikips kano san! go di kano gii tharo!"
109Mataan aya! a adn a sabaad ko manga oripn Ko, a gi iran tharoon: "Kadnan ami! miyaratiyaya kami; na napii kaming Ka, go kalimoon kaming Ka: Ka Ska i lbi a Mapiya ko pphamangalimo!"
110"Na kinowa niyo siran a pagrg, taros a miyakatmbang siran rkano ko tadm Rakn, go miyabaloy kano a gii niyo siran ikhakala!
111"Mataan! a Sakn na biyalasan Ko siran sa alongan nai sabap ko kiyaphantang iran: Mataan! a siran na siran i miyamakaslang sa maliwanag."
112Tharoon Iyan: "Ay kiyathay niyo ko lopa ko bilangan o manga ragon?"
113Tharoon iran: "Aya kiyathi ami na salongan odi na sabaad sa salongan: Na izaan ka ko manga pagiitong."
114Tharoon Iyan: "Da a kiyathay niyo a rowar ko mayto; o mataan! a skano na aya btad iyo na katawan niyo!"
115"Ba niyo tiyangkap sa aya bo a kiyaadna Mi rkano na karimbaran, go mataan! a skano na di kano Rkami phakandodn?"
116Na Maporo so Allah, a Phapaar, a Bnar: da a tohan a inonta Skaniyan, a Kadnan o aras a piphiyapiyaan!
117Na sadn sa manongganoy, a irimbang iyan ko Allah, sa tohan a salakaw, a da a karina niyan on; na so imbadal on na sii dn ko Kadnan iyan. Mataan aya! a di phakadaag so manga kafir!
118Na tharoang ka: "Kadnan ko! napi Ka, go pangalimo Ka! ka Ska i lbi a Mapiya ko pphamangalimo."
Chapter 24 (Sura 24)
1(Giya ungkai a) Sorah na initoron Ami skaniyan, go inipaliyogat Ami skaniyan: Go adn a initoron Ami a madadalm on a manga ayat a manga rarayag, ka an iyo katanodi.
2So mizina a babay ago so mizina a mama, - na lphadi niyo so oman i isa kiran a dowa, sa magatos a lphad: Na oba kano makowa o ranon sa dowa oto, sii ko kokoman o Allah, o skano na paparatiyayaan iyo so Allah ago so alongan a mawri: Go zaksii so siksa a dowa oto o sabaad ko miyamaratiyaya.
3So mizina a mama na da a maphangaroma niyan a rowar ko mizina a babay, odi na pananakoto a babay: Go so mizina a babay na da a makaphangaroma on a rowar ko mizina a mama, odi na pananakoto a mama: Na inisapar oto ko miyamaratiyaya.
4Na so siran a tokasan iran so manga patiis a manga babay, oriyan iyan na da a mitalingoma iran a pat a manga saksi, na lphadi niyo siran sa walo polo a lphad; go da a tharimaan iyo kiran a kazaksi sa dayon sa dayon: Na siran man na siran so manga songklid; -
5Inonta so mithatawbat ko oriyan oto, go miphipiyapiya siran; ka mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
6Na so siran a tokasan iran so manga karoma iran, go da a mabaloy a manga saksi iran a rowar ko manga ginawa iran, - na so kazaksi o isa kiran na pat a manga kazaksi (makapzapa) sa ibt ko Allah mataan! a skaniyan na pd dn ko manga bnar;
7Go ikalima na mataan! a so morka o Allah na mikolob on o skaniyan na pd ko manga bokhag.
8Na marnding so babay ko siksa o kazaksi iyan sa pat a manga kazaksi (makapzapa) sa ibt ko Allah, mataan! a so mama na pd dn ko manga bokhag;
9Go ikalima na mataan! a so rarangit o Allah na mikolob on o so mama na pd ko manga bnar.
10Na o da so gagaw o Allah rkano, go so limo Iyan, go (kagiya a) mataan! a so Allah na phanarima ko tawbat, a Mawngangn (na sakotikaang kano Niyan)
11Mataan! a so siran a minioma iran so tmpo na sagorompong rkano: Di niyo thangkapa skaniyan i ba marata rkano; kna, ka giyoto na mapiya rkano: bagian o oman i isa kiran so pizokat iyan ko dosa, go so miyamalata sa kiyapakala iyan a pd kiran, na adn a bagian iyan a siksa a mala.
12Na o gowani a man´g iyo oto na da makapamikir so miyamaratiyaya a mama, go so miyamaratiyaya a babay, sii ko manga ginawa iran sa mapiya, go iran pitharo a: "Giyaya na kabokhag a mapayag?"
13Ino a da a minitalingoma iran on a pat a manga saksi? Na gowani a da a minitalingoma iran a manga saksi, na siran man sii ko Allah na siran i manga bokhag!
14Na o da so gagaw o Allah rkano, go so limo Iyan sii ko doniya go so akhirat, na miyatmo kano dn sabap ko initharmo iyo to a siksa a mala.
15Gowani na gii niyo to pakimbasisa ko manga dila iyo, go gii niyo pakitharo ko manga ngari iyo so da a katao niyo ron go tatangkapn iyo to sa malbod a giyoto sii ko Allah na lbi a mala (a dosa).
16Na gowani a man´g iyo to, na ino niyo da tharoa a: "Di rktano patot so gii tano katharoa sangkai: Soti Ka (Ya Allah) giyaya na tmpo a mala?"
17Phangthomaan kano o Allah, ka o ba niyo kasowi so lagid aya, sa dayon sa dayon, o skano na khipaparatiyaya.
18Go pphayagn rkano o Allah so manga ayat: Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
19Mataan! a siran a pkhababayaan iran a kalangkap o paka sisingay makapantag ko siran a miyamaratiyaya, na adn a bagian iran a siksa a malipds sii sa doniya ago sa akhirat: Na so Allah i Matao, na skano i di manga tatao.
20Na o da so gagaw o Allah rkano, go so limo Iyan, go (kagiya a) mataan! a so Allah na makapdiin, a Makalimoon (na sakotikaan kano Niyan).
21Hay so miyamaratiyaya, di niyo khdga so manga okit o shaytan: Na sadn sa komdg ko manga okit o shaytan, na mataan! a skaniyan na ipzogo iyan so pakasisingay, go so pakagowagowad: Na o da so gagaw o Allah rkano, go so limo Iyan, na da a soti Niyan rkano a isa bo sa dayon sa dayon: Na ogaid na so Allah na zoti Niyan so taw a kabaya Iyan: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
22Na di pzapa so adn a miyoombaw niyan a pd rkano, go (adn a rk iyan a) kakawasaan sa di iran mbgan so manga tonganay, go so manga miskin, go so miyamanogalin ko lalan ko Allah: Na pmaap siran, go napi siran. Ba niyo di khabayai a napiyan kano o Allah? Na so Allah na Manapi, a Makalimoon.
23Mataan! a so siran a tokasan iran so manga patiis a manga babay, a pakalilipatan iran (so kazina), a miyamaratiyaya, na pimorkaan siran sii sa doniya go akhirat: Go adn a bagian iran a siksa a mala, -
24Sii ko gawii a zaksian siran o manga dila iran, go so manga lima iran, go so manga ai ran sii ko pinggolawla iran.
25Sa alongan oto na itoman kiran sa tarotop o Allah, so balas kiran a bnar, go katokawan iran a mataan! a so Allah na Skaniyan so Bnar a mapayag.
26So manga rrzik a manga babay na pantag a manga rrzik a manga mama, go so manga rrzik a manga mama na pantag o manga rrzik a manga babay, na so manga soti a manga babay na pantag o manga soti a manga mama, go so manga soti a manga mama a pantag o manga soti a manga babay: Siran man na di masosogat o katharo iran (a kabokhag): adn a bagian iran a maap, go pagpr a mapiya.
27Hay so miyamaratiyaya, di kano zold ko manga walay salakaw ko manga walay niyo, taman sa di kano makawdas, go masalam iyo so taw ron: Giyoto man i lbi a mapiya rkano, ka ang kano pphakatadm.
28Na o da a matoon iyo ron a sakataw bo, na di kano ron zold, taman sa di kano kaydinan: Na o tharoa rkano a kasoy kano, na kasoy kano: Giyoto i lbi a soti a bagian iyo: Na so Allah na so gii niyo nggolawlaan na katawan Iyan.
29Daa dosa niyo ko kasold iyo ko manga walay a di babalingan, a adn a matatago on a gona a bagian iyo: Na so Allah na katawan Iyan so ipapayag iyo, go so pag-umaan iyo.
30Tharoang ka ko miyamaratiyaya a manga mama a: Pinggna iran so manga kaylay ran (ko haram), go siyapa iran so manga kayaan iran: Giyoto man i lbi a soti a bagian iran: Mataan! a so Allah na Kaip Iyan so gi iran nggolawlaan.
31Go tharoang ka ko miyamaratiyaya a manga babay a: Pinggna iran so manga kaylay ran (ko haram), go siyapa iran so manga kayaan iran; go di iran pzawai so parahiyasan iran inonta so miyapayag on; go sapngn iran so manga kombong iran ko manga lig o bangkala iran, go di iran pzawai so parahiyasan iran inonta o sii ko manga karoma iran, odi na so manga ama iran, odi na so manga ama o manga karoma iran, odi na so manga wata iran a manga mama, odi na so manga wata a mama o manga karoma iran, odi na so manga pagari ran a mama, odi na so manga wata a mama o manga pagari ran a mama, odi na so manga wata a mama o manga pagari ran a babay, odi na so manga babay kiran, odi na so miyakhapaar o manga tangan iran, odi na so pphamangonotonot a da a kabaya iran (sa babay) a pd ko manga mama, odi na so manga wata a da iran pn kasaboti so manga awrat o manga babay; na di iran ndaphkhn so manga ai ran sa ba sabap sa an katokawi so pag-umaan iran ko parahiyasan iran. Na thawbat kano ko Allah langon, hay miyamaratiyaya! ka ang kano makaslang sa maliwanag.
32Na pakipamangaromaan iyo so da a manga karoma niyan rkano, go so manga bilangataw a pd ko manga oripn iyo a mama, go so manga oripn iyo a babay: Na o mabaloy siran a manga miskin, na mbgan siran o Allah ko kakawasaan iyan: Na so Allah na Maginawa, a Matao.
33Na thigr so da a khibaog iran ko kapangaroma, taman sa bgan siran o Allah ko kakawasaan Iyan. Na so khabayaan iran so kasorat (sa kamaradika iran) a pd ko miyakhapaar o manga tangan iyo, na soratn iyo siran, o katawi niyo a adn a matatago kiran a mapiya; go bgi niyo siran ko tamok o Allah a so inibgay Niyan rkano. Na di ni yo mbaasa so manga oripn iyo a manga babay ko kazina, o kabaya iran so kaphatiis, sabap sa ipmbabanog iyo ko kakayaan ko kawyagoyag ko doniya. Na sadn sa taw a baasn iyan siran (ko kazina), na mataan! a so Allah ko oriyan o kiyabaasa kiran, na Manapi, a Makalimoon.
34Na sabnsabnar a piyakatoronan Ami skano sa manga ayat a miyamakapayag, go ladiyawan a pd ko siran a miyangaiipos ko miyaonaan iyo, go thoma a bagian o khipanananggila.
35So Allah i sindaw o manga langit ago so lopa. Aya ibarat o sindaw Niyan na lagid o tagoay sa solo a kadadalman sa palitaan: So palitaan na madadalm ko pagalongan: So pagalongan na lagid oba skaniyan bitoon a masindaw: Mapphakakadg phoon ko kayo a piyakambarakat, a zaytona, kna a ba isbangann go kna a ba isdpann, mayto bo na so lana niyan na zindaw, apiya da maskho skaniyan a apoy: Sindaw ko liyawaw o sindaw! Pnggonanaon o Allah ko sindaw Niyan so taw a kabaya Iyan: Phangmbaalan o Allah so manga ibarat a bagian o manga manosiya: Na so Allah na so langowan taman na katawan Iyan.
36Sii ko manga walay a inisogo o Allah so kaslaa on, go so kapkhaaloy ron o ngaran Iyan, gii zambayang a bagian iyan roo ko manga kapitapita, go so manga kagabi gabi,
37So manga mama a di kiran phakasndod so kapamasa, go so kaphasa phoon ko tadm ko Allah, go so kipamayandgn ko sambayang, go so katonaya ko zakat: Ipkhalk iran so gawii a phananabadn roo so manga poso, go so manga kaylay, -
38Ka imbalas kiran o Allah so mapiya a pinggolawla iran, go pagomanan Iyan siran ko kakawasaan Iyan: Na so Allah na priskhiyan Iyan so taw a kabaya Iyan, sa di khasar a pandapat.
39Na so miyamangongkir, na so manga galbk iran na lagid o pamaloy ko manga landap a lopa, arangan on o pkhawaw na ig. Taman sa igira a miyakaoma on na da a khatoon iyan on a mayto bo: Na khatoon iyan so Allah sii ko obay niyan, na ithoman Iyan on sa tarotop so balas Iyan: Na so Allah na magaan i kabalas.
40O di na lagid o manga lilibotng ko kalodan a madalm, a kakokoloban skaniyan sa bagl, a kaliliyawawan skaniyan pn sa bagl, a kaliliyawawan skaniyan sa gabon: Manga lilibotng, a so sabaad on na maliliyawaw ko sabaad: Igira a iniliyo niyan a lima niyan, na margn a kakhaylaya niyan on. Na sadn sa di snggayan o Allah sa bagian iyan sa sindaw, na da a bagian iyan a sindaw!
41Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na pthasbik Rkaniyan so matatago ko manga langit ago so lopa, go so manga papanok a zasarngkap? Oman i isa na sabnar a kiyatokawan so sambayang iyan go so tasbik iyan. Na so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolawlaan.
42Na rk o Allah so kapaar ko manga langit ago so lopa; na sii bo ko Allah so khandodan.
43Bang ka di katawi a mataan! a so Allah na ipmbayog Iyan so gabon, oriyan iyan na pthimoon Iyan skaniyan, oriyan iyan na pmbalowin Iyan a miyagngkapngkap? Na pkhaylaing ka so oran a phltos phoon ko pagltltan iyan. Go pphakatoronn iyan phoon ko kawang so sabaad ko manga palaw ron a ilo: Na ipzogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan, go ipkhisar Iyan oto ko taw a kabaya Iyan. Mayto bo na so sindaw o kilat Iyan na khaylang iyan so manga kaylay.
44Gii pakazambiin o Allah, so gagawii ago so dawndaw: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a nanao a bagian o adn a manga kaylay niyan!
45Na so Allah i miyadn ko oman i baraniyawa a phoon sa ig: Na adn a pd kiran a so ipndola niyan a tiyan iyan; go adn a pd kiran a so phlalakaw sa dowa ai, go so adn a pd kiran a so phlalakaw sa pat (a ai). Phagadnn o Allah so nganin a kabaya Iyan; mataan! a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
46Sabnsabnar a tomiyoron Kami sa manga ayat a miyamakaosay: Na so Allah na pnggonanaon Iyan so taw a kabaya Iyan ko lalan a matitho.
47Na gi iran tharoon a: "Piyaratiyaya Mi so Allah ago so Rasol, go inonotan Ami": Oriyan iyan na pthalikhod so isa ka sagorompong kiran ko oriyan oto: Na kna man a ba siran khipaparatiyaya.
48Na igira a tiyawag siran sii ko (kitab o) Allah ago so sogo Iyan, ka an Iyan siran makokom na samawto na so isa kiran ka sagorompong na somasangka siran.
49Na o adn a rk iran a kabnar, na somong siran on, a gii siran nggagaan.
50Ba katatagoi so manga poso iran sa gdamn? Antawaa ba siran pkhadowadowai, antawaa ba iran pkhalkn o ba siran salimboti o Allah go so sogo Iyan? Kna, ka siran man na siran so manga darowaka.
51Aya bo a miyabaloy a katharo o miyamaratiyaya, igira a tiyawag siran sii ko (kitab o) Allah go so sogo Iyan, ka an Iyan siran makokom, na so gi iran katharoa sa: "Piyamakin´g ami go inonotan ami": Na siran man na siran so miyamakadaag.
52Na sadn sa mangongonotan ko Allah go so sogo Iyan, go ikaalk iyan so Allah, go pphangongonotan Rkaniyan, na siran man na siran so phamakaslang sa maliwanag.
53Na inizapa iran ko Allah so totoo a manga sapa iran: "Sa ibt ka o sogoang ka siran, na mataan a mliyo siran dn (ko kaphrang)". Tharoang ka: "Di kano gii zapa; ka so kapangongonotan na katotokawan; mataan! a so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan."
54Tharoang ka: "Onoti niyo so Allah, go onoti niyo so Rasol": Na o talikhod siran, na aya bo a inipaliyogat ko Rasol na so inisogo on, go aya bo a inipaliyogat rkano na so inisogo rkano. Na o onoti niyo skaniyan, na matoro kano. Na da a inipaliyogat ko sogo a rowar ko kapamakasampay (o inisogo on) a mapayag.
55Inidiyandi o Allah ko siran a miyamaratiyaya, a pd rkano go pinggalbk iran so manga pipiya, a mataan a phakasambiin Iyan siran dn ko lopa, lagid o kiya pakasambia Niyan ko siran a miyaonaan iran; go mataan a phakatindgn Iyan kiran dn so agama iran, a so inikasoat Iyan kiran; go mataan a zambian Iyan kiran dn ko oriyan o kalk iran, sa kasasarig: Pzimbaan Ako iran, da a izakoto iran Rakn a mayto bo. Na sadn sa mongkir ko oriyan oto, na siran man na siran i manga songklid.
56Na pamayandgn iyo so sambayang, go tonaya niyo so zakat, go onoti niyo so Rasol, ka ang kano mipangalimo.
57Ding ka dn thangkapa so miyamangongkir oba siran makapalagoy ko lopa: Na aya darpa iran na so apoy, - na miyakaratarata dn a khabolosan!
58Hay so miyamaratiyaya, pphangni rkano sa idin so siran a miyakhapaar o manga tangan iyo, go so da pn praraotn ko kathataginp a pd rkano ko tlo a manga wakto: Sii ko onaan o sambayang a Sobo, go so wakto a kandai niyo ko manga nditarn iyo ko kawtho a alongan, go sii ko oriyan o sambayang a Aysah: Tlo a (khikasasawai ko) manga awrat iyo: Da rkano go da kiran i dosa ko oriyan oto: Pphagaloyan siran rkano so sabaad rkano ko sabaad: Lagid aya a kapphayaga o Allah rkano ko manga ayat: Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
59Na igira a miniraot so manga wata rkano ko kathataginp, na pphangni siran sa idin, lagid o kiyapangni sa idin o siran a miyaonaan iran: Lagid aya a kapphagosaya o Allah rkano ko manga ayat Iyan: Na so Allah na Matao, a Mawngangn.
60Na so piyamanaphkan ko manga babay a so da a inam iran ko kapangaroma, - na da a dosa iran ko kandai ran ko (maliliyawaw ko) manga nditarn iran, a kna a ba siran phangangarig sa parahiyasan: Na so di iran on kandai i tomo kiran: Na so Allah na Pphakan´g, a Matao.
61Daa dosa o bota, go da a dosa o lpo, go da a dosa o pkhasakit (ko di iran kaphakawnot ko kaphrang), go da a dosa o manga ginawa niyo, ko kapkhan iyo ko manga walay niyo, odi na so manga walay o manga ama iyo, odi na so manga walay o manga ina iyo, odi na so manga walay o manga pagari niyo a mama, odi na so manga walay o manga pagari niyo a babay, odi na so manga walay o manga pakiyamaan iyo sa ama, odi na so manga walay o manga pakiinaan iyo sa ama, odi na so manga walay o manga pakiyamaan iyo sa ina, odi na so manga walay o manga pakiinaan iyo sa ina, o dina so minipaar iyo so manga gonsi iyan, odi na so bolayoka iyo: da a dosa niyo ko kakan iyo a kapamagatoang, odi na kazisibasibaya. Na igira a zold kano ko manga walay, na salama niyo so manga ginawa niyo, sa kormat a phoon ko Allah, a piyakambarakat a rinarinaw. Lagid aya a kapphagosaya o Allah rkano ko manga ayat: ka an iyo sabota.
62Aya bo a miyamaratiyaya, na siran a piyaratiyaya iran so Allah ago so sogo Iyan: Go igira a miyatago siran a pd so Rasol ko galbk a makasasamaya, na di siran ngganat taman sa di siran on makawdas; mataan! a siran a pphamangodas siran rka, na siran man so khipaparatiyaya ko Allah ago so sogo Iyan; na igira a miyangni siran rka sa idin, makapantag ko sabaad ko galbk iran, na idining ka so taw a kabaya aka kiran, go pangnin ka siran sa maap ko Allah: Mataan! a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
63Di niyo mbaloya so kapthawaga ko Rasol ko zaronsarongan iyo a lagid o kapthawaga o sabaad rkano ko sabaad: Sabnar a katawan o Allah so gii siran thitinonggosan lomiyo a pd rkano, a pphamanolilap: Na iktiyar so khisosorang ko sogoan Iyan, ka khasogat siran a tiyoba, odi na khasogat siran a siksa a malipds.
64Tanodan ka mataan! a rk o Allah so zisii ko manga langit ago so lopa. Sabnar a katawan Iyan so btad iyo: Go (katawan Iyan) so alongan a phakandodn siran sii Rkaniyan, na phanotholn Iyan kiran so pinggolawla iran: Na so Allah sii ko langowan taman na katawan Iyan.
Chapter 25 (Sura 25)
1Mala so (Allah a) tomiyoron ko gii makasnggaya (ko ontol ago so ribat) sii ko oripn Iyan (a Mohammad), ka an mabaloy ko manga kaadn a pphamakaiktiyar;
2So (Allah a) Khirk ko kapaar ko manga langit ago so lopa: Go da kowa sa wata Iyan, go da a miyaadn a sakotowa Iyan ko kapaar: Go inadn Iyan so langowan taman, na diniyangka Iyan sa samporna a diyangka.
3Na kominowa siran sa salakaw Rkaniyan sa manga katohanan, a da a khaadn iran a mayto bo, ka siran na pphangmbaalan; go da a mipapaar iran a bagian o manga ginawa iran a kabinasa, go ompiya; go da a mipapaar iran a kapatay, go kawyag, ago kawyag ko oriyan o kapatay.
4Na pitharo o siran a miyamangongkir: "Da ko ungkai (a Qor´an) inonta na kabokhag, a pimbabaas skaniyan (o Mohammad), go kiyatabangan on skaniyan o pagtaw a manga salakaw". Na sabnar a miyakanggolawla siran sa kandarowaka, go kabokhag.
5Go pitharo iran a: "Manga iringa a kabokhag o miyangaoona, a piyakipanorat iyan: Na giyoto na phkhdgn on sa kapita, go magabi."
6Tharoang ka a: "Initoron oto o (Allah a) Matao ko masoln, ko manga langit ago so lopa: Mataan! a Skaniyan na tatap a, Manapi, a Makalimoon."
7Na pitharo iran: "Antona ini a sogo, a pkhan ko pangn´ngkn, go phlalakaw ko manga padian? Ino da pakatoroni skaniyan sa malaikat, na mabaloy a pdi iyan a pphamakaiktiyar?
8"O di na kabgan skaniyan sa kakawasaan, odi na adn a mambagian iyan a pamomolan a pphakakan on? Na pitharo o manga darowaka a: Da a phagonotan iyo a rowar ko mama a tataraponan."
9Nggdagdaang ka o anda manaya i kiyapayaga iran rka ko manga ibarat. Na miyadadag siran, na di iran khagaga i kapakatoon sa lalan!
10Mala so (Allah a) o kabaya Iyan, na khasnggayan ka Niyan sa mapiya a di giyoto, - a manga pamomolan a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; go khasnggayan ka Niyan sa manga torogan.
11Kna, ka piyakambokhag iran so bangkit: Na pithiyagaran Ami so taw a piyakambokhag iyan so bangkit sa kadg:
12Na igira a miyailay niyan siran ko darpa a mawatan, na makan´g siran on sa kambaragani, go katagaw.
13Na igira a piyamozang siran on, ko darpa a masimpit, a piyakapamagikta siran, na migoraok iran roo so kabinasa!
14(Tharoon kiran:) "Di niyo nggoraokn sa alongan nai so kabinasa a isa: Na goraokn iyo so kabinasa a madakl!"
15Tharoang ka: "Ba giyoto i tomo, antawaa so sorga a kakal, a so inidiyandi ko miyamananggila?" Miyabaloy a bagian iran a balas go khandodan.
16"Mapmbagian iran roo so nganin a kabaya iran, a makakakal siran (roo). Miyabaloy sii ko Kadnan ka a diyandi a pphangnin."
17Na sii ko alongan a limodn Iyan siran ago so pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na tharoon Iyan: "Ba skano na diyadag iyo so manga oripn Ko a siran aya, antawaa siran i miyamangawa ko lalan?"
18Tharoon iran: "Soti Ka (ya Allah)! Da mapatot rkami i ba kami kowa sa salakaw Rka a manga panarigan: Na ogaid na piyakasawit Ka siran (sa kapipiya ginawa), ago so manga loks iran, taman sa kiyalipatan iran so pananadm: Na mimbaloy siran a pagtaw a miyangabibinasa."
19"Na sabnar a pakapmbokhagn kano iran ko katharo iyo: Na da a magaga niyo a kapakalidas, odi na pananabang". Na sadn sa ndarowaka rkano, na pakataamn Ami skaniyan sa siksa a mala.
20Na da a siyogo Ami ko miyaonaan ka a manga sogo a ba di mataan! a siran na sabnar a pkhan siran ko pangn´ngkn, go phlalakaw siran ko manga padian: Na biyaloy Ami so sabaad rkano ko sabaad a tpng: Ino pphantang kano? Na tatap a so Kadnan ka na Pphakaylay.
21Na pitharo o siran a di iran pagarapn so kimbaratmowaan Rkami: "Ino kami da pakatoroni sa manga malaikat, odi na maylay ami so Kadnan ami?" Sabnsabnar a mimaratabat siran sii ko manga ginawa iran, go mimalawani siran sa kapmalawani a mala!
22Sii ko gawii a kaylaya iran ko manga malaikat, - na da a tothol a mapiya sa alongan oto a bagian o manga rarata i ongar, na matharo iran a: "Rn ko pagrnn!"
23Na sangorn Ami so miyanggalbk iran a galbk, na balowin Ami skaniyan a lopapk a mikakayambr.
24So manga taw ko sorga sa alongan oto, i mapiya i darpa, go matanos i dkhai.
