Quran translation in bosnian language translated by Mustafa Mlivo

Chapter 1 (Sura 1)
1U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
2Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
3Milostivom, Milosrdnom,
4Vladaru Dana sudnjeg!
5Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.
6Uputi nas na put pravi
7Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.
Chapter 2 (Sura 2)
1Alif. Lam. Mim.
2Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne,
3One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili,udjeljuju,
4I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a uAhiret su oni sigurni.
5Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni.
6Uistinu! Oni koji ne vjeruju - isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni)neće vjerovati.
7Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; aimaće oni kaznu užasnu.
8I od ljudi je ko govori: "Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji", a oni nisuvjernici,
9(Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju - a ne varaju, izuzev duše svoje, a neopažaju.
10U srcima njihovim je bolest. Pa - povećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznubolnu za ono što lažu.
11A kad im se kaže: "Ne pravite fesad na Zemlji", govore: "Mi smo samo mirotvorci."
12Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju!
13I kad im se kaže: "Vjerujte kao što vjeruju ljudi", govore: "Zar da vjerujemo kaošto vjeruju budale?" Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju!
14I kad sretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a kad se osame sa šejtanimasvojim, kažu: "Uistinu, mi smo s vama, mi se samo rugamo."
15Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju.
16Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova inisu upućeni.
17Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono okonjega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide.
18Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju;
19Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prstesvoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike.
20Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, pođu u njoj, a kad imzamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. Uistinu!Allah nad svakom stvari ima moć.
21O ljudi! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste sevi zaštitili;
22Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, paizvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate.
23A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj ipozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ako istinu govorite.
24Pa ako ne učinite - a nećete učiniti - tad se bojte vatre, one čije će gorivo bitiljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike.
25I obraduj one koji vjeruju i čine dobra djela, da će oni imati bašče ispod kojihteku rijeke. Kad god budu opskrbljeni iz njih plodom - opskrbom, reći će: "Ovo je ono čimsmo bili opskrbljeni ranije", a biće im dato tome slično; i imaće oni u njima družicečiste, i oni će u njima biti vječito.
26Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što jeiznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodaranjihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: "Šta želi Allah ovim primjerom?" -zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike,
27Oni koji krše zavjet Allahov nakon potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allahnaredio da bude sjedinjeno i čine fesad na Zemlji: ti takvi su gubitnici.
28Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je oživio, zatim će vasusmrtiti! Potom će vas oživiti, zatim ćete Njemu biti vraćeni.
29On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, teih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o svakoj stvari Znalac.
30I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemljihalifu." Rekoše: "Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će fesad praviti na njoj i prolivatikrv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?" Reče: "Uistinu! Ja znam onošta ne znate."
31I pouči Adema imenima - svakom od njih - zatim ih izloži melecima, pa reče:"Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni."
32Rekoše: "Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. Uistinu!Ti, Ti si Znalac, Mudri."
33Reče: "O Ademe! Obavijesti ih o imenima njihovim." Pa pošto ih obavijesti o imenimanjihovim, reče: ´Zar vam nisam rekao: ´Uistinu! Ja znam nevidljivo nebesa i Zemlje i znamšta objelodanjujete i šta krijete."
34I kad rekosmo melecima: "Učinite sedždu Ademu!" Tad padoše na sedždu, izuzev Iblisa.Odbi i uzoholi se i bi od nevjernika.
35I rekosmo: "O Ademe! Nastani se ti i žena tvoja u Džennetu i jedite (plodove) iznjega obilno, gdje god hoćete; a ne približavajte se ovom drvetu pa (da) budete od zalima."
36Tad učini šejtan da njih dvoje iz njega pokliznu, te ih izvede iz onog u čemu subili. I rekosmo: "Siđite! Vi ste jedni drugima neprijatelj; a imaćete vi na Zemljiprebivalište i uživanje neko vrijeme."
37Tad primi Adem od Gospodara svog riječi, pa mu oprosti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
38Rekosmo: "Siđite iz njega svi! Pa sigurno će vam doći od Mene Uputa, pa ko budeslijedio Uputu Moju, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.
39A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre;oni će u njoj biti vječno.
40O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunitezavjet Meni, ispuniću zavjet vama, i Mene - ta Mene se bojte!
41I vjerujte u ono šta sam objavio - potvrdu za ono što je uz vas - i ne budite prvinevjernik u njega. I ne prodajite ajete Moje za cijenu malu i Mene - ta Mene se bojte,
42I ne presvlačite Istinu s neistinom, i ne skrivajte Istinu, a vi znate.
43I obavljajte salat i dajite zekat, i činite ruku´ sa onima koji čine ruku´.
44Zar naređujete ljudima dobročinstvo, a zaboravljate duše svoje, a vi čitate Knjigu?Pa zar ne shvatate?
45I tražite pomoć u strpljenju i salatu; a uistinu, to je teško, izuzev skrušenima,
46Koji znaju da će oni sresti Gospodara svog i da će se oni Njemu vratiti.
47O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Jaodlikovao vas nad svjetovima,
48I bojte se Dana (kad) neće koristiti duša duši ništa, niti se primiti od njeposredovanje, niti uzimati od nje nadoknada, niti će oni biti pomognuti;
49I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klalisinove vaše, a pošteđivali žene vaše: a u tom je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.
50I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vigledaste;
51I kad odredismo Musau četrdeset noći, potom uzeste tele poslije njega, a vi ste bilizalimi,
52Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali.
53I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili;
54I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Uistinu, vi ste učinili zulm dušamasvojim, vašim uzimanjem teleta. Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte duše svoje." To jenajbolje za vas kod Tvorca vašeg, zato će vam oprostiti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
55I kad rekoste: "O Musa! Nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno." Tad vasje udario grom, a vi ste gledali;
56Zatim smo vas podigli poslije smrti vaše, da biste vi zahvaljivali.
57I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. "Jediteod dobrih stvari kojima smo vas opskrbili." I nisu učinili zulm Nama, nego su činili zulmdušama svojim.
58I kad rekosmo: "Uđite u ovaj grad pa jedite u njemu gdje god hoćete, obilno, i uđitena kapiju sa sedždom i recite: "Hitta" - oprostićemo vam greške vaše i povećaćemodobročiniteljima.
59Tad su zamijenili oni koji su činili zulm riječ, drugom koja im je rečena, pa smospustili na one koji su činili zulm kaznu s neba, zato što su griješili.
60I kad zatraži Musa za narod svoj napajanje, tad rekosmo: "Udri štapom svojim kamen!"Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je znalo svako pleme pojilište svoje. "Jedite ipijte iz opskrbe Allahove, i ne činite zlo na zemlji, praveći fesad."
61I kad rekoste: "O Musa! Nećemo trpiti hranu jednu, zato prizivaj za nas Gospodarasvog (da) nam iznikne (nešto) od onog čime rađa zemlja - od povrća njenog i krastavacanjenih i žita njenog i leće njene i luka njenog." Reče: "Hoćete li zamijeniti ono što jebolje, onim što je lošije? Siđite u grad pa ćete uistinu vi imati šta ste tražili." Ipogodi ih poniženje i bijeda, a navukli su srdžbu od Allaha. To što oni nisu vjerovali uajete Allahove i ubijali vjerovjesnike bez prava; to što nisu slušali, a prevršivali su.
62Uistinu! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kršćani i Sabijci - ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i čini dobro - pa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ibez straha nad sobom će biti i neće oni žaliti.
63I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali ispominjite ono šta je u njemu, da biste se vi zaštitili."
64Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milostiNjegove, sigurno biste bili od gubitnika.
65I doista ste znali one između vas koji su prekršili (stvari) sebta, pa smo im rekli:"Budite majmuni prezreni!"
66Pa smo učinili nju zastrašujućim primjerom za ono ispred nje i ono iza nje, i poukombogobojaznima.
67I kad reče Musa narodu svom: "Uistinu! Allah vam naređuje da zakoljete kravu."Rekoše: "Zar ćeš nas uzeti izrugivanju?" Reče: "Tražim zaštitu u Allaha, da ne budem odneznalica."
68Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog, da nam objasni kakva je ona." Reče: "Doista, Onkaže: ´Uistinu, to je krava ni stara ni mlada; srednja, između toga; zato učinite šta vamse naređuje."
69Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni, kakva je boja njena". Reče:"Doista, On kaže: ´Uistinu, to je žuta krava. Svijetla je boja njena, raduje posmatrače."
70Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni kakva je ona. Uistinu, krave suza nas slične, a uistinu mi ćemo, ako htjedne Allah, biti upućeni."
71Reče: "Doista, On kaže: ´Uistinu ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje nitinatapanju usjeva. Besprijekorna je, bez biljega na sebi." Rekoše: "Sad si iznio istinu."Tad je zaklaše i jedva (to) učiniše.
72I kad ubiste dušu, pa se prepiraste o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta stekrili -
73Tad rekosmo: "Udarite ga dijelom njenim!" Eto tako oživljava Allah mrtve i pokazujevam znakove Svoje, da biste vi shvatili.
74Zatim su otvrdla srca vaša poslije toga, te su ona bila kao kamen ili tvrđa. Auistinu, od kamena (postoji) onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od njega (postoji) onajšto raspukne, pa izbija iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji) onaj što pada izstraha od Allaha; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
75Pa zar žudite da vam vjeruju, a već je grupa njih slušala Riječ Allahovu, zatim suje iskrivljavali nakon što bi je shvatili, a oni znaju.
76I kad sretnu one koji vjeruju, kažu: "Vjerujemo", a kad se osame jedni s drugima,govore: "Pričate li im o onom šta vam je otkrio Allah, da biste se vi prepirali o tome kodGospodara vašeg." Pa zar ne razumijete?
77A zar ne znaju da Allah zna šta skrivaju i šta objelodanjuju?
78I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino želje, a oni samo nagađaju.
79Zato teško onima koji pišu knjigu rukama svojim, pa kažu: "Ovo je od Allaha", da bistekli time vrijednost malu. Pa teško njima zbog onog šta pišu ruke njihove, i teško njimazbog onog šta zarađuju!
80I govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." Reci: "Jeste li primiliod Allaha obećanje - pa neće prekršiti Allah obećanje Svoje - ili govorite protiv Allahašta ne znate?"
81Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogreška njegova - pa takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
82A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će unjemu biti vječito.
83I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha, a roditeljimadobro (činite) i rodbini i siročadi i bijednicima, i govorite ljudima dobro, i obavljajtesalat i dajite zekat." Zatim ste se odvratili, izuzev malo vas a vi ste oni koji seodvraćaju.
84I kad uzesmo zavjet vaš: "Ne prolivajte krv svoju i ne protjerujte se iz kućavaših", zatim ste potvrdili, a vi svjedočite.
85Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz kuća njihovih, pomagali steprotiv njih grijehom i neprijateljstvom. A ako vam dođu zarobljenici, otkupljujete ih, anjihovo protjerivanje - to vam je zabranjeno. Pa zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujeteu dio? Pa jedino je plaća onome od vas ko to čini, poniženje u životu Dunjaa, i na Dankijameta biće vraćen najžešćoj kazni; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
86Takvi su oni koji su kupili život Dunjaa Ahiretom, zato se neće njima olakšatikazna, niti će oni biti pomognuti.
87I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinuMerjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanikdonio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tad biste grupu porekli, a grupu pobili.
88I rekoše: "Naša srca su omoti." Naprotiv, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog - pa malo što vjeruju.
89Pa pošto im dođe Knjiga od Allaha, potvrda za ono što je uz njih - a prije sutražili pobjedu nad onima koji ne vjeruju - pa pošto im dođe šta prepoznaju, ne povjerovašeu njega: zato neka je prokletstvo Allahovo nad nevjernicima.
90Jadno je ono za što su prodali duše svoje: da ne vjeruju u ono šta je objavio Allah,iz zavisti što objavljuje Allah iz dobrote Svoje, kome hoće od robova Svojih. Pa su navuklisrdžbu na srdžbu; a imaće nevjernici kaznu prezrenu.
91I kad im se kaže: "Vjerujte u ono šta je objavio Allah", kažu: "Vjerujemo u ono štaje objavljeno nama", a ne vjeruju u ono iza toga, a to je Istina koja potvrđuje ono uznjih. Reci: "Pa zašto ste ubijali vjerovjesnike Allahove ranije, ako ste bili vjernici?"
92I doista vam je došao Musa s dokazima jasnim, zatim ste uzeli tele poslije njega, ivi ste bili zalimi.
93I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali islušajte." Rekoše: "Čuli smo, a nećemo poslušati." I upilo se u srca njihova tele snevjerovanjem njihovim. Reci: "Jadno je ono što vam naređuje vjerovanje vaše, ako stevjernici."
94Reci: "Ako je za vas kuća Ahireta kod Allaha posebno mimo ljudi, tad zaželite smrt,ako ste iskreni."
95A neće je zaželiti nikada, zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove; a Allahje Znalac zalima.
96I sigurno ćeš ih naći pohlepnijim ljudima prema življenju i od onih koji pridružuju.Volio bi pojedinac njihov da živi hiljadu godina. A da živi, ne bi on bio udaljen od kazne.A Allah je Vidilac onog što rade.
97Reci: "Ko je neprijatelj Džibrilu?" Pa uistinu on ga spušta na srce tvoje, sdozvolom Allahovom, (kao) potvrdu za ono ispred njega, i Uputu i radosnu vijest vjernicima.
98Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu iMikalu? Pa uistinu! Allah je neprijatelj nevjernicima!
99I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih neće vjerovati samo grješnici.
100Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina između njih. Naprotiv, većina njihne vjeruje.
101I pošto im je došao Poslanik od Allaha, potvrđujući ono što je uz njih, odbacila jeskupina onih kojima je data Knjiga, Knjigu Allahovu iza leđa svojih, kao da oni ne znaju,
102I slijede šta su kazivali šejtani o carstvu Sulejmanovom. A nije nevjerovaoSulejman; međutim šejtani nisu vjerovali učeći ljude sihru i onom šta je spušteno dvojicimeleka u Babilu, Harutu i Marutu. A nisu učili nikoga dok ne bi rekli: "Mi smo samoiskušenje, zato nemoj nevjerovati." Pa su učili od njih dvojice ono čime će prouzročitirazdvajanje između muža i žene njegove; a nisu oni štetili time nikome, izuzev s dozvolomAllahovom; i učili su šta će im štetiti, a neće im koristiti. I doista su znali da onaj koto kupuje - sigurno on neće imati u Ahiretu nikakva udjela. A sigurno je loše ono zašto suprodali duše svoje, kad bi znali.
103A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad biznali!
104O vi koji vjerujete! Ne govorite: "Ra´ina!" - a govorite "Unzurna!" i slušajte; aimaće nevjernici kaznu bolnu.
105Ne vole oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige niti mušrici da vam se spustiikakvo dobro od Gospodara vašeg. A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah jePosjednik dobrote veličanstvene.
106Ne uklonimo nijedan znak, niti ga učinimo zaboravljenim, (a da ne) donesemo boljiod njega ili njemu jednak. Zar ne znaš da Allah nad svakom stvari ima moć?
107Zar ne znaš da je Allah Taj čija je vlast nebesa i Zemlje?, a nemate vi mimo Allahanikakva zaštitnika, niti pomagača.
108Zar želite da pitate Poslanika svog, kao što je pitan Musa ranije? A ko zamijeninevjerovanjem vjerovanje, tad je doista izgubio ravni put.
109Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, unevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite iprijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
110I obavljajte salat i dajite zekat; a šta unaprijed pošaljete za duše vaše oddobrog, naći ćete ga kod Allaha. Uistinu! Allah je onog što radite Vidilac.
111I govore: "Ući će u Džennet jedino onaj ko je jevrej ili kršćanin." To su željenjihove! Reci: "Donesite dokaz svoj, ako istinu govorite!"
112Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa imaće on nagradusvoju kod Gospodara svog, i neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti.
113I kažu jevreji: "Nisu kršćani ni na čemu", i kažu kršćani: "Nisu Jevreji ni načemu", a oni čitaju Knjigu. Tako su govorili oni koji ne znaju - poput riječi njihove. Papresudiće Allah među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.
114A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesdžide Allahove, da se spominje unjima ime Njegovo i trudi se za rušenje njihovo? Takvi - nije za njih da ulaze u njih,izuzev prestrašeni. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu.
115A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo.Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
116I govore: "Uzeo je Allah dijete." Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je šta jena nebesima i Zemlji; sve je Njemu pokorno.
117Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi", tad biva.
118I govore oni koji ne znaju: "Zašto ne govori s nama Allah ili nam ne dadne znak."Tako su govorili oni prije njih - poput riječi njihove: slična su srca njihova. Doista smoobjasnili znakove ljudima koji su sigurni.
119Uistinu! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti iopominjača. A nećeš biti pitan o stanovnicima džehima.
120I neće biti zadovoljni tobom jevreji ni kršćani, dok ne budeš slijedio milletnjihov. Reci: "Uistinu! Uputa Allahova - to je Uputa." A ako bi slijedio strasti njihove,nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, nitipomagača.
121Oni kojima smo dali Knjigu, uče je ispravnim učenjem njenim - takvi vjeruju u nju.A ko ne vjeruje u nju - pa ti takvi su gubitnici.
122O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bioodlikovao vas nad svjetovima.
123I bojte se Dana kad neće koristiti duša duši nimalo, niti će se primiti od njenadoknada, i neće joj koristiti posredovanje, niti će oni biti pomognuti.
124I kad je kušao Ibrahima Gospodar njegov riječima, pa ih je ispunio, reče: "Uistinu!Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima." Reče: "A od potomstva mog?" (Allah) reče:"Moje obećanje neće doseći zalime."
125I kad smo učinili Kuću stjecištem ljudima i sigurnošću, i: "Uzmite stajališteIbrahimovo musallom", i naložili Ibrahimu i Ismailu: "Očistite Kuću Moju za one koji činetawwaf i one koji čine itikaf i one koji čine ruku´, i one koji čine sedždu."
126I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim i opskrbi stanovnikenjegove (raznim) plodovima, onog od njih ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji." (Allah)reče: "A ko ne vjeruje - pa daću da malo uživa, zatim ću ga natjerati u kaznu vatrom", aloše li je dolazište!
127I kad je podizao Ibrahim temelje Kuće i Ismail: "Gospodaru naš! Primi od nas.Uistinu! Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.
128Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predanTebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu! Ti, Ti si Primalac pokajanja,Milosrdni.
129Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje ipouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri."
130A ko ne želi millet Ibrahimov, do onaj ko zabudali dušu svoju? I doista, odabralismo njega na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.
131Kad reče njemu Gospodar njegov: "Predaj se!" Reče: "Predajem se Gospodarusvjetova."
132I naložio je to Ibrahim sinovima svojim, i Jakub: "O sinovi moji! Uistinu je Allahodabrao za vas vjeru, pa umrite vi jedino kao muslimani."
133Zar ste bili svjedoci kad dođe Jakubu smrt, kad reče sinovima svojim: "Šta ćeteobožavati poslije mene?" Rekoše: "Obožavaćemo Boga tvog i Boga predaka tvojih, Ibrahima iIsmaila i Ishaka, Boga Jedinog i mi smo Njemu predani."
134Taj narod je već nestao. Njegovo je šta je zaradio, a vaše šta ste zaradili, inećete biti pitani za ono šta su radili.
135I govore: "Budite jevreji ili kršćani, bit ćete upućeni." Reci: "Naprotiv, milletIbrahima hanife", a nije bio od mušrika.
136Recite: "Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama, i ono što je objavljenoIbrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima i ono što je dato Musau i Isau, i što jedato vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih, i mismo Njemu pokorni."
137Pa ako budu vjerovali u slično onom u što vjerujete, tad su se doista uputili. Aako se odvrate, tad su samo oni u raskolu. Pa dovoljan će ti biti protiv njih Allah; a Onje Onaj koji čuje, Znalac.
138Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.
139Reci: "Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je naš Gospodar i vaš Gospodar? Inama pripadaju djela naša, a vama djela vaša, i mi smo Njemu odani."
140Zar govorite: "Uistinu, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevrejiili kršćani?" Reci: "Da li ste vi najbolji znalac ili Allah?" A ko je nepravedniji od onogko skriva kod sebe svjedočanstvo od Allaha? A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
141Ta zajednica je već nestala, njeno je šta je zaslužila, a vaše šta ste zaslužili. Inećete biti pitani za ono šta su radili.
142Budale između ljudi će reći: "Šta ih je odvratilo od kible njihove - one za koju subili?" Reci: "Allahov je istok i zapad, upućuje koga hoće putu ispravnom."
143I tako smo vas učinili zajednicom srednjom, da budete svjedoci protiv ljudi i budePoslanik protiv vas svjedok. I načinili smo kiblu - onu za koju si - jedino da razaznamo koslijedi Poslanika, od onog ko će se okrenuti na petama svojim. A sigurno je teško, osimonima koje je uputio Allah. I neće Allah dati da propadne vjerovanje vaše. Uistinu, Allahje ljudima Samilostan, Milosrdan.
144Doista vidimo okretanje tvog lica nebu. Pa sigurno ćemo te okrenuti kibli koja ćete zadovoljiti. Zato okreni lice svoje prema Mesdžidul-haramu. I ma gdje bili okrećite licasvoja u pravcu njega. A uistinu, oni kojima je data Knjiga, znaju da je to Istina odGospodara njihovog; a nije Allah nemaran prema onom šta rade.
145I kad bi donio onima kojima je data Knjiga svaki znak, ne bi slijedili kiblu tvoju.A nećeš ti biti sljedbenik kible njihove, i neće oni biti sljedbenici kible drugih. A akobi slijedio želje njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, uistinu bi ti tad bio odzalima.
146Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. Auistinu, skupina njih krije Istinu, a oni znaju.
147Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca.
148Za svakog ima smjer kojem se on okreće. Zato se natječite dobrim djelima. Gdje godbili, dovešće vas Allah sve. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
149I odakle god izađeš, ta okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama. A doista, toje Istina od Gospodara tvog, i nije Allah nemaran prema onom šta radite.
150I otkud god izađeš, pa okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama; i ma gdje bili,ta okrećite lica svoja u pravcu njega, da ne bi imali ljudi izgovor protiv vas, izuzev onihod njih koji čine zulm - zato se ne bojte njih, a bojte se Mene - da bih upotpunio blagodatSvoju prema vama i da biste se vi uputili.
151Kao što smo poslali među vas Poslanika od vas - uči vam ajete Naše i čisti vas iuči vas Knjizi i mudrosti, i uči vas onom šta niste znali.
152Zato se sjetite Mene, sjetiću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Mene!
153O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i salatu. Uistinu! Allah je sastrpljivima.
154I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: "Mrtvi su!" Naprotiv, živi su,međutim ne opažate.
155A sigurno ćemo vas iskušavati, malo strahom i glađu i gubljenjem imetaka i duša iplodova; a obraduj strpljive,
156Koji, kad ih zadesi nesreća kažu: "Uistinu, mi smo Allahovi i uistinu, mi smo Njemupovratnici."
157Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvi - oni suupućeni.
158Uistinu! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodočasti Kuću ili obaviumru, tad mu nije grijeh da obiđe njih dvoje. A ko dobrovoljno učini dobro, pa uistinu,Allah je Zahvalni, Znalac.
159Uistinu, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smoto objasnili ljudima u Knjizi - te takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju,
160Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejane - pa to su ti kojima opraštam; aJa sam Primalac pokajanja, Milosrdni.
161Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima jeprokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih.
162Vječno će biti u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im biti odloženo.
163A vaš Bog je Bog Jedini!, nema boga osim Njega, Milostivog, Milosrdnog.
164Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni noći i dana, i plovilu koje plovimorem sa onim što koristi ljudima, i onom šta spušta Allah od vode s neba, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog - a rasijao je po njoj od svake životinje - i promjenivjetrova i oblacima potčinjenim između neba i zemlje - znaci su za ljude koji shvataju.
165I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. Akoji vjeruju, jače su ljubavi prema Allahu. A kad bi (mogli) vidjeti oni koji su činilizulm, kad ugledaju kaznu, da će moć biti Allahova sva i da će Allah biti žestoke kazne...
166Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, ipresjeku im se veze,
167I reknu oni koji su slijedili: "Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao štosu se odrekli nas." Eto tako će im pokazati Allah djela njihova (kao) žalosti za njih. Ineće oni biti ti koji će izaći iz vatre.
168O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korakešejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
169Samo vam naređuje zlo i razvrat, i da govorite protiv Allaha šta ne znate.
170I kad im se kaže: "Slijedite šta je objavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimoono na čemu smo zatekli očeve naše." Zar?, mada očevi njihovi nisu shvatali ništa, niti subili upućeni!
171A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko viče ono šta čuje samo zov iviku. Gluhi su, nijemi, slijepi, zato oni ne shvataju.
172O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, izahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate.
173Jedino vam zabranjuje lešinu i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugoime, a ne Allahovo. Pa ko bude natjeran, bez želje i pretjerivanja, tad mu nije grijeh.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
174Uistinu, oni koji skrivaju šta je objavio Allah od Knjige i uzimaju time vrijednostmalu, takvi jedu u trbuhe svoje samo vatru. I neće govoriti Allah s njima na Dan kijameta,niti će ih očistiti; a imaće oni kaznu bolnu.
175Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivioni nad vatrom?
176To zato što je Allah objavio Knjigu sa Istinom. A uistinu, oni koji se razilaze oKnjizi, u raskolu su dalekom.
177Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je čestitost kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i meleke i Knjigu i vjerovjesnike; i daje imetak zaljubav Njegovu rodbini i siročadi i siromasima i sinu puta i prosjacima i za robove; iobavlja salat i daje zekat; i koji budu ispunjavali obećanje svoje kad obećaju, i strpljiviu bijedi i nevolji i vremenu sukoba. Takvi su oni koji su iskreni, a ti takvi subogobojazni.
178O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog,rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov nešto, tad je nastavakuljudan i podmirenje je njemu sa dobročinstvom. To je olakšanje od Gospodara vašeg imilost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on kaznu bolnu.
179A vama je u odmazdi život, o posjednici razuma, da biste se vi zaštitili.
180Propisuje vam se: kad se približi nekom od vas smrt, a ostavlja hajr, oporuka je nadvoje roditelja i rodbinu pristojno; dužnost je bogobojaznih.
181Pa ko je zamijeni nakon što ju je čuo - grijeh toga je samo na onima koji jemijenjaju. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
182A ko se boji skretanja ili grijeha oporučitelja, te ih izmiri, pa nema mu grijeha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
183O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, dabiste se vi zaštitili,
184Određen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) brojdrugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljnoučini dobro - pa to je bolje za njega. A da postite - bolje je za vas, kad biste znali!
185Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kur´an, Uputa ljudima i jasni dokazi Uputei Furkan. Pa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestanili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoću, a ne želi vamteškoću, i da ispunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da biste vizahvaljivali.
186A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom.
187Dopušta vam se (u) noći posta refes sa ženama vašim. One su odjeća vaša, a vi steodjeća njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše ioprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite ipijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zore - zatim ispunite post donoći. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mu´tekifi u mesdžidima; to su granice Allahove,zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se onipobojali.
188I ne jedite imetke vaše između sebe uzaludno, i ne nudite ga sudijama da bistepojeli dio imetaka ljudi grješno, a vi znate.
189Pitaju te o mlađacima - reci: "Oni su određena vremena za ljude i hadždž." A nijepravednost da ulazite u kuće s leđa njihovih, nego je pravednost ko se boji. I ulazite ukuće na vrata njihova, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli.
190I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a neprekoračujte. Uistinu! Allah ne voli one koji prevršuju.
191I ubijajte ih gdje god ih nađete, i istjerajte ih odakle god istjeruju vas. Afitneluk je gori od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod Mesdžidul-harama, dok vas nenapadnu u njemu. Pa ako vas napadnu, tad ih ubijajte. Takva je plaća nevjernicima.
192Pa ako prestanu, pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
193I borite se protiv njih dok ne bude (više) fitneluka i (ne) bude vjera Allahova. Paako prestanu, tad nema neprijateljstva, izuzev prema zalimima!
194Mjesec sveti za mjesec sveti, i svetinje su odmazda. Pa onog ko napadne vas, tadnapadnite (i vi) njega, slično kao što vas je napao. I bojte se Allaha i znajte da je Allahuz bogobojazne.
195I trošite na putu Allahovom, a ne bacajte se rukama svojim u propast; i činitedobro. Uistinu! Allah voli dobročinitelje.
196I obavljajte hadždž i umru radi Allaha! Pa ako budete spriječeni, tad (zakoljite)šta je dostupno od kurbana, i ne brijte glave svoje dok ne stigne kurban odredištu svom. Pako od vas bude bolestan ili u njemu bude bol od glave njegove, tad je iskup post ili sadakaili kurban. Pa kad budete sigurni, onda ko se zadovolji umrom do hadždža, tad (nekazakolje) šta je dostupno od kurbana. Pa ko ne nađe, tad je post tri dana na hadždžu i sedamkad se vratite: to je deset ukupno. To je za onog čija porodica nije prisutna uMesdžidul-haramu. I bojte se Allaha i znajte da je Allah žestok kaznom.
197Hadždž je u mjesecima poznatim, pa ko se u njima obaveže za hadždž, tad nema refesai nema griješenja, niti svađe na hadždžu. A šta učinite od dobrog, zna ga Allah. Isnabdijte se; pa uistinu, najbolja oprema je bogobojaznost - i bojte se Mene, o posjednicirazuma!
198Nije vam grijeh da tražite blagodat od Gospodara vašeg. Zato kad pohrlite saArefata, tad spominjite Allaha kod Meš´aril-harama. I spominjite Ga kao što vas je uputio,mada ste prije toga bili od zalutalih.
199Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tražite oprost od Allaha. Uistinu, Allah jeOprosnik, Milosrdni.
200Pa kad završite obrede svoje tad spominjite Allaha kao vašim spomenom otaca vašihili jačim spomenom. Ta od ljudi je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau", a nećebiti za njega na Ahiretu nikakva udjela.
201I od njih je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau dobro i na Ahiretu dobroi sačuvaj nas kazne vatrom."
202Ti takvi će imati udio od onog šta su zaslužili; a Allah je brz obračunom.
203I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko požuri u dva dana, pa nije mugrijeh. A ko odloži, pa nije grijeh onom ko se boji. I bojte se Allaha i znajte da ćete viNjemu biti sabrani.
204I od ljudi je onaj čiji te govor zadivljuje u životu Dunjaa, i poziva svjedokomAllaha za ono što je u srcu njegovom, a on je najzagriženiji od protivnika -
205I kad se okrene, brza po zemlji, da bi činio fesad na njoj i uništio usjev ipriplod; a Allah ne voli fesad.
206I kad mu se kaže: "Boj se Allaha!", obuzme ga snaženje grijehom. Zato je njemudovoljan Džehennem; a doista je loše odmorište!
207I između ljudi je ko prodaje dušu svoju tražeći zadovoljstvo Allahovo; a Allah jeSamilostan robovima Svojim.
208O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu,on vam je neprijatelj otvoreni.
209Pa ako posrnete nakon što su vam došli dokazi jasni, tad znajte da je Allah Moćni,Mudri.
210Da li samo čekaju da im dođe Allah u tminama oblaka i meleci, i bude stvar svršena?A Allahu se vraćaju stvari.
211Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodatAllahovu nakon što mu je došla, pa uistinu Allah je žestok kaznom.
212Uljepšan je život Dunjaa onima koji ne vjeruju i izruguju se onima koji vjeruju. Aoni koji se boje, biće iznad njih na Dan kijameta. A Allah opskrbljuje koga hoće bezračuna.
213Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnihvijesti i opominjače, i objavljivao uz njih Knjigu s Istinom, da sudi ljudima o onome učemu su se razilazili. A nisu se razilazili o njoj, izuzev oni kojima je ona data, nakonšto su im došli jasni dokazi, zavišću međusobnom. Pa je uputio Allah one koji su vjerovalionom u čemu su se razilazili od Istine, s dozvolom Svojom; a Allah upućuje koga hoće putupravom.
214Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još vam nije došao primjer onih koji su prošliprije vas. Snalazile su ih bijeda i nevolja i bili su potresani dok je govorio poslanik ioni koji su vjerovali s njim: "Kad će pomoć Allahova?" Pa uistinu! Pomoć Allahova je blizu!
215Pitaju te šta da udjeljuju. Reci: "Ono šta trošite od dobrog, pa (to je) za dvojeroditelja i rodbinu i siročad i siromahe i sina puta." A šta uradite od dobrog, pa uistinu- Allah je o tome Znalac.
216Propisuje vam se borba, a ona ja za vas odvratnost. I moguće je da nešto mrzite, ato je dobro za vas; i moguće je da volite nešto, a to je zlo za vas. A Allah zna, a vi neznate.
217Pitaju te o mjesecu svetom, ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je velik(grijeh) - a odvraćanje od puta Allahovog i nevjerovanje u Njega, i Mesdžidul-harama iprogon stanovnika njegovih iz njega - veće je kod Allaha. A fitneluk je gori od ubijanja."I neće se prestati boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere vaše, ako mognu. A ko odvas odbaci din svoj pa umre, a on bude nevjernik: pa takvima će propasti djela njihova naDunjau i Ahiretu i takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
218Uistinu, oni koji vjeruju i koji se isele i bore na putu Allahovom - takvi senadaju milosti Allahovoj. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
219Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: "U njima dvoma je grijeh veliki i korist zaljude, a grijeh njihov je veći od koristi njihove." Pitaju te šta da udjeljuju. Reci:"Višak." Tako Allah objašnjava vama znakove, da biste vi razmišljali,
220O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siročadi. Reci: "Popravljanje je za njihnajbolje." A ako se izmiješate s njima, pa braća su vaša. A Allah razaznaje smutljivca oddobročinitelja. A da je htio Allah, sigurno bi vas preopteretio. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri.
221I ne ženite mušrikinje, dok ne budu vjerovale. A sigurno je robinja vjernica boljaod idolopoklonke, makar vas zadivljavala. I ne ženite mušrike (vašim ženskima), dok ne buduvjerovali. A sigurno je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vas zadivljavao. Takvipozivaju vatri, a Allah poziva Džennetu i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakoveSvoje ljudima, da bi se oni podsjetili.
222I pitaju te o menstruaciji. Reci: "To je neprijatnost." Zato ostavite žene umenstruaciji i ne približujte im se dok se ne očiste. Pa kad se očiste, tad im prilazitekako vam je odredio Allah. Uistinu, Allah voli pokajanike i voli čiste.
223Žene vaše su njiva vaša, zato prilazite njivi svojoj kako hoćete, i pripravite zaduše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete Ga vi susresti; a obraduj vjernike.
224I ne činite Allaha ciljem zakletvi vaših, da ne biste činili dobro i bilibogobojazni i mirili ljude. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
225Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim. Međutim, kazniće vas zaono šta su zaslužila srca vaša. A Allah je Oprosnik, Blagi.
226Oni koji se zakunu ženama svojim, čekat će četiri mjeseca; pa ako se povrate, pauistinu Allah je Oprosnik, Milosrdni.
227A ako se odluče na razvod, pa uistinu Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
228A raspuštenice čekaju dušama svojim tri menstruacije. I ne dozvoljava im se daskrivaju šta je stvorio Allah u matericama njihovim, ako vjeruju u Allaha i Dan posljednji.A muževi njihovi su dostojniji vraćanju njihovom u tom (roku), ako žele popravljanje. Iimaju one slično (pravo) onom (koje imaju ljudi) nad njima pristojno, a imaju ljudi nadnjima stepen. A Allah je Moćni, Mudri.
229Razvod (može biti) dva puta, pa je zadržavanje (poslije toga) uljudno ili puštanjelijepo. I ne dopušta vam se da uzmete išta od onog šta ste im dali, izuzev ako se obojebudu bojali da neće stajati u granicama Allahovim. Pa ako se bojite da neće stajati ugranicama Allahovim, tad njima dvoma nije grijeh u onome čime će se (ona) iskupiti. To sugranice Allahove, zato ih ne prelazite! A ko pređe granice Allahove, pa ti takvi su zalimi.
230Pa ako je razvede (treći put), tad mu se (ona) poslije ne dozvoljava, dok se ne udaza muža mimo njega. Pa ako je razvede (drugi muž), tad nema prestupa njima dvoma da sepovrate, ako misle da će čuvati granice Allahove. A to su granice Allahove, objašnjava ihljudima koji znaju.
231I kad razvedete žene, pa dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili ih pustiteuljudno. I ne zadržavajte ih nevoljom, da biste prekršili. A ko to učini, pa doista jeučinio zulm duši svojoj. I ne uzimajte ajete Allahove ruglom i sjetite se blagodatiAllahove prema vama, i šta vam je objavio od Knjige i mudrosti - savjetuje vas njome. Ibojte se Allaha i znajte da je Allah o svakoj stvari Znalac.
232I kad razvedete žene pa dospiju roku njihovom, tad ih ne sprječavajte da se udajuza muževe njihove, kad se oni sporazume međsobno uljudno. To se savjetuje od vas onom kovjeruje u Allaha i Dan posljednji. To je časnije za vas i čišće; a Allah zna, a vi neznate.
233I majke će zadajati djecu svoju dvije pune (godine), za onog ko želi da upotpunidojenje. A na ocu: njegovo je opskrbljivanje njihovo i odijevanje njihovo pristojno. Neopterećuje se duša izuzev sposobnošću njenom. Nek ne bude oštećena majka djetetom svojim,niti otac djetetom svojim. I na nasljedniku je to isto. Pa ako njih dvoje žele odbijanje(djeteta) po sporazumu njihovom i dogovoru, tad im nema prekršaja. A ako želite naćidojilju djeci svojoj, tad vam nije grijeh - kad položite šta dajete uljudno. I bojte seAllaha i znajte da je Allah onog šta radite Vidilac.
234A oni od vas koji umru i ostave žene, čekat će (one) dušama svojim četiri mjeseca ideset (dana). Pa kad dospiju roku njihovom, tad nije na vama grijeh za ono što će učinitisa dušama svojim pristojno; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
235I nema vam prestupa u onom čime navijestite prosidbu žena ili (to) sakrijete udušama vašim. Zna Allah da ćete ih vi spominjati, međutim ne obećavajte im potajno, izuzevda govorite govor pristojan. I ne odlučujte se na bračnu vezu dok ne dospije propisano rokusvom, i znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, zato Ga se pričuvajte; i znajte da jeAllah Oprosnik, Blagi.
236Nije vam grijeh ako razvedete žene koje niste dotakli ili im odredili dio. I dajteim zadovoljštinu: imućan prema mogućnosti svojoj, a siromašan prema mogućnosti svojoj,zadovoljštinu pristojnu; obaveza je dobročinitelja.
237A ako ih razvedete prije no što ih dotaknete, a već ste im odredili dio, tad(dajete) polovinu onog šta ste odredili, izuzev ako poštede ili poštedi onaj u čijoj jeruci ženidbena veza. A da poštedite, bliže je bogobojaznosti. I ne zaboravljajte dobrotumeđu sobom. Uistinu! Allah je onog šta radite Vidilac.
238Čuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni.
239Pa ako se budete bojali, onda pješačeći ili jašući. Pa kad budete bezbjedni, tadspominjite Allaha, kao što vas je naučio što niste znali (ranije).
240A koji umru od vas, i ostave žene, wasijjet je za žene njihove: izdržavanje dogodine (dana) bez odlaska (njihovog). Pa ako odu, tad vam nije grijeh u onom šta učine sadušama svojim od pristojnog; a Allah je Moćni, Mudri.
241I za raspuštenice (obezbijediti) izdržavanje pristojno: obaveza je nabogobojaznima.
242Tako vam objašnjava Allah ajete Svoje, da biste vi shvatili.
243Zar nisi razmislio o onima koji su izašli iz kuća svojih, a bilo ih je na hiljade,strašeći se smrti. Tad im je rekao Allah: "Umrite!", zatim ih je oživio. Uistinu! Allah jeVlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.
244I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji čuje, Znalac.
245Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga umnoži umnožavanjemvelikim; a Allah uskraćuje i pruža, i Njemu se vraćate.
246Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad rekoše vjerovjesnikusvom: "Pošalji nam vladara, borićemo se na putu Allahovom." Reče: "Je li moguće - ako vamse propiše borba - da se nećete boriti?" Rekoše: "Zašto se mi ne bismo borili na putuAllahovom, a već smo protjerani iz kuća naših, i sinovi naši." Pa pošto im je propisanaborba, okrenuše se, izuzev malo njih; a Allah je Znalac zalima.
247I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu! Allah vam je već poslao Taluta vladarem."Rekoše: "Otkud da njegova bude vlast nad nama, a mi smo dostojniji vlasti od njega i nijemu dato obilje imetka." Reče: "Uistinu, Allah ga je odabrao nad vama i uvećao ga obimno uznanju i tijelu." A Allah daje vlast Svoju kome hoće, i Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
248I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu, znak vlasti njegove je što će vam doćitabut u kojem je smirenost od Gospodara vašeg i ostatak onog šta je ostavila porodicaMusaova i porodica Harunova, nosiće ga meleci. Uistinu, u tome je znak za vas, ako stevjernici."
249Pa pošto izađe Talut sa vojskama, reče: "Uistinu! Allah će vas iskušati rijekom. Pako se iz nje napije, pa nije od mene, a ko je se ne okusi - pa uistinu on je od mene,izuzev ko zagrabi hvatom ruke svoje." Pa se napiše iz nje, izuzev malo njih. Pa pošto jeprijeđe, on i oni koji su vjerovali s njim rekoše: "Nemamo mi sile danas protiv Džaluta ivojski njegovih." Oni koji su znali da će oni biti ti koji će sresti Allaha rekoše: "Kolikoje malih grupa pobijedilo velike grupe s dozvolom Allahovom!" A Allah je uz strpljive.
250I pošto se istaknuše Džalutu i vojskama njegovim, rekoše: "Gospodaru naš! Ukaži namstrpljenje i osnaži noge naše, i pomozi nas protiv naroda nevjernika."
251Tad ih razbiše s dozvolom Allahovom. I ubi Dawud Džaluta i dade njemu Allah vlast imudrost i nauči ga ono šta je htio. A da nije Allahovog suzbijanja ljudi jednih drugima -sigurno bi se iskvarila zemlja; međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.
252To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A uistinu, ti si od poslanih.
253Ti poslanici! Odlikovali smo ih jedne nad drugima. Od njih je onaj s kojim jegovorio Allah; i uzdigao je neke od njih stepenima. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokazejasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. A da je htio Allah, ne bi se oni međusobno borili poslijenjih, nakon što su im došli dokazi jasni. Međutim, razišli su se. Pa od njih je onaj ko jevjerovao i od njih ko nije vjerovao. A da je htio Allah, ne bi se borili međusobno.Međutim, Allah čini šta želi.
254O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog čime smo vas opskrbili, prije nego dođe Danu kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva, a ni posredovanja. A nevjernici - oni suzalimi.
255Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! Ne obuzima Ga drijemež, niti san.Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati kod Njega,izuzev s dozvolom Njegovom? Zna šta je pred njima, i šta iza njih, a ne obuhvataju ništa odznanja Njegovog, izuzev šta htjedne. Kursijja Njegova obuhvata nebesa i Zemlju, i ne umaraGa održavanje njihovo. A On je Svevišnji, Veličanstveni.
256Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa kozaniječe taguta, a povjeruje u Allaha, tad se doista uhvatio za hvatište najčvršće, kojemnema kidanja. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
257Allah je Zaštitnik onih koji vjeruju. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. A koji nevjeruju, zaštitnici njihovi su taguti. Izvode ih iz svjetlosti u tmine. Takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
258Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad reče Ibrahim: "Gospodar moj je Taj koji oživljava i usmrćuje."Reče: "Ja oživljavam i usmrćujem." Ibrahim reče: "Pa uistinu, Allah dovodi Sunce sa istoka,ta dovedi ga sa zapada." Tad se zbuni onaj koji nije vjerovao; a Allah ne upućuje narodzalima.
259Ili kao onaj koji je prošao pored naselja, a ono pusto (palo) sa krovovima svojim.Reče: "Kako će Allah oživiti ovo poslije smrti njegove?" Tad ga usmrti Allah stotinugodina, potom ga podiže. Reče: "Koliko si ostao (mrtav)?" Reče: "Ostao sam dan ili diodana." Reče: "Naprotiv, ostao si sto godina. Pa pogledaj hranu svoju i piće svoje! Nije seono pokvarilo; i pogledaj magarca svog; i da učinimo tebe znakom ljudima. I pogledaj kosti:kako ih podižemo, zatim ih zaodjevamo mesom." Pa pošto mu bi jasno, reče: "Znam da Allahnad svakom stvari ima moć."
260I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Pokaži mi kako oživljavaš mrtve." Reče: "Zar nevjeruješ?" Reče: "Svakako, ali da se smiri srce moje." Reče: "Pa uzmi četiri ptice, te ihnakloni sebi, zatim stavi na svako brdo dio njih, potom ih pozovi: doći će ti žurno; a znajda je Allah Moćni, Mudri."
261Primjer onih koji troše imetke svoje na putu Allahovom je kao primjer zrna (iz kog)izraste sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah umnožava kome hoće i Allah jeSveobuhvatni, Znalac.
262Oni koji troše imetke svoje na putu Allahovom, zatim ne budu slijedili ono štaudjeljuju prebacivanjem niti uvredom, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ineće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
263Lijepe riječi i oprost su bolji od sadake koju prati uvreda; a Allah je Neovisni,Blagi.
264O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj kojiudjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Paprimjer njegov je kao primjer stijenja - na njemu prašina, pa ga pogodi pljusak, te gaostavi golim. Ne vladaju ničim od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika.
265A primjer onih koji troše imetke svoje tražeći zadovoljstvo Allahovo i učvršćenjeduša svojih, je kao primjer bašče na brdu: pogodi je pljusak pa dadne plod svoj dvostruko.Pa ako je ne pogodi pljusak, onda (padne) rosa. A Allah je onog šta radite Vidilac.
266Da li bi volio neko od vas da on ima bašču palmi i grožđa ispod koje teku rijeke,(i) imadne on u njoj raznovrsnog voća: i pogodi ga starost, a imadne on potomke nejake, papogodi nju orkan - u njemu vatra, te spali? Tako vam objašnjava Allah znakove, da biste virazmislili.
267O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog štaizvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i šta ne biste uzeli,izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni.
268Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat, a Allah vam obećava oprost odSebe i blagodat; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
269Daje mudrost kome hoće. A kome se da mudrost, pa doista mu je dato mnogo dobro. Ane poučava se (niko), izuzev posjednici razuma.
270I šta udijelite od nafake ili zavjetujete od zavjeta, pa uistinu, Allah to zna. Anema za zalime nikakvih pomagača.
271Ako ističete sadake, pa to je dobro. A ako ih krijete, i dajete ih fukarama, pa toje bolje za vas i pokriće vam (Allah) neka loša djela vaša. A Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
272Nije na tebi upućivanje njihovo nego Allah upućuje koga hoće. A šta udijelite oddobrog, pa za duše je vaše; a dijelite jedino tražeći lice Allahovo. I šta udijelite oddobrog, biće vam nadoknađeno i vama se neće zulm učiniti.
273(Sadaka je) za fukare koji ograničeni na putu Allahovom ne mogu krstariti pozemlji. Smatra ih neznalica bogatima zbog skromnosti. Poznaćeš ih po obilježju njihovom: netraže od ljudi nasrtljivo. A šta utrošite od dobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
274Oni koji udjeljuju imetke svoje noću i danju, tajno i javno - pa imaće oni nagradusvoju kod Gospodara njihovog i neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.
275Oni koji jedu kamatu, neće ustati, osim kao što ustaje onaj koga udari šejtansvojim dodirom. To zato što oni kažu: "Zaista je trgovina kao kamata" - a dozvoljava Allahtrgovinu, a zabranjuje kamatu. Pa onom kome dođe pouka od Gospodara njegovog te sesustegne, tad je njegovo ono šta je prethodno bilo, a stvar njegova je do Allaha (dapresudi). A ko se povrati (kamati) - pa takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj bitivječno.
276Briše Allah kamatu, a povećava sadake. A Allah ne voli nijednog nevjernika,grješnika.
277Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela i obavljaju salat i daju zekat, imaćeoni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i neće bit straha nad njima i neće oni žaliti.
278O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako stevjernici.
279Pa ako (to) ne učinite, tad budite upozoreni ratom od Allaha i Poslanika Njegovog.A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam bitiučinjen zulm.
280A ako (dužnik) bude u nevolji, tad je odgoda do lahkoće; a da učinite (to) sadakombolje je za vas, kad biste znali.
281I bojte se Dana u kojem ćete biti vraćeni Allahu. Zatim će se isplatiti svakoj dušišta je zaslužila i njima se neće učiniti zulm.
282O vi koji vjerujete! Kad dajete zajam do roka određenog, tad to zapišite. I nekazapiše pisar između vas pravedno. I neka ne odbije pisar da zapiše, kao što ga je poučioAllah, ta neka piše. I neka diktira onaj na kojem je dug i neka se boji Allaha Gospodarasvog i ne umanji od njega ništa. Pa ako onaj na kojem je dug bude slabouman ili slab ili onne može da diktira, tad neka diktira staratelj njegov pravedno. I pozovite da svjedoče dvasvjedoka od vaših ljudi. Pa ako ne bude dva čovjeka, onda čovjek i dvije žene od onog nakoga pristanete za svjedoke - da (ako) zaluta jedna od njih, nek podsjeti jedna od njihdrugu. I neka ne odbiju svjedoci kad budu pozvani. I nek vam ne bude mrsko da to zapišete,malo ili veliko, do roka njegovog. To je pravednije kod Allaha i pravilnije za svjedočenjei najpodesnije da ne sumnjate; izuzev ako bude trgovine prisutne koju obrćete među vama,tad vam nije grijeh da je ne pišete. I uzmite svjedoke kad trgujete, i neka se ne oštetipisar niti svjedok. A ako učinite (štetu), pa uistinu, to je grijeh vaš. I bojte se Allaha,a uči vas Allah. A Allah je o svakoj stvari Znalac.
283A ako budete na putovanju i ne nađete pisara, tad zalog nek bude uzet. Pa akopovjeri jedan od vas drugom, tad nek vrati onaj kojem je povjereno, emanet svoj, i neka seboji Allaha, Gospodara svog. I ne prikrivajte svjedočenje. A ko ga sakrije, pa uistinu, toje grijeh srca njegovog. A Allah je o onom što radite Znalac.
284Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji! I pokazivali vi šta je u dušamavašim ili ga skrivali, obračunaće vas Allah za to, pa će oprostiti kome hoće, a kaznitikoga hoće. A Allah nad svakom stvari ima moć.
285Vjeruje Poslanik u ono šta mu je objavljeno od Gospodara njegovog, i vjernici.Svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove i knjige Njegove i poslanike Njegove. "Ne pravimorazliku između ijednog od poslanika Njegovih." I govore: "Čujemo i pokoravamo se. Oprosttvoj, Gospodaru naš! A dolazište je Tebi!"
286Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protivnje je šta zasluži. Gospodaru naš! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo. Gospodarunaš! I ne tovari na nas teret kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš! I netereti nas onim zašto mi nemamo moći. I briši nam (grijehe), i oprosti nam i smiluj nam se.Ti si Zaštitnik naš, zato nas pomozi protiv naroda nevjernika!
Chapter 3 (Sura 3)
1Alif. Lam. Mim.
2Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći!
3Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat iIndžil,
4Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete.
5Uistinu, Allah - nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu -
6On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog,Mudrog!
7On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni - oni su majka Knjige, adrugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta jenejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njenosamo Allah. A jaki u nauci govore: "Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg" - a neshvataju, izuzev posjednici razuma.
8"Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebemilost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac.
9Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje."Doista Allah neće prekršiti obećanje.
10Uistinu, oni koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihovaprotiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre.
11Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih jekaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom.
12Reci onima koji ne vjeruju: "Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše jeodmorište."
13Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila naputu Allahovom, a druga je bila nevjernička - vidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka.A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. Uistinu, u tome je pouka za posjednike opažanja.
14Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim odzlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah- kod Njega je najbolje povratište!
15Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazniimaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste izadovoljstvo od Allaha." A Allah je Vidilac robova,
16Koji govore: "Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše isačuvaj nas kazne vatrom",
17Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u ranezore.
18Allah svjedoči da On - nema boga osim Njega - i meleci Njegovi i posjednici znanja -postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri.
19Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedinonakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu,Allah je brz obračunom.
20Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: "Predao sam lice svoje Allahu, i onaj kome slijedi." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Jeste li se predali (Allahu)?"Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvrate - pa samo je na tebi dostava; aAllah je Vidilac robova.
21Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, iubijaju one od ljudi koji naređuju pravednost - pa obraduj ih kaznom bolnom.
22To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvihpomagača.
23Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudimeđu njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni.
24To zato što oni govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." A obmanuloih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali.
25Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakojduši šta je zaradila? - a njima neće biti učinjen zulm.
26Reci: "O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od kogahoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Tinad svakom stvari imaš moć.
27Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodišmrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa."
28Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tadnema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozoravavas Allah Sobom, a Allahu je dolazište!
29Reci: "Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna štaje u nebesima i šta je na Zemlji", a Allah nad svakom stvari ima moć.
30Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradilaod zla - zaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas AllahSobom; a Allah je Samilostan robovima.
31Reci: "Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vamgrijehe vaše," a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
32Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku." Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah nevoli nevjernike.
33Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu,nad svjetovima.
34Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
35Kad reče žena Imranova: "Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobimojoj posvećeno, zato primi od mene. Uistinu, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac."
36Pa pošto je rodi, reče: "Gospodaru moj! Uistinu! Ja sam je rodila - žensko" - aAllah je Najbolji znalac onog šta je rodila - "a nije muško kao žensko, i uistinu, ja samjoj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtanaprokletog."
37Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim;i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bikod nje opskrbu. Reče: "O Merjem! Otkud ti ovo?" Rekla je: "To je od Allaha!" Uistinu,Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.
38Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: "Gospodaru moj! Podari mi od Sebepotomstvo dobro. Uistinu! Ti si Onaj koji čuje dowu."
39Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: "Allah radujetebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom oddobrih."
40Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena mojaje nerotkinja." Reče: "Istovjetno!" Allah čini šta hoće.
41Reče: "Gospodaru moj! Daj mi znak." Reče: "Znak ti je da nećeš govoriti s ljudimatri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom."
42I kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, Allah te je odabrao i očistio te, i odabraote nad ženama svjetova.
43O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku´ sa onima koji čineruku´."
44To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kadpobacaše pera svoja - koji od njih će se starati o Merjem - niti si bio kod njih kad su sesvađali.
45Kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovoje Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretu - a od bliskih je -
46I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti."
47Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?" Reče:"Istovjetno!" Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi!", tadbiva.
48I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu,
49I poslanikom sinovima Israilovim: "Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodaravašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te ćebiti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolomAllahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu utome je znak za vas, ako ste vjernici -
50I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog štavam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allahai poslušajte mene.
51Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je putpravi."
52Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: "Ko su pomagači moji Allahu?"Hawarijjuni rekoše: "Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mimuslimani.
53Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sasvjedocima."
54I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.
55Kad reče Allah: "O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji ćete očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nadonima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi međuvama o onom u čemu ste se razilazili.
56Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau iAhiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača.
57A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagradenjihove." A Allah ne voli zalime.
58To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra.
59Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine,potom mu rekao: "Budi!", pa je bio.
60Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih.
61Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tadreci: "Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše iduše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nadlažljivcima."
62Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. Auistinu Allah - On je Moćni, Mudri!
63Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.
64Reci: "O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamosamo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimoAllaha." Pa ako se odvrate, tad recite: "Svjedočite da smo mi muslimani."
65O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljenijedino poslije njega? Pa zar ne shvatate?
66Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto seprepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate.
67Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio odmušrika.
68Uistinu, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i onikoji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika.
69Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, ane opažaju.
70O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite?
71O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a viznate?
72I govori grupa sljedbenika Knjige: "Vjerujte u ono šta je objavljeno onima kojivjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili.
73I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu." Reci: "Uistinu, uputa je UputaAllahova" - da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kodGospodara vašeg." Reci: "Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj." Daje ju kome hoće; a Allahje Sveobuhvatni, Znalac.
74Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike.
75I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih jeko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. Tozato što oni govore: "Nije nama među neukima put." I govore protiv Allaha laž, a oni znaju.
76Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah volibogobojazne.
77Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, titakvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dankijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu.
78I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to jeiz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha", a to nije od Allaha; i govoreprotiv Allaha laž, a oni znaju.
79Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekneljudima: "Budite robovi moji mimo Allaha," nego: "Budite rabbani zato što učite Knjigu išto proučavate."
80I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredinevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani?
81I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: "Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti,zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega isigurno ćete ga pomoći?" Reče: "Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?" Rekoše:"Slažemo se." Reče: "Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka."
82Pa ko se odvrati poslije toga - pa ti takvi su grješnici.
83Pa zar mimo dina Allahovog traže drugi - a Njemu se pokorava ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti.
84Reci: "Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimui Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima odGospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani."
85A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će naAhiretu biti od gubitnika.
86Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili suda je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima.
87Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih.
88Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi;
89Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
90Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje,neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali.
91Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila niod jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznubolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača.
92Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite odnečeg - pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
93Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israilduši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: "Pa dajte Tewrat te ga čitajte, akoistinu govorite."
94Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije toga - pa ti takvi su zalimi.
95Reci: "Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio odmušrika."
96Uistinu, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokazsvjetovima;
97U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. Aradi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu,Allah je Neovisan od svjetova.
98Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedoknad onim šta radite?"
99Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, itražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?" A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
100O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratićevas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.
101A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama jePoslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom.
102O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vijedino kao muslimani;
103I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodatiAllahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postaliblagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vamobjašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili.
104I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivatišto je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti.
105I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazijasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu,
106Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti:"Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali."
107A što se tiče onih čija će lica pobijeliti - pa biće u milosti Allahovoj, oni će unjoj biti vječito.
108To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima.
109I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allahu se vraćaju stvari.
110Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Naređujete dobro a spriječavatenevaljalo, i vjerujete u Allaha. A kad bi vjerovali sljedbenici Knjige, sigurno bi za njihbilo bolje. (Neki) od njih su vjernici, a većina njih su grješnici.
111Neće vam nauditi, izuzev vrijeđanja. A ako se budu borili protiv vas, okrenuće vamleđa, zatim neće biti pomognuti.
112Udariće na njih poniženje gdje god stignu, izuzev (gdje prihvate) uže Allahovo iuže od ljudi - i navući će srdžbu od Allaha i pogodiće ih bijeda. To zato što oni nevjeruju u ajete Allahove, a ubijali su vjerovjesnike bez prava. To zato što ne slušaju iprevršuju.
113Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, uče ajete Allahove svunoć i oni padaju na sedždu,
114Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i naređuju dobro a zabranjuju nevaljalo, inatječu se u dobrim djelima; a takvi su od dobrih.
115A šta učine od dobrog, pa neće im se to poreći; a Allah je Znalac bogobojaznih.
116Uistinu, onima koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihovaprotiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.
117Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led:pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm,nego zulm čine dušama svojim.
118O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vasometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono štakriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti.
119Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kadvas sretnu, kažu: "Vjerujemo!", a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci:"Umrite u srdžbi svojoj!" Uistinu, Allah je Znalac grudi.
120Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako sestrpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. Uistinu! Allah onošto rade obuhvata.
121I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbu - aAllah je Onaj koji čuje, Znalac -
122Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i uAllaha zato nek se pouzdaju vjernici.
123I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, dabiste vi zahvaljivali.
124Kad si rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš satri hiljade meleka spuštenih?"
125Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, - ovo ćevas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih.
126I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. Anema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog,
127Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani.
128Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jeruistinu, oni su zalimi.
129A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjavakoga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha dabiste vi uspjeli,
131I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,
132I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo.
133I požurite ka oprostu Gospodara vašeg i Džennetu čije je prostranstvo (kao) nebesai Zemlja: pripremljen je za bogobojazne,
134Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savlađuju srdžbu i one kojipraštaju ljudima - a Allah voli dobročinitelje -
135I one koji kad počine nepristojnost ili zulm dušama svojim, sjete se Allaha izatraže oprost za grijehe svoje - a ko oprašta grijehe do Allah? - i (koji) neće ustrajatina onom šta čine, a oni znaju.
136Takvima je plaća njihova oprost od Gospodara njihovog i bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima. A divna je nagrada radnika!
137Već su prošli prije vas suneni; zato putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio krajporicatelja.
138Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne.
139I ne malaksajte i ne žalostite se, a vi ćete biti gornji, ako ste vjernici.
140Ako vas dotakne rana, pa već je dotakla narod (nevjernika) rana slična toj. A to sudani koje izmjenjujemo među ljudima, i da zna Allah one koji vjeruju i uzme od vas šehide -a Allah ne voli zalime -
141I da očisti Allah one koji vjeruju i zbriše nevjernike.
142Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne zna Allah one koji su se borili izmeđuvas i ne zna strpljive?
143A doista ste željeli smrt prije no što ste je sreli. Pa doista ste je vidjeli, a vigledate.
144I Muhammed je samo poslanik; već su prošli prije njega poslanici. Pa zar ćete se,ako umre ili bude ubijen, okrenuti na petama vašim? A ko se okrene na petama svojim, paneće štetiti Allahu nimalo; a nagradiće Allah zahvalne.
145I nije za dušu da umre, izuzev s dozvolom Allahovom, u roku (u knjizi) zapisanom. Ako želi nagradu Dunjaa, daćemo mu od nje, i ko želi nagradu Ahireta, daćemo mu od nje. Inagradićemo zahvalne.
146A koliko vjerovjesnika se borilo (i) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbogonog šta ih je zadesilo na putu Allahovom, i nisu oslabili niti se ponizili; a Allah volistrpljive.
147I bio je govor njihov jedino što bi rekli: "Gospodaru naš! Oprosti nam grijehe našei neumjerenost našu u stvari našoj, i ojačaj noge naše i pomozi nas protiv narodanevjernika."
148Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah volidobročinitelje.
149O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petamavašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike.
150Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača.
151Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za štonije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima.
152I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolomNjegovom, do (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakonšto vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želiAhiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah jeVlasnik blagodati nad vjernicima.
153Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadinivašoj - zato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, nitišta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
154Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa -doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta.Govorili su: "Imamo li mi od (ove) stvari išta?" Reci: "Uistinu, svaka stvar je Allahova."Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: "Da je bilo za nas od(ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani." Reci: "Da ste bili u kućama svojim,sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allahono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim." A Allah je Znalac grudi.
155Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine,samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostioAllah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Blagi.
156O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kadputuju po Zemlji ili budu ratnici: "Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni"- da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah jeonog šta radite Vidilac.
157I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha imilost bolji od onog šta zgrću.
158I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani.
159Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca,sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njimau poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji sepouzdavaju.
160Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je tajko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.
161I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dankijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm.
162Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu odAllaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište!
163Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade.
164Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih:uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili uzabludi očitoj.
165Zar, pošto vas je pogodila nesreća - već ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnomnjoj - govorite: "Otkud ovo?" Reci: "To je od duša vaših." Uistinu! Allah nad svakom stvariima moć.
166A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovomi da bi znao vjernike,
167I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: "Dođite, borite se na putu Allahovomili se branite." Rekli su: "Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili." Oni sunevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nijeu srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju,
168Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: "Da su nas poslušali, ne bibili ubijeni." Reci: "Pa odbijte od duša svojih smrt, ako istinu govorite!"
169I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv,živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni;
170Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji imse još nisu priključili iza njih - što neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
171Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadnenagrada vjernika,
172Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni odnjih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu,
173Oni kojima su rekli ljudi: "Uistinu, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih sebojte", pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: "Dosta nam je Allah, a divan li jeZaštitnik!"
174Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedilisu zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.
175Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene,ako ste vjernici.
176I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. Uistinu, oni ne štete Allahunimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu.
177Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, aimaće oni kaznu bolnu.
178I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim zaduše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu.
179Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg oddobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. Međutim, Allah odabire od poslanika Svojihkoga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se,pa imaćete vi nagradu veličanstvenu.
180I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodatiSvoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim suškrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom štaradite Obaviješteni.
181Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: "Uistinu, Allah je fukara, a mi smobogati." Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo:"Kušajte kaznu gorenjem!"
182To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalimrobovima.
183(Isti su) oni koji govore: "Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemoPoslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra." Reci: "Već su vam dolaziliposlanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, akoistinu govorite?"
184Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebe - dolazili su saznakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom.
185Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dankijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio;a život Dunjaa je samo užitak obmane.
186Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti odonih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako sestrpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti.
187I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: "Sigurno ćete jeobjašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?" - pa su je odbacili za leđa svoja i pribavilinjome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju!
188Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da buduhvaljeni zbog onog šta ne rade - pa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; aimaće oni kaznu bolnu.
189A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć.
190Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednikerazuma,
191One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju ostvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi!Pa sačuvaj nas kazne vatrom.
192Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; aneće imati zalimi nikakvih pomagača.
193Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: "Vjerujte uGospodara vašeg", pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrijnam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima.
194Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas naDan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!"
195Pa se odazvao njima Gospodar njihov: "Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarcaili žene. Vi ste jedni od drugih." Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih imučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova isigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah - kod Njegaje najbolja nagrada.
196Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,
197Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište!
198Međutim, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima - ugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je začestite.
199A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljenovama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenumalu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. Uistinu! Allah je brzobračunom.
200O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte seAllaha, da biste vi uspjeli.*
Chapter 4 (Sura 4)
1O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od njeparicu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha - Onog kojimpotražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik.
2I dajte siročadi imanja njihova. I ne zamjenjujte lošim dobro i ne jedite imetkenjihove uz imetke svoje. Uistinu, to je grijeh veliki.
3A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro zavas od žena: dvije, i tri i četiri. Pa ako se plašite da nećete biti pravedni, onda jednomili onim šta posjeduju desnice vaše. To je najpodesnije, da ne biste zastranili.
4I dajte ženama darove njihove (kao) poklone; pa ako vam od sebe ustupe nešto od toga,tad to jedite ugodno i prijatno.
5I ne dajite maloumnima imanja vaša koja vam je Allah dao na upravljanje; aopskrbljujte ih iz toga i odijevajte ih i govorite im govor pristojan.
6I provjeravajte siročad dok ne stignu do braka; pa ako kod njih zapazite zrelost, tadim predajte imetke njihove; i ne jedite ih rasipanjem i brzo, da bi (oni) odrasli. A ko jebogat, tad nek se suzdrži; a ko je fukara, tad nek jede razumno. Pa kad im predate imetkenjihove, tad im svjedoke pozovite; a dovoljan je Allah Obračunac.
7Ljudima pripada dio od onoga šta ostave roditelji i bližnji, i ženama pripada dio odonog šta ostave roditelji i bližnji, od onog što je malo ili mnogo, dio obavezni.
8A kad diobi prisustvuju rodbina i siročad i siromasi, tad ih opskrbite iz toga igovorite im riječi uljudne.
9I neka se plaše takvi, da ako iza sebe ostave potomke svoje nejake - (neka) se plašeza njih. Zato neka se boje Allaha i neka govore govor prav.
10Uistinu! Oni koji jedu imetke siročadi nasilno, samo jedu u trbuhe svoje vatru, apržiće se seirom.
11Nalaže vam Allah za djecu vašu: muškom pripada jednako dijelu dviju ženskih. Pa akobude ženskih iznad dvije, tad su njihove dvije trećine onog šta je ostavio; a ako budejedinica, tad je njena polovina. A roditeljima njegovim - svakom pojedinačno od njih dvoješestina od onog šta ostavi, ako on ima dijete; pa ako on ne bude imao dijete, a nasljedniknjegov roditelji njegovi, tad majka njegovu ima trećinu; pa ako on ima braću, tad majcinjegovoj pripada šestina, nakon oporuke koju je oporučio ili duga. Očevi vaši i sinovivaši: ne znate ko vam je od njih bliži korišću. Obaveza je od Allaha. Uistinu! Allah jeZnalac, Mudri.
12A vama pripada pola onog šta ostave žene vaše, ako one ne budu imale dijete. Pa akoone imaju dijete, tad je vaša četvrtina onog šta su ostavile, nakon oporuke koju suoporučile ili duga. I njima pripada četvrtina onog šta ostavite, ako vi ne budete imalidijete. Pa ako vi imate dijete, tad je njihova osmina onog šta ste ostavili, nakon oporukekoju ste oporučili ili duga. A ako čovjek koji biva naslijeđen - ili žena, nema direktnihnasljednika, i imadne on brata ili sestru, tad svako od njih dvoje pojedinačno ima šestinu.Pa ako (ih) bude više od toga, tad su oni suvlasnici u trećini, nakon oporuke koja jeoporučena ili duga, bez štete. Vasijjet je od Allaha; a Allah je Znalac, Blagi.
13To su granice Allahove. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je uspjeh veličanstven.
14A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegova i pređe granice Njegove, uvešće ga uvatru, vječno će biti u njoj i imaće on kaznu prezrenu.
15A koja od žena vaših počini blud, tad zatražite da protiv njih posvjedoče četvoricaizmeđu vas. Pa ako posvjedoče, tad ih zadržite u kućama dok ih ne uzme smrt ili im Allahnačini put.
16A dvoje između vas koje ga počini - pa kaznite njih dvoje! Pa ako se pokaju ipoprave, tad ih se okanite. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.
17Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim seubrzo pokaju. Pa tim takvima će oprostiti Allah; a Allah je Znalac, Mudri.
18A nije pokajanje za one koji rade loša djela - dok, kad se približi jednom od njihsmrt, rekne: "Uistinu! Ja se sad kajem", niti za one koji umru, a oni budu nevjernici. Timtakvima smo pripremili kaznu bolnu.
19O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I nedodijavajte im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren.I družite se s njima lijepo, pa ako ih mrzite - ta moguće je da nešto mrzite, a učinio jeAllah u tome veliko dobro.
20I ako želite zamjenu žene mjesto žene, a dali ste jednoj od njih sumu - tad neuzimajte ništa od toga. Zar biste to uzeli potvorom i grijehom očitim?
21A kako biste to uzeli, a već ste ušli jedno drugom i uzele su od vas obavezu čvrstu?
22I ne ženite šta su ženili vaši očevi od žena, izuzimajući šta je već prošlo.Uistinu, to je bio blud i odvratnost i zao put.
23Zabranjeno vam je: majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše, i tetke vaše (po ocu) itetke vaše (po majci), i kćeri brata i kćeri sestre, i majke vaše koje su vas zadajale isestre vaše po dojenju, i majke žena vaših i pastorke vaše koje su pod zaštitom vašom, odžena vaših, onih kojima ste ulazili - pa ako niste ulazili u njih, tad vam nije grijeh - isupruge sinova vaših koji su iz kičmi vaših; i da sastavite dvije sestre, izuzimajući štaje već prošlo. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni;
24I udate od žena, izuzev šta posjeduju desnice vaše. Propis je Allahov vama; adozvoljeno vam je šta je mimo toga, da tražite imecima svojim (kao) kreposni, ne (kao)bludnici. Pa što imate time uživanje od njih, zato im dajite darove njihove obavezno. Inije vam grijeh u onom u čemu se saglasite nakon obaveznog. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri.
25A ko od vas ne može (smoći) sredstava da oženi slobodne vjernice, onda od onog štaposjeduju desnice vaše, od djevojaka vaših vjernica. A Allah je Najbolji znalac vjerovanjavašeg. Vi ste jedni od drugih, zato ih ženite s dozvolom (gospodara) porodica njihovih, idajte im darove njihove pristojno: kreposnim, ne bludnicama niti uzimačicama (intimnih)prijatelja. Pa ako su udate te počine blud - tad je protiv njih pola onoga šta je protivkreposnih, od kazne. To je za onog od vas ko se plaši nevolje. A da se strpite, bolje vamje! A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
26Allah želi da vam objasni i uputi vas sunenu onih prije vas, i oprosti vam; a Allahje Znalac, Mudri.
27I Allah želi da vam oprosti; a oni koji slijede strasti žele da skrenete skretanjemvelikim.
28Allah želi da vam olakša; a stvoren je čovjek slabim.
29O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da budetrgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. Uistinu! Allah je vama Milosrdan.
30A ko to učini neprijateljski i zulmom - pa pržićemo ga vatrom, a to je Allahu lahko.
31Ako se klonite velikog - onog šta vam je zabranjeno, pokrit ćemo vam loša djela vašai daćemo vam da uđete ulazom plemenitim.
32I ne žudite za onim čim vas je odlikovao Allah jedne nad drugima. Ljudi imaju dio odonog šta su zaradili i žene imaju dio onog šta su zaradile. I tražite od Allaha izblagodati Njegove. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
33I svačemu smo učinili nasljednike od onog šta ostave roditelji i rođaci. A oni skojima su desnice vaše sklopile sporazum, pa dajte im dio njihov. Uistinu! Allah je nadsvakom stvari Svjedok.
34Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima, i štotroše (oni) iz imetaka svojih. Zato su dobre poslušne, čuvarke nevidljivog, zato što (njih)čuva Allah. A one za koje se plašite nepokornosti njihove, pa posavjetujte ih, i ostaviteih u posteljama, i udarite ih. Pa ako vas poslušaju, tad ne tražite protiv njih puta.Uistinu! Allah je Uzvišeni, Veliki.
35A ako se plašite razdora između njih dvoje, tad pošaljite suca iz porodice njegove isuca iz porodice njene. Ako žele popravljanje, srediće Allah između njih dvoje. Uistinu!Allah je Znalac, Obaviješteni.
36I obožavajte Allaha i ne pridružujte Mu ništa! A roditeljima dobročinstvo - irodbini i siročadi i siromasima i komšiji bližem i komšiji strancu, i drugu uz bok i sinuputa, i onom šta posjeduju desnice vaše. Uistinu! Allah ne voli onog ko je razmetljiv,hvalisav,
37One koji škrtare i naređuju ljudima tvrdičluk i skrivaju šta im je dao Allah izblagodati Svoje; a pripremili smo nevjernicima kaznu prezrenu.
38I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Danposljednji. A onaj kome bude šejtan drug, pa loš je drug.
39A šta bi im bilo da vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i udjeljuju od onog čim ih jeopskrbio Allah? - a Allah je o njima Znalac.
40Uistinu! Allah ne čini nepravdu težine zerre; i ako bude dobro djelo, udvostručićega i dati od Sebe nagradu veličanstvenu.
41Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovihsvjedokom?
42Tog dana će voljeti oni koji nisu vjerovali i nisu poslušali Poslanika, da oni budusravnjeni sa zemljom, a neće sakriti od Allaha priču.
43O vi koji vjerujete! Ne približujte se salatu budete li vi pijani, dok ne znadnetešta govorite, niti (kao) džunubi - izuzev na proputovanju putem - dok se ne operete. A akobudete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete imali odnos saženama - pa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite time lica svoja i rukesvoje. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
44Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i žele da skrenete sputa.
45A Allah je Najbolji znalac neprijatelja vaših, i dovoljan je Allah Zaštitnik idovoljan je Allah Pomagač.
46(Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju riječi na mjestima njihovim i govore:"^ujemo, a nećemo poslušati" i "^uj ne čuo" i "Raina"- izokrećući jezicima svojim iklevećući vjeru. A da oni kažu: "^ujemo i pokoravamo se" i "Slušaj" i "Unzurna" - sigurnobi bilo bolje za njih i ispravnije. Međutim, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo.
47O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono šta smo objavili potvrdom za ono kod vas,prije no što izbrišemo lica, pa ih vratimo na pozadine njihove ili ih prokunemo kao što smoprokleli kršitelje sebta. A naredba Allahova je izvršna.
48Uistinu! Allah ne oprašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridruži Allahu - pa doista je izmislio grijeh strašan.
49Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti kogahoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
50Pogledaj kako izmišljaju protiv Allaha laž, a to je dovoljno očit grijeh.
51Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u džibta i taguta, i govore zaone koji ne vjeruju: "Ovi su upućeniji putu od onih koji vjeruju."
52To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa nećeš mu naći pomagača.
53Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj košpici.
54Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo daliporodu Ibrahimovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu.
55Pa između njih je ko je vjerovao u nju, i od njih je ko se odvraćao od nje; adovoljan je Džehennem (kao) seir.
56Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispekukože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskušaju kaznu. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri.
57A koji vjeruju i rade dobra djela, uvešćemo ih u bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima, zauvijek. Imaće oni u njima družice čiste, i uvešćemo ih uhladovinu debelu.
58Uistinu! Allah vam naređuje da vratite emanete vlasnicima njihovim, i kad suditemeđu ljudima da sudite pravično. Uistinu je lijepo ono čim vas Allah savjetuje. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
59O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocimavlasti između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku,ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda.
60Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta jeobjavljeno prije tebe? Žele da sude prema tagutu, a već im je naređeno da ne vjeruju unjega. I želi šejtan da ih zavede zabludi dalekoj.
61I kad im se kaže: "Idite onom šta je objavio Allah, i Poslaniku!", vidiš munafikeokreću se od tebe, odustajući.
62Pa kako će biti kad ih snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale rukenjihove?, zatim dođu tebi kunući se Allahom: "Željeli smo samo dobročinstvo i sređivanje."
63To su oni za koje zna Allah šta je u srcima njihovim. Zato se okreni od njih isavjetuj ih, i reci im za duše njihove riječi djelotvorne.
64A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slušan s dozvolom Allahovom. A daoni - kad učine zulm dušama svojim - dođu tebi pa zatraže oprost od Allaha, i (da) imzatraži oprost Poslanik, sigurno bi našli Allaha Primaocem pokajanja, Milosrdnim.
65Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, neće vjerovati dok tebe sucem ne učine za ono šta jesporno među njima, zatim ne nađu u dušama svojim tjeskobe zbog onog šta si presudio ipredaju se pokorno.
66A da smo im Mi propisali: "Ubijte duše svoje!" ili "Izađite iz kuća vaših", ne bi toučinili, izuzev malo njih. A da oni čine ono čim se savjetuju, sigurno bi bilo bolje zanjih i više učvršćujuće;
67I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku,
68I sigurno ih uputili putu pravom.
69A ko posluša Allaha i Poslanika, pa takvi su sa onima koje je obdario Allah odvjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih. A kako su divni takvi drug(ovi).
70To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac.
71O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ilinastupajte svi zajedno.
72A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesreća, kaže: "Doista meje obdario Allah kad nisam bio s njima prisutan!"
73A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govori - kao da nije bilo između vas iizmeđu njega ljubavi: "O da sam ja bio s njima, te postigao uspjeh veliki!"
74Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju život Dunjaa za Ahiret. A ko sebori na putu Allahovom pa pogine ili pobijedi, ta daćemo mu nagradu veličanstvenu.
75A šta vam je? Ne borite se na putu Allahovom, i (za) onemoćale od ljudi i žena idjece, koji govore: "Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada, zalimi su stanovnici njegovi.I učini nam od Sebe zaštitnika i učini nam od Sebe pomagača."
76Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na pututaguta. Zato se borite protiv prijatelja šejtanovih. Uistinu, spletka šejtanova je slaba.
77Zar nisi vidio one kojima je rečeno: "Suzdržite ruke svoje i obavljajte salat idajite zekat", pa pošto im je propisana borba: Gle!, grupa njih se plašila ljudi, kaobojanjem Allaha ili žešćim strahom, i rekoše: "Gospodaru naš! Zašto si nam propisao borbu?Zašto nam nisi odložio do roka bliskog?" Reci: "Uživanje Dunjaa je malo, a Ahiret je boljiza onog ko se boji"; a neće vam se učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
78Ma gdje bili stići će vas smrt, makar bili u tornjevima podignutim. I ako ih zadesidobro, govore: "Ovo je od Allaha!"; a ako ih zadesi zlo, govore: "Ovo je od tebe!" Reci:"Sve je od Allaha!" Pa šta je ovim ljudima, skoro da ne shvataju govor?
79Ono šta te zadesi od dobrog - pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla - pa od dušeje tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svjedok.
80Ko posluša Poslanika, pa doista je poslušao Allaha; a ko se okrene - pa nismo teposlali nad njima čuvarom.
81I govore: "Poslušnost." Pa kad odu od tebe, skupina njih planira noću drugačije odonog što govoriš; a Allah piše šta smišljaju noću. Zato se okreni od njih i pouzdaj se uAllaha. A dovoljan je Allah Zaštitnik.
82Pa zašto ne razmisle o Kur´anu? A da je od nekog drugog mimo Allaha, sigurno binašli u njemu proturječnost mnogu.
83I kad im dođe stvar o sigurnosti ili strahu, razglase je. A da to prenesu Poslanikui nosiocima vlasti između njih, sigurno bi to otkrili oni od njih koji to ispituju. A danije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste slijedili šejtana, izuzevmalo (vas).
84Zato se bori na putu Allahovom - ne teretiš se osim dušom svojom - i podstičivjernike. Možda će Allah da zadrži silu onih koji ne vjeruju. A Allah je žešće sile i žešćistrogim kažnjavanjem.
85Ko se zauzme posredovanjem dobrog, biće za njega dio toga. A ko se zauzmeposredovanjem zla, biće za njega od toga dio; a Allah je svega Hranitelj.
86I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljepšim od njega, ili gauzvratite. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Obračunac.
87Allah! Samo je On Bog! Sigurno će vas skupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. Ako je istinitiji od Allaha riječju?
88Pa šta vam je? O munaficima ste (podijeljeni u) dvije skupine, a Allah ih jepovratio zbog onog šta su zaradili. Zar želite da uputite onog koga je zabludio Allah? Akoga zabludi Allah, pa nećeš mu naći puta.
89Vole da ne vjerujete kao što ne vjeruju, pa da budete isti. Zato ne uzimajte od njihprijatelje, dok se ne isele na putu Allahovom. Pa ako se okrenu, tad ih ščepajte i ubijajteih gdje god ih nađete, i ne uzimajte od njih prijatelja niti pomagača,
90Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam dođu stiješnjenihgrudi svojih da bi se borili protiv vas ili borili protiv naroda svog. A da hoće Allah,sigurno bi im dao moć nad vama, pa bi se sigurno borili protiv vas. Pa ako se povuku odvas, pa se ne bore protiv vas i ponude vam mir, tad vam nije Allah načinio protiv njihputa.
91Naći ćete druge - žele da se osiguraju od vas, i osiguraju od naroda njihovog. Kadgod se vrate fitneluku, podlegnu mu. Pa ako se ne povuku od vas i (ne) ponude vam mir, i(ne) zadrže ruke svoje, tad ih ščepavajte i ubijajte ih gdje god ih nađete; a to su vam tiprotiv kojih smo vam dali ovlaštenje očito.
92I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev greškom. A ko ubije vjernika greškom,tad (slijedi) oslobađanje roba vjernika i davanje krvarine porodici njegovoj, izuzev ako jeučine sadakom. Pa ako bude iz naroda neprijateljskog vama - a on bude vjernik - tad(slijedi) oslobođenje roba vjernika. A ako je iz naroda s kojim imate sporazum, tad(slijedi) plaćanje krvarine porodici njegovoj i oslobođenje roba vjernika. Pa ko ne nađe,tad (slijedi) post dva mjeseca uzastopno, kajanjem Allahu. A Allah je Znalac, Mudri.
93A ko ubije vjernika namjerno, tad je plaća njegova Džehennem, vječno će biti unjemu, i rasrdiće se Allah na njega i prokleće ga i pripremiti mu kaznu užasnu.
94O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne reciteonom ko vam ponudi selam: "Nisi vjernik", tražeći prolazno dobro života Dunjaa. Pa kodAllaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato seobavijestite. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
95Nisu isti oni koji sjede od vjernika - izuzev koji imaju teškoću - i mudžahidi naputu Allahovom sa imecima njihovim i dušama njihovim. Odlikovao je Allah mudžahide imecimanjihovim i dušama njihovim nad onima koji sjede, stepenom. I svakojem je obećao Allahdobro, a odlikovao je Allah mudžahide nad onima koji sjede, nagradom veličanstvenom:
96Stepenima od Sebe i oprostom i milošću; a Allah je Oprosnik Milosrdni.
97Uistinu, onima koje budu usmrćivali meleci - (dok budu) činili zulm dušama svojim -govorit će: "U čemu ste bili?" Reći će: "Bili smo nemoćni na Zemlji." Reći će: "Zar nijeZemlja Allahova prostrana, pa da se selite po njoj?" Pa tim takvima će sklonište bitiDžehennem, a zlog li dolazišta!
98Izuzev nemoćnih od ljudi i žena i djece - ne mogu dovitljivošću, niti se upućujuputu.
99Pa tim takvima će možda Allah da izbriše, a Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
100A ko se iseli na putu Allahovom, naći će na Zemlji utočišta mnoga i obilje. I konapusti kuću svoju (kao) muhadžir Allahu i Poslaniku Njegovom, zatim ga sustigne smrt, padoista (mu) zapada nagrada njegova od Allaha. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
101A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako seplašite da će vas napasti oni koji ne vjeruju. Uistinu! Nevjernici su vam neprijateljotvoreni.
102I kad budeš među njima, pa za njih salat obavljaš, tad neka stoji grupa njih stobom i neka uzmu oružja svoja. Pa kad obave sedždu, onda neka (odu) iza vas. I neka dođegrupa drugih - (koji) nisu obavili salat - pa neka obave salat s tobom, i neka budu opreznii (uz) oružja svoja. Voljeli bi oni koji ne vjeruju da zanemarite oružja vaša i opremevaše, pa da se obruše na vas nasrtajem jednim. I nije vam grijeh - ako vam budeneprijatnost od kiše ili budete bolesni - da odložite oružja vaša. I preduzmite (mjere)opreza vašeg. Uistinu! Allah je nevjernicima pripremio kaznu prezrenu.
103Pa kad završite salat, tad spominjite Allaha stojeći, i sjedeći i na bokovimavašim. Pa kad budete sigurni, tad obavljajte salat. Uistinu, salat je vjernicima propisvremenski određen.
104I ne malaksajte u traženju naroda (neprijatelja). Ako se vi patite, pa uistinu, onise pate kao što se patite, i nadate se od Allaha čemu se ne nadaju; a Allah je Znalac,Mudri.
105Uistinu! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudiš među ljudima onim šta tipokazuje Allah. A ne budi izdajicama zastupnik;
106I traži oprost od Allaha. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
107I ne raspravljaj za one koji varaju duše svoje. Uistinu! Allah ne voli onog ko jeizdajnik, grješnik.
108Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono šta nezadovoljava od riječi. A Allah ono šta rade okružuje.
109Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u životu Dunjaa, pa ko će se prepirati sAllahom zbog njih na Dan kijameta, ili ko će biti nad njima branilac?
110A ko uradi zlo ili učini zulm duši svojoj, zatim zatraži oprost od Allaha, naći ćeAllaha Oprosnikom, Milosrdnim.
111A ko počini grijeh, pa samo ga je počinio protiv duše svoje. A Allah je Znalac,Mudri.
112I ko počini grešku ili grijeh, zatim okrivi time nevinog, pa doista se opteretioklevetom i grijehom očitim.
113A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerilaskupina njih da te zavede, a neće zavesti, izuzev duše svoje, i neće ti štetiti nimalo. Iobjavljuje ti Allah Knjigu i mudrost, i uči te ono šta nisi znao; a dobrota Allahova jeprema tebi velika.
114Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ilidobročinstvo ili sređivanje među ljudima. A ko to uradi, tražeći zadovoljstvo Allahovo, padaćemo mu nagradu veličanstvenu.
115A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu je objašnjena Uputa, i bude slijediodrugi - (a ne) put vjernika, upravićemo ga čemu se okrenuo i pržićemo ga Džehennemom, azlog li dolazišta!
116Uistinu! Allah ne prašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridružuje Allahu, pa doista je zabludio zabludom dalekom.
117Ne prizivaju mimo Njega - izuzev ženske; i ne prizivaju, izuzev šejtana buntovnika.
118Prokleo ga je Allah. Rekao je: "Sigurno ću uzeti od robova Tvojih dio određen,
119I sigurno ću ih zavoditi i doista im pobuđivati nadu, i sigurno im naređivati, paće doista rasjecati uši životinjama, i sigurno ću im naređivati pa će doista preinačavatistvaranje Allahovo." A ko uzme šejtana prijateljem mimo Allaha, pa doista je oštećengubitkom očitim.
120Obećava im i pobuđuje im nadu, a obećava im šejtan jedino obmanu.
121Tim takvima će sklonište biti Džehennem, a neće naći od njega pribježišta.
122A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih ćemo uvesti u bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Obećanje Allahovo je Istina; a ko je istinitijiod Allaha riječju?
123Neće biti po željama vašim, niti po željama sljedbenika Knjige. Ko uradi zlo, bićekažnjen zbog njega i neće sebi naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
124A ko čini dobra djela - muškarac ili žena, a on bude vjernik - pa takvi će ući uDžennet, i neće im se učiniti zulm ni zareza na hurminoj košpici.
125A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj islijedi millet Ibrahima hanife?, a uzeo je Allah Ibrahima prijateljem.
126I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allah obuhvata svaku stvar.
127I traže od tebe rješenje o ženama. Reci: "Allah vam daje rješenje za njih i ono štavam se uči u Knjizi o ženama sirotama, onima kojima ne dajete šta im je propisano, a želiteda ih oženite - i nejači od djece, i da stanete spram siročadi s pravdom." A šta učinite oddobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
128A ako se žena bude bojala od muža svog surovosti ili izbjegavanja, tad nije grijehnjima dvoma da se izmire međusobno, pomirenjem. Pomirenje je najbolje. A prisutna je dušamaškrtost. I ako budete činili dobro i bojali se, pa uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
129A nećete moći jednako postupati među ženama, makar željeli. Zato ne buditenaklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću. A ako se izmiritei budete se bojali (Allaha), pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130A ako se rastave, učiniće Allah neovisnim svakoje iz obilja Svog. A Allah jeSveobuhvatni, Mudri.
131I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. I doista smo preporučili onimakojima je data Knjiga prije vas, i vama, da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pauistinu, Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a Allah je Neovisni, Hvaljeni.
132I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a dovoljan je Allah Zaštitnik.
133Ako htjedne ukloniće vas, o ljudi, i dovesti druge; a Allah je za to Moćni.
134Ko želi nagradu Dunjaa - pa kod Allaha je nagrada Dunjaa i Ahireta; a Allah je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi.
135O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdom - svjedoci Allahu, makar protiv dušavaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukara - pa Allah je oboma bolji zaštitnik.Zato ne slijedite strast, da ne skrenete; a ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
136O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu kojuobjavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha imeleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista jezabludio zabludom dalekom.
137Uistinu, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potompovećaju nevjerovanje, neće im Allah oprostiti, niti će ih uputiti putu.
138Obraduj munafike da će oni imati kaznu bolnu,
139Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, traže li kod njih moć? -pa uistinu, moć je Allahova sva!
140A već vam je objavio u Knjizi, da kad čujete ajete Allahove - njih poricane i njihizrugivane - tad ne sjedite s njima dok ne uđu u razgovor drugačiji od tog. Uistinu, vi stetad slični njima. Uistinu! Allah je Taj koji će sakupiti munafike i nevjernike u Džehennem,zajedno;
141One koji iščekuju za vas. Pa ako vi imadnete pobjedu od Allaha, kažu: "Zar nismo svama?", a ako imadnu nevjernici udio, kažu (im): "Zar nismo ovladali vama i odbranili vasod vjernika?" Pa Allah će presuditi među vama na Dan kijameta, i neće Allah načinitinevjernicima protiv vjernika puta.
142Uistinu, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kadustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo.
143Kolebljivi su između toga: niti ovima, niti onima. A koga zaludi Allah, tad njemunećeš naći puta.
144O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želiteda načinite Allahu protiv sebe dokaz očit?
145Uistinu, munafici će biti u najnižem dnu vatre i nećeš naći njima pomagača;
146Izuzev koji se pokaju i poprave i drže se Allaha i učine iskrenom vjeru svojuAllahu, pa takvi će biti s vjernicima; a daće Allah vjernicima nagradu veličanstvenu.
147Što da da Allah kaznu vašu, ako zahvaljujete i vjerujete? A Allah je Zahvalni,Znalac.
148Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je učinjen zulm; a Allahje Onaj koji čuje, Znalac.
149Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah jeBrisalac (grijeha), Svemoćni.
150Uistinu! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i žele da načine razlikuizmeđu Allaha i poslanika Njegovih (u vjerovanju) i govore: "Vjerujemo u neke, a nevjerujemo u neke", i žele da uzmu između toga put,
151Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu.
152A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku između ijednogod njih, tim takvima će dati nagrade njihove; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
153Traže sljedbenici Knjige od tebe da im spustiš knjigu s neba. Pa doista su tražiliod Musaa više od toga, te rekli: "Pokaži nam Allaha javno", pa ih pogodi grom zbog zulmanjihovog. Zatim uzeše tele, nakon što su im došli dokazi jasni. Pa oprostili smo to! Idadosmo Musau ovlast očitu,
154I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: "Uđite na kapijusa sedždom!", i rekosmo im: "Ne kršite sebt!", i uzesmo od njih zavjet čvrst.
155Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog i nevjerovanja njihovog u znakoveAllahove, i njihovog ubijanja vjerovjesnika bez prava, i riječi njihovih: "Srca su našaoblande" - naprotiv, zapečatio ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju,izuzev malo (njih)
156I zbog nevjerovanja njihovog i riječi njihovih protiv Merjem - klevete velike;
157I riječi njihovih: "Uistinu! Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjeminog, poslanikaAllahovog." A nisu ga ubili i nisu ga raspeli, nego im se pričinilo; a uistinu, oni koji seo tome razilaze, u sumnji su o tom. Nemaju oni o tom nikakva znanja, samo slijedenagađanja. A sigurno ga nisu ubili!
158Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Moćni, Mudri.
159I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da neće sigurno u njega povjerovati prijesmrti njegove, a na Dan kijameta protiv njih će svjedok biti.
160Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im biledozvoljene, i zbog njihovog odvraćanja mnogih od puta Allahovog;
161I njihovog uzimanja kamate - a doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenjaimetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike među njima kaznu bolnu.
162Međutim, čvrstima u znanju između njih i vjernicima - vjeruju u ono šta seobjavljuje tebi i šta je objavljeno prije tebe - i onima koji obavljaju salat i davaocimazekata i vjernicima u Allaha i Dan posljednji - tim takvima ćemo dati nagraduveličanstvenu.
163Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslijenjega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau iEjjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur;
164I poslanicima o kojima smo ti već kazivali ranije, i poslanicima o kojima ti nismokazivali - a govorio je Allah s Musaom govorom -
165Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominjačima, da ne imadnu ljudi izgovorAllahu nakon poslanika. A Allah je Moćni, Mudri.
166Međutim, Allah svjedoči o onome šta ti je objavio; objavio ga je znanjem Svojim, imeleci svjedoče; a dovoljan je Allah svjedok.
167Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, doista su zabludilizabludom dalekom.
168Uistinu, oni koji ne vjeruju i čine zulm, neće im Allah oprostiti, niti ih uputitistazi,
169Izuzev stazi Džehennema! Vječno će biti u njemu, zauvijek, a to je Allahu lahko.
170O ljudi! Doista vam je došao Poslanik s Istinom od Gospodara vašeg - zato vjerujte,bolje je za vas. A ako ne vjerujete, pa uistinu, Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji; aAllah je Znalac, Mudri.
171O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri vašoj i govorite o Allahu jedinoistinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova koju je uputioMerjemi - i Duh od Njega. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. I ne recite:"Trojica!" - prestanite, bolje je za vas! Samo je Allah Bog, Jedini! Slava neka je Njemu -da On ima dijete!!! Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a dovoljan je AllahZaštitnik.
172Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude preziraoobožavanje Njegovo i oholio se - pa sabraće ih Sebi sve;
173Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, ta isplatit će im nagradenjihove i dodati im iz blagodati Svoje. A što se tiče onih koji preziru i ohole se, pakaznićemo ih kaznom bolnom. I neće naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
174O ljudi! Doista vam je došao dokaz od Gospodara vašeg i spuštamo vam svjetlostjasnu!
175Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i drže se Njega - pa sigurno će dati daoni uđu u milost Njegovu i blagodat, i uputiće ih Sebi putem ispravnim.
176Traže rješenje od tebe. Reci: "Allah vam daje rješenje o kelali: Ako čovjek umre,ne bude li on imao dijete, a imadne on sestru - tad je njeno pola šta je ostavio. A onnaslijeđuje nju, ako ona ne bude imala dijete. Pa ako budu dvije, tad njih dvije imajudvije trećine od onog šta je ostavio. A ako budu braća, ljudi i žene, tad muškarac ima kaodvije ženske." Objašnjava vam Allah da ne zalutate, a Allah je o svakoj stvari Znalac.
Chapter 5 (Sura 5)
1O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore.Dozvoljavaju vam se životinje - stoka, izuzev šta vamje navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste viposvećeni. Uistinu! Allah dosuđuje šta želi.
2O vi koji vjerujete! Ne obeščašćujte znakoveAllahove, ni mjesec sveti, niti kurbane ni ogrlice,niti one koji održavaju Kuću svetu tražeći blagodatod Gospodara svog i zadovoljstvo. A kad završite,onda lovite. I neka vas nikako ne potakne mržnjanaroda što vas je odbio od Mesdžidul-harama, danapadnete. I pomažite se u dobročinstvu ibogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu ineprijateljstvu. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah ježestok kaznom.
3Zabranjuje vam se lešina i krv i meso svinje, iono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo, iudavljeno i ubijeno i strovaljeno i probodeno, i štaje načela zvijer - izuzev šta zakoljete - i šta budezaklano na žrtveniku i da strelicama tražite podjelu.To je porok. Danas očajavaju oni koji ne vjeruju,zbog Dina vašeg; zato se ne bojte njih, a bojte seMene! Danas sam vam usavršio Din vaš i upotpunio vamblagodat Svoju i zadovoljan sam za vas Dinom Islamom.Pa ko bude natjeran glađu, ne kao skretalac grijehu -pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
4Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci:"Dozvoljene su vam dobre stvari i ono šta ste poučili(da ulove) životinje dresirane, učeći ih od onog štaje vas naučio Allah; pa jedite od onog šta vamuhvate, i spominjite ime Allahovo nad tim. I bojte seAllaha. Uistinu! Allah je brz obračunom.
5Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hranaonih kojima je data Knjiga je dozvoljena vama - ihrana vaša je dozvoljena njima - i čestite odvjernica, i čestite od onih kojima je data Knjigaprije vas, kad im date darove njihove (kao) kreposni- ne (kao) bludnici, niti (kao) uzimateljipriležnica. A ko poriče vjeru, pa doista će propastirad njegov i on će na Ahiretu biti od gubitnika.
6O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tadoperite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potariteglave svoje, i (operite) noge svoje do članaka. A akoste džunubi, onda se očistite. A ako budete bolesniili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, iliimadnete odnos sa ženama, pa (ako) niste našli vode,onda idite tlu čistom, pa time potarite lica svoja iruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvuteškoću, nego želi da vas očisti i da vam upotpuniblagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.
7I sjetite se blagodati Allahove prema vama izavjeta Njegovog - onog kojim vas je obavezao, kadste rekli: "Čujemo i poslušaćemo!", i bojte seAllaha. Uistinu! Allah je Znalac grudi.
8O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahusvjedoci s pravdom, i neka vas nikako ne potaknemržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni,to je bliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha.Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
9Obećao je Allah onima koji vjeruju i čine dobradjela (da) će oni imati oprost i nagraduveličanstvenu.
10A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
11O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad je narod namjerio da ispružina vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove.I bojte se Allaha, a u Allaha zato neka se pouzdajuvjernici.
12A doista je uzeo Allah zavjet sinovaIsrailovih, i podigli smo između njih dvanaestpoglavara, i reče Allah: "Uistinu! Ja sam sa vama.Ako budete obavljali salat i davali zekat, ivjerovali u poslanike Moje i pomagali ih, i uzajmiliAllahu zajam lijep, sigurno ću vam pokriti loša djelavaša i sigurno vam dati da uđete u bašče ispod kojihteku rijeke. Pa ko od vas ne bude poslije togavjerovao, pa doista je zalutao s pravog puta."
13Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog,prokleli smo ih i učinili srca njihova tvrdim.Iskrivljavali su riječi u položajima njihovim izaboravljali dio onoga čim su opominjani. I nećešprestati nailaziti na izdaju njihovu, izuzev (kod)malo njih. Pa oprosti im i pređi. Uistinu! Allah volidobročinitelje.
14I od onih koji govore: "Uistinu, mi smokršćani." Uzeli smo zavjet njihov, pa su zaboravilidio onog čim su opominjani, te smo podstakli međunjima neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta, aobavijestiće ih Allah o onom šta su radili.
15O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjasniće vam mnogo od onog štakrijete iz Knjige, a preko mnogog prelazite. Doistavam je od Allaha došla svjetlost i Knjiga jasna.
16Allah upućuje njome putevima selama onog koslijedi zadovoljstvo Njegovo, i izvodi ih iz tmina nasvjetlost voljom Svojom, i upućuje ih putu pravom.
17Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu!Allah - On je Mesih, sin Merjemin." Reci: "Pa ko možeod Allaha išta, ako želi da uništi Mesiha sinaMerjeminog i majku njegovu, i onog ko je na Zemljisve?" A Allahova je vlast nebesa i Zemlje, i onogizmeđu njih dvoje. Stvara šta hoće; a Allah nadsvakom stvari ima moć.
18I govore jevreji i kršćani: "Mi smo sinoviAllahovi i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vaskažnjava zbog grijeha vaših?" Naprotiv, vi stesmrtnici od onog koga je stvorio. Oprašta kome hoće,a kažnjava koga hoće. A Allahova je vlast nebesa iZemlje i onog između njih, a Njemu je povratište!
19O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjašnjava vam nakon prestanka(slanja) poslanika, da ne kažete: "Nije nam došaonijedan donosilac radosnih vijesti niti opominjač."Zato vam je već došao donosilac radosnih vijesti iopominjač. A Allah nad svakom stvari ima moć.
20I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj!Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad jepostavio između vas vjerovjesnike i učinio vaskraljevima i dao vam šta nije dao nikom od svjetova.
21O narode moj! Uđite u zemlju svetu koju vam jepropisao Allah. I ne okrećite leđa svoja, pa da sepretvorite u gubitnike."
22Rekoše: "O Musa! Uistinu u njoj je narod jakih(ljudi), i uistinu, mi nećemo ući u nju dok ne izađuiz nje. Pa ako izađu iz nje, tad ćemo uistinu mi bititi koji će ući."
23Dvojica ljudi od onih koji su se bojali(Allaha) - obdario je Allah njih dvojicu, rekoše:"Uđite im na kapiju! Pa kad uđete na nju, tad ćeteuistinu vi biti pobjednici, i u Allaha se zatopouzdajte, ako ste vjernici."
24Rekoše: "O Musa! Uistinu, mi nećemo ući u njunikada dok su u njoj, zato idi ti i Gospodar tvoj, pase borite! Uistinu, mi ćemo ovdje sjediti."
25(Musa) reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja nevladam osim dušom svojom i brata svog. Zato načinirazlaz između nas i naroda grješnika."
26(Allah) reče: "Pa uistinu, ona će im bitizabranjena četrdeset godina, lutaće po zemlji. Zatose ne muči nad narodom grješnika."
27I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovihs Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bioprimljen od jednog od njih, a nije primljen oddrugog. (Prvi) reče: "Sigurno ću te ubiti!" (Drugi)reče: "Allah prima samo od bogobojaznih.
28Kad bi ispružio prema meni ruku svoju da meubiješ, ne bih ja bio taj koji pruža ruku svoju prematebi, da te ubijem. Uistinu, ja se bojim Allaha,Gospodara svjetova.
29Uistinu! Ja želim da podneseš moj grijeh isvoj grijeh, i budeš od stanovnika vatre", a to jeplaća zalimima.
30Pa mu dopusti duša njegova ubojstvo bratanjegovog, te ga ubi i postade od gubitnika.
31Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mupokaže kako će sakriti leš brata svog. Reče: "O teškomeni! Zar sam nesposoban biti kao ovaj gavran, pa dasakrijem leš brata svog?", te postade od pokajanika.
32Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, daonaj ko ubije dušu - sem zbog ubojstva ili fesada naZemlji - pa kao da je pobio sve ljude. A ko jepoživi, pa kao da je poživio ljude sve. A doista suim donosili poslanici Naši dokaze jasne, zatim suuistinu mnogi od njih, poslije toga, na Zemlji biliprekršitelji.
33Plaća onih koji ratuju protiv Allaha iPoslanika Njegovog i žure na Zemlji fesadom je jedinoda budu ubijeni ili raspeti ili (im) se odsijeku rukenjihove i noge njihove unakrsno ili da se prognaju izzemlje. To im je poniženje na Dunjau, a imaće oni naAhiretu kaznu strahovitu,
34Izuzev onih koji se pokaju prije no što njimaovladate. Pa znajte da je Allah Oprosnik, Milosrdni.
35O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražiteNjemu približenje i borite se na putu Njegovom, dabiste vi uspjeli.
36Uistinu, oni koji ne vjeruju, da je njihovošto je na Zemlji i slično tome uz to, da se iskupenjime od kazne Dana kijameta, ne bi se primilo odnjih, a imaće oni kaznu bolnu.
37Želiće da izađu iz vatre, a neće oni biti tikoji će iz nje izaći, i imaće oni kaznu trajnu.
38A kradljivcu i kradljivici - pa odsijeciteruke njihove. Plaća za ono šta su počinili -primjerena od Allaha. A Allah je Moćni, Mudri.
39Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi -pa uistinu, Allah će mu oprostiti. Uistinu! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
40Zar ne znaš da Allah - Njegova je vlast nebesai Zemlje - kažnjava koga hoće, a oprašta kome hoće? AAllah nad svakom stvari ima moć.
41O Poslaniče! Nek te ne žaloste oni koji žure unevjerovanje između onih koji kažu: "Vjerujemo!"ustima svojim, a ne vjeruju srca njihova; i od onihkoji su jevreji, slušatelji laži, slušatelji narodadrugih (koji) nisu tebi došli. Iskrivljuju riječi namjestima njihovim, govore: "Ako vam je dato ovo, ondaga uzmite, a ako vam to nije dato, onda se čuvajte."A kome Allah želi kušnju njegovu - pa nećeš mu moći(pomoći) od Allaha ništa. Takvi su oni kojima Allahne želi da očisti srca njihova. Imaće oni na Dunjauponiženje i imaće oni na Ahiretu kaznu užasnu.
42Slušatelji laži, jedači nedozvoljenog! Pa akoti dođu, tad među njima presudi, ili se od njihokreni. A ako se okreneš od njih, pa neće te oštetitinimalo. A ako budeš sudio, onda presudi među njima sIstinom. Uistinu! Allah voli pravedne.
43A kako će tebe uzeti sucem, a kod njih jeTewrat, u njemu sud Allahov? Zatim se okreću poslijetoga, a nisu takvi vjernici.
44Uistinu! Mi smo objavili Tewrat u kojem jeuputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici kojisu se predali (Allahu), onima koji su jevreji; ipobožni i učeni, onim šta su sačuvali od KnjigeAllahove, a bili su nad njom svjedoci. Zato se neplašite ljudi, a plašite se Mene. I ne prodajiteajete Moje za vrijednost malu. A ko ne sudi onim štaje Allah objavio - pa ti takvi su nevjernici.
45I propisali smo im u njoj da je duša za dušu,i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub zazub, i (za) rane je odmazda. Pa ko to učini sadakom,onda je to za njega iskup. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allah: pa ti takvi su zalimi.
46I poslali smo tragovima njihovim Isaa, sinaMerjemina, potvrđivačem za ono ispred njega odTewrata. I dali smo mu Indžil, u njemu je uputa isvjetlost i potvrda za ono prije njega od Tewrata, iuputa i pouka bogobojaznima.
47I neka sljedbenici Indžila sude onim šta jeAllah u njemu objavio. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allah - pa ti takvi su grješnici.
48A objavili smo tebi Knjigu s Istinom, potvrdomza ono prije nje od Knjige, i čuvarom nad tim. Zatosudi među njima onim šta je objavio Allah i neslijedi strasti njihove umjesto onog šta ti je došlood Istine. Svakom od vas smo načinili zakon i put. Ada je htio Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom.Međutim, (hoće) da vas iskuša u onom šta vam je dao.Zato se natječite u dobrim djelima. Allahu jepovratak svih vas, pa će vas obavijestiti o onom učemu ste se razilazili.
49I da sudiš među njima onim šta je objavioAllah, i ne slijedi strasti njihove, i čuvaj ih se date ne zavedu od dijela onog šta ti je Allah objavio.Pa ako se okrenu, tad znaj da Allah želi da ih pogodizbog izvjesnih grijeha njihovih. A uistinu, mnogi odljudi su grješnici.
50Pa zar sud paganstva traže? A ko je bolji odAllaha sudom, za ljude koji su uvjereni?
51O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljimajevreje i kršćane. Oni su prijatelji jedni drugima. Ako se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih.Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.
52Zato vidiš one u srcima čijim je bolest, žuremeđu njih, govore: "Bojimo se da nas ne pogodi kolo(nesreće)." Pa možda će Allah da da pobjedu iliodredbu od Sebe, pa će postati zbog onog šta kriju udušama svojim, pokajanici.
53I reći će oni koji vjeruju: "Jesu li oni tikoji su se kleli Allahom, najvećom od zakletvinjihovih, da su oni uistinu uz vas?" Uništena sudjela njihova, pa su postali gubitnici.
54O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dinasvog, pa dovešće Allah narod kojeg će voljeti i(koji) će voljeti Njega, blag će biti premavjernicima, silan prema nevjernicima, boriće se naputu Allahovom i neće se bojati prigovoraprigovarača. To je blagodat Allahova, daje ju komehoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
55Jedino je prijatelj vaš Allah i PoslanikNjegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju salat idaju zekat, a oni su ti koji čine ruku´.
56A ko uzme prijateljem Allaha i PoslanikaNjegovog i one koji vjeruju - pa uistinu, strankaAllahova, oni će biti pobjednici.
57O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one kojiuzimaju vjeru vašu ruglom i zabavom - od onih kojimaje data Knjiga prije vas i nevjernike - prijateljima.I bojte se Allaha, ako ste vjernici.
58A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom izabavom. To je zato što su oni ljudi koji neshvataju.
59Reci: "O sljedbenici Knjige! Da li nam sesvetite samo što vjerujemo u Allaha i ono što nam jeobjavljeno i što je objavljeno prije, i što je većinavas grješnika?"
60Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o gorojnagradi od ovog, kod Allaha? Onaj koga je prokleoAllah i rasrdio se na njega, i učinio od njih majmunei svinje, i (onom ko) je obožavao taguta. Takvi sugoreg mjesta i više su odlutali s pravog puta."
61A kad vam dođu, kažu: "Vjerujemo!", a zaistasu ušli s nevjerstvom, i oni su doista izašli s njim;a Allah je Najbolji znalac onog šta kriju.
62I vidiš mnoge od njih, žure u grijeh ineprijateljstvo i njihovo jedenje nedozvoljenog.Doista je loše šta rade.
63Zašto im ne zabrane rabini i svećenici njihovgovor griješni i njihovo jedenje nedozvoljenog?Doista je loše šta čine.
64I govore jevreji: "Ruka Allahova je vezana."Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbogonog šta govore. Naprotiv, ruke Njegove su raširene,opskrbljuje kako hoće. I sigurno će ono šta ti jeobjavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njihpretjerivanje i nevjerovanje. A ubacili smo među njihneprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta. Kad godpotpale vatru za rat, ugasi je Allah. I trude se naZamlji fesadom; a Allah ne voli mufside.
65A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se(Allaha), sigurno bismo im pokrili loša djela njihovai sigurno bismo ih uveli u bašče uživanja.
66A da oni stoje uz Tewrat i Indžil i ono šta imje objavljeno od Gospodara njihovog, sigurno bi jeliiznad sebe i ispod nogu svojih. (Postoji) među njimaumma srednja, a (od) mnoštva njih je zlo šta rade.
67O Poslaniče! Dostavi šta ti je objavljeno odGospodara tvog. A ako ne učiniš, onda nisi prenioposlanicu Njegovu; a Allah štiti tebe od ljudi.Uistinu! Allah ne upućuje narod nevjernika.
68Reci: "O sljedbenici Knjige! Niste ni na čemudok se ne budete držali Tewrata i Indžila, i onog štavam je objavljeno od Gospodara vašeg." A sigurno ćeono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećatimnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. Zato neočajavaj nad narodom nevjernika.
69Uistinu, oni koji vjeruju, i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćani - ko vjeruje u Allaha iDan posljednji i čini dobro - pa neće biti straha nadnjima i neće oni žaliti.
70Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih islali im poslanike. Kad god im je došao poslanik saonim što ne vole duše njihove, dio (njih) bi porekli,a dio pobili.
71A računali su da neće biti iskušenja, pa su seoglušili i zaslijepili. Zatim im je Allah oprostio,potom su se (opet) oglušili i zaslijepili mnogi odnjih; a Allah je onog šta rade Vidilac.
72Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu!Allah - On je Mesih, sin Merjemin." A rekao je Mesih:"O sinovi Israilovi! Obožavajte Allaha, Gospodara mogi Gospodara vašeg. Uistinu, onaj ko pridruži Allahu -pa doista će mu Allah zabraniti Džennet, a skloništenjegovo biće vatra", i neće biti za zalime nikakvihpomagača.
73Doista ne vjeruju oni koji govore: "Uistinu!Allah je treći od trojice"; a nema nikakva boga,izuzev Boga Jedinog. I ako ne prestanu s onim štagovore, sigurno će dotaći one od njih koji nevjeruju, kazna bolna.
74Pa zar se neće pokajati Allahu i tražitioprost od Njega? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
75Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Većsu prošli prije njega poslanici, a majka njegova jebila iskrena. Jeli su oboje hranu. Pogledaj kako imobjašnjavamo znakove, potom pogledaj kako se okreću!
76Reci: "Obožavate li mimo Allaha ono što nevlada vašom štetom, niti korišću? A Allah - On jeOnaj koji čuje, Znalac."
77Reci: "O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte uvjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strastiljudi koji su već zabludili ranije i zaveli mnoge, iodlutali s pravog puta."
78Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinovaIsrailovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. Tozato što nisu poslušali i (što) su prevršivali.
79Nisu zabranjivali ružno: činili su ga! Zaistaje loše šta su činili!
80Vidiš mnoge od njih prijateljuju s onima kojine vjeruju. Doista je loše šta su im unaprijedposlale duše njihove: da se rasrdi Allah na njih, a ukazni će oni biti vječito.
81A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i onošta mu je objavljeno, ne bi ih uzimali prijateljima.Međutim, mnogi od njih su grješnici.
82Sigurno ćeš naći ljude najžešćeneprijateljstvom prema onima koji vjeruju: jevreje ione koji pridružuju. A sigurno ćeš naći najbliže odnjih ljubavlju (prema) onima koji vjeruju - one kojigovore: "Uistinu, mi smo kršćani." To zato što međunjima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.
83I kad slušaju ono šta je objavljeno Poslaniku,vidiš oči njihove oblivene suzama zbog onog šta suspoznali od Istine, govore: "Gospodaru naš!Vjerujemo, pa upiši nas sa svjedocima.
84A šta mi imamo (razlogom da) ne vjerujemo uAllaha i ono što nam je došlo od Istine, a žudimo danas uvede Gospodar naš sa narodom dobrih."
85Zato će ih nagraditi Allah za ono što govore:baščama ispod kojih teku rijeke, vječno će biti unjima; a to je plaća dobročiniteljima.
86A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
87O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobrestvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte.Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.
88I jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha - Onog u kojegste vi vjernici.
89Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog uzakletvama vašim, međutim, kazniće vas za ono čim stese obavezali zakletvama. Pa iskup je hranjenje desetsiromaha iz osrednjeg čim hranite porodicu svoju iliodijevanje njihovo ili oslobođenje roba. Pa ko nenađe, onda je post tri dana. To je iskup zakletvivaših kad se zakunete; i čuvajte zakletve svoje. Takovam Allah objašnjava znakove Svoje, da biste vizahvaljivali.
90O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kockai kipovi i strelice (za gatanje), prljavština izposla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste viuspjeli.
91Šejtan samo želi da izazove među vamaneprijateljstvo i mržnju alkoholom i kockom, iodvrati vas od sjećanja Allaha i od salata. Pa hoćeteli vi biti ti koji će prestati?
92I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika, ičuvajte se! Pa ako se okrenete - onda znajte da jejedino na Poslaniku Našem dostava jasna.
93Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobradjela u onom čim su se hranili, kad se boje (Allaha)i vjeruju i čine dobra djela, zatim se boje ivjeruju, zatim: boje se i čine dobro; a Allah volidobročinitelje.
94O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušatiAllah nečim od divljači koju će doseći ruke vaše ikoplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji unevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga, pa imaćeon kaznu bolnu.
95O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, abudete li vi posvećeni. A ko je od vas ubijenamjerno, onda je nadoknada slična onom šta je ubio -od stoke. Presudiće to dvojica pravednih između vaskurbanom prinesenim Ka´bi; ili, iskup je hranjenjesiromaha ili ravno tome post, da okuša posljediceodluke svoje. Oprostio je Allah ono šta je prošlo. Ako ponovi, pa osvetiće mu se Allah; a Allah je Moćni,Vlasnik osvete!
96Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova -uživanje za vas i za putnike - a zabranjen vam je lovkopnom, dokle budete posvećeni. I bojte se Allaha,Onog kojem ćete biti sabrani.
97Allah je učinio Ka´bu Kućom svetom, kijamom zaljude, i mjesec sveti i kurban, i ogrlice (njihove).To zato da znate da Allah zna šta je u nebesima i štaje na Zemlji, i da je Allah o svakoj stvari Znalac.
98Znajte da je Allah žestok kaznom, i da jeAllah Oprosnik, Milosrdni.
99Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah znašta objelodanjujete i šta krijete.
100Reci: "Nije isto loše i dobro, makar tečudilo mnoštvo lošeg. Zato se bojte Allaha, oposjednici razuma, da biste vi uspjeli."
101O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari(koje) će vam, ako vam se obznane, smetati; a akoupitate o njima dok se objavljuje Kur´an, obznanićevam se. Allah to oprašta, a Allah je Oprosnik, Blagi.
102Već su to pitali ljudi prije vas, potom su unjih postali nevjernici.
103Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, nisaibu, niti wasilu, a ni hamu. Međutim, oni koji nevjeruju izmišljaju protiv Allaha laž, a većina njihne shvata.
104A kad im se kaže: "Dođite onom šta objavljujeAllah i Poslaniku", govore: "Dosta nam je ono na čemusmo našli očeve naše." Zar? Iako očevi njihovi nisuznali ništa, niti su bili upućeni.
105O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše.Neće vam štetiti onaj ko je zabludio, kad steupućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili.
106O vi koji vjerujete! Svjedočenje (neka bude)između vas, kad se nekom od vas približi smrt, zavrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ilidruga dvojica ne od vas - ako vi budete putovali poZemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržaćete njihdvojicu nakon salata, ako sumnjate, pa će se zakletiAllahom: "Nećemo kupiti time vrijednost, makar biobližnji, i ne krijemo svjedočenje Allahu, uistinu, mibismo tada bili od grješnika."
107Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužilagrijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjestonjihovo, od onih koji zaslužuju - najbliži, pa nekase zakunu Allahom: "Sigurno je naše svjedočenjeistinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemoprekoračiti, uistinu, mi bismo tad bili od zalima."
108To je najpodesnije da daju činjeničnosvjedočenje ili (neka) se boje da će biti ponovljenezakletve, nakon zakletvi njihovih. I bojte se Allahai slušajte. A Allah ne upućuje narod grješnika.
109Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne:"Šta vam je odgovoreno?" Reći će: "Mi nemamo znanje.Uistinu, Ti, Ti si Znalac nevidljivih."
110Kad Allah rekne: "O Isa sine Merjemin! Sjetise blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad samte ojačao Ruhul-kudusom, govorio si s ljudima ubešici i sredovječan; i kad sam te poučio Knjizi imudrosti i Tewratu i Indžilu; i kad si napravio odgline (nešto) kao lik ptice s dozvolom Mojom, pa sipuhnuo u nju, te je bila ptica s dozvolom Mojom; iizliječio slijepca i gubavca s dozvolom Mojom; i kadsi dizao mrtve s dozvolom Mojom; i kad sam odvratiood tebe sinove Israilove, kad si im došao sa dokazimajasnim, pa su rekli oni od njih koji nisu vjerovali:"Ovo je samo sihr očiti,"
111I kad sam objavio havarijjunima: "Vjerujte uMene i poslanika Mog", rekli su: "Vjerujemo iposvjedoči da smo mi muslimani."
112Kad rekoše hawarijjuni: "O Isa, sineMerjemin! Da li može Gospodar tvoj da nam spustitrpezu s neba?" Reče: "Bojte se Allaha, ako stevjernici."
113Rekoše: "Mi želimo da jedemo s nje i da sesmire srca naša, i da znamo da si nam doista Istinugovorio, i da budemo nad njom svjedoci."
114Isa, sin Merjemin reče: "O Allahu, Gospodarunaš! Spusti nam trpezu s neba, biće za nas blagdan,za prvog između nas i zadnjeg od nas, i znak od Tebe.I opskrbi nas, a Ti si Najbolji od opskrbljivača."
115Allah reče: "Uistinu! Ja sam Taj koji će vamje spustiti, pa ko od vas ne bude vjerovao poslije -pa uistinu, Ja ću ga kazniti kaznom kakvom nisamkaznio nikog od svjetova!"
116I kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin!Jesi li ti govorio ljudima: ´Uzmite mene i majku moju(kao) dva boga mimo Allaha?" Reći će: "Slava neka jeTebi! Nije moje da ja kažem šta pravo nemam. Ako samto rekao, pa doista to znaš. Znaš šta je u dušimojoj, a ne znam šta je u duši Tvojoj. Uistinu! Ti,Ti si Znalac nevidljivih.
117Nisam im govorio, izuzev ono šta si minaredio: "Obožavajte Allaha, Gospodara mog iGospodara vašeg." I bio sam nad njima svjedok dok sambio među njima. Pa pošto si mi smrt dao, bio si TiTaj koji ih je nadzirao, a Ti si nad svakom stvariSvjedok.
118Ako ih kazniš - pa uistinu, oni su roboviTvoji; a ako im oprostiš - pa uistinu, Ti, Ti siMoćni, Mudri."
119Allah će reći: "Ovo je Dan (kad) će koristitiistinitima istinitost njihova. Imaće oni bašče ispodkojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek";zadovoljan će Allah biti njima i zadovoljni (oni)Njime. To je postignuće veličanstveno!
120Allahova je vlast nebesa i Zemlje i šta je unjima; a On nad svakom stvari ima moć.
Chapter 6 (Sura 6)
1Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju inačinio tmine i svjetlost, (pa) opet oni koji nevjeruju, Gospodaru svom izjednačuju (ortake).
2On je Taj koji vas je stvorio od ilovače, zatimodredio rok. A rok određeni je kod Njega. Opet visumnjate!
3A On je Allah, u nebesima i na Zemlji. Znatajno vaše i javno vaše, i zna šta stičete.
4I nije im došao nijedan znak od znakovaGospodara njihovog, a da nisu bili od njegaodvraćeni.
5Pa doista su porekli Istinu pošto im je došla.Pa doći će im vijesti o onom čemu su se rugali.
6Zar nisu vidjeli koliko smo uništili naraštajaprije njih, (koje) smo učvrstili na Zemlji onako kakonismo učvrstili vas? A slali smo nebo na njih obilnoi učinili da rijeke teku ispod njih, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih, i stvorili smoposlije njih druga pokoljenja.
7A da smo ti spustili Knjigu na papiru, pa da jeopipaju rukama svojim, sigurno bi rekli oni koji nevjeruju: "Ovo je samo sihr očiti."
8I govore: "Zašto mu se ne spusti melek?" A daspustimo meleka, sigurno bi bila svršena stvar, zatimim se ne bi odložilo.
9A da smo ga učinili melekom, sigurno bismo gaučinili čovjekom i sigurno bismo im (konfuzijom)zbrkali ono šta brkaju.
10A doista su ismijavani poslanici prije tebe,pa je snašlo one od onih koji su se rugali, ono čemusu se rugali.
11Reci: "Putujte po Zemlji, zatim pogledajtekakav je bio kraj poricatelja."
12Reci: "Čije je ono šta je u nebesima iZemlji?" Reci: "Allahovo!" Propisao je Sebi milost.Sigurno će vas sakupiti za Dan kijameta u koji nemasumnje. Oni koji gube duše svoje - ta oni nećevjerovati.
13I Njegovo je šta miruje u noći i danu, a On jeOnaj koji čuje, Znalac.
14Reci: "Zar da mimo Allaha uzmem zaštitnika -Stvoritelja nebesa i Zemlje?", a On hrani, a nijehranjen. Reci: "Uistinu, meni je naređeno da budemprvi koji će se predati", i ne budi nikako odmušrika.
15Reci: "Uistinu, ja se bojim - ako ne poslušamGospodara svog - kazne Dana velikog."
16Ko bude od nje otklonjen Tog dana, tad mu se(Allah) doista smilovao; a to je uspjeh očiti.
17A ako te dotakne Allah nesrećom, onda nema odnje spasitelja, izuzev Njega; a ako te dotakne dobrim- pa On nad svakom stvari ima moć.
18I On je Pokoritelj nad robovima Svojim, a Onje Mudri, Obaviješteni.
19Reci: "Koja je stvar najveća svjedočenjem?"Reci: "Allah. Svjedok je između mene i između vas; iobjavljuje mi se ovaj Kur´an da upozorim njime vas ionog kome stigne. Da li vi uistinu svjedočite da susa Allahom bogovi drugi?" Reci: "Ne svjedočim!" Reci:"Samo je On Bog, Jedini! A uistinu, ja sam čist odonog šta pridružujete."
20Oni kojima smo dali Knjigu, prepoznaju ga kaošto prepoznaju sinove svoje. Oni koji su izgubiliduše svoje, ta oni ne vjeruju.
21A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja oAllahu laž ili poriče ajete Njegove? Uistinu, zalimineće uspjeti.
22A na Dan kad ih sve skupimo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: "Gdje su ortaci vaši -oni za koje ste tvrdili?"
23Zatim neće biti fitneha njihovog, jedino ćereći: "Tako nam Allaha, Gospodara našeg, nismo bilimušrici."
24Vidi kako će lagati protiv duša svojih, aiščeznuće od njih šta su izmišljali.
25I od njih je ko te sluša; a načinili smo nasrcima njihovim velove da ga ne razumiju, a u ušimanjihovim gluhoću. Iako vide svaki znak, ne vjeruju unjega; dok, kad ti dođu prepiru se s tobom, govoreoni koji ne vjeruju: "Ovo su samo priče ranijih."
26A oni ga zabranjuju i udaljuju se od njega; isamo uništavaju duše svoje, a ne opažaju.
27A da vidiš kad budu zaustavljeni nad vatrom,pa reknu: "O da nam je da budemo povraćeni i da neporeknemo ajete Gospodara našeg, i budemo odvjernika!"
28Naprotiv, ukazaće im se šta su skrivaliranije. I ako bi bili povraćeni, sigurno bi sevratili onom šta im je zabranjeno. A uistinu, oni sulašci.
29I govore: "Nema ništa sem života našegdunjalučkog i mi nećemo biti podignuti (nakonsmrti)!"
30A da vidiš kad budu zaustavljeni predGospodarom svojim! (On) će reći: "Zar ovo nijeIstina?" Reći će: "Svakako, tako nam Gospodaranašeg." Reći će: "Pa kušajte kaznu, zato što nistevjerovali!"
31Doista će izgubiti oni koji poriču susret sAllahom, dok kad im dođe Čas nenadno, reći će: "Ožalosti naša nad onim šta smo zanemarili", i oni ćenositi terete svoje na leđima svojim. Doista je lošešta će nositi!
32A život Dunjaa je samo igra i zabava, isigurno je kuća Ahireta bolja za one koji se boje. Pazar ne shvatate?
33Doista znamo: žalosti te to šta govore. Pauistinu, oni ne poriču tebe, međutim zalimi ajeteAllahove niječu.
34A doista su poricani poslanici prije tebe, pasu se strpili nad (tim) što su poricani i mučeni, dokim nije došla pomoć Naša. I nema tog ko će izmijenitiriječi Allahove. A već ti je došla vijest oposlanicima.
35A ako ti je teško njihovo okretanje, onda akomožeš da potražiš rupu u Zemlji ili ljestve u nebo,pa im doneseš znak! A da hoće Allah, sigurno bi ihprikupio Uputi, zato ne budi nikako od neznalica.
36Odazivaju se jedino oni koji slušaju. A mrtvi- podići će ih Allah, zatim će Njemu biti povraćeni.
37I govore: "Zašto mu se ne spusti znak odGospodara njegovog?" Reci: "Uistinu! Allah je kadarda spusti znak"; međutim, većina njih ne zna.
38A nema nijedne životinje na Zemlji, nitiletećeg stvorenja (koje) leti sa dva krila svoja - ada nisu zajednice slične vama. Nismo zapostavili uKnjizi ništa; zatim će Gospodaru svom bitisakupljeni.
39A oni koji poriču ajete Naše, gluhi i nijemi,u tminama su. Allah koga hoće - zabludi ga, a kogahoće - učini ga na putu pravom.
40Reci: "Da li vidite, ako vam dođe kaznaAllahova ili vam dođe Čas, hoćete li mimo Allahaprizivati, ako istinu govorite?"
41Naprotiv! Njega biste prizivali, pa biotklonio ono za što ste Ga prizivali - ako bi htio -i zaboravili biste šta ste pridruživali.
42A doista, slali smo zajednicama prije tebe, pasmo ih dohvatili bijedom i nesrećom, da bi se oniponizili.
43Pa zašto se nisu, kad im je došla sila Naša,ponizili? Međutim, otvrdla su srca njihova i uljepšaoim je šejtan ono šta su radili!
44Pa pošto bi zaboravili ono čim su biliopominjani, otvorili bismo im kapije svake stvari.Dok, kad bi se obradovali zbog onog šta im je dato,ščepali bismo ih nenadno, tad gle! - oni očajnici.
45Zato je sasječen korjen ljudi koji su činilizulm; i hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!
46Reci: "Da li vi vidite, ako Allah oduzme sluhvaš i vidove vaše, i zapečati srca vaša, koji bogmimo Allaha bi vam to dao?" Pogledaj kako iznosimoznakove! Opet se oni odvraćaju.
47Reci: "Da li vi vidite, ako vam dođe kaznaAllahova iznenada ili otvoreno, hoće li biti uništeniko osim naroda zalima?"
48I šaljemo izaslanike samo kao donosioceradosnih vijesti i opominjače. Pa ko vjeruje i činidobro, tad nema straha nad njima i neće oni tugovati.
49A oni koji poriču ajete Naše - pogodiće ihkazna zbog onog šta su zgriješili.
50Reci: "Ne kažem vam: ´Kod mene su rizniceAllahove´, niti ´Znam nevidljivo´, i ne kažem vam:´Uistinu, ja sam melek." Slijedim samo šta mi seobjavljuje." Reci: "Je li isto: slijepac i ko vidi?Pa zar nećete razmisliti?"
51I opominji njime one koji se plaše da će bitiGospodaru svom sakupljeni - neće imati oni mimo Njegazaštitnika niti zagovornika - da bi se oni bojali(Allaha).
52I ne tjeraj one koji prizivaju Gospodara svogjutrom i navečer, želeći lice Njegovo. Nije na tebiod računa njihovog ništa i nije od računa tvog nanjima ništa, pa da ih otjeraš i budeš od zalima.
53A tako ih iskušavamo jedne drugima, da birekli: "Jesu li oni ti koje je obdario Allah izmeđunas?" Zar nije Allah Najbolji poznavalac zahvalnih?
54A kad ti dođu oni koji vjeruju u ajete Naše,tad reci: "Selamun ´alejkum!" Propisao je SebiGospodar vaš milost, da onaj od vas ko uradi zlo izneznanja, zatim se pokaje poslije toga i popravi - daje On tad Oprosnik, Milosrdni.
55I tako razlažemo znakove, da bi se razjasnioput prestupnika.
56Reci: "Meni je uistinu zabranjeno da obožavamone koje prizivate mimo Allaha." Reci: "Nećuslijediti strasti vaše. Doista bih tad zalutao i nebih ja bio od upućenih."
57Reci: "Uistinu, ja sam na dokazu jasnom odGospodara svog, a poričete ga. Nije kod mene to štopožurujete. Sud je jedino Allahov; govori Istinu, aOn je Najbolji od sudaca."
58Reci: "Da je kod mene to što požurujete,sigurno bi bila svršena stvar između mene i izmeđuvas;" a Allah je Najbolji znalac zalima.
59A kod Njega su ključevi nevidljivog - zna ihsamo On; i zna šta je na kopnu i moru; i ne otpadnenijedan list, a da ga ne zna. I nema zrnca u tminamaZemlje, ni svježeg ni suhog, a da nije u Knjizijasnoj.
60I On je Taj koji vas uzima noću - a zna štaprivrijedite danju, zatim vas podiže u njemu, da bise ispunio rok određeni. Zatim je Njemu povratak vaš,potom će vas obavijestiti o onom šta ste radili;
61I On je Pokoritelj nad robovima Svojim; išalje nad vama čuvare. Dok, kad dođe nekom od vassmrt, uzmu ga izaslanici Naši, a oni ne oklijevaju.
62Zatim će biti vraćeni Allahu, Zaštitniku svomistinskom. Sud je uistinu Njegov!, a On je Najbrži odonih koji obračunavaju.
63Reci: "Ko vas izbavlja iz tmina kopna i mora?Zovete Ga ponizno i tajno: ´Ako nas izbaviš iz ovog,sigurno ćemo biti od zahvalnih."
64Reci: "Allah vas izbavlja iz njih i iz svakenevolje, potom vi pridružujete."
65Reci: "On je kadar da pošalje na vas kaznuiznad vas ili ispod nogu vaših ili vas zaodjene ustranke i (da) iskusite silu jedni drugih." Pogledajkako iznosimo znakove, da bi oni razumjeli.
66I poriče ga narod tvoj, a on je Istina. Reci:"Nisam nad vama čuvar."
67Za svaku vijest ima rok, a saznaćete.
68A kad vidiš one koji se upuštaju (jalovimraspravama) u ajete Naše, tad se okreni od njih dokne budu prešli na razgovor drugačiji od tog. A ako tenavede šejtan da zaboraviš, tad ne sjedi - nakonprisjećanja - sa narodom zalima.
69I nema ništa od njihovog računa na onima kojise boje, međutim, Opomena je da bi se oni pobojali.
70I ostavi one koji vjeru svoju uzimaju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa. I opominjinjime, da ne strada duša zbog onog šta zasluži. Nećeza nju mimo Allaha biti zaštitnika niti zagovornika.Iako bi dala svaku otkupninu, ne bi se uzela od nje.Takvi su oni koji stradaju zbog onog šta zasluže.Imaće oni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zatošto ne vjeruju.
71Reci: "Zar da prizivamo mimo Allaha ono štanam ne koristi, niti nam šteti, i okrenemo se napetama našim, nakon što nas je uputio Allah, kao onajkoga opčine šejtani na Zemlji smetenog. Njegovidrugovi ga pozivaju Uputi: ´Hodi nama!" Reci:"Uistinu, Uputa Allahova, to je Uputa, a naređeno namje da se predamo Gospodaru svjetova,
72I da obavljamo salat i Njega se bojimo"; a Onje Taj kojem ćete biti sabrani,
73I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju sIstinom. A na dan kad rekne: "Budi!", tad će biti.Riječ Njegova je Istina i Njegova će vlast biti naDan kad se puhne u sur. Znalac nevidljivog ividljivog, a On je Mudri, Obaviješteni.
74I kad reče Ibrahim ocu svom Azeru: "Zar uzimaškipove bogovima? Uistinu, ja vidim tebe i narod tvoju zabludi očitoj."
75I tako pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa iZemlje, i da bi bio od sigurnih.
76Pa pošto se nad njim smrači noć, ugledazvijezdu. Reče: "Ovo je gospodar moj." Pa pošto zađe,reče: "Ne volim one koji zalaze."
77Pa pošto vidje Mjesec izlazećim, reče: "Ovo jegospodar moj." Pa pošto zađe, reče: "Ako me ne uputiGospodar moj, sigurno ću biti od naroda zalutalih."
78Pa pošto vidje Sunce izlazećim, reče: "Ovo jegospodar moj. Ovo je najveće." Pa pošto zađe, reče:"O narode moj! Ja sam čist od onog šta pridružujete.
79Uistinu! Ja okrećem lice svoje Onom koji jestvorio nebesa i Zemlju, pravovjeran, a nisam ja odmušrika."
80I raspravljao je s njim narod njegov. Reče:"Raspravljate li sa mnom o Allahu, a već me jeuputio? A ne bojim se ja uopće onog što Mupridružujete, izuzev šta htjedne Gospodar moj.Obuhvata moj Gospodar svaku stvar znanjem. Pa zar senećete opametiti?
81A kako da se bojim onoga što pridružujete, ane plašite se što vi pridružujete Allahu ono za štovam nije objavio dokaz?" Pa koja od dvije skupine jedostojnija sigurnosti? Kad biste znali!
82Oni koji vjeruju i ne presvlače vjerovanjesvoje sa zulmom, takvi će imati sigurnost, a oni suupućeni.
83I to je dokaz Naš kojeg smo dali Ibrahimuprotiv naroda njegovog. Uzdižemo stepenima kogahoćemo. Uistinu! Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
84I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojegsmo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i odpotomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba iJusufa i Musaa i Haruna - a tako nagrađujemodobročinitelje -
85I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasa - svakije od dobrih -
86I Ismaila i El´jesea i Junusa i Luta -svakojeg smo odlikovali nad svjetovima -
87I (neke) od očeva njihovih i potomaka njihovihi braće njihove; i odabrali smo ih i uputili ih putupravom.
88To je Uputa Allahova, upućuje njome koga hoćeod robova Svojih. A da su pridruživali, sigurno bi impropalo šta su radili.
89To su oni kojima smo dali Knjigu i sud ivjerovjesništvo. Pa ako takvi ne vjeruju u nju, padoista ćemo je povjeriti ljudima koji neće u nju bitinevjernici.
90To su oni koje je uputio Allah. Zato slijediuputu njihovu! Reci: "Ne tražim od vas za njunagradu; to je samo Opomena svjetovima."
91I ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim kad kažu: "Nije objavio Allah smrtnikuništa." Reci: "Ko je objavio Knjigu, onu koju jedonio Musa, svjetlom i Uputom ljudima? Učinili ste jepergamentima, pokazujete je i skrivate mnogo, apoučeni ste šta niste znali vi niti očevi vaši?"Reci: "Allah!" Zatim ih napusti; u raspravi svojoj sezabavljaju.
92A ova Knjiga koju smo objavili, blagoslovljenaje, potvrda one prije nje, i da opomeneš Majkunaselja i onog ko je oko nje. A oni koji vjeruju uAhiret - vjeruju u nju, i oni u salatima svojimustrajavaju.
93A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili kaže: "Objavljeno je meni", anije mu objavljeno ništa; i ko kaže: "Objaviću sličnošta je objavio Allah." A da vidiš kad budu zalimi umukama smrti, a meleci ispruže ruke svoje: "Izbaciteduše svoje! Danas ćete biti plaćeni kaznomponižavajućom što ste govorili protiv Allaha neistinui prema ajetima Njegovim se oholili."
94A doista, doći ćete Nam pojedinačno, kao štosmo vas stvorili prvi put, a ostavićete šta smo vampodarili za leđima svojim. I nećemo vidjeti s vamaposrednike vaše za koje ste tvrdili da su oni vašiortaci. Doista, presječeno je među vama, i iščezlo jeod vas ono šta ste tvrdili.
95Uistinu! Allah je Taj koji cijepa zrno ikošpice. Izvodi živo iz mrtvog, i On je Taj kojiizvodi mrtvo iz živog. To je Allah!, pa kako seodvraćate?
96Cjepalac je zore! I učinio noć odmorom, aSunce i Mjesec za računanje. To je diktat Moćnog,Znalca.
97I On je Taj koji je načinio za vas zvijezde,da se vodite njima u tminama kopna i mora. Doistarazlažemo znakove ljudima koji znaju.
98I On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,te boravište i spremište. Doista, razlažemo znakoveljudima koji shvataju.
99I On je Taj koji spušta vodu s neba, paizvodimo njome rastinje svake stvari; i izvodimo iznje zelen iz koje izvodimo zrnje naslagano. A odpalme - iz pupoljka njenog - grozdove niske; i baščeod grožđa i maslina i nara, sličnog i različitog.Pogledajte plodove njegove, kad donese plod, i zrenjenjegovo. Uistinu, u tome su znaci za ljude kojivjeruju.
100I čine Allahu ortacima džinne, a stvorio ihje, i pripisuju Mu sinove i kćeri, bez znanja. Slavaneka je Njemu, a uzvišen je od onog šta pripisuju!
101Začetnik nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete,a On nema družice?, a stvorio je svaku stvar i On jeo svakoj stvari Znalac.
102Takav je Allah, Gospodar vaš! Samo je On Bog,Stvoritelj svake stvari, zato Njega obožavajte. A Onje nad svakom stvari Zaštitnik.
103Ne dosežu Ga vizije, a On doseže vizije, i Onje Fini, Obaviješteni.
104Već su vam došli uvidi od Gospodara vašeg. Pako vidi, ta za dušu je njegovu, a ko je slijepac, paprotiv nje je; a nisam ja nad vama čuvar.
105I tako iznosimo znakove i da kažu: "Naučiosi", i da ga objasnimo ljudima koji znaju.
106Slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog; nema boga osim Njega, i kloni se mušrika.
107A da je htio Allah, ne bi pridruživali. Anismo učinili tebe nad njima čuvarom, i nisi ti njimazaštitnik.
108I ne vrijeđajte one koje prizivaju mimoAllaha, pa da vrijeđaju Allaha neprijateljski, bezznanja. Tako smo uljepšali svakoj ummi rad njihov.Zatim je Gospodaru njihovom povratak njihov, pa će ihobavijestiti o onom šta su radili.
109I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih, ako bi im došao znak, da bi sigurnovjerovali u njega. Reci: "Samo su znaci kod Allaha."A otkud da vi zapazite, da ga kad dođe nećevjerovati?
110I okrenućemo srca njihova i opažanja njihova- kao što nisu vjerovali u njega prvi put - iostaviti ih (da) u pretjeranosti svojoj lutaju.
111I čak da im Mi spustimo meleke, i da imgovore mrtvi, i da prikupimo protiv njih svaku stvarsučelice, ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio.Međutim, većina njih su neznalice.
112I tako, učinili smo svakom vjerovjesnikuneprijateljem šejtane ljudi i džinna - inspirisali sujedni druge kitnjastim govorom, obmanjujućim. A da jehtio Gospodar tvoj, ne bi to radili. Zato ostavi njihi ono šta izmišljaju;
113I da se tome naklonu srca onih koji nevjeruju u Ahiret i da se zadovolje time, i da zaradeono šta oni zarađuju.
114Pa zar da mimo Allaha tražim suca, a On jeTaj koji vam je objavio Knjigu detaljnu? A oni kojimasmo dali Knjigu, znaju da je ona spuštena odGospodara tvog s Istinom; zato ne budite nikako odsumnjivaca.
115I ostvaruje se Riječ Gospodara tvog istinskii pravično. Nema tog ko će izmijeniti Riječi Njegove;a On je Onaj koji čuje, Znalac.
116A ako bi poslušao većinu onih na Zemlji,zaveli bi te s puta Allahovog. Slijede samopretpostavku i oni samo lažu.
117Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog i On jeNajbolji poznavalac upućenih.
118Pa jedite od onog nad čim je spomenuto imeAllahovo, ako ste u ajete Njegove vjernici.
119A nije za vas da ne jedete ono nad čim jespomenuto ime Allahovo - a doista vam je razložio štavam je zabranio - izuzimajući ono na što steprisiljeni. A uistinu, mnogi zavode strastima svojim,bez znanja. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najboljiznalac prekršilaca.
120I ostavite vanjštinu grijeha i unutrašnjostnjegovu. Uistinu, oni koji stiču grijeh, biće plaćeniza ono šta su stekli.
121I ne jedite od onog nad čim nije spomenutoime Allahovo, a uistinu, to je grijeh. I uistinu,šejtani nadahnjuju prijatelje svoje da seraspravljaju s vama. A ako ih poslušate, uistinu viste mušrici.
122Zar je onaj ko je bio mrtav - pa smo gaoživili i načinili mu svjetlo kojim ide među ljudima- kao onaj ko mu je sličan, u tminama iz kojih nećebiti vani? Eto tako je nevjernicima uljepšano ono štarade.
123A tako smo načinili u svakom naselju velikašezloradnicima njegovim, da spletkare u njemu. A nespletkare izuzev protiv duša svojih, a ne opažaju.
124I kad im dođe znak, govore: "Nećemo vjerovatidok nam se ne dadne slično šta je dato poslanicimaAllahovim." Allah je Najbolji znalac gdje postavljaposlanstva Svoja. Pogodiće one koji griješe poniženjekod Allaha, i kazna žestoka za ono što spletkare.
125Pa onome koga Allah želi da uputi, raširigrudi njegove Islamu. A onom koga želi da zavede,učini grudi njegove tijesnim, uskim, kao da se penjeu nebo. Tako postavlja Allah prljavštinu na one kojine vjeruju.
126A ovo je put Gospodara tvog - ispravan.Doista smo razložili znakove ljudima koji sepoučavaju.
127Imaće oni kuću selama kod Gospodara svog, aOn će biti Zaštitnik njihov zbog onog šta su radili.
128A na Dan kad ih skupi zajedno: "O skupinodžinna! Doista ste (zaveli) mnogo ljudi." A reći ćenjihovi prijatelji između ljudi: "Gospodaru naš!Koristili smo mi jedni drugima i stigli roku našemkojeg si nam odredio." Reći će: "Vatra je boravištevaše, vječno ćete biti u njoj, izuzev šta htjedneAllah." Uistinu, Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
129A tako okrećemo zalime jedne drugima, zbogonog šta su zaradili.
130O skupino džinna i ljudi! Zar vam nisudolazili poslanici između vas, kazivali vam znakoveMoje i upozoravali vas susretom ovog dana vašeg? Rećiće: "Svjedočimo protiv duša naših." A obmanuo ih ježivot Dunjaa i svjedočit će protiv duša svojih da suoni bili nevjernici.
131To zato što neće Gospodar tvoj biti uništavačnaselja zbog zulma, a budu li stanovnici njegovinesvjesni.
132A imaće svako stepene od onog šta su radili;i nije Gospodar tvoj nehajan na ono šta rade.
133A Gospodar tvoj je Neovisni, Vlasnik milosti.Ako hoće uklonit će vas i nadomjestiti nakon vas čimehoće, kao što je stvorio vas od potomstva drugihnaroda.
134Uistinu, ono čime vam se prijeti uslijeditće, a niste vi ti koji će umaći.
135Reci: "O narode moj! Radite na mjestu svom.Uistinu! Ja sam radnik. Pa spoznat ćete onog ko će zakraj imati dom." Uistinu, to neće uspjeti zalimi.
136I dodjeljuju Allahu nešto od onog šta jestvorio od ljetine i stoke - dio, pa kažu: "Ovo je zaAllaha", po tvrdnji njihovoj - "a ovo je za ortakenaše." Pa ono šta je za ortake njihove, tad ne stižeAllahu; a šta je za Allaha, pa to stiže ortacimanjihovim. Zlo je kako rasuđuju!
137A isto tako, uljepšali su mnogim mušricimaortaci njihovi ubijanje djece njihove, da bi ihupropastili i da bi im (konfuzijom) zaodijenuli vjerunjihovu. A da hoće Allah, ne bi to činili. Zatoostavi njih i ono šta izmišljaju.
138I govore: "Ova stoka i ljetina je zabranjena.Neće se hraniti njome, izuzev onaj kome dopustimo" -po tvrdnji njihovoj - "i stoka čija su leđazabranjena i stoka nad kojom nije spomenuto imeAllahovo" - izmišljajući protiv Njega. Platit će imza ono što izmišljaju.
139I govore: "Šta je u trbusima ove stokeposebno je za naše muškarce, a zabranjeno je ženamanašim"; a ako bude mrtvo, onda su oni u tomsudionici. Platit će im opisivanje njihovo. Uistinu,On je Mudri, Znalac.
140Doista su izgubili oni koji su ubijali djecusvoju glupo, bez znanja, i zabranjivali ono čim ih jeopskrbio Allah, izmišljanjem protiv Allaha. Doista suzabludjeli i nisu bili upućeni.
141A On je Taj koji stvara bašče poduprte inepoduprte, i palme, i usjev različite jestivostinjegove, i masline i narove, slične i različite.Jedite od ploda njihovog - kad donese plod, i dajtedio toga na dan berbe njegove, i ne rasipajte.Uistinu! On ne voli rasipnike.
142A od stoke, tovarnu i sitnu. Jedite od onogčim vas je opskrbio Allah, i ne slijedite korakešejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
143Osam parova: od ovaca dvoje i od koza dvoje.Reci: "Da li je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke,ili ono šta sadrže utrobe dviju ženki? Obavijestiteme znanjem, ako istinu govorite."
144I od deve dvoje i od goveda dvoje. Reci: "Dali je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke ili štasadrže utrobe dviju ženki, ili ste bili svjedoci kadvam je Allah ovo zapovjedio?" Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž, da bi zavodioljude bez znanja? Uistinu! Allah ne upućuje narodzalima.
145Reci: "Ne nalazim (ništa) u onom šta mi seobjavljuje zabranjenim za onog koji to jede, izuzevšto je lešina, ili krv prolivena ili meso svinje - pauistinu to je pogan - ili ono nad čim je griješnozazvano drugo ime, a ne Allahovo. Pa ko budenatjeran, bez želje i bez prekoračenja, pa uistinu,Gospodar tvoj je Oprosnik, Milosrdni.
146A onima koji su jevreji, zabranili smo svakus papkom (nerazdvojenim), a od goveda i bravazabranili smo im sala njihova, izuzev šta nose leđanjihova ili crijeva, ili šta je pomješano sa kosti.To smo ih platili zbog bunta njihovog, a uistinu, MiIstinu govorimo.
147Pa ako te poreknu, tad reci: "Gospodar vaš jeVlasnik milosti sveobuhvatne"; i neće se povući silaNjegova sa naroda prijestupnika.
148Reći će oni koji pridružuju: "Da je htioAllah ne bismo pridruživali, a ni očevi naši, i nebismo zabranili ništa." Isto tako su poricali oniprije njih, dok nisu iskusili silu Našu. Reci: "Imali kod vas imalo znanja pa da nam ga iznesete?Slijedite samo pretpostavku, i vi samo lažete."
149Reci: "Pa Allahov argument je konačan. Ta daje htio, sigurno bi vas sve uputio."
150Reci: "Dovedite svjedoke vaše koji svjedočeda je Allah ovo zabranio." Pa ako posvjedoče, tad nesvjedoči s njima; i ne slijedi strasti onih kojiporiču ajete Naše i onih koji ne vjeruju u Ahiret - aoni Gospodaru svom izjednačuju (rivale).
151Reci: "Dođite, proučiću ono šta vam jezabranio Gospodar vaš: da ne pridružujete Njemuništa; roditeljima dobročinstvo, i da ne ubijatedjecu vašu zbog siromaštva - Mi opskrbljujemo vas injih - i ne približujte se razvratnostima, onom štaje vanjština njihova i šta je unutrašnjost, i neubijte dušu koju je zabranio Allah, izuzev radipravde. To vam zapovjeda da biste vi razumjeli;
152I ne približujte se imetku siročeta, izuzevonako kako je najbolje, dok ne dosegne zrelost svoju;i ispunjavajte mjeru i vagu pravedno. Ne opterećujemodušu, osim mogućnošću njenom. A kad govorite, ondapravedno, makar bio rođak; i obavezu Allahuispunjavajte. To vam zapovijeda da biste se vipoučili";
153"A ovo je Moj put pravi, zato ga slijedite. Ine slijedite puteve (druge), pa da vas odvoje od putaNjegovog; to vam zapovijeda da biste se vi pobojali."
154Zatim smo dali Musau Knjigu potpunom za onogko čini dobro i detaljnom za svaku stvar, i Uputu imilost, da bi oni u susret sa Gospodarom svojimvjerovali.
155A ova Knjiga koju objavljujemo,blagoslovljena je, zato je slijedite i bojte se(Allaha), da bi vam se smilovalo,
156Da ne biste rekli: "Samo je objavljena Knjigadvjema grupama prije nas, a doista smo bili premaučenju njihovom nemarni";
157Ili kažete: "Da je nama - nama objavljenaKnjiga, sigurno bismo bili upućeniji od njih." Pa većvam je došao dokaz jasan od Gospodara vašeg, i Uputai milost. Pa ko je nepravedniji od onog ko poričeajete Allahove i odvraća od njih? Platićemo one kojiodvraćaju od ajeta Naših, opakom kaznom, zato što suodvraćali.
158Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođeGospodar tvoj ili dođe neki od znakova Gospodaratvog? Na Dan kad dođe neki od znakova Gospodara tvog,neće koristiti duši vjerovanje njeno, (koja) nijevjerovala prije ili zaradila u vjerovanju svom dobro.Reci: "Očekujte! Uistinu! Mi smo čekatelji."
159Uistinu! Oni koji su razdijelili vjeru svojui postali sekte, nisi od njih ni u čemu. Samo jestvar njihova do Allaha, zatim će ih obavijestiti oonom šta su činili.
160Ko dođe sa dobrim djelom, pa imaće on desetsličnih njemu; a ko dođe sa zlim djelom, tad će bitiplaćen samo sličnim njemu; i njima se neće učinitizulm.
161Reci: "Uistinu! Mene je uputio Gospodar mojputu pravom: vjeri pravoj, milletu Ibrahima hanife, anije bio od mušrika."
162Reci: "Uistinu, salat moj i žrtva moja iživot moj i smrt moja su za Allaha, Gospodarasvjetova.
163On nema sudruga; a to mi je naređeno i ja samprvi od muslimana."
164Reci: "Zar da mimo Allaha tražim gospodara, aOn je Gospodar svake stvari?" A zarađuje svaka dušasamo sebi, i neće se teretiti opterećeni teretomdrugog. Potom je Gospodaru vašem povratak vaš, te ćevas obavijestiti o onom u čemu ste se razilazili.
165I On je Taj koji vas je učinio halifamaZemlje, i uzdigao vas jedne nad drugima stepenima, davas iskuša u onom šta vam je dao. Uistinu! Gospodartvoj je brz u kazni, i uistinu, On je Oprosnik,Milosrdni.
Chapter 7 (Sura 7)
1Alif. Lam. Mim. Sad.
2Knjiga se spušta tebi - zato neka u grudimatvojim ne bude tjeskobe zbog nje - da opominješnjome, a opomena je vjernicima.
3Slijedite šta vam se objavljuje od Gospodaravašeg, i ne slijedite mimo Njega zaštitnike. Maločega se sjećate!
4A koliko je naselja koja smo uništili! Tad biim došla sila Naša noću, ili dok bi oni prilegli upodnevu.
5Zato je bio priziv njihov kad bi im došla silaNaša, jedino što bi rekli: "Uistinu! Mi smo bilizalimi."
6Pa sigurno ćemo pitati one kojima je poslata isigurno ćemo pitati izaslanike.
7Tad ćemo im sigurno ispričati sa znanjem, anismo bili odsutni.
8A mjerenje će Tog dana biti istinito. Pa onajčija mjerila pretegnu - pa ti takvi će biti uspješni;
9A onaj čija mjerila olakšaju - pa takvi su onikoji su izgubili duše svoje, zbog toga što su ajetimaNašim bili zalimi.
10A doista smo vas učvrstili na Zemlji inačinili vam na njoj sredstva za život. Malo štozahvaljujete!
11I doista, stvorili smo vas, zatim vasoblikovali, potom rekosmo melecima: "Učinite sedžduAdemu!" Tad padoše ničice, izuzev Iblisa, nije bio odonih koji padaju na sedždu.
12(Allah) reče: "Šta te je zadržalo da nisi paona sedždu kad sam ti naredio?" Reče: "Ja sam bolji odnjega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvoriood ilovače."
13(Allah) reče: "Onda silazi iz njega! Pa nijeza tebe da se oholiš u njemu. Zato izlazi! Uistinu,ti si od poniženih."
14Reče: "Odloži mi do Dana kad budu podignuti."
15(Allah) reče: "Uistinu, ti si od onih kojimase odlaže."
16Reče: "Pa zato što si me zaveo, sigurno ću imbiti u zasjedi na putu Tvom pravom.
17Zatim ću im sigurno prilaziti ispred njih iiza njih, i s desnih strana njihovih i s lijevihstrana njihovih, i nećeš naći većinu njih zahvalnim."
18(Allah) reče: "Izlazi iz njega pokuđen iprognan. Sigurno onaj od njih ko te bude slijedio -sigurno ću napuniti Džehennem s vama zajedno."
19"I o Ademe! Nastani ti i žena tvoja Džennet,pa jedite odakle god hoćete, i ne približujte se ovomdrvetu, pa da budete od zalima."
20Pa je došaptavao njima dvoma šejtan, da bi imotkrio šta im je bilo skriveno od sew´ata njihovih. Ireče: "Zabranio vam je Gospodar vaš sa ovog drveta,samo da ne budete dva meleka ili ne budete odbesmrtnika."
21I zaklete se njima dvoma: "Uistinu! Ja sam vamsigurno od savjetnika!"
22Tad prouzroči da njih dvoje padnu na prevaru.Pa pošto okusiše drvo, otkriše im se sew´ati njihovii počeše krpiti po sebi nešto lista džennetskog. Ipozva ih Gospodar njihov: "Zar vam nisam zabranio saovog drveta i rekao vam: ´Uistinu! Šejtan vam jeneprijatelj otvoreni?"
23Rekoše: "Gospodaru naš! Učinili smo zulmdušama našim, i ako nam ne oprostiš i ne smiluješ namse, sigurno ćemo biti od gubitnika."
24Reče: "Siđite! Vi ste jedno drugomneprijatelji. I imaćete vi na Zemlji boravište iopskrbu neko vrijeme."
25Reče: "Na njoj ćete živjeti i na njoj umirati,i iz nje izvedeni biti."
26O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustiliodjeću da sakrije sew´ate vaše, i perjanice, aodijelo bogobojaznosti, to je bolje. To je od znakovaAllahovih, da bi se oni poučili.
27O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavedešejtan kao što je izveo roditelje vaše iz Dženneta,strgavši s njih dvoje odjeću njihovu, da bi impokazao sew´ate njihove. Uistinu, on vas vidi, on ivrsta njegova, odakle ne vidite njih. Uistinu! Mi smoučinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.
28A kad učine razvrat, govore: "Našli smo natome očeve naše i Allah nam je to naredio." Reci:"Uistinu, Allah ne naređuje razvrat. Zar govorite oAllahu ono šta ne znate?"
29Reci: "Gospodar moj naređuje pravednost; iupravite lica svoja kod svakog mesdžida. PrizivajteNjega, odani Njegovom dinu. Kao što vas je u početkustvorio, (tako se i) vraćate."
30Dio je uputio, a dio - obistinila se na njimazabluda. Uistinu, oni uzimaju šejtane zaštitnicimamimo Allaha i misle da su oni upućeni.
31O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakogmesdžida, i jedite i pijte, a ne rasipajte. Uistinu!On ne voli rasipnike.
32Reci: "Ko je zabranio ukras Allahov kojeg jeiznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?"Reci: "One su za one koji vjeruju u životu Dunjaa,posebno na Dan kijameta." Eto tako razlažemo znakoveljudima koji znaju.
33Reci: "Gospodar moj je zabranio jedinorazvratnosti, ono šta je vidljivo od njih i šta jeskriveno, i griješenje i tlačenje bez prava, i dapridružujete Allahu ono za što nije objavioautoritet, i da govorite o Allahu ono šta ne znate."
34A svaka zajednica ima rok, pa kad dođe roknjihov, neće (ga) zadržati čas, niti ubrzati.
35O sinovi Ademovi! Ako vam dođu poslaniciizmeđu vas, kazivaće vam ajete Moje, pa ko se pobojii popravi, tad neće biti straha nad njima, niti ćeoni žaliti.
36A oni koji poreknu ajete Naše i uzohole seprema njima, takvi će biti stanovnici vatre, oni će unjoj biti vječito.
37Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Timtakvima će doći dio njihov iz Knjige, dok, kad imdođu izaslanici Naši da ih uzmu, govoriće: "Gdje jeono šta ste prizivali mimo Allaha?" Reći će: "Nestalisu od nas." I svjedočiće protiv duša svojih da su onibili nevjernici.
38(Allah) će reći: "Uđite u vatru u zajedniceveć prošle prije vas, od džinna i ljudi." Kad god uđezajednica, proklinjaće svoju sestru (zajednicu), dok,kad se u njoj svi sustignu, reći će zadnja njihovaprvoj njihovoj: "Gospodaru naš! Ovi su nas zaveli,zato im daj dvostruku kaznu vatrom." Reći će: "Zasvakog je dvostruko, međutim ne znate."
39I reći će prva njihova zadnjoj njihovoj: "Paniste vi imali nad nama nikakvu prednost, zatokušajte kaznu za ono šta ste zaslužili."
40Uistinu, oni koji budu poricali ajete Naše ioholili se prema njima, neće im se otvoriti kapijeneba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva krozušice igle; a tako plaćamo prestupnike.
41Imaće oni od Džehennema postelju, a iznad njihće biti (vatrene) pokrivke; a tako kažnjavamo zalime.
42A oni koji vjeruju i čine dobra djela - neopterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom - takviće biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu bitivječito.
43I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odmržnje; teći će ispod njih rijeke i govoriće: "HvalaAllahu koji nas je ovom uputio. A ne bismo se uputilida nas nije Allah uputio! Doista, donosili suposlanici Gospodara našeg Istinu." I viknuće im se:"Ovo je Džennet koji vam je dat u naslijeđe za onošta ste radili."
44I dozivaće stanovnici Dženneta stanovnikevatre: "Doista smo našli ono što nam je obećavaoGospodar naš istinitim, pa jeste li našli ono šta jeobećavao Gospodar vaš istinitim?" Reći će: "Da." Tadće objaviti muezzin među njima: "Prokletstvo Allahovoje nad zalimima,
45Onima koji su odvraćali od puta Allahovog itražili ga iskrivljenim, a oni su u Ahiret bilinevjernici."
46I između njih dvaju biće veo, a na uzvisinamaće biti ljudi (koji će) prepoznati svakog poobilježjima njihovim. I vikat će stanovnicimaDženneta: "Selamun alejkum!" Nisu ušli u njega, a oniće željeti.
47I kad skrenu pogledi njihovi premastanovnicima vatre, reći će: "Gospodaru naš! Ne stavinas sa narodom zalima."
48I pozivaće stanovnici uzvisina ljude koje ćeznati po obilježjima njihovim, govoriće: "Šta vam jevrijedio skup vaš i što ste se oholili?
49Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da imneće stići Allahova milost?" "Uđite u Džennet! Nemastraha nad vama i nećete vi žaliti."
50I zvaće stanovnici vatre stanovnike Dženneta:"Prolijte na nas malo vode ili nešto od onog čim vasje opskrbio Allah." Reći će: "Uistinu! Allah je todvoje zabranio nevjernicima,
51Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa." Zato ćemonjih Danas zaboraviti, kao što su zaboravili nasusret dana njihovog ovog, i što su ajete Našenijekali.
52A doista, donijeli smo im Knjigu, pa smo jebazirali na znanju, Uputu i milost za ljude kojivjeruju.
53Čekaju li samo ostvarenje njeno? Na Dan kaddođe ostvarenje njeno, govoriće oni koji su jezaboravili ranije: "Doista su poslanici Gospodaranašeg donosili Istinu. Pa hoće li biti za nas ikakvihposrednika, pa da posreduju za nas ili da budemovraćeni, pa da radimo drugačije no što smo radili?"Doista, izgubili su duše svoje, a iščezlo je od njihšta su izmišljali.
54Uistinu! Gospodar vaš je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio naArš. Prekriva noću dan (koji) traži nju žurno, aSunce i Mjesec i zvijezde potčinjeni su komandiNjegovoj. Uistinu! Njegovo je stvaranje i komanda!Blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova!
55Zazivajte Gospodara svog skrušeno i potajno.Uistinu! On ne voli one koji prevršuju.
56I ne činite fesad na Zemlji, nakon sređivanjanjenog, i prizivajte Njega, strahujući i nadajući se.Uistinu, Allahova milost je bliska dobročiniteljima.
57A On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću pred milošću Svojom. Dok, kad ponesu oblaketeške, usmjerimo ga ka zemlji zamrloj pa spuštamo nanju vodu, te izvodimo njome od svačeg plodove. Takoćemo izvesti mrtve, da biste se vi podsjetili.
58A dobra zemlja izvodi rastinje svoje sdozvolom Gospodara svog; a koja je loša, izvodi samooskudno. Tako razlažemo znakove ljudima (koji)zahvaljuju.
59Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vidrugog boga osim Njega. Uistinu! Ja se bojim za vaskazne Dana strahovitog."
60Uglednici iz naroda njegovog rekoše: "Uistinu,mi te vidimo u zabludi očitoj."
61Reče: "O narode moj! Nije u meni zabluda, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
62Dostavljam vam poslanice Gospodara svog isavjetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate.
63Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasopomenuo, i da biste se pobojali i da bi vam sesmilovalo."
64Tad ga porekoše, pa spasismo njega i one snjim u lađi, a potopismo one koji su poricali ajeteNaše. Uistinu, oni su bili narod slijepaca.
65I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narodemoj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osimNjega. Pa zar se nećete pobojati?"
66Uglednici koji nisu vjerovali iz narodanjegovog, rekoše: "Uistinu, mi te vidimo u gluposti,i uistinu, mi mislimo da si ti od lažova."
67Reče: "O narode moj! Nije u meni glupost, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
68Dostavljam vam poslanice Gospodara mog i jasam vam savjetnik pouzdani.
69Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasupozorio? A sjetite se kad vas je učinionasljednicima nakon naroda Nuhovog, i povećao vas ukonstituciji obilno. Pa sjetite se blagodatiAllahovih, da biste vi uspjeli."
70Rekoše: "Zar si nam došao da bismo obožavaliAllaha - jedinog Njega, a ostavili ono što suobožavali očevi naši? Pa daj nam ono čim namprijetiš, ako istinu govoriš!"
71Reče: "Već je pala na vas od Gospodara vašegprljavština i gnjev. Zar se prepirete sa mnom oimenima? koja ste nadjenuli vi i očevi vaši; nijespustio Allah za njih nikakav autoritet. Pa očekujte!Uistinu! Ja sam od onih koji sa vama čekaju."
72Pa smo spasili njega i one s njim milošću odNas, i odsjekli korijen onih koji su poricali ajeteNaše i nisu bili vjernici.
73I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogaosim Njega. Već vam je došao jasan dokaz od Gospodaravašeg. Ova deva Allahova za vas je znak; zato jepustite da jede po Zemlji Allahovoj, i ne dotičite jezlom, pa da vas spopadne kazna bolna."
74I sjetite se kad vas je učinio nasljednicimanakon Ada i nastanio vas na Zemlji. Pravite unizijama njenim palače i klešete brda (u) kuće. Pasjetite se blagodati Allahovih i ne činite zlo naZemlji, praveći fesad.