25Na sii ko gawii a manga bbnsad so langit, a rakhs o manga gabon, go pakatoronn so manga malaikat, sa samporna a katoron,
26So kapaar sa alongan oto a bnar, na rk o (Allah a) Masalinggagaw: Na mabaloy a gawii sii ko miyamangongkir a masikot.
27Na sii ko gawii a garngtn o darowaka so mbala a lima niyan, gii niyan matharo: "Hay oba ako bo miyakakowa a rakhs o Rasol sa lalan (ko toroan)!"
28"Hay dowan dowaan ako! Oba akn bo da makowa si giraw a bolayoka!"
29"Sabnsabnar a miyaawat ako niyan ko pananadm ko oriyan o masa a kiyapakawma niyan rakn". Na miyabaloy so shaytan sii ko manga manosiya a pkhiyas!
30Na pitharo o Rasol: "Hay Kadnan ko, mataan! a so pagtaw akn na biyaloy iran angkai a Qor´an a pphalagoyan."
31Na lagid aya a kiyasnggai Ami ko oman i nabi sa ridoay a pd ko manga rarata i ongar: Na makatatarotop so Kadnan ka a Pnggonanao, go Phananabang.
32Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Ino ron da toronn so Qor´an sa miyatimbl sa miyakaysa?" Lagid aya, ka an Ami mapakathakna sa sabap rkaniyan so posoo ka, go piyakazasaliyob Ami skaniyan sa malanat;
33Na da a khitalingoma iran rka a ibarat, a ba Ami rka da talingomaan so bnar, go lbi a matanos a osayan.
34Siran na limodn siran a mikakamanga a manga paras iran ko naraka Jahannam, - siran man i marata i darpa, go tanto a miyapokas ko lalan.
35Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab, go biyaloy Ami a babid iyan so pagari niyan a Haron a tabanga;
36Na pitharo Ami: "Song kano a dowa, ko pagtaw a so piyakambokhag iran so manga ayat Ami": Na bininasa Mi siran sa samporna a kabinasa.
37Go (bininasa Mi) so pagtaw o Noh, - kagiya pakambokhagn iran so manga sogo, na inld Ami siran, go biyaloy Ami siran ko manga manosiya a ibarat; na pithiyagaran Ami so manga darowaka sa siksa a malipds;
38Go (bininasa Mi) so Ad, go so Samod, go so manga taw sa ingd a Rassi, go so manga pagtaw ko pagltan oto a madakl.
39Na oman i isa (kiran) na piyayag Ami ron so manga ibarat; na oman i isa (kiran) na bininasa Mi sa samporna a kabinasa.
40Na sabnsabnar a miyakasong siran ko ingd a so piyakaoranan sa oran a marata: Ba iran oto da maylay? Kna, ka aya btad iran na di iran ikhalk so kawyag ko oriyan o kapatay.
41Na igira a miyailay ka iran (hay Mohammad), na pmbalowin ka iran badn a kasablawan, (gi iran tharoon:) "Ba giyai so siyogo o Allah a sogo?"
42"Mataan a mayto bo na khapokas tano niyan dn ko manga katohanan tano, o da tano phantangi skaniyan". Na katokawan iyan bo, ko masa a kasandngi ran ko siksa, o antawaa i taw a titho a miyapokas ko lalan!
43Ay gda aka ko taw a kinowa niyan a katohanan iyan so babaya iyan? Ba ska i khabaloy a wakil iyan?
44Antawaa bang ka tatangkapa sa mataan! a so kadaklan kiran na pphamakin´g siran, odi na gii siran nggdagda? Da´ ko siran inonta na lagid o manga ayam; kna, ka siran i lbi a miyapokas ko lalan.
45Bang ka da katokawi so Kadnan ka o andamanaya i kiyapakalaa Niyan ko along? Na o kabaya Iyan, na khabaloy Niyan dn oto a makatatarg. Oriyan iyan na biyaloy Ami so alongan a nanao ron;
46Oriyan iyan na khikhm Ami skaniyan sii Rkami sa kakkhm a malbod.
47Na Skaniyan so (Allah a) biyaloy Niyan rkano so gagawii a nditarn, go so torog a iddkha, go biyaloy Niyan so dawndaw a iphloloba sa kawiyagan.
48Go Skaniyan so miyotawan ko manga ndo a pphamalata ko onaan o limo Iyan; na piyakatoron Ami phoon ko kawang so ig a phakasoti,
49Ka iphagoyag Ami oto ko ingd a maatay, go pphakiinom Ami oto ko inadn Ami a manga ayam, go manga manosiya a madakl.
50Na sabnsabnar a iniparak Ami oto ko ltlt iran, ka an siran makatanod, na somiyangka so kadaklan ko manga manosiya, ogaid na kaongkir.
51Na o kabaya Ami, na kaphakitindgan Ami dn so oman i pagtaw sa pphamakaiktiyar.
52Na ding ka pagonoti so manga kafir, na panagontamann ka kiran (a Qor´an aya), sa kapanagontaman a lbi a mala.
53Na Skaniyan so (Allah a) miyotawan ko dowa kalodan: Giyaya na tabang a pakadnggaw, go giyaya na matimos a mapld go tiyagoan Iyan so pagltan a dowa oto sa lt, go rnding, a pangrn;
54Go Skaniyan so miyadn phoon ko ig sa manosiya: Na biyaloy Niyan oto a bangnsa, go kakhakamonga: Na tatap a so Kadnan ka i Gaos.
55Na pzimbaan iran a salakaw ko Allah so di kiran phakaompiya, go di kiran phakabinasa: Na miyabaloy so kafir a tabanga o sorang ko Kadnan iyan!
56Na da a kiyasogo Ami rka (hay Mohammad) a rowar sa pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar.
57Tharoang ka a: "Kna a ba ako rkano phangni sa makapantag saya sa sokay: Ogaid na sa taw a khabaya na an makakowa sa lalan ko Kadnan iyan."
58Na sarig ka ko (Allah a) Oyagoyag a so Di-phatay; go pthasbikn ka so podi Rkaniyan; na makatatarotop Skaniyan a Kaip ko manga dosa o manga oripn Iyan;
59So miyadn ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan sii ko nm a manga gawii, oriyan iyan na mithakna ko aras: So (Allah a) Masalingagaw: Na izaan ka oto ko Kaip.
60Na igira a pitharo kiran: "Sodiod kano ko (Allah a) Masalinggagaw!" Na tharoon iran: "Na antonaa so Masalinggagaw? Ati sodiod kami ko apiya antonaa i izogo o ka rkami?" Na ba kiran dn miyakawman sa kapalagoy.
61Mala so (Allah a) tomiyago ko langit sa manga darpa o manga bitoon, go tomiyago on sa (alongan) a palitaan, go olan a masindaw;
62Go Skaniyan so biyaloy Niyan so gagawii ago so dawndaw a gii makazambi; a bagian o taw a miyabaya mananadm, odi na miyabaya manalamat.
63Na so manga oripn o (Allah a) Masalinggagaw na so pphlalakaw siran ko lopa kapangalimbabaan, go igira a inimbitiyarai siran o manga lalong, na tharo siran sa: "Kalilintad!"
64Go siran na gii siran mbabasagawii, sa rk o Kadnan iran a khisosodiod, go khigaganat;
65Go siran na gi iran tharoon: "Kadnan ami, pakalidasa kaming Ka ko siksa ko naraka Jahannam, mataan! a so siksa roo na miyabaloy a tatap,"
66"Mataan oto! a miyakaratarata a kapthaknaan, go darpa;"
67Go siran, na igira a minggasto siran, na di siran pthabowakar, go di phagikot, go miyabaloy ko pagltan oto a katatangkaan;
68Go siran na di siran phanongganoy sa pd o Allah a tohan a salakaw, go di iran mbono on so baraniyawa a so inisapar o Allah, inonta o sabap ko kabnar, go di siran pzina; - na sadn sa nggolawla roo na khatmo niyan so siksa;
69Pthaktakpn on so siksa ko alongan a qiyamah, go kakal roo a makadadapanas;
70Inonta so taw a mithawbat, go miyaratiyaya, go minggalbk sa galbk a mapiya, na siran man, na zambian o Allah so manga karataan iran sa manga pipiya, na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
71Na sadn sa thawbat, go nggalbk sa mapiya, na mataan! a skaniyan na phakatawbat ko Allah; - sa samporna a tawbat.
72Na siran na di iran pzaksian so kabokhag, go igira a siyagadan iran so ilang, na panizagadan iran a mbibilangataw siran;
73Go siran na igira a miyaaloy kiran so manga ayat o Kadnan iran, na di siran on zondong sa ba siran mbbngl bota;
74Go siran na gi iran tharoon: "Kadnan ami, bgi kaming Ka sa phoon ko manga karoma Mi go so manga moriyataw Ami sa kapipiya ginawa, go baloya kaming Ka ko miyamangongonotan a pkhaonotan."
75Siran man na imbalas kiran so pangkatan a maporo, sabap ko kiyaphantang iran: Go alawn siran roo (sa sorga) a kormat, ago salaam,
76Makakakal siran roo; miyakapiyapiya a kapthaknaan, go darpa!
77Tharoang ka: "Di kano lilingayn o Kadnan ko o da so dowaa niyo: Na sabnar a piyakambokhag iyo (so Rasol), na khabaloy dn (so siksa) a tatap!"
Chapter 26 (Sura 26)
1Ta, Sin, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Giyaya na manga ayat ko kitab a miyakawsai.
3Baandang ka mapakapaggt a ginawang ka (hay Mohammad) ko di iran kabaloy a khipaparatiyaya.
4O kabaya Ami, na pakatoronan Ami siran a phoon ko langit sa tanda, na matatap so manga lig iran sa kapakasosondong iran on.
5Na da a phakatalingoma kiran a pananadm a phoon ko (Allah a) Masalinggagaw, a bago, a ba siran da mabaloy a khitatalikhod Rkaniyan.
6Na sabnar a piyakambokhag iran (so Rasol): Na phakatalingoma kiran dn so manga totholan ko miyabaloy siran on a gi iran zandagan!
7Ba iran da maylay so lopa, - ay kadakl a piyakatho Ami ron ko oman i sasoson a mapiya?
8Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
9Na mataan! a so Kadnan ka, na titho a Skaniyan so Mabagr, a Makalimoon.
10Na gowani na tiyawag o Kadnan ka so Mosa: "Song ka ko pagtaw a manga darowaka,"
11"Pagtaw o Pir´awn: Ino siran di phananggila?"
12Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na ipkhalk akn o ba ako iran pakambokhaga: "
13"Go gomagt a rarb akn, go di mapkas a dila akn: Na sogoing ka so Haron (sa mimbabid akn);"
14"Go adn a kasalaan ko kiran, na ipkhalk akn oba ako iran bonoa."
15Pitharo (o Allah) a: "Kna pn nai! na lalakaw kano a dowa, rakhs o manga tanda Ami; Mataan! a Skami na babid iyo, a pphamamakin´g."
16"Na song kano ko Pir´awn, na tharoa niyo a: Mataan! a skami na sogo o Kadnan o manga kaadn;"
17"Botawaning ka rkami so manga moriyataw o Israil."
18Pitharo (o Pir´awn): "Ba ami ska da pagoyagoyaga sii rkami, ko kawawatai rka, go miyakatarg ka rkami ko kawyagoyag ka sa miyakaphipira ragon?"
19"Go pinggolawlang ka so pinggolawlang ka, a so pinggolawlang ka (a kiyapamonoo ka), na ska na miyapd ko da a manga tadm iyan!"
20Pitharo (o Mosa): "Miyanggolawla ko oto, na samawto na sakn na pd ko miyangariribat."
21"Na piyalagoyang ko skano, ka kagiya inikalk akn skano; na bigan ako o Kadnan ko sa ongangn, go biyaloy ako Niyan a pd ko manga sogo."
22"Na giyoto man na limo a ipphangalimo o ka rakn oto, sa kiyapangongoripnang ka ko manga moriyataw o Israil!"
23Pitharo o Pir´awn: "Na antonaa so Kadnan o manga kaadn?"
24Pitharo (o Mosa) a: "So Kadnan o manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowanan, - o skano na khitotomangkd."
25Pitharo (o Pir´awn) ko makalilibt on: "Ba niyo da man´g?"
26Pitharo (o Mosa) a: "So Kadnan iyo go Kadnan o manga loks iyo a miyangaoona!"
27Pitharo (o Pir´awn) a: "Mataan! a so sogo rkano a so siyogo rkano na mataan a pmbthangn!"
28Pitharo iyan a: "Kadnan o sbangan ago so sdpan, go so nganin a pagltan a dowa nan! o skano na zabota niyo!"
29Pitharo (o Pir´awn) a: "Mataan a o kowa ka sa tohan a salakaw rakn, na sabnar a itapi ami ska dn ko manga kalaboso!"
30Pitharo iyan: "Ati apiya adn a minioma ko rka a tanda a mapayag?"
31Pitharo (o Pir´awn): "Na talingomaan ka skaniyan, o miyabaloy ka a pd ko manga bnar!"
32Na iniithog iyan so badas iyan, na samawto na skaniyan na nipay a mala!
33Go tiyonggos iyan a lima niyan, na samawto na skaniyan na sindaw (a miyailay o) khibabantay!
34Pitharo (o Pir´awn) ko manga nakoda a lomilibt on a: "Mataan aya! a titho a balik mata a lbi a matao: "
35"Khabayaan iyan a mapakaawa kano niyan ko lopa iyo sabap ko balik mata niyan; na antonaa i pangoyaw niyo?."
36Pitharo iran a: "Pakalanatang ka skaniyan go so pagari niyan, na sogoing ka so manga ingd sa kalimod iran: "
37"Kaan iran rka mawit so oman i balik mata a lbi a matao."
38Na miyatimo so manga balik mata ko diyandi a kapthatalabok, ko gawii a miyapnto,
39Na pitharo ko manga manosiya: "Ino skano miyatimo kano?"
40"Kaan tano kawnoti so manga balik mata, o mabaloy siran a siran i mamakadaag."
41Na kagiya a makawma so manga balik mata, na pitharo iran ko Pir´awn: "Ino mataan! a adn a mapmbagian ami a titho a balas o mabaloy kami a skami i mamakadaag?"
42Pitharo iyan: "Oway, go mataan! a skano samawto na pd dn ko manga dadasg (rakn)."
43Pitharo kiran o Mosa: "Ithogn iyo so skano na ipagithog iyo!"
44Na iniithog iran so manga tali ran go so manga badas iran, go pitharo iran: "Ibt ko mnang o Pir´awn, ka mataan! a sktano na sktano dn i phamakapgs!"
45Na iniithog o Mosa so badas iyan, na samawto na skaniyan na pphlololokn iyan so ipphanaliba iran!
46Na miyakasondong so manga balik mata, sa khipakasosodiod,
47Pitharo iran: "Piyaratiyaya mi so Kadnan o manga kaadn,"
48"A Kadnan o Mosa ago so Haron."
49Pitharo (o Pir´awn) a: "Piyaratiyaya niyo to a da akn skano pn kaydini; Mataan! a skaniyan na titho a mala rkano a so miyangndao rkano ko balik mata. Na mataan a katokawan iyo dn. Mataan a pamotolan ko dn so manga lima niyo go so manga ai niyo sa di magonod, go mataan a solaan ko skano dn langon!"
50Pitharo iran: "A di rkami phakamorala so pkitmo rkami a pd ko siksa sa donya. Mataan! a skami na sii bo ko Kadnan ami phamakandod!"
51"Mataan! a skami na maiinam ami a kanapiya rkami o Kadnan ami ko manga sala ami, sa kiyabaloy ami a paganay ko miyamaratiyaya!"
52Na iniilaham Ami ko Mosa a: "Panglmn ka so manga oripn ko; mataan! a skano na phanalokonan kano (iran)."
53Na siyogoan o Pir´awn so manga bandar a ingd sa kalimod iran,
54(Sa gii niyan tharoon:) "Mataan! a siran aya na titho a pagtaw a manga iito,"
55"Go mataan! a siran na titho tano iran a piyakanggani;"
56"Go mataan! a sktano na langon tano dn makaiiktiyar."
57Na piyakaawa Ami siran ko manga pamomolan, go so manga bowalan,
58Go so manga kakawasaan: Go so darpa a mapiya;
59Lagid oto, na piyakipangowarisan Ami oto ko manga moriyataw o Israil.
60Na pithalokonan iran siran ko kiyasbangi kiran o alongan.
61Na kagiya a makambantaya so dowa a madakl, na pitharo o manga pd o Mosa a: "Mataan! a sktano na praotn tano dn."
62Pitharo (o Mosa): "Kna pn nai, mataan! a babid akn so Kadnan ko! na thoroon ako Niyan!"
63Na iniilaham Ami ko Mosa a: "Bntoln ka so badas ka ko kalodan (na inibntol iyan on). Na miyasray, na mimbaloy so oman i sasray a lagid o palaw a mala."
64Na piyakasipg Ami roo so manga salakaw (kiran).
65Na siyabt Ami so Mosa ago so manga pd iyan, sa langon siran;
66Oriyan iyan na inld Ami so manga salakaw (kiran).
67Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
68Na mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn i Mabagr, a Makalimoon.
69Na batiyaang ka kiran so totholan ko Ibrahim.
70Gowani na pitharo iyan ki ama iyan go so pagtaw niyan: "Antonaa i pzimbaan niyo?"
71Pitharo iran a: "Pzimba kami sa manga barahala, na gii ami mbabasaalongan an a kapzimba ami ron."
72Pitharo iyan a: "Ino pkhan´g kano iran ko masa a kapphanongganoya niyo (kiran),"
73"O di na khapiyaan kano iran, odi na khabinasaan kano iran?"
74Pitharo iran a: "Kna, ka miyatoon ami so manga loks ami a lagid oto a gi iran nggolawlaan."
75Pitharo iyan: "Ay gda iyo ko skano na pzimbaan iyo,"
76"Skano go so manga loks iyo a miyangaoona?"
77"Na mataan! a siran na ridoay akn, inonta so Kadnan o manga kaadn;
78"A so miyadn rakn, go Skaniyan i pnggonanao rakn;
79"Go Skaniyan i pphakakan rakn, go pphakaynom rakn,
80"Go igira a miyasakit ako, na Skaniyan i pphakapiya rakn;
81"Go Skaniyan i phakapatay rakn, oriyan iyan na pagoyagn ako Niyan;
82"Go Skaniyan i phangangarapanan ko, sa napi Niyan rakn so kasalaan ko ko gawii a kapamalas.
83"Kadnan ko, bgi akong ka sa ongangn, go tapiin akong Ka ko manga bilangataw;
84"Go snggay akong ka sa bantogan a mapiya sii ko phangaoori;
85"Go baloya kong ka a pd ko manga waris ko sorga a pakalma;
86"Go napiing Ka si ama, mataan! a skaniyan na miyabaloy a pd ko miyangadadadag;
87"Go di akong Ka phakarondana ko gawii a kawyag a kiran (ko alongan a qiyamah);
88"Gawii a di phakanggay a gona so tamok, go so manga wata,
89"Inonta so taw a minitalingoma niyan ko Allah so poso a linang;
90"Na ipakarani so sorga ko miyamananggila,
91"Go pakisandngan so naraka Jahim ko miyangadadadag;
92"Go tharoon kiran: Anda so skano na pzimbaan iyo,
93"A salakaw ko Allah? Ino khatabangan kano iran, odi na khatabangan iran a ginawa iran?´
94"Na panalimpatoon siran roo, - siran ago so miyangadadadag,
95"Go so pagtaw o iblis sa kasamasama iran.
96"Tharoon iran a siran na gii siran roo zasawala:
97"Ibt ko Allah, ka mataan a miyatago kami dn ko kadadag a mapayag,
98"Gowani a irimbang ami skano ko Kadnan o manga kaadn;
99"Na da a miyakadadag rkami a rowar ko manga rarata i ongar.
100"Na da a bagian ami a phamakaogop,
101"Go da a bolayoka a gomagt sa ginawa (ko masosowa ami).
102"Na o mataan! a adn a kapakakasoy ami (sa doniya), na mabaloy kami a pd ko miyamaratiyaya!"
103Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda, na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
104Na mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
105Piyakambokhag o pagtaw o Noh so manga sogo.
106"Gowani na pitharo kiran o pagari ran a Noh: Ino kano di phananggila?
107"Mataan! a sakn na sogo rkano a kasasanaan:
108"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo.
109"Na da a phangnin ko rkano saya a balas: da a balas rakn inonta sii ko Kadnan o manga kaadn:
110"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo."
111Pitharo iran: Ino ami ska pharatiyayaa, a aya phagonot rka na so tanto a manga bababa?
112Pitharo iyan a: "Da ko katao akn so nganin a siran na gi iran nggolawlaan,"
113"So itongan kiran na sii bo ko Kadnan ko, o katawi niyo.
114"Na kna a ba rakn pakiphamogawn so miyamaratiyaya.
115"Sakn na matag ako pphamakaiktiyar a mapayag."
116Pitharo iran a: "Mataan! a o ding ka gnki, hay Noh! na mataan a khabaloy ka dn a pd ko praradiyamn."
117Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a so pagtaw akn na piyakambokhag ako iran.
118"Na kokoma kong Ka ago siran sa kokoman (a ontol), go sabt akong Ka ago so manga pd akn a miyamaratiyaya."
119Na siyabt Ami skaniyan ago so manga pd iyan, ko kapal a mappno.
120Oriyan iyan na inld Ami ko kiyaipos oto so miyangalalamba.
121Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
122Na mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
123Piyakambokhag o (pagtaw a) Ad so manga sogo.
124Gowani na pitharo kiran o pagari ran a Hod: "Ino kano di phananggila?"
125"Mataan! a sakn na sogo rkano a kasasarigan:
126"Na kalkn iyo so Allah go onoti ako niyo.
127"Go da a phangning ko rkano saya a balas: da a balas rakn inonta so sii ko Kadnan o manga kaadn.
128"Ino kano gii mbabalay ko oman i darpa a maporo sa toos a karimbaran niyo?
129"Go pphangmbaal kano sa manga torogan, ka ang kano makakal:
130"Go igira a minggolima kano, na minggolima kano a khipammndg:
131"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo.
132"Na kalkn iyo so (Allah a) migay rkano ko nganin a katawan iyo;
133"Migay rkano ko manga ayam go manga wata,
134"Go manga pamomolan go manga bowalan.
135"Mataan! a sakn na ikhawan akn skano ko siksa ko gawii a mala."
136Pitharo iran: "Magizan rkami o ino miyangthoma ka antawaa da ka mabaloy a pd ko manga pangngthoma!
137"Da ko ngkaya inonta na parangay o miyangaoona,
138"Na kna a ba kami phangasisiksa!"
139Na piyakambokhag iran skaniyan, na bininasa Mi siran. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
140Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
141Piyakambokhag o (pagtaw a) Samod so manga sogo.
142Gowani na pitharo kiran o pagari ran a Salih: "Ino kano di phananggila?"
143"Mataan! a sakn na sogo rkano a kasasanaan.
144"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo.
145"Na da a phangnin ko rkano saya a balas: da a balas rakn inonta so sii ko Kadnan o manga kaadn.
146"Ba kano khibagak, sii ko nganin a matatago sii, a khisasarig kano?
147"Sii ko manga pamomolan go manga bowalan,
148"Go manga prpran, go manga korma a so onga niyan na kiya lotoan?
149"Go pphamso kano ko manga palaw sa manga walay, a pkhababaya kano.
150"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo;
151"Na di niyo pagonoti so sogoan o manga malawani,
152"A siran na pphaminasa siran ko lopa, go di siran phangompiya."
153Pitharo iran a: "Ska na pd dn ko khitataraponan!
154"Kna a ba ka di manosiya a lagid ami: Na bgay ka sa tanda, o ska na pd ko manga bnar!"
155Pitharo iyan a: "Katii so onta a adn a kipantag iyan ko kaynom, go adn a kipantag iyo ko kaynom, ko gawii a mappnto.
156"Na di niyo zogata skaniyan a marata, ka madansal kano a siksa ko gawii a mala."
157Na biyono iran oto: Na miyabaloy siran a miyamakazndit.
158Na miyadansal siran o siksa. Mataan! a adn a madadalm roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
159Na mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
160Piyakambokhag o pagtaw o Lot so manga sogo.
161Gowani na pitharo kiran o pagari ran a Lot: "Ino kano di phananggila?"
162"Mataan! a sakn na sogo rkano a kasasanaan.
163"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo.
164"Na da a phangnin ko rkano saya a balas: da a balas rakn inonta so sii ko Kadnan o manga kaadn.
165"Ino niyo pphangabaya i so manga mama ko manga kaadn,
166"Na pngganatan iyo so inadn rkano o Kadnan iyo a manga karoma niyo? Kna, ka skano na pagtaw a manga malawani!"
167Pitharo iran a: "Mataan a o ding ka gnki, hay Lot! na mataan a khabaloy ka dn a pd ko piyamakaawa!."
168Pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na pd ko pkhakararangit ko galbk iyo."
169"Kadnan ko, sabt akong Ka ago so taalok rakn, phoon ko gi iran nggolawlaan!"
170Na siyabt Ami skaniyan ago so taalok on a kasamasama iran,
171Inonta so loks (a karoma niyan) ka minitapi ko miyangakakakal ko siksa.
172Oriyan iyan na piyolang Ami so manga salakaw (kiran).
173Go piyakaoranan Ami siran sa oran (a ator): Na miyakaratarata a inioran ko piyamakaiktiyar (a da dn paratiyaya)!
174Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
175Na mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
176Piyakambokhag o manga taw sa Aykah so manga sogo.
177Gowani na pitharo kiran o Shoayb: "Ino kano di phananggila?"
178"Mataan! a sakn na sogo rkano a kasasanaan.
179"Na kalkn iyo so Allah, go onoti ako niyo.
180"Na da a phangnin ko rkano saya a balas: da a balas rakn inonta so sii ko Kadnan o manga kaadn.
181"Tarotopa niyo so kapagasad, na oba kano mabaloy a pd ko pphamangorang.
182"Na thimbang kano ko timbangan a makaoontol;
183"Go da a khoranga niyo ko manga manosiya ko nganinganin iran, go di kano phangalandada ko lopa, a pphamaminasa kano;
184"Go kalkn iyo so (Allah a) miyadn rkano, go (miyadn ko) manga kaadn a miyangaoona."
185Pitharo iran a: "Ska na pd dn ko khitataraponan!
186"Na kna a ba ka di manosiya a lagid ami, na mataan! a arangan ami rka na pd dn ko manga bokhag!
187"Na ologi kaming ka sa pisagintasan ko siksa ko langit, o ska na pd ko manga bnar!"
188Pitharo iyan a: "So Kadnan ko i Matao ko gii niyo nggolawlaan."