75Uglednici koji su se uzoholili iz narodanjegovog rekoše onima koji su učinjeni slabima - onomko je vjerovao od njih: "Znate li da je Salihizaslanik od Gospodara njegovog?" Rekoše: "Uistinu,mi smo u ono s čim je poslat, vjernici!"
76Oni koji su se uzoholili rekoše: "Uistinu, mismo u ono u što vjerujete, nevjernici!"
77Tad raniše devu i oglušiše se o naredbuGospodara svog, i rekoše: "O Salih! Donesi nam onočim nam prijetiš, ako si od izaslanika."
78Pa ih snađe potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
79Tad se okrenu od njih i reče: "O narode moj.Doista sam vam dostavio poslanicu Gospodara svog isavjetovao vas, međutim, ne volite savjetnike."
80I Luta! Kad reče narodu svom: "Zar činiterazvrat u kojem vas nije nadmašio niko od svjetova?
81Uistinu, vi prilazite strašću ljudima mimožena. Naprotiv, vi ste ljudi koji pretjeruju."
82Odgovor naroda njegovog bio je jedino štorekoše: "Protjerajte ih iz naselja vašeg. Uistinu,oni su ljudi koji se čiste."
83Pa smo spasili njega i porodicu njegovu,izuzev žene njegove, bila je od izostalih.
84I izlili smo na njih kišu. Pa pogledaj kakavje bio kraj prestupnika!
85I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. Zaista vam je došao jasan dokaz odGospodara vašeg; zato ispunjavajte mjeru i mjerilo. Ine zakidajte ljudima stvari njihove, i ne činitefesad na Zemlji, nakon sređivanja njenog. To je boljeza vas, ako ste vjernici.
86I ne sjedajte na svakom putu prijeteći iodvraćajući od puta Allahovog onog ko vjeruje u Njegai tražeći ga iskrivljenim. I sjetite se kad ste bili(brojčano) mali, pa vas je umnožio. I pogledajtekakav je bio kraj mufsida.
87A ako bude skupina među vama (koja) vjeruje uono s čim sam poslat, i skupina (koja) ne vjeruje,onda se strpite dok Allah ne presudi među nama, a Onje Najbolji od sudaca."
88Velikani koji su se uzoholili iz narodanjegovog, rekoše: "Sigurno ćemo protjerati tebe, oŠuajb, i one koji s tobom vjeruju, iz naselja našegili ćete se sigurno vratiti u millet naš." Reče: "Zariako nam se gadi?"
89Doista bismo izmišljali protiv Allaha laž akobismo se vratili u millet vaš, nakon što nas jeizbavio Allah iz njega. A nije za nas da se u njegavraćamo, izuzev ako htjedne Allah, Gospodar naš.Gospodar naš obuhvata svaku stvar znanjem. U Allahase uzdamo. Gospodaru naš! Presudi između nas i izmeđunaroda našeg s Istinom, a Ti si Najbolji od sudaca."
90I rekoše velikani koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: "Ako biste slijedili Šuajba, uistinubiste vi tad bili gubitnici."
91Pa zadesi njih potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
92Oni koji su porekli Šuajba, kao da nisustanovali u njima. Koji su porekli Šuajba - oni subili gubitnici.
93Tad se okrenu od njih i reče: "O narode moj!Doista sam vam dostavio poslanice Gospodara mog isavjetovao vas; pa kako da žalim nad narodomnevjernika?"
94A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika,a da nismo pogodili stanovništvo njegovo nesrećom ibijedom, da bi se oni ponizili.
95Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dokse ne bi namnožili pa rekli: "Doista je naše očevedoticala sreća i nesreća." Tad bismo ih dograbilinenadno, a oni ne bi opazili.
96A da su stanovnici gradova vjerovali i bojalise, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba iZemlje. Međutim poricali su, pa smo ih ščepavali zaono šta su zarađivali.
97Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da imneće doći sila Naša noću, (dok) oni budu spavali?
98Zar su sigurni stanovnici gradova da im nećedoći sila Naša danju, a oni se budu igrali?
99Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pasiguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika.
100Zar ne upućuje one koji naslijeđuju Zemljunakon (prethodnih) stanovnika njenih, da ćemo ih -ako htjednemo - pogoditi zbog grijeha njihovih izapečatiti srca njihova, pa oni neće čuti.
101To su bili gradovi čije ti neke vijestikazujemo. A doista su im dolazili poslanici njihovi sdokazima jasnim, pa nisu vjerovali u ono što suranije poricali. Tako Allah pečati srca nevjernika.
102I nismo našli za većinu njih nikakav zavjet,a doista smo našli većinu njih grješnicima.
103Zatim smo poslali poslije njih Musaa saznacima Našim faraonu i velikanima njegovim, pa nisupovjerovali u njih. Zato pogledaj kakav je bio krajmufsida!
104I reče Musa: "O faraone! Uistinu, ja samposlanik Gospodara svjetova.
105Dužan sam da govorim o Allahu samo Istinu.Doista sam vam došao sa dokazom jasnim od Gospodaravašeg. Zato pošalji sa mnom sinove Israilove."
106(Faraon) reče: "Ako si došao sa znakom, ondaga daj, ako si od iskrenih!"
107Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle! on zmijaočita.
108I izvuče ruku svoju, tad gle! ona bijela zaposmatrače.
109Uglednici iz naroda faraonovog rekoše:"Uistinu, ovo je čarobnjak, znalac,
110Želi da vas istjera iz zemlje vaše, pa štanaređujete?"
111Rekoše: "Zadrži njega i brata njegova, apošalji u gradove sabirače,
112Dovešće ti svakog čarobnjaka, znalca."
113I dođoše faraonu čarobnjaci, rekoše:"Uistinu, nama pripada nagrada, ako mi budemopobjednici."
114Reče: "Da!, i uistinu, vi ćete biti odbliskih."
115Rekoše: "O Musa! Ili ćeš baciti, ili ćemo mibiti (prvi) bacači?"
116Reče: "Bacite!" Pa pošto baciše, začaraše očiljudi i zastrašiše ih i donesoše sihr silan.
117I objavismo Musau: "Baci štap svoj!" Tad gle:on proguta ono šta su lažirali.
118Tad se dogodi Istina, i propade ono šta suuradili.
119Tad bijahu tu poraženi, i okrenuše seponiženi.
120I baciše se čarobnjaci na sedždu,
121Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara svjetova,
122Gospodara Musaovog i Harunovog."
123Faraon reče: "Povjerovaste u Njega prije negosam vam dozvolio! Uistinu! Ovo je spletka koju steispleli u gradu da biste izveli iz njega stanovništvonjegovo; pa saznaćete!
124Sigurno ću odsjeći ruke vaše i noge vašeunakrsno, zatim ću vas sigurno sve raspeti."
125Rekoše: "Uistinu, mi smo Gospodaru našempovratnici!
126A svetiš nam se samo što mi vjerujemo uznakove Gospodara našeg, pošto su nam došli.Gospodaru naš! Izlij na nas izdržljivost i daj da miumremo (kao) muslimani."
127I rekoše velikani iz naroda faraonovog: "Zarćeš ostaviti Musaa i narod njegov da prave fesad naZemlji, a ostaviće tebe i bogove tvoje?" Reče: "Pobitćemo sinove njihove, a poštedit žene njihove, auistinu smo mi nad njima pokoritelji."
128Musa reče narodu svom: "Tražite pomoć odAllaha i strpite se. Uistinu, Zemlja je Allahova.Daje je u naslijeđe kome hoće od robova Svojih, aishod je za bogobojazne."
129Rekoše: "Zlostavljani smo prije no što si namdošao i nakon što si nam došao." Reče: "Možda ćeGospodar vaš uništiti neprijatelja vašeg i učini vasnasljednicima na Zemlji, pa da vidi kako radite."
130I doista smo pogodili narod faraonovnerodicama i smanjenjem plodova, da bi se onipoučili.
131Pa kad bi im došlo dobro, rekli bi: "Ovo jenaše", a kad bi ih snašlo zlo, pripisali bi Musau ionom ko je s njim. Uistinu! Zla kob njihova je kodAllaha! Međutim, većina njih ne zna.
132I rekoše: "Kakav god nam doneseš znak da nasnjime začaraš, pa nećemo ti mi vjerovati."
133Pa poslasmo na njih potop i skakavce i uši ižabe i krv, znacima detaljnim, pa se uzoholiše ibijahu narod prijestupnika.
134Pa pošto pade na njih nevolja, rekoše: "OMusa! Moli za nas Gospodara svog, zbog onog šta jeobećao kod tebe. Ako otkloniš od nas nevolju, sigurnoćemo ti vjerovati i sigurno poslati s tobom sinoveIsrailove."
135Pa pošto bismo otklonili od njih nevolju doroka kojem su oni stigli - gle! oni bi prekršili.
136Tad smo im se osvetili i potopili ih u morušto su poricali ajete Naše i bili prema njimanehajni.
137I dali smo u naslijeđe narodu onih koji suučinjeni slabima istoke zemlje i zapade njene - one ukojoj smo blagosiljali. I ispunila se Riječ Gospodaratvog lijepa nad sinovima Israilovim zato što su sestrpili; a razorili smo šta je sagradio faraon inarod njegov i šta su podizali.
138I prevedosmo sinove Israilove preko mora, tedođoše ljudima odanim idolima njihovim. Rekoše: "OMusa! Načini za nas boga kao što oni imaju bogove."Reče: "Uistinu, vi ste narod koji ne zna."
139"Uistinu, takvi će propasti u onom u čemu suoni, a zaludno je šta su radili.
140Reče: "Zar mimo Allaha da vam tražim boga, aOn vas je odlikovao nad svjetovima?"
141I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog;podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijajući sinovevaše, a pošteđujući žene vaše; a u tom je biloiskušenje golemo od Gospodara vašeg.
142I odredili smo Musau trideset noći, idopunili to sa deset, pa se ispuni određeno vrijemeGospodara njegovog - četrdeset noći; i reče Musabratu svom Harunu: "Naslijedi me u narodu mom isređuj (stvari) i ne slijedi put mufsida."
143I pošto dođe Musa sastajalištu Našem i(pošto) je govorio s njim Gospodar njegov, reče:"Gospodaru moj! Pokaži mi - da Te vidim." Reče:"Nećeš Me vidjeti, međutim, pogledaj ka brdu: pa akoono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me." Pa pošto seGospodar njegov otkri brdu učini ga zdrobljenim, aMusa pade onesviješten. Pa pošto se pribra, reče:"Slava neka je Tebi! Kajem Ti se i ja sam prvi odvjernika."
144Reče: "O Musa! Uistinu, Ja sam odabrao tebenad ljudima poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Zatouzmi šta ti dajem i budi od zahvalnih."
145I napisasmo mu na pločama savjet o svakojstvari i detalj za svaku stvar. "Pa uzmi ih čvrsto inaredi svom narodu: ´Uzmite bolje u njima", (a)pokazaću vam kuću grješnika.
146Okrenut ću od ajeta Svojih one koji se oholena Zemlji bez prava. Iako vide svaki znak, ne vjerujuu njega; i ako vide put ispravnosti, ne uzimaju gaputem; a ako vide put zablude, uzimaju ga putem. Tozato što oni poriču ajete Naše i prema njima nehajnisu.
147A oni koji poriču ajete Naše i susretAhireta, propašće djela njihova. Hoće li bitiplaćeni, osim za ono šta su radili?
148I uzeo je narod Musaov poslije njega, odukrasa svojih, tele tjelesno, imalo je ono (moć)mukanja. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori, nitiih upućuje putu? Uzeli su ga i bili zalimi.
149I pošto oni dođoše sebi i vidješe da su onidoista zabludjeli, rekoše: "Ako nam se ne smilujeGospodar naš i (ne) oprosti nam, sigurno ćemo biti odgubitnika."
150I pošto se vrati Musa narodu svom gnjevan,žalostan, reče: "Ružno je kako ste me zastupali,poslije (odlaska) mog. Da li biste ubrzali odredbuGospodara vašeg?" I baci ploče i ščepa za glavu bratasvog, tegleći ga sebi. (Harun) reče: "Sine majčin!Uistinu, ljudi su me smatrali slabim i gotovo da meubiju, zato ne čini da se zluraduju nada mnomneprijatelji i ne čini da budem sa narodom zalima."
151(Musa) reče: "Gospodaru moj! Oprosti meni ibratu mom i uvedi nas u milost Svoju; a Ti siNajmilosrdniji od milosrdnih."
152Uistinu, oni koji su uzeli tele: Stigla ih jesrdžba od Gospodara njihovog i poniženje u životuDunjaa. A tako kažnjavamo one koji izmišljaju.
153A oni koji rade zla djela, potom se pokajunakon toga i budu vjerovali, uistinu, Gospodar tvojje poslije toga Oprosnik, Milosrdni.
154I pošto se umiri Musaova srdžba, uze ploče, au natpisu njihovom bijaše uputa i milost za one kojise Gospodara svog plaše.
155I odabra Musa iz svog naroda sedamdeset ljudiza Naše određeno vrijeme. Pa pošto ih snađe potres,reče: "Gospodaru moj! Da si htio uništio bi ihranije, i mene. Hoćeš li nas uništiti zbog onog štasu počinili glupaci naši? Ovo je samo iskušenjeTvoje, zabluđuješ njime koga hoćeš, a upućuješ kogahoćeš. Ti si Zaštitnik Naš, zato nam oprosti i smilujnam se, a Ti si Najbolji od oprosnika.
156I propiši nam na ovom Dunjau dobro, i naAhiretu. Uistinu! Mi smo se uputili Tebi." Reče:"Kazna je Moja - pogodiću njome koga hoću, a milostMoja obuhvata svaku stvar." Zato ću je propisationima koji se boje i daju zekat, i onima koji u ajateNaše vjeruju,
157Onima koji slijede Poslanika, Vjerovjesnikaummijja, onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog uTewratu i Indžilu. Naređuje im dobro, a zabranjuje imnevaljalo, i dozvoljava im dobre stvari, a zabranjujeim loše, i oslobađa ih tereta njihovog i okova kojisu bili na njima. Pa oni koji vjeruju u njega ipoštuju ga, i pomažu ga i slijede svjetlo koje jespušteno s njim - ti takvi su oni koji će uspjeti.
158Reci: "O ljudi! Doista sam ja poslanikAllahov vama svima - Onog čija je vlast nebesa iZemlje. Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje, zatovjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, Vjerovjesnikaneukog, koji vjeruje u Allaha i Riječi Njegove, islijedite ga da biste se vi uputili."
159A od naroda Musaovog je zajednica (onih koji)se vode Istinom i po njoj kroje pravdu.
160I podijelili smo ih na dvanaest plemena,naroda; i objavili smo Musau - kad je narod njegovzatražio od njega vodu: "Udri štapom svojim kamen."Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je svakopleme znalo pojilište svoje. I pravili smo hladovinunad njima oblacima, i spustili na njih mennu iprepelice: "Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili." A nisu učinili zulm Nama, nego su dušamasvojim učinili zulm.
161I kad im bi rečeno: "Nastanite se u ovomnaselju i jedite iz njega odakle god hoćete i recite:´Hitta´, i uđite na kapiju sa sedždom, oprostićemovam greške vaše, povećaćemo (nagradu)dobročiniteljima."
162Tad su oni od njih koji su činili zulm,zamijenili riječ drugačijom od one koja im je rečena,te smo poslali na njih kaznu iz neba, zbog toga štosu zulm činili.
163I pitaj ih o gradu koji je bio pored mora,kad su kršili sabat, kad su im dolazile ribe njihovena dan subote njihove - otvoreno, a na dan kad nisusvetkovali subotu, nisu im dolazile. Tako smo ihiskušavali, zato što su griješili.
164I kad reče zajednica između njih: "Zaštosavjetujete narod čiji će Allah uništilac biti ilimučitelj njihov kaznom žestokom?" Rekoše: "PravdanjeGospodaru vašem i da bi se oni pobojali."
165Pa pošto zaboraviše ono čim su opominjani,spasismo one koji su zabranjivali zlo, a dograbismoone koji su činili zulm kaznom žestokom, za ono štosu griješili.
166Pa pošto su bili zadrti spram onog što im jezabranjeno, rekosmo im: "Budite majmuni prezreni!"
167I kad je najavio Gospodar tvoj da će sigurnodo Dana kijameta dizati na njih onog ko će ihpodvrgavati zloj kazni. Uistinu, Gospodar tvoj je brzkaznom, a uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.
168I razdijelili smo ih po Zemlji (kao) narode.Neki od njih su dobri, a drugi od njih su mimo toga.I iskušavali smo ih dobrim stvarima i zlim stvarima,da bi se oni povratili.
169Pa je poslije njih slijedilo pokoljenje (onihkoji su) naslijedili Knjigu. Uzimali su prolaznustvar Dunjaa i govorili: "Oprostiće nam se!" A ako imdođe (ponovo) stvar slična tom, uzimaju je. Zar nijeod njih uzet zavjet Knjigom da će o Allahu govoritisamo Istinu? A proučavaju ono šta je u njoj; a kućaAhireta je bolja za one koji se boje. Pa zar neshvatate?
170A oni koji se drže Knjige i obavljaju salat -uistinu, Mi nećemo uništiti nagradu pravednih.
171I kad podigosmo brdo nad njima, kao da je ononadstrešica, a mislili su da će ono na njih pasti.Uzmite čvrsto šta vam dajemo i podsjećajte se na onošta je u tom, da biste se vi pobojali;
172I kad uze Gospodar tvoj od sinova Ademovih,iz leđa njihovih potomstvo njihovo, i zatraži da onisvjedoče protiv duša svojih: "Zar nisam Gospodarvaš?" Rekoše: "Svakako. Svjedočimo!", da ne bisterekli na Dan kijameta: "Uistinu, mi smo prema ovombili nehajni."
173Ili rekli: "Samo su pridruživali očevi naširanije, a (mi) smo bili potomstvo poslije njih. Pazar ćeš nas uništiti zbog onog šta su počinilipokvarenjaci?"
174I tako razlažemo znakove, i da bi se onipovratili.
175I izrecituj im vijest onog kojem smo daliajete Naše, pa se povukao od njih, te ga je slijediošejtan, pa je bio od zalutalih.
176A da smo htjeli, sigurno bismo ga uzdiglinjima, međutim on se priklonuo zemlji i slijediostrast svoju. Pa, primjer njegov je kao primjer psa:ako se okomiš na njega, dahćući plazi jezik, iliostaviš li ga - plazeći jezik dahće. To je primjerljudi koji poriču ajete Naše; zato pričaj priču, dabi oni razmislili.
177Loš je primjer ljudi koji poriču ajete Naše,a dušama svojim čine zulm.
178Koga uputi Allah - pa on je upućen, a kogazavede - pa ti takvi su gubitnici.
179A doista, stvorili smo za Džehennem mnoge oddžinna i ljudi. Imaju oni srca - ne razumiju njima, iimaju oni oči - ne vide njima, i imaju oni uši - nečuju njima. Takvi su kao stoka, naprotiv, oni su višezalutali. Ti takvi su nemarni.
180A Allahova imena su najljepša - zato Gazovite njima. I ostavite one koji skrnave imenaNjegova. Platit će im se šta rade.
181A od onog koga smo stvorili ima umma koja sevodi Istinom i njome kroji pravdu.
182A oni koji poriču znakove Naše, vodićemo ihpostepeno odakle neće znati.
183I puštam im. Uistinu, spletka Moja je jaka!
184Zar neće razmisliti? Nije u drugu njihovomnikakvo ludilo. On je samo opominjač jasni.
185Zar neće pogledati carstvo nebesa i Zemlje išta je stvorio Allah od stvari, i da se možda roknjihov već približio? Pa u koji će hadis poslijenjega vjerovati?
186Koga zabludi Allah, pa nema za njegaupućivača; a ostavlja ih da u pretjeranosti svojojlutaju.
187Pitaju te o Času, kad će dolazak njegov?Reci: "Znanje njegovo je jedino kod Gospodara mog;otkriće ga u vrijeme njegovo samo On; biće težak nanebesima i Zemlji; doći će vam jedino iznenada."Pitaju tebe kao da si ti upoznat o njemu. Reci:"Znanje njegovo je jedino kod Allaha", međutim većinaljudi ne zna.
188Reci: "Ne vladam za dušu svoju korišću, nitištetom, osim šta hoće Allah; a da znam nevidljivo,sigurno bih umnožio od dobrog i ne bi me dotaklo zlo.Ja sam samo opominjač i donosilac radosnih vijesti zanarod koji vjeruje.
189On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,i načinio od nje paricu njenu, da se smiri uz nju. Papošto ju je obljubio, ponijela je teret lahak, pa jeišla s njim. Pa pošto oteža, zovnu Allaha, Gospodaranjih dvoje: "Ako nam daš dobrog (potomka), sigurnoćemo biti od zahvalnih."
190Pa pošto im je dao dobrog, pripisivali suNjemu drugove u onom šta im je dao. Pa uzvišen nekaje Allah od onog šta pridružuju!
191Zar pridružuju ono šta ne stvara ništa, a onisu stvoreni?
192A ne mogu im pružiti pomoć, niti dušamasvojim pomažu.
193I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Istovam je: pozivali ih ili vi bili šutljivi.
194Uistinu! Oni koje zazivate mimo Allaha,robovi su slični vama. Zato ih prizivajte, pa nek vamse odazovu, ako istinu govorite!
195Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imajuoni ruke, kojima drže? Ili imaju oni oči, kojimavide? Ili imaju oni uši, kojima čuju? Reci: "Zoviteortake svoje, zatim me prevarite, ta ne odgađajtemi."
196Uistinu, Zaštitnik moj je Allah kojiobjavljuje Knjigu, a On prijateljuje s dobrima.
197A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vampružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu.
198I ako ih pozovete Uputi, ne čuju; i vidiš ihgledaju prema tebi, a oni ne vide.
199Drži se oprosta i naređuj dobročinstvo, ikloni se neznalica.
200A ako te potakne podsticaj od šejtana, tadzatraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Znalac.
201Uistinu, oni koji se boje (Allaha), kad ihdotakne podsticaj od šejtana, sjete se, tad gle: onioni koji vide!
202A braća njihova ih navuku u zabludu, zatim neodustaju.
203I kad im ne doneseš znak, govore: "Zašto gane izmisliš?" Reci: "Slijedim samo ono šta mi seobjavljuje od Gospodara mog. Ovo su uvidi odGospodara vašeg, i Uputa i milost za narod kojivjeruje."
204A kad se uči Kur´an, tad ga slušajte išutite, da bi vam se smilovalo.
205I sjećaj se Gospodara svog u duši svojojskrušeno i sa strahom i ne glasno u govoru, jutrom inavečer, i ne budi od nehajnih.
206Uistinu, oni koji su kod Gospodara Tvog, neohole se prema obožavanju Njegovom, i slave Ga iNjemu čine sedždu.
Chapter 8 (Sura 8)
1Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen jeAllahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha isređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, ako ste vjernici.
2Vjernici su samo oni čija se srca, kad sespomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi,povećavaju njihovo vjerovanje, i (koji) se uGospodara svog pouzdavaju,
3Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ihopskrbili udjeljuju:
4Ti takvi su vjernici istinski. Imaju onistupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbuplemenitu.
5Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kućes Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada(tome).
6Raspravljaju s tobom o Istini nakon što jepostala jasna, kao da se gone ka smrti, a onigledaju.
7I kad vam je Allah obećao jednu od dvijeskupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da onabez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio jeAllah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječekorijen nevjernika,
8Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makarmrzili prestupnici.
9Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vamse odazvao: "Uistinu, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadumeleka uzastopnih."
10A učinio je to Allah jedino radosnom viješću ida umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev odAllaha. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
11Kad je učinio da vas obuzme pospanostsigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, davas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtanai da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.
12Kad objavi Gospodar tvoj melecima: "Ja sam savama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strahu srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratovai udrite njihov svaki prst.
13To zato što su se oni opirali Allahu iPoslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu iPoslaniku Njegovom - pa uistinu, Allah je žestokkaznom.
14To, zato je iskusite - i da je za nevjernike(pripremljena) kazna vatrom.
15O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji nevjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećiteleđa.
16A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzevpovratnika u borbu ili onog ko se priključiformaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, isklonište njegovo biće Džehennem; a loše jedolazište!
17Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao.I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio - i dabi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
18To; i da je Allah Oslabljivač spletkenevjernika.
19Ako ste tražili presudu, pa već vam je došlapresuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. Aako se povratite, povratićemo se, i neće vamkoristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i(znajte) da je Allah uz vjernike.
20O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vičujete.
21I ne budite kao oni koji kažu: "Čuli smo", aoni ne slušaju.
22Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhii nijemi - oni koji ne koriste razum.
23A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ihpročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i onibi bili odvraćeni.
24O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu iPoslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, iznajte da Allah djeluje između čovjeka i srcanjegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.
25I bojte se kušnje - ne pogađa isključivo oneod vas koji čine zulm - i znajte da je Allah žestokkaznom.
26I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno),slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvatajuljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći Svojom,i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vizahvaljivali.
27O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha iPoslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a viznate.
28I znajte da su imeci vaši i djeca vašaiskušenje, i da je Allah Taj kod kojeg je nagradaveličanstvena.
29O vi koji vjerujete! Ako se budete bojaliAllaha, načiniće vam furkan i odstraniće od vas lošadjela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednikdobrote velike.
30I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji nevjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili teprotjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; aAllah je Najbolji od planera.
31I kad im se uče ajeti Naši, govore: "Već smočuli. Da hoćemo, sigurno bismo govorili slično ovom.Ovo su samo priče ranijih."
32I kad kažu: "O Allahu! Ako je to to, Istina odTebe, onda izlij na nas kamenu kišu s neba ili namdaj kaznu bolnu!"
33A neće ih Allah kazniti, budeš li ti međunjima; i neće biti Allah mučitelj njihov, budu li onitražili oprost.
34I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oniodbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi?Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većinanjih ne zna.
35A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje ipljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete!
36Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetkesvoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošićeih, potom će biti na njima žalost, zatim će bitiporaženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu ćebiti prikupljeni,
37Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, istavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomilapa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici.
38Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu,oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate -pa već je prošao sunnet ranijih.
39I borite se protiv njih, dok (više) ne budefitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako seokanu - pa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac.
40A ako se okrenu - tad znajte da je AllahZaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!
41I znajte, šta zaplijenite od stvari - da jetad petina Allahova i Poslanikova i onog ko jebližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, akovjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našemna Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvijeskupine. A Allah nad svakom stvari ima moć.
42Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), aoni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste sedogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. Međutim(susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu;da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio koživi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Znalac.
43Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snumalobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim,sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali onaredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On jeZnalac grudi.
44I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kadste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očimanjihovim - da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; aAllahu se vraćaju stvari.
45O vi koji vjerujete! Kad sretnete(neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti ispominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.
46I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i neprepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenostvaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz izdržljive.
47I ne budite kao oni koji su izašli iz kućasvojih obijesno i da vide ljudi, i (koji) odvraćajuod puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata onošto rade.
48I kad im uljepša šejtan poslove njihove ireče: "Nemate vi danas pobjednika od (strane) ljudi,a uistinu, ja sam komšija vaš." Pa pošto se ugledašegrupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče:"Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidimšta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allahje žestok kaznom."
49Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: "Obmanula je ove vjera njihova." A ko sepouzda u Allaha - pa uistinu, Allah je Moćni, Mudri.
50A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one kojine vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i:"Kušajte kaznu gorenjem!"
51To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i štoAllah nije nikako zalim robovima.
52Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allahščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu! Allah jeSilan, žestok kaznom.
53To zato što Allah neće biti Izmjeniteljblagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu onošta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj kojičuje, Znalac.
54Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvofaraonovo, a svi su bili zalimi.
55Uistinu, najgore životinje kod Allaha su onikoji prikrivaju - pa oni ne vjeruju;
56Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim susvaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje.
57Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi snjima onog ko je iza njih - da bi se oni poučili.
58I ako se od naroda doista bojiš izdaje, ondaim baci istovjetno. Uistinu! Allah ne voli izdajnike.
59I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, daće preteći; uistinu, oni neće umaći.
60I pripremite za njih šta možete od sile ikonja vezanih. Preplašićete time neprijateljaAllahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njihkoje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite odstvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vamase neće učiniti zulm.
61A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, ipouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Znalac.
62A ako zažele da te prevare, pa uistinu,dovoljan ti je Allah. On je Taj koji te pojačavapomoći Svojom i vjernicima.
63I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio svešto je na Zemlji, ne bi ujedinio srca njihova,međutim, Allah ih je ujedinio. Uistinu! On je Moćni,Mudri.
64O vjerovjesniče! Dovoljan je tebi Allah i onomko te slijedi od vjernika.
65O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu.Ako od vas bude dvadeset izdržljivih, pobijedićedvije stotine. A ako od vas bude stotinu izdržljivih,pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što suoni ljudi koji ne shvataju.
66Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vamaslabost. Zato, ako od vas bude stotina izdržljiva,pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada,pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; aAllah je uz izdržljive.
67Nije za Vjerovjesnika da on imadnezarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji. Želiteprolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret; a Allahje Moćni, Mudri.
68Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurnobi vas dotakla u onom šta ste uzeli, kaznastrahovita.
69Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao)dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha. Uistinu! Allahje Oprosnik, Milosrdni.
70O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašimrukama od zarobljenika: "Ako zna Allah u srcima vašim(ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzetood vas, i oprostiće vam." A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
71A ako zažele izdaju tebi - pa već su izdaliAllaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah jeZnalac, Mudri.
72Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i boreimecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, ikoji daju utočište i pomažu - takvi su zaštitnicijedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate visa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a akozatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vamapomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imatesporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac.
73A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jednidrugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji ifesad veliki.
74A oni koji vjeruju i isele se i bore na putuAllahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi suvjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbuplemenitu.
75A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bores vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni subliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu!Allah je o svakoj stvari Znalac.
Chapter 9 (Sura 9)
1Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onimaod mušrika s kojima ste sklopili sporazum:
2Zato putujte po Zemlji četiri mjeseca i znajteda vi niste ti koji će umaći Allahu i da je Allah Tajkoji će postiditi nevjernike.
3A obznana je od Allaha i Poslanika Njegovogljudima na dan hadždža najvećeg, je da je Allahslobodan od mušrika i Poslanik Njegov. Pa ako sepokajete, pa to je bolje za vas, a ako se okrenete,tad znajte da vi niste ti koji će umaći Allahu; aobraduj one koji ne vjeruju kaznom bolnom:
4Izuzev onih mušrika s kojima ste sklopilisporazum, potom vam nisu umanjili ništa i nisupomagali protiv vas nikoga - onda im ispunitesporazum njihov do roka njihovog. Uistinu! Allah volibogobojazne.
5Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajtemušrike gdje god ih nađete, i ščepajte ih iopsjedajte ih i postavljajte im se u svaku zasjedu.Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davalizekat, onda oslobodite put njihov. Uistinu! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
6A ako neko od mušrika zatraži od tebe zaštitu,tad ga zaštiti dok ne čuje Riječ Allahovu, potom gasprovedi sigurnom mjestu njegovom; to zato što su oniljudi koji ne znaju.
7Kako da bude za mušrike sporazum kod Allaha ikod Poslanika Njegovog, izuzev onih s kojima stesklopili sporazum kod Mesdžidul-harama? Pa dok (oni)budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima.Uistinu! Allah voli bogobojazne.
8Kako - a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenilimeđu vama srodstvo niti ugovor? Zadovoljavaće vasustima svojim, a odbijaće srca njihova, a većina njihsu grješnici.
9Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu teodvraćaju od puta Njegovog. Uistinu je loše ono štooni rade.
10Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor.Ti takvi su prekršitelji.
11Pa ako se pokaju i budu obavljali salat idavali zekat, tad su braća vaša u vjeri; a razlažemoznakove ljudima koji znaju.
12A ako prekrše zakletve svoje nakon sporazumanjihovog, i budu li vrijeđali vjeru vašu, onda seborite protiv vođa nevjerovanja. Uistinu, nemazakletvi za njih - da bi se oni okanili.
13Zar se nećete boriti protiv ljudi koji suprekršili zakletve svoje i namjeravali protjerivanjePoslanika, i počeli (protiv) vas prvi put? Zar ih seplašite? Pa Allah je dostojniji da se plašite Njega,ako ste vjernici.
14Borite se protiv njih! Kazniće ih Allah rukamavašim i poniziti ih, i pomoći vas protiv njih iizliječiti grudi naroda vjernika,
15I odstraniće srdžbu srca njihovih, i oprostićeAllah kome hoće. A Allah je Znalac, Mudri.
16Zar mislite da ćete biti ostavljeni a (da) nezna Allah one od vas koji su se borili i nisu uzimalibliskog prijatelja mimo Allaha i Poslanika Njegovog ivjernika? A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
17Nije za mušrike da održavaju mesdžideAllahove, svjedoke protiv duša njihovih unevjerovanju. Takvima će propasti djela njihova i uvatri će oni biti vječito.
18Jedino će održavati mesdžide Allahove onaj kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i obavlja salat idaje zekat, i ne boji se, izuzev Allaha. Pa moždatakvi budu od upućenih.
19Zar držite napajanje hadžije i održavanjeMesdžidul-harama, (istim) kao onog ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i bori se na putu Allahovom?Nisu isti kod Allaha; a Allah ne upućuje narodzalima.
20Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putuAllahovom imecima svojim i dušama svojim, većeg sustepena kod Allaha; a ti takvi su oni koji ćeuspjeti.
21Obradovaće ih Gospodar njihov milošću od Sebei zadovoljstvom i baščama; imaće oni u njima uživanjetrajno.
22Vječno će biti u njima, zauvijek. Uistinu,Allah - kod Njega je nagrada veličanstvena.
23O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje ibraću svoju prijateljima, ako više vole nevjerstvo odvjerovanja. A ko od vas s njima prijateljuje - pa titakvi su zalimi.
24Reci: "Ako su očevi vaši i sinovi vaši, ibraća vaša i žene vaše, i rod vaš i imeci koje stestekli, i trgovina čije se stagnacije plašite istanovi s kojima ste zadovoljni - draži vama odAllaha i Poslanika Njegovog i džihada na putuNjegovom: Onda sačekajte dok Allah ne donese naredbuSvoju", a Allah ne upućuje narod grješnika.
25Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim,i na dan Hunejna, kad vas je zanijela brojnost vaša,pa vam nije ništa koristila i otješnjala vam Zemljama kako prostrana bila, zatim ste se okrenulibježeći;
26Potom je spustio Allah smirenost Svoju naPoslanika Svog i na vjernike, i spustio vojske kojeniste vidjeli i kaznio one koji nisu vjerovali, a toje plaća nevjernika.
27Zatim je Allah oprostio nakon toga kome jehtio; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
28O vi koji vjerujete! Samo su mušrici nečist.Zato nek se ne približuju Mesdžidul-haramu nakon ovenjihove godine. A ako se bojite oskudice, pa učinićevas Allah imućnim iz blagodati Svoje, ako htjedne.Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.
29Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allahaniti u Dan posljednji i ne zabranjuju šta je zabranioAllah i Poslanik Njegov, i ne ispovijedaju VjeruIstine - između onih kojima je data Knjiga - dok nedadnu džizju iz ruke i oni budu potčinjeni.
30A govore jevreji: "Uzejr je sin Allahov"; igovore kršćani: "Mesih je sin Allahov." To je govornjihov - usta njihovih, oponašaju govor onih kojinisu vjerovali ranije. Ubio ih Allah! Kako seodvraćaju!
31Uzimaju rabine svoje i monahe svoje gospodimamimo Allaha, i Mesiha, sina Merjemina. A naređeno imje samo da obožavaju Boga Jedinog, nema boga osimNjega. Slavljen neka je On od onog šta pridružuju!
32Žele da ugase Allahovu svjetlost ustimasvojim, a odbija Allah - izuzev da usavrši svjetloSvoje, makar mrzili nevjernici.
33On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjeromsvakom, makar mrzili mušrici.
34O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabinai monaha jedu imanja ljudi zaludno i odvraćaju odputa Allahovog. A koji gomilaju zlato i srebro i netroše ga na putu Allahovom - pa obraduj ih kaznombolnom.
35Na Dan (kad) se ono bude užarilo u vatriDžehennema, tad će biti žigosana njime čela njihova ibokovi njihovi i leđa njihova: "Ovo je to šta stegomilali dušama svojim, zato kušajte šta stegomilali."
36Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaestmjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorionebesa i Zemlju. Od njih su četiri sveta: to je vjeraprava. Zato ne činite u njima zulm dušama vašim; iborite se protiv mušrika svi, kao što se bore protivvas svi; i znajte da je Allah sa bogobojaznima.
37Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) povećanjenevjerovanja, zavode se time oni koji ne vjeruju.Dozvoljavaju ga godinu, a zabranjuju ga godinu, daudese broj koji je zabranio Allah, te dozvoljavajušta je zabranio Allah. Uljepšano im je zlo poslovanjihovih, a Allah ne upućuje narod nevjernika.
38O vi koji vjerujete![ta vam je kad vam se kaže: "Nastupajte na putuAllahovom", priklonite se zemlji? Zadovoljavate li seživotom Dunjaa (više) od Ahireta? Pa užitak životaDunjaa u (odnosu na) Ahiret samo je mali.
39Ako ne nastupite, kazniće vas kaznom bolnom izamijeniti vas narodom drugačijim od vas, a nećete Gaoštetiti nimalo; a Allah nad svakom stvari ima moć.
40Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogaoAllah kad su ga protjerali oni koji ne vjeruju,drugog od dvojice - kad su njih dvojica bili upećini, kad reče drugu svom: "Ne žalosti se! Uistinu,Allah je s nama." Tad je spustio Allah smirenostSvoju na njega i pojačao ga vojskama koje nistevidjeli. I učinio je riječ onih koji ne vjeruju,najdonjom, a Riječ Allahova - ona je gornja; a Allahje Moćni, Mudri.
41Nastupajte lahki i teški i borite se imecimavašim i dušama vašim na putu Allahovom! To je boljeza vas, kad biste znali.
42Da je bio dobitak blizak i pohod kratak,sigurno bi te slijedili, međutim, bio im je dalek,težak. I zaklet će se Allahom: "Da smo mogli, sigurnobismo izašli s vama." Uništavaju duše svoje, a Allahzna da su oni sigurno lašci.
43Allah ti oprostio! Zašto si im dozvolio dok tine bude jasno koji govore Istinu i ne saznašlažljivce?
44Neće tražiti dozvolu od tebe oni koji vjerujuu Allaha i Dan posljednji, da se bore imecima svojimi dušama svojim; a Allah je Znalac bogobojaznih.
45Od tebe će jedino tražiti dozvolu oni koji nevjeruju u Allaha i Dan posljednji, a sumnjaju srcanjihova, pa se u sumnji svojoj kolebaju.
46A da su željeli izlazak, sigurno bi za tospremili opremu. Međutim, Allah je mrzio dizanjenjihovo, pa ih je zadržao, i rečeno je: "Sjedite saonima koji sjede!"
47Da su izašli s vama, povećali bi vam samometež i sigurno bi hitali između vas tražeći vamfitneluk; a među vama su oni koji njih slušaju; aAllah je Znalac zalima.
48Doista su tražili fitneluk ranije i rovariliti stvari, dok nije došla Istina i prevladala odredbaAllahova, a oni su ti koji mrze.
49A od njih je ko govori: "Dopusti mi i neiskušavaj me." Doista su u iskušenje pali! A uistinu,Džehennem će biti okružilac nevjernika.
50Ako te zadesi dobro, žao im je; a ako tepogodi nesreća, govore: "Već smo uzeli stvar našuranije", i okreću se i oni se raduju.
51Reci: "Pogodiće nas samo ono šta nam je Allahpropisao." On je Zaštitnik naš, i u Allaha zato nekase pouzdavaju vjernici!
52Reci: "Očekujete li nam (išta drugo) sem jednood dva dobra djela? A mi očekujemo za vas, da vaspogodi Allah kaznom od Sebe ili rukama našim. Zatočekajte. Uistinu, mi smo oni koji sa vama čekaju."
53Reci: "Trošili milom ili silom, neće seprimiti od vas. Uistinu, vi ste narod grješnika."
54A sprječava da davanja njihova od njih buduprimljena jedino što oni ne vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog, i ne pristupaju salatu osim kaolijenčine, niti udjeljuju, osim nerado.
55Zato nek te ne oduševljavaju imeci njihovi,niti djeca njihova. Allah samo želi da ih kazni njimau životu Dunjaa, i da nestanu duše njihove, a onibudu nevjernici.
56I zaklinju se Allahom (da) su uistinu od vas,a nisu oni od vas, nego su oni narod koji strahuje.
57Ako bi našli utočište ili pećine iliskrovište, sigurno bi mu se okrenuli i oni biodjurili.
58I od njih je ko te kori zbog sadaka. Pa ako imse da od tog, zadovoljni su, a ako im se ne da odtog, gle! oni se ljute.
59A da su se oni zadovoljili onim šta im je daoAllah i Poslanik Njegov i rekli: "Dosta nam je Allah.Daće nam Allah iz blagodati Svoje i Poslanik Njegov.Uistinu, mi smo oni koji žude Allahu..."
60Sadake su jedino za fukare i siromahe i onekoji rade na njima i one čija srca treba pridobiti, iza zarobljenike i zadužene, i za put Allahov i sinaputa, odredbom od Allaha; a Allah je Znalac, Mudri.
61I od njih su oni koji vrijeđaju Vjerovjesnikai govore: "On je uho." Reci: "Uho je dobro za vas,vjeruje u Allaha i vjeruje vjernicima, i milost jeonima od vas koji vjeruju." A koji vrijeđajuPoslanika Allahovog, imaće oni kaznu bolnu.
62Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili,a Allah i Poslanik Njegov su dostojniji da Njegazadovolje, ako su vjernici.
63Zar ne znaju da onaj ko se suprotstavljaAllahu i Poslaniku Njegovom - ta da će on imati vatruDžehennema, vječno će biti u njoj? To je poniženjeužasno!
64Plaše se munafici da će im se objaviti suraobavještavajući šta je u srcima njihovim. Reci:"Izrugujte se. Uistinu, Allah je Taj koji će iznijetiono čega se bojite."
65A ako ih upitaš, sigurno će reći: "Samo smopričali i igrali se." Reci: "Zar ste se Allahom iajetima Njegovim i Poslanikom Njegovim izrugivali?"
66Ne pravdajte se! Doista niste vjerovali nakonvjerovanja vašeg. Ako izbrišemo (grijehe) grupi vas,kaznićemo grupu, zato što su bili prestupnici.
67Munafici i munafikinje - oni su jedni oddrugih. Naređuju nevaljalo, a zabranjuju dobro istišću ruke svoje. Zaboravili su Allaha, zato jezaboravio njih. Uistinu, licemjeri - oni sugrješnici.
68Obećao je Allah munaficima i munafikinjama inevjernicima vatru Džehennema, vječno će biti u njoj.Ona im je dovoljna; a prokleo ih je Allah, i imaćeoni kaznu trajnu.
69Kao oni prije vas; bili su žešći od vas usili, i veći imecima i djecom, pa su uživali u udjelunjihovom - pa uživajte u udjelu vašem, kao što suuživali oni prije vas u udjelu njihovom - iraspravljate kao što su oni raspravljali. Tim takvimaće propasti djela njihova na Dunjau i Ahiretu; a titakvi su gubitnici.
70Zar im nije stigla vijest onih prije njih:naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i naroda Ibrahimovog,i stanovnika Medjena i Mu´tefikata? Dolazili su imposlanici njihovi sa dokazima jasnim. Pa nije Allahbio za činjenje zulma njima, nego su (oni) dušamasvojim zulm činili.
71A vjernici i vjernice - oni su zaštitnicijedni drugima. Naređuju dobro, a zabranjujunevaljalo, i obavljaju salat i daju zekat, i slušajuAllaha i Poslanika Njegovog. Tim takvima će se Allahsmilovati. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
72Allah je obećao vjernicima i vjernicama baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, istanove divne u baščama Adna. A zadovoljstvo odAllaha biće najveće. To je to, uspjeh veličanstven!
73O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika imunafika, i budi strog prema njima. A skloništenjihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!
74Kunu se Allahom da nisu govorili, a doista sugovorili riječ nevjerstva i nisu vjerovali nakonIslama njihovog i namjeravali ono šta nisu postigli.A svetili su se samo što ih je obogatio Allah iPoslanik Njegov iz blagodati Svoje. Pa ako se pokaju,bolje je za njih; a ako se okrenu, kazniće ih Allahkaznom bolnom na Dunjau i Ahiretu, i neće oni naZemlji imati nikakva zaštitnika niti pomagača.
75I od njih je ko se obavezao Allahu: "Ako namda iz blagodati Svoje, sigurno ćemo davati sadaku isigurno ćemo biti od dobrih."
76Pa pošto im je dao iz blagodati Svoje,škrtarili su u tom i okrenuli se, i oni su odvraćeni;
77Pa im je u srcima njihovim prouzrokovaolicemjerstvo do Dana kad će Ga sresti, zato što suAllahu iznevjerili ono što su Mu obećali, i što sulagali.
78Zar ne znaju da Allah zna tajnu njihovu isašaptavanje njihovo, i da je Allah Znalacnevidljivih?
79Oni koji kleveću dobrovoljce od vjernika usadakama, i one koji (ih) ne nalaze, izuzev trudanjihovog, pa ih ismijavaju - ismijava Allah njih, aimaće oni kaznu bolnu,
80Tražio oprost za njih ili ne tražio... akotražiš oprost za njih sedamdeset puta... pa neće imoprostiti Allah. To zato što ne vjeruju u Allaha iPoslanika njegovog, a Allah ne upućuje narodgrješnika.
81Radovali su se ostavljeni u počivaljkamasvojim, nasuprot Poslaniku Allahovom, i mrzili da sebore imecima svojim i dušama svojim na putuAllahovom, i govorili: "Ne nastupajte po žezi!" Reci:"Vatra Džehennema je žešća žegom", kad bi razumjeli!
82Zato nek se smiju malo, a neka plaču mnogo;plaća za ono šta su zaradili.
83Pa ako te vrati Allah skupini njih, te zatražedozvolu od tebe za izlazak, tad reci: "Nećete izaćisa mnom nikada, i nećete se boriti sa mnom (protiv)neprijatelja. Uistinu, vi ste bili zadovoljnisjedenjem prvi put, zato sjedite sa onima kojiostaju."
84I ne obavi salat ni nad jednim od njih (koji)umre, nikada, i ne stoj nad kabrom njegovim. Uistinu,oni nisu vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, iumrli su, a oni su bili grješnici.
85I neka te ne zadivljuju imanja njihova i djecanjihova! Allah samo želi da ih kazni njima na Dunjau,i da nestanu duše njihove, a oni budu nevjernici.
86A kad se objavi sura: "Vjerujte u Allaha iborite se uz Poslanika Njegovog!", traže posjedniciobilja između njih, dozvolu od tebe, i govore:"Ostavi nas, bićemo sa onima koji sjede."
87Zadovoljni su da budu sa onima koje ostaju, azapečaćena su srca njihova, pa oni ne shvataju.
88Međutim, Poslanik i oni koji vjeruju s njim,bore se imecima svojim i dušama svojim; a ti takvi ćeimati dobre stvari i ti takvi će biti uspješni.
89Pripremio je Allah za njih bašče ispod kojihteku rijeke, vječno će biti u njima; to je uspjehveličanstven.
90I dolazili su oni koji se pravdaju od beduina,da im se dozvoli, i sjedili su oni koji su lagaliAllahu i Poslaniku Njegovom. Pogodiće one od njih,koji nisu vjerovali, kazna bolna.
91Nema ukora slabima, niti bolesnima, ni onimakoji ne nalaze šta bi utrošili, kad su iskreni Allahui Poslaniku Njegovom. Nema protiv dobročiniteljanikakva puta. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
92Niti onima kojima, kad ti dođu da ih prebaciš,kažeš: "Ne nalazim ono na čemu bih vas prevezao."Okreću se, a oči njihove oblivene suzama, tužni štone nalaze šta bi utrošili.
93Samo je put protiv onih koji traže dozvolu odtebe, a oni su bogati. Zadovoljavaju se da budu saonima koje ostaju, a zapečatio je Allah srca njihova,pa oni ne znaju.
94Pravdaju vam se kad im se vratite. Reci: "Nepravdajte se, nećemo vam vjerovati. Već nas jeobavijestio Allah o novostima vašim; a vidjeće Allahrad vaš i Poslanik Njegov, zatim ćete se vratitiZnalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili."
95Zaklinjaće vam se Allahom kad im se vratite,da biste ih se okanili. Zato ih se okanite. Uistinu,oni su prljavština; a sklonište njihovo bićeDžehennem; plaća za ono šta su zaradili.
96Kunu vam se da se njima zadovoljite, pa ako sezadovoljite njima - pa uistinu, Allah se nezadovoljava narodom grješnika.
97Beduini su žešći nevjerovanjem i licemjerstvomi priličniji da ne znaju granice onog šta je objavioAllah Poslaniku Svom; a Allah je Znalac, Mudri.
98A od beduina je ko uzima ono šta utroši,globom, i očekuju vama daire; na njima je daira zla;a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
99I od beduina (ima) ko vjeruje u Allaha i Danposljednji, i uzima ono šta troši blizinama kodAllaha i salatima Poslanika. Uistinu je to za njihpribližavanje! Daće Allah da oni uđu u milostNjegovu; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
100A prethodnici, prvi od muhadžira i ensarija,i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu -zadovoljan je Allah njima i zadovoljni su Njime, apripremio im je bašče ispod kojih teku rijeke, vječnoće biti u njima, zauvijek. To je uspjeh veličanstven!
101A između onog ko je oko vas od beduina, (ima)munafika. A od stanovnika Medine (ima) ustrajnih umunafikluku, ne znate ih; Mi ih znamo; kaznićemo ihdva puta, potom će biti vraćeni kazni užasnoj.
102A drugi su priznali grijehe svoje, pomiješalisu dobro djelo i drugo loše. Možda će Allah da imoprosti; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
103Uzmi iz imetaka njihovih sadaku, čisteći ih ioplemenjujući ih njome, i obavi salat za njih.Uistinu, tvoj salat je smirenje za njih; a Allah jeOnaj koji čuje, Znalac.
104Zar ne znaju da Allah - On prima pokajanje odrobova Svojih i uzima sadake, i da je Allah - OnPrimalac pokajanja, Milosrdni.
105I reci: "Radite! Ta vidjeće Allah rad vaš iPoslanik Njegov i vjernici; a vratićete se Znalcunevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti oonom šta ste radili."
106I drugi koji iščekuju naredbu Allahovu, da liće ih kazniti ili im oprostiti; a Allah je Znalac,Mudri.
107A oni koji su uzeli mesdžid nesrećom inevjerovanjem i razdvajanjem među vjernicima, iosmatračnicom za onog ko je ratovao (protiv) Allaha iPoslanika Njegovog ranije, sigurno će se zakleti:"Željeli smo samo dobro", a Allah svjedoči da su oniuistinu lašci.
108Ne stani u njega nikada! Sigurno je mesdžidutemeljen na bogobojaznosti od prvog dana dostojnijida staneš u njega. U njemu su ljudi (koji) vole da sečiste; a Allah voli one koji se čiste.
109Pa da li je onaj koji utemelji građevinusvoju na bogobojaznosti od Allaha i zadovoljstvu -bolji, ili onaj ko utemelji građevinu svoju na rubupodlokane obale rušeće, pa da se surva s njim u vatruDžehennema? A Allah ne upućuje narod zalima.
110Neće prestati građevina njihova koju supodigli biti (izvor) sumnje u srcima njihovim, izuzevda se sasjeku srca njihova; a Allah je Znalac, Mudri.
111Uistinu! Allah je kupio od vjernika dušenjihove i imetke njihove, što će oni imati Džennet.Bore se na putu Allahovom, pa ubijaju i budu ubijeni.Obećanje Njegovo je istinito u Tewratu i Indžilu iKur´anu. A ko je vjerniji zavjetu svom od Allaha?Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste ugovorili sNjim - a to je to, uspjeh veličanstven -
112Pokajanici, obožavatelji, hvalitelji,postači, oni koji čine ruku´, koji padaju na sedždu,naređivači dobrog i sprečavatelji nevaljalog i čuvarigranica Allahovih; a obraduj vjernike!
113Nije za Vjerovjesnika i one koji vjeruju datraže oprost mušricima, makar bili rodbina, nakon štoim bude jasno da su oni stanovnici džehima.
114A Ibrahimovo traženje oprosta za oca svog jesamo zbog obećanja kojeg mu je dao. Pa pošto mu jebilo jasno da je on neprijatelj Allahov, oslobodio gase. Uistinu! Ibrahim je bio osjećajan, blag.
115A neće Allah zabluditi ljude, nakon što ih jeuputio, dok im ne objasni čega se (trebaju) bojati.Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
116Uistinu! Allah! Njegova je vlast nebesa iZemlje; oživljava i usmrćuje. A nemate vi mimo Njeganikakva zaštitnika, niti pomagača.
117Doista je Allah oprostio Vjerovjesniku imuhadžirima i ensarijama koji su ga slijedili u časunevolje, nakon što zamalo nisu skrenula srca skupinenjih, zatim im je oprostio - Uistinu! On je njimaSamilosni, Milosrdni.
118I trojici koji su izostali. Dok, kad im jeotješnjala Zemlja, ma kako prostrana bila, i stisloim se u dušama njihovim - a znali su da nema utočištaod Allaha, osim kod Njega - potom im je oprostio, dabi se kajali. Uistinu! Allah! On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
119O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i buditesa iskrenima!
120Nije za stanovništvo Medine i onog ko je okonjih od beduina, da izostaju iza Poslanika Allahovogi da cijene duše svoje više od duše njegove. To zatošto njih nije pogodila žeđ, niti umor, niti glad naputu Allahovom, niti će nagaziti gazište (koje) ćenaljutiti nevjernike, i neće doseći od neprijateljastečevinu, a da im to neće biti upisano dobrimdjelom. Uistinu! Allah neće dati da propadne nagradadobročinitelja.
121I neće utrošiti izdatak mali niti veliki,niti će presjeći dolinu, a da im neće biti upisano,da bi im platio Allah najboljim, za ono šta suradili.
122A ne treba da svi vjernici nastupaju. Pazašto iz svake jedinice od njih ne istupi skupina, dase obrazuje u vjeri, i da opominju narod svoj kad imse vrate, da bi se oni pazili?
123O vi koji vjerujete! Borite se protiv onihnevjernika koji su vam blizu, i neka u vama nađugrubost: a znajte da je Allah sa bogobojaznima.
124I kad god bude objavljena sura, tad od njihbude onaj ko kaže: "Kojem od vas će ovo povećativjerovanje?" Pa što se tiče onih koji vjeruju, tanjima će povećati vjerovanje i oni se raduju.
125A što se tiče onih u srcima čijim je bolest -pa dodaće im prljavštinu prljavštini njihovoj, iumrijet će, a oni će biti nevjernici.
126Zar ne vide da oni bivaju iskušavani u svakojgodini jednom ili dva puta?, zatim se ne kaju, nitise oni poučavaju.
127I kad god se objavi sura, gledaju oni jedni udruge: "Da li vas je vidio iko?" Zatim se okrenu.Okrenuo je Allah srca njihova, zato što su oni narodkoji ne razumije.
128Doista vam je došao Poslanik između dušavaših. Teško mu je što zapadate u nepriliku, brižanje za vas, vjernicima je samilostan, milosrdan.
129Pa ako se okrenu, tad reci: "Dovoljan mi jeAllah, samo je On Bog; u Njega se pouzdavam, a On jeGospodar Arša veličanstvenog."
Chapter 10 (Sura 10)
1Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba mudrog.
2Zar je čudno ljudima što smo objavili čovjekuizmeđu njih: "Opominji ljude i obraduj one kojivjeruju, da imaju oni korak istine kod Gospodaranjihovog." Rekoše nevjernici: "Doista, ovo ječarobnjak očit!"
3Uistinu! Gospodar vaš je Allah, koji jestvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim sepostavio na Arš, upravljajući stvar. Nema nikakvaposrednika, osim poslije dopuštanja Njegovog. To jeAllah, Gospodar vaš, zato Njega obožavajte; pa zar senećete poučiti?
4Njemu je povratak svih vas! Obećanje Allahovoje istinito. Uistinu! On počinje stvaranje, potom gaponavlja, da bi nagradio one koji vjeruju i činedobra djela, pravedno. A oni koji ne vjeruju, imaćeoni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zato štonisu vjerovali.
5On je Taj koji je učinio Sunce blještećim, aMjesec sjajnim, i odredio mu faze, da znate brojgodina i računanje. Allah je to stvorio samo sIstinom. Razlaže znakove ljudima koji znaju.
6Uistinu! U izmjeni noći i dana, i onom što jestvorio Allah na nebesima i Zemlji, znaci su za ljudekoji se boje.
7Uistinu! Oni koji se ne nadaju susretu Našem izadovolje se životom Dunjaa i smire u njemu, i onikoji su prema znakovima Našim nemarni,
8Tim takvima će sklonište biti vatra, zbog onogšta su zaradili.
9Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela,upućuje ih Gospodar njihov vjerovanjem njihovim. Tećiće ispod njih rijeke u baščama uživanja,
10Priziv njihov u njima će biti: "Slava Tebi, oAllahu"; a pozdrav njihov u njima će biti: "Selam!",a zadnji priziv njihov: "Hvala Allahu, Gospodarusvjetova!"
11A da Allah ubrzava ljudima zlo, njihovimubrzavanjem dobrog, sigurno bi im se svršio roknjihov. Zato ostavljamo one koji se ne nadaju susretuNašem - u pretjeranosti svojoj lutaju.
12A kad čovjeka dotakne nevolja, priziva Nas naboku svom ili sjedeći ili stojeći. Pa pošto otklonimood njega nevolju njegovu, prođe kao da Nas nijeprizivao zbog nesreće koja ga je dotakla. Tako jepretjerujućima uljepšano ono šta rade.
13A doista smo prije vas uništavali pokoljenja,pošto su činili zulm; a dolazili su im poslanicinjihovi sa dokazima jasnim, i ne bi vjerovali. Takoplaćamo narod prestupnika.
14Potom smo učinili vas halifama na Zemljiposlije njih, da vidimo kako radite.
15A kad im se uče ajeti Naši, dokazi jasni,govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: "Donesinam Kur´an drugačiji od ovog ili ga izmijeni." Reci:"Nije za mene da ga samovoljno mijenjam. Slijedimsamo ono šta mi se objavljuje. Uistinu! Ja se bojim,ako ne poslušam Gospodara svog, kazne Danastrahovitog."
16Reci: "Da je htio Allah, ne bih vam ga učio,niti bi (On) dao da ga vi spoznate. Pa doista samproveo život među vama prije njega; pa zar neshvatate?"
17Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Uistinuto neće uspjeti prestupnici.
18I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne štetiniti im koristi, i govore: "Ovi su posrednici našikod Allaha." Reci: "Da li biste obavijestili Allaha oonom šta ne zna u nebesima i na Zemlji?" Slava nekaje Njemu!, a uzvišen je od onog šta pridružuju.
19I bili su ljudi samo jedna zajednica, pa suse razišli. A da nije prethodila Riječ od Gospodaratvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno o onom učemu su se razišli.
20I govore: "Zašto mu se ne objavi znak odGospodara njegovog?" Zato reci: "Nevidljivo je jedinoAllahovo. Pa očekujte. Uistinu, ja sam sa vama odčekalaca."
21I kad damo da ljudi okuse milost nakonnevolje koja ih je dotakla, gle!, imaju oni spletkuprotiv znakova Naših. Reci: "Allah je najbržispletkom." Uistinu! Izaslanici Naši pišu štaspletkarite.
22On je Taj koji vam daje da se krećete pokopnu i moru. Dok, kad budete u plovilima, i zaploves njima vjetrom povoljnim, i obraduju se tome, nadođeim vjetar olujan, i nadođe im talas sa svake strane,i (kad) pomisle da su oni opkoljeni s njima,prizivaju Allaha odani Njegovoj vjeri: "Ako nasspasiš iz ovog, sigurno ćemo biti od zahvalnih."
23Pa pošto ih spasi, gle! Šepure se po Zemljibez prava. O ljudi! Bunt vaš je samo protiv dušavaših, užitak života Dunjaa; potom je Nama povratakvaš, pa ćemo vas obavijestiti o onom šta ste radili.
24Doista, primjer života Dunjaa je kao vodakoju spuštamo s neba pa se izmiješa njome rastinjeZemlje, od čega jedu ljudi i životinje. Dok, kad uzmeZemlja ukras svoj i uljepša se, i pomisle stanovnicinjeni da su oni svemoćni nad njom, dođe joj naredbaNaša noću ili danju, pa je učinimo pokošenom, kao danije bujala jučer. Tako razlažemo znakove za ljudekoji razmišljaju;
25A Allah poziva kući selama i upućuje kogahoće putu pravom.
26Za one koji čine dobro, biće dobro ipovećanje. I neće prekriti lica njihova crnilo, nitiponiženje. Takvi će biti stanovnici Dženneta; oni ćeu njemu biti vječito.
27A koji steknu zla djela, plaća (im) jezlodjelo slično tome - a zahvatiće ih poniženje -neće oni imati od Allaha nikakva zaštitnika - kao daće lica njihova prekrivati dijelovi mrkle noći. Takviće biti stanovnici vatre; oni će u njoj biti vječito.
28A na Dan kad ih sve saberemo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: "Na svoja mjesta vi, vi iortaci vaši!" Tad ćemo ih razdvojiti, a reći ćeortaci njihovi: "Niste nas obožavali."
29"Pa dovoljan je Allah svjedok između nas iizmeđu vas, da smo doista bili o obožavanju vašemnesvjesni."
30Tu će svaka duša biti upoznata šta jeunaprijed poslala, i biće vraćeni Allahu, Gospodarusvom istinskom, i nestaće od njih šta su izmišljali.
31Reci: "Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ili ko vlada sluhom i vidovima, i ko izvodi živo izmrtvog i izvodi mrtvo iz živog, i ko upravlja stvar?"Pa reći će: "Allah." Tad reci: "Pa zar se ne bojite?"
32Pa to je Allah, Gospodar vaš istinski! Pa štaje to poslije Istine, osim zabluda? Pa kako seokrećete!
33Tako se obistinjuje Riječ Gospodara tvog naonima koji griješe, da oni neće vjerovati.
34Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj kojipočinje stvaranje, zatim ga ponavlja?" Reci: "Allahpočinje stvaranje, potom ga ponavlja." Pa kako seodvraćate!
35Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj koupućuje Istini?" Reci: "Allah upućuje Istini." Pa dali je ko upućuje Istini dostojniji da bude slijeđen,ili ko ne upućuje, izuzev ako bude vođen? Pa šta vamje? Kako rasuđujete?
36A većina njih slijedi samo pretpostavku.Uistinu, pretpostavka ne koristi Istini nimalo.Uistinu! Allah je Znalac onog šta čine.
37I nije bilo (moguće) za ovaj Kur´an da budeizmišljen mimo Allaha; međutim, potvrda je onog prijenjega, i detaljno izlaganje Knjige u koju nemasumnje, od Gospodara svjetova.
38Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesitesuru sličnu njemu i pozovite koga možete mimo Allaha,ako istinu govorite."
39Naprotiv, poriču ono čije znanje neobuhvataju, a još im nije došlo njegovo tumačenje.Tako su poricali oni prije njih, pa pogledaj kakav jebio kraj zalima!
40I između njih je ko u njega vjeruje, i odnjih je ko u njega ne vjeruje. A Gospodar tvoj jeNajbolji znalac mufsida.
41Pa ako te poreknu, tad reci: "Meni djelomoje, a vama djelo vaše. Vi ste slobodni od onog štaradim, a ja sam slobodan od onog šta radite."
42I od njih je ko te sluša. Pa zar ti dapročuješ gluhe, iako ne shvataju?
43I od njih je ko te gleda. Pa zar ti da uputišslijepce, iako ne vide?
44Uistinu! Allah ne čini zulm ljudima nimalo,nego ljudi dušama svojim čine zulm.
45A na Dan kad ih sakupimo, biće kao da suproboravili samo časak dana, prepoznajući semeđusobno. Doista će izgubiti oni koji su poricalisusret s Allahom i nisu bili upućeni.
46Ili ti pokazali dio onog šta im obećavamo ilidali da ti umreš - ta Nama je povratak njihov, zatim,Allah je Svjedok nad onim šta čine.
47A svaka umma imala je poslanika. Pa kad dođeposlanik njihov, presudiće među njima pravedno, injima se neće učiniti zulm.
48I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?"
49Reci: "Ne vladam štetom niti korišću dušisvojoj, izuzev šta htjedne Allah." Svaka zajednicaima rok; kad dođe rok njihov, tad (ga) ne odlažu čas,niti ubrzavaju.
50Reci: "Jeste li vidjeli, ako vam dođe kaznaNjegova noću ili danju, zašto je požurujuprijestupnici?"
51Zar ćete nakon što se dogodi vjerovati u nju?Zar sada, a već ste je požurivali!
52Zatim će biti rečeno onima koji su činilizulm: "Iskusite kaznu vječnosti. Hoćete li bitiplaćeni, osim prema onom šta ste zaradili?"
53I traže od tebe obavještenje: "Je li toIstina?" Reci: "Jeste, tako mi Gospodara mog, doistato je Istina, a niste vi ti koji će umaći."
54A da ima svaka duša (koja) je činila zulm,ono šta je na Zemlji, sigurno bi se iskupljivalatime. I pritajit će kajanje pošto vide kaznu, apresudiće se među njima pravedno i njima se zulm nećeučiniti.
55Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je unebesima i Zemlji. Besumnje! Doista je obećanjeAllahovo Istina! Međutim, većina njih ne zna.
56On oživljava i usmrćuje, i Njemu se vraćate.
57O ljudi! Doista vam je došla mew´iza odGospodara vašeg, i lijek za ono što je u grudima, iUputa i milost vjernicima.
58Reci: "U blagodati Allahovoj i milostiNjegovoj - pa tome neka se raduju. To je bolje odonog šta skupljaju."
59Reci: "Jeste li vidjeli šta vam je Allahspustio od opskrbe, pa ste načinili od nje haram ihalal?" Reci: "Je li vam Allah dopustio ili protivAllaha izmišljate?"
60A kakvo će biti mišljenje onih kojiizmišljaju protiv Allaha laž, na Dan kijameta?Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima.Međutim, većina njih ne zahvaljuje.
61I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega- iz Kur´ana, i nećete raditi nikakav posao, a danećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u toudubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težineatoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga nitiveće, a da nije u Knjizi jasnoj.
62Besumnje! Uistinu, prijatelji Allahovi su(oni), nad kojima nema straha, niti će oni žaliti,
63Oni koji vjeruju i boje (Ga) se!
64Za njih su radosne vijesti u životu Dunjaa ina Ahiretu - nema zamjene za Riječi Allahove - to jeto, uspjeh veličanstven.
65I neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu,moć je Allahova sva; On je Onaj koji čuje, Znalac.
66Besumnje! Uistinu, Allahov je ko je unebesima i ko je na Zemlji! A oni koji prizivaju(druge) mimo Allaha, ne slijede (te) ortake; slijedesamo pretpostavku i oni jedino nagađaju.
67On je Taj koji je za vas načinio noć da sesmirite u njoj, a dan - onim koji daje vidljivost.Uistinu, u tome su znaci za ljude koji čuju.
68Govore: "Allah je uzeo dijete." Slava neka jeNjemu! On je Neovisni! Njegovo je šta je u nebesima išta je u Zemlji. Nema kod vas nikakav dokaz za ovo.Zar govorite o Allahu šta ne znate?
69Reci: "Uistinu, oni koji izmišljaju protivAllaha laž, neće uspjeti."
70Užitak na Dunjau! Zatim je Nama povrataknjihov, potom ćemo dati da oni iskuse kaznu žestoku,zato što nisu vjerovali.
71Izrecituj im vijest Nuhovu, kad reče narodusvom: "O narode moj! Ako vam je teško stajanje moje iopominjanje moje ajetima Allahovim - pa u Allaha sepouzdavam - onda sredite stvar vi i ortaci vaši,zatim neka ne bude odluka vaša sumnjivom za vas,potom mi presudite, i ne odgađajte mi.
72Pa ako se odvratite, pa nisam tražio od vasnikakvu nagradu. Nagrada moja je jedino do Allaha, anaređeno mi je da budem od muslimana."
73Tad su ga porekli, pa smo spasili njega ionog ko je bio s njim u lađi, i učinili ih halifama,a potopili one koji su poricali znakove Naše. Papogledaj kakav je bio kraj opominjanih!
74Zatim smo poslije njega slali poslanikenarodu njihovom, pa su im donosili dokaze jasne, tenisu (htjeli) da vjeruju u ono šta su poricaliranije. Tako pečatimo srca pretjerujućih.
75Zatim smo poslije njih poslali Musaa i Harunafaraonu i velikanima njegovim, sa znakovima Našim, pasu se uzoholili i bili narod prijestupnika.
76Pa pošto im dođe Istina od Nas, rekoše:"Uistinu, ovo je sihr očiti."
77Musa reče: "Zar govorite (ovo) za Istinupošto vam je došla? Je li ovo sihr?"; a neće uspjetičarobnjaci.
78Rekoše: "Jesi li nam došao da nas okreneš odonog na čemu smo našli očeve naše, i da za vasdvojicu bude veličina na Zemlji?; a nismo mi vamadvojici vjernici."
79I reče faraon: "Dovedite mi svakogčarobnjaka, znalca."
80Pa pošto dođoše čarobnjaci, Musa im reče:"Bacite ono čega ste vi bacači!"
81Pa pošto baciše, Musa reče: "Ono što stedonijeli je sihr. Uistinu, Allah će ga učinitiništavnim. Uistinu! Allah ne unapređuje posaomufsida;
82I utvrdiće Allah Istinu Riječima Svojim,makar mrzili prijestupnici."
83Tad su Musau vjerovali samo potomci narodanjegovog, zbog straha od faraona i uglednikanjihovih, da ih ne progoni. A uistinu! Faraon je biovisok na zemlji, i uistinu, on je bio od onih kojipretjeruju.
84I reče Musa: "O narode moj! Ako vjerujete uAllaha, onda se u Njega pouzdajte, ako stemuslimani!"
85Tad rekoše: "U Allaha se uzdamo. Gospodarunaš! Ne učini nas kušnjom za narod zalima,
86I izbavi nas milošću Svojom od narodanevjernika."
87I objavismo Musau i bratu njegovom:"Sagradite narodu svom u Egiptu kuće, i učinite kućesvoje kiblom, i obavljajte salat; a obradujvjernike."
88I reče Musa: "Gospodaru naš! Doista si Ti daofaraonu i uglednicima njegovim ukras i bogatstva uživotu Dunjaa, Gospodaru naš, da bi zavodili s putaTvog. Gospodaru naš! Uništi bogatstva njihova iotvrdni srca njihova, pa da ne vjeruju dok ne videkaznu bolnu."
89Reče: "Već je uslišena dowa vas dvojice, zatobudite ispravni, i ne slijedite put onih koji neznaju."
90I provedosmo sinove Israilove preko mora, paih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem iplahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče:"Vjerujem da nema boga osim Onog u kojeg vjerujusinovi Israilovi i ja sam od muslimana!"
91Zar sad! A doista nisi poslušao prije i biosi od mufsida.
92Zato ćemo danas spasiti tebe - tijelo tvoje -da budeš znak. za onog ko bude iza tebe. A uistinu,mnogi od ljudi su prema znacima Našim nemarni.
93I doista smo smjestili sinove Israilovesmještajem tvrdim, i opskrbili ih od dobrih stvari,pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje. Uistinu,Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dankijameta, o onom u čemu su se razilazili.
94Pa ako si u sumnji o onom šta tiobjavljujemo, tad pitaj one koji čitaju Knjigu(objavljenu) prije tebe. Doista, tebi dolazi Istinaod Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca;
95I ne budi nikako od onih koji poriču ajeteAllahove, pa da budeš od gubitnika.
96Uistinu! Oni na kojima se obistinila RiječGospodara tvog, neće vjerovati,
97Makar im došao svaki znak, dok ne vide kaznubolnu.
98Pa zašto nije bilo naselja koje je vjerovalo,pa iskoristilo to svoje vjerovanje, izuzev narodaJunusovog? Pošto su vjerovali otklonili smo od njihkaznu srama u životu Dunjaa i dali im da uživajuizvjesno vrijeme.
99A da hoće Gospodar tvoj, sigurno bi vjerovaoko je na Zemlji, svaki od njih, zajedno. Pa zar ćešti prisiljavati ljude, dok ne budu vjernici?
100A nije za dušu da vjeruje, osim sdopuštenjem Allahovim; a stavlja prljavštinu na onekoji neće da shvate.
101Reci: "Pogledajte šta je to u nebesima iZemlji", a ne koriste znakovi i opomene ljudima kojine vjeruju.
102Pa da li očekuju (išta) osim slične daneonih koji su prošli prije njih? Reci: "Pa očekujte!Uistinu, ja sam sa vama među onima koji čekaju."
103Zatim smo spasavali poslanike Naše i onekoji su vjerovali. Tako je dužnost na Nama da spasimovjernike.
104Reci: "O ljudi! Ako ste u sumnji o vjerimojoj - pa ne obožavam one koje obožavate mimoAllaha, nego obožavam Allaha koji vam smrt daje, anaređeno mi je da budem od vjernika."
105"I stani licem svojim vjeri pravoj, i nebudi nikako od mušrika,
106I ne prizivaj mimo Allaha ono šta ti nekoristi, niti ti šteti. Pa ako učiniš - onda si tiuistinu od zalima."
107A ako te dotakne Allah nevoljom, tad nemaotklonitelja njenog, osim Njega; a ako ti želi dobro,tad nema onog ko će odbiti dobrotu Njegovu. Pogađanjome koga hoće od robova Svojih, a On je Oprosnik,Milosrdni.
108Reci: "O ljudi! Doista vam je došla Istinaod Gospodara vašeg. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko odluta, pa samo lutaprotiv nje i nisam ja nad vama čuvar."
109I slijedi šta ti se objavljuje, i strpi sedok ne presudi Allah; a On je Najbolji od sudaca.
Chapter 11 (Sura 11)
1Alif. Lam. Ra. Knjiga - učinjeni su presudnimajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog,Obaviještenog:
2"Obožavajte samo Allaha. Uistinu! Ja sam vamod Njega opominjač i donosilac radosnih vijesti",
3I: "Tražite oprost od Gospodara vašeg, potomMu se pokajte, daće vam da uživate uživanjem lijepimdo roka određenog, i daće svakom posjedniku dobrote,dobrotu Svoju. A ako se okrenete, pa uistinu, ja sebojim nad vama kazne Dana velikog.
4Allahu je povratak vaš, a On nad svakom stvariima moć."
5Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje dase sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivajuodjećom svojom - zna šta skrivaju i šta obznanjuju.Uistinu! On je Znalac grudi.
6I nema ni jedne životinje na Zemlji, a da nijena Allahu opskrba njena, i zna boravište njeno imjesto odlaganja njeno; svakoje je u Knjizi jasnoj.
7I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju ušest dana - a bio je Arš Njegov nad vodom - da bi vasiskušao, koji je od vas bolji djelom. A ako kažeš:"Uistinu, vi ćete biti podignuti poslije smrti!",sigurno će reći oni koji ne vjeruju: "Ovo je samosihr očiti."
8A ako im odložimo kaznu do vremena odbrojanog,sigurno će reći: "Šta je zadržava?" Doista, na Dankad im dođe - neće biti okrenuta od njih, i spopastće ih ono čemu su se izrugivali.
9I ako damo da čovjek okusi od Nas milost,zatim mu je istrgnemo, uistinu, on je očajan,nezahvalan.
10A ako damo da on iskusi blagonaklonost, nakonšto ga je nevolja dotakla, sigurno će reći: "Zla suotišla od mene." Uistinu, on je veseo, hvalisav,
11Izuzev onih koji pokažu strpljivost i buduradili dobra djela, ti takvi će imati oprost inagradu veliku.
12Pa možda bi ti izostavio dio onog šta ti seobjavljuje, i stijesnile time grudi tvoje, štogovore: "Zašto mu se ne spusti riznica ili ne dođe snjim melek?" Ti si samo opominjač, a Allah je nadsvakom stvari Zaštitnik.
13Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesitedeset sura sličnih njemu, izmišljenih, i pozovitekoga možete mimo Allaha, ako istinu govorite!"
14Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da jeobjavljen znanjem Allahovim, i da nema boga semNjega. Pa jeste li vi muslimani?
15Ko želi život Dunjaa i ukras njegov,isplatićemo im djela njihova u njemu i oni u njemuneće biti oštećeni.
16To su oni koji će na Ahiretu imati samovatru, a propast će šta su činili na njemu, a zaludnoje šta su radili.
17Pa da li je, ko je na dokazu jasnom odGospodara njegovog - a uči ga svjedok od Njega, iprije njega Knjiga Musaova - vodič i milost? Takvivjeruju u njega. A ko od stranaka ne vjeruje u njega- pa vatra će biti mjesto njegovo. Zato ne budi usumnji o tome. Uistinu, on je Istina od Gospodaratvog; međutim, većina ljudi ne vjeruje.
18A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž? Takvi će biti dovedeni predGospodara njihovog, i reći će svjedoci: "To su onikoji su lagali protiv Gospodara svog." Besumnje,prokletsvo Allahovo je na zalimima,
19Onima koji odvraćaju od puta Allahovog itraže iskrivljenost u njemu, a oni su u Ahiretnevjernici.
20Takvi neće biti ti koji će umaći na Zemlji ineće oni imati mimo Allaha nikakvih zaštitnika!Udvostručiće im se kazna! Neće se moći (koristiti)sluhom, niti će vidjeti.
21Takvi će biti oni koji izgube duše svoje, anestaće od njih šta su izmišljali.
22Nema sumnje da će oni, (baš) oni na Ahiretubiti najveći gubitnici.
23Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela,i budu skrušeni Gospodaru svom - takvi će bitistanovnici Dženneta. Oni će u njemu biti vječito.
24Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepcai gluhog, i onog koji vidi i onog koji čuje. Jesu liisti primjerom? Pa zar nećete razmisliti?
25I doista smo poslali Nuha narodu njegovom:"Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni,
26Da obožavate samo Allaha. Uistinu! Ja seplašim nad vama kazne Dana bolnog.
27Tad rekoše uglednici koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: "Vidimo te samo kao smrtnika sličnognama, i vidimo te - slijede te samo oni koji sunajniži naši, bez razmišljanja, i ne vidimo nikakvevaše zasluge nad nama; naprotiv, smatramo vaslažovima."
28Reče: "O narode moj! Da li vidite, ako sam jana jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je odSebe milost - a vi slijepi na to, zar ćemo učiniti daprionete uz to, a vi njegovi mrzitelji?"
29"I o narode moj! Ne tražim od vas za toimetak. Nagrada moja je jedino do Allaha; a nisam japrogonitelj onih koji vjeruju. Uistinu, oni su tikoji će sresti Gospodara svog. Međutim, ja vas vidimnarodom koji ne zna."
30"I o narode moj! Ko će mi pomoći protivAllaha, ako ih otjeram? Pa zar se nećete opametiti?
31I ne kažem vam: ´Kod mene su rizniceAllahove´, niti ´Znam nevidljivo´, i ne kažem:´Uistinu, ja sam melek.´ I ne govorim onima kojepreziru oči vaše (da) im Allah neće dati dobro. Allahje Najbolji znalac onog šta je u dušama njihovim.Uistinu, ja bih tad bio od zalima."
32Rekoše: "O Nuhu! Već si raspravljao s nama,pa si umnožio raspravljanje naše; zato nam daj točime nam prijetiš, ako istinu govoriš."
33Reče: "Samo će vam Allah to dati, ako hoće, aniste vi ti koji će umaći.
34I neće vam koristiti savjet moj, ako budemželio da vas posavjetujem, ako Allah bude želio davas zavede. On je Gospodar vaš i Njemu ćete sevratiti."
35Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Ako gaizmišljam - pa na meni je krivica moja, a ja samslobodan od tog što ste skrivili."
36I bi objavljeno Nuhu: "Niko neće vjerovati iznaroda tvog, izuzev ko je već vjerovao. Zato se nesekiraj zbog onog šta čine,
37I gradi lađu pod očima Našim i objavom Našomi ne obraćaj Mi se zbog onih koji su činili zulm.Uistinu! Oni će biti potopljeni."
38I gradio je lađu; i kad god bi kraj njegaprošli uglednici iz naroda njegovog, rugali bi mu se.Reče: "Ako nam se rugate, pa uistinu, mi ćemo serugati vama, kao što se rugate.
39Pa znaćete onog kome će doći kazna, sramotećiga, i na koga će se sručiti kazna trajna."
40Dok, kad dođe naredba Naša i šiknu peć,rekosmo: "Ukrcaj u nju od svake vrste dvoje; iporodicu svoju - izuzev onog kome je prethodila Riječ- i ko je vjerovao." A nije vjerovao s njim (niko),izuzev malo (njih).
41I reče (Nuh): "Ukrcajte se u nju! U imeAllaha je plovidba njena i pristanak njen. Uistinu,Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni."
42I ona je plovila s njima na talasu kao brda.I zovnu Nuh sina svog - a bio je odvojen: "O sinčićumoj! Ukrcaj se s nama i ne budi s kafirima!"
43(Sin) reče: "Pribjeći ću planini, zaštitićeme od vode." (Nuh) reče: "Nema zaštitnika danas odnaredbe Allahove, izuzev kome se smilovao." I nadođeizmeđu njih dvojice talas i bi od potopljenih.
44I bi rečeno: "O Zemljo! Progutaj vodu svoju!"I: "O nebo! Prestani!" I opade voda, i naredba biizvršena i nasuka se na Džudijj, i bi rečeno: "Dalekobio narod zalima!"
45I zovnu Nuh Gospodara svog, pa reče:"Gospodaru moj! Uistinu, sin moj je iz porodice moje,a uistinu, obećanje Tvoje je Istina, a Ti siNajpravedniji od sudaca!"
46Reče: "O Nuhu! Uistinu, on nije od porodicetvoje; uistinu, on je posla drugačijeg od dobrog,zato Me ne pitaj o onom o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, Ja te savjetujem da ne budeš od džahila."
47Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja tražimzaštitu u Tebe da Te ne upitam ono o čemu ja nemamznanje. I ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se,biću od gubitnika."
48Bi rečeno: "O Nuhu! Siđi sa selamom od Nas iblagoslovima tebi i narodima od onog ko je s tobom. Anarodi - daćemo da oni uživaju, zatim će ih od Nasdotaći kazna bolna."
49To su neke vijesti nevidljivog koje tiobjavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prijeovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je zabogobojazne.
50I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narodemoj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga semNjega! Vi ste samo oni koji izmišljaju.
51O narode moj! Ne tražim od vas za to nagradu,nagrada moja je jedino od Onog koji me je stvorio. Pazar ne shvatate?"
52"I o narode moj! Tražite oprost Gospodaravašeg, zatim Mu se pokajte, poslaće na vas neboobilno i dodati vam snagu snazi vašoj, i ne okrećitese (kao) prestupnici!"
53Rekoše: "O Hude! Nisi nam donio jasan dokaz,i nismo mi ti koji će napustiti bogove svoje zbogriječi tvoje, i nismo mi tebi vjernici.
54Kažemo da te je samo pogodio zlom neki odbogova naših." Reče: "Uistinu, ja pozivam za svjedokaAllaha, i svjedočite da sam ja slobodan od onog štapridružujete,
55Mimo Njega. Pa prevarite me svi, zatim mi neodgađajte.
56Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodarasvog i Gospodara vašeg. Nema nijedne životinje, a daOn nije Držalac za kiku njenu! Uistinu, Gospodar mojje na putu pravom.
57Pa ako se okrenete, pa doista sam vamdostavio ono s čim sam vam poslat, a daće Gospodarmoj da (vas) naslijedi narod drugačiji od vas, anećete Njemu štetiti nimalo. Uistinu, Gospodar moj jenad svakom stvari ^uvar."
58I pošto dođe naredba Naša, spasismo Huda ione koji su s njim vjerovali, milošću od Nas, iizbavismo ih od kazne grube.
59A to je bio Ad. Nijekali su ajete Gospodarasvog i suprotstavljali se poslanicima Njegovim, islijedili naredbu svakog tiranina svojeglavog.
60I bili su slijeđeni na ovom Dunjauprokletstvom, i (biće) na Dan kijameta. Besumnje!Uistinu! Ad - (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Ad, narod Hudov!
61I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. On vas je sazdao od zemlje i nastanio vasna njoj, zato tražite oprost od Njega, potom Mu sepokajte. Uistinu, Gospodar moj je Bliski, Onaj kojise odaziva."
62Rekoše: "O Salih! Doista si među nama bio(kao) onaj od kojeg se nada, prije ovog. Zar ćeš namzabraniti da obožavamo ono šta su obožavali očevinaši, a uistinu, mi smo u ozbiljnoj sumnji prema onomčemu nas pozivaš."
63Reče: "O narode moj! Da li vidite? - Ako samna jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je odSebe milost - pa ko će me pomoći protiv Allaha, akoGa ne poslušam? Ta povećali biste mi samo gubitak.
64I o narode moj! Ova deva Allahova za vas jeznak. Zato je pustite da se hrani po zemljiAllahovoj, i ne dotičite je zlom, pa da vas nespopane kazna bliska."
65Tad je raniše, pa (on) reče: "Uživajte u domuvašem tri dana! To je prijetnja drugačija od lažne."
66Pa pošto dođe naredba Naša, spasismo Saliha ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, i odponiženja tog dana. Uistinu! Gospodar tvoj, On jeSilni, Moćni.
67I spopade one koji su činili zulm, krik, paosvanuše u domovima njihovim povaljani,
68Kao da nisu boravili u njima. Besumnje!Uistinu! Semud - (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Semud!
69A doista su izaslanici Naši došli Ibrahimu saradosnom viješću, rekoše: "Selam!" Reče: "Selam!" Tadnije oklijevao da donese tele pečeno.
70Pa pošto vidje (da) ga ruke njihove nedosežu, ne pozna ih i osjeti od njih strah. Rekoše:"Ne boj se! Uistinu, Mi smo poslati narodu Lutovu."
71A žena njegova je stajala, pa se nasmija. Tadje obradovasmo Ishakom, a iza Ishaka, Jakubom.
72Reče: "O teško meni! Zar da rodim, a ja samstarica i ovaj moj muž je starac? Uistinu, ovo jestvar čudna!"
73Rekoše: "Zar se čudiš zbog odredbe Allahove?Milost Allahova i blagoslovi Njegovi su na vama,stanovnici kuće. Uistinu! On je Hvaljeni, Slavni."
74Pa pošto Ibrahima napusti strah i dođe muradosna vijest, raspravlaljao je s Nama o naroduLutovom.
75Uistinu, Ibrahim je bio blag, osjećajan, onajkoji se obraćao.
76O Ibrahime! Okani se ovog. Uistinu, to je većdošla naredba Gospodara tvog. A uistinu oni - njimaće stići kazna neotklonjiva.
77I pošto izaslanici Naši dođoše Lutu,sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih,nemoćan, i reče: "Ovo je dan mučan."
78I dođe mu narod njegov žureći mu, a otprijesu radili zla djela. Reče: "O narode moj! Ove kćerimoje, one su čišće za vas, zato se bojte Allaha i nesramotite me (pred) gostima mojim. Zar (niko) od vasnije čovjek ispravan?"
79Rekoše: "Doista znaš, nemamo mi na kćeritvoje nikakvo pravo, a uistinu, ti znaš šta želimo."
80Reče: "Kad bih ja imao protiv vas silu iliimao potporu žestoku."
81Rekoše: "O Lute! Uistinu, mi smo izaslaniciGospodara tvog; neće te doseći. Zato kreni sporodicom svojom u dijelu noći i neka se niko od vasne okreće, izuzev žene tvoje. Uistinu, to što ćepogoditi nju, je ono što će pogoditi njih. Uistinu,rok njihov je jutro; zar jutro nije blisko?"
82Pa pošto dođe naredba Naša, učinismo visokonjihovo niskim njihovim, i izlismo na njih kamenjeglineno u slojevima,
83Obilježeno kod Gospodara tvog; a nije to odzalima daleko.
84I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog bogasem Njega! I ne umanjujte mjeru i vagu. Uistinu! Javas vidim u dobru i uistinu se ja bojim nad vamakazne Dana sveobuhvatnog."
85"I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagupravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I nečinite zlo na Zemlji, praveći fesad.
86Ono što je Allah ostavio bolje je za vas, akoste vjernici; a nisam ja nad vama čuvar."
87Rekoše: "O Šuajbe! Da li ti salat tvojnaređuje da mi napustimo ono šta su obožavali očevinaši, ili da s imecima našim činimo šta hoćemo?Uistinu, ti, ti si blag, ispravan."
88Reče: "O narode moj! Da li vidite? Ako sam nadokazu jasnom od Gospodara svog, a opskrbio me je odSebe opskrbom dobrom? A ne želim da vam sesuprotstavljam, izuzev onim šta vam zabranjujem.Želim samo da popravim šta mogu, a povoljnost moja jesamo od Allaha; u Njega se pouzdavam i Njemu seobraćam."
89"I o narode moj! Ne skrivite vi nikako (zbog)neslaganja sa mnom, da vas ne pogodi slično šta jepogodilo narod Nuhov ili narod Hudov ili narodSalihov, a nije narod Lutov od vas daleko.
90I tražite oprost od Gospodara vašeg, zatim Muse pokajte. Uistinu, Gospodar moj je Milosrdni, Onajkoji voli."
91Rekoše: "O Šuajbe! Ne razumijemo mnogo od togšta govoriš, a uistinu, mi te među nama vidimoslabim. A da nije porodice tvoje, sigurno bismo tekamenovali, i nemaš ti nad nama moć."
92Reče: "O narode moj! Zar vam je porodica mojauglednija od Allaha? A zabacili ste Ga iza sebezanemarenog. Uistinu, Gospodar moj je Taj kojiobuhvata to što radite."
93"I o narode moj! Radite prema moći svojoj,uistinu, ja sam radnik. Saznaćete kome će stići kaznakoja će ga poniziti i ko je lažac. I očekujte!Uistinu! Ja sam sa vama čekalac."
94I pošto dođe naredba Naša, spasismo Šuajba ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, a onekoji su činili zulm pogodi krik, te osvanuše udomovima njihovim povaljani,
95Kao da nisu boravili u njima. Pa daleko nekaje Medjen, kao što je udaljen Semud!
96A doista, poslali smo Musaa sa znacima Našimi autoritetom očitim,
97Faraonu i uglednicima njegovim, pa suslijedili naredbu faraonovu, a nije naredba faraonovabila ispravna.
98Predvodiće narod svoj na Dan kijameta, pa ćeih dovesti vatri. A loše je mjesto dolaska!
99I slijeđeni su na ovom (svijetu)prokletstvom, i na Dan kijameta; a loš je darpoklonjeni.
100To je iz vijesti gradova koje kazujemo tebi.Neki od njih stoje, a (neki) su pokošeni.
101I nismo im učinili zulm, nego su zulmučinili dušama svojim. Tad im nisu koristili bogovinjihovi koje su prizivali mimo Allaha, nimalo, poštoje došla naredba Gospodara tvog; a povećali su imsamo propast.
102A takvo je grabljenje Gospodara tvog, kaddograbi (stanovništvo) gradova, a oni buduzulumčarski. Uistinu! Grabljenje Njegovo je bolno,žestoko.
103Uistinu, u tome je znak za onog ko se bojikazne Ahireta. To je Dan kojem će se sabrati ljudi ito je Dan svjedočeni;
104A odgađamo ga samo do roka odbrojanog.
105Na dan kad dođe, neće govoriti duša, osim sdopuštenjem Njegovim. Tad će (neko) od njih bitinesretnik, a (neko) sretnik.
106Pa što se tiče onih koji su nesretni, pabiće u vatri; imaće oni u njoj uzdisanje i hroptanje.
107Vječno će biti u njoj dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj. Uistinu,Gospodar tvoj je Onaj koji čini šta želi.
108A što se tiče onih koji će imati sreću, pabiće u Džennetu, vječno u njemu dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj: darneprekidan.
109Zato ne budi u sumnji zbog onog šta oviobožavaju. Obožavaju samo kao što su obožavali očevinjihovi prije. A uistinu! Mi ćemo im isplatiti dionjihov neumanjen.
110I doista, dali smo Musau Knjigu, pa je došlodo razilaženja o njoj; a da nije Riječi prethodne odGospodara tvog, sigurno bi bilo presuđeno među njima.A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.
111I doista će svakom od njih isplatitiGospodar tvoj djela njihova. Uistinu! On je o onomšta rade Obaviješteni.
112Zato budi prav kao što ti je naređeno i onajko se pokajao s tobom, i ne prevršujte. Uistinu! Onje onog šta radite Vidilac.
113I ne oslanjajte se na one koji čine zulm, pada vas dotakne vatra; a nemate vi mimo Allahanikakvih zaštitnika, zatim nećete biti pomognuti.
114I obavljaj salat na dva kraja dana idolaskom noći. Uistinu dobra djela otklanjaju zladjela. To je opomena za one koji se podsjećaju.
115I strpi se. Pa uistinu, Allah neće dati dapropane nagrada dobročinitelja.
116Pa zašto nije bilo nekih pokoljenja prijevas, posjednika ostataka (uputa), koji suzabranjivali fesad na Zemlji, izuzev malo koga odnjih (kog) smo spasili? A slijedili su oni koji sučinili zulm, ono u čemu su uživali, i bili su krivci.
117A neće Gospodar tvoj uništavati gradovezulmom, budu li stanovnici njihovi dobročinitelji.
118A da je htio Gospodar tvoj, sigurno biučinio ljude ummom jednom, a ne prestaju bitirazličiti,
119Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a raditoga ih je stvorio. I ispuniće se Riječ Gospodaratvog: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima iljudima zajedno."
120I sve (šta) ti kazujemo od vijesti poslanikaje ono čim jačamo srce tvoje. A došla ti je u ovomeIstina i savjet, i pouka vjernicima.
121I reci onima koji ne vjeruju: "Radite premamoći svojoj! Uistinu, mi smo radnici.
122I očekujte! Uistinu, mi smo čekatelji."
123A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje iNjemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega iuzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za onošta radite.
Chapter 12 (Sura 12)
1Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog.
2Uistinu, Mi ga objavljujemo (kao) Kur´an naarapskom, da biste vi razumjeli.
3Mi ti kazujemo najljepše kazivanje (time) štoti objavljujemo ovaj Kur´an, iako si prije njegasigurno bio od nemarnih.
4Kad reče Jusuf ocu svom: "O oče moj! Uistinusam ja vidio jedanaest planeta i Sunce i Mjesec.Vidio sam ih sebi potčinjene."
5Reče: "O sičiću moj! Ne kazuj snoviđenje svojebraći svojoj, pa da ti ispletu spletku. Uistinu!Šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni."
6I tako te je odabrao Gospodar tvoj i poučio tetumačenju hadisa, i upotpunjuje blagodat Svoju nadtobom i na porodici Jakubovoj, kao što ju jeupotpunio na precima tvojim prije, Ibrahimom iIshakom. Uistinu! Gospodar tvoj je Znalac, Mudri.
7Doista su u Jusufu i braći njegovoj znaci zaone koji pitaju.
8Kad rekoše: "Sigurno su Jusuf i brat njegovdraži ocu našem od nas, a mi smo družina. Uistinu,naš otac je u zabludi očitoj.
9Ubijte Jusufa ili ga odbacite u (neku) zemlju,biće samo za vas lice oca vašeg, i bićete poslijetoga narod pravednih."
10Govornik između njih reče: "Ne ubijte Jusufa,a bacite ga na dno bunara; pokupiće ga neki karavan,ako ste radini."
11Rekoše: "O oče naš! Šta ti je, ne vjeruješnam za Jusufa, a uistinu, mi smo njegovi iskrenisavjetnici?
12Pošalji ga s nama sutra da se provede iizigra, a uistinu, mi ćemo biti njegovi čuvari."
13(Jakub) reče: "Uistinu, mene žalosti da odetes njim, i bojim se da će ga pojesti vuk, a vi biti onjemu nemarni."
14Rekoše: "Ako ga pojede vuk - a mi družina -uistinu bismo mi tad bili gubitnici."
15Pa pošto odoše s njim i saglasiše se da gasmjeste na dno bunara, i objavismo mu: "Sigurno ćeših obavijestiti o odluci njihovoj, a oni nećeopaziti."
16I dođoše ocu svom uz jaciju plačući,
17Rekoše: "O oče naš! Uistinu, mi smo išli dase utrkujemo, a ostavili smo Jusufa kod opreme naše,pa ga je pojeo vuk. A nisi ti taj koji će nampovjerovati, iako istinu govorimo."
18I dođoše s košuljom njegovom sa krvljulažnom. Reče: "Naprotiv, zavele su vas duše vaše(toj) stvari. Pa strpljivost je lijepa, a Allah jeTaj od kojeg se traži pomoć protiv onog štaopisujete."
19I dođe karavan, pa poslaše vodonošu svog, tespusti svoju kofu. Reče: "O radosne vijesti! Ovo jedječak." I sakriše ga (kao) robu, a Allah je Znalaconog šta su uradili.
20I prodaše ga po niskoj cijeni, dirhemanekoliko; a bili su o njemu uzdržljivi.
21I onaj iz Misra koji ga je kupio reče ženisvojoj: "Časnim učini boravište njegovo, možda će namkoristiti ili (da) ga uzmemo djetetom." I takoučvrstismo Jusufa na Zemlji, i da bismo ga naučilitumačenju hadisa. A Allah je Pobjednik nad stvariSvojom, međutim, većina ljudi ne zna.
22I pošto dostiže zrelost svoju, dadosmo mu sudi znanje; a tako nagrađujemo dobročinitelje.
23I htjede da ga zavede ona u čijoj je on kućibio i zamandali (sva) vrata i reče: "Dođi ti!" Reče:"MeazAllah! Uistinu, on je gospodar moj, najljepšegboravka. Uistinu, to neće uspjeti zalimi."
24A doista ga je željela i poželio bi (on) njuda nije vidio jasan znak Gospodara svog. Tako jebilo, da bismo otklonili od njega zlo i razvrat.Uistinu, on je bio od robova Naših iskrenih.
25I potrčaše vratima, i razdera košulju njegovuotpozadi, i zatekoše gospodara njenog kod vrata.Rekla je: "Šta je plaća onom ko tvojoj porodicipoželi zlo, osim da bude zatvoren - ili kazna bolna?"
26(Jusuf) reče: "Ona je htjela da me zavede." Iposvjedoči svjedok iz porodice njene: "Ako je košuljanjegova razderana sprijeda, onda je istinu rekla, aon je od lažaca.
27A ako je košulja njegova razderana otpozadi,onda je slagala, a on je od onih koji istinu govore."
28Pa pošto vidje košulju njegovu razderanuotpozadi, reče: "Uistinu, to je neka vaša (ženska)spletka. Uistinu, spletka vaša je strašna."
29Jusufe! Ostavi se ovog; i traži (o ženo)oprost za grijeh svoj. Uistinu, ti si od onih kojičine greške.
30I govoriše žene u gradu: "Žena Azizova jenastojala da zavede slugu svog, doista je nju zaludioljubavlju. Uistinu, mi je vidimo u zabludi očitoj."
31Pa pošto je čula spletku njihovu, posla ponjih i pripremi za njih naslonjač, i dade svakoj odnjih pojedinačno nož i reče: "Izađi pred njih!" Papošto ga vidješe, zadiviše mu se i posjekoše rukesvoje i rekoše: "Hašelillah! Nije ovo čovjek, ovo jejedino melek plemeniti."
32Reče: "Pa to vam je onaj zbog kojeg ste mekorile. I doista, nastojala sam da ga zavedem, pa seuzdržao. I ako ne učini šta mu naređujem, sigurno ćebiti zatvoren i sigurno će biti od poniženih."
33Reče: "Gospodaru moj! Tamnica mi je draža odonog čemu me pozivaju; i ako ne odvratiš od menespletku njihovu, težit ću njima i biću od džahila."
34Tad mu se odazva Gospodar njegov, te odvratiod njega spletku njihovu. Uistinu On, On je Onaj kojičuje, Znalac.
35Zatim im se dogodi, nakon što su vidjeliznakove, da ga zatvore neko vrijeme.
36I s njim u tamnicu uđoše dva mladića. Jedanod njih dvojice reče: "Uistinu ja, ja sam vidio (da)cijedim vino." A drugi reče: "Uistinu ja, ja samvidio (kako) na svojoj glavi nosim hljeb kojeg jejela ptica." (Rekoše): "Obavijesti nas o tumačenjutoga, uistinu, mi vidimo (da) si ti oddobročinitelja."
37Reče: "Vama dvojici neće doći hrana kojom seopskrbljujete, a da vas ne obavijestim o tumačenjutoga prije no vam dođe. To je od onog šta me jenaučio Gospodar moj. Uistinu! Ja sam napustio milletnaroda koji ne vjeruje u Allaha, a oni su u Ahiretnevjernici,
38I slijedim millet predaka svojih, Ibrahima iIshaka i Jakuba. Nije za nas da Allahu pridružujemoikakvu stvar. To je iz blagodati Allahove prema namai prema ljudima; međutim, većina ljudi ne zahvaljuje.
39O drugovi moji u tamnici! Jesu li gospodiraznoliki bolji, ili Allah Jedini, Onaj kojipokorava?
40Obožavate mimo Njega samo imena koja stenadjenuli vi i preci vaši - nije objavio Allah zanjih nikakav dokaz. Sud je samo Allahov. Naredio jeda obožavate jedino Njega. To je vjera prava,međutim, većina ljudi ne zna.
41O drugovi moji u tamnici! Što se tiče jednogod vas dvojice, pa napajaće gospodara svog vinom; ašto se tiče drugog, pa biće raspet te će jesti pticaiz glave njegove. Presuđena je stvar - ona o kojojpitate."
42I reče onom od njih dvojice za kojeg je znaoda će on biti spašen: "Spomeni me kod gospodarasvog." Pa učini šejtan da on zaboravi spomengospodaru njegovom, te provede u tamnici nekolikogodina.
43I reče vladar: "Uistinu! Ja sam vidio sedamkrava debelih, jede ih sedam mršavih, i sedam klasovazelenih i drugih suhih. O uglednici! Objasnite misnoviđenje moje, ako san tumačite."
44Rekoše: "Zbrka od snova! A nismo mi zatumačenje snova znalci."
45I onaj od njih dvojice koji se spasio isjetio nakon (dugo) vremena, reče: "Ja ću vasobavijestiti o tumačenju njegovom, zato pošaljitemene."
46"Jusufe! O iskreni! Objasni nam (san) o sedamkrava debelih (kako) ih jede sedam mršavih, i sedamklasova zelenih i drugih suhih, da bih se ja vratioljudima, da bi oni znali."
47Reče: "Sijaćete sedam godina uobičajeno. Pašta pokosite, tad to ostavite u klasu njegovom, osimmalo od čega ćete jesti.
48Zatim, doći će poslije toga sedam žestokih,(koje) će pojesti šta ste pripremili za njih, izuzevmalo šta ste sačuvali.
49Zatim, doći će poslije toga godina u kojoj ćeljudima kišiti, i u kojoj će cijediti."
50I reče vladar: "Dovedite mi ga!" Pa pošto muizaslanik dođe, (Jusuf) reče: "Vrati se gospodarusvom pa ga upitaj kakvo je stanje žena koje suposjekle ruke svoje. Uistinu, Gospodar moj je ospletki njihovoj Znalac."
51Reče: "Šta je bila stvar vaša kad stenastojale da Jusufa zavedete?" Rekoše: "Hašelillah!Ne znamo o njemu ništa zlog." Žena Azizova reče: "Sadće se pokazati istina. Ja sam nastojala da gazavedem, a uistinu, on je od onih koji istinugovore."
52To zato da zna da ga ja nisam izdao tajno, ida Allah ne vodi spletku izdajica.
53I ne oslobađam dušu svoju. Uistinu, duša jesklona zlu, izuzev onom čemu se smiluje Gospodar moj.Uistinu, Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni.
54I reče vladar: "Dovedite mi ga, izabraću gaza dušu svoju." Pa pošto je govorio s njim, reče:"Uistinu, ti si danas kod nas uticajan, pouzdan."
55Reče: "Postavi me nad magacinima zemlje.Uistinu, ja sam čuvar, znalac."
56I tako učvrstismo Jusufa na Zemlji, stupao jepo njoj kud god je htio. Pogađamo milošću Našom kogahoćemo i ne uništavamo nagradu dobročinitelja.
57A sigurno je nagrada Ahireta bolja za onekoji vjeruju i boje se (Allaha).
58I dođoše braća Jusufova, te mu uđoše, pa ihprepozna, a oni njega ne prepoznaše.
59I pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,reče: "Dovedite mi brata vašeg, od oca vašeg. Zar nevidite da ja dajem po mjeri i da sam ja najbolji oduslužitelja?
60Pa ako mi ga ne dovedete, tad kod mene nećeza vas biti mjere, i ne približujte mi se."
61Rekoše: "Nastojaćemo ga pridobiti od ocanjegovog, a uistinu, mi smo djelatni."
62I reče (Jusuf) momcima svojim: "Stavite robunjihovu u vreće njihove, da bi je oni prepoznali kadse vrate porodici svojoj, da bi se oni vratili."
63Pa pošto se vratiše ocu svom, rekoše: "O očenaš! Uskraćena nam je mjera, zato pošalji s namabrata našeg, dobićemo mjeru, a uistinu, mi ćemo bitinjegovi čuvari."
64Reče: "Zar da vam ga povjerim, osim kao štosam vam povjerio brata njegovog ranije? Pa Allah jeNajbolji u čuvanju i On je Najmilosrdniji odmilosrdnih."
65I pošto otvoriše svoj prtljag nađoše svojurobu njima vraćenu. Rekoše: "O oče naš! Šta datražimo? Evo naše robe, vraćena nam je, i snabdjećemoporodicu našu i čuvaćemo brata našeg, i dodat ćemomjeru deve. To je mjera lahka."
66(Ja´kub) reče: "Neću ga poslati s vama, dokmi ne date zavjet (u ime) Allaha, da ćete mi gasigurno dovesti, izuzev ako vi budete opkoljeni." Papošto mu dadoše zavjet svoj, reče: "Allah je nad onimšta govorimo, Jamac."
67I reče: "O sinovi moji! Ne ulazite na jednukapiju, a ulazite na kapije različite; i neću vam jakoristiti protiv Allaha nimalo. Uistinu, sud je samoAllahov. U Njega se pouzdavam, i u Njega zato neka sepouzdaju oni koji se uzdaju."
68I pošto uđoše kako im je naredio otac njihov,nije im pomoglo protiv Allaha ništa, izuzev žudnje uduši Jakubovoj, (koju) je zadovoljio; a uistinu, onje bio posjednik znanja za ono čemu smo ga naučili;međutim, većina ljudi ne zna.
69I pošto uđoše Jusufu, (on) uze sebi bratasvog. Reče: "Uistinu! Ja, ja sam brat tvoj, zato sene žalosti zbog onoga šta su uradili."
70Pa pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,stavi pehar za piće u vreću brata svog, potom pozvamuezzin: "O karavano! Uistinu, vi ste kradljivci!"
71Rekoše - a približavali su se njima: "Šta steto zagubili?"
72Rekoše: "Zagubili smo pehar vladarev, a ko gadonese imaće on devin tovar, a ja sam tome jamac."
73Rekoše: "Tako nam Allaha, doista znate danismo došli da činimo fesad na Zemlji i nismolopovi."
74Rekoše: "Pa šta je kazna za to, ako budetelažljivci?"
75Rekoše: "Kazna za to. Onaj u čijoj vreći budenađen - pa on je kazna za to. Tako kažnjavamozalime."
76Tad poče s vrećama njihovim prije vreće bratasvog, zatim ga izvadi iz vreće brata svog. Tako smosplanili za Jusufa. Mogao je po zakonu vladarevomuzeti brata svog, jedino što je htio Allah.Uzvisujemo stepene kome hoćemo, a nad svakimposjednikom znanja je Znalac.
77Rekoše: "Ako krade, pa već je ukrao bratnjegov prije." Tad to pritaji Jusuf u duši svojoj ine otkri to njima. Reče: "Vi ste u gorem položaju, aAllah je Najbolji znalac onog što navodite."
78Rekoše: "O vladaru! Uistinu, njegov otac jejako star, zato uzmi jednog od nas umjesto njega.Uistinu, mi te vidimo (jednim) od onih koji dobročine."
79Reče: "Sačuvaj Allahu! Da uzmemo, izuzev onogkod koga smo našli stvar našu; uistinu, mi bismo tadbili zalimi."
80Pa pošto izgubiše nadu u njega, odvojiše seza dogovor. Najstariji od njih reče: "Zar ne znate daje vaš otac već uzeo od vas zavjet (u ime) Allaha?, ikako ste prije zanemarili Jusufa. Zato neću napustiti(ovu) zemlju dok mi ne dopusti otac moj ili mi Allahdosudi; a On je Najbolji od sudaca.
81Vratite se ocu svom i recite: "O oče naš!Uistinu, sin tvoj je ukrao. A ne svjedočimo, izuzevono šta znamo, i nismo za nevidljivo čuvari.
82I pitaj grad - onaj u kojem smo bili - ikaravan s kojim smo putovali, a doista, mi istinugovorimo."
83(Ja´kub) reče: "Naprotiv, zavele su vas duševaše (toj) stvari. Pa strpljenje je lijepo. Možda ćeAllah sve da mi ih dovede. Uistinu! On, On je Znalac,Mudri."
84I okrenu se od njih i reče: "O žalosti mojanad Jusufom!" A izbijelilo je oko njegovo od žalosti,pa se on savlađivao.
85Rekoše: "Tako nam Allaha, ne prestaješspominjati Jusufa, dok ne budeš poremećen ili budešod propalih!"
86Reče: "Samo se žalim za jad svoj i tugu svojuAllahu, a znam od Allaha ono šta ne znate.
87O sinovi moji! Idite pa se obavijestite oJusufu i bratu njegovom, i ne gubite nadu u rewhAllahov. Uistinu, u rewh Allahov nadu gubi jedinonarod nevjernika."
88Pa pošto uđoše kod njega, rekoše: "O vladaru!Dotakla je nas i porodicu našu nevolja, donijeli smorobu beznačajnu. Pa napuni nam mjeru i daj namsadaku. Uistinu! Allah će nagraditi davaoce sadake."
89Reče: "Znate li šta ste učinili sa Jusufom ibratom njegovim, kad ste vi bili neznalice?"
90Rekoše: "Jesi li uistinu ti, ti Jusuf?" Reče:"Ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Doista nas je Allahobdario. Uistinu, onaj ko se boji (Allaha) i strpi se- pa uistinu, Allah neće dati da propadne nagradadobročinitelja."
91Rekoše: "Tako nam Allaha, doista te je Allahodlikovao nad nama, a zaista smo bili činiteljigrešaka."
92Reče: "Nema vam prijekora danas; vama ćeoprostiti Allah, a On je Najmilosrdniji odmilosrdnih.
93Otiđite sa ovom mojom košuljom, te je bacitena lice oca mog, postaće onim koji vidi; i dođite misa svojim porodicama svi."
94I pošto ode karavan, otac njihov reče:"Uistinu, ja nalazim miris Jusufov, makar smatrali dabuncam."
95Rekoše: "Tako nam Allaha, uistinu si ti uzabludi svojoj staroj."
96Pa pošto dođe donosilac radosnih vijesti,baci je na lice njegovo, pa se povrati u onog kojividi. Reče: "Zar vam nisam rekao: ´Ja uistinu znam odAllaha ono šta ne znate?"
97Rekoše: "O oče naš! Traži nam oprost grijehanaših, uistinu, mi smo bili oni koji čine greške."
98Reče: "Tražiću vam oprost Gospodara svog.Uistinu! On je Oprosnik, Milosrdni."
99Pa pošto uđoše Jusufu, primi k sebi roditeljesvoje i reče: "Uđite u Egipt, inšaAllah, sigurni!"
100I podiže roditelje svoje na prijesto ipadoše njemu ničice, i reče: "O oče moj! Ovo jetumačenje snoviđenja mog od prije. Doista ga jeučinio Gospodar moj istinitim, i doista mi je učiniodobro kad me je izveo iz tamnice i doveo vas izpustinje, nakon što je šejtan posijao razdor izmeđumene i braće moje. Uistinu, Gospodar moj je fin komehoće. Uistinu On, On je Znalac, Mudri.
101Gospodaru moj! Doista si mi dao nešto vlastii naučio me tumačenju hadisa - Stvoritelju nebesa iZemlje. Ti si Zaštitnik moj na Dunjau i Ahiretu. Uzmime (kao) muslimana, i priključi me dobrima."
102To je (nešto) od vijesti nevidljivog kojegobjavljujemo tebi. I nisi bio kod njih kad supripremali stvar svoju, a oni su spletkarili.
103A nisu većina ljudi - makar žudio -vjernici.
104I ne tražiš od njih za to nikakvu nagradu.To je samo Opomena svjetovima.
105A koliko je znakova na nebesima i Zemlji,prolaze pored njih, a oni su od njih odvraćeni!
106A većina njih ne vjeruje u Allaha, izuzevkao mušrici.
107Pa jesu li sigurni da im neće doći pokrovkazne Allahove ili im doći Čas iznenada, a oni nećeopaziti?
108Reci: "Ovo je put moj: pozivam Allahu sauvidom, ja i ko me slijedi. I slava neka je Allahu; anisam ja od mušrika."
109I prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, od stanovnika gradova. Pa zar nisuputovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onihprije njih? A sigurno je kuća Ahireta bolja za onekoji se boje. Pa zar ne razumijete?
110Dok, kad su očajavali poslanici i mislili daće oni doista biti negirani, došla bi im pomoć Naša,pa bi bio spasen onaj koga smo htjeli. I neće bitivraćena sila Naša od naroda prestupnika.
111Doista je u pričama njihovim ibret zaposjednike razuma. Nije priča koja se izmišlja, negoje potvrda onome prije nje i objašnjenje svakestvari, i Uputa i milost za ljude koji vjeruju.
Chapter 13 (Sura 13)
1Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a onošto ti se objavljuje od Gospodara tvog, Istina je,međutim, većina ljudi ne vjeruje.
2Allah je Taj koji je podigao nebesa bezstubova koje vidite, zatim se postavio na Arš. Ipotčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do rokaodređenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da bistevi u susret Gospodara svog bili sigurni.
3I On je Taj koji je rasprostro Zemlju inačinio na njoj planine stabilne i rijeke, i odsvakog od plodova na njoj načinio je par, dvoje.Prekriva dan noću. Uistinu! U tome su znaci za ljudekoji razmišljaju.
4I na Zemlji su predjeli susjedni, i baščegrožđa i usjevi i palme u parovima i koje nisuparnjaci, a napajane vodom jednom. I istakli smo ihjedne nad drugima po ukusu. Uistinu! U tome su znaciza ljude koji razumiju.
5A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove:"Zar ćemo kad budemo prašina, uistinu mi u stvaranjenovo?" Takvi su oni koji ne vjeruju u Gospodara svog,a to su oni na čijim vratovima su okovi i takvi ćestanovnici vatre biti. U njoj će vječno biti.
6I požuruju te zlu prije dobra, a već su prijenjih prošli primjeri (kazne). A uistinu, Gospodartvoj je Vlasnik oprosta prema ljudima, uprkos zulmanjihovog; a uistinu, Gospodar tvoj je žestok kaznom.
7I govore oni koji ne vjeruju: "Zašto mu se nespusti znak od Gospodara njegovog?" Ti si samoopominjač, a svaki narod imao je vodiča.
8Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjujumaterice i šta uvećavaju; a svaka stvar kod Njega jepo mjeri.
9Znalac nevidljivog i vidljivog, Veliki,Preuzvišeni!
10Isti je od vas onaj ko skriva govor i ko gaoglašava, i onaj ko je skriven noću i onaj ko hodidanju.
11Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i izasebe, čuvaju ga po naredbi Allahovoj. Uistinu! Allahne mijenja šta je u narodu, dok ne promijenu šta je udušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tadtome nema odbijanja, a nemaju oni mimo Njega nikakvazaštitnika.
12On je Taj koji vam pokazuje munju, strah inadu, i stvara oblake teške.
13I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, imeleci iz strahopoštovanja Njegovog; i šalje gromove,te pogađa njima koga hoće, a oni se prepiru o Allahu,a On je žestoke sile.
14Njemu je priziv istinski. A oni kojeprizivaju mimo Njega, ne odgovaraju im ništa, (oni)su samo kao onaj ko ispruži svoj dlan prema vodi dabi stigla ustima njegovim - a neće mu ona stići; adowa nevjernika je samo zabluda.
15I Allahu pada na sedždu ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, i sjenke njihove, ranimjutrima i predvečerjima.
16Reci: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" Reci:"Allah!" Reci: "Pa zar uzimate mimo Njega zaštitnike,(koji) neće vladati za duše svoje korišću, nitištetom?" Reci: "Da li je jednak slijepac i onaj kojividi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost?" Zarsu načinili Allahu ortake (koji) stvaraju sličnostvaranju Njegovom, pa im stvaranje izgleda nalik?"Reci: "Allah je Stvoritelj svake stvari, a On jeJedini, Onaj koji pokorava."
17Spušta s neba vodu pa teče koritima s mjeromnjihovom, te bujica nosi pjenu narastajuću - a odonog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili izrađevine- troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjerIstinu i laž. Pa što se tiče troske, tad odlazi (kao)naplavina; a što se tiče onog što koristi ljudima, paostaje u Zemlji; tako Allah navodi primjere.
18Onima koji se odazovu Gospodaru svom, bićenajbolje. A koji Mu se ne odazovu, da je njihovo svešto je na Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi setime iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun injihovo sklonište biće Džehennem, a loše jeodmorište!
19Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti seobjavljuje od Gospodara tvog Istina, kao onaj ko jeslijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma;
20Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne kršeugovor;
21I oni koji sastavljaju ono šta je Allahnaredio da se sjedini, i plaše se Gospodara svog iboje zlog obračuna;
22I oni koji trpe tražeći lice Gospodara svog,i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, tajno i javno, i uzvraćaju zlo dobrim. Titakvi će (kao) ishod imati dom,
23Bašče Adna u koje će ući, i onaj ko je činiodobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomakanjihovih; a meleci će im ulaziti sa svake kapije,
24"Selamun alejkum, zato što ste se strpili. Padivna je kuća (Ahireta kao) rezultat."
25A oni koji krše zavjet Allahu nakonugovaranja njegovog i kidaju šta je Allah naredio dase sjedini, i čine fesad na Zemlji - ti takvi ćeimati prokletstvo i imaće oni zao dom.
26Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje; iraduju se u životu Dunjaa, a život Dunjaa je samoužitak u (odnosu) na Ahiret.
27A oni koji ne vjeruju, govore: "Što mu se nespusti znak od Gospodara njegovog?" Reci: "Uistinu!Allah zabluđuje koga hoće, a Sebi upućuje onog ko seobrati,
28One koji vjeruju, i one čija se srca spomenomAllaha smiruju. Besumnje! Spomenom Allaha srca sesmiruju! -
29Oni koji vjeruju i čine dobra djela: ugodnostće oni imati i lijepo povratište."
30Tako smo tebe poslali u zajednicu prije kojesu već prošle zajednice, da im učiš ono šta tiobjavljujemo, a oni ne vjeruju u Milostivog. Reci:"On je Gospodar moj; nema boga osim Njega; u Njega sepouzdavam i Njemu je povratak moj."
31A da je da se Kur´anom pokrenu planine ilinjime rasječe Zemlja ili njime progovore mrtvi!Naprotiv, Allahova je odredba svaka! Pa zar nijeočajno (jasno) onima koji vjeruju - da hoće Allah -sigurno bi sve ljude uputio? I neće prestati dapogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog šta rade,ili padati blizu boravišta njihovog, dok ne dođeobećanje Allahovo. Uistinu! Allah ne krši obećanje.
32I doista su poslanici prije tebe biliismijavani, pa sam puštao one koji nisu vjerovali,zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!
33Pa da li je On Taj koji stoji nad svakomdušom - onim šta zaradi? I načinili su Allahu ortake.Reci: "Imenujte ih." Zar ćete Njega obavijestiti oonom šta ne zna na Zemlji, ili je (to) vanjštinagovora? Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjerujuspletka njihova i odvraćaju od puta. A koga Allahzabludi, tad za njega nema nikakva upućivača.
34Imaće oni kaznu u životu Dunjaa, a sigurno jekazna Ahireta mučnija, i neće oni imati od Allahanikakva spasitelja.
35Primjer Dženneta koji je obećanbogobojaznima: teku ispod njega rijeke; plodovinjegovi su stalni i hladovina njegova; to je rezultatonih koji se boje (Allaha), a rezultat nevjernika jevatra.
36A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onomšta ti je objavljeno, a od stranaka je onaj ko poričedio toga. Reci: "Samo mi je naređeno da obožavamAllaha i da Mu ne pridružujem. Njemu pozivam i Njemuje povratak moj."
37I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom; aako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti jedošlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakvazaštitnika, niti spasitelja.
38I doista, slali smo poslanike prije tebe idavali im žene i potomstvo. I nije bilo za poslanikada donese znak, izuzev s dopuštanjem Allahovim. Zasvaki rok ima Knjiga.
39Briše Allah šta hoće i utvrđuje, a kod Njegaje Majka knjiga.
40I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimoili te uzmemo, pa samo je na tebi dostava, a na Namaje obračun.
41Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujućije s krajeva njenih? A Allah presuđuje - nema tog koće suzbiti presudu Njegovu; a On je brz obračunom.
42I doista su spletkarili oni prije njih; paAllahovo je svo planiranje. Zna šta svaka dušazarađuje, a saznaće nevjernici ko će za rezultatimati kuću (Ahireta).
43I govore oni koji ne vjeruju: "Nisiizaslanik!" Reci: "Dovoljan je Allah svjedok izmeđumene i između vas i onaj kod kog je znanje Knjige."
Chapter 14 (Sura 14)
1Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je daizvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolomGospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog,
2Allaha, Čije je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A teško nevjernicima od kazne žestoke!,
3Onima koji više vole život Dunjaa od Ahireta iodvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost unjemu; takvi su u zabludi dalekoj.
4I slali smo svakog poslanika samo s jezikomnaroda njegovog, da im objasni, pa Allah zabluđujekoga hoće, a upućuje koga hoće; a On je Moćni, Mudri!
5I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim:"Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlost i opomeni ihdanima Allahovim." Uistinu, u tome su znaci svakomstrpljivom, zahvalnom.
6I kad reče Musa narodu svom: "Sjetite seblagodati Allahove nad vama, kad vas je izbavio odljudstva faraovnovog, mučili su vas zlom kaznom iklali sinove vaše, a davali da žive žene vaše; a utome je bilo strašno iskušenje od Gospodara vašeg."
7I kad najavi Gospodar vaš: "Ako budetezahvaljivali, sigurno ću vam uvećati; a ako ne budetezahvaljivali, uistinu, kazna Moja je žestoka."
8I reče Musa: "Ako budete nezahvalni vi i onajko je na Zemlji, svi, pa uistinu, Allah je Neovisni,Hvaljeni."
9Zar vam nije stigla vijest onih prije vas:naroda Nuhovog i Ada, i Semuda i onih poslije njih?Zna ih samo Allah. Dolazili su im poslanici njihovisa jasnim znacima, pa su stavljali ruke svoje u ustasvoja, i govorili: "Uistinu, mi ne vjerujemo u ono sčim ste poslani, i uistinu, mi smo prema onom čemunas pozivate u sumnji ozbiljnoj."
10Rekli bi poslanici njihovi: "Zar je u Allahasumnja, Stvoritelja nebesa i Zemlje? Poziva vas davam oprosti grijehe vaše i ostavi vas do rokaodređenog." Rekli bi: "Vi ste samo smrtnici sličninama! Želite da nas odvratite od onog šta obožavajuočevi naši, zato nam dajte dokaz jasan."
11Poslanici njihovi bi im rekli: "Mi smo samosmrtnici slični vama, međutim Allah obdaruje kogahoće od robova Svojih. I nije za nas da vam donosimodokaz, izuzev s dozvolom Allahovom. I u Allaha zatoneka se pouzdaju vjernici!
12A zašto da se ne pouzdamo u Allaha, a već nasje uputio putevima našim. I sigurno ćemo se strpitinad onim čim nas uznemiravate; a u Allaha zato nekase pouzdaju oni koji se pouzdavaju."
13A oni koji nisu vjerovali rekli bi,poslanicima svojim: "Sigurno ćemo vas protjerati izzemlje naše, ili ćete se sigurno vratiti u milletnaš." Tad bi im objavljivao Gospodar njihov: "Sigurnoćemo uništiti zalime,
14I sigurno ćemo Zemlju nastaniti vama, poslijenjih. To je za onog ko se boji stajanja preda Mnom iboji prijetnje Moje."
15I tražili su presudu (pobjedu), i ne bi uspioniti jedan buntovni, svojeglavi.
16Ispred njega je Džehennem, a biće napajanvodom gnojavom,
17Žderaće je, a jedva da će je progutati, idolaziće mu smrt sa svakog mjesta, a neće on bitimrtav, i ispred njega će biti kazna gruba.
18Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodarasvog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetaru danu olujnom. Neće upravljati ni nad čim od onogšta su zaradili. To je ta zabluda daleka.
19Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa iZemlju s Istinom? Ako hoće, odstraniće vas, a dovešćestvorenje novo;
20A nije to za Allaha teško.
21I izaći će Allahu svi, pa će slabi reći onimakoji su se oholili: "Uistinu, mi smo bili vašepristalice, pa hoćete li vi biti ti koji će nam imalokoristiti protiv kazne Allahove?" Reći će: "Da je nasuputio Allah, sigurno bismo (mi) vas uputili. Istonam je uzrujavali se ili trpili; nema za nas nikakvapribježišta."
22I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena:"Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, iobećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nadvama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, paste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a koriteduše svoje. Nisam ja pomagač vaš, niti ste vipomagači moji. Uistinu, ja sam poricao to što ste mepridruživali ranije." Uistinu, zalimi - imaće onikaznu bolnu.
23I biće dato da oni koji vjeruju i čine dobradjela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno ćebiti u njima s dozvolom Gospodara njihovog. Pozdravnjihov u njima će biti: "Selam!"
24Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer riječidobre kao drveta dobrog: korijen njegov je čvrst, anjegova grana u nebu,
25Daje plodove svoje svake sezone s dozvolomGospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, dabi se oni podsjetili.
26A primjer loše riječi je kao loše drvoiščupano nad zemljom, nema ono nikakve stabilnosti.
27Allah ojačava one koji vjeruju rječju čvrstomu životu Dunjaa i na Ahiretu, a zabluđuje Allahzalime; a Allah čini šta hoće.
28Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovuzamijenili kufrom i učinili da se narod njihov spustiu kuću propasti,
29Džehennemu, pržiće se njime, a loše jestanište.
30I načinili su Allahu suparnike da zavode sputa Njegovog. Reci: "Uživajte! Pa uistinu, dolazištevaše je vatri."
31Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da)obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, tajno i javno, prije no dođe Dan u kojemneće biti trgovine, niti prijateljstva.
32Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju,i spušta s neba vodu, pa izvodi njome voće, (kao)opskrbu za vas; i potčinio vam je plovilo, da plovimorem po naredbi Njegovoj, i potčinio je za vasrijeke;
33I potčinio je za vas Sunce i Mjesec - oboje(us)trajno, i potčinio je za vas noć i dan,
34I daje vam od svačeg što od Njega tražite; aako biste brojali blagodati Allahove, ne biste ihizračunali. Uistinu, čovjek je uveliko zalim,nezahvalnik!
35I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učiniovaj grad sigurnim, i sačuvaj mene i sinove moje odobožavanja idola.
36Gospodaru moj! Uistinu, oni su zaveli mnogeod ljudi. Pa ko mene slijedi, pa uistinu on je odmene, a ko me ne posluša - pa uistinu, Ti siOprosnik, Milosrdni.
37Gospodaru naš! Uistinu! Ja sam naselio nekeod potomaka svojih u dolini neobradivoj, kod KućeTvoje Svete, Gospodaru naš, da bi obavljali salat;zato učini da srca ljudi žude ka njima, i opskrbi ih(nekim) od plodova, da bi oni zahvaljivali.
38Gospodaru naš! Uistinu, Ti znaš šta krijemo išta obznanjujemo. A neće se sakriti od Allaha nikakvastvar na Zemlji, niti u nebu.
39Hvala Allahu koji mi je u starosti podarioIsmaila i Ishaka! Uistinu, Gospodar moj je Onaj kojičuje dowu.
40Gospodaru moj! Učini me ustrajnim u salatu i(isto) od potomaka mojih, Gospodaru naš, i primi dowumoju.
41Gospodaru naš! Oprosti meni i roditeljimamojim i vjernicima na Dan kad krene obračun."
42I nikako ne misli da je Allah nemaran premaonom šta rade zalimi; samo im odgađa do Dana u kojemće se ukočiti pogledi.
43Biće trkači uzdignutih glava njihovih, nećeim se vraćati treptaj njihov, a srca njihova (kao)vazduh će biti.
44I upozori ljude Danom (kad) će im doći kazna,pa će reći oni koji su činili zulm: "Gospodaru naš!Ostavi nas do roka bliskog. Odazvaćemo se pozivuTvom, i slijedićemo poslanike." Zar se niste kleliprije da vam nema nikakva nestanka?
45A stanovali ste u nastambama onih koji sučinili zulm dušama svojim, i bilo vam je jasno kakosmo s njima postupili, a naveli smo vam primjere.
46I doista su pleli spletku svoju, a kod Allahaje spletka njihova, makar spletka njihova bila(takva) da njome brda nestanu
47Zato nikako ne misli da je Allah prekršilacobećanja Svog poslanicima Svojim. Uistinu! Allah jeMoćni, Vlasnik osvete.
48Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja drugačijomZemljom i nebesa, i kad se pojave Allahu Jedinom,Onom koji pokorava:
49I vidiš prestupnike Tog dana povezane ulance,
50Odjeća njihova bit će od katrana, a licanjihova pokrivaće vatra,
51Da bi isplatio Allah svakoj duši šta jezaradila. Uistinu! Allah je brz obračunom.
52Ovo je Poruka ljudima - i da se opomenunjome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se poučeposjednici razuma.
Chapter 15 (Sura 15)
1Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur´anajasnog!
2Često će voljeti oni koji ne vjeruju, da sumuslimani.
3Ostavi ih da jedu i uživaju i neka ih zavaranada. Pa saznaće!
4I nismo uništili nijedan grad, a da mu Knjiganije bila poznata.
5Neće preteći nijedna umma rok svoj, i nećezadržati.
6I govore: "O ti kojem se objavljuje Zikr,uistinu si ti luđak!
7Zašto nam ne dovedeš meleke, ako si odiskrenih?"
8Ne spuštamo meleke, izuzev s Istinom, a onitad ne bi bili oni kojima se odlaže.
9Uistinu! Mi, Mi objavljujemo Zikr, i uistinu!,Mi smo njegovi čuvari.
10I doista, slali smo prije tebe (poslanike)među stranke ranijih (naroda).
11I nije im došao nijedan poslanik, a da senisu njime ismijavali.
12Tako tome činimo put u srca prestupnika.
13Ne vjeruju u njega, a već je prošao sunnetranijih.
14I da im otvorimo kapiju neba, pa da stalnokroz nju uzlaze,
15Sigurno bi rekli: "Samo su opijeni vidovinaši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni."
16I doista, načinili smo u nebu galaksije iuljepšali ih za posmatrače.
17I čuvamo ga od svakog šejtana prokletog,
18Izuzev ko ukrade ono šta se čuje - tad gaslijedi svjetlica očita.
19I Zemlju - prostrli smo je i razbacali ponjoj stabilne planine, i dali da na njoj izraste odsvake stvari odmjereno.
20I načinili smo u njoj sredstva za život vamai onom kome niste opskrbitelji.
21I nema niti jedne stvari, a da kod Nas nisuriznice njene, a spuštamo je samo s mjerom poznatom.
22I šaljemo vjetrove oplođavajuće, pa spuštamos neba vodu, te vas njome napajamo, a niste vi njenirizničari.
23A uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo iMi smo Nasljednici.
24I doista znamo prethodnike vaše, i doistaznamo one koji slijede.
25A uistinu, Gospodar tvoj, On će ih sakupiti.Uistinu! On je Mudri, Znalac.
26I doista, stvorili smo čovjeka od glinezvečeće, od blata oblikovanog,
27A džinna - stvorili smo ga ranije od vatrevrele.
28I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu!Ja sam Taj koji će stvoriti smrtnika od zvečećeilovače, od blata oblikovanog.
29Pa kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad mu padnite ničice."
30Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih,zajedno,
31Izuzev Iblisa; odbio je da bude sa onima kojipadaju na sedždu.
32(Allah) reče: "O Iblisu! Šta ti je, zar nećešbiti sa onima koji padaju na sedždu?"
33Reče: "Neću da činim sedždu smrtniku kojeg sistvorio od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog."
34(Allah) reče: "Onda izlazi iz njega, pauistinu, ti si proklet,
35I uistinu, na tebi će biti prokletstvo doDana sudnjeg."
36Reče: "Gospodaru moj! Ta odloži mi do Danakad će (mrtvi) biti podignuti."
37(Allah) reče: "Pa uistinu, ti si od onihkojima se odlaže,
38Do Dana, wakta poznatog."
39Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me zaveo,sigurno ću im (zlo) učiniti lijepim na Zemlji isigurno ću ih sve zavesti,
40Izuzev robova Tvojih - od njih odanih."
41(Allah) reče: "Ovo je put zbog Mene ispravan!
42Uistinu, robovi Moji - nemaš ti nad njimavlast, izuzev ko te slijedi od zalutalih."
43A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njihsvih:
44Ima on sedam kapija, svaka od tih kapija imadio odijeljen.
45Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i(među) izvorima:
46"Uđite u njih sa selamom, sigurni."
47I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odzlobe, (kao) braća će biti na sofama, naspramni.
48Neće ih u njima dotaći umor, i neće oni iznjih biti izvedeni.
49Obavijesti robove Moje da sam Ja, JaOprosnik, Milosrdni,
50I da je Moja kazna - to kazna bolna.
51I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,
52Kad mu uđoše, pa rekoše: "Selam!" reče:"Uistinu, mi vas se plašimo."
53rekoše: "Ne boj se! Uistinu, mi ćemo teobradovati dječakom, znalcem."
54(Ibrahim) reče: "Zar ćete me obradovati kadme je pritiskla starost? Pa čime ćete me obradovati?"
55Rekoše: "Obradovaćemo te Istinom, zato nebudi od očajnih."
56Reče: "A ko gubi nadu u milost Gospodarasvog, osim zalutalih?"
57Reče: "Pa šta je posao vaš, o izaslanici?"
58(Meleci) rekoše: "Uistinu, mi smo poslaninarodu prestupnika,
59Izuzev porodice Lutove. Uistinu, Mi ćemo ihsve spasiti,
60Osim žene njegove; odredili smo da onauistinu bude od izostalih."
61Pa pošto izaslanici dođoše porodici Lutovoj,
62Reče: "Uistinu, vi ste ljudi neznani."
63Rekoše: "Naprotiv, došli smo ti s onim u štosumnjaju,
64A donijeli smo ti Istinu, i uistinu, miistinu govorimo.
65Zato otputuj s porodicom svojom u dijelunoći, i slijedi pozadine njihove, i nek se niko odvas ne okreće, i idite kamo vam se naređuje."
66I javili smo mu tu stvar, da će korijentakvih biti odsječen u zoru.
67I dođoše stanovnici grada, radujući se.
68(Lut) reče: "Uistinu, ovo su moji gosti, zatome ne sramotite,
69I bojte se Allaha, i ne ponižavajte me!"
70Rekoše: "Zar ti nismo zabranili svjetove?"
71Reče: "Evo kćeri mojih, ako ste izvršitelji."
72Tako mi života tvog, uistinu su oni uopijenosti svojoj lutali.
73Pa ih pogodi krik dok se Sunce rađalo,
74Te učinismo visoko njegovo niskim njegovim, isasusmo na njih kamenje od gline otvrdnute.
75Uistinu! U tome su znaci za one koji čitajubiljege,
76I uistinu! Oni su uz put postojeći:
77Uistinu! U tome je znak za vjernike.
78A doista su stanovnici Ejke bili zalimi:
79Zato smo im se osvetili; a uistinu, njihdvoje su na drumu vidljivom.
80I doista su stanovnici Hidžra poricaliizaslanike,
81A dali smo im znakove Naše, pa su od njihbili odvraćeni.
82I klesali su iz brda kuće sigurni,
83Pa ih je pogodio krik jutrom,
84Te im nije koristilo ono što su stekli.
85I stvorili smo nebesa i Zemlju i ono što jeizmeđu njih samo s Istinom; a uistinu, Čas dolazi,zato praštaj oprostom lijepim.
86Uistinu! Gospodar tvoj, On je Tvorac, Znalac.
87I doista smo ti dali sedam (ajeta)ponavljajućih, i Kur´an veličanstveni.
88Ne upravljaj oči svoje onome što smo dali dauživaju parovi između njih, i ne žali za njima, ispusti krilo svoje vjernicima,
89I reci: "Uistinu! Ja, ja sam opominjačjasan."
90Kao što smo objavili djeliteljima,
91Koji su Kur´an učinili odlomcima:
92Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo ihsve pitati,
93O onom šta su radili.
94Zato iznesi šta ti se naređuje i kloni semušrika.
95Uistinu! Mi smo ti dovoljni protivpodrugljivaca,
96Koji uz Allaha stavljaju boga drugog, pasaznaće.
97I doista znamo da ti tišti grudi tvoje onošta govore.
98Zato slavi sa hvalom Gospodara svog, i budiod onih koji padaju na sedždu,
99I obožavaj Gospodara svog, dok ti nije došlozagarantovano.
Chapter 16 (Sura 16)
1Doći će naredba Allahova, zato je nepožurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju!
2Spušta meleke s Duhom naredbe Svoje, na kogahoće od robova Svojih: "Upozorite da nema boga osimMene, zato se Mene bojte."
3Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišenneka je od onog šta pridružuju!
4Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle!on protivnik otvoreni.
5I stoku - stvorio je nju; imate vi od njetoplotu i koristi, i od nje jedete,
6I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kadizgonite na pašu;
7I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stićisamo naporom duša. Uistinu, Gospodar vaš jeSamilosni, Milosrdni;
8I konja i mazge i magarce - da ih jašete i(za) ukras, a stvara šta ne znate.
9I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a odnjih (puteva) ima zastranjujući. A da je htio,sigurno bi vas sve uputio!
10On je Taj koji spušta s neba vodu - imate viod nje piće, i od nje drvlje u kojem napasate.
11Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu igrožđe, i svakovrsne plodove. Uistinu, u tome je znakza ljude koji razmišljaju.
12I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce iMjesec, i zvijezde su potčinjene naredbi Njegovoj.Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju.
13A ono što je stvorio za vas na Zemlji,različitih je boja svojih. Uistinu! U tome je znak zaljude koji pouku primaju.
14I On je Taj koji je potčinio more: da jedeteiz njega meso svježe i vadite iz njega ukras kojegnosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu - i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali.
15I razbacao je po Zemlji stabilne planine, davas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se viuputili,
16I oznake; i po zvijezdi se oni vode.
17Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara?Pa zar se nećete poučiti?
18I ako budete brojali blagodati Allahove,nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
19A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete.
20A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, nestvaraju ništa, a oni bivaju stvarani;
21Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će bitipodignuti.
22Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjerujuu Ahiret - srca njihova su ta koja poriču, i oni suoholi.
23Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i štaobznanjuju. Uistinu! On ne voli ohole.
24I kad im se kaže: "Šta to objavljuje Gospodarvaš?" - kažu: "Priče ranijih",
25Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijametai nešto od tereta onih koje su zaveli bez znanja.Doista je loše šta će nositi!
26Doista su spletkarili oni prije njih, pa jedošao Allah kućama njihovim od temelja, te je pao nanjih krov nad njima, i došla im je kazna otkud nisuzapazili.
27Zatim će ih na Dan kijameta posramiti i reći:"Gdje su ortaci Moji, oni radi kojih ste uzrokovalirascjep?" Reći će oni kojima je dato znanje:"Uistinu, sramota je Danas i zlo nad nevjernicima,
28Onima koje su uzimali meleci (dok) su činilizulm dušama svojim." Tad će iskazati pokornost:"Nismo uradili nikakvo zlo." "Svakako! Doista jeAllah Znalac onog šta ste radili.
29Zato uđite na kapije Džehennema, vječno ćetebiti u njemu. Pa sigurno je loše boravište oholih."
30I biće rečeno onima koji su se bojali: "Štaje to objavio Gospodar vaš?" Reći će: "Dobro!" Za onekoji čine dobro na ovom Dunjau, biće dobro. A sigurnoje dom Ahireta bolji. A doista je divan dombogobojaznih,
31Bašče Adna u koje će ući, teku ispod njihrijeke, imaće oni u njima šta budu htjeli. Takonagrađuje Allah bogobojazne,
32One koje uzimaju meleci - dobre, govoriće:"Selamun ´alejkum! Uđite u Džennet zbog onog šta steradili."
33Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođenaredba Gospodara tvog? Isto tako su činili oni prijenjih. I nije im Allah učinio zulm, nego su dušamasvojim zulm učinili,
34Pa su ih pogodila zla onog šta su radili, ispopalo ih je ono čemu su se izrugivali.
35I govore oni koji pridružuju: "Da hoće Allahne bismo obožavali mimo Njega nijednu stvar, mi, nitiočevi naši, i ne bismo mimo Njega zabranjivalinikakvu stvar." Tako su činili oni prije njih. Pa dali je na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna?
36I doista, podizali smo u svakoj zajedniciposlanika: "Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!"Pa je bio od njih onaj koga je uputio Allah i od njihonaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte poZemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja!
37Ako želiš njihovu uputu - pa uistinu, Allahne upućuje onog koga zabluđuje, a neće oni imatinikakvih pomagača.
38I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvisvojih: "Neće podići Allah onog ko je umro." Svakako!Obećanje Njegovo je istinito, međutim, većina svijetane zna -
39Da bi im objasnio ono o čemu su serazilazili, i da bi znali oni koji nisu vjerovali -da su oni bili lašci.
40Naša je riječ nečemu - kad to želimo - samošto mu kažemo: "Budi", tad biva.
41A koji se isele radi Allaha, nakon što im jeučinjen zulm, sigurno ćemo ih smjestiti na Dunjaudobro. A sigurno je nagrada Ahireta veća - kad biznali!
42(To su) oni koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju.
43A slali smo prije tebe samo ljude kojima smoobjavljivali - ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate -
44Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemotebi Opomenu, da objasniš ljudima ono šta im seobjavljuje, i da bi oni razmišljali.
45Pa zar su sigurni oni koji planirajuzlodjela, da neće učiniti Allah da ih proguta Zemlja,ili im doći kazna otkud neće opaziti,
46Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa onineće umaći?
47Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu,Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni.
48Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvoriood stvari baca sjene svoje desno i lijevo, pokornoAllahu, i oni su ponizni?
49A Allahu čini sedždu (sve) što je u nebesimai šta je na Zemlji od životinje, i meleci, a oni sene ohole,
50Boje se Gospodara svog nad sobom i čine štaim se naređuje.
51A rekao je Allah: "Ne uzimajte dva boga! Samoje On Bog, Jedini! Zato se Mene - Mene se zatobojte."
52A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, iNjemu pripada vjera trajna. Pa zar ćete se drugog (ane) Allaha bojati?
53A ono što je u vas od blagodati - pa, odAllaha je. Zatim, kad vas dotakne nevolja, tad Njegapreklinjete.
54Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle!Skupina vas Gospodaru svom pridružuje,
55Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pauživajte, ta saznaćete!
56I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čimsmo ih opskrbili! Tako mi Allaha, sigurno ćete bitipitani za ono što izmišljate.
57I pripisuju Allahu kćeri - slavljen neka jeOn - a sebi šta žele!
58I kad se neko od njih obavijesti o žensku,postane lice njegovo tamno i on bude gnjevan.
59Skriva se od naroda zbog zla koje jejavljeno: hoće li je zadržati s prezirom ili jezakopati u prašinu. Besumnje je loše kako presuđuju!
60Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer jezla, a Allahov primjer je najuzvišeniji; a On jeMoćni, Mudri.
61A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog,ne bi na njoj ostala nijedna životinja, međutim,ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe roknjihov, neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati.
62I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezicinjihovi laž, da će njihovo biti bolje. Nema sumnje jeda će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti.
63Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike)zajednicama prije tebe, pa im je šejtan uljepšaodjela njihova - zato je on danas zaštitnik njihov, aimaće oni kaznu bolnu.
64I objavljujemo tebi Knjigu - samo da imobjasniš ono o čemu se razilaze - i Uputu i milost,za narod koji vjeruje.
65A Allah spušta s neba vodu i oživljava njomezemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome je znakza ljude koji čuju.
66I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamovas od onog šta je u trbusima njenim između probave ikrvi, mlijeko čisto, pitko pijačima.
67I od plodova palmi i grožđa - uzimate iz togaopojno sredstvo i opskrbu lijepu. Uistinu, u tome jeznak za ljude koji razumiju.
68I objavio je Gospodar tvoj pčeli: "Pravi ubrdima kuće i u drveću i u onom šta usprave,
69Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteveGospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazinapitak različitih boja njegovih, u njemu je lijek zaljude. Uistinu, u tome je znak za ljude kojirazmišljaju.
70A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vasje ko biva vraćen najnižem životu, da nakon znanja nezna ništa. Uistinu! Allah je Znalac, Moćni.
71I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima uopskrbi. Pa ne povraćaju oni koji su odlikovani,opskrbu svoju, onom šta posjeduju desnice njihove: taoni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodatAllahovu niječu?
72I Allah vam je načinio od duša vaših parice,i načinio vam je od parica vaših sinove i unuke, iopskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u neistinuvjeruju, a blagodati Allahove oni niječu?
73I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vladaopskrbom njihovom iz nebesa i Zemlje nimalo, nitimogu.
74Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu!Allah zna, a vi ne znate.
75Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji)ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbiliopskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno ijavno - jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većinanjih ne zna.
76I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan odnjih nijem, ne upravlja ničim i on je zamor gospodarusvom; kud god ga uputi, ne donese dobrog. Da li je onjednak i onaj ko naređuje pravdu, a on je na putupravom?
77A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Istvar Časa je samo kao sijev oka, ili je on bliži.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
78I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših(kad) ne znate ništa. I načinio vam je sluh i vidovei srca, da biste vi zahvaljivali.
79Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba?Drži ih samo Allah. Uistinu, u tome su znaci za ljudekoji vjeruju.
80I načinio vam je Allah od kuća vašihprebivalište, i načinio vam je od koža stoke kućelahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg; aod vune njihove i kostrijeti njihove i od krznanjihovih, prostirku i opremu za neko vrijeme.
81I načinio vam je Allah od onog šta jestvorio, skrovišta, i načinio vam je od brda zaklone,i načinio vam je odijela - čuvaju vas od žege - iodijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Takoupotpunjava blagodat Svoju na vama, da biste se vipredali.
82Pa ako se okrenu - pa samo je na tebi dostavajasna.
83Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu,a većina njih su nevjernici.
84A na Dan kad iz svakog ummeta podignemosvjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisuvjerovali, niti će im se dopustiti da mole zanaklonost.
85I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu,tad im se neće olakšati, niti će im se odložiti.
86I kad oni koji su pridruživali, vide ortakesvoje, reći će: "Gospodaru naš! Ovo su ortaci našikoje smo prizivali mimo Tebe." Tad će im dobacitiriječi: "Uistinu, vi ste lažljivci!"
87I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, aiščeznuće od njih šta su izmišljali.
88Oni koji nisu vjerovali i odvraćali od putaAllahovog - dodaćemo im kaznu na kaznu, zbog toga štosu pravili fesad.
89A na Dan kad u svakom ummetu podignemosvjedoka protiv njih, između duša njihovih, idovedemo tebe svjedokom protiv tih ... I objavili smoti Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu imilost, i radosnu vijest muslimanima.
90Uistinu! Allah naređuje pravdu i dobročinstvoi davanje rodbini, a zabranjuje razvrat i ružno itiraniju; savjetuje vas da biste se vi poučili.
91I ispunjavajte obavezu Allahu kad seobavežete. I ne kršite zakletve nakon potvrde njihove- a doista ste Allaha učinili nad sobom Jamcem.Uistinu! Allah zna šta činite.
92I ne budite kao ona koja je rasplela pređusvoju, nakon čvrste ispletenosti, uzimajući zakletvevaše smetnjom među vama - jer je zajednica veća odzajednice. Allah vas samo iskušava time. A sigurno ćevam na Dan kijameta objasniti ono o čemu ste serazilazili.
93A da hoće Allah, sigurno bi vas učinio ummomjednom. Međutim, zabluđuje koga hoće, a upućuje kogahoće. A sigurno ćete biti pitani za ono šta steradili.
94I ne uzimajte zakletve vaše smetnjom međuvama, pa da ne poklizne noga nakon čvrstine svoje iiskusite zlo što ste odvraćali od puta Allahovog, iimadnete vi kaznu strahovitu.
95I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu.Uistinu, šta je kod Allaha, to je bolje za vas, kadbiste znali!
96Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što jekod Allaha, trajno je. A sigurno ćemo platiti onimakoji su bili strpljivi - njihova nagrada će bitiprema najboljem šta su uradili.
97Ko uradi dobro - bio muškarac ili žena - a onbude vjernik, pa sigurno ćemo ga poživiti životomdobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom njihovomprema najboljem šta su uradili.
98Pa kad učiš Kur´an, tad zatraži zaštitu uAllaha od šejtana prokletog.
99Uistinu, on, nema on vlasti nad onima kojivjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju.
100Njegova vlast je samo nad onima koji gauzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridružuju.
101I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta - aAllah je Najbolji znalac onog šta spušta - kažu:"Samo si ti izmišljač." Naprotiv, većina njih ne zna.
102Reci: "Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodaratvog s Istinom, da učvrsti one koji vjeruju, i (kao)uputu i radosnu vijest muslimanima."
103A doista znamo da oni govore: "Samo gasmrtnik uči." Jezik onog kome streme - je strani, aovo je jezik arapski, jasni.
104Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove - neće ih uputiti Allah, a imaće oni kaznubolnu.
105Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju uajete Allahove, a ti takvi su lašci.
106A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanjasvog - izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo budesmireno u vjerovanju - međutim, ko otvorinevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba odAllaha, a imaće oni kaznu užasnu.
107To zato što oni više vole život Dunjaa odAhireta i što Allah ne upućuje narod nevjernika.
108Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, isluh njihov i vidove njihove, a ti takvi su nemarni.
109Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) onibiti gubitnici.
110Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima kojise isele nakon što su proganjani, potom se bore ibudu strpljivi - uistinu, Gospodar tvoj će nakon togabiti Oprosnik, Milosrdni.
111Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraćesamo o sebi, i biće svakoj duši plaćeno šta jeradila, a njima se neće učiniti zulm.
112I navodi Allah primjer naselja bezbjednog ispokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sasvakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatimaAllahovim - te je Allah dao da ono iskusi odjećugladi i straha, zbog onog šta su radili.
113I doista, došao im je poslanik između njih,pa su ga porekli - tad ih je spopala kazna, a oni subili zalimi.
114Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro. I zahvaljujte na blagodatiAllahovoj, ako Njega obožavate.
115Samo vam je zabranio lešinu i krv i mesosvinje i ono nad čim je zazvano ime drugog, a neAllaha. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bezpretjerivanja - pa uistinu, Allah je Oprosnik,Milosrdni.
116I ne recite za ono šta opisuju jezici vašilažno: "Ovo je halal, a ovo haram", da bisteizmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni kojiprotiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti.
117Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu.
118A onima koji su jevreji, zabranili smo štasmo ti kazivali ranije. I nismo im učinili zulm, negosu učinili zulm dušama svojim.
119Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one kojisu uradili zlo iz neznanja, potom se pokajali nakontoga i popravili - uistinu će Gospodar tvoj nakontoga biti Oprosnik, Milosrdni.
120Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoranAllahu, pravovjeran, i nije bio od mušrika.
121Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim.Odabrao ga je i uputio putu pravom.
122I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, onće na Ahiretu biti od pravednih.
123Zatim smo tebi objavili: "Slijedi milletIbrahima hanife", a nije bio od mušrika.
124Sebt je određen samo onima koji su serazilazili o njemu. A uistinu, Gospodar tvoj ćepresuditi među njima na Dan kijameta o onome u čemusu se razilazili.
125Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću isavjetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako jenajbolje. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on jeNajbolji znalac upućenih.
126A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnimčime ste bili kažnjeni. A ako se strpite, to jesigurno bolje za strpljive.
127I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s(pomoći) Allaha, i ne žalosti se nad njima, i ne budiu brizi zbog onog šta spletkare.
128Uistinu! Allah je uz one koji se boje i onekoji su dobročinitelji.
Chapter 17 (Sura 17)
1Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio robaSvog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onogčiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazalineke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi.
2I dali smo Musau Knjigu i učinili je Uputomsinovima Israilovim: "Ne uzimajte mimo Mene nikakvazaštitnika."
3Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom.Uistinu, on je bio rob zahvalan.
4I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi:"Sigurno ćete napraviti fesad na Zemlji dva puta isigurno ćete se uznijeti ohološću velikom."
5Pa kad dođe obećanje prve od dvije(prijetnje), podigosmo na vas robove Naše, posjednikesile žestoke, pa su pretresali po kućama, i bijašeobećanje ispunjeno.
6Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomoglivas imecima i sinovima, i učinili vas većom skupinom.
7Ako činite dobro, činite dobro za duše svoje,a ako činite zlo, pa njihovo je. Pa kad dođe obećanjedruge (prijetnje) - da ožaloste lica vaša, i da uđu uMesdžid kao što su ušli u njega prvi put, i dapotpuno unište šta zauzmu.
8Možda će Gospodar vaš da vam se smiluje. A akoponovite, ponovićemo, a učinili smo Džehennem zanevjernike tamnicom.
9Uistinu, ovaj Kur´an upućuje onom šta jenajispravnije, i donosi radosne vijesti vjernicimakoji čine dobra djela, da će oni imati nagraduveliku,
10I da oni koji ne vjeruju u Ahiret -pripremili smo za njih kaznu bolnu.
11I priziva čovjek dowom svojom i zlo i dobro;a čovjek je brzoplet.
12I učinili smo noć i dan dvama znacima. Pabrišemo znak noći i činimo znak dana vidnim, da bistetražili blagodat od Gospodara svog i da znate brojgodina i računanje. A svaku stvar - razložili smo jepodrobno.
13I svakom čovjeku - pričvrstićemo mu njegovznamen za vrat njegov i izvadićemo mu na Dan kijametaknjigu koju će naći otvorenu:
14"Čitaj knjigu svoju! Dovoljna je Danas dušatvoja protiv tebe obračunac."
15Ko se upućuje - pa samo se upućuje za dušusvoju; a ko luta, pa samo luta protiv nje. I nećeopterećeni nositi teret drugog. A nismo kažnjavali,dok ne bismo poslali poslanika.
16A kad želimo da uništimo grad, naredimo unjemu raskošnicima njegovim, pa se odaju griješenju unjemu, te se ispuni na njemu Riječ, pa ga uništimo(potpunim) uništenjem.
17I koliko smo uništili pokoljenja poslijeNuha! A dovoljno je (što je) Gospodar tvoj ogrijesima robova Svojih Obaviješteni, Vidilac.
18Ko želi ubrzano (ovog života), ubrzaćemo mu unjemu što hoćemo - kome želimo, zatim ćemo mudodijeliti Džehennem. Pržiće se njime pokuđen,odbačen.
19A ko želi Ahiret i zalaže se za njega trudomsvojskim, a on bude vjernik - pa tim takvima će bititrud njihov pohvalan.
20Svakom pružamo, takvima i ovakvima, iz daraGospodara tvog. A nije dar Gospodara tvog ograničen.
21Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne naddrugima, a sigurno je Ahiret veći stepenima i većiodlikovanjem.
22Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa dasjedneš pokuđen, ostavljen.
23A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate,izuzev Njega, a roditeljima - dobročinstvo. Ako jednood njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost,tad im ne reci: "Uf!" i ne grdi ih i reci im riječplemenitu.
24I spusti im krilo poniznosti iz milosti, ireci: "Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao štosu me odgajali (dok) sam bio mali."
25Gospodar vaš je Najbolji znalac onog šta je udušama vašim. Ako budete pravedni - pa uistinu, On jepokajanicima Oprosnik.
26I daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu isinu puta, i ne rasipaj rasipnošću.
27Uistinu! Rasipnici su braća šejtanova, ašejtan je Gospodaru svom nezahvalan.
28A ako se okreneš od njih, tražeći milostGospodara svog kojoj se nadaš, tad im reci riječlahku.
29I ne čini ruku svoju vezanom za svoj vrat, ine pružaj je svakim pružanjem, pa da sjednešprekoren, ogoljen.
30Uistinu, Gospodar tvoj pruža opskrbu komehoće i uskraćuje. Uistinu, On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi.
31I ne ubijajte djecu svoju iz straha odsiromaštva. Mi opskrbljujemo njih i vas. Uistinu,njihovo ubijanje je greška velika;
32I ne približujte se bludu! Uistinu, to jerazvrat i zao put;
33I ne ubijte dušu koju je zabranio Allah,izuzev s pravom. A ko bude ubijen nepravedno, padoista smo nasljedniku njegovom dali ovlaštenje, paneka ne pretjera u ubijanju. Uistinu, on će bitipomognut.
34I ne približujte se imetku siročeta, osimonako kako je najbolje, dok ne dostigne zrelostsvoju. I ispunjavajte ugovor. Uistinu, za ugovor ćese biti pitano.
35I ispunjavajte mjeru kad mjerite, vagajtemjerilom ispravnim. To je dobro i najljepšeg ishoda.
36I ne slijedi ono o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, sluh i vid i srce, za svako od njih biće sepitano.
37I ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu, tinećeš probiti Zemlju, i nećeš doseći planine visinom.
38Sve to je zlo kod Gospodara tvog, pokudno je.
39To je od onog šta ti objavljuje Gospodar tvojod mudrosti. I ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pada budeš bačen u Džehennem, prekoren, odbačen.
40Pa zar je vas odlikovao Gospodar vašsinovima, a uzeo od meleka ženske? Uistinu, vigovorite riječ strašnu.
41I doista, izložili smo u ovom Kur´anu(opomene) da se pouče, a povećava im jedinoizbjegavanje.
42Reci: "Da su uz Njega bogovi kao što govore,tad bi doista tražili Vlasniku Arša put!"
43Slavljen neka je On i Uzvišen od onog štogovore - uzvišenošću velikom!
44Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je unjima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalomNjegovom. Međutim, ne razumijete slavljenje njihovo.Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.
45I kad učiš Kur´an, načinimo između tebe iizmeđu onih koji ne vjeruju u Ahiret, barijeruskrivenu;
46I stavljamo na srca njihova prekrivače da gane razumiju, a u uši njihove gluhoću. I kad spomenešGospodara svog u Kur´anu - Jedinog Njega - okrenupozadine svoje bježeći.
47Mi smo Najbolji znalac onog šta slušaju, kadte slušaju, i kad se oni tajno dogovaraju, kad govorezalimi: "Slijedite samo čovjeka začarana."
48Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju,te ne mogu da nađu put.
49I govore: "Zar ćemo kad budemo kosti ikomadići, - hoćemo li uistinu mi biti podignuti (kao)stvorenje novo?"
50Reci: "Budite kamenje ili gvožđe,
51Ili stvorenje od onog šta je veliko u grudimavašim." Tad će reći: "Ko će nas povratiti?" Reci:"Onaj koji vas je stvorio prvi put." Tad će tizatresti glavama svojim i reći: "Kad će to?" Reci:"Možda je blizu."
52Na Dan kad vas pozove, tad ćete se odazvati shvalom Njegovom, i mislićete da ste proboravili samomalo (vremena)!
53I reci robovima Mojim (da) govore ono što jenajbolje. Uistinu, šejtan sije razdor među njima.Uistinu, šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni.
54Gospodar vaš je vaš Najbolji poznavalac. Akohoće, smilovaće vam se, a ako hoće kazniće vas. Inismo poslali tebe nad njima zaštitnikom.
55I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko jena nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovalivjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo DawuduZebur.
56Reci: "Prizivajte one koje ste držali(bogovima) mimo Njega" - pa ne vladaju otklanjanjemnevolje od vas, niti (njenim) mijenjanjem.
57Takvi koje oni prizivaju, traže načinpristupa Gospodaru svom - koji od njih će bitinajbliži - i nadaju se milosti Njegovoj i boje sekazne Njegove. Uistinu, kazna Gospodara tvog je onočega se treba čuvati.
58I nema nijednog naselja, a da ga Mi nećemouništiti prije Dana kijameta ili ga kazniti kaznomžestokom. To je u Knjizi napisano.
59A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedinošto su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devujasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakovesmo slali samo (kao) zastrašivanje.
60I kad ti rekosmo: "Uistinu, Gospodar tvojobuhvata čovječanstvo." I učinili smo snoviđenje kojismo ti pokazali, jedino iskušenjem ljudima, i drvoprokleto u Kur´anu. A zastrašujemo ih, pa im (to)samo povećava pretjeranost veliku.
61I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedžduAdemu!" Tad padoše ničice, izuzev Iblisa. Reče: "Zarda činim sedždu onome koga si stvorio od ilovače?"
62Reče: "Vidiš li Ti ovo čemu si ukazao častnada mnom, ako me ostaviš do Dana kijameta sigurno ćusavladati potomstvo njegovo, izuzev malo (njih)."
63(Allah) reče: "Odlazi! Pa ko te od njih budeslijedio, pa uistinu, Džehennem će biti plaća vaša,plaća potpuna.
64I podbodi koga možeš od njih glasom svojim, isakupi na njih konjicu svoju i pješadiju svoju, isudjeluj im u imecima i djeci, i obećavaj im", aobećava im šejtan jedino obmanu.
65Uistinu! Robovi Moji - nećeš ti imati nadnjima autoritet. A dovoljan je Gospodar tvojZaštitnik.
66Gospodar vaš je Taj koji goni za vas plovilou moru, da tražite iz blagodati Njegove. Uistinu, Onvam je Milosrdan.
67I kad vas dotakne nevolja u moru, iščezneonaj koga prizivate mimo Njega. Pa pošto vas izbavina kopno, odvratite se. A čovjek je nezahvalan.
68Pa zar ste sigurni da neće učiniti da vasproguta obronak kopna ili poslati na vas pješčanuoluju?, potom nećete naći sebi zaštitnika.
69Ili ste sigurni da vas neće vratiti u todrugi put, te poslati na vas uragan vjetra, pa vaspotopiti što ste bili nezahvalni, zatim nećete sebinaći protiv Nas za to pristalicu.
70A uistinu, ukazali smo čast sinovimaAdemovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smoih dobrim stvarima, i odlikovali ih prednošću nadmnogima od onog kog smo stvorili.
71Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamomnjihovim - pa kome se da knjiga njegova u desnicunjegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im seučiniti zulm žilice hurmine košpice.
72A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on ćebiti na Ahiretu slijepac i najodlutaliji od puta.
73I skoro da te baš odvrate od onog šta tiobjavljujemo, da bi protiv Nas izmišljao drugačije odtog, a tad bi te (oni) sigurno uzeli prijateljem.
74I da te nismo učvrstili, skoro bi im se bašnaklonuo nešto malo.
75Tad bismo doista dali da ti iskusiš dvostruku(kaznu) života i dvostruku (kaznu) smrti, zatim ne bisebi našao protiv Nas pomagača.
76I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, date iz nje istjeraju, a tad ne bi ostali iza tebe,izuzev malo.
77Sunnet onog kog smo poslali prije tebe odposlanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naćiizmjenu.
78Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu),do mraka noći, i Kur´an (uči) zorom. Uistinu, Kur´anzorom je svjedočen.
79A od noći - pa probdij je nafilom za sebe.Možda će Gospodar tvoj da te uzdigne na mjestopohvalno.
80I reci: "Gospodaru moj! Daj mi da uđemulaskom istinskim, i izvedi me izvođenjem istinskim idadni mi od Sebe snagu pomažuću."
81I reci: "Došla je Istina, a nestala jeneistina. Uistinu, neistina je nestajuća."
82I objavljujemo od Kur´ana ono šta je lijek imilost vjernicima, a zalimima povećava jedinogubitak.
83I kad obdarimo čovjeka, odvrati se i udaljina svoju stranu. A kad ga dotakne zlo, bude očajan.
84Reci: "Svako radi na svoj način, pa Gospodarvaš je Najbolji znalac onog ko je najupućeniji putu."
85I pitaju te o Duhu. Reci: "Duh je po naredbiGospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo."
86A da hoćemo, sigurno bismo povukli ono štasmo ti objavili, zatim ne bi sebi za to našao protivNas zaštitnika,
87Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! DobrotaNjegova je prema tebi velika.
88Reci: "Kad bi se sakupilo čovječanstvo idžinni, da donesu sličan ovom Kur´anu, ne bi sličannjemu donijeli, makar oni jedni drugima bilipomagači.
89A doista smo čovječanstvu iznijeli u ovomKur´anu od svakog primjera (ponešto), pa većinasvijeta odbija (sve), osim nevjerstva.
90I rekoše: "Nećemo ti vjerovati, dok ne učinišda za nas provrije izvor iz zemlje;
91Ili imadneš ti bašču palmi i grožđa, paučiniš da kroz nju poteku rijeke izbijajući;
92Ili daš da padne nebo - kao što tvrdiš - nanas u komadima, ili dovedeš Allaha i meleke sučelice;
93Ili ti imadneš kuću od zlata; ili se popneš unebo - a nećemo vjerovati u uspon tvoj, dok nam nespustiš knjigu koju ćemo čitati." Reci: "Slavljenneka je Gospodar moj! Jesam li (išta), osim smrtnik,poslanik?"
94A sprječavalo je ljude da vjeruju, kad bi imdolazila Uputa, samo što su govorili: "Zar je podigaoAllah smrtnika poslanikom?"
95Reci: "Da su na Zemlji meleci koji hodesmireno, sigurno bismo im spustili s neba melekaposlanikom."
96Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između menei između vas." Uistinu! On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi.
97A koga uputi Allah, tad je on upućen; a kogazabludi - tad im nećeš naći zaštitnike mimo Njega. Isakupićemo ih na Dan kijameta na licima njihovimslijepe i nijeme i gluhe; sklonište njihovo bićeDžehennem. Kad god se stiša, povećaćemo im seir.
98To je plaća njihova, zato što nisu vjerovaliu ajete Naše i govorili: "Zar ćemo kad budemo kosti ikomadi, uistinu mi biti podignuti stvaranjem novim?"
99Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorionebesa i Zemlju, kadar da stvori slične njima i dadneim rok u koji nema sumnje. Pa odbijaju zalimi - osimnevjerstvo.
100Reci: "Da vi vladate riznicama milostiGospodara mog, tad biste se sigurno suzdržali zbogstraha od potrošnje"; a čovjek je škrtac.
101I doista, dali smo Musau devet znakova,dokaza jasnih - ta pitaj sinove Israilove - kad imdođe, te reče njemu faraon: "Uistinu, ja te smatram,o Musa, opčaranim."
102Reče: "Doista znaš, ove (znakove) objavljujesamo Gospodar nebesa i Zemlje, kao znamenja, auistinu, ja te smatram, o faraone, uništenim."
103Tad je želio da ih protjera iz zemlje, papotopismo njega i onog ko je bio s njim, sve.
104I rekli smo poslije njega sinovimaIsrailovim: "Nastanite zemlju! Pa kad dođe obećanjeAhireta, dovešćemo vas grupisane."
105A s Istinom smo ga spustili i s Istinom jesišao. I tebe smo poslali samo kao donosioca radosnihvijesti i opominjača.
106A Kur´an - razdijelili smo ga, da ga učišljudima sa zadrškom, i spustili smo ga (postepenim)objavljivanjem.
107Reci: "Vjerovali (vi) u njega ili nevjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prijenjega, kad im se uči, padaju na brade ničice,
108I govore: ´Slava neka je Gospodaru našem!Doista je obećanje Gospodara našeg izvršno!´
109I padaju na brade plačući, a (to) impovećava skrušenost."
110Reci: "Prizivajte Allaha", ili "PrizivajteMilostivog." Kako god zovete - pa Njegova imena sunajljepša. I ne budi glasan u salatu svom, i nepriguši (glas) u njemu, i traži između toga put,
111I reci: "Hvala neka je Allahu Koji nije uzeodijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nemazaštitnika od poniženja;" i veličaj Ga tekbirom!"
Chapter 18 (Sura 18)
1Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljujeKnjigu - a nije učinio njenu iskrivljenost -
2Ispravnu, da opominje silom žestokom od Njegai obraduje vjernike koji rade dobra djela, da će oniimati nagradu lijepu,
3U kojoj će oni ostati vječito.
4I (da) upozori one koji govore: "Allah je uzeodijete."
5Nemaju oni niti očevi njihovi o tome nikakvoznanje. Velika riječ izlazi iz usta njihovih; govorejedino laž.
6Pa možda bi ti ubio dušu svoju tugom nadtragovima njihovim, ako neće da vjeruju u ovaj govor.
7Uistinu! Mi smo ono što je na Zemlji učiniliukrasom njenim, da bismo ih iskušali - koji od njihje bolji djelom.
8I uistinu, Mi smo Ti koji će učiniti ono štaje na njoj tlom neplodnim.
9Ili misliš da su stanovnici pećine i Rekimabili od znakova Naših čudo?
10Kad se mladići sklonuše u pećinu pa rekoše:"Gospodaru naš! Daj nam od Sebe milost i pripremi namod stvari naše ispravnost."
11Tad smo udarili na uši njihove u pećinigodine brojne;
12Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvijestranke je bolja za proračun onog što su vremenskiproveli.
13Mi ti pričamo vijest njihovu s Istinom.Uistinu! Oni su bili mladići, vjerovali su uGospodara svog, a povećali smo im uputu.
14I utvrdili smo srca njihova, kad ustadoše parekoše: "Gospodar naš je Gospodar nebesa i Zemlje,nećemo prizivati mimo Njega boga (drugog). Zaistabismo tad govorili pretjeranost."
15Ovi naši ljudi su uzeli mimo Njega bogove.Zašto im ne donesu dokaz jasan? Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž?
16I kad napustite njih i ono šta obožavaju semAllaha, tad se sklonite u pećinu; raširiće vamGospodar vaš (nešto) od milosti Svoje i pripremićevam za stvar vašu korisno.
17I vidiš Sunce kad se diže, obilazi pećinunjihovu desno; a kad zalazi, prolazi ih lijevo, a oniu otvoru njenom. To je od znakova Allahovih. Kogauputi Allah, tad je on upućen; a koga zavede, tad munećeš naći zaštitnika vodiča.
18I smatraš ih budnima, a oni usnuli. Iprevrtali smo ih desno i lijevo, a pas njihov jeopruženih šapa svojih bio na pragu. Da si na njihpogledao, sigurno bi se okrenuo od njih bježeći, i odnjih bi se ispunio strahom.
19I tako smo ih podigli, da se međusobnoraspituju. Govornik između njih reče: "Koliko steostali?" Rekoše: "Ostali smo dan ili dio dana."Rekoše: "Gospodar vaš je Najbolji znalac toga što steostali. Zato pošaljite vas jednog sa ovim vašimsrebrenjacima u grad, pa neka vidi ko je najčišćehrane, te nek vam dođe s opskrbom od njega, i nekabude blag. I neka nikako o vama ne obavještavanikoga.
20Uistinu će oni, ako za vas saznaju -kamenovati vas ili vas vratiti u millet njihov, atada nećete nikada uspjeti."
21I tako smo upoznali o njima, da znaju da jeobećanje Allahovo Istina, i da u Čas nema sumnje. Kadsu međusobno raspravljali stvar svoju, pa rekli:"Sagradite nad njima građevinu, Gospodar njihov jeNajbolji znalac o njima." Oni koji su dominirali nadstvari njihovom, rekoše: "Sigurno ćemo nad njimasagraditi mesdžid."
22Govorit će: "Trojica, četvrti im je pasnjihov." I govorit će: "Peterica, šesti im je pasnjihov", nagađajući o nevidljivom; i govoriće:"Sedam, a osmi im je pas njihov." Reci: "Gospodar mojje Najbolji znalac broja njihovog." O njima zna samomalo (njih). Zato o njima ne raspravljaj, izuzevraspravom površnom, i ne pitaj o njima od njihnijednog,
23I nikako ne reci ni za koju stvar: "Uistinu,učiniću to sutra",
24Bez: "InšaAllah." I spomeni Gospodara svogkad zaboraviš, i reci: "Možda će me uputiti Gospodarmoj ispravnosti bližoj od ove."
25I ostali su u pećini svojoj tri stotinegodina i dodali devet.
26Reci: "Allah je Najbolji znalac tog što suostali. Njegovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Kakvogje On vida i kakvog sluha! Nemaju oni mimo Njeganikakva zaštitnika, a ne pridružuje u sudu Svomnikoga."
27I recitiraj šta ti se objavljuje iz KnjigeGospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove,i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.
28I strpi dušu svoju sa onima koji zazivajuGospodara svog ujutro i navečer, želeći lice Njegovo;i ne skidaj oči svoje s njih, želeći sjaj životaDunjaa; i ne slušaj onog čije smo srce učinilinemarnim za spominjanje Naše i (koji) slijedi strastsvoju, a stvar njegova je zanemarena.
29I reci: "Istina je od Gospodara vašeg! Pa kohoće neka vjeruje, a ko hoće - pa nek ne vjeruje."Uistinu! Mi smo zalimima pripremili vatru, obuhvatićeih šator njen. I ako zatraže pomoć, odgovoriće im sevodom kao rastopljen metal, spržiće lica. Loše jepiće i zlo počivalište!
30Uistinu! Onima koji vjeruju i čine dobradjela, uistinu - Mi nećemo uništiti nagradu onoga kočini dobro djelo.
31Ti takvi će imati bašče Adna, ispod njih ćeteći rijeke; kitit će se u njemu narukvicama od zlatai nosiće zelena odijela od svile i brokata,naslonjeni u njemu na sofama. Divne li nagrade ilijepog počivališta!
32I navedi im primjer dvojice ljudi: Načinilismo dvije bašče grožđa jednom od njih i okružili ihpalmama, i između njih dvije načinili njivu.
33Obje bašče su dale plod svoj i ništa od njeganije falilo; i dali smo da kroz njih dvije potečerijeka;
34I imao je on plodove; pa reče drugu svom - aon je govorio s njim: "Veći sam od tebe bogatstvom, ijači ljudstvom."
35I uđe u bašču svoju - a on je bio zalim dušisvojoj - reče: "Ne mislim da će ovo ikada propasti;
36I ne mislim da će Čas doći, a ako budemvraćen Gospodaru svom, sigurno ću naći boljepovratište od ovog."
37Drug njegov mu reče - a on je govorio s njim:"Zar ne vjeruješ u Onog koji te je stvorio odprašine, zatim kaplje (sjemena), zatim te upotpunio učovjeka?
38Međutim, On, Allah, je Gospodar moj, i nepridružujem Gospodaru svom nikoga.
39A zašto nisi, kad si ušao u bašču svoju,rekao: "MašaAllah! Nema moći, izuzev u Allaha!" Akome vidiš da sam manji od tebe imetkom i djetetom,
40Pa možda će Gospodar moj da mi da bolje odtvoje bašče - i poslati na nju obračun s neba, pa ćeosvanuti tlom klizavim,
41Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je nećešmoći naći."
42I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad počeokretati dlanove svoje nad onim šta je na njuutrošio, a ona je bila pusta na potpornjima svojim, ireče: "O da ja nisam pridruživao Gospodaru svomnikoga!"
43I nije za njega bilo grupe koja će ga pomoćimimo Allaha i nije se mogao odbraniti.
44Ondje je zaštita Allaha Istinskog; On jeNajbolji nagradom i Najbolji završetkom.
45I navedi im primjer života Dunjaa kao vode:spuštamo je s neba pa se miješa njome zemaljskobilje, te (potom) postanu suharci koje raznosivjetar. A Allah nad svakom stvari ima moć!
46Bogatstvo i sinovi su ukras života Dunjaa; atrajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodaratvog i bolja nadom.
47A na Dan kad pokrenemo brda i vidiš Zemljuistaknutu, i njih saberemo, tad nećemo ostavitinijednog od njih,
48I budu izvedeni pred Gospodara tvog uredovima: "Doista ste nam došli kao što smo vasstvorili prvi put. Naprotiv, tvrdili ste da vamnećemo učiniti rok."
49I postaviće se Knjiga, pa ćeš vidjetiprestupnike brižne zbog onog šta je u njoj, agovoriće: "O teško nama! Kakva je ovo knjiga? Neostavlja malo, niti veliko, da ga nije pobrojala!" Inaći će šta su radili prisutno, a Gospodar tvoj nećeučiniti zulm nikome.
50I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedžduAdemu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa. Bio je oddžinna, pa se ogriješio o naredbu Gospodara svog. Pazar ćete uzeti njega i potomstvo njegovo zaštitnicimamimo Mene?, a oni su vam neprijatelji. Loša jezalimima zamjena!
51Nisam učinio da oni svjedoče stvaranje nebesai Zemlje, niti stvaranje duša njihovih, i nisamuzimalac zavodnika (kao) pomagača.
52A na Dan kad rekne: "Pozovite ortake Moje -koje ste smatrali." Tad će ih pozvati, pa im se nećeodazvati, a načinićemo među njima stratište.
53I vidjeće prestupnici vatru, pa će shvatitida će oni u nju pasti, i neće od nje naći spasa.
54I doista smo izložili ljudima u ovom Kur´anuod svačeg primjer. A čovjek je više od ičegraspravljač.
55A zadržava ljude da vjeruju - kad im je došlaUputa i da traže oprost Gospodara svog - jedino štoće im doći sunnet ranijih ili će im doći kaznasučelice.
56I ne šaljemo izaslanike, izuzev (kao)donosioce radosnih vijesti i opominjače. A oni kojine vjeruju, raspravljaju neistinom, radi pobijanjanjome Istine, i uzimaju ajete Moje i ono čim suupozoreni, ruglom.
57A ko je nepravedniji od onog ko je opomenutajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih izaboravi šta su unaprijed poslale ruke njegove?Uistinu, Mi smo na srcima njihovim načinili velove daga ne razumiju, i u ušima njihovim gluhoću. I ako ihpozoveš Uputi, pa tad se nikad neće uputiti.
58A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti.Da ih ščepava za ono šta su zaradili, sigurno bi imubrzao kaznu. Naprotiv, imaju oni rok, neće naći mimonjega utočište.
59A to su gradovi - uništili smo ih pošto sučinili zulm, i dali za uništenje njihovo rok.
60I kad reče Musa sluzi svom: "Neću prestatidok ne stignem sastajalištu dvaju mora, ili ću ićigodinama."
61Pa pošto stigoše sastajalištu njih dvoje,zaboraviše ribu svoju, pa (ona) uze put svoj u moretunelom.
62Pa pošto su prešli, reče sluzi svom: "Daj namnaš doručak. Doista smo na ovom našem putovanjunaišli na umor."
63Reče: "Jesi li vidio kad smo se sklonuli nastijenu? Tad sam ja uistinu zaboravio ribu - a samoje šejtan učinio da zaboravim sjetiti je se, i uzelaje put svoj u more, čudnovato!"
64(Musa) reče: "To je ono što smo tražili." Pase vratiše na svoje tragove, slijedeći (ih).
65Tad nađoše roba između robova Naših kojem smodali milost Našu, i poučili ga od Nas znanjem.
66Musa mu reče: "Hoću li te slijediti da menaučiš onom čemu si naučen - ispravnosti?"
67(Hidr) reče: "Uistinu, ti nećeš moći sa mnomimati strpljenja."
68I kako da se strpiš nad onim šta ne obuhvatašznanjem?
69(Musa) reče: "Naći ćeš me, ako htjedne Allah,strpljivim, i neću se opirati tvojoj naredbi."
70(Hidr) reče: "Pa ako me budeš slijedio, tadme ništa ne pitaj, dok ti o njemu spomen neispričam."
71Tad odoše, dok - kad su se ukrcali na lađu,(Hidr) je probuši. Reče: "Jesi li je probušio dapotopiš ljudstvo njeno? Doista si učinio stvartešku!"
72(Hidr) reče: "Zar nisam rekao: ´Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?"
73(Musa) reče: "Ne kori me što sam zaboravio, ine preopterećuj me od posla teškoćom."
74Pa odoše, dok - kad susretoše dječaka, tad ga(Hidr) ubi. (Musa) reče: "Jesi li ubio dušu čistukoja nije (ubila) drugu dušu? Doista si učinio stvarstrašnu!"
75(Hidr) reče: "Zar ti ne rekoh: ´Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?"
76(Musa) reče: "Ako te poslije ovog ištaupitam, tad se ne druži sa mnom. Već si od mene dobioopravdanje."
77Tad odoše, dok - kad dođoše stanovnicimagrada, zatražiše od stanovnika njegovih hranu, paodbiše da ih ugoste. Tad u njemu nađoše zid sklonpadu, pa ga (Hidr) uspravi. (Musa) reče: "Da si htio,sigurno bi za to uzeo naknadu."
78(Hidr) reče: "Ovo je rastanak između mene iizmeđu tebe! Obavijestiću te o tumačenju onog zbogčega nisi mogao imati strpljenja.
79Što se tiče lađe, pa pripadala je siromasimakoji rade na moru, pa sam želio da je oštetim - a izanjih je bio vladar koji svaku lađu uzima nasilno.
80A što se tiče dječaka, pa bili su roditeljinjegovi vjernici, te smo se bojali da će ihpritisnuti buntovnošću i nevjerovanjem,
81Pa smo željeli da im zamijeni Gospodar njihovboljeg od njega čistoćom i bližeg samilosti.
82A što se tiče zida, pa pripadao je dvojicidječaka, siročadi u gradu, a bilo je ispod njegablago njihovo i bio je otac njihov pravedan, pa ježelio Gospodar tvoj da dostigu zrelost svoju i izvadeblago svoje; milost od Gospodara tvog. I nisam toučinio po odredbi svojoj. To je tumačenje onog nadčim nisi mogao imati strpljenja."
83I pitaju te o Zul-karnejnu. Reci:"Izrecitovaću vam o njemu spomen."
84Uistinu, Mi smo ga učvrstili na Zemlji i dalimu od svake stvari put.
85Pa je slijedio put.
86Dok, kad stiže zapadu Sunca, nađe ga zalazi uizvor muljevit, i nađe kod njega narod. Rekosmo: "OZul-karnejne! Ili kazni, ili im iskaži dobrotu."
87Reče: "Što se tiče onog ko čini zulm, pakaznićemo ga, zatim će biti vraćen Gospodaru svom, teće ga kazniti kaznom strašnom.
88A što se tiče onog ko vjeruje i čini dobro,pa imaće on plaću dobru, i govorićemo mu iz odredbeNaše lahko."
89Zatim je slijedio put,
90Dok - kad stiže izlazištu Sunca, nađe gaizlazi nad ljudima kojima nismo od njega načinilizaštitu.
91Tako! I doista smo ono šta je kod njegaobuhvatili znanjem.
92Zatim je slijedio put.
93Dok - kad stiže među dva brda, nađe porednjih narod, jedva razumiju govor.
94Rekoše: "O Zul-karnejne! Uistinu su Jedžudž iMedžudž mufsidi na Zemlji, pa hoćemo li ti datinaknadu da između nas i njih načiniš barijeru?"
95Reče: "Ono u čemu me je učvrstio Gospodar mojje bolje, zato me pomozite snagom; načiniću izmeđuvas i njih bedem;
96Dajte mi komade gvožđa", dok - kad izravnaizmeđu dva obronka, reče: "Pušite!"; dok - kad gaučini vatrom, reče: "Dajte mi da na njega izlijem(rastopljen) bakar."
97Tad nisu mogli da ga pređu, niti su mogli daga prokopaju.
98(Zul-karnejn) reče: "Ovo je milost odGospodara mog, pa kad dođe obećanje Gospodara mog,učiniće ga sravnjenim. A obećanje Gospodara mog jeistinito."
99I ostavićemo da se oni Tog dana zatalasajujedni u druge, i puhnuće se u sur, pa ćemo ih svesabrati.
100I izložićemo Tog dana Džehennemnevjernicima, izlaganjem,
101Onima čije su oči bile pod pokrivkom premaOpomeni Mojoj, i nisu mogli da čuju.
102Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu)uzeti robove Moje mimo Mene zaštitnicima? Uistinu! Mismo za nevjernike pripremili Džehennem kao ugošćenje.
103Reci: "Hoćete li da vas obavijestimo onajvećim gubitnicima djelima?
104Oni koji zalutaju trudom svojim u životuDunjaa, a oni računaju da oni rade dobar posao!"
105Takvi su oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog i susret s Njim. Zato će propastidjela njihova, pa nećemo njima na Dan kijameta dati(nikakvu) težinu.
106To je plaća njihova: Džehennem, što nisuvjerovali i uzimali ajete Moje i poslanike Mojeruglom.
107Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobradjela, imaće oni bašče Firdewsa (kao) ugošćenje,
108Vječno će biti u njima. Neće želiti iz njihpremještanje.
109Reci: "Kad bi more bilo tinta za riječiGospodara mog, sigurno bi se iscrpilo more prije nošto bi se iscrpile riječi Gospodara mog, makar midonijeli slično njemu, (kao) pojačanje.
110Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama! Menise objavljuje da je Bog vaš, Bog Jedini! Pa ko senada susretu Gospodara svog, onda nek čini dobrodjelo i ne pridružuje u obožavanju Gospodara svog,nikoga."
Chapter 19 (Sura 19)
1Kaf. Ha. Ja. ´Ain. Sad.
2Spomen milosti Gospodara tvog, robu NjegovomZekerijjau,
3Kad pozva Gospodara svog pozivom tajnim,
4Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, meni je kostmoja oslabila i sjaji glava sjedošću, a nisam biodowom Tebi Gospodaru, nesretan.
5A uistinu, ja se bojim svojih rođaka iza sebe,a moja žena je nerotkinja. Zato mi pokloni od Sebenasljednika,
6Da me naslijedi, i naslijedi iz porodiceJakubove. I učini ga Gospodaru moj, zadovoljnim."
7"O Zekerijja! Uistinu, Mi ti donosimo radosnuvijest o dječaku, ime njegovo biće Jahja. Nismo muranije učinili imenjaka."
8Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, ažena moja je nerotkinja, i već sam dostigao staračkuiznemoglost?"
9Reče: "Tako. Rekao je Gospodar tvoj: ´To jeMeni lahko, i već sam te stvorio ranije, a nisi bioništa."
10Reče: "Gospodaru moj! Učini mi znak." Reče:"Znak ti je da nećeš govoriti s ljudima tri noći, (abićeš) zdrav."
11Tad iziđe narodu svom iz mihraba, pa imobjavi: "Slavite (Allaha) jutrom i navečer."
12"O Jahja! Prihvati Knjigu snažno." I dali smomu sud (kao) djetetu,
13I nježnost od Nas i čistotu, a bio jebogobojazan,
14I čestit roditeljima svojim, a nije bionepokoran, neposlušan.
15I mir neka je s njim na dan kad se rodio idan kada je umro, i dan kad bude podignut živ!
16I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla odporodice svoje u mjesto istočno,
17Te uzela (da se zakloni) od njih zastor. Tadsmo joj poslali Duha Našeg, te joj se prikazaočovjekom pravim.
18Reče: "Uistinu, ja tražim zaštitu Milostivogod tebe, ako si bogobojazan."
19(Duh) reče: "Ja sam samo izaslanik Gospodaratvog, da ti podarim dječaka čista."
20Reče: "Otkud meni dječak, a nije me dotakaosmrtnik i nisam bludnica?"
21(Ona) reče: "Tako. Rekao je Gospodar tvoj:´To je Meni lahko´ - i da ga učinimo znakom ljudima imilošću od Nas" - a bila je stvar određena.
22Tad ga je zanijela, te se s njim povukla umjesto daleko.
23Pa dovedoše nju porođajni bolovi ka stablupalme. Reče: "O da sam ja umrla prije ovog i bilazaboravom zaboravljena."
24Tad pozva nju ispod nje: "Ne žalosti se!Doista je načinio Gospodar tvoj ispod tebe potočić.
25I zatresi sebi stablo palme, pašće na tedatule zrele.
26Zato jedi i pij, i ohladi oko! Pa ako odsmrtnika vidiš ijednog, tad reci: "Uistinu! Ja sam seMilostivom zavjetovala postom, zato danas nećugovoriti s čovjekom."
27Pa je došla s njim narodu svom, noseći ga.Rekoše: "O Merjem! Doista si došla sa stvarinečuvenom.
28O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj loščovjek, niti je majka tvoja bila bludnica."
29Tad ga je pokazala. Rekoše: "Kako da govorimos onim ko je u bešici, (s) djetetom?"
30(Isa) reče: "Uistinu! Ja sam rob Allahov. Daomi je Knjigu i učinio me vjerovjesnikom,
31I učinio me blagoslovljenim ma gdje bio, inaredio mi salat i zekat dok sam živ,
32I da budem čestit majci svojoj, a nije meučinio nepokornim, nesretnim.
33I mir neka je nada mnom na dan kad sam rođen,i dan kad umrem, i dan kad budem podignut živ!"
34To je Isa, sin Merjemin: Riječ Istine, ona okojoj raspravljaju.
35Nije Allahovo da uzima ikakvo dijete.Slavljen neka je On! Kad odredi stvar, tad tome samokaže: "Budi" - tad biva.
36A uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodarvaš, zato Njega obožavajte. Ovo je put pravi.
37Pa su se razišle stranke međusobno: zatoteško onima koji ne vjeruju, od poprišta Danastrašnog.
38Kako će oni čuti i vidjeti na Dan kad Namdođu! Ali, zalimi su danas u zabludi očitoj.
39I upozori ih Danom žalosti, kad bude svršenastvar; a oni su u ravnodušnosti i oni ne vjeruju.
40Uistinu! Mi, Mi nasljeđujemo Zemlju i onog koje na njoj, a Nama će biti vraćeni.
41I spomeni u Knjizi Ibrahima. Uistinu, on jebio istinit, vjerovjesnik.
42Kad reče ocu svom: "O oče moj! Zašto obožavašono šta ne čuje niti vidi, niti ti imalo koristi?
43O oče moj! Uistinu meni, već mi je došlo odznanja šta nije došlo tebi. Zato me slijedi, uputićute putu pravom.
44O oče moj! Ne obožavaj šejtana. Uistinu,šejtan je Milostivom neposlušan.
45O oče moj! Uistinu, ja se bojim da će tedotaći kazna od Milostivog, pa ćeš biti šejtanovdrug."
46Reče: "Jesi li ti odbojan prema bogovimamojim, o Ibrahime? Ako ne odustaneš, sigurno ću tekamenovati, i ostavi me dugo!"
47Reče: "Selamun alejk! Tražiću ti oprostGospodara svog. Uistinu, On mi je predusretljiv.
48I povlačim se od vas i onog šta zazivate mimoAllaha, a prizivat ću Gospodara svog. Možda neću udowi Gospodaru svom nesretan biti."
49Pa pošto se povukao od njih i onog štaobožavaju mimo Allaha, podarili smo mu Ishaka iJakuba, a svakojeg smo učinili vjerovjesnikom.
50I darovali smo im iz milosti Naše, i učiniliza njih jezik istinitošću visokim.
51I spomeni u Knjizi Musaa. Uistinu, bio jeodabran, i bio poslanik, vjerovjesnik.
52I pozvali smo ga s desnog obronka Tura, ipribližili ga u povjerljivom razgovoru,
53I darovali mu iz milosti Naše brata njegovogHaruna, vjerovjesnika.
54I spomeni u Knjizi Ismaila. Uistinu, on jebio istinit obećanjem, i bio je poslanik,vjerovjesnik,
55I naređivao je porodici svojoj salat i zekat,i bio je kod Gospodara svog zadovoljavajući.
56I spomeni u Knjizi Idrisa. Uistinu, on je bioistinit, vjerovjesnik,
57A uzdigli smo ga na mjesto visoko.
58To su oni koje je obdario Allah odvjerovjesnika iz potomstva Ademovog - od onog kogasmo nosili s Nuhom - i iz potomstva Ibrahimovog iIsrailovog, i od onog koga smo uputili i odabrali.Kad su im se učili ajeti Milostivog, padali su nasedždu i plakali.
59Pa je poslije njih došlo pokoljenje -zapustili su salat i slijedili strasti. Zato ćesresti zabludu,
60Izuzev ko se pokaje i vjeruje, i čini dobro.Pa takvi će ući u Džennet, i neće im se učiniti zulmnimalo -
61Bašče Adna koje je obećao Milostivi robovimaSvojim u nevidljivom. Uistinu! Obećanje Njegovo ćedoći -
62Neće čuti u njemu naklapanje, samo "Selam" -i imaće oni svoju opskrbu u njemu, jutrom i navečer.
63To je Džennet kojeg dajemo u naslijeđe onomod robova Naših ko bude bogobojazan.
64"I ne spuštamo se, izuzev po naredbiGospodara tvog. Njegovo je šta je ispred nas i šta jeiza nas i šta je između toga, a nije Gospodar tvojzaboravan."
65Gospodar nebesa i Zemlje i šta je izmeđunjih! Zato Njega obožavaj, i istraj u obožavanjuNjegovom. Da li znaš Njemu imenjaka?
66I govori čovjek: "Hoću li kad umrem, zaistabiti živ izveden?"
67Zar se ne prisjeća čovjek, da smo ga Mistvorili ranije, a nije bio ništa?
68Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemosabrati njih i šejtane, zatim ćemo ih sigurnoprivesti oko Džehennema, klečeći.
69Zatim ćemo sigurno iz svake sekte istrgnutionog od njih koji je bio najžešći protiv Allahabuntovnošću.
70Zatim, sigurno smo Mi Najbolji znalac onihkoji su najdostojniji da budu u njemu izgarani.
71I nema od vas nijednog, a da neće njemustići. Do Gospodara tvog je odluka izvršna.
72Zatim ćemo spasiti one koji su se bojali, aostaviti zalime u njemu klečeći.
73A kad im se uče ajeti Naši jasni, oni koji nevjeruju govore onima koji vjeruju: "Koja od dvijeskupine je bolja mjestom i bolja sazivom?"
74A koliko smo pokoljenja uništili prije njih,(a) oni su bili bolji namještajem i izgledom!
75Reci: "Ko je u zabludi, pa neka mu Milostiviproduži dužinu. Dok, kad vide ono čime im seprijetilo, ili kaznu ili Čas, tad će saznati ko jetaj (ko) je gori položajem i slabiji vojskom."
76I povećava Allah uputu onima koji se upućuju.A trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodaratvog i bolja povratištem.
77Pa da li si vidio onog koji ne vjeruje uajete Naše i kaže: "Sigurno će mi biti dat imetak idijete?"
78Je li spoznao nevidljivo, ili je kodMilostivog uzeo obavezu?
79Nikako! Zapisaćemo šta govori, i produžićemomu dužinu kazne.
80I naslijedićemo (od) njega šta govori, i doćiće Nam sam.
81A uzimali su mimo Allaha bogove, da budu zanjih moć.
82Nikako! Poreći će obožavanje njihovo i njimaprotivnik biti.
83Zar ne vidiš da Mi šaljemo šejtane nanevjernike, podstiču ih podsticanjem.
84Zato ne žuri protiv njih, samo im odbrojavamobroj.
85Na Dan kad saberemo bogobojazne Milostivom(kao) izaslanstvo -
86I potjeramo krivce ka Džehennemu žedne -
87Neće vladati posredovanjem, izuzev ko je kodAllaha uzeo obećanje.
88I govore: "Milostivi je uzeo dijete."
89Doista iznosite stvar strašnu:
90Gotovo da se od toga nebesa rascijepe iraspukne Zemlja, i padnu brda rušeći se,
91Što prizivaju Milostivom dijete!
92A nije Milostivom potrebno da uzima dijete.
93Svako ko je u nebesima i Zemlji, samo će doćiMilostivom kao rob.
94Doista ih je sračunao i pobrojao ihbrojanjem.
95I svaki od njih će Mu doći na Dan kijametasam.
96Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobradjela, daće im Allah ljubav.
97Pa olakšali smo ga na jeziku tvom, daobraduješ njime bogobojazne, i opomeneš njime narodsvadljivaca.
98A koliko smo prije njih uništili naraštaja!Da li osjećaš od njih ijednog, ili čuješ njihov tihišum?
Chapter 20 (Sura 20)
1Ta. Ha.
2Nismo ti objavili Kur´an da se mučiš,
3Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji(Allaha).
4Objava je od Onog ko je stvorio Zemlju inebesa visoka -
5Milostivog, na Aršu opstojećeg.
6Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, i šta je između njih dvoje, i šta je ispodtla.
7A ako si glasan u govoru, pa uistinu, On znatajnu i skrivenije.
8Allah! Samo je On Bog! Njegova imena sunajljepša!
9A da li ti je stigao hadis o Musau?
10Kad ugleda vatru pa reče porodici svojoj:"Sačekajte! Uistinu, ja sam opazio vatru; možda ćuvam od nje donijeti glavnju, ili ću kod vatre naćiuputu."
11Pa pošto joj stiže, bi pozvan: "O Musa!
12Uistinu! Ja, Ja sam Gospodar tvoj! Zato izujobuću svoju. Uistinu si ti u svetoj dolini Tuwa,
13I Ja sam te odabrao, zato slušaj šta ti seobjavljuje.
14Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osimMene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat, da Me sesjetiš.
15Uistinu, Čas je dolazeći, skori je, tajim gada bi se platilo svakoj duši ono zašto se trudila.
16Zato neka te nikako od njega ne odvrati onajko u njega ne vjeruje i slijedi strast svoju, pa dastradaš.
17A šta je to u desnici tvojoj, o Musa?"
18Reče: "Ovo je moj štap, oslanjam se na njegai mlatim (lišće) njime ovcama svojim, a imam ja unjemu (i) druge svrhe."
19(Allah) reče: "Baci ga, o Musa!"
20Pa ga baci, tad gle: on zmija, gmiže.
21Reče: "Uzmi je i ne boj se. Povratićemo jenjenom prvom stanju;
22I stavi ruku svoju pod pazuho svoje, izaći ćebijela, bez nedostatka - znak drugi,
23Da bismo ti pokazali od znakova Naših, veći.
24Idi faraonu! Uistinu, on je prevršio."
25(Musa) reče: "Gospodaru moj! Proširi mi grudimoje,
26I olakšaj mi stvar moju,
27I razveži čvor jezika mog,
28(Da) razumiju govor moj,
29I učini mi wezirom iz porodice moje,
30Haruna, brata mog;
31Pojačaj njime snagu moju,
32I pridruži ga u stvari mojoj,
33Da slavimo Tebe mnogo,
34I spominjemo Te mnogo.
35Uistinu! Ti si Onaj koji nas vidi."
36(Allah) reče: "Već ti je dato potraživanjetvoje, o Musa",
37I doista smo te darovali drugi put,
38Kad smo objavili majci tvojoj šta jeobjavljeno:
39"Ubaci ga u tabut i baci ga u rijeku, pa ćega izbaciti rijeka na obalu, uzeće ga neprijatelj Moji neprijatelj njegov." I bacio sam na te ljubav odSebe, i da budeš odgajan pod okom Mojim.
40Kad ode sestra tvoja, pa reče: "Hoćete li davam ukažem na onog ko će ga odgajati?" Tad smo tevratili majci tvojoj da ohladi oko svoje i ne tuguje.I ubio si dušu, pa smo te oslobodili brige, iiskušavali te kušnjom; pa si boravio godinama međustanovnicima Medjena, zatim si došao po odredbi, oMusa.
41I odabrao sam te Sebi:
42"Idi ti i brat tvoj sa znakovima Mojim, i nepopuštajte u Mom spominjanju.
43Idite faraonu. Uistinu, on je prevršio,
44Pa mu recite riječ blagu, da bi se on poučioili pobojao."
45Rekoše: "Gospodaru naš! Uistinu! Mi se bojimoda će na nas požuriti ili da će prevršiti."
46(Allah) reče: "Ne bojte se! Uistinu, Ja samsa vama dvojicom, čujem i vidim.
47Zato mu idite, pa recite: ´Uistinu mi smo dvaposlanika Gospodara tvog, pa pošalji s nama sinoveIsrailove, i ne muči ih. Doista smo ti donijeli znakod Gospodara tvog, a mir nek´ je nad onim ko slijediUputu.
48Uistinu, nama je već objavljeno da će bitikazna nad onim ko porekne i odvrati se."
49(Faraon) reče: "Pa ko je Gospodar vaš, oMusa?"
50(Musa) reče: "Gospodar naš je onaj koji jesvakoj stvari dao stvaranje njeno, zatim uputio."
51(Faraon) reče: "Pa kakvo je stanje pokoljenjaranijih?"
52(Musa) reče: "Znanje o njima je u Knjizi kodGospodara mog. Ne griješi Gospodar moj, nitizaboravlja,
53Onaj koji je za vas učinio Zemlju bešikom, iutro vam po njoj puteve, i spustio s neba vodu" - pasmo izveli njome parove bilja različitog.
54Jedite i napasajte stoku svoju. Uistinu, utome su znaci za posjednike razuma.
55Od nje smo vas stvorili i u nju vas vraćamo,i iz nje ćemo vas izvesti drugi put.
56I doista smo mu pokazali znakove Naše, svakogod njih, pa je porekao i odbio.
57(Faraon) reče: "Jesi li nam došao da nasizvedeš iz zemlje naše sa sihrom svojim, o Musa?
58Pa sigurno ćemo ti donijeti sihr sličan tome;zato utvrdi između nas i tebe rok, nećemo gaprekršiti mi niti ti, na mjestu odgovarajućem."
59(Musa) reče: "Termin vaš je dan ukrašavanja,i nek se saberu ljudi jutrom."
60Tad se faraon okrenu, pa skova svoj plan,zatim dođe.
61Musa im reče: "Teško vama! Ne izmišljajteprotiv Allaha laž, pa da vas kaznom iskorijeni. Adoista neće uspjeti ko izmišlja."
62Zatim su se prepirali o stvari svojojmeđusobno i krili sašaptavanje.
63Rekoše: "Uistinu, ova dvojica su dvačarobnjaka, žele da vas izvedu iz zemlje vaše sihromsvojim, i unište tarikat vaš najprimjerniji.
64Zato skujte plan vaš, zatim dođite u saffu.Pa doista će danas uspjeti ko nadvlada."
65Rekoše: "O Musa! Ili da baciš, ili da budemoprvi koji baca?"
66Reče: "Naprotiv, bacite!" Tad gle: konopinjihovi i štapovi njihovi mu se učiniše od sihranjihovog, da oni gmižu.
67Tad Musa osjeti u svojoj duši strah.
68Rekosmo: "Ne boj se! Uistinu ti, ti ćeš bitiviši.
69I baci to šta je u desnici tvojoj! Progutaćeono šta su napravili. Uistinu, napravili su lukavstvočarobnjaka, a čarobnjak neće uspjeti ma gdje došao."
70Tad se čarobnjaci baciše na sedždu. Rekoše:"Vjerujemo u Gospodara Harunovog i Musaovog."
71(Faraon) reče: "Povjerovaste li mu prije negovam dopustih? Uistinu, on je velikan vaš koji vas jenaučio sihru. Zato ću sigurno odsjeći ruke vaše inoge vaše unakrst, i sigurno ću vas raspeti na stablapalmi. A sigurno ćete saznati koji je od nas žešćekazne i trajnije."
72Rekoše: "Nećemo te odabrati nad onim šta namje došlo od jasnih dokaza, i Onim ko nas je stvorio,zato sudi šta ćeš ti presuditi. Samo sudiš ovaj životDunjaa.
73Uistinu, mi vjerujemo u Gospodara našeg, danam oprosti greške naše i ono na šta si nas prisiliood sihra. A Allah je Najbolji i Najtrajniji."
74Uistinu, onaj ko dođe Gospodaru svom kaokrivac, pa uistinu, imaće on Džehennem. Neće umrijetiu njemu, niti živjeti.
75A ko Mu dođe (kao) vjernik, već radio dobradjela, pa ti takvi će imati stepene visoke;
76Bašče Adna ispod kojih teku rijeke, bićevječno u njima; a to je plaća onog ko se očisti.
77I doista smo objavili Musau: "Kreni sarobovima Mojim noću, pa udari za njih put suh u moru,ne bojeći se sustizanja, niti se strašeći."
78Tad ih je slijedio faraon sa vojskama svojim,pa ih je od mora prekrilo ono što ih je prekrilo.
79I zaveo je faraon narod svoj, a nije uputio.
80O sinovi Israilovi! Doista smo vas izbaviliod vašeg neprijatelja, i sklopili ugovor s vama (na)obronku Tura desnom i spustili na vas mennu iprepelice.
81Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili, i ne pretjerujte u tome pa da na vas padnesrdžba Moja. A onaj na koga se spusti srdžba Moja, padoista je propao.
82I uistinu, Ja sam Oprosnik onom ko se pokajei uzvjeruje i radi dobro, zatim se uputi.
83"A šta te je požurilo od naroda tvog, oMusa?"
84Reče: "Oni su ti koji su mi na tragu, apožurio sam Tebi Gospodaru moj, da budeš zadovoljan."
85Reče: "Pa uistinu, Mi smo već iskušavalinarod tvoj poslije tebe i zaveo ih je Samirijja."
86Tad se vrati Musa narodu svom srdit, tužan.Reče: "O narode moj! Zar vam nije dao Gospodar vašobećanje lijepo? Pa zar vam se odužilo vrijeme, iliželite da vas snađe srdžba Gospodara vašeg, pa ste miprekršili obećanje?"
87Rekoše: "Nismo ti prekršili obećanje svojomvoljom, nego smo mi bili natovareni teretima nakitanarodnog, pa smo ih ubacili, te je isto tako bacioSamirijja.
88Pa im je izvadio tele - tijelo, imalo je ono(mogućnost) mukanja, te rekoše: "Ovo je bog vaš i bogMusaov - ta zaboravio je."
89Pa zar ne vide da im ne uzvraća govor, i nevlada im štetom niti korišću?
90A doista im je rekao Harun još prije: "Onarode moj! Njime ste samo iskušani. A uistinu,Gospodar vaš je Milostivi, zato me slijedite iposlušajte naredbu moju."
91Rekoše: "Nećemo njemu prestati biti odani doknam se Musa ne vrati."
92Reče: "O Harune! Šta te je zadržalo kad si ihvidio (da) lutaju,
93Da me ne slijediš? Pa zar si se suprotstavionaredbi mojoj?"
94Reče: "O sine majke moje! Ne grabi me za mojubradu, niti moju glavu! Uistinu, ja sam se bojao dane kažeš: ´Razjedinio si sinove Israilove i nisičekao moju riječ."
95Reče: "Pa šta je stvar tvoja, o Samirijja?"
96Reče: "Opazio sam ono šta nisu spazili, pasam zgrabio šaku (prašine) iz traga izaslanika, te jeodbacio; a tako me je navela moja duša."
97Reče: "Onda idi! Pa uistinu, za tebe je da uživotu govoriš: ´Nema doticanja.´ I uistinu, ti imaštermin, neće ti biti iznevjeren. I gledaj ka bogusvom, onom kojem si stalno privržen: sigurno ćemo gaspaliti, zatim ćemo ga sigurno potpuno u moreraspršiti.
98Vaš Bog je jedino Allah koji - nema boga osimNjega - obuhvata svaku stvar znanjem."
99Tako tebi kazasmo neke vijesti, ono što jeveć prethodilo, a doista smo ti dali od Nas Opomenu.
100Ko se od nje odvrati, pa uistinu će on naDan kijameta nositi teret.
101Vječno će biti u njemu. A zlo je opterećenjeza njih na Dan kijameta,
102Dan kad se puhne u sur, i saberemoprestupnike Tog dana modre,
103Tiho će međusobno govoriti: "Ostali ste samodeset (dana)."
104Mi smo Najbolji znalac onog šta će govoriti,kad rekne tarikatom najprimjerniji njihov: "Ostaliste samo dan."
105I pitaju te o planinama, pa reci: "Smrvit ćeih Gospodar moj u prašinu drobljenjem,
106Te ih ostaviti ravnicom, pustopoljinom,
107Nećeš vidjeti na njoj iskrivljenost, nitineravninu."
108Tog dana slijedit će pozivača, neće bitinjegovog skretanja i stišaće se glasovi Milostivom,pa nećeš čuti, izuzev šapat.
109Tog dana neće koristiti posredovanje, izuzevkome dozvoli Milostivi, i zadovolji (Ga) njegovariječ.
110Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, ane obuhvataju to znanjem.
111I poniziće se lica Živom, Samoopstojećem. Adoista neće uspjeti ko je nosio (teret) zulma.
112A ko je radio dobra djela, i on bio vjernik,pa neće se bojati zulma, niti zakidanja.
113I tako smo ga objavili (kao) Kur´an naarapskom, i izložili u njemu neke prijetnje, da bi seoni pobojali, ili da im pobudi opomenu.
114Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski! Ine žuri s Kur´anom prije no što ti se okončaobjavljivanje njegovo, i reci: "Gospodaru moj, uvećajmi znanje!"
115I doista smo obavezali Adema ranije, pa jezaboravio i nismo našli u njega odlučnosti.
116I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedžduAdemu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa; odbio je.
117Tad rekosmo: "O Ademe! Uistinu je ovoneprijatelj tebi i ženi tvojoj. Zato neka vas nikakone izvede iz Dženneta, pa da se mučiš.
118Uistinu, za tebe je da nećeš gladniti unjemu, niti ogoliti,
119I da ti u njemu nećeš ožedniti, niti suncuizložen biti."
120Tad mu došapnu šejtan. Reče: "O Ademe! Hoćešli da ti ukažem na drvo besmrtnosti i carstvo kojeneće nestati?"
121Pa njih dvoje pojedoše od njega, te im seukazaše sew´ati njihovi, i počeše po sebi krpiti(šiti) nešto lišća džennetskog. I nije poslušao AdemGospodara svog, pa je skrenuo.
122Zatim ga je odabrao Gospodar njegov, pa muoprostio i uputio.
123(Allah) reče: "Siđite iz njega oboje - svi!Vi ste jedno drugom neprijatelj." Pa ako vam dođe odMene Uputa, pa ko bude slijedio Uputu Moju, tad nećezalutati, niti se unesrećiti.
124A ko se okrene od Moje Opomene, pa uistinuće on imati život tjeskoban, a sakupićemo ga na Dankijameta slijepog.
125Reći će: "Gospodaru moj! Zašto si me sakupioslijepog, a već sam bio onaj koji vidi?"
126(Allah) će reći: "Tako. Dolazili su tiznakovi Naši, pa si ih zaboravio, i isto tako ćešDanas biti zaboravljen!"
127A tako ćemo platiti onoga ko pretjera i nebude vjerovao u ajete Gospodara svog; a sigurno jekazna Ahireta žešća i trajnija.
128Pa zar ih ne upućuje (to) koliko smo prijenjih uništili naraštaja - hodaju po naseljimanjihovim? Uistinu, u tome su znaci za posjednikerazuma.
129A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvogi roka određenog, sigurno bi bila nužna (kazna).
130Zato se strpi nad onim šta govore i slavi sahvalom Gospodara svog prije izlaska Sunca i prijezalaska njegovog, i neko vrijeme noći - pa slavi (Ga)i krajevima dana, da bi ti bio zadovoljan.
131I nikako ne upravljaj oči svoje prema onomšta smo dali da uživaju parovi od njih - sjaju životaDunjaa - da bismo ih time iskušali. A opskrbaGospodara tvoga je bolja i trajnija.
132I naređuj porodici svojoj salat, i istraj natome. Ne pitamo te za opskrbu: Mi te opskrbljujemo; aishod je za bogobojaznost.
133I govore: "Zašto nam ne donese znak odGospodara svog?" Zar im nije došao dokaz onoga šta jeu listovima pređašnjim?
134A da smo ih Mi uništili kaznom prije njega,sigurno bi rekli: "Gospodaru naš! Zašto nam nisiposlao poslanika, pa da slijedimo ajete Tvoje, prijeno što smo poniženi i osramoćeni?"
135Reci: "Svako je čekalac, zato čekajte! Pasaznaćete ko su sljedbenici ravnog puta i ko seupućuje."
Chapter 21 (Sura 21)
1Približava se ljudima obračun njihov, a oni ubezbrižnosti odvraćeni.
2Nije im došla nijedna nova opomena odGospodara njihovog, a da je nisu slušali i oni sezabavljali,
3Zauzetih srca svojih. A oni koji čine zulmkriju sašaptavanje: "Je li ovo samo smrtnik sličanvama? Pa zar ćete ići sihru, a vi vidite?"
4(Muhammed) reče: "Gospodar moj zna govor nanebu i Zemlji, a On je Onaj koji čuje, Znalac."
5Naprotiv, govore: "Zbrka od snova, štavišeizmišlja ga, štaviše on je pjesnik. Pa neka namdonese znak kao što su slati raniji."
6Nije prije njih vjerovao nijedan grad kojegsmo uništili. Pa zar će oni vjerovati?
7A prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate.
8I nismo ih učinili tijelima (koja) ne jeduhranu, i nisu bili besmrtnici.
9Zatim smo im obistinili obećanje, te spasavalinjih i koga smo htjeli, a uništavali razuzdane.
10Doista, objavili smo vam Knjigu, u njoj jezikr vaš. Pa zar ne razumijete?
11A koliko smo gradova smrskali koji su bilizulumčarski i stvorili poslije njih narode druge?
12Pa pošto bi osjetili silu Našu, gle! oni iznjih bježe.
13"Ne bježite i vratite se onom šta vas jeraskalašilo u njemu i nastambama vašim, da biste bilipitani."
14Rekli bi: "O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi."
15Pa nije prestajalo to njihovo zazivanje dokih ne bismo učinili pokošenim, ugaslim.
16I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih za igru.
17Da smo željeli da uzmemo zabavu, sigurnobismo to uzeli od Nas - nismo bili (toga) činitelji.
18Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa jeponištava, tad gle: ona nestala. A jao vama zbog onogšta pripisujete.
19I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. A koje kod Njega, ne ohole se prema obožavanju Njegovom,niti umaraju;
20Slave (Ga) noću i danju, ne malaksavaju.
21Zar uzimaju bogove od Zemlje kojiproživljuju?
22Da ima na njima bogova osim Allaha, sigurnobi bili u neredu. Pa slava neka je Allahu, GospodaruArša, od onog šta pripisuju!
23Neće biti pitan za ono što čini, a oni ćebiti pitani.
24Zar mimo Njega uzimaju bogove? Reci:"Donesite dokaz vaš." Ovo je opomena onom ko je samnom i opomena onog ko je bio prije mene." Naprotiv,većina njih ne zna Istinu, pa su oni odvraćeni.
25I nismo prije tebe poslali nijednogposlanika, a da mu nismo objavili: "Nema boga osimMene", zato Mene obožavajte.
26I govore: "Milostivi je uzeo dijete." SlavaNjemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni,
27Ne pretiču Ga govorom, i oni po naredbiNjegovoj rade.
28Zna šta je pred njima i šta je iza njih. Ineće (oni) posredovati, izuzev za onog s kim budezadovoljan. A oni od straha pred Njim strepe.
29A ko od njih kaže: "Uistinu, ja sam bog poredNjega", pa tog takvog ćemo platiti Džehennemom. Takoplaćamo zalime.
30Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesai Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ihrastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar.Pa zar neće vjerovati?
31I načinili smo na Zemlji stabilne planine, dase njima ne potresa, i načinili na njoj širokeputeve, da bi se oni uputili.
32I učinili smo nebo svodom zaštićenim; a onisu od znakova njegovih odvraćeni.
33I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Suncei Mjesec: Svakoje u orbiti plovi.
34I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost.Pa hoće li, ako umreš, tad oni biti besmrtni?
35Svakoj duši (predstoji) kušanje smrti, aiskušavamo vas zlom i dobrom kušnjom, i Nama ćetebiti povraćeni.
36A kad te vide oni koji ne vjeruju, samo teuzimaju ruglom: "Je li ovo onaj koji spominje bogovevaše?" A oni su na spomen Milostivog nevjernici.
37Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću vamznakove Svoje, zato Me ne požurujte.
38I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?"
39Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kadneće od lica svojih otkloniti vatru, niti s leđasvojih, niti će oni biti pomognuti ...
40Naprotiv, doći će im iznenada, pa će ihpreneraziti. Tad to neće moći odbiti, niti će im seodložiti.
41A doista se izrugivalo poslanicima prijetebe, pa je one od njih koji su se rugali, pogodiloono čemu su se rugali.
42Reci: "Ko vas štiti noću i danju odMilostivog?" Naprotiv, oni su od spominjanjaGospodara svog odvraćeni!
43Zar oni imaju bogove koji će ih zaštititimimo Nas? Neće moći pomoći dušama svojim, niti će oniod Nas biti odbranjeni.
44Naprotiv, dali smo da uživaju ovi i očevinjihovi, dok im nije odužio život. Pa zar ne vide daMi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih?Pa zar će oni biti pobjednici?
45Reci: "Samo vas opominjem Objavom." A gluhine čuju poziv, kad budu opomenuti.
46A da ih dotakne dašak kazne Gospodara tvog,sigurno bi rekli: "O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi."
47I postavićemo mjerila pravde za Dan kijameta,pa se duši neće učiniti zulm nimalo. I ako budetežine zrnca gorušice, iznijet ćemo ga. I dovoljnismo Mi Obračunci.
48I doista smo dali Musau i Harunu furkan isvjetlo, i Opomenu za bogobojazne,
49One koji se boje Gospodara svog tajno, a onisu zbog Časa brižni.
50A ovo je Opomena blagoslovljena, spustili smoje (na zemlju); pa zar ćete vi biti njeniporicatelji?
51I doista smo Ibrahimu dali ispravnost njegovuranije i bili smo o njemu Znalci.
52Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta su ovikipovi, ovi kojima ste vi privrženi?"
53Rekoše: "Našli smo očeve svoje, njihoveobožavatelje."
54Reče: "Doista ste vi i očevi vaši bili uzabludi očitoj."
55Rekoše: "Jesi li nam donio Istinu, ili si tiod zabavljača?"
56Reče: "Naprotiv, Gospodar vaš je Gospodarnebesa i Zemlje, Onaj koji ih je stvorio; a ja sam zato od svjedoka.
57I tako mi Allaha, sigurno ću splaniratiprotiv idola vaših, nakon što se udaljite okrenuvšileđa."
58Tad ih je učinio komadićima, izuzev velikognjihovog, da bi se njemu vratili.
59Rekoše: "Ko ovo učini bogovima našim?Uistinu, on je od zalima."
60Rekoše: "Čuli smo mladića, spominje ih; on sezove Ibrahim."
61Rekoše: "Pa dajte ga na oči ljudima da onisvjedoče."
62Rekoše: "Jesi li ti ovo učinio bogovima našimo Ibrahime?"
63Reče: "Naprotiv, učinio je to najveći njihov,ovaj, ta pitajte ih ako mogu da govore."
64Tad se povratiše dušama svojim, pa rekoše:"Uistinu, vi, vi ste zalimi."
65Zatim oboriše glave svoje: "Doista znaš, ovine govore."
66(Ibrahim) reče: "Pa zar obožavate mimo Allahaono šta vam nimalo ne koristi, niti vam šteti?
67Jao vama i onom što obožavate mimo Allaha! Pazar ne shvatate?"
68Rekoše: "Spalite ga i pomozite bogovimasvojim, ako ste radini."
69Rekosmo: "O vatro, budi hladnoća, i spasIbrahimu!"
70I željeli su mu varku, pa smo njih učinilinajvećim gubitnicima,
71I spasili njega i Luta u zemlju koju smoblagoslovili svjetovima.
72I podarili smo mu Ishaka, i Jakuba (kao)unuka. A svakojeg smo učinili od dobrih.
73I učinili smo ih imamima, (da) upućuju ponaredbi Našoj, i objavili im činjenje dobrih djela, iobavljanje salata i davanje zekata; i bili su Našiobožavatelji.
74A Lutu - dali smo mu sud i znanje i izbaviliga iz naselja koje je činilo gadosti. Uistinu, oni subili narod zao, grješnici;
75I dali smo da on uđe u milost Našu. Uistinu,on je bio od dobrih.
76I Nuhu - kad je pozivao ranije, pa smo mu seodazvali, i spasili njega i porodicu njegovu od jadagolemog.
77I pomogli ga protiv ljudi koji su poricaliajete Naše. Uistinu, oni su bili narod zao, zato smoih sve potopili.
78I Dawudu i Sulejmanu - kad su njih dvojicasudili o usjevu, kad se u njemu noću napasao bravnarodni; a bili smo suđenju njihovom Svjedoci.
79Tad smo učinili da to razumije Sulejman; isvakojem smo dali sud i znanje. I potčinili smo brda(da) sa Dawudom slave (Allaha) i ptice; a bili smoIzvršioci.
80I naučili smo ga proizvodnji pancira za vas,da vas zaštite od sile vaše. Pa jeste li vi zahvalni?
81I (potčinili smo) Sulejmanu vjetar silan -puhao je po naredbi njegovoj prema onoj zemlji kojusmo blagoslovili. A o svakoj stvari smo Znalci;
82I neke šejtane koji su ronili za njega iradili posao pored toga, a bili smo njihovi Čuvari.
83I Ejjubu - kad zovnu Gospodara svog: "Dotaklame je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih."
84Tad smo mu se odazvali i otklonili šta je snjim bilo od nevolje. I dali smo mu porodicu njegovu,i slične njima uz njih milošću od Nas, i Opomenu zaobožavatelje;
85I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je biood strpljivih.
86I dali smo da oni uđu u milost Našu. Uistinu,oni su od dobrih.
87I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio danećemo imati nad njim moć - pa je dozivao u tminama:"Nema boga osim Tebe, slava neka je Tebi! Uistinu, jasam od zalima."
88Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada.A tako spašavamo vjernike.
89I Zekerijjaa - kad zovnu Gospodara svog:"Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti siNajbolji od nasljednika."
90Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa,i osposobili mu ženu njegovu. Uistinu, oni su senatjecali u dobrim djelima i zazivali Nas dragovoljnoi iz straha, i bili su Nama ponizni.
91I onu koja je sačuvala ferdž svoj, pa smoudahli u nju od Duha Našeg, i učinili nju i sinanjenog znakom za svjetove.
92Uistinu, ova vaša umma, je umma jedna, a Jasam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte.
93I rastrgali su stvar svoju između sebe - (a)svi su Nama povratnici.
94Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tadnema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smonjegovi Pisari.
95I zabrana je za naselje koje smo uništili, dase oni neće povratiti.
96Dok, kad se pusti Jedžudž i Medžudž - a oniće se sa svake uzvisine spuštati -
97I približi se obećanje istinito, tad gle:ukočeni pogledi onih koji nisu vjerovali. "O teškonama! Doista smo bili u nemaru prema ovom, štaviše,bili smo zalimi."
98Uistinu! Vi i ono što ste obožavali mimoAllaha, bićete gorivo Džehennema; vi ćete biti tikoji ćete mu doći.
99Da su ovi bili bogovi, ne bi mu došli, a sviće u njemu biti vječito.
100Imaće oni u njemu stenjanje i oni u njemuneće čuti.
101Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilonajljepše - takvi će od njega biti otklonjeni.
102Neće čuti ni najmanji šum njegov i oni će uonom šta zažele duše njihove vječno biti.
103Neće ih brinuti strah najveći, a susretaćeih meleci: "Ovo je vaš Dan koji vam se obećavao":
104Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka zaknjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemoga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo bitiIzvršitelji.
105A doista smo zapisali u Zeburu nakonOpomene, da će Zemlju naslijediti robovi Moji dobri.
106Uistinu, u ovom je poruka za narodobožavatelja.
107I poslali smo te samo (kao) milostsvjetovima.
108Reci: "Samo mi se objavljuje da je Bog vašBog Jedini! Pa jeste li vi muslimani?"
109Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozorio samvas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko onočime vam se prijeti.
110Uistinu! On zna javni govor i zna štakrijete.
111I ne znam: možda je to iskušenje za vas iuživanje do nekog vremena."
112(Muhammed) reče: "Gospodaru moj! Presudi sIstinom" - a Gospodar naš je Milostivi, Onaj od kogse traži pomoć protiv onog što pripisujete.
Chapter 22 (Sura 22)
1O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu,potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita!
2Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojiljašta je zadojila i pobaciće svaka trudnica plod svoj,i vidjećeš ljude pijane: ali neće oni biti pijani,nego će kazna Allahova biti žestoka.
3A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.
4Njemu je propisano - da će onaj ko ga uzme zaprijatelja - ta da će ga on zavesti i uputiti gakazni seira.
5O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju(mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine,zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim odgrude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vamobjasnili. A dajemo da u matericama ostane štahoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao)dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. Iizmeđu vas je ko bude uzet, i od vas je ko budevraćen dubokoj starosti, da ne zna - nakon znanja -ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo nanju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki parprekrasni.
6To zato što je Allah, On Istina, i što Onoživljava mrtve i što On nad svakom stvari ima moć;
7I što će Čas doći - nema sumnje u to - i štoće Allah podići onog ko je u kaburima.
8I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavajuće,
9Savijajući bok svoj, da zavede s putaAllahovog. Imaće on na Dunjau poniženje, a daćemo daon na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem.
10To za ono što su unaprijed poslale ruke tvojei što Allah nije nikako zalim robovima.
11I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; paako ga zadesi dobro, smiri se u njemu, a ako gazadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi Dunja iAhiret. To je taj gubitak očiti.
12Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, nitimu koristi. To je to, zabluda daleka.
13Priziva onog čija je šteta bliža od koristinjegove. Zaista je loš zaštitnik i zaista loš drug!
14Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu (u) bašče ispod kojih tekurijeke. Uistinu! Allah čini šta želi.
15Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau iAhiretu, pa neka rastegne uže ka nebu, zatim nekapresječe, pa nek vidi hoće li doista varka njegovaotkloniti ono šta (ga) rasrđuje.
16I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, ida Allah uputi koga želi.
17Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćani i vatropoklonici i onikoji pridružuju - Uistinu! Allah će presuditi međunjima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakomstvari Svjedok.
18Zar nisi vidio da se Allahu - Njemupotčinjava ko je u nebesima i ko je na Zemlji, iSunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće iživotinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo - obistiniće sena njemu kazna. A koga ponizi Allah, tad mu nemanikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu! Allah čini štohoće!
19Ovo su dvojica protivnika, spore se oGospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju - odsjeći ćeim se odjeća od vatre; izlivaće se nad glavamanjihovim ključala voda.
20Rastapat će se njome ono šta je u trbusimanjihovim, i kože;
21A za njih su maljevi od gvožđa.
22Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada,biće u nju vraćeni: "Kušajte kaznu gorenjem!"
23Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke,kitiće se u njima narukvicama od zlata i bisera, aodjeća njihova će u njima biti svila.
24I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni suputu Hvaljenog.
25Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog i Mesdžidul-harama - onog kojeg smoljudima učinili jednakog, mještaninu u njemu iposjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom -daćemo da on kuša od kazne bolne.
26I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: "Nepridružuj Meni ništa, i očisti Kuću Moju za činiteljetawafa i one na kijamu i one koji se pregibaju i činesedždu;
27I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće tipješke i na svakoj mršavoj devi; dolaziće sa svakogširokog puta dubokog,
28Da svjedoče dobit za sebe, i spominju imeAllahovo u danima poznatim, nad onim čim ih jeopskrbio od životinje - stoke. Pa jedite od nje inahranite jadnu fukaru;
29Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispunezavjete svoje, i obilaze Kuću drevnu.
30To; a ko uvećava svetosti Allahove - pa to muje bolje kod Gospodara njegovog. A dozvoljena vam jestoka, izuzev šta vam je recitirano, zato se kloniteprljavštine idola, i klonite se govora lažnog,
31Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mupridružuju. A ko pridružuje Allahu - pa kao da je paos neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao umjesto daleko.
32To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu,to je od bogobojaznosti srca.
33Vi u njima imate koristi do roka određenog;zatim je mjesto njihovo do Kuće drevne.
34A svakom ummetu smo načinili obrede, daspominju ime Allahovo nad onim čim ih je opskrbio odživotinje - stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini, zato seNjemu predajte. I obraduj ponizne,
35One čija se - kad se Allah spomene - srcauplaše, i strpljive nad onim šta ih zadesi, i onekoji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbiliudjeljuju.
36I budn: učinili smo vam ih od znakovaAllahovih, imate vi u njima dobro. Zato spominjiteime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu bokovinjihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog iprosjaka. Tako smo vam ih potčinili, da biste vizahvaljivali.
37Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvinjihove, nego će Mu stići bogobojaznost od vas. Takovam ih je potčinio, da biste veličali Allaha što vasje uputio; a obraduj dobročinitelje!
38Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onihkoji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednogizdajnika, nezahvalnika.
39Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jerim je učinjen zulm; a uistinu je Allah za pomoć njimakadar;
40Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bezprava, samo što su govorili: "Gospodar naš je Allah."I da nije Allahovog suzbijanja ljudi - njih jednihdrugima - sigurno bi bili porušeni manastiri i crkvei sinagoge i mesdžidi - u kojima se mnogo spominjeime Allahovo. A Allah će sigurno pomoći onog ko Njegapomaže. Uistinu, Allah je Silni, Svemoćni,
41One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji,obavljaju salat i daju zekat, i naređuju dobro, aodvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari.
42A ako te poriču - pa doista je prije njihporicao narod Nuhov, i Ad i Semud;
43I narod Ibrahimov i narod Lutov;
44I stanovnici Medjena. I porečen je Musa; tadsam puštao nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvoje bilo odbijanje Moje!
45Pa koliko je gradova koje smo uništili, a onisu bili zulumčarski, pa su bila pusti na krovovimasvojim, i bunarom napuštenim i dvorcem podignutim!
46Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imalisrca da njima shvate, ili uši da njima čuju? Pauistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su slijepa srcakoja su u grudima.
47I požuruju te s kaznom. A neće Allahprekršiti obećanje Svoje. I uistinu, dan je kodGospodara tvog kao hiljadu godina od onog štoračunate.
48A koliko je gradova kojima sam pustio, a onisu bili zulumčarski, zatim bih ih dograbio, a Meni jedolazište!
49Reci: "O ljudi, ja sam vam samo opominjačjasni."
50Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće onioprost i opskrbu plemenitu.
51A oni koji nastoje da ajete Naše osujete,takvi će biti stanovnici džehima.
52I nismo prije tebe poslali nijednog poslanikaniti vjerovjesnika, a da nije - kad imadne želju -ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah ukine štašejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. AAllah je Znalac, Mudri,
53Da bi ono što je ubacio šejtan učinioiskušenjem za one u srcima čijim je bolest i one čijasu srca tvrda. A uistinu, zalimi su u razdorudalekom,
54I da znaju oni kojima je dato znanje, da jeon Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega,te da mu se skruše srca njihova. A uistinu, Allah jeVodič onih koji vjeruju, putu pravom.
55A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjomu njega dok im Čas ne dođe iznenada, ili im dođekazna Dana jalovog.
56Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit ćemeđu njima. Tad će oni koji su vjerovali i radilidobra djela biti u baščama uživanja.
57A oni koji nisu vjerovali i poricali ajeteNaše, pa ti takvi će imati kaznu prezrenu.
58A oni koji su izbjegli na putu Allahovom,zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno će ih opskrbitiAllah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah, On jeNajbolji od opskrbilaca.
59Sigurno će ih uvesti ulazom kojim ćezadovoljni biti; a uistinu, Allah je Znalac, Blagi.
60To. A ko se osveti sličnim onom čim jekažnjen, zatim se njemu učini nasilje, sigurno će gaAllah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha),Oprosnik.
61To zato što Allah daje da noć uđe u dan, idaje da dan uđe u noć, i što je Allah Onaj koji čuje,Onaj koji vidi.
62To zato što je Allah - On Istina, a ono štaprizivaju mimo Njega, to neistina, i što je Allah -On Uzvišeni, Veliki.
63Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, papostane zemlja zelena. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni.
64Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.
65Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve)što je na Zemlji i plovilo (koje) plovi morem poodredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne padne naZemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah jeljudima Samilosni, Milosrdni.
66I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vasumrtviti, potom će vas oživiti. Uistinu, čovjek jenezahvalnik.
67Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oniobavljaju, zato neka oni nikako ne raspravljaju stobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom. Uistinu,ti si na Uputi pravoj.
68A ako se budu s tobom prepirali, tad reci:"Allah je Najbolji znalac onog šta radite."
69Allah će presuditi među vama na Dan kijametao onome u čemu se razilazite.
70Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu iZemlji? Uistinu, to je u Knjizi. Uistinu, to jeAllahu lahko.
71I obožavaju mimo Allaha ono za što nijeobjavio autoritet, i ono o čemu oni nemaju znanje; aneće zalimi imati nikakva pomagača.
72A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćešna licima onih koji ne vjeruju, negiranje. Skoro danasrnu na one koji im uče ajete Naše. Reci: "Pahoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra!Obećao ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše jedolazište!"
73O ljudi! Navodi se primjer, zato gaposlušajte. Uistinu! Oni koje prizivate mimo Allaha,neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje. Aako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od njeizbavili. Slab je onaj ko traži, i ono šta se traži!
74Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.
75Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi.Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
76Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, aAllahu se vraćaju stvari.
77O vi koji vjerujete! Činite ruku´ i padajtena sedždu i obožavajte Gospodara svog i činite dobro,da biste vi uspjeli.
78I borite se radi Allaha, istinskim džihadomNjegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjerinačinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima.On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, dabi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bilisvjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajitezekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; padivan li je Zaštitnik i divan Pomagač!
Chapter 23 (Sura 23)
1Doista, uspjet će vjernici,
2Oni koji su u salatima svojim skrušeni,
3I oni koji su od besmisla odvraćeni,
4I oni koji su zekata davaoci;
5I oni koji su furudža svojih čuvari,
6Izuzev od žena svojih ili onog šta posjedujudesnice njihove - tad oni uistinu neće bitiprekoreni.
7Pa ko traži iza toga, pa ti takvi suprestupnici -
8I onih koji su emaneta svojih i ugovora svojihpazitelji;
9I onih koji su salata svojih čuvari;
10Ti takvi su nasljednici,
11Koji će naslijediti Firdews. Oni će u njemubiti vječito.
12A doista smo čovjeka stvorili od ekstraktagline,
13Zatim ga smjestili (kao) kap sjemena uboravište čvrsto;
14Potom kap sjemena stvorili zakvačkom, pazakvačak stvorili grudom mesa, pa grudu mesa stvorilikostima, pa zaodjenuli kosti mesom, zatim ga sazdalistvorenjem drugim. Pa blagoslovljen neka je Allah,Najbolji od stvoritelja!
15Zatim ćete uistinu vi, poslije toga bitimrtvaci!
16Potom ćete uistinu vi na Dan kijameta bitipodignuti!
17A doista smo iznad vas stvorili sedamputanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni.
18I spuštamo s neba vodu po mjeri, pa jesmještamo u Zemlju. I uistinu, Mi smo za odvođenjenjeno kadri.
19Pa smo njome za vas sazdali vrtove palmi igrožđa, imate vi u njima mnogo voća i od njegajedete;
20I drvo - niče iz Gore Sinajske, daje ulje izačin za one koji jedu.
21A uistinu, imate vi u stoci ibret. Napajamovas od onog što je u trbusima njihovim. I imate vi unjima koristi mnoge, i od njih jedete.
22I na njima i plovilima se transportujete.
23A doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: "O narode moj! Obožavajte Allaha, nemate vidrugog boga sem Njega, pa zar se ne bojite?"
24Tad velikani koji nisu vjerovali iz narodanjegovog rekoše: "Ovo je samo smrtnik sličan vama,želi da se istakne nad vama. A da je htio Allah,sigurno bi spustio meleke. Nismo za ovo čuli od našihočeva ranijih.
25On je samo čovjek u kojem je ludost, zato gapromatrajte neko vrijeme."
26(Nuh) reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zatošto me poriču."
27Tad mu objavismo: "Pravi lađu pod očima Našimi objavi Našoj. Pa kad dođe naredba Naša i šikne peć,tad ukrcaj u nju od svake vrste dvoje, i porodicusvoju, izuzev onog od njih kome je prethodila riječ.I ne obraćaj mi se za one koji su zulm činili.Uistinu, oni će biti potopljeni.
28Pa kad se smjestiš ti i ko je s tobom nalađu, tad reci: "Hvala neka je Allahu koji nas jespasio od naroda zalima.
29I reci: ´Gospodaru moj! Spusti me naspustište blagoslovljeno, a Ti si od onih kojispuštaju, Najbolji."
30Uistinu, u tome su znaci, i doista smo biliIskušavatelji.
31Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjedrugih,
32I među njih poslali poslanika od njih:"Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega.Pa zar se ne bojite?"
33I uglednici iz naroda njegovog koji nisuvjerovali i poricali susret Ahireta, a raskalašilismo ih u životu Dunjaa, rekoše: "Ovo je samo smrtniksličan vama, jede od onog šta jedete i pije od onogšta pijete.
34A ako poslušate smrtnika sličnog vama,uistinu ste tad gubitnici.
35Da li vam obećava da ćete vi kad umrete ibudete prah i kosti - da ćete vi biti izvedeni?
36Daleko je daleko šta vam se obećava!
37To je samo naš život dunjalučki; umiremo iživimo, i nećemo mi biti podignuti!
38On je samo čovjek, izmišlja o Allahu laž, anećemo mi njemu biti vjernici."
39Reče: "Gospodaru moj! Pomozi mi zato što meporiču."
40(Allah) reče: "Zakratko će sigurno postatipokajanici."
41Pa je spopao njih krik s pravdom, te smo ihsmetljem učinili. Pa daleko neka je narod zalima!
42Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjadruga.
43Neće preteći nijedna umma rok svoj, niti ćeodložiti.
44Zatim smo slali poslanike Naše redom. Kad godje ummetu došao poslanik njihov, porekli bi ga, pasmo činili da oni slijede jedni druge i činili ihpričama. Pa daleko bio narod (onih) koji ne vjeruju!
45Zatim smo poslali Musaa i brata njegovogHaruna sa znakovima Našim i autoritetom očitim,
46Faraonu i velikanima njegovim, pa su seuzoholili i postali narod nadmenih.
47Pa rekoše: "Zar da vjerujemo dvojici smrtnikasličnih nama, a narod njih dvojice nama su robovi?"
48Pa su porekli njih dvojicu i bili oduništenih.
49I doista, dali smo Musau Knjigu, da bi se oniuputili.
50I učinili smo sina Merjeminog i majkunjegovu, znakom, i sklonili njih dvoje na brežuljaksa boravištem i izvorištem.
51O poslanici! Jedite od dobrih stvari i činitedobro. Uistinu! Ja sam o onom šta radite Znalac.
52I uistinu, ova umma vaša, je umma jedna! - aJa sam Gospodar vaš, zato se bojte Mene.
53Pa su rastrgali stvar svoju na komade. Svakase stranka raduje s onim šta je kod njih.
54Zato ih ostavi u zbunjenosti njihovoj nekovrijeme.
55Misle li da tim što im pružamo od imetka isinova -
56Žurimo njima u dobrim djelima? Naprotiv, neopažaju!
57Uistinu, oni koji su iz bojazni premaGospodaru svom brižni,
58I oni koji u ajete Gospodara svog vjeruju,
59I oni koji Gospodaru svom ne pridružuju,
60I oni koji daju šta daju - a njihova srcapuna straha što će oni Gospodaru svom biti povratnici-
61Takvi žure u dobrim djelima, i oni su u njimaprethodnici.
62I ne opterećujemo dušu, osim mogućnošćunjenom. A kod Nas je Knjiga, govori Istinu, i njimase neće učiniti zulm.
63Naprotiv, srca njihova su u zbunjenosti oovom i oni imaju poslove mimo toga koje oni rade.
64Dok, kad raskalašene njihove kaznimo kaznom,gle: oni će kukati.
65Ne kukajte Danas! Uistinu, vi od Nas nećetebiti pomognuti.
66Doista, bili su vam ajeti Moji učeni, pa stena petama svojim odstupali,
67Oholi; o njemu ste noću naklapali.
68Pa zašto ne razmisle o Riječi? Zar im jedošlo šta nije dato očevima njihovim pređašnjim?
69Zar ne prepoznaju poslanika svog, pa su oniporicatelji njegovi?
70Zar govore: "U njemu je ludilo?" Naprotiv,donio im je Istinu; a većina njih su mrziteljiIstine.
71A ako bi Istina slijedila strasti njihove,sigurno bi došlo do fesada nebesa i Zemlje i onog koje u njima. Naprotiv, donijeli smo im Opomenunjihovu, pa su oni od Opomene svoje odvraćeni.
72Zar od njih tražiš nadoknadu? Pa naknadaGospodara tvog je najbolja, i On je Najbolji odopskrbljivača.
73A uistinu, ti ih pozivaš putu pravom.
74I uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, sputa su skrenuli.
75I kad bismo im se smilovali i otklonili štaje s njima od nevolje, sigurno bi ustrajali upretjeranosti svojoj, lutajući.
76I doista smo ih dograbili kaznom, pa se nepokoravaju Gospodaru svom, niti se ponizuju.
77Dok, kad im otvorimo kapiju kazne žestoke,gle: oni će u njoj biti očajnici.
78A On je Taj koji vam je sazdao sluh, i vidovei srca. Malo što zahvaljujete!
79I On je Taj koji vas je rasuo po Zemlji, iNjemu ćete biti sabrani.
80I On je Taj koji oživljava i umrtvljuje iNjegova je izmjena noći i dana. Pa zar nećeteshvatiti?
81Naprotiv, govore slično šta su govoriliraniji;
82Govorili su: "Hoćemo li kad umremo i budemoprašina i kosti, uistinu mi biti podignuti?
83Doista, obećano nam je ovo, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih."
84Reci: "Čija je Zemlja i ko je na njoj, akoznate?"
85Reći će: "Allahova." Reci: "Pa zar se nećetepoučiti?"
86Reci: "Ko je Gospodar nebesa sedmerih iGospodar Arša veličanstvenog?"
87Reći će: "Allahovo je!" Reci: "Pa zar se nebojite?"
88Reci: "Ko je taj u čijoj ruci je vlast svakestvari, i On štiti, a nema zaštite od Njega, akoznate?"
89Reći će: "Allahovo je!" Reci: "Pa kako steopčinjeni?"
90Naprotiv, donijeli smo im Istinu, a uistinu,oni su lašci.
91Nije uzeo Allah nikakvo dijete i nema uzNjega nikakva boga; tad bi sigurno svaki bog nestao sonim šta je stvorio, i sigurno bi se neki od njihuzdizali nad drugima! Slavljen neka je Allah od onogšta pripisuju,
92Znalac nevidljivog i vidljivog! Pa uzvišenneka je od onog šta pridružuju!
93Reci: "Gospodaru moj! Ako ćeš mi pokazatičime im se prijeti,
94Gospodaru moj, tad me ne smjesti među narodzalima."
95A uistinu, Mi da ti pokažemo čime imprijetimo - Moćni smo.
96Odbij zlo s onim šta je najbolje. Mi smoNajbolji znalac onog šta pripisuju.
97I reci: "Gospodaru moj! Tražim zaštitu u Tebeod poticanja šejtana,
98I tražim zaštitu u Tebe Gospodaru moj, da uzmene ne prisustvuju."
99Dok, kad jednom od njih dođe smrt, kaže:"Gospodaru moj! Povrati me,
100Da bih ja radio dobro u onom šta samostavio!" Nikako! Uistinu, to je riječ, on jegovornik njen; a ispred njih je berzeh do Dana kad ćepodignuti biti.
101Pa kad se puhne u sur, tad Tog dana međunjima neće biti srodstava, niti će se raspitivati.
102Pa onaj čije mjere budu teške, pa ti takviće biti uspješni.
103A onaj čije mjere budu lahke, pa to su onikoji su izgubili duše svoje, u Džehennemu će vječnobiti.
104Vatra će pržiti lica njihova, a oni će unjoj biti iskeženi.
105"Zar vam nisu bili ajeti Moji učeni, pa steih poricali?"
106Reći će: "Gospodaru naš! Savladala nas jenesreća naša i bili smo narod zabludjelih.
107Gospodaru naš! Izvadi nas iz nje! Pa akobismo se povratili, tad bismo mi uistinu bilizalimi."
108(Allah) će reći: "Gubite se u nju(pokunjeni), i ne govorite Mi."
109Uistinu! Bila je skupina robova Mojih,govorili su: "Gospodaru naš! Vjerujemo, zato namoprosti i smiluj nam se, a Ti si Najbolji odmilostivih."
110Tad ste ih uzimali ruglom, dok nisu učinilida zaboravite Opomenu Moju, a njima ste seismijavali.
111Uistinu! Ja sam ih nagradio Danas što subili strpljivi, jer oni, oni su pobjednici.
112(Allah) će reći: "Koliko ste ostali naZemlji, računajući godine?"
113Reći će: "Ostali smo dan ili dio dana. Tapitaj one koji su brojali!"
114(Allah) će reći: "Ostali ste samo malo, kadbiste znali!"
115Pa zar mislite da smo vas stvorili zaludno ida vi Nama nećete biti povraćeni?
116Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski!Nema boga osim Njega, Gospodara Arša plemenitog!
117A ko uz Allaha priziva boga drugog - nema ondokaza za to - pa samo je obračun njegov kodGospodara njegovog. Uistinu! Nevjernici neće uspjeti.
118I reci: "Gospodaru moj! Oprosti i smiluj se,a Ti si Najbolji od milosrdnih!"
Chapter 24 (Sura 24)
1Sura - objavili smo je i učinili je obavezom,i objavili u njoj znakove jasne, da biste se viopomenuli.
2Bludnicu i bludnika: pa bičujte svako od njihdvoje pojedinačno stotinom udaraca, i neka vas zbognjih ne obuzme sažaljenje u vjeri Allahovoj, akovjerujete u Allaha i Dan posljednji. I nekakažnjavanju njihovom prisustvuje skupina vjernika.
3Bludnik neka ne ženi izuzev bludnicu ilimušrikinju, a bludnica, neka nju ne ženi, izuzevbludnik ili mušrik; a to je zabranjeno vjernicima.
4A oni koji okrive poštene žene, zatim nedovedu četiri svjedoka, tad ih bičujte sa osamdesetudaraca, i nikad ne prihvatajte njihovo svjedočenje;a ti takvi su grješnici;
5Izuzev onih koji se pokaju poslije toga ipoprave. Pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni!
6A oni koji okrive žene svoje, a oni ne buduimali svjedoka, izuzev njih samih - pa svjedočenjejednog od njih neka bude sa četiri svjedočenjaAllahom, (da) je on uistinu od onih koji istinugovore;
7A peto (svjedočenje), da je prokletstvoAllahovo nad njim, ako je od lažljivaca.
8A otkloniće od nje kaznu, ako posvjedoči sačetiri svjedočenja Allahom, (da) je uistinu on odlažaca,
9A peto (svjedočenje), da je srdžba Allahovanad njom, ako je (on) od istinitih.
10I da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i što je Allah Primalac pokajanja,Mudri ...
11Uistinu, oni koji su došli sa laži, skupinasu od vas. Ne smatrajte to zlom za vas. Naprotiv, toje bolje za vas. Svaki čovjek od njih će imati onošta je stekao od grijeha; a onaj od njih koji preuzmeglavninu toga, imaće on kaznu strahovitu.
12Zašto nisu - kad ste to čuli - pomislilivjernici i vjernice o dušama svojim dobro, i rekli:"Ovo je laž očita?"
13Zašto na to nisu doveli četiri svjedoka? Pakad nisu doveli svjedoke, pa takvi - kod Allaha - onisu lažljivci.
14A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove na Dunjau i Ahiretu, sigurno bi vasdotakla u onom u što ste se upustili, kazna užasna.
15Kad ste to prebacivali jezicima svojim, igovorili ustima svojim ono o čemu vi nemate znanje, ismatrali to lahkim, a to je kod Allaha strašno.
16Zašto niste - kad ste to čuli - rekli: "Nijeza nas da o ovom govorimo. Slava Tebi (o Allahu)! Ovoje potvora strašna."
17Allah vas savjetuje da ne ponovite sličnotome nikada, ako ste vjernici.
18I objašnjava vam Allah ajete; a Allah jeZnalac, Mudri.
19Uistinu, oni koji vole da šire razvrat međuonima koji vjeruju, imaće oni kaznu bolnu na Dunjau iAhiretu. A Allah zna, a vi ne znate.
20A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan,Milosrdan ...
21O vi koji vjerujete! Ne slijedite korakešejtanove. A ko slijedi korake šejtanove - pauistinu, on naređuje razvrat i ružno. A da nijedobrote Allahove nad vama i milosti Njegove, ne bi seočistio od vas nijedan, nikad. Međutim, Allah čistikoga hoće; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
22I neka se ne kunu posjednici blagodati izmeđuvas i obilja da neće dati rodbini i siromasima imuhadžirima na putu Allahovom. I neka oproste i nekapređu. Zar ne volite da vama Allah oprosti? A Allahje Oprosnik, Milosrdni.
23Uistinu, oni koji okrive poštene bezazlenevjernice, prokleti su na Dunjau i Ahiretu, a imaćeoni kaznu strahovitu!
24Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezicinjihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta suradili.
25Tog dana će im Allah ispuniti nagradu njihovuistinski, i znaće da je Allah - On Istina jasna.
26Nevaljale su za nevaljale, i nevaljali su zanevaljale. A dobre su za dobre, i dobri su za dobre.Takvi su slobodni od onog šta (oni) govore. Imaće onioprost i opskrbu plemenitu.
27O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće kojenisu kuće vaše - dok ne zatražite dozvolu i selamiteukućane njihove. To je bolje za vas, da biste se vipoučili.
28Pa ako u njima nikoga ne nađete, tad neulazite u njih, dok vam se ne dopusti. A ako vam sekaže: "Vratite se!", tad se vratite, to je čišće zavas, a Allah je o onom šta radite Znalac.
29Nije vam grijeh da uđete u kuće nenaseljene ukojima je korist za vas. A Allah zna štaobjelodanjujete i šta krijete.
30Reci vjernicima da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, to je čišće za njih. Uistinu!Allah je o onom šta rade Obaviješteni.