189Na piyakambokhag iran skaniyan. Na miyadansal siran o siksa ko alongan a kinilalansay o gabon. Mataan aya! a miyabaloy a siksa ko alongan a mala.
190Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda: Na da mabaloy so kadaklan kiran a khipaparatiyaya.
191Na mataan! a so Kadnan ka na skaniyan dn so Mabagr, a Makalimoon.
192Na mataan a giya Qor´an aya! a titho a initoron o Kadnan o manga kaadn:
193Initoron aya o Niyawa a Kasasarigan (a so Jibril),
194Sii ko poso o ka (hay Mohammad), ka ang ka mabaloy a pd ko miyamakaiktiyar,
195Sa basa Arab a mapayag.
196Na mataan aya! a titho a madadalm ko manga kitab a miyangaoona.
197Ba da a miyaadn kiran a tanda a katawan skaniyan o manga olama ko manga moriyataw o Israil?
198Na o initoron Ami skaniyan ko sabaad ko kna a ba manga Arab,
199Na go niyan kiran oto biyatiya, na di iran oto pharatiyayaan.
200Lagid aya a kiyapakasold Ami ron ko manga poso o manga rarata i ongar.
201Di iran oto pharatiyayaan taman sa di iran kasandngan so siksa a malipds;
202Na makatalingoma kiran (so siksa) sa mitalmba, a siran na di iran maiin´ngka;
203Na matharo iran: "Ino sktano khataalik rktano?"
204(Pitharo o Allah:) Ino a so siksa Ami na pphangnin iran a kagaan iyan?
205Ay gdaa ka? Amay ka pakasawitn Ami siran ko kapipiya a ginawa sa phipira ragon,
206Oriyan iyan na makawma kiran so inidiyandi kiran (a siksa)!
207Na di kiran makalinding so piyakisawitan kiran a kapipiya ginawa!
208Na da a bininasa Mi a phagingd, a ba da a miyamakaiktiyar on,
209Pananadm; na kna a ba Kami manga salimbot.
210Go kna a ba initoron skaniyan o manga shaytan:
211Go di kiran patot, go di iran khagaga.
212Mataan! a siran na so kapamamakin´g (ko langit) na piyakignkan kiran dn.
213Na di ka phanongganoy sa pd o Allah, a tohan a salakaw ka mabaloy ka a pd ko phangasisiksa.
214Na pakaiktiyarang ka so manga tonganaing ka, a manga dadasg,
215Go pakainayang ka so gowagowaing ka ko taw a miyonot rka, a pd ko miyamaratiyaya.
216Na amay ka sorangng ka iran, na tharoang ka a: "Mataan! a sakn na angiyas ako ko gii niyo nggolawlaan!"
217Go panarig ka ko (Allah a) Mabagr, a Makalimoon,
218A so Pphakaylay rka ko masa a kapthindg ka,
219Go so kapphagkaskas ka a rakhs o pphamanojiod.
220Mataan aya! a Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
221Ba ko rkano phanothola, so taw a pthpadan o manga shaytan?
222Pthpad ko oman i bokhag, a baradosa,
223A tatandangan iran sa pamamakin´gan (so manga shaytan), na so kadaklan kiran na manga bokhag.
224Na so manga pababayok, na phagonotan siran o miyangadadadag:.
225Bang ka da maylay a mataan! a siran na pphromparompak siran ko oman i laboay?
226Go mataan a siran na gi iran tharoon so di iran pnggolawlaan,
227Tabiya on so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go tiyadman iran so Allah sa madakl, go siyabt iran a ginawa iran ko oriyan o kiyasalimboti kiran; na katokawan dn o siran a manga salimbot o antonaa darpa i khandodan iran!
Chapter 27 (Sura 27)
1Ta, Sin. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Giyaya man na manga ayat ko Qor´an, - go kitab a miyakaosay.
2Toroan, go tothol a mapiya a bagian o miyamaratiyaya,
3Siran na ipphamayandg iran so sambayang go pthonayn iran so zakat, go siran na so akhirat na tatangkdn iran.
4Mataan! a siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na pipharasan Ami kiran so manga galbk iran; na siran na pphromparompak siran.
5Siran man so mapmbagian iran so marata a siksa: Go siran sii ko akhirat na siran i titho a manga logi.
6Na mataan! a ska (hay Mohammad) i titho a pphaladan ko Qor´an a phoon ko hadapan o Allah a Mawngangn, a Matao.
7(Tadming ka) Gowani na pitharo o Mosa ko taalok on a: "Mataan! a sakn na miyakaylay sa apoy; na kabgan ko skano ron sa tothol, odi na kabgan ko skano sa masindaw a barabad, ka ang kano makathitirarang."
8Na kagiya a makawma on, na minitawag on: "Piyakambarakat so taw a matatago ko apoy go so taw a makalilibt on: Na Soti so Allah, a Kadnan o manga kaadn."
9"Hay Mosa, mataan aya! a Sakn so Allah, a Mabagr, a Mawngangn!"
10"Na ithogn ka so badas ka!" (na iniithog iyan). Na kagiya a maylay niyan skaniyan a gii kaokhaog lagid o skaniyan na nipay a magaan i kadola, na miyakatingr a tomiyalikhod, go da dingil, (pitharo o Allah:) "Hay Mosa, di ka khalk: Mataan! a Sakn na di khalk ko hadapan ko so manga sogo,"
11"Ogaid na so taw a miyakasalimbot, oriyan iyan na somiyambi sa mapiya ko oriyan o marata, na mataan! a Sakn na Manapi, a Makalimoon.
12"Na soldn ka a limang ka ko lig o bangkala aka, ka an ka mapakaliyo a masindaw a knaa ba sakit: Pd ko siyaw a manga tanda a pagowitn ko Pir´awn go so pagtaw niyan: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw manga songklid."
13Na kagiya a makawma kiran so manga tanda Ami, a marayag, na pitharo iran a: "Giyaya na balik mata a mapayag!"
14Na siyangka iran oto, oba di tiyangkd oto o manga ginawa iran, sa kapanalimbot go kaphaporo; na pamimikiranang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko miyamaminasa!
15Na sabnsabnar a bigan Ami so Dawood, go so Solayman sa katao: Na pitharo iran a: "So podi na rk o Allah, so inilbi kami Niyan ko madakl ko manga oripn Iyan a miyamaratiyaya!"
16Na kiyapangowarisan o Solayman so Dawood. Na pitharo iyan: "Hay manga manosiya, piyakisabotan rkami so katharo o manga papanok, go bigan kami ko langowan taman: Mataan! a giyaya na skaniyan dn so limo a mapayag."
17Na linimod ko Solayman so manga tantara iyan, a manga jinn go manga manosiya, go manga papanok, na siran na pakapphnanayawaan siran.
18Taman sa kagiya makatalingoma siran ko balintad o manga pila, na pitharo o (dato a) pila: "Hay manga pila, sold kano ko manga darpa iyo, di kano phakiropt ko Solayman go so manga tantara iyan a siran na di iran maiin´ng ka."
19Na miyakang gmnggmn (so Solayman), a makakhakala phoon ko katharo (o pila); go miyatharo iyan: "Kadnan ko, ilahamn Ka rakn so kapakapanalamat akn ko limoo Ka, a so inipangalimoo Ka rakn ago so mbala a loks akn, go so kapakang galbk akn sa mapiya a masoat Ka on: Go pakasold akong Ka (ko sorga), sabap ko limoo Ka, a pd ko manga oripn Ka a manga bilangataw."
20Na piyariksa iyan so manga papanok; na miyatharo iyan a: "Ino a di akn khaylay so (papanok a) Hodhod? Ba miyabaloy a pd ko miyamangigaib?"
21"Mataan a siksaan ko dn skaniyan sa siksa a sangat, odi na mataan a sombaliin ko dn skaniyan, odi na mataan a kabgan ako niyan sa karina a mapayag."
22Na miyakatarg sa da mathay; na miyatharo (o Hodhod) a: "Miyaszb akn so dang ka maszb skaniyan, go minitalingoma ko rka phoon sa Saba so tothol a matatangkd."
23"Mataan! a sakn na miyatoon ko a babay a kandadatoan iyan siran, go kiyabgan ko langowan taman, go adn a kantir iyan a mala."
24"Miyatoon ko skaniyan ago so pagtaw niyan a pzodiodan iran so alongan a salakaw ko Allah: Go phipharasan kiran o shaytan so manga galbk iran, na kiyaalangan iyan siran ko lalan (a ontol), na siran na di siran makaoontol,"
25"Sa di iran kazodiod ko Allah, a so pphakagmaw ko masoln ko manga langit go so lopa, go Matao ko pag-umaan iyo go so papayagn iyo."
26"So Allah! - da a tohan inonta Skaniyan! - a Kadnan o arash a mala!"
27Pitharo (o Solayman) a: "Ilayn ta dn o ino bnar ka, antawaa miyabaloy ka a pd ko manga bokhag!"
28"Lalakawn ka a sorat akn nai, na sampain ka ya kiran: Oriyan iyan na awatang ka siran, na ilayang ka o antonaa i phakakasowin iran (a smbag)."
29Pitharo (o bai sa Saba) a: "Hay manga nakoda, mataan! a sakn na minisampay rakn a sorat a pagaadatan."
30"Mataan aya! a phoon ko Solayman, go mataan aya! (a misosorat on) a: Sii ko ngaran o Allah, a Masalinggagaw, a Makalimoon:"
31"Di ako niyo pphaporoi, go song kano rakn a mbabayorantang kano."
32Pitharo iyan a: "Hay manga nakoda, mosawiri ako niyo sa pnggolawlaang ko: da a pagimasadng ko a pnggolawlaan taman sa di kano makamasa."
33Pitharo iran a: "Sktano i khipakatatangan ko bagr, go khipakatatangan ko guus ko kambonoay a mala: Na so kapanonogo na sii rka; na phandapating ka o antonaa i izogoo ka."
34Pitharo iyan a: "Mataan! a so manga dato, na igira a somiyold siran ko ingd, na pmbinasaan iran oto, go pmbalowin iran so manga ala i pangkatan ko taw ron a pphamakarondan, na lagid oto a gi iran ngolawlaan."
35"Na mataan! a sakn na phakiwitan ko siran sa pammgayan, ka pagilaing ko o antonaa i mipmbalingan o manga sogo."
36Na kagiya a makawma ko Solayman (so sogo iyan), na pitharo (o Solayman) a: "Ino ako niyo mbgi sa tamok? A so inibgay rakn o Allah na tomo a di so inibgay niyan rkano! Kna, ka skano na so pammgayan iyo na pkhababayaan niyo!"
37"Kasowin ka kiran, ka mataan a khitalingoma mi kiran dn so manga tantara a da a kaphakaato iran on: Go mataan a mbogawn ami siran dn roo a khipakarorondan, a siran na khipakadadapanas."
38Pitharo iyan: "Hay manga nakoda! antawaa rkano i makawit rakn ko kantir iyan ko da iran rakn pn kapakatalingoma, a mbabayorantang siran?"
39Pitharo o Ifrit, a pd ko manga jinn a: "Sakn i makawit rka on ko ding ka pn kapakaganat ko darpa aka: Na mataan! a sakn ko makapantag on na titho a mabagr, a kasasanaan."
40Pitharo o (Ashif Ibno Barkiya a) adn a zisii rkaniyan a katao ko kitab a: "Sakn i makawit rka on sa di pn makandod sii rka so kaylaing ka!" Na kagiya a maylay niyan a makabbkn ko obay niyan, na miyatharo iyan a: "Giyai na pd ko limo o Kadnan ko! - ka ithpng iyan rakn o ino phanalamat ako antawaa magongkir ako. Na sadn sa manalamat, na mataan! a so kapphanalamat iyan na bagian o ginawa niyan; na sadn sa mongkir, na mataan! a so Kadnan ko na Kawasa, a Maginawa!"
41Pitharo iyan a: "Barngkasa niyo ron so kantir iyan, ka ilayn tano o ino khakilala niyan, antawaa mabaloy a pd ko siran a di ron phamakakilala."
42Na kagiya a makawma (so bai sa Saba), na adn a mitharo: "Ba lagidai so kantir ka?" Pitharo iyan a: "Lagid oba skaniyan; na inibgay rkami so katao ko onaan aya, go miyabaloy kami a mimbabayorantang."
43Na kiyaalangan skaniyan, (ko paratiyaya ko Allah) o miyabaloy a pzimbaan iyan a salakaw ko Allah: Ka mataan! a skaniyan na miyabaloy a pd ko pagtaw a manga kafir.
44Pitharo on: "Sold ka ko astana": Na kagiya maylay niyan oto, na tiyarima iyan oto sa mala a ig, na kiyasawaan iyan so mbala a pamosoan iyan. Pitharo (on o Solayman) a: "Mataan aya! a astana a matilak a pagalongan. Pitharo iyan a: "Kadnan ko, mataan! a sakn na kiyasalimbotan ko a ginawa ko: Na mimbayorantang ako a pd o Solayman ko Allah, a Kadnan o manga kaadn."
45Na sabnsabnar a siyogo Ami ko (pagtaw a) Samod, so pagari ran a Salih, sa "Simbaa niyo so Allah": Na samawto, na siran na miyadowa siran lompok a gii siran zasawala.
46Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, ino niyo phagalokaloki so marata ko da pn so mapiya? Ino kano di phangni sa maap ko Allah, ka ang kano mipangalimo."
47Pitharo iran a: "Kiyazoknaan kami sa marata sa sabap rka, go sabap ko manga pd ka". Pitharo iyan a: "So sokna iyo a marata na sii ko Allah; kna, ka skano na pagtaw a phphaniyobaan."
48Na adn a matatago ko bandar a ingd a siyaw kataw a pphamaminasa siran ko lopa, go di siran phangompiya.
49Pitharo iran a: "Zasapai kano sa ibt ko Allah ka mataan a slmn tano dn skaniyan go so taalok on, oriyan iyan na tharoon tano dn ko wali ron a: ´Da tano kamasai a kiyapolang o taalok on, go mataan! a sktano na titho a manga bnar´."
50Na miyagikmat siran sa samporna a ikmat, go miyagikmat Kami sa samporna a ikmat, a siran na di iran maiin´ngka.
51Na nggdagdaang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko ikmat iran! - mataan! a Skami na piyolang Ami siran go so pagtaw iran, sa langon siran.,
52Na giyoto man so manga walay ran, - a miyangaggba, - sabap ko kiyandarowaka iran mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko pagtaw a manga tatao.
53Na siyabt Ami so miyamaratiyaya, go mimbaloy siran a khipanananggila.
54Na (aloyang ka) so Lot gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan a: "Ino niyo gii nggolawlaa so pakasisingay, a skano na pkhaylay niyo (a marata)?"
55Ino a mataan! a skano na ipthalingoma niyo ko manga mama so kababaya a salakaw ko manga babay? Kna, ka skano na pagtaw a da a manga mlng iyo!
56Na da a miyabaloy a smbag o pagtaw niyan a rowar sa kiyatharoa iran sa: "Pakaawaa niyo so manga taalok ko Lot ko ingd iyo: Mataan siran! a manga taw a pzosoti!"
57Na siyabt Ami skaniyan go so taalok on, inonta so karoma niyan: Ka inokor Ami skaniyan a pd ko mithatalimbagak.
58Na piyakawranan Ami siran sa oran (a ator): Na miyakaratarata a inioran ko piyamakaiktiyar (a da siran dn paratiyaya)!
59Tharoang ka a: So podi na rk o Allah, go kalilintad a sii ko manga oripn Iyan a pinili Iyan. Ino so Allah aya lbi a mapiya, antawaa so ipphanakoto iran?
60Ba (di aya lbi a mapiya) so miyadn ko manga langit ago so lopa, go piyakatoron an kano Niyan phoon ko kawang sa ig? Na piyakatho Ami sa sabap rkaniyan so manga sapad a manga pipiya i paras: Na da a miyabaloy a kapaar iyo ko kapakathoa niyo ko kayo niyan. Ba adn a tohan a pd o Allah? Kna, ka siran na pagtaw a phrimbangn iran (so Allah).
61Ba (di aya lbi a mapiya) so biyaloy Niyan so lopa a thatakna; go tiyagoan Iyan so pagltltan iyan sa manga lawasayg; go tiyagoan Iyan sa manga palaw; go tiyagoan Iyan so pagltan a dowa kalodan sa lt? Ba adn a tohan a pd o Allah? Kna, ka so kadaklan kiran na di iran katawan.
62Ba (di aya lbi a mapiya) so pzmbag ko karrgnan, igira a miyangni Ron, go pphokas ko marata, go pmbaloy rkano a pphamakasambi ko lopa? Ba adn a tohan a pd o Allah? Miyakaytoito a kapphakatadm iyo!
63Ba (di aya lbi a mapiya) so gii rkano ngonanao ko manga lilibotng ko kalopaan go so kalodan, go so pmbotawan rkano ko manga ndo a pphamalata ko anaan o limo Iyan? Ba adn a tohan a pd o Allah? Maporo so Allah a ka-aawat Iyan ko ipphamanakoto iran (Non)!
64Ba (di aya lbi a mapiya) so pphanagipoon ko kapangadn, oriyan iyan (ko kapatay), na khasowin Iyan (madn so miyamatay), go pphagpr rkano ko phoon ko kawang ago so lopa? Ba adn a tohan a pd o Allah? Tharoang ka a: "Bgan iyo i karina niyo, a skano i manga bnar!"
65Tharoang ka a: Da a matao a taw a matatago ko manga langit go so lopa, ko migagaib a inonta so Allah: Go di iran maiin´ngka o anday kapagoyaga kiran.
66Ba riyaot a katao iran so akhirat? Kna, ka siran na pkhadowandowaan siran on, kna, ka siran na miyangabobota siran on!
67Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Ino amay ka mbaloy kami a botha, ago so manga loks ami, ba mataan! a skami na phamakagmawn dn (ko manga kobor)?"
68"Sabnsabnar a minidiyandi rktano aya, - sktano go so manga loks tano gowani: Da ko ngkaya inonta na manga iringa a kabokhag o miyangaoona."
69Tharoang ka: "Lalakaw kano ko lopa na phapandapati niyo so miyambtad o kiya akiran ko manga rarata i ongar."
70Go ding ka siran pmboko on, go di nggagtn a rarb ka so ikmat iran.
71Na gi iran tharoon a: "Anda dn angkai a diyandi (a kaphakatalingoma o siksa) o skano i manga bnar?"
72Tharoang ka a: "Matatangkd a khabaloy a marani rkano so sabaad ko pphagalokalokan iyo (a siksa)!"
73Na mataan! a so Kadnan ka i titho a Malai-gagaw ko manga manosiya: Na ogaid na so kadaklan kiran na di siran phanalamat.
74Na mataan! a so Kadnan ka na katawan Iyan dn so pag-umaan o manga rarb iran, go so papayagn iran.
75Go da a migagaib, ko langit ago so lopa, a ba di matatago ko (Laoh Mahfod a) daptar a mapayag.
76Mataan! a giyang kaya a Qor´an na pphanotholn iyan ko manga moriyataw o Israil so kadaklan ko siran na di siran on phagayonayon.
77Na mataan aya! a titho a toroan go limo ko miyamaratiyaya.
78Mataan! a so Kadnan ka na ikhokom Iyan kiran so kokoman Iyan: Go Skaniyan so Domadaag, a Matao.
79Na sariging ka so Allah, mataan! a ska na sii ko bnar, a mapayag.
80Mataan! a ska na ding ka maphakin´g ko miyamatay, go ding ka maphakin´g ko manga bngl so pananawag igira a tominingr siran a khitatalikhod.
81Na da rka i bang ka manggonanao so manga bota, sa kapokas ko kadadadag iran: da a maphakan´g ka a rowar ko taw a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami, na siran i mimbabayorantang.
82Na amay ka makatana kiran so katharo, na pakagmawan Ami siran sa binatang ko lopa: Sa imbitiyarai niyan siran, sa mataan! a so manga manosiya na miyabaloy siran a so manga ayat Ami na di iran tatangkdn.
83Na sii ko gawii a timo on Ami phoon ko oman i pagtaw so isa ka sagorompong a pd ko taw a gii niyan pakambokhagn so manga ayat Ami, na siran na pakaphpnanayawaan siran,
84Taman sa amay ka makawma siran (ko Allah), na tharoon Iyan: "Ino niyo pakapmbokhaga so manga ayat Akn, go da niyo to szba a katao, ino antonaa so pinggolawla niyo?"
85Na makatana kiran so katharo, sabap ko kiyandarowaka iran, na siran na di siran maka ptharo.
86Ba iran da manggdagda a mataan! a Skami na biyaloy Ami so gagawii ka an siran on pphakadkha, go so dawndaw a mipphangilaylay? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a khipaparatiyaya!
87Na sii ko gawii a kaiyopa ko sanggakala, na kalkan so matatago ko manga langit, go so matatago ko lopa, inonta so kabaya o Allah: Na oman iisa na makatalingoma siran Rkaniyan a khipakapangangalimbabaan.
88Na maylaing ka so manga palaw, a aya tarima aka on na thatakna; a (o ba di) skaniyan na somasagmbt sa (lagid o) kasasagmbt o gabon: Galbk o Allah, a so mimbaibait ko langowan taman: Mataan! a Skaniyan i Kaip ko gii niyo nggolawlaan.
89Sa taw a mitalingoma niyan so mapiya, na adn a bagian iyan a mapiya a di skaniyan; go siran ko pakalklk sa alongan oto na khisasarig siran.
90Na sa taw a mitalingoma niyan so marata, na phozangn so manga paras iran ko naraka (tharoon kiran:) "Ba adn a imbalas rkano a rowar ko pinggolawla niyo?"
91(Tharoang ka:) Aya bo a inisogo rakn na so kasimbaa ko ko Kadnan angkai a ingd, a so piyakipagadatan Iyan skaniyan, go rk Iyan so langowan taman: Go inisogo rakn a mabaloy ako a pd ko mimbabayorantang, -
92Go so kapphangadii ko ko Qor´an: Na sa taw a montol, na phakaontol sa rk bo o ginawa niyan; na sa taw a somilay, na tharoang ka a: "Sakn na matag ako pd ko pphamakaiktiyar."
93Go tharoang ka a: "So bantogan na rk o Allah, phakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan, na khakilala niyo to; na da ko Kadnan ka i ba Niyan kalilipati so gii niyo nggolawlaan."
Chapter 28 (Sura 28)
1Ta, Sin, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on).
2Giyaya na manga ayat ko kitab a miyakawsay.
3Pmbatiyaan Ami rka so sabaad ko totholan ko Mosa, go so Pir´awn sii ko bnar, a bagian o pagtaw a khipaparatiyaya.
4Mataan! a so Pir´awn na miphaporo ko lopa, go biyaloy niyan so taw ron a miyambaabaad, pangangarasiyan iyan so sabaad kiran: Pphanombaliin iyan so manga wata iran a manga mama, na phlambaan iyan so manga babay kiran: Mataan! a skaniyan na miyabaloy a pd ko pphamaminasa.
5Na kabaya Ami a ikalimo Ami so siran a piyamangarasiyan ko lopa, go balowin Ami siran a pkhakawnotan, go balowin Ami siran a manga waris,
6Go pakakhapaarn Ami siran ko lopa, go pakiilay Ami ko Pir´awn, go so Haman, go so tantara iran a dowa, a phoon kiran, so siran na ipkhalk iran.
7Na iniilaham Ami ko (Yohanid a) ina o Mosa a: "Pakasosowang ka skaniyan, na o bang ka khalkn sa ba kamaratai skaniyan, na anodang ka skaniyan ko kalodan (a Nayl), go di ka pkhalk, go di ka mboboko: Mataan! a Skami na phakandodn Ami skaniyan sii rka, go mbalowin Ami skaniyan a pd ko manga rasol."
8Na miyatoon skaniyan o manga taalok ko Pir´awn: Ka kagiya a khabaloy ko bagian iran a ridoay go boko: Mataan! a so Pir´awn go so Haman go so manga tantara iran a dowa na miyabaloy siran a manga ribat.
9Na pitharo o (Asiyah a) karoma o Pir´awn a: "Iphakapiya ginawa, a bagian ko go bagian ka: Di niyo mbonoa skaniyan. Masikn a makaompiya rk ta, odi na kowaan ta skaniyan a wata ta; a siran na di iran maiin´ngka!."
10Na miyabaloy so poso o ina o Mosa a makakawang: Mataan a mayto bo na khapayag iran dn oto o da Ami tkhsa so poso iyan, ka adn mabaloy a pd ko miyamaratiyaya.
11Na pitharo iyan ko babay niyan a: "Tondogang ka skaniyan. Na tiyawdan iyan skaniyan sa mawatan; a siran na di iran maiin´ngka."
12Na inrn Ami skaniyan ko pphamakasoso (ron) sa paganay, na pitharo (o babay niyan) a: "Ino o toroon ko rkano so taw ko isa a walay a tagikorn iran skaniyan rkano, go siran na siyapn iran skaniyan?"
13Na piyakakasoy Ami skaniyan ki ina iyan, ka adn makapiya a ginawa niyan, go an di makamboboko, go an iyan katokawi a mataan! a so diyandi o Allah na bnar: Na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.
14Na kagiya a isampay ko katarotop o bagr iyan, go mikhasad, na bigan Ami skaniyan sa ongangn, go katao: Na lagid aya man a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
15Na somiyold ko bandar a ingd sii ko masa a kalilipat o taw ron: Na miyakatoon on sa dowa mama a gii siran mbono, - giya ngkaya (a isa on) na pd ko tampil rkaniyan, go giya ngkaya (a ika dowa) na pd ko ridoay niyan. Na miyangni rkaniyan sa tabang so pd ko tampil rkaniyan sii ko pd ko ridoay niyan, na siyontok skaniyan o Mosa na miyapatay niyan. Pitharo iyan a: "Giyaya na pd ko galbk o shaytan: Mataan! a skaniyan na ridoay a phakadadag, a mapayag!"
16Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan a sakn na kiyandarowakaang ko a ginawa ko. Na napii akong Ka! Na niyapiyan Iyan skaniyan: Mataan a so Allah! a Skaniyan so Manapi, a Makalimoon."
17Pitharo iyan: "Kadnan ko, sabap ko kinipangalimoon Ka rakn, na di ako dn mabaloy a tabanga o manga rarata i ongar!"
18Na kiyapitaan ko bandar a ingd, a maalk, a pakatatanaan iyan (i mapnggolawla niyan), na samawto na so miyakitabang on kagai, na phakitabang on (pman). Pitharo on o Mosa a: "Mataang ka a titho a ribat a mapayag!"
19Na kagiya a makhadiyat iyan a kaptan iyan so ridoay ran, na pitharo (o phakitabang): "Hay Mosa, bang ka kadiyat a mbono on akong ka lagid o kiyapamonoo ka sa taw kagai? Da a kadiyat ka a rowar sa kabalowing ka a talibono ko lopa, go ding ka kadiyat o ba ka mabaloy a pd ko pphamangompiya!"
20Na miyakaoma a mama, a phoon ko kilid o bandar a ingd, a gii nggagaan. Pitharo iyan: "Hay Mosa, mataan! a so manga nakoda na pphagopakatan ka iran, ka mbono on ka iran: Na awa ka, mataan! a sakn sa makapantag rka na pd ko pphamangoyaw sa mapiya."
21Na miyawa roo a pkhalk, a nomanayaw (sa mapnggolawla niyan), pitharo iyan: "Kadnan ko, sabt akong Ka phoon ko pagtaw a manga darowaka."
22Na kagiya a makasangor sa tampar sa Madyan, na pitharo iyan: "Oba bo so Kadnan ko na nggonanaon ako Niyan ko ontol a lalan."
23Na kagiya a makawma ko ig sa Madyan, na miyatoon iyan on a madakl a taw a pphamanagb siran, go miyatoon iyan ko kababaan iran a dowa a babay a pphangrnn iran (so manga kambing iran). Pitharo iyan: "Ino kano anan?" Pitharo a dowa oto a: "Di kami phakasagb taman sa di domlas so pphamamagonong (sa kambing): Na so ama Ami na loks a matoa."
24Na inisagb iyan siran: Oriyan iyan na somiyong ko kasisirongan, na pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na apiya antonaa i initoron Ka rakn a pangn´ngkn na makhakadiyat akn!"
25Na miyakaoma on so isa sa dowa oto (a babay), a pphlalakaw a pkhamamala. Pitharo iyan a: "Mataan! a si ama na thawagn ka niyan ka imbalas iyan rka so balas o kinisagbn ka rkami". Na kagiya a makawma on go piyanothol iyan on so manga tothol (ko miyasowa iyan), na pitharo (o Shoayb): "Di ka pkhalk: Ka miyakalidas ka ko pagtaw a manga darowaka."
26Pitharo o isa sa dowa oto (a babay): "Hay ama, sokaing ka skaniyan: Mataan! a mapiya a taw a zokayan ka, ka mabagr a kasasarigan."
27Pitharo (o Shoayb) a: "Mataan! a sakn na kabaya akn a pakiphangaroma ko rka so isa sangkai a dowa a wata akn, sa asar ka nggalbkan ka rakn sa walo ragon; na o tarotopang ka a sapolo (ragon) na phoon sa kabaya aka; ka di ko kabaya iba ko ska pakargni: Khatoon akong ka omiyog so Allah, a pd ko manga bilangataw."
28Pitharo (o Mosa) a: "Giyanan (i pasad ta) ko lt akn ago so lt ka: Apiya anda ko dowaa taalik i mitoman akn, na di ako ron ka maridowan. Na so Allah sii ko gii ta tharoon i saksi."
29Na kagiya a matarotop o Mosa so taalik, na lomiyalakaw a pd iyan si karoma niyan, na miyakaylay ko kilid o palaw sa apoy, na pitharo iyan ki karoma niyan: "Targ kano; mataan! a sakn na miyakaylay ako sa apoy; na kalokalo o kawitang ko skano a phoon rkaniyan sa tothol, odi na waga a phoon ko apoy, ka an kano maka thitirarang."
30Na kagiya a makatalingoma on, na miyatawag ko kilid o balintad sa kawanan, sii ko darpa a piyakambarakat phoon ko kayo: "Hay Mosa, mataan! a Sakn na Sakn so Allah, a Kadnan o manga kaadn."
31"Na ithogn ka so badas ka" (na iniithog iyan)! Na kagiya a maylay niyan a gii khaokaog lagid oba skaniyan nipay, na tominingr a pphalagoy, go da kasoy: (na miyatawag:) "Hay Mosa, sangor ka, go di ka khalk: Mataan! a ska na pd ko khipakasasarig."
32"Soldn ka a limang ka ko lig o bangkala aka, ka an ka mapakaliyo a sindaw a kna a ba sakit, go kakpn ka a limang ka phoon ko kalk. Na giyaya na dowa a tanda a phoon ko Kadnan ka a izampay ko Pir´awn go so manga nakoda a pagtaw niyan: Mataan! a siran na miyabaloy siran a pagtaw a manga songklid."
33Pitharo iyan: "Kadnan ko, mataan! a sakn na miyakapatay ako kiran sa sakataw, na ikhalk akn oba ako iran bonoa."
34"Na so pagari ko a Haron, na skaniyan i masagogod a di sakn i katharo; na sogoang Ka skaniyan a pd akn a pphakatabang, a pkhabnar ako niyan: Mataan! a sakn na ipkhalk akn o ba ako iran pakambokhaga."
35Pitharo (o Allah) a: "Imbagr Ami ko barokan ka so pagaring ka, go snggayan Ami skano sa guus, na da a misampay ran rkano (a marata): Sabap ko manga tanda Ami na skano a dowa, go so miyonot rkano i phamakadaag."
36Na kagiya a makawma kiran so Mosa a rakhs o manga tanda Ami a manga rarayag, na pitharo iran a: "Da ko ngkaya inonta na balik mata a pimbabaas; go da tano man´g angkai ko manga loks tano a miyangaoona!"
37Na pitharo o Mosa a: "So Kadnan ko i Matao ko taw a minioma niyan so toroan a phoon ko hadapan Iyan, go so taw a khaadn a bagian iyan so phakatondog a ingd: Mataan aya! a di phakadaag so manga darowaka."
38Na pitharo o Pir´awn: "Hay manga nakoda, da a katawan ko a bagian iyo a tohan a salakaw rakn: Na kombaan akong ka hay Haman! sa lipaw, na mbaaln akong ka sa bantabantay, ka an ako makapanik ko tohan o Mosa: Ka mataan! a sakn na ikakarang ko dn skaniyan sa pd ko manga bokhag!"
39Na miyanakabor skaniyan go so manga tantara iyan ko lopa sa di ontol, go inipagarangan iran sa mataan! a siran na di siran Rkami phakandodn!
40Na siniksa Ami skaniyan go so manga tantara iyan, na inibowang Ami siran ko kalodan: Na pamimikiranang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko manga darowaka!
41Na biyaloy Ami siran a manga nakoda a ipphananawag iran so naraka; na sii ko alongan a qiyamah na di siran khatabangan.
42Na tiyondog Ami siran sangkai a doniya a morka: Na sii ko alongan a qiyamah na siran na pd ko inipamowang.
43Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab ko oriyan o kiyabinasa Ami ko miyagapidapid a manga pagtaw a paganay, manga liliwanag a osayan ko manga manosiya, go toroan ago limo, ka an iran katanodi.
44Na kna a ba ka matatago (hay Mohammad) ko kilid (o palaw) a tampar sa sdpan gowani ko i ilaham Ami ko Mosa so sogoan, go kna aba ka pd ko khipakamamasa.
45Na ogaid na miyadn Kami sa miyagapidapid a manga pagtaw, na miyakalndo kiran so omor; go kna a ba ka babaling ko manga taw sa Madyan, a pkhabatiya aka kiran so manga ayat Ami; na ogaid na tatap a Skami i miyanonogo (ko manga sogo).
46Go kna a ba ka matatago ko kilid o palaw gowani a mananawag Kami; na ogaid na limo a phoon ko Kadnan ka, ka an ka mapakaiktiyar so pagtaw a da a miyakatalingoma kiran a miyamakaiktiyar a miyaonaan ka: ka an siran makatanod.
47Na o da (aya) na so kasogat iran a tiyoba sabap ko miyanggalbk o manga lima iran, na tharoon iran a: "Kadnan ami, ino kaming Ka da sogo i sa sogo! ka an ami kawnoti so manga ayat Ka, go ang kami mabaloy a pd ko miyamaratiyaya!"
48Na kagiya a makawma kiran so bnar a phoon ko hadapan Ami, na pitharo iran: "Ino ron da bgan, so lagid o inibgay ko Mosa?" Ba iran da ongkira so inibgay ko Mosa gowani? Pitharo iran a: "Dowaa balik mata a mithabanga siran!" go pitharo iran a: "Mataan! a skami na oman i isa kiran na inongkir ami!"
49Tharoang ka: "Na witi ako niyo sa kitab a phoon ko hadapan o Allah, a skaniyan i lbi a phakatoro a di giya dowaya (a kitab), ka onotan ko skaniyan! o skano i manga bnar!"
50Na odi ka iran masmbag, na tangkdang ka a aya bo a phagonotan iran na so manga kabaya iran a ribat: Na ba adn a taw a makalbi a dadag ko taw a inonotan iyan so kabaya iyan a ribat, a kna a ba toroan a phoon ko Allah? Mataan! a so Allah na di Niyan pnggonanaon so pagtaw a manga darowaka.
51Na sabnsabnar a piyakazonosono Ami kiran so katharo, ka an siran makatanod.
52So siran a inibgay Ami kiran so kitab ko onaan aya, - na siran na skaniyan i paparatiyayaan iran;
53Go igira a pmbatiyaan kiran, na pitharo iran a: "Piyaratiyaya mi aya, mataan aya! a bnar a phoon ko Kadnan ami: Mataan! a skami na miyabaloy kami ko onaan aya a mimbayorantang."
54Siran man na imbgay kiran so balas kiran sa takp, sabap ko kiyaphantang iran, go iphagrn iran so mapiya ko marata, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.
55Go igira a miyan´g iran so ilang, na pthalikhodan iran oto, go gi iran tharoon a: "Rkami so manga galbk ami, na rk iyo so manga galbk iyo; kalilintad a sii rkano: da a singanin Ami ko da a manga mlng iyan."
56Mataan! a ska na ding ka khatoro so taw a kiyababayaan ka; na ogaid na so Allah i thoro ko taw a kabaya Iyan; go Skaniyan i Matao ko khikkdg ko ontol.
57Na pitharo iran a: "O onoti ami so toroan a pd ami ska, na khaagaw kami ko lopa ami". Ba Ami siran da snggai sa lindonga a panarigan, a pkhawit on so manga onga o langowan taman, - a pagpr a phoon ko hadapan Ami? Na ogaid na so kadaklan kiran na di iran katawan.
58Na madakl a bininasa Mi a phagingd, a inizonor iran so kawiyagan iran. Na katatan so manga darpa iran, a da kabalingi ko oriyan iran, inonta so mayto! Na aya btad Ami na Skami i manga Waris!
59Na da ko btad o Kadnan ka i ba Niyan binasaa so manga ingd taman sa di Niyan kasogoan so ponsowan iyan sa sogo, a pphakabatiya kiran ko manga ayat Ami; go da ko btad Ami i ba Ami binasaa so manga ingd inonta o so taw ron na manga darowaka.
60Na so inibgay rkano a apiya antonaa, na matag sagad a kapipiya ginawa ko kawyagoyag ko doniya, go parahiyasan on; na so zisii ko Allah i tomo ago kakal: Ba niyo di mapng-gdagda?
61Ino so taw a diniyandian Ami skaniyan sa diyandi a mapiya, na skaniyan na khatmo niyan oto, ba lagid o taw a piyakisawitan Ami ron so matag sagad a kapipiya ginawa ko kawyagoyag ko doniya, oriyan iyan na skaniyan ko alongan a qiyamah, na pd ko phamakadarpaan (ko naraka)?
62Na sii ko gawii a tawagn Iyan siran, na tharoon Iyan: "Anda i manga sakotowa Akn a siran so initgo niyo (sa phamakatabang rkano)?"
63Tharoon o siran a piyamadayan siran o katharo: "Kadnan ami, siran aya so diyadag ami: Diyadag ami siran, lagid o kiyadadag ami: Angiyas kami (kiran) ka sii kami Rka: Kna (a ba ami sogoan) i kiyasimbaa iran rkami."
64Na adn a tharo sa: "Tawaga niyo so ipphamanakoto niyo": Na tawagn iran siran, na di iran siran masmbag; go kasandngan iran so siksa (na mandingandingan iran a); oba siran bo miyabaloy a khipaka oontol!
65Na sii ko gawii a tawagn Iyan siran, na tharoon Iyan: "Antonaa i inismbag iyo ko manga sogo?"
66Na karimbotan siran o manga tothol sa alongan oto, na siran na di siran makapamagizai.
67Na so pman so taw a mithawbat, go miyaratiyaya, go minggalbk sa mapiya, na matatangkd a khabaloy a pd ko miyamakadaag.
68Na so Kadnan ka na phagadnn Iyan so nganin a kabaya Iyan: Go gii zasamili: da a miyaadn a bagian iran ko kazasamili; Soti so Allah! go Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran (Non)!
69Na so Kadnan ka na katawan Iyan so pag-umaan o manga rarb iran go so papayagn iran.
70Go Skaniyan so Allah: da a tohan inonta Skaniyan. Rk Iyan so podi, sa awal go sa akir: Go rk Iyan so kokoman, go Rong kano phakandoda.
71Tharoang ka: Ay gda iyo? O baloya o Allah rkano so gagawii a tatap sa taman ko alongan a qiyamah, antawaa i tohan a salakaw ko Allah, a kawitang kano niyan sa maliwanag? Ino kano di phamamakin´g?
72Tharoang ka: Ay gda iyo? O baloya o Allah rkano so dawndaw a tatap sa taman ko alongan a qiyamah, antawaa i tohan a salakaw ko Allah, a kawitang kano niyan sa gagawii a pphakadkha kano ron? Ino kano di phangilaylay?
73Go pd ko limo Iyan a kinisnggayn Iyan rkano ko gagawii ago so dawndaw, - ka ang kano ron pphakadkha, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan; - go ang kano makapanalamat.
74Na sii ko gawii a tawagn Iyan siran, na tharoon Iyan: Anda i manga sakotowa Akn a siran so initgo niyo?
75Na morot Kami ko oman i pagtaw sa saksi, na tharoon Ami: Bayann iyo i karina niyo: Na katokawan iran a mataan! a so bnar na rk o Allah, go maylang kiran so pimbabaas iran a kabokhag.
76Mataan! a so Qaron na miyaadn a pd ko pagtaw o Mosa; na inombawan iyan siran: Go bigan Ami skaniyan ko manga kakawasaan, mataan! a so bo so manga gonsi iyan na mataan a khipnd ko madakl a manga babagr. Gowani na pitharo on o pagtaw niyan: Di ka zosonor, mataan! a so Allah na di Niyan khababayaan so khikasosonor;
77Go thontotn ka so inibgay rka o Allah, ko ingd a mawri, go ding ka phakalipati so kipantag ka ko doniya: Go phiyapiya ka, lagid o kiyaphiyapiya i rka o Allah, go ding ka phangontarma so kapaminasa ko lopa: Mataan! a so Allah na di Niyan khababayaan so pphamaminasa.
78Pitharo iyan a: Aya bo a kinibgan rakn saya na makapantag ko katao a zisii rakn. Ba niyan di katawi a mataan! a so Allah na sabnar a bininasa Niyan ko miyaonaan iyan so manga pagtaw, a so skaniyan i lbi a di skaniyan i bagr go lbi a madakl i miyatimo? Na di ipagiza ko manga baradosa so manga dosa iran.
79Na lominiyo ko pagtaw niyan ko kiyaphaparahiyasan iyan. Pitharo o siran a pkhababaya ko kawyagoyag ko doniya: Ah, oba adn bo a rk tano ko lagid o inibgay ko Qaroon. Mataan! a skaniyan i titho a khirk ko ontong a mala!
80Na pitharo o siran a piyamgan ko katao: "Dowan dowaan kano! So balas o Allah i lbi a mapiya a rk o taw a miyaratiyaya, go minggalbk sa mapiya: Na da a khabgan on a rowar ko manga papantang."
81Na liyandng Ami skaniyan ago so darpa iyan ko lopa, na da a miyaadn a bagian iyan a pagtaw a katabangan iran skaniyan a salakaw ko Allah, go da mabaloy a pd ko miyangasasabt iran a ginawa iran.
82Na miyabaloy so siran a mindingandingan ko darpa iyan kagai, a gi iran matharo a: "Phammsa ko! ka mataan! a so Allah na pphakawladn Iyan so riskhi ko taw a kabaya Iyan, ko manga oripn Iyan. Go pphakasimpitn Iyan. O da kami kalimoon o Allah, na mataan a liyandng kami Niyan (pn)! Phammsa ko! ka mataan aya! a di phakadaag so manga kafir."
83Giyang koto a ingd a mawri, na issnggay Ami oto a bagian o siran a di siran khabaya mangarasi ko lopa, go di phaminasa: Na so mababantog a ingd na bagian o khipanananggila.
84Sadn sa mitalingoma niyan so mapiya, na adn a bagian iyan a tomo a di giyoto; go sadn sa mitalingoma niyan so marata, na da a imbalas ko siran a minggolawla ko manga rarata a rowar ko pinggolawla iran.
85Mataan! a so tomiyoron rka ko Qor´an, na phakakasowin ka Niyan dn ko khandodan. Tharoang ka a: "So Kadnan ko i Matao ko taw a minitalingoma niyan so toroan, go so taw a skaniyan na matatago ko kadadag a mapayag."
86Na kna a bang ka mapipikir (hay Mohammad) i kiilahamn rka ko kitab, ogaid na limo a phoon ko Kadnan ka: Na di ka dn pmbaloy a tabanga o manga kafir;
87Go di ka kiran dn phakialang ko manga ayat o Allah ko oriyan o masa a kinitoron Iyan rka: Go panolonn ka so (kasimbaa ko) Kadnan ka, go di ka dn pmbaloy a pd ko manga pananakoto;
88Go di ka phanongganoy, sa pd o Allah a tohan a salakaw. Da a tohan a inonta Skaniyan. So langowan taman na khabinasa inonta so dhat Iyan. Rk Iyan so kokoman, go Rong kano phakandoda.
Chapter 29 (Sura 29)
1Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Ba tiyarima o manga manosiya sa di siran pkhodiin asar a gi iran matharo a: "Miyaratiyaya kami, na siran na di siran thiyobaan?"
3Na sabnsabnar a tiniyoba Ami so miyaonaan iran, na mataan a pntoon dn o Allah so mimamataan, go mataan a pntoon Iyan dn so manga bokhag.
4Ba tiyarima o siran a giinggagalbk ko manga rarata sa khapalagoyan Kami ran? Miyakaratarata so ipkhokom iran!
5Sa taw a mabaloy a aarapn iyan so khithoona an iyan ko Allah, na mataan! a so diyandi o Allah na phakatalingoma dn: Go Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
6Na sa taw a managontaman, na makaphanagontaman sa rk bo o ginawa niyan: Mataan! a so Allah na sabnar a di makaphangangarongan ko manga kaadn.
7Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na mataan a lalasn Ami kiran dn so manga dosa iran, go mataan a ibalas Ami kiran dn so mapiya ko pinggolawla iran.
8Na piyanginsana Mi ko manosiya so (kaphiyapiya i niyan ko) mbala a loks iyan, sa samporna a kaphiyapiya: Na o tgln iran rka a kisakoton ka Rakn ko daa rk ka on a katao, na ding ka siran pagonoti. Sii Rakn so khandodan iyo, na phanotholn Ko rkano so pinggolawla niyo.
9Na siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na matatangkd a phakasoldn Ami siran dn (ko sorga) a pd o manga bilangataw.
10Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii niyan tharoon a: "Piyaratiyaya mi so Allah"; na igira a miyaringasa makapantag ko Allah, na balowin iyan so pangarasi o manosiya a izan o siksa o Allah! Na ibt o adn a makawma a tabang a phoon ko Kadnan ka, na mataan a ptharoon iran dn a: "Mataan! a skami na aya btad ami na pd iyo". Ba di so Allah i Matao ko nganin a zisii ko manga rarb o manga kaadn?
11Na mataan a katawan dn o Allah so miyamaratiyaya, go mataan a katawan Iyan dn so pphamanangin.
12Na pitharo o siran a miyamangongkir ko siran a miyamaratiyaya a: "Kdga niyo so okit ami, ka awidan ami so manga dosa niyo"; a da a khaawidan iran ko manga dosa iran a mayto bo: Mataan! a siran na titho a manga bokhag!
13Na mataan a khaawidan iran so manga dosa iran, go so manga dosa (o diyadag iran), a rakhs o manga dosa iran, go mataan a ipagiza kiran dn ko alongan a qiyamah so pimbabaas iran a kabokhag.
14Na sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan, na miyakatarg kiran sa sanggibo ragon korang bo sa lima polo ragon: Na piyolang siran o ig a mala, a siran na manga darowaka.
15Na siyabt Ami skaniyan ago so manga pd a miyakada ko kapal, go biyaloy Ami oto a tanda ko manga kaadn!
16Go (siyogo Ami) so Ibrahim gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan a: "Zoasoata niyo so Allah: Go onoti niyo Skaniyan: Giyoto man i mapiya rkano, o skano na katawi niyo!
17"Aya bo dn a pzimbaan iyo a salakaw ko Allah na manga barahala, go pphangmbaalan iyo a kabokhag. Mataan! a so pzimbaan iyo a salakaw ko Allah na da a makhakapaar iran rkano a pagpr: Na thontota niyo sii ko Allah so pagpr, go simbaa niyo Skaniyan, go panalamat kano Rkaniyan: Ka Rong kano phakandoda.
18"Na oba niyo pakapmbokhaga (so Rasol), na sabnar a piyakambokhag o manga pagtaw a miyaonaan iyo (so manga rasol): Na da a paliyogat ko Rasol a rowar ko kapamakasampay (o sogoan) a mapayag."
19Ba iran da manggdagda o andamanaya i kapphakapanagipoona o Allah ko kapphangadn, oriyan iyan na khasowin Iyan skaniyan (madn)? Mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.
20Tharoang ka a: "Lalakaw kano ko lopa na pamimikirana niyo o andamanaya i kiyaphoon Iyan (madn) ko manga kaadn, oriyan iyan na so Allah na phangadn sa kapangadn a mori: Mataan! a so Allah na sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
21"Ziksaan Iyan so taw a kabaya Iyan, go ikhalimo Iyan so taw a kabaya Iyan, na Rong kano phakandoda.
22"Na da rkano i ba niyo kapalagowi (so siksa) sii ko lopa, go da sii ko langit, go da a bagian iyo a salakaw ko Allah a Panarigan, go da a tabanga."
23Na siran a miyamangongkir ko manga ayat o Allah, go so khithoona an Rkaniyan, - na siran man na kiya daan siran sa panginam ko limo Akn: Go siran man na adn a bagian iran a siksa a malipds.
24Na da a miyabaloy a smbag o pagtaw (o Ibrahim) a rowar sa kiyatharo a iran sa: "Bonoa niyo skaniyan, odi na totonga niyo skaniyan". Na siyabt skaniyan o Allah phoon ko apoy. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a mapaparatiyaya.
25Na pitharo iyan a: "Aya bo dn a kinowa niyo a salakaw ko Allah na manga barahala, a pinggiginawa iyan o lt iyo sii ko kawyagoyag ko doniya; oriyan iyan na sii ko alongan a qiyamah na taplisn o sabaad rkano so sabaad, go ipaninta o sabaad rkano so sabaad; go darpa iyo so apoy, go da a bagian iyo a phamakatabang."
26Na piyaratiyaya skaniyan o Lot: Na pitharo (o Ibrahim) a: "Mataan! a sakn na phagapas ako ko Kadnan ko: Mataan! a Skaniyan na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn."
27Na inibgay Ami rkaniyan so Is´haq go so Ya´qob, go inisnggay Ami sii ko manga moriyataw niyan so kananabii go so kitab, go inibgay Ami ron so balas rkaniyan sii sa doniya; go mataan! a skaniyan na sii sa akhirat na pd dn ko manga bilangataw.
28Go (siyogo Ami) so Lot gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan: "Mataan! a skano na pzogokn iyo dn so pakasisingay, da a miyakawna rkano saya a isa bo ko manga kaadn.
29"Ino a mataan! a skano na sabnar a pphangabayaan iyo so manga mama, go pphamagayan kano ko lalan, go gii niyo nggolawlaan ko pkhalimodan rkano so marata? Na da a miyabaloy a smbag o pagtaw niyan a rowar sa kiyatharo a iran: Sa talingomaan ka rkami so siksa o Allah, o ska na pd ko manga bnar."
30Pitharo iyan: "Kadnan ko! tabangi akong Ka ko pagtaw a pphamaminasa!"
31Na kagiya a miyoma o manga sogo Ami (a manga malaikat) - ko Ibrahim so mapiya a tothol, na pitharo iran a: "Mataan! a Skami na mbinasaan Ami so taw sangkai a ingd: Mataan! a so taw ron na miyabaloy siran a manga darowaka."
32Pitharo (o Ibrahim) a: "Mataan! a matatago roo so Lot". Pitharo iran a: "Skami i matao ko taw a matatago roo: Mataan a zabtn Ami dn skaniyan ago so taalok on, - inonta si (Waylah a) karoma niyan: Ka miyabaloy a pd ko pthatalimbagak (ko siksa)!"
33Na kagiya a makawma so manga sogo Ami ko Lot, na minimboko iyan siran, go inigagt siran a rarb (iyan): Na pitharo iran a: "Di ka pkhalk, go di ka mboboko: Mataan! a Skami na zabtn Ami ska ago so taalok rka, inonta so karomang ka: Ka miyabaloy a pd ko mithatalimbagak.
34"Mataan! a Skami na pagowitan Ami so taw sangkai a ingd sa siksa a phoon ko langit, sabap ko kiyapanongklid iran."
35Na sabnsabnar a inibagak Ami aya a tanda a mapayag, ko pagtaw a pnggdagdaan iran.
36Go (siyogo Ami) sii ko pagtaw a Madyan so pagari ran a Shoayb. Na pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah, go kalkn iyo so alongan a mawri: Go di kano phribogar ko lopa, sa pphamaminasa kano."
37Na piyakambokhag iran skaniyan: Na miyadansal siran o linog, na kiyapitaan siran ko darpa iran a miyamangndr.
38Go (bininasa Mi) so pagtaw a Ad, go so pagtaw a Samod: Na sabnar a miyapayag rkano sa sabap ko manga darpa iran: Go pipharasan kiran o shaytan so manga galbk iran, na kiyaalangan iyan siran ko lalan (a ontol), a aya btad iran na pphamakaylay siran.
39Go (bininasa Mi) so Qaroon, go so Pir´awn, go so Haman: Na sabnsabnar a minioma kiran o Mosa so manga rarayag a karina, na miyanakabor siran ko lopa; go da siran makapalagoy (ko siksa Ami).