31I reci vjernicama da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj,izuzev šta je vanjsko od njega; i neka pokrivačesvoje stave na grudi svoje, i neka ne pokazuju ukrassvoj, izuzev muževima svojim ili očevima svojim, iliočevima muževa svojih, ili sinovima svojim ilisinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovimabraće svoje, ili sinovima sestara svojih ili ženamasvojim, ili onom šta posjeduju desnice njihove, ilislugama svojim od ljudi koji nemaju sposobnost, ilidjeci koja ne spoznaju awrete žena. I neka ne udarajunogama svojim da bi se saznalo šta kriju od ukrasasvog. I pokajte se svi Allahu, o vjernici, da bistevi uspjeli.
32I ženite slobodne između vas i dobre odrobova vaših i robinja vaših. Ako budu fukare,obogatiće ih Allah iz blagodati Svoje; a Allah jeSveobuhvatni, Znalac.
33I neka se suzdrže oni koji ne nalaze(sredstva) za ženidbu, dok ih Allah ne učini imućnimiz blagodati Svoje. A oni koji traže knjigu od onogšta posjeduju desnice vaše, pa napišite im, ako stespoznali u njima dobro. I dajte im od bogatstvaAllahovog kojeg vam je dao. I ne primoravajte robinjesvoje na prostituciju, ako žele neporočnost, da bistetražili prolazno dobro života Dunjaa. A (ako) ih koprimora, pa uistinu, Allah je nakon prisile njihove(njima) Oprosnik, Milosrdni.
34I doista smo vam objavili ajete jasne iprimjer onih koji su prošli prije vas, i poukubogobojaznima.
35Allah je Svjetlost nebesa i Zemlje! Primjersvjetla Njegovog je kao udubina, u njoj svjetiljka,svjetiljka u staklu, staklo - kao da je ono zvijezdablistava; pali se od drveta blagoslovljenog, masline,ne istočne, niti zapadne. Gotovo da ulje njegovozasija, a da ga vatra ne dotakne. Svjetlost nadsvjetlošću! Allah vodi svjetlu svom koga hoće i Allahnavodi primjere ljudima, a Allah je o svakoj stvariZnalac.
36U kućama (koje je) Allah dozvolio da sepodignu i spominje u njima ime Njegovo; slave Ga unjima jutrima i večerima,
37Ljudi koje ne odvraća trgovina niti prodajaod spominjanja Allaha i obavljanja salata i davanjazekata. Plaše se Dana u kojem će se preokrenuti srcai pogledi;
38Da bi ih Allah nagradio najboljim šta suradili, i povećao im iz dobrote Svoje. A Allahopskrbljuje koga hoće bez računa.
39A oni koji ne vjeruju - djela njihova su kaofatamorgana u pustinji. Smatra je žedan vodom - dok,kad joj dođe, ne nađe je nikako, a nađe Allaha kodnje, pa mu ispuni račun njegov. A Allah je brzobračunom.
40Ili kao tmine u moru dubokom, prekriva gatalas, iznad njega talas, iznad njega oblaci. Tmine,jedna iznad druge. Kad bi izvadio ruku svoju, jedvabi je vidio! A onaj kome Allah ne načini svjetlo, tadnema za njega svjetla nikakva.
41Zar ne vidiš da Allaha - Njega slavi ko je nanebesima i Zemlji i ptice raširenih krila? Svakodoista zna salat svoj i slavljenje svoje, a Allah jeZnalac o onom šta čine.
42I Allahova je vlast nebesa i Zemlje, a Allahuje dolazište!
43Zar ne vidiš da Allah goni oblake, zatim ihspaja, potom ih čini gomilom, pa vidiš kišu izlazi izsred njih. I spušta iz neba, s brda (oblaka) u njemunešto grada, pa pogađa njime koga hoće, a otklanja odkoga hoće. Skoro da bljesak munje Njegove oduzmevidove.
44Allah okreće noć i dan. Uistinu, u tome jeibret za posjednike opažanja.
45A Allah je svaku životinju stvorio od vode.Pa od njih je ko ide na trbuhu svom, i od njih je koide na dvije noge, i od njih je ko ide na četiri.Allah stvara šta hoće. Uistinu! Allah nad svakomstvari ima moć.
46Doista, objavili smo ajete jasne, a Allahupućuje koga hoće putu pravom.
47I govore (licemjeri): "Vjerujemo u Allaha iPoslanika i slušamo", zatim se odvraća skupina njihposlije toga, a nisu takvi vjernici.
48I kad se pozivaju Allahu i PoslanikuNjegovom, da sudi među njima, gle: skupina njih suodvraćeni;
49A ako bude za njih Istina, dolaze mu pokorni.
50Je li u srcima njihovim bolest, ili sumnjajuili se plaše da će Allah i Poslanik Njegov nepravednopostupiti protiv njih? Naprotiv, ti takvi su zalimi.
51Govor vjernika, kad budu pozvani Allahu iPoslaniku Njegovom da presudi među njima - je samo dakažu: "Čujemo i pokoravamo se", a ti takvi su onikoji će uspjeti.
52A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, ibude se plašio Allaha i bojao Ga se - pa ti takvi supobjednici.
53I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da) će, ako im narediš, sigurno izaći.Reci: "Ne kunite se, poslušnost pristojna! Uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni."
54Reci: "Poslušajte Allaha i poslušajtePoslanika!" Pa ako se okrenete, tad je na njemu samoono čim je opterećen, a na vama čim ste opterećeni. Aako ga poslušate, uputićete se; a na Poslaniku jejedino dostava jasna.
55Allah je obećao onima od vas koji vjeruju irade dobra djela (da) će sigurno dati da oninaslijede na Zemlji, kao što je dao da naslijede oniprije njih, i sigurno im učvrstiti vjeru njihovukojom je za njih zadovoljan, i sigurno im dati uzamjenu poslije njihovog straha, sigurnost. ObožavaćeMene, neće pridruživati Meni ništa. A ko ne budevjerovao poslije toga, pa ti takvi su grješnici.
56I obavljajte salat i dajite zekat, iposlušajte Poslanika, da bi vam se smilovalo.
57Nemoj nikako misliti da će oni koji nevjeruju biti ti koji će umaći na Zemlji, a skloništenjihovo biće vatra; a doista je loše dolazište!
58O vi koji vjerujete! Neka zatraže dozvolu odvas oni koje posjeduju desnice vaše i od vas oni kojinisu dostigli punoljetstvo, tri puta: prijesalatul-fedžra, i kad skidate odjeću svoju zbogpodnevne žege, i poslije salatul-išaa. Tri periodaneobučenosti vi imate. Nije vama niti njima grijehposlije njih - onima koji vas obilaze, vi jednidruge. Tako vam Allah objašnjava znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri.
59I kad djeca između vas dostignu punoljetnost,tad neka traže dozvolu, kao što su tražili oni prijenjih. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri.
60A sjedilice od žena koje se ne nadaju udaji,pa nije im grijeh da ostave odjeću svoju, ne kaopokazivačice ukrasa. A suzdrže li se - bolje je zanjih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
61Nije slijepcu prijekor, niti je hromuprijekor, i nije bolesniku prijekor, niti vama, dajedete u kućama vašim ili kućama očeva vaših, ilikućama majki vaših, ili kućama braće vaše ili kućamasestara vaših, ili kućama amidža vaših ili kućamatetaka vaših (po ocu), ili kućama daidža vaših ilikućama tetaka vaših (po materi), ili onog čijeključeve posjedujete ili prijatelja vašeg. Nije vamgrijeh da jedete zajedno ili odvojeno. Pa kad ulaziteu kuće, tad selamite duše vaše pozdravom od Allahablagoslovljenim, lijepim. Tako vam Allah objašnjavaznakove, da biste vi shvatili.
62Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog - i kad budu s njim na posluzajedničkom - ne idu dok ne zatraže dozvolu od njega.Uistinu! Oni koji traže dozvolu od tebe, ti takvivjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog. Pa kad zatražedozvolu od tebe radi nekog svog posla, tad dozvolikome hoćeš od njih i traži im oprost od Allaha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
63Ne činite poziv Poslanikov među vama, kaopoziv vaš, jednih drugima. Doista Allah zna one odvas koji se izvlače kradom. Zato neka se pripaze onikoji izbjegavaju naredbu njegovu, da ih ne snađeiskušenje ili ih ne pogodi kazna bolna.
64Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je nanebesima i Zemlji! Doista zna ono na čemu ste vi. Ana Dan kad Njemu budu povraćeni, tad će ihobavijestiti o onom šta su radili; a Allah je osvakoj stvari Znalac
Chapter 25 (Sura 25)
1Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljujefurkan robu Svom, da bude svjetovima opominjač:
2Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje; a nijeuzeo djete, niti On ima druga u vlasti. A stvorio jesvaku stvar, te joj odmjerio mjeru.
3I uzimaju mimo Njega bogove, ne stvarajuništa, a oni bivaju stvarani, i ne vladaju za dušesvoje štetom niti korišću, i ne vladaju smrću nitiživotom, a ni proživljenjem.
4I govore oni koji ne vjeruju: "Ovo je samo lažkoju je izmislio, a pomogli su mu u tome drugiljudi." Pa doista donose zulm i potvoru,
5I kažu: "Priče ranijih, zapisao ih je pa mu sediktiraju jutrom i navečer."
6Reci: "Objavio ga je Onaj koji zna tajnu nanebesima i Zemlji. Uistinu, On je Oprosnik,Milosrdni."
7I govore: "Šta je ovom Poslaniku? Jede hranu ihoda po trgovima. Što mu se ne spusti melek, pa dabude s njim opominjač?
8Ili spusti njemu riznica, ili imadne on bašču(da) jede iz nje?" I govore zalimi: "Slijedite samočovjeka opčinjenog."
9Pogledaj kako navode za tebe primjere palutaju, te ne mogu (da nađu) put!
10Blagoslovljen neka je Onaj koji će, ako hoće,načiniti tebi bolje od tog: bašče ispod kojih tekurijeke, i načiniti ti palače.
11Naprotiv, poriču Čas, a onom ko poriče Čas,pripremili smo seir.
12Kad ih ugleda iz mjesta dalekog, čuće gapobješnjelog i pucketavog.
13A kad budu bačeni u tijesno mjesto njegovopovezani, prizivaće tamo propast.
14Ne prizivajte Danas propast jednu, negoprizivajte propast mnogu!
15Reci: "Da li je to bolje ili Džennetvječnosti koji je obećan bogobojaznima? Bit će zanjih plaćom i (konačnim) dolazištem!
16Imaće oni u njemu šta htjednu, vječito." DoGospodara tvog je obećanje traženo.
17A na Dan kad skupi njih i ono šta suobožavali mimo Allaha, pa rekne: "Jeste li vi zavelirobove Moje ove, ili su oni zalutali s puta?"
18Reći će: "Slavljen neka si Ti! Nije nampriličilo da mimo Tebe uzimamo ikakve zaštitnike,međutim, dao si da uživaju oni i očevi njihovi, doknisu zaboravili Opomenu i bili narod propalih."
19Tad će vas doista poreći u onom šta ćetegovoriti, zato nećete moći (postići) otklon, nitipomoć. A ko od vas učini zulm, daćemo da on iskusikaznu veliku.
20I nismo poslali prije tebe nijednog odizaslanika, a da nisu uistinu oni jeli hranu i hodalipo trgovima. A učinili smo vas jedne drugimaiskušenjem. Izdržavate li? A Gospodar tvoj je Onajkoji vidi.
21I govore oni koji se ne nadaju susretu Našem:"Zašto se ne spuste na nas meleci, ili (ne) vidimoGospodara svog?" Doista se uznose u dušama svojim iohole ohološću velikom.
22Na Dan kad vide meleke, neće Tog dana bitiradosne vijesti za prestupnike, a govoriće (meleci):"Barijera zabranjena!"
23I pristupićemo onom šta su uradili od poslapa ga učiniti prašinom raspršenom.
24Stanovnici Dženneta će Tog dana biti boljegboravišta i ljepšeg odmorišta.
25Na Dan kad se rascijepi nebo oblacima, imeleci spuste (velikim) spuštanjem,
26Vlast će Tog dana istinski biti Milostivog ibiće Dan nevjernicima težak.
27I na Dan kad zalim bude grizao ruke svoje,govoriće: "O da sam ja uzeo s Poslanikom put!
28O teško meni! Da ja nisam uzeo tog i togprijateljem!
29Doista me je zaveo od Opomene, nakon što mije došla." A šejtan je prema čovjeku dezerter.
30I reći će Poslanik: "O Gospodaru moj!Uistinu, moj narod je držao ovaj Kur´an napuštenim!"
31A tako smo svakom vjerovjesniku načinilineprijatelja između prestupnika. A dovoljan jeGospodar tvoj Vodič i Pomagač.
32A oni koji ne vjeruju, govore: "Zašto mu sene objavi cio Kur´an odjednom?" Tako, da bismo njimeosnažili srce tvoje, a učimo ga tertilom.
33I neće ti donijeti primjer, a da ti nedonesemo Istinu i bolje tumačenje.
34Oni koji će biti sabrani na licima svojimDžehennemu: takvi će biti goreg položaja inajodlutaliji s puta.
35I doista smo dali Musau Knjigu i učinili muuz njega brata njegovog Haruna pomoćnikom,
36Pa rekli: "Idite narodu onih koji poričuajete Naše." Pa smo ih uništili (potpunim)uništenjem.
37I narod Nuhov - pošto su porekli poslanike -potopili smo ih i učinili ih ljudima znakom. Apripremili smo za zalime kaznu bolnu.
38I Ada i Semuda i stanovnike Ressa ipokoljenja mnoga između toga.
39I svakom tom smo navodili primjere, isvakojeg potpuno razbili.
40A doista prolaze pored grada na koji jeizlivena kiša kobna. Pa zar ga ne vide? Naprotiv! Nenadaju se proživljenju.
41A kad vide te, samo te uzimaju ruglom. "Je liovo onaj kojeg je Allah podigao poslanikom?
42Skoro bi nas zaveo od bogova naših da nismo snjima ustrajali." A saznaće kad vide kaznu, ko jeodlutaliji s puta.
43Jesi li vidio ko je uzeo bogom svojim, strastsvoju? Pa zar ti da budeš nad njim čuvar?
44Ili računaš da većina njih čuje ili shvata?Oni su jedino kao stoka - naprotiv, oni su odlutalijis puta!
45Zar ne vidiš - Gospodar tvoj, kako izdužujesjenu? A da hoće, sigurno bi je učinio nepomičnom;potom činimo nad njom Sunce pokazivačem;
46Zatim je privlačimo Sebi privlačenjemlagahnim.
47I On je Taj koji čini za vas noć pokrivkom, asan odmorom, i čini dan proživljenjem.
48I On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću ispred milosti Svoje, i spuštamo s neba vodučistu,
49Da oživimo njome zamrlu zemlju i napojimonjome onog koga smo stvorili: životinje i ljudemnoge.
50I doista smo to raspodijelili među njima, dabi se poučili, pa odbija većina ljudi - izuzevnevjerstvo.
51A da smo htjeli, sigurno bismo u svakom gradupodigli opominjača.
52Zato ne slušaj nevjernike, i bori se protivnjih njime - džihadom velikim.
53I On je Taj koji je pustio dva mora: ovopitko, slatko, a ovo slano, gorko; i načinio jeizmeđu njih dvoje berzeh i prepreku nesavladivu.
54I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka,te mu načinio srodstvo i tazbinstvo. A Gospodar tvojje Moćni.
55I obožavaju mimo Allaha ono šta im nekoristi, niti im šteti. A nevjernik je protivGospodara svog pomagač.
56I poslali smo tebe samo kao donosiocaradosnih vijesti i opominjača.
57Reci: "Ne tražim od vas za njega nikakvunagradu, izuzev ko hoće da uzme ka Gospodaru svomeput."
58I pouzdaj se u Živog, Onog koji ne umire, islavi sa hvalom Njegovom - a dovoljno je (što je) Ono grijesima robova Svojih Obaviješten,
59Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju i šta jeizmeđu njih, u šest dana, zatim se postavio na Arš.Milostivi! Pa pitaj o Njemu obaviještenog!
60I kad im se kaže: "Padnite na sedžduMilostivom!" - govore: "A šta je Milostivi? Zar da nasedždu padamo što nam naređuješ?" - i povećava imizbjegavanje.
61Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio unebu galaksije, i načinio u njemu svjetiljku i Mjesecosvjetljavajućim!
62I On je Taj koji je učinio dan i noćuzastopnim, za onog ko želi da se pouči ili želizahvalnost.
63A robovi Milostivog, oni koji hodaju poZemlji ponizno, i kad im se obrate neznalice, kažu:"Selam!"
64I oni koji provode noć pred Gospodaromsvojim, čineći sedždu i stojeći,
65I oni koji govore: "Gospodaru naš! Okreni odnas kaznu Džehennema; uistinu, kazna njegova jestalna;
66Uistinu, on je loše boravište i stanište."
67I oni koji, kad troše, ne rasipaju nitiškrtare, i budu između ta (dva) stava;
68I oni koji ne prizivaju uz Allaha bogadrugog, niti ubijaju dušu koju je zabranio Allah -izuzev po pravdi - niti bludniče - a ko to čini,srest će kaznu,
69Udvostručiće mu se kazna na Dan kijameta iboravit će u njoj prezren;
70Izuzev ko se pokaje i vjeruje i bude činiodjelo dobro; pa takvima će Allah zamijeniti lošadjela njihova, dobrim djelima; a Allah je Oprosnik,Milosrdni.
71A ko se pokaje i čini dobro, pa uistinu on seobratio Allahu obraćenjem;
72I oni koji ne svjedoče neistinu, i kad prođupored besmislice, prođu dostojanstveno;
73I oni koji - kad budu opomenuti znakovimaGospodara svog - ne padaju pred njima gluhi islijepi.
74I oni koji govore: "Gospodaru naš! Podari namod žena naših i potomstva našeg radost očiju, i učininas za bogobojazne imamima."
75Takvi će biti nagrađeni visokom odajom, štosu bili strpljivi, i biće susretani u njoj pozdravomi selamom.
76Vječno će biti u njoj. Divno je boravište istanište!
77Reci: "Ne bi na vas obratio pažnju Gospodarmoj, da nije dowe vaše." Pa doista, porekli ste, zatoće biti nužna (kazna).
Chapter 26 (Sura 26)
1Ta. Sin. Mim.
2To su znaci Kitaba jasnog.
3Možda bi ti bio uništitelj duše svoje, što(oni) nisu vjernici.
4Kad bismo htjeli, spustili bismo na njih sneba znak, pa bi mu povili vratove svoje ponizno.
5I nije im došla nijedna nova opomena odMilostivog, a da nisu bili od nje odvraćeni.
6Pa doista su poricali, pa doći će im vijesti oonom čemu su se izrugivali.
7Zar ne vide zemlju, koliko smo dali da iz njeiznikne od svake vrste plemenite?
8Uistinu, u tome je znak. A nisu većina njihvjernici.
9I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
10A kad Gospodar tvoj pozva Musaa: "Idi naroduzalima,
11Narodu faraonovom. Zar se neće pobojati?"
12Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja se bojim daće me poreći,
13I stežu se grudi moje, i ne oslobađa se jezikmoj, zato pošalji Haruna;
14I imaju oni protiv mene zločin, pa se bojimda će me ubiti."
15Reče: "Nikako! Pa idite obojica sa znacimaNašim. Uistinu, Mi ćemo biti uz vas slušajući.
16Pa dođite faraonu, te recite: ´Uistinu, mismo poslanici Gospodara svjetova,
17Pošalji s nama sinove Israilove!"
18(Faraon) reče: "Zar te nismo među namaodgojili (kao) dijete? I boravio si među nama (mnoge)godine života svog,
19I učinio si djelo svoje koje si učinio. A tisi od nezahvalnika."
20Reče: "Počinio sam ga tad kad sam ja bio odzalutalih.
21Tad sam pobjegao od vas pošto sam vas seuplašio, pa me je obdario Gospodar moj sudom, iučinio me (jednim) od izaslanika,
22A to je blagodat kojom mi prigovaraš - da siporobio sinove Israilove."
23Faraon reče: "A šta je Gospodar svjetova?"
24(Musa) reče: "Gospodar nebesa i Zemlje i onogizmeđu njih, ako ste uvjereni."
25(Faraon) reče onima oko sebe: "Zar nečujete?"
26(Musa) reče: "Gospodar vaš i Gospodar očevavaših ranijih."
27(Faraon) reče: "Uistinu, poslanik vaš kojivam je poslan, je luđak!"
28(Musa) reče: "Gospodar istoka i zapada i onogšto je između njih, ako shvatate."
29(Faraon) reče: "Ako uzmeš drugog boga semmene, sigurno ću te učiniti (jednim) od zatvorenika."
30(Musa) reče: "Zar kad ti donesem stvaročitu?"
31(Faraon) reče: "Pa daj je, ako si odistinitih!"
32Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle: on zmijaočita,
33I izvuče ruku svoju, tad gle: ona bijela zagledatelje.
34(Faraon) reče uglednicima oko sebe: "Uistinu,ovo je čarobnjak znalac,
35Želi da vas izvede iz zemlje vaše sihromsvojim; pa šta naređujete?"
36Rekoše: "Ostavi njega i brata njegovog, apošalji u gradove sakupljače,
37Dovešće ti svakog čarobnjaka znalca."
38Pa su sakupljeni čarobnjaci za određenovrijeme dana poznatog,
39I bi rečeno ljudima: "Jeste li vi sakupljeni,
40Da bismo mi slijedili čarobnjake, ako onibudu pobjednici?"
41Pa pošto čarobnjaci dođoše, rekoše faraonu:"Hoćemo li mi uistinu imati nagradu, ako mi budemopobjednici?"
42Reče: "Da, i uistinu ćete tad biti odpribliženih."
43Musa im reče: "Bacite ono čega ste vibacači!"
44Tad baciše konope svoje i štapove svoje irekoše: "Tako nam moći faraonove, uistinu mi, mi smopobjednici."
45Tad Musa baci štap svoj, pa gle: on progutaono šta su lažirali.
46Tad se čarobnjaci baciše na sedždu.
47Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara svjetova,
48Gospodara Musaovog i Harunovog."
49Reče: "Povjerovaste mu prije no što sam vamdopustio. Uistinu, on je vaš velikan koji vas jepoučio sihru! Pa sigurno ćete saznati. Sigurno ćuodsijeći ruke vaše i noge vaše unakrst, i sigurno ćuvas sve raspeti."
50Rekoše: "Nije šteta! Uistinu, mi smoGospodaru našem povratnici.
51Uistinu! Mi žudimo da nam Gospodar našoprosti greške naše jer smo prvi vjernici."
52I objavismo Musau: "Kreni s robovima Mojimnoću, uistinu, vi ćete biti slijeđeni."
53Tad posla faraon u gradove sakupljače:
54"Uistinu, ovi su grupa mala,
55I uistinu, oni su nas rasrdili,
56I uistinu, mi smo svi oprezni."
57Pa ih izvedosmo iz vrtova i izvora,
58I riznica i mjesta plemenitog.
59Tako; i dali smo ih u naslijeđe sinovimaIsrailovim.
60Pa su ih slijedili kad se Sunce rađalo,
61Pa pošto se vidješe dvije skupine, drugoviMusaovi rekoše: "Uistinu, mi smo sustignuti."
62Reče: "Nikako! Uistinu, sa mnom je Gospodarmoj, uputiće me."
63Tad objavismo Musau: "Udri štapom svojimmore!" Tad se razdvoji, te svaki dio bi kao brijegvelik.
64I približismo tamo druge,
65I spasismo Musaa i onog ko je bio s njim,sve,
66Potom potopismo druge.
67Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
68I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
69I izrecituj im vijest o Ibrahimu.
70Kad reče ocu svom i narodu svom: "Štaobožavate?"
71Rekoše: "Obožavamo idole, pa smo stalno njimaprivrženi."
72Reče: "Da li vas čuju kad prizivate,
73Ili vam koriste ili štete?"
74Rekoše: "Naprotiv, našli smo očeve naše, takočine."
75Reče: "Pa vidite li šta obožavaste,
76Vi i očevi vaši stariji?"
77Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzevGospodara svjetova,
78Koji me je stvorio, pa me On uputio,
79I Onaj koji me hrani i napaja me.
80I kad se razbolim, tad On liječi me,
81I Koji će me usmrtiti, zatim me oživiti,
82I Koji će mi - nadam se - oprostiti greškumoju na Danu sudnjem.
83Gospodaru moj! Daruj mi sud i priključi mepravednima.
84I učini me jezika istinitog u kasnijim(pokoljenjima),
85I učini me od nasljednika bašče uživanja,
86I oprosti ocu mom, uistinu, on je bio odzalutalih.
87I ne ponizi me na Dan kad budu podignuti,
88Dan kad neće koristiti bogatstvo, nitisinovi,
89Izuzev onom ko dođe Allahu sa srcem zdravim.
90I približiće se Džennet bogobojaznima,
91I pokazaće se džehim zabludjelima,
92I biće im rečeno: "Gdje je to šta steobožavali
93Mimo Allaha? Hoće li pomoći vama ili pomoćisebi?"
94Tad će biti u njega strmoglavljeni oni, i onikoji su zavodili,
95I vojske Iblisove zajedno.
96Govoriće - a oni će se u njemu svađati:
97"Tako nam Allaha, bili smo doista u zabludiočitoj,
98Kad smo vas izjednačavali sa Gospodaromsvjetova,
99A zaveli su nas jedino prestupnici,
100Zato mi nemamo nikakvih posrednika,
101Niti prijatelja bliska.
102Pa da nam je ponavljanje, pa da budemo odvjernika!"
103Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisuvjernici!
104A uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
105Narod Nuhov je poricao izaslanike,
106Kad im reče brat njihov Nuh: "Zar se nebojite?
107Uistinu! Ja sam vama poslanik pouzdan,
108Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!
109A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
110Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!"
111Rekoše: "Zar da tebi vjerujemo, a slijede tenajniži?"
112Reče: "A nemam ja znanje o onom šta rade,
113Obračun njihov je jedino do Gospodara mog,kad biste zapazili!
114I nisam ja progonitelj vjernika,
115Ja sam samo opominjač jasni."
116Rekoše: "Ako ne prestaneš, o Nuhu, sigurnoćeš biti od kamenovanih."
117Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, moj narod meporiče,
118Zato presudi između mene i između njihpresudom, i spasi mene i onog ko je sa mnom odvjernika."
119Pa spasismo njega i onog ko je bio s njim, ulađi natovarenoj,
120Zatim smo poslije potopili preostale.
121Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
122I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
123Ad je poricao izaslanike,
124Kad im reče brat njihov Hud: "Zar se nebojite?
125Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
126Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
127A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
128Gradite li na svakoj uzvišici obilježje,poigravate se,
129I gradite tvrđave, da biste se viovjekovječili?
130I kad napadate, napadate (kao) tirani.
131Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
132I bojte se Onog koji vas je pomogao onim štaznate.
133Pomogao vas je stokom i sinovima,
134I baščama i izvorima.
135Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Danastrahovitog."
136Rekoše: "Isto nam je da li ti wazio ili nebio od waiza;
137Ovo je samo običaj ranijih,
138I nećemo mi biti kažnjeni."
139Tad su ga porekli, pa smo ih uništili.Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisu vjernici.
140A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
141Poricao je Semud izaslanike.
142Kad im reče brat njihov Salih: "Zar se nebojite?
143Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
144Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
145A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
146Hoćete li biti ostavljeni u onom šta jeovdje, sigurni,
147U baščama i izvorima,
148I usjevima i palmama - plodovi njihovi zreli-
149I klešete iz brda kuće spretno?
150Zato se bojte Allaha i poslušajte mene,
151I ne slušajte naredbu onih koji pretjeruju,
152Koji čine fesad na Zemlji i ne popravljaju."
153Rekoše: "Ti si samo od opčinjenih;
154Ti si samo smrtnik sličan nama. Pa daj znakako si od istinitih."
155Reče: "Ovo je deva. Imaće ona napajanje, ivi ćete imati napajanje dana poznatog.
156I ne dotičite je zlom, pa da vas snađe kaznaDana strahovitog."
157Pa je raniše, i postaše pokajanici.
158Tad ih spopade kazna. Uistinu, u tome jeznak, a većina njih nisu vjernici.
159A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
160Narod Lutov je poricao izaslanike,
161Kad im reče brat njihov Lut: "Zar se nebojite?
162Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
163Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
164A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
165Zar dolazite muškarcima od svjetova,
166A ostavljate šta vam je stvorio Gospodar vašod žena vaših? Naprotiv, vi ste narod prestupnika."
167Rekoše: "Ako ne prestaneš o Lute, sigurnoćeš biti od protjeranih."
168Reče: "Uistinu, ja sam od onih koji mrzeposao vaš.
169Gospodaru moj! Spasi mene i porodicu moju odonog šta rade!"
170Pa smo spasili njega i svu njegovu porodicu,
171Izuzev starice među zaostalima,
172Zatim smo uništili druge,
173A izlili smo na njih kišu. Pa zle li kišeopominjanih!
174Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
175I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
176Poricali su stanovnici Ejke izaslanike,
177Kad njima reče Šuajb: "Zar se ne bojite?
178Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
179Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
180A ne tražim od vas nikakvu nagradu za to,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
181Ispunjavajte mjeru i ne budite odzakidatelja.
182Mjerite mjerilom ispravnim.
183I ne štetujte ljudima stvari njihove, nitipravite nered na Zemlji čineći fesad,
184I bojte se Onog koji je stvorio vas ipokoljenja ranija."
185Rekoše: "Ti si samo od opčinjenih;
186I ti si samo smrtnik sličan nama i smatramote sigurno (jednim) od lažaca.
187Pa daj da padne na nas komad neba, ako si odistinitih."
188Reče: "Gospodar moj je Najbolji znalac onogšta radite."
189Tad su ga porekli, pa ih je spopala kaznaDana tame. Uistinu, to je bila kazna Danastrahovitog.
190Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
191A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
192I uistinu, to je Objava Gospodara svjetova,
193Spušta ga Duh pouzdani,
194Na srce tvoje, da budeš od opominjača,
195Na jeziku arapskom, jasnom.
196I uistinu, on je u zeburima ranijih.
197Zar im nije znak (to) što ga znaju učenisinovi Israilovi?
198A da smo ga objavili nekom od stranaca,
199Pa im ga čitao, ne bi bili u njega vjernici.
200Tako to uvlačimo u srca prestupnika.
201Neće vjerovati u njega, dok ne vide kaznubolnu.
202Pa doći će im iznenadno, a oni neće opaziti.
203Tad će govoriti: "Hoće li nam se odložiti?"
204Pa zar kaznu Našu požuruju?
205Pa zar nisi vidio, ako im damo da uživajugodinama,
206Zatim im dođe ono čime im se prijetilo,
207Neće im koristiti ono šta uživaju.
208I nismo uništili nijedan grad, a da on nijeimao opominjače,
209Opomenom, a nismo zalimi.
210I nisu ga spustili šejtani,
211I ne dolikuje im, niti mogu.
212Uistinu, oni su od prisluškivanja odvojeni.
213Zato ne prizivaj uz Allaha boga drugog, pada budeš od kažnjenih.
214I upozoravaj rodbinu svoju najbližu,
215I spusti krilo svoje onom ko te slijedi odvjernika.
216Pa ako te ne poslušaju, tad reci: "Uistinu,ja sam slobodan od onog šta radite."
217Pa pouzdaj se u Moćnog, Milosrdnog,
218Koji te vidi kad stojiš,
219I kretanje tvoje među onima koji činesedždu.
220Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.
221Hoću li vas obavijestiti na koga se spuštajušejtani?
222Spuštaju se na svakog lažljivca, grješnika,
223Koriste sluh, a većina njih su lažljivci.
224A pjesnike - slijede ih zalutali.
225Zar ne vidiš da oni u svakoj dolini lutaju,
226I da oni govore ono što ne rade?
227Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djelai spominju Allaha mnogo, i brane se nakon što im seučini zulm. A saznaće oni koji čine zulm, kojempovratištu se vraćaju!
Chapter 27 (Sura 27)
1Ta. Sin. To su znaci Kur´ana i Kitaba jasnog,
2Upute i radosne vijesti vjernicima,
3Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret uvjereni.
4Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,uljepšali smo im djela njihova, pa oni lutaju.
5To su oni koji će imati zlu kaznu i oni će naAhiretu (baš) oni biti gubitnici.
6A uistinu, ti primaš Kur´an od Mudrog, Znalca!
7Kad reče Musa porodici svojoj: "Uistinu, jasam opazio vatru; donijet ću vam od nje vijest ili ćuvam donijeti plamenu baklju, da biste se viogrijali."
8Pa pošto njoj dođe, bi pozvan: "Blagoslovljenje ko je u vatri i ko je oko nje! I neka je slavaAllahu, Gospodaru svjetova!
9O Musa! Uistinu! To sam Ja, Allah, Moćni,Mudri!
10I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje davijuga kao da je on džinn, okrenu se bježeći i neobazirući se: "O Musa! Ne boj se! Uistinu, kod Menese ne plaše izaslanici,
11Izuzev ko učini zulm, zatim zamijeni dobrimposlije zla, pa uistinu, Ja sam Oprosnik, Milosrdni!
12I zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede! (Jedan) od devet znakova zafaraona i narod njegov. Uistinu, oni su narodgrješnika."
13Pa pošto im dođoše znakovi Naši vidljivi,rekoše: "Ovo je sihr očiti."
14I zanijekaše ih - a bile su u njih uvjereneduše njihove - nepravedno i oholo. Pa pogledaj kakavje bio kraj mufsida.
15I doista smo dali Dawudu i Sulejmanu znanje,a govorili su: "Hvala Allahu koji nas je odlikovaonad mnogima od Njegovih robova vjernika."
16I naslijedi Sulejman Dawuda i reče: "O ljudi!Naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svakestvari. Uistinu, ovo je ta blagodat očita."
17I skupiše se Sulejmanu vojske njegove oddžinna i ljudi, i ptice - a oni raspoređeni;
18Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav: "Omravi! Uđite u nastambe svoje (da) vas ne zgnječiSulejman i vojske njegove, a oni ne opaze."
19Tad se nasmiješi zasmijan govorom njegovim ireče: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem nablagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljimamojim, i da radim dobro koje će Te zadovoljiti, i dajmi da uđem milošću Tvojom među robove Tvoje dobre."
20I pretraži ptice, pa reče: "Šta mi je? Nevidim pupavca, ili je među odsutnima?
21Sigurno ću ga kazniti kaznom žestokom, ili ćuga sigurno preklati ili će mi sigurno dati dokazjasan."
22Pa se (pupavac) zadrža nedugo, te reče:"Obuhvatio sam ono šta nisi obuhvatio (znanjem), idonio ti iz Sabe vijest sigurnu.
23Uistinu! Ja sam našao ženu (koja) vladanjima, i (kojoj) je dato od svake stvari, a ona imaprijestolje veličanstveno.
24Našao sam nju i narod njen padaju na sedžduSuncu mimo Allaha, a uljepšao im je šejtan djelanjihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju-
25Da ne padaju na sedždu Allahu Koji izvodiskriveno u nebesima i Zemlji, i zna šta krijete i štaobjelodanjujete.
26Allah je - nema boga osim Njega - GospodarArša veličanstvenog."
27(Sulejman) reče: "Vidjećemo da li istinugovoriš ili si od lažaca.
28Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatimse okreni od njih i vidi šta vraćaju."
29(Bilkis) reče: "O uglednici! Uistinu meni -meni je bačeno pismo plemenito.
30Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu onoje: ´U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!´
31Ne uzdižite se nada mnom i dođite mipokorni."
32Reče: "O velikani! Izjasnite mi se o stvarimojoj, neću biti donosilac odluke, dok mi neposvjedočite."
33Rekoše: "Mi smo posjednici moći i posjednicisile žestoke, a komanda je do tebe; zato gledaj štaćeš narediti."
34Reče: "Uistinu, kad kraljevi uđu u grad,unerede ga i učine ugledne stanovnike njegoveponiznim, i tako (uvijek) rade.
35I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ćuvidjeti s čim se vraćaju izaslanici."
36Pa pošto (izaslanik) dođe Sulejmanu,(Sulejman) reče: "Zar da mi pružite bogatstvo? Pa onošto mi je dao Allah bolje je od onog šta je dao vama.Naprotiv, vi s poklonom svojim likujete."
37"Vrati se njima. Pa sigurno ćemo im doći svojskama, neće oni imati moći nad njima, i sigurnoćemo ih protjerati iz nje ponižene, i oni će bitiprezreni."
38Reče: "O velikani! Koji od vas će mi donijetiprijesto njen, prije no što mi dođu pokorni?"
39Reče Ifrit od džinna: "Ja ću ti ga donijetiprije no što ustaneš sa mjesta svog. A uistinu, jasam za to jak, pouzdan."
40Onaj kod kojeg je znanje iz Knjige, reče: "Jaću ti ga donijeti prije no što ti se vrati treptajtvoj." Pa pošto ga vidje kod sebe postavljenog,(Sulejman) reče: "Ovo je iz blagodati Gospodara mog,da bi me iskušao - zahvaljujem li ili ne zahvaljujem.A ko zahvaljuje, pa samo zahvaljuje za dušu svoju; ako poriče - pa uistinu! Gospodar moj je Neovisni,Plemeniti."
41Reče: "Prerušite za nju prijesto njen!Vidjećemo da li će se uputiti ili će biti od onihkoji se ne upućuju."
42Pa pošto ona dođe, bi rečeno: "Je li ovakavprijesto tvoj?" Reče: "Kao da je to on." A nama jedato znanje prije nego njoj i muslimani smo.
43A spriječilo je nju ono šta je obožavala mimoAllaha. Uistinu, ona je bila iz naroda nevjernika.
44Bi joj rečeno: "Uđi u dvoranu!" Pa pošto jevidje, pomisli to je pučina, i odgoli potkoljenicesvoje. Reče (Sulejman): "Uistinu, to je dvoranastaklima popločana." Reče (ona): "Gospodaru moj!Uistinu, ja sam učinila zulm duši svojoj i predajemse sa Sulejmanom Allahu, Gospodaru svjetova."
45I doista smo Semudu poslali brata njihovogSaliha: "Obožavajte Allaha!" Tad gle! Oni dvijeskupine (koje) se prepiru.
46Reče: "O narode moj! Zašto požurujete zloprije dobrog? Zašto ne tražite oprost od Allaha, dabi vam se ukazala milost?"
47Rekoše: "Slutimo s tobom i s onim ko je stobom, zlo." Reče: "Zloslutnost vaša je kod Allaha.Naprotiv, vi ste narod koji se iskušava."
48I bilo je u gradu devet osoba, fesad sučinili na Zemlji, a nisu sređivali.
49Rekoše: "Zakunite se Allahom, (da) ćemosigurno srediti njega i porodicu njegovu noću, zatimćemo sigurno reći prijatelju njegovom: ´Nismoprisustvovali uništenju porodice njegove, a uistinu,mi smo istiniti."
50A pleli su spletku i pleli smo spletku, a onine opaziše.
51Pa pogledaj kakav je bio kraj spletkenjihove, da smo Mi uništili njih i narod njihov, sve.
52Pa to su kuće njihove, puste zbog toga što sučinili zulm. Uistinu, u tome je znak za ljude kojiznaju.
53I spasili smo one koji su vjerovali i bojalise,
54I Luta! Kad reče narodu svom: "Zar ćetečiniti razvrat, a vi gledate?
55Zar vi uistinu ljudima dolazite strašću, mimožena? Naprotiv, vi ste narod koji ne zna."
56Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino štorekoše: "Istjerajte porodicu Lutovu iz naselja vašeg!Uistinu, oni su ljudi koji se čiste!"
57Tad spasismo njega i porodicu njegovu, izuzevžene njegove. Odredili smo za nju da bude odzaostalih -
58I izlili na njih kišu. Pa zle li kišeopomenutih.
59Reci: "Hvala Allahu i selam neka je robovimaNjegovim koje je odabrao!" Da li je Allah bolji iliono šta (Mu) pridružuju?
60Zar (nije bolji) Ko je stvorio nebesa iZemlju, i spušta vam s neba vodu - pa damo da njomeizniknu vrtovi krasni? Nije za vas (moguće) daučinite da izraste drveće njihovo. Ima li bog uzAllaha? Naprotiv, oni su ljudi koji izjednačuju.
61Zar (nije bolji) Ko je učinio Zemljustaništem, i načinio kroz nju rijeke, i načinio nanjoj planine stabilne, i načinio između dva morabarijeru? Ima li bog uz Allaha? Naprotiv, većina njihne zna!
62Zar (nije bolji) Ko odgovara nevoljniku kadGa priziva, i otklanja zlo i čini vas halifamaZemlje? Ima li bog uz Allaha? Malo što se poučavate!
63Zar (nije bolji) Ko vas vodi u tminama kopnai mora, i Ko šalje vjetrove kao radosne vijestiispred milosti Njegove? Ima li bog uz Allaha? Uzvišenneka je Allah od onog šta pridružuju!
64Zar (nije bolji) Ko je počeo stvaranje zatimga ponavlja, i Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ima li bog uz Allaha? Reci: "Donesite dokaz vaš, akoste istiniti."
65Reci: "Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne znanevidljivo, izuzev Allah, i ne opažaju kad će bitipodignuti."
66Naprotiv! Seže li znanje njihovo u Ahiret?Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su onjemu slijepci!
67I govore oni koji ne vjeruju: "Hoćemo li kadbudemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu bitiizvedeni?
68Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih."
69Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj prestupnika."
70I ne žalosti se nad njima, i ne budi utjeskobi zbog onog šta spletkare.
71A govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?"
72Reci: "Možda vas slijedi dio onog štapožurujete."
73A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodatinad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje.
74I uistinu, Gospodar tvoj zna šta kriju grudinjihove, a šta objelodanjuju.
75I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a danije u Knjizi jasnoj.
76Uistinu, ovaj Kur´an kazuje sinovimaIsrailovim većinom o onom u čemu se oni razilaze.
77I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima.
78Uistinu! Gospodar tvoj će presuditi međunjima sudom Svojim, a On je Moćni, Znalac:
79Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti naIstini jasnoj.
80Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćešučiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći.
81I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajeteNaše, ta oni su muslimani.
82I kad padne Riječ na njih, izvešćemo imživotinju iz Zemlje, (koja) će im govoriti da ljudi uznakove Naše nisu uvjereni.
83A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu,od onog ko je poricao ajete Naše, tad će oni bitiraspoređeni;
84Dok, kad dođu, reći će: "Jeste li poricaliajete Moje, a niste ih obuhvatili znanjem? Šta ste toradili?"
85I past će na njih Riječ što su činili zulm,pa oni neće govoriti.
86Zar ne vide da smo mi načinili noć da sesmire u njoj, a dan (da daje) vidljivost? Uistinu, utome su znaci za ljude koji vjeruju!
87A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestrašiko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev kogahtjedne (izuzeti) Allah, a svi će doći Njemu ponizni.
88I vidiš planine, misliš nepokretne su, a onese kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha Kojije usavršio svaku stvar. Uistinu! On je o onom štačinite Obaviješteni.
89Ko donese dobro djelo, pa on će od njegaimati bolje i oni će od straha Tog dana biti sigurni.
90A ko donese zlodjelo, pa baciće se licanjihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kakoste radili?
91Samo mi je naređeno da obožavam Gospodaraovog grada, koji ga je posvetio, a Njegova je svakastvar; i naređeno mi je da budem od muslimana,
92I da učim Kur´an. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko zaluta, tad reci: "Ja samsamo od opominjača."
93I reci: "Hvala Allahu, pokazaće vam znakoveSvoje pa ćete ih prepoznati." A nije Gospodar tvojnehajan prema onom šta radite.
Chapter 28 (Sura 28)
1Ta. Sin. Mim.
2To su znaci Kitaba jasnog.
3Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonus Istinom, za ljude koji vjeruju.
4Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i učiniostanovnike njene sektama, tlačeći skupinu njih,koljući sinove njihove, a dajući da žive ženenjihove. Uistinu, on je bio od mufsida.
5I željeli smo da obdarimo one koji su učinjenislabima na Zemlji, i učinimo ih imamima, i učinimo ihnasljednicima,
6I da ih učvrstimo na Zemlji, i pokažemofaraonu i Hamanu i vojskama njih dvojice - ono čegasu se od njih pribojavali.
7I objavismo majci Musaovoj: "Zadoji ga, pa kadse za njega uplašiš, tad ga baci u rijeku, i ne plašise, niti tuguj. Uistinu, Mi ćemo ti ga vratiti iučiniti ga (jednim) od izaslanika."
8Pa je pokupila njega porodica faraonova, da biim bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman ivojske njihove bili su oni koji čine greške.
9I reče žena faraonova: "Osvježenje oka je menii tebi. Ne ubijte ga! Možda će nam koristiti ili daga uzmemo djetetom" - i oni ne zapaziše.
10I posta srce majke Musaove prazno; skoro biga sigurno pokazala, da nismo učvrstili srce njeno,da bude od vjernika.
11I reče sestri njegovoj: "Slijedi ga!" Pa jegledala njega izdaleka, a oni ne opaziše.
12I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa(ona) reče: "Hoćete li da vam ukažem na čeljad kuće(koja) će se brinuti o njemu za vas, i oni će mu bitisavjetnici?"
13Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se okoosvježi i ne žalosti, i da zna da je obećanjeAllahovo Istina. Ali većina njih ne zna.
14I pošto je dostigao snagu svoju i dozrio,dadosmo mu sud i znanje; a tako plaćamodobročinitelje.
15I uđe u grad za vrijeme nehajnosti stanovnikanjegovih, i nađe u njemu dva čovjeka (kako) se biju,ovaj iz sekte njegove, a ovaj od neprijateljanjegovog. Tad od njega zatraži pomoć onaj iz sektenjegove, protiv onog od neprijatelja njegovog. Tad gaudari Musa šakom, te ga dokrajči. Reče: "Ovo je odposla šejtanovog." Uistinu, on je neprijatelj,zavodnik očiti.
16Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam učiniozulm duši svojoj, pa oprosti mi!" Pa mu je oprostio.Uistinu! On, On je Oprosnik, Milosrdni.
17Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me obdario,zato neću biti pomagač prestupnika."
18Pa osvanu u gradu prestrašen, iščekujući, tadgle! onaj koji ga je zvao u pomoć jučer, zove ga.Musa mu reče: "Uistinu, ti si očito onaj koji jezabludio."
19Pa pošto je želio da dograbi onog koji jeneprijatelj njima dvojici, (taj) reče: "O Musa! Zarželiš da me ubiješ, kao što si ubio dušu jučer? Samoželiš da budeš tiranin na Zemlji, a ne želiš da budešod onih koji popravljaju."
20I dođe čovjek s najdaljeg kraja grada trčeći.Reče: "O Musa! Uistinu, velikani o tebi odlučuju date ubiju, zato izlazi (iz grada). Uistinu, ja sam tiod savjetnika."
21Tad izađe iz njega prestrašen, iščekujući.Reče: "Gospodaru moj! Spasi me od naroda zalima."
22Pa pošto se zaputio prema Medjenu, reče:"Možda će Gospodar moj da me uputi pravom putu."
23Pa pošto stiže vodi Medjena, nađe na njojzajednicu ljudi napajaju (stoku); i nađe pored njihdvije žene - odbijaju. Reče: "Šta je s vama dvjema?"Rekoše: "Ne napajamo dok ne odu čobani, a naš otac jestarac uveliko."
24Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenusjenci, pa reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam -šta god mi spustiš od dobra - onaj kojem treba."
25Tad mu dođe jedna od njih dvije, idućistidljivo. Reče: "Uistinu, moj otac te poziva da tiisplati nagradu što si napojio za nas." Pa pošto muje došao i ispričao priču, reče: "Ne boj se! Spasiosi se od naroda zalima."
26Jedna od njih reče: "O oče moj! Unajmi ga!Uistinu je najbolji taj kojeg bi unajmio, snažan,pouzdan."
27Reče: "Uistinu, ja želim da te oženim jednomod mojih kćeri, ovih dviju, da se unajmiš meni osamgodina. Pa ako ispuniš deset, pa od tebe je; i neželim da ti otežam. Naći ćeš - inšaAllah - da sam odpravednih."
28(Musa) reče: "To je između mene i izmeđutebe. Koji god od dva roka ispunim, pa neće bitineprijateljstva protiv mene; a Allah je nad onim štagovorimo Jamac."
29Pa pošto Musa ispuni rok i pođe s porodicomsvojom, opazi na obronku brda vatru. Reče porodicisvojoj: "Sačekajte! Uistinu ja sam spazio vatru;možda ću vam ja od nje donijeti vijest, ili glavnjuvatre, da biste se vi ogrijali."
30Pa pošto joj priđe, bi pozvan s desne stranedoline, u kraju blagoslovljenom, iz drveta: "O Musa!Uistinu! Ja, Ja sam Allah, Gospodar svjetova;
31I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje da sebrzo kreće kao da je on džinn, okrenu se bježeći i nevraćajući se. "O Musa! Priđi i ne plaši se. Uistinu,ti si od sigurnih.
32Zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede. I saberi si krilo svoje odstraha. Pa to će biti dva dokaza od Gospodara tvogfaraonu i uglednicima njegovim: uistinu, oni su narodgrješnika."
33Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam ubio odnjih dušu, zato se bojim da će me ubiti.
34A brat moj Harun, on je rječitiji od menejezikom, pa pošalji ga sa mnom (kao) potporu,potvrđujući mene. Uistinu, ja se plašim da će meporeći."
35Reče: "Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim idati vama dvojici moć, pa vam neće doseći. Sa znacimaNašim, vas dvojica i ko vas bude slijedio, bićetepobjednici."
36Pa pošto im dođe Musa sa znakovima Našimjasnim, rekoše: "Ovo je samo sihr izmišljeni, i nismomi ovo čuli u očeva naših ranijih."
37I reče Musa: "Gospodar moj je Najbolji znalaconog ko je došao s Uputom od Njega, i ko će za krajimati dom. Uistinu, to neće uspjeti zalimi."
38I reče faraon: "O uglednici! Ne znam da viimate drugog boga osim mene, zato mi zapali o Hamane,na ilovači, te mi načini toranj, da bih se ja uspeobogu Musaovom; a uistinu, ja ga smatram (jednim) odlažova."
39I uzoholi se on i vojske njegove na zemljibez prava, i misliše da se oni Nama neće vratiti.
40Pa smo dograbili njega i vojske njegove, teih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio krajzalima.
41I učinili smo ih imamima (koji) pozivajuvatri, a na Dan kijameta neće biti pomognuti.
42I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom,a na Dan kijameta oni će biti od odvratnih.
43I doista smo dali Musau Knjigu - nakon štosmo uništili pokoljenja ranija - jasne uvide ljudima,i uputu i milost, da bi se oni poučili.
44I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musauizdali naredbu, i nisi bio od svjedoka.
45Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im seživot odužio. I nisi bio stanovnik među stanovnicimaMedjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo biliti koji su slali (poslanike).
46I nisi bio na obronku planine kad smopozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog daopominješ narod kojem nije došao nijedan opominjačprije tebe - da bi se oni poučili.
47I da ih ne snađe nesreća zbog onog šta suunaprijed poslale ruke njihove, pa reknu: "Gospodarunaš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimoajete Tvoje i budemo od vjernika?"
48Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše:"Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?" Zarnisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije?Rekoše: "Sihra dva, međusobno pomažuća", i rekoše:"Uistinu, mi smo u svako nevjernici."
49Reci: "Pa donesite od Allaha Knjigu koja jebolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, akoistinu govorite."
50Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijedestrasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog koslijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha?Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.
51I doista smo im dopremili Riječ, da bi se onipoučili.
52Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni unjega vjeruju.
53I kad im se uči, govore: "Vjerujemo u njega.Uistinu, on je Istina od Gospodara našeg, uistinu, mismo prije njega bili muslimani."
54Takvima će se dati nagrada njihova dva puta,što su se strpili i dobrim djelom odbijali zlo, i izonog čim smo ih opskrbili, udjeljivali;
55I kad čuju besmislicu, okrenu se od nje ireknu: "Nama djela naša, a vama djela vaša. Selamunalejkum! Ne tražimo neznalice."
56Uistinu, ti ne upućuješ koga voliš, negoAllah upućuje koga hoće, a On je Najbolji znalacupućenih.
57I rekoše: "Ako s tobom budemo slijediliUputu, bićemo izbačeni iz naše zemlje." A zar nismoza njih Harem učinili sigurnim?, skupljaju se njemuplodovi svake vrste - opskrba od Nas. Međutim, većinanjih ne zna.
58A koliko smo uništili naselja nezadovoljnihsvojim sredstvima za život! Pa to su nastambenjihove, nisu nastanjivane poslije njih, izuzev malo,i bili smo Mi nasljednici.
59I nije bio Gospodar tvoj uništilac gradova,dok ne bi podigao u prijestonici njihovoj poslanika,da im uči ajete Naše. I nismo bili Uništioci gradova,izuzev kad bi stanovnici njihovi bili zalimi.
60A šta vam je dato od stvari, pa uživanje ježivota Dunjaa i ukras njegov; a što je kod Allaha,bolje je i trajnije. Pa zar ne razumijete?
61Pa da li je onaj kome smo dali obećanjelijepo - ta on će ga susresti - kao onaj koganaslađujemo užitkom života Dunjaa, zatim će on na Dankijameta biti od privedenih?
62A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje suortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?"
63Reći će oni na kojima se obistinila Riječ:"Gospodaru naš! Ovo su ti koje smo zaveli. Zaveli smonjih, kao što smo sebe zaveli. Opravdavamo se Tebi:nisu nas obožavali."
64I biće rečeno: "Pozovite ortake svoje!" Tadće ih pozvati, pa im neće odgovoriti, a vidjećekaznu. Ah, da su se oni upućivali!
65A na Dan kad ih pozove pa rekne: "Šta steodgovorili poslanicima?"
66Pa nejasne će im biti vijesti Toga dana, tese oni neće raspitivati.
67Pa što se tiče onog ko se pokaje i budevjerovao i radio dobro, pa možda da bude od uspjelih.
68A Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire!Nema za njih izbora! Slava Allahu, i Uzvišen neka jeod onog šta pridružuju!
69A Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove,i šta (oni) objelodanjuju.
70I On je Allah - nema boga osim Njega! Njemuhvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemuse vraćate.
71Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini noćtrajnom do Dana kijameta - koji će vam bog poredAllaha donijeti svjetlost? Pa zar ne čujete?"
72Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini dantrajnim do Dana kijameta - koji će vam bog poredAllaha donijeti noć, da se smirite u njoj? Pa zar nevidite?"
73I iz milosti Svoje, načinio je za vas noć idan, da se odmarate u njoj, i da tražite od blagodatiNjegove, i da biste vi zahvaljivali.
74A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje suortaci Moji, za koje ste tvrdili?"
75I iz svake zajednice ćemo istrgnuti svjedoka,pa ćemo reći: "Donesite dokaz vaš!" Tad će znati daje Istina Allahova, a nestaće od njih šta suizmišljali.
76Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, paih je tlačio. A dali smo mu od blaga toliko, da biuistinu ključevi njegovi oborili skupinu snažnih. Kadmu reče narod njegov: "Ne likuj! Uistinu, Allah nevoli one koji likuju.
77I traži u onom šta ti je dao Allah kućuAhireta, i ne zaboravi udio svoj od Dunjaa, i činidobro kao što tebi Allah čini dobro, i ne traži fesadna Zemlji. Uistinu! Allah ne voli mufside."
78Reče: "To mi je dato samo zbog mog znanja."Zar nije znao da je Allah već uništio prije njega odpokoljenja (onog) ko je od njega bio moćniji silom iveći skupom? A prestupnici neće biti pitani za svojegrijehe.
79Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Onikoji žele život Dunjaa govorili su: "O da nam jeslično šta je dato Karunu! Uistinu, on je posjedniksreće goleme."
80A oni kojima je dato znanje rekoše: "Teškovama! Allahova nagrada je bolja za onog ko vjeruje iradi dobro, a ona neće biti data, izuzevstrpljivima."
81Pa smo dali da njega i kuću njegovu progutazemlja. Tad on nije imao nikakvu skupinu (da) gapomognu mimo Allaha, i nije bio od onih koji se moguodbraniti.
82I osvanuše oni koji su željeli njegovo mjestojučer, govoreći: "Ah, Allah pruža opskrbu kome hoćeod robova Svojih i uskraćuje. Da nam nije Allah dobarbio, sigurno bi dao da nas proguta. Ah, ne uspijevajunezahvalnici."
83Ta kuća Ahireta - načinili smo je za one kojine žele visinu na Zemlji, niti fesad. A ishod je zabogobojazne.
84Ko dođe s dobrim djelom, pa imaće on bolje odnjega; a ko dođe sa zlim djelom - pa oni koji sučinili zlodjela biće plaćeni jedino (prema) onom štasu radili.
85Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kur´anom,sigurno će te vratiti povratištu. Reci: "Gospodar mojje Najbolji znalac onog ko donosi Uputu i onog ko jeu zabludi očitoj."
86I nisi se nadao da će se tebi dati Knjiga,izuzev kao milost od Gospodara tvog. Zato nikako nebudi pomagač nevjernicima;
87I neka te nikako ne odvrate od ajetaAllahovih, nakon što su ti objavljeni; i pozivajGospodaru svom, i ne budi nikako od mušrika;
88I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo jeOn Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev licaNjegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni!
Chapter 29 (Sura 29)
1Alif. Lam. Mim.
2Misle li ljudi da će biti ostavljeni, akokažu: "Vjerujemo", i da neće biti iskušavani?
3A doista smo iskušavali one prije njih. Pasigurno će Allah znati one koji su istiniti i sigurnoznati lašce.
4Zar misle oni koji rade zlodjela, da će Naspreduhitriti? Zlo je to što prosuđuju!
5Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rokAllahov je sigurno nastupajući, a On je Onaj kojičuje, Znalac.
6A ko se bori, pa samo se bori za dušu svoju.Uistinu! Allah je Neovisan od svjetova.
7A oni koji vjeruju i čine dobra djela, -sigurno ćemo im pokriti zla djela njihova, i sigurnoćemo ih nagraditi (prema) najboljem šta su radili.
8I naredili smo čovjeku prema roditeljimanjegovim dobro. A ako se budu s tobom borili, da biti Meni pridružio ono o čemu ti nemaš znanje, tad ihne poslušaj. Meni je povratak vaš, pa ću vasobavijestiti o onom šta ste radili.
9A oni koji vjeruju i čine dobra djela, sigurnoćemo ih uvesti među pravedne.
10I od ljudi je ko kaže: "Vjerujemo u Allaha" -pa kad bude paćen radi Allaha, smatra kušnju ljudikao kaznu Allahovu; a ako dođe pomoć od Gospodaratvog, sigurno će reći: "Uistinu, mi smo bili s vama."Zar nije Allah Najbolji znalac o onom što je ugrudima svjetova?
11A sigurno Allah zna one koji vjeruju isigurno zna munafike.
12I govore oni koji ne vjeruju, onima kojivjeruju: "Slijedite put naš i ponijećemo greškevaše!" A neće oni biti nosioci grešaka njihovihnimalo. Uistinu, oni su lažljivci.
13A sigurno će nositi terete svoje i terete uzterete svoje, i sigurno će biti pitani na Dankijameta o onom šta su izmišljali.
14I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, paje ostao među njima hiljadu, izuzev pedeset godina,pa ih je zadesio potop, a oni su bili zalimi.
15Pa smo spasili njega i saputnike na lađi iučinili je znakom svjetovima.
16I Ibrahima, kad reče narodu svom: "ObožavajteAllaha i bojte se Njega; to je bolje za vas, kadbiste znali.
17Obožavate mimo Allaha jedino idole iizmišljate laž. Uistinu, oni koje obožavate mimoAllaha, ne vladaju vašom opskrbom. Zato kod Allahatražite opskrbu i obožavajte Njega i zahvaljujte Mu.Njemu ćete biti vraćeni."
18A ako budete poricali, pa doista su poricalezajednice prije vas. A na Poslaniku je jedino dostavajasna.
19Zar ne vide kako Allah počinje stvaranje,potom ga ponavlja? Uistinu! To je Allahu lahko.
20Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kako jepočeo stvaranje, zatim će Allah stvoriti stvaranjemdrugim. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
21Kažnjava koga hoće, a smiluje se kome hoće, aNjemu ćete biti vraćeni."
22I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, niti unebesima. A nemate vi mimo Allaha nikakva zaštitnika,niti pomagača.
23A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove isusret s Njim, takvi se u očaju spram milosti Moje, ati takvi će imati kaznu bolnu.
24Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino štosu rekli: "Ubijte ga", ili "Spalite ga." Tad ga jeAllah spasio od vatre. Uistinu, u tome su znaci zaljude koji vjeruju.
25I reče: "Mimo Allaha ste uzeli jedino idoleljubavlju među vama u životu Dunjaa, potom ćete naDan kijameta poricati jedni druge i proklinjati jednidruge, a sklonište vaše biće vatra, i nećete vi imatinikakvih pomagača."
26Tad njemu povjerova Lut, i reče: "Uistinu! Jasam muhadžir Gospodaru svom. Uistinu, On, On jeMoćni, Mudri."
27I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dalipotomstvu njegovom poslanstvo i Knjigu, i dali munagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on će naAhiretu biti od pravednih.
28I Luta, kad reče narodu svom: "Uistinu, vičinite razvrat u kojem vas nije pretekao niko odsvjetova.
29Zar vi uistinu pristupate ljudima ipresjecate put, i činite u sastajalištu svom ružno?Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su rekli:"Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!"
30Reče: "Gospodaru moj! Pomozi me protiv narodamufsida."
31I pošto Naši izaslanici dođoše Ibrahimu sradosnom viješću, rekoše: "Uistinu, Mi ćemo uništitistanovnike ovog grada, uistinu su stanovnici njegovizalimi."
32(Ibrahim) reče: "Uistinu, u njemu je Lut."Rekoše: "Mi smo Najbolji znalac onog ko je u njemu.Sigurno ćemo spasiti njega i porodicu njegovu, izuzevžene njegove, biće od onih koji ostaju."
33I pošto poslanici Naši dođoše Lutu, sneveselise zbog njih i bi pritješnjen zbog njih, nemoćan, irekoše: "Ne boj se i ne žalosti se! Uistinu, Mi smoSpasitelji tvoji i porodice tvoje, izuzev žene tvoje,biće od onih koji ostaju.
34Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti nastanovnike ovog grada kaznu s neba, zbog toga što sugriješili."
35I doista smo od njega ostavili znak jasan zaljude koji razmišljaju.
36A Medjenu, brata njihovog Šuajba, pa reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha i nadajte se Danuposljednjem, i ne pravite zlo na Zemlji, činećifesad."
37Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres,i osvanuše u kući svojoj povaljani.
38I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iznastamba njihovih. I uljepšao im je šejtan djelanjihova, te ih odvratio s puta, a bili supronicljivi.
39I Karuna i faraona i Hamana! A doista im jedonio Musa dokaze jasne, pa su se uzoholili naZemlji, a nisu (Nas) mogli preteći.
40Tad smo svakog dograbili zbog grijehanjegovog. Pa od njih je onaj na koga smo poslalipješčanu oluju, i od njih je onaj kojeg je pogodiokrik, i od njih je onaj kojeg smo dali da zemljaproguta, i od njih je onaj kojeg smo potopili. A nijeim Allah učinio zulm, nego su dušama svojim zulmčinili.
41Primjer onih koji uzimaju mimo Allahazaštitnike, je kao primjer pauka koji isplete kuću. Auistinu - od najslabijih kuća je kuća paukova - kadbi znali!
42Uistinu! Allah zna šta prizivaju mimo Njegaod stvari. A On je Moćni, Mudri.
43A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i neshvataju ih, izuzev učeni.
44Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom.Uistinu, u tome je znak za vjernike.
45Recitiraj šta ti se objavljuje od Knjige iobavljaj salat. Uistinu, salat odvraća od razvrata iružnog, a sigurno je spominjanje Allaha najveće; aAllah zna šta radite.
46I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjigeosim s onim šta je najbolje, izuzev onih od njih kojičine zulm, i recite: "Vjerujemo u ono šta jeobjavljeno nama i šta je objavljeno vama; a Bog naš iBog vaš je Jedini, i mi smo Njemu predani."
47I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojimasmo dali Knjigu, vjeruju u nju; i od ovih je ko u njuvjeruje. A negiraju ajete Naše samo nevjernici.
48I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu,niti si je pisao desnicom svojom. Tad bi posumnjalilažovi.
49Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onihkojima je dato znanje, a negiraju ajete Naše samozalimi.
50I govore: "Zašto mu se ne spuste znaci odGospodara njegovog?" Reci: "Jedino su znaci kodAllaha, a ja sam samo opominjač jasni."
51Zar im nije dovoljno što smo ti Mi objaviliKnjigu - uči im se? Uistinu, u tome je milost iopomena za narod koji vjeruje.
52Reci: "Dovoljan je Allah između mene i izmeđuvas Svjedok. Zna šta je u nebesima i Zemlji. A onikoji vjeruju u neistinu, a ne vjeruju u Allaha, titakvi su gubitnici."
53I požuruju te s kaznom; a da nije rokaodređenog, sigurno bi im došla kazna. I sigurno će imdoći iznenadno, a oni neće opaziti.
54Požuruju te s kaznom, a uistinu, Džehennem ćebiti okružilac nevjernika,
55Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih iispod nogu njihovih i bude rečeno: "Kušajte ono štaste radili!"
56O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, ZemljaMoja je prostrana, zato Mene - ta Mene obožavajte!
57Svaka duša će iskusiti smrt, zatim ćete Namabiti povraćeni.
58A oni koji vjeruju i rade dobra djela,sigurno ćemo ih smjestiti u džennetske odaje ispodkojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna jenagrada radnika,
59Onih koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju!
60A koliko je živine koja opskrbu ne snosi?Allah opskrbljuje nju i vas. A On je Onaj koji čuje,Znalac.
61A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju i potčinio Sunce i Mjesec?" - sigurno će reći:"Allah!" Pa kako se odvraćaju?
62Allah pruža opskrbu kome hoće od robovaSvojih, i uskraćuje mu. Uistinu! Allah je o svakojstvari Znalac.
63I ako ih upitaš: "Ko spušta s neba vodu, paoživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog?" -sigurno će reći: "Allah!" Reci: "Hvala Allahu!"Naprotiv, većina njih ne razumije.
64A ovaj život Dunjaa je samo igra i zabava. Auistinu, kuća Ahireta - ona je život, kad bi znali!
65Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivajuAllaha, odani Njegovom dinu. Pa pošto ih izbavi nakopno, gle! oni (Mu) pridružuju,
66Da bi nezahvalni bili na onom šta smo imdali, i da bi uživali; pa saznaće!
67Zar nisu vidjeli da smo Mi učinili Haremsigurnim, a kidnapuju se ljudi oko njih? Pa zar uneistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne vjeruju?
68A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja lažprotiv Allaha ili poriče Istinu, pošto mu dođe? Zarnije u Džehennemu boravište za nevjernike!
69A oni koji se bore za Nas, sigurno ćemo ihuputiti putevima Našim. A uistinu, Allah je sadobročiniteljima.
Chapter 30 (Sura 30)
1Alif. Lam. Mim.
2Poraženi su Bizantinci,
3U zemlji najbližoj, a oni će poslije porazasvog, pobijediti,
4Za nekoliko godina - Allahova je naredba prijei poslije - a tog dana radovat će se vjernici,
5S pomoći Allahovom. Pomaže koga hoće, a On jeMoćni, Milosrdni.
6Obećanje je Allahovo; neće Allah iznevjeritiobećanje Svoje, međutim, većina ljudi ne zna.
7Znaju vanjštinu života Dunjaa, a oni su oAhiretu nehajni.
8Zar neće razmisliti u dušama svojim? Allah jestvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, samo sIstinom i rokom određenim. A uistinu, većina ljudi suu susret Gospodara svog nevjernici.
9Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su moćniji od njihu sili i kopali su zemlju i gradili je više no što jeizgrađuju, a dolazili su im poslanici njihovi sjasnim dokazima. Pa nije Allah učinio zulm njima,nego su dušama svojim zulm učinili.
10Potom je zlo bilo kraj onih koji su činilizlo, zato što su poricali ajete Allahove i njima seizrugivali.
11Allah je počeo stvaranje, zatim ga ponavlja,potom ćete Njemu biti vraćeni.
12A na Dan kad nastupi ^as, očajavat ćeprestupnici.
13I neće oni imati od ortaka svojih posrednike,i biće u ortake svoje nevjernici.
14A na Dan kad nastupi ^as, Tog dana će serastaviti.
15Pa što se tiče onih koji budu vjerovali idobra djela činili - pa oni će se u (bujnom) vrtuveseliti.
16Pa što se tiče onih koji ne budu vjerovali iznakove Naše poricali, i susret Ahireta - pa takvi ćebiti u kaznu privedeni.
17Pa slavljen neka je Allah kad zanoćite i kadosvanete -
18I Njemu hvala na nebesima i Zemlji, ipočetkom noći i u podnevu kad ste!
19Izvodi živo iz mrtvog i izvodi mrtvo izživog. I oživljava zemlju poslije mrtvila njenog, atako ćete biti izvedeni.
20A od znakova Njegovih je što vas je stvoriood prašine, potom gle! vi smrtnici (koji) se širite!
21I od znakova Njegovih je što je stvorio zavas od duša vaših parice, da se smirite uz njih, iuspostavio između vas ljubav i milost. Uistinu, utome su znaci za ljude koji razmišljaju!
22I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje, i različitost jezika vaših i boja vaših.Uistinu, u tome su znaci za učene!
23I od znakova Njegovih je spavanje vaše noću idanju i traženje vaše iz blagodati Njegove. Uistinu,u tome su znaci za ljude koji čuju!
24I od znakova Njegovih je: pokazuje vam munjustrahom i nadom, i spušta s neba vodu, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome suznaci za ljude koji razumiju!
25I od znakova Njegovih je što postoji nebo iZemlja po naredbi Njegovoj. Zatim, kad vas pozovezovom iz Zemlje, gle! vi izlazite!
26I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. Svisu Njemu pokorni.
27I On je Taj koji počinje stvaranje, zatim gaponavlja, a to je Njemu lakše. I Njegov primjer jenajuzvišeniji na nebesima i Zemlji, a On je Moćni,Mudri.
28Navodi vam primjer od duša vaših: imate li vimeđu onim šta posjeduju desnice vaše ikakve ortake uonom čim smo vas opskrbili, pa ste vi u tome isti?Bojite li se njih kao vašim strahom duša vaših? Takoizlažemo znakove ljudima koji shvataju.
29Naprotiv, oni koji čine zulm, slijede strastisvoje bez znanja. Pa ko će uputiti onoga koga jezaveo Allah? A neće oni imati nikakvih pomagača.
30Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretuAllahovom, onom po kojem je stvorio ljude - nemapromjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, alivećina ljudi ne zna.
31Budite oni koji se obraćaju Njemu, i bojte Gase i obavljajte salat i ne budite od mušrika,
32Od onih koji su podijelili vjeru svoju ipostali sekte. Svaka stranka se s onim što je kodnjih, raduje.
33A kad ljude dotakne nesreća, zovu Gospodarasvog obraćajući Mu se pokajanički; zatim, kad oniokuse od Njega milost, gle! skupina njih Gospodarusvom pridružuje,
34Da bi bili nezahvalni na onom šta smo imdali. "Pa uživajte, ta saznaćete!"
35Zar smo im spustili dokaz, pa on govori oonom šta Mu pridružuju?
36I kad damo da ljudi okuse milost, raduju se unjoj; a kad ih zadesi zlo zbog onog što su prethodnouradile ruke njihove, gle! oni očajavaju!
37Zar nisu vidjeli da Allah pruža opskrbu komehoće, i uskraćuje? Uistinu! U tome su znaci za ljudekoji vjeruju.
38Pa daj bližnjem pravo njegovo i siromahu isinu puta. To je najbolje za one koji žele liceAllahovo, a ti takvi će biti uspješni.
39A ono što ste dali od kamate da bi porasla uimecima ljudi - pa neće porasti kod Allaha; a ono štodate od zekata želeći lice Allahovo - pa ti takvi ćeimati mnogostruko.
40Allah je Taj koji vas je stvorio, zatim vasopskrbio, potom će vas usmrtiti, zatim će vasoživiti. Ima li iko od ortaka vaših koji čini išta odtoga? Slava Njemu! I uzvišen neka je od onog štapridružuju!
41Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onogšto čine ruke ljudi, da bi dao da oni iskuse dio onogšta su uradili, ne bi li se oni povratili.
42Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj onih od ranije! Bili su većina njihmušrici."
43Zato stani licem svojim vjeri ispravnoj,prije no dođe od Allaha Dan kojem nema odbijanja. Togdana će se razdvojiti.
44Ko ne vjeruje, pa protiv njega je kufrnjegov, a ko radi dobro, pa dušama svojim pripremaju,
45Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela iz dobrote Svoje. Uistinu! On ne volinevjernike.
46I od znakova Njegovih je što šalje vjetrove(kao) radosne vijesti, i da vi kušate iz milostiNjegove, i da plovi plovilo po naredbi Njegovoj, i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali.
47A doista, slali smo prije tebe poslanikenarodu njihovom, pa su im dolazili s jasnim dokazima,te smo se osvetili onima koji su skrivili; apomaganje vjernicima bila je na Nama obaveza.
48Allah je Taj koji šalje vjetrove pa dižuoblak, te ga rasprostire u nebu kako hoće i čini gakomadima; tad vidiš kišu izlazi iz sred njega! Pa kadpogodi njome koga hoće od robova Svojih, gle! oni sevesele,
49Iako su bili prije no što je spuštena na njih- prije toga - očajnici.
50Zato pogledaj tragove milosti Allahove, kakooživljava zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu! To jeOživljavač mrtvih, a On nad svakom stvari ima moć!
51I da pošaljemo vjetar, pa ga vide žutim,sigurno bi poslije toga nastavili da ne vjeruju.
52Pa uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, nitipročuti gluhe dozivanjem, kad se okrenu bježeći.
53I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš jedino onog ko vjeruje u ajeteNaše - ta oni su muslimani.
54Allah je Taj koji vas je stvorio od slabog,zatim je poslije slabosti snagu načinio, potom jeposlije snage slabost načinio i sijedu kosu. Stvarašta hoće, a On je Znalac, Moćni.
55A na Dan kad nastupi ^as, zaklinjaće seprestupnici da nisu ostali sem čas; tako su se oniodvratili.
56I reći će oni kojima je dato znanje ivjerovanje: "Doista ste ostali po Knjizi Allahovoj doDana podizanja, ta ovo je Dan podizanja, ali vi nisteznali!"
57Pa Tog dana neće koristiti onima koji sučinili zulm, pravdanje njihovo, niti će im se dati datraže naklonost.
58I doista, naveli smo ljudima u ovom Kur´anuod svakog primjera (ponešto); a da si im donio znak,sigurno bi rekli oni koji ne vjeruju: "Vi ste samooni koji iznose neistinu!"
59Tako pečati Allah srca onih koji ne znaju.
60Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina, i neka te nikako ne smatraju lahkim oni kojinisu uvjereni.
Chapter 31 (Sura 31)
1Alif. Lam. Mim.
2To su znaci Kitaba mudrog,
3Upute i milosti za dobročinitelje,
4One koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret, oni uvjereni.
5Takvi su na Uputi Gospodara svog, a ti takvisu uspješni.
6I od ljudi je ko kupuje priču za zabavu, da bizavodio s puta Allahovog bez ikakva znanja i uzimaoga ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu.
7A kad mu se uče ajeti Naši, okrene se oholokao da ih nije čuo, kao da je u oba njegova uhagluhoća. Zato ga obraduj kaznom bolnom.
8Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni bašče uživanja,
9Vječno će biti u njima. Obećanje Allahovo jeistinito; a On je Moćni, Mudri.
10Stvorio je nebesa bez stubova koje vidite, ipostavio po Zemlji planine stabilne da vas ne trese,i razasuo po njoj svakovrsne životinje. I spustilismo s neba vodu, pa učinili da na njoj iznikne(bilje) svake vrste plemenite.
11Ovo je stvaranje Allahovo. Pa pokažite Mi štasu to stvorili oni mimo Njega! Naprotiv, zalimi su uzabludi očitoj.
12I doista, dali smo Lukmanu mudrost:"Zahvaljuj Allahu! A ko zahvaljuje - pa samozahvaljuje za dušu svoju. A ko ne zahvaljuje - pauistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni."
13I kad reče Lukman sinu svom - a on ga jesavjetovao: "O sinčiću moj! Ne pridružuj Allahu.Uistinu, širk je zulm strašan!"
14I wassijetili smo čovjeku za roditeljenjegove - nosila ga je majka njegova slabošću nadslabosti, a odbijanje njegovo je u dvije godine -"Zahvaljuj Meni i roditeljima svojim, Meni jedolazište!"
15A ako se bore s tobom da Mi pridružiš ono očemu ti nemaš znanje, tad ne poslušaj njih dvoje. Idruži se s njima na Dunjau uljudno, i slijedi putonog ko Mi se obraća. Zatim je Meni povratak vaš, paću vas obavijestiti o onom šta ste radili.
16"O sinčiću moj! Uistinu! Bilo to težine zrnagorušice, u stijeni ili u nebesima ili u Zemlji,iznijeće ga Allah. Uistinu! On je Fini, Obaviješteni.
17O sinčiću moj! Obavljaj salat i naređujdobro, a zabranjuj nevaljalo, i strpi se nad onim štate zadesi. Uistinu, to su odlučujuće stvari.
18I ne iskrivljuj obraz svoj ljudima, i nehodaj po Zemlji likujući. Uistinu! Allah ne volinijednog varalicu, hvalisavca.
19I budi umjeren u hodu svom i spusti glassvoj. Uistinu, najružniji glasovi su njakanjemagaraca."
20Zar ne vidite da vam je Allah potčinio šta jena nebesima i šta je na Zemlji, i upotpunio vamblagodati Svoje svana i iznutra? A od ljudi je koraspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute, i bezKnjige osvjetljavajuće.
21A kad im se kaže: "Slijedite ono šta jeobjavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimo ono načemu smo našli očeve naše." Zar i kad ih šejtanpoziva kazni seira?
22A ko preda lice svoje Allahu i on budedobročinitelj, pa doista se uhvatio za hvatištenajčvršće. A Allahov je konac stvari.
23A ko ne vjeruje, pa nek te ne žalostinevjerovanje njegovo. Nama je povratak njihov, paćemo ih obavijestiti o onom šta su radili. Uistinu!Allah je Znalac grudi.
24Dajemo im da uživaju malo, zatim ćemo ihnatjerati kazni gruboj.
25A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Hvalaneka je Allahu!" Naprotiv, većina njih ne zna.
26Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji.Uistinu! Allah! On je Neovisni, Hvaljeni.
27A da je svako drvo na Zemlji (pretvoreno u)pera, a more - da se ono produži nakon (iscrpljenja)njegovog za sedam mora - ne bi se iscrpile RiječiAllahove. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
28Stvaranje vaše i podizanje vaše (iz mrtvih)je samo - kao duše jedne. Uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi.
29Zar ne vidiš da Allah daje da noć uđe u dan idaje da dan uđe u noć, a potčinio je Sunce i Mjesec,svakoje plovi roku određenom - i da je Allah o onomšta radite Obaviješteni?
30To zato što je Allah - On Istina, i što jeono što prizivaju mimo Njega, neistina, i što jeAllah, On Uzvišeni, Veliki.
31Zar ne vidiš da plovilo plovi morem sblagodati Allahovom? - da bi vam pokazao neke znakoveSvoje. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog,zahvalnog.
32I kad ih prekrije talas kao nadstrešice,prizivaju Allaha odani njegovoj vjeri. Pa pošto ihizbavi na kopno, tad je neki od njih osrednji. Anegira znakove Naše jedino svaki podmukli,nezahvalni.
33O ljudi! Bojte se Gospodara svog i plašite seDana kad neće (moći) platiti roditelj za dijetesvoje, niti dijete - ono neće biti onaj koji plaća zaroditelja svog nimalo. Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina. Zato, neka vas nikako ne obmane život Dunjaa,i neka vas nikako o Allahu ne obmane garur.
34Uistinu! Allah! Kod Njega je znanje ^asa. Aspušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna dušašta će zaraditi sutra, i ne zna duša u kojoj zemljiće umrijeti. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni!
Chapter 32 (Sura 32)
1Alif. Lam. Mim.
2Objava Knjige je - nema sumnje u to - odGospodara svjetova.
3Zar govore: "Izmislio ju je?" Naprotiv, ona jeIstina od Gospodara tvog, da opominješ narod kojemnije došao nikakav opominjač prije tebe, da bi se oniuputili.
4Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju iono što je između njih u šest dana, zatim se postaviona Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, nitiposrednika. Pa zar se nećete poučiti?
5Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim seuspinje Njemu u danu čija je mjera hiljadu godina odonog šta računate.
6To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni,Milosrdni,
7Koji je uljepšao svaku stvar, stvorio je ipočeo stvaranje čovjeka od ilovače;
8Zatim je načinio potomstvo njegovo odekstrakta tekućine prezrene,
9Potom ga uredio i udahnuo u njega od DuhaSvog; i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo štozahvaljujete!
10I govore: "Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji,uistinu mi biti u stvaranju novom?" Naprotiv, oni suu susret Gospodara svog nevjernici!
11Reci: "Uzeće vas melek smrti koji vam jeodređen, zatim ćete Gospodaru svome biti vraćeni."
12A da vidiš kad prestupnici objese glave svojekod Gospodara svog: "Gospodaru naš! Vidjeli smo ičuli, zato nas povrati: radićemo dobro. Uistinu, mismo uvjereni."
13A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakojduši uputu njenu, ali, obistinila se Riječ od Mene:"Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudimazajedno."
14Zato kušajte što ste zaboravili na susretovog dana svog. Uistinu, Mi smo vas zaboravili; iiskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste radili.
15Jedino u Naše znakove vjeruju oni koji - kadse opomenu njima, padaju na sedždu i slave sa hvalomGospodara svog, a oni se ne ohole.
16Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivajuGospodara svog iz straha i nade, i od onog čim smo ihopskrbili, udjeljuju.
17Pa ne zna duša šta je za njih skriveno odosvježenja očiju, plaća za ono šta su radili.
18Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko jegrješnik? Nisu isti!
19Što se tiče onih koji vjeruju i čine dobradjela, ta imaće oni bašče skloništem. Ugošćenje zaono šta su radili.
20A što se tiče onih koji su griješili, pasklonište njihovo biće vatra. Kad god zažele da izađuiz nje, biće vraćeni u nju, i biće im rečeno:"Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali."
21I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznumanju, pred kaznu veću, da bi se oni povratili.
22A ko je nepravedniji od onog ko se opomeneajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati?Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici.
23I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budiu sumnji o susretu njegovom, i učinili je Uputomsinovima Israilovim.
24I učinili smo od njih imame: upućivali su ponaredbi Našoj, pošto su bili strpljivi i u ajete Našeuvjereni.
25Uistinu, Gospodar tvoj - On će presuditi međunjima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.
26Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njihuništili naraštaja - hodaju po nastambama njihovim?Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće oslušnuti?
27Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemljijalovoj, pa izvodimo njome usjev - jedu od njega,stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće osmotriti?
28I govore: "Kad će ova pobjeda, ako steistiniti?"
29Reci: "Na Dan pobjede neće koristiti onimakoji nisu vjerovali, vjerovanje njihovo, niti će imse odgoditi.
30Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu,oni su čekaoci.
Chapter 33 (Sura 33)
1O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušajnevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri.
2I slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog. Uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni;
3I pouzdaj se u Allaha, a dovoljan je AllahZaštitnik.
4Nije načinio Allah nikakva dva srca čovjeku uutrobi njegovoj. I nije učinio žene vaše od kojih serazvodite ziharom, majkama vašim, i nije učinioposinke vaše, sinovima vašim. To su riječi vaše -usta vaših; a Allah govori Istinu i On upućuje putu.
5Zovite ih po očevima njihovim, to jepravednije kod Allaha. Pa ako ne znate očeve njihove,pa braća su vaša u vjeri i štićenici vaši. I nije vamgrijeh u onom u čemu pogriješite, već šta namjernoučine srca vaša. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
6Vjerovjesnik je bliži vjernicima od dušanjihovih, a žene njegove su (kao) majke njihove. Asrodnici su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj,od vjernika i muhadžira, izuzev da učiniteprijateljima svojim dobro. To je u Knjizi zapisano.
7I kad smo od vjerovjesnika uzeli zavjetnjihov, i od tebe, i od Nuha i Ibrahima i Musaa iIsaa, sina Merjeminog. A uzeli smo od njih zavjetčvrst;
8Da bi upitao istinite o istinitosti njihovoj,a pripremio je za nevjernike kaznu bolnu.
9O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad vam dođoše vojske, paposlasmo na njih vjetar i vojske koje niste vidjeli!A Allah je onog šta radite Vidilac.
10Kad vam dođoše iznad vas i ispod vas, i kadskrenuše pogledi, i dospješe srca grlima - a misliliste o Allahu misli (različite) -
11Tu su iskušani vjernici i potreseni potresomžestokim.
12I kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: "Obećao nam je Allah i Poslanik Njegov jedinoobmanu",
13I kad skupina njih reče: "O stanovniciJesriba! Nema mjesta za vas, zato se vratite." Atražila je grupa njih dozvolu od Vjerovjesnika,govorili su: "Uistinu, kuće naše su izložene." A nisuone izložene. Željeli su jedino bježanje.
14A da se ušlo protiv njih sa strana njenih,zatim bio od njih zatražen fitneluk, sigurno bi gapočinili, a ostali bi u njoj samo kratko.
15I već su se bili obavezali Allahu od ranijeda neće okretati leđa; a biće se za obavezu Allahupitano.
16Reci: "Neće vam koristiti bježanje, akobježite od smrti ili pogibije, i tad nećete uživati,izuzev malo."
17Reci: "Ko je taj ko će vas zaštititi odAllaha, ako vam želi zlo, ili vam želi milost?" Aneće oni naći sebi mimo Allaha zaštitnika, nitipomagača.
18Doista Allah zna one među vama kojisprečavaju, i one koji su govorili braći svojoj:"Hodite k nama!" A nisu išli sili, izuzev malo,
19[krti prema vama. Pa kad dođe strah, vidiš ih gledajuprema tebi, okreću oči njihove kao onaj koji seonesvijesti od smrti. Pa kad strah ode peckaju vasjezicima oštrim, pohlepni prema dobru. Takvi nevjeruju, zato će Allah poništiti djela njihova, a toje Allahu lahko.
20Računaju da saveznici nisu otišli; a ako bidošli saveznici voljeli bi oni da su u pustinji međubeduinima, tražili bi vijesti o vama; a da su s vama,ne bi se borili, izuzev malo.
21Doista vi imate u Poslaniku Allahovom uzorlijep - za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem,i spominje Allaha mnogo.
22I pošto su vjernici vidjeli saveznike,rekoše: "Ovo je ono šta nam je obećao Allah iPoslanik Njegov, a Istinu je govorio Allah i PoslanikNjegov", a povećalo im je jedino vjerovanje ipredanost.
23Od vjernika su ljudi (koji) su obistinili onona što su se zavjetovali Allahu. Pa od njih je ko jeispunio zavjet svoj, i od njih je ko očekuje, i nisuučinili promjenu,
24Da bi nagradio Allah istinite za istinitostnjihovu, i kaznio munafike ako hoće, ili im oprostio.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
25I povratio je Allah one koji nisu vjerovali usrdžbi njihovoj; nisu postigli dobro. A dovoljan jeAllah vjernicima u borbi, i Allah je Silni, Moćni;
26I spustio je one od sljedbenika Knjige kojisu ih pomagali, iz utvrda njihovih, i ubacio u srcanjihova strah. Skupinu ste pobili, a skupinuzarobili.
27I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu ikuće njihove i imetke njihove i zemlju koju nistegazili. A Allah nad svakom stvari ima moć.
28O Vjerovjesniče! Reci ženama svojim: "Akoželite život Dunjaa i sjaj njegov, tad dođite! Daćuvam zadovoljštinu i pustiti vas puštanjem lijepim."
29A ako želite Allaha i Poslanika Njegovog ikuću Ahireta - pa uistinu, Allah je zadobročiniteljke od vas pripremio nagraduveličanstvenu.
30O žene Vjerovjesnikove! Ko od vas počinirazvrat otvoren, uvećaće joj se kazna dvostruko; a toje Allahu lahko.
31A koja se od vas pokori Allahu i PoslanikuNjegovom i čini dobro, daćemo joj nagradu njenu dvaputa, a pripremili smo joj opskrbu plemenitu.
32O žene Vjerovjesnikove! Niste kao neke odžena. Ako ste bogobojazne, onda ne budite podložne ugovoru pa da imadne želju onaj u srcu čijem jebolest, i govorite riječ pristojnu.
33I ostajte u kućama svojim, i ne pokazujtedraži pokazivanjem džahilijjeta pređašnjeg; iobavljajte salat i dajite zekat, i poslušajte Allahai Poslanika Njegovog. Doista Allah želi da odstraniod vas nečistoću Ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim)čišćenjem.
34I pamtite šta se uči u kućama vašim od ajetaAllahovih i mudrosti. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni.
35Uistinu, muslimani i muslimanke, i vjernici ivjernice, i poslušni i poslušne, i iskreni i iskrene,i strpljivi i strpljive, i ponizni i ponizne, idavaoci sadake i davateljke sadake, i postači ipostačice, i čuvari furudža svojih i čuvarke, i kojispominju Allaha mnogo i koje spominju - pripremio jeAllah njima oprost i nagradu veličanstvenu.
36I nije za vjernika niti za vjernicu, kadodluči Allah i Poslanik Njegov stvar, da oni imajuizbor iz stvari svoje. A ko ne posluša Allaha iPoslanika Njegovog - pa zaista je zalutao zabludomočitom.
37I kad si rekao onome koga je obdario Allah, ikoga si obdario: "Zadrži sebi ženu svoju i boj seAllaha!" A krio si u duši svojoj ono šta je Allahpokazao i bojao se ljudi, a Allah je dostojniji da seNjega bojiš. Pa pošto je izvršio Zejd za njupotrebno, vjenčali smo nju za te, da ne bude zavjernike grijeh u ženama posinaka njihovih, kadizvrše za njih potrebno. A naredba Allahova jeizvršna.
38Nema Vjerovjesniku nikakvog prijekora u onomčim ga je obavezao Allah. (To) je sunnet Allahov onihkoji su minuli ranije - a naredba Allahova je sudbinapredodređena -
39Onih koji su dostavljali poslanice Allahove iNjega se bojali, i nebojali se nikog izuzev Allaha. Adovoljan je Allah Obračunac.
40Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, negoje poslanik Allahov i Pečat vjerovjesnika! A Allah jeo svakoj stvari Znalac.
41O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrommnogim,
42I slavite Ga jutrom i navečer.
43On je Taj koji vas blagosilja i meleciNjegovi - da bi vas izveo iz tmina na svjetlo; a zavjernike je Milosrdan.
44Pozdrav njihov, na Dan kad Ga sretnu, biće:"Selam!" A pripremio im je nagradu plemenitu.
45O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo te poslali(kao) svjedoka i donosioca radosnih vijesti iopominjača,
46I pozivača Allahu s dozvolom Njegovom i (kao)svjetiljku rasvjetljavajuću.
47I obraduj vjernike, da će oni imati od Allahablagodat veliku.
48I ne poslušaj nevjernike i munafike i pustivrijeđanje njihovo, a pouzdaj se u Allaha; a Allah jedovoljan Zaštitnik.
49O vi koji vjerujete! Kad se oženitevjernicama, zatim ih razvedete prije nego ihdotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddetakojeg biste računali. Tad im dajte zadovoljštinu ipustite ih puštanjem lijepim.
50O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo ti dozvoliližene tvoje kojima si dao darove njihove, i one kojimavlada desnica tvoja od onog šta ti je kao plijen daoAllah, i kćeri amidže tvog i kćeri tetaka tvojih (poocu), i kćeri daidže tvoga i kćeri tetaka tvojih (pomateri) koje su izbjegle s tobom, i ženu vjernicu akodušu svoju daruje Vjerovjesniku, ukoliko Vjerovjesnikželi da se oženi njome - privilegija za tebe, mimovjernika. Doista znamo šta smo im stavili u obavezu oženama njihovim i onom šta posjeduju desnice njihove,da tebi ne bude grijeh. A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
51Odstranjuješ koga hoćeš od njih, a uzimašsebi koga hoćeš, a koga zatražiš od onih koje siudaljio - pa nema ti grijeha. To je najpodesnije dabudu hladne oči njihove i da se ne žaloste, izadovolje onim šta si im dao, svaka od njih. A Allahzna šta je u srcima vašim, i Allah je Znalac, Blagi.
52Nisu tebi dozvoljene žene od sada, niti da ihmijenjaš ikakvim ženama, makar te zadivila ljepotanjihova, izuzev onog što posjeduje desnica tvoja. AAllah je nad svakom stvari Nadzornik.
53O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kućeVjerovjesnika, izuzev kad vam se dozvoli radi jela,ne čekajući spremanje njegovo. Međutim, kad sepozovete, tad uđite, pa kad jedete tad se raziđitebez slušanja razgovora. Uistinu, to smetaVjerovjesniku, pa vas se stidi; a Allah se ne stidiIstine. I kad od njih tražite predmet, tad ih pitajteiza zavjese. To je čišće za srca vaša i srca njihova.I nije za vas da uznemiravate Poslanika Allahovogniti da poslije njega oženite žene njegove nikada.Uistinu, to je kod Allaha krupno.
54Ako otkrijete stvar ili je sakrijete - pauistinu, Allah je o svakoj stvari Znalac.
55Nije im grijeh pred očevima njihovim isinovima njihovim, niti braćom njihovom, nitisinovima braće njihove, niti sinovima sestaranjihovih, niti ženama njihovim, niti onim štaposjeduju desnice njihove. I bojte se Allaha (ožene). Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok!
56Uistinu! Allah i meleci Njegovi donosesalawat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete!Donosite salawat na njega i selamite predano.
57Uistinu, one koji vrijeđaju Allaha iPoslanika Njegovog, prokleo ih je Allah na Dunjau iAhiretu i pripremio za njih kaznu prezrenu.
58A oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice bezikakve zasluge, pa doista se opterećuju klevetom igrijehom očitim.
59O vjerovjesniče! Reci ženama svojim i kćerimasvojim i ženama vjernika, da spuste niza se dželabibesvoje. To je najpodesnije da se prepoznaju, te neuznemiravaju. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
60Ako se ne okanu munafici i oni u srcima čijimje bolest, i agitatori u Medini, sigurno ćemo tepodstaći protiv njih, zatim neće biti tvoje komšije unjoj, izuzev malo.
61Prokletnici! Gdje god se nađu biće ščepani iskroz pobijeni.
62Sunnet je (to) Allahov kod onih koji sunestali ranije, a nećeš naći u sunnetu Allahovompromjenu.
63Pitaju te ljudi o Času. Reci: "Znanje o njemuje jedino kod Allaha." A šta znaš ti? Možda je Časblizu!
64Uistinu! Allah je prokleo nevjernike ipripremio za njih seir.
65Vječno će biti u njemu, zauvijek; neće naćizaštitnika, niti pomagača.
66Na Dan kad se lica njihova budu prevrtala uvatri, govoriće: "O da smo poslušali Allaha iposlušali Poslanika!"
67I govoriće: "Gospodaru naš! Uistinu, mi smoposlušali poglavare naše i velikane naše, pa su naszaveli s puta.
68Gospodaru naš! Daj im dvostruku kaznu iprokuni ih prokletstvom velikim."
69O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni kojisu uznemiravali Musaa, pa ga je Allah oslobodio onogšta su govorili, a kod Allaha je ugledan.
70O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha igovorite riječ pravu;
71Popraviće vam djela vaša i oprostiti vamgrijehe vaše. A ko posluša Allaha i PoslanikaNjegovog - pa zaista je postigao uspjeh veličanstven.
72Uistinu! Mi smo ponudili emanet nebesima iZemlji i planinama, pa su se sustegli da ga ponesu ipobojali su ga se, a ponio ga je čovjek. Uistinu, onje uveliko zalim, neznalica -
73Da bi kaznio Allah munafike i munafikinje imušrike i mušrikinje, i oprostio Allah vjernicima ivjernicama. A Allah je Oprosnik, Milosrdni!
Chapter 34 (Sura 34)
1Hvala Allahu - Onome čije je šta je u nebesimai šta je u Zemlji - i Njemu hvala na Ahiretu; a On jeMudri, Obaviješteni.
2Zna šta prodire u Zemlju i šta iz nje izlazi,i šta se spušta iz neba i šta uzlazi u njega; a On jeMilosrdni, Oprosnik.
3A oni koji ne vjeruju govore: "Neće nam doćiČas." Reci: "Svakako, i tako mi Gospodara mog,sigurno vam dolazi." - Znalca nevidljivog! Ne izmičeod Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, nisitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizijasnoj,
4Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela. Ti takvi će imati oprost i opskrbu plemenitu.
5A oni koji se upinju protiv ajeta Naših - da(ih) oslabe - ti takvi će imati kaznu prljavštinebolne.
6I vide oni kojima je dato znanje, da je onošta ti je objavljeno od Gospodara tvog, to Istina, ivodi putu Moćnog, Hvaljenog.
7A oni koji ne vjeruju, govore: "Hoćete li davam pokažemo čovjeka (koji) će vas obavijestiti: ´Kadse budete raspadali potpunim raspadom, zaista ćete vibiti u stvaranju novom?´
8Da li je izmislio protiv Allaha laž ili je unjemu ludilo?" Naprotiv! Oni koji ne vjeruju uAhiret, u muci su i zabludi dalekoj.
9Pa zar ne vide šta je ispred njih i šta je izanjih od neba i Zemlje? Da hoćemo učinili bismo da onipropadnu u Zemlju ili dali da padnu na njih komadineba. Uistinu, u tome je znak za svakog roba koji seobraća.
10I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: "Obrda! Slavite (Allaha) s njim i pticama", i Mi smo muomekšali gvožđe.
11"Izrađuj prostrane pancire i određuj plet, iradite dobro. Uistinu, Ja sam onog šta raditeVidilac."
12I Sulejmanu vjetar - jutro njegovo mjesec ivečer njegova mjesec. I pustili smo da mu teče izvorbakra (rastopljenog); i od džinna onog ko je radiopred njim s dozvolom Gospodara njegovog; a ko je odnjih odstupio od naredbe Naše, daćemo da on iskusi odkazne seira.
13Radili su mu šta je htio od mihraba i statuai posuda kao rezervoari, i kotlove nepokretne."Radite porodico Dawudova zahvaljujući." A malo jerobova Mojih zahvalnih.
14Pa pošto smo mu odredili smrt, ukazao im jena smrt njegovu jedino gmizavac zemlje, jedući štapnjegov. Pa pošto je pao, bi jasno džinnima: da suznali nevidljivo, ne bi ostali u kazni prezrenoj.
15Doista je za Sebu bio u njihovom prebivalištuznak: dvije bašče zdesna i slijeva: "Jedite odopskrbe Gospodara vašeg i zahvaljujte Mu: zemljalijepa, a Gospodar Oprosnik!"
16Pa su se odvratili, te smo poslali na njihbujicu Arima, i zamijenili smo im dvije bašče njihovesa dvije bašče gorkog okusa i tamariskom i nešto malolotosa.
17Tako smo ih platili što nisu vjerovali. A dali kažnjavamo (ikog) osim nezahvalnika?
18I načinili smo između njih i između gradovakoje smo blagoslovili, gradove vanjske i odredili unjima putovanje: "Putujte u njima noćima i danima,bezbjedni!"
19Tad su govorili: "Gospodaru naš! Produži(razmak) među putovanjima našim!" Pa su činili zulmdušama svojim, te smo ih učinili pričama i rastrgaliih potpunim kidanjem. Uistinu, u tome su znaci zasvakog strpljivog, zahvalnog.
20I doista je Iblis obistinio na njimapretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzevskupine vjernika.
21A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta- izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je usumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvariČuvar.
22Reci: "Zovite one koje pretpostavljate mimoAllaha! Ne vladaju težinom atoma u nebesima niti uZemlji, i nemaju oni u njima nikakva udjela, i nemaOn među njima nikakva pomagača."
23I neće koristiti kod Njega posredovanje,izuzev onom kome dopusti. Dok, kad se otkloni strahiz srca njihovih, reći će: "[ta to reče Gospodar naš?" Reći će: "Istinu." A On jeUzvišeni, Veliki.
24Reci: "Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?"Reci: "Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili uzabludi očitoj."
25Reci: "Nećete biti pitani za ono šta smoskrivili, niti ćemo biti pitani za ono šta steradili."
26Reci: "Sakupiće nas Gospodar naš, zatim ćepresuditi među nama s Istinom; a On je Sudac,Sveznajući."
27Reci: "Pokažite mi one koje Mu (kao) rivalepriključujete?" Nikako! Naprotiv! On je Allah, Moćni,Mudri.
28I poslali smo te cijelom čovječanstvu, samo(kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača, ali,većina ljudi ne zna.
29I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?"
30Reci: "Imaćete vi rok na Dan kojeg nećete časusporiti, niti ubrzati."
31I govore oni koji ne vjeruju: "Nećemovjerovati u ovaj Kur´an, niti u ono prije njega." Akad bi vidio kad zalimi budu zaustavljeni kodGospodara svog, obraćaće se jedni drugima govorom.Oni koji su učinjeni slabima reći će onima koji su seoholili: "Da nije vas bilo, sigurno bismo bilivjernici."
32Oni koji su se oholili reći će onima koji suučinjeni slabima: "Zar smo vas mi odvratili od Upute,nakon što vam je došla? Naprotiv, bili steprestupnici!"
33I reći će koji su učinjeni slabima, onimakoji su se oholili: "Naprotiv! Spletkaranje noću idanju, kad ste nam naređivali da ne vjerujemo uAllaha i činimo Njemu ravne." I tajit će žal poštovide kaznu. A načinićemo okove na vratovima onih kojinisu vjerovali. Zar će biti plaćeni, osim kako suradili?
34I nismo u grad poslali nijednog opominjača, ada nisu rekli raskalašnici njegovi: "Uistinu, mi smou ono s čim ste poslani - nevjernici."
35I govore: "Mi smo veći po bogatstvima idjeci, i nećemo mi biti kažnjeni!"
36Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće i uskraćuje", ali većina ljudi ne zna.
37I nisu bogatstva vaša niti djeca vaša ono štoće vas Nama približiti bliskošću, izuzev onog kovjeruje i čini dobro. Pa ti takvi će imati plaćudvostruku za ono što su radili i oni će u odajamabiti sigurni.
38A oni koji se trude protiv ajeta Naših - da(ih) oslabe - takvi će u kaznu biti privedeni.
39Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće od robova Svojih i uskraćuje mu. A šta godudijelite od stvari, pa - On će to zamijeniti, i Onje Najbolji od opskrbljivača."
40A na Dan kad ih sve skupi, zatim kažemelecima: "Jesu li ovi vas obožavali?"
41Reći će: "Slavljen neka si Ti! Ti siZaštitnik naš mimo njih. Naprotiv, obožavali sudžinne; većina njih su u njih bili vjernici."
42Zato vi Danas ne vladate jedni za drugekorišću, niti štetom. I reći ćemo onima koji sučinili zulm: "Kušajte kaznu vatrom, onu koju steporicali!"
43I kad im se uče ajeti Naši jasni, kažu: "Ovoje samo čovjek, želi da vas odvrati od onog šta suobožavali očevi vaši", i kažu: "Ovo je samo lažizmišljena." A govore koji ne vjeruju za Istinu,pošto im je došla: "Ovo je samo sihr očiti."
44A nismo im dali nikakve knjige da ihproučavaju, i nismo im poslali prije tebe nijednogopominjača.
45I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi)dosegli desetinu onog šta smo njima dali, pa suporicali poslanike Moje! Pa kakvo je bilo odbijanjeMoje!
46Reci: "Samo vas jednom savjetujem: daustajete radi Allaha po dva i pojedinačno, zatimrazmišljate: nije u drugu vašem nikakva ludost. Onvam je samo opominjač pred kaznom žestokom."
47Reci: "Ne tražim od vas nikakvu nagradu, taona je vaša; nagrada moja je jedino od Allaha, a Onje nad svakom stvari Svjedok."
48Reci: "Uistinu, Gospodar moj spušta Istinu,Znalac nevidljivih."
49Reci: "Došla je Istina, i neće se pojavitineistina, niti se vratiti."
50Reci: "Ako zalutam, pa samo lutam protiv dušesvoje, a ako se uputim, pa to je stoga što miobjavljuje Gospodar moj. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Bliski."
51A kad bi vidio kad se preplaše, pa ne budeuzmicanja, i budu dograbljeni iz mjesta bliskog,
52I reknu: "Vjerujemo u njega!" A otkud im daprihvate iz mjesta dalekog?
53A doista nisu vjerovali u njega od ranije, iciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog.
54A između njih i onog šta žele je prepreka,kao što je učinjeno prije sa njima sličnima. Uistinu,oni su bili u sumnji ozbiljnoj.
Chapter 35 (Sura 35)
1Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima:dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
2Ono što Allah otvori ljudima od milosti - panema tog ko će je zadržati; a šta zadrži - pa nemajoj pošiljaoca poslije Njega; a On je Moćni, Mudri.
3O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove premavama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vasopskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega,pa kud se odvraćate?
4A ako te poreknu, pa već su poricani poslaniciprije tebe. A Allahu se vraćaju stvari.
5O ljudi! Zaista je obećanje Allahovo Istina!Zato neka vas nikako ne zavara život Dunjaa, i nekavas nikako ne zavara o Allahu garur.
6Uistinu, šejtan vam je neprijatelj, zato gauzmite neprijateljem. Poziva jedino partiju svoju, dabudu od stanovnika seira.
7Oni koji ne vjeruju - imaće oni kaznu žestoku.A oni koji vjeruju i rade dobra djela - imaće onioprost i nagradu veliku.
8Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djelanjegovog, pa ga vidi lijepim ...? Pa uistinu, Allahzabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. Zato nek neide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allahje Znalac o onom što rade.
9A Allah je Taj koji šalje vjetrove, pa dižuoblak, te ga tjeramo ka zemlji mrtvoj, pa oživljavamonjime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo će bitiproživljenje!
10Ko želi moć - pa Allahova je moć sva. Njemuse uzdiže riječ lijepa; a dobro djelo - uzvisuje ga;a oni koji planiraju zla djela, imaće oni kaznužestoku; a spletkarenje takvih - ono će propasti.
11A Allah vas je stvorio od prašine, zatim odkapi sperme, potom vas učinio parovima. I ne zatrudninijedna žena i ne rodi bez znanja Njegovog. I neproduži se nijednom dugovječnom, niti umanji odživota njegovog, a da nije u Knjizi: uistinu, to jeAllahu lahko.
12I nisu jednaka dva mora: ovo svježe,slatkovodno, pitko je piće njegovo, a ovo slano,gorko, a iz svakog jedete svježe meso i vadite nakitkojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, datražite iz blagodati Njegove i da biste vizahvaljivali.
13Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe unoć, i potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi rokuodređenom. To je Allah, Gospodar vaš!; Njegova jevlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladajuopnom na hurminoj košpici.
14Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu, a dačuju - ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta ćeporeći širk vaš, i neće te obavijestiti sličnoObaviještenom.
15O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah- On je Bogati, Hvaljeni.
16Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenjenovo;
17A nije to Allahu teško.
18I neće se opterećeni teretiti teretom drugog;a ako pretovareni pozove teretu svom, neće seponijeti od njega nimalo, makar bio rod. Samo ćešopomenuti one koji se boje Gospodara svog unevidljivosti i obavljaju salat; a ko se čisti, padoista se čisti za dušu svoju. A Allahu je dolazište!
19I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,
20Niti tmine, niti svjetlo,
21Ni hlad, niti žega,
22I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah dajeda čuje kome hoće. I nisi ti taj koji će pročuti onogko je u kaburima.
23Ti si samo opominjač.
24Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom,donosiocem radosnih vijesti i opominjačem. A nemaumme a da nije (kroz) nju prošao opominjač.
25A ako te poreknu, pa već su poricali oniprije njih. Dolazili su im poslanici njihovi sadokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom.
26Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali;pa kakvo je bilo odbijanje Moje!
27Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, paizvodimo njome plodove različitih boja njihovih; a(ima) planina bijelih i crvenih pruga - različitihboja njihovih - i jako crnih;
28A ljudi i životinje i stoka su takođerrazličitih boja njihovih. Samo se boje Allaha izmeđurobova Njegovih, učeni. Uistinu! Allah je Moćni,Oprosnik.
29Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu iobavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja)neće propasti,
30Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao imiz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.
31A ono što smo ti objavili od Knjige, to jeIstina, potvrda onome što je ispred nje. Uistinu!Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.
32Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima kojesmo odabrali od robova naših, pa je od njih zalimduši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a (neki)od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolomAllahovom. To je to, blagodat velika!
33Bašče Adna! Ući će u njih, nosiće u njimanarukvice od zlata i biser, a odjeća njihova će unjima biti svila.
34I reći će: "Hvala Allahu koji je odstranio odnas tugu. Uistinu! Gospodar naš je Oprosnik,Zahvalni,
35Koji nas je nastanio u kući boravka, izdobrote Svoje. Neće nas dotaći u njoj umor, niti ćenas u njoj dotaći klonulost."
36A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatruDžehennema. Neće se s njima svršiti pa da umru, ineće im se olakšati (ništa) od kazne njegove. Takoćemo platiti svakog nezahvalnika.
37I oni će u njemu zvati u pomoć: "Gospodarunaš! Izbavi nas; radićemo dobro, ne šta smo radili.""Zar vam nismo dali dug život, da se pouči u njemu kose poučava? - i došao vam je opominjač. Zatokušajte!" Pa nemaju zalimi nikakva pomagača.
38Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa iZemlje. Uistinu! On je Znalac grudi.
39On je Taj koji vas je učinio halifama naZemlji; pa ko ne vjeruje, ta protiv njega jenevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicimanevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedinomržnju, i povećava nevjernicima kufr njihov samogubitak.
40Reci: "Vidite li ortake vaše koje prizivatemimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili odzemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo imdali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje?Naprotiv! Zalimi jedni drugima obećavaju samoobmanu."
41Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da nenestanu. A ako krenu da nestanu, neće ih zadržatiniko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.
42I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da će) ako im dođe opominjač sigurno bitiupućeniji od svih ummeta; pa pošto im je došaoopominjač, povećalo im je samo izbjegavanje,
43Oholost na Zemlji i planiranje zla; aplaniranje zla opkoljava jedino počinitelje njegove.Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa nećešnaći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći usunnetu Allahovom promjenu.
44Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav jebio kraj onih prije njih, a bili su jači od njih usili? I nije Allah takav da će Mu umaći ikakva stvaru nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac,Moćni.
45A da ščepava Allah ljude za ono šta suzaslužili, ne bi na površini njenoj ostavio nijednoživo biće; ali, ostavlja ih do roka određenog; pa kaddođe rok njihov, ta uistinu je Allah robova svojihVidilac.
Chapter 36 (Sura 36)
1Ja. Sin.
2Tako Mi Kur´ana mudrog,
3Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,
4Na putu pravom:
5Objavom Moćnog, Milosrdnog,
6Da opominješ ljude čiji očevi nisu biliopominjani, pa su oni nemarni.
7Doista se obistinila Riječ na većini njih, paoni ne vjeruju.
8Uistinu! Mi smo na vratovima njihovim načiniliokove, pa su oni do brada, zato su oni uzdignutihglava.
9I načinili smo ispred njih barijeru i iza njihbarijeru, pa ih prekrili - zato oni ne vide.
10A isto im je, opominjao ih ili ih neopominjao - (oni) neće vjerovati.
11Jedino opominješ onog ko slijedi Opomenu iboji se Milostivog u nevidljivosti. Zato ga obradujoprostom i nagradom plemenitom.
12Uistinu! Mi, Mi ćemo oživiti mrtve, a pišemošta su unaprijed poslali, i tragove njihove. A svakustvar - pobrojat ćemo je u Vodiču jasnom.
13I navedi im primjer stanovnika grada, kad mudođoše izaslanici;
14Kad poslasmo njima dvojicu - pa porekoše njihdvojicu - te pojačasmo trećim, te rekoše: "Uistinu,mi smo vama izaslanici!"
15Rekoše: "Vi ste samo smrtnici slični nama, anije objavio Milostivi ništa; vi samo lažete!"
16Rekoše: "Gospodar naš zna. Uistinu, mi smovama izaslanici,
17A na nama je jedino dostava jasna."
18Rekoše: "Uistinu, mi s vama zlo slutimo; akone odustanete, sigurno ćemo vas kamenovati, i sigurnoće vas od nas dotaći kazna bolna."
19(Izaslanici) rekoše: "Vaša zla kob je savama! Zar zato što ste opomenuti? Naprotiv, vi steljudi koji pretjeruju."
20I dođe s najdaljeg kraja grada čovjek,trčeći. Reče: "O narode moj! Slijedite izaslanike!
21Slijedite onog ko od vas ne traži nagradu, aoni su upućeni.
22I zašto (da) ja ne obožavam Onog ko me jestvorio, a Njemu ćete biti vraćeni?
23Zar da uzmem mimo Njega bogove? Ako miMilostivi želi štetu, neće mi njihovo posredovanjekoristiti nimalo, niti će me oni spasiti.
24Uistinu, ja bih tad bio u zabludi očitoj.
25Uistinu! Ja vjerujem u Gospodara vašeg, zatome čujte!"
26Rečeno je: "Uđi u Džennet." Rekao je: "O damoj narod zna,
27Zašto mi je oprostio Gospodar moj i učinio meod počašćenih!"
28I nismo na narod njegov poslije njegaspustili nikakvu vojsku s neba, i nismo (nikad)spuštali.
29Bio je samo krik jedan, tad gle: oni ugašeni.
30O žalosti nad robovima! Nije im došao nijedanposlanik, a da mu se nisu rugali!
31Zar ne vide koliko smo prije njih uništilinaraštaja, da im se oni ne vraćaju?
32A svi zajedno će kod nas biti privedeni.
33A znak za njih je zemlja zamrla: oživljavamoje i izvodimo iz nje žito, pa od njega jedu;
34I načinili smo na njoj bašče od palmi i loza,i provrili smo na njoj izvore,
35Da jedu od voća njenog - a nisu to uradileruke njihove. Pa zar neće zahvaljivati?
36Slava neka je Onom koji je stvorio parovesvega: od onog šta izrasta iz zemlje, i od dušanjihovih, i od onog šta ne znaju!
37A znak za njih je noć: povlačimo od nje dan,tad gle! oni zamračeni.
38I Sunce plovi staništu svom. To je diktatMoćnog, Znalca;
39I Mjesec, odredili smo mu faze dok se vraćakao grančica stara.
40Sunce - ne treba njemu da dostigne Mjesec,niti noći da pretekne dan. A svakoje u orbiti plovi.
41I znak im je što smo Mi nosili potomkenjihove u lađi natovarenoj.
42I stvorili smo za njih nešto njoj slično, (načemu) se transportuju,
43A ako htjednemo, potopićemo ih, pa im nećebiti pomoći, niti će oni biti izbavljeni,
44Izuzev milošću od Nas, i (kao) uživanje doizvjesnog vremena.
45I kad im se kaže: "Bojte se onog šta jeispred vas i šta je iza vas, da bi vam se smilovalo."
46I nije im došao nijedan znak od znakovaGospodara njihovog, a da nisu bili od njegaodvraćeni!
47I kad im se kaže: "Udjeljujte od onog čim vasje opskrbio Allah", govore oni koji ne vjeruju, onimakoji vjeruju: "Zar da hranimo onog koga bi, da jehtio Allah, nahranio? Vi ste samo u zabludi očitoj!"
48I govore: "Kad će ova prijetnja, ako steistiniti?"
49Očekuju samo krik jedan, obuzeće ih, a oni ćese prepirati.
50Tad neće moći wasijet (sačiniti), niti će seporodicama svojim vratiti.
51I puhnuće se u sur, tad gle: oni iz kabura kaGospodaru svom hitaju.
52Reći će: "O teško nama! Ko nas podiže izspavališta našeg?" "Ovo je ono šta je obećavaoMilostivi, a Istinu su govorili izaslanici."
53Biće samo krik jedan, tad gle: oni svi kodNas privedeni!
54Pa Danas neće duši biti učinjen zulm nimalo,i bićete plaćeni jedino kako ste radili.
55Uistinu, stanovnici Dženneta će Danas bitizauzeti, veseli,
56Oni i žene njihove, u sjenci, na divanimanaslonjeni;
57Imaće oni u njemu voće, i imaće oni štazatraže.
58"Selam!" - biće riječ Gospodara Milosrdnog.
59"I odvojite se Danas o prestupnici!"
60Zar vam nisam naložio, o sinovi Ademovi, dane obožavate šejtana? Uistinu, on vam je neprijateljotvoreni -
61Već da Mene obožavate? Ovo je put pravi.
62I zaista je između vas zaveo mnoštvo veliko.Pa zar niste razumjeli?
63Ovo je Džehennem kojim vam je prijećeno!
64Pržite se njime Danas što niste vjerovali.
65Danas ćemo zapečatiti usta njihova, agovoriće Nam ruke njihove, i svjedočiće noge njihove,za ono šta su zaradili.
66A da smo htjeli, sigurno bismo ugasili očinjihove, te bi se utrkivali putem, pa kako bividjeli?
67I da smo htjeli, sigurno bismo ihpreoblikovali u mjestu njihovom, pa ne bi mogliotići, niti se vratiti.
68A onog koga poživimo, unazadimo ga ustvaranju, pa zar ne shvataju?
69I nismo ga poučili pjesništvu, niti mupriliči, to je samo Opomena i Kur´an jasni,
70Da opomene onog ko je živ, i obistini Riječprotiv nevjernika.
71Zar ne vide da smo Mi stvorili za njih - odonog šta su uradile ruke Naše - stoku, pa su oninjeni gospodari?
72I potčinili smo ih njima, pa su od njihjahalice njihove, i od njih jedu.
73I imaju oni u njima korist i piće; pa zarneće zahvaljivati?
74A uzimaju mimo Allaha bogove, da bi se onipomogli.
75Ne mogu im (dati) pomoć i oni su za njihvojska privedenih.
76Zato neka te ne žalosti govor njihov.Uistinu! Mi znamo šta kriju i šta objelodanjuju.
77Zar ne vidi čovjek da smo ga Mi stvorili odkapi sperme, pa gle! on protivnik otvoreni.
78I Nama navodi primjer, a zaboravio jestvaranje svoje. Govori: "Ko će oživiti kosti - a onebudu truhle?"
79Reci: "Oživiće ih ko ih je sazdao prvi put, aOn je o svakom stvaranju Znalac,
80Koji vam je iz drveta zelenog načinio vatru,pa gle! vi od nje pripaljujete."
81Zar nije Onaj koji je stvorio nebesa i Zemljukadar da stvori slične njima? Svakako!, a On jeTvorac, Znalac!
82Zaista, komanda Njegova kad nešto želi, jestda mu rekne: "Budi!" - tad biva.
83Pa slavljen neka je Onaj u ruci čijoj jevlast svake stvari, a Njemu se vraćate!
Chapter 37 (Sura 37)
1Tako mi u saffove poredanih,
2Te onih koji gone ukorom,
3Te onih koji recituju Opomenu,
4Uistinu! Bog vaš je sigurno Jedini,
5Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, iGospodar istoka.
6Uistinu! Mi smo najniže nebo ukrasili ukrasom- planetama,
7I zaštitom od svakog šejtana zadrtog.
8Ne čuju Najviši skup, a bivaju gađani sa svakestrane,
9Prognani, a njihova kazna je trajna.
10Izuzev ko otrgne grabljenjem - tad ga slijedisvjetlica prodorna.
11Pa upitaj njih: "Da li su oni jače stvorenjeili onaj koga smo stvorili?" Uistinu! Mi smo ihstvorili od ilovače ljepljive.
12Naprotiv, zadivio si se, a rugaju se,
13I kad se opomenu, ne paze,
14A kad znak vide, rugaju se,
15I govore: "Ovo je samo sihr očiti!
16Hoćemo li kad umremo i budemo prah i kosti,uistinu mi biti podignuti,
17Ili očevi naši raniji?"
18Reci: "Da, i vi ćete biti poniženi."
19Pa to će biti samo povik jedan, tad gle! -oni će gledati,
20I reći: "O teško nama! Ovo je Dan sudnji!"
21"Ovo je Dan odluke, onaj kojeg ste poricali."
22Sakupite one koji su činili zulm i drugarenjihove, i ono šta su obožavali,
23Mimo Allaha, pa ih povedite na put džehimu,
24I zaustavite ih, uistinu, oni će biti pitani.
25"Šta vam je, ne pomažete se?"
26Naprotiv, oni su Danas pokorni.
27I pristupaće oni jedni drugima - raspitivaćese,
28Govoriće: "Uistinu, vi ste nam dolazilizdesna."
29Reći će: "Naprotiv, niste bili vjernici,
30I nismo mi imali nad vama nikakve moći.Naprotiv! Bili ste narod pretjerujućih.
31Zato se na nama obistinila Riječ Gospodaranašeg: uistinu, mi smo ti koji kušamo.
32Tad smo vas zaveli. Uistinu, mi smo bilizalutali."
33Pa uistinu, oni će u kazni Tog dana bitisudionici.
34Uistinu, Mi ćemo tako postupiti saprestupnicima.
35Uistinu, oni su se - kad im je rečeno: "Nemaboga osim Allaha" - uzoholili,
36I govorili: "Zar da mi uistinu napustimobogove naše radi pjesnika ludog?"
37Naprotiv, došao je s Istinom i potvrdioizaslanike.
38Uistinu, vi ćete kušati kaznu bolnu -
39I bićete plaćeni samo kako ste radili -
40Izuzev robova Allahovih čistih,
41Ti takvi će imati opskrbu poznatu:
42Voće; i oni će biti počašćeni,
43U baščama uživanja,
44Na sofama će naspramni biti,
45Obilaziće se oko njih sa čašom izvora,
46Bijelog, prijatnog za pijače.
47Neće biti u njemu glavobolje, niti će se oniod njega opiti.
48A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda,krupnooke,
49Kao da su one jaja skrivena.
50Tad će pristupati oni jedni drugima,raspitivaće se.
51Reći će govornik između njih: "Uistinu, jasam imao druga,
52Govorio je: ´Jesi li uistinu ti od onih kojipotvrđuju?
53Zar ćemo kad umremo i budemo prah i kosti,uistinu mi polagati račun?"
54Reći će: "Da li biste vi pogledali?"
55Tad će pogledati pa će ga vidjeti usreddžehima.
56Reći će: "Tako mi Allaha, zamalo da meupropastiš.
57I da nije bilo blagodati Gospodara mog,sigurno bih bio od privedenih."
58"Pa zar nećemo mi biti mejjiti,
59Izuzev smrti naše ranije, i nećemo mi bitimučeni?"
60Uistinu, ovo je to, uspjeh veličanstven.
61Za slično ovome, ta neka rade radnici!
62Da li je to bolje ugošćenje ili drvo zekkum?
63Uistinu, Mi ćemo ga učiniti iskušenjem zazalime.
64Uistinu, to drvo izlazi iz dna džehima,
65Plod njegov - kao da su to glave šejtana.
66Pa uistinu, oni će jesti od njega te punitinjime trbuhe.
67Zatim će oni uistinu imati na njega mješavinuključale vode,
68Potom je uistinu povratište njihovo džehimu.
69Uistinu, oni su našli očeve svoje zalutale,
70Pa oni tragovima njihovim hite.
71A doista je prije njih zalutala većinaprijašnjih,
72I doista smo slali među njih opominjače.
73Zato pogledaj kakav je bio kraj opominjanih,
74Izuzev robova Allahovih čistih.
75A doista Nas je zvao Nuh, pa divni su Onikoji su se odazvali.
76I spasili smo njega i porodicu njegovu odžala strašnog,
77I učinili potomstvo njegovo - njihpreživjelima,
78I ostavili nad njim u kasnijim(pokoljenjima):
79"Selam Nuhu u svjetovima!"
80Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
81Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,
82Zatim smo potopili druge.
83A uistinu, od stranke njegove je Ibrahim.
84Kad dođe Gospodaru svom sa srcem zdravim,
85Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta toobožavate?
86Zar lažne bogove mimo Allaha želite?
87Pa šta je vaše mišljenje o Gospodarusvjetova?"
88Tad osmotri pogledom zvijezde,
89Pa reče: "Uistinu, ja sam bolestan!"
90Tad se okrenuše od njega odlazeći.
91Pa se prikrade bogovima njihovim, te reče:"Zar ne jedete?,
92Šta vam je, ne govorite?"
93Pa im se prikrade udarajući desnicom.
94Tad mu se približiše, žureći.
95Reče: "Zar obožavate ono što klešete,
96A Allah je stvorio vas i ono što pravite?"
97Rekoše: "Sagradite mu građevinu, pa ga baciteu vatru."
98Tad mu zaželiše spletku, pa njih učinismodonjima.
99I reče: "Uistinu, ja sam putnik Gospodarusvom, uputiće me.
100Gospodaru moj! Daruj mi (potomka) oddobrih."
101Pa smo ga obradovali dječakom blagim.
102Pa pošto je dostigao s njim (dobu)privređivanja, reče: "O sinčiću moj! Uistinu sam ja usnu vidio da te ja koljem, pa gledaj, šta vidiš?"Reče: "O oče moj! Učini šta ti se naređuje. Naći ćešme - ako htjedne Allah - (jednim) od strpljivih."
103Pa pošto se oba pokoriše, i položi ga načelo,
104I pozvasmo ga: "O Ibrahime!
105Već si ispunio snoviđenje. Uistinu, mi takonagrađujemo dobročinitelje.
106Uistinu, ovo je to, kušnja očita."
107I iskupismo ga žrtvom golemom,
108I ostavismo mu među kasnijima:
109"Selam Ibrahimu!"
110Tako nagrađujemo dobročinitelje!
111Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,
112A obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom,od pravednih,
113I blagoslovili njega i Ishaka; a odpotomstva njih dvojice je dobročinitelj i zalim dušisvojoj, očiti;
114I doista smo obdarili Musaa i Haruna,
115I spasili njih dvojicu i narod njihov odžala strašnog,
116I pomogli ih, pa su oni bili pobjednici;
117I dali smo njima dvojici Knjigu jasnih(stvari),
118I uputili ih putem pravim,
119I ostavili njima dvojici među kasnijima:
120"Selam Musau i Harunu!"
121Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
122Uistinu, njih dvojica su bili od robovaNaših vjernika.
123I uistinu, Il´jas je bio od izaslanika.
124Kad reče narodu svom: "Zar se ne bojite?
125Zar prizivate Ba´la, a ostavljate Najboljegod stvoritelja,
126Allaha, Gospodara vašeg i Gospodara očevavaših ranijih?"
127Pa su ga porekli, pa uistinu će oni bitiprivedeni,
128Izuzev robova Allahovih čistih.
129I ostavili smo njemu među kasnijima:
130"Selam Il´jasu!"
131Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
132Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika.
133I uistinu, Lut je bio od izaslanika.
134Kad spasismo njega i porodicu njegovu - sve,
135Izuzev starice među izostalima,
136Zatim smo uništili druge.
137A uistinu, vi prolazite pored njih jutrom,
138I noću; pa zar ne shvatate?
139I uistinu, Junus je bio od izaslanika;
140Kad pobježe k lađi natovarenoj,
141Pa je bacio kocku, te bio od odbačenih,
142Tad ga je progutala (velika) riba, i on jeprijekora vrijedan:
143Pa da on nije bio od onih koji slave(Allaha),
144Sigurno bi ostao u njenoj utrobi do Dana(kad) će biti podignuti.
145Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, a on jebio bolestan,
146I dali smo da nad njim izraste žbun tikve;
147I poslali ga ka stotini hiljada ili više,
148Pa su vjerovali, te smo im dali uživanje doizvjesnog vremena.
149Zato ih upitaj: "Jesu li Gospodara tvogkćeri, a njihovi sinovi?"
150Ili smo stvarali meleke ženskima, a onisvjedoci bili?
151Besumnje! Uistinu oni zbog laži svojegovore:
152"Rodio je Allah", a uistinu, oni sulažljivci.
153Zar je odabrao kćeri nad sinovima?
154Šta vam je? Kako sudite?
155Pa zar se nećete poučiti?
156Ili vi imate dokaz očit?
157Pa donesite knjigu svoju, ako istinugovorite!
158I uspostavljaju između Njega i džinnasrodstvo, a doista džinni znaju da će oni uistinubiti privedeni -
159Slavljen neka je Allah od onog šta pripisuju-
160Izuzev robova Allahovih čistih.
161Pa uistinu, vi i ono šta obožavate,
162Niste vi protiv Njega zavodnici,
163Izuzev onog koji će biti pržen džehimom.
164A nema od nas nijednog, a da njegovo mjestonije poznato,
165I uistinu! Mi, Mi smo poredani,
166I uistinu, Mi, Mi smo slavitelji.
167A oni su sigurno govorili:
168"Da je kod nas Opomena od ranijih,
169Sigurno bismo bili robovi Allahovi čisti."
170Pa nisu u njega vjerovali, pa saznaće!
171A već je prethodila Riječ Naša robovimaNašim poslanim.
172Uistinu, oni - oni će biti pomognuti,
173I uistinu, vojska Naša - oni će bitipobjednici.
174Zato se okreni od njih izvjesno vrijeme,
175I posmatraj ih, pa vidjeće.
176Pa zar kaznu Našu požuruju?
177Pa kad se spusti u avliju njihovu, tad ćebiti zlo jutro upozoravanih.
178I okreni se od njih izvjesno vrijeme,
179I posmatraj, pa vidjet će!
180Slavljen neka je Gospodar tvoj, Gospodarmoći, od onog šta pripisuju!
181I selam izaslanicima,
182I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
Chapter 38 (Sura 38)
1Sad. Tako mi Kur´ana, posjednika Opomene,
2Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su irazdoru.
3Koliko smo prije njih uništili pokoljenja, pasu prizivali, a prošlo bi vrijeme za uzmicanje.
4A čudili su se da im je došao opominjač izmeđunjih, i govorili nevjernici: "Ovo je čarobnjak,lažac.
5Je li učinio bogove Bogom Jedinim? Uistinu,ovo je stvar čudesna!"
6I krenuše velikani izmeđe njih: "Idite iustrajte uz bogove svoje! Uistinu, ovo je stvar kojase želi!
7Nismo o ovome čuli u milletu zadnjem. Ovo jesamo izmišljotina!
8Zar je njemu objavljena Opomena između nas?"Naprotiv! Oni su u sumnji o Opomeni Mojoj. Naprotiv,još nisu okusili kaznu Moju.
9Zar su kod njih riznice milosti Gospodaratvog, Moćnog, Darivaoca?
10Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onogšta je između njih? Pa neka se uspnu (kakvim)sredstvima!
11Vojska su što je ondje poražena od saveznika.
12Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad ifaraon, posjednik stubova,
13I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke -takve su partije.
14Svaki je samo poricao poslanike, pa seobistinila kazna Moja.
15A takvi čekaju samo krik jedan, za kojeg nemaodlaganja.
16I govore: "Gospodaru naš! Ubrzaj nam dio našprije Dana obračuna."
17Strpi se nad onim šta govore, i sjeti se robaNašeg Dawuda, posjednika moći. Uistinu, on je bio tajkoji se obraćao (Allahu).
18Uistinu! Mi smo potčinili brda (da) s njimslave u sutonu i obasjavanju,
19I ptice okupljene; svako je Njemu obraćenik.
20I ojačali smo carstvo njegovo, i dali mumudrost i odlučan govor.
21A da li je tebi stigla vijest o parničarima?- kad se ispeše na mihrab;
22Kad uđoše Dawudu, pa se prestraši od njih,rekoše: "Ne boj se! Dva smo parničara, učinili smonepravdu jedan drugom, zato među nama presudi sIstinom; i ne budi nepravedan; i uputi nas puturavnom.
23Uistinu, ovo je brat moj. On ima devedesetdevet ovaca, a ja imam jednu ovcu, pa je rekao:´Povjeri je meni!´ - i nadmaši me u govoru."
24(Dawud) reče: "Zaista ti je učinio zulmtraženjem ovce tvoje ovcama svojim. A uistinu, mnogiod ortaka čine nasilje jedni drugima, izuzev kojivjeruju i čine dobra djela - a njih je malo." I Dawudpomisli da ga iskušavamo, pa zamoli oprost Gospodarasvog i pade na ruku´ i pokaja se.
25Tad smo mu to oprostili, a uistinu, on imakod Nas bliskost i lijepo povratište.
26O Dawude! Uistinu! Mi smo te učinili halifomna Zemlji, zato sudi među ljudima s Istinom, i neslijedi strast, pa da te zavede s puta Allahovog.Uistinu, koji zavode s puta Allahovog, imaće onikaznu žestoku što su zaboravili Dan obračuna.
27I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih, uzaludno. To je mišljenje onih koji nevjeruju. Pa teško onima koji ne vjeruju - od vatre!
28Zar tretiramo one koji vjeruju i rade dobradjela, kao mufside na Zemlji? Ili tretiramobogobojazne kao razvratnike?
29Knjiga koju smo ti objavili jeblagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da sepouče posjednici razuma.
30I podarili smo Dawudu Sulejmana. Divan rob!Uistinu, on je bio onaj koji se obraćao.
31Kad mu se izvedoše u sumrak safinati brzi,
32Tad reče: "Uistinu! Ja sam iskazao ljubavprema dobru (više) no zikru Gospodara svog" - dok nebi skriveno u velu (noći).
33"Vratite mi ih", pa je počeo glađenjem nogu ivratova.
34I doista smo iskušavali Sulejmana, i bacilina prijesto njegov tijelo - zatim se obratio.
35Reče: "Gospodaru moj! Oprosti mi, daruj mivlast kakvu niko neće imati poslije mene! Uistinu,Ti, Ti si Darivalac."
36Pa smo potčinili njemu vjetar - puhao jepovjetarac po naredbi njegovoj blago kud je htio,
37I šejtane, svakog graditelja i ronioca,
38I druge povezane u okove.
39"Ovo je poklon Naš, pa daruj ili zadrži, bezračuna."
40A uistinu, on kod Nas ima bliskost i lijepopovratište.
41I spomeni roba Našeg Ejjuba, kad pozvaGospodara svog: "Uistinu me šejtan dotiče jadom ipatnjom."
42"Udri nogom svojom!" Ovo je mjesto pranja -hladno, i (voda za) piće.
43I podarili smo mu porodicu njegovu, i sličnonjima uz njih - milost od Nas - i Opomenu za imaocerazuma.
44"I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i neprekrši zakletvu!" Uistinu, Mi smo ga našlistrpljivim. Divan rob! Uistinu, on je bio pokajanik.
45I spomeni robove Naše, Ibrahima i Ishaka iJakuba - posjednike čvrstine i zapažanja.
46Uistinu! Mi smo ih pročistili čistom(osobinom), sjećanjem Kuće.
47I uistinu, oni su kod Nas od odabranih,najbolji.
48I spomeni Isma´ila i Eljese´a i Zul´kifla; asvaki je bio od najboljih.
49Ovo je podsjećanje; a uistinu, bogobojazni ćeimati divno povratište,
50Bašče Adna, za njih otvorenih kapija,
51Naslonjeni u njima, tražiće u njima mnogovoća, i piće.
52A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda,vršnjakinje.
53Ovo je ono šta vam se obećava za Danobračuna.
54Uistinu, ovo je opskrba Naša, nema za njunikakva iscrpljenja.
55Ovo! A uistinu, prevršitelji će imati zlopovratište,
56Džehennem - pržiće se njime, ta loše jeodmorište.
57Ovo! Zato neka ga kušaju - ključalu tekućinui ledenu,
58I druge, od sličnih tome, u parovima!
59Ovo je skupina koja se s vama gura; neće zanjih biti dobrodošlice! Uistinu, oni će biti prženivatrom.
60Reći će: "Naprotiv, vi - vama nema merhaba:vi ste ga pripremili za nas, pa loše je stanište!"
61Reći će: "Gospodaru naš! Ko je ovo pripremioza nas, pa dodaj mu dvostruku kaznu u vatri!"
62I govoriće: "Šta nam je, ne vidimo ljude kojesmo brojali ozloglašenima?
63Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli snjih pogledi (naši)?"
64Doista, to će biti istina: svađa stanovnikavatre.
65Reci: "Ja sam samo opominjač, i nema nikakvaboga, izuzev Allaha Jedinog, Onog koji pokorava,
66Gospodara nebesa i Zemlje i šta je izmeđunjih, Moćnog, Oprosnika."
67Reci: "To je vijest veličanstvena,
68Vi ste od nje odvraćeni!
69Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvišem,kad su raspravljali;
70Meni se objavljuje da sam ja samo opominjačjasni."
71Kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu, Jasam Tvorac smrtnika od ilovače,
72Zato kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad padnite njemu ničice."
73Pa su učinili sedždu meleci, svi oni zajedno,
74Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika.
75(Allah) reče: "O Iblisu! Šta te je spriječiloda padneš na sedždu onom šta sam stvorio rukamaSvojim? Jesi li se uzoholio ili si od uzvišenih?"
76Reče: "Ja sam bolji od njega, mene si stvoriood vatre, a njega si stvorio od ilovače."
77(Allah) reče: "Pa izlazi iz njega, pa uistinusi ti protjeran,
78I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje doDana sudnjeg."
79Reče: "Gospodaru moj! Pa odgodi mi do Danakad će biti podignuti."
80(Allah) reče: "Pa uistinu si ti od onihkojima se odgađa,
81Do Dana - wakta poznatog."
82Reče: "Pa tako mi moći Tvoje, sigurno ću ihsve zavesti,
83Izuzev robova Tvojih - od njih čistih."
84(Allah) reče: "Pa Istina je, a Istinugovorim,
85Sigurno je da ću napuniti Džehennem tobom ionim ko te između njih bude slijedio - svima."
86Reci (Muhammede): "Ne tražim od vas za njeganikakvu nagradu, i nisam ja od izvještačenih.
87On je samo Opomena svjetovima.
88A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon(izvjesnog) vremena."
Chapter 39 (Sura 39)
1Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.
2Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom,zato obožavaj Allaha, odan Njegovoj vjeri.
3Uistinu, čista vjera je za Allaha! A oni kojimimo Njega uzimaju zaštitnike (kažu): "Obožavamo ihsamo da nas približe Allahu bliskošću." Doista ćeAllah presuditi među njima o onom u čemu se onirazilaze. Uistinu, Allah ne upućuje onog ko je lažac,nezahvalnik.
4Da je Allah želio da uzme dijete, sigurno biod onog šta stvara izabrao šta hoće. Slava neka jeNjemu! On, Allah, je Jedini, Onaj koji pokorava!
5Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavijanoću dan, i zavija danom noć. I potčinio je Sunce iMjesec. Svakoje plovi roku određenom. Besumnje! On jeMoćni, Oprosnik!
6Stvorio vas je od duše jedne, zatim od njenačinio paricu njenu, i dao vam od stoke osam parova.Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem izastvaranja, u tri tmine. To je Allah, Gospodar vaš!,Njegova je vlast. Nema boga osim Njega, pa kako seodvraćate?
7Ako ne vjerujete - pa uistinu, Allah je od vasNeovisan, a nije zadovoljan nezahvalnošću robovaSvojih. A ako zahvaljujete, zadovoljan je On s vama.I neće se teretiti opterećeni teretom drugog. Zatimje Gospodaru vašem povratak vaš, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili. Uistinu! On jeZnalac grudi.
8I kad čovjeka dotakne nevolja, prizivaGospodara svog, obraćajući se Njemu. Potom, kad mupodari blagodat od Sebe, zaboravi ono za što Ga jeprizivao ranije, i postavlja Allahu jednake da bizavodio s puta Njegovog. Reci: "Uživaj malo unevjerovanju svom, uistinu si ti od stanovnikavatre."
9Da li je onaj ko je pokoran za vrijeme noći,padajući na sedždu i stojeći, pazi na Ahiret i nadase milosti Gospodara svog...? Reci: "Da li su istioni koji znaju i koji ne znaju?" Jedino se poučavajuposjednici razuma!
10Reci: "O robovi Moji koji vjerujete! Bojte seGospodara svog. Onima koji rade dobro na ovom Dunjau,biće dobro, a Zemlja Allahova je prostrana. Samo ćestrpljivima biti isplaćena nagrada njihova bezračuna."
11Reci: "Uistinu! Meni je naređeno da obožavamAllaha, odan Njegovoj vjeri,
12I naređeno mi je da budem prvi od muslimana."
13Reci: "Uistinu, ja se plašim ako ne poslušamGospodara svog, kazne Dana strašnog."
14Reci: "Allaha obožavam - odan Njegovoj vjeri.
15Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega." Reci:"Gubitnici će biti oni koji izgube duše svoje iporodice svoje na Dan kijameta. Zar to nije tajgubitak očiti?"
16Imaće oni iznad sebe nadstrešice od vatre iispod sebe (vatreni) podijum. To je ono čime Allahzastrašuje robove Svoje: "O robovi Moji, ta bojte seMene!"
17A koji se klonu taguta - da ga ne obožavaju iobrate se Allahu - za njih je radosna vijest. Zatoobraduj robove Moje,
18One koji slušaju Riječ i slijede najbolje odnjega. Takvi su oni koje je uputio Allah, a ti takvisu posjednici razuma.
19Pa zar onog na kom se ispunila riječ kazne -pa zar ti spasavaš onog ko će u vatri biti?
20Međutim, oni koji se boje Gospodara svog,imaće oni prostorije iznad kojih su prostorijeizgrađene, ispod kojih teku rijeke. Obećanje jeAllahovo, ne krši Allah obećanje!
21Zar ne vidiš da Allah spušta iz neba vodu, padaje da otiče izvorima na Zemlji, zatim njome izvodiusjev raznolikih boja njegovih, potom svehne, pa gavidiš požutjelog, zatim ga učini izlomljenim.Uistinu, u tome je opomena za imaoce razuma.
22Pa da li je onaj kome je Allah proširio grudinjegove za Islam, pa je on na svjetlu Gospodarasvog...? Pa teško tvrdim srcima njihovim od OpomeneAllahove. Takvi su u zabludi očitoj.
23Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigujednoobraznu, ponavljajuću. Ježe se od nje kože onihkoji se boje Gospodara svog. Zatim se smekšavaju koženjihove i srca njihova na spomen Allaha. To je UputaAllahova, upućuje njome koga hoće. A koga zavedeAllah, tad on nema nikakvog upućivača.
24Pa da li je onaj ko će se štititi licemsvojim od zla kazne Dana kijameta...? I reći će sezalimima: "Iskusite šta ste zaradili!"
25Poricali su oni prije njih, pa im je došlakazna odakle nisu zapazili.
26Zato je Allah dao da oni iskuse poniženje uživotu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta veća - kadbi znali!
27I zaista smo ljudima naveli u ovom Kur´anu odsvega primjer, da bi se oni poučili;
28Kur´an na arapskom, bez ikakveiskrivljenosti, da bi se oni pobojali.
29Navodi Allah primjer čovjeka: on pod ortacimasvađalicama, i čovjeka potčinjenog čovjeku. Jesu liisti primjerom? Hvala neka je Allahu! Naprotiv,većina njih ne zna!
30Uistinu, ti ćeš biti mrtav, i uistinu, oni ćebiti mrtvaci,
31Zatim ćete se uistinu vi, na Dan kijameta kodGospodara svog prepirati.
32Pa ko je nepravedniji od onog ko laže naAllaha i poriče Istinu kad mu dođe? Zar neće biti uDžehennemu boravište za nevjernike?
33A onaj ko donosi Istinu, i vjeruje u nju, titakvi su bogobojazni.
34Imaće oni šta htjednu kod Gospodara svog. Toje plaća dobročinitelja,
35[to će im oprostiti Allah najgore šta su uradili, ipodmiriti im nagradu njihovu za najbolje šta suuradili.
36Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše tesa onima mimo Njega. A koga zavede Allah - pa njemunema nikakvog upućivača.
37A koga upućuje Allah - pa nema za njeganikakva zabluđivača. Zar nije Allah Moćni, Vlasnikosvete?
38A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Pa viditeli ono što prizivate mimo Allaha - ako mi Allah želištetu - jesu li oni ti koji će otkloniti nevoljuNjegovu? Ili mi želi milost - jesu li oni ti koji ćezadržati milost Njegovu?" Reci: "Dovoljan mi jeAllah; u Njega se pouzdavaju koji se pouzdavaju."
39Reci: "O narode moj! Radite u pozicijisvojoj, uistinu, ja sam radnik, pa saznaćete,
40Ko je taj kome će doći kazna - poniziće ga, ina njega će se obarati kazna neprestana."
41Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve)ljude, s Istinom. Pa ko se uputi, pa za dušu jenjegovu; a ko zaluta, pa samo luta protiv nje. A nisiti nad njima čuvar.
42Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove - akoja nije umrla - u snu njenom. Tad zadržava onukojoj je odredio smrt, a šalje drugu do rokaodređenog. Uistinu, u tome su znaci za ljude kojirazmišljaju.
43Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci:"Zar iako ne vladaju ničim, niti razumiju?"
44Reci: "Allahovo je posredovanje svako,Njegova je vlast nebesa i Zemlje, zatim se Njemuvraćate."
45I kad se spomene Allah - Jedini On, zgrče sesrca onih koji ne vjeruju u Ahiret, a kad se spomenuoni mimo Njega, gle! - oni se raduju.
46Reci: "O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Znalče nevidljivog i vidljivog! Ti ćeš presuditi međurobovima Svojim o onom u čemu su se razilazili."
47I kad bi oni koji čine zulm imali sve šta jena Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se timeiskupljivali od zla kazne Dana kijameta; a pojavićeim se od Allaha ono s čime nisu računali.
48I pojaviće im se zla onog šta su zaradili, isnaći će ih ono čemu su se ismijavali.
49Pa kad čovjeka dotakne nesreća, priziva Nas,zatim kad mu podarimo blagodat od Nas, kaže: "To mije dato samo zbog znanja (mog)." Naprotiv, to jeiskušenje, ali većina njih ne zna!
50Već su to govorili oni prije njih, pa im nijekoristilo ono šta su stekli.
51Tad su ih pogodila zla koja su zaradili. Aoni od takvih koji čine zulm, pogodiće ih zla kojastiču; a nisu oni ti koji će umaći.
52Zar ne znaju da Allah pruža opskrbu kome hoćei uskraćuje? Uistinu, u tome su znaci za ljude kojivjeruju.
53Reci: "O robovi Moji koji ste pretjeraliprotiv duša svojih! Ne očajavajte o milostiAllahovoj, uistinu, Allah oprašta grijehe sve.Uistinu, On, On je Oprosnik, Milosrdni.
54I obratite se Gospodaru svom i Njemu sepredajte, prije nego vam dođe kazna - poslije nećetebiti pomognuti.
55I slijedite najbolje šta vam se objavljuje odGospodara vašeg, prije nego vam dođe kazna iznenada,a vi ne opazite.
56Da ne kaže duša: ´O tugo moja zbog onog štosam zanemario spram Allaha, i doista bio odizrugivača."
57Ili rekne: "Da me je Allah uputio, sigurnobih bio od bogobojaznih!"
58Ili kaže u vrijeme kad vidi kaznu: "Da mi jepovratak, pa da budem od dobročinitelja!"
59Svakako! Doista su ti dolazili ajeti Moji pasi ih poricao i oholio se i bio od nevjernika.
60A na Dan kijameta vidjećeš one koji su lagalina Allaha, lica njihova biće pocrnila. Zar neće uDžehennemu biti boravište oholih!
61I spasit će Allah one koji su se bojali, zbogpostignuća njihovog, neće ih dotaći zlo, niti će onitugovati.
62Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nadsvakom stvari Zaštitnik!
63Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje! A onikoji ne vjeruju u ajete Allahove - ti takvi sugubitnici.
64Reci: "Pa zar mi naređujete da drugog, a neAllaha obožavam? O neznalice!"
65A doista je objavljeno tebi i onima prijetebe: "Ako pridružiš - sigurno će propasti rad tvoj isigurno ćeš biti od gubitnika.
66Naprotiv! Allaha zato obožavaj i budi odzahvalnih!"
67I ne cijene Allaha pravim cijenjenjemNjegovim, a Zemlja sva biće u šaci Njegovoj na Dankijameta, i nebesa će smotana biti u desniciNjegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju!
68I puhnuće se u sur pa će se onesvijestiti koje u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htjedne(zaštititi) Allah. Zatim će se u njega puhnuti drugiput, tad gle! - oni stoje, gledaju,
69I zablistaće Zemlja svjetlošću Gospodarasvog, i postaviće se Knjiga, i dovešće sevjerovjesnici i svjedoci, i presudiće se među njima sIstinom, i neće im biti učinjen zulm.
70I biće plaćeno svakoj duši šta je radila, aOn je Najbolji znalac onog šta čine.
71I biće sprovođeni oni koji ne vjeruju kaDžehennemu u skupinama, dok - kad mu dođu, otvorit ćese kapije njegove, a reći će im čuvari njegovi: "Zarvam nisu dolazili poslanici između vas - učili vamajete Gospodara vašeg i opominjali vas na vaš susretovog dana vašeg?" Reći će: "Svakako, ali obistinilase riječ kazne nad nevjernicima."
72Biće rečeno: "Uđite na kapije Džehennema,vječno ćete biti u njemu." Pa lošeg li boravištaoholih.
73I biće sprovođeni oni koji su se bojaliGospodara svog ka Džennetu u skupinama, dok - kad mudođu i otvorene budu kapije njegove i reknu im čuvarinjegovi: "Selamun alejkum! Bili ste dobri, zato uđiteu njega da vječno boravite!"
74A (oni) će reći: "Hvala Allahu koji nam jeispunio obećanje Svoje i dao nam da naslijedimoZemlju, nastanjujemo se u Džennetu gdje hoćemo!" Padivna je nagrada radnika!
75I vidjećeš meleke, okružitelje okolo Arša,slave sa hvalom Gospodara svog. I presudiće se međunjima s Istinom, i biće rečeno: "Hvala neka jeAllahu, Gospodaru svjetova!"
Chapter 40 (Sura 40)
1Ha. Mim.
2Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Znalca,
3Oprosnika grijeha i Primaoca pokajanja,Žestokog u kazni, Posjednika darežljivosti. Nema bogaosim Njega, Njemu je dolazište.
4O ajetima Allahovim raspravljaju jedino onikoji ne vjeruju, zato neka te ne zavara njihovokolebanje na Zemlji.
5Poricao je prije njih narod Nuhov i strankeposlije njih. Namjeravao je svaki ummet za poslanikanjihovog - da ga se dočepaju. I raspravljali suneistinom, da bi njome pobili Istinu, zato sam ihdograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!
6I tako se obistinila Riječ Gospodara tvog naonima koji nisu vjerovali: da će oni biti stanovnicivatre.
7Oni koji nose Arš i ko je oko njega, slave sahvalom Gospodara svog i vjeruju u Njega i tražeoprost za one koji vjeruju. "Gospodaru naš! Obuhvatiosi svaku stvar milošću i znanjem, pa oprosti onimakoji se pokaju i slijede put Tvoj, i sačuvaj ih kaznedžehima.
8Gospodaru naš! I uvedi ih u bašče Adna koje siim obećao, i onog ko čini dobro od očeva njihovih ižena njihovih i potomaka njihovih. Uistinu! Ti, Ti siMoćni, Mudri.
9I sačuvaj ih zlih djela, a koga sačuvaš zlihdjela Tog dana - pa zaista si mu se smilovao. A to jetaj uspjeh veličanstven.
10Uistinu, oni koji ne vjeruju, biće pozvani:"Doista je mržnja Allahova veća od mržnje vaše - dušavaših - kad ste pozivani vjerovanju, pa nistevjerovali."
11Reći će: "Gospodaru naš! Usmrtio si nas dvaputa i oživio nas dva puta, pa smo priznali grijehenaše; pa ima li za izlazak ikakva puta?"
12"To zbog toga što - kad se prizivao Allah,Jedini On - niste vjerovali, a kad Mu sepridruživalo, vjerovali ste! Pa sud pripada Allahu,Uzvišenom, Velikom."
13On je Taj koji vam pokazuje znakove Svoje ispušta vam s neba opskrbu. A poučava se samo ko seobrati.
14Zato prizivajte Allaha, odani Njegovoj vjeri- makar mrzili nevjernici -
15Posjednik najviših deredža, Vlasnik Arša!Stavlja Duh naredbe Svoje na koga hoće od robovaSvojih, da upozori na Dan susreta,
16Dan kad oni izađu, neće biti skriveno Allahunjihovo ništa. Čija je vlast Danas? Allaha Jedinog,Onog koji pokorava!
17Danas će se platiti svakoj duši šta jezaslužila. Nema zulma Danas! Uistinu! Allah je brzobračunom.
18I upozori ih Danom približavajućim, kad ćesrca kod grla biti zaprečena; neće imati zaliminikakvog prijatelja niti posrednika uslišanog.
19Zna nevjerne oči i ono šta kriju grudi.
20I Allah sudi s Istinom, a oni koje prizivajumimo Njega, ne sude ničim. Uistinu! Allah - On jeOnaj koji čuje, Onaj koji vidi.
21Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su oni žešći odnjih u sili i tragovima na Zemlji, pa ih je dograbioAllah zbog grijeha njihovih, i nije im bilo od Allahanikakvog zaštitnika.
22To zato što su im poslanici njihovi dolazilis dokazima jasnim, pa nisu vjerovali. Zato ih jedograbio Allah. Uistinu! On je Silan, Žestok kaznom!
23I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našimi autoritetom očitim,
24Faraonu i Hamanu i Karunu, pa su rekli:"Vračar, lažov!"
25Pa pošto im dođe s Istinom od Nas, rekoše:"Ubijajte sinove onih koji s njim vjeruju, apoštedite žene njihove." A spletka nevjernika je samozabluda.
26I reče faraon: "Pustite me da ubijem Musaa, anek pozove Gospodara svog. Uistinu, ja se plašim dane promijeni vjeru vašu ili da ne prouzrokuje fesadna Zemlji."
27A Musa reče: "Uistinu, ja tražim zaštitu uGospodara svog i Gospodara vašeg od svakog oholog(koji) ne vjeruje u Dan obračuna."
28I čovjek vjernik iz porodice faraonove,(koji) je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar daubijete čovjeka što kaže: ´Gospodar moj je Allah´, adoista vam je došao s dokazima jasnim od Gospodaravašeg? A ako je lažac, pa protiv njega je laž njegova- a ako je iskren, pogodiće vas dio onog čime vamprijeti. Uistinu, Allah ne upućuje onoga kopretjeruje, ko laže.
29O narode moj! Vaša je vlast danas, pobjedniciste na Zemlji. Pa ko će nas pomoći protiv sileAllahove, ako nam dođe?" Reče faraon: "Pokazujem vamjedino šta vidim, i samo vas upućujem putuispravnom."
30A onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj!Uistinu se ja plašim protiv vas (nečeg) sličnog danupartija (prethodnih),
31Sličnog stanju naroda Nuhovog, i Ada iSemuda, i onih poslije njih. A ne želi Allah zulmrobovima."
32"I o narode moj! Uistinu, ja se plašim za vasDana pozivanja,
33Dana kad ćete se okrenuti, bjegunci ćetebiti, nećete vi od Allaha imati nikakvog zaštitnika.A koga zavede Allah - pa nema njemu nikakvogupućivača.
34I doista vam je Jusuf još prije došao sadokazima jasnim, pa niste prestali biti u sumnji oonom šta vam je donio - dok, kad je umro, rekli ste:"Neće Allah poslije njega podići poslanika." TakoAllah zabluđuje onog ko je rasipnik, sumnjivac,
35One koji raspravljaju o ajetima Allahovim bezikakva dokaza prispjelog njima. Velika je mržnja kodAllaha (zbog toga) i kod onih koji vjeruju. Takopečati Allah svako srce oholog, silnika.
36I reče faraon: "O Hamane! Sagradi mi toranj,da bih ja dosegao sredstva,
37Sredstva nebeska, pa se uspeo bogu Musaovom -a uistinu, ja ga smatram lašcem." I tako je uljepšanofaraonu zlo djela njegovog i odvraćen je od puta, aspletka faraonova (vodi) samo u propast.
38I reče onaj koji je vjerovao: "O narode moj!Slijedite mene, uputiću vas putu ispravnom.
39O narode moj! Doista je ovaj život Dunjaauživanje, a uistinu, Ahiret - on je kuća ostanka.
40Ko učini zlo, pa biće plaćen samo sličnimnjemu, a ko učini dobro, muškarac ili žena, a on budevjernik - pa takvi će ući u Džennet - biće u njemuopskrbljivani bez ikakvog računa.
41I o narode moj![ta mi je? Pozivam vas spasu, a pozivate me vatri.
42Pozivate me da ne vjerujem u Allaha ipridružujem Njemu ono o čemu ja nemam znanje, a javas pozivam Moćnom, Oprosniku.
43Nema sumnje da me pozivate onom kome nemapozivanja na Dunjau niti na Ahiretu i da je povrataknaš Allahu; i da će prekršitelji - oni bitistanovnici vatre.
44Pa sjetićete se šta vam govorim, a stvarsvoju povjeravam Allahu. Uistinu! Allah je Vidilacrobova."
45Zato ga je Allah sačuvao zala koja suplanirali, a ljudstvo faraonovo će pogoditi zlakazna:
46Vatra - izlagaće se na nju jutrom i navečer;a na Dan kad nastupi Čas: "Uvedite ljudstvo faraonovonajžešćoj kazni."
47I kad se budu prepirali u vatri, tad će slabireći onima koji su se oholili: "Uistinu! Mi smo bilivaši sljedbenici, pa jeste li vi ti koji će od nasotkloniti dio vatre?"
48Oni koji su se oholili će reći: "Uistinu, svismo mi u njoj. Uistinu, Allah je već presudio međurobovima!"
49I reći će oni koji su u vatri, čuvarimaDžehennema: "Zovite Gospodara vašeg da nam olakša dankazne."
50Reći će: "A zar vam nisu poslanici vašidolazili sa dokazima jasnim?" Reći će: "Svakako."Reći će: "Onda dozivajte!" A dowa nevjernika je samozabluda.
51Uistinu! Mi pomažemo poslanike Naše i onekoji vjeruju u životu Dunjaluka i na Dan kad ustanusvjedoci,
52Dan kad neće koristiti zalimima opravdanjenjihovo, a imaće oni prokletstvo i imaće oni zlukuću.
53A doista smo Musau dali Uputu i sinovimaIsrailovim u naslijeđe dali Knjigu,
54Uputu i Opomenu za posjednike razuma.
55Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina; i traži oprost za grijeh svoj, i slavi sahvalom Gospodara svog navečer i ujutro.
56Uistinu, oni koji raspravljaju o ajetimaAllahovim bez ikakvog dokaza njima došlog - u grudimanjihovim je jedino ponos kojeg oni neće postići. Zatotraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi.
57Sigurno je stvaranje nebesa i Zemlje veće odstvaranja ljudi, ali većina ljudi ne zna.
58I nije isti slijepac i onaj koji vidi, nitioni koji vjeruju i rade dobra i činitelj zla. Malošto se poučavate!
59Uistinu, Čas je dolazeći, nema sumnje u to,ali većina ljudi ne vjeruje.
60A rekao je Gospodar vaš: "Zovite Me, odazvaćuvam se." Uistinu! Oni koji se budu oholili premaobožavanju Mom, ući će u Džehennem poniženi.
61Allah je Taj koji vam je načinio noć da seodmarate u njoj, a dan onim koji daje vidljivost.Uistinu, Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, ali,većina ljudi ne zahvaljuje.
62To je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svakestvari! Nema boga osim Njega; pa kud se odvraćate?
63Tako su se odvraćali oni koji su ajeteAllahove nijekali.
64Allah je Taj koji vam je Zemlju učiniostaništem, a nebo zdanjem, i oblikovao vas, pauljepšao likove vaše i opskrbio vas iz dobrih stvari.To je Allah, Gospodar vaš; pa blagoslovljen neka jeAllah, Gospodar svjetova!
65On je Živi! Nema boga osim Njega! Zatoprizivajte Njega, odani Njegovoj vjeri! Hvala neka jeAllahu Gospodaru svjetova!
66Reci: "Uistinu, meni je zabranjeno daobožavam one koje prizivate mimo Allaha, pošto su midošli jasni dokazi od Gospodara mog, a naređeno mi jeda se predam Gospodaru svjetova."
67On je Taj koji vas je stvorio od prašine,zatim od kapi (sjemena), potom od zakvačka, zatim vasizvodi kao dojenče, potom da dostignete svoju punusnagu, zatim da budete starci - a od vas je onaj kobude uzet prije - i da dostignete rok određeni, i dabiste vi shvatili.
68On je Taj koji oživljava i usmrćuje. Pa kadodluči stvar, tad tome samo kaže: "Budi!" - tad biva.
69Zar ne vidiš one koji raspravljaju o ajetimaAllahovim, kako se okreću,
70Oni koji poriču Knjigu i ono s čim smo slaliposlanike Naše - pa saznaće,
71Kad na vratovima njihovim budu okovi i lanci,biće vučeni,
72U ključaloj vodi, zatim u vatri prženi.
73Potom će im se reći: "Gdje je ono što stepridruživali,
74Mimo Allaha?" Reći će: "Nestali su od nas;naprotiv, nismo ranije prizivali ništa." Tako Allahzabluđuje nevjernike.
75To stoga što ste likovali na Zemlji bezprava, i što ste (obijesno) veseli bili.
76Uđite na kapije Džehennema, vječno ćete bitiu njemu; pa loše je boravište oholih.
77Zato se strpi, uistinu je obećanje AllahovoIstina. Pa ako ti pokažemo dio onog šta im obećavamoili te uzmemo - ta Nama će se vratiti.
78I doista smo slali poslanike prije tebe.Između njih je onaj o kom smo ti kazivali, i od njihonaj o kom ti nismo kazivali; i nije bilo zaposlanika da donese znak, izuzev s dozvolomAllahovom. Pa kad dođe naredba Allahova, sudiće se sIstinom, a izgubiće ondje lažljivci.
79Allah je Taj koji vam je načinio stoku, dajašete (neke) od njih, i od njih jedete,
80A imate vi u njoj koristi - i da njomezadovoljite potrebu u grudima vašim, a na njoj i naplovilima se transportujete.
81I pokazuje vam znakove Svoje. Pa koji odznakova Allahovih poričete?
82Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjelikakav je bio kraj onih prije njih. Bili su brojnijiod njih i žešći u sili i tragovima u Zemlji, pa imnije koristilo šta su bili stekli.
83Pa pošto su im poslanici njihovi došli sadokazima jasnim, likovali su s onim šta je kod njihod znanja, a spopalo ih je ono čemu su se izrugivali.
84Pa pošto bi vidjeli silu Našu, rekli bi:"Vjerujemo u Allaha - Njega Jedinog, a ne vjerujemo uono šta smo pridruživali."
85Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovopošto bi vidjeli silu Našu. Sunnet je to Allahov kojije doista prošao na robovima Njegovim, a izgubili biondje nevjernici!
Chapter 41 (Sura 41)
1Ha. Mim.
2Objava je od Milostivog, Milosrdnog.
3Knjiga čiji su ajeti razloženi, Kur´an naarapskom, za ljude koji znaju.
4Donosilac je radosne vijesti i Opomene. Paodvratila se većina njih, pa oni ne čuju,
5I govore: "Srca su naša pod pokrivkama premaonom čemu nas pozivaš, i u ušima našim je gluhoća, aizmeđu nas i između tebe je veo; zato radi, uistinu,mi smo radnici."
6Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama. Menise objavljuje da je uistinu Bog vaš, Bog Jedini, zatouzmite put pravi Njemu i tražite oprost Njegov. Ateško mušricima,
7Onima koji ne daju zekat, a oni su u Ahiretnevjernici.
8Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni nagradu neprekidnu."
9Reci: "Ne vjerujete li uistinu vi u Onog ko jestvorio Zemlju u dva dana, i pripisujete Musuparnike? To je Gospodar svjetova!"
10I načinio je u njoj planine stabilne - iznadnje, i blagoslovio je i odmjerio na njoj njeneproizvode prehrane u četiri dana jednaka -(informacija) za one koji pitaju.
11Zatim se usmjerio nebu - a ono je bilo dim -pa rekao njemu i Zemlji: "Dođite milom ili silom!"Rekoše: "Dolazimo poslušni."
12Potom ih je uredio kao sedam nebesa u dvadana i objavio u svakom nebu stvar njegovu. Auljepšali smo nebo najbliže svjetiljkama i zaštitom.To je diktat Moćnog, Znalca.
13Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozoravam vasmunjom sličnoj munji Ada i Semuda",
14Kad su im dolazili poslanici ispred njih iiza njih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha!" Rekli su:"Da je htio Gospodar naš, sigurno bi spustio meleke.Pa uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati,nevjernici."
15Pa što se tiče Ada - pa oholili su se naZemlji bez ikakvog prava i govorili: "Ko je žešći odnas u sili?" Zar nisu vidjeli da je Allah koji ih jestvorio - On žešći od njih u sili; a znakove Naše sunijekali.
16Zato smo na njih poslali vjetar olujni udanima nesretnim, da damo da oni iskuse kaznuponiženja u životu Dunjaa; a sigurno je kazna Ahiretasramnija, i oni neće biti pomognuti.
17A što se tiče Semuda, upućivali smo ih, pa suviše voljeli sljepilo od Upute, te ih je pogodilamunja kazne ponižavajuće zbog onog što su zaslužili,
18A spasili smo one koji su vjerovali i bilibogobojazni.
19A na Dan kad budu sakupljeni neprijateljiAllahovi k vatri - tad će oni biti raspodijeljeni.
20Dok, kad joj dođu, svjedočiće protiv njihsluh njihov i vidovi njihovi i kože njihove, o onomšta su radili.
21I reći će kožama svojim: "Zašto svjedočiteprotiv nas?" Reći će: "Dao nam je Allah da govorimo -Onaj koji je govorom obdario svaku stvar" - a On vasje stvorio prvi put, i Njemu se vraćate.
22A niste se krili da ne svjedoči protiv vassluh vaš, niti vidovi vaši, niti kože vaše, nego stemislili da Allah ne zna mnogo od onog šta ste radili.
23A to vaše mišljenje koje ste pretpostavljalio Gospodaru svom, upropastilo vas je, pa ste postaliod gubitnika.
24Pa ako trpe - pa vatra je boravište njihovo;a ako pitaju za naklonost, pa nisu oni od onih kojimaje ona data.
25I dodijelili smo im drugove, pa su imuljepšali ono što je ispred njih i što je iza njih. Iobistinila se na njima Riječ u zajednicama većprošlim prije njih od džinna i ljudi. Uistinu, oni subili gubitnici.
26I kažu oni koji ne vjeruju: "Ne slušajte ovajKur´an i brbljajte u njemu, da biste vi nadvladali."
27Pa sigurno ćemo dati da oni koji ne vjerujuiskuse kaznu žestoku, i sigurno ćemo ih platiti zanajgore šta su radili.
28To je plaća neprijateljima Allahovim: Vatra!Imaće oni u njoj kuću vječnosti: plaća što su ajeteNaše nijekali.
29I reći će oni koji nisu vjerovali: "Gospodarunaš! Pokaži nam one od džinna i ljudi koji su naszaveli, da ih stavimo pod noge naše, da budu odnajdonjih."