40Na oman i isa kiran na siniksa Ami sa sabap ko dosa niyan: Na pd kiran, so biyotawanan Ami skaniyan sa ndo a ator; go pd kiran so miyadansal skaniyan o sowara a phakapolang; go pd kiran so liyandng Ami skaniyan ko lopa; go pd kiran so inld Ami: Na da ko btad o Allah i ba Niyan siran pzalimboti: Na ogaid na aya btad iran na so manga ginawa iran i pzalimbotan iran.
41Aya ibarat o siran a kominowa siran sa salakaw ko Allah a manga panarigan na lagid o lalawa, a mimbaal sa walay; na mataan! a aya lbi a malobay ko manga walay na sabnar a so walay o lalawa; o siran na katawi ran.
42Mataan! a so Allah na katawan Iyan so pphanongganowin iran a salakaw Rkaniyan a shay´: Go Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
43Na giyang kaya a manga ibarat na phagmbaalan Ami aya ko manga manosiya; na da a phakasabot saya a rowar ko manga tatao.
44Inadn o Allah so manga langit ago so lopa sii ko bnar: Mataan! a adn a matatago saya a titho a tanda ko miyamaratiyaya.
45Batiyaang ka so iniilaham rka a kitab, go pamayandgn ka so sambayang: Mataan! a so sambayang na phakasapar ko pakasisingay, go so marata; na mataan a so tadm ko Allah i lbi a mala. Na so Allah na katawan Iyan so gii niyo nggolawlaan.
46Na di kano pakipphapawala ko tiyoronan sa kitab, inonta o so skaniyan na lbi a mapiya, liyo bo ko siran a da kiran pamaginontolan: Go tharoa niyo a: "Piyaratiyaya mi so initoron rkami go so initoron rkano (a kitab); go so Tohan ami go Tohan iyo na Isaysa; go skami na Ron kami mbabayorantang."
47Na lagid aya man a kinitoronn Ami rka ko kitab. Na siran a inibgay Ami kiran so kitab na paparatiyayaan iran oto, na adn a pd ko siran aya a taw a miyamaratiyaya on: Na da a somasangka ko manga ayat Ami a rowar ko manga kafir.
48Kna a ba adn a pkhabatiya aka ko onaan aya a kitab, go kna a bang ka pkhisorat skaniyan a gii nggolalan ko kawanan ka: Ka samawto na mataan a kaparampangan so gii nggagalbk sa ribat.
49Kna, ka skaniyan na manga ayat a manga rarayag a zisii ko manga rarb o siran a piyamgan ko katao: Na da a somasangka ko manga ayat Ami a rowar ko manga darowaka.
50Na pitharo iran a: "Ino a da a initoron on a manga tanda a phoon ko Kadnan iyan? Tharoang ka a: So manga tanda na sii bo phoon ko Allah: Na sakn na matag pphamakaiktiyar a mapayag."
51Ba kiran da makatarotop so mataan a kinitoronn Ami rka ko kitab a pkhabatiya kiran? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a limo go pananadm a bagian o pagtaw a mapaparatiyaya.
52Tharoang ka (hay Mohammad) a: "Miyakatarotop so Allah ko lt akn ago so lt iyo a saksi: Katawan Iyan so zisii ko manga langit ago so lopa. Na so siran a piyaratiyaya iran so ribat go inongkir iran so Allah, na siran man na siran so manga logi.
53Na pphangnin iran rka a kagaan o siksa: Na o da so taalik a miyapnto, na makawma kiran dn so siksa: Na makatalingoma kiran dn a mitalmba, a siran na di iran maiin´ngka!
54Pphangnin iran rka a: Kagaan o siksa a mataan! a so naraka Jahannam na sabnar a katatangkalan iyan so manga kafir!
55Sii ko gawii a mibongkos kiran so siksa phoon ko kaporoan iran go phoon ko kababaan o manga a´i ran, na tharoon Iyan: "Taami niyo so pinggolawla niyo!"
56Hay manga oripn Ko a so miyamaratiyaya, mataan! a so lopa Akn na mawlad: Na Sakn bo i simbaa niyo!
57Oman i baraniyawa na phakataam ko kapatay: Oriyan iyan na sii kano Rkami phakandoda.
58Na so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na mataan a pakapphantawn Ami siran dn ko sorga, - a manga darpa a manga poporo a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg, - makakakal siran on, sayana a mapiya a balas ko miyamagamal (sa mapiya)!
59A siran na miphantang siran, go so bo so Kadnan iran i sasarigan iran.
60Na madakl a baraniyawa a di phakaawid sa pagpr on: Na so Allah i pphagpr on, go (pphagpr) rkano: Na Skaniyan so Pphakan´g, a Matao.
61Na ibt o izaan ka kiran, o antawaa i miyadn ko manga langit ago so lopa, go piyakaphasiyonot iyan so alongan go so olan? Na mataan a ptharoon iran dn a: "So Allah. Na andamanaya i kapthalikhod iran?"
62So Allah na pphakawladn Iyan so riskhi ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan; go pphakasimpitn Iyan rkaniyan; mataan! a so Allah sii ko langowan taman na katawan Iyan.
63Na ibt o izaan ka kiran, o antawaa i tomiyoron, phoon ko kawang, ko ig, na inioyag Iyan oto ko lopa ko oriyan o kiyapatay niyan? Na mataan a ptharoon iran dn a: "So Allah!" tharoang ka: "So podi na rk o Allah! Kna, ka so kadaklan kiran na di siran pnggdagda."
64Na da ko ungkai a kawyagoyag ko doniya inonta na karimbaran go katmbangan; na mataan! a so ingd a mawri na titho a skaniyan i kawyagoyag, o siran na katawi ran.
65Na igira a miyakada siran ko kapal, na mangni siran ko Allah, sa totolabosn iran Rkaniyan so okit ko kapagintaw; na kagiya a sabtn Iyan siran a iraot siran ko kalopaan, na samawto na siran na pphanakoto siran!
66Ka kagiya a phagongkirn iran so inibgay Ami kiran, go kagiya a masosonor siran! Na katokawan iran dn.
67Ba iran da maylay a mataan! a Skami na sominggay Kami sa lindonga, a panarigan, na pphanikhmn so manga manosiya ko mliliyota kiran? Ba so ribat i pharatiyayaan iran, na so limo o Allah na phagongkirn iran?
68Na ba adn a taw a makalbi a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag, odi na piyakambokhag iyan so bnar kagiya makawma on? Ba da a matatago ko naraka Jahannam a darpa a bagian o manga kafir?
69Na so siran a miyamanagontaman makapantag Rkami, - na mataan a nggonanaon Ami siran dn ko manga okit Ami: Na mataan! a so Allah na pd dn o miphipiyapiya.
Chapter 30 (Sura 30)
1Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Tiyaban so pagtaw a Rom -
3Sii ko marani a lopa; na sii ko oriyan o kiyatabana kiran, na phakataban siran dn -
4Sii ko mamakapira ragon. Rk o Allah so miyanggolawla paganay, ago so khawri: Na sa alongan oto na khababaya so miyamaratiyaya -
5Sabap ko tabang o Allah, thabangan Iyan so taw a kabaya Iyan, Skaniyan so Mabagr, a Makalimoon.
6Diyandi o Allah. Di pndorat so Allah ko diyandi Iyan: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
7Katawan Iyan so mapapayag ko kawyagoyag sa doniya a: Siran na so akhirat na siran na di iran maiin´ngka.
8Ba iran da pamimikirana sii ko manga ginawa iran? A da ko kiyaadna o Allah ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowanan: Inonta na sii ko bnar, go so taalik a miyapnto; na mataan! a madakl ko manga manosiya a so kithoonaan ko Kadnan iran na titho a oongkirn iran!
9Ba siran da lalakaw ko lopa, ka an iran mapagilaylay o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaonaan iran? Aya btad iran na tanto a mala a di siran i bagr: Go pindado iran so lopa, go pimbabalayan iran oto sa madakl a di so kiyambalay iran on: Go minioma kiran o manga sogo kiran so manga rarayag a karina; na da ko btad o Allah i ba Niyan siran pzalimboti. Na ogaid na aya btad iran na so manga ginawa iran na pzalimbotan iran.
10Oriyan iyan na aya dn a khabolosan o siran a minggagalbk sa marata, na so marata; sa kiyapakambokhaga iran ko manga ayat o Allah, go miyabaloy siran a gi iran oto pagizawiza on.
11So Allah i pphanagipoon (mangadn) ko manga kaadn oriyan iyan na khasoy Niyan (madn ko akhirat); oriyan iyan na Ron kano phakandoda.
12Na sii ko gawii a kapaka tindg o bangkit, na kadaan sa panginam so manga baradosa;
13Go da a mabaloy a bagian iran ko ipphamanakoto iran a mamakaogop, go mabaloy siran a so ipphamanakoto iran na ongkirn iran.
14Go sii ko gawii a kapaka tindg o bangkit, na sa alongan oto na makamblablag siran.
15Na so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na siran i khatago ko sorga a kokormatn siran.
16Na so siran a miyamangongkir go piyakambokhag iran so manga ayat Ami ago so kitmo ko akhirat, na siran man i khatago ko siksa a phamakadarpaan siran on.
17Na phodipodia niyo so Allah, ko masa a kagabii rkano, go so masa a kapita i rkano;
18Na rk Iyan so podi, sii ko manga langit ago so lopa; go so kagabigabi go so masa a kaplohor iyo.
19Pphakagmawn Iyan so oyagoyag a phoon ko miyatay, go pphakagmawn Iyan so miyatay phoon ko oyagoyag, go phagoyagn Iyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Na lagid oto man a kaphakagmawa rkano (phoon ko manga kobor).
20Na pd ko manga tanda Iyan, a kiya adna Niyan rkano a phoon sa botha; oriyan iyan na samawto na skano na manosiya a khipapayapat!
21Go pd ko manga tanda Iyan, a inadnan kano Niyan a phoon ko manga ginawa niyo, sa manga darodopa, ka ang kano mapaparo sii rkaniyan, go singgayan Iyan so lt iyo sa kabaya ago limo: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamimikiran nn iran.
22Go pd ko manga tanda Iyan, a kiya adna Niyan ko manga langit ago so lopa, go so kambidabida o manga basa niyo go so manga warna niyo: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko manga tatao.
23Go pd ko manga tanda Iyan, so torog iyo ko gagawii ago so dawndaw, go so kapphlolobaa niyo ko kakawasaan Iyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pphamamakin´g siran.
24Go pd ko manga tanda Iyan, a pphakiilay Niyan rkano so kilat, sa kalk ago inam, go ipthoron Iyan a phoon ko kawang so ig o oran na phagoyagn Iyan sa sabap rkaniyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a pnggdagdaan iran.
25Go pd ko manga tanda Iyan, a kapakatitindg o langit ago so lopa sa sabap sa sogoan Iyan: Oriyan iyan na amay ko tawagn kano Niyan, sa isa a pananawag, phoon ko lopa, na samawto na skano na mamakagmaw kano (phoon ko manga kobor iyo).
26Na rk Iyan so zisii ko manga langit go so lopa: Tanan on makaphapasiyonot.
27Go Skaniyan so pphanagipoon (mangadn) ko manga kaadn; oriyan iyan na khasoy Niyan (madn ko akhirat); na giyoto na tanto a malbod sii Rkaniyan. Go rk Iyan so btad a maporo sii ko manga langit ago so lopa: Go Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
28Mimbaal rkano sa ibarat a phoon ko manga ginawa niyo: Ba adn a rk iyo a pd ko miyakhapaar o manga tangan iyo a khipakatotompok ko pagpr Ami rkano? Na skano na mlagilagid On, na ipkhalk iyo siran lagid o kipkhalkn iyo ko manga ginawa niyo? Lagid aya a gii Ami kazmpada magosay ko manga tanda ko pagtaw a phnggdagdaan iran.
29Kna, ka aya inonotan o siran a minggogolawla sa ribat na so manga kabaya iran a kna a ba katao. Na antawaa i makatoro ko taw a diyadag o Allah! Go da a bagian iran a phamakatabang.
30Na pakambatangang ka so hadap ka ko agama a: Zasalimbotawang ka. Okit a kiyapangadn o Allah a: So inadn Iyan so manga manosiya sii Rkaniyan. Da a kasambi ko kiyapangadn o Allah: Giyoto man i okit a ontol, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
31Sa sangor kano sii Rkaniyan, go onoti niyo Skaniyan, go pamayandgn iyo so sambayang, go oba kano mabaloy a pd ko manga pananakoto;
32A siran so pimbaabaad iran so okit iran, go miyabaloy siran a mithitindga; - oman i isa ka sagorompong na so zisii kiran (a kpit) na pkhababayaan iran!
33Na igira a miyasogat so manga manosiya a morala, na mangni siran ko Kadnan iran, a mbabalingan siran On: Oriyan iyan na igira a piyakataam Iyan siran sa phoon Rkaniyan a limo, na samawto na so isa ka sagorompong kiran na so Kadnan iran na pphakisakotowan iran, -
34Ka phagongkirn iran so inibgay Ami kiran. Na sawiti niyo (so doniya); ka katokawan iyo bo.
35Ba adn a initoron Ami kiran a katantowan, na Skaniyan i gii tharo ko nganin a siran na ipzakoto iran on?
36Na igira a piyakataam Ami so manosiya sa limo, na mababaya siran sa sabap rkaniyan: Na o masogat siran a marata sabap ko miniona a galbk o manga lima iran, na samawto na siran na pkhadaan siran sa panginam!
37Ba iran da maylay a mataan! a so Allah na pphakawladn Iyan so riskhi ko taw a kabaya Iyan, go pphakasimpitn Iyan? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko pagtaw a khipaparatiyaya.
38Na bgan ka ko tonganay so kabnar iyan, go so miskin, go so gii mlayalayag a maka khakadiyat a miyakawang sa lalan. Giyoto man i lbi a mapiya a bagian o siran a kabaya iran so balas o Allah; na siran man na siran i phamakadaag.
39Na sadn sa ipammgay niyo a phoon sa kapakaisg, ka an makaysg ko manga tamok o manga manosiya, na di phakaysg sii ko Allah: Na sadn sa ipammgay niyo a phoon sa pangalinggagaw a kabaya iyo ko balas o Allah, na siran man na siran i gii thaktakp.
40So Allah so miyadn rkano: Oriyan iyan na riniskhiyan kano Niyan; oriyan iyan na phatayn kano Niyan; oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan (ko alongan a qiyamah). Ba adn a pd ko ipphamanakoto niyo a makapnggolawla roo sa mayto bo? Soti Skaniyan! go Maporo a ka-aawat Iyan ko ipphanakoto iran!
41Miyapayag so kabinasa ko kalopaan ago so kalodan sa sabap, ko pinggalbk o manga lima o manga manosiya (a kandarowaka), ka phakitaaman Iyan kiran so (karata o) sabaad ko pinggolawla iran: ka an siran makambalingan (ko ontol).
42Tharoang ka a: "Ndalakaw kano ko lopa na pagilaylaya niyo o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaona: Miyabaloy so kadaklan kiran a manga pananakoto."
43Na antapn ka so hadap ka ko agama ontol, ko dapn so kapakatalingoma o gawii a da a makarn on phoon ko Allah: Sa alongan oto na makasznggaya siran.
44Sa taw a mongkir na phakatana on so kiyaongkir iyan: Na sa taw a nggalbk sa mapiya na bagian o manga ginawa iran a pkhatibaba iran a dkhai:
45Ka mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, ko kakawasaan Iyan. Mataan! a Skaniyan na di Niyan khababayaan so miyamangongkir.
46Na pd ko manga tanda Iyan, a kapmbotawani Niyan ko manga ndo, a pphamalata (ko oran), go ang kano Niyan mapakataam ko limo Iyan, go an pphamakabthas so manga kapal sabap ko sogoan Iyan, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan: Go ang kano makapananalamat.
47Na sabnsabnar a somiyogo Kami ko miyaonaan ka, sa manga sogo sii ko pagtaw iran; na miyakatalingoma siran kiran a rakhs o manga karina a manga rarayag: Na siniksa Ami so mimbabaradosa; na miyabaloy a kabnar Rkami so katabangi ko miyamaratiyaya.
48So Allah so pphakasambr ko manga ndo, na pkhibayog iyan so gabon: Na pkhayatn Iyan ko kawang sa sadn sa kabaya Iyan, go pmbalowin Iyan skaniyan a pizagintas; na pkhaylaing ka so oran a pltos phoon ko pagltltan iyan: Na igira inisogat Iyan oto ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan, na samawto na siran na pkhababaya siran!
49Na mataan a miyabaloy siran ko da kiran on pn kitoronn ko onaan iyan a titho a khikaadaan sa panginam!
50Na ilayang ka so rarad o limo o Allah! - o andamanaya i kaphagoyaga niyan ko lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Mataan! a giyoto man i titho a phangoyag ko miyamatay: Go Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
51Na ibt o sogo Kami sa ndo, na go iran maylay (so pangomaan) a makabinaning, - na itataros iran dn ko oriyan iyan a kaoongkir iran!
52Na mataan! a ska na ding ka maphakin´g ko miyamatay, go ding ka maphakin´g ko manga bngl so panolon, igira a tominingr siran, a khitatalikhod.
53Go da rka i bang ka manggonanao so manga bota sa kapokas iran ko kadadadag iran: da a maphakan´g ka a rowar ko taw a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami, na siran na mbabayorantang siran.
54So Allah so miyadn rkano phoon ko malmk, oriyan iyan na biyaloy Niyan a phoon ko oriyan o malmk a mabagr, oriyan iyan na biyaloy Niyan a phoon ko oriyan o mabagr a malmk, go kaloks. Phagadnn Iyan so kabaya Iyan, na Skaniyan so Matao, a Gaos.
55Na sii ko gawii a kapakatindg o bangkit, na pzapa so manga baradosa sa da a minitarg iran (ko doniya) a salakaw ko isa ka oras: Lagid oto man a kiyabaloy ran a gii mbabaas sa kabokhag!
56Na tharoon o siran a piyamgan ko katao, ago paratiyaya a: "Sabnsabnar a miyakatarg kano sii ko kitab o Allah, sa taman ko gawii a kapangoyag, na giyai so gawii a kapangoyag: Na ogaid na skano na aya btad iyo na di niyo katawan!"
57Na sa alongan oto na di phakanggay a gona ko siran a mindadarowaka so dalina iran, go di siran pakaphangnin sa rila.
58Na sabnsabnar a piyayag Ami ko manga manosiya, sangkai a Qor´an so oman i ibarat: Na ibt o katalingomaing ka siran sa tanda, na mataan a ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya: "Da´ ko skano inonta na manga ribat."
59Lagid oto man a kappharkata o Allah ko manga poso o siran a di iran katawan.
60Na phantang ka: Mataan! a so diyandi o Allah na bnar: Go oba ka mathitilakhap o siran a di khitotomangkd.
Chapter 31 (Sura 31)
1Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Giyaya na manga ayat ko kitab a katatagoan sa ongangn, -
3A toroan go limo ko miphipiyapiya, -
4A so ipphamayandg iran so sambayang, go pthonayn iran so zakat, go siran na so akhirat na siran na tatangkdn iran.
5Siran man i thatakna ko toroan a phoon ko Kadnan iran; go siran man na siran i phamakadaag.
6Na adn a pd ko manga manosiya, a taw a pphamasa sa katmbangan a tothol, ka an makadadag ko lalan o Allah, a kna a ba katao, go phagmbaalan iyan a kasandagan: Siran man na adn a bagian iran a siksa a phakahina.
7Na igira a pphangadian on so manga ayat Ami, na tomalikhod, a mananakabor, lagid o ba niyan oto da man´g, lagid o ba kiyatagoan so mbala a tangila niyan sa kabngl: Na pphanotholang ka on so siksa a malipds.
8Mataan! a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a manga sorga a pakalma, -
9Makakakal siran on. Diyandi o Allah a bnar: Na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
10Inadn Iyan so manga langit a da a manga polaos a khaylay niyo skaniyan; go piyakabknan Iyan so lopa sa manga palaw, ka ang kano Niyan di pkhakaog; go iniparak Iyan on so oman i baraniyawa. Na piyakatoron Ami phoon ko kawang so ig a oran, na piyakatho Ami ron so oman i pizoson a mapiya.
11Giyaya a inadn o Allah: Na pakiilay niyo rakn o antonaa i miyaadn o siran a salakaw Rkaniyan: Kna, ka so manga darowaka na matatago ko kadadag, a mapayag.
12Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Loqman so ongangn (na pitharo on a): "Panalamat ka ko Allah". Na sa taw a manalamat, na makaphanalamat sa rk bo o ginawa niyan: Na sa taw a mongkir, na mataan! a so Allah na Angkos, a Pphodin.
13Na gowani na pitharo o Loqman ko wata iyan, a skaniyan na pphangthomaan iyan: "Hay ikaritan ko, ding ka zakoton so Allah: Mataan! a so kapanakoto na titho a kandarowaka, a lbi a mala."
14Na piyanginsana Mi ko manosiya so mbala a loks iyan: Kiyaawidan skaniyan o ina iyan ko kalmk, a maliliyawaw ko isa a kalmk: Go miyakagnk somoso ko sold a dowa ragon: "Panalamat ka Rakn ago so mbala a loks ka: Sii Rakn so khabolosan."
15"Na oba ka iran mbaasa sa kisakoton ka Rakn ko da a rk kawn a katao, na ding ka siran pagonoti; go pakipagpda ka kiran sii ko doniya sa adat a mapiya; na kdg ka ko lalan o taw a mimbalingan sii Rakn: Oriyan iyan na sii Rakn so khandodan iyo, na phanotholn Ko rkano so pinggolawla niyo."
16(Pitharo o Loqman:) "Hay ikaritan ko, mataan aya! a o adn a maadn (a amal) a timbang o od a hardal, na matago sii ko lakongan, odi na sii ko manga langit, odi na sii ko lopa, na ithalingoma skaniyan o Allah: Mataan! a so Allah na Lambasi-katao, a Kaip.
17"Hay ikaritang ko, pamayandgn ka so sambayang, go sogo on ka so mapiya, go saparn ka so marata: Go phantang ka ko apiya antonaa i minisogat rka; mata an! a giyoto man na pd ko maylot a manga sogoan.
18"Go ding ka thangkiriin so bias ka ko manga manosiya (sa kapanakabor), go di ka plalakaw ko lopa a mangangandag; mataan! a so Allah na di Niyan khabayaan so oman i takabor, a masalibantog;
19"Go zokoding ka so kaplalakawng ka, go pakainayang ka so sowarang ka; mataan! a aya piyakagowagowad ko manga sowara na sabnar a so sowara kimar."
20Ba niyo da maylay a mataan! a so Allah na piyakaphasiyonot Iyan rkano so nganin a zisii ko manga langit ago so zisii ko lopa, go siyamporna Iyan rkano so manga limo Iyan sa mapayag, go masoln? Na adn a pd ko manga manosiya a gii makiphapawala makapantag ko Allah, a kna a ba katao, go di toroan, go di kitab a miyakabgay sa sindaw!
21Na igira a pitharo kiran a: Kdga niyo so initoron o Allah, na tharoon iran a: "Kna, ka aya khdgn ami na so miyatoon ami ron so manga loks ami". Ati apiya aya btad o shaytan na pthawagn iyan siran ko siksa a pzokhayaw (na aya iran dn phagonotan)?
22Na sa taw a imbayorantang iyan a ginawa niyan ko Allah, a skaniyan na phipiyapiya, na sabnar a kiyakaptan iyan so kapta a mabagr: Na sii ko Allah so khaakiran ko manga olawla.
23Na sa taw a mongkir, na oba ka mapakamboko o kiyaongkir iyan: Sii Rkami so khandodan iran, na phanotholn Ami kiran so pinggolawla iran: Mataan! a so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
24Phakasawitn Ami siran (ko doniya) sa mayto: Oriyan iyan na pakapagbongn Ami siran ko siksa a sangat.
25Na ibt ka o izaan ka kiran o antawaa i miyadn ko manga langit ago so lopa? Na mataan a ptharoon iran dn a: "So Allah". Tharoang ka a: "So podi na rk o Allah! Kna, ka so kadaklan kiran na di iran katawan."
26Rk o Allah so nganin a zisii ko manga langit, go so lopa: Mataan! a so Allah na Skaniyan i Angkos, a Pphodin.
27Na apiya pn mataan! a so matatago ko lopa a kayo na manga pansom, go so kalodan (na dawat), na omanan Iyan oto sa pito a manga kalodan, na di thaman so manga katharo o Allah: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Mawngangn.
28Da ko kiya adna rkano, go da ko kapagoyaga rkano, inonta na lagid o ginawa a isa: Mataan! a so Allah na Pphakan´g, a Pphakaylay.
29Bang ka da maylay a mataan! a so Allah na pphakasoldn Iyan so gagawii ko dawndaw, go pphakasoldn Iyan so dawndaw ko gagawii; go piyakaphasiyonot Iyan so alongan, ago so olan, oman iisa na pkhdg (ko lalan iyan) taman ko taalik a ppnto on; na mataan! a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan?
30Giyoto man na sabap sa mataan! a so Allah na Skaniyan so bnar; na mataan! a so pphanongganowin iran a salakaw Rkaniyan na ribat; na mataan! a so Allah, na Skaniyan so Maporo, a Mala.
31Bang ka da maylay a mataan! a so manga kapal na pphlalatas ko kalodan sabap ko limo o Allah? - ka pphakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan? Mataan! a dn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang, a mananalamat.
32Na igira a kiyakoloban siran sa bagl a lagid o manga palaw, na mangni siran ko Allah, a totolabosn iran Rkaniyan so pangni. Na kagiya a sabtn Iyan siran, a iraot siran ko kalopaan; na so sabaad kiran na miyaginontolan. Na da a zangka ko manga tanda Ami a rowar ko oman i makadorat, a miyongkir!
33Hay manga manosiya, onoti niyo so Kadnan iyo, go kalkn iyo so gawii a da a khiyogop o mimbawata ko wata iyan, go da ko inimbawata i ba niyan kaogopi so mimbawata on, sa mayto bo. Mataan! a so diyandi o Allah na bnar: Na oba kano malimpang o kawyagoyag ko doniya, go oba kano malimpang sa sabap ko (katigr o) Allah o pphlilimpang.
34Mataan! a so Allah na zisii Rkaniyan so katawi ko bangkit; go so kapphakatorona Niyan ko oran; go katawan Iyan so nganin a zisii ko manga tiyan. Na di katawan o baraniyawa o antonaa i mapnggalbk iyan mapita: Go di katatawan o baraniyawa o anday lopa a phatayan iyan. Mataan! a so Allah na Matao, a Kaip.
Chapter 32 (Sura 32)
1Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Na initoron so kitab a da a sangka a madalm on, - a phoon ko Kadnan o manga kaadn.
3Ino a di iran tharoon a: "Pimbaas aya o Mohammad?" Kna, ka skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka, ka an ka mapakaiktiyar so pagtaw a da a miyakatalingoma kiran a miyamakaiktiyar a miyaonaan ka, ka an siran makakdg ko ontol.
4So Allah so miyadn ko manga langit, ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan, sii ko nm a alongan; oriyan iyan na lominiyawaw ko aras sa samporna a kaliyawaw ko domadait on: da a bagian iyo a salakaw Rkaniyan, a Panarigan, go da a Phangongogopan: Ino kano di phananadm?
5Tomatakdir ko sogoan a phoon ko langit a phagowitn ko lopa: Oriyan iyan na phamanik sii Rkaniyan, sii ko alongan, a miyabaloy so diyangka iyan a sanggibo ragon ko itongan iyo (giyoto so alongan a qiyamah).
6Giyoto man so Matao ko gaib, ago so mapayag, a Mabagr, a Makalimoon;
7So miphiyapiya ko langowan taman a inadn Iyan: Go piyakapoon Iyan a kiyaadna Niyan ko manosiya ko lipaw,
8Oriyan iyan na biyaloy Niyan so moriyataw Niyan a phoon sa rasa a phoon sa ig a malowig:
9Oriyan iyan na inimasad Iyan thaong skaniyan, go inimasok Iyan on so pd ko niyawa a inadn Iyan. Na tiyagoan kano Niyan sa kan´g, go manga kaylay, go manga poso; miyakaytoito a kapphanalamat iyo!
10Na pitharo iran: "Ino amay ka zanaw kami ko lopa, ba mataan! a skami na khatago kami dn ko kaadn a bago? Kna, ka siran na so kithoonaan ko Kadnan iran na oongkirn iran!
11Tharoang ka a: "Thangan´ng kano o Malakalmawt, a so piyaka kibir rkano, oriyan iyan na sii kano ko Kadnan iyo phamakandoda."
12Na o maylaing ka amay ka so manga baradosa a misosondong iran a manga olo iran sa hadapan o Kadnan iran, (matharo iran:) "Kadnan ami, miyakaylay kami, go miyakan´g kami: Na pakakasoya kaming Ka (sa doniya): Ka nggalbk kami sa mapiya: Mataan! a skami na mithomangkd kami."
13Na o kabaya Ami, na khibgay Ami dn ko oman i ginawa so toroan rkaniyan: Na ogaid na miyatanto so katharo a phoon Rakn: "Mataan a ipnopno Akn dn ko naraka Jahannam so sabaad ko manga jinn, go so manga manosiya langon."
14"Na taami niyo sa sabap ko kiyapakalipati niyo ko kapakambabaratmowa sa alongan iyo wai, mataan! a Skami na piyakalipatan Ami skano na taami niyo so siksa a kakal sabap ko pinggolawla niyo!"
15Aya dn a mapaparatiyaya ko manga ayat Ami na so siran a igira a miyaaloy kiran skaniyan, na somondong siran, a khisosodiod, go ithasbik iran so podi ko Kadnan iran, a siran na di siran phmaratabat.
16Pkhakalkat so manga kilid iran ko manga igaan, pphamangni siran ko Kadnan iran, sa kalk, ago arap: Go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay ran.
17Na di katawan o ginawa so piyagma a bagian iran a kapipiya ginawa, a balas, sabap ko pinggolawla iran (a manga pipiya).
18Ino so taw a aya btad iyan na mapaparatiyaya, ba lagid o taw a aya btad iyan na songklid? Kna a ba siran magizan.
19Aya pman a so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na bagian iran so sorga a Jannatol Ma´wah, a tinibaba a darpa sabap ko pinggolawla iran (a manga pipiya).
20Na so pman so miyamanongklid, na darpa iran so naraka: Oman iran khadiyatn a kapakaawa iran on, na pakakasowin siran on, go tharoon kiran: "Taami niyo so siksa ko naraka, a so skano na gii niyo to pakambokhagn."
21Na mataan a pphakataamn Ami siran dn ko siksa a korang (sii sa doniya) ko dapn so siksa a mala (ko akhirat), ka an siran makambalingan (ko ontol).
22Na ba adn a lbi a darowaka a di so taw a miyaaloy so manga ayat o Kadnan iyan, oriyan iyan na tiyalikhodan iyan? Mataan! a Skami i ziksa ko manga rarata i ongar.
23Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab: Na oba ka matago ko anganangan ko kithoonaan ka rkaniyan: Go inisnggay Ami oto a toroan ko manga moriyataw o Israil.
24Go biyaloy Ami so sabaad kiran a manga nakoda, a pkhipamando iran so sogoan Ami, ko masa a kiyaphantang iran; go miyabaloy siran ko manga ayat Ami a khitatangkd.
25Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i khokom ko lt iran ko alongan a qiyamah, sii ko siran a di siran on phagayonayon.
26Ba kiran da makanggonanao so kadakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran, a miyagapidapid a manga pagtaw, a pphakalalakaw siran ko manga darpa iran? Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda: Ba siran di phamamakin´g?
27Ba iran da maylay a mataan! a Skami na ipphamakaig Ami so ig ko lopa a kabagabagas, na pphakagmawan Ami sa sabap rkaniyan sa pr a pphakakan on so manga ayam iran, go so manga ginawa iran? Ba siran di phangilaylay?
28Na gi iran tharoon: "Anda i masa angkai a kapakadaag, o skano i manga bnar?"
29Tharoang ka a: "Sii ko alongan a kapakadaag, (a giyoto so alongan a qiyamah), na di phakanggay a gona ko siran a miyamangongkir so paratiyaya iran. Go di kiran mapthataalik."
30Na talikhoding ka siran, go nayaw ka: Mataan! a siran, na khinanayaw (ko phakatalingoma a mapnggolawla).
Chapter 33 (Sura 33)
1Hay Nabi, lalayonang ka so kalk ko Allah, go ding ka pagonoti so manga kafir, go so manga monapik: Mataan! a so Allah na tatap a Matao, a Mawngangn.
2Go onoting ka so iphagilaham rka a phoon ko Kadnan ka: Mataan! a so Allah na tatap a so gii niyo nggolawlaan na Kaip Iyan.
3Go sariging ka so Allah, ka makatatarotop so Allah a somisiyap.
4Daa singgayan o Allah a mama sa dowa a poso sii ko smba niyan: Go da Niyan baloya so manga karoma niyo a so ipphangingiring iyo siran (ko manga ina iyo) a manga ina iyo: Go da Niyan baloya so piyamangowa niyo a manga wata iyo a manga wata iyo. Giyoto man na katharo iyo a sii bo ko manga ngari iyo. Na so Allah i gii tharo ko bnar, go Skaniyan i dii nggonanao ko lalan.
5Talo niyo kiran so manga ama iran: Giyoto i tanto a kaontol sii ko Allah. Na odi niyo katawi so manga ama iran, na manga pagari niyo (siran) sii ko agama, go manga ginawai niyo. Na da a dosa niyo sii ko miyaribat kano ron: Na ogaid na so pimbaba o manga poso iyo: Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
6So Nabi i lbi a patot (ko kasisiyapa) ko miyamaratiyaya a diso manga ginawa iran, go so manga karoma niyan na manga ina iran. Na so thotonganaya na so sabaad kiran i lbi a patot (ko kapangowaris) sii ko sabaad, sii ko kitab o Allah a di so miyamaratiyaya ago so manga Mohajir: Ogaid na so kanggolawlai niyo ko manga ginawai niyo sa mapiya: Na miyabaloy oto sii ko kitab a misosorat.
7Na gowani na tiyarima Ami phoon ko manga nabi so diyandi iran, go phoon rka, go phoon ko Noh, go so Ibrahim, go so Mosa, go so Eysa a wata o Maryam: Go kominowa Kami kiran sa diyandi a mapnd:
8Ka ipagiza Iyan ko miyamanoman so kiyatoman iran: Na pithiyagaran Iyan so manga kafir sa siksa a malipds.
9Hay so miyamaratiyaya! tadmi niyo so limo rkano o Allah, gowani a makawma rkano so manga tantara, na siyogoan Ami siran sa ndo, go manga tantara (a manga malaikat) a da niyo to maylay: Na tatap a so Allah na so gii niyo nggolawlaan na phagilayn Iyan.
10Gowani na miyakaoma siran rkano phoon ko kaporoan iyo, go phoon ko kababaan iyo, go gowani na miyagilagila so manga kaylay, go iniraot so manga poso ko manga bakrng, go ipphagarangan iyo so Allah sa manga arangan!
11Roo miyatiyoba so miyamaratiyaya: Go kiyayongkong siran sa kayongkong a sangat.
12Na gowani na gii tharoon o manga monapik, go so kiyatagoan so manga poso iran sa gdamn a: "Da a inidiyandi rktano o Allah, go so sogo Iyan a rowar sa limpangan!"
13Na gowani na pitharo o isa ka sagorompong kiran: "Hay taw sa Yathrib, da a khadarpaan iyo na kasoy kano!" Na pphagodas so salompok kiran ko Nabi, gi iran tharoon a: "Mataan! a so manga walay ami na mamamayas", a kna a ba oto mamamayas: Ka da a kadiyat iran a rowar sa kapalagoy.
14Na o kiyasoldan siran phoon ko mbalabala on, oriyan iyan na piyangni kiran so kapanakoto, na imbgay ran dn oto, na da a khitarg iran roo a rowar sa mayto!
15Na sabnsabnar a miyabaloy siran a miyakiphasada siran ko Allah gowani sa di siran phalagoy ko manga talikhodan; na tatap a so diyandi o Allah na khiiza.
16Tharoang ka a: "Di rkano phakaompiya so kapalagoy, o palagowi niyo so kapatay, odi na so kabono; na samawto na da bo a phakisawitan rkano a rowar ko mayto!"
17Tharoang ka a: "Antawaa i makarn rkano ko Allah amay ka pakaantapan kano Niyan sa marata, odi na pakaantapan kano Niyan sa limo?" Na da a khatoon iran a bagian iran a salakaw ko Allah, a Panarigan, ago tabanga.
18Sabnar a katawan o Allah so pphamanmpowa rkano, go so gii thataro ko manga pagari ran a: "Song kano rkami", go da a izong iran ko kambonoay a rowar ko mayto,
19Pliligtan kano iran. Na igira a miyakaoma so kalk na maylaing ka siran a ttntngang ka iran, a pkhatingr a manga mata iran, lagid o mikokolob rkaniyan so kapatay: Na igira a miyada so kalk, na panondiyarn kano iran a manga katharo, a magarang, manga liligt ko mapiya. Siran man na da siran paratiyaya; na inilang o Allah so manga amal iran: Na miyabaloy oto sii ko Allah a malbod.
20Arangan iran ko mithampotampong na da siran awa; na o makatalingoma so mithampotampong (zaroman), na mapndingandingan iran a oba bo mataan! a siran na miyatago siran ko manga badawi, na pkhiiza iran so manga totholan rkano; na apiya miyatago siran rkano na da a kapagato iran a rowar ko mayto.
21Sabnsabnar a miyaadn rkano sii ko Rasolollah so ladiyawan a mapiya, sii ko taw a miyabaloy a aarapn iyan so (balas o) Allah, ago so alongan a mawri, go tiyadman iyan so Allah sa madakl.
22Na kagiya a maylay o miyamaratiyaya so mithampotampong, na pitharo iran a: "Giyaya so inidiyandi rktano o Allah, ago so sogo Iyan, na tomiyoman so Allah ago so sogo Iyan". Na da a minipagoman iyan kiran a rowar sa paratiyaya, ago kambayorantang.
23Adn a pd ko miyamaratiyaya a manga mama a tiyoman iran so inibgay ran a diyandi ko Allah sii Rkaniyan: Na so sabaad kiran na minitoman iyan so samaya iyan, go so sabaad kiran na nomanayaw: Na da siran pagalin sa samporna a kaalin:
24Ka mbalasan o Allah so miyamanoman sabap ko kiyatoman iran, go ziksaan Iyan so miyamanangin o kabaya Iyan, odi na phakatawbatn Iyan siran: Mataan! a so Allah na tatap a Manapi, a Makalimoon.
25Na piyakandod o Allah so miyamangongkir a khiootgan siran, a da a miyaparoli iran a mapiya; na lininding o Allah so miyamaratiyaya ko kambonoay. Na tatap a so Allah na Mabagr, a Phakapgs.
26Na piyakatpad Iyan so tomiyabang kiran a pd ko tiyoronan ko kitab, - phoon ko manga iliyan iran, go tiyago Iyan ko manga poso iran so kalk. So sabaad na pphamono on iyo, go pphamiyagn iyo so sabaad.
27Na piyakipangowarisan Iyan rkano so lopa iran, go so manga bangon iran, go so manga tamok iran, go so lopa a da niyo to kapanadai. Na tatap a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
28Hay Nabi! tharoang ka ko manga karomang ka a: "O skano na kabaya iyo so kawyagoyag ko doniya, go so parahiyasan on, na song kano sii ka ibgay akn rkano so kabaya iyo, go talakn ko skano sa talak a maliwanag."
29Na o skano na kabaya iyo so (ikasosoat o) Allah go so sogo Iyan, go so ingd a mawri, na mataan! a so Allah na pithiyagaran Iyan so miphipiyapiya rkano sa balas, a mala.
30Hay manga karoma o Nabi, sadn sa somogok rkano sa pakasisingay, a mapayag, na thakpn on so siksa sa dowa takp; na miyabaloy oto sii ko Allah a malbod.
31Na sadn sa mangongonotan rkano ko Allah go so sogo Iyan, go nggalbk sa mapiya, na imbgay Ami ron so balas rkaniyan sa takp: Go thiyagaran Ami skaniyan sa pagpr a mapiya.
32Hay manga karoma o Nabi, kna a ba kano lagid o pithanggisaan ko manga babay: O pangongonotan kano, na di niyo phakaronoka so katharo, ka maynam o katatagoan so poso iyan sa gdamn, go tharo kano sa katharo a ontol.
33Go kakadn kano ko manga walay niyo, go di kano phangangarig, sa kapangangarig ko kadaa mlng a paganay; na tindgn iyo so sambayang, go tonaya niyo so zakat; go onoti niyo so Allah go so sogo Iyan. Aya dn a kabaya o Allah na an Iyan rkano maylang so marzik (hay) taw ko walay (o Nabi), go an kano Niyan masoti sa samporna a kasoti.
34Go tanodi niyo so pphangadian ko manga walay niyo, a manga ayat o Allah, go ongangn: Mataan! a so Allah na tatap a Lambasi-katao, a Kaip.
35Mataan! a so mimbabayorantang a manga mama, go so mimbabayorantang a manga babay, go so miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay, go so miyamangongonotan a manga mama, go so miyamangongonotan a manga babay, go so miyamangimbnar a manga mama, go so miyamangimbnar a manga babay, go so manga papantang a manga mama, go so manga papantang a manga babay, go so khipangangalimbabaan a manga mama, go so khipangangalimbabaan a manga babay, go so gii zadka a manga mama, go so gii zasadka a manga babay, go so manga barapowasa a manga mama, go so manga barapowasa a manga babay, go so khizisiyapn iran so manga ginawa iran a manga mama, go so manga masiyapn a manga babay, go so khipakatatadm ko Allah sa madakl a manga mama, go so khipakatatadm a manga babay, na pithiyagaran siran o Allah sa maap, go balas a mala.
36Na da mapatot ko miyaratiyaya a mama, go da ko miyaratiyaya a babay, igira a adn a inisogo o Allah ago so sogo Iyan, a sogoan, oba adn a mabaloy a bagian iran a kambayabaya ko okit iran: Na sadn sa sorangn iyan so Allah go so sogo Iyan, na sabnar a miyadadag sa kadadag a mapayag.
37Na gowani na giing ka tharoon ko inikalimo o Allah skaniyan, go inikapdii ka skaniyan a: "Thatapiin ka si karomang ka, go kalkn ka so Allah"; pag-umaan ka sii ko ginawang ka so nganin a so Allah na phayagn Iyan oto: Go ipkhalk ka so manga manosiya, a so Allah i patot a ikhalk ka Skaniyan. Na kagiya a minggolalan on i zayd so hadiyat, na piyakipangaroma Mi rka skaniyan: ka an daa khabaloy ko miyamaratiyaya a dosa sii ko manga karoma o piyamangowa iran a manga wata iran, igira a mininggolalan iran kiran so hadiyat. Na tatap a so sogoan o Allah na mapnggolawla.
38Da a miyaadn ko Nabi a dosa sii ko piyakay ron o Allah. Okit o Allah sii ko siran a miyanga iipos gowani. Na miyabaloy so sogoan o Allah a taks, a madidiyangka.
39Siran na ipzampay ran so manga sogoan o Allah, go ipkhalk iran Skaniyan, go da a ikhalk iran a isa bo inonta so Allah. Na makatatarotop so Allah a Pagiitong.
40Da mabaloy so Mohammad a ama o isa ko manga mama rkano, na ogaid na sogo o Allah, go mori ko manga nabi: Na tatap a so Allah sii ko langowan taman na katawan Iyan.
41Hay so miyamaratiyaya! tadmi niyo so Allah sa tadm a madakl;
42Go phoroporoon iyo Skaniyan ko kapitapita, go so kagabigabi.
43Skaniyan so pphangalimo rkano, go so manga malaikat Iyan (na ipkhalimo kano iran), ka phakaawaan kano Niyan phoon ko manga lilibotng a makasong kano ko maliwanag: Na tatap a Makalimoon ko miyamaratiyaya.
44Aya kormat kiran ko alongan a kimbaratmowaan iran ko Allah na "Salaam". Go pithiyagaran Iyan siran sa balas a mapiya.
45Hay Nabi, mataan! a Skami na siyogo Ami ska a saksi, go pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar,
46Go pphanolon ko (onot ko) Allah sabap sa idin Iyan, go palitaan a masindaw.
47Na pphamanotholang ka ko miyamaratiyaya a: Mataan! a adn a bagian iran a phoon ko Allah a kakayaan a lbi a mala.
48Na ding ka pagonoti so miyamangongkir, go so manga monapik, go talikhoding ka so kaphringasaa iran (rka), go sariging ka so Allah; ka makatatarotop so Allah a Sasarigan.
49Hay so miyamaratiyaya, igira a miyamangaroma kano ko miyamaratiyaya a manga babay, oriyan iyan na inizoway niyo siran ko da niyo kiran pn kiproradaan, na da a bagian iyo kiran a ida a maphagitong iyo skaniyan: Na bgi niyo siran sa ipakapiya a ginawa iran; go blaga niyo siran sa kamblag, a maliwanag.
50Hay Nabi, mataan! a Skami na hiyalal Ami rka so manga karomang ka, a so minibgaing ka so manga btang kiran; go so miyakhapaar o tangan ka a pd ko piyakitaban rka o Allah (ko kiyathidawa); go so manga wata a babay o pagari i ama a ka, go so manga wata a babay o babay i ama a ka, go so manga wata a babay o laki i ina a ka, go so manga wata a babay o pagari i ina a ka, a siran so miyamanogalin sa ingd a pd ka; go so babay a mapaparatiyaya o thawakimn iyan a ginawa niyan ko Nabi, o kabaya o Nabi a kapangaromaa niyan on; - sii rka bo miyapharo, liyo ron so miyamaratiyaya; sabnar a katawan Ami so inipaliyogat Ami kiran makapantag ko manga karoma iran, go so miyakhapaar o manga tangan iran, ka an da a khaadn rka a masimpit. Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
51Maphakaoring ka so taw a kabaya aka kiran, go khikakp ka so taw a kabaya aka: Na sa taw a khabayaan ka a pd ko taw a tiyawarang ka na da a dosang ka (on). Giyoto man i marani a kaphakapiya a ginawa iran, go di iran kapakapmboko, go kasosoat iran ko inibgaing ka kiran sa tanan siran: Na so Allah na katawan Iyan so zisii ko manga poso iyo: Na tatap a so Allah na Matao, a Matigr.
52Di rka halal so manga babay ko oriyan aya, go di (rka halal) so kasambiing ka kiran - sa pd a manga karoma, apiya i kiya soata rka o kataid iran, inonta so miyakhapaar o tangan ka: Na tatap a so Allah sii ko langowan o shay´ na totonggoan Iyan.
53Hay so miyamaratiyaya, di kano zold ko manga walay o Nabi, - inonta o kaydini kano, sii ko pangn´ngkn, sa di niyo nanayawa i kaloto iyan: Na ogaid na igira a tiyalowan kano, na sold kano; na igira a miyakakan kano, na mblablag kano, na di kano pphama-nmbatmbang sa makapantag sa tothol. Mataan! a giyoto man na khabaloy a phakaringasa ko Nabi: Na ipkhaya kano niyan, na so Allah na di Niyan ikhaya so bnar. Na igira adn a ipagiza iyo kiran a hadiyat, na izaan iyo kiran ko liyo o rnding: Giyotoman i tanto a phakasoti ko manga poso iyo, ago so manga poso iran. Na da rkano mapatot oba niyo ringasaa so Rasolollah, go oba niyo pangaromaa so manga karoma niyan ko oriyan iyan sa dayon sa dayon. Mataan! a giyoto man na miyabaloy sii ko Allah a mala (a dosa).
54O adn a payagn iyo a shay´ odi na pagmaan iyo skaniyan, na mataan! a so Allah na tatap a sii ko langowan taman na katawan Iyan.
55Daa dosa iran sii ko manga ama iran, go da ko manga wata iran a manga mama, go da ko manga laki ran, go da ko manga wata a manga mama o manga laki ran, go da ko manga wata a manga mama o manga pagari ran, go da ko manga babay kiran, go da ko miyakhapaar o manga tangan iran (i dosa). Na kalkn iran so Allah; mataan! a so Allah na tatap a Saksi ko langowan taman.
56Mataan! a so Allah ago so manga malaikat Iyan na ipphangalimo iran so Nabi: Hay so miyamaratiyaya, pangni niyo sa limo skaniyan, go pangni niyo sa kalilintad a samporna a kalilintad.
57Mataan! a siran a gii ziyanta ko Allah ago so sogo Iyan, na pimorkaan siran o Allah sii sa doniya, go sa akhirat, go pithiyagaran Iyan siran sa siksa a phakahina.
58Na siran a gi iran iziyanta ko miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay so da iran manggalbk, na sabnar a miyakaawid siran sa tmpo, go dosa a mapayag.
59Hay Nabi! tharoang ka ko manga karomang ka, go so manga wata a ka a manga babay, go so manga babay ko miyamaratiyaya, a sapngn iran ko manga olo iran go sii ko manga paras iran so manga nditarn iran go so manga sapng iran, ka an kadilongi so manga paras iran ago so manga rarb iran ago so manga olo iran. Giyoto man i lbi a marani a kakilala a kiran, na di siran maziyanta. Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
60Ibt odi gnk so manga monapik, go so siran a katatagoan so manga poso iran sa gdamn, go so pphamangalap sa Madinah, na mataan a pakipangarasiyan Ami rka siran dn: Oriyan iyan na da a makiziringan kiran rka roo inonta so mayto:
61Piyangamomorkaan: Apiya anda siran matoon na pphangowaan siran, go pphamono on siran sa samporna a kapamono.
62Okit o Allah sii ko siran a miyangaiipos gowani: Na da dn a khatoon ka a kasambii ko okit o Allah.
63Ipagiza rka o manga manosiya so bangkit, tharoang ka a: "So katawi ron na sii bo ko Allah": Na antawaa i kaphakitokawan iyan rka? - sa masikn a so bangkit na khabaloy a marani!
64Mataan! a so Allah na pimorkaan Iyan so manga kafir, go pithiyagaran Iyan siran sa kadg, -
65Makakakal siran on sa dayon sa dayon: da a khatoon iran a panarigan, go da a tabanga.
66Sii ko gawii a kakhliklida ko manga paras iran ko apoy, na matharo iran: "Ah hay! Oba tano bo kiyaonotan so Allah go kiyaonotan tano so Rasol!"
67Go Tharoon iran a: "Kadnan ami, mataan! a skami na kiyaonotan ami so manga nakoda ami, go so manga ala rkami, na miyadadag kami ran ko lalan."
68"Kadnan ami, bging Ka siran sa dowa takp ko siksa, go pmorkaing Ka siran sa morka a mala!"
69Hay so miyamaratiyaya, di niyo zowaa so siran a miziyanta ko Mosa, na piyakakiyas skaniyan o Allah ko pitharo iran: Go miyabaloy sii ko Allah a mmnangan.
70Hay so miyamaratiyaya, onoti niyo so Allah, go tharo kano sa katharo a ontol:
71Ka tanorn Iyan rkano so manga galbk iyo, go napi Niyan rkano so manga dosa niyo: Na sa taw a onotan iyan so Allah ago so sogo Iyan, na sabnar a miyakadaag sa daag a mala.
72Mataan! a Skami na iniayag Ami so sarig ko manga langit go so lopa, go so manga palaw; na da iran pangrawa oba iran oto awidi, go inikalk iran oto: Na inawidan oto o manosiya; - mataan! a skaniyan na aya btad iyan na salimbot, a da a mlng iyan;
73Kagiya ziksaan o Allah so manga monapik a manga mama, go so manga monapik a manga babay, go so manga pananakoto a manga mama, go so manga pananakoto a manga babay, go phakatawbatn o Allah so miyamaratiyaya a manga mama, go so miyamaratiyaya a manga babay: Na tatap a so Allah na Manapi, a Makalimoon.
Chapter 34 (Sura 34)
1So podi na rk o Allah, a so Khirk ko nganin a zisii ko manga langit go so nganin a zisii ko lopa: Go rk Iyan so podi ko akhirat: Go Skaniyan so Mawngangn, a Kaip.
2Katawan Iyan so pphakasold ko lopa, go so pphakambowat a phoon rkaniyan; go so pphakatoron a phoon ko langit, go so pphakapanik ko sold iyan. Na Skaniyan so Makalimoon, a Manapi.
3Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Di rktano phakatalingoma so bangkit": Tharoang ka: "Oway na! Ibt ko Kadnan ko, ka mataan a phakatalingoma rkano dn; - a Matao ko migagaib; - da a makaphagma on a timbang bo o ssrm sii ko manga langit, go da sii ko lopa: Go da a mayto a di giyoto, go da a mala, a ba di matatago ko kitab a mapayag:
4Kagiya a mbalasan Iyan so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya: Siran man na adn a bagian iran a maap, go pagpr a mapiya."