30Uistinu, oni koji govore: "Gospodar naš jeAllah", zatim budu ispravni, spuštaju se na njihmeleci: "Ne plašite se i ne žalostite i radujte seDžennetu koji vam se obećava.
31Mi smo zaštitnici vaši u životu Dunjaa i naAhiretu. A imaćete vi u njemu šta zažele duše vaše, iimaćete vi u njemu šta zatražite,
32Ugošćenje od Oprosnika, Milosrdnog.
33A ko je bolji govorom od onog ko pozivaAllahu i radi dobro i kaže: "Uistinu! Ja sam odmuslimana."
34I nije isto dobro i zlo. Odbij (zlo) s onimšto je bolje, tad gle! onaj što je između tebe injega neprijateljstvo - kao da je on prijateljprisan.
35A pružiće se to samo onima koji se strpe, ineće se to pružiti, izuzev posjedniku sreće goleme.
36A ako te navede od šejtana podsticaj, tadpotraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onajkoji čuje, Znalac.
37I od znakova Njegovih je noć i dan, i Sunce iMjesec. Ne padajte na sedždu Suncu, ni Mjesecu, apadajte na sedždu Allahu koji ih je stvorio, akoNjega obožavate!
38Pa ako se uzohole, ta oni koji su kodGospodara tvog, slave Ga noću i danju i oni se neumaraju.
39I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemljusmirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi iuzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava je Oživljavačmrtvih. Uistinu, On nad svakom stvari ima moć.
40Uistinu, oni koji iskreću ajete Naše, neće seod Nas sakriti. Pa je li ko u vatru bude bačen,bolji, ili ko dođe siguran na Dan kijameta? Raditešta hoćete! Uistinu, On je onog šta radite Vidilac.
41Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu poštoim je došla a uistinu, on je Knjiga silna.
42Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti izanje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog.
43Govori ti se samo ono što je već rečenoposlanicima prije tebe. Uistinu, Gospodar tvoj jeVlasnik oprosta i Vlasnik kazne bolne.
44A da smo ga učinili Kur´anom na stranom(jeziku), sigurno bi rekli: "Što nisu razjašnjeniajeti njegovi? Zar strani (jezik) a Arap?" Reci: "Onje onima koji vjeruju Uputa i Lijek." A koji nevjeruju, u ušima njihovim je gluhoća i on je za njihsljepilo. Takvi će biti pozivani iz mjesta dalekog.
45I doista smo Musau dali Knjigu, pa se o njojprepiralo. A da nije Riječi prethodne od Gospodaratvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno. Auistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.
46Ko radi dobro - pa za dušu je njegovu, a kočini zlo - pa protiv nje je; i nije Gospodar tvojnikako zalim robovima.
47Njemu se vraća znanje Časa. I ne izlazeplodovi iz čaški svojih, i ne nosi nijedno žensko,niti rodi - osim sa znanjem Njegovim. A na Dan kad ihzovne: "Gdje su ortaci Moji?" - reći će:"Objavljujemo Ti: nije od nas nijedan svjedok."
48I nestaće od njih ono šta su prizivali ranijei znaće da oni neće imati nikakvog pribježišta.
49Ne zamara čovjeka nimalo iskanje dobra, a akoga dodirne zlo, tad je onaj koji zdvaja, očajan je.
50A ako damo da on okusi milost od Nas, nakonšto ga je nesreća dotakla, sigurno govori: "Ovo jemoje i ne mislim da će Čas nastupiti. A ako se vratimGospodaru svom, uistinu ću ja kod Njega imati dobro."Pa sigurno ćemo obavijestiti one koji ne vjeruju, oonome šta su radili, i sigurno ćemo dati da oni okusekaznu grubu.
51I kad čovjeka obdarimo, odvrati se i udalji usvoju stranu, a kad ga dotakne zlo, tad je doweširoke.
52Reci: "Da li vidite, ako je od Allaha, potomniste vjerovali u njega, ko je zabludjeliji od onogko je u protivrječju dalekom?"
53Pokazivaćemo im znakove Naše na horizontima iu dušama njihovim, dok im ne bude jasno da je onIstina. Zar nije dovoljno, Gospodar tvoj, što je Onnad svakom stvari svjedok?
54Uistinu! Oni su u sumnji o susretu Gospodarasvog! Besumnje! Uistinu! On je svake stvariOkružitelj!
Chapter 42 (Sura 42)
1Ha. Mim.
2´Ain. Sin. Kaf.
3Tako objavljuje tebi (kao) i onima prije tebe,Allah, Moćni, Mudri.
4Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, a On je Uzvišeni, Veličanstveni.
5Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, ameleci slave sa hvalom Gospodara svog, i traže oprostza onog ko je na Zemlji. Besumnje, uistinu Allah - Onje Oprosnik, Milosrdni.
6A oni koji mimo Njega uzimaju zaštitnike,Allah je Čuvar nad njima; a nisi ti nad njimazaštitnik.
7I tako ti objavljujemo Kur´an na arapskom, daupozoriš Majku gradova i onog ko je oko nje, iupozoriš Danom okupljanja u koji nema sumnje. Skupinaće u Džennet, a skupina u seir.
8A da je htio Allah, sigurno bi ih učinio ummomjednom, međutim, uvodi koga hoće u milost Svoju. Azalimi - neće oni imati nikakva zaštitnika, nitipomagača.
9Zar su uzeli mimo Njega zaštitnike? Pa Allah -On je Zaštitnik! A On oživljava mrtve i On nad svakomstvari ima moć.
10A ono od stvari u čemu se razilazite, sudtoga je Allahov. To je Allah, Gospodar moj; u Njegase pouzdavam i Njemu se obraćam:
11Stvoritelj nebesa i Zemlje! Načinio vam je odduša vaših parice, i od stoke parove - tako vasumnožava. Nema Njemu sličnosti ništa; a On je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi.
12Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje; pružaopskrbu kome hoće, i uskraćuje. Uistinu, On je osvakoj stvari Znalac.
13Propisao vam je od vjere ono što je naložioNuhu, i šta smo objavili tebi, i šta smo naložiliIbrahimu i Musau i Isau: "Ispovijedajte vjeru i nepodvajajte se u njoj!" Teško je mušricima to čemu ihpozivaš. Allah odabire Sebi koga hoće i Sebi upućujeonog ko se obraća.
14A podijelili su se jedino nakon što im jedošlo znanje, zavišću između njih. A da nije Riječiprethodne od Gospodara tvog do roka određenog, zaistabi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni kojimaje Knjiga data u naslijeđe poslije njih o njoj su usumnji ozbiljnoj.
15Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao što tije naređeno, i ne slijedi strasti njihove, i reci:"Vjerujem u ono što je Allah objavio od Knjige, inaređeno mi je da među vama budem pravedan. Allah jeGospodar naš i Gospodar vaš. Nama djela naša, a vamadjela vaša. Nema dokazivanja između nas i između vas.Allah će nas sastaviti, a Njemu je dolazište!
16A oni koji raspravljaju o Allahu, nakon štoMu se odazvalo, dokaz njihov je ništavan kodGospodara njihovog i na njima je srdžba, a imaće onikaznu žestoku.
17Allah je Taj koji je objavio Knjigu s Istinomi mjerilom. A šta znaš ti? Možda je Čas blizu!
18Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, aoni koji vjeruju, boje ga se i znaju da je on Istina.Besumnje! Uistinu, oni koji raspravljaju o Času, uzabludi su dalekoj?
19Allah je Fin robovima Svojim. Opskrbljujekoga hoće; a On je Silni, Moćni.
20Ko bude želio usjev Ahireta, povećaćemo muusjev njegov, a ko bude želio usjev Dunjaa, daćemo muod njega i neće on imati u Ahiretu nikakva udjela.
21Zar oni imaju ortake koji su im od vjerepropisali ono što Allah ne dozvaljava? A da nijeRiječi odlučujuće, sigurno bi bilo presuđeno međunjima. A uistinu, zalimi - imaće oni kaznu bolnu.
22Vidjećeš zalime brižne zbog onog šta suzaradili, a to će pasti na njih. A oni koji buduvjerovali i radili dobra djela, biće u bujnimvrtovima Dženneta. Imat će šta hoće kod Gospodarasvog. To je to, blagodat velika.
23To je ono čime Allah obveseljava robove Svojekoji vjeruju i čine dobra djela. Reci: "Ne tražim odvas za to nagradu, osim ljubavi prema rodbini." A kozaradi dobro, dodaćemo mu u tome dobro. Uistinu!Allah je Oprosnik, Zahvalni.
24Zar govore: "Izmislio je o Allahu laž?" Pa daje htio Allah, zapečatio bi srce tvoje. A briše Allahneistinu i utvrđuje Istinu riječima Svojim. Uistinu!On je Znalac grudi.
25I On je Taj koji prima pokajanje robovaSvojih. A oprašta zla djela i zna šta činite,
26I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobradjela, i uvećava im iz dobrote Svoje. A kafiri -imaće oni kaznu žestoku.
27I kad bi Allah pružio opskrbu robovimaSvojim, sigurno bi se pobunili na Zemlji, ali, spuštapo mjeri, šta hoće. Uistinu! On je o robovima SvojimObaviješteni, Vidilac.
28I On je Taj koji spušta kišu nakon štopostanu očajni, i rasprostire milost Svoju; a On jeZaštitnik, Hvaljeni.
29I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I onje za skupljanje njihovo - kad bude htio - kadar.
30A šta vas pogodi od nesreće - to je šta stezaradili rukama svojim, a oprašta mnogo.
31I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, anemate vi mimo Allaha nikakvog zaštitnika, nitipomagača.
32I od znakova Njegovih su plovila na moru kaobrda;
33Ako hoće umiri vjetar, pa postanu nepomičnana površini njegovoj. Uistinu, u tome su znaci zasvakog strpljivog, zahvalnog -
34Ili ih uništi zbog onog šta su zaradili, aoprašta mnogo.
35A znaju oni koji raspravljaju o ajetimaNašim, (da) njima nema nikakva pribježišta.
36Pa šta vam je od stvari dato - pa (to) jeuživanje života Dunjaa, a šta je kod Allaha, bolje jei trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svog sepouzdavaju,
37I one koji se klonu velikih grijeha inemorala, a kad se rasrde, oni opraštaju,
38I one koji se odazovu Gospodaru svom i obavesalat - a posao njihov je (predmet) savjetovanja međunjima - i od onog čim smo ih opskrbili udjeljuju,
39I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni sebrane.
40A plaća za zlodjelo je zlodjelo slično tome.Zato ko oprosti i popravi, pa njegova nagrada je odAllaha. Uistinu! On ne voli zalime.
41I doista, ko se odupre nakon zulma(nanešenog) njemu - pa takvi - nema protiv njihnikakva puta.
42Jedino je put protiv onih koji čine zulmljudima i bune se na Zemlji bez ikakva prava; titakvi će imati kaznu bolnu.
43A doista, ko se strpi i oprosti - uistinu, toje od odlučujućih stvari.
44A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvogzaštitnika poslije Njega. I vidjećeš zalime poštovide kaznu, govoriće: "Ima li povratku ikakva puta?"
45I vidjećeš ih, izlagaće se na nju poniženi odsrama, gledaće ispod oka prikriveno. I reći će onikoji vjeruju: "Uistinu! Gubitnici su oni koji suizgubili duše svoje i porodice svoje na Dankijameta." Besumnje! Uistinu! Zalimi će biti u kaznitrajnoj!
46I neće oni imati nikakvih zaštitnika da impomognu mimo Allaha. A koga zabludi Allah - pa nemaza njega nikakva puta.
47Odazovite se Gospodaru svom prije nego dođeDan kojem od Allaha neće biti odbijanja. Nećete viTog dana imati nikakvo sklonište i nećete vi imati(mogućnost) nikakvog poricanja.
48Pa ako se odvrate - ta nismo te poslali nadnjima čuvarom. Na tebi je jedino dostava. A uistinu,kad Mi damo da čovjek od Nas okusi milost, raduje jojse. A ako ih pogodi zlo zbog onog šta su pripravileruke njihove, tad je čovjek uistinu nezahvalan.
49Allahova je vlast nebesa i Zemlje. Stvara štahoće! Daruje kome hoće žensko, a daruje kome hoćemuško;
50Ili ih sparuje, muške i ženske, a koga hoće -učini ga neplodnim. Uistinu! On je Znalac, Moćni.
51A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzevobjavom, ili iza hidžaba, ili (da) pošalje poslanika,pa se objavljuje s dopuštanjem Njegovim šta hoće.Uistinu! On je Uzvišeni, Mudri.
52I tako smo ti objavili Duh naredbe Naše. Nisiznao šta je Knjiga, niti iman. Ali, učinili smo jesvjetlom - upućujemo njime koga hoćemo od robovaNaših. I uistinu, ti upućuješ putu pravom,
53Putu Allahovom, Onog čije je šta je unebesima i šta je na Zemlji. Besumnje! Allahu putujustvari!
Chapter 43 (Sura 43)
1Ha. Mim.
2Tako mi Kitaba jasnog!
3Uistinu, Mi smo ga učinili Kur´anom naarapskom, da biste vi razumjeli.
4A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nasuzvišen, mudar.
5Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu štoste narod pretjerujućih?
6A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!
7I nije im došao nijedan vjerovjesnik, a da muse nisu rugali.
8Zato smo uništavali (one) žešće od ovih usili, i prošao bi primjer ranijih.
9A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Stvorio ih je Moćni,Znalac",
10Onaj koji je za vas Zemlju učinio ležajem, inačinio vam na njoj puteve, da biste se vi uputili;
11I Koji iz neba spušta vodu po mjeri, pa njomeproživljujemo predio mrtvi - tako ćete biti izvedeni-
12I Koji je stvorio parove svega, i načinio vamplovila i stoku što jašete,
13Da se smjestite na leđa njena, potom sjetiteblagodati Gospodara svog kad se na njoj uspravite, ireknete: "Slava Onom koji nam je ovo potčinio, a nebismo mi bili njeni ukrotitelji."
14A uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici!
15I pripisuju Mu od robova Njegovih dio!Uistinu, čovjek je nezahvalnik očiti.
16Zar uzima od onog šta stvara, kćeri, a vasodlikuje sinovima?
17A kad se neki od njih obraduje onim šta jeMilostivom navodio kao primjer, zasjeni lice njegovocrnilom, i on je pun gnjeva.
18Zar onaj ko se podiže u nakitu, a on nije uprepirci jasan?
19I tretiraju meleke - one koji su roboviMilostivog - ženskima. Jesu li bili svjedocistvaranja njihovog? Zapisaće se svjedočenje njihovo ibiće pitani.
20I govore: "Da je htio Milostivi, ne bismo ihobožavali." Nemaju oni o tome nikakvo znanje. Onisamo nagađaju.
21Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa su oniti koji je se pridržavaju?
22Naprotiv, govore: "Uistinu, mi smo našliočeve naše u ummetu i uistinu, mi smo na tragovenjihove upućeni."
23I isto tako, nismo u grad poslali nijednog odopominjača, a da nije rekao raskošnik njegov:"Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu, iuistinu, mi tragove njihove slijedimo."
24Rekao bi: "Zar iako sam vam donio bolju Uputuod onog na čemu ste našli očeve svoje?" Rekli bi:"Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati,nevjernici."
25Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakavje bio kraj poricatelja!
26I kad reče Ibrahim ocu svom i narodu svom:"Uistinu, ja sam slobodan od onog šta obožavate,
27Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu,On će me uputiti."
28I učinio je to riječju trajnom u potomstvusvom, da bi se oni povratili.
29Naprotiv, dao sam da uživaju ovi i očevinjihovi, dok im nije došla Istina i Poslanik jasni.
30I pošto im je došla Istina, rekoše: "Ovo jesihr, i uistinu, mi smo u njega nevjernici."
31I rekoše: "Što ovaj Kur´an nije objavljenvelikom čovjeku iz dva grada?"
32Hoće li oni dijeliti milost Gospodara tvog?Mi raspodjeljujemo između njih njihova sredstva zaizdržavanje u životu Dunjaa, i uzdigli ih jedne naddrugima po stepenima, da jedan od njih drugog uzima uslužbu. A milost Gospodara tvog je bolja od onog štaskupljaju.
33A da ljudi neće postati jedna zajednica,sigurno bismo onom ko ne vjeruje u Milostivog, zakuće njihove načinili krovove od srebra i stepeništauz koja se penju,
34I za kuće njihove vrata i sofe na koje senaslanjaju,
35I zlatne ukrase, iako je to sve užitak životaDunjaa. A Ahiret je kod Gospodara tvog zabogobojazne.
36A ko bude slijep na sjećanje Milostivog,dodijelit ćemo mu šejtana, pa će mu on biti drug.
37I uistinu, oni će ih odvraćati s puta, amisliće da su oni upućeni!
38Dok, kad Nam dođe, reći će: "O da je izmeđumene i između tebe rastojanje dvaju istoka. O loš sidrug!"
39I neće vam koristiti (ovaj) Dan - kad stezulm činili - što ste vi u kazni saučesnici.
40Pa zar ti da pročuješ gluhe ili uputišslijepce i onog ko je u zabludi očitoj?
41Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi ćemonjima biti Osvetnici,
42Ili ti pokažemo čime im prijetimo; pauistinu, Mi smo nad njima Svemoćni.
43Zato se drži onoga šta ti je objavljeno.Uistinu, ti si na putu pravom.
44I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom;a bićete pitani.
45I pitaj onog koga smo poslali prije tebe odposlanika Naših, jesmo li učinili mimo Milostivogbogove da budu obožavani?
46I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našimfaraonu i uglednicima njegovim, pa je rekao:"Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova."
47Pa pošto im dođe sa znakovima Našim, gle -oni su im se ismijavali.
48I nismo im pokazali nijedan znak, a da onnije bio veći od sestre svoje, i dograbili smo ihkaznom, da bi se oni povratili.
49I rekoše: "O čarobnjače! Zovi nam Gospodarasvog s onim što je s tobom sklopio. Uistinu, mi ćemobiti upućeni."
50Pa pošto smo otklonili od njih kaznu, gle -oni prekršiše.
51I objavi faraon u narodu svom, reče: "Onarode moj! Zar nije moja vlast Egipta, i ovih rijeka(što) teku ispod mene? Pa zar ne vidite?
52Zar (nisam) ja bolji od ovog - njega koji jeprezren i jedva jasan?
53Pa zašto na njega nisu stavljene narukvice odzlata ili s njim došli meleci (kao) pratioci?"
54Tad učini lahkim narod svoj, te ga poslušaše.Uistinu, oni su bili narod grješnika.
55Pa pošto su Nas rasrdili, osvetili smo im sete ih sve potopili,
56Te ih učinili (stvari) prošlom, i primjeromkasnijima.
57I pošto je naveden sin Merjemin kao primjer -gle! narod tvoj na to zagalami.
58I rekoše: "Jesu li bogovi naši bolji ili on?"Naveli su ti ga samo radi rasprave. Naprotiv, oni sunarod svađalački.
59On je samo rob. Obdarili smo ga i učinili gaprimjerom sinovima Israilovim.
60A da smo htjeli, sigurno bismo od vasnačinili meleke na Zemlji, da naslijede.
61I uistinu, to je znanje o Času, zato nikakone sumnjajte u to, i slijedite Mene: ovo je putpravi.
62I neka vas nikako ne odvrati šejtan; uistinu,on vam je neprijatelj otvoreni.
63I pošto Isa dođe sa dokazima jasnim, reče:"Doista sam vam došao s mudrošću i da vam objasnimdio onog o čemu se razilazite. Zato se bojte Allaha imene poslušajte.
64Uistinu, Allah! On je Gospodar moj i Gospodarvaš, zato Njega obožavajte; ovo je put pravi."
65Tad su se razišle partije među njima. Pateško onima koji čine zulm, od kazne Dana bolnog.
66Čekuju li samo Čas da im dođe iznenada, a onine opaze?
67Prijatelji će Tog dana jedni drugimaneprijatelji biti - izuzev bogobojaznih.
68"O robovi Moji! Nema za vas straha Danas,niti ćete vi tugovati;
69Oni koji su vjerovali u ajate Naše i bilimuslimani.
70Uđite u Džennet vi i žene vaše, veseleći se."
71Obilaziće se oko njih sa posudama od zlata ipeharima, a u njima će biti ono šta zažele duše inaslađuju oči, a u njemu ćete vi biti vječito.
72A to je Džennet koji vam je dat u naslijeđezbog onog šta ste radili.
73Imaćete u njemu mnogo voća - od njega ćetejesti.
74Uistinu, krivci će biti u kazni Džehennemavječito.
75Neće im se ublažiti, a oni će u njoj bitiočajnici.
76I nismo im učinili zulm, nego su oni bilizalimi.
77I dozivat će: "O Malik! Nek svrši s namaGospodar tvoj." Reći će: "Uistinu, vi ste ti kojiostajete!"
78Doista, donijeli smo vam Istinu, međutim,većina vas ste ti koji Istinu mrze.
79Zar postavljaju stvar? - pa uistinu, Mi smoTi koji postavljamo.
80Zar misle da Mi ne čujemo tajnu njihovu isašaptavanje njihovo? Svakako! A izaslanici Naši sukod njih - zapisuju.
81Reci: "Kad bi Milostivi imao dijete, pa jabih prvi bio od obožavatelja."
82Slavljen neka je Gospodar nebesa i Zemlje,Gospodar Arša, od onog šta pripisuju.
83Zato ih ostavi - upuštaju se i zabavljaju,dok ne sretnu Dan njihov kojim im se prijeti.
84A On je Taj koji je u nebu Bog i na ZemljiBog, i On je Mudri, Znalac.
85I neka je blagoslovljen Onaj čija je vlastnebesa i Zemlje i onog što je između njih; a kodNjega je znanje Časa i Njemu ćete biti vraćeni.
86I ne vladaju posredništvom oni koje mimoNjega prizivaju - izuzev ko svjedoči Istinu - a oniznaju.
87A ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno ćereći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju?
88I govor njegov je: "O Gospodaru moj! Uistinu,ovi su ljudi koji ne vjeruju."
89Pa okreni se od njih i reci: "Selam!" - pasaznat će.
Chapter 44 (Sura 44)
1Ha. Mim.
2Tako mi Knjige jasne!
3Uistinu, Mi smo je spustili u noćiblagoslovljenoj - uistinu, Mi smo Opominjači -
4U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,
5Naredbom od Nas - uistinu, Mi smo Pošiljaoci -
6Milošću Gospodara tvog. Uistinu, On, On jeOnaj koji čuje, Onaj koji zna,
7Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih- ako ste uvjereni.
8Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje; Gospodarvaš i Gospodar očeva vaših ranijih.
9Naprotiv, oni se u sumnji zabavljaju.
10Pa sačekaj Dan kad se nebo pojavi s dimomočitim,
11Prekrit će ljude! Ovo će biti kazna bolna.
12"Gospodaru naš! Otkloni od nas kaznu.Uistinu, mi smo vjernici."
13Otkud im Opomena, a već im je došao Poslanikjasni,
14Potom su se od njega odvratili i rekli:"Poučeni, luđak!"
15Uistinu! Mi ćemo kaznu malo otkloniti.Doista! Vi ste povratnici.
16Na Dan kad dograbimo grabljenjem najvećim,uistinu, Mi ćemo biti Osvetnici.
17I doista smo iskušali prije njih narodfaraonov, a došao im je poslanik plemeniti:
18"Izručite mi robove Allahove. Uistinu! Ja samvam poslanik pouzdani.
19I ne uzvisujte se protiv Allaha. Uistinu! Javam dolazim s autoritetom očitim,
20I uistinu, ja tražim zaštitu u Gospodara svogi Gospodara vašeg, da me ne kamenujete.
21A ako mi ne vjerujete, onda me ostavite."
22Tad pozva (Musa) Gospodara svog: "Ovi sunarod prestupnika."
23"Pa otputuj s robovima Mojim noću. Uistinu,vi ćete biti slijeđeni.
24I ostavi more smirenim! Uistinu, oni će bitivojska potopljenih."
25Koliko ostaviše bašča i izvora,
26I žitnih polja i mjesta plemenitog,
27I blagodati u kojoj su radosni bili.
28Tako - a dali smo to u naslijeđe narodudrugih;
29Pa nije plakalo nad njima nebo i Zemlja, inije (im) bilo odgođeno.
30I doista smo spasili sinove Israilove odkazne prezrene,
31Od faraona; Uistinu, on je bio nadmen, odonih koji pretjeruju.
32I doista smo ih odabrali sa znanjem nadsvjetovima,
33I dali im znakove u kojima je bila kušnjaočita.
34Uistinu, ovi govore:
35"To je samo naša prva smrt, i nećemo mi bitipodignuti.
36Pa dajte očeve naše, ako ste iskreni!"
37Jesu li oni bolji ili narod Tubba i oni prijenjih? Uništili smo ih. Uistinu, oni su biliprestupnici!
38I nismo stvorili nebesa i Zemlju i šta jeizmeđu njih zabavljajući se.
39Stvorili smo ih jedino s Istinom, ali većinanjih ne zna.
40Uistinu, Dan odluke je njihovo vrijemeodređeno za sve,
41Dan kad neće prijatelj koristiti prijateljunimalo, niti će oni biti pomognuti,
42Izuzev kome se smiluje Allah. Uistinu! On, Onje Moćni, Milosrdni.
43Uistinu, drvo zekkum će biti
44Hrana grješnika!
45Kao rastopljen metal vriće u trbusima,
46Kao vrenje ključale vode.
47"Zgrabite ga te ga odvucite usred džehima,
48Potom nad glavom njegovom za kaznu izlivajteključalu vodu.
49Kušaj! Uistinu ti, ti si ´moćni, plemeniti!´
50Uistinu, ovo je ono u što ste sumnjali."
51Uistinu, bogobojazni će biti u mjestusigurnom,
52U baščama i izvorima,
53Odijevat će se svilom i brokatom, naspramniće biti.
54Tako; i oženićemo ih hurijama lijepih krupnihočiju,
55Pozivat će u njima za svako voće, sigurni,
56Neće u njima okusiti smrt, izuzev smrti prve,i sačuvaće ih kazne džehima,
57Dobrotom od Gospodara tvog. To je to, uspjehveličanstven!
58Pa doista smo ga olakšali na jeziku tvom, dabi se oni poučili.
59Zato pričekaj! Uistinu, oni su čekatelji.u
Chapter 45 (Sura 45)
1Ha. Mim.
2Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.
3Uistinu, na nebesima i Zemlji su znaci zavjernike,
4I u stvaranju vašem i onom šta je rasijao odživotinje - znaci su za ljude koji su uvjereni,
5I variranju noći i dana i šta Allah spusti sneba od opskrbe - pa oživljava njome zemlju nakonmrtvila njenog - i izmjeni vjetrova - znaci su zaljude koji shvataju.
6To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom.Pa u koji će hadis nakon Allaha i ajeta Njegovihvjerovati?
7Teško svakom lažljivcu, grješniku,
8Sluša ajete Allahove, uče mu se, zatimustrajava oholo kao da ih nije čuo. Zato ga obradujkaznom bolnom!
9A kad od ajeta Naših sazna nešto, uzme ihruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu!
10Pred njima je Džehennem, i nimalo im nećekoristiti ono što su stekli, niti ono šta su mimoAllaha uzimali zaštitnicima. A imaće oni kaznustrahovitu.
11Ovo je Uputa. A oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog, imaće oni bolnu kaznu prljavštine.
12Allah je Taj koji je za vas potčinio more, daplovilo plovi njime po odredbi Njegovoj, i da tražiteiz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.
13I potčinio je za vas šta je u nebesima i štaje na Zemlji; sve je od Njega. Uistinu, u tome suznaci za ljude koji razmišljaju.
14Reci onima koji vjeruju, da oproste onimakoji se ne nadaju danima Allahovim, da bi ljudimaplatio za ono šta su zaradili.
15Ko uradi dobro, pa za dušu je njegovu, a kouradi zlo, pa protiv nje je; zatim ćete Gospodarusvom biti vraćeni.
16I zaista smo sinovima Israilovim dali Knjigui sud i poslanstvo, i opskrbili ih od dobrih stvari,i odlikovali ih nad svjetovima.
17I dali smo im dokaze jasne o stvari, pa su serazišli jedino nakon što im je došlo znanje, zavišćumeđusobnom. Uistinu, Gospodar tvoj će presuditi međunjima na Dan kijameta, o onome u čemu su serazilazili.
18Zatim smo učinili da ti (ideš) Šeriatom ponaredbi, zato ga slijedi, i ne slijedi strasti onihkoji ne znaju.
19Uistinu, oni ti neće koristiti protiv Allahanimalo. A uistinu, zalimi - oni su zaštitnici jednidrugima; a Allah je Zaštitnik bogobojaznih.
20Ovo su jasni uvidi za ljude, i Uputa i milostza ljude koji su uvjereni.
21Zar misle oni koji su činili zla djela, daćemo njih držati kao one koji vjeruju i čine dobradjela - (sa) istim životom njihovim i smrću njihovom?Loše je kako prosuđuju!
22A stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom,i da se plati svakoj duši za ono šta je zaradila, aneće im se učiniti zulm.
23Pa vidiš li onog ko je bogom svojim uzeostrast svoju, a zaveo ga je Allah znanjem, izapečatio sluh njegov i srce njegovo i postavio navid njegov pokrivku? Pa ko će ga uputiti mimo Allaha?Pa zar se nećete poučiti?
24I govore: "Ovo je samo naš život dunjalučki;umiremo i živimo, uništava nas jedino vrijeme." Anemaju oni o tome nikakvo znanje, oni samo nagađaju.
25I kad im se uče ajeti Naši jasni, nemajuargumenta svog, izuzev da kažu: "Dajte nam očevenaše, ako ste istiniti."
26Reci: "Allah vas oživljava, zatim vasusmrćuje, potom će vas sabrati na Dan kijameta u kojinema sumnje", ali većina ljudi ne zna.
27A Allahova je vlast nebesa i Zemlje. A na Dankad nastupi Čas, Tog dana će izgubiti lažljivci.
28I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svakiummet će biti pozvan knjizi svojoj: "Danas ćete bitiplaćeni za ono šta ste radili.
29Ovo je Knjiga Naša, govoriće o vama sIstinom. Uistinu, Mi smo prepisali šta ste radili."
30Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobradjela - pa uvešće ih Gospodar njihov u milost Svoju.To je taj uspjeh očiti.
31A što se tiče onih koji ne vjeruju: "Ta zarvam ajeti Moji nisu bili učeni? Tad ste se oholili ibili narod prestupnika."
32I kad se govorilo: "Uistinu! ObećanjeAllahovo je Istina i Čas u koji nema sumnje", rekliste: "Ne znamo šta je Čas i nagađamo jedinopretpostavke i nismo mi uvjereni."
33I ukazaće im se zla koja su uradili ispopašće ih ono čemu su se izrugivali,
34I biće rečeno: "Danas vas zaboravljamo, kaošto ste zaboravili na susret dana vašeg ovog. Asklonište vaše je vatra i nema za vas nikakvihpomagača."
35To stoga što ste vi ajete Allahove uzimaliruglu, a zavarao vas je život Dunjaa. Zato se Danasneće izvući iz nje, i neće im se dopustiti da traženaklonost.
36Pa Allahu neka je hvala, Gospodaru nebesa iGospodaru Zemlje, Gospodaru svjetova!"
37A Njegova je veličanstvenost na nebesima iZemlji, a On je Moćni, Mudri.
Chapter 46 (Sura 46)
1Ha. Mim.
2Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.
3Stvorili smo nebesa i Zemlju i šta je izmeđunjih jedino s Istinom i rokom određenim. A oni kojine vjeruju u ono čime se opominju - odvraćeni su.
4Reci: "Jeste li vidjeli šta prizivate mimoAllaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje, iliimaju oni udio u nebesima? Dajte mi Knjigu prije oveili tračak znanja, ako istinu govorite."
5A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allahapriziva onog ko mu se neće odazvati do Dana kijameta,a oni su prema zovu njihovom nehajni.
6A kad se ljudi saberu, biće im neprijatelji, ibiće u obožavanje njihovo nevjernici.
7I kad im se uče ajeti Naši jasni, govore onikoji ne vjeruju za Istinu kad im dođe: "Ovo je sihročiti!"
8Ili govore: "Izmišlja ga!" Reci: "Ako sam gaizmislio - pa ne vladate sa mnom zbog Allaha nimalo.On je Najbolji znalac onog šta o njemu govorite.Dovoljan je On svjedok između mene i između vas, a Onje Oprosnik, Milosrdni."
9Reci: "Nisam bio novina od poslanika, i neznam šta će se sa mnom učiniti, niti sa vama.Slijedim jedino šta mi se objavljuje i ja sam samoopominjač jasni."
10Reci: "Vidite li: ako je od Allaha, a nevjerujete u njega, a posvjedočio je svjedok od sinovaIsrailovih na sličnom njemu pa je vjerovao - auzoholili ste se?" Uistinu! Allah ne upućuje narodzalima.
11I oni koji ne vjeruju govore o onima kojivjeruju: "Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli." Akako se njime ne upućuju, to će reći: "Ovo je lažstara."
12I prije njega je Knjiga Musaova bila vodiljai milost, a ova Knjiga je potvrda na jeziku arapskom,da upozori one koji zulm čine, i radosna vijest zadobročinitelje.
13Uistinu, oni koji kažu: "Gospodar naš jeAllah", zatim istraju na pravom putu, tad neće bitistraha nad njima i neće oni tugovati.
14Takvi će biti stanovnici Dženneta, vječno ćebiti u njemu: plaća za ono što su radili.
15A wassijetili smo čovjeku prema roditeljimanjegovim: dobro. Nosila ga je majka njegova prisilnoi rodila ga prisilno; a nošenje njegovo i odbijanjenjegovo od dojenja je trideset mjeseci; dok, kaddostigne zrelost svoju i dostigne četrdeset godina,rekne: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem nablagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljimamojim, i da radim dobro s kojim si zadovoljan, inapredak meni u potomstvu mom. Uistinu, ja sam Ti sepokajao i uistinu sam ja od muslimana."
16To su oni od kojih primamo najbolje šta suradili, a preći ćemo preko zlih djela njihovih, međustanovnicima Dženneta će biti. Obećanje koje im sedaje istinito je.
17A onaj koji roditeljima svojim rekne: "Uffvama oboma! Plašite li me da ću biti izvađen, a većsu minule generacije prije mene?" A oni obojepreklinju Allaha: "Teško tebi! Vjeruj! Doista,obećanje Allahovo je Istina." Tad govori: "Ovo susamo priče ranijih."
18Takvi su oni na kojima se obistinila Riječ uzajednicama već prošlim prije njih, od džinna iljudi. Uistinu! Oni su gubitnici.
19I za sve što su radili biće stepeni, i da imispuni djela njihova, a njima se neće zulm učiniti.
20A na Dan kad se oni koji nisu vjerovali,izlože na vatru: "Proćerdali ste svoje dobre stvari uživotu svom dunjalučkom i uživali u njima. Pa danasćete biti plaćeni kaznom prezrenom, zbog toga što stese oholili na Zemlji bez ikakva prava, i što stegriješili."
21I spomeni brata Adovog, kad je upozoravaonarod svoj u pješčanim brdima - a doista su prolaziliopominjači prije njega i poslije njega: "Obožavajtesamo Allaha; uistinu, ja se plašim nad vama kazneDana strašnog."
22Rekoše: "Jesi li nam došao da nas odvratiš odbogova naših? Pa daj nam to čime nam prijetiš, ako siod istinitih!"
23Reče: "Samo je znanje kod Allaha, a prenosimvam ono s čim sam poslat, ali ja vas vidim ljudimakoji ne znaju."
24Pa pošto ga ugledaše (kao) oblak (koji)napreduje ka dolinama njihovim, rekoše: "Ovo je oblakkoji će nam kišu dati." Naprotiv, to je ono šta stepožurivali - vjetar, u njemu kazna bolna,
25Razara svaku stvar po naredbi Gospodaranjegovog! Pa su osvanuli: vidjele su se samo nastambenjihove. Tako plaćamo narod prestupnika.
26I zaista smo osposobili njih u onom u čemunismo osposobili vas. I načinili smo im sluh i vidovei srca; pa nije im koristio sluh njihov, niti vidovinjihovi, a ni srca njihova nimalo, kad su nijekaliajete Allahove, i snašlo ih je ono čemu su seismijavali.
27I doista smo uništili ono šta je bilo gradovaoko vas i izlagali znakove, da bi se oni povratili.
28Pa što ih nisu pomogli oni koje su mimoAllaha uzimali bogovima kao sredstvo približenja?Naprotiv, iščezli su od njih. A to je bila lažnjihova i ono što su izmišljali.
29I kad ti upravismo skupinu džinna da slušajuKur´an - pa pošto su mu prisustvovali, rekoše:"Šutite!" - pa pošto je završeno, vratiše se narodusvom (kao) opominjači.
30Govorili su: "O narode naš! Uistinu, mi smoslušali Knjigu objavljenu poslije Musaa, potvrdu onogispred nje, upućuje Istini i tariku pravom.
31O narode naš! Odazovite se pozivačuAllahovom, i vjerujte u njega. Oprostiće vam grijehevaše i zaštititi vas od kazne bolne."
32A ko se ne odazove pozivaču Allahovom - panije on taj koji će umaći u Zemlji, i neće on mimoNjega imati zaštitnike. Takvi su u zabludi očitoj.
33Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju - a nije se umorio stvaranjemnjihovim - kadar da oživi mrtve? Svakako! Uistinu! Onnad svakom stvari ima moć.
34A na Dan kad se oni koji ne vjeruju izlože navatru: "Zar ovo nije Istina?" - reći će: "Svakako,Gospodara nam našeg." Reći će: "Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali."
35Zato se strpi, kao što se strpio odlučniizmeđu poslanika, i ne požuruj im. Kao da su oni - naDan kad vide ono čime im se prijetilo - zadržani samočas dana. Informacija (je to). Pa hoće li bitiuništen (iko) osim naroda grješnika?
Chapter 47 (Sura 47)
1Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od putaAllahovog - (Allah) će učiniti zaludnim djelanjihova.
2A oni koji vjeruju i rade dobra djela ivjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu - a to jeIstina od Gospodara njihovog - (Allah) će imoprostiti zla djela njihova i popraviti stanjenjihovo.
3To zato što oni koji ne vjeruju slijedeneistinu, a što oni koji vjeruju slijede Istinu odGospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudimaprimjere njihove.
4Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tadudrite šije, dok, kad ih iznurite, tad ojačajte okov.Zatim ili dobročinstvo poslije i, ili otkup, dok ratne položi terete svoje. To! A da Allah hoće, osvetiobi im se, međutim (hoće) da vas iskuša jedne drugima.A koji poginu na putu Allahovom - pa neće (On)poništiti djela njihova.
5Vodiće ih i popraviti stanje njihovo,
6I uvešće ih u Džennet kojeg im je predstavio.
7O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha,pomoći će vas i osnažiti stope vaše.
8A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima, aučiniće zaludnim djela njihova.
9To zato što oni mrze ono što je objavio Allah- zato će (On) upropastiti djela njihova.
10Pa zašto ne putuju po Zemlji pa vide kakav jebio kraj onih prije njih? Uništio ih je Allah, anevjernicima će biti slično njima.
11To zato što je Allah Zaštitnik onih kojivjeruju i što nevjernici nemaju zaštitnika za sebe.
12Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju irade dobra djela u bašče ispod kojih teku rijeke. Akoji ne vjeruju, (oni) uživaju i jedu kao štoživotinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo.
13A koliko je gradova koji su bili moćnijisilom od tvog grada koji te je protjerao: uništilismo ih, tad oni nisu imali pomagača.
14Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni odGospodara svog, kao onaj kojem je uljepšano zlo djelonjegovo i (koji) slijede strasti svoje?
15Primjer Dženneta koji je obećanbogobojaznima: u njemu rijeke od vode neustajale; irijeke od mlijeka - neće se izmijeniti okus njegov; irijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od medaprečišćenog. I imaće oni u njemu raznovrsnog voća ioprost Gospodara svog. (Da li su oni) kao onaj kojiće biti vječno u vatri i biti napajani vrelom vodom,pa će kidati crijeva njihova?
16I od njih je ko te prisluškuje, dok, kadizađu od tebe, govore onima kojima je dato znanje:"Šta to reče malo prije?" Takvi su oni kojima jeAllah zapečatio srca njihova, a slijede strastisvoje.
17A oni koji se upute, povećaće im uputu i daćeim bogobojaznost njihovu.
18Pa očekuju li samo Čas - da im dođe iznenada?Ta već su došli predznaci njegovi. Pa kako će oni -kad im dođe - imati upozorenje svoje?
19Pa znaj da je samo On Bog - Allah, i tražioprost za grijeh svoj, i za vjernike i vjernice. AAllah zna vaše mjesto kretanja i stanište vaše.
20I govore oni koji ne vjeruju: "Što se neobjavi sura?" Pa kad je objavljena sura presudna ipomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima čijim jebolest - gledaju u tebe pogledom smrću onesvještenog.Pa teško njima!
21Poslušnost i govor uljudan! Pa kad jeodlučena stvar, da su tad iskreni Allahu, sigurno bibilo bolje za njih.
22Pa da li biste možda - ako biste zavladali -da napravite fesad na Zemlji i pokidate srodstvovaše?
23Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ihogluhnuo i oslijepio vidove njihove.
24Pa zar neće razmišljati o Kur´anu, ili su nasrcima njihovim brave?
25Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja,nakon što im bila jasna Uputa, šejtan ih je zaveo iodužio im.
26To zato što oni kažu onima koji mrze šta jeAllah objavio: "Poslušaćemo vas u nekoj stvari"; aAllah zna tajne njihove.
27Pa kako će biti kad ih uzmu meleci, udarajućilica njihova i leđa njihova?
28To zato što su oni slijedili ono šta srdiAllaha i mrzili zadovoljstvo Njegovo, zato ćeuništiti djela njihova.
29Zar misle oni u srcima čijim je bolest, daAllah neće iznijeti zlobe njihove?
30A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ihvidiš, pa bi ih sigurno prepoznao po znacimanjihovim, i sigurno bi ih prepoznao po tonu govora! AAllah zna djela vaša.
31I doista ćemo vas iskušavati, dok ne spoznamomudžahide između vas i strpljive, i provjerimo haberevaše.
32Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog i suprotstavljaju se Poslaniku, nakonšto im je postala jasna Uputa, neće naškoditi Allahunimalo, a upropastiće djela njihova.
33O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iposlušajte Poslanika i ne poništavajte djela vaša.
34Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog, zatim umru, a oni budu nevjernici -pa Allah im neće oprostiti.
35Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vinadmoćniji, i Allah je s vama i neće vas oštetitidjelima vašim.
36Život Dunjaa je samo igra i zabava. I akobudete vjerovali i bojali se, daće vam nagrade vaše ineće vas pitati za imetke vaše.
37Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo,škrtarili biste i iznio bi zlobe vaše.
38Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite naputu Allahovom, pa od vas je ko škrtari. A ko škrtari- pa zaista škrtari od duše svoje. A Allah je bogat,a vi ste fukare. A ako se odvratite, zamijeniće (vas)narodom drugačijim od vas, potom neće biti primjerivaši.
Chapter 48 (Sura 48)
1Uistinu, Mi smo ti dali pobjedu očitu,
2Da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo odgrijeha tvog i šta će uslijediti, i upotpunio tiblagodat Svoju i uputio te putem pravim,
3I da te Allah pomogne pomoći silnom.
4On je Taj koji je spustio smirenost u srcavjernika, da bi dodali vjerovanje uz vjerovanjesvoje. A Allahove su vojske nebesa i Zemlje i Allahje Znalac, Mudri -
5Da bi uveo vjernike i vjernice u bašče ispodkojih teku rijeke, u kojima će vječno biti, ioprostio im zla djela njihova - a to je kod Allahauspjeh veličanstven,
6I da bi kaznio munafike i munafikinje imušrike i mušrikinje - one koji misle o Allahu misaozlu - na njima je kolo zla, i rasrdio se Allah nanjih i prokleo ih i pripremio im Džehennem, a zlog lidolazišta!
7A Allahove su vojske nebesa i Zemlje, i Allahje Moćni, Mudri!
8Uistinu, Mi smo te poslali svjedokom idonosiocem radosnih vijesti i opominjačem,
9Da biste vjerovali u Allaha i PoslanikaNjegovog, i pomogli ga, i poštovali ga i slavili Gajutrom i navečer.
10Uistinu, oni koji su se tebi zakleli navjernost - doista su se na vjernost zakleli Allahu.Ruka Allahova je iznad ruku njihovih. Pa ko prekrši,zaista krši na dušu svoju, a ko ispuni ono šta je odsebe obećao Allahu, pa daće mu nagradu veličanstvenu.
11Reći će ti izostali od beduina: "Zaokupila sunas imanja naša i porodice naše, zato nam tražioprost!" Govore jezicima svojim ono što nije u srcimanjihovim. Reci: "Pa ko će vama vladati od Allahaimalo, ako vam želi štetu ili vam želi korist?"Naprotiv, Allah je o onom što radite Obaviješteni.
12Naprotiv, mislili ste da se neće vratitiPoslanik i vjernici porodicama svojim nikada, i to jelijepo bilo u srcima vašim, a mislili ste misao zlu ibili narod propalih.
13A ko ne bude vjerovao u Allaha i poslanikaNjegovog - pa uistinu, Mi smo za nevjernikepripremili seir.
14A Allahova je vlast nebesa i Zemlje; opraštakome hoće i kažnjava koga hoće. A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
15Reći će izostali kad krenete ka trofejima, daih uzmete: "Pustite nas da vas slijedimo." Žele daizmijene govor Allahov. Reci: "Nećete nas slijediti;tako je rekao Allah od ranije." Tad će reći:"Naprotiv, zavidite nam." Naprotiv! Ne shvataju,izuzev malo.
16Reci izostalima od beduina: "Bićete pozvaninarodu koji je sile žestoke, da se izborite protivnjih ili da se pokore. Pa ako poslušate, daće vamAllah nagradu lijepu; a ako se okrenete kao što stese okretali ranije, kazniće vas kaznom bolnom."
17Nije slijepcu ukor, niti je hromu ukor, nitije bolesniku ukor. A ko posluša Allaha i PoslanikaNjegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke;a ko se okrene, kazniće ga kaznom bolnom.
18Doista, zadovoljan je Allah vjernicima kojisu ti se zakleli na vjernost pod drvetom - ta znao ješta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost nanjih i nagradio ih pobjedom bliskom,
19I trofejima mnogim koje će uzeti. A Allah jeMoćni, Mudri.
20Obećao vam je Allah trofeje mnoge koje ćeteuzeti, zato vam je ovo požurio i sustegao ruke ljudiod vas, i da bude znak za vjernike i uputi vas putempravim -
21I drugi kojeg se niste domogli, doista ga jeobuhvatio Allah. A Allah nad svakom stvari ima moć.
22A da su se protiv vas borili oni koji nevjeruju, sigurno bi okrenuli leđa, zatim ne bi našlizaštitnika, niti pomagača.
23Sunnet je (to) Allahov koji je već minuoranije. A nećeš naći u sunnetu Allahovom izmjenu!
24I On je Taj koji je sustegao ruke njihove odvas i ruke vaše od njih unutar Mekke, nakon što vasje učinio pobjednicima nad njima. A Allah je onog štaradite Vidilac.
25Oni su ti koji nisu vjerovali i odbijali vasod Mesdžidul-harama i zadržan kurban da dospijemjestu svom. A da nije ljudi vjernika i žena vjernicakoje ne poznajete - da ih ne pregazite, pa vas pogodizbog njih sramota bez ikakva znanja, da bi uveo Allahu milost Svoju koga hoće - da su bili izdvojeni,sigurno bismo kaznili one od njih koji ne vjeruju,kaznom bolnom.
26Kad su oni koji ne vjeruju punili u srcasvoja žar - žar džahilijeta, tad je Allah spustiosmirenost Svoju na Poslanika Svog i na vjernike, iučvrstio ih uz riječ bogobojaznosti - a bili su njenajdostojniji i sljedbenici njeni. A Allah je osvakoj stvari Znalac.
27Doista, učiniće Allah snoviđenje PoslanikaSvog istinom: Doista ćete ući u Mesdžidul-haram - akohtjedne Allah - bezbjedni, obrijanih glava svojih ipotkraćeni, ne bojeći se. Pa znao je šta niste znali,te je pored toga dao pobjedu blisku.
28On je Taj koji je poslao Poslanika Svog saUputom i Vjerom istine, da bi dao da ona prevlada nadvjerom svakom. A dovoljan je Allah Svjedok.
29Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su snjim, žestoki su prema nevjernicima, milosrdnimeđusobno. Vidiš ih čine ruku´, padaju na sedždu,traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihovje na licima njihovim od učinka sedždi. To je primjernjihov u Tewratu. A primjer njihov u Indžilu je: kaosjemenka su - probije izdanak svoj pa ga ojača, pazadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojojzadivljujući sijače - da bi (On) njima rasrdionevjernike. Obećao je Allah onima koji vjeruju odnjih i rade dobra djela, oprost i nagraduveličanstvenu.
Chapter 49 (Sura 49)
1O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispredAllaha i Poslanika Njegovog, i bojte se Allaha.Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
2O vi koji vjerujete! Ne dižite glasove svojeiznad glasa Vjerovjesnika, i ne vičite na njega ugovoru, kao što vi vičete jedan drugom, da nepropadnu djela vaša, a vi ne opazite.
3Uistinu! Oni koji ublažavaju glasove svoje kodPoslanika Allahovog, to su oni čija je Allahprovjerio srca na bogobojaznost. Imaće oni oprost inagradu veličanstvenu.
4Uistinu! Oni koji te dozivaju iza soba -većina njih ne shvata.
5A da su se strpili dok im ne izađeš, sigurnobi bilo bolje za njih. A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
6O vi koji vjerujete! Ako vam grješnik dođe saviješću - tad provjerite, da ne pogodite narod izneznanja, pa da ne budete zbog onog što ste učinili,pokajanici.
7I znajte da je među vama Poslanik Allahov. Akobi vas slušao u mnogo (čemu) od stvari, pali biste unevolju, ali, Allah vam je omilio vjerovanje iuljepšao ga u srcima vašim, a omrznuo vam jenevjerovanje i griješenje i neposlušnost. Ti takvi suispravni,
8Dobrotom od Allaha i blagodati. A Allah jeZnalac, Mudri.
9A ako se dvije grupe vjernika sukobe, tadmeđusobno izmirite obje; pa ako jedna od dvijenapadne drugu, tad se borite protiv one koja jenapala, dok se ne povrati naredbi Allahovoj; pa akose povrati, tad izmirite međusobno obje jednako ibudite pravedni. Uistinu! Allah voli pravedne.
10Doista su vjernici braća, zato izmirite braćusvoju, i bojte se Allaha, da bi vam se smilovalo.
11O vi koji vjerujete! Neka se ljudi ne rugajuljudima, možda su bolji od njih, niti žene ženama,možda su bolje od njih. I ne kudite se, nitivrijeđajte nadimcima. Griješenje je loše ime poslijevjerovanja. A ko se ne pokaje - pa ti takvi suzalimi.
12O vi koji vjerujete! Klonite se mnogo sumnje:uistinu je neka sumnja grijeh. I ne uhodite i neogovarajte vi jedni druge! Voli li ijedan od vas dajede meso brata svog mrtvog? Pa - mrzite to! I bojtese Allaha. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja,Milosrdni.
13O ljudi! Uistinu, Mi smo vas stvorili odmuška i ženska, i učinili vas narodima i plemenima,da biste se upoznavali. Uistinu! Najplemenitiji odvas kod Allaha, je najbogobojazniji između vas.Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni.
14Kažu beduini: "Vjerujemo!" - reci: "Nevjerujete, ali recite: ´Pokoravamo se´, a još nijeušao iman u srca vaša. A ako poslušate Allaha iPoslanika Njegovog, neće vam umanjiti od djela vašihnimalo." Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
15Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog i poslije ne sumnjaju, i bore seimecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom. Titakvi su iskreni.
16Reci: "Zar da Allaha učite o vjeri svojoj? AAllah zna šta je u nebesima i šta je na Zemlji, iAllah je o svakoj stvari Znalac!"
17Prebacuju ti što su se pokorili. Reci: "Neprebacujte mi zbog Islama svog. Naprotiv, Allah vasje usrećio što vas je uputio vjerovanju, ako istinugovorite."
18Uistinu! Allah zna nevidljivo nebesa iZemlje, i Allah je onog što radite Vidilac.
Chapter 50 (Sura 50)
1Qaf. Tako mi Kur´ana slavnog,
2Naprotiv, čude se da im je došao opominjačizmeđu njih, pa nevjernici govore: "Ovo je stvarčudna:
3Zar kad umremo i budemo prašina? To jepovratak dalek!"
4Doista znamo šta će Zemlja od njih umanjiti, akod Nas je Knjiga čuvar.
5Naprotiv, porekli su Istinu pošto im je došla,pa su oni o stvari zbrkani.
6Pa zar neće pogledati nebo iznad sebe - kakosmo ga sazdali i ukrasili ga - a nema ono nikakvihpukotina!
7I Zemlju! Rasprostrli smo je i pobacali ponjoj planine stabilne, i dali da na njoj nikne odsvake vrste lijepe, -
8Uvid i opomena za svakog roba koji se obraća.
9I spuštamo s neba vodu blagoslovljenu, tedajemo da (pomoću) nje izrastu bašče i zrno žetveno,
10I palme visoke - grozdovi njihovi naslagani,
11Opskrba za robove - i oživljavamo njomepredio mrtvi. Takav će biti izlazak.
12Poricali su prije njih: narod Nuhov istanovnici Ressa i Semud,
13I Ad i faraon i braća Lutova,
14I stanovnici Ejke i narod Tubba´ - svaki jeporekao poslanike, pa se obistinila prijetnja Moja.
15Pa zar smo malaksali pri stvaranju prvom?Naprotiv, oni su u sumnji o stvaranju novom.
16A doista smo stvorili čovjeka i znamo šta mudošaptava duša njegova, a Mi smo mu bliže od vratnevene.
17Kad se sretnu susretača dva, zdesna islijeva, sjedioci,
18Ne izusti nijednu riječ, a da nije kod njegapromatrač spreman.
19I doći će agonija smrti uistinu; to je ono odčega nećeš umaći.
20I puhnut će se u sur; to je Dan prijetnje.
21I doći će svaka duša, sa njom vodič isvjedok.
22"Zaista si o ovom bio u ravnodušnosti, pa smos tebe odstranili pokrov tvoj, zato je vid tvoj Danasoštar."
23A drug njegov će reći: "Ovo što je kod mene,spremno je."
24"Bacite vas dvojica u Džehennem svakognezahvalnika, buntovnika,
25Sprečavatelja dobrog, napasnika, sumnjivca,
26Koji je stavljao uz Allaha boga drugog - tabacite ga u kaznu žestoku."
27Reći će drug njegov: "Gospodaru naš! Nisam jauzrokovao da on prevrši, nego je bio u zabludidalekoj."
28(Allah) će reći: "Ne prepirite se kod Mene, aveć sam vam unaprijed poslao prijetnju."
29Ne mijenja se Riječ kod Mene, i nisam Jazalim robovima.
30Na Dan kad reknemo Džehennemu: "Jesi li senapunio?" - i rekne: "Ima li dodatka?",
31I približi se Džennet bogobojaznima nedaleko:
32"Ovo je ono šta vam se obećavalo, svakompokajaniku, čuvaru,
33Ko se plašio Milostivog u nevidljivosti idošao sa srcem obraćenim.
34Uđite u njega u miru; to je Dan vječnosti."
35Imaće oni u njemu šta htjednu, a kod Nas jedodatak.
36A koliko smo uništili prije njih pokoljenja;oni su bili moćniji od njih u sili, pa su krstarilizemljama! Ima li ikakvog pribježišta?
37Uistinu, u tome je opomena za onog ko srceima ili koristi sluh, a on je svjedok.
38I zaista smo stvorili nebesa i Zemlju i štaje među njima u šest dana, i nije Nas dotakao nikakavumor.
39Pa strpi se nad onim šta govore i slavi sahvalom Gospodara svog, prije izlaska Sunca, i prijezalaska.
40I od noći: pa slavi Ga i poslije sedždi.
41I osluškuj Dan (kad) pozove pozivač iz mjestabliskog,
42Dan kad budu čuli krik istinski - to će bitiDan izlaska.
43Uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo iNama je dolazište.
44Na Dan kad raspukne Zemlja od njih, u žurbi(će biti). To će biti sabiranje za Nas lahko.
45Mi smo Najbolji znalac onog šta govore, inisi ti nad njima prisila. Zato podsjećaj Kur´anomonog ko se boji prijetnje Moje.u
Chapter 51 (Sura 51)
1Tako Mi onih koji rasijavaju vijanjem,
2Pa onih koji teret nose,
3Te onih koji teku lagahno,
4Te onih koji raspodjeljuju naredbom
5Uistinu, ono čime vam se prijeti, Istina je,
6I doista, Sud će se zbiti! -
7Tako Mi neba punog putanja,
8Uistinu, vi ste u govoru različiti.
9Odvraća se od njega ko je odvraćen.
10Prokleti bili oni koji nagađaju,
11Oni koji su u gamretu nemarni!
12Pitaju: "Kad će Dan sudnji?"
13Onog dana kad oni budu na vatri mučeni.
14"Iskusite fitneluk svoj. Ovo je ono šta stepožurivali."
15Uistinu, bogobojazni će u bašče i izvore,
16Uzimaće šta im da Gospodar njihov. Uistinu,oni su prije toga bili dobročinitelji;
17Bilo je malo što su od noći spavali,
18I ranim zorama oni su oprost tražili,
19I u imecima njihovim je bio dio za prosjaka ilišenog.
20A u Zemlji su znaci za uvjerene,
21I u dušama vašim. Pa zar ne vidite?
22I u nebu je opskrba vaša i ono čime vam seprijeti.
23Pa tako mi Gospodara neba i Zemlje, doista jeto Istina, kao što (je istina da) vi govorite!
24Da li ti je stigao hadis o gostimaIbrahimovim časnim?
25Kad uđoše k njemu, pa rekoše: "Selam!" Reče:"Selam, ljudi neznani."
26Tad ode do porodice svoje, te donese teledebelo,
27Pa im ga primače. Reče: "Zar nećete jesti?"
28Tad osjeti od njih strah. Rekoše: "Ne bojse!" I obradovaše ga dječakom učenim.
29Tad priđe žena njegova u galami, pa udarilice svoje i reče: "Starica, nerotkinja!"
30Rekoše: "Tako je rekao Gospodar tvoj.Uistinu, On, On je Mudri, Znalac."
31Reče: "Pa šta je posao vaš, o izaslanici?"
32Rekoše: "Uistinu, mi smo poslani naroduprestupnika,
33Da na njih spustimo kamenje od gline,
34Kod Gospodara tvog označeno za razuzdane."
35Pa izvedosmo onog ko je u njemu bio odvjernika -
36Ta nismo u njemu našli, osim kuću muslimana -
37I ostavismo u njemu znak za one koji se plašekazne bolne.
38I u Musau, kad ga poslasmo faraonu saautoritetom jasnim,
39Pa se okrenu s osloncem svojim, i reče:"Čarobnjak ili luđak!"
40Pa smo dograbili njega i vojske njegove te ihbacili u more, a on je bio prijekora vrijedan.
41I u Adu, kad na njih poslasmo vjetar jalovi,
42Nije poštedio ništa što je dohvatio, a da ganije učinio kao truhlež.
43I u Semudu, kad im je rečeno: "Uživajte nekovrijeme!"
44Pa su se oglušili o naredbu Gospodara svog,te ih je udario grom, a oni su gledali;
45Tad nikako nisu mogli ustati, niti seodbraniti.
46I narodu Nuhovom od ranije. Uistinu, oni subili narod grješnika.
47A nebo - sazdali smo ga energijom - iuistinu, Mi smo Širitelji.
48A Zemlju - raširili smo je - pa divni su Onikoji su (je) prostrli.
49I od svake stvari stvorili smo par, da bistese vi poučili.
50Zato bježite k Allahu; uistinu, ja sam vam odNjega opominjač jasni,
51I ne stavljajte uz Allaha boga drugog.Uistinu, ja sam vam od Njega opominjač jasni.
52Isto tako, nije došao onima prije njihnijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak" ili"Luđak!"
53Zar su to preporučivali jedni drugima?Naprotiv, oni su bili narod prekršitelja.
54Pa okreni se od njih, ta nećeš ti bitiprekoren.
55I opominji, pa uistinu će opomena koristitivjernicima.
56A stvorio sam ljude i džinne jedino da Meobožavaju.
57Ne želim od njih nikakvu opskrbu, niti želimda Me hrane.
58Uistinu! Allah! On je Opskrbljivač, Posjednikenergije, Jaki!
59Pa uistinu, oni koji čine zulm imaće udioslično udjelu drugova njihovih - zato neka Me nepožuruju.
60Pa teško onima koji ne vjeruju, od Dananjihovog kojim im se prijeti!u
Chapter 52 (Sura 52)
1Tako mi Gore,
2I Knjige napisane -
3Na pergamentu razvijenom -
4I Kuće posjećivane,
5I svoda uzdignutog,
6I mora nabujalog,
7Uistinu, kazna Gospodara tvog će se zbiti;
8Nema tog ko će je odbiti:
9Na Dan kad se zaljulja nebo talasanjem,
10I pokrenu brda kretanjem!
11Pa teško Tog dana poricateljima,
12Onima koji se u upuštanju zabavljaju,
13Na Dan kad budu gurnuti ka vatri Džehennema,(žestokim) guranjem.
14"Ovo je ta vatra koju ste poricali,
15Pa je li ovo sihr, ili vi ne vidite?
16Pržićete se njome, pa strpili se ili nestrpili, isto vam je. Bićete plaćeni samo za ono štoste radili."
17Uistinu, bogobojazni će biti u baščama iuživanju,
18Radovaće se u onom šta im je dao Gospodarnjihov, a sačuvaće ih Gospodar njihov kazne džehima.
19"Jedite i pijte prijatno, zbog onog što steradili."
20Biće naslonjeni na sofama poredanim, aoženićemo ih hurijama lijepih krupnih očiju.
21A oni koji su vjerovali - i slijedilo ihpotomstvo njihovo u vjerovanju - priključićemo impotomstvo njihovo, i nećemo im zakinuti od djelanjihovih ništa. Svaki čovjek je zalog onog šta jezaradio.
22I pružit ćemo im voće i meso od čega žele.
23Dodavat će u njemu čašu, neće u njoj bitinepromišljenosti, niti grijeha.
24I obilaziće oko njih mladići njihovi, kao dasu oni biser skriveni.
25I neki od njih će prilaziti nekima, pitat će,
26Reći će: "Uistinu, mi smo prije u porodicamanašim bili brižni,
27Pa nam je Allah bio dobar i sačuvao nas kaznevrelog vjetra.
28Uistinu, mi smo od prije Njega prizivali,uistinu, On, On je Dobrostivi, Milosrdni."
29Zato opominji - pa nisi ti milošću Gospodaratvog prorok, niti luđak.
30Zar govore: "Pjesnik! Sačekaćemo za njegasudbinu sumnjivu!"
31Reci: "Iščekujte! Pa zaista sam ja sa vama odčekalaca."
32Zar im naređuju njihovi umovi ovo ili su oninarod koji granice prelazi?
33Zar govore: "Izmislio ga je." Naprotiv! Nevjeruju!
34Pa neka donesu hadis sličan njemu, ako istinugovore!
35Zar su stvoreni bez ičeg, ili su onistvoritelji?
36Zar su stvorili nebesa i Zemlju? Naprotiv,nisu uvjereni!
37Zar su kod njih riznice Gospodara tvog, ilisu oni vladari?
38Zar imaju ljestve - prisluškuju na njima? Paneka prisluškivač njihov donese dokaz jasan!
39Zar su Njegove kćeri, a vaši sinovi?
40Zar ih pitaš za nagradu, pa su oni nametomopterećeni?
41Zar je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?
42Zar žele spletku? Pa oni koji ne vjeruju -oni su zapleteni!
43Zar imaju boga sem Allaha? Slavljen neka jeAllah od onog šta pridružuju!
44I ako bi vidjeli komad neba koji pada, reklibi: "Oblaci nagomilani!"
45Zato ih pusti dok ne sretnu Dan svoj - onaj ukojem će biti zgromljeni,
46Dan kad im neće koristiti spletka njihovanimalo, niti će oni biti pomognuti.
47A uistinu, oni koji čine zulm, imaće kaznumimo toga, ali većina njih ne zna.
48I strpi se radi presude Gospodara tvog: tadoista si ti pod očima Našim; i slavi sa hvalomGospodara svog u vrijeme kad ustaješ,
49I noću - pa slavi Ga i s odstupanjemzvijezda.
Chapter 53 (Sura 53)
1Tako mi zvijezde kad zalazi,
2Nije zalutao drug vaš, niti skrenuo,
3I ne govori po želji.
4To je jedino Objava - objavljuje se.
5Uči ga Jedan žestokih sila,
6Posjednik snage. Tad se postavio,
7I on bio na horizontu najuzvišenijem,
8Zatim se približio, pa spustio,
9Pa bio na rastojanju dva luka ili bliži,
10Te objavio (Allah) robu Svom, šta je objavio.
11Nije poreklo srce šta je vidio.
12Pa zar raspravljate s njim o onom što jevidio?
13I zaista ga je vidio pri spuštanju drugom,
14Kod Sidre krajnje
15Kod koje je džennetsko sklonište,
16Kad je Sidru pokrivalo šta je pokrivalo.
17Nije skrenuo pogled, niti prekoračio,
18Doista je vidio od znakova Gospodara svog -najveće.
19Pa jeste li vidjeli Lata i Uzzaa,
20I Menat, treću, posljednju?
21Zar vama muško, a Njemu žensko?
22To je onda podjela nepravedna!
23To su samo imena - nadjeli ste ih vi i očevivaši. Nije objavio Allah za njih nikakav dokaz.Slijede samo pretpostavku i ono šta žele duše, a većim je došla Uputa od Gospodara njihovog!
24Ili: hoće li imati čovjek šta zaželi?
25Pa, Allahov je zadnji i prvi.
26I koliko je meleka u nebesima čijeposredovanje neće ništa koristiti, izuzev nakon štodopusti Allah kome hoće i bude zadovoljan!
27Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,imenuju meleke imenovanjem ženskim,
28A nemaju oni o tome nikakvo znanje. Slijedesamo pretpostavku, a uistinu, pretpostavka ništa nekoristi Istini.
29Zato se okreni od onog ko se odvraća odOpomene Naše i samo želi život Dunjaa.
30To je njihov domet od znanja. Uistinu,Gospodar tvoj, On je Najbolji znalac ko je odlutao sputa Njegovog, i On je Najbolji znalac onog ko seupućuje.
31A Allahovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, da bi platio one koji čine zlo, onim štorade, i platio one koji rade lijepo - lijepim,
32One koji izbjegavaju velike grijehe irazvrate, izuzev neznatnih. Uistinu, Gospodar tvoj jesveobuhvatnog oprosta. On je vaš Najbolji poznavalacotkad vas je stvorio od zemlje, i kad ste vi bilizameci u utrobama majki vaših. Zato ne pripisujtečistotu dušama svojim. On je Najbolji znalac onog kose boji.
33Pa jesi li vidio onog koji se okrenuo,
34I dao malo i zadržao,
35Je li kod njega znanje nevidljivog, pa onvidi?
36Zar nije obaviješten o onom što je ulistovima Musaovim,
37I Ibrahimovim, koji je ispunio:
38Da se neće teretiti opterećeni teretomdrugog,
39I da će čovjekovo biti samo za što sepotrudi,
40I da će trud njegov vidljiv biti -
41Zatim će za njega biti plaćen plaćomnajpotpunijom -
42I da je Gospodaru tvom kraj (svega);
43I da On, On zasmijava i rasplakuje,
44I da On, On usmrćuje i oživljava,
45I da On stvara par: muško i žensko,
46Od kapi sjemena kada se izbaci -
47I da je na Njemu stvaranje drugo;
48I da je On, On Onaj koji obogaćuje i Kojipribavlja,
49I da je On, On Gospodar Siriusa,
50I da je On uništio Ada prvog,
51I Semuda tad nije poštedio,
52I narod Nuhov od ranije. Uistinu oni - bilisu oni nepravedniji i više pretjerujući;
53I Mutefiket je porušio,
54Pa ih je pokrilo šta je pokrilo.
55Pa o kojoj od blagodati Gospodara svog seraspravljaš?
56Ovo je Opomena od opomena ranijih.
57Približio se blisko,
58Nema za njega mimo Allaha otkrivanja.
59Pa zar se ovom hadisu iščuđujete,
60I smijete se, a ne plačete,
61I vi ste bezbrižni?
62Pa padnite na sedždu Allahu i obožavajte!
Chapter 54 (Sura 54)
1Približio se čas i razdvojio Mjesec.
2A ako vide znak, okreću se i govore: "Sihrneprestani!"
3I porekli su i slijedili strasti svoje; asvaka stvar (ima) rok.
4I već im je od vijesti došlo ono u čemu jepreventiva,
5Mudrost savršena - pa ne koriste opomene.
6Zato se okreni od njih! Na dan kad pozovepozivač stvari ružnoj,
7Oborenih pogleda svojih izaći će iz kabura,kao da su oni skakavci raštrkani,
8Žureći k pozivaču. Govoriće nevjernici: "Ovoje dan težak."
9Porekao je prije njih narod Nuhov: tad suporekli roba Našeg i rekli: "Luđak", i onemogućen jebio.
10Tad je pozvao Gospodara svog: "Ja samporažen, zato pomozi."
11Pa smo otvorili kapije neba sa vodom lijućom,
12I dali da provrije zemlja izvorima, pa sesusrela voda na stvari već predodređenoj,
13I nosili smo njega na (lađi) od samih dasakai klinaca,
14Plovila je pod očima Našim; plaća za onog koje bio zanijekan.
15I zaista smo to ostavili znakom; pa ima liiko poučen?
16Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
17I zaista smo olakšali Kur´an za pouku, pa imali iko da se pouči?
18Porekao je Ad, pa kakva je bila kazna Moja iopomene Moje?
19Uistinu! Mi smo poslali na njih vjetar ledeniu danu nesreće neprestajuće,
20Čupao je ljude kao da su oni debla palmiizvaljena.
21Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
22I zaista smo olakšali Kur´an za zikr, pa imali iko ko zikri?
23Poricao je Semud opomene,
24Pa su rekli: "Zar smrtnika - od nas jednoga -njega (da) slijedimo? Uistinu, mi bismo tad bili uzabludi i bezumlju.
25Zar da njemu bude spuštena Opomena izmeđunas? Naprotiv, on je lažov drski!"
26Saznat će sutra ko je lažov drski.
27Uistinu! Mi im šaljemo devu iskušenjem, zatoih promatraj i strpi se!
28I obavijesti ih da će biti dioba vode međunjima. Svakom pojenju biće se prisutno.
29Tad pozvaše druga svog, pa uze (mač), te (je)rani.
30Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
31Uistinu! Mi smo poslali na njih krik jedan,pa bijahu kao suharci graditelja tora.
32A zaista smo olakšali Kur´an za podsjećanje,pa ima li iko ko se podsjeća?
33Poricao je narod Lutov opomene.
34Uistinu! Mi smo poslali na njih kišu kamenu,izuzev porodice Lutove; spasli smo ih u ranu zoru,
35Blagodat od Nas; tako nagrađujemo onog kozahvaljuje.
36I doista ih je upozorio na udar Naš, pa susumnjali u opomene.
37I doista su od njega htjeli goste njegove, pasmo oslijepili oči njihove: "Ta iskusite kaznu Moju iopomene Moje!"
38I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna.
39Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje!
40I doista smo olakšali Kur´an za pouku, pa imali iko ko se poučava?
41A doista su ljudstvu faraonovu došle opomene.
42Porekli su znakove Naše, sve njih, pa smo ihdograbili grabljenjem Svemoćnog, Snažnog.
43Jesu li nevjernici vaši bolji od takvih, iliimate imunitet u zeburima?
44Zar kažu: "Mi smo skup pobjednički?"
45Biće poražen skup, i okrenut će leđa.
46Naprotiv! Čas je obećano vrijeme njihovo, aČas će biti teži i gorči.
47Uistinu! Biće prestupnici u zabludi ibezumlju,
48Na Dan kad budu dovučeni u vatru na licimasvojim: "Iskusite dodir sekara!"
49Uistinu! Mi smo svaku stvar stvorili pomjeri.
50A komanda Naša je samo jedna, kao sijev oka.
51I doista smo uništili pobornike vaše; pa imali iko ko se poučava?
52A svaku stvar koju su učinili, u zeburima je,
53I sve malo i veliko, zapisano je.
54Uistinu, bogobojazni će u baščama i rijekamabiti,
55U sjedištu Istine, kod Vladara Svemoćnog.
Chapter 55 (Sura 55)
1Milostivi!
2Poučava Kur´anu,
3Stvara čovjeka,
4Uči ga izražavanju.
5Sunce i Mjesec su po proračunu,
6I zvijezda i drvo čini sedždu,
7I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo,
8Da ne prelazite mjeru.
9I uspostavljajte težinu po pravdi i nezakidajte na vagi.
10I Zemlja! Postavio je nju za stvorenja,
11Na njoj je voće i palme sa čaškama,
12I zrno sa ljuskom i mirisna biljka.
13Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
14Stvorio je čovjeka od gline zvečeće kaogrnčarija,
15I stvorio je džinna od plamena vatre.
16Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
17Gospodar dvaju istoka i Gospodar dvajuzapada,
18Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
19Pustio je mora dva - susreću se,
20Između njih je berzeh, ne prelaze (ga),
21Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
22Izlaze iz njih biser i merdžan,
23Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
24I Njegova su plovila - naprave u moru kaobrda,
25Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
26Svako ko je na njoj, prolazan je,
27A traje lice Gospodara tvog, Vlasnikauzvišenosti i plemenitosti.
28Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
29Pita Ga ko je na nebesima i Zemlji. Svakogdana On je u dejstvu.
30Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
31Posvetićemo se vama, o tereta dva,
32Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
33O skupino džinna i ljudi! Ako uzmognete daprodrete iz zona nebesa i Zemlje, tad prodrite!Nećete prodrijeti, izuzev s energijom!
34Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
35Slaće se na vas oba plamen vatre i bakar, pase nećete odbraniti.
36Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
37Pa kad se rascijepi nebo i bude ružičasto kaobalzam,
38Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
39Tad, Tog dana, neće se pitati za grijeh svojčovjek, niti džinn.
40Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
41Poznaće se krivci po biljegu njihovom, pa ćebiti uzimani za kike i stopala.
42Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
43Ovo je taj Džehennem kojeg su poricaliprestupnici.
44Kružiće između njega i vruće ključale vode,
45Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
46A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodaromsvojim, imaće bašče dvije,
47Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
48Pune grana,
49Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
50U njima su izvora dva (koja) teku.
51Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
52U njima su od svakog voća vrste dvije,
53Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
54Naslonjeni na posteljama će biti, naličjenjihovo od brokata, a plodovi bašče obje nisko,
55Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
56U njima su (hurije) kratkih pogleda, nije ihprije njih razdjevičio čovjek, niti džinn.
57Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
58Kao da su one jakut i merdžan,
59Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
60Da li će plaća dobroti biti (išta), izuzevdobrota?
61Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
62A osim njih, biće bašče dvije,
63Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
64Obje tamnozelene,
65Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
66U njima dva izvora prskajuća,
67Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
68U njima je voće i hurme i nar,
69Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
70U njima su dobre, lijepe,
71Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
72Hurije zadržane u paviljonima,
73Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
74Nije ih prije njih razdjevičio čovjek, nitidžinn -
75Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
76Naslonjeni na jastuku zelenom i ćilimimaprekrasnim.
77Pa koju od blagodati Gospodara svogaporičete!?
78Blagoslovljeno neka je ime Gospodara tvog,Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti!
Chapter 56 (Sura 56)
1Kad se dogodi događaj
2Neće biti poricanja događanja njegovog,
3Ponižavajući, uzdižući;
4Kad se zatrese Zemlja potresom,
5I smrve brda drobljenjem,
6I budu prašina rasuta,
7I budete vrste tri:
8Pa drugovi desne strane - šta su drugovi desnestrane?
9I drugovi lijeve strane - šta su drugovilijeve strane?
10I prednjaci, prednjaci:
11Takvi će biti približeni,
12U bašče uživanja,
13Mnoštvo od prvih,
14A malo od posljednjih,
15Na sofama (ukrasom) obloženim,
16Naslonjeni na njima, naspramni,
17Obilaziće oko njih mladići vječni,
18S peharima i ibricima i čašom s izvorišta,
19Neće dobiti glavobolju od njega, niti sezamoriti,
20I voćem od kojeg će birati,
21I mesom ptičjim od čega zažele,
22I hurije lijepih krupnih očiju,
23Kao primjerci bisera skrivenog -
24Plaća za ono šta su radili.
25Neće čuti u njemu besmislicu, nitigriješnost,
26Izuzev govora: "Selam! Selam!"
27A drugovi desne strane - šta su drugovi desnestrane?
28U lotosovom drveću bez bodlji,
29I bananama nanizanim,
30I hladu rasprostrtom,
31I vodi tekućoj,
32I voću mnogobrojnom -
33Nije odsječeno, niti zabranjeno -
34I posteljama uzdignutim.
35Uistinu! Mi smo ih stvorili stvaranjem,
36I učinili ih djevicama,
37Umilnim vršnjakinjama,
38Drugovima desne strane,
39Mnoštvu od prvih,
40I mnoštvu od posljednjih.
41A drugovi lijeve strane - šta su drugovilijeve strane?
42U pržećem vjetru i vrijućoj vodi će biti,
43I sjenci crnog dima,
44Ni hladnoj, ni oplemenjujućoj.
45Uistinu, oni su prije toga bili raskošnici,
46I ustrajali na prekršaju strašnom,
47I govorili: "Hoćemo li kad pomremo i budemoprah i kosti, uistinu mi biti podignuti?
48Ili očevi naši raniji?"
49Reci: "Uistinu, raniji i kasniji."
50Doista će biti sakupljeni za određeno vrijemeDana poznatog,
51Zatim ćete uistinu vi, o zabludjeliporicatelji,
52Sigurno jesti od drveta zekkuma,
53Pa ćete njime trbuhe puniti,
54Te piti na njega vrijuću vodu,
55Ta pit ćete pijenjem žedne kamile.
56Ovo će biti ugošćenje njihovo na Dan sudnji.
57Mi smo stvorili vas, pa zašto ne povjerujete?
58Pa jeste li vidjeli šta izbacujete?
59Da li vi to stvarate, ili smo Mi Stvoritelji?
60Mi smo odredili među vama smrt, i nećemo Mibiti preteknuti,
61Da izmijenimo likove vaše i oblikujemo vas uono šta ne znate,
62A doista znate nastanak prvi. Pa zašto se nepoučite?
63Pa vidite li šta sijete?
64Da li vi dajete da to uzraste, ili smo MiUzgajatelji?
65Da hoćemo, sigurno bismo ga učiniti kršom,tad biste se počeli čuditi:
66"Uistinu, mi smo oglobljeni!
67Naprotiv, mi smo lišeni."
68Pa vidite li vodu koju pijete?
69Da li je vi spuštate iz oblaka, ili smo MiSpuštaoci?
70Da hoćemo, učinili bismo je slanom; pa zaštone zahvaljujete?
71Pa vidite li vatru koju palite?
72Da li vi stvarate drvo njeno, ili smo MiStvoritelji?
73Mi smo je učinili podsjetnikom i korišću zastanovnike divljine.
74Zato slavi ime Gospodara svog Veličanstvenog!
75Pa ne! Kunem se položajima zvijezda,
76A uistinu je to zakletva - kad biste znali -velika,
77Uistinu, on je Kur´an plemeniti,
78U Knjizi skrivenoj;
79Koju ne dotiču, izuzev očišćeni,
80Objava od Gospodara svjetova.
81Pa da li vi ovaj hadis prezirete,
82I postupate (tako) da vi opskrbu svojuporičete?
83Pa zašto ne - kad stigne grlu -
84I vi tad budete gledali,
85A Mi smo mu bliže od vas, ali ne vidite,
86Pa zašto ne - ako niste dužni (polagatiračun) -
87Vratite nju, ako ste iskreni?
88Pa, ako bude od približenih,
89Onda je rewh i miomiris, i Džennetzadovoljstva.
90A ako bude od drugova desne strane,
91Tad: "Selam tebi" od drugova desne strane.
92A ako bude od poricatelja zabludjelih,
93Tad je ugošćenje od vrijuće vode,
94I prženje džehimom.
95Uistinu! Ovo je ta Istina sigurna.
96Zato slavi ime Gospodara svog Veličanstvenog!
Chapter 57 (Sura 57)
1Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji,a On je Moćni, Mudri.
2Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava iusmrćuje i On nad svakom stvari ima moć.
3On je Prvi i Posljednji, i Vanjski iUnutarnji, i On je o svakoj stvari Znalac.
4On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju ušest dana, zatim se postavio na Arš. Zna šta prodireu Zemlju i šta izlazi iz nje, i šta se spušta izneba, a šta uzlazi u njega. I On je sa vama ma gdjebili. A Allah je onog šta radite Vidilac.
5Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu sevraćaju stvari.
6Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć,a On je znalac grudi.
7Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog itrošite od onog čemu vas je učinio nasljednicima. Paoni od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, imaćeoni nagradu veliku.
8I šta vam je? Ne vjerujete u Allaha, aPoslanik vas poziva da vjerujete u Gospodara vašeg, iveć je uzeo zavjet vaš, ako ste vjernici.
9On je Taj koji objavljuje robu Svom ajetejasne, da vas izvede iz tmina na svjetlost. Auistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni.
10I šta vam je pa ne trošite na putu Allahovom?A Allahovo je naslijeđe nebesa i Zemlje. Nije jednakod vas ko je trošio prije pobjede i borio se. Takvisu veći stepenom od onih koji su trošili poslije iborili se. A svakojem je Allah obećao dobro; a Allahje o onom šta radite Obaviješteni.
11Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep,pa da mu ga udvostruči, a imaće on nagradu plemenitu?
12Na Dan kad budeš vidio vjernike i vjernice -kretaće se svjetlo njihovo ispred njih i s desnihstrana njihovih: "Radosna vijest vama Danas! Baščeispod kojih teku rijeke, bićete vječno u njima." Toje to, uspjeh veličanstven!
13Na Dan kad budu munafici i munafikinjegovorili onima koji su vjerovali: "Čekajte nas (da)pozajmimo od svjetla vašeg!" Biće rečeno: "Vratite sevi nazad pa tražite svjetlo." Tad će između njih bitipostavljen bedem, on će imati kapiju. Unutrašnjostnjegova u njemu, biće milost, a vanjština njegova,ispred njega - kazna.
14Dozivaće ih: "Zar nismo bili s vama?" Reći će(vjernici): "Svakako, međutim, vi ste iskušavali dušesvoje i iščekivali i sumnjali, i zavarale su vasželje - dok nije došla naredba Allahova. A obmanuovas je o Allahu garur.
15Zato se Danas od vas neće uzeti fidja, nitiod onih koji nisu vjerovali. Sklonište vaše je vatra,ona je zaštitnik vaš, a loše je dolazište!"
16Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da sesrca njihova ponize spominjanju Allaha i onom šta jeobjavio od Istine, i ne budu kao oni kojima je dataKnjiga prije, pa im se odužio rok, te otvrdla srcanjihova, a mnogi od njih su grješnici.
17Znajte da Allah oživljava zemlju nakonmrtvila njenog! Doista smo vam objasnili ajete, dabiste vi shvatili.
18Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje dajusadaku i uzajmljuju Allahu zajam lijep, udvostručićeim, a imaće oni nagradu plemenitu.
19A oni koji vjeruju u Allaha i PoslanikaNjegovog, ti takvi su istiniti, i šeh