5Na so miyamanamar (mrn) ko manga ayat Ami, a rorompisan iran; na siran man na adn a bagian iran a siksa, - a pd ko sangat a siksa a malipds.
6Na katawan o siran a piyamgan ko katao so initoron rka a phoon ko Kadnan ka a skaniyan so bnar, go makapnggonanao ko lalan o (Allah a) Mabagr, a Pphodin.
7Na pitharo o siran a miyamangongkir: "Ba ami rkano thoroon so mama a phanotholn iyan rkano, a amay ka mazaropt kano sa samporna a kazaropt, na mataan! a skano na khatago dn ko kaadn a bago?
8"Ba niyan inangkob so Allah sa kabokhag, antawaa ba katatagoi skaniyan sa bthang?" - kna, ka siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na khatago ko siksa, go so kadadag a mawatan.
9Ba iran da maylay so kasasangoran iran, go so katatalikhodan iran, ko langit ago so lopa? O kabaya Ami, na khalandng Ami siran ko lopa, odi na khawlogan Ami siran sa sagintas ko langit. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko oman i oripn a pphananangoran.
10Na sabnsabnar a bigan Ami so Dawood sa phoon Rkami a kakayaan: "Hay manga palaw, pndoyoga niyo skaniyan. Go so manga papanok. Go piyakalmk Ami ron so potaw;"
11(Pitharo Ami:) "Phanday ka sa manga rabn a manga lolowag, go zokhoding ka sa ringkar, go ngalbk kano sa mapiya; mataan! a Sakn i phagilay ko gii niyo nggolawlaan."
12Na (piyakaphasiyonot Ami) sii ko Solayman so ndo; a so sagad iyan ko kapipita na sawlan (a ilalakaw ron), go so sagad iyan ko kagabigabi na sawlan (a ilalakaw ron); go piyakatoga Ami ron so bowalan a galang; go so sabaad ko manga jinn na taw a gii nggalbk ko hadapan iyan, sabap ko idin o Kadnan iyan; na sa taw a phasiwang kiran ko sogoan Ami, na phakataamn Ami skaniyan ko siksa a kadg:
13Ipphangmbaal iran sa kabaya iyan, a manga masjid, go manga toladan, go manga apang a ndalagid o paridi, go manga kodn a manga bbkn: "Nggalbk kano a manga tonganay o Dawood, sa kapanalamat. Mayto ko manga oripn Ko so mananalamat!"
14Na kagiya a pakanggolalann Ami ron so kapatay, na da a miyakatoro kiran ko kiyapatay niyan a inonta so ingan ko lopa, a pkhn iyan so tongkat iyan: Na kagiya a maothang; na miyapayag so manga jinn a opama ka siran na katawi ran so migagaib, na di siran malanggay ko karomasayan a phakahina.
15Sabnsabnar a adn a rk o (taw sa) Saba, sii ko darpa iran a tanda, a dowa a asinda, sa kawanan go sa diwang. (Pitharo kiran:) "Kang kano ko pagpr o Kadnan iyo, go panalamat kano Rkaniyan: Ingd a thatagompiya, na so Kadnan na Manapi!
16Na tomiyalikhod siran, na biyotawanan Ami kiran so dgan o plit, go siyambian Ami kiran so dowa a asinda iran sa dowa a pamomolan a phagonga sa mapait, go dagiyangas, go nganin a sidar (kayo a maroni i raon ago onga, so raon iyan na iprigo sa miyatay) a mayto.
17Giyoto man i inibadal Ami kiran sabap ko kiyaongkir iran: Na ba adn a mbadalan Ami saya a rowar ko miyongkir.
18Go tiyagoan Ami so lt iran ago so lt o manga ingd (sa Sham) a so piyakandaklan Ami oto sa mapiya, sa manga ingd a manga babantay, go diniyangka Ami roo so kalalakaw: (pitharo Ami): "Lalakaw kano ron ko manga kagagawii go manga kadawndaw, a khisasarig kano."
19Na pitharo iran: "Kadnan ami, pakakhakawatanaang Ka so lt o manga dkhai ami": Go pindarowakaan iran so manga ginawa iran. Na biyaloy Ami siran a manga tothol, go iniparak Ami siran sa samporna a kiparak. Mataan! a adn a matatago roo man a titho a manga tanda ko oman i mapantang, a mananalamat.
20Na sabnsabnar a miyatoman kiran o iblis so antangan iyan, na kiyawnotan iran skaniyan, inonta so isa ka sagorompong a pd ko miyamaratiyaya.
21Oba di daa kapaar iyan kiran, - ogaid na an Ami mapnto so taw a mapaparatiyaya ko akhirat sii ko taw a skaniyan na zasangka on: Na so Kadnan ka i somisiyap ko langowan taman.
22Tharoang ka a: "Tawaga niyo so siran a initgo niyo (a tohan) a salakaw ko Allah: da a mipapaar iran a timbang o ssrm, sii ko manga langit go da sii ko lopa: Go da a mitotompok iran on, go da a tabanga iyan kiran;
23"Go da a khibgay a gona o kapangalbalb sii ko hadapan Iyan, inonta sii ko taw a inidinan Iyan. Taman sa igira kiyadaan sa kalk so manga poso iran na tharoon iran a: Antonaa so pitharo o Kadnan niyo? Tharoon iran a: So bnar; go Skaniyan so Maporo, a Mala."
24Tharoang ka a: "Antawaa i pphagpr rkano, a pphakapoon ko manga langit ago so lopa? Tharoang ka: So Allah; na mataan a skami odi na skano, na mataan a matatago ko toroan, odi na sii ko kadadag, a mapayag!"
25Tharoang ka a: "Di rkano khiiza so minizala ami, go di rkami khiiza so gii niyo nggolawlaan."
26Tharoang ka a: "Plimodn tano o Kadnan tano: Oriyan iyan na ikhokom Iyan rktano so bnar: Ka Skaniyan so Kokoman,"
27Tharoang ka a: "Pakiilay niyo rakn so siran a inirimbang iyo Ron a manga sakotowa; sabnar, a kna, ka so bo so Allah, a Mabagr, a Mawngangn (a da a sakotowa Iyan)."
28Na da a kiyasogo Ami rka (hay Mohammad) a rowar sa langkap ko manga manosiya, a pphamanothol sa mapiya, go pphamakaiktiyar, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan.
29Na gi iran tharoon a: "Anda dn angkai a diyandi (a siksa) o skano na manga bnar?"
30Tharoang ka a: "Rk iyo so diyandi ko alongan, a di niyo to khisonggod sa isa ka oras, go di niyo khaktng."
31Na pitharo o siran a miyamangongkir a: "Di ami dn pharatiyayaan angkai a Qor´an, go di (ami pharatiyayaan) so miyaonaan iyan". Na o maylaing ka amay ka so manga darowaka na tarongko on siran ko hadapan o Kadnan iran, na pangndodan o sabaad kiran so sabaad a katharo. Tharoon o siran a piyamangarasiyan ko siran a miyamanakabor a: "O da so skano, na miyabaloy kami dn a miyamaratiyaya!"
32Tharoon o siran a miyamanakabor ko siran a piyamangarasiyan a: "Ba skami i miyakaalang rkano ko toroan ko oriyan o masa a kiyapakawma niyan rkano? Kna, ka miyabaloy kano a manga baradosa.
33Na tharoon o siran a piyamangarasiyan ko siran a miyamanakabor a: "Kna! ka so antangan a marata ko kagagawii ago so kadawndaw: Gowani ko pzogoon kami niyo so kaongkir ami ko Allah go so kapangmbaal ami sa manga saginda Niyan (i miyakaalang rkami ko paratiyaya)!" Na misoln iran so kasndit ko masa a kaylaya iran ko siksa: Go tagoon Ami so manga patong ko manga lig o siran a miyamangongkir: Ba adn a imbalas kiran a rowar ko pinggolawla iran?
34Na da a siyogo an Ami a ingd sa phamakaiktiyar, a ba da tharoa o manga olowan on a: "Mataan! a skami na so inisogo rkano to na inongkir ami."
35Go pitharo iran a: "Skami i madakl i manga tamok go manga wata, go kna a ba skami i phamaniksaan."
36Tharoang ka a: "Mataan! a so Kadnan ko na pphakawladn Iyan so rizki ko taw a kabaya Iyan, go pphakasimpitn Iyan, na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di iran katawan."
37Na kna a ba so manga tamok iyo, go kna a ba so manga wata iyo, so maphakarani kano niyan Rkami sa samporna a kapakarani: Ogaid na so taw a miyaratiyaya, go miyagamal sa mapiya na siran man i khibagian ko balas a takp sabap ko pinggolawla iran, go siran i khatago ko manga darpa ko sorga a khisasarig siran!
38Na siran a mananamar sa kabinasa o manga ayat Ami, a rorompisan iran, na siran man i phamakadarpaan ko siksa.
39Tharoang ka a: "Mataan! a so Kadnan ko na pphakawladn Iyan so rizki ko taw a kabaya Iyan ko manga oripn Iyan, go pphakasimpitn Iyan on. Na apiya antonaa i mapnggasto niyo a shay´ na Skaniyan i pzambi on: Go Skaniyan i taralbi a mapiya ko (pphamamgay sa riskhi).
40Na sii ko gawii a limodn Iyan siran langon, oriyan iyan na tharoon Iyan ko manga malaikat a: "Ba siran aya so skano i sinimba iran?"
41Tharoon iran a: "Soti Ka! Ska i Panarigan ami a salakaw kiran. Kna, ka siran na aya pzimbaan iran na so manga jinn: So kadaklan kiran na siran i paparatiyayaan iran."
42Na sa alongan oto na da a mapkhapaar o sabaad rkano a bagian o sabaad a gona, odi na morala: Na tharoon Ami ko siran a mindadarowaka a: "Taami niyo so siksa ko naraka, - a so skano na piyakambokhag iyo skaniyan!"
43Na igira a pphangadian kiran so manga ayat Ami a manga rarayag, na tharoon iran a: "Da ko ungkai inonta na mama a kabaya iyan a kaalangan kano niyan sii ko pzimbaan o manga loks iyo". Go pitharo iran a: "Da ko ngkaya inonta na kabokhag a pimbabaas". Go pitharo o siran a miyamangongkir ko bnar ko kiyapakatalingoma niyan kiran a: "Da ko ngkaya inonta na balik mata, a mapayag!"
44Na da a inibgay Ami kiran a manga kitab a kapphangadian iran oto, go da a miyasogo Ami kiran a miyaonaan ka a pphamakaiktiyar.
45Na piyakambokhag o siran a miyaonaan iran (so manga sogo), a da siran raotn ko ikazasapolo bagi ko inibgay Ami kiran: Na piyakambokhag iran so manga sogo Akn!
46Tharoang ka a: "Aya bo a ipagndao akn rkano na isa: So kipamayandgn iyo (ko bnar) sa makapantag ko Allah, - sa madowadowa kano, sa matarambisa kano, - oriyan iyan na pphamimikiran kano: Da ko (Mohammad a) pd iyo i bthang: Da ko skaniyan na inonta na pphamakaiktiyar rkano ko da pn so siksa a sangat."
47Tharoang ka a: "Da a phangning ko rkano a sokay: Ka giyoto na rk iyo: da a sokay akn inonta so zisii ko Allah: Go Skaniyan i Saksi ko langowan taman."
48Tharoang ka a: "Mataan! a so Kadnan ko na ipzorong Iyan so bnar; lbi a Matao ko manga gaib."
49Tharoang ka a: "Miyakatalingoma so bnar, go di makapphoon so ribat go di phakakasoy."
50Tharoang ka a: "O madadag ako, na khadadag ako sa sii bo phakatana ko ginawa ko: Na o makaontol ako, na sabap ko iphagilaham rakn o Kadnan ko: Mataan! a Skaniyan i Pphakan´g, a Marani."
51Na o maylaing ka so masa a kalki kiran, na da a kapakapalagoy (ran), go gandrn siran phoon ko darpa a marani.
52Go Tharoon iran a: "Piyaratiyaya mi skaniyan (a Qor´an);" na andamanaya i kakhaparoliya iran ko kiraot ko kathawbat phoon ko darpa a mawatan-
53A sabnar a inongkir iran oto gowani, go pphangsarn iran so migagaib ko darpa a mawatan?
54Na kaltan siran ago so mazizinganin iran, lagid o inikidia ko manga izan iran sa kpit gowani: Mataan! a siran na miyatago siran ko kazasangka, a mapayag a kazangka.
Chapter 35 (Sura 35)
1So podi na rk o Allah, a mimbaas ko manga langit ago so lopa, a biyaloy Niyan so manga malaikat a manga sogo, a adn a manga papak iyan, ndodowa, go tthlo, go phapat: Phagomanan iyan ko kaadn so kabaya Iyan: Mataan! a so Allah sii ko langowan taman na Gaos Iyan.
2Sadn sa lkaan o Allah ko manosiya a limo na da a makarnon: Go sadn sa rnn Iyan on, na da a makabotawan on ko oriyan Iyan: Na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.
3Hay manga manosiya! tadmi niyo so limo o Allah rkano! Ba adn a miyangadn a salakaw ko Allah, a Pphagpr rkano ko phoon ko langit ago so lopa? da a tohan a inonta Skaniyan: Na andamanaya i kapthalikhod iyo?
4Na oba ka iran pakapmbokhaga, na sabnar a piyakambokhag so manga sogo a miyaonaan ka: Na sii bo ko Allah phakandoda so pkhakawlawla.
5Hay manga manosiya, mataan! a so diyandi o Allah na bnar. Na oba kano malimpang o kawyagoyag ko doniya, go oba kano malimpang ko (okit o) Allah o phlilimpang.
6Mataan! a so shaytan na ridoay niyo: Na baloya niyo skaniyan a ridoay. Aya bo a ipthawag iyan ko maampil on, na an siran mabaloy a pd ko manga taw ko kadg (ko naraka).
7Siran a miyamangongkir, na adn a bagian iran a siksa a sangat: Na so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.
8Ino so taw a pipharasan on so marata ko galbk iyan, na aya kiyailaya niyan on na mapiya. (ba lagid o tiyoro o Allah)? Na mataan! a so Allah na ndadagn Iyan so taw a kabaya Iyan, go thoroon Iyan so taw a kabaya Iyan. Na oba maylang so ginawang ka sa pantag o manga awida akal kiran: Mataan! a so Allah na katawan Iyan so gi iran nggolawlaan!
9Na so Allah so miyotawan ko manga ndo, na pkhiporo iyan so gabon, na ipphamakaig Ami oto ko ingd a miyatay, na inoyag Ami sa sabap rkaniyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan: Lagid man oto so kapagoyaga ko miyamatay!
10Sa taw a kabaya iyan so mnang, na rk o Allah so mnang sa kalangolangowan iyan. Sii Rkaniyan pphakapanik so katharo a mapiya: Go so amal a ontol; na ipphoro Iyan skaniyan (ka ptharimaan Iyan). Na so pphamagantangan ko manga rarata, na adn a bagian iran a siksa a sangat; na so antangan o siran oto na giyoto na khaylang.
11Na so Allah i miyadn rkano phoon ko botha, oriyan iyan na phoon ko notfa; oriyan iyan na biyaloy kano Niyan a nggaganapa. Na da a ikhawgat o babay, go da a ipmbawata iyan, a ba di sii ko katao Niyan. Go da a pagmbowayn a khamboway, go da a phakababaan so omor iyan, a ba di matatago ko daptar (a so Laoh Makhpod). Mataan! a giyoto man sii ko Allah na malbod.
12Na kna a ba magizan so dowa a kalodan, - giyai na tabang, a pakadnggaw, a malbod so kaynoma on, go giyaya na matimos, a mapld. Na pphakakan kano ko pphakapoon ko oman i isa roo, a sapo a malmbo, go mapphakagmaw niyo so pakayan a gii niyo to manditar (a manga montiya); na pkhailaing ka so manga kapal rkaniyan a pphamangtas, ka an iyo mapphloloba so kakawasaan Iyan, go ang kano makapphanalamat.
13Pphakasoldn Iyan so gagawii ko dawndaw, go pphakasoldn Iyan so dawndaw ko gagawii, go piyakaphasiyonot Iyan so alongan ago so olan: Oman i isa roo na pphalalagoy sii ko taalik a miyapnto. Giyoto man so Allah, a Kadnan iyo, a Khirk ko kapaar. Na so siran a pphanongganowin iyo a salakaw Rkaniyan, na da a mipapaar iran a izambo o dadanglisn.
14O pangni kano kiran, na di iran khan´g so pangni niyo, na apiya man´g iran, na di kano iran smbagn. Na sii ko alongan a qiyamah na pagongkirn iran so kinisakoto niyo (kiran ko Allah). Na da a makaphanothol rka a lagid o (Allah a) Kaip.
15Hay manga manosiya, skano na manga baraarapan ko Allah: Na so Allah na Skaniyan so Kaya, a Pphodin.
16O kabaya Iyan na khaylang kano Niyan, go tomalingoma sa kaadn a bago.
17Na kna oto a ba margn ko Allah.
18Na di khaawidan o maawid so dosa o pd iyan. Go apiya pangnin o kappndan so kaawidi ron, na da a phakiawidan on a mayto bo, apiya pn skaniyan na tonganay niyan. Aya bo a maphakaiktiyar ka na so siran a ikaalk iran so Kadnan iran a da mapayag go inipamayandg iran so sambayang. Na sa taw a zoti na makapzoti sa rk bo o ginawa niyan; na sii bo ko Allah so khabolosan.
19Na kna a ba magizan so bota ago so pphakaylay;
20Go di (magizan) so manga lilibotng ago so maliwanag;
21Go di (magizan) so kasisirongan ago so mayaw:
22Go kna a ba magizan so manga oyagoyag ago so miyamatay. Mataan! a so Allah na mapphakan´g Iyan so taw a kabaya Iyan; na ding ka maphakan´g so taw a matatago ko manga kobor.
23Ska na matag pphamakaiktiyar.
24Mataan! a Skami na siyogo Ami ska (hay Mohammad) rakhs o bnar, a pphamanothol, go pphamakaiktiyar: Na da a pagtaw a ba da a miyaipos on a pphamakaiktiyar:
25Na o pakambokhaga ka iran, na sabnar piyakambokhag o siran a miyaonaan iran (so manga rasol), minitalingoma kiran o manga rasol kiran so manga rarayag a karina, go so manga daptar, go so kitab a miyakabgay sa sindaw.
26Oriyan iyan na siniksa Akn so siran a miyamangongkir: Na antonaa i miyambtad o siksa Akn (kiran)!
27Bang ka da maylay a mataan! a so Allah na piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig? Na piyakagmaw Ami sa sabap rkaniyan so manga onga a mbidabida so manga warna niyan. Go pd ko manga palaw so manga lalan a mapoti go mariga, a mbidabida so manga warna niyan, go miyamangintkintm.
28Go pd so manga manosiya, go so manga binatang, go so manga ayam, a mbidabida so manga warna niyan a izan oto. Aya bo a maalk ko Allah, ko manga oripn Iyan, na so manga tatao: Mataan! a so Allah na Mabagr, a Manapi.
29Mataan! a so siran a pphamangadi ko kitab o Allah, go inipamayandg iran so sambayang, go miyammgay siran ko inipagpr Ami kiran, sa masoln go mapayag, na maa-arap iran so kandagang a di dn khalapis:
30Ka ithoman Iyan kiran sa tarotop so manga balas kiran, go pagomanan Iyan kiran so gagaw Niyan: Mataan! a Skaniyan na Manapi, a Masalamatn.
31Na so iniilaham Ami rka (hay Mohammad) a kitab, na giyoto so bnar, - a tomatanto ko miyaonaan iyan: Mataan! a so Allah na titho a Kaip ko manga oripn Iyan, a Pphakaylay;
32Oriyan iyan na piyakipangowarisan Ami so kitab ko siran a miyapili Ami ko manga oripn Ami: Na so sabaad kiran na pindarowakaan iyan a ginawa niyan; go so sabaad kiran na miyaona ko manga pipiya sabap sa idin o Allah; giyoto man na skaniyan so limo a mala.
33Manga sorga a tatap a phamakasold siran on: Phangimowan siran roo ko manga salnda a bolawan, go montiya a tipay; go aya nditarn iran roo na sotra.
34Na tharoon iran a: "So podi na rk o Allah, so inilang Iyan rkami so boko: Mataan! a so Kadnan Ami na titho a Manapi, a Masalamatn:
35"A so piyakaphantaw kami Niyan ko ingd a kakal sa phoon ko gagaw Niyan: Di kami ron khasogat a dokaw, go di kami ron khasogat a robas."
36Na so miyamangongkir na bagian iran so apoy ko naraka Jahannam: Di siran i thaman, ka oba siran mamatay, go di kiran phakakhapn so siksa on. Lagid man oto a kambalasi Ami ko oman i miyongkir!
37Na siran na pkhigoraok iran roo a: Kadnan ami, pakaliyowa kaming Ka (ko naraka): "Ka nggalbk kami sa ontol, a salakaw ko pinggalbk ami! (tharoon o Allah:) Ba Ami skano da pakapagintawa sa diyangka a makaphananadm on so taw a phananadm? Go miyakaoma rkano, so miyamakaiktiyar. Na taami niyo ka da a bagian o manga darowaka a phakatabang."
38Mataan! a so Allah i Matao ko migagaib ko manga langit ago so lopa: Mataan! a Skaniyan i Matao ko zisii ko manga rarb.
39Skaniyan so biyaloy kano Niyan a manga khalifah ko lopa a: Sadn sa mongkir na phakatana on so (karata o) kiyaongkir iyan: Go da a khiyoman ko manga kafir o kiyaongkir iran sii ko Kadnan iran a inonta so rarangit; go da a khiyoman ko manga kafir o kiyaongkir iran a inonta so kalogi.
40Tharoang ka (hay Mohammad): "Ay gda iyo ko ipphamanakoto niyo a so siran na pphanongganowin iyo a salakaw ko Allah? Pakiilay niyo rakn o antonaa i miyaadn iran ko lopa; antawaa ba adn a mitotompok iran ko manga langit? Antawaa ba adn a inibgay Ami kiran a kitab na siran na sii ko marayag a karina a phoon Rkaniyan?" - kna, ka da a ipmbgay a pasad o manga darowaka so sabaad kiran ko sabaad a rowar sa limpangan.
41Mataan! a so Allah na uurnn Iyan so manga langit ago so lopa, ka oba siran mapokas: Na ibt o mapokas siran, na da a makarn kiran a isa bo ko oriyan iyan: Mataan! a Skaniyan na tatap a Matigr, a Manapi.
42Na inizapa iran ko Allah so pithamanan a manga sapa iran sa ibt o adn a makatalingoma kiran a pphamakaiktiyar, na mataan! a khabaloy siran dn a lbi a phakaontol a di so pithanggisaan ko manga pagtaw: Na kagiya adn a miyakatalingoma kiran a pphamakaiktiyar, na da a minipagoman iyan kiran a rowar sa kapalagoy, -
43Makapantag sa kapmaratabat ko lopa, go kapagantangan sa marata. Na da a khatangkalan o antangan a marata a rowar ko khirk on. Na ba adn a pnayawn iran a rowar ko kiyaokitan o miyangaoona? Na da dn a matoon ka a kasambii ko okit o Allah: Go da dn a matoon ka a kaalin o okit o Allah.
44Ba siran da makandalakaw ko lopa, ka an iran mapamimikiran o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko siran a miyaonaan iran, - a siran i lbi a di siran i bagr? Na da ko btad o Allah oba adn a makarompison a shay´ ko manga langit go da sii ko lopa: Mataan! a Skaniyan na tatap a Matao, a Gaos.
45Na o siksaan o Allah ko manga manosiya so pinggalbk iran (a manga dosa), na da a lambaan Iyan ko liyawaw o lopa a baraniyawa: Na ogaid na pakalalanatn Iyan siran taman ko taalik a miyapnto: Na igira a miyakatalingoma so taalik kiran, na mataan! a so Allah na tatap a phagilayn Iyan so manga oripn Iyan.
Chapter 36 (Sura 36)
1Yaa Siin. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)
2Ibt ko Qor´an, a hokoman (a pimbaibaitan); -
3Mataan! a ska (hay Mohammad) na pd dn ko manga sogo (o Allah),
4A sii ko okit a makaoontol (a so Islam).
5Initoron o (Allah a) Mabagr, a Makalimoon.
6Ka an ka mapakaiktiyar so pagtaw, a da mapakaiktiyar so manga loks iran, na siran na di khipakaiin´ngka.
7Sabnsabnar a miyatangkd so katharo (a siksa) ko kadaklan kiran: Na siran na di siran mapaparatiyaya.
8Mataan! a Skami na tiyagoan Ami so manga lig iran sa manga patong, na giyoto na taman ko manga baka, na ba siran dn makalilintangag;
9Go tiyagoan Ami so kasasangoran iran sa rnding, go so katatalikhodan iran sa rnding, na pinilsan Ami siran: Na siran na di siran phakanono.
10Na magizan kiran o ino piyakaiktiyar ka siran, antawaa dang ka siran pakaiktiyara: Ka di siran bo pharatiyaya.
11Aya bo a maphakaiktiyar ka na so taw a miyonot ko Qor´an, go inikalk iyan so (Allah a) Masalinggagaw, a Migagaib: Na pphamanothol ang ka on so maap, go so balas a mapiya.
12Mataan! a Skami na Skami i magoyag ko miyamatay, go ipzorat Ami so miniona iran, go so manga rarad iran; na langowan taman na maiitong Ami skaniyan ko kitab a mapayag (a so Lawkh Makhpod).
13Na mbaaling ka kiran a ibarat: So manga taw ko ingd (a Intakiyah). Gowani na miyakaoma kiran so manga sogo.
14Gowani a sogoan Ami siran sa dowa kataw, na piyakambokhag iran a dowa oto: Na biyagr Ami a ika tlo: Na pitharo iran a: "Mataan! a skami na sii rkano manga sogo."
15Pitharo iran a: "Da ko skano inonta na manosiya a lagid ami; go da a initoron o (Allah a) Masalinggagaw a mayto bo (a wahy): Da’ ko skano inonta na pphamamokhag kano."
16Pitharo iran a: "So Kadnan tano na katawan Iyan a mataan! - a skami na sii rkano titho a manga sogo:
17"Na da a paliyogat rkami a rowar ko kapamakasampay (ko sogoan o Allah) a mapayag."
18Pitharo iran a: "Mataan! a skami na miyakazokna kami sa marata sa sabap rkano: Ibt odi kano gnk, na mataan a radiyamn ami skano dn, go mataan a masogat kano dn o phoon Rkami a siksa a malipds."
19Pitharo iran a: "So sokna iyo a marata na sarta iyo: Ati amay ko piyakatadm kano (na pizoknaan kano sa marata)? Kna, ka skano na pagtaw a manga malawani!"
20Na miyakaoma a phoon ko pikhilidan o bandara ingd a mama (a si Habibo Najar), a gii nggagaan, pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, onoti niyo so manga sogo:
21"Onoti niyo so taw a da a phangnin iyan rkano a sokay, ka siran i makaoontol.
22"Na antonaa i bagian ko sa di akn ka zimbaa ko (Allah a) Skaniyan i miyadn rakn, go Rong kano phakandoda?
23"Ati khowaan ko so salakaw Rkaniyan a manga katohanan? A o pakaantapi ako o (Allah a) Masalinggagaw sa morala, na da a khilinding rakn o pangongogopan iran a mayto bo, go di ako iran khasabt.
24"Mataan! a sakn na samawto na miyatago ako dn ko kadadag a mapayag.
25"Mataan! a sakn na piyaratiyaya ko so Kadnan iyo na pakin´ga ko niyo: (na biyono iran)!"
26Pitharo (rkaniyan): "Sold ka ko sorga. Pitharo iyan: Hay dingano mambo! O so pagtaw akn na katawan iran!
27"So kiyapmaapi rakn o Kadnan ko, go so kiyabaloya niyan rakn a pd ko khipagaadatan!"
28Na da a piyakatoron Ami ko pagtaw niyan, ko oriyan iyan, a tantara a phoon ko langit, go da Kami sogo.
29Daa rowar ko lalis a isa, na samawto na siran na miyapadng siran.
30Hay kasndit a phakatana ko manga oripn (o Allah)! a da a pphakatalingoma kiran a sogo a ba iran oto da pamagrgi!
31Ba iran da katokawi a madakl a bininasa Mi a miyaonaan iran ko miyagapidapid a pagtaw? Mataan! a siran na di siran kiran phakandod:
32Na da ko oman i isa oba di langon sii ko hadapan Ami phamakadarpaa.
33Na tanda kiran so lopa a miyatay a inoyag Ami skaniyan, go piyakagmawan Ami skaniyan sa pr, na so sabaad on na pkhakan iran.
34Go tiyagoan Ami oto sa manga pamomolan a manga korma, go manga anggor, go piyamakambowat Ami ron so manga bowalan:
35Kaan siran pphakakan ko onga niyan: Go so miyanggalbk skaniyan o manga lima iran: Ati di siran phanalamat?
36Soti so (Allah a) miyadn ko nggaganapa sa kalangolangowan iyan, pd on so pphakathoon o lopa, go pd on so manga ginawa iran, go so nganin a di iran katawan.
37Go tanda kiran so gagawii a pphokasn Ami ron so dawndaw, na samawto na siran na pkhalibotngan siran;
38Go so alongan a pphalalagoy sii ko taks iyan: Giyoto na takdir o (Allah a) Mabagr, a Matao.
39Go so olan, - a singgayan Ami skaniyan sa manga darpa taman sa makakasoy sa lagid o talintang a korma a miyathay.
40Da ko alongan o bawn mapatot i karaota niyan ko olan, go da ko gagawii oba niyan kawnai so dawndaw: Na oman i isa na sii ko okit iyan pphamangdg.
41Go tanda kiran a kiyarorana Mi ko manga mimoriyataw kiran ko kapal (o Noh) a mappno;
42Go inadn Ami kiran so lagid oto a kapphagdaan iran.
43Na o kabaya Ami, a ldn Ami siran: Na da a makatabang kiran, go da a makasabt kiran,
44Inonta so limo a phoon Rkami, go so kapakasngka sa di mathay taman ko wakto (o kapatay).
45Na igira a pitharo kiran a: "Kalkn iyo so miyaonaan iyo ago so khawriyan iyo, ka ang kano mipangalimo (na tomalikhod siran);"
46Go da a phakatalingoma kiran a tanda a pd ko manga tanda o Kadnan iran, inonta na miyabaloy siran on a khitatalikhod.
47Go igira a pitharo kiran: "Pphammgay kano ko inipagpr rkano o Allah", na tharoon o siran a miyamangongkir ko siran a miyamaratiyaya: "Ino Ami phakakana so taw a o kabaya o Allah, na phakakn Iyan skaniyan? Da’ ko inonta na matatago ko karibat a mapayag."
48Go gi iran tharoon a: "Anda dn angkai a diyandi (a siksa), o skano na manga bnar?"
49Daa pkhanayaw iran a rowar ko lalis a isa a phakadansal kiran ko gi iran kaphapawala!
50Na di siran lomakay thanan, go di siran makandod ko manga tonganay ran!
51Na iyopn so sanggakala. Na samawto na siran na makapoon ko manga kobor, a pphamagarabaya siran ko Kadnan iran!
52Tharoon iran: "Hay dowandowaan tano! antawaa i miyokaw rktano ko pakatotorogan tano?" (ismbag kiran a:) "Giyaya so inidiyandi o (Allah a) Masalinggagaw; go miyatoman so (katharo o) manga sogo!"
53Daa khaadn a rowar ko lalis a isa, na samawto na siran na langon sii ko hadapan Ami phamakadarpaa!
54Na sa alongan aya, na da a khaaniyaya a baraniyawa a mayto bo, go da a imbalas rkano a rowar ko pinggolawla niyo.
55Mataan! a so manga taw ko sorga sa alongan aya na matatago ko katmbangan a pkhababaya siran;
56Siran ago so manga karoma iran, na sii ko khikasisirongan ko liyawaw o manga kantir, a gii siran zasandasandang;
57Adn a bagian iran roo a manga onga; go khakowa iran so nganin a phangnin iran;
58"Kalilintad" a katharo a phoon ko Kadnan a Makalimoon!
59"Na sibay kano sa alongan aya! Hay manga baradosa!
60"Ba Akn rkano da banayn hay manga moriyataw o Adam, a di niyo pzoasoata so shaytan; mataan! a skaniyan na ridoay niyo a mapayag? -
61"Na zoasoata Ko niyo; giyaya i okit a makaoontol.
62"Na sabnsabnar a miyakadadag rkano so kaadn a madakl. Ba da a manga sabot iyo?
63"Katii so naraka Jahannam a so skano na ididiyandi rkano!
64"Pamanold kano ron sa alongan aya, sabap ko kiyaongkir iyo."
65Sa alongan aya na parkatn Ami so manga ngari iran; go imbitiyarai Kami o manga lima iran, go zaksian o manga ai ran, so pinggalbk iran.
66Na o kabaya Ami, na mataan a khabota Mi so manga mata iran; na makapagoradorad siran ko lalan, na andamanaya i kaphakanono iran?
67Na o kabaya Ami, na mataan a khasalin Ami siran sii ko manga darpa iran; na di iran magaga lomipos, go di siran phakandod.
68Na sa taw a pagmbowayn Ami skaniyan, na phatoon Ami skaniyan ko korang a kaadn: Ba iran di zabota?
69Na da Ami ndaon (ko Nabi) so bayok, go di ron patot: Da’ ko skaniyan (a minitalingoma niyan) inonta na pananadm, go Qor´an a miyakapayag:
70Kaan iyan mapakaiktiyar so taw a aya btad iyan na oyagoyag (i poso) go an matangkd so katharo (a siksa) ko miyamangongkir.
71Ba iran da maylay a mataan! a Skami na miyadn Kami sa rk iran a pd ko pinggalbk o manga guus Ami a manga ayam, na siran i makapapaar on?
72Go piyakaphasiyonot Ami kiran oto, ka so sabaad on na gi iran kakhodaan, go so sabaad on na pkhakan iran:
73Go adn a bagian iran on a manga gona, go manga inomn (a manga gatas). Ino siran di phanalamat?
74Na kominowa siran sa salakaw ko Allah, sa manga katohanan, ka an siran katabangi!
75Di ran khagaga so katabangi kiran: Go siran na manga tantara iran a phamakadarpaan (ko naraka).
76Na oba ka mapakamboko o katharo iran. Mataan! a Skami na katawan Ami so isosoln iran, go so papayagn iran.
77Ba di katawi o manosiya a mataan! a Skami na inadn Ami skaniyan a phoon sa notfa! Na samawto na skaniyan na lampawi, a mapayag!
78Na mimbaal Rkami sa ibarat, go kiyalipatan iyan so kiyaadna on: Pitharo iyan a: "Antawaa i phakaoyag ko manga tolan a skaniyan na miyardak?"
79Tharoang ka a: "Pagoyagn oto o miyadn on ko paganay a kiyawkitan. Ka Skaniyan i Matao ko oman i (okit a) kapangadn!
80"So inadnan kano Niyan phoon ko kayo a maylaw sa apoy, na samawto na skano na mapphakakadg iyo (skaniyan)!
81"Ba di so miyadn ko manga langit ago so lopa i Phakagaga sa ka adna Niyan ko lagid iran?" - Oway na, Ska so Pphangadn; a Matao -
82Aya dn a btad Iyan, na igira a kabaya Iyan so apiya antonaa, na tharoon Iyan on so: "Kon", na maadn!
83Na Soti so zisii sa tangan Iyan so kapaar ko langowan taman: Go Ron kano phamakandoda (ko kaphamagitonga ko manga amal)
Chapter 37 (Sura 37)
1Ibt ko zasaasaap sa samporna a kazaap,
2Go so pphamanndg (ko gabon) sa samporna a kapanndg,
3Go so pphamamatiya sa pananadm (a manga malaikat)!
4Mataan! a so tohan iyo na matatangkd a Isa!
5Kadnan o manga langit ago so lopa, go so pagltan a dowa oto, go Kadnan o manga sbangan!
6Mataan! a Skami na inipharas Ami ko langit a marani so parahiyasan a manga bitoon, -
7Go siyap ko oman i shaytan a gii mbinasa,
8Di iran maphamamakin´g so (manga malaikat a) pagtaw a maporo, ka pphllbadn siran ko mbalabala,
9Sa kapamogaw, go adn a bagian iran a siksa a tatap,
10Inonta so miyakasinggaot sa isa a kasinggaot (ko katharo o manga malaikat), na siyaloba skaniyan o sindaw o bitoon a masindaw (a phakatotong).
11Na pakiosayn ka kiran: O ba siran i lbi a mabagr a kaadn, antawaa so inadn Ami (i lbi a mabagr)? Mataan! a Skami na inadn Ami siran a phoon ko lipaw, a mapilit!
12Kna, ka miyammsa ka, go pphamagrgang ka iran,
13Na igira a piyakatadm siran, na di siran phakatadm, -
14Go igira a miyakaylay siran sa tanda, na pphamagrgan iran,
15Go pitharo iran a: "Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"
16"Ino amay ka matay kami, go mbaloy kami a botha, go manga tolan, ba mataan! a skami na pagoyagn kami dn?"
17"Antawaa so manga loks ami a miyangaoona?"
18Tharoang ka a: "Oway, (pagoyagn kano dn), go skano na phamakarondan."
19Na giyoto na satimambo a lalis; na samawto na siran na makananayaw siran!
20Go matharo iran a: "Hay dowan dowaan tano! Giyai so alongan a kapamalas!"
21(Na tharoon kiran:) "Giyai so alongan a kokoman, a so skano na piyakambokhag iyo skaniyan!"
22(Tharoon o Allah ko manga malaikat:) "Limoda niyo so mindadarowaka, rakhs o manga oganapa iran, go so piyamanimba iran -
23"A salakaw ko Allah, na nggonanaowa niyo siran ko lalan ko naraka Jahim!"
24"Go tarongkoa niyo siran, ka mataan! a siran na pagizaan siran: "
25(Ptharoon kiran:) "Ino kano di makapthatabanga?"
26Kna, ka siran sa alongan aya na makambabayorantang siran;
27Na sangoran o sabaad kiran so sabaad, a gii siran zsndita.
28Tharoon iran a: "Mataan! a skano na aya btad iyo na pzong kano Rkami sa kapan´gl!"
29Ismbag iran: "Kna, ka da kano mabaloy a miyamaratiyaya!"
30"Go da a miyaadn a Rkami rkano a kapaar. Kna, ka miyabaloy kano a pagtaw a manga darowaka!"
31"Na miyatangkd rktano, so katharo o Kadnan tano. Mataan! a sktano na khataaman tano dn (angkai a siksa)."
32"Na miyadadag ami skano: Ka mataan! a skami na miyabaloy kami a manga dadag."
33Na mataan! a siran sa alongan oto, na makazasakotowa siran ko siksa.
34Mataan! a Skami na Lagid aya dn a ikhidia Mi ko manga baradosa.
35Mataan! a siran na aya btad iran na igira a pitharo kiran a: Da a patot a pzoasoatn a inonta so Allah, na mmaratabat siran,
36Go tharoon iran a: "Ati mataan! a sktano na mibagak tano dn so manga katohanan tano:, makapantag ko pababayok, a pmbthangn?"
37Kna, ka aya minitalingoma o Mohammad na so bnar, go miyatanto niyan so manga sogo.
38Mataan! a skano na khataaman iyo dn so siksa a malipds; -
39Ka da a imbalas rkano a inonta so pinggolawla niyo; -
40Ogaid na so manga oripn o Allah, a manga tolabos (na di siran phakataam ko siksa), -
41Siran man na adn a bagian iran a pagpr a mappnto,
42A manga onga; a siran na khisslaan,
43Sii ko manga sorga a pakalma,
44(Sii siran) Ko manga kantir a khipagaadapadapa:
45Ipphagilid kiran so tatagoan sa inomn a phoon ko bowalan,
46Mapoti, a mapiya i taam ko pphamanginom,
47Daa matatago on a pakalangot; go di siran on phangabbrg.
48Go zisii kiran so (manga darodopa a) manga thatangka i kaylay, a manga pipiya i kapmata;
49Lagid oba siran montiya a totongkopn.
50Na sangoran o sabaad kiran so sabaad a pphamagizai siran.
51Tharoon o ptharo kiran a: "Mataan! a sakn na adn a bolayoka akn,"
52A gii niyan tharoon a: "Ba mataan! a ska na pd dn ko miyamangimbnar?"
53"Ino amay ka matay tano, go mbaloy tano a botha, go manga tolan, ba mataan! a sktano na khabalasan tano dn?"
54Tharoon Iyan a: "Ba niyo prongawi?"
55Na rongawan iyan, na maylay niyan ko lmbak o naraka Jahim.
56Tharoon iyan: "Ibt ko Allah! ka mayto bo na mataan a khabinasa kong ka!"
57"Na o da so limo o Kadnan ko, na miyabaloy ako dn a pd ko piyamakadarpa (ko naraka)!"
58"Ino di tano phamatay,"
59"Inonta so kiyapatay tano a paganay, go di tano phangasisiksa?"
60Mataan aya! a titho a skaniyan so daag a mala!
61Makapantag ko lagid aya, na panamar magamal so pphamagamal.
62Ba giyoto i mapiya a talagad, antawaa so kayo a Zaqqom?
63Mataan! a Skami na inisnggay Ami aya a tiyoba ko manga darowaka.
64Mataan! a skaniyan na kayo a m´utho ko piyaganakanakan o naraka Jahim:
65So onga niyan na miphlagid skaniyan o manga olo o manga shaytan:
66Na mataan! a siran na phakakan siran on dn na khapno iran on so manga tiyan iran.
67Oriyan iyan na mataan! a bagian iran oto a titho a kasasaogan sa phlikabo a ig.
68Oriyan iyan na mataan! a aya khandodan iran na so dn so naraka Jahim.
69Mataan! a siran na miyatoon iran so manga loks iran a khikadadadag;
70Na siran na sii siran gii zasakoya ko manga lakaw iran!
71Na sabnsabnar a mitharidadag ko miyaonaan iran so kadaklan ko miyangaoona;
72Go sabnsabnar a siyogo an Ami siran sa pphamakaiktiyar; -
73Na pamimikiranang ka o antonaa i miyambtad o kiya akiran ko piyamakaiktiyar (a dadn paratiyaya), -
74Inonta so manga oripn o Allah a manga tolabos.
75Na sabnsabnar a miyangangarapan Rkami so Noh, na mataan a miyakapiyapiya so tomiyarima (ko pangni niyan).
76Na siyabt Ami skaniyan ago so taalok on ko boko a mala,
77Go biyaloy Ami so kiyababadan on, a siran i miyangalalamba;
78Go inibagak Ami skaniyan ko miyanga oori (a kapphananadman):
79"Kalilintad a sii ko Noh ko manga kaadn!"
80Mataan! a Skami na lagid man oto a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
81Mataan! a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miyamaratiyaya.
82Oriyan iyan na inld Ami so manga pd (a dapamaratiyaya).
83Na mataan! a maapd ko okit iyan so Ibrahim.
84Gowani a somangor ko Kadnan iyan a rakhs o poso a da a saninsaning iyan.
85Gowani na pitharo iyan ki ama iyan, ago so pagtaw niyan a: "Antonaa i pzimbaan iyo?"
86"Ba so kabokhag a manga katohanan a salakaw ko Allah i khabayaan niyo?"
87"Na antonaa i arangan iyo ko Kadnan o manga kaadn?"
88Na inilay niyan sa kaylay a gdagda so manga bitoon,
89Na pitharo iyan a: "Mataan! a pkhasakit ako!"
90Na inawaan iran skaniyan, a miyamanalikhod siran.
91Na minanay somong ko manga katohanan iran, na pitharo iyan a: "Ino kano di khan?"
92"Ino a di kano ptharo?"
93Na siyongoan iyan siran sa mananay, na pirorompi niyan zabnar.
94Na piyamantk iran skaniyan a gii siran mamagarabaya.
95Pitharo iyan a: "Ino niyo pzimbaa so gii niyo phapandayan?"
96"A so Allah i miyadn rkano, ago so pphangmbaalan niyo!"
97Pitharo iran a: "Mbalayn iyo skaniyan sa walay, na lbadn iyo skaniyan ko kadg!"
98Na pikhadiyatan iran skaniyan sa tipo, na biyaloy Ami siran a manga bababa!
99Na pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na zong ako ko Kadnan ko! a pnggonanao rakn!"
100Kadnan ko, bgi akong Ka sa (wata a) pd ko manga bilangataw!""
101Na piyanothol Ami ron a (pmbawata sa) wata a mama a matigr.
102Na kagiya iraot sa miphagonota iyan lomalakaw, na pitharo iyan: "Hay wata ko, mataan! a sakn na pithataginp akn ko katotoroga (rakn) a mataan! a sakn na zombaliin ko ska: Na nggdagdaang ka o antonaa i pandapat ka!" Pitharo iyan: "Hay ama, nggolalann ka so sogoan rka: Ka khatoon akong ka, omiyog so Allah, a pd ko manga papantang!"
103Na kagiya a mbayorantang siran a dowa, go piyakaiga iyan a tomatakilid;
104Na tiyawag Ami skaniyan: "Hay Ibrahim!"
105"Sabnar a miyatoman ka so taginpn!" - mataan! a Skami na lagid man oto a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
106Mataan! a giyaya na titho a skaniyan na tiyoba a mapayag-
107Na siyanggar Ami skaniyan a kibas a mala:
108Go inibagak Ami skaniyan (a kapphananadman) ko miyangaoori:
109"Kalilintad a sii ko Ibrahim!"
110Lagid man oto a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
111Mataan! a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miyamaratiyaya.
112Na piyanothol Ami ron (a ipmbawata iyan) so Is´haq a nabi, - a pd ko manga bilangataw.
113Na piyakandaklan Ami sa mapiya skaniyan ago so Is´haq: Na so sabaad ko manga mori ran a taw na phipiyapiya, go (so sabaad na) siyalimbotan iyan a ginawa niyan a mapayag.
114Na sabnsabnar a inipangalimo Ami so Mosa ago so Haron,
115Go siyabt Ami siran ago so pagtaw iran ko boko a mala;
116Go tiyabangan Ami siran, na miyabaloy siran a siran i miyamakadaag;
117Go inibgay Ami kiran so kitab a miyakapayag (ko manga kokoman);
118Go pinggonanao Ami kiran so lalan a matitho.
119Go inibagak Ami siran (a kapphananadman) ko miyangaoori:
120"Kalilintad a sii ko Mosa ago so Haron!"
121Mataan! a Skami na lagid man oto a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
122Mataan! a giya dowa oto na pd ko manga oripn o Allah a miyamaratiyaya.
123Go mataan! a so Ilyas na pd dn ko manga sogo.
124Gowani na pitharo iyan ko pagtaw niyan a: "Ino kano di phananggila?"
125"Ino niyo pphanongganoya so barahala a Baal, na ipmbagak iyo so lbi a mapiya a miyangadn;"
126"A so Allah, a Kadnan iyo go Kadnan o manga loks iyo a miyangaoona?"
127Na piyakambokhag iran Skaniyan, na mataan! a siran na phamakadarpaan dn (ko naraka), -
128Inonta so manga oripn o Allah a manga tolabos.
129Na inibagak Ami skaniyan (a kapphananadman) ko miyanga oori:
130"Kalilintad a sii ko Ilyasin!"
131Mataan! a Skami na lagid man oto a kambalasi Ami ko miphipiyapiya.
132Mataan! a skaniyan na pd ko manga oripn Ami a miyamaratiyaya.
133Go mataan! a so Lot na pd dn ko manga sogo (Ami).
134Gowani na siyabt Ami skaniyan ago so taalok on, sa kasamasama iran.
135Inonta so loks (a karoma niyan) ka miyapd ko miyamangi bagak (ko siksa):
136Oriyan iyan na bininasa Mi so manga salakaw (kiran).
137Na mataan! a skano na sabnar a pkhasagadan iyo siran, ko kapkhapitai rkano, -
138Ago so gagawii: Ba niyo di mapnggdagda?
139Go mataan! a so Yonos na pd dn ko manga sogo.
140Gowani na miyalagoy a miyagapas ko kapal a ttgbn,
141Na miyakipripa, na miyabaloy a pd ko piyamanaban:
142Na liyamd skaniyan o sda, a skaniyan na makapphanginsoya.
143Na o da (kagiya a) mataan a skaniyan na miyabaloy a pd ko miyamanasbik,
144Na khatatap dn ko tiyan o sda sa taman ko alongan a kawyaga kiran (ko alongan a qiyamah).
145Na inidampar Ami skaniyan ko taog a pagilidan a skaniyan na pkhasakit,
146Go piyakathoan Ami so kaporoan iyan, sa pamomolan a pndonapa (a kiyasirongan iyan).
147Na siyogo Ami skaniyan ko magatos nggibo (a manga taw) odi na makalalawan siran (sa magatos nggibo).
148Na miyamaratiyaya siran; na piyakasawit Ami siran ko kapagintaw taman ko wakto (o kapatay).
149Na pakiosayn ka kiran: O ba rk o Kadnan ka so manga wata a babay, na rk iran so manga wata a mama?
150Antawaa ba Ami inadn so manga malaikat a manga babay, a siran na kamamasaan iran?
151Tanodan, ka mataan! a siran na phoon ko kabokhag iran na ptharoon iran dn:
152"A mimbawata so Allah!" go mataan! a siran na titho a manga bokhag!
153Ati miyatomo Iyan so manga wata a babay a di so manga wata a mama?
154Ino kano wai? Andamanaya i khipkhokomn iyo saya?
155Ino kano di phananadm?
156Antawaa ba adn a karina niyo a mapayag?
157Na talingomaan iyo i kitab iyo o skano i manga bnar!
158Na mimbaal siran ko lt o Allah ago so lt o manga jinn sa bangnsa: Na sabnsabnar a kiyatokawan o manga jinn a mataan! a siran na phamakadarpaan dn (ko naraka)!
159Soti so Allah! a mawatan ko iphropa iran!
160Inonta so manga oripn o Allah, a manga tolabos.
161Na mataan! a skano ago so pzimbaan iyo, -
162Na da rkano i sorang rkaniyan a madadag iyo,
163Inonta so skaniyan a phakasold ko naraka Jahim!
164"Na da a pd rkami (a manga malaikat) a ba da a bagian iyan a darpa a mappnto;"
165"Go mataan! a skami na sabnar a zasaasaap;"
166"Go mataan! a skami na sabnar a skami so pphamanasbik (ko Allah)!"
167Na mataan! a siran na ptharoon iran dn:
168"A oba bo mataan! a adn a zisii rkami a pananadm a phoon ko miyangaoona,"
169"Ka miyabaloy kami dn a manga oripn o Allah, a manga tolabos!"
170Na inongkir iran so Qor´an: Na katokawan iran bo!
171Na sabnsabnar a miyaona so katharo Ami ko manga oripn Ami a piyamanogo:
172Mataan! a siran na, siran dn so phangatatabangan,
173Go mataan! a so manga tantara Ami, na siran dn so phamakadaag.
174Na talikhoding ka siran sa taman ko masa (a di mathay).
175Go pakaylayang ka siran, ka maylay ran bo!
176Ba so siksa Ami na phagalokalokan iran?
177Na pabila makatoron (so siksa) ko zaronsarongan iran, na miyakaratarata a kakhapitai ko piyamakaiktiyar (a da dn paratiyaya)!
178Na talikhoding ka siran sa taman ko masa (a di mathay),
179Go pakaylayang ka (siran), ka khaylay ran bo!
180Soti so Kadnan ka, a Kadnan o mnang, a mawatan ko iphropa iran!
181Na kalilintad a sii ko manga sogo!
182Go so podi na rk o Allah, a Kadnan o manga kaadn.
Chapter 38 (Sura 38)
1Saad. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Ibt ko Qor´an, a ndodon so pananadm (ka mataan a so Mohammad na bnar):
2Kna, ka so miyamangongkir na matatago ko maratabat, go so kasosorang.
3Madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw, na minithatawaga iran a: Da a masa a kapakapalagoy!
4Na miyammsa siran ko kiyapakawma kiran o miyamakaiktiyar a pd kiran! Go pitharo o miyamangongkir a: "Giyai na balik mata a bokhag!"
5"Ino niyan mbaloya so manga katohanan a tohan a Isaysa?" Mataan! a giyaya na titho a shay´ a pakammsa!
6Na inilalakaw o manga nakoda iran a: "Dadayon kano, go thatakna kano ko manga katohanan niyo. Mataan! a giyai na titho a shay´ a paka-aantapn (rktano)!"
7"Da tano aya man´g ko okit a miyawri": Da ko ungkaya inonta na piyangmbaalan (a kabokhag)!
8"Ino skaniyan bo i thoroni ko pananadm ko ndolondolanan tano?" Kna ka siran na matatago ko kazasangka ko pananadm Akn. Kna, ka (kagiya) da iran pn kataami so siksa Akn!
9Antawaa ba zisii kiran so khikatatagoan ko limo o Kadnan ka, - a Mabagr, a Pphammgay?
10Antawaa ba iran rk so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a d